மி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மிக்க 20
மிக்கதன் 1
மிக்கது 1
மிக்கவர் 2
மிக்கவர்க்கே 1
மிக்கவரை 1
மிக்கவை 1
மிக்கார் 3
மிக்கார்க்கு 1
மிக்காரால் 1
மிக்காருள் 1
மிக்காரை 2
மிக்கு 22
மிக்குவிடும் 1
மிக 96
மிக_மிக 1
மிகப்பட்டு 1
மிகல் 7
மிகவு 1
மிகாது 2
மிகாஅ 2
மிகாஅது 2
மிகின் 5
மிகினும் 1
மிகீஇ 1
மிகீஇயர் 1
மிகு 102
மிகுக்கும் 1
மிகுகலா 1
மிகுத்த 1
மிகுத்தனை 1
மிகுத்து 2
மிகுதர 1
மிகுதி 4
மிகுதிக்கண் 1
மிகுதியாள 1
மிகுதியான் 1
மிகுதியின் 1
மிகுந்த 1
மிகுப்ப 1
மிகுபு 1
மிகும் 12
மிகுமே 1
மிகுவது 1
மிகுவதேல் 1
மிகூஉம் 2
மிகை 10
மிகை_மிகை 1
மிகைபட 1
மிச்சில் 12
மிச்சிலா 1
மிச்சிலை 1
மிசை 128
மிசை-தொறும் 3
மிசை-மின் 1
மிசை_மிசை 1
மிசைத்து 1
மிசைதல் 1
மிசைதலும் 1
மிசைந்த 2
மிசைந்து 6
மிசைய 7
மிசையது 2
மிசையதுவே 1
மிசையராய் 1
மிசையவ்வும் 1
மிசையவர் 1
மிசையவும் 2
மிசையா 1
மிசையாக 1
மிசையாது 1
மிசையார் 1
மிசையானும் 1
மிசையானே 2
மிசையும் 6
மிசையொடு 1
மிசையோர் 1
மிசையோனே 1
மிசைவான் 1
மிசைவு 1
மிஞிலி 3
மிஞிலியொடு 2
மிஞிற்று 1
மிஞிறு 8
மிஞிறும் 1
மிஞிறொடு 1
மிடல் 10
மிடற்ற 3
மிடற்றது 1
மிடற்று 11
மிடற்றோனும் 1
மிடறு 3
மிடா 1
மிடாஅ 1
மிடி 1
மிடுக்கு 1
மிடை 19
மிடைந்த 21
மிடைந்தவை 1
மிடைந்தன்றே 2
மிடைந்து 6
மிண்டல் 1
மிண்டி 1
மிதப்ப 1
மிதப்பு 2
மிதவை 5
மிதவையர் 1
மிதவையும் 1
மிதி 8
மிதிக்கும் 3
மிதித்த 7
மிதித்தது 1
மிதித்தலால் 1
மிதித்து 8
மிதிப்ப 1
மிதிப்பார்க்கும் 1
மிதிப்பு-உழி 1
மிதுனம் 2
மிரியல் 1
மிலேச்சர் 1
மிலைச்சி 3
மிலைந்த 3
மிலைந்து 4
மிலையும் 1
மிழலை 1
மிழலையொடு 1
மிழற்றி 1
மிழற்றும் 2
மிளகின் 1
மிளகு 4
மிளிர் 3
மிளிர்க்கும் 2
மிளிர்ந்த 2
மிளிர்ந்திசின் 1
மிளிர்ந்திட்ட 1
மிளிர்ப்ப 1
மிளிர்ப்பு 1
மிளிர்வையொடு 1
மிளிர 11
மிளிரும் 1
மிளை 20
மிளைஇய 1
மிறை 2
மின் 43
மின்மினி 5
மின்னால் 1
மின்னி 27
மின்னின் 4
மின்னு 23
மின்னுக்கொடி 1
மின்னும் 8
மின்னுமால் 1
மின்னொடு 3
மின்னோடு 2

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

மிக்க (20)

மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் – கலி 118/18
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு – கலி 145/44
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/20
மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் – நாலடி:14 4/2
குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/2,3
மிக்க மிகு புகழ் தாங்குபவோ தற்சேர்ந்தார் – ஐந்50:48/3
மிகை நாடி மிக்க கொளல் – குறள்:51 4/2
மிக்காருள் மிக்க கொளல் – குறள்:73 4/2
மிக்க இரு தேவர் நாளோடு உவாத்திதி நாள் – ஆசாரக்:43/2
அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க
நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் – ஆசாரக்:47/2,3
புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க
பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே – பழ:5/2,3
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க
இன நலம் நன்கு உடையஆயினும் என்றும் – பழ:11/2,3
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை – பழ:64/3
ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு – பழ:64/4
மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல் – பழ:199/3
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு – பழ:202/1
மிக்க சிறப்பினர்ஆயினும் தாயர்க்கு – பழ:260/3
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா – கைந்:48/2

மேல்


மிக்கதன் (1)

மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி 147/14

மேல்


மிக்கது (1)

கல்லாதவரிடை கட்டுரையின் மிக்கது ஓர் – பழ:64/1

மேல்


மிக்கவர் (2)

மிக்கவர் கண்ட நெறி – ஆசாரக்:27/5
சாலவும் மிக்கவர் சார்ந்து அடைந்து வாழ்பவே – பழ:198/3

மேல்


மிக்கவர்க்கே (1)

புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க – பழ:5/2

மேல்


மிக்கவரை (1)

புலம் மிக்கவரை புலமை தெரிதல் – பழ:5/1

மேல்


மிக்கவை (1)

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – குறள்:16 8/1

மேல்


மிக்கார் (3)

மிக்கார் வழுத்தின் தொழுது எழுக ஒப்பார்க்கு – ஆசாரக்:31/2
வளம் மிக்கார் செல்வம் வருந்தா விளை நெல் – பழ:177/2
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் – பழ:326/3

மேல்


மிக்கார்க்கு (1)

நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் – பழ:169/3

மேல்


மிக்காரால் (1)

மிக்காரால் என்று சிறியாரை தாம் தேறார் – பழ:18/2

மேல்


மிக்காருள் (1)

மிக்காருள் மிக்க கொளல் – குறள்:73 4/2

மேல்


மிக்காரை (2)

மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே – இனிய40:16/2
உண்டது கேளார் குரவரை மிக்காரை
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் – ஆசாரக்:86/1,2

மேல்


மிக்கு (22)

மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு/உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 158,159
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு/வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து – பதி 23/11,12
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு/அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/6,7
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு/அறை-உறு கரும்பின் தீம் சேற்று யாணர் – பதி 75/5,6
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு/உரும் என முழங்கும் முரசின் – பதி 90/55,56
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு/நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/7,8
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு/அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/3,4
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு/எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/10,11
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி – புறம் 43/22
வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு/அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/3,4
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து – திணை150:99/4
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – குறள்:131 2/2
முன் துவ்வார் முன் எழார் மிக்கு உறார் ஊணின்கண் – ஆசாரக்:24/1
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் – பழ:7/2
மிக்கு பெருகி மிகு புனல் பாய்ந்தாலும் – பழ:11/1
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை – பழ:36/1
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது – பழ:377/3

மேல்


மிக்குவிடும் (1)

தம் சாதி மிக்குவிடும் – பழ:285/4

மேல்


மிக (96)

பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 157
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 389
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது – நற் 72/4
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் – நற் 115/8
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/8
உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/3
ஒல்காது ஒழி மிக பல்கின தூதே – நற் 165/9
நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் – நற் 237/1
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் – குறு 93/1
அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே – குறு 94/2
எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் – குறு 247/1
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக/நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/1,2
பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ – ஐங் 160/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் – ஐங் 478/3
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து – பதி 22/5
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி – பரி 8/80
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/15
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக/பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 108/9,10
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக/பேதையை மன்ற பெரிது என்றேன் மாதராய் – கலி 113/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ – அகம் 83/11
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக/பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே – அகம் 168/1,2
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக/கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/1,2
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக/கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/16,17
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக/காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/13,14
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் – அகம் 309/9
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக/பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/22,23
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/11
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
பன் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி – அகம் 398/13
மிக புகழ் உலகம் எய்தி – புறம் 66/7
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/6
மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/15
நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி – புறம் 230/10
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக/கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/7,8
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/11
நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக/புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/3,4
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/7
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் – புறம் 362/14
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/14
மிக வானுள் எரி தோன்றினும் – புறம் 395/34
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 400/11
மிக தாம் வருந்தி இருப்பரே மேலை – நாலடி:4 1/3
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா – இன்னா40:24/1
பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே – இனிய40:1/1
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே – இனிய40:3/2
யானையுடை படை காண்டல் மிக இனிதே – இனிய40:4/1
அந்தணர் ஓத்துடைமை ஆற்ற மிக இனிதே – இனிய40:7/1
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே – இனிய40:16/1
மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே – இனிய40:16/2
காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே – இனிய40:23/1
உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே – இனிய40:26/2
ஊர் முனியா செய்து ஒழுகும் ஊக்கம் மிக இனிதே – இனிய40:33/1
வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே – இனிய40:40/2
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ – திணை150:36/2,3
மென்மை செய்திட்டாள் மிக – திணை150:146/4
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து – குறள்:83 9/1
இகலின் மிக இனிது என்பவன் வாழ்க்கை – குறள்:86 6/1
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/2
மிக கிழமை உண்டுஎனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு – ஆசாரக்:82/3
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை – பழ:36/1
மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால் – பழ:50/2
மெய்ம்மையே நின்று மிக நோக்கப்பட்டவர் – பழ:201/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3
மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 2/1
மெய்யே உணர்ந்தார் மிக உரைப்பர் பொய்யே – ஏலாதி:28/2

மேல்


மிக_மிக (1)

வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக/சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும் – பரி மேல்


மிகப்பட்டு (1)

மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் – குறள்:108 4/2

மேல்


மிகல் (7)

மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/5
மிகல் ஊக்கும் தன்மையவர் – குறள்:86 5/2
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் – குறள்:86 7/1
மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு – குறள்:86 8/2
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – குறள்:86 9/2

மேல்


மிகவு (1)

தாயானும் தந்தையாலானும் மிகவு இன்றி – பழ:117/1

மேல்


மிகாது (2)

மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது/கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 424,425
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது/கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி – மது 426,427

மேல்


மிகாஅ (2)

மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/75
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – பரி 23/78

மேல்


மிகாஅது (2)

மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது/மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி மேல்


மிகின் (5)

நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின் – புறம் 51/1
நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின்/மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/1,2
வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு – புறம் 51/3
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் – பழ:190/3
நீர் மிகின் இல்லை சிறை – பழ:190/4

மேல்


மிகினும் (1)

மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் – குறள்:95 1/1

மேல்


மிகீஇ (1)

வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11

மேல்


மிகீஇயர் (1)

சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர்/உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/11,12

மேல்


மிகு (102)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154
போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி – பொரு 140
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
வாள் மிகு மற மைந்தர் – மது 53
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 614
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 776
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் – மலை 95
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் – நற் 192/2
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு/நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/3,4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/2
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை – பதி 30/23
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ – பதி 32/1
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/4
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/16
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/16
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு/கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/24
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/57
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை – கலி 46/7
மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் – கலி 53/3
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி – அகம் 49/10
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி – அகம் 115/14
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 146/1
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/6
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/7
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/3
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை – அகம் 265/5
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை – அகம் 357/13
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் – புறம் 2/16
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு – புறம் 29/16
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/18
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் – புறம் 43/9
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் – புறம் 99/13
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 161/32
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/8
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் – புறம் 387/29
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட – கார்40:26/1
செரு மிகு மள்ளரின் செம்மாக்கும் செவ்வி – கார்40:31/3
மிக்க மிகு புகழ் தாங்குபவோ தற்சேர்ந்தார் – ஐந்50:48/3
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி – திணை50:1/1
மெய்ம் மருட்டு ஒல்லா மிகு புனல் ஊரன்தன் – திணை150:130/3
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – குறள்:101 7/1
மிக்கு பெருகி மிகு புனல் பாய்ந்தாலும் – பழ:11/1

