போ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

போ 2
போஒம் 3
போஒய் 3
போஒய 1
போஒர் 3
போக்கல் 1
போக்கி 16
போக்கிய 3
போக்கு 20
போக்குபவர் 1
போக்கும் 5
போக்கும்-கால் 1
போக்குவர் 1
போக்குவார் 1
போக்குற்ற 1
போக 16
போகம் 11
போகமும் 2
போகல் 1
போகலின் 1
போகலும் 1
போகலை 1
போகவிடல் 1
போகா 9
போகாது 12
போகாதே 1
போகாமல் 2
போகாமை 1
போகார் 4
போகாரே 1
போகாவாறு 1
போகான் 6
போகி 66
போகிய 72
போகியார் 1
போகியும் 1
போகியோனே 1
போகில் 2
போகில்-தனை 1
போகின் 1
போகின்றால் 1
போகினும் 3
போகு 11
போகு-உறு-காலை 1
போகுக 1
போகுதல் 1
போகுதி 1
போகுநர் 1
போகும் 10
போகுவர்-கொல்லோ 1
போகுவாய் 1
போகுவான் 1
போகுஆறு 1
போகுஊழால் 1
போங்கம் 1
போத்தந்த 5
போத்தந்தான் 1
போத்தந்து 4
போத்தரும் 1
போத்து 16
போத 1
போதந்து 1
போதர் 1
போதர 2
போதராய் 1
போதரின் 1
போதரும் 4
போதல் 8
போதாய் 1
போதியோ 2
போதின் 4
போதினான் 1
போது 90
போதும் 1
போதே 2
போதொடு 5
போதொடும் 1
போந்த 1
போந்தது 2
போந்தன 2
போந்து 11
போந்தேன் 1
போந்தை 13
போந்தையின் 1
போந்தையும் 1
போந்தொடு 1
போம் 6
போமாம் 1
போய் 15
போய 3
போயார் 1
போயிற்று 1
போயின்று 2
போயின்று-கொல்லோ 2
போயின 1
போயினர் 2
போயினார் 2
போயினாள் 1
போயினான் 1
போயும் 1
போர் 204
போர்-கண் 1
போர்_களத்தான் 1
போர்_களத்தானே 1
போர்_களத்து 2
போர்_களம் 1
போர்க்கு 1
போர்க்குநர் 1
போர்த்த 8
போர்த்தனவே 1
போர்த்தாலும் 1
போர்த்தாள் 1
போர்த்து 5
போர்த்தும் 1
போர்த்துவிடும் 1
போர்ப்பது 1
போர்ப்பித்திலதே 1
போர்ப்பு 1
போர்ப்பு-உறு 5
போர்பு 9
போர்முகத்து 1
போர்வில் 4
போர்வின் 2
போர்வை 14
போர்வையின் 1
போர்வையும் 1
போர்வையோடு 1
போரா 1
போரால் 1
போராள 1
போரான் 1
போரின் 2
போரினும் 1
போருள் 3
போரெழுந்து 1
போரே 3
போரொடு 2
போரோயே 2
போல் 561
போல்-மன் 1
போல்க 3
போல்கலார் 1
போல்வ 1
போல்வது 2
போல்வதூஉம் 1
போல்வர் 6
போல்வல் 5
போல்வனவும் 1
போல்வார் 4
போல்வாரும் 1
போல 561
போலவும் 27
போலா 3
போலாது 4
போலாதே 3
போலாம் 2
போலாய் 2
போலாள் 2
போலான் 5
போலிதே 1
போலினும் 2
போலும் 120
போலுமே 2
போலுமோ 1
போலே 1
போவதே 1
போவநர் 1
போவர் 2
போவர்கொல் 1
போவரால் 1
போவாம் 2
போவார் 1
போவாரே 1
போவாள் 1
போவாளை 1
போவான் 1
போவீர் 1
போவோய் 1
போவோரும் 1
போழ் 26
போழ்க 1
போழ்கல்லா 1
போழ்தத்து 1
போழ்தத்தும் 1
போழ்தில் 9
போழ்தின் 12
போழ்தின்-கண் 1
போழ்தின்கண் 1
போழ்தினால் 1
போழ்தினான் 3
போழ்து 19
போழ்தும் 2
போழ்தே 12
போழ்தோடு 1
போழ்ந்த 8
போழ்ந்தனவும் 1
போழ்ந்திட்ட 1
போழ்ந்து 19
போழ்ப 2
போழ்பு 1
போழ்வர் 1
போழ்வில் 1
போழ 8
போழில் 1
போழும் 9
போழொடு 1
போற்ற 2
போற்றப்பட்டவர் 1
போற்றப்படும் 1
போற்றப்படுவார் 1
போற்றல் 4
போற்றலுள் 1
போற்றலையே 2
போற்றற்கு 1
போற்றாக்கடை 1
போற்றாதார் 2
போற்றாதார்க்கு 1
போற்றாது 5
போற்றாமையே 1
போற்றாய் 4
போற்றார் 6
போற்றார்கண் 1
போற்றாரை 1
போற்றாவழி 1
போற்றான் 2
போற்றி 29
போற்றிய 3
போற்றின் 2
போற்றினும் 1
போற்று 5
போற்று-மதி 1
போற்று-மின் 2
போற்றுதல் 1
போற்றுதி 1
போற்றுநர் 2
போற்றுபவர்க்கும் 1
போற்றுபு 1
போற்றும் 3
போற்றுமின் 1
போற்றுவார் 2
போற்றேன் 1
போறல் 2
போறி 8
போறிர் 2
போன்ம் 25
போன்மே 1
போன்ற 14
போன்றது 1
போன்றதை 1
போன்றவ்வே 1
போன்றவே 4
போன்றன 10
போன்றனம் 1
போன்றனவே 5
போன்றனை 1
போன்றாள் 3
போன்றான் 1
போன்றிசினே 2
போன்று 24
போன்றே 5
போன 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

போ (2)

போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
எழு நீ போ நீடாது மற்று – கைந்:46/4

மேல்


போஒம் (3)

போஒம் துணை அறிவார் இல் – நாலடி:14 10/4
போஒம் அளவும் ஓர் நோய் – குறள்:85 8/2
சொல்லாட போஒம் உயிர் – குறள்:107 10/2

மேல்


போஒய் (3)

போஒய் பெறுவது எவன் – குறள்:5 6/2
போஒய் புறமே படும் – குறள்:94 3/2
கிளை இன்றி போஒய் தனித்து ஆயக்கண்ணும் – பழ:383/3

மேல்


போஒய (1)

போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் – கலி 134/7

மேல்


போஒர் (3)

வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/7
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என் – அகம் 186/16
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/11

மேல்


போக்கல் (1)

வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல்/அண்ணல் யானை வேந்தர் – புறம் 390/26,27

மேல்


போக்கி (16)

ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி/செருக்கொடு நின்ற-காலை மற்று அவன் – பொரு 88,89
புலி பொறித்து புறம் போக்கி/மதி நிறைந்த மலி பண்டம் – பட் 135,136
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி/கோயிலொடு குடி நிறீஇ – பட் 285,286
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி/பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 153,154
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி/கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/10,11
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/56
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி – கலி 106/16
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி/சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/4,5
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி/தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/5,6
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி/உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/11,12
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் – குறள்:78 4/1
தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி
வழியராய் நட்டார்க்கு மா தவம் செய்வாரே – பழ:13/2,3
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை – பழ:60/3
மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் – பழ:60/4
பொய்யான் புலாலொடு கள் போக்கி தீயன – ஏலாதி:14/1

மேல்


போக்கிய (3)

நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய/ஒன்றுமொழி கோசர் போல – குறு 73/3,4
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
முழவில் போக்கிய வெண்கை – பதி 61/17

மேல்


போக்கு (20)

போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 86
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை – நற் 82/6
போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/11
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/9
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
போக்கும்-கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/3
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே – பழ:234/3
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/3
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல் – ஏலாதி:80/1
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா – கைந்:14/3

மேல்


போக்குபவர் (1)

மீ வேலி போக்குபவர் – பழ:379/4

மேல்


போக்கும் (5)

உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும்/ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ – அகம் 30/5,6
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும்/உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/8,9
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
போக்கும் அது விளிந்து அற்று – குறள்:34 2/2
வழங்கா துறை இழிந்து நீர் போக்கும் ஒப்ப – திரி:5/1

மேல்


போக்கும்-கால் (1)

போக்கும்-கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/3

மேல்


போக்குவர் (1)

ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல் – திணை150:22/3

மேல்


போக்குவார் (1)

போக்குவார் புல்லறிவினார் – நாலடி:33 7/4

மேல்


போக்குற்ற (1)

போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண் – பழ:250/2

மேல்


போக (16)

மாசு போக புனல் படிந்தும் – பட் 100
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட – மலை 499
கொண்டு உடன் போக வலித்த – நற் 293/8
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம் – கலி 109/24
புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் – கலி 144/47
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக/ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/23,24
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/2
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக/நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/11,12
இடுக்கண் இரியல் போக ஊன் புலந்து – புறம் 383/6
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6
வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும் – திணை150:12/1
நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/2,3
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம் – பழ:208/2
படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/2,3

மேல்


போகம் (11)

போகம் வேண்டி பொதுச்சொல் பொறாஅது – புறம் 8/2
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் – நாலடி:11 3/2
போகம் உடைமை பொருள் ஆட்சி யார்கண்ணும் – நான்மணி:93/2
பொருளினால் ஆகுமாம் போகம் நெகிழ்ந்த – நான்மணி:103/3
பொருள் உடையான்கண்ணதே போகம் அறனும் – சிறுபஞ்:1/1
பொருளினான் ஆகும் ஆம் போகம் நெகிழ்ந்த – சிறுபஞ்:33/3
தானத்தான் போகம் தவத்தான் சுவர்க்கம் ஆம் – சிறுபஞ்:34/3
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த – சிறுபஞ்:57/1
நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம்
ஒன்றுமாம் சால உடன் – சிறுபஞ்:61/3,4
போகம் பொருள் கேடு மான் வேட்டம் பொல்லா கள் – ஏலாதி:18/1
கொடையினால் போகம் சுவர்க்கம் தவத்தால் – ஏலாதி:76/3

மேல்


போகமும் (2)

பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/79
கருமமும் உள்படா போகமும் துவ்வா – நாலடி:25 10/1

மேல்


போகல் (1)

புனத்து உழி போகல் உறுமோ மற்று என – அகம் 388/13

மேல்


போகலின் (1)

எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15

மேல்


போகலும் (1)

உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும் – நற் 183/5

மேல்


போகலை (1)

காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை/பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/5,6

மேல்


போகவிடல் (1)

ஊதியம் போகவிடல் – குறள்:84 1/2

மேல்


போகா (9)

ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா/குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 22,23
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/5
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/2
சொரியினும் போகா தம – குறள்:38 6/2
கற்பறிவு போகா கடை – பழ:270/4
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2

மேல்


போகாது (12)

பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது/நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் – பெரும் 342,343
உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது/எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/2,3
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது/யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் – பரி 65/12,13
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது/கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 166/2,3
போகாது எறும்பு புறம் சுற்றும் யாதும் – நாலடி:34 7/2
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் – திணை150:16/2
நிரை உரைத்து போகாது ஒன்று ஆற்ற துணிக – பழ:317/3
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் – சிறுபஞ்:26/2

மேல்


போகாதே (1)

