மொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மொக்குள் 6
மொக்குளின் 2
மொசி 2
மொசிக்கும் 1
மொசித்த 2
மொசிந்தன 1
மொசிந்து 3
மொசிய 2
மொய் 13
மொய்க்கும் 1
மொய்த்த 4
மொய்த்தலின் 1
மொய்த்தன 1
மொய்த்து 1
மொய்ப்ப 7
மொய்ம் 1
மொய்ம்ப 1
மொய்ம்பனின் 1
மொய்ம்பின் 17
மொய்ம்பின 1
மொய்ம்பினவர் 1
மொய்ம்பினவர்க்கும் 1
மொய்ம்பினோர் 1
மொய்ம்பு 2
மொய்ம்பொடு 1
மொழி 118
மொழி-கண் 1
மொழிக்கு 1
மொழிகுவம் 1
மொழிகோ 5
மொழித்து 1
மொழிதலின் 1
மொழிதலும் 1
மொழிதன் 1
மொழிதும் 1
மொழிந்த 4
மொழிந்தவை 1
மொழிந்தனம் 1
மொழிந்தனனே 1
மொழிந்தனையே 1
மொழிந்தார் 2
மொழிந்தான் 1
மொழிந்து 6
மொழிந்தும் 1
மொழிந்தே 1
மொழிப்பட்ட 1
மொழிப 2
மொழிப-மன்னே 1
மொழிபவை 1
மொழிபெயர் 7
மொழிமே 1
மொழிமோ 2
மொழிய 2
மொழியர் 1
மொழியல் 3
மொழியலன் 2
மொழியலனே 1
மொழியலாமோ 1
மொழியலோ 1
மொழியவர் 1
மொழியவும் 2
மொழியற்க 2
மொழியற்பாலா 1
மொழியா 2
மொழியாட்கே 1
மொழியாது 2
மொழியாம் 1
மொழியாமை 1
மொழியார் 2
மொழியால் 3
மொழியானும் 1
மொழியின் 2
மொழியினாள் 1
மொழியினும் 1
மொழியும் 8
மொழியூஉ 1
மொழியே 2
மொழியை 1
மொழியோயே 1
மொழியோரும் 1
மொழிவது 5
மொழிவல் 6
மொழிவாயோ 1
மொழிவென் 1
மொழிவோர் 4

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

மொக்குள் (6)

மரல் பழுத்து அன்ன மறுகு நீர் மொக்குள்/நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 45,46
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/3
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/2
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள்:128 4/1
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 4/2

மேல்


மொக்குளின் (2)

அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி – நாலடி:3 7/1

மேல்


மொசி (2)

மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/14
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/7

மேல்


மொசிக்கும் (1)

தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும்/வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/8,9

மேல்


மொசித்த (2)

மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த/மூரி வெண் தோள் – புறம் 285/8,9

மேல்


மொசிந்தன (1)

கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6

மேல்


மொசிந்து (3)

பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10

மேல்


மொசிய (2)

வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் – நற் 74/9
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/10

மேல்


மொய் (13)

மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் – பரி 18/18
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி – பரி 20/52
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை – அகம் 246/13
மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை – நான்மணி:21/1
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1
தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு – பழ:63/2
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் – பழ:72/2
மொய் கொண்டு எழுந்த அமரகத்து மாற்றார் வாய் – பழ:241/1
தண் கோல் எடுக்குமாம் மொய் – பழ:248/4

மேல்


மொய்க்கும் (1)

கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும்/ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த – பதி 22/14,15

மேல்


மொய்த்த (4)

கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/2
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/3

மேல்


மொய்த்தலின் (1)

அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின்/கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/5,6

மேல்


மொய்த்தன (1)

முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9

மேல்


மொய்த்து (1)

முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து – திணை150:56/4

மேல்


மொய்ப்ப (7)

வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப/எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 717,718
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப/தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/2,3
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப/சாந்தம் நாறும் நறியோள் – ஐங் 240/2,3
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப/நீ நயந்து உறையப்பட்டோள் – ஐங் 370/2,3
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப/போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/3,4
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப/மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை – ஐங் 489/1,2
சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப/மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே – புறம் 13/7,8

மேல்


மொய்ம் (1)

உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9

மேல்


மொய்ம்ப (1)

காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20

மேல்


மொய்ம்பனின் (1)

வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் – பரி 22/26

மேல்


மொய்ம்பின் (17)

கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின்/கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 81,82
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 275
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி – பொரு 140
மா தானை மற மொய்ம்பின்/செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 279,280
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின்/மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/34,35
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின்/வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 222/6,7
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின்/தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/14,15
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/8
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
கூர் வேல் குவைஇய மொய்ம்பின்/தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/4,5
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே – புறம் 274/7
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின்
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:13/3,4
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின்
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் – கள40:38/2,3

