வெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெ 3
வெஃகல் 1
வெஃகன்மின் 1
வெஃகா 2
வெஃகாது 1
வெஃகாமை 1
வெஃகார் 1
வெஃகான் 1
வெஃகி 15
வெஃகிய 1
வெஃகின் 2
வெஃகினை 1
வெஃகுதல் 1
வெஃகும் 1
வெஃகுமான் 1
வெக்கை 1
வெகுடல் 3
வெகுடலே 1
வெகுண்டனள் 1
வெகுண்டார் 1
வெகுண்டு 9
வெகுள்வர் 1
வெகுள்வாய் 1
வெகுள்வும் 2
வெகுள்வோள் 1
வெகுளாதான் 1
வெகுளாமை 3
வெகுளார் 4
வெகுளான் 1
வெகுளி 17
வெகுளிகட்கு 1
வெகுளியான் 1
வெகுளியின் 1
வெகுளியும் 1
வெகுளியை 1
வெகுளும் 2
வெங்கோன்மை 1
வெஞ்சுடர் 1
வெட்கென்றார் 1
வெட்சி 7
வெட்சியும் 1
வெட்டிய 1
வெடி 7
வெடிபட்டு 1
வெடிபட 1
வெண் 331
வெண்_குருகு 19
வெண்குடை 23
வெண்கூதாளத்து 2
வெண்கூதாளம் 1
வெண்கை 3
வெண்ணி 3
வெண்ணிப்பறந்தலை 1
வெண்ணிலவின் 1
வெண்ணிலவே 1
வெண்ணிவாயில் 1
வெண்ணெய் 7
வெண்ணெய்க்கும் 1
வெண்ணெயின் 1
வெண்ணெல் 26
வெண்ணெல்லின் 1
வெண்ணெலொடு 1
வெண்தேரை 1
வெண்படைக்கோள் 1
வெண்பலி 1
வெண்பா 2
வெண்பொன் 1
வெண்மணி 1
வெண்மறி 1
வெண்மை 4
வெதிர் 20
வெதிர்க்கு 1
வெதிர 1
வெதிரத்து 3
வெதிரின் 2
வெந்த 5
வெந்தது 1
வெந்ததை 2
வெந்தமை 1
வெந்தால் 1
வெந்து 5
வெந்தை 1
வெந்நீர் 1
வெந்நீரில் 1
வெந்நீரும் 1
வெப்ப 1
வெப்பம் 1
வெப்பர் 1
வெப்பு 5
வெப்புள் 1
வெம் 226
வெம்_கதிர்_செல்வன் 1
வெம்_நோய் 2
வெம்ப 8
வெம்பாது 1
வெம்பி 4
வெம்பிய 5
வெம்பினும் 1
வெம்பு 2
வெம்பும்-மன் 1
வெம்மை 8
வெம்மைய 3
வெம்மையளே 1
வெம்மையால் 1
வெம்மையில் 1
வெம்மையின் 5
வெம்மையும் 2
வெய் 1
வெய்து 15
வெய்து-உற்ற 1
வெய்து-உற்றனை 1
வெய்து-உற்று 5
வெய்து-உற 1
வெய்து-உறவு 1
வெய்து_உயிர்த்து 4
வெய்து_உயிரா 1
வெய்ய 22
வெய்யள் 2
வெய்யன் 2
வெய்யாரும் 1
வெய்யை 4
வெய்யையால் 1
வெய்யொனும் 1
வெய்யோய் 1
வெய்யோயே 3
வெய்யோர்க்கு 9
வெய்யோள் 2
வெய்யோளும் 1
வெய்யோளொடு 4
வெய்யோற்கு 2
வெய்யோன் 2
வெய்யோனே 2
வெயர்ப்ப 1
வெயில் 57
வெயிலொடு 1
வெயிற்கு 1
வெரிந் 6
வெரிந 1
வெரிநின் 3
வெரிநு 1
வெரீஇ 29
வெரீஇய 9
வெரு 7
வெருக்கு 4
வெருகிற்கு 1
வெருகின் 5
வெருகு 4
வெருட்டாமை 1
வெருண்டு 1
வெருவ 2
வெருவந்த 1
வெருவந்து 1
வெருவர 6
வெருவரு 24
வெருவரும் 1
வெருவா 1
வெருவாமை 1
வெருவார் 1
வெருவு-உற்று 1
வெருவு-உற 1
வெருவும் 1
வெருவுவை 1
வெருள் 3
வெருள்பு 1
வெருள 1
வெருளும் 1
வெரூஉ 2
வெரூஉதல் 1
வெரூஉதும் 1
வெரூஉம் 25
வெல் 61
வெல்குவை 1
வெல்குறுவான் 1
வெல்பவோ 1
வெல்லல் 1
வெல்லாது 1
வெல்லும் 6
வெல்வ 1
வெல்வது 5
வெல்வான் 1
வெலற்கு 1
வெலற்கே 1
வெலினும் 2
வெலீஇய 1
வெலீஇயர் 1
வெலீஇயோன் 1
வெவ் 7
வெவ்வர் 1
வெவ்வெம் 1
வெவ்வேறு 1
வெள் 119
வெள்கிலளாய் 1
வெள்யாட்டு 1
வெள்ள 10
வெள்ளத்தில் 1
வெள்ளத்தின் 1
வெள்ளத்து 4
வெள்ளம் 22
வெள்ளமும் 2
வெள்ளறிவினார் 1
வெள்ளாங்குருகின் 10
வெள்ளாங்குருகே 3
வெள்ளாங்குருகை 1
வெள்ளாடு 1
வெள்ளாம்பல் 1
வெள்ளி 28
வெள்ளிடையும் 1
வெள்ளிய 1
வெள்ளியது 1
வெள்ளியின் 2
வெள்ளியும் 1
வெள்ளில் 5
வெள்ளெலி 1
வெள்ளென்னும் 1
வெள்ளென 2
வெள்ளை 11
வெள்ளையும் 3
வெள்ளையை 1
வெள்ளையொடு 1
வெள்ளோத்திரத்து 1
வெளி 2
வெளிது 1
வெளிப்பட்டார் 1
வெளிப்பட 3
வெளிப்படா 1
வெளிப்படாது 1
வெளிப்படாமை 1
வெளிப்படினும் 1
வெளிப்படினே 1
வெளிப்படு 1
வெளிப்படுத்து 1
வெளிப்படும்தோறும் 1
வெளிய 1
வெளியத்து 1
வெளியது 1
வெளியன் 4
வெளியார் 1
வெளில் 10
வெளிற்றின் 1
வெளிற்று 2
வெளிறு 8
வெற்ப 31
வெற்பன் 22
வெற்பனும் 1
வெற்பனை 1
வெற்பனொடு 2
வெற்பிடை 1
வெற்பில் 4
வெற்பின் 7
வெற்பு 8
வெற்பு_அகம் 1
வெற்பே 2
வெற்றமொடு 1
வெற்றி 5
வெற்று 1
வெறாஅது 1
வெறி 61
வெறி-உற 1
வெறி-உறு 3
வெறி_களம் 2
வெறிது 1
வெறிபட 1
வெறிய 1
வெறியா 1
வெறியும் 1
வெறியே 1
வெறியோடு 1
வெறு 2
வெறுக்கை 17
வெறுக்கைக்கு 1
வெறுக்கைய 1
வெறுக்கையின் 1
வெறுக்கையுள் 1
வெறுக்கையொடு 1
வெறுத்த 11
வெறுத்தக்க 1
வெறுத்து 1
வெறுப்ப 7
வெறுப்பன 1
வெறுப்பனவே 1
வெறுப்பினால் 2
வெறுப்பு 2
வெறும் 2
வெறுமின் 1
வெறுமை 1
வென் 37
வென்ற 17
வென்றதன் 1
வென்றதூஉம் 1
வென்றாய் 1
வென்றார் 2
வென்றி 31
வென்றிடினும் 1
வென்றியர் 2
வென்றியின் 2
வென்றியும் 4
வென்றியொடு 4
வென்று 32
வென்று_வென்று 1
வென்றும் 1
வென்றுவிடல் 1
வென்றோய் 2
வென்றோனும் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