வாய் முன்னது ஆக வலிப்பினும் போகாதே
நாய் பின்னதாக தகர் – பழ:156/3,4

மேல்


போகாமல் (2)

கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/25
ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல்
ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று – திணை150:22/3,4

மேல்


போகாமை (1)

போகாமை சால புலை – ஏலாதி:38/4

மேல்


போகார் (4)

கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் – குறள்:113 6/1
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் – ஆசாரக்:31/1
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் – ஆசாரக்:36/1
படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார்
பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் – ஆசாரக்:36/3,4

மேல்


போகாரே (1)

பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே
நீர் குறிது ஆக புகல் – பழ:146/3,4

மேல்


போகாவாறு (1)

யானை போய் வால் போகாவாறு – பழ:342/4

மேல்


போகான் (6)

தழையினும் உழையின் போகான்/தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/7,8
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/21
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே – இனிய40:3/2
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் – ஏலாதி:37/1
எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான் – ஏலாதி:37/2
எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான்
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் – ஏலாதி:37/2,3

மேல்


போகி (66)

ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் – பெரும் 90
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி/புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 155,156
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
நீர்ப்பெயற்று எல்லை போகி பால் கேழ் – பெரும் 319
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி – பெரும் 351
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் – பெரும் 368
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி/யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 7,8
பனி வார் சிமைய கானம் போகி/அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 148,149
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 56
சேந்த செயலை செப்பம் போகி/அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 160,161
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி/இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 243,244
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன் – நற் 77/1
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி/மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/6,7
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி/நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/2,3
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி/பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/2,3
நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறை – நற் 388/5
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/4
இரும் பல் குன்றம் போகி/திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/7,8
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி/பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/7,8
கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி/அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த – குறு 356/2,3
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி/கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/14,15
நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி/நீ உடன்றோர் மன் எயில் தோட்டி வையா – பதி 25/4,5
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி/பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி-உறுக்கும் – பதி 76/3,4
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி/நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 82/22,23
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் – அகம் 7/11
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து – அகம் 9/14
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி/அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/12,13
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி/அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/16,17
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் – அகம் 43/14
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/5
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி/நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே – அகம் 79/16,17
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது – அகம் 103/5
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி/சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் – அகம் 113/20,21
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் – அகம் 113/26
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி/வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர – அகம் 117/4,5
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் – அகம் 126/7
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/5
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/11
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி/பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/7,8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி/முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/3,4
நிரம்பா நீள் இடை போகி/அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/19,20
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி/அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/2,3
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி/முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/5,6
விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி/முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/9,10
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி/முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/11,12
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி/சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின் – அகம் 315/14,15
சோலை அத்தம் மாலை போகி/ஒழிய சென்றோர் மன்ற – அகம் 325/20,21
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி/அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/16,17
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி/நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து – புறம் 47/1,2
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து – புறம் 120/7
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப – புறம் 124/1
இரப்போர் கையுளும் போகி/புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர – புறம் 235/11,12
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8
களரி பரந்து கள்ளி போகி/பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் – புறம் 356/1,2
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி/நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி – புறம் 376/10,11
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை – கள40:39/2
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் – ஆசாரக்:66/3

மேல்


போகிய (72)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 18
முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 113
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய/கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 390,391
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் – மலை 105
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் – மலை 120
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் – மலை 203
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு – மலை 253
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/9
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை – நற் 82/6
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் – நற் 103/7
வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் – நற் 153/9
காமர் பொருள்_பிணி போகிய/நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – நற் 186/9,10
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய/கான புறவின் சேவல் வாய் நூல் – நற் 189/7,8
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய/முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/4,5
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய/கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு – நற் 215/10,11
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற – நற் 241/9
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/3
வளை நீர் வேட்டம் போகிய கிளைஞர் – நற் 331/7
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
தேரோன் போகிய கானலானே – குறு 227/4
காமர் பொருள்_பிணி போகிய/நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – குறு 255/7,8
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய/இரும் கழி நெய்தல் போல – குறு 336/4,5
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய/முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/1,2
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய/ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் – பதி 66/8,9
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி – பதி 74/12
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/4
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய/மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 145/18
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை – அகம் 100/16
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா – அகம் 122/20
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட – அகம் 182/6
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய/கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/10,11
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/11
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/10
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – அகம் 234/14
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய/செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/1,2
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய/கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/2,3
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/12
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் – அகம் 350/3
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை – அகம் 365/3
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/6
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை – அகம் 380/3
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப – புறம் 10/10
துன்னல் போகிய துணிவினோன் என – புறம் 23/14
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/4
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய/உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/8,9
தேர் வண் கிள்ளி போகிய/பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/6,7
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 225/7
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/13
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 245/3
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு – புறம் 353/14
கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/16
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/11
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் – புறம் 398/11
கல்லாது போகிய நாளும் பெரியவர்கண் – நாலடி:17 9/1

மேல்


போகியார் (1)

நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் – கலி 145/14

மேல்


போகியும் (1)

வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும்/கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை – ஐங் 281/1,2

மேல்


போகியோனே (1)

வரை முதிர் தேனின் போகியோனே/ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/4,5

மேல்


போகில் (2)

போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் – அகம் 129/9

மேல்


போகில்-தனை (1)

போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2

மேல்


போகின் (1)

கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/12

மேல்


போகின்றால் (1)

துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் – குறு 113/4

மேல்


போகினும் (3)

புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும்/விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/18,19
படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக – பழ:218/2
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் – பழ:280/2

மேல்


போகு (11)

பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 144
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/10
பெய்து போகு எழிலி வைகு மலை சேர – நற் 396/1
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
போகு பலி வெண் சோறு போல – புறம் 331/12
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் – நாலடி:33 6/3
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா – இன்னா40:4/1
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் – சிறுபஞ்:76/1

மேல்


போகு-உறு-காலை (1)

ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை/எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/4,5

மேல்


போகுக (1)

உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4

மேல்


போகுதல் (1)

துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா – இன்னா40:37/2

மேல்


போகுதி (1)

பொருள் நோக்கி பிரிந்து நீ போகுதி என கேட்பின் – கலி 10/16

மேல்


போகுநர் (1)

போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு – அகம் 283/8

மேல்


போகும் (10)

பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 432
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும்/சிறு புன் மாலை உண்மை – குறு 352/4,5
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் – கலி 22/20
அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும்/கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/4,5
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும்/தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/11,12
கோது போல் போகும் உடம்பு – நாலடி:4 4/4
போகும் பொறியார் புரிவும் பயம் இன்றே – பழ:127/2
போம் வழி போகும் இழை – பழ:358/4
போகும் புழையுள் புலந்து – ஏலாதி:11/4

மேல்


போகுவர்-கொல்லோ (1)

கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ/எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/5,6

மேல்


போகுவாய் (1)

வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய்/கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு – கலி மேல்


போகுவான் (1)

உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8

மேல்


போகுஆறு (1)

போகுஆறு அகலாக்கடை – குறள்:48 8/2

மேல்


போகுஊழால் (1)

போகுஊழால் தோன்றும் மடி – குறள்:38 1/2

மேல்


போங்கம் (1)

போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74

மேல்


போத்தந்த (5)

வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/10
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/14
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/18
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா – கலி 84/5
நுண் ஞாண் வலையின் பரதவர் போத்தந்த
பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை – ஐந்70:66/1,2

மேல்


போத்தந்தான் (1)

பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4

மேல்


போத்தந்து (4)

பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து/தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/4,5
நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து/இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 84/14
அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து/நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி மேல்


போத்தரும் (1)

இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 137/25

மேல்


போத்து (16)

புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து/பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் – நற் 186/5,6
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து/மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/1,2
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து/ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் – குறு 140/1,2
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து/வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் – ஐங் 91/1,2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து/கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/1,2
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து/மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/5,6
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/2
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து/தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 316/3,4
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து/வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர – அகம் 386/1,2
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/12
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
போத்து அறார் புல் அறிவினார் – நாலடி:36 1/4
போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் – ஐந்70:45/1

மேல்


போத (1)

ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத
வாராத நாளே வரும் – திணை150:101/3,4

மேல்


போதந்து (1)

பொலம் தார் இராமன் துணையாக போதந்து
இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே – பழ:92/1,2

மேல்


போதர் (1)

போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41

மேல்


போதர (2)

போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் – கலி 56/31
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/2

மேல்


போதராய் (1)

போதராய் காண்பாம் புறவு – திணை50:29/4

மேல்


போதரின் (1)

போதரின் காண்குவேன்-மன்னோ பனியொடு – கலி 145/33

மேல்


போதரும் (4)

காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே – ஐங் 446/4
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் – கலி 105/46
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1

மேல்


போதல் (8)

வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 201/12
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/39
கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17
தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா – இன்னா40:12/1
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல்
வல்லவோ மாதர் நடை – ஐந்50:37/3,4

மேல்


போதாய் (1)

கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – குறள்:113 3/1

மேல்


போதியோ (2)

என்னோடு சூழாது எழு நெஞ்சே போதியோ
நல் நெறி சேர நமக்கு – நாலடி:6 5/3,4
நிற்றியோ போதியோ நீ – நாலடி:38 6/4

மேல்


போதின் (4)

புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின்/நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/1,2
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின்/பொம்மல் ஓதியும் புனையல் – குறு 191/5,6
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின்/முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி மேல்


போதினான் (1)

போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் – நான்மணி:47/1

மேல்


போது (90)

நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 654
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ் – நற் 74/6
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது/அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/4,5
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது/குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/3,4
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
இரும் போது கமழும் கூந்தல் – நற் 298/11
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
நீல பைம் போது உளரி புதல – குறு 110/3
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை – குறு 148/3
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் – குறு 209/6
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் – குறு 320/5
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – ஐங் 82/4
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 406/4
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் – ஐங் 416/1
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/4
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/34
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் – கலி 32/17
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/9
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் – கலி 80/23
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் – கலி 107/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
உறையொடு வைகிய போது போல் ஒய்யென – கலி 121/9
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/11
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/6
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
போது புறங்கொடுத்த உண்கண் – அகம் 130/13
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது – அகம் 145/19
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ – அகம் 150/9
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு – அகம் 246/5
போது வந்தன்று தூதே நீயும் – அகம் 259/10
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/22
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
போது உறழ் கொண்ட உண்கண் – அகம் 354/13
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/20
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/2
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/13
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த – புறம் 272/2
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/3
போது அறியேன் பதி பழகவும் – புறம் 400/14
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/2
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் – கார்40:21/2
போது ஆர் வண்டு ஊதும் புனல் வயல் ஊரற்கு – ஐந்50:22/1
முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி – ஐந்70:24/2
ஒள் இதழ் தாமரை போது உறழும் ஊரனை – ஐந்70:50/1
போது உறழ் தாமரை கண் ஊரனை நேர் நோக்கி – ஐந்70:51/2
பூவா இள ஞாழல் போது – திணை150:39/4
போது ஆரி வண்டு எலாம் நெட்டெழுத்தின் மேல் புரிய – திணை150:95/3
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி – குறள்:123 7/1
போது அவிழ் தாமரை பூம் துறை ஊரனை – கைந்:43/1