மேல்


மொய்ம்பின (1)

முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2

மேல்


மொய்ம்பினவர் (1)

மீளி கொள் மொய்ம்பினவர் – ஐந்70:38/4

மேல்


மொய்ம்பினவர்க்கும் (1)

முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் – குறள்:50 2/1

மேல்


மொய்ம்பினோர் (1)

இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர்/கல் எறியும் கவண் வெரீஇ – பட் 72,73

மேல்


மொய்ம்பு (2)

மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120

மேல்


மொய்ம்பொடு (1)

மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/18

மேல்


மொழி (118)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 268
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி – பொரு 24
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த – சிறு 93
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை – சிறு 99
நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால் – முல் 17
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன – மது 509
ஈர நன் மொழி தீர கூறி – குறி 234
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 42
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து – பட் 216
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – மலை 327
பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/9
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/11
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் – நற் 148/1
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து – நற் 204/7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி/கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/8,9
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் – நற் 254/3
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி/இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப – நற் 262/7,8
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ – நற் 293/7
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி/உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/6,7
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய – நற் 314/8
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் – நற் 342/3
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/2
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல – குறு 15/3
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி/புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/1,2
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி/ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 13/46,47
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/23
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/19
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி – கலி 57/11
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு – கலி 68/1
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 68/4
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/15
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி/மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் – அகம் 29/11,12
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி/முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் – அகம் 193/12,13
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/3
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/4
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/16
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/18
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14
நம்மொடு நன் மொழி நவிலும் – அகம் 353/22
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் – அகம் 361/8
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/14
இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/8
பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே – புறம் 10/2
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி/அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/8,9
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி/பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/9,10
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி/மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வம்-உற்று – புறம் 158/12,13
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி/தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/16,17
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
பிறர் கூறிய மொழி தெரியா – புறம் 366/9
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
தேற மொழிந்த மொழி கேட்டு தேறி – நாலடி:38 9/2
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி
மாதர் மனை மாட்சியாள் – நாலடி:39 2/3,4
மட மொழி மாதராள் பெண் – நாலடி:39 4/4
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா – இன்னா40:6/1
பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி
சூதரை சோர்தல் இனிது – இனிய40:23/3,4
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
நீத்து நீர் ஊன வாய் பாண நீ போய் மொழி
கூத்தாடி உண்ணினும் உண் – ஐந்70:45/3,4
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் – ஐந்70:50/3
மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற – திணை150:65/3
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் – குறள்:126 8/1
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா – திரி:32/1
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/2
உள் பொருள் சொல்லா சல மொழி மாந்தரும் – திரி:50/2
மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் – பழ:347/3
கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு – சிறுபஞ்:5/3
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான் – முது:10 1/1
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி – கைந்:45/3
பணி மொழி புள்ளே பற – கைந்:51/4

மேல்


மொழி-கண் (1)

நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6

மேல்


மொழிக்கு (1)

நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2

மேல்


மொழிகுவம் (1)

கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம்/நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி மேல்


மொழிகோ (5)

இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/8
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ/நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/1,2
நீங்குக என்று யான் யாங்ஙனம் மொழிகோ/அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/8,9
யாங்கனம் மொழிகோ யானே ஓங்கிய – புறம் 39/13
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை – புறம் 49/3

மேல்


மொழித்து (1)

ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக – புறம் 366/2

மேல்


மொழிதலின் (1)

யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து – நற் 204/7

மேல்


மொழிதலும் (1)

நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/5

மேல்


மொழிதன் (1)

மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை – ஐந்50:18/3

மேல்


மொழிதும் (1)

இன்னா மொழிதும் என்ப – அகம் 293/13

மேல்


மொழிந்த (4)

அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/17
நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த/சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/14,15
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் – அகம் 361/8
தேற மொழிந்த மொழி கேட்டு தேறி – நாலடி:38 9/2

மேல்


மொழிந்தவை (1)

இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை
மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால் – சிறுபஞ்:80/2,3

மேல்


மொழிந்தனம் (1)

நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் – கலி 28/22

மேல்


மொழிந்தனனே (1)

என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/14

மேல்


மொழிந்தனையே (1)

நன்னர் மொழியும் நீ மொழிந்தனையே/அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே – கலி மேல்


மொழிந்தார் (2)

வருதும் என மொழிந்தார் வாரார்கொல் வானம் – கார்40:1/3
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு – சிறுபஞ்:70/4

மேல்


மொழிந்தான் (1)

மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் – பழ:347/3

மேல்


மொழிந்து (6)

தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 124
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து/தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி – பட் 208,209
பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து – பதி 30/30
சேணன் ஆயினும் கேள் என மொழிந்து/புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு – பதி 44/11,12
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/8