மேல்


மிகுக்கும் (1)

வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும்/பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து – பதி 30/17,18

மேல்


மிகுகலா (1)

நிறையான் மிகுகலா நேரிழையாரை – பழ:30/1

மேல்


மிகுத்த (1)

அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14

மேல்


மிகுத்தனை (1)

செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே – புறம் 160/27

மேல்


மிகுத்து (2)

மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
சால மிகுத்து பெயின் – குறள்:48 5/2

மேல்


மிகுதர (1)

எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/16

மேல்


மிகுதி (4)

மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/16
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/2
மிகுதி இறுவாய செல்வங்கள் தத்தம் – நான்மணி:17/3
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான் – முது:10 6/1

மேல்


மிகுதிக்கண் (1)

நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு – குறள்:79 4/1,2

மேல்


மிகுதியாள (1)

தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள/நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் – புறம் 18/17,18

மேல்


மிகுதியான் (1)

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – குறள்:16 8/1

மேல்


மிகுதியின் (1)

சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27

மேல்


மிகுந்த (1)

வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6

மேல்


மிகுப்ப (1)

தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப/வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/30,31

மேல்


மிகுபு (1)

ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு/நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை – அகம் 154/13,14

மேல்


மிகும் (12)

நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ – ஐங் 160/3
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/15
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் – அகம் 226/13
மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் – நாலடி:20 3/4
மனம் புரிந்தவாறே மிகும் – நாலடி:35 1/4
இன்றையின் நாளை மிகும் – திணை50:23/4
உண்மை அறிவே மிகும் – குறள்:38 3/2
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – குறள்:93 8/2
ஊற்று நீர் போல மிகும் – குறள்:117 1/2
காப்பாரின் பார்ப்பார் மிகும் – பழ:259/4

மேல்


மிகுமே (1)

எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே/வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய – பதி 38/2,3

மேல்


மிகுவது (1)

மிகுவது போலும் இ நோய் – கலி 33/21

மேல்


மிகுவதேல் (1)

முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/3

மேல்


மிகூஉம் (2)

எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம்/நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே – பரி மேல்


மிகை (10)

கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது – பட் 210
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை/வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 17 3/2
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை – குறள்:35 5/2
மிகை நாடி மிக்க கொளல் – குறள்:51 4/2
நிலத்தின் மிகை ஆம் பெரும் செல்வம் வேண்டி – பழ:328/1
மேற்பட்ட கூட்டு மிகை நிற்றல் வேண்டாவே – பழ:333/2
வெள்ளத்தில் தீர்த்தம் மிகை – பழ:401/4

மேல்


மிகை_மிகை (1)

விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30

மேல்


மிகைபட (1)

கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9

மேல்


மிச்சில் (12)

விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் சேய் நாட்டு – நற் 43/4
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும் – நற் 278/4
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில்/ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/2,3
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில்/குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/1,2
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் – குறு 233/5
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில்/மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 331/4,5
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில்/கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் – புறம் 23/6,7
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில்/பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/3,4
மிச்சில் மிசைவான் புலம் – குறள்:9 5/2

மேல்


மிச்சிலா (1)

முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு – பரி 24/83

மேல்


மிச்சிலை (1)

குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை/புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் – நற் 168/4,5