மேல்


போதும் (1)

போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/3

மேல்


போதே (2)

கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம் – நெடு 72
தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் – நாலடி:38 8/2

மேல்


போதொடு (5)

விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/14
ஆர்கலி வள-வயின் போதொடு பரப்ப – அகம் 273/3
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/24
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய – புறம் 215/2

மேல்


போதொடும் (1)

சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும்/அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி மேல்


போந்த (1)

பொறி மாண் புனை திண் தேர் போந்த வழியே – கார்40:21/1

மேல்


போந்தது (2)

போந்தது வையை புனல் – பரி 10/8
போந்தது இல் ஐய களிறு – திணை50:8/4

மேல்


போந்தன (2)

ஏ மரை போந்தன ஈண்டு – திணை150:1/4
இரு சுடரும் போந்தன என்றார் – திணை150:71/4

மேல்


போந்து (11)

ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து/வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 172,173
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/2
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும் – பதி 23/5
நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து/கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 15/4
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் – திணை150:30/3
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல் – திணை150:48/1
பொங்கு திரை உதைப்ப போந்து ஒழிந்த சங்கு – திணை150:49/2
பொருள் இலர்ஆயினும் பொங்கென போந்து எய்யும் – திணை150:84/3
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே – சிறுபஞ்:77/2

மேல்


போந்தேன் (1)

மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் – ஐந்50:50/2

மேல்


போந்தை (13)

இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை – பொரு 143
புள் இரியும் புகர் போந்தை/பறழ் பன்றி பல் கோழி – பட் 74,75
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை/கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/2,3
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/9
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து – பதி 51/31
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை/குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/6,7
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை/உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/3,4
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து – புறம் 265/3
நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன – புறம் 338/4
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4

மேல்


போந்தையின் (1)

மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10

மேல்


போந்தையும் (1)

வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும் – புறம் 338/6

மேல்


போந்தொடு (1)

போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/14

மேல்


போம் (6)

குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை – நாலடி:33 3/1
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/2
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் – குறள்:66 9/1
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு – பழ:233/3
போம் வழி போகும் இழை – பழ:358/4

மேல்


போமாம் (1)

உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி – நாலடி:35 2/3

மேல்


போய் (15)

காலை போய் மாலை வரவு – பரி 8/50
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் – பரி 24/18
ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 24/22
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற – நாலடி:14 6/3
இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய்
விருந்தினன் ஆதலே நன்று – நாலடி:29 6/3,4
நீத்து நீர் ஊன வாய் பாண நீ போய் மொழி – ஐந்70:45/3
எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண் – திணை150:127/2
இருந்திட்டு என் போய் என் இவர் – திரி:104/4
பொய் கொண்டு அறை போய் திரிபவர்க்கு என்கொலாம் – பழ:241/2
யானை போய் வால் போகாவாறு – பழ:342/4
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய்
என் செய்தேஆயினும் உய்ந்தீக சாவாதான் – பழ:384/2,3
ஓடு போல் தாரம் பிறந்த தாய் ஊடு போய்
கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர் – சிறுபஞ்:81/2,3
வாய் இழந்த வாழ்வினார் வாணிகம் போய் இழந்தார் – ஏலாதி:78/2

மேல்


போய (3)

காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
பொருள் புரிந்தார் போய சுரம் – ஐந்50:35/4

மேல்


போயார் (1)

உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து – நாலடி:5 10/1

மேல்


போயிற்று (1)

அலையும் அலை போயிற்று இன்று – ஐந்70:3/4

மேல்


போயின்று (2)

போயின்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15

மேல்


போயின்று-கொல்லோ (2)

போயின்று-கொல்லோ நோய் தலைமணந்தே – நற் 56/10
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை – நற் 205/8

மேல்


போயின (1)

போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால் – ஐந்50:11/3

மேல்


போயினர் (2)

கவலை அரும் சுரம் போயினர்/தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/4,5
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16

மேல்


போயினார் (2)

பறை அறையா போயினார் இல் – பழ:112/4
பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே – பழ:280/3

மேல்


போயினாள் (1)

நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் – கலி 115/12

மேல்


போயினான் (1)

போயினான் சென்றான் புரிந்து – திணை150:40/4

மேல்


போயும் (1)

சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும்
ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல் – பழ:275/3,4

மேல்


போர் (204)

பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ – திரு 258
போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர்/ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி – முல் 38,39
அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28
தென் பரதவர் போர் ஏறே – மது 144
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 151
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 207
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 63
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84
புலி பொறி போர் கதவின் – பட் 40
பொதி மூடை போர் ஏறி – பட் 137
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 234
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி – மலை 493
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர்/மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி – நற் 52/8,9
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார் – நற் 125/11
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4
உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர்/வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/7,8
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் – நற் 281/3
போர் உடை வருடையும் பாயா – நற் 359/8
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர்/நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/4,5
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர்/எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/5,6
குப்பை கோழி தனி போர் போல – குறு 305/6
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
போர் உடை வேந்தன் பாசறை – ஐங் 427/3
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற – ஐங் 459/4
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர்/வியல் நெடும் பாசறை நீடிய – ஐங் 500/3,4
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர்/நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் – பதி 11/14,15
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/5
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
போர் வல் யானை சேரலாத – பதி 15/23
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/17
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ – பதி 22/27
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ – பதி 32/1
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/9
போர் எதிர் வேந்தர் ஒரூஉப நின்னே – பதி 33/12
பேஎய் ஆடும் வெல் போர்/வீயா யாணர் நின்-வயினானே – பதி 35/9,10
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/7
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/14
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் – பதி 77/1
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர்/நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/15,16
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க – பதி 90/44
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் – பரி 12/96
அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர்/எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 14/17
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 17/49
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/41
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/8
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் – கலி 26/23
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு – கலி 86/10
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர்/புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 90/12
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/8
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர்/வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 106/40
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/4
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/24
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/3
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் – அகம் 27/8
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/14
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/16
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/13
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர்/வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/10,11
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/5
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/23
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை – அகம் 144/14
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் – அகம் 201/3
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி – அகம் 209/8
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் – அகம் 213/1
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய – அகம் 277/16
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/12
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் – அகம் 316/7
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து – அகம் 338/19
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 342/4
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர்/கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் – அகம் 386/7,8
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர்/பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே – புறம் 31/5,6
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/9
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர்/பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/5,6
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/6
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
விழவு மேம்பட்ட நல் போர்/முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/5,6
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
புன தினை அயிலும் நாட சின போர்/கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/5,6
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர்/எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/9,10
மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் – புறம் 158/7
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர்/கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/9,10
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர்/திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே – புறம் 179/11,12
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர்/அடங்கா மன்னரை அடக்கும் – புறம் 200/15,16
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/12
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர்/இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/1,2
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும் – புறம் 294/7
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் – புறம் 321/1
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை – புறம் 347/5
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் – புறம் 353/6
பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே – நாலடி:38 6/3
போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த – நான்மணி:41/1
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர்
செம் கண் மால் அட்ட களத்து – கள40:11/4,5
போர் கொடி தானை பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:17/4
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/3
ஊர் கெழு சேவல் இதலொடு போர் திளைக்கும் – ஐந்70:35/2
ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2
பொன் ஆம் போர் வேலவர்தாம் புரிந்தது என்னே – திணை150:18/2
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து – குறள்:77 7/2
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு – திரி:71/2
ஈர்ஐம்பதின்மரும் போர் எதிர்த்து ஐவரொடு – பழ:52/2
கரை இருந்தார்க்கு எளிய போர் – பழ:86/4
போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ – பழ:231/2
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் – சிறுபஞ்:78/2
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் – ஏலாதி:12/2

மேல்


போர்-கண் (1)

தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண்/துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி மேல்


போர்_களத்தான் (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான்/ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 28,29

மேல்


போர்_களத்தானே (1)

தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/6

மேல்


போர்_களத்து (2)

பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8

மேல்


போர்_களம் (1)

போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3

மேல்


போர்க்கு (1)

போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் – புறம் 97/1

மேல்


போர்க்குநர் (1)

மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79

மேல்


போர்த்த (8)

துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த/மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 732,733
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 29
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/23
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த/திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/3,4
பெரும் தோளி பெய்வளாய் என்னும் மீ போர்த்த
கரும் தோளால் கண் விளக்கப்பட்டு – நாலடி:5 7/3,4
என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு – குறள்:8 10/2
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/1,2

மேல்


போர்த்தனவே (1)

பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4

மேல்


போர்த்தாலும் (1)

பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும்
என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள் போல் – திணை150:99/1,2

மேல்


போர்த்தாள் (1)

செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த – கள40:32/2

மேல்


போர்த்து (5)

போர்த்து எறிந்த பறையால் புனல் செறுக்குநரும் – பதி 22/28
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
பன் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி – அகம் 398/13
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து
இது காண் என் வண்ணம் இனி – திணை150:74/3,4
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – குறள்:28 3/2

மேல்


போர்த்தும் (1)

போர்த்தும் உரிந்திட்டும் பூசியும் நீட்டியும் – சிறுபஞ்:65/1

மேல்


போர்த்துவிடும் (1)

வான் சிறிதா போர்த்துவிடும் – நாலடி:4 8/4

மேல்


போர்ப்பது (1)

போர்ப்பது போலும் பசப்பு – கலி 33/15

மேல்


போர்ப்பித்திலதே (1)

தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே – புறம் 286/5

மேல்


போர்ப்பு (1)

போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/2

மேல்


போர்ப்பு-உறு (5)

போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து – பதி 21/18
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
போர்ப்பு-உறு முரசும் கறங்க – புறம் 241/4

மேல்


போர்பு (9)

நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/13
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு/நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/8,9
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு/கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/15,16
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
நெல் போர்பு சூடி வரும் – திணை150:148/4
பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் – பழ:292/4

மேல்


போர்முகத்து (1)

புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4

மேல்


போர்வில் (4)

கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – ஐங் 9/4
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 24/20
பொய்கை நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 209/1

மேல்


போர்வின் (2)

விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின்/கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன – ஐங் 58/1,2
போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 153/4

மேல்


போர்வை (14)

பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை/அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 8,9
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை/கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி – சிறு 256,257
உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை/சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் – பெரும் 9,10
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/4
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் – பரி 11/26
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின் – அகம் 136/23
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை/அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/20,21
வீங்கு விசி புது போர்வை/தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/3,4
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை/அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து – புறம் 399/24,25
தோல் போர்வை மேலும் துளை பலவாய் பொய்ம் மறைக்கும் – நாலடி:5 2/1
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை – நாலடி:5 2/2
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை – நாலடி:5 2/2,3

மேல்


போர்வையின் (1)

சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின்/இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/13,14

மேல்


போர்வையும் (1)

முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும்
தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின் – பழ:361/1,2

மேல்


போர்வையோடு (1)

மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு – ஆசாரக்:91/1

மேல்


போரா (1)

உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும் – புறம் 141/10

மேல்


போரால் (1)

போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய – பரி 5/56

மேல்


போராள (1)

அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/71

மேல்


போரான் (1)

ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21

மேல்


போரின் (2)

குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9

மேல்


போரினும் (1)

புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/8

மேல்


போருள் (3)

நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள்/அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 126/2
ஒருவன் உணராது உடன்று எழுந்த போருள்
இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய – பழ:294/1,2

மேல்


போரெழுந்து (1)

போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 1/26

மேல்


போரே (3)

மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே – புறம் 82/6
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/7

மேல்


போரொடு (2)

மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல் – புறம் 44/12
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22

மேல்


போரோயே (2)

செரு மிகு தானை வெல் போரோயே/ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/12,13
மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே/அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/8,9

மேல்


போல் (561)

கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
உருகுபவை போல் என்பு குளிர் கொளீஇ – பொரு 78
சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு – பொரு 124
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல்/சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் – பெரும் 235,236
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல்/பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 328,329
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல்/நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 378,379
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 29
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
மலை இமைப்பது போல் மின்னி – நற் 112/8
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை – நற் 138/1
கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர – நற் 161/2
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல்/பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/5,6
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல்/ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர் – நற் 315/10,11
காரி புக்க நேரார் புலம் போல்/கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு – நற் 320/6,7
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல்/சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும் – நற் 345/6,7
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி – நற் 352/4
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் – நற் 390/9
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 105/1
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 133/1
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே – குறு 157/4
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல்/சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/2,3
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல்/பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ – குறு 259/6,7
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே – ஐங் 88/4
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/4
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/4
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/4
பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே – ஐங் 265/4
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன – ஐங் 419/3
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி – பதி 62/10
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல்/நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 6/3
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல்/யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல் – பரி 11/31,32
நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே – பரி 11/104
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று – பரி 12/93
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல்/கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 17/20
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல்/நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/44,45
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/99
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல்/ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/69
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/2
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு – பரி 22/27
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல்/சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 2/3
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/21
ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல்/பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 7/7,8
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல்/இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே – கலி 7/15,16
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய் – கலி 10/1
சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி 10/2
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல்/வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/7
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்-கால் – கலி 15/21
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/12
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப – கலி 17/20
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல்/ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/20,21
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல்/என ஆங்கு – கலி 26/1
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் – கலி 26/2
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த – கலி 27/2
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/5
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல்/தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/6
அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல்/பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல்/ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 30/1
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல்/மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/4,5
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/7
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல்/இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் – கலி 33/22,23
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல்/பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/18
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/19
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/39
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ – கலி 39/41
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல்/தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/11,12
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும் – கலி 46/26
ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1
வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல்/நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 48/11
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் – கலி 48/15
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் – கலி 52/5
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல்/பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 57/22
எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – கலி 61/7
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
கள்வர் போல் நோக்கினும் நோக்கும் குறித்தது – கலி 61/26
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல்/ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/11
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல்/எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் – கலி 71/20
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ – கலி 71/23
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல்/தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 78/15
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல்/சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 84/2
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல்/கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/15,16
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல்/சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் – கலி 86/23,24
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர்பு ஒதுக்கம் போல்/வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 92/21
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல்/தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 94/2
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல்/வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/7,8
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல்/முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 101/3
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல்/வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் – கலி 103/15,16
தார் போல் தழீஇயவன் – கலி 103/35
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் – கலி 103/39
மறு போல் பொருந்தியவன் – கலி 103/49
பால்நிறவண்ணன் போல் பழி தீர்ந்த வெள்ளையும் – கலி 104/8
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு – கலி 106/22
மாலை போல் தூங்கும் சினை – கலி 106/29
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/48
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல்/மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 110/10
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல்/வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை – கலி 113/27
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல்/பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/6
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/2
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/5
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப – கலி 120/6
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல்/அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/14,15
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல்/காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ – கலி 121/9
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல்/பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/18
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல்/எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/6
தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று – கலி 128/1
பல்-வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல்/எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/6
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல்/நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/6,7
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல்/சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 133/4
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல்/கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் – கலி 134/22
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/8
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் – கலி 142/65
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்-தலை – கலி 143/40
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல்/தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள் – கலி 145/1
மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் – கலி 145/9
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல்/ஓடி சுழல்வது-மன் – கலி 147/2
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/19
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல்/கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/6
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம் – அகம் 1/6
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா – அகம் 3/14
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம் – அகம் 72/1
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப – அகம் 108/5
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல்/காயா மென் சினை தோய நீடி – அகம் 108/13,14
பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் – அகம் 139/14
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல்/மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – அகம் 146/8,9
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 150/8
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/4
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – அகம் 171/13
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல்/திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/15,16
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல்/புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/18,19
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல்/கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/6,7
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் – அகம் 199/13
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல்/செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் – அகம் 199/13,14
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல்/தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/16,17
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல்/பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி – அகம் 219/4,5
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல்/பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/10,11
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல்/பரந்து வெளிப்படாது ஆகி – அகம் 276/13,14
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல்/சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/2,3
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
பழையன் ஓக்கிய வேல் போல்/பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/12,13
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/15
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/11
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது – அகம் 356/10
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/4
நீ பிழைத்தாய் போல் நனி நாணினையே – புறம் 43/17
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த – புறம் 65/9
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த – புறம் 71/15
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/15
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல்/அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/3,4
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் – புறம் 192/9
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் – புறம் 202/11
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே – புறம் 238/9
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/31
கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி – நாலடி:1 8/3
மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை – நாலடி:3 1/1
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே – நாலடி:3 8/3
புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி – நாலடி:3 9/1
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் – நாலடி:4 4/3
கோது போல் போகும் உடம்பு – நாலடி:4 4/4
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் – நாலடி:7 6/3
நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே – நாலடி:7 8/3
உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல – நாலடி:10 1/2
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல்
பைய நிறைத்துவிடும் – நாலடி:10 9/3,4
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி – நாலடி:12 5/3
பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல்
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் – நாலடி:12 8/2,3
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல்
உருவு பல கொளல் ஈங்கு – நாலடி:12 8/3,4
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1
வான் ஊர் மதியம் போல் வைகலும் தேயுமே – நாலடி:13 5/3
எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல்
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து – நாலடி:14 2/3,4
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல்
செல்லாமை செவ்வன் நேர் நிற்பினும் ஒப்புரவிற்கு – நாலடி:15 8/2,3
பருமம் பொறுப்பினும் பாய் பரிமா போல்
பொரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று – நாலடி:15 9/3,4
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
குல மாட்சி இல்லாரும் குன்று போல் நிற்பர் – நாலடி:18 5/3
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது – நாலடி:18 7/1
நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தத்தம் – நாலடி:18 9/1
சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார் – நாலடி:19 4/3
கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் – நாலடி:19 5/2
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/2
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல்
கேள் ஈவது உண்டு கிளைகளோ துஞ்சுப – நாலடி:20 1/1,2
வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும் – நாலடி:20 1/3
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் – நாலடி:21 2/2
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல்
பல்லார் பயன் துய்ப்ப தான் வருந்தி வாழ்வதே – நாலடி:21 2/2,3
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு – நாலடி:21 6/3
கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர் – நாலடி:21 8/2
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை – நாலடி:22 5/3
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் – நாலடி:22 8/1
மாரி போல் மாண்ட பயத்தது ஆம் மாரி – நாலடி:24 2/2
பெருகுவது போல தோன்றி வை தீ போல்
ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் – நாலடி:24 4/1,2
குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து – நாலடி:26 7/3
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை – நாலடி:26 9/2
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் – நாலடி:26 10/3
நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் – நாலடி:27 6/1
வல்லவர் ஊன்ற வடி ஆ போல் வாய் வைத்து – நாலடி:28 9/3
உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல்
தொண்டு ஆயிரவர் தொகுபவே வண்டாய் – நாலடி:29 4/1,2
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே – நாலடி:30 1/3
காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி – நாலடி:30 3/2
ஒருநாள் ஒருபொழுதை துன்பம் அவை போல்
அரு நவை ஆற்றுதல் இன்று – நாலடி:30 5/3,4
உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ – நாலடி:30 8/3
நா பாடம் சொல்லி நயம் உணர்வார் போல் செறிக்கும் – நாலடி:32 2/1
பெறுவது கொள்பவர் தோள் போல் நெறிபட்டு – நாலடி:32 7/1
குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க – நாலடி:35 1/2
தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல்
போத்து அறார் புல் அறிவினார் – நாலடி:36 1/3,4
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல்
கீழ் மேலாய் நிற்கும் உலகு – நாலடி:37 8/3,4
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல்
நித்தலும் நம்மை பிரியலம் என்று உரைத்த – நாலடி:38 6/1,2
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு – நாலடி:38 7/1
சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை – நாலடி:38 7/2
அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:39 5/2
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/3
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் – இனிய40:11/4
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
பொரு கடல் வண்ணன் புனை மார்பில் தார் போல்
திருவில் விலங்கு ஊன்றி தீம் பெயல் தாழ – கார்40:1/1,2
பகழி போல் உண்கண்ணாய் பொய் அன்மை ஈண்டை – கார்40:5/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் – கார்40:8/3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று – கார்40:9/1
அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல் – கார்40:11/3
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார் – கார்40:18/3
மேனி போல் புல்லென்ற காடு – கார்40:18/4
சேனை போல் செல்லும் மழை – கார்40:20/4
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/4
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து – கார்40:25/1
முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க – கார்40:27/1
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல்
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் – கார்40:32/2,3
இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:7/2
செவ்வல்அம் குன்றம் போல் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:10/3
பவளம் சொரிதரு பை போல் திவள் ஒளிய – கள40:14/2
நளிந்த கடலுள் திமில் திரை போல் எங்கும் – கள40:18/1
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா – கள40:25/1
வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் – கள40:29/2
மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல்
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் – கள40:30/1,2
செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த – கள40:32/2
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல்
ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே – கள40:33/2,3
வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல்
எல்லா களிறும் நிலம் சேர்ந்த பல் வேல் – கள40:40/1,2
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி – ஐந்50:4/2
பிரிந்தவர் மேனி போல் புல்லென்ற வள்ளி – ஐந்50:8/1
பொருந்தினர் மேனி போல் பொற்ப திருந்திழாய் – ஐந்50:8/2
உதிரம் துவரிய வேங்கை உகிர் போல்
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/1,2
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல்
தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர – ஐந்70:60/2,3
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர – திணை50:33/1
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் – திணை50:41/2
தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ – திணை150:1/3
வினை விளைய செல்வம் விளைவது போல் நீடா – திணை150:5/1
நெடும் பணை போல் தோள் நேராள் நின்று – திணை150:12/4
ஒரு வரை போல் எங்கும் பல வரையும் சூழ்ந்த – திணை150:13/1
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை – திணை150:20/2
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது – திணை150:24/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் – திணை150:25/2
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் – திணை150:30/3
தவழ தான் நில்லாதது போல் பவள – திணை150:42/2
துயில் கெட தோன்றும் படையா துயில் போல்
குறியா வரவு ஒழிந்து கோல நீர் சேர்ப்ப – திணை150:50/2,3
சாலிகை போல் வலை சால பல உணங்கும் – திணை150:51/3
செல்வர் சிறார்க்கு பொற்கொல்லர் போல் நல்ல – திணை150:66/2
பொறுக்க என்றால் பொறுக்கலாமோ ஒறுப்ப போல்
பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம் – திணை150:67/2,3
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி – திணை150:92/2
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/3
இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன் – திணை150:96/1
பாழி போல் மாயவன் தன் பற்றார் களிற்று எறிந்த – திணை150:97/1
ஆழி போல் ஞாயிறு கல் சேர தோழியோ – திணை150:97/2
மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப – திணை150:97/3
என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள் போல்
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் – திணை150:99/2,3
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று – திணை150:104/3
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/3
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் – திணை150:109/1
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் – திணை150:109/2
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல்
துணை பிரிந்து வாழ்கின்றார் தோன்றுவர் தோன்றார் – திணை150:109/2,3
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் – திணை150:115/1
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி – திணை150:118/2
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி – திணை150:122/3
வயந்தகம் போல் தோன்றும் வயல் ஊரன் கேண்மை – திணை150:128/3
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து – திணை150:145/4
செய்யாத மாத்திரையே செங்கயல் போல் கண்ணினாள் – திணை150:149/3
ஏறு போல் பீடு நடை – குறள்:6 9/2
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – குறள்:12 8/1
பிறவும் தம போல் செயின் – குறள்:12 10/2
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள்:13 6/1
பொறுத்தாரை பொன் போல் பொதிந்து – குறள்:16 5/2
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:19 10/1
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் – குறள்:24 5/1
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் – குறள்:26 3/1
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – குறள்:27 7/1
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – குறள்:28 6/1
தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை – குறள்:32 5/2
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – குறள்:34 4/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள்:40 5/1
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் – குறள்:58 4/1
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள்:71 6/1
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல்
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – குறள்:79 1/1,2
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – குறள்:83 6/1
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – குறள்:89 2/1
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – குறள்:89 2/2
செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே – குறள்:89 7/1
இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் – குறள்:94 10/1
இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் – குறள்:95 6/1
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள்:96 7/2
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல்
கொல்ல பயன்படும் கீழ் – குறள்:108 8/1,2
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல்
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – குறள்:109 10/1,2
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – குறள்:110 6/1
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – குறள்:110 7/1
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் – குறள்:112 8/1
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல்
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள்:118 10/1,2
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள்:119 6/1
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல்
வன்கண்ணதோ நின் துணை – குறள்:123 2/1,2
தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் – குறள்:126 3/2
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் – குறள்:127 9/1
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – குறள்:128 3/1
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள்:128 4/1
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – குறள்:129 5/1
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல்
பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து – குறள்:129 7/1,2
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் – திரி:42/2
தோள் வழங்கி வாழும் துறை போல் கணிகையும் – திரி:81/1
இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று – திரி:101/2
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் – திரி:101/3
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து – ஆசாரக்:18/3
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் – ஆசாரக்:61/2
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல்
பாரித்து பல் கால் பயின்று – ஆசாரக்:71/2,3
தேர்வார் போல் நிற்க திரிந்து – ஆசாரக்:78/3
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் – ஆசாரக்:95/3
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல்
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/1,2
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள் – பழ:10/2
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க – பழ:11/2
விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் – பழ:12/1
இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல்
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/2,3
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல்
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் – பழ:41/1,2
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் – பழ:47/3
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை – பழ:61/2
களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி – பழ:79/3
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல்
எள்ளற்க யார் வாயும் நல் உரை தெள்ளிதின் – பழ:87/1,2
கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் – பழ:89/1
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல்
பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர் – பழ:96/2,3
மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று – பழ:140/1
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின் – பழ:188/2
விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் – பழ:211/2
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல்
வேறாக தோன்றும் விளக்கம் உடைத்தாகும் – பழ:214/1,2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல்
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் – பழ:219/3,4
தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து – பழ:250/1
பேணாது உரைக்கும் உரை கேட்டு உவந்தது போல்
ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை – பழ:256/2,3
சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல்
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/2,3
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க – பழ:283/2
மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல்
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே – பழ:285/2,3
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் – பழ:287/3
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது – பழ:288/2
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி – பழ:301/2
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் – பழ:323/3
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் – பழ:343/2
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/3
உரையுள் வளவிய சொல் சொல்லாதது போல்
நிரை உள்ளே இன்னா வரைவு – பழ:366/3,4
சாரார் பகை போல் சலித்து – சிறுபஞ்:40/4
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு – சிறுபஞ்:60/1
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல – சிறுபஞ்:60/2
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் – சிறுபஞ்:63/3
குன்று போல் கூடும் பயன் – சிறுபஞ்:63/4
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் – சிறுபஞ்:74/1
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல்
கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் – சிறுபஞ்:78/2,3
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் – சிறுபஞ்:81/1
ஓடு போல் தாரம் பிறந்த தாய் ஊடு போய் – சிறுபஞ்:81/2
உறு பஞ்ச மூலம் தீர் மாரி போல் கூறீர் – சிறுபஞ்:107/3
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/3
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும் – ஏலாதி:15/2
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/3
தீர்ந்தால் போல் தீரா வரும் – ஏலாதி:25/4
கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் – ஏலாதி:34/3
சாபம் போல் சாரும் சலித்து – ஏலாதி:60/4
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் – கைந்:23/2