மேல்


மொழிந்தும் (1)

நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும்/நிலவு கோட்டு பல களிற்றோடு – புறம் 359/12,13

மேல்


மொழிந்தே (1)

வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26

மேல்


மொழிப்பட்ட (1)

குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/2,3

மேல்


மொழிப (2)

வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6

மேல்


மொழிப-மன்னே (1)

நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி – அகம் 157/10

மேல்


மொழிபவை (1)

பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை/மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி மேல்


மொழிபெயர் (7)

மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – குறு 11/7
மொழிபெயர் பல் மலை இறப்பினும் – ஐங் 321/4
மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/12
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – அகம் 127/17
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/8
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17

மேல்


மொழிமே (1)

அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6

மேல்


மொழிமோ (2)

காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ/பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/2,3
ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ/வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் – குறு 75/2,3

மேல்


மொழிய (2)

ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை – ஐங் 113/3
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/2

மேல்


மொழியர் (1)

தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர்/பயன் உறுப்ப பலர்க்கு ஆற்றி – புறம் 360/6,7

மேல்


மொழியல் (3)

விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/4
நினை நோக்கி கூறினும் நீ மொழியல் என்று – திணை150:144/3

மேல்


மொழியலன் (2)

கெடு நா மொழியலன் அன்பினன் என நீ – அகம் 352/9
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ – புறம் 138/7

மேல்


மொழியலனே (1)

நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே/இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/3,4

மேல்


மொழியலாமோ (1)

ஒன்றானும் நாம் மொழியலாமோ செலவு தான் – திணை150:87/1

மேல்


மொழியலோ (1)

முளிந்தாரை தஞ்சம் மொழியலோ வேண்டா – பழ:42/2

மேல்


மொழியவர் (1)

மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60

மேல்


மொழியவும் (2)

உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156
வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில் – புறம் 152/25

மேல்


மொழியற்க (2)

மூர்க்கற்கு உறுதி மொழியற்க மூர்க்கன் தான் – பழ:168/2
முன் பிறர்க்கு ஓடி மொழியற்க தின்குறுவான் – பழ:257/2

மேல்


மொழியற்பாலா (1)

இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா
பெரு வரை நாட சிறிதேனும் இன்னாது – பழ:352/2,3

மேல்


மொழியா (2)

குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன் – திரு 281
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235

மேல்


மொழியாட்கே (1)

திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12

மேல்


மொழியாது (2)

தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது/ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – அகம் 170/2,3
முளரி மொழியாது உளரி கிளரி நீ – திணை150:126/2

மேல்


மொழியாம் (1)

இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2

மேல்


மொழியாமை (1)

மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர் – சிறுபஞ்:49/3

மேல்


மொழியார் (2)

செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார்
கை உறா பாணி பெரிது – நாலடி:37 2/3,4
வன்கண் பெருகின் வலி பெருகும் பால் மொழியார்
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற – நான்மணி:90/1,2

மேல்


மொழியால் (3)

முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா – பழ:236/2
மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால் – சிறுபஞ்:80/3
இன் மொழியால் ஏத்தப்படும் – சிறுபஞ்:80/4

மேல்


மொழியானும் (1)

தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும்/தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/4,5

மேல்


மொழியின் (2)

மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது – அகம் 13/8
மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு – குறள்:30 5/1

மேல்


மொழியினாள் (1)

ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் – ஐந்50:33/3

மேல்


மொழியினும் (1)

பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும்/வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள – புறம் 124/2,3

மேல்


மொழியும் (8)

முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 245/3
முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 247/3
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன் – ஐங் 249/2
நன்னர் மொழியும் நீ மொழிந்தனையே – கலி 21/8
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும்/சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/13,14
தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/3
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள்:57 7/1

மேல்


மொழியூஉ (1)

முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ/கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/12,13

மேல்


மொழியே (2)

எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
நல்ல பல்லோர் இரு நன் மொழியே/அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/5,6

மேல்


மொழியை (1)

வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/2,3

மேல்


மொழியோயே (1)

மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23

மேல்


மொழியோரும் (1)

மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும்/கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து – மது 418,419

மேல்


மொழிவது (5)

ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/12
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/33
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16
வேட்ப மொழிவது ஆம் சொல் – குறள்:65 3/2

மேல்


மொழிவல் (6)

நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல்/பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/4,5
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/2
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல்/பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/1,2
குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 277/3
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/2
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல்/அருளும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா – புறம் 5/4,5

மேல்


மொழிவாயோ (1)

பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ/பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி மேல்


மொழிவென் (1)

மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென்/முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/3,4

மேல்


மொழிவோர் (4)

நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் – புறம் 377/21
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர்/வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/21,22
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/22
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர்/புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/22,23

மேல்