மேல்


மிசை (128)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை/கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 172,173
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை/திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 159,160
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த – குறி 40
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 53
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் – பட் 175
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல் – நற் 151/4
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/5
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை/தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி – நற் 194/5,6
புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை/செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/4,5
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் – நற் 257/6
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/5
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை/உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/9,10
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் – நற் 335/7
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை/புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் – நற் 385/4,5
கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என் – குறு 185/7
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை/பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/2,3
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் – ஐங் 279/3
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை/குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/2,3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/3
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது – பதி 89/4
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை/பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 8/1
புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை/ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 19/25
நெடியாய் நின் குன்றின் மிசை/நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் – பரி 21/29,30
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை/ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/40,41
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/14
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/7
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர – கலி 36/2
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி – கலி 56/4
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை/பேணி நிறுத்தார் அணி – கலி 141/11,12
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில் – அகம் 84/1
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய – அகம் 88/5
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
மலை மிசை தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம் – அகம் 126/3
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி – அகம் 128/11
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை/மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/5,6
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை/வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/5,6
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து – அகம் 257/14
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/15
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/18
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை/மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன – அகம் 346/1,2
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/13
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை/அன்றில் சேக்கும் முன்றில் பொன் என – அகம் 360/16,17
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/14
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை/சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் – புறம் 14/8,9
தெண் கழி மிசை தீ பூவின் – புறம் 17/12
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள – புறம் 19/11
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/3
மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது – புறம் 30/12
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை/வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/1,2
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் – புறம் 148/1
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை/கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/4,5
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/12
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து – புறம் 200/4
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
மிசை அம்பியின் மனை மறுக்குந்து – புறம் 343/2
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப – புறம் 373/1
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை – நாலடி:3 1/1
தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை – நாலடி:3 1/2
தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை
துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால் – நாலடி:3 1/2,3
நிலவார் நில மிசை மேல் – நாலடி:3 2/4
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி – ஐந்50:10/3
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை
முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி – ஐந்70:24/1,2
சாந்தம் எறிந்த இதண் மிசை சாந்தம் – திணை150:3/2
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – குறள்:1 3/1
நில மிசை நீடு வாழ்வார் – குறள்:1 3/2
நில்லார் தாம் கட்டில் மிசை – ஆசாரக்:87/3
நிலைமையான் நேர் செய்திருத்தல் மலை மிசை
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் – பழ:349/2,3
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் – சிறுபஞ்:46/2

மேல்


மிசை-தொறும் (3)

நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும்/வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து – மது 279,280
அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும்/வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/1,2
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும்/சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி மேல்


மிசை-மின் (1)

கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின்/வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 262,263

மேல்


மிசை_மிசை (1)

தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17

மேல்


மிசைத்து (1)

தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12

மேல்


மிசைதல் (1)

பொழிந்து இனிது நாறினும் பூ மிசைதல் செல்லாது – நாலடி:26 9/1

மேல்


மிசைதலும் (1)

விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/2

மேல்


மிசைந்த (2)

மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/2
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த/முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென – புறம் 160/1,2

மேல்


மிசைந்து (6)

நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து/துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 249,250
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து/செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/1,2
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து/சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/19,20
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து/மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/12,13
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து – திணை150:86/4

மேல்


மிசைய (7)

நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை – ஐங் 430/1
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீ – அகம் 228/10
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/2
தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு மிசைய/இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த – புறம் 225/1,2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் – புறம் 351/2

மேல்


மிசையது (2)

பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி – குறு 78/1
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை – ஐங் 287/1

மேல்


மிசையதுவே (1)

படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28

மேல்


மிசையராய் (1)

மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென – பரி 24/14

மேல்


மிசையவ்வும் (1)

கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் – பதி 50/12

மேல்


மிசையவர் (1)

பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர்/வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி மேல்


மிசையவும் (2)

அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும்/ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/4,5

மேல்


மிசையா (1)

வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த – அகம் 29/3

மேல்


மிசையாக (1)

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ – புறம் 187/2

மேல்


மிசையாது (1)

அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது/பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென – அகம் 290/5,6

மேல்


மிசையார் (1)

பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார் – புறம் 62/14

மேல்


மிசையானும் (1)

குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும்/எக்கர் தாழை மடல்-வயினானும் – அகம் 330/12,13

மேல்


மிசையானே (2)

மன்னிய பெரும நீ நில மிசையானே – புறம் 6/29
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34

மேல்


மிசையும் (6)

இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும்/அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 139,140
அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும்/மா மலை நாட காமம் நல்கு என – நற் 232/5,6
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும்/ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/5,6
இரும் பனம் குடையின் மிசையும்/பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே – புறம் 177/16,17
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும்/இன்னா வைகல் வாரா முன்னே – புறம் 363/15,16

மேல்


மிசையொடு (1)

இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/9

மேல்


மிசையோர் (1)

மட மா மிசையோர்/பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி மேல்


மிசையோனே (1)

மறலி அன்ன களிற்று மிசையோனே/களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் – புறம் 13/4,5

மேல்


மிசைவான் (1)

மிச்சில் மிசைவான் புலம் – குறள்:9 5/2

மேல்


மிசைவு (1)

சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2

மேல்


மிஞிலி (3)

பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் – நற் 265/4
கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி/புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/11,12
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5

மேல்


மிஞிலியொடு (2)

இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு/நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/7,8
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5

மேல்


மிஞிற்று (1)

மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2

மேல்


மிஞிறு (8)

அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/4
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 22/6

மேல்


மிஞிறும் (1)

புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/3

மேல்


மிஞிறொடு (1)

இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23

மேல்


மிடல் (10)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய – பதி 32/10
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் – பதி 51/27
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப – பதி 57/1
உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும் – பதி 90/21
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த – புறம் 125/5
தென் பரதவர் மிடல் சாய – புறம் 378/1

மேல்


மிடற்ற (3)

அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7

மேல்


மிடற்றது (1)

மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2

மேல்


மிடற்று (11)

மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த – பரி 8/127
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று/மாண் மலர் கொன்றையவன் – கலி 0/15
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/4
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல – புறம் 91/6
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று/அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/5,6
அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் – புறம் 378/17

மேல்


மிடற்றோனும் (1)

மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும்/கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/2,3

மேல்


மிடறு (3)

வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/29
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5

மேல்


மிடா (1)

பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் – கள40:27/3

மேல்


மிடாஅ (1)

சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 201

மேல்


மிடி (1)

மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே – நாலடி:6 6/3

மேல்


மிடுக்கு (1)

மிடுக்கு உற்று பற்றினும் நில்லாது செல்வம் – நாலடி:10 3/3

மேல்


மிடை (19)

புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை/நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின் – நற் 50/4,5
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் – நற் 304/6
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை – குறு 274/7
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து – கலி 102/16
நல்லவர் கொண்டார் மிடை/அவர் மிடை கொள – கலி 103/10
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா – கலி 105/44
பிடி மிடை களிற்றின் தோன்றும் – அகம் 99/13
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை – அகம் 270/12
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/4
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/7
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன – புறம் 393/13

மேல்


மிடைந்த (21)

கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த/படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 59,60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி – மலை 430
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/4
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த/பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/1,2
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை – ஐங் 97/1
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/18
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு – பதி 83/3
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த/வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 9/24
குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி – அகம் 272/8
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த/வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/1,2
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/13
காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் – புறம் 316/2
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த/மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள – புறம் 362/1,2
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த/வேழ முகவை நல்கு-மதி – புறம் 369/26,27
பொய்யோடு இடை மிடைந்த சொல் – நாலடி:8 10/4

மேல்


மிடைந்தவை (1)

பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின் – அகம் 286/16

மேல்


மிடைந்தன்றே (2)

நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/3
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே/ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே – புறம் 45/4,5

மேல்


மிடைந்து (6)

ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து/வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/1,2
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய – அகம் 14/4
மென் கழை கரும்பின் நன் பல மிடைந்து/பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/7,8
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து/செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/5,6

மேல்


மிண்டல் (1)

மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/4

மேல்


மிண்டி (1)

உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி/இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 92,93

மேல்


மிதப்ப (1)

பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப/அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 115,116

மேல்


மிதப்பு (2)

பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/6
சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு – பழ:125/4

மேல்


மிதவை (5)

வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 435
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை/வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/13,14
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை/பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/1,2
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே – அகம் 340/15
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை/அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/4,5

மேல்


மிதவையர் (1)

வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி 6/35

மேல்


மிதவையும் (1)

பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 417

மேல்


மிதி (8)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் – பெரும் 394
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல – குறு 172/6
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் – அகம் 227/17
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே – அகம் 340/15

மேல்


மிதிக்கும் (3)

புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும்/மல்லல் இரும் கழி மலி நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 239/7,8
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/5
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும்/தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/2,3

மேல்


மிதித்த (7)

இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த/வறு நீர் நெய்தல் போல – நற் 183/9,10
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/4
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில் – குறு 52/1
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை – குறு 208/2
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல – அகம் 59/6
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
தாய் மிதித்த ஆகா முடம் – பழ:299/4

மேல்


மிதித்தது (1)

போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ – கலி 90/12

மேல்


மிதித்தலால் (1)

செம் சேற்றுள் செல் யானை சீறி மிதித்தலால்
ஒண் செம் குருதி தொகுபு ஈண்டி நின்றவை – கள40:27/1,2

மேல்


மிதித்து (8)

சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து/தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 25/10
ஊராரை உச்சி மிதித்து/ஆங்கு – கலி 7 1/2
மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி – நாலடி:7 1/2
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு – ஐந்70:47/2
நிரல்பட செல்லார் நிழல் மிதித்து நில்லார் – ஆசாரக்:83/1
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர – பழ:299/3

மேல்


மிதிப்ப (1)

மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3

மேல்


மிதிப்பார்க்கும் (1)

செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும்
பொய்ந்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும் – பழ:90/1,2

மேல்


மிதிப்பு-உழி (1)

இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/14

மேல்


மிதுனம் (2)

புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் – பரி 11/6
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12

மேல்


மிரியல் (1)

சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல்/புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 78,79

மேல்


மிலேச்சர் (1)

படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66

மேல்


மிலைச்சி (3)

நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி/பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 116,117
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி/விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/2,3
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி/சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/10,11

மேல்


மிலைந்த (3)

பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த/இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய – பொரு 145,146
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் – புறம் 24/8

மேல்


மிலைந்து (4)

பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து/வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/1,2
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து/குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/3,4
மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து/தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி – புறம் 79/2,3

மேல்


மிலையும் (1)

இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும்/மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே – அகம் 270/3,4

மேல்


மிழலை (1)

மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5

மேல்


மிழலையொடு (1)

புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/19

மேல்


மிழற்றி (1)

நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி/முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/16,17

மேல்


மிழற்றும் (2)

பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 264
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18

மேல்


மிளகின் (1)

கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521

மேல்


மிளகு (4)

பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை – குறி 187
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் – நற் 66/1
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து – பதி 41/21
மிளகு உளு உண்பான் புகல் – பழ:326/4

மேல்


மிளிர் (3)

ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/34
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/3

மேல்


மிளிர்க்கும் (2)

மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும்/சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/7,8

மேல்


மிளிர்ந்த (2)

செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சால் – புறம் 369/12
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/19

மேல்


மிளிர்ந்திசின் (1)

இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13

மேல்


மிளிர்ந்திட்ட (1)

படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் – புறம் 42/14

மேல்


மிளிர்ப்ப (1)

கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப/வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/10,11

