அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 4, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அரி_பறை 2
அரி_பறையால் 1
அரி_பறையான் 1
அரி_பறையின் 1
அரி_இனம் 2
அரிக்கும் 1
அரிகால் 5
அரிசி 17
அரிசியின் 1
அரிசியொடு 3
அரிசில் 1
அரிஞர் 2
அரித்த 4
அரித்தலின் 1
அரித்து 1
அரிதால் 3
அரிதின் 2
அரிதினின் 2
அரிது 53
அரிது_செல்_உலகில் 1
அரிதே 36
அரிந்த 2
அரிந்து 6
அரிந்தும் 1
அரிநர் 10
அரிப்ப 3
அரிப்பன 1
அரிபு 2
அரிமணவாயில் 1
அரிமா 2
அரிமாவும் 1
அரிமான் 1
அரிய 35
அரியது 1
அரியதும் 1
அரியம் 1
அரியமோ 1
அரியல் 15
அரியலாட்டியர் 1
அரியவ்வே 1
அரியவால் 1
அரியவும் 3
அரியவை 1
அரியள் 5
அரியளோ 1
அரியன 1
அரியின் 1
அரியும் 1
அரியை 2
அரியையே 1
அரியோள் 2
அரியோளே 2
அரில் 23
அரில 1
அரிவனர் 2
அரிவாரின் 1
அரிவை 63
அரிவைக்கு 3
அரிவையது 1
அரிவையர் 6
அரிவையும் 1
அரிவையை 5
அரிவையொடு 4
அரிவையோ 1
அரீஇ 1
அரு 103
அருக்கிய 1
அருக்கினான் 1
அருகலான் 1
அருகா 7
அருகாது 7
அருகில் 1
அருகு 4
அருகுவித்து 1
அருச்சிப்போரும் 1
அருத்த 1
அருத்தலும் 1
அருத்தி 6
அருத்திய 1
அருத்தியும் 2
அருத்தினை 1
அருத்தும் 2
அருந்த 9
அருந்ததி 1
அருந்தி 12
அருந்திய 7
அருந்தியோர் 1
அருந்தினர் 1
அருந்து 20
அருந்துபு 4
அருந்தும் 8
அருப்பத்து 1
அருப்பம் 10
அருப்பமும் 2
அருப்பு 1
அரும் 448
அரும்-குரைத்தே 3
அரும்-குரைய 3
அரும்-குரையள் 5
அரும்-குரையை 2
அரும்_பெறல்_உலகத்து 1
அரும்_பெறல்_உலகம் 1
அரும்ப 2
அரும்பிய 16
அரும்பின் 2
அரும்பின 1
அரும்பினவே 2
அரும்பு 35
அரும்பும் 1
அரும்பே 1
அரும்பொடு 1
அருமறை 1
அருமன் 2
அருமை 6
அருமைய 1
அருமையின் 4
அருவந்தை 1
அருவாளர் 1
அருவி 162
அருவித்து 1
அருவித்தே 3
அருவிய 11
அருவியின் 16
அருவியும் 1
அருவியொடு 4
அருவியோடு 1
அருள் 47
அருள்-உற்று 1
அருள்வர 1
அருள 4
அருளல் 5
அருளலின் 1
அருளலும் 1
அருளா 3
அருளாதவர் 1
அருளாது 8
அருளாதோயே 1
அருளாதோர் 1
அருளாமை 1
அருளாய் 11
அருளார் 4
அருளாள் 2
அருளான் 6
அருளான்-கொல்லோ 1
அருளி 26
அருளிய 2
அருளியவர் 1
அருளியும் 1
அருளியோர்க்கு 1
அருளியோனே 1
அருளிற்று 1
அருளின் 1
அருளின 1
அருளின-கொல் 2
அருளினள்-கொல்லோ 1
அருளினன் 1
அருளினால் 1
அருளினும் 1
அருளினை 6
அருளீமோ 1
அருளீயல் 1
அருளுகம் 1
அருளுதி 1
அருளும் 5
அருளும்-மார் 1
அருளுவார் 2
அருளே 3
அரூஉம் 1
அரை 80
அரை-உற்று 1
அரைக்கு 2
அரைக்குநர் 1
அரைச 2
அரைசர் 1
அரைசனோடு 1
அரைசினும் 2
அரைசு 7
அரைநாள் 11
அரைப்ப 1
அரைப்பட்ட 1
அரைய 4
அரையத்து 2
அரையது 1
அரோ 9
அல் 19
அல்_அங்காடி 1
அல்கல் 17
அல்கலர் 1
அல்கலும் 21
அல்கவும் 1
அல்கி 18
அல்கிய 5
அல்கியும் 2
அல்கியேமே 1
அல்கின்றன்றே 1
அல்கினம் 1
அல்கினர் 1
அல்கினும் 1
அல்கினை 2
அல்கு 26
அல்கு-உறு 5
அல்கு-உறு-காலை 1
அல்கு_இரை 4
அல்குநர் 1
அல்கும் 15
அல்குல் 97
அல்குலாய் 1
அல்குலாள் 1
அல்குலும் 4
அல்குவது 1
அல்குவர 1
அல்குற்கு 1
அல்ல 25
அல்ல-மன் 2
அல்லது 100
அல்லதை 21
அல்லம் 2
அல்லமோ 11
அல்லர் 28
அல்லரோ 1
அல்லல் 34
அல்லல்படுவான் 1
அல்லலுள் 1
அல்லவை 1
அல்லவோ 2
அல்லள் 8
அல்லளோ 4
அல்லன் 25
அல்லன்-கொல்லோ 1
அல்லன்னே 1
அல்லன 1
அல்லனோ 6
அல்லா 8
அல்லா-கால் 4
அல்லாது 2
அல்லாந்தார் 1
அல்லாந்தான் 1
அல்லாந்து 5
அல்லார் 1
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 1
அல்லால் 11
அல்லான் 2
அல்லி 10
அல்லியொடு 1
அல்லிரோ 2
அல்லில் 2
அல்லென் 2
அல்லெனோ 10
அல்லேம் 13
அல்லேன் 9
அல்லை 18
அல்லை-மன் 1
அல்லையால் 1
அல்லையோ 6
அல்லோர் 3
அல்லோர்க்கு 1
அல்லோள் 1
அல 4
அலகின் 2
அலகை 3
அலங்கல் 18
அலங்கிய 1
அலங்கு 39
அலங்குபடு 1
அலங்கும் 2
அலத்தல் 1
அலது 9
அலந்த 1
அலந்தலை 8
அலந்தவர்க்கு 2
அலந்தனர் 1
அலந்தனென் 2
அலந்தாள் 1
அலந்து 2
அலந்தோர்க்கு 1
அலப்பிய 1
அலப்பென் 1
அலம் 4
அலம்வந்து 1
அலம்வரு 1
அலம்வரும் 1
அலமந்து 2
அலமர 2
அலமரல் 16
அலமரு 4
அலமரும் 20
அலமலக்கு-உறுமே 1
அலர் 113
அலர்க 3
அலர்தரு 1
அலர்ந்த 5
அலர்ந்தன்று 1
அலர்ந்தன்று-மன்னே 1
அலர்ந்து 4
அலர்வது 1
அலர 1
அலரி 26
அலரியொடு 1
அலரின் 5
அலரும் 3
அலரே 12
அலவ 1
அலவலை 1
அலவன் 24
அலவனும் 1
அலவனொடு 2
அலவு-உற்று 3
அலவு-உற 1
அலள் 1
அலற 14
அலறவும் 1
அலறி 2
அலறிய 2
அலறு 1
அலறும் 1
அலன் 1
அலேன் 1
அலை 25
அலைக்கு 1
அலைக்குந்து 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அரி_பறை (2)

வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
TOP


அரி_பறையால் (1)

அரி_பறையால் புள் ஓப்பி – புறம் 395/7
TOP


அரி_பறையான் (1)

அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து – புறம் 396/4
TOP


அரி_பறையின் (1)

சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின்/கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/2,3
TOP


அரி_இனம் (2)

அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
TOP


அரிக்கும் (1)

கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3
TOP


அரிகால் (5)

அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 47/3
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் – புறம் 384/5
TOP


அரிசி (17)

குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி/சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 233,234
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
முரவை போகிய முரியா அரிசி/விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 113,114
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 474
வால் அரிசி பலி சிதறி – பட் 165
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 435
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி/வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 440,441
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 564
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப – அகம் 393/9
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
அரிசி இன்மையின் ஆரிடை நீந்தி – புறம் 371/9
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி/காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/2,3
TOP


அரிசியின் (1)

விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
TOP


அரிசியொடு (3)

ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/7
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு/கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/3,4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
TOP


அரிசில் (1)

அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
TOP


அரிஞர் (2)

அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1
TOP


அரித்த (4)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த/பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 133,134
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த/பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப – சிறு 158,159
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் – அகம் 166/2
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/2
TOP


அரித்தலின் (1)

வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
TOP


அரித்து (1)

முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
TOP


அரிதால் (3)

மறத்தற்கு அரிதால் பாக பல் நாள் – நற் 42/1
கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
அரிதால் பெரும நின் செவ்வி என்றும் – புறம் 169/6
TOP


அரிதின் (2)

அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/17
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
TOP


அரிதினின் (2)

அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் – கலி 141/1
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
TOP


அரிது (53)

ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது – நற் 203/8
அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4
அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் – குறு 29/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி – குறு 120/2
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/2
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
எம் இவண் நல்குதல் அரிது/நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/3,4
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் – ஐங் 235/2
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/12
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் – பரி 5/33
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ – கலி 18/11
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் – அகம் 10/7
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே – அகம் 75/23
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
செலவு அரிது என்னும் என்பது – அகம் 210/13
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/4
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/9
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி – புறம் 160/11
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
TOP


அரிது_செல்_உலகில் (1)

அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
TOP


அரிதே (36)

அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல – நற் 5/7
காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/3
பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/11
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே/வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/10,11
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/8
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
வரையாமையோ அரிதே வரையின் – நற் 390/8
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/6
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/4
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே/அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை – பரி 1/33,34
அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல் – கலி 137/1
பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது – அகம் 61/14
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே – அகம் 364/14
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று – அகம் 392/19
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது – புறம் 53/10
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே/முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/2,3
வேலின் வேறல் வேந்தர்க்கோ அரிதே/நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் – புறம் 111/2,3
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் – புறம் 121/3
பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/7
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/8
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/7
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/15
இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே/காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி – புறம் 344/7,8
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/7
TOP


அரிந்த (2)

பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் – புறம் 372/5
TOP


அரிந்து (6)

கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து/சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 242,243
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து/அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 138,139
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து/செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/2,3
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து/மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/4,5
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
TOP


அரிந்தும் (1)

அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6
TOP


அரிநர் (10)

நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை – மது 110
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/2
அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் – அகம் 40/13
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர்/கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/12,13
TOP


அரிப்ப (3)

களம்-தோறும் கள் அரிப்ப/மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப – மது 753,754
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/13
TOP


அரிப்பன (1)

ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2
TOP


அரிபு (2)

அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
TOP


அரிமணவாயில் (1)

அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண் – அகம் 266/13
TOP


அரிமா (2)

அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
TOP


அரிமாவும் (1)

அரிமாவும் பரி_மாவும் களிறும் கராமும் – கலி 103/18
TOP


அரிமான் (1)

வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
TOP


அரிய (35)

அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு – மது 145
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/6
அரிய வாழி தோழி பெரியோர் – நற் 32/7
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/4
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
அரிய கானம் சென்றோர்க்கு – குறு 77/5
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/4
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே – ஐங் 224/5
வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/4
அரிய சுரன் வந்தனரே – ஐங் 354/3
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே – ஐங் 360/2
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி – பதி 44/4
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/16
குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய/வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/10,11
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/9
அரிய பெரியோர் தெரியும்-காலை – அகம் 286/14
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
ஊர் இல்ல உயவு அரிய/நீர் இல்ல நீள் இடைய – புறம் 3/17,18
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய/தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை – புறம் 120/9,10
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 150/18
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/14
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/9
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து – புறம் 379/4
TOP


அரியது (1)

பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று – நற் 137/3
TOP


அரியதும் (1)

பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ – நற் 79/6
TOP


அரியம் (1)

அரியம் ஆகிய-காலை – குறு 178/6
TOP


அரியமோ (1)

நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை – அகம் 80/4
TOP


அரியல் (15)

வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் – நற் 156/8
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன – நற் 190/6
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் – பதி 27/5
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/18
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல்/வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் – பதி 61/1,2
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைஞர் – பதி 62/16
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட – அகம் 157/1
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல்/நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/5,6
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/6
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/6
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/8
TOP


அரியலாட்டியர் (1)

அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/9
TOP


அரியவ்வே (1)

கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9
TOP


அரியவால் (1)

அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/20
TOP


அரியவும் (3)

அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 394
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி – பட் 192
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் – புறம் 56/16
TOP


அரியவை (1)

அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை/நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/61,62
TOP


அரியள் (5)

அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/4
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/8
வரை அர_மகளிரின் அரியள்/அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/12,13
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/7
TOP


அரியளோ (1)

அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா – பரி 8/60
TOP


அரியன (1)

கனவின் அரியன காணா நனவில் – புறம் 41/11
TOP


அரியின் (1)

பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது – பரி 11/118
TOP


அரியும் (1)

நெல் அரியும் இரும் தொழுவர் – புறம் 24/1
TOP


அரியை (2)

அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை/அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் – புறம் 20/5,6
அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும் – புறம் 99/11
TOP


அரியையே (1)

அளப்பு அரியையே/நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/2,3
TOP


அரியோள் (2)

சேயள் அரியோள் படர்தி – குறு 128/4
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5
TOP


அரியோளே (2)

சூர்_அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே – அகம் 339/14
TOP


அரில் (23)

நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை – பொரு 161
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் – மலை 379
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை – நற் 37/1
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/2
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் – குறு 364/1
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது – அகம் 103/5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – அகம் 143/6
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/4
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில – அகம் 256/1
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
TOP


அரில (1)

கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/12
TOP


அரிவனர் (2)

அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3
TOP


அரிவாரின் (1)

இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4
TOP


அரிவை (63)

கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
நறு நுதல் அரிவை போற்றேன் – நற் 50/10
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை/விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/7,8
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை/எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/9,10
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை/பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/7,8
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை/வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/7,8
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி – நற் 377/3
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை/புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/1,2
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி – குறு 323/6
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை/காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் – ஐங் 42/2,3
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை/வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி – ஐங் 46/2,3
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/2
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே – ஐங் 168/4
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை/திதலை மாமை தேய – ஐங் 231/2,3
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/2
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் – ஐங் 414/3
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே – ஐங் 483/4
நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை/ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/18,19
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/17
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் – அகம் 16/7
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/14
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/14
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/16
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/25
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது – அகம் 199/18
அம் மா அரிவை ஒழிய – அகம் 245/20
நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை/புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/8,9
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை/தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/2,3
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/14
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் – அகம் 399/3
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/9
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை/கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/7,8
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை/நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/5,6
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை/நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது – புறம் 306/3,4
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை/மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/5,6
TOP


அரிவைக்கு (3)

புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு/இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 166,167
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு/யார்-கொல் அளியை – பதி 19/14,15
TOP


அரிவையது (1)

அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ – பரி 11/28
TOP


அரிவையர் (6)

அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/19
அரிவையர் அமிர்த பானம் – பரி 8/120
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர்/குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/4,5
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
TOP


அரிவையும் (1)

அம் மா அரிவையும் வருமோ – குறு 63/3
TOP


அரிவையை (5)

வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை/பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/2,3
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 322/4
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/15
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
TOP


அரிவையொடு (4)

நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி – ஐங் 175/2
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே – பதி 89/20
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு/மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/13,14
TOP


அரிவையோ (1)

அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
TOP


அரீஇ (1)

வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
TOP


அரு (103)

பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் – திரு 81
ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை – சிறு 127
அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – சிறு 204
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 230
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 312
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/4
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/5
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 1/13
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 2/57
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/14
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/38
அரு வரை சேரா தொழுநர் – பரி 8/102
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் – பரி 19/3
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து – கலி 1/1
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி – அகம் 13/3
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
ஆறே அரு மரபினவே யாறே – அகம் 72/7
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் – அகம் 93/6
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/12
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் – அகம் 138/19
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/2
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/14
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/14
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/20
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய – புறம் 126/9
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் – புறம் 174/14
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை – புறம் 218/4
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
அரு குறை ஆற்றி வீழ்ந்தான் மன்ற – புறம் 288/7
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/7
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் – புறம் 362/7
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் – புறம் 365/3
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
TOP


அருக்கிய (1)

குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
TOP


அருக்கினான் (1)

அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70
TOP


அருகலான் (1)

மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான்/பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/22,23
TOP


அருகா (7)

பருகு அன்ன அருகா நோக்கமோடு – பொரு 77
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா/வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 220,221
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் – பரி 11/91
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா/கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/7,8
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா/சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/2,3
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/3
TOP


அருகாது (7)

அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 320/17
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 329/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது/கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/15,16
மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது/அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/18,19
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8
TOP


அருகில் (1)

அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/3
TOP


அருகு (4)

பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து – நெடு 117
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் – பரி 6/75
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
TOP


அருகுவித்து (1)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/2
TOP


அருச்சிப்போரும் (1)

ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும்/பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/108,109
TOP


அருத்த (1)

முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த/வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/2,3
TOP


அருத்தலும் (1)

புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் – புறம் 304/7
TOP


அருத்தி (6)

அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி/நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 163,164
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி/தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/6,7
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி/ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி – புறம் 47/4,5
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி/உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/8,9
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி/நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/13,14
TOP


அருத்திய (1)

வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
TOP


அருத்தியும் (2)

அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்/நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 200,201
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்/அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/1,2
TOP


அருத்தினை (1)

வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/18
TOP


அருத்தும் (2)

அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும்/செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/14,15
TOP


அருந்த (9)

அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
ஆரல் அருந்த வயிற்ற – குறு 114/4
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
பழன பன் மீன் அருந்த நாரை – ஐங் 70/1
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/7
அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் – புறம் 101/9
TOP


அருந்ததி (1)

அருந்ததி அனைய கற்பின் – ஐங் 442/4
TOP


அருந்தி (12)

அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி/மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 120,121
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி/எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 468,469
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி/இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் – நற் 311/9,10
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி/புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/3,4
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி/தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/1,2
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி/கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/2,3
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி/மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/14,15
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி/பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/26,27
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி/தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/14,15
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/23
TOP


அருந்திய (7)

இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 204
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
TOP


அருந்தியோர் (1)

அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
TOP


அருந்தினர் (1)

அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
TOP


அருந்து (20)

காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து/மோட்டு எருமை முழு_குழவி – பட் 13,14
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து/குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/1,2
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/5
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – பரி 19/38
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து/வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/9,10
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து/ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/4,5
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து/அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/17,18
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை – அகம் 360/16
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து/செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/37,38
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/12
TOP


அருந்துபு (4)

வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு/புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய – நற் 338/7,8
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு/நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை – குறு 201/2,3
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு/புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/8,9
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு/குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/3,4
TOP


அருந்தும் (8)

இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும்/பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/2,3
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/14
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும்/நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/6,7
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும்/அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/3,4
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும்/வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின் – புறம் 384/3,4
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும்/துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/15,16
TOP


அருப்பத்து (1)

நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து/கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/9,10
TOP


அருப்பம் (10)

வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட – முல் 26
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம்/தண்டாது தலைச்சென்று – மது 67,68
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
மலையவும் நிலத்தவும் அருப்பம் வௌவி – பதி 90/22
அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி – கலி 146/48
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம்/இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/28,29
அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம் – புறம் 224/1
TOP


அருப்பமும் (2)

அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 378
TOP


அருப்பு (1)

மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
TOP


அரும் (448)

அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 269
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 295
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என – பொரு 156
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 7
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் – மது 32
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் – மது 40
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 301
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – குறி 128
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 133
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 223
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 59
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 195
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – மலை 318
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை – நற் 18/5
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் – நற் 43/5
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் – நற் 74/4
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை – நற் 82/6
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/12
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/6
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/2
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/7
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/6
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/3
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் – நற் 189/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/5
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
உலகம் உவப்ப ஓது அரும்/வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/9,10
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/4
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/11
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/7
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் – நற் 296/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே – நற் 302/10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் – நற் 325/6
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/9
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி – நற் 343/9
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/11
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
அரும் துயர் உழந்த-காலை – நற் 384/10
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/3
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/5
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும் – குறு 68/3
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/6
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
மறப்பு அரும் காதலி ஒழிய – குறு 151/5
அரும் சுர வைப்பின் கானம் – குறு 154/7
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ – குறு 266/4
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/3
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி – குறு 344/7
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/5
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே – ஐங் 111/5
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/3
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 252/4
நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/4
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/2
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/4
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/4
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/3
பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல் – ஐங் 338/4
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/3
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
மாற்று அரும் தானை நோக்கி – ஐங் 451/3
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/4
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை – ஐங் 479/3
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/2
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து – பதி 43/15
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/35
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/3
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/5
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர் – பதி 71/21
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய – பதி 88/24
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து – பதி 91/1
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் – கலி 29/25
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள – கலி 30/1
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 54/17
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/15
பாங்கு அரும் பாட்டம்-கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் – கலி 116/1
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/4
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/3
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/24
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி – கலி 144/69
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து – அகம் 18/7
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென – அகம் 39/15
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/12
விருந்தின் மன்னர் அரும் கலம் தெறுப்ப – அகம் 54/1
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/16
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/21
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/2
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த – அகம் 77/17
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/9
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/15
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/10
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/5
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/16
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/8
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் – அகம் 181/1
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி – அகம் 187/4
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/11
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
இன்னா அரும் சுரம் நீந்தி நீயே – அகம் 212/11
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – அகம் 213/18
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/14
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் – அகம் 291/14
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும்/சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/12,13
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/14
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – அகம் 331/10
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/8
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/7
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ – அகம் 370/7
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப – அகம் 372/1
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று – அகம் 373/5
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் – அகம் 381/13
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/13
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி – அகம் 396/7
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 3/8
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா – புறம் 3/12
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/23
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/3
பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில் – புறம் 14/10
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை – புறம் 15/18
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை – புறம் 19/9
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/6
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/5
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/6
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/2
கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம் – புறம் 56/11
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய – புறம் 62/18
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/4
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/2
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் – புறம் 139/14
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 146/1
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/5
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – புறம் 161/11
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் – புறம் 166/13
அரும் கடி பெரும் காலை – புறம் 166/24
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7
அரும் கலம் களிற்றொடு வேண்டினும் பெருந்தகை – புறம் 171/10
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் – புறம் 198/15
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் – புறம் 208/5
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/23
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/22
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/9
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/5
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/5
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
அடல் அரும் துப்பின் – புறம் 335/1
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை – புறம் 338/5
அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை – புறம் 361/5
கெடல் அரும் திருவ உண்மோ – புறம் 366/16
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 378/11
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன – புறம் 392/20
துன் அரும் பரிசில் தரும் என – புறம் 394/17
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/18
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28
அரும் கலம் நல்கியோனே என்றும் – புறம் 397/18
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
TOP


