மே – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மே 10
மேஎ 1
மேஎ-வழி 1
மேஎந்தோல் 1
மேஎம் 4
மேஎய் 4
மேஎய 1
மேக்கு 6
மேக 1
மேகம் 1
மேகமே 1
மேகமொடு 1
மேகலை 5
மேடு 1
மேதக்க 1
மேதி 1
மேதை 1
மேதைக்கு 1
மேதைகள் 1
மேதையின் 1
மேதையும் 1
மேதைஆய் 1
மேந்தோன்றி 2
மேந்தோன்றிய 1
மேம் 7
மேம்பட்ட 9
மேம்பட்டனள் 1
மேம்பட 6
மேம்படு 3
மேம்படுக 1
மேம்படுந 4
மேம்படுநன் 1
மேம்படுநனை 1
மேம்படுவி 1
மேம்படூஉம் 2
மேம்படூஉம்-காலை 1
மேம்பாடு 1
மேய் 16
மேய்க்கிற்பதோ 1
மேய்ந்த 21
மேய்ந்தார் 1
மேய்ந்து 9
மேய்ப்பாய் 1
மேய்ப்பு 1
மேய 7
மேயல் 10
மேயாது 1
மேயாயே 1
மேயிருந்த 1
மேயினர் 1
மேயினள்-கொல் 1
மேயினும் 1
மேயினேன் 1
மேயும் 8
மேரு 1
மேல் 233
மேல்-பால் 1
மேல்கொண்டு 3
மேல்வந்த 1
மேல்வந்தான் 1
மேல்வரினும் 1
மேல்வருங்கால் 1
மேல்வரும் 1
மேல்வாரா 1
மேல 1
மேலது 4
மேலர் 1
மேலவாம் 1
மேலவும் 1
மேலன 1
மேலா 1
மேலாம் 1
மேலாய் 3
மேலாய்விடும் 1
மேலாய 1
மேலாயர் 1
மேலாயவர் 1
மேலாயார் 2
மேலாயோர் 1
மேலிட்டு 1
மேலும் 11
மேலே 4
மேலேகொண்டு 1
மேலேம் 1
மேலேன் 1
மேலை 5
மேலொடு 1
மேலோர் 5
மேலோர்_உலகம் 2
மேலோரை 1
மேலோன் 1
மேவ 2
மேவது 1
மேவந்தவள் 1
மேவர 11
மேவரு 5
மேவரும் 3
மேவல் 15
மேவல 1
மேவலம் 1
மேவலர் 4
மேவலரை 1
மேவலன் 3
மேவலின் 1
மேவலை 3
மேவலைப்பட்ட 1
மேவலொடு 1
மேவற்க 1
மேவற்று 1
மேவன 2
மேவா 1
மேவா_கடையும் 1
மேவாதார் 1
மேவாதாரோடு 1
மேவாது 1
மேவாய் 1
மேவார் 8
மேவாரை 3
மேவாள் 1
மேவான் 1
மேவி 2
மேவிய 4
மேவின் 1
மேவினம் 1
மேவினன் 1
மேவினும் 1
மேவும் 4
மேவேம் 1
மேழக 1
மேழி 2
மேற்கொண்டவர் 1
மேற்கொண்டார் 1
மேற்கொண்டாரின் 1
மேற்கொண்டு 10
மேற்கொள்பவர் 1
மேற்கொள்பவற்கு 1
மேற்கொள்வது 2
மேற்கொள்ளார் 1
மேற்கொளின் 1
மேற்கொளீஇ 1
மேற்கோள் 1
மேற்செல்கிற்கும் 1
மேற்செல்லும் 1
மேற்சென்ற 3
மேற்சென்றதனால் 1
மேற்சென்றாரை 1
மேற்சென்று 4
மேற்பட்ட 1
மேற்பட 2
மேற்றா 1
மேற்றாம் 1
மேற்று 2
மேற்றே 1
மேன்மக்கள் 2
மேன்மேல் 3
மேன்மேலும் 1
மேன்மை 2
மேன்மைக்கண் 1
மேன 2
மேனி 94
மேனியதுவே 1
மேனியர் 3
மேனியள் 3
மேனியன் 1
மேனியாட்கு 1
மேனியாய் 2
மேனியார் 1
மேனியாள் 1
மேனியான் 2
மேனியில் 1
மேனியும் 3
மேனியை 4
மேனியொடு 2
மேனிஆயினும் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

மே (10)

மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – பரி 23/78
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35

மேல்


மேஎ (1)

மேஎ எஃகினவை – பரி 9/79

மேல்


மேஎ-வழி (1)

மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24

மேல்


மேஎந்தோல் (1)

இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1

மேல்


மேஎம் (4)

பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி – மது 133
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் – மது 510
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 634
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் – பழ:7/2

மேல்


மேஎய் (4)

பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் – மது 473
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 82
அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான் – பரி 15/53
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15

மேல்


மேஎய (1)

கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய/மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 577,578

மேல்


மேக்கு (6)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/2
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என – புறம் 143/2

மேல்


மேக (1)

மெலியார் மேல் மேக பகை – குறள்:87 1/2

மேல்


மேகம் (1)

மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில் – திணை150:28/1

மேல்


மேகமே (1)

மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் – சிறுபஞ்:2/3

மேல்


மேகமொடு (1)

விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51

மேல்


மேகலை (5)

மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் – பரி 7/47
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை/ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 21/14
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை/ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 96/15,16

மேல்


மேடு (1)

வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35

மேல்


மேதக்க (1)

காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க
தந்தை எனப்படுவான் தன் உவாத்தி தாய் என்பாள் – நான்மணி:42/2,3

மேல்


மேதி (1)

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 111

மேல்


மேதை (1)

பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6

மேல்


மேதைக்கு (1)

விதையாமை நாறுவ வித்து உள மேதைக்கு
உரையாமை செல்லும் உணர்வு – சிறுபஞ்:20/3,4

மேல்


மேதைகள் (1)

மேதைகள் ஆகுறுவார் – ஆசாரக்:8/3

மேல்


மேதையின் (1)

மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை – முது:1 3/1

மேல்


மேதையும் (1)

முந்நீர் திரையின் எழுந்து இயங்கா மேதையும்
நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும் – திரி:35/1,2

மேல்


மேதைஆய் (1)

அணி மேதைஆய் நல்ல வீட்டு நெறியும் – ஏலாதி:81/3

மேல்


மேந்தோன்றி (2)

அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி/நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்-மாட்டு – பதி 89/12,13
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/18

மேல்


மேந்தோன்றிய (1)

இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு – புறம் 158/27

மேல்


மேம் (7)

மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/3
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7

மேல்


மேம்பட்ட (9)

விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 411
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/4
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட/கன்னிமை கனியா கைக்கிளை காம – பரி 26/24
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/5
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து – திரி:8/2

மேல்


மேம்பட்டனள் (1)

தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள்/ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/2,3

மேல்


மேம்பட (6)

ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த – பொரு 145
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 151
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட/துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 131,132
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
மன்னரின் மேம்பட செய்யற்க செய்பவேல் – ஆசாரக்:85/3

மேல்


மேம்படு (3)

மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க – பதி 53/20
உலகம் தாங்கிய மேம்படு கற்பின் – பதி 59/8
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 378/11

மேல்


மேம்படுக (1)

பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28

மேல்


மேம்படுந (4)

போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந/ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 60,61
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந/வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 456,457
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந/விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/16,17
வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந/ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/12,13

மேல்


மேம்படுநன் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன்/நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/14,15

மேல்


மேம்படுநனை (1)

புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9

மேல்


மேம்படுவி (1)

காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி/பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/7,8

மேல்


மேம்படூஉம் (2)

செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/6
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4

மேல்


மேம்படூஉம்-காலை (1)

அமர் மேம்படூஉம்-காலை நின் – புறம் 48/8

மேல்


மேம்பாடு (1)

பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36

மேல்


மேய் (16)

நிழத்த யானை மேய் புலம் படர – மது 303
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் – மது 375
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி – மலை 313
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/15
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் – அகம் 148/13
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/7
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/7
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/6
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/13
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
நாவகம் மேய் நாடின் நகை – சிறுபஞ்:10/4
ஓர்த்து ஒரு பால் மறைத்து உண்பான் மேய் ஓர்த்த – சிறுபஞ்:65/2

மேல்


மேய்க்கிற்பதோ (1)

தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ/அனைத்து ஆக – கலி மேல்


மேய்ந்த (21)

கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 42
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை – நற் 260/1
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த/விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/1,2
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் – நற் 391/3
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 261/1
சிறுதினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 262/1
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/2
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை – ஐங் 356/3
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2
வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் – அகம் 6/18
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/11
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை – அகம் 332/2
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/4
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி – கார்40:37/1
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – குறள்:28 3/2

மேல்


மேய்ந்தார் (1)

உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் – சிறுபஞ்:39/1

மேல்


மேய்ந்து (9)

வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ – நற் 54/1
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து/கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/12,13
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும் – புறம் 355/2
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் – புறம் 374/1
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து – கைந்:39/1

மேல்


மேய்ப்பாய் (1)

ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/12

மேல்


மேய்ப்பு (1)

மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/2

மேல்


மேய (7)

தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய/வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 41,42
குரூஉ கொடிய எரி மேய/நாடு எனும் பேர் காடு ஆக – மது 155,156
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 591
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய/கடி நகர் சூழ் நுவலும்-கால் – பரி 23/4,5

