அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 4, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அரி_பறை 2
அரி_பறையால் 1
அரி_பறையான் 1
அரி_பறையின் 1
அரி_இனம் 2
அரிக்கும் 1
அரிகால் 5
அரிசி 17
அரிசியின் 1
அரிசியொடு 3
அரிசில் 1
அரிஞர் 2
அரித்த 4
அரித்தலின் 1
அரித்து 1
அரிதால் 3
அரிதின் 2
அரிதினின் 2
அரிது 53
அரிது_செல்_உலகில் 1
அரிதே 36
அரிந்த 2
அரிந்து 6
அரிந்தும் 1
அரிநர் 10
அரிப்ப 3
அரிப்பன 1
அரிபு 2
அரிமணவாயில் 1
அரிமா 2
அரிமாவும் 1
அரிமான் 1
அரிய 35
அரியது 1
அரியதும் 1
அரியம் 1
அரியமோ 1
அரியல் 15
அரியலாட்டியர் 1
அரியவ்வே 1
அரியவால் 1
அரியவும் 3
அரியவை 1
அரியள் 5
அரியளோ 1
அரியன 1
அரியின் 1
அரியும் 1
அரியை 2
அரியையே 1
அரியோள் 2
அரியோளே 2
அரில் 23
அரில 1
அரிவனர் 2
அரிவாரின் 1
அரிவை 63
அரிவைக்கு 3
அரிவையது 1
அரிவையர் 6
அரிவையும் 1
அரிவையை 5
அரிவையொடு 4
அரிவையோ 1
அரீஇ 1
அரு 103
அருக்கிய 1
அருக்கினான் 1
அருகலான் 1
அருகா 7
அருகாது 7
அருகில் 1
அருகு 4
அருகுவித்து 1
அருச்சிப்போரும் 1
அருத்த 1
அருத்தலும் 1
அருத்தி 6
அருத்திய 1
அருத்தியும் 2
அருத்தினை 1
அருத்தும் 2
அருந்த 9
அருந்ததி 1
அருந்தி 12
அருந்திய 7
அருந்தியோர் 1
அருந்தினர் 1
அருந்து 20
அருந்துபு 4
அருந்தும் 8
அருப்பத்து 1
அருப்பம் 10
அருப்பமும் 2
அருப்பு 1
அரும் 448
அரும்-குரைத்தே 3
அரும்-குரைய 3
அரும்-குரையள் 5
அரும்-குரையை 2
அரும்_பெறல்_உலகத்து 1
அரும்_பெறல்_உலகம் 1
அரும்ப 2
அரும்பிய 16
அரும்பின் 2
அரும்பின 1
அரும்பினவே 2
அரும்பு 35
அரும்பும் 1
அரும்பே 1
அரும்பொடு 1
அருமறை 1
அருமன் 2
அருமை 6
அருமைய 1
அருமையின் 4
அருவந்தை 1
அருவாளர் 1
அருவி 162
அருவித்து 1
அருவித்தே 3
அருவிய 11
அருவியின் 16
அருவியும் 1
அருவியொடு 4
அருவியோடு 1
அருள் 47
அருள்-உற்று 1
அருள்வர 1
அருள 4
அருளல் 5
அருளலின் 1
அருளலும் 1
அருளா 3
அருளாதவர் 1
அருளாது 8
அருளாதோயே 1
அருளாதோர் 1
அருளாமை 1
அருளாய் 11
அருளார் 4
அருளாள் 2
அருளான் 6
அருளான்-கொல்லோ 1
அருளி 26
அருளிய 2
அருளியவர் 1
அருளியும் 1
அருளியோர்க்கு 1
அருளியோனே 1
அருளிற்று 1
அருளின் 1
அருளின 1
அருளின-கொல் 2
அருளினள்-கொல்லோ 1
அருளினன் 1
அருளினால் 1
அருளினும் 1
அருளினை 6
அருளீமோ 1
அருளீயல் 1
அருளுகம் 1
அருளுதி 1
அருளும் 5
அருளும்-மார் 1
அருளுவார் 2
அருளே 3
அரூஉம் 1
அரை 80
அரை-உற்று 1
அரைக்கு 2
அரைக்குநர் 1
அரைச 2
அரைசர் 1
அரைசனோடு 1
அரைசினும் 2
அரைசு 7
அரைநாள் 11
அரைப்ப 1
அரைப்பட்ட 1
அரைய 4
அரையத்து 2
அரையது 1
அரோ 9
அல் 19
அல்_அங்காடி 1
அல்கல் 17
அல்கலர் 1
அல்கலும் 21
அல்கவும் 1
அல்கி 18
அல்கிய 5
அல்கியும் 2
அல்கியேமே 1
அல்கின்றன்றே 1
அல்கினம் 1
அல்கினர் 1
அல்கினும் 1
அல்கினை 2
அல்கு 26
அல்கு-உறு 5
அல்கு-உறு-காலை 1
அல்கு_இரை 4
அல்குநர் 1
அல்கும் 15
அல்குல் 97
அல்குலாய் 1
அல்குலாள் 1
அல்குலும் 4
அல்குவது 1
அல்குவர 1
அல்குற்கு 1
அல்ல 25
அல்ல-மன் 2
அல்லது 100
அல்லதை 21
அல்லம் 2
அல்லமோ 11
அல்லர் 28
அல்லரோ 1
அல்லல் 34
அல்லல்படுவான் 1
அல்லலுள் 1
அல்லவை 1
அல்லவோ 2
அல்லள் 8
அல்லளோ 4
அல்லன் 25
அல்லன்-கொல்லோ 1
அல்லன்னே 1
அல்லன 1
அல்லனோ 6
அல்லா 8
அல்லா-கால் 4
அல்லாது 2
அல்லாந்தார் 1
அல்லாந்தான் 1
அல்லாந்து 5
அல்லார் 1
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 1
அல்லால் 11
அல்லான் 2
அல்லி 10
அல்லியொடு 1
அல்லிரோ 2
அல்லில் 2
அல்லென் 2
அல்லெனோ 10
அல்லேம் 13
அல்லேன் 9
அல்லை 18
அல்லை-மன் 1
அல்லையால் 1
அல்லையோ 6
அல்லோர் 3
அல்லோர்க்கு 1
அல்லோள் 1
அல 4
அலகின் 2
அலகை 3
அலங்கல் 18
அலங்கிய 1
அலங்கு 39
அலங்குபடு 1
அலங்கும் 2
அலத்தல் 1
அலது 9
அலந்த 1
அலந்தலை 8
அலந்தவர்க்கு 2
அலந்தனர் 1
அலந்தனென் 2
அலந்தாள் 1
அலந்து 2
அலந்தோர்க்கு 1
அலப்பிய 1
அலப்பென் 1
அலம் 4
அலம்வந்து 1
அலம்வரு 1
அலம்வரும் 1
அலமந்து 2
அலமர 2
அலமரல் 16
அலமரு 4
அலமரும் 20
அலமலக்கு-உறுமே 1
அலர் 113
அலர்க 3
அலர்தரு 1
அலர்ந்த 5
அலர்ந்தன்று 1
அலர்ந்தன்று-மன்னே 1
அலர்ந்து 4
அலர்வது 1
அலர 1
அலரி 26
அலரியொடு 1
அலரின் 5
அலரும் 3
அலரே 12
அலவ 1
அலவலை 1
அலவன் 24
அலவனும் 1
அலவனொடு 2
அலவு-உற்று 3
அலவு-உற 1
அலள் 1
அலற 14
அலறவும் 1
அலறி 2
அலறிய 2
அலறு 1
அலறும் 1
அலன் 1
அலேன் 1
அலை 25
அலைக்கு 1
அலைக்குந்து 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அரி_பறை (2)

வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
TOP


அரி_பறையால் (1)

அரி_பறையால் புள் ஓப்பி – புறம் 395/7
TOP


அரி_பறையான் (1)

அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து – புறம் 396/4
TOP


அரி_பறையின் (1)

சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின்/கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/2,3
TOP


அரி_இனம் (2)

அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
TOP


அரிக்கும் (1)

கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3
TOP


அரிகால் (5)

அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 47/3
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் – புறம் 384/5
TOP


அரிசி (17)

குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி/சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 233,234
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
முரவை போகிய முரியா அரிசி/விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 113,114
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 474
வால் அரிசி பலி சிதறி – பட் 165
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 435
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி/வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 440,441
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 564
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப – அகம் 393/9
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
அரிசி இன்மையின் ஆரிடை நீந்தி – புறம் 371/9
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி/காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/2,3
TOP


அரிசியின் (1)

விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
TOP


அரிசியொடு (3)

ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/7
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு/கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/3,4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
TOP


அரிசில் (1)

அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
TOP


அரிஞர் (2)

அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1
TOP


அரித்த (4)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த/பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 133,134
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த/பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப – சிறு 158,159
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் – அகம் 166/2
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/2
TOP


அரித்தலின் (1)

வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
TOP


அரித்து (1)

முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
TOP


அரிதால் (3)

மறத்தற்கு அரிதால் பாக பல் நாள் – நற் 42/1
கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
அரிதால் பெரும நின் செவ்வி என்றும் – புறம் 169/6
TOP


அரிதின் (2)

அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/17
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
TOP


அரிதினின் (2)

அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் – கலி 141/1
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
TOP


அரிது (53)

ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது – நற் 203/8
அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4
அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் – குறு 29/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி – குறு 120/2
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/2
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
எம் இவண் நல்குதல் அரிது/நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/3,4
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் – ஐங் 235/2
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/12
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் – பரி 5/33
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ – கலி 18/11
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் – அகம் 10/7
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே – அகம் 75/23
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
செலவு அரிது என்னும் என்பது – அகம் 210/13
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/4
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/9
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி – புறம் 160/11
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
TOP


அரிது_செல்_உலகில் (1)

அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
TOP


அரிதே (36)

அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல – நற் 5/7
காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/3
பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/11
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே/வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/10,11
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/8
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
வரையாமையோ அரிதே வரையின் – நற் 390/8
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/6
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/4
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே/அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை – பரி 1/33,34
அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல் – கலி 137/1
பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது – அகம் 61/14
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே – அகம் 364/14
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று – அகம் 392/19
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது – புறம் 53/10
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே/முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/2,3
வேலின் வேறல் வேந்தர்க்கோ அரிதே/நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் – புறம் 111/2,3
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் – புறம் 121/3
பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/7
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/8
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/7
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/15
இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே/காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி – புறம் 344/7,8
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/7
TOP


அரிந்த (2)

பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் – புறம் 372/5
TOP


அரிந்து (6)

கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து/சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 242,243
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து/அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 138,139
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து/செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/2,3
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து/மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/4,5
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
TOP


அரிந்தும் (1)

அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6
TOP


அரிநர் (10)

நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை – மது 110
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/2
அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் – அகம் 40/13
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர்/கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/12,13
TOP


அரிப்ப (3)

களம்-தோறும் கள் அரிப்ப/மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப – மது 753,754
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/13
TOP


அரிப்பன (1)

ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2
TOP


அரிபு (2)

அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
TOP


அரிமணவாயில் (1)

அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண் – அகம் 266/13
TOP


அரிமா (2)

அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
TOP


அரிமாவும் (1)

அரிமாவும் பரி_மாவும் களிறும் கராமும் – கலி 103/18
TOP


அரிமான் (1)

வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
TOP


அரிய (35)

அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு – மது 145
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/6
அரிய வாழி தோழி பெரியோர் – நற் 32/7
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/4
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
அரிய கானம் சென்றோர்க்கு – குறு 77/5
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/4
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே – ஐங் 224/5
வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/4
அரிய சுரன் வந்தனரே – ஐங் 354/3
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே – ஐங் 360/2
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி – பதி 44/4
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/16
குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய/வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/10,11
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/9
அரிய பெரியோர் தெரியும்-காலை – அகம் 286/14
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
ஊர் இல்ல உயவு அரிய/நீர் இல்ல நீள் இடைய – புறம் 3/17,18
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய/தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை – புறம் 120/9,10
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 150/18
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/14
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/9
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து – புறம் 379/4
TOP


அரியது (1)

பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று – நற் 137/3
TOP


அரியதும் (1)

பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ – நற் 79/6
TOP


அரியம் (1)

அரியம் ஆகிய-காலை – குறு 178/6
TOP


அரியமோ (1)

நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை – அகம் 80/4
TOP


அரியல் (15)

வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் – நற் 156/8
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன – நற் 190/6
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் – பதி 27/5
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/18
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல்/வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் – பதி 61/1,2
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைஞர் – பதி 62/16
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட – அகம் 157/1
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல்/நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/5,6
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/6
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/6
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/8
TOP


அரியலாட்டியர் (1)

அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/9
TOP


அரியவ்வே (1)

கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9
TOP


அரியவால் (1)

அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/20
TOP


அரியவும் (3)

அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 394
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி – பட் 192
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் – புறம் 56/16
TOP


அரியவை (1)

அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை/நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/61,62
TOP


அரியள் (5)

அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/4
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/8
வரை அர_மகளிரின் அரியள்/அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/12,13
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/7
TOP


அரியளோ (1)

அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா – பரி 8/60
TOP


அரியன (1)

கனவின் அரியன காணா நனவில் – புறம் 41/11
TOP


அரியின் (1)

பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது – பரி 11/118
TOP


அரியும் (1)

நெல் அரியும் இரும் தொழுவர் – புறம் 24/1
TOP


அரியை (2)

அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை/அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் – புறம் 20/5,6
அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும் – புறம் 99/11
TOP


அரியையே (1)

அளப்பு அரியையே/நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/2,3
TOP


அரியோள் (2)

சேயள் அரியோள் படர்தி – குறு 128/4
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5
TOP


அரியோளே (2)

சூர்_அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே – அகம் 339/14
TOP


அரில் (23)

நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை – பொரு 161
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் – மலை 379
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை – நற் 37/1
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/2
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் – குறு 364/1
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது – அகம் 103/5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – அகம் 143/6
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/4
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில – அகம் 256/1
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
TOP


அரில (1)

கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/12
TOP


அரிவனர் (2)

அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3
TOP


அரிவாரின் (1)

இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4
TOP


அரிவை (63)

கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
நறு நுதல் அரிவை போற்றேன் – நற் 50/10
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை/விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/7,8
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை/எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/9,10
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை/பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/7,8
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை/வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/7,8
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி – நற் 377/3
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை/புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/1,2
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி – குறு 323/6
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை/காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் – ஐங் 42/2,3
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை/வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி – ஐங் 46/2,3
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/2
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே – ஐங் 168/4
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை/திதலை மாமை தேய – ஐங் 231/2,3
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/2
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் – ஐங் 414/3
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே – ஐங் 483/4
நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை/ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/18,19
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/17
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் – அகம் 16/7
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/14
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/14
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/16
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/25
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது – அகம் 199/18
அம் மா அரிவை ஒழிய – அகம் 245/20
நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை/புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/8,9
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை/தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/2,3
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/14
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் – அகம் 399/3
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/9
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை/கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/7,8
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை/நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/5,6
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை/நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது – புறம் 306/3,4
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை/மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/5,6
TOP


அரிவைக்கு (3)

புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு/இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 166,167
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு/யார்-கொல் அளியை – பதி 19/14,15
TOP


அரிவையது (1)

அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ – பரி 11/28
TOP


அரிவையர் (6)

அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/19
அரிவையர் அமிர்த பானம் – பரி 8/120
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர்/குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/4,5
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
TOP


அரிவையும் (1)

அம் மா அரிவையும் வருமோ – குறு 63/3
TOP


அரிவையை (5)

வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை/பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/2,3
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 322/4
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/15
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
TOP


அரிவையொடு (4)

நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி – ஐங் 175/2
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே – பதி 89/20
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு/மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/13,14
TOP


அரிவையோ (1)

அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
TOP


அரீஇ (1)

வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
TOP


அரு (103)

பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் – திரு 81
ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை – சிறு 127
அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – சிறு 204
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 230
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 312
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/4
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/5
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 1/13
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 2/57
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/14
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/38
அரு வரை சேரா தொழுநர் – பரி 8/102
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் – பரி 19/3
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து – கலி 1/1
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி – அகம் 13/3
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
ஆறே அரு மரபினவே யாறே – அகம் 72/7
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் – அகம் 93/6
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/12
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் – அகம் 138/19
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/2
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/14
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/14
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/20
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய – புறம் 126/9
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் – புறம் 174/14
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை – புறம் 218/4
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
அரு குறை ஆற்றி வீழ்ந்தான் மன்ற – புறம் 288/7
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/7
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் – புறம் 362/7
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் – புறம் 365/3
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
TOP


அருக்கிய (1)

குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
TOP


அருக்கினான் (1)

அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70
TOP


அருகலான் (1)

மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான்/பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/22,23
TOP


அருகா (7)

பருகு அன்ன அருகா நோக்கமோடு – பொரு 77
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா/வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 220,221
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் – பரி 11/91
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா/கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/7,8
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா/சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/2,3
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/3
TOP


அருகாது (7)

அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 320/17
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 329/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது/கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/15,16
மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது/அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/18,19
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8
TOP


அருகில் (1)

அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/3
TOP


அருகு (4)

பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து – நெடு 117
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் – பரி 6/75
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
TOP


அருகுவித்து (1)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/2
TOP


அருச்சிப்போரும் (1)

ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும்/பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/108,109
TOP


அருத்த (1)

முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த/வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/2,3
TOP


அருத்தலும் (1)

புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் – புறம் 304/7
TOP


அருத்தி (6)

அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி/நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 163,164
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி/தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/6,7
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி/ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி – புறம் 47/4,5
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி/உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/8,9
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி/நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/13,14
TOP


அருத்திய (1)

வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
TOP


அருத்தியும் (2)

அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்/நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 200,201
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்/அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/1,2
TOP


அருத்தினை (1)

வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/18
TOP


அருத்தும் (2)

அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும்/செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/14,15
TOP


அருந்த (9)

அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
ஆரல் அருந்த வயிற்ற – குறு 114/4
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
பழன பன் மீன் அருந்த நாரை – ஐங் 70/1
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/7
அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் – புறம் 101/9
TOP


அருந்ததி (1)

அருந்ததி அனைய கற்பின் – ஐங் 442/4
TOP


அருந்தி (12)

அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி/மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 120,121
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி/எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 468,469
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி/இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் – நற் 311/9,10
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி/புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/3,4
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி/தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/1,2
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி/கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/2,3
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி/மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/14,15
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி/பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/26,27
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி/தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/14,15
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/23
TOP


அருந்திய (7)

இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 204
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
TOP


அருந்தியோர் (1)

அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
TOP


அருந்தினர் (1)

அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
TOP


அருந்து (20)

காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து/மோட்டு எருமை முழு_குழவி – பட் 13,14
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து/குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/1,2
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/5
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – பரி 19/38
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து/வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/9,10
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து/ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/4,5
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து/அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/17,18
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை – அகம் 360/16
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து/செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/37,38
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/12
TOP


அருந்துபு (4)

வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு/புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய – நற் 338/7,8
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு/நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை – குறு 201/2,3
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு/புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/8,9
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு/குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/3,4
TOP


அருந்தும் (8)

இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும்/பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/2,3
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/14
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும்/நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/6,7
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும்/அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/3,4
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும்/வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின் – புறம் 384/3,4
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும்/துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/15,16
TOP


அருப்பத்து (1)

நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து/கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/9,10
TOP


அருப்பம் (10)

வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட – முல் 26
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம்/தண்டாது தலைச்சென்று – மது 67,68
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
மலையவும் நிலத்தவும் அருப்பம் வௌவி – பதி 90/22
அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி – கலி 146/48
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம்/இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/28,29
அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம் – புறம் 224/1
TOP


அருப்பமும் (2)

அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 378
TOP


அருப்பு (1)

மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
TOP


அரும் (448)

அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 269
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 295
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என – பொரு 156
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 7
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் – மது 32
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் – மது 40
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 301
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – குறி 128
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 133
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 223
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 59
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 195
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – மலை 318
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை – நற் 18/5
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் – நற் 43/5
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் – நற் 74/4
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை – நற் 82/6
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/12
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/6
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/2
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/7
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/6
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/3
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் – நற் 189/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/5
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
உலகம் உவப்ப ஓது அரும்/வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/9,10
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/4
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/11
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/7
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் – நற் 296/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே – நற் 302/10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் – நற் 325/6
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/9
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி – நற் 343/9
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/11
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
அரும் துயர் உழந்த-காலை – நற் 384/10
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/3
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/5
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும் – குறு 68/3
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/6
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
மறப்பு அரும் காதலி ஒழிய – குறு 151/5
அரும் சுர வைப்பின் கானம் – குறு 154/7
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ – குறு 266/4
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/3
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி – குறு 344/7
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/5
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே – ஐங் 111/5
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/3
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 252/4
நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/4
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/2
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/4
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/4
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/3
பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல் – ஐங் 338/4
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/3
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
மாற்று அரும் தானை நோக்கி – ஐங் 451/3
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/4
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை – ஐங் 479/3
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/2
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து – பதி 43/15
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/35
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/3
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/5
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர் – பதி 71/21
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய – பதி 88/24
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து – பதி 91/1
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் – கலி 29/25
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள – கலி 30/1
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 54/17
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/15
பாங்கு அரும் பாட்டம்-கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் – கலி 116/1
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/4
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/3
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/24
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி – கலி 144/69
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து – அகம் 18/7
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென – அகம் 39/15
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/12
விருந்தின் மன்னர் அரும் கலம் தெறுப்ப – அகம் 54/1
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/16
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/21
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/2
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த – அகம் 77/17
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/9
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/15
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/10
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/5
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/16
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/8
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் – அகம் 181/1
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி – அகம் 187/4
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/11
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
இன்னா அரும் சுரம் நீந்தி நீயே – அகம் 212/11
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – அகம் 213/18
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/14
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் – அகம் 291/14
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும்/சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/12,13
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/14
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – அகம் 331/10
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/8
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/7
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ – அகம் 370/7
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப – அகம் 372/1
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று – அகம் 373/5
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் – அகம் 381/13
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/13
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி – அகம் 396/7
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 3/8
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா – புறம் 3/12
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/23
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/3
பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில் – புறம் 14/10
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை – புறம் 15/18
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை – புறம் 19/9
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/6
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/5
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/6
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/2
கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம் – புறம் 56/11
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய – புறம் 62/18
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/4
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/2
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் – புறம் 139/14
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 146/1
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/5
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – புறம் 161/11
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் – புறம் 166/13
அரும் கடி பெரும் காலை – புறம் 166/24
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7
அரும் கலம் களிற்றொடு வேண்டினும் பெருந்தகை – புறம் 171/10
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் – புறம் 198/15
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் – புறம் 208/5
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/23
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/22
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/9
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/5
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/5
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
அடல் அரும் துப்பின் – புறம் 335/1
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை – புறம் 338/5
அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை – புறம் 361/5
கெடல் அரும் திருவ உண்மோ – புறம் 366/16
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 378/11
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன – புறம் 392/20
துன் அரும் பரிசில் தரும் என – புறம் 394/17
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/18
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28
அரும் கலம் நல்கியோனே என்றும் – புறம் 397/18
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
TOP