வெ (3)

வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய – அகம் 89/8
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11

மேல்


வெஃகல் (1)

வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2

மேல்


வெஃகன்மின் (1)

வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் – நாலடி:2 7/3

மேல்


வெஃகா (2)

விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து – திணை150:75/2
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் – குறள்:18 9/1

மேல்


வெஃகாது (1)

பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது/மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/7,8

மேல்


வெஃகாமை (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் – குறள்:18 8/1,2

மேல்


வெஃகார் (1)

பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார்/வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப – அகம் 112/12,13

மேல்


வெஃகான் (1)

இழுக்கான் இயல் நெறி இன்னாத வெஃகான்
வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால் – ஏலாதி:45/1,2

மேல்


வெஃகி (15)

நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் – பரி 10/88
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி/கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/21
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி/முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை – கலி 26/20
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர – அகம் 69/5
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி/திதியனொடு பொருத அன்னி போல – அகம் 126/15,16
படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார் – குறள்:18 2/1
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – குறள்:18 3/1
வெஃகி வெறிய செயின் – குறள்:18 5/2
அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – குறள்:18 6/1
அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி
பொல்லாத சூழ கெடும் – குறள்:18 6/1,2
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளைவயின் – குறள்:18 7/1
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் – திரி:50/1
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா – கைந்:24/1

மேல்


வெஃகிய (1)

நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/10

மேல்


வெஃகின் (2)

நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – குறள்:18 1/1
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – குறள்:18 10/1

மேல்


வெஃகினை (1)

தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/4

மேல்


வெஃகுதல் (1)

இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – குறள்:18 4/1

மேல்


வெஃகும் (1)

பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் – திரி:38/3

மேல்


வெஃகுமான் (1)

வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான்
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் – ஏலாதி:27/2,3

மேல்


வெக்கை (1)

செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை/பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/3,4

மேல்


வெகுடல் (3)

மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல்
அக்காரம் பால் செருக்குமாறு – பழ:199/3,4
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல்
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/2,3
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல்
நகை மேலும் கைப்பாய்விடும் – பழ:304/3,4

மேல்


வெகுடலே (1)

வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2

மேல்


வெகுண்டனள் (1)

வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள் – ஐங் 82/1

மேல்


வெகுண்டார் (1)

வெகுண்டார் முன் தோன்றா கெடும் – நான்மணி:8/4

மேல்


வெகுண்டு (9)

பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 237
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே – பதி 14/10
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு/யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 104/43,44
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு – புறம் 42/23
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14
வெல்வது வேண்டி வெகுண்டு உரைக்கும் நோன்பியும் – திரி:28/1
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் – திரி:46/3
சொல்லால் வணக்கி வெகுண்டு அடுகிற்பார்க்கும் – பழ:367/3

மேல்


வெகுள்வர் (1)

சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32

மேல்


வெகுள்வாய் (1)

கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு – கலி 92/23

மேல்


வெகுள்வும் (2)

தெரியாது உரைக்கும் வெகுள்வும் பொருள் அல்ல – திரி:93/2
வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் – திரி:95/3

மேல்


வெகுள்வோள் (1)

செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள்/கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் – ஐங் 84/1,2

மேல்


வெகுளாதான் (1)

வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே – இனிய40:24/1

மேல்


வெகுளாமை (3)

புணரின் வெகுளாமை நன்று – குறள்:31 8/2
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 10/1
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் – பழ:83/2

மேல்


வெகுளார் (4)

வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை – நாலடி:7 4/2
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/2
ஒல்லை வெகுளார் உலகு ஆண்டும் என்பவர் – பழ:272/2
பிறப்பினால் மாண்டார் வெகுளார் திறத்து உள்ளி – பழ:370/2

மேல்


வெகுளான் (1)

கொன்னே வெகுளான் கொலை புரியான் பொன்னே – ஏலாதி:20/2

மேல்


வெகுளி (17)

வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் – பொரு 172
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
நெடும் காலம் ஓடினும் நீசர் வெகுளி
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை – நாலடி:7 8/1,2
விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும் – நான்மணி:11/3
வேண்டின் வெகுளி விடல் – நான்மணி:15/4
வெகுளி கெடுத்துவிடல் – நான்மணி:79/4
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி
கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/1,2
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – குறள்:4 5/1
உள்ளான் வெகுளி எனின் – குறள்:31 9/2
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – குறள்:36 10/1
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – குறள்:53 6/1
நீங்கான் வெகுளி நிறை இலன் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 4/1
கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் முன்னிய – திரி:38/2
வெகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிர்கட்கு – திரி:40/1
விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின் – சிறுபஞ்:30/3
பெரும் சீரோன்தன் வெகுளி இன்மை பொய் – முது:7 2/1

மேல்


வெகுளிகட்கு (1)

வெம் தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்கு கூடுமோ – பழ:245/2

மேல்


வெகுளியான் (1)

வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை – கலி 46/7

மேல்


வெகுளியின் (1)

இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த – குறள்:54 1/1

மேல்


வெகுளியும் (1)

மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/3

மேல்


வெகுளியை (1)

மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய – குறள்:31 3/1

மேல்


வெகுளும் (2)

உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும்/முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி – குறி 130,131
கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 10/1

மேல்


வெங்கோன்மை (1)

வெங்கோன்மை வேந்தர்கண் வேண்டும் சிறிது எனினும் – பழ:248/3

மேல்


வெஞ்சுடர் (1)

வெஞ்சுடர் அன்னானை யான் கண்டேன் கண்டாளாம் – திணை150:89/3

மேல்


வெட்கென்றார் (1)

தெற்றென்றார்கண்ணே தெளிந்தனர் வெட்கென்றார்
வெம் சொலால் இன்புறுவார் – நான்மணி:71/3,4

மேல்


வெட்சி (7)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி/செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 63,64
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி/தளை அவிழ் பல் போது கமழும் – குறு 209/5,6
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி/கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/14,15
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ – புறம் 100/5
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட – புறம் 202/1

மேல்


வெட்சியும் (1)

புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 103/2

மேல்


வெட்டிய (1)

செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9

மேல்


வெடி (7)

வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/20
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி – புறம் 302/1
கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு – கள40:29/1
வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய் – ஐந்50:36/3

மேல்


வெடிபட்டு (1)

தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு/ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் – புறம் 93/3,4

மேல்


வெடிபட (1)

கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட
ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் – நாலடி:37 4/1,2

மேல்


வெண் (331)

செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 263
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 414
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் – பட் 50
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 114
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 240
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 4/8
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/7
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/2
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/7
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் – நற் 74/9
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் – நற் 83/5
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு – நற் 107/2
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் – நற் 110/1
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/2
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் – நற் 145/1
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/2
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/5
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/4
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது – நற் 328/8
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் – குறு 7/5
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/3
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை – குறு 52/4
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் – குறு 75/3
நாறா வெண் பூ கொழுதும் – குறு 85/5
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/7
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ – குறு 329/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின – குறு 337/3
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/2
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை – ஐங் 85/1
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
வெண் தலை மா மழை சூடி – ஐங் 209/4
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் – ஐங் 265/2
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் – ஐங் 286/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச – ஐங் 421/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/21
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/22
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து – பதி 51/31
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல – பதி 55/15
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் – பதி 67/13
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/9
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/29
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி 6/35
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் – பரி 10/80
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த – கலி 95/5
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 105/18
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/17
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/8
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/21
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – அகம் 21/24
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/7
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் – அகம் 34/1
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/4
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/9
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி – அகம் 83/6
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி – அகம் 90/1
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/6
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் – அகம் 129/9
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை – அகம் 139/6
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 140/3
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என – அகம் 140/7
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு – அகம் 145/5
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க – அகம் 149/8
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின் – அகம் 159/1
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/13
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் – அகம் 184/7
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/2
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – அகம் 217/1
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் – அகம் 224/7
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய – அகம் 226/9
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/6
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி – அகம் 245/11
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/5
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என – அகம் 275/5
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/2
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 282/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ – அகம் 286/3
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/12
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ – அகம் 308/5
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் – அகம் 309/8
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/12
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/16
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து – அகம் 346/4
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/9
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/12
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 392/2
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப – அகம் 393/9
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான் – புறம் 4/11
வேளை வெண் பூ கறிக்கும் – புறம் 23/21
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் – புறம் 38/8
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/2
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன் – புறம் 45/1
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு – புறம் 256/3
வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு – புறம் 257/12
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
மூரி வெண் தோள் – புறம் 285/9
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11
போகு பலி வெண் சோறு போல – புறம் 331/12
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் – புறம் 352/1
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/6
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் – புறம் 362/16
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/5
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/18
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14
விரி கதிர வெண் திங்களின் – புறம் 396/27
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் – புறம் 400/1
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து – நாலடி:5 10/1
குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/3
வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல் – கள40:40/1
வெண் மரல் போல நிறம் திரிந்து வேறாய – ஐந்50:27/3
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் – திணை150:22/1
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/3
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
மங்குல் நீர் வெண் திரையின்மாட்டு – திணை150:35/4
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் – திணை150:45/1
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் – திணை150:51/1
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/2
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ – திணை150:93/1
வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய் – திணை150:94/3
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் – திணை150:96/3
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/4
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/2
வெண் பாட்டம் வெள்ளம் தரும் – பழ:71/4
நிலை அழுங்க வேண்டி புடைத்தக்கால் வெண் மா – பழ:300/3
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் – ஏலாதி:57/1

மேல்


வெண்_குருகு (19)

கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு/உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/10,11
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு/வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/3,4
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு/நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி – நற் 199/2,3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு/பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள – நற் 312/3,4
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு/அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/1,2
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு/தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/19,20
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2

மேல்


வெண்குடை (23)

மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை/கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 64,65
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை/தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 184,185
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் – பதி 17/13
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே – பதி 52/31
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை/கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/1,2
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை/நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/1,2
மாலை வெண்குடை நீழலான் – புறம் 22/12
மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே – புறம் 60/12
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை/முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/11,12
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும் – புறம் 189/2
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே – புறம் 197/8
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே – புறம் 213/2
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் – புறம் 229/20
திங்கள் அன்ன வெண்குடை/ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/5,6
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/14
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் – புறம் 394/2
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை
பஞ்சி பெய் தாலமே போன்ற புனல் நாடன் – கள40:39/2,3
வெண்குடை கீழ் வாழும் குடிகட்கு வேந்தனும் – பழ:391/1

மேல்


வெண்கூதாளத்து (2)

வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/6

மேல்


வெண்கூதாளம் (1)

வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் – திரு 192

மேல்


வெண்கை (3)

புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 28
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
முழவில் போக்கிய வெண்கை/விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/17,18

மேல்


வெண்ணி (3)

வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 147
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த – நற் 390/3
கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை – புறம் 66/6

மேல்


வெண்ணிப்பறந்தலை (1)

கரிகால்வளவனொடு வெண்ணிப்பறந்தலை/பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் – அகம் 55/10,11

மேல்


வெண்ணிலவின் (1)

தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின்/மணந்தனன்-மன் எம் தோளே – குறு 193/4,5

மேல்


வெண்ணிலவே (1)

நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/4

மேல்


வெண்ணிவாயில் (1)

ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில்/சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் – அகம் 246/9,10

மேல்


வெண்ணெய் (7)

பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன – நற் 84/7
வெண்ணெய் உணங்கல் போல – குறு 58/5
வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 108/35
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே – கலி 115/7
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக – அகம் 394/6
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1

மேல்


வெண்ணெய்க்கும் (1)

வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் – கலி 110/6

மேல்


வெண்ணெயின் (1)

சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து – பெரும் 306

மேல்


வெண்ணெல் (26)

வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 255
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல்/வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன – மலை 115,116
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து – நற் 183/1
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய – குறு 269/5
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 48/3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் – ஐங் 58/1
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/2
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் – அகம் 40/13
வெண்ணெல் வைப்பின் பருவூர் பறந்தலை – அகம் 96/14
வெண்ணெல் வைப்பின் நன் நாடு பெறினும் – அகம் 201/13
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல்/முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/5,6
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல்/தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி – புறம் 399/1,2

மேல்


வெண்ணெல்லின் (1)

நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 564

மேல்


வெண்ணெலொடு (1)

ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288

மேல்


வெண்தேரை (1)

கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி – ஐந்50:36/1

மேல்


வெண்படைக்கோள் (1)

ஒன்று எற்றி வெண்படைக்கோள் ஒன்று – பழ:196/4

மேல்


வெண்பலி (1)

தேவகுலம் நிழல் ஆன் நிலை வெண்பலி என்று – ஆசாரக்:32/2

மேல்


வெண்பா (2)

இன் துறை வெண்பா இவை – பழ:404/4
வெண்பா உரைப்பன் சில – சிறுபஞ்:0/4

மேல்


வெண்பொன் (1)

ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை – புறம் 389/4

மேல்


வெண்மணி (1)

வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் – அகம் 211/14

மேல்


வெண்மறி (1)

குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி/நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/20,21

மேல்


வெண்மை (4)

செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/3
வெண்மை எனப்படுவது யாது எனின் ஒண்மை – குறள்:85 4/1

மேல்


வெதிர் (20)

இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப – மது 302
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/4
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை – கலி 43/16
வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி – கலி 96/27
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி – அகம் 178/2
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர்/கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/6,7
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி – அகம் 278/8
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் – அகம் 395/14
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
நெல் பட்டகண்ணே வெதிர் சாம் தனக்கு ஒவ்வா – நான்மணி:2/3
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/2

மேல்


வெதிர்க்கு (1)

நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35

மேல்


வெதிர (1)

புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16

மேல்


வெதிரத்து (3)

வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் – ஐங் 278/1
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து/வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே – புறம் 277/5,6

மேல்


வெதிரின் (2)

பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/4
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/4

மேல்


வெந்த (5)

அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த/வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/3,4
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
வெந்த புனத்துக்கு வாசம் உடைத்தாக – கைந்:2/1

மேல்


வெந்தது (1)

வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17

மேல்


வெந்ததை (2)

குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை/மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 137,138
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/8

மேல்


வெந்தமை (1)