மேல்


மேயல் (10)

மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 9
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/4
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/2
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/2
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/8
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7

மேல்


மேயாது (1)

புல் மேயாது ஆகும் புலி – பழ:119/4

மேல்


மேயாயே (1)

கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை – கலி 82/6

மேல்


மேயிருந்த (1)

சென்று உலாம் சேர்ப்ப குழுவத்தார் மேயிருந்த
என்று ஊடு அறுப்பினும் மன்று – பழ:207/3,4

மேல்


மேயினர் (1)

மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32

மேல்


மேயினள்-கொல் (1)

மேயினள்-கொல் என நோவல் யானே – அகம் 369/26

மேல்


மேயினும் (1)

போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும்
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் – பழ:217/3,4

மேல்


மேயினேன் (1)

மேயினேன் அன்மையானே ஆயினும் – புறம் 236/9

மேல்


மேயும் (8)

மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும்/ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 292,293
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும்/பனி படு நாளே பிரிந்தனர் – குறு 104/3,4
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும்/பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/5,6
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை – கலி 41/7
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
வரம்பிடை பூ மேயும் வண் புனல் ஊர – பழ:107/3
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும்
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு – பழ:108/3,4
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும்
தடம் தாள் மட நாராய் கேள் – கைந்:50/3,4

மேல்


மேரு (1)

சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு/புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி மேல்


மேல் (233)

யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 134
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 168
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல்/அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 8/64
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 9/32
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல்/செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 12/2
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/27
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல்/மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/26
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/41
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல்/பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 3/21
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் – கலி 27/16
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் – கலி 31/6
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல்/மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 42/22
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல்/தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 60/14
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல்/கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/10
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/12
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல்/குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 77/4
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல்/முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 84/39
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல்/மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4,5
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல்/சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 86/5,6
யார் மேல் விளியுமோ கூறு – கலி 88/21
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ – கலி 93/23
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல்/எழுந்தது துகள் – கலி 103/38
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 104/47
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல்/கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 111/16,17
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல்/ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 132/1,2
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல்/சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 141/9
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல்/மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 142/47
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல்/கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/32,33
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல்/உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே – கலி 146/8
என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/17
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு – அகம் 31/6
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் – அகம் 48/4
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல – அகம் 254/6
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை – அகம் 356/1
களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் – புறம் 41/9
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல்/புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/6,7
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல்/எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/2,3
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக – புறம் 316/11
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
நிலவார் நில மிசை மேல் – நாலடி:3 2/4
நேர்ப்பார் யார் நீள் நிலத்தின் மேல் – நாலடி:3 7/4
புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி – நாலடி:3 9/1
வைகலும் வைகல் தாம் வாழ்நாள் மேல் வைகுதல் – நாலடி:4 9/3
மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே – நாலடி:6 6/3
பசைதல் பரியாதாம் மேல் – நாலடி:6 10/4
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/3
வலியால் பிறர் மனை மேல் சென்றாரே இம்மை – நாலடி:9 5/3
மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா – நாலடி:12 3/2
மெல்லியரேஆயினும் நல் சார்வு சான்றார் மேல்
செல்லாவாம் செற்றார் சினம் – நாலடி:18 8/3,4
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/2
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல்
ஒன்றானும் தோன்றா கெடும் – நாலடி:19 6/3,4
மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் – நாலடி:20 3/4
கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல்
படாஅ விடுபாக்கு அறிந்து – நாலடி:26 5/3,4
மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல்
வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:26 6/2,3
குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து – நாலடி:26 7/3
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/2
நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் – நாலடி:27 6/1
மேல் ஆறு பாய விருந்து – நாலடி:27 8/4
கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால் – நாலடி:29 3/1
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/3
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி – நாலடி:29 10/2
முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் – நாலடி:31 3/4
எருத்து இறைஞ்சி நில்லாதாம் மேல் – நாலடி:31 4/4
மூப்பு மேல் வாராமை முன்னே அற வினையை – நாலடி:33 6/1
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/3
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி – நாலடி:35 7/1
மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே – நாலடி:38 2/3
மேல் ஆறு மேல் உறை சோரினும் மேலாய – நாலடி:39 3/2
மேல் ஆறு மேல் உறை சோரினும் மேலாய – நாலடி:39 3/2
எஞ்ஞான்றும் எம் கணவர் எம் தோள் மேல் சேர்ந்து எழினும் – நாலடி:39 5/1
தோள் வைத்து அணை மேல் கிடந்து – நாலடி:40 4/4
மாலை பரிந்திட்டு அழுதாள் வன முலை மேல்
கோலம் செய் சாந்தம் திமிர்ந்து – நாலடி:40 7/3,4
வழங்க தளிர்க்குமாம் மேல் – நான்மணி:35/4
வரிசையான் இன்புறூஉம் மேல் – நான்மணி:65/4
சிறியார் மேல் செற்றம் கொளல் – இன்னா40:37/4
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி – கார்40:17/1
யானை மேல் யானை நெரிதர ஆனாது – கள40:8/1
வரை புரை யானை கை நூற வரை மேல்
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் – கள40:13/2,3
மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி – ஐந்50:2/2
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ – ஐந்50:5/1
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட – ஐந்50:13/3
நீலத்து புக்கு ஒளிக்கும் ஊரற்கு மேல் எல்லாம் – ஐந்50:24/2
வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற – ஐந்50:43/2
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த – ஐந்50:48/1
கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல்
பட்டம் சிதைப்ப வரும் – ஐந்70:43/3,4
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் – ஐந்70:50/3
தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர – ஐந்70:60/3
பண் அமை தேர் மேல் வரும் – ஐந்70:63/4
பெண்ணை மேல் சேக்கும் வணர் வாய் புணர் அன்றில் – ஐந்70:64/2
இவர் திரை நீக்கியிட்டு எக்கர் மணல் மேல்
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு – ஐந்70:67/1,2
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின – திணை50:3/1
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் – திணை50:22/1
பிதிரும் முலை மேல் சுணங்கு – திணை50:28/4
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் – திணை50:32/2
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப – திணை50:48/2
அள்ளி அளகத்தின் மேல் ஆய்ந்து தெள்ளி – திணை150:2/2
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல்
தேன் தேவர்க்கு ஓக்கும் மலை நாட வாரலோ – திணை150:10/2,3
என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல்
நின்றேன் மறுகிடையே நேர்ந்து – திணை150:16/3,4
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல்
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் – திணை150:26/1,2
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல் – திணை150:47/1
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல் – திணை150:48/1
விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல்
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் – திணை150:48/2,3
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல்
தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர் – திணை150:54/1,2
முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து – திணை150:56/4
பவள கொழுந்தின் மேல் பொன் தாலி பாஅய் – திணை150:66/3
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து – திணை150:70/4
பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால் – திணை150:92/3
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி – திணை150:95/1
போது ஆரி வண்டு எலாம் நெட்டெழுத்தின் மேல் புரிய – திணை150:95/3
விரி உளை மான் தேர் மேல் கொண்டார் – திணை150:113/4
வாடாத தாமரை மேல் செந்நெல் கதிர் வணக்கம் – திணை150:129/1
அணி குரல் மேல் நல்லாரோடு ஆடினேன் என்ன – திணை150:141/1
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல் – திணை150:141/2
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் – திணை150:149/1
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம் – குறள்:23 2/1
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – குறள்:24 2/2
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து – குறள்:25 10/2
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல்
செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – குறள்:33 6/1,2
மேல் பிறந்தார்ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – குறள்:41 9/1
கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் – குறள்:63 7/2
மெலியார் மேல் மேக பகை – குறள்:87 1/2
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல்
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள்:108 9/1,2
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள்:109 7/1
படாஅ முலை மேல் துகில் – குறள்:109 7/2
மேனி மேல் ஊரும் பசப்பு – குறள்:119 2/2
இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல்
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – குறள்:127 2/1,2
மேல் முறையாளர் தொழில் – திரி:2/4
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் – திரி:16/1
மெய் நீர்மை மேல் நிற்பவர் – திரி:35/4
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/2
குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:54/3
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/2
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் – ஆசாரக்:36/1
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் – ஆசாரக்:36/2
உயர்ந்ததின் மேல் இரார் உள் அழிவு செய்யார் – ஆசாரக்:40/1
நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார் – ஆசாரக்:44/1
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் – ஆசாரக்:61/2
உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல்
எடுத்து உரையார் பெண்டிர் மேல் நோக்கார் செவி சொல்லும் – ஆசாரக்:75/1,2
எடுத்து உரையார் பெண்டிர் மேல் நோக்கார் செவி சொல்லும் – ஆசாரக்:75/2
கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் – ஆசாரக்:94/1
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/2
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல்
நாரை துயில் வதியும் ஊர குளம் தொட்டு – பழ:23/2,3
பரந்த திறலாரை பாசி மேல் இட்டு – பழ:34/1
நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளிர் வரை மேல்
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் – பழ:36/3,4
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3
நாய் மேல் தவிசு இடுமாறு – பழ:75/4
நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல்
பஞ்சி வைத்து எஃகிவிட்டு அற்று – பழ:91/3,4
கொல்லி மேல் கொட்டு வைத்தார் – பழ:99/4
நிற்பவே நின்ற நிலையின் மேல் வற்பத்தால் – பழ:119/2
தன் மேல் நலியும் பசி பெரிதுஆயினும் – பழ:119/3
பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல்
திருவொடும் இன்னாது துச்சு – பழ:123/3,4
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் – பழ:128/1
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து – பழ:129/3
தன் மேல் குணில் கொள்ளுமாறு – பழ:129/4
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/2
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/2
பெரியாரை சார்ந்தார் மேல் பேதைமை கந்தா – பழ:139/1
பரந்தவர் கொள்கை மேல் பால் ஆறும் ஓடார் – பழ:143/1
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை – பழ:200/3
குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு – பழ:204/4
சுமையொடு மேல் வைப்பு ஆமாறு – பழ:215/4
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல்
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை – பழ:262/1,2
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3
கூன் மேல் எழுந்த குரு – பழ:305/4
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல்
ஒள்ளிய காட்டாளர்க்கு அரிது – பழ:323/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல்
வைத்து மயில் கொள்ளுமாறு – பழ:325/3,4
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் – பழ:327/3
தாய் தாள் மேல் வீழ்ந்துவிடும் – பழ:327/4
உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் – பழ:328/4
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல்
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:329/2,3
பாற்பட்டு வாழ்வர்எனினும் குடிகள் மேல்
மேற்பட்ட கூட்டு மிகை நிற்றல் வேண்டாவே – பழ:333/1,2
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி – பழ:382/2
மேல் வரவு அறியாதோன் தற்காத்தல் பொய் – முது:7 5/1
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல்
செல்லான் சிறியார் இனம் சேரான் சொல்லும் – ஏலாதி:19/1,2
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/3
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல்
படையராய் வாழ்வார் பயின்று – ஏலாதி:53/3,4
ஏறுமாம் மேல் உலகம் ஓர்ந்து – ஏலாதி:65/4
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல்
பற்றுதல் பாத்து இல் தவம் – ஏலாதி:73/3,4

