மு – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 19
மு_நான்கு 1
முக்கண் 3
முக்கண்_செல்வன் 1
முக்கண்ணான் 2
முக்காழ் 2
முக்கி 2
முக்கோல் 2
முக்கோலும் 1
முக 38
முகக்கவும் 1
முகக்கும் 1
முகக்குவம் 4
முகட்டு 2
முகடி 1
முகடியான் 1
முகடு 5
முகத்த 4
முகத்ததுவே 1
முகத்தர் 1
முகத்தலின் 1
முகத்தவன் 1
முகத்தள் 2
முகத்தன் 1
முகத்தாரை 1
முகத்தான் 3
முகத்தின் 5
முகத்தினள் 2
முகத்தினும் 2
முகத்து 33
முகத்தே 1
முகத்தேம் 1
முகத்தேயும் 1
முகத்தோடு 1
முகந்த 18
முகந்தனர் 1
முகந்தனவே 1
முகந்து 28
முகந்துகொண்டு 3
முகப்ப 1
முகப்படுத்தல் 1
முகம் 111
முகம்_செய்தன 1
முகம்புகுதல் 1
முகமன் 1
முகமா 2
முகமும் 1
முகவா 1
முகவை 6
முகவைக்கு 3
முகன் 15
முகனும் 7
முகனே 2
முகில் 3
முகிழ் 29
முகிழ்த்த 1
முகிழ்த்தனவே 1
முகிழ்த்து 1
முகிழ்ப்பதும் 1
முகிழஆயினும் 1
முகை 136
முகைக்கும் 1
முகைத்து 1
முகைந்த 2
முகைய 2
முகையிற்கு 1
முகையின் 2
முகையும் 3
முகையே 2
முகையொடு 1
முச்சி 14
முச்சிய 2
முசிறி 3
முசு 7
முசுண்டை 8
முசுண்டையொடு 1
முசுவின் 2
முஞ்சமொடு 1
முஞ்ஞை 2
முஞ்ஞையொடு 1
முட்ட 1
முட்டமும் 1
முட்டா 3
முட்டாது 5
முட்டிகை 1
முட்டினும் 1
முட்டு 13
முட்டு-உறாது 1
முட்டு-உறாஅது 1
முட்டுப்பாடு 1
முட்டுமாம் 1
முட்டுவேன்-கொல் 1
முட்டை 5
முட்டையை 1
முட 16
முடக்கல் 1
முடங்கர் 1
முடங்கல் 2
முடங்கி 2
முடங்கிய 1
முடங்கு 9
முடங்கும் 1
முடத்தொடு 2
முடந்தை 3
முடம் 6
முடலை 3
முடவன் 2
முடவு 2
முடி 33
முடி-மார் 4
முடி-மின் 1
முடிக்க 1
முடிக்கும் 3
முடிக 2
முடிகள் 1
முடிகிற்கும் 1
முடித்த 12
முடித்த-காலை 1
முடித்தது 1
முடித்ததூஉம் 1
முடித்தல் 1
முடித்தலின் 1
முடித்தலும் 1
முடித்தனம் 4
முடித்தனன் 1
முடித்தாள் 1
முடித்தி 1
முடித்து 12
முடித்தே 1
முடித்தேன்-மன் 1
முடிதல் 2
முடிந்ததற்கு 1
முடிந்ததும் 1
முடிந்தன்று 1
முடிந்தன 1
முடிந்தால் 1
முடிந்தாலும் 1
முடிந்து 2
முடிந்தோய் 1
முடிநர் 1
முடிநரும் 1
முடிப்பவும் 1
முடிப்பார்க்கும் 2
முடிப்பான் 1
முடிப்பினும் 1
முடிப்புழி 1
முடிய 2
முடியர் 1
முடியரோ 1
முடியன் 1
முடியா 3
முடியாதவாறே 1
முடியாது 3
முடியார் 1
முடியினர் 1
முடியினள் 1
முடியும் 2
முடியும்கொல் 1
முடியுமேல் 1
முடியொடு 2
முடிவதனை 1
முடிவதும் 1
முடிவித்து 1
முடிவு 6
முடிவும் 2
முடிவே 1
முடினே 1
முடுக்கர் 4
முடுக்கருள் 1
முடுக்கலின் 1
முடுக்கி 1
முடுக்கிய 1
முடுக்கு 1
முடுக 4
முடுகி 1
முடுகு 3
முடுவல் 1
முடை 13
முண்டக 5
முண்டகத்து 3
முண்டகம் 8
முண்டத்தான் 1
முண்டை 1
முணக்கவும் 1
முணங்கு 3
முணையின் 1
முணைஇ 3
முணைஇய 3
முத்த 3
முத்தம் 31
முத்தமும் 3
முத்தமொடு 9
முத்தரையர் 1
முத்தரையரே 1
முத்தனை 1
முத்தி 1
முத்தின் 12
முத்தினள் 1
முத்தினும் 1
முத்தீ 4
முத்து 38
முத்தும் 4
முத்தூறு 1
முத்தை 1
முத்தொடு 1
முதல் 129
முதல்வ 4
முதல்வர் 5
முதல்வர்க்கு 1
முதல்வரும் 1
முதல்வற்கு 1
முதல்வன் 8
முதல்வனின் 1
முதல்வனும் 1
முதல்வனை 2
முதல்வியர் 1
முதல 3
முதலா 2
முதலாக 3
முதலாட்டி 1
முதலானே 1
முதலும் 3
முதலை 6
முதலைத்து 1
முதலைய 3
முதலையும் 1
முதலையொடு 4
முதலொடு 2
முதலோர்க்கும் 1
முதற்றே 3
முதன் 1
முதன்முதல் 1
முதன்மையின் 1
முதாஅரி 1
முதியர் 3
முதியரும் 5
முதியவரை 1
முதியவன் 2
முதியன் 1
முதியை 1
முதியோர் 1
முதியோள் 2
முதிர் 82
முதிர்கம் 1
முதிர்ந்த 2
முதிர்ந்தவன் 1
முதிர்ந்தோர் 1
முதிர்ப்பு 1
முதிர்பு 4
முதிர்வு 1
முதிரத்து 2
முதிரத்தோனே 1
முதிரா 7
முதிராது 1
முதிரின் 3
முதிரை 1
முது 102
முதுக்குறை 1
முதுக்குறைந்தது 1
முதுக்குறைமை 1
முதுக்குறைமையும் 1
முதுக்குறைவி 1
முதுகாடு 1
முதுகுடி 2
முதுகுடுமியின் 1
முதுநீர் 2
முதுநூல் 1
முதுபாழ் 3
முதுமக்கள் 1
முதுமை 2
முதுமைக்கு 1
முதுமொழி 4
முதுர்வினள் 1
முதுவருள் 1
முதுவாய் 5
முதுவெள்ளிலை 1
முதுவோர்க்கு 1
முதை 8
முதையல் 2
முந்தி 1
முந்திசினோரே 1
முந்திரி 1
முந்து 14
முந்து-உறுத்தே 1
முந்துற 5
முந்துறல் 1
முந்துறவே 1
முந்துறாத 2
முந்துறீஇ 2
முந்துறுத்து 4
முந்துறுத்தே 3
முந்துறுதல் 1
முந்துறும் 3
முந்துறுமே 1
முந்தூழ் 2
முந்தை 7
முந்தைய 1
முந்தையோர் 2
முந்நால் 1
முந்நீர் 49
முந்நீரை 1
முந்நூலா 1
முந்நூறு 2
மும்மை 1
முய 1
முயக்கத்து 3
முயக்கத்தை 1
முயக்கம் 11
முயக்கமும் 1
முயக்கிடை 1
முயக்கில் 1
முயக்கின் 1
முயக்கினும் 1
முயக்கு 9
முயக்குக்கு 1
முயங்க 7
முயங்கல் 12
முயங்கலளே 1
முயங்கலின் 2
முயங்கலும் 1
முயங்கலேன் 1
முயங்கற்கு 2
முயங்கற்கும் 1
முயங்கன்மின் 1
முயங்கன்மோ 1
முயங்காக்கால் 1
முயங்காது 1
முயங்கார் 1
முயங்கி 26
முயங்கி-உழி 1
முயங்கிய 6
முயங்கியவர் 1
முயங்கியும் 1
முயங்கியோயே 1
முயங்கினள் 7
முயங்கினள்-மன்னே 1
முயங்கினன் 2
முயங்கினேன் 2
முயங்கினை 1
முயங்கு 5
முயங்கு-தொறும் 3
முயங்கு-மதி 1
முயங்குகம் 4
முயங்குதி 2
முயங்கும் 5
முயங்கும்-காலே 1
முயங்குவேம் 1
முயங்கேம் 1
முயல் 23
முயல்க 2
முயல்ப 1
முயல்பவர்க்கு 1
முயல்வார் 1
முயல்வாருள் 1
முயல்வாரை 1
முயல்வு 2
முயலப்படும் 1
முயலவும் 1
முயலா 1
முயலாதான் 1
முயலான் 1
முயலி 1
முயலின் 4
முயலுநர் 2
முயலும் 8
முயற்சி 5
முயற்று 1
முயறல் 3
முயறலும் 1
முயறலே 1
முயறி-மன் 2
முயறும் 1
முயன்ற 1
முயன்றவர் 1
முயன்று 11
முயன்றோர் 1
முயால் 1
முயிறு 3
முரச்சி 1
முரசம் 36
முரசமொடு 8
முரசின் 46
முரசினாய் 1
முரசினான் 1
முரசினோரும் 1
முரசினோன் 1
முரசு 44
முரசும் 3
முரசே 1
முரசொடு 1
முரஞ்சிய 1
முரஞ்சு 1
முரண் 69
முரண்கொள்ளும் 1
முரணி 3
முரணிய 7
முரணியோர் 2
முரணினர் 1
முரம்பில் 1
முரம்பின் 4
முரம்பு 10
முரல் 4
முரல்பவர்க்கு 1
முரல்வு 1
முரல 4
முரலும் 8
முரலுமாம் 1
முரவு 6
முரவை 1
முரற்கை 3
முரற்கையின் 1
முரற்சி 3
முரற்சியர் 1
முரற்சியின் 1
முரன்று 1
முரி 7
முரித்து 1
முரிந்த 2
முரிந்தார் 1
முரிந்து 2
முரியா 1
முரியும் 1
முரியே 1
முருக்கம் 1
முருக்கி 17
முருக்கிய 4
முருக்கின் 9
முருக்கின 1
முருக்கு 6
முருக 2
முருகன் 9
முருகியம் 1
முருகு 30
முருகே 1
முருகொடு 1
முருங்க 3
முருங்கா 1
முருங்கை 5
முருந்தின் 1
முருந்து 5
முருந்தும் 2
முரைசு 4
முரைசொடு 1
முல்லாய் 2
முல்லை 118
முல்லைக்கு 3
முல்லையும் 4
முல்லையொடு 7
முலை 192
முலை_அகம் 1
முலைக்கண் 1
முலைக்கண்ணும் 1
முலைக்கு 2
முலைக்கே 1
முலைகள் 1
முலைப்பால் 1
முலைய 1
முலையள் 6
முலையாய் 7
முலையார் 3
முலையாலும் 1
முலையாள் 3
முலையின் 1
முலையினாள் 1
முலையினும் 1
முலையும் 7
முலையே 3
முலையொடு 1
முழ 2
முழக்கத்து 1
முழக்கம் 3
முழக்கமொடு 2
முழக்கிற்று 1
முழக்கின் 4
முழக்கினும் 1
முழக்கு 7
முழக்கும் 3
முழங்க 13
முழங்கல் 2
முழங்கவும் 1
முழங்கி 18
முழங்கிய 3
முழங்கியது 1
முழங்கினும் 1
முழங்கு 45
முழங்கு-தொறும் 1
முழங்கும் 21
முழந்தாள் 5
முழம் 3
முழவமும் 1
முழவன் 1
முழவில் 1
முழவின் 36
முழவு 45
முழவும் 3
முழவொடு 5
முழவோடு 1
முழா 8
முழு 50
முழு_குழவி 1
முழு_சொல் 1
முழு_நெறி 3
முழு_மீன் 1
முழு_முதல் 22
முழுகி 1
முழுத்த 1
முழுது 18
முழுதுடன் 3
முழுதும் 5
முழுமக்கள் 2
முழுவதும் 4
முழூஉ 1
முழை 7
முள் 101
முள்காது 1
முள்கிய 2
முள்கும் 1
முள்ளி 9
முள்ளின் 2
முள்ளினால் 1
முள்ளுடை 1
முள்ளும் 1
முள்ளூர் 7
முளரி 6
முளவு 7
முளவு_மா 4
முளவு_மான் 3
முளி 22
முளிந்த 1
முளிந்தாரை 1
முளிய 2
முளியும் 1
முளிவு 1
முளை 32
முளைக்கும் 2
முளைத்த 2
முளைப்ப 1
முற்பகல் 3
முற்பட்ட 1
முற்பட 1
முற்ற 4
முற்றத்து 18
முற்றம் 13
முற்றமொடு 1
முற்றல் 2
முற்றலை 1
முற்றவும் 1
முற்றனைத்தும் 1
முற்றா 11
முற்றாது 1
முற்றாமல் 1
முற்றாமை 1
முற்றி 28
முற்றிய 25
முற்றியது 1
முற்றியவரையும் 1
முற்றியும் 2
முற்றிலென் 1
முற்றின 1
முற்றினம் 1
முற்றினவே 2
முற்றினான் 1
முற்றினும் 1
முற்று 18
முற்று_இழாய் 1
முற்றுக 2
முற்றுபு 3
முற்றுபு_முற்றுபு 1
முற்றும் 3
முற்றையும் 1
முறம் 4
முறல் 1
முறி 33
முறித்து 1
முறிந்த 1
முறியினும் 1
முறியும் 1
முறு 1
முறுக்கிய 1
முறுக்கு-உறுத்த 1
முறுக்குநர் 1
முறுக 2
முறுவல் 27
முறுவலள் 2
முறுவலாய் 5
முறுவலார் 2
முறுவலார்க்கு 1
முறுவலாள் 3
முறுவலின் 1
முறுவலும் 1
முறுவலொடு 1
முறை 103
முறை_முறை 4
முறைக்கண்ணே 1
முறைக்கு 1
முறைசெய்தல் 1
முறைசெய்யா 1
முறைப்பட 1
முறைமை 3
முறைமைக்கு 1
முறையர் 1
முறையால் 3
முறையாளர் 2
முறையான் 6
முறையின் 4
முறையினால் 1
முறையும் 1
முறையுளி 5
முறையொடு 1
முன் 187
முன்_நாள் 14
முன்கடை 3
முன்கண் 1
முன்கை 70
முன்கையால் 1
முன்கையாள் 1
முன்கையும் 1
முன்தான் 1
முன்துறை 24
முன்துறையால் 1
முன்ப 6
முன்பனி 2
முன்பால் 1
முன்பின் 36
முன்பினோன் 1
முன்பு 5
முன்புற்று 1
முன்பொடு 8
முன்றில் 63
முன்றிலில் 1
முன்றிலோ 1
முன்றுறை 1
முன்னத்தான் 1
முன்னத்தின் 1
முன்னது 2
முன்னம் 9
முன்னர் 34
முன்னரே 2
முன்னரை 1
முன்னவாம் 1
முன்னவும் 1
முன்னாயின் 1
முன்னி 15
முன்னிய 22
முன்னியது 6
முன்னியரோ 1
முன்னியவ்வே 1
முன்னியோர்க்கே 1
முன்னியோரே 1
முன்னிலை 4
முன்னின்று 1
முன்னினரே 1
முன்னினனே 1
முன்னுதல் 1
முன்னும் 12
முன்னுவர் 1
முன்னுற 1
முன்னே 14
முன்னை 7
முன்னோர் 6
முன்னோன் 2
முனா 1
முனாது 1
முனாஅது 9
முனி 15
முனி_தகு 1
முனிகுவ 1
முனிகுவம் 1
முனிதக்கான் 1
முனிதல் 1
முனிந்த 1
முனிந்தார் 1
முனிந்தாளை 1
முனிந்து 6
முனிநர் 3
முனிபு 1
முனிய 3
முனியல் 3
முனியல்-உறாஅன் 1
முனியா 4
முனியாதார் 2
முனியாது 5
முனியார் 5
முனியார்கொல் 1
முனியான் 3
முனியும் 1
முனியேன் 1
முனிவ 2
முனிவர் 7
முனிவரும் 2
முனிவரையானும் 1
முனிவன் 2
முனிவான் 1
முனிவித்தல் 1
முனிவின் 1
முனிவினால் 1
முனிவு 14
முனிவேன் 2
முனை 76
முனைக்கு 1
முனையது 1
முனையானே 1
முனையின் 19
முனையும் 1
முனையுள்ளும் 1
முனைவயின் 1
முனைவர்க்கும் 1
முனைஇ 8
முனைஇய 8
முனைஇயாள் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