அரும்-குரைத்தே (3)

உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/5
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
TOP


அரும்-குரைய (3)

செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/8
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே – அகம் 239/11
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே – புறம் 201/20
TOP


அரும்-குரையள் (5)

பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
பெறல் அரும்-குரையள் என்னாய் வைகலும் – அகம் 212/10
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
TOP


அரும்-குரையை (2)

அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/8
TOP


அரும்_பெறல்_உலகத்து (1)

அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/23
TOP


அரும்_பெறல்_உலகம் (1)

அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய – புறம் 62/18
TOP


அரும்ப (2)

வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப/கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/7,8
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப/புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/1,2
TOP


அரும்பிய (16)

ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று – மது 708
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் – நற் 94/6
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
ஐயள் அரும்பிய முலையள் – ஐங் 255/3
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/12
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/3
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
TOP


அரும்பின் (2)

செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8
TOP


அரும்பின (1)

மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின/நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/4,5
TOP


அரும்பினவே (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே/புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/3,4
பொன் வீ மணி அரும்பினவே/என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/3,4
TOP


அரும்பு (35)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு/இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 29,30
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண – நற் 267/1
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் – ஐங் 132/2
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி – ஐங் 454/2
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/18
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
TOP


அரும்பும் (1)

உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
TOP


அரும்பே (1)

அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே – குறு 94/2
TOP


அரும்பொடு (1)

பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி – அகம் 157/7
TOP


அருமறை (1)

நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை/அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/65,66
TOP


அருமன் (2)

மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/6
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – குறு 293/4
TOP


அருமை (6)

அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப – நற் 165/6
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் – பரி 1/36
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள் – அகம் 258/3
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
பண் கொளற்கு அருமை நோக்கி – புறம் 307/13
TOP


அருமைய (1)

கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25
TOP


அருமையின் (4)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின்/நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 278,279
எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/7
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின்/கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று – அகம் 62/8,9
TOP


அருவந்தை (1)

நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய – புறம் 385/10
TOP


அருவாளர் (1)

தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 275
TOP


அருவி (162)

இழுமென இழிதரும் அருவி/பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 316,317
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ – பொரு 235
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் – சிறு 90
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி/இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 87,88
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 241
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 97
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி/தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 55,56
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி/கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 554,555
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி/அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/2,3
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி/அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/2,3
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி – நற் 44/1
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/4
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/7
கண்ணீர் அருவி ஆக – நற் 88/8
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/2
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி/தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/6,7
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை – நற் 137/5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை – நற் 147/6
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/9
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 205/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி – நற் 213/1
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி/கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/8,9
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 399/1
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என அருவி/விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/2,3
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி/முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/1,2
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
அருவி மா மலை தத்த – குறு 94/6
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி/கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/1,2
அருவி வேங்கை பெரு மலை நாடற்கு – குறு 96/1
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 100/1
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி/நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – குறு 134/5,6
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி/கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/2,3
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி – குறு 271/1
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி/கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் – குறு 284/6,7
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/2
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/3
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி/தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/3,4
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி/மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/5,6
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி/கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை – குறு 372/4,5
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி/ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/1,2
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
வாழிய இலங்கும் அருவி/சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே – ஐங் 249/3,4
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
வாள் வனப்பு உற்ற அருவி/கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/3,4
கறங்கு இசை அருவி வீழும் – ஐங் 395/5
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/9
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/14
அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் – பதி 62/17
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி/முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/24,25
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 71/2
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/5
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி/இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/4,5
அருவி தாழ் மாலை சுனை – பரி 8/16
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர – பரி 11/23
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/103
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/3
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல – கலி 103/11
அமைவரல் அருவி ஆர்க்கும் – கலி 105/73
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும் – அகம் 28/4
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/3
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/3
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில் – அகம் 91/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன் – அகம் 118/1
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி/நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 162/23,24
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் – அகம் 168/8
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி/இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/2,3
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை – அகம் 241/8
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி/அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/10,11
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் – அகம் 302/4
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் – அகம் 308/4
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை – அகம் 356/18
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி/ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/12,13
அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/15
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/14
பாடு இன் அருவி சூடி – அகம் 378/23
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/9
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி/கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/4,5
ஒருசார் அருவி ஆர்ப்ப ஒருசார் – புறம் 115/1
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி/பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே – புறம் 124/4,5
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/8
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி/நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/9,10
கல் முழை அருவி பன் மலை நீந்தி – புறம் 147/1
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் – புறம் 152/11
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை – புறம் 168/1
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல – புறம் 198/1
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/14
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி/பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/23,24
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/22
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
இழுமென இழிதரும் அருவி/வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/33,34
TOP


அருவித்து (1)

இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/18
TOP


அருவித்தே (3)

இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே/வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/18,19
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
TOP


அருவிய (11)

ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – பெரும் 500
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 57
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/9
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் – புறம் 148/1
TOP


அருவியின் (16)

பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 374
கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல் – நற் 151/4
அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா – நற் 313/10
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு – குறு 371/3
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின்/ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/83,84
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின்/நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/3,4
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின்/ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/8,9
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/17
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
TOP


அருவியும் (1)

வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும்/தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/1,2
TOP


அருவியொடு (4)

இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
TOP


அருவியோடு (1)

இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
TOP


அருள் (47)

அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/8
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/2
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர – ஐங் 362/4
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை – ஐங் 479/3
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம் – கலி 15/9
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே – கலி 21/5
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/8
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் – கலி 65/17
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/28
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/43
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் – அகம் 75/1
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/6
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய – அகம் 235/16
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல – அகம் 305/9
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/2
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி – அகம் 355/13
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7
அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும் – புறம் 361/8
நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின் – புறம் 362/9
TOP


