வி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்கினான் 1
விக்குள் 1
விகிர்தம் 1
விச்சிக்கோவே 1
விச்சியர் 1
விச்சை 2
விச்சை-கண் 1
விசய 1
விசயம் 3
விசி 16
விசி-உறு 4
விசித்த 2
விசித்து 3
விசிப்ப 1
விசிப்பு-உறுத்து 1
விசும்பில் 17
விசும்பிற்கு 1
விசும்பின் 53
விசும்பினானும் 1
விசும்பினானே 3
விசும்பினும் 1
விசும்பு 91
விசும்பு_அகம் 1
விசும்புடன் 1
விசும்பும் 5
விசும்போடு 2
விசை 38
விசைத்த 1
விசைத்து 6
விசைப்ப 1
விசைப்பின் 1
விசைப்பு 1
விசையம் 1
விசையின் 2
விட்ட 14
விட்டக்கால் 3
விட்டது 2
விட்டம் 1
விட்டவன் 1
விட்டன்று 3
விட்டனர் 2
விட்டனன் 1
விட்டனனே 2
விட்டனை 1
விட்டனையோ 1
விட்டார் 1
விட்டானும் 1
விட்டிருப்பின் 1
விட்டு 65
விட்டுழி 1
விட்டுழியும் 1
விட்டெறிந்து 1
விட்டேம் 2
விட்டேனும் 1
விட்டோய் 1
விட்டோரை 1
விட 19
விடக்கு 3
விடத்தரொடு 1
விடப்பட்டோரே 1
விடம் 2
விடர் 63
விடர்_அகத்து 11
விடர்_அகம் 16
விடர 3
விடரகம் 1
விடரி 1
விடல் 36
விடலை 13
விடலைமை 1
விடலையை 1
விடலையொடு 3
விடலையோடு 1
விடவே 1
விடற்கு 2
விடற்பாலர் 1
விடா 3
விடாதீமோ 1
விடாது 2
விடாதே 2
விடாமை 2
விடாய் 1
விடான் 1
விடாஅ 8
விடாஅதவர்க்கு 1
விடாஅது 6
விடாஅதோர் 1
விடாஅர் 3
விடாஅல் 2
விடாஅள் 1
விடாஅன் 3
விடிந்த 1
விடிய 1
விடியல் 24
விடியலின் 1
விடியலும் 2
விடிவு 1
விடின் 3
விடினும் 2
விடினே 9
விடீஇர் 1
விடு 83
விடு-தொறும் 1
விடு-மதி 3
விடு-வழி 2
விடு-உழி 2
விடுக்க 2
விடுக்கும் 7
விடுக்குவன் 1
விடுக்குவென் 2
விடுக 4
விடுகம் 1
விடுகோ 1
விடுத்த 3
விடுத்த-கால் 3
விடுத்தது 1
விடுத்தந்த 1
விடுத்தல் 1
விடுத்தலின் 1
விடுத்தற்கு 1
விடுத்தனன் 2
விடுத்தனென் 2
விடுத்து 6
விடுத்தேன் 1
விடுத்தோன் 1
விடுதரார் 1
விடுதல் 14
விடுதலின் 2
விடுதலும் 1
விடுதலோ 1
விடுதற்கு 2
விடுதி 1
விடுதும் 1
விடுந்தவர் 1
விடுநள் 2
விடுநள்-மன்-கொல்லோ 1
விடுநை 1
விடுப்ப 3
விடுப்பர் 1
விடுப்பான் 1
விடுப்பின் 2
விடுபாக்கு 1
விடுபு 6
விடும் 13
விடுமே 1
விடுமோ 5
விடுவதோ 3
விடுவர் 1
விடுவர்மன் 1
விடுவனவோ 1
விடுவாய் 5
விடுவாய்ப்பட்ட 1
விடுவாயேல் 1
விடுவார்கொல் 1
விடுவாரோடு 1
விடுவான்ஆயின் 1
விடுவானேல் 1
விடுவானோ 3
விடுவிக்கும் 1
விடுவெனோ 2
விடுவேன் 2
விடுவை 1
விடூஉம் 1
விடேன் 2
விடேஎம் 2
விடேஎன் 2
விடை 15
விடைய 1
விடையின் 2
விடையும் 1
விடையோடு 1
விண் 50
விண்ட 2
விண்டல் 1
விண்டவர் 1
விண்டவரோடு 1
விண்டற்கு 1
விண்டார் 1
விண்டு 9
விண்ணகத்தும் 1
விண்ணவர்க்கும் 1
விண்ணின் 1
விண்ணுலகே 1
விண்ணோர் 3
விண்ணோர்க்கு 2
விண்ணோரால் 1
வித்தக 2
வித்தகம் 1
வித்தகர் 3
வித்தகர்க்கு 1
வித்தத்தால் 1
வித்தம் 2
வித்தா 3
வித்தாயம் 1
வித்தி 9
வித்திய 12
வித்தியது 1
வித்தின் 3
வித்து 25
வித்துநவும் 1
வித்துபு 1
வித்தும் 4
வித்துவார் 1
வித்தொடு 1
விதம் 1
விதலை 1
விதவை 1
விதி 8
விதியின் 2
விதிர்த்த 3
விதிர்த்திட்டு 1
விதிர்த்து 3
விதிர்த்தும் 1
விதிர்ப்ப 3
விதிர்ப்பு 2
விதிர்ப்போர் 1
விதிரார் 1
விதுப்பு 16
விதுப்பொடு 1
விதும்பு-உறு 1
விதை 5
விதைத்தாலும் 1
விதையர் 1
விதையாமை 1
விம்ம 1
விம்மி 7
விம்மு-உறு 1
விம்மென 1
விய 3
விய-தொறும் 2
விய_தகு 1
வியக்கப்படூஉமோரே 1
வியக்கும் 1
வியங்கொண்மோ 1
வியங்கொள்ளின் 2
வியங்கொளவேண்டுமால் 1
வியத்தலும் 1
வியத்தலோ 1
வியந்தன்றும் 1
வியந்தனென் 1
வியந்தான் 1
வியந்து 2
வியப்ப 1
வியப்பு 3
வியப்பும் 2
வியம் 5
வியமமே 1
வியர் 5
வியர்த்தனென் 1
வியர்ப்ப 3
வியர்ப்பு 3
வியரே 1
வியல் 97
வியல்_அகம் 7
வியல்_இடம் 1
வியலுள் 3
வியலூர் 1
வியவற்க 2
வியவாய் 1
வியவார் 1
வியன் 122
வியன்_கண் 1
விரகர்கட்கு 1
விரகியர் 1
விரகின் 1
விரகினானே 1
விரகு 7
விரதங்கள் 1
விரதம் 2
விரல் 66
விரல 1
விரலால் 3
விரலின் 4
விரலும் 1
விரலே 1
விரவா 1
விரவாருள் 1
விரவி 1
விரவு 35
விரவு-உறு 2
விரற்கு 1
விராய 3
விராவு-உற்ற 2
விராஅம் 1
விராஅய் 3
விராஅன் 2
விராஅஅய் 1
விரி 117
விரிக்கும் 1
விரிகுவது 1
விரிச்சி 3
விரிச்சியும் 1
விரித்த 9
விரித்தவை 1
விரித்தனர் 1
விரித்து 21
விரித்தே 1
விரிந்த 28
விரிந்தவை 1
விரிந்தன்றால் 1
விரிந்தன்று 1
விரிந்தன 2
விரிந்து 23
விரிநீர் 2
விரிப்பவை 1
விரிப்பின் 1
விரிபு 5
விரிய 5
விரியா 1
விரியார் 1
விரியும் 3
விரியும்மே 1
விரிவன 1
விரிவு 1
விரீஇ 1
விருத்தியா 1
விருந்திற்கு 3
விருந்திற்கும் 1
விருந்தின் 14
விருந்தினம் 1
விருந்தினர் 1
விருந்தினன் 3
விருந்தினனாய் 1
விருந்தினனும் 1
விருந்து 86
விருந்து-உறுத்து 1
விருந்தும் 5
விருந்தே 3
விருந்தொடு 1
விருந்தோடு 1
விருப்பின் 4
விருப்பினள் 3
விருப்பினன் 1
விருப்பினால் 1
விருப்பு 8
விருப்பு-உற்றவனை 1
விருப்பு-உற்று 2
விருப்பு-உற 2
விருப்பு-உறுதல் 1
விருப்பு-உறூஉம் 1
விருப்புடை 1
விருப்பும் 1
விருப்புற்று 1
விருப்பே 2
விருப்பொடு 12
விருப்போடு 2
விருப்போர் 1
விரும்ப 1
விரும்பாதீமோ 1
விரும்பார் 1
விரும்பார்-கொல் 1
விரும்பி 15
விரும்பிய 5
விரும்பின்று 1
விரும்பினிர் 2
விரும்பினை 1
விரும்பு 4
விரும்புகவே 1
விரும்புதி 1
விரும்பும் 2
விரும்புவன 1
விரை 39
விரைக 1
விரைத்து 1
விரைதி 1
விரைந்த 1
விரைந்ததே 1
விரைந்தன்று 1
விரைந்தனவே 1
விரைந்து 37
விரைந்தே 16
விரைபு 5
விரைபு_விரைபு 1
விரையல் 2
விரையாதீமே 1
விரையாது 1
விரையின் 1
விரையுபு 1
விரையும் 2
விரையுமால் 1
விரைவனர் 1
விரைவனன் 1
விரைவனென் 1
விரைவு 1
விரைவு-உற்ற 1
விரைவு-உறு 1
விரைவுடன் 1
விரைஇ 26
விரைஇய 6
வில் 149
வில்லர் 4
வில்லவன் 1
வில்லன் 3
வில்லா 1
வில்லார் 1
வில்லியாதன் 1
வில்லின் 9
வில்லினர் 1
வில்லினான் 1
வில்லினும் 1
வில்லு 1
வில்லை 1
வில்லொடு 6
வில்லோர் 8
வில்லோன் 1
விலக்க 1
விலக்கல் 1
விலக்கலின் 1
விலக்கவும் 1
விலக்கி 6
விலக்கிய 1
விலக்கின் 1
விலக்கினை 1
விலக்கும் 4
விலக்குவாய் 1
விலக்குவார் 1
விலக்குவான் 1
விலகு 1
விலங்க 1
விலங்கல் 4
விலங்கல 1
விலங்கலின் 1
விலங்காது 1
விலங்காமல் 1
விலங்காமை 1
விலங்கி 12
விலங்கிட்ட 1
விலங்கிய 18
விலங்கியீஇர் 1
விலங்கியோன் 1
விலங்கிற்கு 1
விலங்கிற்கும் 2
விலங்கின் 2
விலங்கின்று 1
விலங்கின 1
விலங்கினம் 1
விலங்கினவால் 1
விலங்கினவே 1
விலங்கினாரே 1
விலங்கினும் 1
விலங்கினை 1
விலங்கு 40
விலங்குநர் 1
விலங்கும் 4
விலங்குவோளே 1
விலங்கேயும் 1
விலங்கொடு 1
விலா 1
விலை 25
விலை_நல_பெண்டிரின் 1
விலைஞர் 5
விலைப்பாலின் 1
விலைமாறு 1
விலைய 1
விலையாலும் 1
விலையே 1
விலைவன் 1
விலோதம் 1
விழ 1
விழல் 1
விழவகத்தும் 1
விழவில் 4
விழவின் 28
விழவின்று 1
விழவினானும் 1
விழவினும் 3
விழவினுள் 3
விழவு 51
விழவு_களம் 4
விழவும் 4
விழவொடு 1
விழா 5
விழி 5
விழிக்குங்கால் 1
விழிக்கும்-கால் 1
விழித்த 3
விழித்தன 1
விழித்து 3
விழிப்ப 1
விழிப்பது 1
விழியா 1
விழு 96
விழு_தகை 2
விழுக்கு 1
விழுக்கொடு 1
விழுங்கி 1
விழுத்தக்க 1
விழுத்தக்கார் 1
விழுத்தகு 1
விழுந்த 1
விழுந்தன்றால் 1
விழுந்தாளை 1
விழுந்தோர் 1
விழுப்ப 1
விழுப்பத்து 1
விழுப்பம் 2
விழுப்புண் 9
விழும் 1
விழுமத்தானே 1
விழுமத்தின் 1
விழுமத்து 2
விழுமம் 25
விழுமாந்தனர் 1
விழுமிதா 2
விழுமிதாம் 1
விழுமிதின் 2
விழுமிது 2
விழுமிய 9
விழுமியம் 1
விழுமியார் 1
விழுமியார்தம்மோடு 1
விழுமியோர் 8
விழுமியோன் 2
விழுமுறவே 1
விழுமுறினே 2
விழுவார்க்கு 1
விழூஉம் 3
விழை 10
விழை-தக்க 1
விழை_தக்கது 1
விழை_தக 4
விழை_தகு 1
விழைதகு 1
விழைதரு 1
விழைந்த 1
விழைந்ததன் 1
விழைந்தவரை 1
விழைந்தனம் 1
விழைந்தார் 1
விழைந்திலேம் 1
விழைந்து 5
விழைப 2
விழைபமன் 1
விழைய 1
விழையப்படுப 1
விழையா 3
விழையாதார்க்கு 1
விழையாதான் 1
விழையாதே 1
விழையாமை 1
விழையார் 2
விழையான் 2
விழையின் 1
விழையும் 11
விழைவதூஉம் 1
விழைவனர் 1
விழைவார் 2
விழைவான் 2
விழைவிற்றால் 1
விழைவு 6
விழைவும் 2
விள்ளல் 1
விளக்க 1
விளக்கத்தான் 1
விளக்கத்து 14
விளக்கப்பட்டு 1
விளக்கம் 15
விளக்கமும் 2
விளக்கா 1
விளக்கி 2
விளக்கில் 5
விளக்கின் 13
விளக்கினும் 1
விளக்கினுள் 1
விளக்கு 27
விளக்கு-உறுத்தலின் 1
விளக்கு-உறுத்து 1
விளக்கு-உறுப்ப 1
விளக்கும் 9
விளக்கும்மே 1
விளக்குமால் 1
விளக்குறூஉம் 1
விளக்கே 1
விளக்கோடு 1
விளங்க 28
விளங்காய் 2
விளங்கி 13
விளங்கிய 22
விளங்கில் 2
விளங்கிழாய் 2
விளங்கிழைக்கு 1
விளங்கிழையாள் 1
விளங்கின 1
விளங்கு 76
விளங்கு_இழாய் 1
விளங்கு_இழை 1
விளங்குக 1
விளங்குதி 1
விளங்குதியால் 2
விளங்குபு 1
விளங்கும் 27
விளம்பல் 1
விளம்பழம் 1
விளம்புவோரும் 1
விளர் 8
விளர்த்த 2
விளர்ப்பின் 1
விளரி 6
விளவின் 4
விளவினை 1
விளவும் 1
விளி 42
விளி-தொறும் 1
விளிக்கும் 9
விளிகுவை-கொல்லோ 1
விளித்து 3
விளிதல் 1
விளிந்த 2
விளிந்தன்று 1
விளிந்தனவே 1
விளிந்தார் 1
விளிந்தாரின் 1
விளிந்தாரே 1
விளிந்து 1
விளிந்தோர் 1
விளிந்தோரே 1
விளிப்ப 4
விளிப்படுத்த 1
விளிப்பது 1
விளிப்பவும் 2
விளிப்பின் 1
விளிப்பினும் 1
விளிபட 1
விளிம்பிற்கு 1
விளிம்பு 3
விளியர் 1
விளியலம்-கொல்லோ 1
விளியா 7
விளியாதான் 1
விளியாது 4
விளியார் 1
விளியால் 1
விளியின் 1
விளியினும் 1
விளியும் 5
விளியுமோ 1
விளியே 1
விளிவது 1
விளிவது-கொல்லோ 3
விளிவு 10
விளிஅரோ 1
விளை 61
விளை_பத 1
விளைக்கும் 6
விளைக 3
விளைத்தலான் 1
விளைத்து 1
விளைதலால் 1
விளைந்த 24
விளைந்ததை 1
விளைந்தமை 2
விளைந்தவை 1
விளைந்தன்று 1
விளைந்தன 2
விளைந்து 7
விளைப்ப 1
விளைமோ 1
விளைய 4
விளையல் 2
விளையா 2
விளையாட்டி 2
விளையாட்டு 1
விளையாட்டும் 1
விளையாட்டே 1
விளையாட 7
விளையாடலும் 3
விளையாடார் 1
விளையாடி 2
விளையாடிய 2
விளையாடு 5
விளையாடுக 1
விளையாடும் 7
விளையாடுவாரும் 1
விளையாடுவான்-மன்னோ 1
விளையாதே 1
விளையாமை 1
விளையுட்டு 1
விளையும் 4
விளையும்மே 1
விளையுள் 7
விளையுளும் 2
விளைவது 2
விளைவதை 1
விளைவயின் 1
விளைவின்கண் 2
விளைவு 5
விளைவும் 1
விற்பவர் 1
விற்பாரின் 1
விற்பேம் 1
விற்றற்கு 1
விற்று 1
விறக்கும் 1
விறகின் 12
விறகு 4
விறந்த 1
விறந்து 3
விறல் 126
விறல்_இழை 1
விறலவன் 1
விறலி 14
விறலியர் 22
விறலியர்க்கு 2
விறலியருமே 1
விறலியின் 1
விறலியும் 1
விறலியொடு 1
விறலும் 2
விறலோடு 1
விறலோன் 2
வினவ 3
வினவல் 10
வினவலின் 4
வினவலும் 3
வினவன்-மின் 1
வினவாம் 1
வினவி 4
வினவிய 1
வினவின் 4
வினவினர்-மன்னே 1
வினவினள் 2
வினவினை 1
வினவுகம் 1
வினவுதி 6
வினவுதிர் 2
வினவுதும் 2
வினவும் 3
வினவுவது 1
வினவுவர் 1
வினவுவல் 3
வினவுவார் 2
வினவுவார்க்கு 1
வினவுவீர் 1
வினவுவேன் 1
வினவுவோயே 1
வினவுவோளே 1
வினா 2
வினாப்படுதல் 1
வினாய் 3
வினாய 1
வினாயினன் 1
வினாயினான் 1
வினாயும் 1
வினாவற்க 1
வினாஅய் 2
வினை 284
வினை-வயின் 6
வினைக்கண் 3
வினைக்கு 13
வினைகளுள் 1
வினைஞர் 18
வினைஞர்க்கு 1
வினைஞரும் 1
வினைப்பயன் 1
வினைபடு 1
வினைய 1
வினையர் 5
வினையாய் 1
வினையால் 2
வினையான் 4
வினையின் 1
வினையினான் 1
வினையினை 1
வினையுடையான் 1
வினையும் 10
வினையுள் 1
வினையே 8
வினையை 4
வினையொடு 2
வினையொடும் 1
வினைவர் 2
வினைவரால் 1
வினைவன் 1
வினைஇ 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