மு (19)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் – பரி 3/36
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/3
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் – நாலடி:19 10/3
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் – கள40:19/3
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை – திணை150:78/1
திங்கள் மு மாரிக்கு வித்து – திரி:98/4
மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் – ஆசாரக்:3/2
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/3
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் – ஆசாரக்:42/1
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை – ஏலாதி:12/3

மேல்


மு_நான்கு (1)

மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11

மேல்


முக்கண் (3)

நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே – புறம் 6/18
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:0/1

மேல்


முக்கண்_செல்வன் (1)

நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன்/ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய – அகம் 181/16,17

மேல்


முக்கண்ணான் (2)

கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12

மேல்


முக்காழ் (2)

கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/2
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை – கலி 96/14

மேல்


முக்கி (2)

திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி/வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் – நற் 22/5,6
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13

மேல்


முக்கோல் (2)

முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4

மேல்


முக்கோலும் (1)

உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும்/நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி மேல்


முக (38)

மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ – சிறு 260
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக/துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/3,4
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் – பரி 19/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/20
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/15
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த – அகம் 167/19
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப – புறம் 119/2
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/13
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/21
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1

மேல்


முகக்கவும் (1)

நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும்/சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் – புறம் 386/3,4

மேல்


முகக்கும் (1)

உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும்/அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/6,7

மேல்


முகக்குவம் (4)

கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/18
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/13

மேல்


முகட்டு (2)

முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார் – ஆசாரக்:22/2
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு – ஆசாரக்:22/3

மேல்


முகடி (1)

மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் – குறள்:62 7/1

மேல்


முகடியான் (1)

முகடியான் மூடப்பட்டார் – குறள்:94 6/2

மேல்


முகடு (5)

முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/43
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3

மேல்


முகத்த (4)

கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த/சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 592,593
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/2
குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் – பழ:58/4

மேல்


முகத்ததுவே (1)

வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே/வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/5,6

மேல்


முகத்தர் (1)

இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர்/கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/11,12

மேல்


முகத்தலின் (1)

அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின்/நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/6,7

மேல்


முகத்தவன் (1)

முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2

மேல்


முகத்தள் (2)

அமரா முகத்தள் ஆகி – குறு 312/7
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள்/விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/1,2

மேல்


முகத்தன் (1)

விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/18

மேல்


முகத்தாரை (1)

மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை/வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று – கலி மேல்


முகத்தான் (3)

முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர் – நான்மணி:12/3
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள்:10 3/1
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் – குறள்:57 5/1

மேல்


முகத்தின் (5)

முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/19
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க – அகம் 176/6
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/25
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – குறள்:71 7/1
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – குறள்:83 4/1

மேல்


முகத்தினள் (2)

அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/9
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே – அகம் 253/3

மேல்


முகத்தினும் (2)

கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே – புறம் 332/10

மேல்


முகத்து (33)

மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து/நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 157,158
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து/ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 711,712
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/6
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து/மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/30,31
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/21
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து/எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/21,22
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து/ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/25,26
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ – திணை150:1/3
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா – திணை150:71/1
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள்:40 3/1
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் – குறள்:58 4/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – குறள்:75 9/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து
வீறு எய்தி மாண்டது அரண் – குறள்:75 9/1,2
சான்றோர் முகத்து களி – குறள்:93 3/2
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – குறள்:112 7/2
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/3
முனியார் துனியார் முகத்து எதிர் நில்லார் – ஆசாரக்:69/1
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து
உண்ணி பறித்துவிடல் – பழ:74/3,4

மேல்


முகத்தே (1)

இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5

மேல்


முகத்தேம் (1)

இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி – அகம் 110/15

மேல்


முகத்தேயும் (1)

ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று – குறள்:93 3/1

மேல்


முகத்தோடு (1)

பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/13

மேல்


முகந்த (18)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும் – பட் 126
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு – நற் 163/2
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/3
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி – அகம் 296/8
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் – அகம் 300/1
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/2
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி – கார்40:33/1
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை – கள40:39/2

மேல்


முகந்தனர் (1)

முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/6

மேல்


முகந்தனவே (1)

கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/11

மேல்


முகந்து (28)

புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து/கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 255,256
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து/கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 308,309
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து/உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 145/22,23
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து/துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/2,3
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/13
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/9
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/7
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் – புறம் 60/7
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
களிறு முகந்து பெயர்குவம் எனினே – புறம் 368/1
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/20
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து
மின்னோடு வந்தது எழில் வானம் வந்து என்னை – ஐந்70:16/2,3
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை – திணை50:27/2,3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3

மேல்


முகந்துகொண்டு (3)

என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு/இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 128,129
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு/யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 27,28
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு/ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/1,2

மேல்


முகப்ப (1)

சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது – கலி 18/5

மேல்


முகப்படுத்தல் (1)

எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் – பதி 53/13

மேல்


முகம் (111)

பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம்/ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 92,93
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம்/மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 94,95
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம்/எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 96,97
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம்/செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 98,99
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம்/குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 100,101
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193
இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம்/திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 448,449
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென – நற் 39/2
என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் – நற் 55/9
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
என் முகம் நோக்கினள் எவன்-கொல் தோழி – நற் 206/8
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய – நற் 360/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப – குறு 284/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு – ஐங் 44/2
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் – பதி 38/5
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/67
உடன்ற-கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம்/பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 31/5
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம்/படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 56/23
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – கலி 60/19
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 64/2
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் – கலி 77/3
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க – கலி 126/21
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/14
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/15
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
வல்லே என் முகம் நோக்கி – அகம் 248/15
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை – அகம் 260/8
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/7
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/3
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் – புறம் 309/1
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/20
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/14
வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் – நாலடி:20 8/3
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் – நாலடி:26 10/3
மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும் – நான்மணி:0/1
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் – நான்மணி:45/4
முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை – இனிய40:0/3
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய – கார்40:38/1
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம்
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் – ஐந்50:44/2,3
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் – திணை150:72/1
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – குறள்:9 10/1
இன் முகம் காணும் அளவு – குறள்:23 4/2
கடுத்தது காட்டும் முகம் – குறள்:71 6/2
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள்:71 8/1
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து – குறள்:79 6/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – குறள்:83 10/1
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் – குறள்:112 8/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – குறள்:112 9/1
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் – திரி:101/3
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் – ஆசாரக்:86/2
படர்ந்ததே கூறும் முகம் – பழ:41/4
முகம் புறத்து கண்டால் பொறுக்கலாதாரை – பழ:46/1

மேல்


முகம்_செய்தன (1)

முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1

மேல்


முகம்புகுதல் (1)

முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் – நாலடி:31 3/4

மேல்


முகமன் (1)

முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/13

மேல்


முகமா (2)

தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் – திணை150:34/1
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் – ஆசாரக்:58/3

மேல்


முகமும் (1)

வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை – பரி 10/95

மேல்


முகவா (1)

ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா/களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/13,14

மேல்


முகவை (6)

கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/14
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள் – அகம் 126/11
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை/அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/11,12
முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/11
வேழ முகவை நல்கு-மதி – புறம் 369/27
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29

மேல்


முகவைக்கு (3)

வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும – புறம் 370/21
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/34

மேல்


முகன் (15)

முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/9
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் – நான்மணி:58/2
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா – ஐந்70:44/2
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே – பழ:301/3

மேல்


முகனும் (7)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும்/விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 22/1
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் – கலி 55/7
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் – ஐந்70:58/2
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா – குறள்:112 6/1

மேல்


முகனே (2)

மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே/மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 90,91
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6

மேல்


முகில் (3)

வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில்/பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி மேல்


முகிழ் (29)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ்/உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 157,158
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/2
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப – குறு 17/2
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/55
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும் – சிறுபஞ்:28/1

மேல்


முகிழ்த்த (1)

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் – சிறு 231

மேல்


முகிழ்த்தனவே (1)

முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1

மேல்


முகிழ்த்து (1)

முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16

மேல்


முகிழ்ப்பதும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முகிழஆயினும் (1)

அள்ளிக்கொள்வு அன்ன குறு முகிழஆயினும்
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் – நாலடி:27 2/1,2

மேல்


முகை (136)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 157
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/9
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/6
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை/ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/2,3
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை/மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/3,4
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை/கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/2,3
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/5
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை/எருவை நறும் பூ நீடிய – நற் 261/8,9
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை/இரும் போது கமழும் கூந்தல் – நற் 298/10,11
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை/ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/4,5
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை/ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/5,6
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி – நற் 370/10
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/2
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை/இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/1,2
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு – குறு 188/1
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே – குறு 193/6
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை/செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/5,6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை/குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/1,2
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை/சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/2,3
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை/கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை – குறு 343/4,5
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை/வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/1,2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
கல் முகை வேங்கை மலரும் – ஐங் 276/5
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை/ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/2,3
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய – ஐங் 461/1
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை/செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 10/19
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/13
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை/அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 14/3
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/9
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் – கலி 105/42
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை/துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/1,2
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை/செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/2,3
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/16
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை/முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/3,4
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை/வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/9,10
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி – அகம் 183/11
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை/முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/13,14
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/14
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/17
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் – அகம் 242/18
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/9
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று – அகம் 317/4
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் – புறம் 269/1
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/4
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று – ஐந்50:3/3
கண முகை கை என காந்தள் கவின் – திணை50:2/1
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் – திணை50:2/2
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத – திணை50:29/1
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே – திணை150:36/1
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு – திணை150:118/1
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள்:128 4/1
குருதி மலர் தோன்றி கூர் முகை ஈன – கைந்:26/1

மேல்


முகைக்கும் (1)

பாசிலை முல்லை முகைக்கும்/ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/9,10

மேல்


முகைத்து (1)

கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11

மேல்


முகைந்த (2)

மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை – ஐங் 6/4
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த/அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/18,19

மேல்


முகைய (2)

கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/2
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2

மேல்


முகையிற்கு (1)

நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு/கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி மேல்


முகையின் (2)

சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9

மேல்


முகையும் (3)

எயிறு என முகையும் நாடற்கு – குறு 186/3
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15

மேல்


முகையே (2)

சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7

மேல்


முகையொடு (1)

தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14

மேல்


முச்சி (14)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி/பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 26,27
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 104
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி/குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 182,183
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி/உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 113/25
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி/நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/1,2
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி/தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – அகம் 231/14,15
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/7
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி/புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/23,24

மேல்


முச்சிய (2)

வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய/தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 16/8

மேல்


முசிறி (3)

முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/15
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ – அகம் 149/11
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10

மேல்


முசு (7)

மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் – ஐந்70:9/1
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை – பழ:268/3
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் – கைந்:4/2

மேல்


முசுண்டை (8)

கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை/நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் – மலை 101,102
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/9
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/2
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி – புறம் 320/1

மேல்


முசுண்டையொடு (1)

சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281

மேல்


முசுவின் (2)

வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/15

மேல்


முஞ்சமொடு (1)

கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8

மேல்


முஞ்ஞை (2)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை/முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/14,15

மேல்


முஞ்ஞையொடு (1)

முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி – புறம் 320/1

மேல்


முட்ட (1)

முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து – கைந்:39/1

மேல்


முட்டமும் (1)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும்/பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் – குறி 258,259

மேல்


முட்டா (3)

புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
முறை காக்கும் முட்டா செயின் – குறள்:55 7/2

மேல்


முட்டாது (5)

முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது/தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 564,565
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது/நீர் நாண நெய் வழங்கியும் – புறம் 166/20,21
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் – திரி:31/2
முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால் – பழ:279/2

மேல்


முட்டிகை (1)

முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் – நாலடி:21 8/1

மேல்


முட்டினும் (1)

பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும்
சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும் – நான்மணி:89/2,3

மேல்


முட்டு (13)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/13
முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை – நாலடி:24 8/1
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப – நாலடி:25 10/3
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் – நாலடி:29 8/2
முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது – இனிய40:19/3
கேட்டு மறவாத கூர்மையும் முட்டு இன்றி – திரி:85/2
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி – திரி:99/2
முட்டு இன்று ஒருவர் உடைய பொழுதின்கண் – பழ:59/1
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் – பழ:197/3
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் – பழ:312/1

மேல்


முட்டு-உறாது (1)

இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது/புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/5,6

மேல்


முட்டு-உறாஅது (1)

ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16

மேல்


முட்டுப்பாடு (1)

முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/36

மேல்


முட்டுமாம் (1)

துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீழ் – நாலடி:7 4/4

மேல்


முட்டுவேன்-கொல் (1)

முட்டுவேன்-கொல் தாக்குவேன்-கொல் – குறு 28/1

மேல்


முட்டை (5)

கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை/வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/1,2
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை/பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/6,7
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் – புறம் 173/6
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை/கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/9,10

மேல்


முட்டையை (1)

யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை/தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/3,4

மேல்


முட (16)

முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி – நற் 384/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை – கலி 133/4
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
முட பனையத்து வேர் முதலா – புறம் 229/3
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1

மேல்


முடக்கல் (1)

எடுத்தல் முடக்கல் நிமிர்த்தல் நிலையே – ஏலாதி:69/1

மேல்


முடங்கர் (1)

மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/4

மேல்


முடங்கல் (2)

பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல்/சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/8,9
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்_குரீஇ – குறு 374/5

மேல்


முடங்கி (2)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி/ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் – பெரும் 89,90
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9

மேல்


முடங்கிய (1)

பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6

மேல்


முடங்கு (9)

முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/5
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு – திணை150:131/2

மேல்


முடங்கும் (1)

நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும்
நாயை புலியாம் எனல் – பழ:117/3,4

மேல்


முடத்தொடு (2)

யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/8
நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு
பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே – பழ:146/2,3

மேல்


முடந்தை (3)

முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/13
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3

மேல்


முடம் (6)

முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/3
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த – ஐந்70:71/1
தாய் மிதித்த ஆகா முடம் – பழ:299/4
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு – ஏலாதி:53/2

மேல்


முடலை (3)

முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – பெரும் 61
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – நெடு 32
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் – பழ:72/2

மேல்


முடவன் (2)

பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன்/உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/2,3
தானும் நடவான் முடவன் பிடிப்பூணி – பழ:192/3

மேல்


முடவு (2)

முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1

மேல்


முடி (33)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் – பெரும் 212
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 256
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/10
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/10
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 14/11
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/17
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/13
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/44
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி/இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 20/93
பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/59
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி/ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப – அகம் 379/11,12
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி – திணை150:53/4
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி – ஏலாதி:17/2

மேல்


முடி-மார் (4)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார்/மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே – திரு 89,90
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார்/சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/1,2
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார்/கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/11,12
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார்/செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/12,13

மேல்


முடி-மின் (1)

அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5

மேல்


முடிக்க (1)

செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6

மேல்


முடிக்கும் (3)

உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – குறள்:52 7/1
எவ்வம் துணையா பொருள் முடிக்கும் தாளாண்மை – பழ:63/1

மேல்


முடிக (2)

இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/9

மேல்


முடிகள் (1)

முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39

மேல்


முடிகிற்கும் (1)

முடிகிற்கும் உள்ளத்தவர் – நாலடி:7 2/4

மேல்


முடித்த (12)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/3
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த/இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/6,7
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/18
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி – பதி 64/4
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி – அகம் 73/1
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/4

மேல்


முடித்த-காலை (1)

வேந்து வினை முடித்த-காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1

மேல்


முடித்தது (1)

அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது/கேட்டனள் என்பவோ யாய் – கலி மேல்


முடித்ததூஉம் (1)

வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம்/அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் – புறம் 224/9,10

மேல்


முடித்தல் (1)

பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல்/அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால் – அகம் 286/12,13

மேல்


முடித்தலின் (1)

முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின்/ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/14,15

மேல்


முடித்தலும் (1)

கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும் – சிறு 213

மேல்


முடித்தனம் (4)

முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் – நற் 169/1
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே – அகம் 204/4
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11

மேல்


முடித்தனன் (1)

வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1

மேல்


முடித்தாள் (1)

கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 107/15

மேல்


முடித்தி (1)

உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2

மேல்


முடித்து (12)

தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 264
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து/வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் – முல் 19,20
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து/மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 494,495
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/8
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை – கலி 56/3
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து/வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – அகம் 175/8,9
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
எண்ணும் பொருள் இனிதே எல்லாம் முடித்து எமக்கு – ஐந்70:0/1
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/2,3

