மீ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மீ 20
மீக்கூரும் 1
மீக்கூற்றத்து 2
மீக்கூற்றம் 5
மீக்கூற 2
மீக்கூறலன் 1
மீக்கூறலின் 1
மீக்கூறி 1
மீக்கூறுநர் 2
மீக்கூறும் 8
மீக்கூறுமவர்களை 1
மீக்கோள் 1
மீகையர் 1
மீட்சியும் 1
மீட்டற்கு 1
மீட்டு 4
மீட்டும் 1
மீண்டும் 1
மீண்டோர்-மன் 1
மீது 15
மீது_மீது 1
மீதும் 1
மீதூர்தல் 1
மீதூர்ந்து 1
மீதூர 1
மீதூரா 1
மீதூரும் 1
மீப்பு 1
மீமிசை 40
மீள்குவம் 1
மீள்தரின் 1
மீள்தருவான் 1
மீள்வாம் 1
மீள 1
மீளா 1
மீளி 13
மீளிமை 1
மீளியாளர் 1
மீளும் 1
மீன் 170
மீன்-வயின் 1
மீன்_இனம் 1
மீன்கண் 1
மீனின் 12
மீனினும் 3
மீனும் 2
மீனே 1
மீனொடு 4
மீனோடும் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

மீ (20)

இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/12
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/5
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் – பரி 11/26
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது – புறம் 30/12
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ – புறம் 249/2
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 396/2
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை – நாலடி:5 2/2
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை – நாலடி:5 2/2
பெரும் தோளி பெய்வளாய் என்னும் மீ போர்த்த – நாலடி:5 7/3
உரைத்தாரை மீதூரா மீ கூற்றம் பல்லி – பழ:22/1
மீ வேலி போக்குபவர் – பழ:379/4
மீப்பு இலோரை மீ குணம் பழியார் – முது:3 2/1

மேல்


மீக்கூரும் (1)

பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள் – அகம் 305/4

மேல்


மீக்கூற்றத்து (2)

வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த – சிறு 212
பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே – புறம் 135/22

மேல்


மீக்கூற்றம் (5)

இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் – கலி 87/14
இல்லம் இளமை எழில் வனப்பு மீக்கூற்றம்
செல்வம் வலி என்று இவை எல்லாம் மெல்ல – நாலடி:6 3/1,2
நில கிழமை மீக்கூற்றம் கல்வி நோய் இன்மை – ஆசாரக்:2/2
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம்
என்ன வகையால் செய பெறுப புன்னை – பழ:311/1,2
சென்ற புகழ் செல்வம் மீக்கூற்றம் சேவகம் – ஏலாதி:1/1

மேல்


மீக்கூற (2)

பல் வெள்ளம் மீக்கூற/உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக – மது 22,23
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற/உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண் – புறம் 365/8,9

மேல்


மீக்கூறலன் (1)

மெலியர் என மீக்கூறலன்/பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் – புறம் 239/7,8

மேல்


மீக்கூறலின் (1)

பலர் நாப்பண் மீக்கூறலின்/உண்டாகிய உயர் மண்ணும் – புறம் 17/23,24

மேல்


மீக்கூறி (1)

பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி/தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி – புறம் 223/1,2

மேல்


மீக்கூறுநர் (2)

மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர்/இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/1,2

மேல்


மீக்கூறும் (8)

இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும்/வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் – பெரும் 34,35
பழம் மீக்கூறும் பலாஅ போல – பெரும் 408
முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும்/வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 119,120
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/16
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த – அகம் 142/2
குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக்கூறும்/மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும் – அகம் 338/1,2
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் – குறள்:39 6/2

மேல்


மீக்கூறுமவர்களை (1)

வாயின் மீக்கூறுமவர்களை ஏத்துதல் – பழ:117/2

மேல்


மீக்கோள் (1)

வடக்கொடு கோணம் தலை வையார் மீக்கோள்
உடல் கொடுத்து சேர்தல் வழி – ஆசாரக்:30/2,3

மேல்


மீகையர் (1)

தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/11

மேல்


மீட்சியும் (1)

மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே – பரி 19/65

மேல்


மீட்டற்கு (1)

இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8

மேல்


மீட்டு (4)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு – அகம் 286/9
மேன்மக்கள் தம் வாயால் மீட்டு – நாலடி:7 10/4
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு – பழ:202/1

மேல்


மீட்டும் (1)