மேல்


மேல்-பால் (1)

மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10

மேல்


மேல்கொண்டு (3)

பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு/காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து – பதி 90/36,37
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு/வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி மேல்


மேல்வந்த (1)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த/ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து – பெரும் 418,419

மேல்


மேல்வந்தான் (1)

மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20

மேல்


மேல்வரினும் (1)

கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – குறள்:77 5/1

மேல்


மேல்வருங்கால் (1)

பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு – குறள்:74 3/1

மேல்


மேல்வரும் (1)

மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே – புறம் 274/3

மேல்


மேல்வாரா (1)

நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – குறள்:34 5/1

மேல்


மேல (1)

பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40

மேல்


மேலது (4)

பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது/பாம்பு சிறை தலையன – பரி 242/20,21
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது/ஆனிலை_உலகத்தானும் ஆனாது – புறம் 6/6,7
பழிபாடு நின் மேலது – ஐந்70:53/4

மேல்


மேலர் (1)

துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – குறள்:122 8/1

மேல்


மேலவாம் (1)

நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் – குறள்:32 10/1

மேல்


மேலவும் (1)

மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2

மேல்


மேலன (1)

பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன/பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி மேல்


மேலா (1)

நிவந்தது நீத்தம் கரை மேலா நீத்தம் – பரி 12/34

மேல்


மேலாம் (1)

பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம்/ஈரம் ஆய்விட்டன புண் – கலி மேல்


மேலாய் (3)

தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
கீழ் மேலாய் நிற்கும் உலகு – நாலடி:37 8/4
மா உதைப்ப மாற்றார் குடை எலாம் கீழ் மேலாய்
ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:36/3,4

மேல்


மேலாய்விடும் (1)

விண்ணவர்க்கும் மேலாய்விடும் – ஏலாதி:2/4

மேல்


மேலாய (1)

மேல் ஆறு மேல் உறை சோரினும் மேலாய
வல்லாளாய் வாழும் ஊர் தன் புகழும் மாண் கற்பின் – நாலடி:39 3/2,3

மேல்


மேலாயர் (1)

மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது – நாலடி:30 9/3

மேல்


மேலாயவர் (1)

பேணலர் மேலாயவர் – குறள்:102 6/2

மேல்


மேலாயார் (2)

தெற்றவும் மேலாயார் சேர்வு – இனிய40:1/4
வான் பாட்டவர் பகை கொள்ளினும் மேலாயார்
புன் பாட்டவர் பகை கோடல் பயம் இன்றே – பழ:71/1,2

மேல்


மேலாயோர் (1)