மேல்


முடித்தே (1)

சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24

மேல்


முடித்தேன்-மன் (1)

கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் – கலி 115/6

மேல்


முடிதல் (2)

முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ – பதி 81/12
முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல் – பழ:309/3

மேல்


முடிந்ததற்கு (1)

முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது – பழ:319/1

மேல்


முடிந்ததும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முடிந்தன்று (1)

முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே – அகம் 244/14

மேல்


முடிந்தன (1)

வீறு சால் வேந்தன் வினையும் முடிந்தன
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு – கார்40:20/1,2

மேல்


முடிந்தால் (1)

உடையான் வழக்கு இனிது ஒப்ப முடிந்தால்
மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் – இனிய40:2/1,2

மேல்


முடிந்தாலும் (1)

முடிந்தாலும் பீழை தரும் – குறள்:66 8/2

மேல்


முடிந்து (2)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5

மேல்


முடிந்தோய் (1)

உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/10

மேல்


முடிநர் (1)

யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர்/இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ – குறு 195/3,4

மேல்


முடிநரும் (1)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும்/பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 514,515

மேல்


முடிப்பவும் (1)

பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7

மேல்


முடிப்பார்க்கும் (2)

பொய்ந்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும்
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/2,3
பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும்
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர் – பழ:395/2,3

மேல்


முடிப்பான் (1)

அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் – பழ:186/2

மேல்


முடிப்பினும் (1)

நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும்/நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/3,4

மேல்


முடிப்புழி (1)

தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு – பழ:63/2

மேல்


முடிய (2)

வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய் – திணை150:83/2
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் – சிறுபஞ்:22/2,3

மேல்


முடியர் (1)

தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23

மேல்


முடியரோ (1)

அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7

மேல்


முடியன் (1)

வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன்/வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/9,10

மேல்


முடியா (3)

முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் – பரி 8/42
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா
துனியால் திரை உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:236/2,3

மேல்


முடியாதவாறே (1)

முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் – பழ:389/2

மேல்


முடியாது (3)

முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற – பழ:319/1,2

மேல்


முடியார் (1)

நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் – குறள்:91 8/1

மேல்


முடியினர் (1)

வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர்/மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 127,128

மேல்


முடியினள் (1)

அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11

மேல்


முடியும் (2)

மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் – நாலடி:19 10/3
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு – பழ:49/3

மேல்


முடியும்கொல் (1)

முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன் – கைந்:12/3

மேல்


முடியுமேல் (1)

முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப – நாலடி:25 10/3

மேல்


முடியொடு (2)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 76

மேல்


முடிவதனை (1)

தம்மால் முடிவதனை தாம் ஆற்றி செய்கலார் – பழ:293/1

மேல்


முடிவதும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முடிவித்து (1)

நின்ற பொழுதின் முடிவித்து கொள்வதே – பழ:77/2

மேல்


முடிவு (6)

பின்னார் இல் அந்தி முடிவு – திணை150:132/4
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு – திணை150:135/2
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – குறள்:64 10/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள்:68 1/1
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – குறள்:103 4/1
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற – பழ:21/1

மேல்


முடிவும் (2)

முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – குறள்:68 6/1
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது – பழ:196/2

மேல்


முடிவே (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6

மேல்


முடினே (1)

ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4

மேல்


முடுக்கர் (4)

குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர்/அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 213,214
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/5
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர்/பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/13,14
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5

மேல்


முடுக்கருள் (1)

முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9

மேல்


முடுக்கலின் (1)

கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 85

மேல்


முடுக்கி (1)

இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி/புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 27,28

மேல்


முடுக்கிய (1)

பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ – மலை 177

மேல்


முடுக்கு (1)

மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – பரி 20/54

மேல்


முடுக (4)

குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக/இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/2,3
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக/கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/18,19
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக/செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல – அகம் 64/6,7
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக/செல்லும் நெடுந்தகை தேரே – அகம் 324/13,14

மேல்


முடுகி (1)

முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை – நாலடி:24 8/1

மேல்


முடுகு (3)

முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து – அகம் 48/20
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி – அகம் 339/3

மேல்


முடுவல் (1)

முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563

மேல்


முடை (13)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/7
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை/கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும் – அகம் 3/9,10
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை/இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/3,4
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி – நாலடி:5 8/4

மேல்


முண்டக (5)

கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் – குறு 51/1
முண்டக கோதை நனைய – ஐங் 121/2
முண்டக நறு மலர் கமழும் – ஐங் 177/3
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11
முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் – ஐந்70:61/3

மேல்


முண்டகத்து (3)

மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து/மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/1,2

மேல்


முண்டகம் (8)

கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/2
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து – நற் 311/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் – கலி 133/1
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/7
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/4

மேல்


முண்டத்தான் (1)

முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் – ஐந்70:0/3

மேல்


முண்டை (1)

அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6

மேல்


முணக்கவும் (1)

பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும்/மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் – நற் 114/2,3

மேல்


முணங்கு (3)

வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2

மேல்


முணையின் (1)

வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின்/செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/1,2

மேல்


முணைஇ (3)

சோலை வாழை முணைஇ அயலது – நற் 232/3
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ/தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/2,3
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை – நற் 279/1

மேல்


முணைஇய (3)

சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7

மேல்


முத்த (3)

முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1

மேல்


முத்தம் (31)

நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம்/வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 57,58
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம்/அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 315,316
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து – நற் 202/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் – ஐங் 195/1
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/16
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம்/வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/6,7
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் – கலி 92/35
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம்/வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/2,3
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம்/கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/9,10
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம்/கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/14,15
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை – அகம் 247/1
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/11
மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம்
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/1,2
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் – நான்மணி:4/3
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் – கார்40:23/1
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம்
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் – ஐந்50:46/1,2
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் – ஐந்70:61/1
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் – திணை50:18/1
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம்
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் – திணை50:45/1,2
கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா – திணை150:42/3
தொடி கையிடை முத்தம் தொக்கு – திணை150:42/4
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம்
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து – திணை150:48/3,4
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – குறள்:112 3/1

மேல்


முத்தமும் (3)

சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும்/இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/11,12
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும்/வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/17,18

மேல்


முத்தமொடு (9)

வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய – பொரு 162
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு/பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 681,682
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 67/4
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் – அகம் 126/12
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு/மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – அகம் 282/7,8

மேல்


முத்தரையர் (1)

பெரு முத்தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும் – நாலடி:20 10/1

மேல்


முத்தரையரே (1)

நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் பெரு முத்தரையரே
செல்வரை சென்று இரவாதார் – நாலடி:30 6/3,4

மேல்


முத்தனை (1)

சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20

மேல்


முத்தி (1)

புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14

மேல்


முத்தின் (12)

பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின்/இலங்கு வளை இரும் சேரி – மது 135,136
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி – குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் – அகம் 13/1
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/9
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/13
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/20
கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் – ஐந்70:43/3

மேல்


முத்தினள் (1)

முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே – கலி 82/17

மேல்


முத்தினும் (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 13

மேல்


முத்தீ (4)

மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் – புறம் 2/23
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13

மேல்


முத்து (38)

முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று – திரு 305
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து – நெடு 125
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை – நற் 23/6
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று – நற் 110/5
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/3
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/12
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு – புறம் 380/1
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/3
முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து
கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் – திணை150:154/1,2
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3

மேல்


முத்தும் (4)

தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய – புறம் 218/1
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் – நாலடி:40 9/1
பவழமும் முத்தும் பளிங்கும் விரைஇ – திணை50:50/1

மேல்


முத்தூறு (1)

குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த – புறம் 24/22

மேல்


முத்தை (1)

இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4

மேல்


முத்தொடு (1)

முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3

மேல்


முதல் (129)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல்/நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 547,548
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் – குறி 217
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி – பட் 19
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல்/சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/1,2
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ – நற் 54/1
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/6
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/12
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல்/அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/1,2
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/8
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி – குறு 69/3
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல்/கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/4,5
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/7
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல்/குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/1,2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல்/சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/10,11
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/6
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து – பரி 19/101
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/8
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/2
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/51
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/19
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப – அகம் 51/13
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல்/கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/4,5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் – அகம் 227/9
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ – அகம் 265/6
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி – அகம் 284/7
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே – அகம் 307/15
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல்/ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை – அகம் 369/16,17
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல்/ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/17,18
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி – புறம் 150/2
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல்/வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என – புறம் 237/4,5
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் – புறம் 376/6
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை – புறம் 393/1
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல்/முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/19,20
உற்றார் முன் தோன்றா உறா முதல் தெற்றென – நான்மணி:8/2
கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப – திணை150:143/3
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – குறள்:45 9/1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – குறள்:47 3/1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – குறள்:95 8/1
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – குறள்:131 4/2
உள்ளூரவரால் உணர்ந்தார் முதல் எனினும் – பழ:108/1
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற – பழ:141/2
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/3
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் – பழ:312/4

மேல்


முதல்வ (4)

ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது – பரி 2/19
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ/நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/47,48
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/17

மேல்


முதல்வர் (5)

முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக – புறம் 26/13
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர்/திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/7,8
செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் – திரி:98/1

மேல்


முதல்வர்க்கு (1)

முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4

மேல்


முதல்வரும் (1)

மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும்/பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக – பரி மேல்


முதல்வற்கு (1)

ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1

மேல்


முதல்வன் (8)

வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/6
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன்/விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 75/24
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/2
முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் – சிறுபஞ்:6/2

மேல்


முதல்வனின் (1)

ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த – பரி 8/6

மேல்


முதல்வனும் (1)

மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3

மேல்


முதல்வனை (2)

மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் – பரி 1/56
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/61

மேல்


முதல்வியர் (1)

முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட – பரி 11/82

மேல்


முதல (3)

கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/2
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி – அகம் 332/1
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – குறள்:1 1/1

மேல்


முதலா (2)

முட பனையத்து வேர் முதலா/கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/3,4
வளி முதலா எண்ணிய மூன்று – குறள்:95 1/2

மேல்


முதலாக (3)

தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக/அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 137/13
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக/பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி மேல்


முதலாட்டி (1)

யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி/பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/1,2

மேல்


முதலானே (1)

புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17

மேல்


முதலும் (3)

வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு – குறு 257/1
வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ – பரி 3/66
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் – பழ:199/2

மேல்


முதலை (6)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன – அகம் 301/6
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – குறள்:50 5/1

மேல்


முதலைத்து (1)

பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2

மேல்


முதலைய (3)

கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய/கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க – அகம் 72/8,9
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10

மேல்


முதலையும் (1)

கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257

மேல்


முதலையொடு (4)

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு/திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 90,91
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு/வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/1,2
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4

மேல்


முதலொடு (2)

வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் – நற் 158/8
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/2

மேல்


முதலோர்க்கும் (1)

பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும்/கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/2,3

மேல்


முதற்றே (3)

உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12
பகவன் முதற்றே உலகு – குறள்:1 1/2

மேல்


முதன் (1)

முதன் – கைந்:14/4

மேல்


முதன்முதல் (1)

கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/7

மேல்


முதன்மையின் (1)

மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த – பரி 13/25

மேல்


முதாஅரி (1)

சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/5

மேல்


முதியர் (3)

இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 233/8

மேல்


முதியரும் (5)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/7
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/4
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – அகம் 348/12
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1

மேல்


முதியவரை (1)

முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால் – ஆசாரக்:26/1

மேல்


முதியவன் (2)

தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக – கலி 2/1
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2

மேல்


முதியன் (1)

செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன்/ஆதனுங்கன் போல நீயும் – புறம் 389/12,13

மேல்


முதியை (1)

முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் – பரி 2/23

மேல்


முதியோர் (1)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர்/அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 187,188

மேல்


முதியோள் (2)

வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 277/2
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 278/2

மேல்


முதிர் (82)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 317
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 51
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/8
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் – நற் 297/8
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் – குறு 85/3
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள் – குறு 87/1
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/4
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது – குறு 164/3
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே – குறு 176/4
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/3
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/3
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய – அகம் 46/4
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன – அகம் 122/22
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி – அகம் 166/1
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/3
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் – அகம் 213/7
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/5
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல் – அகம் 297/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/11
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு – புறம் 249/5
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி – புறம் 297/6
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த – ஐந்70:71/1
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி – திணை50:28/2

மேல்


முதிர்கம் (1)

சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே – நற் 295/9

மேல்


முதிர்ந்த (2)

விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 135
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் – பழ:204/1

மேல்


முதிர்ந்தவன் (1)

கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6

மேல்


முதிர்ந்தோர் (1)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1

மேல்


முதிர்ப்பு (1)

சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2

மேல்


முதிர்பு (4)

பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு/நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/3,4
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு/உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/3,4

மேல்


முதிர்வு (1)

முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 6/1

மேல்


முதிரத்து (2)

அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ – புறம் 158/25
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன் – புறம் 163/8

மேல்


முதிரத்தோனே (1)

மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே/செல்குவை ஆயின் நல்குவன் பெரிது என – புறம் 160/13,14

மேல்


முதிரா (7)

முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/8
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/3
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/11
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
ஒருவந்தம் அன்றால் உறை முதிரா நீரால் – திணை150:103/1

மேல்


முதிராது (1)

கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து – பழ:390/2

மேல்


முதிரின் (3)

காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:24/3
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் – பழ:327/3
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின்
தாய் தாள் மேல் வீழ்ந்துவிடும் – பழ:327/3,4

மேல்


முதிரை (1)

செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை/வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 55/7,8

மேல்


முது (102)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 284
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல – சிறு 40
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை – பெரும் 294
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 11
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் – மது 409
முது மரத்த முரண் களரி – பட் 59
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் – நற் 58/1
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/8
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ – நற் 200/4
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் – நற் 293/2
பழங்கண் முது நெறி மறைக்கும் – நற் 302/9
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/4
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை – ஐங் 21/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் – ஐங் 245/1
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – பரி 20/54
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 68/4
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை – அகம் 16/1
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/7
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/6
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – அகம் 254/2
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி – அகம் 283/4
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல – புறம் 70/5
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் – புறம் 158/23
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/2
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/9
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க – புறம் 237/12
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப – புறம் 258/1
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி – புறம் 319/3
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/9
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் – புறம் 326/1
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/12
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் – புறம் 364/11
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/14
முது நீர் பழனத்து தாமரை தாளின் – நான்மணி:0/3
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே – இனிய40:18/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை – இனிய40:18/3
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/2
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப – ஐந்70:40/1
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும் – ஆசாரக்:57/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து – பழ:21/2
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/4
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் – பழ:108/3
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் – பழ:303/1
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு – சிறுபஞ்:70/4
மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள் – சிறுபஞ்:83/3
பாசி பசும் சுனை பாங்கர் அழி முது நீர் – கைந்:3/1
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து – கைந்:39/1

மேல்


முதுக்குறை (1)

முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9

மேல்


முதுக்குறைந்தது (1)

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – குறள்:71 7/1

மேல்


முதுக்குறைமை (1)

சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9

மேல்


முதுக்குறைமையும் (1)

கழி முதுக்குறைமையும் பழியும் என்றிசினே – குறு 217/7

மேல்


முதுக்குறைவி (1)

சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9

மேல்


முதுகாடு (1)

அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு/நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/4,5

மேல்


முதுகுடி (2)

முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி/நனம் தலை மூதூர் வினவலின் – புறம் 391/9,10

மேல்


முதுகுடுமியின் (1)

பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் – மது 759

மேல்


முதுநீர் (2)

இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர்/புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/1,2
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/15

மேல்


முதுநூல் (1)

ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல்/இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/4,5

மேல்


முதுபாழ் (3)

முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ்/கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் – அகம் 77/6,7
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ்/முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/10,11

மேல்


முதுமக்கள் (1)

முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய – பழ:209/1

மேல்


முதுமை (2)

முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் – பரி 2/23
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15

மேல்


முதுமைக்கு (1)

ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு/ஊழி யாவரும் உணரா – பரி மேல்


முதுமொழி (4)

பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/42
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/47
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் – பரி 13/41

மேல்


முதுர்வினள் (1)

முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/5

மேல்


முதுவருள் (1)

நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவா செறிவு – குறள்:72 5/1,2

மேல்


முதுவாய் (5)

முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/2
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய்/பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/8,9
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/14

மேல்


முதுவெள்ளிலை (1)

முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும் – மது 119

மேல்


முதுவோர்க்கு (1)

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் – சிறு 231

மேல்


முதை (8)

முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் – குறு 155/1
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை – அகம் 88/1
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/10
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4

மேல்


முதையல் (2)

விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி – நற் 121/1
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8

மேல்


முந்தி (1)

முந்தி இருப்ப செயல் – குறள்:7 7/2

மேல்


முந்திசினோரே (1)

இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17

மேல்


முந்திரி (1)

முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/3

மேல்


முந்து (14)

முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/17
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும் – பரி 13/17
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/7
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த – புறம் 361/21
முந்து தான் செய்த வினை – நான்மணி:42/4
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/2
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – குறள்:61 3/2
முந்து கிளவா செறிவு – குறள்:72 5/2

மேல்


முந்து-உறுத்தே (1)

புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே – நற் 89/11

மேல்


முந்துற (5)

ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 607
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற/நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 284,285
எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/18
முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை – இனிய40:0/3
முந்துற நாடி புறந்தரல் ஓம்புக – பழ:69/2

மேல்


முந்துறல் (1)

முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் – பரி 20/22

மேல்


முந்துறவே (1)

வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5

மேல்


முந்துறாத (2)

வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை – பழ:2/3
கனா முந்துறாத வினை – பழ:2/4

மேல்


முந்துறீஇ (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/3
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ/தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி மேல்


முந்துறுத்து (4)

நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/4
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து/பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/3,4
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து/கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் – புறம் 29/18,19

மேல்


முந்துறுத்தே (3)

காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே – ஐங் 116/4
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/15
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/20

மேல்


முந்துறுதல் (1)

யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை – அகம் 261/11

மேல்


முந்துறும் (3)

சூழினும் தான் முந்துறும் – குறள்:38 10/2
காயினும் தான் முந்துறும் – குறள்:71 7/2
மடி தற்று தான் முந்துறும் – குறள்:103 3/2

மேல்


முந்துறுமே (1)

ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11

மேல்


முந்தூழ் (2)

முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே – குறு 239/6
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/8

மேல்


முந்தை (7)

முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை – மது 620
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் – நற் 355/6
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
முந்தை எழுத்தின் வரவு உணர்ந்து பிற்பாடு – திரி:56/1
முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் – திரி:67/3

மேல்


முந்தைய (1)

முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் – கலி 84/29

மேல்


முந்தையோர் (2)

முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:4/4
முந்தையோர் கண்ட முறை – ஆசாரக்:11/4

மேல்


முந்நால் (1)

முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/3

மேல்


முந்நீர் (49)

இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – திரு 293
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 2
வான் இயைந்த இரு முந்நீர்/பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து – மது 75,76
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர்/திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 235,236
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 425
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் – மது 768
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/6
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/2
இரு முந்நீர் துருத்தியுள் – பதி 20/2
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/21
கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை – பதி 90/16
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர்/வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 23/70
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு – பரி 24/94
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் – கலி 5/6
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/28
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர்/நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/25,26
முந்நீர் விழவின் நெடியோன் – புறம் 9/10
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் – புறம் 13/5
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ – புறம் 18/1
இரு முந்நீர் குட்டமும் – புறம் 20/1
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக – புறம் 35/1
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல – புறம் 60/1
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி – புறம் 66/1
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை – புறம் 137/2
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
துணி முந்நீர் துஞ்சாதது – ஐந்70:60/4
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர்
பண்டம் கொள் நாவாய் வழங்கும் துறைவனை – ஐந்70:61/1,2
எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர்
பொழிலும் விலை ஆமோ போந்து – திணை150:15/3,4
முந்நீர் திரையின் எழுந்து இயங்கா மேதையும் – திரி:35/1
பார் எறியும் முந்நீர் துறைவ கடன் அன்றோ – பழ:101/3
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் – பழ:343/1
துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த – கைந்:51/3

மேல்


முந்நீரை (1)

ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/1,2

மேல்


முந்நூலா (1)

முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் – கலி 103/31

மேல்


முந்நூறு (2)

முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் – புறம் 110/4

மேல்


மும்மை (1)

தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் – பரி 26/1

மேல்


முய (1)

முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை – நற் 230/1

மேல்


முயக்கத்து (3)

கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து/பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ – பதி 50/20,21
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து/நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய் – பரி 305/7,8

மேல்


முயக்கத்தை (1)

மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13

மேல்


முயக்கம் (11)

மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் – பரி 18/18
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம்/மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 71/22
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம்/அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/10,11
தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை – அகம் 112/10
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/10
பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – குறள்:92 3/1

மேல்


முயக்கமும் (1)

வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும்/தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/14,15

மேல்


முயக்கிடை (1)

முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற – குறள்:124 9/1

மேல்


முயக்கில் (1)

முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26

மேல்


முயக்கின் (1)

மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின்/மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/15,16

மேல்


முயக்கினும் (1)

மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும்/இனிய மன்ற தாமே – ஐங் 337/2,3

மேல்


முயக்கு (9)

மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/7
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9
மாய மகளிர் முயக்கு – குறள்:92 8/2
அ மா அரிவை முயக்கு – குறள்:111 7/2
போழ படாஅ முயக்கு – குறள்:111 8/2
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு – குறள்:119 6/2

மேல்


முயக்குக்கு (1)

முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து – பரி 24/43

மேல்


முயங்க (7)

பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் – குறு 84/1
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே – குறு 353/7
நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க/வருவர் வாழி தோழி – ஐங் 465/3,4
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க/ஏ-மதி வலவ தேரே – ஐங் 485/2,3
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
கூடி முயங்க பெறின் – குறள்:133 10/2