மேல்


போல்-மன் (1)

அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/3

மேல்


போல்க (3)

இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் – புறம் 198/17
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் – குறள்:70 1/1,2

மேல்


போல்கலார் (1)

மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார்
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் – பழ:47/2,3

மேல்


போல்வ (1)

போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34

மேல்


போல்வது (2)

புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/6

மேல்


போல்வதூஉம் (1)

நெருப்பு அழல் சேர்ந்தக்கால் நெய் போல்வதூஉம்
எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப – நாலடி:13 4/1,2

மேல்


போல்வர் (6)

வாரார் போல்வர் நம் காதலர் – குறு 103/5
கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/6
காவலும் கடியுநர் போல்வர்/மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 289/3,4
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர்
மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் – குறள்:100 7/1,2
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன – குறள்:108 1/1
கண்டு அறியார் போல்வர் கெழீஇயின்மை செய்வாரை – பழ:251/1

மேல்


போல்வல் (5)

வாழேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 103/6
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 108/5
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/23
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7

மேல்


போல்வனவும் (1)

இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும்/அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை – பரி மேல்


போல்வார் (4)

வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார்/தீண்ட பெறுபவோ மற்று – கலி 17 5/1
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/3
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் – ஏலாதி:15/1

மேல்


போல்வாரும் (1)

வட்டும் வழுதுணையும் போல்வாரும் வாழ்பவே – நாலடி:27 4/3

மேல்


போல (561)

திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல/பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை – பொரு 7,8
அரசவை இருந்த தோற்றம் போல/பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் – பொரு 55,56
கேளிர் போல கேள் கொளல் வேண்டி – பொரு 74
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல/செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 2,3
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல/பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 198,199
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல/இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 219,220
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல/உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 255,256
பழு மரம் தேரும் பறவை போல/கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும் – பெரும் 20,21
வானம் ஊன்றிய மதலை போல/ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 346,347
பழம் மீக்கூறும் பலாஅ போல/புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 408,409
ஆரா செருவின் ஐவர் போல/அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 417,418
நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல/பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 3,4
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல/முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 361,362
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல/இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 379,380
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல/கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 425,426
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல/நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி – மது 495,496
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல/கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய – மது 576,577
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல/துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 643,644
நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல/வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 763,764
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல/இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 28,29
யாறு போல பரந்து ஒழுகி – பட் 45
நீறு ஆடிய களிறு போல/வேறுபட்ட வினை ஓவத்து – பட் 48,49
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல/மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ – பட் 68,69
நடுகல்லின் அரண் போல/நெடும் தூண்டிலில் காழ் சேர்த்திய – பட் 79,80
நிலவு அடைந்த இருள் போல/வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் – பட் 82,83
தேர் பூண்ட மாஅ போல/வைகல்-தொறும் அசைவு இன்றி – பட் 123,124
மாரி பெய்யும் பருவம் போல/நீரின்-நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும் – பட் 128,129
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல/கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 139,140
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல/கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை – பட் 162,163
வெளில் இளக்கும் களிறு போல/தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 172,173
நெடு நுகத்து பகல் போல/நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர் – பட் 206,207
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 234
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல/வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை – மலை 100,101
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – மலை 165
கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ – மலை 166
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல/புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை – நற் 1/4,5
நீர் இன்று அமையா உலகம் போல/தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/6,7
பெய்யாது வைகிய கோதை போல/மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/1,2
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/2
அன்னை போல இனிய கூறியும் – நற் 28/3
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ – நற் 28/4
பலர் கொள் பலகை போல/வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/9,10
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல/அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/10,11
ஓர் எயின் மன்னன் போல/அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/11,12
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல/கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/3,4
துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/4
பச்சூன் பெய்த பகழி போல/சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/7,8
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல/பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/12,13
ஒன்று இல் காலை அன்றில் போல/புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை – நற் 124/1,2
தோய் மடல் சில் நீர் போல/நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/10,11
ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/10
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல/என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய – நற் 136/3,4
தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல/நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து – நற் 136/6,7
குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் – நற் 141/5
அறியேன் போல உயிரேன் – நற் 143/9
புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/6
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல/பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/4,5
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/6
சுடுவான் போல நோக்கும் – நற் 175/8
புன்னை விழுமம் போல/என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/8,9
வறும் தலை பெரும் களிறு போல/தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/9,10
வறு நீர் நெய்தல் போல/வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே – நற் 183/10,11
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/4
நீர் அலை தோற்றம் போல/ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/8,9
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
எயில் ஊர் பல் தோல் போல/செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/11,12
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல/பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/10,11
நகுவது போல மின்னி – நற் 214/11
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல/காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/1,2
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல/பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/2,3
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல/உலகம் உவப்ப ஓது அரும் – நற் 237/8,9
கையற துறப்போர் கழறுவ போல/மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/7,8
இன மயில் மட கணம் போல/நினை மருள்வேனோ வாழியர் மழையே – நற் 248/8,9
பலவு உறு குன்றம் போல/பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/8,9
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/5
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/4
தேய் புரி பழம் கயிறு போல/வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/10,11
பெருந்தகை மறவன் போல கொடும் கழி – நற் 287/4
பெரு மர ஒடியல் போல/அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/8,9
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் – நற் 300/11
வள் உயிர் தண்ணுமை போல/உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/10,11
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து – நற் 313/9
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/4
பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல/பின்னிலை முனியா நம்-வயின் – நற் 349/8,9
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள – நற் 353/2
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/6
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல/நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/2,3
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/9
காயாம் குன்றத்து கொன்றை போல/மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/1,2
எறிவன போல வரூஉம் – நற் 375/8
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/3
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல/அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் – நற் 377/7,8
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல/நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை – நற் 381/4,5
தேர் வீசு இருக்கை போல/மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே – நற் 381/9,10
ஆடி பாவை போல/மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/5,6
மாசு அற கழீஇய யானை போல/பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் – குறு 13/1,2
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல/வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/3,4
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல/செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/3,4
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று – குறு 19/2
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல/குழைய கொடியோர் நாவே – குறு 24/4,5
தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல/உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/2,3
மகவு உடை மந்தி போல/அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/6,7
செம் புல பெயல் நீர் போல/அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/4,5
புலப்பில் போல புல்லென்று – குறு 41/5
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல/பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/2,3
வெண்ணெய் உணங்கல் போல/பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/5,6
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல/உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/3,4
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல/நறிய நல்லோள் மேனி – குறு 62/3,4
ஒன்றுமொழி கோசர் போல/வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே – குறு 73/4,5
வேனில் ஆன் ஏறு போல/சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/4,5
முனை ஆன் பெரு நிரை போல/கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே – குறு 80/6,7
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை – குறு 81/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல/சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/7,8
ஓர் ஏர் உழவன் போல/பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/5,6
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல/பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/4,5
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல/தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/5,6
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல/இன் துயில் எடுப்புதி கனவே – குறு 147/3,4
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
நகுவை போல காட்டல் – குறு 162/5
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல/எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி – குறு 169/4,5
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல/தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/6,7
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/5
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல/ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு – குறு 203/4,5
உயர்திணை ஊமன் போல/துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே – குறு 224/5,6
வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல/நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் – குறு 225/4,5
ஏதிலாளர் சுடலை போல/காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு – குறு 231/3,4
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி – குறு 257/2
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல/தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/2,3
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல/ஏமாந்தன்று இ உலகம் – குறு 273/6,7
ஆர் கழல்பு உகுவ போல/சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/7,8
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
வளர்பிறை போல வழிவழி பெருகி – குறு 289/1
கல் பொரு சிறு நுரை போல/மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/5,6
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல/வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை – குறு 292/5,6
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து – குறு 294/3
வாராது ஆயினும் வருவது போல/செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/6,7
குப்பை கோழி தனி போர் போல/விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது – குறு 305/6,7
இரும் கழி நெய்தல் போல/வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே – குறு 336/5,6
இடி_கரை பெரு மரம் போல/தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/7,8
நிரை செலல் நுண் தோல் போல/பிரசம் தூங்கு மலை கிழவோற்கே – குறு 392/7,8
அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல/களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் – குறு 395/4,5
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல/ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – குறு 397/2,3
அன்னாய் என்னும் குழவி போல/இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும் – குறு 397/5,6
பாணன் போல பல பொய்த்தல்லே – ஐங் 47/5
தாமரை போல மலரும் ஊர – ஐங் 68/2
தைஇ தண் கயம் போல/பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/4,5
நல்குவன் போல கூறி – ஐங் 167/3
உரவு கடல் ஒலி திரை போல/இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/3,4
வைகறை மலரும் நெய்தல் போல/தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/3,4
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/2
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3
கொடிச்சி கூந்தல் போல தோகை – ஐங் 300/1
பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற – ஐங் 336/2
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல/சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/1,2
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு – ஐங் 365/3
மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல/புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/1,2
நரம்பு உளர் முரற்கை போல/இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/3,4
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல/மனைக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற கனை பெயல் – ஐங் 405/1,2
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல – ஐங் 413/2
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல/காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/2,3
பொய் வலாளர் போல/கைவல் பாண எம் மறவாதீமே – ஐங் 473/4,5
நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க – ஐங் 492/3
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல/தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/2,3
மனால கலவை போல அரண் கொன்று – பதி 11/10
கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல/நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/11,12
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று – பதி 21/34
வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/11
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல/சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும் – பதி 55/15,16
அயிரை நெடு வரை போல/தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே – பதி 70/26,27
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல/திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/23,24
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல/உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே – பதி 84/12,13
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் – பதி 88/38
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல/பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை – பதி 90/17,18
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல/வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/83
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல/பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 10/25,26
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல/நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே – பரி 12/89
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல/நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையான் – பரி 19/11,12
மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் – பரி 19/81
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/59
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல/கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 2/5
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
நீர் நீத்த மலர் போல நீ நீப்பின் வாழ்வாளோ – கலி 5/15
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் – கலி 12/1
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல/எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/12,13
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/17
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல/நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 23/17,18
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல/எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 26/6,7
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் – கலி 31/4
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி 32/9
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல/பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 33/3,4
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு – கலி 34/14
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல/உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 41/32
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 42/31
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை – கலி 43/16
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
கூறுவென் போல காட்டி – கலி 47/23
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல/தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 50/22
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல/உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/11
வலைவர் போல சோர் பதன் ஒற்றி – கலி 55/17
புலையர் போல புன்கண் நோக்கி – கலி 55/18
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – கலி 56/28
சொல்லுதல்-உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல/பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் – கலி 67/3
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல/பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை – கலி 72/4,5
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல/வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 74/3
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
போல வரும் என் உயிர் – கலி 81/10
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23
கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல/சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 82/6
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல/கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 87/9
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல/அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 94/23,24
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய்-கண் – கலி 96/28
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல/அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/26,27
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
முலை இடை போல புகின் – கலி 103/73
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல/புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/9,10
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல/இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 108/1,2
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22
அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/4
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/11
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
பிரிவு இல்லாய் போல நீ தெய்வத்தின் தெளித்த-கால் – கலி 124/18
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல/புதுவது கவினினை என்றி ஆயின் – கலி 129/10,11
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல/இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/18,19
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல/பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி – கலி 133/5
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல/பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/8
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/6
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/14
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல/உக்குவிடும் என் உயிர் – கலி 140/2
போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/25
மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் – கலி 142/63
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து – கலி 143/52
தென்னவன் தெளித்த தேஎம் போல/இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 145/6
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் – கலி 145/62
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 145/65
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது – கலி 146/12
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி – கலி 146/49
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல/நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/54
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல/மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/22,23
வினை வரு பருவரல் போல/துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 150/2
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
மாய்த்த போல மழுகு நுனை தோற்றி – அகம் 5/12
அன்ன ஆக என்னுநள் போல/முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/18,19
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும் – அகம் 11/13
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல/நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை – அகம் 22/15,16
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/8
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் – அகம் 29/7
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல/இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி – அகம் 30/8,9
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
ஆதிமந்தி போல பேது உற்று – அகம் 45/14
உடை மதில் ஓர் அரண் போல/அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/18,19
செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல/கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/15,16
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல/புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/6,7
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல/நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/10,11
பாடி சென்ற பரிசிலர் போல/உவ இனி வாழி தோழி அவரே – அகம் 65/6,7
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
பல் வீழ் ஆலம் போல/ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/16,17
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
அம் தண் காவிரி போல/கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே – அகம் 76/12,13
திருந்து இலை எஃகம் போல/அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/18,19
களிறு கவர் கம்பலை போல/அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/17,18
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல/பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/12,13
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல/அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி – அகம் 111/4,5
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் – அகம் 112/18
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல/செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/1,2
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல/வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/2,3
பெரும் கடல் ஓதம் போல/ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே – அகம் 123/13,14
கடாஅம் மாறிய யானை போல/பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ – அகம் 125/8,9
பீடு இல் மன்னர் போல/ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – அகம் 125/21,22
திதியனொடு பொருத அன்னி போல/விளிகுவை-கொல்லோ நீயே கிளி என – அகம் 126/16,17
கழுவுள் காமூர் போல/கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/13,14
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல/பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் – அகம் 137/11,12
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/2
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/3
குறையோர் கொள்கலம் போல நன்றும் – அகம் 142/6
தண் கமழ் நீலம் போல/கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே – அகம் 143/15,16
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல/உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் – அகம் 144/10,11
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல/கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/13,14
வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் – அகம் 147/9
நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் – அகம் 158/10
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல/வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் – அகம் 185/4,5
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் – அகம் 185/11
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல/வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/7,8
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 202/7
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல/தையல் நின்-வயின் பிரியலம் யாம் என – அகம் 205/2,3
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல/நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி – அகம் 208/19,20
பெரும் களிற்று எவ்வம் போல/வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/15,16
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து – அகம் 220/14
ஆதிமந்தி போல/ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/20,21
பெரும் குளம் காவலன் போல/அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/13,14
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல/மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 258/7,8
வேய்ந்தன போல தோன்றி பல உடன் – அகம் 259/6
அன்னிமிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து – அகம் 262/12
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல/விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – அகம் 265/14,15
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல/சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு – அகம் 276/4,5
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல/தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் – அகம் 276/10,11
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய – அகம் 277/16
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து – அகம் 293/12
மலிதரு கம்பலை போல/அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/13,14
வைகு நிலை மதியம் போல பையென – அகம் 299/11
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென – அகம் 300/11
சேணின் வருநர் போல பேணா – அகம் 300/13
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று – அகம் 311/1
அடு புகழ் எஃகம் போல/கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/13,14
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல/பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/11,12
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல/அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/9,10
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல/வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/20,21
புகல் அரும் பொதியில் போல/பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/14,15
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல/வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/2,3
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல/நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/16,17
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/11
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல/என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் – அகம் 336/18,19
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல/தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின் – அகம் 338/14,15
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல/அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/7,8
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
ஓர் எயில் மன்னன் போல/துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/18,19
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/4
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/5
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/6
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
ஒன்னா தெவ்வர் மன் எயில் போல/பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/16,17
கான் அமர் நன்னன் போல/யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே – அகம் 392/27,28
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல/போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும் – புறம் 2/6,7
தாய் இல் தூவா குழவி போல/ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/18,19
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் – புறம் 6/9
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல/அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை – புறம் 19/8,9
தேன் சிதைந்த வரை போல/மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 22/5,6
சாறு கொண்ட களம் போல/வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற – புறம் 22/16,17
வளி புடைத்த கலம் போல/களிறு சென்று களன் அகற்றவும் – புறம் 26/2,3
மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே – புறம் 27/6
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/23
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/6
களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல/ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட – புறம் 30/9,10
அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல/இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/2,3
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல/ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/9,10
வான் துடைக்கும் வகைய போல/விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/2,3
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல/மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப – புறம் 42/10,11
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல/புலவர் எல்லாம் நின் நோக்கினரே – புறம் 42/20,21
செம் புற்று ஈயல் போல/ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/10,11
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல/வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/5,6
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல/செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/1,2
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல/கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/3,4
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல/சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் – புறம் 68/8,9
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல/பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை – புறம் 69/5,6
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல/கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/6,7
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல/உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/7,8
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/10
என்றூழ் வாடு வறல் போல நன்றும் – புறம் 75/9
பசித்து பணை முயலும் யானை போல/இரு தலை ஒசிய எற்றி – புறம் 80/7,8
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல/ஈன்ற வயிறோ இதுவே – புறம் 86/4,5
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல/மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை – புறம் 91/6,7
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல/இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன் – புறம் 94/2,3
துன் அரும் கடாஅம் போல/இன்னாய் பெரும நின் ஒன்னாதோர்க்கே – புறம் 94/4,5
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல/ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/4,5
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல/இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ – புறம் 100/7,8
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல/கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே – புறம் 101/7,8
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல/நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/3,4
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல/பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும் – புறம் 119/5,6
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
வரையா மரபின் மாரி போல/கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் – புறம் 142/3,4
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/8
கழை வளர் இமயம் போல/நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/33,34
பெரு மர கம்பம் போல/பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே – புறம் 169/11,12
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல/காணாது கழிந்த வைகல் காணா – புறம் 176/10,11
யானை புக்க புலம் போல/தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/10,11
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல/ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன் – புறம் 193/2,3
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல/ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா – புறம் 198/1,2
கருவி வானம் போல/வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே – புறம் 204/13,14
அருகில் கண்டும் அறியார் போல/அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/3,4
மீளி முன்பின் ஆளி போல/உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/8,9
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் – புறம் 209/10
அரும் கடி முனை அரண் போல/பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/14,15
குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல/முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/4,5
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி – புறம் 226/3
ஈன்றோள் நீத்த குழவி போல/தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/7,8
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/10
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு – புறம் 256/3
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல/தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல் – புறம் 259/5,6
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல/அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/23,24
கழி_கல_மகடூஉ போல/புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/18,19
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல/வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய – புறம் 266/9,10
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல/உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/6,7
குட பால் சில் உறை போல/படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/5,6
கழி_கல_மகளிர் போல/வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/14,15
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல/தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப – புறம் 286/1,2
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல/பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/3,4
உறைப்பு-உழி ஓலை போல/மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/7,8
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் – புறம் 292/5
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி – புறம் 302/1
நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ – புறம் 303/1
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல/தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன் – புறம் 315/4,5
கான்று படு கனை எரி போல/தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்-காலே – புறம் 315/6,7
கல்லா இடையன் போல குறிப்பின் – புறம் 331/5
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9
போகு பலி வெண் சோறு போல/தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்-காலே – புறம் 331/12,13
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல/காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/6,7
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல/பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ – புறம் 341/16,17
மரம் படு சிறு தீ போல/அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/6,7
ஒளிறு மழை தவிர்க்கும் குன்றம் போல/கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/2,3
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல/குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க – புறம் 368/9,10
பழு மரம் உள்ளிய பறவை போல/ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/11,12
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப – புறம் 373/6
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல/வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/16,17
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
படு மாரி துளி போல/நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் – புறம் 386/2,3
ஆதனுங்கன் போல நீயும் – புறம் 389/13
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல/துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் – புறம் 398/10,11
சகடக்கால் போல வரும் – நாலடி:1 2/4
சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல
யாக்கை தமர்க்கு ஒழிய நீத்து – நாலடி:3 10/3,4
பெரியவர் கேண்மை பிறை போல நாளும் – நாலடி:13 5/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல
விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி – நாலடி:17 6/1,2
முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் – நாலடி:21 8/1
சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே – நாலடி:21 8/3
கோட்டு பூ போல மலர்ந்து பின் கூம்பாது – நாலடி:22 5/1
பெருகுவது போல தோன்றி வை தீ போல் – நாலடி:24 4/1
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் – நாலடி:28 4/3
பெறுவது ஒன்று இன்றியும் பெற்றானே போல
கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் – நாலடி:34 5/1,2
சேடியர் போல செயல் தேற்றார் கூடி – நாலடி:36 4/2
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி – நாலடி:36 4/3
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் – நான்மணி:45/4
பவழம் சிதறியவை போல கோபம் – கார்40:5/3
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல
எ சாரும் மின்னும் மழை – கார்40:7/3,4
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ – கார்40:12/3
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி – கார்40:13/3
நாஞ்சில் வலவன் நிறம் போல பூம் சினை – கார்40:19/1
இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார் – கார்40:22/3
மா வினவுவார் போல வந்தவர் நம்மாட்டு – ஐந்50:14/3
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/2
வெண் மரல் போல நிறம் திரிந்து வேறாய – ஐந்50:27/3
வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது – ஐந்50:37/2
கொல்லுநர் போல வரும் – ஐந்70:17/4
உதிர்வன போல உள – திணை50:18/4
எல் வளையம் மென் தோளேம் எங்கையர்தம் போல
நல்லவருள் நாட்டம் இலேம் – திணை50:37/3,4
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் – திணை150:38/3
நெருங்கு வான் போல நெகிழ்ந்து – திணை150:41/4
இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் – திணை150:83/3
பொருள் பொருள் என்றார் சொல் பொன் போல போற்றி – திணை150:85/1
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – குறள்:8 7/1
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள்:16 1/1
ஆவது போல கெடும் – குறள்:29 3/2
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் – குறள்:29 8/1
வைத்தூறு போல கெடும் – குறள்:44 5/2
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு – குறள்:46 4/1
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல
இல்லாகி தோன்றா கெடும் – குறள்:48 9/1,2
வாள் ஆண்மை போல கெடும் – குறள்:62 4/2
தீ எச்சம் போல தெறும் – குறள்:68 4/2
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – குறள்:79 8/1
மனம் போல வேறுபடும் – குறள்:83 2/2
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது – குறள்:89 8/1
ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் – குறள்:98 4/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
பிறன் போல நோக்கப்படும் – குறள்:105 7/2
சிறக்கணித்தான் போல நகும் – குறள்:110 5/2
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் – குறள்:110 9/1
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – குறள்:112 7/1,2
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல
விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள்:116 9/1,2
ஊற்று நீர் போல மிகும் – குறள்:117 1/2
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல
இருதலையானும் இனிது – குறள்:120 6/1,2
ஏதிலர் போல வரும் – குறள்:123 4/2
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் – திரி:6/3
உள்ளன போல கெடும் – திரி:59/4
தேவரை போல தொழுது எழுக என்பதே – ஆசாரக்:16/3
உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல
பெரியதன் ஆவி பெரிது – பழ:1/3,4
பாப்பு கொடியாற்கு பால் மேனியான் போல
தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி – பழ:13/1,2
விளிந்தாரே போல பிறர் ஆகி நிற்கும் – பழ:42/1
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை – பழ:83/3
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா – பழ:135/2
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும் – பழ:275/3
கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை – பழ:276/2
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல் – பழ:304/3
பொறாஅஅன் போல பொறுத்தால் பொறாஅமை – பழ:305/2
செருக்கினால் செய்கலார் செய்வாரே போல
தருக்கினால் தம் இறைவன் கூழ் உண்பவரே – பழ:378/2,3
கொடும் குழை போல கொளின் – சிறுபஞ்:53/4
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/2,3