விக்கினான் (1)

உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் – கலி 51/13

மேல்


விக்குள் (1)

நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – குறள்:34 5/1

மேல்


விகிர்தம் (1)

விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற – ஆசாரக்:53/2

மேல்


விச்சிக்கோவே (1)

விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே/இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/8,9

மேல்


விச்சியர் (1)

வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5

மேல்


விச்சை (2)

விச்சை மற்று அல்ல பிற – நாலடி:14 4/4
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை
கல்லாமல் பாகம் படும் – பழ:21/3,4

மேல்


விச்சை-கண் (1)

கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண்/தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி மேல்


விசய (1)

செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5

மேல்


விசயம் (3)

விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம்/கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 625,626

மேல்


விசி (16)

கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 18
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய – பட் 293
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி – நற் 220/5
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/13
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/2
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/3

மேல்


விசி-உறு (4)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 5
வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை – புறம் 89/7
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி – புறம் 371/17

மேல்


விசித்த (2)

திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் – புறம் 50/1

மேல்


விசித்து (3)

வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7

மேல்


விசிப்ப (1)

விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6

மேல்


விசிப்பு-உறுத்து (1)

விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24

மேல்


விசும்பில் (17)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 581
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில்/கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல – நற் 231/1,2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/12
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில்/சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று – கலி 102/1
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில்/குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/6,7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
பருதி சுமந்து எழுந்த யானை இரு விசும்பில்
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/2,3
வீங்கு தோள் செம்பியன் சீற்றம் விறல் விசும்பில்
தூங்கும் எயிலும் தொலைத்தலான் ஆங்கு – பழ:49/1,2

மேல்


விசும்பிற்கு (1)

அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12

மேல்


விசும்பின் (53)

நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 182
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின்/மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 678,679
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 67
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்/விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 1,2
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின்/நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/1,2
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/9
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/7
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/2
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல – கலி 147/30
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின்/விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/6,7
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின்/அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/10,11
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/10
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின்/ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/11,12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின்/அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/3,4
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின்/எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/3,4
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த – அகம் 253/24
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என – அகம் 317/1
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின்/மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/3,4
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின்/வலவன் ஏவா வான ஊர்தி – புறம் 27/7,8
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/18
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்/உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/2,3
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய – புறம் 90/4
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின்/கருவி வானம் போல – புறம் 204/12,13
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்/இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/1,2
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின்/மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/30,31
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் – புறம் 400/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் – நாலடி:18 6/2
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் – நாலடி:38 3/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் – கள40:6/3
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – குறள்:2 6/1
குடிப்பிறந்தார்கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள்:96 7/1,2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1

மேல்


விசும்பினானும் (1)

அகல் இரு விசும்பினானும்/பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/9,10

மேல்


விசும்பினானே (3)

ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே/அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/12,13
ஆர்ப்பு எழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 241/5
கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே – புறம் 374/18

மேல்


விசும்பினும் (1)

தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39

மேல்


விசும்பு (91)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 495
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு – நற் 294/1
இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/10
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே – குறு 355/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
நிலம் நீர் வளி விசும்பு என்ற நான்கின் – பதி 14/1
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் – பதி 17/13
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/27
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/37
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – பரி 3/4
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன – பரி 3/25
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த – பரி 13/7
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் – அகம் 273/1
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி – அகம் 345/1
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
விசும்பு தைவரு வளியும் – புறம் 2/3
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/11
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று – புறம் 376/1
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும் – கள40:26/3
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1

மேல்


விசும்பு_அகம் (1)

அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1

மேல்


விசும்புடன் (1)

விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – அகம் 283/11

மேல்


விசும்பும் (5)

வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும்/நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 13/18
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் – பரி 13/26
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
நிலம் ஏந்திய விசும்பும்/விசும்பு தைவரு வளியும் – புறம் 2/2,3

மேல்


விசும்போடு (2)

மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/15

மேல்


விசை (38)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை/அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 170,171
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் – மலை 210
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 295
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை/கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/3,4
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து – ஐங் 318/3
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை/உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 22/5,6
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை/வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 14/18
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/7
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் – அகம் 339/1
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/2
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட – நான்மணி:24/2
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில் – திணை150:28/1

மேல்


விசைத்த (1)

விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி – அகம் 284/9

மேல்


விசைத்து (6)

கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 437
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் – அகம் 273/1
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் – புறம் 170/16

மேல்


விசைப்ப (1)

நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14

மேல்


விசைப்பின் (1)

விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1

மேல்


விசைப்பு (1)

விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8

மேல்


விசையம் (1)

விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 444

மேல்


விசையின் (2)

கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/7
வசை தீர எண்ணுவர் சான்றோர் விசையின்
நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ – நாலடி:16 2/2,3

மேல்


விட்ட (14)

புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 62
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 654
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட/கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 56/31
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை – கலி 72/16
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ – கலி 108/33
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/3
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு – நாலடி:18 1/4
நட்டார்கண் விட்ட வினை – நான்மணி:25/4
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட
துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த – கைந்:51/2,3

மேல்


விட்டக்கால் (3)

விட்டக்கால் கேட்க மறை – குறள்:70 5/2
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3
எமக்கு உற்றது என்று உணரா விட்டக்கால் என் ஆம் – பழ:368/2

மேல்


விட்டது (2)

நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் – நற் 176/2
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5