கீழாயோர் செய்த பிழைப்பினை மேலாயோர்
உள்ளத்து கொண்டு நேர்ந்து ஊக்கல் குறுநரிக்கு – பழ:80/2,3

மேல்


மேலிட்டு (1)

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு/ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல் – குறு 28/2,3

மேல்


மேலும் (11)

நீர் நாப்பண்ணும் நிலத்தின் மேலும்/ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி – பட் 194,195
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/8
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/8
தோல் போர்வை மேலும் துளை பலவாய் பொய்ம் மறைக்கும் – நாலடி:5 2/1
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும்
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/1,2
உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும்
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் – ஆசாரக்:99/1,2
விலக்குவார் மேலும் எழுதல் நிலத்து – பழ:300/2
நகை மேலும் கைப்பாய்விடும் – பழ:304/4
எண்பதின் மேலும் வாழ்வான் – சிறுபஞ்:77/4

மேல்


மேலே (4)

தளிர் மேலே நிற்பினும் தட்டாமல் செல்லா – நாலடி:36 5/1
கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி – பழ:201/2
தம் மேலே வீழ பனை – பழ:201/4
தொட்டக்கால் மாழ்கும் தளிர் மேலே நிற்பினும் – பழ:279/3

மேல்


மேலேகொண்டு (1)

பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் – பழ:201/3

மேல்


மேலேம் (1)

இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை – திணை150:14/2

மேல்


மேலேன் (1)

மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15

மேல்


மேலை (5)

மிக தாம் வருந்தி இருப்பரே மேலை
தவத்தால் தவம் செய்யாதார் – நாலடி:4 1/3,4
நினைப்ப கிடந்தது எவன் உண்டாம் மேலை
வினைப்பயன் அல்லால் பிற – நாலடி:11 5/3,4
வாரி சிறிதுஆயின் பெண் ஊரும் மேலை
தவம் சிறிதுஆயின் வினை ஊரும் ஊரும் – நான்மணி:99/2,3
காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை
கறவை கன்று ஊர்ந்தானை தந்தையும் ஊர்ந்தான் – பழ:93/2,3
எமர் மேலை இன்னரால் யார்க்கு உரைத்தும் என்று – பழ:116/2

மேல்


மேலொடு (1)

பறி ஓலை மேலொடு கீழா இடையர் – திணை150:113/1

மேல்


மேலோர் (5)

கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி – மது 381
மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/8
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6

மேல்


மேலோர்_உலகம் (2)

மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6

மேல்


மேலோரை (1)

மேலோரை கீழோர் குறுகி குறைத்திட்ட – கள40:9/1

மேல்


மேலோன் (1)

நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன்/குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை – புறம் 293/1,2

மேல்


மேவ (2)

வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு-உற்று என – பரி 24/62

மேல்


மேவது (1)

மேவது நன்று மேவாதாரோடு ஓவாது – சிறுபஞ்:99/2

மேல்


மேவந்தவள் (1)

கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9

மேல்


மேவர (11)

யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர/துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 136,137
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர/நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 587,588
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 138
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/8
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு – குறு 357/3
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர/நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் – கலி 65/13
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர/செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/5,6
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி – அகம் 136/15
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர/வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 120/15,16

மேல்


மேவரு (5)

ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 221
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந – குறு 306/1
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு – அகம் 28/1

மேல்


மேவரும் (3)

வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11

மேல்


மேவல் (15)

வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/24
மேவல் சான்றன எல்லாம் – பரி 4/35
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/61
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் – குறள்:86 7/1
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல்
இன்னா அறிவினவர் – குறள்:86 7/1,2
மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண் – ஏலாதி:39/2

மேல்


மேவல (1)

அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/14

மேல்


மேவலம் (1)

பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4

மேல்


மேவலர் (4)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/6
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் – அகம் 95/11

மேல்


மேவலரை (1)

மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய் – பழ:191/3

மேல்


மேவலன் (3)

புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/3
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12

மேல்


மேவலின் (1)

அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2

மேல்


மேவலை (3)

அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல – புறம் 7/9

மேல்


மேவலைப்பட்ட (1)

இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5

மேல்


மேவலொடு (1)

அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7

மேல்


மேவற்க (1)

நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவர் அகத்து – குறள்:88 7/1,2

மேல்


மேவற்று (1)

கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1

மேல்


மேவன (2)

மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
மேவன செய்து ஒழுகலான் – குறள்:108 3/2

மேல்


மேவா (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவா_கடையும் (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவாதார் (1)

குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார்
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/3,4

மேல்


மேவாதாரோடு (1)

மேவது நன்று மேவாதாரோடு ஓவாது – சிறுபஞ்:99/2

மேல்


மேவாது (1)

மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே – நாலடி:38 2/3

மேல்


மேவாய் (1)

மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24

மேல்


மேவார் (8)

நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார்/ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/1,2
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/53
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார்/நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/11,12
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார்/அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/7,8
மேவார் இலாஅக்கடை – குறள்:106 9/2
தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1
தொடங்கி பிறர் உடைமை மேவார் குடம்பை – பழ:372/2

மேல்


மேவாரை (3)

மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:25/4
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:27/4
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:36/5

மேல்


மேவாள் (1)

பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள்/விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/1,2

மேல்


மேவான் (1)

பொய்யான் பொய் மேவான் புலால் உண்ணான் யாவரையும் – ஏலாதி:44/1

மேல்


மேவி (2)

இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/9

மேல்


மேவிய (4)

இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய/நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி மேல்


மேவின் (1)

மேவின் பரிகாரம் இல் – பழ:320/4

மேல்


மேவினம் (1)

இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6

மேல்


மேவினன் (1)

மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் – கலி 62/2

மேல்


மேவினும் (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவும் (4)

ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை – பரி 13/50
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே – பரி 19/65
விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் – திணை150:48/2
விலங்கேயும் தம்மொடு உடன் உறைதல் மேவும்
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி – பழ:122/1,2

மேல்


மேவேம் (1)

மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் – கலி 62/2

மேல்


மேழக (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77

மேல்


மேழி (2)

கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 205
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11

மேல்


மேற்கொண்டவர் (1)

எடுத்து மேற்கொண்டவர் ஏய வினையை – பழ:331/2

மேல்


மேற்கொண்டார் (1)

பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல் – பழ:304/3

மேல்


மேற்கொண்டாரின் (1)

கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு – குறள்:56 1/1

மேல்


மேற்கொண்டு (10)

கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு/ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 82,83
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/4
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு – திணை150:55/2
தவளையும் மேற்கொண்டு வரும் – திணை150:147/4
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் – குறள்:33 6/1
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து – குறள்:56 1/1,2
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – குறள்:85 5/1
துயிலும் பொழுதே தொடு ஊண் மேற்கொண்டு
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/1,2

மேல்


மேற்கொள்பவர் (1)

அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் – குறள்:72 3/1

மேல்


மேற்கொள்பவற்கு (1)

சான்றாண்மை மேற்கொள்பவற்கு – குறள்:99 1/2

மேல்


மேற்கொள்வது (2)

அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள்:27 2/2
இரப்பவர் மேற்கொள்வது – குறள்:106 5/2

மேல்


மேற்கொள்ளார் (1)

இல்வாழ்க்கையானும் இலிங்கானும் மேற்கொள்ளார்
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம் – பழ:208/1,2

மேல்


மேற்கொளின் (1)

பேதை வினை மேற்கொளின் – குறள்:84 6/2

மேல்


மேற்கொளீஇ (1)

பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – குறள்:94 8/1

மேல்


மேற்கோள் (1)

செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது – முது:4 5/1

மேல்


மேற்செல்கிற்கும் (1)

உடைய மேற்செல்கிற்கும் ஊற்றம் இலாதார் – பழ:324/3

மேல்


மேற்செல்லும் (1)

கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி 1/3

மேல்


மேற்சென்ற (3)

ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற/சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 104/57
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68

மேல்


மேற்சென்றதனால் (1)

விழுமியோன் மேற்சென்றதனால் விழுமிய – பழ:62/2

மேல்


மேற்சென்றாரை (1)

நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/33

மேல்


மேற்சென்று (4)

மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று/வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 34 5/2
மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு – குறள்:79 4/2

மேல்


மேற்பட்ட (1)

மேற்பட்ட கூட்டு மிகை நிற்றல் வேண்டாவே – பழ:333/2

மேல்


மேற்பட (2)

அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட/பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும – கலி 1/2

மேல்


மேற்றா (1)

யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:231/3

மேல்


மேற்றாம் (1)

விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி – நான்மணி:34/3

மேல்


மேற்று (2)

மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
ஊர் மேற்று அமணர்க்கும் ஓடு – பழ:231/4

மேல்


மேற்றே (1)

ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – குறள்:103 7/2

மேல்


மேன்மக்கள் (2)

மேன்மக்கள் தம் வாயால் மீட்டு – நாலடி:7 10/4
மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற – பழ:313/2

மேல்


மேன்மேல் (3)

மேன்மேல் உயர்த்து நிறுப்பானும் தன்னை – நாலடி:25 8/3
தவாஅது மேன்மேல் வரும் – குறள்:37 8/2
விரைந்து உரையார் மேன்மேல் உரையார் பொய் ஆய – ஆசாரக்:76/1

மேல்


மேன்மேலும் (1)

