யூ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யூகம் 1
யூகமொடு 1
யூப 1
யூபம் 2
யூபமொடு 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

யூகம் (1)

வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம்/இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி மேல்


யூகமொடு (1)

நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு/மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 302,303

மேல்


யூப (1)

எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் – புறம் 224/8

மேல்


யூபம் (2)

பிணை யூபம் எழுந்து ஆட – மது 27
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21

மேல்


யூபமொடு (1)

தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு/உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/10,11

மேல்