அரும்-குரைத்தே (3)

உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/5
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
TOP


அரும்-குரைய (3)

செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/8
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே – அகம் 239/11
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே – புறம் 201/20
TOP


அரும்-குரையள் (5)

பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
பெறல் அரும்-குரையள் என்னாய் வைகலும் – அகம் 212/10
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
TOP


அரும்-குரையை (2)

அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/8
TOP


அரும்_பெறல்_உலகத்து (1)

அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/23
TOP


அரும்_பெறல்_உலகம் (1)

அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய – புறம் 62/18
TOP


அரும்ப (2)

வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப/கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/7,8
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப/புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/1,2
TOP


அரும்பிய (16)

ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று – மது 708
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் – நற் 94/6
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
ஐயள் அரும்பிய முலையள் – ஐங் 255/3
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/12
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/3
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
TOP


அரும்பின் (2)

செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8
TOP


அரும்பின (1)

மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின/நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/4,5
TOP


அரும்பினவே (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே/புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/3,4
பொன் வீ மணி அரும்பினவே/என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/3,4
TOP


அரும்பு (35)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு/இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 29,30
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண – நற் 267/1
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் – ஐங் 132/2
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி – ஐங் 454/2
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/18
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
TOP


அரும்பும் (1)

உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
TOP


அரும்பே (1)

அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே – குறு 94/2
TOP


அரும்பொடு (1)

பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி – அகம் 157/7
TOP


அருமறை (1)

நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை/அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/65,66
TOP


அருமன் (2)

மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/6
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – குறு 293/4
TOP


அருமை (6)

அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப – நற் 165/6
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் – பரி 1/36
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள் – அகம் 258/3
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
பண் கொளற்கு அருமை நோக்கி – புறம் 307/13
TOP


அருமைய (1)

கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25
TOP


அருமையின் (4)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின்/நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 278,279
எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/7
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின்/கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று – அகம் 62/8,9
TOP


அருவந்தை (1)

நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய – புறம் 385/10
TOP


அருவாளர் (1)

தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 275
TOP


அருவி (162)

இழுமென இழிதரும் அருவி/பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 316,317
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ – பொரு 235
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் – சிறு 90
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி/இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 87,88
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 241
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 97
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி/தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 55,56
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி/கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 554,555
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி/அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/2,3
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி/அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/2,3
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி – நற் 44/1
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/4
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/7
கண்ணீர் அருவி ஆக – நற் 88/8
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/2
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி/தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/6,7
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை – நற் 137/5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை – நற் 147/6
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/9
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 205/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி – நற் 213/1
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி/கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/8,9
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 399/1
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என அருவி/விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/2,3
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி/முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/1,2
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
அருவி மா மலை தத்த – குறு 94/6
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி/கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/1,2
அருவி வேங்கை பெரு மலை நாடற்கு – குறு 96/1
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 100/1
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி/நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – குறு 134/5,6
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி/கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/2,3
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி – குறு 271/1
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி/கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் – குறு 284/6,7
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/2
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/3
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி/தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/3,4
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி/மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/5,6
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி/கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை – குறு 372/4,5
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி/ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/1,2
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
வாழிய இலங்கும் அருவி/சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே – ஐங் 249/3,4
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
வாள் வனப்பு உற்ற அருவி/கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/3,4
கறங்கு இசை அருவி வீழும் – ஐங் 395/5
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/9
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/14
அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் – பதி 62/17
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி/முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/24,25
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 71/2
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/5
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி/இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/4,5
அருவி தாழ் மாலை சுனை – பரி 8/16
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர – பரி 11/23
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/103
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/3
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல – கலி 103/11
அமைவரல் அருவி ஆர்க்கும் – கலி 105/73
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும் – அகம் 28/4
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/3
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/3
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில் – அகம் 91/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன் – அகம் 118/1
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி/நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 162/23,24
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் – அகம் 168/8
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி/இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/2,3
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை – அகம் 241/8
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி/அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/10,11
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் – அகம் 302/4
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் – அகம் 308/4
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை – அகம் 356/18
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி/ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/12,13
அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/15
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/14
பாடு இன் அருவி சூடி – அகம் 378/23
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/9
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி/கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/4,5
ஒருசார் அருவி ஆர்ப்ப ஒருசார் – புறம் 115/1
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி/பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே – புறம் 124/4,5
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/8
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி/நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/9,10
கல் முழை அருவி பன் மலை நீந்தி – புறம் 147/1
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் – புறம் 152/11
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை – புறம் 168/1
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல – புறம் 198/1
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/14
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி/பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/23,24
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/22
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
இழுமென இழிதரும் அருவி/வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/33,34
TOP


அருவித்து (1)

இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/18
TOP


அருவித்தே (3)

இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே/வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/18,19
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
TOP


அருவிய (11)

ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – பெரும் 500
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 57
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/9
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் – புறம் 148/1
TOP


அருவியின் (16)

பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 374
கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல் – நற் 151/4
அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா – நற் 313/10
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு – குறு 371/3
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின்/ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/83,84
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின்/நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/3,4
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின்/ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/8,9
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/17
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
TOP


அருவியும் (1)

வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும்/தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/1,2
TOP


அருவியொடு (4)

இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
TOP


அருவியோடு (1)

இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
TOP


அருள் (47)

அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/8
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/2
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர – ஐங் 362/4
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை – ஐங் 479/3
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம் – கலி 15/9
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே – கலி 21/5
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/8
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் – கலி 65/17
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/28
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/43
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் – அகம் 75/1
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/6
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய – அகம் 235/16
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல – அகம் 305/9
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/2
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி – அகம் 355/13
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7
அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும் – புறம் 361/8
நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின் – புறம் 362/9
TOP