மேன்மேலும் செய்து விடுதல் அது அன்றோ – பழ:305/3

மேல்


மேன்மை (2)

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் – குறள்:14 7/1
மெலியாரை மீதூரும் மேன்மை உடைமை – பழ:157/2

மேல்


மேன்மைக்கண் (1)

போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண்
நோக்கு அற்றவரை பழித்தல் என் என்னானும் – பழ:250/2,3

மேல்


மேன (2)

காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன/ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/21,22

மேல்


மேனி (94)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி/துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 19,20
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி/சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 160,161
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து – மது 707
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 148
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி/விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 2,3
தூசு உடை துகிர் மேனி/மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 148,149
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த – நற் 10/2
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி/குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் – நற் 141/4,5
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை – நற் 301/2
எழில் மா மேனி மகளிர் – நற் 320/9
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
பவழத்து அன்ன மேனி திகழ் ஒளி – குறு 0/2
நறிய நல்லோள் மேனி/முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/4,5
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி/மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/4,5
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி/புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/4,5
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் – குறு 319/6
நன் மா மேனி பசப்ப – குறு 331/7
தண் தளிர் வௌவும் மேனி/ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/3,4
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி/பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/3,4
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி/முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/3,4
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
நன் மா மேனி பசப்ப – ஐங் 221/3
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு – ஐங் 388/4
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட – ஐங் 471/1
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி/சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/7,8
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி/நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 7/73
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி/நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 24/47
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி/தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 40/20
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி/அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 108/52,53
மேனி சிதைத்தான் துறை – கலி 131/20
மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/6
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே – அகம் 42/4
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி/பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/23,24
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/17
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/17
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/14
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி/பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/2,3
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/5
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி/அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/3,4
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி/விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/5,6
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி/நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/1,2
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28
மேனி தளிர்ப்ப வரும் – கார்40:10/4
செயலை இளம் தளிர் அன்ன நின் மேனி
பயலை பழங்கண் கொள – கார்40:16/3,4
மேனி போல் புல்லென்ற காடு – கார்40:18/4
மை இல் மா மேனி நிலம் என்னும் நல்லவள் – கள40:32/1
பிரிந்தவர் மேனி போல் புல்லென்ற வள்ளி – ஐந்50:8/1
பொருந்தினர் மேனி போல் பொற்ப திருந்திழாய் – ஐந்50:8/2
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/2
ஊடி இருப்பினும் ஊரன் நறு மேனி
கூடல் இனிது ஆம் எனக்கு – ஐந்50:30/3,4
மேனி பசப்பு கெட – திணை50:4/4
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து – திணை50:15/3
மேனி ஒழியவிடும் – திணை50:35/4
மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர – திணை50:47/2
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – குறள்:112 3/1
மேனி மேல் ஊரும் பசப்பு – குறள்:119 2/2
மேனி பசப்பு ஊர்வது – குறள்:119 5/2
பசக்கமன் பட்டு ஆங்கு என் மேனி நயப்பித்தார் – குறள்:119 9/1
எழு நாளேம் மேனி பசந்து – குறள்:128 8/2
தம் மேனி நோக்கார் தலை உளரார் கைநொடியார் – ஆசாரக்:77/1
மேனி அல்லால் பிற – ஆசாரக்:77/3
முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 6/1
மேனி சிதையும் பசந்து – கைந்:1/4
ஊர் தரும் மேனி பசப்பு – கைந்:27/3

மேல்


மேனியதுவே (1)

பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1

மேல்


மேனியர் (3)

அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர்/மட மா மிசையோர் – பரி 32 7/3

மேல்


மேனியள் (3)

பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள்/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை – அகம் 174/9,10
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17

மேல்


மேனியன் (1)

வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன்/எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின் – பரி மேல்


மேனியாட்கு (1)

வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு/ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி மேல்


மேனியாய் (2)

பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/2
மாம் தளிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ – ஐந்50:45/3

மேல்


மேனியார் (1)

செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123

மேல்


மேனியாள் (1)

பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள் – திணை150:21/1

மேல்


மேனியான் (2)

பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2
பாப்பு கொடியாற்கு பால் மேனியான் போல – பழ:13/1

மேல்


மேனியில் (1)

கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி 20/34

மேல்


மேனியும் (3)

நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் – நற் 166/2
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும்/பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் – அகம் 95/2,3

மேல்


மேனியை (4)

விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை/வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 41/33,34
பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த – நான்மணி:21/2

மேல்


மேனியொடு (2)

இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு/விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/3,4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6

மேல்


மேனிஆயினும் (1)

எ மேனிஆயினும் நோக்கார் தலைமகன்தம் – ஆசாரக்:77/2

மேல்