மேல்


முயங்கல் (12)

முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன் – நற் 119/10
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக – நற் 250/6
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல்/இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் – குறு 339/4,5
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/15
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/17
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/10
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் – புறம் 151/7

மேல்


முயங்கலளே (1)

குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11

மேல்


முயங்கலின் (2)

ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின்/அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி மேல்


முயங்கலும் (1)

மெல் இலை குழைய முயங்கலும்/இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/5,6

மேல்


முயங்கலேன் (1)

இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65

மேல்


முயங்கற்கு (2)

சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/3
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி – புறம் 151/9

மேல்


முயங்கற்கும் (1)

முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/5

மேல்


முயங்கன்மின் (1)

காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின்
ஓதம் துவன்றும் ஒலி புனல் ஊரனை – ஐந்70:52/1,2

மேல்


முயங்கன்மோ (1)

முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/4

மேல்


முயங்காக்கால் (1)

முயங்காக்கால் பாயும் பசலை மற்று ஊடி – நாலடி:40 1/1

மேல்


முயங்காது (1)

முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் – ஐங் 220/4

மேல்


முயங்கார் (1)

சேரி வரினும் ஆர முயங்கார்/ஏதிலாளர் சுடலை போல – குறு 231/2,3

மேல்


முயங்கி (26)

ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி/தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 462,463
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி/மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து – மது 569,570
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி/வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் – நற் 52/4,5
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி/பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து – நற் 174/5,6
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/6
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி/உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/7,8
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி/நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/6,7
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/2
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி/பிரியலம் என்கமோ எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 235/3,4
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி/நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/1,2
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி/ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 10/51
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/35
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி/புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 62/11
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி/இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/3,4
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் – அகம் 313/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி/துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/5,6
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி/மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/12,13
மரீஇ பலரொடு பல் நாள் முயங்கி
பொரீஇ பொருள் தக்கார் கோடலே வேண்டும் – நாலடி:22 10/1,2

மேல்


முயங்கி-உழி (1)

பைய முயங்கி-உழி/அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி மேல்


முயங்கிய (6)

முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/2
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13
முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது – குறள்:124 8/1

மேல்


முயங்கியவர் (1)

பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர்/நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/4,5

மேல்


முயங்கியும் (1)

போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10

மேல்


முயங்கியோயே (1)

மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4

மேல்


முயங்கினள் (7)

போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/4
முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே – கலி 82/17
முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/5
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள்/வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/25,26
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி – அகம் 162/16
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/11

மேல்


முயங்கினள்-மன்னே (1)

பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ – அகம் 49/9

மேல்


முயங்கினன் (2)

முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே – குறு 294/4
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த – கலி 147/24

மேல்


முயங்கினேன் (2)

முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி – புறம் 19/7
ஆர்வத்தின் ஆர முயங்கினேன் வேலனும் – ஐந்70:13/3

மேல்


முயங்கினை (1)

பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 64/28

மேல்


முயங்கு (5)

பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – மலை 107
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் – நற் 239/11
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20

மேல்


முயங்கு-தொறும் (3)

இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10

மேல்


முயங்கு-மதி (1)

முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே – ஐங் 160/5

மேல்


முயங்குகம் (4)

தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/8
நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/19
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் – அகம் 93/16
வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே – அகம் 285/15

மேல்


முயங்குதி (2)

வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/5
நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே – ஐங் 148/3

மேல்


முயங்கும் (5)

உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே – குறு 244/6
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும்/முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை – கலி 47/22
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே – கலி 143/17
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/2

மேல்


முயங்கும்-காலே (1)

அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்-காலே – குறு 70/5

மேல்


முயங்குவேம் (1)

போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம்/துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி மேல்


முயங்கேம் (1)

அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் – அகம் 218/16

மேல்


முயல் (23)

நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல – நற் 59/3
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் – ஐங் 421/2
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல்/முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/2,3
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல்/மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் – அகம் 394/14,15
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/11
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/8
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய – புறம் 322/5
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/15
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல்/உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/3,4
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல்/புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 334/2,3
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல்/நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து – புறம் 339/4,5
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/6
திங்களில் தோன்றும் முயல் போலும் செம்பியன் – கள40:42/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – குறள்:78 2/1
நாய் நட்டால் நல்ல முயல் – பழ:14/4
முயல் விட்டு காக்கை தினல் – பழ:141/4

மேல்


முயல்க (2)

முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு – பழ:49/3
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் – பழ:161/3

மேல்


முயல்ப (1)

கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று – அகம் 356/15

மேல்


முயல்பவர்க்கு (1)

அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் – ஆசாரக்:96/3

மேல்


முயல்வார் (1)

முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின் – நான்மணி:102/1

மேல்


முயல்வாருள் (1)

முயல்வாருள் எல்லாம் தலை – குறள்:5 7/2

மேல்


முயல்வாரை (1)

புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை/வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி மேல்


முயல்வு (2)

தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14

மேல்


முயலப்படும் (1)

ஈண்டு முயலப்படும் – குறள்:27 5/2

மேல்


முயலவும் (1)

தவ்வென மறப்பரோ மற்றே முயலவும்/சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/4,5

மேல்


முயலா (1)

தமக்கு என முயலா நோன் தாள் – புறம் 182/8

மேல்


முயலாதான் (1)

ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி – நாலடி:33 6/2

மேல்


முயலான் (1)

என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான்
கொன்னே இருத்தல் குறை – ஏலாதி:37/3,4

மேல்


முயலி (1)

செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர் – ஐங் 378/1

மேல்


முயலின் (4)

புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின்/அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 395/3
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த – புறம் 396/17
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் – ஏலாதி:77/3

மேல்


முயலுநர் (2)

முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே – புறம் 182/9

மேல்


முயலும் (8)

அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 9/1
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/8
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
என் குறை புறனிலை முயலும்/அண்கணாளனை நகுகம் யாமே – அகம் 32/20,21
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும்/வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 61/11,12
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் – நாலடி:18 6/2
முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் – பழ:389/2

மேல்


முயற்சி (5)

பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி/மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய – ஐங் 452/3,4
பெருமை முயற்சி தரும் – குறள்:62 1/2
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – குறள்:62 6/1
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் – குறள்:62 9/1
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது – பழ:319/1

மேல்


முயற்று (1)

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – குறள்:62 6/1

மேல்


முயறல் (3)

உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல்/கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும – குறு 244/2,3
அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே – ஐங் 111/5
முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல்
கடிய கனைத்துவிடல் – பழ:309/3,4

மேல்


முயறலும் (1)

கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று – அகம் 356/15

மேல்


முயறலே (1)

முயறலே வேண்டா முனிவரையானும் – பழ:237/1

மேல்


முயறி-மன் (2)

தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14

மேல்


முயறும் (1)

ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் – பழ:36/2

மேல்


முயன்ற (1)

துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4

மேல்


முயன்றவர் (1)

முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண் – கலி 34/4

மேல்


முயன்று (11)

அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று/ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 177,178
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/4
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த – அகம் 149/1
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/8
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/9
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் – நாலடி:29 8/2
தலையே தவம் முயன்று வாழ்தல் ஒருவர்க்கு – நாலடி:37 5/1

மேல்


முயன்றோர் (1)

அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30

மேல்


முயால் (1)

திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால்/எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி மேல்


முயிறு (3)

பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – நற் 180/1
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – ஐங் 99/1
நிழற்கண் முயிறு ஆய்விடும் – சிறுபஞ்:96/4

மேல்


முரச்சி (1)

முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/16

மேல்


முரசம் (36)

இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 80
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம்/மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 236,237
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப – ஐங் 448/1
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து – பதி 21/18
மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு – பதி 44/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம்/அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/3,4
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம்/கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/3,4
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம்/கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/3,4
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை – புறம் 25/7
சிலை தார் முரசம் கறங்க – புறம் 36/12
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம்/மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/5,6
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம்/பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே – புறம் 63/7,8
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/4
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப – புறம் 362/3
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம்/ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக – புறம் 366/1,2
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப – புறம் 373/1
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/2

மேல்


முரசமொடு (8)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு/பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 121,122
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/4
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு/கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/5,6
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/15
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு/ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/8,9
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு/செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/5,6
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/5

மேல்


முரசின் (46)

இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி – குறு 380/2
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின்/வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 15/20,21
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின்/கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் – பதி 33/10,11
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து – பதி 64/1
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் – பதி 78/1
உரும் என முழங்கும் முரசின்/பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/56,57
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய – பரி 7/6
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ – பரி 8/30
ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் – பரி 19/45
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின்/ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 104/79
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 105/72
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் – அகம் 127/3
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/5
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின்/வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை – அகம் 227/14,15
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
இடி என முழங்கும் முரசின்/வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/39,40
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/10
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் – புறம் 109/2
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் – புறம் 112/4
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 137/1
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/2
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின்/கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/4,5
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் – புறம் 351/5
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
வென்றி முரசின் இரங்கி எழில் வானம் – கார்40:35/3
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/2
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் – கள40:3/3
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:8/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:22/5
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:32/3
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:41/4
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி – ஐந்50:4/2
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2

மேல்


முரசினாய் (1)

யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய்/ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி மேல்


முரசினான் (1)

இரங்கு முரசினான் குன்று – பரி 21/38

மேல்


முரசினோரும் (1)

மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/11

மேல்


முரசினோன் (1)

வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன்/என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் – புறம் 387/19,20

மேல்


முரசு (44)

முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 54
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 33
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 79
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட – மது 129
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 157
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/6
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
முரசு பாடு அதிர ஏவி – ஐங் 426/3
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/16
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப – பரி 4/19
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
மண முரசு எறிதர – பரி 22/15
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் – அகம் 156/1
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/12
உரை செல முரசு வௌவி – புறம் 26/7
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/8
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – புறம் 35/4
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/9
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/3
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/7
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/5
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/12
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் – கைந்:5/3

மேல்


முரசும் (3)

திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/19
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே – புறம் 238/8
போர்ப்பு-உறு முரசும் கறங்க – புறம் 241/4

மேல்


முரசே (1)

கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44

மேல்


முரசொடு (1)

அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/1,2

மேல்


முரஞ்சிய (1)

கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து – மலை 268

மேல்


முரஞ்சு (1)

முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144

மேல்


முரண் (69)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய – பெரும் 147
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை – பெரும் 294
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு – மது 99
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
முது மரத்த முரண் களரி – பட் 59
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் – பதி 34/7
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/7
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் – கலி 26/23
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த – கலி 42/1
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று – கலி 52/1
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/4
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி 91/4
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண்/நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன – கலி 132/4
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் – அகம் 44/3
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய – அகம் 196/10
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/6
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/17
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/4
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/4
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் – புறம் 43/9
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய – புறம் 98/1
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் – புறம் 99/13
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/21
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/8
பொரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று – நாலடி:15 9/4
வான் ஏறு வானத்து உரற வய முரண்
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/1,2
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி – திணை50:12/1
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் – குறள்:50 2/1
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள்:57 7/2
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/3
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/2
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை – பழ:148/1
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா – பழ:239/3
முற்றாமை கேடு முரண் கேடு தெற்ற – சிறுபஞ்:48/2