அருள்-உற்று (1)

என ஆங்கு பாட அருள்-உற்று/வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் – கலி 146/51,52
TOP


அருள்வர (1)

வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர/கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/5,6
TOP


அருள (4)

பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள/மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் – நற் 312/4,5
பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ – கலி 61/19
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14
TOP


அருளல் (5)

அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23
TOP


அருளலின் (1)

கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
TOP


அருளலும் (1)

புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு – அகம் 108/1
TOP


அருளா (3)

வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா/நாண் இலி நாட்டு மலை – கலி 42/11,12
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா/கொன்னாளன் நாட்டு மலை – கலி 42/17,18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
TOP


அருளாதவர் (1)

தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று – கலி 128/1
TOP


அருளாது (8)

ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது/அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/10,11
வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது/உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன் – அகம் 67/2,3
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது/எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/19,20
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது/ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/5,6
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது/கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே – அகம் 356/16,17
TOP


அருளாதோயே (1)

பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/5
TOP


அருளாதோர் (1)

அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
TOP


அருளாமை (1)

அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
TOP


அருளாய் (11)

அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய்/நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/6,7
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய்/இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/7,8
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/11
தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/3
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய – ஐங் 83/1
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின் – பதி 71/26
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/7
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1
TOP


அருளார் (4)

தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார்/அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/1,2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் – குறு 211/2
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார்/சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் – அகம் 183/3,4
TOP


அருளாள் (2)

அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/3
TOP


அருளான் (6)

அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/48
அருளான் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 108/11
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் – அகம் 195/7
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/14
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான்/நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/6,7
TOP


அருளான்-கொல்லோ (1)

அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் – நற் 228/5
TOP


அருளி (26)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி/நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என – சிறு 13,14
வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி/இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 444,445
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி/நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/7,8
அருளி கூடும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 146/7
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி/வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/3,4
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து – நற் 181/7
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி/இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் – நற் 189/1,2
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி/நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 37/3,4
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி/கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/3,4
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி/மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/31,32
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி/மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் – கலி 41/41,42
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
நீ அருளி நல்க பெறின் – கலி 116/12
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/19
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி/வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/26,27
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி/ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/6,7
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி/படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/1,2
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி/வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/4,5
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி/வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/6,7
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி/நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை – புறம் 366/19,20
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி/வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை – புறம் 385/4,5
TOP


அருளிய (2)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/6
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய/பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய – அகம் 66/24,25
TOP


அருளியவர் (1)

ஆடி_ஆடி அருளியவர்/ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/75,76
TOP


அருளியும் (1)

அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும்/உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/8,9
TOP


அருளியோர்க்கு (1)

அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
TOP


அருளியோனே (1)

உரை செல அருளியோனே/பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/29,30
TOP


அருளிற்று (1)

அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/2
TOP


அருளின் (1)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின்/மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை – பொரு 21,22
TOP


அருளின (1)

இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36
TOP


அருளின-கொல் (2)

அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/35
அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/35
TOP


அருளினள்-கொல்லோ (1)

அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ/எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது – நற் 53/2,3
TOP


அருளினன் (1)

அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28
TOP


அருளினால் (1)

நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால்/பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/3,4
TOP


அருளினும் (1)

அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8
TOP


அருளினை (6)

பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின் – நற் 233/4
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
அருளினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/19
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22
TOP


அருளீமோ (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ/பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/20,21
TOP


அருளீயல் (1)

அருளீயல் வேண்டுவல் யான் – கலி 61/17
TOP


அருளுகம் (1)

அருளுகம் யாம் யாரேம் எல்லா தெருள – கலி 95/29
TOP


அருளுதி (1)

ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/5
TOP


அருளும் (5)

அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து – குறு 20/1
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ – பரி 1/41
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – பரி 5/80
அருளும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா – புறம் 5/5
TOP


அருளும்-மார் (1)

அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
TOP


அருளுவார் (2)

வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார்/நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/14,15
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார்/ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/18,19
TOP


அருளே (3)

கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே – குறு 174/7
அருளே காதலர் என்றி நீயே – அகம் 53/16
TOP


அரூஉம் (1)

துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
TOP


அரை (80)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை/செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 206,207
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 54
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை – பெரும் 148
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் – பெரும் 360
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை/பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – பெரும் 467,468
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 395
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் – நற் 3/2
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை/விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/2,3
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து – நற் 105/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/3
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் – நற் 307/7
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை – நற் 354/2
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/5
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
புல் அரை ஓமை நீடிய – ஐங் 316/4
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ – பதி 12/21
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/4
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் – அகம் 6/19
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/5
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு – அகம் 151/12
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/14
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/7
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து – அகம் 257/15
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/7
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த – அகம் 327/14
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை/புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/5,6
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் – அகம் 368/17
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/13
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/12
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை/மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் – புறம் 76/3,4
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
ஆர் இருள் அரை இரவில் – புறம் 229/2
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை/தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/9,10
வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை/நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/5,6
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை/முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/13,14
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை/துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/18,19
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை/புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/19,20
கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி – புறம் 400/12
TOP


அரை-உற்று (1)

அரை-உற்று அமைந்த ஆரம் நீவி – அகம் 100/1
TOP


அரைக்கு (2)

அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் – புறம் 378/17
TOP


அரைக்குநர் (1)

அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர்/நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/84,85
TOP


அரைச (2)

உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ – கலி 147/43
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று – கலி 147/44
TOP


அரைசர் (1)

குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர்/ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/3,4
TOP


அரைசனோடு (1)

அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
TOP


அரைசினும் (2)

அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
TOP


அரைசு (7)

அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/3
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் – புறம் 42/5
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
TOP


அரைநாள் (11)

அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும் – மது 649
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 75
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் – அகம் 112/4
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து – அகம் 198/4
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள்/நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த – அகம் 260/13,14
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள்/காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/11,12
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
TOP


அரைப்ப (1)

நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 553
TOP


அரைப்பட்ட (1)

கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
TOP


அரைய (4)

திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/2
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
TOP


அரையத்து (2)

வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ – ஐங் 325/1
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/8
TOP


அரையது (1)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது/வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/2,3
TOP


அரோ (9)

கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ/மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/40,41
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ/தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/41,42
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ/சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/11,12
இரும் குயில் ஆலும் அரோ/என ஆங்கு – கலி 33/25,26
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ/உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/21,22
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ/நீ உற்ற நோய்க்கு மருந்து – கலி 107/25,26
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் – கலி 130/12
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15
TOP


அல் (19)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/4
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/23
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி – அகம் 73/9
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் – அகம் 75/2
கேள் அல் கேளிர் கெழீஇயினர் ஒழுகவும் – அகம் 93/2
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் – அகம் 113/1
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே – அகம் 268/14
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/20
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே – புறம் 232/2
TOP


அல்_அங்காடி (1)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
TOP


அல்கல் (17)