மேல்


விட்டம் (1)

இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13

மேல்


விட்டவன் (1)

மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க – நாலடி:23 10/3

மேல்


விட்டன்று (3)

விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் – ஐந்70:24/3
முலை வற்று விட்டன்று நீர் – ஐந்70:24/4

மேல்


விட்டனர் (2)

ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10

மேல்


விட்டனன் (1)

ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/30

மேல்


விட்டனனே (2)

வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே – ஐங் 483/2
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே/தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/7,8

மேல்


விட்டனை (1)

தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/9

மேல்


விட்டனையோ (1)

விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5

மேல்


விட்டார் (1)

படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார்
இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே – சிறுபஞ்:39/2,3

மேல்


விட்டானும் (1)

கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து – திரி:79/2

மேல்


விட்டிருப்பின் (1)

இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/2

மேல்


விட்டு (65)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி – மலை 49
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு/ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/2,3
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/6
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு/யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர் – நற் 171/6,7
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு/உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/3,4
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு/அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/3,4
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு/அரும் துயர் உழந்த-காலை – நற் 384/9,10
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு/இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/4,5
நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக – குறு 317/5
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
விட்டு சென்றனர் நம்மே – ஐங் 340/3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/42
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் – பரி 11/43
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/7
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/23
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/27
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/12
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் – அகம் 71/2
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு/முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/15,16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு/முன்றில் தாழை தூங்கும் – அகம் 340/22,23
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு/அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/7,8
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
வன்_புலத்து பகடு விட்டு/குறு முயலின் குழை சூட்டொடு – புறம் 395/2,3
விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
மெய் ஞானம் கோட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓர் – நாலடி:32 1/1
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி – கள40:19/1
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு – திணை150:64/4
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு – திணை150:81/4
வேண்டாது விட்டு ஒழிந்த பெண்பாலும் யாண்டானும் – திரி:55/2
விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய – திரி:65/2
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/3
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/4
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/3
முயல் விட்டு காக்கை தினல் – பழ:141/4
விட்டு கருமம் செயவைத்த பின்னரும் – பழ:279/1
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது – பழ:377/3
மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான் – ஏலாதி:33/2
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/4

மேல்


விட்டுழி (1)

கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் – சிறுபஞ்:78/3

மேல்


விட்டுழியும் (1)

குணம் நோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்டுழியும்
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு – ஆசாரக்:55/3,4

மேல்


விட்டெறிந்து (1)

தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து/நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி மேல்


விட்டேம் (2)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – குறள்:104 6/2

மேல்


விட்டேனும் (1)

விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7

மேல்


விட்டோய் (1)

நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய்/நீயும் அவட்கு துணை – பரி மேல்


விட்டோரை (1)

விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/6

மேல்


விட (19)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 21
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட/முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/2,3
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட/அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 10/71,72
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து – கலி 14/18
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட/நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 81/22,23
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என – அகம் 150/1
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட/கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/2,3
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11

மேல்


விடக்கு (3)

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/3

மேல்


விடத்தரொடு (1)

திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14

மேல்


விடப்பட்டோரே (1)

விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7

மேல்


விடம் (2)

விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
விடம் என்று உணர்தல் இனிது – இனிய40:37/4

மேல்


விடர் (63)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 312
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/8
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை – நற் 332/5
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/4
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/12
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர்/இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/19,20
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/17
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
விரி நிற நாகம் விடர் உளதேனும் – நாலடி:17 4/1

மேல்


விடர்_அகத்து (11)

நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8

மேல்


விடர்_அகம் (16)

கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8

மேல்


விடர (3)

பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும் – அகம் 140/4
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1

மேல்


விடரகம் (1)

தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர் – கைந்:22/3

மேல்


விடரி (1)

விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22

மேல்


விடல் (36)

மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/5
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் – கலி 28/22
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
மென் தோள் நெகிழ விடல்/பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/20,21
நோய் கூர நோக்காய் விடல்/ஆங்க – கலி 97/24,25
தூற்றாதே தூர விடல் – நாலடி:8 5/4
நன்மை வரம்பாய் விடல் – நாலடி:19 8/4
சொல் ஞானம் சோர விடல் – நாலடி:32 1/4
விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும் – நான்மணி:11/3
வேண்டின் வெகுளி விடல் – நான்மணி:15/4
ஈன்றாளை ஓம்பா விடல் – இன்னா40:17/4
மடுத்துழி பாடா விடல் – இன்னா40:39/4
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் – குறள்:21 3/2
நன் நயம் செய்து விடல் – குறள்:32 4/2
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள்:35 3/1
அதனை அவன்கண் விடல் – குறள்:52 7/2
கேட்பினும் சொல்லா விடல் – குறள்:70 7/2
புல்லார் புரள விடல் – குறள்:76 5/2
கேண்மை ஒரீஇ விடல் – குறள்:80 7/2
தேறான் பகாஅன் விடல் – குறள்:88 6/2
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் – குறள்:92 2/2
குன்ற வருப விடல் – குறள்:97 1/2
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – குறள்:131 2/2
புலந்தாரை புல்லா விடல் – குறள்:131 3/2
படை வேந்தன் பற்று விடல் – திரி:33/4
உண்டது கேளார் விடல் – ஆசாரக்:86/3
புலைக்கு எச்சில் நீட்டார் விடல் – ஆசாரக்:90/3
நின்றுழியும் செல்லார் விடல் – ஆசாரக்:93/3
இல்லம் புகாஅர் விடல் – ஆசாரக்:99/3
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி – பழ:26/1

மேல்


விடலை (13)

எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் – கலி 95/32
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி – அகம் 315/14
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே – புறம் 237/14
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/16
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8
வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3

மேல்


விடலைமை (1)

விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1

மேல்


விடலையை (1)

இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை/விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே – நற் 305/9,10

மேல்


விடலையொடு (3)

சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு/தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/5,6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2

மேல்


விடலையோடு (1)

கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் – திணை50:20/3

மேல்


விடவே (1)

மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/18

மேல்


விடற்கு (2)

மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே – குறு 182/7
பற்றுக பற்று விடற்கு – குறள்:35 10/2

மேல்


விடற்பாலர் (1)

இன்னா செயினும் விடற்பாலர் அல்லாரை – நாலடி:23 5/1

மேல்


விடா (3)

நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/34
நின்றக்கால் நீடி ஒளி விடா நின்ற – திணை150:68/2

மேல்


விடாதீமோ (1)

ஒழிய விடாதீமோ என்று – கலி 143/26

மேல்


விடாது (2)

செய்ததன் பயம் பற்று விடாது/நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 67/10

மேல்


விடாதே (2)

எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11

மேல்


விடாமை (2)

வறும் புனம் காவல் விடாமை/அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/11,12
கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா – இன்னா40:39/3

மேல்


விடாய் (1)

பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் – கலி 144/45

மேல்


விடான் (1)

கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே – பழ:168/3

மேல்


விடாஅ (8)

முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/25
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ/வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற – அகம் 32/12,13
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ/ஈர் குழாத்தொடு இறைகூர்ந்த – புறம் 136/3,4
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை – குறள்:35 7/1
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – குறள்:133 4/1

மேல்


விடாஅதவர்க்கு (1)

பற்றி விடாஅதவர்க்கு – குறள்:35 7/2

மேல்


விடாஅது (6)

கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் – மலை 383
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 101/37
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் – கலி 147/55
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/7
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – குறள்:121 10/1

மேல்


விடாஅதோர் (1)

விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7

மேல்


விடாஅர் (3)

உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் – குறு 305/5
விடாஅர் உலகத்தவர் – நாலடி:34 7/4
விடாஅர் விழையும் உலகு – குறள்:81 9/2

மேல்


விடாஅல் (2)

விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/7
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9

மேல்


விடாஅள் (1)

விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/6

மேல்


விடாஅன் (3)

ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ – குறி 185
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 545
வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில் – புறம் 152/25

மேல்


விடிந்த (1)

விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது – கலி 110/12

மேல்


விடிய (1)

புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/4

மேல்


விடியல் (24)

வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல்/ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய – பொரு 72,73
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி – பெரும் 155
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 448
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/4
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல்/கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/3,4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் – ஐங் 68/1
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல்/அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 19/83
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி – அகம் 37/5
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப – அகம் 41/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை – அகம் 100/16
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர – அகம் 196/7
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/10
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/11
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல்/பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/3,4

மேல்


விடியலின் (1)

பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/4

மேல்


விடியலும் (2)

ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/2
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/5

மேல்


விடிவு (1)

நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85

மேல்


விடின் (3)

பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின்/செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் – ஐங் 429/1,2
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள்:116 9/2

மேல்


விடினும் (2)

நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும்/கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/3,4
கையுளது ஆகி விடினும் குறும்பூழ்க்கு – பழ:121/3

மேல்


விடினே (9)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே/கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று – நற் 71/4,5
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/24
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே
இரு கையும் நில்லா வளை – கைந்:55/3,4

மேல்


விடீஇர் (1)

கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு – குறி 144

மேல்


விடு (83)

கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 34
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் – பெரும் 295
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/2
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/9
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/2
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/5
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
தன்னொடு நின்று விடு – கலி 63/17
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு/விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 113/13,14
என்னை ஏமுற்றாய் விடு/விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 14/18
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து – அகம் 36/4
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய – அகம் 56/5
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/16
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன – அகம் 83/13
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
கை விடு சுடரின் தோன்றும் – அகம் 153/18
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/4
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ – புறம் 159/23
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/3
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் – புறம் 325/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/8
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து – புறம் 399/15
விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து – திணை150:75/2
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் – திணை150:75/3
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – குறள்:69 9/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள்:125 7/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள்:125 7/1
விடு வில் எயினர்தம் வீளை ஓர்த்து ஓடும் – கைந்:13/2

மேல்


விடு-தொறும் (1)

விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/3

மேல்


விடு-மதி (3)

நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் – புறம் 136/24
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/8
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16

மேல்


விடு-வழி (2)

விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20

மேல்


விடு-உழி (2)

விடு-உழி விடு-உழி பரத்தலானே – குறு 399/4
விடு-உழி விடு-உழி பரத்தலானே – குறு 399/4

மேல்


விடுக்க (2)

உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் – நான்மணி:79/2
வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும் – திணை150:12/1

மேல்


விடுக்கும் (7)

அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும்/துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/6,7
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும்/நீல்நிறவண்ணனும் போன்ம் – கலி 391/9
விடுக்கும் வினை உலந்தக்கால் – நாலடி:10 3/4

மேல்


விடுக்குவன் (1)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177

மேல்


விடுக்குவென் (2)

விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/11

மேல்


விடுக (4)

வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/41
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் – கலி 111/19
விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான் – நான்மணி:74/3
விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான் – நான்மணி:74/3

மேல்


விடுகம் (1)

தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6

மேல்


விடுகோ (1)

செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் – நற் 222/6

மேல்


விடுத்த (3)

கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16

மேல்


விடுத்த-கால் (3)

கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால்/ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/15,16
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த-கால்/சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி மேல்


விடுத்தது (1)

குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது/உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/17,18

மேல்


விடுத்தந்த (1)

மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/53

மேல்


விடுத்தல் (1)

விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே – புறம் 150/17

மேல்


விடுத்தலின் (1)

எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின்/கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த – குறி 39,40

மேல்


விடுத்தற்கு (1)

விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே – நற் 95/10

மேல்


விடுத்தனன் (2)

அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18

மேல்


விடுத்தனென் (2)

விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/11
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/17

மேல்


விடுத்து (6)

அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து/நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/10,11
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து/வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் – புறம் 260/15,16
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் – பழ:51/2
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் – பழ:167/2

மேல்


விடுத்தேன் (1)

விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12

மேல்


விடுத்தோன் (1)

இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை – புறம் 46/2

மேல்


விடுதரார் (1)

தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24

மேல்


விடுதல் (14)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
பெரியாரோடு யாத்த தொடர் விடுதல் இன்னா – இன்னா40:26/1
சலவரை சாரா விடுதல் இனிதே – இனிய40:20/1
புல்லா விடுதல் இனிது – இனிய40:25/4
கொள்ளா விடுதல் இனிது – இனிய40:34/4
வவ்வார் விடுதல் இனிது – இனிய40:36/4
தீண்டா விடுதல் அரிது – பழ:62/4
மேன்மேலும் செய்து விடுதல் அது அன்றோ – பழ:305/3
நோக்குமின் என்று இகழ்ந்து நொவ்வியார்கை விடுதல்
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/2,3
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி – பழ:382/2
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/3
ஆய்ந்து விடுதல் அறம் – சிறுபஞ்:102/4
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல் – ஏலாதி:73/3

மேல்


விடுதலின் (2)

கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின்/இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – கலி 70/7,8

மேல்


விடுதலும் (1)

பால் பற்றி சொல்லா விடுதலும் தோல் வற்றி – திரி:27/2

மேல்


விடுதலோ (1)

எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3

மேல்


விடுதற்கு (2)

விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் – நாலடி:23 4/3
இன்னா செயினும் விடுதற்கு அரியாரை – நாலடி:23 6/1

மேல்


விடுதி (1)

இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது – புறம் 159/24

மேல்


விடுதும் (1)

எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5

மேல்


விடுந்தவர் (1)

விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12

மேல்


விடுநள் (2)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே – நற் 71/4
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12

மேல்


விடுநள்-மன்-கொல்லோ (1)

செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து – நற் 68/7

மேல்


விடுநை (1)

அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1

மேல்


விடுப்ப (3)

புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப/மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/15,16
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப/பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/2,3
விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 3/2

மேல்


விடுப்பர் (1)

விடுப்பர் தம் கையால் தொழுது – நாலடி:38 3/4

மேல்


விடுப்பான் (1)

வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து – ஏலாதி:45/4

மேல்


விடுப்பின் (2)

மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள் – மலை 568
கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின்
உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் – நான்மணி:79/1,2

மேல்


விடுபாக்கு (1)

படாஅ விடுபாக்கு அறிந்து – நாலடி:26 5/4

மேல்


விடுபு (6)

செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு/வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 105,106
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி – மது 530
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/30
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு/ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/3,4

மேல்


விடும் (13)

திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும்/ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் – மது 715,716
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/21
விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ – நான்மணி:78/2
மனை நோக்கி மாண் விடும் – திணை150:144/4
தவ்வையை காட்டி விடும் – குறள்:17 7/2
ஊக்கம் அழிந்து விடும் – குறள்:50 8/2
பார் தாக்க பக்கு விடும் – குறள்:107 8/2
வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/4
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் – சிறுபஞ்:95/4

மேல்


விடுமே (1)

செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11

மேல்


விடுமோ (5)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச – நற் 150/9
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள – நற் 338/6
நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து – ஐங் 358/2
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/5
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/12

மேல்


விடுவதோ (3)

தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ/பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/14,15
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ/புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி மேல்


விடுவர் (1)

விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா – புறம் 387/32

மேல்


விடுவர்மன் (1)

வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால் – பழ:189/2

மேல்


விடுவனவோ (1)

மாம் தளிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ
பூம் தண் பொழிலுள் குருகு – ஐந்50:45/3,4

மேல்


விடுவாய் (5)

அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய்/இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/14,15
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய்/தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 53/3
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் – திணை150:48/3

மேல்


விடுவாய்ப்பட்ட (1)

விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3

மேல்


விடுவாயேல் (1)

தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல்/நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி மேல்


விடுவார்கொல் (1)

இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர் – ஐந்70:23/3

மேல்


விடுவாரோடு (1)

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – குறள்:131 10/1

மேல்


விடுவான்ஆயின் (1)

விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின்
இழவு அன்று இனிது தவம் – சிறுபஞ்:30/3,4

மேல்


விடுவானேல் (1)

ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல்/ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி மேல்


விடுவானோ (3)

ஆர்வு-உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ/ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/19
வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர் – திணை150:112/2

மேல்


விடுவிக்கும் (1)

தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் – மலை 581

மேல்


விடுவெனோ (2)

கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ
உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன – நாலடி:5 4/2,3
கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க – நாலடி:5 5/2,3

மேல்


விடுவேன் (2)

நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/14

மேல்


விடுவை (1)

கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/16

மேல்


விடூஉம் (1)

வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8

மேல்


விடேன் (2)

விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/16
விடேன்/உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம்பட்டு – கலி மேல்


விடேஎம் (2)

துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம்/நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 177,178
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/14

மேல்


விடேஎன் (2)

விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5

மேல்


விடை (15)

மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை/குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 232,233
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி – பெரும் 143
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை/மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 331,332
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை/தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 406,407
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி – பரி 23/82
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை/படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/10,11
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/10
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப – புறம் 33/21
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப – புறம் 366/17

மேல்


விடைய (1)

குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14

மேல்


விடையின் (2)

ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
இடம் கெட தொகுத்த விடையின்/மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/22,23

மேல்


விடையும் (1)

நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் – புறம் 262/1

மேல்


விடையோடு (1)

விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/40

மேல்


விண் (50)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 348
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் – குறி 196
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் – நற் 89/1
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/6
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் – கலி 39/38
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/15
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 173/17
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் – அகம் 338/17
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/13
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ – நாலடி:23 6/3
விண் உயர் வானத்து உரும் உரற்ற திண்ணிதின் – ஐந்70:17/2
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள்:2 3/1
நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் – ஆசாரக்:47/3
வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும் – பழ:34/3
ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் – பழ:111/2
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் – சிறுபஞ்:47/1

மேல்


விண்ட (2)

வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51

மேல்


விண்டல் (1)

விண்டற்கு விண்டல் மருந்து – பழ:251/4

மேல்


விண்டவர் (1)

விண்டவர் நூல் வேண்டாவிடும் – ஏலாதி:4/4

மேல்


விண்டவரோடு (1)

விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:133/3

மேல்


விண்டற்கு (1)

விண்டற்கு விண்டல் மருந்து – பழ:251/4

மேல்


விண்டார் (1)

ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3

மேல்


விண்டு (9)

தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய – மது 202
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் – ஐங் 58/1
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே – பதி 31/17
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல – பதி 55/15
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை – பதி 84/22
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/5
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ – பழ:251/3

மேல்


விண்ணகத்தும் (1)

வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் – ஏலாதி:20/4

மேல்


விண்ணவர்க்கும் (1)

விண்ணவர்க்கும் மேலாய்விடும் – ஏலாதி:2/4

மேல்


விண்ணின் (1)

நோக்கும் வாய் விண்ணின் உயர்வு – ஏலாதி:40/4

மேல்


விண்ணுலகே (1)

விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் – நாலடி:24 3/2

மேல்


விண்ணோர் (3)

விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/31
விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4
நாடுவர் விண்ணோர் நயந்து – ஏலாதி:34/4

மேல்


விண்ணோர்க்கு (2)

புரிந்து வாழுமேல் மண் ஒழிந்து விண்ணோர்க்கு
இறை புரிந்து வாழ்தல் இயல்பு – ஏலாதி:0/3,4
கூந்தல் மயில் அன்னாய் குழீஇய வான் விண்ணோர்க்கு
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/3,4

மேல்


விண்ணோரால் (1)

மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால்
இன் மொழியால் ஏத்தப்படும் – சிறுபஞ்:80/3,4

மேல்


வித்தக (2)

வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
வித்தக பைம் பூண் நின் மார்பு – திணை50:42/4

மேல்


வித்தகம் (1)

உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள் – நாலடி:32 5/3

மேல்


வித்தகர் (3)

அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
வேட்கை அறிந்து உரைப்பார் வித்தகர் வேட்கையால் – பழ:4/2
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2

மேல்


வித்தகர்க்கு (1)

வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – குறள்:24 5/2

மேல்


வித்தத்தால் (1)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8

மேல்


வித்தம் (2)

மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/14
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16

மேல்


வித்தா (3)

வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/4
புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த – நான்மணி:30/1
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் – நான்மணி:30/2

மேல்


வித்தாயம் (1)

முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம்/இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி மேல்


வித்தி (9)

சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து – நற் 328/2
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி/பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/1,2
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி/அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு – குறு 371/2,3
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/24
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி/பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி – புறம் 120/3,4
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி/விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/13,14

மேல்


வித்திய (12)

நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய/குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 286,287
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
பரீஇ வித்திய ஏனல் – குறு 72/4
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய/பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/1,2
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் – ஐங் 3/4
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/2
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த – ஐங் 246/3
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – அகம் 194/5
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/6
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என – புறம் 237/5
உறை எதிர்ந்து வித்திய ஊழ் ஏனல் பிறை எதிர்ந்த – திணை150:1/2

மேல்


வித்தியது (1)

தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 11

மேல்


வித்தின் (3)

இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின்
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/1,2

மேல்


வித்து (25)

சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/5
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
உறக்கும் துணையது ஓர் ஆலம் வித்து ஈண்டி – நாலடி:4 8/1
மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து – நாலடி:19 3/1
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1
சுரை வித்து போலும் தம் பல் – நாலடி:32 5/4
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் – நான்மணி:30/3
இன்னா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:30/4
பொய்யா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:72/4
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா – இன்னா40:19/2
வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே – இனிய40:40/2
வான் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து – குறள்:3 4/2
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள்:14 8/1
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து – குறள்:37 1/2
வித்து அற வீடும் பிறப்பு – திரி:22/4
தூற்றின்கண் தூவிய வித்து – திரி:80/4
திங்கள் மு மாரிக்கு வித்து – திரி:98/4
சொல்லிய ஆசார வித்து – ஆசாரக்:1/5
விதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு – பழ:399/3
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் – பழ:400/4
விதையாமை நாறுவ வித்து உள மேதைக்கு – சிறுபஞ்:20/3
புதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு – சிறுபஞ்:21/3

மேல்


வித்துநவும் (1)

ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும்/கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் – பதி 13/2,3

மேல்


வித்துபு (1)

தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24

மேல்


வித்தும் (4)

புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் – பதி 58/15
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை வித்தும்/அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை – புறம் 357/5,6
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும்/வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என – புறம் 392/10,11
வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 5/1

மேல்


வித்துவார் (1)

செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு – திணை150:24/3

மேல்


வித்தொடு (1)

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/3

மேல்


விதம் (1)

மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் – சிறுபஞ்:15/2

மேல்


விதலை (1)

பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து – பரி 11/75

மேல்


விதவை (1)

விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை/யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு – புறம் 326/10,11

மேல்


விதி (8)

விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல – பரி 7/20
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
விருந்தோடு நிற்றல் விதி – திணை150:112/4
முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால் – ஆசாரக்:26/1
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார் – பழ:258/1
வேந்தனா நாட்டல் விதி – சிறுபஞ்:47/4
வீடே புரிதல் விதி – ஏலாதி:21/4
மெய் அளவு ஆக விதி – ஏலாதி:29/4

மேல்


விதியின் (2)

மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 95
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/6

மேல்


விதிர்த்த (3)

நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த/தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 309,310
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/11
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி – அகம் 103/3

மேல்


விதிர்த்திட்டு (1)

நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு/நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் – கலி மேல்


விதிர்த்து (3)

உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் – அகம் 333/1

மேல்


விதிர்த்தும் (1)

நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும்/மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/5,6

மேல்


விதிர்ப்ப (3)

இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப/புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 180,181
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப/தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/11,12
நெய் விதிர்ப்ப நந்தும் நெருப்பு அழல் சேர்ந்து – நான்மணி:60/1

மேல்


விதிர்ப்பு (2)

மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3

மேல்


விதிர்ப்போர் (1)

ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50

மேல்


விதிரார் (1)

ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – குறள்:108 7/1

மேல்


விதுப்பு (16)

விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/6
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி – அகம் 283/3
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/2
என்னினும் தான் விதுப்பு உற்று – குறள்:129 10/2

மேல்


விதுப்பொடு (1)

கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு/கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/14,15

மேல்


விதும்பு-உறு (1)

விதும்பு-உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24

மேல்


விதை (5)

நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் – மலை 102
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் – பதி 76/11
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – அகம் 194/5
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12

மேல்


விதைத்தாலும் (1)

விதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு – பழ:399/3

மேல்


விதையர் (1)

விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி – நற் 121/1

மேல்


விதையாமை (1)

விதையாமை நாறுவ வித்து உள மேதைக்கு – சிறுபஞ்:20/3

மேல்


விம்ம (1)

விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/2

மேல்


விம்மி (7)

தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி/நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே – நற் 179/6,7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி/அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/1,2
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி/குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/14,15
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் – நாலடி:40 4/2
விம்மி உயிர்க்கும் விளங்கிழையாள் ஆற்றுமோ – ஐந்50:39/3

மேல்


விம்மு-உறு (1)

விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10

மேல்


விம்மென (1)

விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1

மேல்


விய (3)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
விய தக்கான் வாழும் எனின் – நாலடி:33 5/4
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி – நான்மணி:34/3

மேல்


விய-தொறும் (2)

விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9
விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9

மேல்


விய_தகு (1)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82

மேல்


வியக்கப்படூஉமோரே (1)

எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே/இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/9,10

மேல்


வியக்கும் (1)

நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/11

மேல்


வியங்கொண்மோ (1)

செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/3

மேல்


வியங்கொள்ளின் (2)

பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் காணி – பழ:308/2
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம் – பழ:389/1

மேல்


வியங்கொளவேண்டுமால் (1)

முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால்
தொட்டக்கால் மாழ்கும் தளிர் மேலே நிற்பினும் – பழ:279/2,3

மேல்


வியத்தலும் (1)

பெரியோரை வியத்தலும் இலமே – புறம் 192/12

மேல்


வியத்தலோ (1)

வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே – புறம் 197/8

மேல்


வியந்தன்றும் (1)

வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10

மேல்


வியந்தனென் (1)

தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8

மேல்


வியந்தான் (1)

வியந்தான் விரைந்து கெடும் – குறள்:48 4/2

மேல்


வியந்து (2)

அணியுமாம் தன்னை வியந்து – குறள்:98 8/2
தன்னை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வு இன்றி – திரி:38/1

மேல்


வியப்ப (1)

விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர் – நாலடி:34 9/1

மேல்


வியப்பு (3)

உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு/கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 217/9

மேல்


வியப்பும் (2)

வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 764
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 15

மேல்


வியம் (5)

ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/11
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் – பழ:181/1

மேல்


வியமமே (1)

வியமமே வாழி குதிரை – கலி 96/31

மேல்


வியர் (5)

சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த – நற் 41/9
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர்/அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/7,8
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/4
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர்/உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/21,22
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா – புறம் 349/1

மேல்


வியர்த்தனென் (1)

பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் – குறு 84/1

மேல்


வியர்ப்ப (3)

நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப/பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ – அகம் 49/8,9
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ – அகம் 207/13
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/2

மேல்


வியர்ப்பு (3)

இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8

மேல்


வியரே (1)

மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2

மேல்


வியல் (97)

முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக – மது 6
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 328
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 758
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 158
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/9
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/9
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு – நற் 338/7
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய – ஐங் 500/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் – பதி 80/5
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 53/2
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் – கலி 80/24
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/13
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் – புறம் 17/28
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் – புறம் 22/19
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4
வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/14
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/4
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் – கள40:27/3
வேறு அல்லை பாண வியல் ஊரன் வாய்மொழியை – ஐந்50:21/3
ஒல்லென் ஒலி புனல் ஊரன் வியல் மார்பும் – ஐந்50:29/1
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான் – திணை50:39/3
நாண் வேலி கொள்ளாதுமன்னோ வியல் ஞாலம் – குறள்:102 6/1

மேல்


வியல்_அகம் (7)

விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7

மேல்


வியல்_இடம் (1)

வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13

மேல்


வியலுள் (3)

முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் – பதி 56/1
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/11

மேல்


வியலூர் (1)

வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13

மேல்


வியவற்க (2)

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க – குறள்:44 9/1
தன்னை எனைத்தும் வியவற்க துன்னினார் – பழ:306/2

மேல்


வியவாய் (1)

வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3

மேல்


வியவார் (1)

அறத்தொடு தாம் நோற்ற நோன்பு வியவார்
திறத்துளி வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:88/2,3

மேல்


வியன் (122)

விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி – பெரும் 233
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் – மது 1
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து – மது 4
அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து – மது 113
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129
விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 8
வேலாழி வியன் தெருவில் – பட் 119
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் – நற் 351/8
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை – குறு 277/1
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு – பதி 33/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/26
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/30
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/5
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/5
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/7
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி – அகம் 42/9
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/10
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு – அகம் 145/5
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/5
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் – அகம் 361/15
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம் – அகம் 368/1
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/11
பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம் – புறம் 18/2
வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/2
வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/25
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை – புறம் 23/15
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
வியன் தானை விறல் வேந்தே – புறம் 38/4
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/13
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/9
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/7
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து – புறம் 138/9
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் – புறம் 374/1
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/2
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை – திணை150:98/1
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள்:2 3/1
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள்:2 9/1
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – குறள்:72 6/1
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2
வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது – பழ:124/3

மேல்


வியன்_கண் (1)

எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண்/வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/23,24

மேல்


விரகர்கட்கு (1)

விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும் – பழ:27/3

மேல்


விரகியர் (1)

விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் – பரி 19/49

மேல்


விரகின் (1)

விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/2

மேல்


விரகினானே (1)

முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22

மேல்


விரகு (7)

வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட – புறம் 261/14
விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/2

மேல்


விரதங்கள் (1)

ஊக்கி தாம் கொண்ட விரதங்கள் உள் உடைய – நாலடி:6 7/1

மேல்


விரதம் (2)

குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம்
குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா – ஆசாரக்:17/1,2
கொண்ட விரதம் குறைவு – சிறுபஞ்:12/4

மேல்


விரல் (66)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல்/கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 52,53
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல்/கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 33,34
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல்/நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 77,78
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய – மலை 208
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 311
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/4
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல்/கழுவு-உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ – குறு 167/1,2
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பறழ் – ஐங் 272/1
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு – ஐங் 280/1
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/8
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/16
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – கலி 54/8
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி – கலி 85/19
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி – அகம் 169/11
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/24
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி – அகம் 215/8
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/14
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல்/அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த – அகம் 375/7,8
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/9
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் – புறம் 200/2
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் – புறம் 378/14
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/15
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் – நாலடி:22 8/1
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் – நாலடி:40 4/2
மெல் விரல் சேப்ப நடந்து – ஐந்70:42/4
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி – திணை150:118/2
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3
நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் – குறள்:127 1/2
ஒத்த வகையால் விரல் உறுத்தி வாய்பூசல் – ஆசாரக்:27/4

மேல்


விரல (1)

மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் – நற் 73/2

மேல்


விரலால் (3)

தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால்/இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 24 7/2
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் – திணை150:10/2

மேல்


விரலின் (4)

வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின்
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் – நாலடி:40 4/2,3

மேல்


விரலும் (1)

வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும்
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து – திணை150:99/3,4

மேல்


விரலே (1)

பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே/பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/9,10

மேல்


விரவா (1)

கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5

மேல்


விரவாருள் (1)

விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் – நாலடி:9 8/3

மேல்


விரவி (1)

நாக நறு மலர் நாள் வேங்கை பூ விரவி
கேசம் அணிந்த கிளர் எழிலோள் ஆக – கைந்:12/1,2

மேல்


விரவு (35)

விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 745
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் – குறி 5
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – மலை 327
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என – நற் 97/7
விரவு மலர் உதிர வீசி – நற் 139/9
விரவு மலர் பொறித்த தோளர் – நற் 144/9
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து – குறு 312/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/3
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/11
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/22
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி – கலி 29/12
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/3
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை – அகம் 232/12
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/3
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27

மேல்


விரவு-உறு (2)

அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ் – நற் 366/1
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10

மேல்


விரற்கு (1)

அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22

மேல்


விராய (3)

நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24

மேல்


விராவு-உற்ற (2)

நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1

மேல்


விராஅம் (1)

விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு – பழ:302/3

மேல்


விராஅய் (3)

மராஅ மலரொடு விராஅய் பராஅம் – அகம் 99/8
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய்/மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/15,16
மராஅ மலர்ந்தன தோன்றி விராஅய்
கலந்தனர் சென்றார் வலந்த சொல் எல்லாம் – திணை50:13/2,3

மேல்


விராஅன் (2)

தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன – ஐங் 58/2

மேல்


விராஅஅய் (1)

விராஅஅய் செய்யாமை நன்று – நாலடி:25 6/4

மேல்


விரி (117)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 339
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் – குறி 71
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 73
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/2
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/10
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/11
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/3
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் – ஐங் 308/2
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ – ஐங் 361/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/3
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென – பதி 13/13
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/15
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/6
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து – பரி 17/5
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/5
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட – கலி 96/22
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/19
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து – அகம் 172/7
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
விரி உளை நன் மான் கடைஇ – அகம் 194/18
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/11
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/10
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/12
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் – புறம் 265/7
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த – புறம் 272/2
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/9
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
விரி கதிர வெண் திங்களின் – புறம் 396/27
விரி நிற நாகம் விடர் உளதேனும் – நாலடி:17 4/1
விரி நீர் குவளையை ஆம்பல் ஒக்கல்லா – நாலடி:24 6/2
விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
விரி திரை வெள்ளம் வெறுப்ப பருகி – கார்40:34/1
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் – ஐந்50:35/3
விரி உளை மான் தேர் மேல் கொண்டார் – திணை150:113/4
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள்:2 3/1
விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் – திரி:73/3
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2
வீ நாறு கானல் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:84/3
திரிய பெறுபவோ சான்றோர் விரி திரை – பழ:101/2
பெரிய பொருள் கருதுவாரே விரி பூ – பழ:302/2
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/2
வேரி கமழும் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:396/3
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது – முது:8 4/1

மேல்


விரிக்கும் (1)

அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் – ஐங் 300/2

மேல்


விரிகுவது (1)

விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3

மேல்


விரிச்சி (3)

பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 11
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் – புறம் 280/6

மேல்


விரிச்சியும் (1)

புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் – குறு 218/3

மேல்


விரித்த (9)

கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 212
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள – பரி 3/41
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த/கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 23/85,86
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே – கலி 115/7

மேல்


விரித்தவை (1)

ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை/நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி மேல்


விரித்தனர் (1)

நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3

மேல்


விரித்து (21)

கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து/சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ – மது 520,521
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் – குறி 96
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
வலை விரித்து அன்ன நோக்கலை – பதி 51/36
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் – பரி 9/12
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/64
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/4
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/3
உணர விரித்து உரையாதார் – குறள்:65 10/2
மென் புடையார் வைத்தார் விரித்து – ஏலாதி:68/4
வேறு தொழிலாய் விரித்து – ஏலாதி:69/4

மேல்


விரித்தே (1)

பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10

மேல்


விரிந்த (28)

மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட – நெடு 131
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை – மலை 101
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/5
வேல் என விரிந்த கதுப்பின் தோல – நற் 86/2
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் – நற் 228/3
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த/வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/5,6
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை – ஐங் 297/1
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை – பதி 85/7
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு – பரி 7/12
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த/பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 20/99
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த/கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் – அகம் 152/16,17
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/15
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் – புறம் 336/9

மேல்


விரிந்தவை (1)

குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100

மேல்


விரிந்தன்றால் (1)

நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே – நற் 11/9

மேல்


விரிந்தன்று (1)

பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92

மேல்


விரிந்தன (2)

மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் – மலை 124
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன/நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/16,17

மேல்


விரிந்து (23)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு – பதி 73/13
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/8
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/6
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/2
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி – அகம் 243/6
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து/கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/7,8
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து – திணை150:75/2
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/3
வேட்டு எழுத வாழ்வார் விரிந்து – ஏலாதி:63/4

மேல்


விரிநீர் (2)

ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரிநீர்/வையக வரை அளவு இறந்த – நற் 130/10,11
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – குறு 226/7

மேல்


விரிப்பவை (1)

அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13

மேல்


விரிப்பின் (1)

விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6

மேல்


விரிபு (5)

நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு/பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 548,549
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு/கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு – பதி 31/11,12
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி – கலி 29/12
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு/உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி – அகம் 151/5,6

மேல்


விரிய (5)

வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய/சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப – பரி 335/19,20
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய/துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/15,16
மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும் – பழ:395/1

மேல்


விரியா (1)

விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:244/3

மேல்


விரியார் (1)

கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை – ஆசாரக்:44/2

மேல்


விரியும் (3)

குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும்/கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர – நற் 230/4,5
வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் – நற் 345/5
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை – ஐங் 110/2

மேல்


விரியும்மே (1)

அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே/திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின் – அகம் 122/11,12

மேல்


விரிவன (1)

வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/5

மேல்


விரிவு (1)

வேங்கை விரிவு இடம் நோக்கி – கலி 38/25

மேல்


விரீஇ (1)

வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ/புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/7,8

மேல்


விருத்தியா (1)

விருத்தியா கொண்டன வேறா பொருத்தின் – திணை150:121/2

மேல்


விருந்திற்கு (3)

எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு/கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/6,7
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் – புறம் 316/5
ஒளியான் விருந்திற்கு உலையான் எளியாரை – ஏலாதி:46/2

மேல்


விருந்திற்கும் (1)

பெய்க விருந்திற்கும் கூழ் – ஆசாரக்:48/3

மேல்


விருந்தின் (14)

விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி – மலை 539
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் – நற் 53/8
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/7
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது – ஐங் 451/2
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/5
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
விருந்தின் மன்னர் அரும் கலம் தெறுப்ப – அகம் 54/1
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
விருந்தின் புன்கண் நோவு உடையர் – புறம் 46/7
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை – புறம் 369/20
இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின்
துணை துணை வேள்வி பயன் – குறள்:9 7/1,2

மேல்


விருந்தினம் (1)

நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் – அகம் 112/18

மேல்


விருந்தினர் (1)

விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை – ஆசாரக்:21/1

மேல்


விருந்தினன் (3)

ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
விருந்தினன் ஆதலே நன்று – நாலடி:29 6/4

மேல்


விருந்தினனாய் (1)

விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் – திரி:5/3

மேல்


விருந்தினனும் (1)

ஒல்வது அறியும் விருந்தினனும் ஆர் உயிரை – திரி:26/1

மேல்


விருந்து (86)

விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 262
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் – நற் 112/1
எல் விருந்து அயரும் மனைவி – நற் 121/11
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/3
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு – நற் 247/8
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
நன் மனை நனி விருந்து அயரும் – நற் 280/9
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் – நற் 374/8
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் – குறு 155/6
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/6
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5
பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி – ஐங் 419/2
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் – பதி 21/9
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/40
விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் – பரி 6/61
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/16
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/42
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி – கலி 8/21
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் – கலி 75/17
விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 75/27
வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு – கலி 92/68
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/12
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/13
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/16
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் – அகம் 300/21
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/20
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் – புறம் 42/17
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/19
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
விதும்பு-உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/11
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/5
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/15
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து – புறம் 392/19
மேல் ஆறு பாய விருந்து – நாலடி:27 8/4
நன்று ஊட்ட நந்தும் விருந்து – நான்மணி:60/4
கற்றா உடையான் விருந்து – இனிய40:38/4
நல் விருந்து ஆக நமக்கு – கார்40:36/4
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – குறள்:5 3/1
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 1/1
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – குறள்:9 2/1
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – குறள்:9 3/1
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – குறள்:9 4/2
வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 5/1
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள்:9 6/1
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள்:9 6/1
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – குறள்:9 6/2
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 8/1
உடைமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா – குறள்:9 9/1
நோக்க குழையும் விருந்து – குறள்:9 10/2
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் – குறள்:16 3/1
யாது செய்வேன்கொல் விருந்து – குறள்:122 1/2
மாலை அயர்கம் விருந்து – குறள்:127 8/2
வேளாளன் என்பான் விருந்து இருக்க உண்ணாதான் – திரி:12/2
விருந்து இன்றி உண்ட பகலும் திருந்திழையார் – திரி:44/1
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் – திரி:63/1
நல் விருந்து ஓம்பலின் நட்டாளாம் வைகலும் – திரி:64/1
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது – பழ:100/2
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து – பழ:175/1
இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து – பழ:255/2
வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும் – சிறுபஞ்:41/2
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு – சிறுபஞ்:50/1
விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள் – ஏலாதி:48/1

மேல்


விருந்து-உறுத்து (1)

விருந்து-உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக – புறம் 381/4

மேல்


விருந்தும் (5)

விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/37
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை – அகம் 324/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
நெறி மாறி வந்த விருந்தும் இ மூன்றும் – திரி:69/3
மாரி நாள் வந்த விருந்தும் மனம் பிறிதாய் – திரி:76/1

மேல்


விருந்தே (3)

எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/5
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19

மேல்


விருந்தொடு (1)

பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/11

மேல்


விருந்தோடு (1)

விருந்தோடு நிற்றல் விதி – திணை150:112/4

மேல்


விருப்பின் (4)

ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 151
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – சிறு 245
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – பெரும் 479
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – குறு 132/5

மேல்


விருப்பினள் (3)

விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் – நற் 374/8
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12

மேல்


விருப்பினன் (1)

தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/3

மேல்


விருப்பினால் (1)

திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால்/கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு – கலி மேல்


விருப்பு (8)

விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக – மலை 390
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/6
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/24
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் – நாலடி:21 10/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள்:53 2/1

மேல்


விருப்பு-உற்றவனை (1)

கேண்மை விருப்பு-உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 60/30

மேல்


விருப்பு-உற்று (2)

தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று/தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 279/7

மேல்


விருப்பு-உற (2)

உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற/தெண் நீர் குமிழி இழிதரும் – நற் 124/7,8
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு-உற பேணி – அகம் 351/1

மேல்


விருப்பு-உறுதல் (1)

செலவு விருப்பு-உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம – அகம் 340/5

மேல்


விருப்பு-உறூஉம் (1)

விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8

மேல்


விருப்புடை (1)

வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/2,3

மேல்


விருப்பும் (1)

உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும்/பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி மேல்


விருப்புற்று (1)

ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் – ஐந்70:19/1

மேல்


விருப்பே (2)

மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே/உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/1,2

மேல்


விருப்பொடு (12)

விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக – நற் 250/6
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி – பதி 12/10
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய – பதி 19/5
வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை – பரி 13/57
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் – பரி 20/22
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும் – கலி 81/36
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/10
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு/நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு – அகம் 29/20,21
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் – அகம் 66/11
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
விதும்பு-உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24

மேல்


விருப்போடு (2)

அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் – குறி 238
ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/67

மேல்


விருப்போர் (1)

விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி – பரி 9/15

மேல்


விரும்ப (1)

சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப/இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் – பரி மேல்


விரும்பாதீமோ (1)

இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ – அகம் 310/11

மேல்


விரும்பார் (1)

நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின் – நற் 345/9

மேல்


விரும்பார்-கொல் (1)

வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல்/மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி மேல்


விரும்பி (15)

புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி/கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 664,665
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/4
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி/மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/5,6
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி/யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/2,3
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி/கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/3,4
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி/தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 18/2
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி/பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் – அகம் 244/10,11
பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி/முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி – புறம் 19/6,7
சென்றதற்கொண்டு மனையோள் விரும்பி/வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/8,9
நல்லார் என தாம் நனி விரும்பி கொண்டோரை – நாலடி:23 1/1
பெரும் பெயர் பெண்டிர் எனினும் விரும்பி
பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும் – நாலடி:39 1/2,3
விரும்பி அடைந்தார்க்கும் சுற்றத்தவர்க்கும் – பழ:286/1

மேல்


விரும்பிய (5)

மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/2
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 7/61
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் – கலி 66/23
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/18

மேல்


விரும்பின்று (1)

பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4

மேல்


விரும்பினிர் (2)

கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின் – பெரும் 262
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/10

மேல்


விரும்பினை (1)

வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை – நற் 54/2

மேல்


விரும்பு (4)

விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி – பதி 21/7
பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை – நாலடி:20 10/3
விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் – திணை50:16/4
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான் – திணை50:39/3

மேல்


விரும்புகவே (1)

போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5

மேல்


விரும்புதி (1)

வதுவை அயர விரும்புதி நீயே – ஐங் 61/5

மேல்


விரும்பும் (2)

இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை – புறம் 223/5
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும்
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தேன் ஒளியிழாய் – ஐந்50:50/2,3

மேல்


விரும்புவன (1)

விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி – சிறு 244

மேல்


விரை (39)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய – மது 552
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் – நற் 21/1
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
கூட்டு விரை கமழும் நாடன் – ஐங் 212/2
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் – ஐங் 252/3
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 498/4
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/44
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் – பரி 10/102
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் – பரி 22/26
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – அகம் 166/5
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை – அகம் 198/5
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி – அகம் 234/3
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் – அகம் 339/1
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/3
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு – புறம் 16/1
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர – புறம் 109/16
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர – புறம் 133/4
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை – புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் – புறம் 398/7
இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற – கார்40:30/2
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார் – திணை50:5/1
விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் – திணை150:48/2

மேல்


விரைக (1)

விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21

மேல்


விரைத்து (1)

வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2

மேல்


விரைதி (1)

பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை – புறம் 304/4

மேல்


விரைந்த (1)

முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின் – ஐங் 397/4

மேல்


விரைந்ததே (1)

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் – குறள்:68 9/1,2

மேல்


விரைந்தன்று (1)

போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ – புறம் 82/4

மேல்


விரைந்தனவே (1)

வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே/முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/2,3

மேல்


விரைந்து (37)

விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து/உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து – நற் 17/7,8
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து/செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/5,6
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/9
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/39
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் – அகம் 9/17
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து/எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை – அகம் 47/2,3
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து/செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/8,9
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/9
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து/இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/5,6
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து/தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் – புறம் 60/5,6
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து/உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று – புறம் 160/15,16
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து/எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/19,20
கூறல்லவற்றை விரைந்து – நான்மணி:1/4
இன்மை குழியுள் விரைந்து – நான்மணி:14/4
வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/3
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க – திணை50:48/3
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து – திணை150:86/4
வியந்தான் விரைந்து கெடும் – குறள்:48 4/2
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – குறள்:65 8/1
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – குறள்:108 10/2
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – குறள்:122 8/2
நன்கு அறிவார் நாளும் விரைந்து – ஆசாரக்:6/3
விரைந்து உரையார் மேன்மேல் உரையார் பொய் ஆய – ஆசாரக்:76/1
தெளிந்தான் விரைந்து கெடும் – பழ:42/4
விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4
வீழப்படுவார் விரைந்து – ஏலாதி:36/4
வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து – ஏலாதி:45/4

மேல்


விரைந்தே (16)

தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே – ஐங் 32/4
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/5
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே – கலி 44/21
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25

மேல்


விரைபு (5)

விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக – அகம் 324/13

மேல்


விரைபு_விரைபு (1)

விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30

மேல்


விரையல் (2)

சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை – நற் 284/8
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு – கலி 92/23

மேல்


விரையாதீமே (1)

வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4

மேல்


விரையாது (1)

கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது
வேந்து கிளர்ந்து அன்ன வேலை நீர் சேர்ப்ப நாள் – திணை150:52/2,3