மேல்


முரண்கொள்ளும் (1)

முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6

மேல்


முரணி (3)

வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/7
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி/சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/9,10

மேல்


முரணிய (7)

பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே – நெடு 188
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
பொரு கயல் முரணிய உண்கண் – குறு 250/5
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை – பரி 4/8
நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை – பரி 4/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு – புறம் 2/5

மேல்


முரணியோர் (2)

முரணியோர் தலைச்சென்று – பதி 20/3
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப – கலி 132/4

மேல்


முரணினர் (1)

முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243

மேல்


முரம்பில் (1)

செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/3

மேல்


முரம்பின் (4)

வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர – நற் 394/5
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின்/இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/18,19
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் – பதி 77/10
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5

மேல்


முரம்பு (10)

முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை – நற் 33/2
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் – நற் 374/1
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/15
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/4
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/6
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10

மேல்


முரல் (4)

வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11

மேல்


முரல்பவர்க்கு (1)

ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18

மேல்


முரல்வு (1)

தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36

மேல்


முரல (4)

குடுமி கூகை குராலொடு முரல/கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 170,171
குழல் அகவ யாழ் முரல/முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 156,157
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல/ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 16/2,3

மேல்


முரலும் (8)

கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
இன் இசை உருமின முரலும்/முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/6,7
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் – பரி 17/17
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும்/துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/5,6
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/2
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் – கார்40:32/3
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3

மேல்


முரலுமாம் (1)

பாட்டு முரலுமாம் பண் – திணை150:143/4

மேல்


முரவு (6)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/5
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/3
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/5

மேல்


முரவை (1)

முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 113

மேல்


முரற்கை (3)

இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக – மலை 390
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/3
நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும் – புறம் 376/13

மேல்


முரற்கையின் (1)

நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து – ஐங் 407/2

மேல்


முரற்சி (3)

நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி/விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப – மது 217,218
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி/கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென – நற் 222/2,3
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4

மேல்


முரற்சியர் (1)

ஒழுகிய கொன்றை தீம் குழல் முரற்சியர்/வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி மேல்


முரற்சியின் (1)

கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே – நற் 270/10

மேல்


முரன்று (1)

தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655

மேல்


முரி (7)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/3
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/6
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/3
கழி முரி குன்றத்து அற்றே – புறம் 313/6
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி – திணை50:12/1
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3

மேல்


முரித்து (1)

அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/3

மேல்


முரிந்த (2)

முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் – நற் 295/1
களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் – பதி 45/4

மேல்


முரிந்தார் (1)

இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் – குறள்:48 3/2

மேல்


முரிந்து (2)

பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ – குறு 112/3
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும் – குறள்:90 9/1,2

மேல்


முரியா (1)

முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 113

மேல்


முரியும் (1)

பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் – நான்மணி:72/2

மேல்


முரியே (1)

போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22

மேல்


முருக்கம் (1)

பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம்
என் உள் உறு நோய் பெரிது – திணை150:67/3,4

மேல்


முருக்கி (17)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி/கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் – திரு 99,100
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி/நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் – சிறு 247,248
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி/தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 238,239
வறன்-உற்று ஆர முருக்கி பையென – நற் 64/6
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு – நற் 202/3
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி/நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் – பதி 15/3,4
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி/உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/8,9
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி/பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 332/1,2
காப்பு உடைய எழு முருக்கி/பொன் இயல் புனை தோட்டியால் – புறம் 14/2,3
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி/ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த – புறம் 18/14,15
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி/ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் – புறம் 80/2,3
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று – புறம் 262/4
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி/களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/5,6
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
கொல் யானை பாய குடை முருக்கி எவ்வாயும் – கள40:15/1

மேல்


முருக்கிய (4)

மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய/கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/3,4
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
உழலை முருக்கிய செம் நோக்கு எருமை – ஐந்70:46/1

மேல்


முருக்கின் (9)

சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை – சிறு 254
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன – நற் 73/1
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/2
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின்/எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/2,3
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின்/சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/2,3
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/5
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று – அகம் 317/4
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின்/பெரு மர கம்பம் போல – புறம் 169/10,11

மேல்


முருக்கின (1)

பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின/போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/16,17

மேல்


முருக்கு (6)

முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம் – திணை150:66/1

மேல்


முருக (2)

அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக/நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள – திரு 269,270
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/50

மேல்


முருகன் (9)

முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் – பொரு 131
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன்/தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 1/3
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/16
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் – புறம் 16/12
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் – புறம் 23/4
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/6

மேல்


முருகியம் (1)

முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க – கார்40:27/1

மேல்


முருகு (30)

முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
படையோர்க்கு முருகு அயர – மது 38
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
அன்னை அயரும் முருகு நின் – நற் 47/10
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 245/3
முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 247/3
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன் – ஐங் 249/2
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே – ஐங் 308/4
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 21/51
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள் – அகம் 22/11
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/10
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/6
முருகு என வேலன் தரூஉம் – அகம் 232/14
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/13
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/4
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/14
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல – புறம் 259/5
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே – திணை150:36/1

மேல்


முருகே (1)

மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/11

மேல்


முருகொடு (1)

அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611

மேல்


முருங்க (3)

கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
ஓரி முருங்க பீலி சாய – குறு 244/4
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் – புறம் 16/3

மேல்


முருங்கா (1)

முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ – அகம் 136/20

மேல்


முருங்கை (5)

நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ – அகம் 1/16
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/15
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/11
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை
நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி – திணை150:91/1,2

மேல்


முருந்தின் (1)

அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன – அகம் 62/1

மேல்


முருந்து (5)

முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் – அகம் 193/13
முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே – திணை150:116/2
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/3

மேல்


முருந்தும் (2)

முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15

மேல்


முரைசு (4)

முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப – கலி 132/4
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10

மேல்


முரைசொடு (1)

முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21

மேல்


முல்லாய் (2)

கொன்றாய் குருந்தே கொடி முல்லாய் வாடினீர் – திணை150:81/1
குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே – திணை150:116/1

மேல்


முல்லை (118)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 221
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் – சிறு 30
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 169
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 169
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை/அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 9,10
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 285
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை/குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம் – குறி 77,78
உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை/நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/8,9
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
முல்லை சான்ற கற்பின் – நற் 142/10
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை/ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/5,6
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
கான முல்லை கய வாய் அலரி – நற் 321/3
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி – நற் 361/1
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி – நற் 366/5
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை/தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/8,9
எல்லை பைபய கழிப்பி முல்லை/அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/3,4
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை/நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/1,2
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ – குறு 108/3
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை/தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/3,4
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் – குறு 162/3
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் – குறு 162/3
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி – குறு 186/2
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு – குறு 188/1
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே – குறு 193/6
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை/வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/3,4
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் – குறு 234/2
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி – குறு 275/1
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை/பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/4,5
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் – குறு 348/3
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை/முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/1,2
எல்லை கழிய முல்லை மலர – குறு 387/1
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை – ஐங் 408/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/2
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை/போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/1,2
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள – ஐங் 446/1
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/3
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/3
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை/பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/2,3
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே – ஐங் 478/5
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை – ஐங் 489/2
நன் நுதல் நாறும் முல்லை மலர – ஐங் 492/2
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர – ஐங் 494/2
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – பதி 21/20
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/9
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை/தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 32/16,17
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை/பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 91/2
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/54
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை/கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 108/15
பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து – கலி 108/42
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/25
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை/முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 4/1
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/7
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் – அகம் 84/8
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை/வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/11,12
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் – அகம் 134/5
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை/வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/3,4
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை/நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/5,6
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை/ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/9,10
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/14
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/13
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை/கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/4,5
முல்லை சான்ற கற்பின் – அகம் 274/13
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/10
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை/பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/19,20
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
முல்லை இல்லமொடு மலர கல்ல – அகம் 364/7
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
பாசிலை முல்லை முகைக்கும் – புறம் 117/9
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/14
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை/நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் – புறம் 200/9,10
குருந்தே முல்லை என்று – புறம் 335/2
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/4
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
முல்லை அலைக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும் – நாலடி:29 7/3
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/3
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் – கார்40:21/2
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று – ஐந்50:3/2,3
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி – ஐந்50:6/1
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன – ஐந்50:9/3
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர – ஐந்70:15/2
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி – ஐந்70:20/2
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு – ஐந்70:21/2
முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி – ஐந்70:24/2
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து – திணை50:22/3
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி – திணை50:26/2
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் – திணை50:38/3
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/2,3
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
குருந்தோடு முல்லை குலைத்தனகாண் நாமும் – திணை150:112/3
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் – பழ:110/3
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் – கைந்:25/1,2
முல்லை எயிறு ஈன – கைந்:34/1

மேல்


முல்லைக்கு (3)

சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/3
முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும் – பழ:361/1

மேல்


முல்லையும் (4)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன – குறு 221/1
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – ஐங் 437/3
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம் – கலி 111/4
முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே – புறம் 242/6

மேல்


முல்லையொடு (7)

முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு/தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/1,2
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி – குறு 240/3
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர – ஐங் 422/2
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – அகம் 164/6
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு/பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/10,11
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென – அகம் 254/15
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி – அகம் 391/5