கேளாய் எல்ல தோழி அல்கல்/வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா – நற் 61/1,2
அளிதோ தானே தோழி அல்கல்/வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் – நற் 114/5,6
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல்/இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/6,7
கேட்டிசின் வாழி தோழி அல்கல்/பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய – குறு 30/1,2
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல்/புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு – பரி 6/54,55
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
அல்கல் கனவு-கொல் நீ கண்டது – கலி 90/21
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல்/கனவினால் சென்றேன் கலி கெழு கூடல் – கலி 92/10,11
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல்/பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் – அகம் 26/5,6
நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல்/புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் – அகம் 74/14,15
அருளான் வாழி தோழி அல்கல்/விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/11,12
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – அகம் 129/10
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல்/அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/10,11
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல்/வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ – அகம் 248/1,2
TOP


அல்கலர் (1)

அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/9
TOP


அல்கலும் (21)

அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 443
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும்/பெரும வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார் – நற் 269/6,7
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும்/ஆரல் அருந்த வயிற்ற – குறு 114/3,4
நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும்/தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/4,5
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/2
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும்/அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/1,2
சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும்/நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/16,17
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும்/இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/13,14
அல்கலும் சூழ்ந்த வினை – கலி 115/21
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும்/அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/13,14
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும்/உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/7,8
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும்/இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/8,9
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும்/கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/1,2
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும்/ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு – அகம் 138/12,13
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும்/இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/1,2
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும்/பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/11,12
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும்/பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/3,4
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும்/அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/1,2
பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும்/குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/3,4
நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும்/தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/24,25
TOP


அல்கவும் (1)

கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும்/வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/1,2
TOP


அல்கி (18)

களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி/இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி – பொரு 49,50
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி/அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 176,177
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி/கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 158,159
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி/வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை – நற் 181/2,3
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி/செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/3,4
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த – குறு 283/6
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 9/32
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி/மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/13,14
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி/வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/10,11
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் – அகம் 304/18
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/20
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி/ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது – புறம் 240/9,10
TOP


அல்கிய (5)

ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் – நற் 131/1
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/3
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/3
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/2
TOP


அல்கியும் (2)

கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும்/தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/1,2
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும்/வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/1,2
TOP


அல்கியேமே (1)

அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
TOP


அல்கின்றன்றே (1)

பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே/இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/3,4
TOP


அல்கினம் (1)

பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/10
TOP


அல்கினர் (1)

எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/6
TOP


அல்கினும் (1)

மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
TOP


அல்கினை (2)

கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே – நற் 232/9
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
TOP


அல்கு (26)

அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் – நற் 44/8
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/2
ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட – நற் 346/5
வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/7
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/11
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/9
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
TOP


அல்கு-உறு (5)

அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது – அகம் 290/5
TOP


அல்கு-உறு-காலை (1)

அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை/தாழை தளர தூக்கி மாலை – அகம் 40/5,6
TOP


அல்கு_இரை (4)

வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
TOP


அல்குநர் (1)

அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
TOP


அல்கும் (15)

அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும்/ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/5,6
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும்/புறவினதுவே பொய்யா யாணர் – நற் 142/7,8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும்/அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/7,8
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும்/கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/2,3
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும்/மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/2,3
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/33
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும்/கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/4,5
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும்/சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/19,20
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும்/புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/1,2
TOP


அல்குல் (97)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல்/கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 16,17
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல்/மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 146,147
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல்/இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 39,40
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல்/ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 244,245
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 329
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல்/அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 145,146
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
பாசிழை பகட்டு அல்குல்/தூசு உடை துகிர் மேனி – பட் 147,148
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல்/திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/2,3
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல்/மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/4,5
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல்/தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என் – நற் 245/5,6
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய – நற் 307/4
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – குறு 125/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல்/அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/5,6
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை – குறு 274/7
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல்/திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/5,6
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
திதலை அல்குல் நின் மகள் – ஐங் 29/4
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் – ஐங் 72/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்/நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/2,3
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்/கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/3,4
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல்/காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/3,4
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல்/இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/1,2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல்/சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/1,2
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/7
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல்/கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/6,7
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல்/சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/5,6
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் – கலி 80/21
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல்/புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/10,11
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல்/நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் – கலி 125/17,18
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல்/ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/19,20
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/21
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்/மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/19,20
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட – அகம் 157/1
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல்/பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/6,7
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/2
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல்/ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/3,4
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்/நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/15,16
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/3
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய – அகம் 383/8
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல்/அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/7,8
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/7
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல்/மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/1,2
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல்/ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/2,3
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல்/சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் – புறம் 166/15,16
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல்/தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/3,4
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல்/செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/2,3
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல்/ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ – புறம் 353/2,3
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
TOP


அல்குலாய் (1)

வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய்/கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு – கலி 60/4,5
TOP


அல்குலாள் (1)

ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
TOP


அல்குலும் (4)

திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி – நற் 84/2
மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை – பரி 13/55
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும்/வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட – அகம் 119/1,2
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
TOP


அல்குவது (1)

அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
TOP


அல்குவர (1)

வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர/வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/10,11
TOP


அல்குற்கு (1)

திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
TOP


அல்ல (25)

கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/7
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/8
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல/நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/16,17
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/79
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும் – கலி 6/8
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் – கலி 39/15
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல/என் உழுவாய் நீ மற்று இனி – கலி 64/17,18
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/26
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர் – புறம் 106/1
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/5
சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று – புறம் 161/10
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல/சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் – புறம் 380/11,12
TOP


அல்ல-மன் (2)

அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
TOP


அல்லது (100)

அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும் – பொரு 94
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் – பெரும் 452
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது/ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 106,107
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 231
ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426
நாடி நட்பின் அல்லது/நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/8,9
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது/மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/8,9
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே – நற் 216/11
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது/அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/3,4
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே – குறு 152/3
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா – குறு 263/3
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது/களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/7,8
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின் – குறு 366/1
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின் – குறு 368/3
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/4
சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது/பூசல் அறியா நன் நாட்டு – பதி 27/14,15
செம் நீர் பூசல் அல்லது/வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/13,14
அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது/தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி – பதி 42/5,6
கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் – பதி 44/5
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது/முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய – பதி 53/11,12
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது/உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/6,7
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே – பதி 63/1
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/5
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது/உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/5,6
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது/வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/8,9
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/2
பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு – பதி 73/2
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது/மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/16,17
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர் – பதி 91/2
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர் – பரி 5/77
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது/குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/2,3
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது/பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/2,3
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது/கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/2,3
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது/இன்பமும் உண்டோ எமக்கு – கலி 6/10,11
கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது/கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/25,26
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற – கலி 37/4
பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/33
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 110/18
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா – கலி 129/5
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது/வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/8,9
குறுநீர் கன்னல் எண்ணுநர் அல்லது/கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/6,7
இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் – அகம் 75/15
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் – அகம் 104/4
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – அகம் 170/3
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது/வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/1,2
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த – அகம் 384/3
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/9
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது/பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/14,15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா – புறம் 16/15
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது/பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/8,9
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் – புறம் 20/11
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது/பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/14,15
பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/5
பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே – புறம் 31/6
காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/18
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது/பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/6,7
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே – புறம் 133/2
கொடை மடம்படுதல் அல்லது/படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/5,6
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/14
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும் – புறம் 216/1
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
பலகை அல்லது களத்து ஒழியாதே – புறம் 282/9
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது/ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/15,16
கறை அடி யானைக்கு அல்லது/உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/5,6
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை – புறம் 335/3
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/6
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை – புறம் 335/8
கல்லே பரவின் அல்லது/நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/11,12
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே – புறம் 342/6
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/3
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது/ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை – புறம் 367/10,11
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது/தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என – புறம் 377/10,11
வந்த வைகல் அல்லது/சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/23,24
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது/செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/7,8
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர் – புறம் 390/5
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/9
TOP