சொல்லின் செவி கொடுத்து கேட்டீக மீட்டும்
வினாவற்க சொல் ஒழிந்தக்கால் – ஆசாரக்:74/3,4

மேல்


மீண்டும் (1)

மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/11

மேல்


மீண்டோர்-மன் (1)

ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என – அகம் 103/11

மேல்


மீது (15)

நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் – பரி 7/24
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/15
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/12
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/10
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை – அகம் 351/14
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை – புறம் 286/3
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி – நாலடி:12 5/3
சாய் பறிக்க நீர் திகழும் தண் வயல் ஊரன் மீது
ஈ பறக்க நொந்தேனும் யானேமன் தீ பறக்க – நாலடி:39 9/1,2
கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது
அம்பு பறத்தல் அரிது – சிறுபஞ்:94/3,4

மேல்


மீது_மீது (1)

எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4

மேல்


மீதும் (1)

கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/2

மேல்


மீதூர்தல் (1)

பார்த்து ஆற்றாதாரை பரியாது மீதூர்தல்
யாத்த தேசு இல்லார் படை ஆண்மை நாவிதன் வாள் – பழ:284/2,3

மேல்


மீதூர்ந்து (1)

ஒளியாரை மீதூர்ந்து ஒழுகுவது அல்லால் – பழ:287/1

மேல்


மீதூர (1)

துன்பமே மீதூர கண்டும் துறவு உள்ளார் – நாலடி:6 10/1

மேல்


மீதூரா (1)

உரைத்தாரை மீதூரா மீ கூற்றம் பல்லி – பழ:22/1

மேல்


மீதூரும் (1)

மெலியாரை மீதூரும் மேன்மை உடைமை – பழ:157/2

மேல்


மீப்பு (1)

மீப்பு இலோரை மீ குணம் பழியார் – முது:3 2/1

மேல்


மீமிசை (40)

கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை/நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு – திரு 301,302
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது – குறி 209
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை/காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – மலை 278,279
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் – மலை 298
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – மலை 322
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 502
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென – மலை 579
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை/சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/3,4
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா – நற் 104/3
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை – நற் 169/5
துறு கல் மீமிசை குறுவன குழீஇ – நற் 206/3
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை – நற் 246/3
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/6
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/6
மீமிசை தாஅய் வீசும் வளி கலந்து – குறு 200/2
மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் – குறு 284/2
மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின் – ஐங் 213/4
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை/மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/2,3
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் – பதி 86/11
நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் – அகம் 9/9
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை/நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/14,15
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/8
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை/செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/18,19
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை/கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/2,3
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் – அகம் 278/6
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் – அகம் 318/2
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/9
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை/பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/5,6
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை/தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/11,12
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை/எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி – புறம் 157/8,9
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை/அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் – புறம் 174/13,14
ஞாலம் மீமிசை வள்ளியோர் மாய்ந்து என – புறம் 179/1

மேல்


மீள்குவம் (1)

மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து – நற் 313/9

மேல்


மீள்தரின் (1)

ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின்/யாஅம் தளிர்க்குவேம்-மன் – கலி மேல்


மீள்தருவான் (1)

அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11

மேல்


மீள்வாம் (1)

மீள்வாம் எனினும் நீ துணிந்ததுவே – நற் 103/11

மேல்


மீள (1)

வேட்கை மீள/எமக்கும் பிறர்க்கும் – புறம் 317/5,6

மேல்


மீளா (1)

உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் – திரி:103/3

மேல்


மீளி (13)

மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி – பொரு 140
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி/உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 75,76
மீளி முன்பின் காளை காப்ப – ஐங் 374/2
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே – பரி 16/22
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே – கலி 17/21
மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார் – கலி 31/24
மீளி மறவனும் போன்ம் – கலி 104/50
மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/18
மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப – அகம் 373/7
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே – அகம் 379/4
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப – அகம் 381/2
மீளி முன்பின் ஆளி போல – புறம் 207/8
மீளி கொள் மொய்ம்பினவர் – ஐந்70:38/4

மேல்


மீளிமை (1)

அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா – இன்னா40:40/1

மேல்


மீளியாளர் (1)

நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர்/விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/13,14

மேல்


மீளும் (1)

மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48

மேல்


மீன் (170)

மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169
மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169
மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் – பொரு 215
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 41
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 219
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் – பெரும் 282
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 477
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக – மது 6
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும் – மது 108
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து – மது 255
மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு – மது 269
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் – மது 375
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – மது 769
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன்/திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் – பட் 1,2
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன்/உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 35,36
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும் – பட் 197
ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே – நற் 16/6
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/3
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன்/மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/5,6
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/7
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது – நற் 178/4
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி – நற் 195/2
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென – நற் 207/3
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/6
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல – நற் 231/2
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி – நற் 239/3
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/10
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும் – நற் 319/10
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – நற் 326/3
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் – குறு 9/5
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் – குறு 54/4
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/3
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/3
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் – குறு 296/3
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் – குறு 324/3
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் – குறு 357/7
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன்/யாணர் ஊரன் வாழ்க – ஐங் 1/4,5
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன்/தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/4,5
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் – ஐங் 49/2
பழன பன் மீன் அருந்த நாரை – ஐங் 70/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/2
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/2
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் – ஐங் 278/3
கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் – பதி 29/5
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/2
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர – பதி 50/9
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/12
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல – பதி 90/17
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/35
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – பரி 5/44
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன்/எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த – கலி 131/32
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 40/3
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய – அகம் 46/4
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/6
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/7
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன்/வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய – அகம் 106/2,3
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/17
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/2
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/20
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/3
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன்/புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/2,3
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன்/அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி – அகம் 236/2,3
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய – அகம் 240/6
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன – அகம் 264/1
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் – அகம் 270/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ – அகம் 286/3
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/3
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி – அகம் 296/8
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/4
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/19
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை – அகம் 316/1
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன்/தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/2,3
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் – அகம் 340/10
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை – அகம் 360/16
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் – புறம் 13/6
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் – புறம் 13/12
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/4
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது – புறம் 24/24
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு – புறம் 29/14
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது – புறம் 129/7
மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி – புறம் 138/3
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/8
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய – புறம் 229/6
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய – புறம் 229/8
ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 229/12
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 270/1
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன – புறம் 277/1
மீன் நொடுத்து நெல் குவைஇ – புறம் 343/1
மீன் சீவும் பாண் சேரி – புறம் 348/4
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/15
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/17
கீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்து – புறம் 396/1
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் – புறம் 396/26
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து – புறம் 399/15
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/31
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு – நாலடி:38 5/2
வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் – கள40:7/3
ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன்
உணங்கல் புள் ஓப்பும் ஒளி இழை மாதர் – ஐந்50:47/2,3
பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை – ஐந்70:66/2
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் – ஐந்70:68/1
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/4
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் உலாவ – திணை50:44/1
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/3
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள்:94 1/2
பதியின் கலங்கிய மீன் – குறள்:112 6/2
வாளை மீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆள் அல்லான் – திரி:7/1
காப்பிடுதல் புன் மீன் தலை – பழ:128/4
புலவு மீன் குப்பை கவரும் துறைவன் – கைந்:53/3

மேல்


மீன்-வயின் (1)

மீன்-வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப – பதி 90/1

மேல்


மீன்_இனம் (1)

மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி – புறம் 138/3

மேல்


மீன்கண் (1)

கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண்
படும் புலால் பார்த்தும் பகர்தும் அடும்பு எலாம் – திணை150:51/1,2

மேல்


மீனின் (12)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88
வைகுறு_மீனின் பைபய தோன்றும் – பெரும் 318
வைகுறு_மீனின் நினைய தோன்றி – நற் 48/4
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் – நற் 393/7
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
வைகுறு_மீனின் தோன்றும் – அகம் 17/21
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் – அகம் 297/15
மீனின் செறுக்கும் யாணர் – புறம் 7/12
மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா – நாலடி:12 3/2

மேல்


மீனினும் (3)

அகல் இரு விசும்பின் மீனினும்/பலரே மன்ற இ உலகத்து பிறரே – குறு 44/3,4
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென – புறம் 367/16
வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என – புறம் 371/25

மேல்


மீனும் (2)

விண் இவர் விசும்பின் மீனும்/தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/10,11
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும்
காய்கலாவாகும் நிலா – பழ:47/3,4

மேல்


மீனே (1)

படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே/நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு – புறம் 24/25,26

மேல்


மீனொடு (4)

நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/9
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர – நற் 210/4
மீனொடு புரையும் கற்பின் – பதி 89/19
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி – அகம் 153/15

மேல்


மீனோடும் (1)

குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் – புறம் 395/35

மேல்