மேல்


போலவும் (27)

முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும்/பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – மது 768,769
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும்/பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 769,770
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும்/தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – பட் 95,96
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும்/தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 96,97
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும்/ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/18,19
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும்/புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் – பரி 15/12,13
நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும்/கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி – கலி 128/13,14
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும்/வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/17,18
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும்/யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே – கலி 128/21,22
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும்/சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் – அகம் 362/12,13
இலங்கு வெள் அருவி போலவும்/நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/14,15
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும்/மன்னிய பெரும நீ நில மிசையானே – புறம் 6/28,29
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும்/பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் – புறம் 13/5,6
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும்/சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/6,7
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும்/நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/24,25
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும்/தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் – புறம் 58/24,25
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும்/காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/25,26
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும்/கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/3,4
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும்/மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/4,5

மேல்


போலா (3)

பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா/இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/2,3
இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் – நற் 346/7
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா
ஈங்கு நெகிழ்ந்த வளை – திணை50:3/3,4

மேல்


போலாது (4)

மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது/பிரியும்-கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் – கலி 146/45
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் – புறம் 332/1
பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய் – பழ:251/2

மேல்


போலாதே (3)

முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10
பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே நல்ல – நாலடி:16 10/3
கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ – பழ:242/3

மேல்


போலாம் (2)

கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் – நற் 392/9
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/11

மேல்


போலாய் (2)

அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய்/இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/4,5
துறுகல் மறையினும் உய்குவை போலாய்/நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி – புறம் 300/2,3

மேல்


போலாள் (2)

முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12

மேல்


போலான் (5)

தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே – ஐங் 475/5
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/9
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான் – திணை50:39/3
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான்
மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர – திணை50:47/1,2

மேல்


போலிதே (1)

எதிர்வன போலிதே எல் வளையோ கொன்னே – திணை50:18/3

மேல்


போலினும் (2)

அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
பருகுவார் போலினும் பண்பு இலார் கேண்மை – குறள்:82 1/1

மேல்


போலும் (120)

பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/1
போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/3
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/6
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும்/நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/8,9
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த – நற் 339/5
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட – குறு 222/4
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – குறு 310/3
நன்றே போலும் என்று உரைத்தோனே – குறு 389/5
அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும்/கவரும் தோழி என் மாமை கவினே – ஐங் 286/4,5
சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய – ஐங் 290/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் – ஐங் 492/1
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 36/8
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 39/10
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும்/கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 11/60
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல் – பரி 12/35
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/7
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும்/நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல் – பரி 21/28
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/64
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/14
போர்ப்பது போலும் பசப்பு – கலி 33/15
உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/17
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19
மிகுவது போலும் இ நோய் – கலி 33/21
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
உருகுவான் போலும் உடைந்து – கலி 60/11
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16
ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/25
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா – கலி 90/9
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் – கலி 92/10
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும்/கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ – கலி 104/59
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 105/49
கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 105/56
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 121/6
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை – கலி 132/11
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல – கலி 143/34
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும்/நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/15,16
தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ – கலி 146/19
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/3
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/8
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/20
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி – அகம் 103/3
நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/13
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் – அகம் 193/5
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் – அகம் 269/7
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை – அகம் 324/1
வான் உறையும் மதி போலும்/மாலை வெண்குடை நீழலான் – புறம் 22/11,12
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
தன்னும் துரக்குவன் போலும் ஒன்னலர் – புறம் 274/4
நிறன் உற்ற அராஅ போலும்/வறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்ப – புறம் 382/14,15
அடுவது போலும் துயர் – நாலடி:12 4/4
போவதே போலும் பொருள் – நாலடி:19 1/4
புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும்
நன்மக்கள் பக்கம் துறந்து – நாலடி:27 6/3,4
சுரை வித்து போலும் தம் பல் – நாலடி:32 5/4
வேங்கை வெரூஉம் நெறி செலிய போலும் என் – நாலடி:40 9/3
பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த – நான்மணி:21/2
பகல் போலும் நெஞ்சத்தார் பண்பு இன்மை இன்னா – இன்னா40:8/1
திங்களில் தோன்றும் முயல் போலும் செம்பியன் – கள40:42/3
எறிவது போலும் எனக்கு – ஐந்50:7/4
ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள் பால் போலும்
ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் – ஐந்50:33/2,3
இடிப்பது போலும் எழில் வானம் நோக்கி – ஐந்70:18/3
துடிப்பது போலும் உயிர் – ஐந்70:18/4
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3
உருகுவது போலும் எனக்கு – ஐந்70:19/4
என் போலும் துன்பம் நினக்கு – திணை150:38/4
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் – திணை150:53/3
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் – திணை150:96/3
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு – திணை150:96/4
உகுவது போலும் உடைந்து – திணை150:122/4
இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும்
உம்மையே ஆம் என்பார் ஓரார்காண் நம்மை – திணை150:123/1,2
மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண – திணை150:131/1
போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள் – திணை150:142/3
உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி – குறள்:34 9/1
விழிப்பது போலும் பிறப்பு – குறள்:34 9/2
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு – குறள்:56 2/1,2
நவில்தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தொறும் – குறள்:79 3/1
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் – குறள்:100 7/1
கொன்றது போலும் நிரப்பு – குறள்:105 8/2
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் – குறள்:106 4/1
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – குறள்:123 8/1
குழல் போலும் கொல்லும் படை – குறள்:123 8/2
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனி வாரும் கண் – குறள்:124 2/1,2
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் – குறள்:124 3/1,2
திரிகடுகம் போலும் மருந்து – திரி:1/4
ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் – திரி:33/2
சால்பினில் தோன்றும் குடிமையும் பால் போலும்
தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இ மூன்றும் – திரி:37/2,3
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை – பழ:22/2
நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் – பழ:134/3
பாய்வதே போலும் துறைவ கேள் தீயன – பழ:173/3
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/3
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து – பழ:353/4
கீழாயினாரை பெருக்குதல் யாழ் போலும்
தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து – பழ:371/2,3
போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல் – ஏலாதி:5/3
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும்
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/2,3
பாடே புரியாது பால் போலும் சொல்லினாய் – ஏலாதி:21/3