அருள்-உற்று (1)

என ஆங்கு பாட அருள்-உற்று/வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் – கலி 146/51,52
TOP


அருள்வர (1)

வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர/கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/5,6
TOP


அருள (4)

பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள/மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் – நற் 312/4,5
பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ – கலி 61/19
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14
TOP


அருளல் (5)

அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23
TOP


அருளலின் (1)

கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
TOP


அருளலும் (1)

புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு – அகம் 108/1
TOP


அருளா (3)

வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா/நாண் இலி நாட்டு மலை – கலி 42/11,12
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா/கொன்னாளன் நாட்டு மலை – கலி 42/17,18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
TOP


அருளாதவர் (1)

தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று – கலி 128/1
TOP


அருளாது (8)

ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது/அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/10,11
வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது/உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன் – அகம் 67/2,3
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது/எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/19,20
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது/ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/5,6
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது/கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே – அகம் 356/16,17
TOP


அருளாதோயே (1)

பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/5
TOP


அருளாதோர் (1)

அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
TOP


அருளாமை (1)

அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
TOP


அருளாய் (11)

அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய்/நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/6,7
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய்/இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/7,8
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/11
தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/3
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய – ஐங் 83/1
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின் – பதி 71/26
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/7
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1
TOP


அருளார் (4)

தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார்/அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/1,2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் – குறு 211/2
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார்/சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் – அகம் 183/3,4
TOP


அருளாள் (2)

அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/3
TOP


அருளான் (6)

அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/48
அருளான் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 108/11
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் – அகம் 195/7
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/14
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான்/நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/6,7
TOP


அருளான்-கொல்லோ (1)

அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் – நற் 228/5
TOP


அருளி (26)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி/நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என – சிறு 13,14
வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி/இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 444,445
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி/நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/7,8
அருளி கூடும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 146/7
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி/வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/3,4
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து – நற் 181/7
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி/இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் – நற் 189/1,2
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி/நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 37/3,4
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி/கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/3,4
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி/மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/31,32
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி/மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் – கலி 41/41,42
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
நீ அருளி நல்க பெறின் – கலி 116/12
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/19
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி/வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/26,27
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி/ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/6,7
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி/படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/1,2
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி/வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/4,5
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி/வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/6,7
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி/நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை – புறம் 366/19,20
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி/வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை – புறம் 385/4,5
TOP


அருளிய (2)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/6
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய/பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய – அகம் 66/24,25
TOP


அருளியவர் (1)

ஆடி_ஆடி அருளியவர்/ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/75,76
TOP


அருளியும் (1)

அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும்/உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/8,9
TOP


அருளியோர்க்கு (1)

அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
TOP


அருளியோனே (1)

உரை செல அருளியோனே/பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/29,30
TOP


அருளிற்று (1)

அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/2
TOP


அருளின் (1)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின்/மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை – பொரு 21,22
TOP


அருளின (1)

இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36
TOP


அருளின-கொல் (2)

அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/35
அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/35
TOP


அருளினள்-கொல்லோ (1)

அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ/எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது – நற் 53/2,3
TOP


அருளினன் (1)

அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28
TOP


அருளினால் (1)

நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால்/பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/3,4
TOP


அருளினும் (1)

அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8
TOP


அருளினை (6)

பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின் – நற் 233/4
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
அருளினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/19
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22
TOP


அருளீமோ (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ/பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/20,21
TOP


அருளீயல் (1)

அருளீயல் வேண்டுவல் யான் – கலி 61/17
TOP


அருளுகம் (1)

அருளுகம் யாம் யாரேம் எல்லா தெருள – கலி 95/29
TOP


அருளுதி (1)

ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/5
TOP


அருளும் (5)

அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து – குறு 20/1
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ – பரி 1/41
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – பரி 5/80
அருளும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா – புறம் 5/5
TOP


அருளும்-மார் (1)

அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
TOP


அருளுவார் (2)

வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார்/நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/14,15
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார்/ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/18,19
TOP


அருளே (3)

கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே – குறு 174/7
அருளே காதலர் என்றி நீயே – அகம் 53/16
TOP


அரூஉம் (1)

துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
TOP


அரை (80)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை/செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 206,207
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 54
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை – பெரும் 148
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் – பெரும் 360
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை/பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – பெரும் 467,468
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 395
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் – நற் 3/2
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை/விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/2,3
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து – நற் 105/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/3
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் – நற் 307/7
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை – நற் 354/2
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/5
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
புல் அரை ஓமை நீடிய – ஐங் 316/4
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ – பதி 12/21
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/4
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் – அகம் 6/19
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/5
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு – அகம் 151/12
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/14
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/7
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து – அகம் 257/15
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/7
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த – அகம் 327/14
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை/புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/5,6
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் – அகம் 368/17
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/13
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/12
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை/மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் – புறம் 76/3,4
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
ஆர் இருள் அரை இரவில் – புறம் 229/2
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை/தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/9,10
வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை/நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/5,6
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை/முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/13,14
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை/துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/18,19
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை/புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/19,20
கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி – புறம் 400/12
TOP


அரை-உற்று (1)

அரை-உற்று அமைந்த ஆரம் நீவி – அகம் 100/1
TOP


அரைக்கு (2)

அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் – புறம் 378/17
TOP


அரைக்குநர் (1)

அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர்/நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/84,85
TOP


அரைச (2)

உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ – கலி 147/43
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று – கலி 147/44
TOP


அரைசர் (1)

குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர்/ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/3,4
TOP


அரைசனோடு (1)

அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
TOP


அரைசினும் (2)

அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
TOP


அரைசு (7)

அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/3
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் – புறம் 42/5
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
TOP


அரைநாள் (11)

அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும் – மது 649
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 75
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் – அகம் 112/4
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து – அகம் 198/4
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள்/நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த – அகம் 260/13,14
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள்/காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/11,12
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
TOP


அரைப்ப (1)

நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 553
TOP


அரைப்பட்ட (1)

கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
TOP


அரைய (4)

திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/2
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
TOP


அரையத்து (2)

வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ – ஐங் 325/1
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/8
TOP


அரையது (1)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது/வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/2,3
TOP


அரோ (9)

கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ/மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/40,41
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ/தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/41,42
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ/சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/11,12
இரும் குயில் ஆலும் அரோ/என ஆங்கு – கலி 33/25,26
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ/உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/21,22
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ/நீ உற்ற நோய்க்கு மருந்து – கலி 107/25,26
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் – கலி 130/12
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15
TOP


அல் (19)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/4
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/23
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி – அகம் 73/9
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் – அகம் 75/2
கேள் அல் கேளிர் கெழீஇயினர் ஒழுகவும் – அகம் 93/2
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் – அகம் 113/1
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே – அகம் 268/14
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/20
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே – புறம் 232/2
TOP


அல்_அங்காடி (1)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
TOP


அல்கல் (17)