மேல்


விரையின் (1)

வரையக நாட விரையின் கருமம் – பழ:227/3

மேல்


விரையுபு (1)

விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் – ஐங் 422/3

மேல்


விரையும் (2)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று – குறி 7
நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/4

மேல்


விரையுமால் (1)

இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/5

மேல்


விரைவனர் (1)

விரைவனர் காதலர் புகுதர – கலி 134/26

மேல்


விரைவனன் (1)

தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/12

மேல்


விரைவனென் (1)

கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ – அகம் 16/14

மேல்


விரைவு (1)

நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1

மேல்


விரைவு-உற்ற (1)

செல விரைவு-உற்ற அரவம் போற்றி – நற் 308/1

மேல்


விரைவு-உறு (1)

வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள் – குறு 351/1

மேல்


விரைவுடன் (1)

சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன்/நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/9,10

மேல்


விரைஇ (26)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து – திரு 218
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 173
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ/தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 263,264
உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ/வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 616,617
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
பிற_பிறவும் நனி விரைஇ/பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல் – பட் 181,182
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ/வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 177,178
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ/கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 414,415
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ/பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 458,459
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ/ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/2,3
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ/கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் – ஐங் 182/1,2
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ/விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 24/3,4
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி – அகம் 37/12
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ/வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/5,6
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ/மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 118/3,4
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ/பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/9,10
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ/வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/2,3
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை – அகம் 232/12
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர – அகம் 261/2
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ/சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 100/5,6
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என – புறம் 152/29
மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ/மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/8,9
பவழமும் முத்தும் பளிங்கும் விரைஇ
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் – திணை50:50/1,2

மேல்


விரைஇய (6)

குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 233
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய/தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 114,115
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் – பதி 66/18
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் – அகம் 118/7
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/2
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22

மேல்


வில் (149)

கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் – பெரும் 129
செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு – பெரும் 139
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி – முல் 39
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 42
புலவு வில் பொலி கூவை – மது 142
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல்-வயின் – நெடு 109
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட – பட் 266
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் – மலை 422
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் – நற் 92/8
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
வில் மூசு கவலை விலங்கிய – நற் 224/10
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய – நற் 387/4
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/2
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
வல் வில் கானவர் தங்கை – குறு 335/6
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/2
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு – ஐங் 390/3
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/12
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில்/தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 2/28
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக – பரி 5/24
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/5
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே – கலி 7/6
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில்/புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 38/1
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/3
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/9
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து – அகம் 82/11
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் – அகம் 89/16
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/12
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/5
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ – அகம் 127/15
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/15
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/7
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/2
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில்/ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த – அகம் 209/13,14
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/7
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் – அகம் 265/17
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/3
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை – அகம் 336/21
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/15
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ – புறம் 55/1
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் – புறம் 152/6
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/5
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/4
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி – புறம் 258/5
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் – புறம் 259/3
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில்/உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/11,12
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி – புறம் 324/6
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி – புறம் 331/2
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென – புறம் 361/15
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று – புறம் 386/13
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் – நாலடி:30 7/3
கோட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து – நாலடி:40 5/4
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் – ஐந்50:34/1
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த – ஐந்50:35/1
முழங்கி வில் கோலிற்று வான் – ஐந்70:22/4
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
வில் உழுது வாழ்நர் குறும்புள்ளும் போவர்கொல் – திணை50:17/2
கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் – திணை50:20/3
உர வில் வலியாய் ஒரு நீ இரவின் – திணை150:11/2
திங்களுள் வில் எழுதி தேராது வேல் விலக்கி – திணை150:30/1
வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3
ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை – திணை150:104/1
பூட்டுற்ற வில் ஏய்க்கும் பூம் பொய்கை ஊரன் பொய் – திணை150:131/3
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள்:83 7/1
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – குறள்:88 2/1
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் – பழ:82/2
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற – பழ:286/3
விடு வில் எயினர்தம் வீளை ஓர்த்து ஓடும் – கைந்:13/2

மேல்


வில்லர் (4)

சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர்/களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே – கலி 284/9
மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர்/கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக – புறம் 338/7,8

மேல்


வில்லவன் (1)

வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/14

மேல்


வில்லன் (3)

சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு – கலி 37/3
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12

மேல்


வில்லா (1)

வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி – நற் 146/1

மேல்


வில்லார் (1)

வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில் – திணை150:62/1

மேல்


வில்லியாதன் (1)

வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும – புறம் 379/7

மேல்


வில்லின் (9)

பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/8
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/3
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி – அகம் 309/1
ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் – திணை50:20/1

மேல்


வில்லினர் (1)

வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/3

மேல்


வில்லினான் (1)

வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11

மேல்


வில்லினும் (1)

வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12

மேல்


வில்லு (1)

வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40

மேல்


வில்லை (1)

வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 728

மேல்


வில்லொடு (6)

விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு/யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் – புறம் 257/4,5
வில்லொடு காக்கையே போன்று – பழ:193/4
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ – பழ:382/3
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் – கைந்:23/2

மேல்


வில்லோர் (8)

வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன் – நற் 265/3
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/2
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து – பதி 59/9
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ – பதி 65/5
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த – அகம் 9/2
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் – அகம் 261/14
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர்/கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப – புறம் 269/10,11

மேல்


வில்லோன் (1)

வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள் – குறு 7/1

மேல்


விலக்க (1)

நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/124

மேல்


விலக்கல் (1)

மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – ஐங் 42/4

மேல்


விலக்கலின் (1)

தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/3

மேல்


விலக்கவும் (1)

யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் – கலி 94/32

மேல்


விலக்கி (6)

கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி/செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை – அகம் 174/4,5
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/2
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி/வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று – புறம் 292/2,3
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி/ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/7,8
திங்களுள் வில் எழுதி தேராது வேல் விலக்கி
தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண் – திணை150:30/1,2

மேல்


விலக்கிய (1)

முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 116/3

மேல்


விலக்கின் (1)

கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் – ஆசாரக்:66/1

மேல்


விலக்கினை (1)

வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார் – கலி 94/7

மேல்


விலக்கும் (4)

மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும்/விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 25,26
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும்/பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே – புறம் 246/2,3
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/2

மேல்


விலக்குவாய் (1)

பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய்/யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்-வழி – கலி மேல்


விலக்குவார் (1)

விலக்குவார் மேலும் எழுதல் நிலத்து – பழ:300/2

மேல்


விலக்குவான் (1)

யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் – கலி 112/1

மேல்


விலகு (1)

வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16

மேல்


விலங்க (1)

கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க/செலவு அரிது என்னும் என்பது – அகம் 210/12,13

மேல்


விலங்கல் (4)

விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் – மலை 298
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல்/துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/2,3
விலங்கல் விளங்கிழாய் செல்வாரோ அல்லர் – ஐந்50:32/1

மேல்


விலங்கல (1)

வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/6

மேல்


விலங்கலின் (1)

நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின்/பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 46,47

மேல்


விலங்காது (1)

விலங்காது வீடு பெறும் – நாலடி:6 9/4

மேல்


விலங்காமல் (1)

விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம் சான்ற – நாலடி:34 3/2

மேல்


விலங்காமை (1)

இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை
கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை – சிறுபஞ்:72/2,3

மேல்


விலங்கி (12)

துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி/இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – மலை 261,262
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி/துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/4,5
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி/நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/10,11
ஆறு விலங்கி தெருவின்-கண் நின்று ஒருவன் – கலி 60/23
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி/வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/10,11
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/6
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி/இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/4,5
ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி/ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என – புறம் 335/9,10
வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் – திணை150:78/3
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார் – பழ:116/1

மேல்


விலங்கிட்ட (1)

ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட/மாலை போல் தூங்கும் சினை – கலி மேல்


விலங்கிய (18)

போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/11
வில் மூசு கவலை விலங்கிய/வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/10,11
கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய/துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/4,5
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/5
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய/புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/7,8
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் – ஐங் 313/4
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/2
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய/நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/28,29
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் – அகம் 8/17
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய/சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/23,24
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய/மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/7,8
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென – புறம் 361/15

மேல்


விலங்கியீஇர் (1)

யாரீரோ எம் விலங்கியீஇர் என – அகம் 390/14

மேல்


விலங்கியோன் (1)

கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே – புறம் 263/8

மேல்


விலங்கிற்கு (1)

விலங்கிற்கு கூற்றம் மயிர்தான் வலம் படா – சிறுபஞ்:9/2

மேல்


விலங்கிற்கும் (2)

விலங்கிற்கும் விள்ளல் அரிது – நாலடி:8 6/4
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட – நாலடி:13 1/3

மேல்


விலங்கின் (2)

செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின்/எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/19,20
விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் புலம் தெரியா – திரி:60/2

மேல்


விலங்கின்று (1)

அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22

மேல்


விலங்கின (1)

நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4

மேல்


விலங்கினம் (1)

சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் – அகம் 390/12

மேல்


விலங்கினவால் (1)

தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே – குறு 256/8

மேல்


விலங்கினவே (1)

வறன்-உறு குன்றம் பல விலங்கினவே – அகம் 109/15

மேல்


விலங்கினாரே (1)

ஆற்ற வழி விலங்கினாரே பிறப்பினுள் – ஆசாரக்:64/3

மேல்


விலங்கினும் (1)

வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும்/கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/5,6

மேல்


விலங்கினை (1)

வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை/ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி மேல்


விலங்கு (40)

கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 77
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 99
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 45
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும் – நற் 154/11
விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே – நற் 305/10
விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும் – நற் 328/10
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/2
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/7
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா – குறு 256/7
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/6
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/5
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/31
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக – கலி 147/5
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று – அகம் 0/9
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/17
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/17
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் – அகம் 215/1
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/12
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
குன்று விலங்கு சிறையின் நின்றனை எனாஅ – புறம் 169/5
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல – புறம் 273/6
வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார் – நாலடி:32 5/1
விலங்கு அன்ன வெள்ளறிவினார் – நாலடி:38 5/4
திருவில் விலங்கு ஊன்றி தீம் பெயல் தாழ – கார்40:1/2
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3

மேல்


விலங்குநர் (1)

செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7

மேல்


விலங்கும் (4)

பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
பல் வேறு விலங்கும் எய்தும் நாட – அகம் 2/9
நெடும் சேண் ஆரிடை விலங்கும் ஞான்றே – அகம் 3/18
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும்/மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய – அகம் 268/4,5

மேல்


விலங்குவோளே (1)

நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/3

மேல்


விலங்கேயும் (1)

விலங்கேயும் தம்மொடு உடன் உறைதல் மேவும் – பழ:122/1

மேல்


விலங்கொடு (1)

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் – குறள்:41 10/1

மேல்


விலா (1)

விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6

மேல்


விலை (25)

அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/3
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/10
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/49
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/20
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/4
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/11
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/4
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை – புறம் 218/4
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற – புறம் 365/8
நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம் – நாலடி:12 5/1
கொண்டுழி பண்டம் விலை ஒரீஇ கொற்சேரி – ஐந்50:21/1
பொழிலும் விலை ஆமோ போந்து – திணை150:15/4
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – குறள்:26 6/2
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/2
அரு விலை மாண் கலனும் ஆன்ற பொருளும் – பழ:136/1
விளக்கு விலை கொடுத்து கோடல் விளக்கு – பழ:334/1

மேல்


விலை_நல_பெண்டிரின் (1)

விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற – புறம் 365/8

மேல்


விலைஞர் (5)

பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர்/மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 405,406
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் – பட் 198
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் – அகம் 391/4

மேல்


விலைப்பாலின் (1)

விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/2

மேல்


விலைமாறு (1)

சேரி விலைமாறு கூறலின் மனைய – அகம் 140/8

மேல்


விலைய (1)

பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் – நான்மணி:4/3

மேல்


விலையாலும் (1)