பேர் உலையுள் பெய்த அரிசியை வெந்தமை
ஓர் அவிழினாலே உணர்ந்த ஆங்கு யார்கண்ணும் – பழ:348/1,2

மேல்


வெந்தால் (1)

வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2

மேல்


வெந்து (5)

நீருள் குவளை வெந்து அற்று – கலி 41/31
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப – அகம் 71/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால் – திணை150:92/3
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/4

மேல்


வெந்தை (1)

உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே – நாலடி:29 9/3

மேல்


வெந்நீர் (1)

நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர்
இல்லம் சுடுகலாவாறு – பழ:370/3,4

மேல்


வெந்நீரில் (1)

வெந்நீரில் தண்ணீர் தெளித்து – பழ:90/4

மேல்


வெந்நீரும் (1)

வெந்நீரும் ஆடாதார் தீ – பழ:293/4

மேல்


வெப்ப (1)

அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/4

மேல்


வெப்பம் (1)

நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே – நாலடி:7 8/3

மேல்


வெப்பர் (1)

புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர்/ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை – புறம் 269/4,5

மேல்


வெப்பு (5)

துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/3
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/8
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க – புறம் 397/17

மேல்


வெப்புள் (1)

வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் – புறம் 120/1

மேல்


வெம் (226)

வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 8
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் – சிறு 9
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் – பெரும் 17
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து – குறி 254
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 46/8
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் – நற் 66/5
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் – நற் 105/3
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற – நற் 133/6
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை – நற் 145/4
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/5
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் – நற் 171/2
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – நற் 186/10
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/12
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/3
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/11
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி – நற் 285/3
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/6
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
வெம் சின உருமின் உரறும் – நற் 353/10
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து – குறு 77/2
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை – குறு 211/4
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – குறு 255/8
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/4
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/4
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி – குறு 373/3
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் – குறு 396/5
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/2
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை – ஐங் 71/2
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து – ஐங் 309/1
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
வெம் சுர கவலை நீந்தி – ஐங் 323/3
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/4
வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/4
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 391/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 400/5
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – ஐங் 475/4
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் – ஐங் 478/3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி – ஐங் 480/3
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க – பதி 90/44
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 9/35
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் – பரி 14/16
வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப – பரி 20/13
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப – கலி 23/16
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு – கலி 142/53
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி – அகம் 33/11
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/10
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் – அகம் 115/3
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து – அகம் 131/7
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/8
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/8
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/3
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே – அகம் 264/15
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/5
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/18
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் – அகம் 361/15
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக – அகம் 394/6
வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன் – அகம் 396/18
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/9
கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் – அகம் 397/15
வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் – புறம் 22/29
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/10
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/15
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் – புறம் 41/6
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/15
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/4
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/21
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் – புறம் 170/12
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/2
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/10
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/11
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
வேட்ட வேந்தனும் வெம் சினத்தினனே – புறம் 336/1
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/10
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் – புறம் 359/5
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/11
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று – புறம் 386/13
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி – புறம் 394/12
வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/2
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2
வெம் சொலால் இன்புறுவார் – நான்மணி:71/4
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா – இன்னா40:38/3
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து – இனிய40:8/2
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் – கார்40:38/2
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் – ஐந்50:35/3
வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய் – ஐந்50:36/3
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/2
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி – திணை150:92/2
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி – திணை150:95/1
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் – திணை150:120/1
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின் – குறள்:57 3/1
யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – குறள்:90 5/1
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/2
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் – திரி:98/2
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் – பழ:33/1
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து – பழ:175/1
வெம் தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்கு கூடுமோ – பழ:245/2
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு – சிறுபஞ்:13/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் – ஏலாதி:67/1
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா – கைந்:14/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் – கைந்:15/1
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு – கைந்:18/3
ஓவாத வெம் கானம் சென்றார் – கைந்:20/1
சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் – கைந்:23/1
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் – கைந்:23/3
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா – கைந்:24/1

மேல்


வெம்_கதிர்_செல்வன் (1)

வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23

மேல்


வெம்_நோய் (2)

மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39

மேல்


வெம்ப (8)

கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க – கலி 13/5
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப/வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/8,9
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப/மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க – புறம் 174/24,25

மேல்


வெம்பாது (1)

வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80

மேல்


வெம்பி (4)

உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 191
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி/விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/1,2
வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி – நாலடி:9 9/2
வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம் – நாலடி:9 9/2,3

மேல்


வெம்பிய (5)

கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/4
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/8
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/9

மேல்


வெம்பினும் (1)

அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும்/மிக வானுள் எரி தோன்றினும் – புறம் 395/33,34

மேல்


வெம்பு (2)

வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3

மேல்


வெம்பும்-மன் (1)

வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே – அகம் 153/4

மேல்


வெம்மை (8)

வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே – நற் 43/6
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/3
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – அகம் 283/11
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி – அகம் 345/1
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி – புறம் 43/2

மேல்


வெம்மைய (3)

அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் – அகம் 1/13
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7

மேல்


வெம்மையளே (1)

உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6

மேல்


வெம்மையால் (1)

அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால்/கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி மேல்


வெம்மையில் (1)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69

மேல்


வெம்மையின் (5)

வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் – நற் 273/3
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ – பதி 50/23
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/19

மேல்


வெம்மையும் (2)

நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள – பரி 4/25
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/50

மேல்


வெய் (1)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8

மேல்


வெய்து (15)

ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே – நற் 236/2
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
வெய்து இடை-உறாஅது எய்தி முன்னர் – அகம் 203/14
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/10
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து – இனிய40:14/3
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1
வெருவந்து வெய்து கெடும் – குறள்:57 9/2
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல் – குறள்:113 8/1

மேல்


வெய்து-உற்ற (1)

வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6

மேல்


வெய்து-உற்றனை (1)

விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை/இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் – குறு 165/2,3

மேல்


வெய்து-உற்று (5)

பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று/தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/6,7
வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் – குறு 105/4
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று/புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/3,4
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று/வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/6,7
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/12

மேல்


வெய்து-உற (1)

சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்து-உற/இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் – அகம் 77/4,5

மேல்


வெய்து-உறவு (1)

வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை – பதி 15/27

மேல்


வெய்து_உயிர்த்து (4)

இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து/ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 403,404
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து/ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் – குறு 317/3,4
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து/பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ – அகம் 207/12,13
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து/அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் – புறம் 44/4,5

மேல்


வெய்து_உயிரா (1)

திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா/பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த – அகம் 299/19,20

மேல்


வெய்ய (22)

வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் – பட் 300
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல் – நற் 29/10
வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா – நற் 61/2
பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை – நற் 253/2
வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே – நற் 368/9
வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் – குறு 196/5
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/4
வெய்ய ஆயின முன்னே இனியே – ஐங் 322/3
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய – ஐங் 450/3
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் – பரி 10/102
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய/பனி அறல் வாரும் என் கண் – கலி 19/14
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/8
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/11
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா – அகம் 313/5
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/11
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய/நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/1,2
வினை பயன் வந்தக்கால் வெய்ய உயிரா – நாலடி:4 3/1
காரத்தின் வெய்ய என் தோள் – ஐந்50:24/4

மேல்


வெய்யள் (2)

யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள்/எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் – குறு 51/4,5
துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே – ஐங் 205/5

மேல்


வெய்யன் (2)

புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20

மேல்


வெய்யாரும் (1)

வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/25

மேல்


வெய்யை (4)

வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/5
வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை/அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 107/20
தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை/கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் – அகம் 112/10,11

மேல்


வெய்யையால் (1)

மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ – குறு 73/1

மேல்


வெய்யொனும் (1)

விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும்/மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/6,7

மேல்


வெய்யோய் (1)

அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7

மேல்


வெய்யோயே (3)

இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே/நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த – புறம் 213/13,14
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/6
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28

மேல்


வெய்யோர்க்கு (9)

புகழ் வெய்யோர்க்கு புத்தேள் நாடு எளிது – முது:8 1/1
உறழ் வெய்யோர்க்கு உறு செரு எளிது – முது:8 2/1
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது – முது:8 3/1
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது – முது:8 4/1
துன்பம் வெய்யோர்க்கு இன்பம் எளிது – முது:8 5/1
இன்பம் வெய்யோர்க்கு துன்பம் எளிது – முது:8 6/1
உண்டி வெய்யோர்க்கு உறு பிணி எளிது – முது:8 7/1
பெண்டிர் வெய்யோர்க்கு படு பழி எளிது – முது:8 8/1
பாரம் வெய்யோர்க்கு பாத்தூண் எளிது – முது:8 9/1

மேல்


வெய்யோள் (2)

கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள்/அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 49/1,2
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/2

மேல்


வெய்யோளும் (1)

துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும்/என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/14,15

மேல்


வெய்யோளொடு (4)

குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு/வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/7,8
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு/முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/11,12
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு/தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/5,6
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு/இன் துயில் பெறுக-தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/18,19

மேல்


வெய்யோற்கு (2)

கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/7
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை – புறம் 291/6

மேல்


வெய்யோன் (2)

விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21

மேல்


வெய்யோனே (2)

ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே – புறம் 152/32
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11

மேல்


வெயர்ப்ப (1)

ஊடி பெறுகுவம்கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப
கூடலின் தோன்றிய உப்பு – குறள்:133 8/1,2

மேல்


வெயில் (57)

வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 8
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 374
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 50
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து – மலை 374
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் – குறு 213/6
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/6
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – பரி 15/27
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – அகம் 207/9
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/5
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/7
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/11
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/2
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய – புறம் 35/20
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் – புறம் 38/8
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் – புறம் 60/11
வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன் – புறம் 196/11
நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக – நாலடி:18 1/3
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ – திணை150:36/3
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – குறள்:8 7/1
யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயில் மறையார் – ஆசாரக்:60/1
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/2

மேல்


வெயிலொடு (1)

வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/39

மேல்


வெயிற்கு (1)

உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174

மேல்


வெரிந் (6)

யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10

மேல்


வெரிந (1)

வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/5

மேல்


வெரிநின் (3)

அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன – நற் 25/1
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் – பரி 12/48

மேல்


வெரிநு (1)

உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன – அகம் 65/14

மேல்


வெரீஇ (29)

மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ/கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 310,311
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ/தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 206,207
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து – பெரும் 438
கல் எறியும் கவண் வெரீஇ/புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 73,74
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ/செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 471,472
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ/நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/1,2
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ/அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/7,8
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ/பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/6,7
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ/பழன பல் புள் இரிய கழனி – நற் 350/1,2
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ/கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/2,3
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து – குறு 322/2
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ/செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/2,3
வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ/போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/1,2
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ/புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை – கலி 75/4
வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென – அகம் 19/14
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ/ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/2,3
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ/ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/9,10
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ/உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/10,11
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ/இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 221/12,13
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ/இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/3,4
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை – அகம் 266/18
தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ/முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/10,11
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ/கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/12,13
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ/வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/9,10
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ/கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/1,2

மேல்


வெரீஇய (9)

சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/11
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய/மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/9,10
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2

மேல்


வெரு (7)

வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு – கலி 104/43
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
வெரு வரு கானம் நம்மொடு – அகம் 297/18

மேல்


வெருக்கு (4)

வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி – குறு 240/3
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2

மேல்


வெருகிற்கு (1)

பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4

மேல்


வெருகின் (5)

எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின்/பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை – அகம் 297/13,14
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன – அகம் 391/1
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய – புறம் 117/8
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின்/இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/1,2

மேல்


வெருகு (4)

வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/2
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு – அகம் 73/3
புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் – ஐந்70:36/2

மேல்


வெருட்டாமை (1)

கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை
நாடின் அறம் பெருமை நாட்டு – சிறுபஞ்:72/3,4

மேல்


வெருண்டு (1)

விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1

மேல்


வெருவ (2)

அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/6
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் – திணை150:80/2

மேல்


வெருவந்த (1)

வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின் – குறள்:57 3/1

மேல்


வெருவந்து (1)

வெருவந்து வெய்து கெடும் – குறள்:57 9/2

மேல்


வெருவர (6)

ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர/வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 54,55
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர/குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 241,242
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர/வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/3,4
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர/மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் – அகம் 158/12,13
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர/உவலை சூடிய தலையர் கவலை – அகம் 291/12,13
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் – புறம் 359/7

மேல்


வெருவரு (24)

வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 147
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் – பொரு 172
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் – மது 392
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/16
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் – பதி 50/11
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர – அகம் 117/5
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த – அகம் 125/17
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை – அகம் 127/16
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/13
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து – அகம் 161/7
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை – அகம் 241/8
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/5
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் – அகம் 295/5
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 19/16
பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 23/20
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/7
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/11
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் – புறம் 337/18
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14

மேல்


வெருவரும் (1)

மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 60

மேல்


வெருவா (1)

செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா/வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி – புறம் 238/2,3

மேல்


வெருவாமை (1)

வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும் – சிறுபஞ்:41/2

மேல்


வெருவார் (1)

தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார்/இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/23,24

மேல்


வெருவு-உற்று (1)

கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று/மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி மேல்


வெருவு-உற (1)

வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/2

மேல்


வெருவும் (1)

விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் புலம் தெரியா – திரி:60/2

மேல்


வெருவுவை (1)

விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17

மேல்


வெருள் (3)

வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/14
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1
விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் – பழ:12/1

மேல்


வெருள்பு (1)

வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12

மேல்


வெருள (1)

தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து – பழ:147/2

மேல்


வெருளும் (1)

பொரு தீ என வெருளும் பொன் நேர் நிறத்தாய் – கைந்:26/3

மேல்


வெரூஉ (2)

வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை – பொரு 171
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ – கலி 104/22

மேல்


வெரூஉதல் (1)

அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 137

மேல்


வெரூஉதும் (1)

வெரூஉதும் காணும் கடை – கலி 87/2

மேல்


வெரூஉம் (25)

கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம்/நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி – பெரும் 227,228
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம்/நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 288,289
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – மலை 482
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம்/இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/11,12
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம்/உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/11,12
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம்/அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/9,10
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம்/துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே – நற் 211/8,9
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ – நற் 250/9
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம்/குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் – குறு 34/6,7
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம்/கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/2,3
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம்/வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/7,8
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம்/பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/2,3
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம்/மெல்லம்புலம்பன் தேறி – ஐங் 166/2,3
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட – ஐங் 287/2
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம்/குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/1,2
ஆரிடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம்/காடு இறந்தனரே காதலர் – ஐங் 311/2,3
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற – அகம் 32/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம்/குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/16,17
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் – அகம் 392/18
உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே – புறம் 84/6
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/6
வேங்கை வெரூஉம் நெறி செலிய போலும் என் – நாலடி:40 9/3
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – குறள்:60 9/2
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின் – பழ:139/3
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/3