கேளாய் எல்ல தோழி அல்கல்/வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா – நற் 61/1,2
அளிதோ தானே தோழி அல்கல்/வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் – நற் 114/5,6
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல்/இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/6,7
கேட்டிசின் வாழி தோழி அல்கல்/பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய – குறு 30/1,2
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல்/புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு – பரி 6/54,55
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
அல்கல் கனவு-கொல் நீ கண்டது – கலி 90/21
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல்/கனவினால் சென்றேன் கலி கெழு கூடல் – கலி 92/10,11
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல்/பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் – அகம் 26/5,6
நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல்/புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் – அகம் 74/14,15
அருளான் வாழி தோழி அல்கல்/விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/11,12
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – அகம் 129/10
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல்/அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/10,11
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல்/வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ – அகம் 248/1,2
TOP


அல்கலர் (1)

அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/9
TOP


அல்கலும் (21)

அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 443
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும்/பெரும வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார் – நற் 269/6,7
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும்/ஆரல் அருந்த வயிற்ற – குறு 114/3,4
நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும்/தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/4,5
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/2
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும்/அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/1,2
சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும்/நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/16,17
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும்/இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/13,14
அல்கலும் சூழ்ந்த வினை – கலி 115/21
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும்/அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/13,14
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும்/உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/7,8
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும்/இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/8,9
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும்/கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/1,2
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும்/ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு – அகம் 138/12,13
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும்/இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/1,2
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும்/பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/11,12
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும்/பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/3,4
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும்/அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/1,2
பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும்/குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/3,4
நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும்/தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/24,25
TOP


அல்கவும் (1)

கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும்/வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/1,2
TOP


அல்கி (18)

களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி/இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி – பொரு 49,50
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி/அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 176,177
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி/கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 158,159
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி/வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை – நற் 181/2,3
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி/செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/3,4
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த – குறு 283/6
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 9/32
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி/மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/13,14
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி/வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/10,11
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் – அகம் 304/18
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/20
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி/ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது – புறம் 240/9,10
TOP


அல்கிய (5)

ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் – நற் 131/1
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/3
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/3
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/2
TOP


அல்கியும் (2)

கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும்/தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/1,2
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும்/வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/1,2
TOP


அல்கியேமே (1)

அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
TOP


அல்கின்றன்றே (1)

பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே/இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/3,4
TOP


அல்கினம் (1)

பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/10
TOP


அல்கினர் (1)

எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/6
TOP


அல்கினும் (1)

மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
TOP


அல்கினை (2)

கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே – நற் 232/9
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
TOP


அல்கு (26)

அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் – நற் 44/8
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/2
ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட – நற் 346/5
வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/7
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/11
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/9
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
TOP


அல்கு-உறு (5)

அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது – அகம் 290/5
TOP


அல்கு-உறு-காலை (1)

அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை/தாழை தளர தூக்கி மாலை – அகம் 40/5,6
TOP


அல்கு_இரை (4)

வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
TOP


அல்குநர் (1)

அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
TOP


அல்கும் (15)

அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும்/ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/5,6
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும்/புறவினதுவே பொய்யா யாணர் – நற் 142/7,8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும்/அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/7,8
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும்/கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/2,3
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும்/மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/2,3
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/33
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும்/கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/4,5
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும்/சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/19,20
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும்/புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/1,2
TOP


அல்குல் (97)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல்/கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 16,17
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல்/மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 146,147
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல்/இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 39,40
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல்/ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 244,245
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 329
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல்/அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 145,146
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
பாசிழை பகட்டு அல்குல்/தூசு உடை துகிர் மேனி – பட் 147,148
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல்/திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/2,3
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல்/மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/4,5
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல்/தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என் – நற் 245/5,6
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய – நற் 307/4
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – குறு 125/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல்/அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/5,6
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை – குறு 274/7
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல்/திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/5,6
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
திதலை அல்குல் நின் மகள் – ஐங் 29/4
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் – ஐங் 72/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்/நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/2,3
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்/கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/3,4
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல்/காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/3,4
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல்/இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/1,2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல்/சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/1,2
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/7
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல்/கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/6,7
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல்/சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/5,6
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் – கலி 80/21
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல்/புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/10,11
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல்/நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் – கலி 125/17,18
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல்/ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/19,20
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/21
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்/மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/19,20
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட – அகம் 157/1
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல்/பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/6,7
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/2
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல்/ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/3,4
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்/நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/15,16
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/3
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய – அகம் 383/8
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல்/அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/7,8
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/7
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல்/மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/1,2
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல்/ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/2,3
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல்/சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் – புறம் 166/15,16
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல்/தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/3,4
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல்/செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/2,3
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல்/ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ – புறம் 353/2,3
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
TOP


அல்குலாய் (1)

வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய்/கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு – கலி 60/4,5
TOP


அல்குலாள் (1)

ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
TOP


அல்குலும் (4)

திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி – நற் 84/2
மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை – பரி 13/55
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும்/வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட – அகம் 119/1,2
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
TOP


அல்குவது (1)

அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
TOP


அல்குவர (1)

வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர/வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/10,11
TOP


அல்குற்கு (1)

திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
TOP


அல்ல (25)

கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/7
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/8
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல/நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/16,17
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/79
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும் – கலி 6/8
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் – கலி 39/15
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல/என் உழுவாய் நீ மற்று இனி – கலி 64/17,18
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/26
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர் – புறம் 106/1
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/5
சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று – புறம் 161/10
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல/சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் – புறம் 380/11,12
TOP


அல்ல-மன் (2)

அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
TOP


அல்லது (100)

அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும் – பொரு 94
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் – பெரும் 452
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது/ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 106,107
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 231
ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426
நாடி நட்பின் அல்லது/நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/8,9
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது/மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/8,9
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே – நற் 216/11
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது/அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/3,4
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே – குறு 152/3
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா – குறு 263/3
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது/களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/7,8
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின் – குறு 366/1
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின் – குறு 368/3
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/4
சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது/பூசல் அறியா நன் நாட்டு – பதி 27/14,15
செம் நீர் பூசல் அல்லது/வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/13,14
அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது/தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி – பதி 42/5,6
கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் – பதி 44/5
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது/முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய – பதி 53/11,12
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது/உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/6,7
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே – பதி 63/1
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/5
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது/உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/5,6
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது/வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/8,9
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/2
பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு – பதி 73/2
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது/மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/16,17
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர் – பதி 91/2
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர் – பரி 5/77
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது/குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/2,3
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது/பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/2,3
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது/கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/2,3
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது/இன்பமும் உண்டோ எமக்கு – கலி 6/10,11
கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது/கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/25,26
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற – கலி 37/4
பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/33
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 110/18
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா – கலி 129/5
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது/வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/8,9
குறுநீர் கன்னல் எண்ணுநர் அல்லது/கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/6,7
இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் – அகம் 75/15
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் – அகம் 104/4
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – அகம் 170/3
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது/வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/1,2
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த – அகம் 384/3
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/9
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது/பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/14,15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா – புறம் 16/15
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது/பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/8,9
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் – புறம் 20/11
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது/பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/14,15
பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/5
பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே – புறம் 31/6
காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/18
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது/பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/6,7
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே – புறம் 133/2
கொடை மடம்படுதல் அல்லது/படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/5,6
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/14
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும் – புறம் 216/1
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
பலகை அல்லது களத்து ஒழியாதே – புறம் 282/9
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது/ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/15,16
கறை அடி யானைக்கு அல்லது/உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/5,6
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை – புறம் 335/3
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/6
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை – புறம் 335/8
கல்லே பரவின் அல்லது/நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/11,12
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே – புறம் 342/6
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/3
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது/ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை – புறம் 367/10,11
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது/தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என – புறம் 377/10,11
வந்த வைகல் அல்லது/சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/23,24
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது/செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/7,8
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர் – புறம் 390/5
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/9
TOP