விலையாலும் இட்ட குறியை உலையாது – திணை150:152/2

மேல்


விலையே (1)

நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/14

மேல்


விலைவன் (1)

விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/9

மேல்


விலோதம் (1)

திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம்/தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 449,450

மேல்


விழ (1)

துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா – ஆசாரக்:56/2

மேல்


விழல் (1)

கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4

மேல்


விழவகத்தும் (1)

நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய் – திணை150:62/2

மேல்


விழவில் (4)

அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க – மது 460
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில்/செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண் – குறு 223/1,2
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் – அகம் 326/8
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/6

மேல்


விழவின் (28)

ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 428
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு – மது 619
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 628
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/7
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
விழவின் செலீஇயர் வேண்டும்-மன்னோ – நற் 390/6
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – ஐங் 62/1
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின்/நெடியோன் அன்ன நல் இசை – பதி 15/38,39
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/30
அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின்/தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/15,16
மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின்/பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/14,15
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின்/போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/13,14
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது – அகம் 4/14
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை – அகம் 116/14
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து – அகம் 149/16
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் – அகம் 222/5
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின்/யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/16,17
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18
முந்நீர் விழவின் நெடியோன் – புறம் 9/10
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின்/கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/22,23
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின்/யாணர் நன் நாட்டுள்ளும் பாணர் – புறம் 212/5,6
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10

மேல்


விழவின்று (1)

விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6

மேல்


விழவினானும் (1)

மள்ளர் குழீஇய விழவினானும்/மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் – குறு 31/1,2

மேல்


விழவினும் (3)

ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும்/ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 220,221
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே – புறம் 33/22
வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில் – திணை150:62/1

மேல்


விழவினுள் (3)

சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள்/வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – பரி 30/13,14
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/14

மேல்


விழவு (51)

விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 411
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 328
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 158
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/3
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – நற் 293/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே – நற் 348/4
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல – நற் 360/2
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி – குறு 10/1
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/4
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 306/4
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் – பதி 56/1
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி 5/10
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/24
குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் – கலி 36/9
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – அகம் 17/19
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி – அகம் 113/16
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் – அகம் 122/2
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/4
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை – அகம் 352/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/4
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/5
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/8
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப – ஐந்50:26/2
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் – பழ:343/2

மேல்


விழவு_களம் (4)

சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11

மேல்


விழவும் (4)

விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று – நற் 320/1
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/42
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும்/அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/4,5
கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும் – ஏலாதி:62/1

மேல்


விழவொடு (1)

விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ – குறு 295/3

மேல்


விழா (5)

பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா/கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி – கலி 185/11
கலியாணம் தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்று – ஆசாரக்:48/1
கழி விழா தோள் ஏற்றுவார் – பழ:13/4

மேல்


விழி (5)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/2

மேல்


விழிக்குங்கால் (1)

துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – குறள்:122 8/1,2

மேல்


விழிக்கும்-கால் (1)

பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்கும்-கால் மற்றும் என் – கலி 144/56

மேல்


விழித்த (3)

யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென – புறம் 376/7
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – குறள்:78 5/1

மேல்


விழித்தன (1)

பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/3

மேல்


விழித்து (3)

விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
விழித்து இமைக்கும் மாத்திரை அன்றோ ஒருவன் – நாலடி:31 2/3
விழித்து அலரும் நெய்தல் துறைவ உரையார் – பழ:182/3

மேல்


விழிப்ப (1)

பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய – கலி 142/35

மேல்


விழிப்பது (1)

விழிப்பது போலும் பிறப்பு – குறள்:34 9/2

மேல்


விழியா (1)

நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே – பரி 11/99

மேல்


விழு (96)

உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
உயர் பூரிம விழு தெருவில் – மது 18
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் – மது 33
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய – மது 43
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 59
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 69
பொன் மலிந்த விழு பண்டம் – மது 81
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
சீர் உடைய விழு சிறப்பின் – மது 134
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 135
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் – மது 203
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி – மது 204
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து – மது 469
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் – மது 695
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 82
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/8
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் – குறு 182/1
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – பரி 17/44
விளைந்து ஆர் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் – பரி 23/46
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/47
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
வழி நீர் விழு நீர அன்று வையை – பரி 24/90
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/21
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் – அகம் 12/8
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் – அகம் 131/6
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து – அகம் 198/4
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/5
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை – அகம் 286/1
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/12
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே – புறம் 13/13
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/25
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/3
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் – புறம் 126/3
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி – புறம் 152/1
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின் – புறம் 270/12
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/16
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் – புறம் 395/17
வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/3
வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் – நாலடி:33 9/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை – இனிய40:18/3
எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை – ஐந்70:29/1
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் – குறள்:17 2/1
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை – குறள்:37 3/1
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு – குறள்:40 10/1
தாளினால் தந்த விழு நிதியும் நாள்தொறும் – திரி:47/2
விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் – திரி:87/3
விழு திணை தோன்றாதவனும் எழுத்தினை – திரி:92/1
விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார் – பழ:339/1
ஓங்கல் விழு பலவின் இன்பம் கொளீஇய – கைந்:4/1

மேல்


விழு_தகை (2)

விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81

மேல்


விழுக்கு (1)

விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10

மேல்


விழுக்கொடு (1)

விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22

மேல்


விழுங்கி (1)

தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள்:94 1/2

மேல்


விழுத்தக்க (1)

அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் – பழ:364/2,3

மேல்


விழுத்தக்கார் (1)

உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார்
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே – ஆசாரக்:11/2,3

மேல்


விழுத்தகு (1)

விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:34/2

மேல்


விழுந்த (1)

விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1

மேல்


விழுந்தன்றால் (1)

ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 229/12

மேல்


விழுந்தாளை (1)

அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89

மேல்


விழுந்தோர் (1)

விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா – மலை 220

மேல்


விழுப்ப (1)

விழுப்ப நெறி தூராவாறு – திரி:56/4

மேல்


விழுப்பத்து (1)

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு – குறள்:3 1/1,2

மேல்


விழுப்பம் (2)

வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே – இனிய40:40/2
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – குறள்:14 1/1

மேல்


விழுப்புண் (9)

ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 172
நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா – நற் 97/1
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/2
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய – அகம் 363/12
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/4
எஃகு உறு விழுப்புண் பல என – புறம் 233/7
விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் – குறள்:78 6/1

மேல்


விழும் (1)

விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் – பழ:12/1

மேல்


விழுமத்தானே (1)

நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8

மேல்


விழுமத்தின் (1)

விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை – பதி 90/38

மேல்


விழுமத்து (2)

நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து/சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது – பதி 27/13,14
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து/பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி மேல்


விழுமம் (25)

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம்/கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே – மது 259,260
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர் – குறி 260
புன்னை விழுமம் போல – நற் 180/8
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/4
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/7
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் – நற் 360/10
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே – குறு 397/8
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு – கலி 38/23
நலியும் விழுமம் இரண்டு – கலி 142/58
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
செல்வேன் விழுமம் உழந்து – கலி 146/50
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் – அகம் 18/9
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/7
நின் உறு விழுமம் களைந்தோள் – அகம் 170/13
தன் உறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே – அகம் 170/14
பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப – அகம் 382/1
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற – புறம் 53/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய – புறம் 281/8
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – குறள்:11 7/2
வீயா விழுமம் தரும் – குறள்:29 4/2
உய்யா விழுமம் தரும் – குறள்:32 3/2
எற்றா விழுமம் தரும் – குறள்:67 3/2

மேல்


விழுமாந்தனர் (1)

விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10

மேல்


விழுமிதா (2)

விளை நிலத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர் – நாலடி:14 3/2
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய – நாலடி:22 7/2

மேல்


விழுமிதாம் (1)

விழுமிதாம் நெஞ்சத்துள் நின்று – நாலடி:23 8/4

மேல்


விழுமிதின் (2)

விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை – மலை 128
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் – நற் 315/9

மேல்


விழுமிது (2)

விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் – குறு 253/2
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு – அகம் 13/12

மேல்


விழுமிய (9)

உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய/உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 172,173
ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய/பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 294,295
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக – மது 227
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் – மது 321
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின் – மது 736
அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய/இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/6,7
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய
குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/2,3
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் – திரி:9/3
விழுமியோன் மேற்சென்றதனால் விழுமிய
வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் உறற்பால – பழ:62/2,3

மேல்


விழுமியம் (1)

விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின் – புறம் 78/5

மேல்


விழுமியார் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள்:21 1/1

மேல்


விழுமியார்தம்மோடு (1)

ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு – ஆசாரக்:60/2

மேல்


விழுமியோர் (8)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ – மது 525
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய – புறம் 41/2
வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை – நாலடி:7 4/2
வேண்டினும் நன்று மற்று என்று விழுமியோர்
காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு – நாலடி:16 9/3,4
வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர்
மானம் அழுங்க வரின் – நாலடி:30 10/3,4
சக்கர செல்வம் பெறினும் விழுமியோர்
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/1,2

மேல்


விழுமியோன் (2)

விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/7
விழுமியோன் மேற்சென்றதனால் விழுமிய – பழ:62/2

மேல்


விழுமுறவே (1)

சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/12

மேல்


விழுமுறினே (2)

சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/7
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/9

மேல்


விழுவார்க்கு (1)

விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் – பரி 6/61

மேல்


விழூஉம் (3)

சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம்/வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து – பெரும் 366,367
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம்/கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன – ஐங் 61/2,3
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம்/அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/1,2

மேல்


விழை (10)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/6
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர – அகம் 328/13
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க – நாலடி:37 1/2
விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான் – குறள்:81 4/1

மேல்


விழை-தக்க (1)

துனையுநர் விழை-தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு – கலி 145/1

மேல்


விழை_தக்கது (1)

வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8

மேல்


விழை_தக (4)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக/விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் – குறி 195,196
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26

மேல்


விழை_தகு (1)

மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19

மேல்


விழைதகு (1)

விழைதகு மார்பம் உறும் நோய் விழையின் – ஐந்50:25/2

மேல்


விழைதரு (1)

குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் – குறி 199

மேல்


விழைந்த (1)

நுண் விழைந்த நூலவர் நோக்கு – திரி:29/4

மேல்


விழைந்ததன் (1)

விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை – குறு 165/2

மேல்


விழைந்தவரை (1)

விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா – பழ:97/3

மேல்


விழைந்தனம் (1)

நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/3

மேல்


விழைந்தார் (1)

விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் – பழ:211/2

மேல்


விழைந்திலேம் (1)

விழைந்திலேம் என்று இருக்கும் கேண்மை தழங்குரல் – நாலடி:34 9/2

மேல்


விழைந்து (5)

விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர் – நாலடி:34 9/1
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – குறள்:118 7/1
பெண் விழைந்து பின் செலினும் தன் செலவில் குன்றாமை – திரி:29/1
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை – திரி:29/2
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் – திரி:29/3

மேல்


விழைப (2)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – குறள்:70 2/1
வினை வாழ்க்கை ஆக விழைப மனை வாழ்க்கை – ஏலாதி:73/2

மேல்


விழைபமன் (1)

வேண்டார்மன் தீய விழைபமன் நல்லவை – நாலடி:11 9/2

மேல்


விழைய (1)

தன் நகர் விழைய கூடின் – கலி 8/22

மேல்


விழையப்படுப (1)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்கண் – குறள்:81 10/1

மேல்


விழையா (3)

தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து – பதி 38/14
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 25/2
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/8

மேல்


விழையாதார்க்கு (1)

விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:34/2

மேல்


விழையாதான் (1)

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் – குறள்:63 9/1

மேல்


விழையாதே (1)

உழை இனியர் ஆகுவர் சான்றோர் விழையாதே
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/2,3

மேல்


விழையாமை (1)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – குறள்:70 2/1

மேல்


விழையார் (2)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்கண் – குறள்:81 10/1
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார் – குறள்:92 1/1

மேல்


விழையான் (2)

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள்:62 5/1
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பா