மேல்


மிளிர்ப்பு (1)

பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/4

மேல்


மிளிர்வையொடு (1)

கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு/புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/4,5

மேல்


மிளிர (11)

உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர/உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/9,10
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர/அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/5,6
வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/20
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு – புறம் 168/3
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர/கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/3,4
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர/குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல – புறம் 211/3,4
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர/பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு – புறம் 249/4,5
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு – திணை150:81/4

மேல்


மிளிரும் (1)

மின்னு கொடியின் மிளிரும் புனல் நாடன் – கள40:31/3

மேல்


மிளை (20)

வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 126
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 401
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர் – மலை 409
குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/7
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி – நற் 150/2
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/24
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/12
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை/தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/17,18
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/10
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை/ஆரியர் படையின் உடைக என் – அகம் 336/21,22
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை/அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/5,6
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை/வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன் – புறம் 181/5,6
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/7
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/9

மேல்


மிளைஇய (1)

சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – அகம் 228/9

மேல்


மிறை (2)

ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக – புறம் 284/6
பெரு மிறை தானே தமக்கு – குறள்:85 7/2

மேல்


மின் (43)

மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 85
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 53
மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 292
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/4
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/14
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/34
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/4
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/21
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் – அகம் 188/7
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/18
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/20
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் – நாலடி:27 9/2
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் – கார்40:41/2
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு – திணை150:81/4
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி – திணை150:122/3
மின் ஒளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும் – ஆசாரக்:51/1
மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய் – பழ:191/3
மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் – ஏலாதி:20/1

மேல்


மின்மினி (5)

பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து – நற் 44/10
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/3
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 202/7
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8

மேல்


மின்னால் (1)

இருள் போழும் கொடி மின்னால்/வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் – பரி மேல்


மின்னி (27)

கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி/ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/9,10
மலை இமைப்பது போல் மின்னி/சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/8,9
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
நகுவது போல மின்னி/ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/11,12
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி/பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் – நற் 255/8,9
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ – நற் 274/1
இரு விசும்பு அதிர மின்னி/கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/10,11
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி/மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி – நற் 371/2,3
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி/நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் – நற் 393/6,7
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென – குறு 270/1
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
நன் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி/மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 72/1
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/16
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி/படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 92/1,2
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி/படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 108/7,8
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/2
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/12
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி/பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/3,4
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி/உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/4,5
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி/தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/4,5
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி/கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/3,4
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் – ஐந்50:1/2
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் – திணை150:93/2

மேல்


மின்னின் (4)

மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் – குறு 192/3
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/14
வேலும் மின்னின் விளங்கும் உலகத்து – புறம் 42/4
மின்னின் அனைய வேல் ஏந்தி இரவினுள் – கைந்:10/2

மேல்


மின்னு (23)

பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 97
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு – நற் 228/1
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர – குறு 194/1
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க – குறு 205/1
நெடு-வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு – பதி 24/1
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/3
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு – அகம் 212/12
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி – நாலடி:1 8/3
மின்னு கொடியின் மிளிரும் புனல் நாடன் – கள40:31/3

மேல்


மின்னுக்கொடி (1)

கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 665

மேல்


மின்னும் (8)

ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும்/கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/6,7
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை – கலி 101/27
மின்னும் அவர் தூது உரைத்து – கார்40:2/4
எ சாரும் மின்னும் மழை – கார்40:7/4
ஒளிறுபு மின்னும் மழை – கார்40:13/4
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன – ஐந்50:3/1

மேல்


மின்னுமால் (1)

இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி – நற் 7/6

மேல்


மின்னொடு (3)

வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி – பரி 12/1
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
இன்னாது என்றலும் இலமே மின்னொடு/வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/6,7

மேல்


மின்னோடு (2)

மின்னோடு வந்தது எழில் வானம் வந்து என்னை – ஐந்70:16/3
ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான் – திணை150:41/3

மேல்