மேல்


முலை (192)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை/நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் – பொரு 36,37
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 2
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது – சிறு 131
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை/செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – பெரும் 250,251
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் – பெரும் 358
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை/மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 416,417
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை/வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 149,150
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 158
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – பட் 96
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் – நற் 10/1
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என – நற் 29/7
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப – நற் 81/6
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை/விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/4,5
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/3
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி – நற் 216/9
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/7
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/4
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/4
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/6
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு – நற் 336/1
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை/சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை – நற் 350/7,8
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/3
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/9
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை/பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் – குறு 71/2,3
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/4
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் – குறு 225/1
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/3
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/2
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/2
தும்பை மாலை இள முலை/நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/2,3
உறாஅ வறு முலை மடாஅ – ஐங் 128/2
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/2
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை/பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/4,5
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை/மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/6,7
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு – பரி 8/118
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை/கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 12/50
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/25
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/14
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை/போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 12/13
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/17
முலை இடை கனலும் என் நெஞ்சு – கலி 36/17
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற – கலி 40/33
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை/மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 57/19,20
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/7
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை/பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை – கலி 84/4
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு – கலி 97/12
முலை இடை போல புகின் – கலி 103/73
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/35
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை/முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 128/14
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த – கலி 147/24
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/12
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை/வருக-மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/9,10
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை/நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/13,14
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/8
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் – அகம் 51/11
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த – அகம் 61/17
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை/நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/18,19
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/12
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை/எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/8,9
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/5
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும் – அகம் 201/18
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/9
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை/நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் – அகம் 247/1,2
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து – அகம் 248/4
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/5
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/15
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை/மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு – அகம் 302/13,14
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை/சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் – அகம் 319/9,10
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை/நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/2,3
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை/சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/11,12
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும் – புறம் 34/1
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல – புறம் 68/8
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் – புறம் 160/19
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை/சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/4,5
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு – புறம் 211/21
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை – புறம் 261/13
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை/செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/2,3
முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ – புறம் 278/5
வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/7
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை/தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/10,11
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/22
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை/மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர் – புறம் 345/10,11
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப – புறம் 347/7
வீங்கு முலை கறக்குந்து – புறம் 352/2
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை/வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/8,9
தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே – நாலடி:38 8/3
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் – நாலடி:39 9/3
மாலை பரிந்திட்டு அழுதாள் வன முலை மேல் – நாலடி:40 7/3
கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம் தாய் முலை
பால் நோக்கி வாழும் குழவிகள் வான – நான்மணி:26/1,2
முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு – இன்னா40:12/4
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து – ஐந்70:4/2
முலை வற்று விட்டன்று நீர் – ஐந்70:24/4
தளர் முலை பாராட்டி என்னுடைய பாவை – ஐந்70:47/3
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் – திணை50:22/1
பிதிரும் முலை மேல் சுணங்கு – திணை50:28/4
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/3
தான் தாயா கோங்கம் தளர்ந்து முலை கொடுப்ப – திணை150:65/1
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் – திணை150:70/3
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் – திணை150:108/1
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – குறள்:41 2/1
படாஅ முலை மேல் துகில் – குறள்:109 7/2
தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின் – திரி:84/2
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/3
பூண் தாங்கு இள முலை பொற்றொடீஇ பூண்ட – பழ:112/3
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/2
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம் – பழ:222/1
பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் – சிறுபஞ்:43/3
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு – கைந்:21/3
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா – கைந்:48/2

மேல்


முலை_அகம் (1)

முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14

மேல்


முலைக்கண் (1)

வளர் முலைக்கண் ஞெமுக்குவார் – ஐந்70:47/4

மேல்


முலைக்கண்ணும் (1)

முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் – நாலடி:40 9/1

மேல்


முலைக்கு (2)

குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/20
அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி – திணை150:23/2,3

மேல்


முலைக்கே (1)

காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4

மேல்


முலைகள் (1)

பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள்
என் மெலிய வீங்கினவே பாவம் என்று என் மெலிவிற்கு – திணை150:21/1,2

மேல்


முலைப்பால் (1)

நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால்
தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ – திணை150:152/3,4

மேல்


முலைய (1)

கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய/சுணங்கு என நினைதி நீயே – ஐங் 363/2,3

மேல்


முலையள் (6)

எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள்/கோடை திங்களும் பனிப்போள் – நற் 312/7,8
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே – குறு 132/2
ஐயள் அரும்பிய முலையள்/செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/3,4
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து – புறம் 159/8
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் – புறம் 352/14

மேல்


முலையாய் (7)

தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் – கலி 117/4
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் – நாலடி:40 10/3
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ – திணை50:24/1
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/3
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் – திணை150:63/3
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் – சிறுபஞ்:46/3
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் – கைந்:48/3

மேல்


முலையார் (3)

மூத்தேம் இனி யாம் வரு முலையார் சேரியுள் – ஐந்70:45/2
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் – சிறுபஞ்:93/3
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் – கைந்:38/3

மேல்


முலையாலும் (1)

முலையாலும் பூணாலும் முன்கண் தாம் சேர்ந்த – திணை150:152/1

மேல்


முலையாள் (3)

கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை – நாலடி:9 5/2
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/3

மேல்


முலையின் (1)

மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின்/முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/4,5

மேல்


முலையினாள் (1)

தன்மை ஒழிய தரள முலையினாள்
மென்மை செய்திட்டாள் மிக – திணை150:146/3,4

மேல்


முலையினும் (1)

முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5

மேல்


முலையும் (7)

முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து – பரி 24/43
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/7
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/3
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும்/சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/1,2
எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர் – திணை150:15/3
கோல வன முலையும் புல்லினான் என்று எடுத்து – கைந்:44/3

மேல்


முலையே (3)

முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே/முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/4,5
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே – அகம் 259/18

மேல்


முலையொடு (1)

முலையொடு சோர்கின்ற பொன் வண்ணம் அன்னோ – திணை50:19/3

மேல்


முழ (2)

மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று – பழ:386/4

மேல்


முழக்கத்து (1)

முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2

மேல்


முழக்கம் (3)

உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/82
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/17
மத முழக்கம் கேட்டல் இனிது – இனிய40:15/4

மேல்


முழக்கமொடு (2)

பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி – அகம் 264/9

மேல்


முழக்கிற்று (1)

பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10

மேல்


முழக்கின் (4)

எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின்/மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 177,178
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப – பதி 50/1
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/18

மேல்


முழக்கினும் (1)

கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/3

மேல்


முழக்கு (7)

வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/45
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் – அகம் 14/20
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/5
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப – புறம் 373/1
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18

மேல்


முழக்கும் (3)

மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும்/துஞ்சா கம்பலை – பரி 374/7
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன – ஐந்50:3/1

மேல்


முழங்க (13)

இன் இசைய முரசம் முழங்க/பொன் மலிந்த விழு பண்டம் – மது 80,81
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க/முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 237,238
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர – நற் 117/1
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க/ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/9,10
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க/பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/1,2
கார் மழையின் கடிது முழங்க/சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் – பதி 80/4,5
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க/நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக – அகம் 334/2,3
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க/நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின் – புறம் 3/3,4
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க/சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் – புறம் 93/1,2
முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் – நான்மணி:35/3
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ – கார்40:28/1
மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் – திணை150:117/2

மேல்


முழங்கல் (2)

கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே – புறம் 81/2
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் – திணை150:115/1

மேல்


முழங்கவும் (1)

அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும்/பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/5,6

மேல்


முழங்கி (18)

தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் – நற் 7/5
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு – நற் 264/1
இன்னும் பெய்யும் முழங்கி/மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/6,7
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி/பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர் – குறு 380/2,3
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி/வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 274/1
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி/துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/1,2
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2
முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க – கார்40:27/1
முழங்கி வில் கோலிற்று வான் – ஐந்70:22/4
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி
பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார் – திணை50:26/2,3
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து – திணை50:27/2
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ – திணை50:28/2,3
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/3

மேல்


முழங்கிய (3)

கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய/மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/2,3
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/23
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் – கலி 150/4

மேல்


முழங்கியது (1)

இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/2

மேல்


முழங்கினும் (1)

ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/12

மேல்


முழங்கு (45)

முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 54
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 33
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 79
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 335
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 15/1
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/10
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 203/1
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/3
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/7
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/6
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் – ஐங் 105/1
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/22
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் – கலி 150/4
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/2
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் – அகம் 232/2
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ – புறம் 18/1
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – புறம் 35/4
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை – புறம் 399/11
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/3
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப – திணை150:57/3
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/2

மேல்


முழங்கு-தொறும் (1)

முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/8

மேல்


முழங்கும் (21)

நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும்/வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/3,4
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை – நற் 174/4
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும்/அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/8,9
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும்/இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/2,3
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை – பதி 16/8
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும்/கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/2,3
உரும் என முழங்கும் முரசின் – பதி 90/56
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கடாஅ யானை முழங்கும்/இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/9,10
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/15
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும்/வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/7,8
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும்/அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/9,10
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம் – அகம் 227/11
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும்/பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/11,12
படு மழை உருமின் முழங்கும்/நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 389/23,24
இடி என முழங்கும் முரசின் – புறம் 17/39
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/3
பெய்ய எழிலி முழங்கும் திசை எல்லாம் – நாலடி:40 2/3

மேல்


முழந்தாள் (5)

முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 53
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி – குறு 394/1
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/2
மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள்
கிழிந்தானை மூக்கு பொதிவு – பழ:347/3,4

மேல்


முழம் (3)

படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/13
முழம் குறைப்ப சாண் நீளுமாறு – பழ:211/4

மேல்


முழவமும் (1)

நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும்/மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் – பரி மேல்


முழவன் (1)

முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6

மேல்


முழவில் (1)

முழவில் போக்கிய வெண்கை – பதி 61/17

மேல்


முழவின் (36)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி – பெரும் 47
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 236
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய – பட் 293
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின்/மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/10,11
எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின்/மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/5,6
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/9
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/3
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/2
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின்/தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே – பதி 43/30,31
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் – பதி 56/2
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து – பதி 81/19
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/21
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/14
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/13
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின்/பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு – புறம் 15/23,24
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின்/பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/2,3
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:31/3

மேல்


முழவு (45)

முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு – மது 99
நிலவு கானல் முழவு தாழை – மது 114
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 157
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் – மலை 511
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
முழவு இசை புணரி எழுதரும் – நற் 67/11
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/8
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய – நற் 360/1
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/20
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/16
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி 12/40
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/43
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் – அகம் 172/11
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப – அகம் 301/17
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 318/6
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் – அகம் 336/16
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் – புறம் 236/1
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் – பழ:343/1

மேல்


முழவும் (3)

விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று – நற் 320/1
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3
யாழும் குழலும் முழவும் இயைந்தென – திணை50:7/1

மேல்


முழவொடு (5)

முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7

மேல்


முழவோடு (1)

குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605

மேல்


முழா (8)

முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் – கள40:20/3

மேல்


முழு (50)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி – பெரும் 47
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – பெரும் 61
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – நெடு 32
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
மோட்டு எருமை முழு_குழவி – பட் 14
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் – நற் 18/3
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி – குறு 80/1
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/5
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/25
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் – அகம் 227/9
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2
தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் – புறம் 320/13
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/9
மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை – நாலடி:36 8/2
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் – நாலடி:40 9/1
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
முழு மக்கள் காதல் அவை – திரி:9/4
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3

மேல்


முழு_குழவி (1)

மோட்டு எருமை முழு_குழவி/கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் – பட் 14,15

மேல்


முழு_சொல் (1)

முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6

மேல்


முழு_நெறி (3)

கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி – குறு 80/1
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2

மேல்


முழு_மீன் (1)

முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4

மேல்


முழு_முதல் (22)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2

மேல்


முழுகி (1)

மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் – பழ:184/3

மேல்


முழுத்த (1)

ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த/இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/2,3

மேல்


முழுது (18)

வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 479
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை – பதி 74/24
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு – கலி 68/1
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் – அகம் 145/1
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/19
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல – புறம் 17/8
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
முழுது உணர்ந்து மூன்று ஒழித்து மூவாதான் பாதம் – சிறுபஞ்:0/1
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி – சிறுபஞ்:0/2

மேல்


முழுதுடன் (3)

வையகம் முழுதுடன் வளைஇ பையென – புறம