அல்லதை (21)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/11
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை/மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/71,72
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை/செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் – பரி 5/72,73
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை/ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 15/15,16
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை/வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/9,10
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/14,15
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/18,19
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/என இவள் – கலி 2/22,23
ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை/கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம் – கலி 5/7,8
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை/மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/12,13
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை/நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/15,16
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை/யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/18,19
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை/நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/65,66
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை/இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/32,33
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை/மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/22,23
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை/படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/8,9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை/உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/13,14
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை/நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே – புறம் 122/9,10
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை/உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/10,11
TOP


அல்லம் (2)

ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து – நற் 159/9
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு – கலி 62/18
TOP


அல்லமோ (11)

கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/15
தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் – புறம் 60/6
TOP


அல்லர் (28)

வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/10
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர் – நற் 208/6
செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே – குறு 43/1
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே – குறு 102/4
மலை இடையிட்ட நாட்டரும் அல்லர்/மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/1,2
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர்/கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் – குறு 203/2,3
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர்/பலரே தெய்ய எம் மறையாதீமே – ஐங் 64/3,4
நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர்/வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே – ஐங் 461/4,5
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர்/முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/4,5
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின் – ஐங் 464/3
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் – கலி 11/20
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர்/நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/26,27
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
உறும் என கொள்குநர் அல்லர்/நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/13,14
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்-வயின் – அகம் 375/1
உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே – புறம் 100/9
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள – புறம் 124/3
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர்/இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/2,3
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர்/வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே – புறம் 207/5,6
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர்/அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/5,6
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர்/என் ஆவது-கொல் தானே தெண் நீர் – புறம் 351/7,8
TOP


அல்லரோ (1)

அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ/புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/3,4
TOP


அல்லல் (34)

அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ – நற் 56/4
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று – நற் 200/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/5
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/2
அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/4
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/57
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 54/16
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70
நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/17
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
என் அல்லல் தீராய் எனின் – கலி 144/23
அல்லல் களைவார் இலேன் – கலி 144/54
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் – கலி 145/41
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/16
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி – புறம் 39/1
நீயே புறவின் அல்லல் அன்றியும் பிறவும் – புறம் 46/1
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப – புறம் 160/26
அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6
மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர – புறம் 174/9
அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/9
TOP


அல்லல்படுவான் (1)

அல்லல்படுவான் மலை – கலி 40/18
TOP


அல்லலுள் (1)

அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
TOP


அல்லவை (1)

அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
TOP


அல்லவோ (2)

பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/9
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ/நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/13,14
TOP


அல்லள் (8)

இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது – நற் 6/6
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2
என்னொடு புரையுநள் அல்லள்/தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/2,3
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள்/யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/21,22
வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும் – அகம் 18/10
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/6
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள்/கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன் – புறம் 346/2,3
TOP


அல்லளோ (4)

சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ/புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/10,11
பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ/கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/14,15
கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ/என ஆங்கு – கலி 79/18,19
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
TOP


அல்லன் (25)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177
முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன்/புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே – நற் 119/10,11
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் – குறு 284/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன்/பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/3,4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் – ஐங் 250/4
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி 41/29
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன்/தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35,36
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன்/தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் – கலி 41/36,37
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன்/கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன் – புறம் 45/1,2
கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன்/நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/2,3
ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21
செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன்/முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/5,6
பாரி ஒருவனும் அல்லன்/மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/3,4
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் – புறம் 125/14
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன்/பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என – புறம் 134/2,3
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன்/செலினே காணா வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/7,8
செலினே காணா வழியனும் அல்லன்/புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/8,9
TOP


அல்லன்-கொல்லோ (1)

ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ/பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/12,13
TOP


அல்லன்னே (1)

ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4
TOP


அல்லன (1)

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28
TOP


அல்லனோ (6)

பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே – ஐங் 18/4
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
வருந்துவேன் அல்லனோ யான் – கலி 107/28
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி – புறம் 19/7
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் – புறம் 220/5
TOP


அல்லா (8)

நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை – நற் 46/10
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
TOP


அல்லா-கால் (4)

ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால்/இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/8,9
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால்/இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/12,13
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால்/அதனால் – கலி 124/16,17
TOP


அல்லாது (2)

கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது/நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/2,3
TOP


அல்லாந்தார் (1)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2
TOP


அல்லாந்தான் (1)

அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
TOP


அல்லாந்து (5)

சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 143
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து/என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் – நற் 55/8,9
நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து/மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/71,72
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து/இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும் – அகம் 32/15,16
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து/உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/12,13
TOP


அல்லார் (1)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
TOP


அல்லாரும் (1)

உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
TOP


அல்லாரை (1)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
TOP


அல்லால் (11)

கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால்/சிறிதானும் நீர் நிறம் – பரி 24/85,86
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 14/10
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால்/இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/2,3
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால்/திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 102/9,10
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
TOP


அல்லான் (2)

மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
TOP


அல்லி (10)

மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி 1/38
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/78
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/12
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/17
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5
அல்லி உணவின் மனைவியொடு இனியே – புறம் 250/5
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
TOP


அல்லியொடு (1)

நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
TOP


அல்லிரோ (2)

அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் என – அகம் 239/12
TOP


அல்லில் (2)

நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில்/துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/5,6
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
TOP


அல்லென் (2)

உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/11
TOP


அல்லெனோ (10)

உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய – நற் 3/7
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/5
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி – குறு 99/1
நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/2
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே – குறு 99/3
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த – அகம் 22/19
கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது – அகம் 342/3
TOP


அல்லேம் (13)

தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/6
கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும – குறு 244/3
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 80/1
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் – ஐங் 135/1
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ – ஐங் 240/1
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு – ஐங் 480/1
உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/7
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/18
செல்வேம் அல்லேம் என்னார் கல்லென் – புறம் 31/11
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே – புறம் 126/5
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/10
TOP


அல்லேன் (9)

பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன்/கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/2,3
ஒன்றேன் அல்லேன் ஒன்றுவென் குன்றத்து – குறு 208/1
உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 66/1
நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன்/தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/4,5
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்-வயின் – பதி 74/23
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன்/என ஆங்கு – பரி 20/82,83
வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி – புறம் 208/7
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன்/நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/13,14
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன்/என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/2,3
TOP


அல்லை (18)

துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை/நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/9,10
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/9
யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை – நற் 395/2
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/4
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே – ஐங் 233/1
நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ – ஐங் 480/2
மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/6
ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் – கலி 108/12
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை/பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/17,18
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/20
நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர – அகம் 73/6
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக – புறம் 44/13
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை/புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/1,2
அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/9
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
எண்ணாது இருக்குவை அல்லை/என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/5,6
TOP


