ய – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யமன் 1
யவனர் 5

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

யமன் (1)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன்/வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி மேல்


யவனர் (5)

வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர்/ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 316,317
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர்/புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 61,62
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18

மேல்