மேல்


வெல் (61)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ – திரு 258
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே – மது 105
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 151
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி – மலை 493
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் – நற் 281/3
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல் – ஐங் 399/3
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய – ஐங் 429/3
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற – ஐங் 459/4
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/16
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ – பதி 22/27
பேஎய் ஆடும் வெல் போர் – பதி 35/9
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/13
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/7
மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க – பதி 53/20
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி – பதி 69/1
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை – பதி 88/17
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 17/49
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் – கலி 118/1
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/14
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/23
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 342/4
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 80/5
ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/9
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் – புறம் 167/9
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் – புறம் 353/6
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல்/அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/25,26
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள்:77 1/1
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து – திரி:8/2
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே – பழ:85/2

மேல்


வெல்குவை (1)

புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை/இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி மேல்


வெல்குறுவான் (1)

இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே – பழ:51/1

மேல்


வெல்பவோ (1)

வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய் – திணை150:83/2

மேல்


வெல்லல் (1)

இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:65 7/2

மேல்


வெல்லாது (1)

துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/20

மேல்


வெல்லும் (6)

வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – குறள்:49 1/1
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது – குறள்:49 1/1,2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – குறள்:50 5/1
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – குறள்:65 5/2
இல் ஆயின் வெல்லும் படை – குறள்:77 9/2

மேல்


வெல்வ (1)

வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17

மேல்


வெல்வது (5)

செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது
வேண்டின் வெகுளி விடல் – நான்மணி:15/3,4
ஒரு தொடையான் வெல்வது கோழி உருவோடு – நான்மணி:52/2
வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே – இனிய40:24/1
பற்றியார் வெல்வது அரண் – குறள்:75 8/2
வெல்வது வேண்டி வெகுண்டு உரைக்கும் நோன்பியும் – திரி:28/1

மேல்


வெல்வான் (1)

வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து – ஏலாதி:45/4

மேல்


வெலற்கு (1)

வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3

மேல்


வெலற்கே (1)

கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/4

மேல்


வெலினும் (2)

நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1

மேல்


வெலீஇய (1)

எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின் – முல் 57

மேல்


வெலீஇயர் (1)

விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/17

மேல்


வெலீஇயோன் (1)

வெலீஇயோன் இவன் என – புறம் 125/11

மேல்


வெவ் (7)

வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/3
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
வெவ் வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் – அகம் 50/3
வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி – அகம் 250/12
கவ்வை தூற்றும் வெவ் வாய் சேரி – அகம் 347/6
வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் – திரி:95/3

மேல்


வெவ்வர் (1)

வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/20

மேல்


வெவ்வெம் (1)

வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/5

மேல்


வெவ்வேறு (1)

சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு/நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி மேல்


வெள் (119)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 233
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் – சிறு 90
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 117
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு – மது 318
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 234
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை – நற் 26/2
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/2
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/4
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/7
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/2
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை – நற் 305/9
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/4
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு – குறு 15/5
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி – குறு 78/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/4
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே – குறு 169/3
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/3
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி – குறு 235/2
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/6
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/2
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ் – ஐங் 456/1
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/35
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/3
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி – பதி 61/16
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் – பரி 5/62
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் – கலி 4/7
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/3
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் – கலி 104/19
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா – கலி 105/44
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/6
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன் – அகம் 118/1
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 170/12
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/2
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/14
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/5
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/20
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய – அகம் 269/4
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/11
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் – அகம் 308/4
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/20
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/14
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த – புறம் 1/3
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/5
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/12
பெரு வெள் என்னில் பிழையாது-மன்னே – புறம் 129/9
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/6
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே – புறம் 237/14
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து – புறம் 245/4
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட – புறம் 246/7
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே – புறம் 286/5
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/2
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் – புறம் 291/4
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை – புறம் 311/2
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் – புறம் 323/4
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/3
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் – புறம் 362/16
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி – புறம் 369/13
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/22
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/16
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/3
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் – திணை150:19/1

மேல்


வெள்கிலளாய் (1)

வெள்கிலளாய் பிறர் இல் சேறல் உள்ளி – சிறுபஞ்:23/2

மேல்


வெள்யாட்டு (1)

வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1

மேல்


வெள்ள (10)

வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – ஐங் 281/1
ஆயிர வெள்ள ஊழி – பதி 63/20
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/54
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/13
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/21
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – குறள்:117 10/1
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப – பழ:180/1

மேல்


வெள்ளத்தில் (1)

வெள்ளத்தில் தீர்த்தம் மிகை – பழ:401/4

மேல்


வெள்ளத்தின் (1)

புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28

மேல்


வெள்ளத்து (4)

பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து/சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/18,19
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய – பரி 3/92
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் – குறள்:60 5/1
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான் – குறள்:63 2/1

மேல்


வெள்ளம் (22)

பல் வெள்ளம் மீக்கூற – மது 22
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக – மது 109
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே – நற் 177/10
இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம்/அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த – நற் 339/4,5
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/3
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம்/பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/4,5
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/38
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம்/வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/6,7
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம்/வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து – பதி 72/10,11
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
வெள்ளம் தரும் இ புனல் – பரி 10/70
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 68/16
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/19
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என – புறம் 395/38
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:33/3
விரி திரை வெள்ளம் வெறுப்ப பருகி – கார்40:34/1
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல் – பழ:41/1
வெண் பாட்டம் வெள்ளம் தரும் – பழ:71/4
வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் – பழ:98/1
துளி ஈண்டில் வெள்ளம் தரும் – பழ:160/4

மேல்


வெள்ளமும் (2)

மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/14
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/15

மேல்


வெள்ளறிவினார் (1)

விலங்கு அன்ன வெள்ளறிவினார் – நாலடி:38 5/4

மேல்


வெள்ளாங்குருகின் (10)

வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 151/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 152/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 153/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 154/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 155/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 156/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 157/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 158/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 159/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 160/1

மேல்


வெள்ளாங்குருகே (3)

சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/1
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே/துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/1,2
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே/எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/3,4

மேல்


வெள்ளாங்குருகை (1)

வெள்ளாங்குருகை வினவுவோளே – ஐங் 122/3

மேல்


வெள்ளாடு (1)

வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது – பழ:124/3

மேல்


வெள்ளாம்பல் (1)

அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5

மேல்


வெள்ளி (28)

வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல் – பொரு 72
வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து – மது 280
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ – நெடு 110
நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி/உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற – நற் 124/6,7
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/3
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/25
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி/பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/24,25
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/14
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி/கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/12,13
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி/சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை – அகம் 142/16,17
வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் – அகம் 147/9
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை – அகம் 286/1
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி/நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/8,9
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து – அகம் 346/4
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே – புறம் 11/18
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – புறம் 35/7
வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் – புறம் 41/10
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் – புறம் 117/2
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட – புறம் 384/20
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப – புறம் 385/1
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம் – புறம் 386/24
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் – புறம் 388/1
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/18
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர – புறம் 398/1
வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல் – கள40:40/1
பொன் பயந்த வெள்ளி புறமாக பூங்கோதாய் – திணை150:117/3

மேல்


வெள்ளிடையும் (1)

கிடந்து உண்ணார் நின்று உண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/1

மேல்


வெள்ளிய (1)

கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3

மேல்


வெள்ளியது (1)

அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே – புறம் 383/25

மேல்


வெள்ளியின் (2)

குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/4
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9

மேல்


வெள்ளியும் (1)

வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1

மேல்


வெள்ளில் (5)

வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 37
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை – நற் 24/5
மன்ற விளவின் மனை வீழ் வெள்ளில்/கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு – புறம் 181/1,2
வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு – புறம் 360/17
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/11

மேல்


வெள்ளெலி (1)

புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை – அகம் 133/2

மேல்


வெள்ளென்னும் (1)

காக்கை வெள்ளென்னும் எனின் – ஆசாரக்:69/4

மேல்


வெள்ளென (2)

உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென/நோவாதோன்-வயின் திரங்கி – புறம் 207/9,10
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென/ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் – புறம் 359/16,17

மேல்


வெள்ளை (11)

கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – பட் 29
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை/பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 101/27,28
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/35
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/14
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் – புறம் 392/10

மேல்


வெள்ளையும் (3)

வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும்/கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 104/8,9
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும்/பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி மேல்


வெள்ளையை (1)

பொற்பனை வெள்ளையை உள்ளாது ஒழுகு இன்னா – இன்னா40:0/2

மேல்


வெள்ளையொடு (1)

தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414

மேல்


வெள்ளோத்திரத்து (1)

மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் – ஐங் 301/1

மேல்


வெளி (2)

புலை பொருள் தங்கா வெளி – பழ:17/4
இருளின் இருந்தும் வெளி – பழ:154/4

மேல்


வெளிது (1)

வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8

மேல்


வெளிப்பட்டார் (1)

வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/2

மேல்


வெளிப்பட (3)

ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/2
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/4
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட/யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு – புறம் 30/10,11

மேல்


வெளிப்படா (1)

பரவா வெளிப்படா பல்லோர்கண் தங்கா – நாலடி:9 8/1

மேல்


வெளிப்படாது (1)

பரந்து வெளிப்படாது ஆகி – அகம் 276/14

மேல்


வெளிப்படாமை (1)

சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் – நற் 61/6

மேல்


வெளிப்படினும் (1)

நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும்/வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 241,242

மேல்


வெளிப்படினே (1)

பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே – குறு 245/6

மேல்


வெளிப்படு (1)

வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி – கலி 98/21

மேல்


வெளிப்படுத்து (1)

நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து – சிறுபஞ்:55/1

மேல்


வெளிப்படும்தோறும் (1)

வெளிப்படும்தோறும் இனிது – குறள்:115 5/2

மேல்


வெளிய (1)

வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் – நற் 345/5

மேல்


வெளியத்து (1)

வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/6

மேல்


வெளியது (1)

வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7

மேல்


வெளியன் (4)

வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் – நற் 58/5
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14

மேல்


வெளியார் (1)

ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – குறள்:72 4/1

மேல்


வெளில் (10)

வெளில் இளக்கும் களிறு போல – பட் 172
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/3
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/16
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/6
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில்/கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/3,4
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4

மேல்


வெளிற்றின் (1)

இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன – திரு 312

மேல்


வெளிற்று (2)

வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/11
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப – புறம் 35/22

மேல்


வெளிறு (8)

களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் – நற் 261/7
வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய – நற் 302/8
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/2
இன்மை அரிதே வெளிறு – குறள்:51 3/2

மேல்


வெற்ப (31)

வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப/நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என – நற் 188/5,6
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப/நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/3,4
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப/வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி – குறு 355/5,6
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப/இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/1,2
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப/தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 45/7,8
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப/அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – கலி 53/7,8
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப/ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் – அகம் 18/8,9
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப/கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/13,14
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப/பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த – அகம் 168/3,4
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப/நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/5,6
மை தவழ் வெற்ப படாஅ பெரும் செல்வம் – நாலடி:15 2/3
விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ – நாலடி:23 6/3
மால் வரை வெற்ப வணங்கு குரல் ஏனல் – ஐந்50:12/1
வான் உயர் வெற்ப இரவின் வரல் வேண்டா – திணை50:1/3
வான் ஓங்கு உயர் வரை வெற்ப பயம் இன்றே – பழ:19/3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/3
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப
பனை பதித்து உண்ணார் பழம் – பழ:68/3,4
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த – பழ:81/3
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே – பழ:125/3
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின் – பழ:139/3
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே – பழ:215/3
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை – பழ:232/3
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/3
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே – பழ:285/3
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் – பழ:337/3
ஆமா உகளும் அணி வரை வெற்ப கேள் – பழ:341/3
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி – பழ:358/3

மேல்


வெற்பன் (22)

வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/7
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் – குறு 257/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன்/நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை – குறு 265/5,6
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப – குறு 374/3
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன்/வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே – ஐங் 300/2,3
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா – ஐங் 460/2
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன்/வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/5,6
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன்/பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று – அகம் 392/18,19
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது – ஐந்50:20/1
வான் உயர் வெற்பன் வருவான்கொல் என் தோழி – திணை50:4/3
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன்
புலவும்கொல் தோழி புணர்வு அறிந்து அன்னை – திணை50:10/2,3

மேல்


வெற்பனும் (1)

சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் – கலி 39/51

மேல்


வெற்பனை (1)

பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை/பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி மேல்


வெற்பனொடு (2)

குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட – நற் 194/8
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9

மேல்


வெற்பிடை (1)

வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து – ஐந்50:15/1

மேல்


வெற்பில் (4)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில்/கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 12,13
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில்/ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/7,8
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில்/பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/2,3
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில்/துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/2,3

மேல்


வெற்பின் (7)

மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து – நற் 214/7
இனிய கமழும் வெற்பின்/இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/4,5
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின்/வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/17,18
வேனில் வெற்பின் கானம் காய – அகம் 187/16
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின்/இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/6,7
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் – அகம் 267/13
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் – புறம் 336/9

மேல்


வெற்பு (8)

கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 300
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/5
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு/திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 162/20
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3

மேல்


வெற்பு_அகம் (1)

வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20

மேல்


வெற்பே (2)

மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே/அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 233,234
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே/கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 351,352

மேல்


வெற்றமொடு (1)

வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய – மது 73

மேல்


வெற்றி (5)

வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ – திரு 258
வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே – ஐங் 461/5
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/3
வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது – இனிய40:35/4
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் – பழ:181/1

மேல்


வெற்று (1)

வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4

மேல்


வெறாஅது (1)

மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி 1/38

மேல்


வெறி (61)

வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 222
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப – மது 284
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 617
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய் – நற் 34/9
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/9
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/4
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/7
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/4
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி – நற் 339/10
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய – நற் 368/6
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/3
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/3
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து – குறு 360/1
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் – ஐங் 91/2
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை – ஐங் 241/3
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி – ஐங் 242/1
அறியா வேலன் வெறி என கூறும் – ஐங் 243/2
வெறி செறித்தனனே வேலன் கறிய – ஐங் 246/1
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு – பரி 9/44
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி – கலி 12/6
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து – கலி 43/1
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/27
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய – அகம் 106/3
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/2
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட – அகம் 117/13
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி – அகம் 138/5
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன – அகம் 147/2
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – அகம் 164/7
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/6
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி – அகம் 292/4
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு – அகம் 299/6
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் – அகம் 302/7
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் – அகம் 324/9
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என – அகம் 388/18
சின மாந்தர் வெறி குரவை – புறம் 22/22
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1
வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே – நாலடி:18 10/3
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது – ஐந்50:20/1
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப – ஐந்70:8/1
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ – ஐந்70:8/3
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் – திணை50:8/1
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – குறள்:112 3/1
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/2
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை – பழ:356/2