அல்லதை (21)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/11
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை/மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/71,72
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை/செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் – பரி 5/72,73
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை/ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 15/15,16
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை/வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/9,10
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/14,15
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/18,19
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/என இவள் – கலி 2/22,23
ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை/கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம் – கலி 5/7,8
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை/மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/12,13
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை/நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/15,16
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை/யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/18,19
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை/நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/65,66
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை/இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/32,33
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை/மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/22,23
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை/படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/8,9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை/உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/13,14
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை/நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே – புறம் 122/9,10
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை/உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/10,11
TOP


அல்லம் (2)

ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து – நற் 159/9
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு – கலி 62/18
TOP


அல்லமோ (11)

கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/15
தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் – புறம் 60/6
TOP


அல்லர் (28)

வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/10
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர் – நற் 208/6
செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே – குறு 43/1
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே – குறு 102/4
மலை இடையிட்ட நாட்டரும் அல்லர்/மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/1,2
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர்/கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் – குறு 203/2,3
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர்/பலரே தெய்ய எம் மறையாதீமே – ஐங் 64/3,4
நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர்/வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே – ஐங் 461/4,5
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர்/முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/4,5
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின் – ஐங் 464/3
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் – கலி 11/20
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர்/நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/26,27
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
உறும் என கொள்குநர் அல்லர்/நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/13,14
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்-வயின் – அகம் 375/1
உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே – புறம் 100/9
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள – புறம் 124/3
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர்/இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/2,3
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர்/வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே – புறம் 207/5,6
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர்/அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/5,6
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர்/என் ஆவது-கொல் தானே தெண் நீர் – புறம் 351/7,8
TOP


அல்லரோ (1)

அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ/புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/3,4
TOP


அல்லல் (34)

அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ – நற் 56/4
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று – நற் 200/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/5
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/2
அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/4
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/57
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 54/16
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70
நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/17
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
என் அல்லல் தீராய் எனின் – கலி 144/23
அல்லல் களைவார் இலேன் – கலி 144/54
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் – கலி 145/41
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/16
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி – புறம் 39/1
நீயே புறவின் அல்லல் அன்றியும் பிறவும் – புறம் 46/1
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப – புறம் 160/26
அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6
மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர – புறம் 174/9
அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/9
TOP


அல்லல்படுவான் (1)

அல்லல்படுவான் மலை – கலி 40/18
TOP


அல்லலுள் (1)

அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
TOP


அல்லவை (1)

அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
TOP


அல்லவோ (2)

பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/9
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ/நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/13,14
TOP


அல்லள் (8)

இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது – நற் 6/6
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2
என்னொடு புரையுநள் அல்லள்/தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/2,3
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள்/யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/21,22
வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும் – அகம் 18/10
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/6
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள்/கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன் – புறம் 346/2,3
TOP


அல்லளோ (4)

சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ/புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/10,11
பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ/கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/14,15
கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ/என ஆங்கு – கலி 79/18,19
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
TOP


அல்லன் (25)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177
முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன்/புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே – நற் 119/10,11
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் – குறு 284/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன்/பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/3,4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் – ஐங் 250/4
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி 41/29
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன்/தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35,36
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன்/தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் – கலி 41/36,37
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன்/கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன் – புறம் 45/1,2
கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன்/நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/2,3
ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21
செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன்/முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/5,6
பாரி ஒருவனும் அல்லன்/மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/3,4
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் – புறம் 125/14
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன்/பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என – புறம் 134/2,3
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன்/செலினே காணா வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/7,8
செலினே காணா வழியனும் அல்லன்/புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/8,9
TOP


அல்லன்-கொல்லோ (1)

ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ/பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/12,13
TOP


அல்லன்னே (1)

ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4
TOP


அல்லன (1)

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28
TOP


அல்லனோ (6)

பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே – ஐங் 18/4
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
வருந்துவேன் அல்லனோ யான் – கலி 107/28
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி – புறம் 19/7
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் – புறம் 220/5
TOP


அல்லா (8)

நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை – நற் 46/10
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
TOP


அல்லா-கால் (4)

ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால்/இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/8,9
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால்/இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/12,13
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால்/அதனால் – கலி 124/16,17
TOP


அல்லாது (2)

கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது/நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/2,3
TOP


அல்லாந்தார் (1)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2
TOP


அல்லாந்தான் (1)

அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
TOP


அல்லாந்து (5)

சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 143
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து/என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் – நற் 55/8,9
நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து/மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/71,72
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து/இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும் – அகம் 32/15,16
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து/உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/12,13
TOP


அல்லார் (1)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
TOP


அல்லாரும் (1)

உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
TOP


அல்லாரை (1)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
TOP


அல்லால் (11)

கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால்/சிறிதானும் நீர் நிறம் – பரி 24/85,86
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 14/10
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால்/இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/2,3
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால்/திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 102/9,10
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
TOP


அல்லான் (2)

மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
TOP


அல்லி (10)

மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி 1/38
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/78
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/12
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/17
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5
அல்லி உணவின் மனைவியொடு இனியே – புறம் 250/5
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
TOP


அல்லியொடு (1)

நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
TOP


அல்லிரோ (2)

அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் என – அகம் 239/12
TOP


அல்லில் (2)

நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில்/துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/5,6
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
TOP


அல்லென் (2)

உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/11
TOP


அல்லெனோ (10)

உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய – நற் 3/7
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/5
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி – குறு 99/1
நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/2
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே – குறு 99/3
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த – அகம் 22/19
கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது – அகம் 342/3
TOP


அல்லேம் (13)

தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/6
கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும – குறு 244/3
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 80/1
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் – ஐங் 135/1
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ – ஐங் 240/1
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு – ஐங் 480/1
உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/7
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/18
செல்வேம் அல்லேம் என்னார் கல்லென் – புறம் 31/11
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே – புறம் 126/5
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/10
TOP


அல்லேன் (9)

பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன்/கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/2,3
ஒன்றேன் அல்லேன் ஒன்றுவென் குன்றத்து – குறு 208/1
உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 66/1
நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன்/தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/4,5
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்-வயின் – பதி 74/23
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன்/என ஆங்கு – பரி 20/82,83
வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி – புறம் 208/7
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன்/நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/13,14
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன்/என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/2,3
TOP


அல்லை (18)

துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை/நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/9,10
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/9
யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை – நற் 395/2
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/4
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே – ஐங் 233/1
நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ – ஐங் 480/2
மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/6
ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் – கலி 108/12
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை/பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/17,18
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/20
நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர – அகம் 73/6
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக – புறம் 44/13
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை/புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/1,2
அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/9
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
எண்ணாது இருக்குவை அல்லை/என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/5,6
TOP