அல்லை-மன் (1)

பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3
TOP


அல்லையால் (1)

வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
TOP


அல்லையோ (6)

விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ/கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/17,18
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ/என ஆங்கு – கலி 13/21,22
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ/நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/29,30
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/20
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/16
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27
TOP


அல்லோர் (3)

வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/39
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/40
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12
TOP


அல்லோர்க்கு (1)

நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14
TOP


அல்லோள் (1)

எளியள் அல்லோள் கருதி – அகம் 212/22
TOP


அல (4)

ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 12/37
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
TOP


அலகின் (2)

அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து – புறம் 399/25
TOP


அலகை (3)

அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 234
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8
TOP


அலங்கல் (18)

வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை – குறு 76/3
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/3
அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி – பதி 31/9
சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/13
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல்/நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/19,20
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/18
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
TOP


அலங்கிய (1)

அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/36
TOP


அலங்கு (39)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 161
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/5
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/15
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/14
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய – அகம் 272/17
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/13
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
அலங்கு கதிர் கனலி நால்-வயின் தோன்றினும் – புறம் 35/6
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி – புறம் 375/1
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
TOP


அலங்குபடு (1)

அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11
TOP


அலங்கும் (2)

அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21
TOP


அலத்தல் (1)

அலத்தல் காலை ஆயினும் – புறம் 103/11
TOP


அலது (9)

தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/6
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – பரி 3/46
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/9
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் – புறம் 196/13
TOP


அலந்த (1)

மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த/ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி – அகம் 222/9,10
TOP


அலந்தலை (8)

அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி – அகம் 111/5
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் – அகம் 187/11
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/9
அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11
TOP


அலந்தவர்க்கு (2)

ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல் – கலி 133/6
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
TOP


அலந்தனர் (1)

அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/8
TOP


அலந்தனென் (2)

அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/5
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/15
TOP


அலந்தாள் (1)

காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண – கலி 145/11
TOP


அலந்து (2)

கடி கயம் பாயும் அலந்து/ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/44,45
அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என் – கலி 128/10
TOP


அலந்தோர்க்கு (1)

அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
TOP


அலப்பிய (1)

அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
TOP


அலப்பென் (1)

அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
TOP


அலம் (4)

அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை – நற் 394/2
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/12
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி – அகம் 319/2
TOP


அலம்வந்து (1)

மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
TOP


அலம்வரு (1)

இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/19
TOP


அலம்வரும் (1)

குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
TOP


அலமந்து (2)

அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து/நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/15,16
TOP


அலமர (2)

உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர/சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் – அகம் 199/4,5
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7
TOP


அலமரல் (16)

உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 137
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/3
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/6
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/21
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி – கலி 126/20
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/3
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/5
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் – அகம் 233/1
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/8
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் – புறம் 44/5
TOP


அலமரு (4)

ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் – நற் 83/8
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/5
TOP


அலமரும் (20)

ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே – மலை 119
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன் – ஐங் 18/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும்/புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 146/52,53
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – அகம் 203/17
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/11
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/11
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும்/ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/26,27
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் – புறம் 361/2
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/20
TOP


அலமலக்கு-உறுமே (1)

அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/5
TOP


அலர் (113)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து – நற் 14/6
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி – நற் 36/6
அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால் – நற் 72/9
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/7
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ – நற் 249/10
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு – நற் 263/3
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே – குறு 97/4
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/2
ஊஉர் அலர் எழ சேரி கல்லென – குறு 262/1
அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல் – குறு 311/1
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே – குறு 320/8
அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் – குறு 340/4
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர்/புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/5,6
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/2
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/5
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ – ஐங் 372/3
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே – ஐங் 483/1
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/44
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் – கலி 78/17
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/27
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/75
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி – கலி 132/23
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/6
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/12
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/8
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/12
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/4
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/9
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர்/பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/6,7
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/7
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/2
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/11
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
TOP


அலர்க (3)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16
TOP


அலர்தரு (1)

ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
TOP


அலர்ந்த (5)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/7
தெருமரல் கைவிட்டு இருக்கோ அலர்ந்த/விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/18,19
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த/தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/17,18
TOP


அலர்ந்தன்று (1)

களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் – அகம் 325/4
TOP


அலர்ந்தன்று-மன்னே (1)

முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே/துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/4,5
TOP


அலர்ந்து (4)

அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து/நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/9,10
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105
TOP


அலர்வது (1)

அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
TOP


அலர (1)

கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
TOP


அலரி (26)

அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி/அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 117,118
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி/கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/2,3
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் – நற் 244/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி/கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/2,3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி/நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/3,4
கான முல்லை கய வாய் அலரி/பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/3,4
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி/தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/1,2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி/மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/5,6
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி/அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/3,4
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி/பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க – அகம் 86/15,16
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி/செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/4,5
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி/வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/11,12
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி/சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/4,5
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
TOP


அலரியொடு (1)

எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2
TOP


அலரின் (5)

அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் – அகம் 69/19
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
TOP


அலரும் (3)

அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று – ஐங் 236/1
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் – கலி 118/22
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
TOP


அலரே (12)

அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
மடலே காமம் தந்தது அலரே/மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/1,2
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே/வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/4,5
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே/கூகை கோழி வாகை பறந்தலை – குறு 393/2,3
ஆடினை என்ப புனலே அலரே/மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந – ஐங் 71/3,4
குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே/குரவ நீள் சினை உறையும் – ஐங் 369/3,4
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே/கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/12,13
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே/அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 45/8,9
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே/பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/2,3
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே/காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/7,8
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே/வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/3,4
TOP


அலவ (1)

சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் – அகம் 170/8
TOP


அலவலை (1)

அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/6
TOP


அலவன் (24)

அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி – நற் 11/7
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/6
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி – ஐங் 197/1
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/18
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
TOP


அலவனும் (1)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
TOP


அலவனொடு (2)

அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
TOP


அலவு-உற்று (3)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று/எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி – குறி 7,8
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று/வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/39,40
TOP


அலவு-உற (1)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2
TOP


அலள் (1)

யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
TOP


அலற (14)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற/செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/4,5
கடாஅ யானை கண நிரை அலற/வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/12,13
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற/எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/4,5
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற/அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/11,12
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற/நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/17,18
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற/களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து – அகம் 83/3,4
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற/தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/6,7
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற/கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/18,19
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/16
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
TOP


அலறவும் (1)

பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/6
TOP


அலறி (2)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி/உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/17,18
TOP


அலறிய (2)

அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய/கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/10,11
TOP


அலறு (1)

அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
TOP


அலறும் (1)

கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
TOP


அலன் (1)

கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
TOP


அலேன் (1)

தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17
TOP


அலை (25)

அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 146
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ – நற் 65/3
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நீர் அலை தோற்றம் போல – நற் 195/8
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/9
நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா – நற் 398/3
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
வெள் வீ தாழை திரை அலை/நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/4,5
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/23
பனி அலை கலங்கிய நஅரி (143)ெஞ்சமொடு – அகம் 183/14
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/6
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
TOP


அலைக்கு (1)

புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
TOP


அலைக்குந்து (1)

கானல் புன்னை சினை அலைக்குந்து/கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/15,16
TOP

Related posts