மேல்


வெறி-உற (1)

வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/5

மேல்


வெறி-உறு (3)

வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் – குறு 105/4
வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/11
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18

மேல்


வெறி_களம் (2)

வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப – மது 284
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150

மேல்


வெறிது (1)

வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17

மேல்


வெறிபட (1)

பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி – நற் 66/4

மேல்


வெறிய (1)

வெஃகி வெறிய செயின் – குறள்:18 5/2

மேல்


வெறியா (1)

நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா – கலி 143/7

மேல்


வெறியும் (1)

வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – பரி 5/15

மேல்


வெறியே (1)

என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4

மேல்


வெறியோடு (1)

வெறியோடு அலம்வரும் யாய் – ஐந்50:20/4

மேல்


வெறு (2)

விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/22
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46

மேல்


வெறுக்கை (17)

அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை – திரு 263
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை/பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 215,216
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை/தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/21,22
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை – பதி 38/9
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் – பதி 55/4
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை/பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/11,12
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக – அகம் 1/9
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே – அகம் 21/8
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் – அகம் 251/5
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை/சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு – அகம் 349/7,8
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை/அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/1,2
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/9
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை வித்தும் – புறம் 357/5
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை/தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு – புறம் 378/11,12
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள்:60 10/1
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு – குறள்:98 1/1

மேல்


வெறுக்கைக்கு (1)

வெறுக்கைக்கு சென்றார் விளங்கிழாய் தோன்றார் – திணை150:67/1

மேல்


வெறுக்கைய (1)

தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4

மேல்


வெறுக்கையின் (1)

அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5

மேல்


வெறுக்கையுள் (1)

வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை – குறள்:77 1/2

மேல்


வெறுக்கையொடு (1)

தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 434

மேல்


வெறுத்த (11)

உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி – மலை 404
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த/மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 505,506
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி – பரி 11/94
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/17
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் – புறம் 53/12
வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/2

மேல்


வெறுத்தக்க (1)

உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – குறள்:100 3/1,2

மேல்


வெறுத்து (1)

வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய – மது 73

மேல்


வெறுப்ப (7)

பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி – அகம் 33/1
நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி – புறம் 43/15
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25
வெறுப்ப வெறுப்ப செயினும் பொறுப்பரே – நாலடி:23 2/3
வெறுப்ப வெறுப்ப செயினும் பொறுப்பரே – நாலடி:23 2/3
விரி திரை வெள்ளம் வெறுப்ப பருகி – கார்40:34/1

மேல்


வெறுப்பன (1)

வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/2

மேல்


வெறுப்பனவே (1)

விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும் – பழ:27/3

மேல்


வெறுப்பினால் (2)

உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால்/வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் – கலி 294/3

மேல்


வெறுப்பு (2)

குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – குறள்:70 6/1
வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் – ஏலாதி:20/4

மேல்


வெறும் (2)

வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா – இன்னா40:38/3
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது – திணை150:24/2

மேல்


வெறுமின் (1)

வெறுமின் வினை தீயார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:18 2/3

மேல்


வெறுமை (1)

வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் – நாலடி:33 9/1

மேல்


வென் (37)

இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 129
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 231
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர – பதி 86/3
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் – கலி 27/16
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் – அகம் 60/12
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/12
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/9
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் – அகம் 104/3
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல் – அகம் 186/14
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் – அகம் 296/10
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/3
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் – அகம் 326/8
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் – அகம் 336/19
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி – அகம் 362/7
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/11
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் – அகம் 392/21
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய – புறம் 19/4
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/8
என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல் – புறம் 175/5
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/16
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
வென் வேல் வந்து – புறம் 317/1
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 342/4
கழுமிய வென் வேல் வேளே – புறம் 396/12
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25

மேல்


வென்ற (17)

வேங்கை வென்ற சுணங்கின் – ஐங் 324/4
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/18
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற/தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ – கலி 202/3
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் – அகம் 295/5
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே – புறம் 382/22
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று – ஐந்50:3/3
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற
புன்மை இல் காட்சியவர் – குறள்:18 4/1,2
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற – பழ:286/3

மேல்


வென்றதன் (1)

வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/3

மேல்


வென்றதூஉம் (1)

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள்:94 1/1,2

மேல்


வென்றாய் (1)

மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12

மேல்


வென்றார் (2)

நின்றார் சொல் தேறாதாய் நீடு இன்றி வென்றார்
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் – திணை150:79/2,3
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – குறள்:133 7/1

மேல்


வென்றி (31)

விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் – சிறு 173
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் – பெரும் 452
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி – மலை 544
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும் – குறு 111/2
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி/இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு – பதி 35/2,3
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/12
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/24
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி/நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே – பரி 21/17
வென்றி மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/14
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 36/23
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/16
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் – அகம் 213/21
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/11
வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் – அகம் 364/11
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
துணை வேண்டா செரு வென்றி/புலவு வாள் புலர் சாந்தின் – புறம் 16/10,11
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி/பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என – புறம் 56/7,8
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5
இன் இசை பறையொடு வென்றி நுவல – புறம் 225/10
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/15
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார் – புறம் 270/10
இன் இசைய விறல் வென்றி/தென்னவர் வய மறவன் – புறம் 380/4,5
வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார் – நாலடி:32 5/1
வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் – நான்மணி:88/2
வென்றி முரசின் இரங்கி எழில் வானம் – கார்40:35/3
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன் – குறள்:55 6/1
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 3/2
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் – திரி:17/3

மேல்


வென்றிடினும் (1)

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் – குறள்:94 1/1

மேல்


வென்றியர் (2)

செரு மேம்பட்ட வென்றியர்/வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 197/6

மேல்


வென்றியின் (2)

வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/5
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின்/பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் – பரி மேல்


வென்றியும் (4)

துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும்/எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந – பதி 32/7,8
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும்/மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/7,8
ஒடுங்கா வென்றியும் நின்னொடு செலவே – புறம் 265/9
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3

மேல்


வென்றியொடு (4)

திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி – சிறு 246
சென்றார் என்பு இலர் தோழி வென்றியொடு/வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/12,13
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து – அகம் 74/1
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22

மேல்


வென்று (32)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து – திரு 156
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் – முல் 89
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 87
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் – மலை 582
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி – குறு 380/2
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/3
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை – பதி 77/4
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/80
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி – பரி 11/94
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/14
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/5
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/3
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் – புறம் 112/4
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் – புறம் 351/5
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் – புறம் 387/19
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள்:127 8/1
வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது – பழ:65/1
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் – பழ:314/2,3

மேல்


வென்று_வென்று (1)

இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று/அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/28,29

மேல்


வென்றும் (1)

பொருது அவரை செரு வென்றும்/இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 56,57

மேல்


வென்றுவிடல் (1)

தகுதியான் வென்றுவிடல் – குறள்:16 8/2

மேல்


வென்றோய் (2)

நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் – பதி 63/15
வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே – புறம் 66/5

மேல்


வென்றோனும் (1)

கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10

மேல்