அல்லை-மன் (1)

பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3
TOP


அல்லையால் (1)

வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
TOP


அல்லையோ (6)

விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ/கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/17,18
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ/என ஆங்கு – கலி 13/21,22
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ/நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/29,30
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/20
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/16
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27
TOP


அல்லோர் (3)

வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/39
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/40
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12
TOP


அல்லோர்க்கு (1)

நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14
TOP


அல்லோள் (1)

எளியள் அல்லோள் கருதி – அகம் 212/22
TOP


அல (4)

ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 12/37
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
TOP


அலகின் (2)

அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து – புறம் 399/25
TOP


அலகை (3)

அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 234
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8
TOP


அலங்கல் (18)

வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை – குறு 76/3
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/3
அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி – பதி 31/9
சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/13
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல்/நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/19,20
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/18
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
TOP


அலங்கிய (1)

அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/36
TOP


அலங்கு (39)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 161
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/5
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/15
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/14
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய – அகம் 272/17
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/13
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
அலங்கு கதிர் கனலி நால்-வயின் தோன்றினும் – புறம் 35/6
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி – புறம் 375/1
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
TOP


அலங்குபடு (1)

அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11
TOP


அலங்கும் (2)

அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21
TOP


அலத்தல் (1)

அலத்தல் காலை ஆயினும் – புறம் 103/11
TOP


அலது (9)

தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/6
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – பரி 3/46
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/9
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் – புறம் 196/13
TOP


அலந்த (1)

மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த/ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி – அகம் 222/9,10
TOP


அலந்தலை (8)

அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி – அகம் 111/5
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் – அகம் 187/11
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/9
அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11
TOP


அலந்தவர்க்கு (2)

ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல் – கலி 133/6
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
TOP


அலந்தனர் (1)

அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/8
TOP


அலந்தனென் (2)

அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/5
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/15
TOP


அலந்தாள் (1)

காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண – கலி 145/11
TOP


அலந்து (2)

கடி கயம் பாயும் அலந்து/ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/44,45
அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என் – கலி 128/10
TOP


அலந்தோர்க்கு (1)

அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
TOP


அலப்பிய (1)

அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
TOP


அலப்பென் (1)

அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
TOP


அலம் (4)

அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை – நற் 394/2
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/12
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி – அகம் 319/2
TOP


அலம்வந்து (1)

மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
TOP


அலம்வரு (1)

இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/19
TOP


அலம்வரும் (1)

குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
TOP


அலமந்து (2)

அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து/நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/15,16
TOP


அலமர (2)

உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர/சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் – அகம் 199/4,5
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7
TOP


அலமரல் (16)

உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 137
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/3
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/6
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/21
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி – கலி 126/20
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/3
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/5
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் – அகம் 233/1
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/8
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் – புறம் 44/5
TOP


அலமரு (4)

ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் – நற் 83/8
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/5
TOP


அலமரும் (20)

ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே – மலை 119
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன் – ஐங் 18/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும்/புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 146/52,53
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – அகம் 203/17
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/11
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/11
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும்/ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/26,27
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் – புறம் 361/2
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/20
TOP


அலமலக்கு-உறுமே (1)

அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/5
TOP


அலர் (113)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து – நற் 14/6
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி – நற் 36/6
அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால் – நற் 72/9
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/7
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ – நற் 249/10
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு – நற் 263/3
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே – குறு 97/4
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/2
ஊஉர் அலர் எழ சேரி கல்லென – குறு 262/1
அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல் – குறு 311/1
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே – குறு 320/8
அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் – குறு 340/4
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர்/புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/5,6
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/2
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/5
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ – ஐங் 372/3
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே – ஐங் 483/1
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/44
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் – கலி 78/17
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/27
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/75
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி – கலி 132/23
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/6
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/12
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/8
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/12
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/4
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/9
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர்/பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/6,7
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/7
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/2
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/11
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
TOP


அலர்க (3)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16
TOP


அலர்தரு (1)

ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
TOP


அலர்ந்த (5)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/7
தெருமரல் கைவிட்டு இருக்கோ அலர்ந்த/விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/18,19
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த/தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/17,18
TOP


அலர்ந்தன்று (1)

களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் – அகம் 325/4
TOP


அலர்ந்தன்று-மன்னே (1)

முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே/துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/4,5
TOP


அலர்ந்து (4)

அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து/நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/9,10
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105
TOP


அலர்வது (1)

அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
TOP


அலர (1)

கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
TOP


அலரி (26)

அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி/அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 117,118
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி/கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/2,3
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் – நற் 244/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி/கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/2,3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி/நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/3,4
கான முல்லை கய வாய் அலரி/பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/3,4
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி/தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/1,2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி/மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/5,6
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி/அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/3,4
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி/பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க – அகம் 86/15,16
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி/செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/4,5
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி/வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/11,12
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி/சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/4,5
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
TOP


அலரியொடு (1)

எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2
TOP


அலரின் (5)

அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் – அகம் 69/19
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
TOP


அலரும் (3)

அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று – ஐங் 236/1
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் – கலி 118/22
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
TOP


அலரே (12)

அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
மடலே காமம் தந்தது அலரே/மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/1,2
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே/வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/4,5
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே/கூகை கோழி வாகை பறந்தலை – குறு 393/2,3
ஆடினை என்ப புனலே அலரே/மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந – ஐங் 71/3,4
குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே/குரவ நீள் சினை உறையும் – ஐங் 369/3,4
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே/கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/12,13
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே/அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 45/8,9
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே/பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/2,3
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே/காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/7,8
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே/வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/3,4
TOP


அலவ (1)

சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் – அகம் 170/8
TOP


அலவலை (1)

அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/6
TOP


அலவன் (24)

அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி – நற் 11/7
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/6
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி – ஐங் 197/1
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/18
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
TOP


அலவனும் (1)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
TOP


அலவனொடு (2)

அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
TOP


அலவு-உற்று (3)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று/எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி – குறி 7,8
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று/வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/39,40
TOP


அலவு-உற (1)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2
TOP


அலள் (1)

யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
TOP


அலற (14)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற/செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/4,5
கடாஅ யானை கண நிரை அலற/வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/12,13
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற/எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/4,5
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற/அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/11,12
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற/நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/17,18
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற/களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து – அகம் 83/3,4
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற/தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/6,7
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற/கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/18,19
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/16
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
TOP


அலறவும் (1)

பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/6
TOP


அலறி (2)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி/உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/17,18
TOP


அலறிய (2)

அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய/கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/10,11
TOP


அலறு (1)

அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
TOP


அலறும் (1)

கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
TOP


அலன் (1)

கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
TOP


அலேன் (1)

தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17
TOP


அலை (25)

அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 146
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ – நற் 65/3
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நீர் அலை தோற்றம் போல – நற் 195/8
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/9
நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா – நற் 398/3
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
வெள் வீ தாழை திரை அலை/நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/4,5
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/23
பனி அலை கலங்கிய நஅரி (143)ெஞ்சமொடு – அகம் 183/14
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/6
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
TOP


அலைக்கு (1)

புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
TOP


அலைக்குந்து (1)

கானல் புன்னை சினை அலைக்குந்து/கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/15,16
TOP