மேல்


போலுமே (2)

வறந்தக்கால் போலுமே வால் அருவி நாட – நாலடி:24 2/3
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள் – குறள்:111 5/1,2

மேல்


போலுமோ (1)

நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/23

மேல்


போலே (1)

மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும் – திணை150:58/1

மேல்


போவதே (1)

போவதே போலும் பொருள் – நாலடி:19 1/4

மேல்


போவநர் (1)

பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர்/மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு – பரி மேல்


போவர் (2)

கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/3
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் – பழ:280/2

மேல்


போவர்கொல் (1)

வில் உழுது வாழ்நர் குறும்புள்ளும் போவர்கொல்
எல் வளை மென் தோள் நெகிழ பொருள் நசைஇ – திணை50:17/2,3

மேல்


போவரால் (1)

வாளாதே போவரால் மாந்தர்கள் வாளாதே – நாலடி:3 10/2

மேல்


போவாம் (2)

போவாம் நாம் என்னா புலை நெஞ்சே ஓவாது – நாலடி:4 2/2
தாழாது போவாம் என உரைப்பின் கீழ்தான் – நாலடி:35 2/2

மேல்


போவார் (1)

போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு – பரி 34/4

மேல்


போவாரே (1)

முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே
உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/3,4

மேல்


போவாள் (1)

ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/39

மேல்


போவாளை (1)

ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41

மேல்


போவான் (1)

கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் – சிறுபஞ்:8/1

மேல்


போவீர் (1)

எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர்
அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் – திணை50:12/2,3

மேல்


போவோய் (1)

பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி – நற் 200/7

மேல்


போவோரும் (1)

பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16

மேல்


போழ் (26)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை – பெரும் 287
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் – பதி 67/13
சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/68
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/7
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/3
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/2
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் – அகம் 67/5
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 147/6
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை – அகம் 349/1
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ – புறம் 82/4
பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை – புறம் 240/7

மேல்


போழ்க (1)

ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/2

மேல்


போழ்கல்லா (1)

அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5

மேல்


போழ்தத்து (1)

வளம் இலா போழ்தத்து வள்ளன்மை குற்றம் – நான்மணி:91/2

மேல்


போழ்தத்தும் (1)

புடைபெயர் போழ்தத்தும் ஆற்றாள் படர் கூர்ந்து – ஐந்50:39/2

மேல்


போழ்தில் (9)

கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து – நாலடி:12 3/1
முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை – நாலடி:24 8/1
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் – நான்மணி:91/3
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள்:57 9/1
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் – குறள்:93 10/1
நீராடும் போழ்தில் நெறி பட்டார் எஞ்ஞான்றும் – ஆசாரக்:14/1
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/3
தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து – பழ:250/1
போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண் – பழ:250/2

மேல்


போழ்தின் (12)

துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே – அகம் 364/14
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின்
முடிகிற்கும் உள்ளத்தவர் – நாலடி:7 2/3,4
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி – நாலடி:12 5/3
அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் – நாலடி:21 2/1
அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் – நாலடி:21 7/3
உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் – நாலடி:29 4/1
ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய் – நாலடி:38 8/1
மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:17/2
தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின்
அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/1,2
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் – பழ:306/1
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி – பழ:353/2
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு – கைந்:7/2

மேல்


போழ்தின்-கண் (1)

அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10

மேல்


போழ்தின்கண் (1)

அமர் நின்ற போழ்தின்கண் ஆற்றுவரேனும் – பழ:382/1

மேல்


போழ்தினால் (1)

செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால்
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர – ஐந்70:15/1,2

மேல்


போழ்தினான் (3)

அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான்/ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 143/27
ஆயன் புகுதரும் போழ்தினான் ஆயிழாய் – ஐந்70:28/2

மேல்


போழ்து (19)

போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் – கலி 117/13
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து – நாலடி:10 2/4
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து – நாலடி:28 8/4
வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது – இனிய40:14/3,4
கரு இருந்து ஆலிக்கும் போழ்து – கார்40:1/4
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/2
பொருந்த நமக்கு உரைத்த போழ்து – திணை50:26/4
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது – குறள்:42 2/1
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – குறள்:54 9/2
மாலை படர்தரும் போழ்து – குறள்:123 9/2
கூற்றம் உயிர் கொள்ளும் போழ்து குறிப்பு அறிந்து – பழ:110/1
மன்றம் புகுதரும் போழ்து – கைந்:30/2
புலவு திரை பொருத போழ்து – கைந்:57/4

மேல்


போழ்தும் (2)

வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும்
மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை – நாலடி:33 9/1,2
அடர்ந்து வறியராய் ஆற்றாத போழ்தும்
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் – பழ:216/1,2

மேல்


போழ்தே (12)

கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் – நாலடி:2 9/2
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக – நாலடி:28 8/2
பொறி கெடும் நாண் அற்ற போழ்தே நெறிபட்ட – நான்மணி:43/1
தூர்ந்து ஒழியும் பொய் பிறந்த போழ்தே மருத்துவன் – நான்மணி:74/1
சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார் – நான்மணி:74/2
விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான் – நான்மணி:74/3
தொகற்பால போழ்தே தொகும் – பழ:120/4
எதிர்த்த பகையை இளைது ஆய போழ்தே
கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து – பழ:390/1,2

மேல்


போழ்தோடு (1)

உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி – ஆசாரக்:43/1

மேல்


போழ்ந்த (8)

சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் – மது 58
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த/வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 41/6
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/4

மேல்


போழ்ந்தனவும் (1)

வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 88/11

மேல்


போழ்ந்திட்ட (1)

அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட/காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/4,5

மேல்


போழ்ந்து (19)

அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து/ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 384,385
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/2
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து/அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 108/28
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7
வரி நிற பாதிரி வாட வளி போழ்ந்து
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள – கார்40:3/1,2
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
வரை மல்க வானம் சிறப்ப உறை போழ்ந்து
இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற – கார்40:30/1,2
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/3

மேல்


போழ்ப (2)

இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் – நான்மணி:33/1
அயிலாலே போழ்ப அயில் – பழ:337/4

மேல்


போழ்பு (1)

பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு/வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் – மலை 114,115

மேல்


போழ்வர் (1)

கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் – நான்மணி:16/1

மேல்


போழ்வில் (1)

முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில்/கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே – மலை 198,199

மேல்


போழ (8)

கொடும் புணரி விலங்கு போழ/கடும் காலொடு கரை சேர – மது 77,78
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ/செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/6,7
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ/வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/14,15
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ/குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/4,5
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ/இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/2,3
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ/நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/3,4
போழ படாஅ முயக்கு – குறள்:111 8/2
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற – குறள்:124 9/1

மேல்


போழில் (1)

போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8

மேல்


போழும் (9)

மன்றம் போழும் புன்கண் மாலை – நற் 73/4
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/5
மன்றம் போழும் நாடன் தோழி – குறு 346/3
இருள் போழும் கொடி மின்னால் – பரி 18/25
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும்/கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 370/2
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி – புறம் 375/5

மேல்


போழொடு (1)

உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307

மேல்


போற்ற (2)

வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற/ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/6,7
போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும் – பழ:217/3

மேல்


போற்றப்பட்டவர் (1)

எய்ப்புழி வைப்பாம் என போற்றப்பட்டவர்
உற்றுழி ஒன்றுக்கு உதவலராய் பைத்தொடீஇ – பழ:291/1,2

மேல்


போற்றப்படும் (1)

போற்றாதார் போற்றப்படும் – நான்மணி:61/4

மேல்


போற்றப்படுவார் (1)

பிரிவு இன்றி போற்றப்படுவார் திரிவு இன்றி – பழ:25/2

மேல்


போற்றல் (4)

புலவர்தம் வாய்மொழி போற்றல் இனிதே – இனிய40:20/2
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள்:70 3/1
உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை – சிறுபஞ்:100/3
மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண் – ஏலாதி:39/2

மேல்


போற்றலுள் (1)

போற்றலுள் எல்லாம் தலை – குறள்:90 1/2

மேல்


போற்றலையே (2)

உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே – பதி 79/1
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/2

மேல்


போற்றற்கு (1)

போற்றற்கு அரியார் புரிந்து – திரி:76/4

மேல்


போற்றாக்கடை (1)

தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை – குறள்:32 5/2

மேல்


போற்றாதார் (2)

போற்றாதார் முன்னர் செலவு – நான்மணி:6/4
போற்றாதார் போற்றப்படும் – நான்மணி:61/4

மேல்


போற்றாதார்க்கு (1)

பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – குறள்:26 2/1

மேல்


போற்றாது (5)

மா பயம்பின் பொறை போற்றாது/நீடு குழி அகப்பட்ட – புறம் 17/14,15
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் – புறம் 73/5
தன்னைத்தான் போற்றாது ஒழுகுதல் நன்கு இன்னா – இன்னா40:32/1
போற்றாது புத்தேள் உலகு – குறள்:24 4/2
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் – பழ:126/2

மேல்


போற்றாமையே (1)

ஆற்றாமை நின் போற்றாமையே – புறம் 28/17

மேல்


போற்றாய் (4)

போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட – கலி 12/16
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே – அகம் 39/25

மேல்


போற்றார் (6)

போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/52
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும் – புறம் 2/7
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார்/இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/17,18
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய – நான்மணி:98/2
புலந்த பின் போற்றார் புலை – சிறுபஞ்:36/4

மேல்


போற்றார்கண் (1)

போற்றார்கண் போற்றி செயின் – குறள்:50 3/2

மேல்


போற்றாரை (1)

பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் – கலி 133/14

மேல்


போற்றாவழி (1)

தன் போற்றாவழி புலவி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 5/1

மேல்


போற்றான் (2)

விளைவின்கண் போற்றான் உழவும் இளையனாய் – திரி:59/2
தோற்ற தாம் எள்ளி நலியற்க போற்றான்
கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் – பழ:252/2,3

மேல்


போற்றி (29)

போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 60
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி/வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும் – மலை 473,474
செல விரைவு-உற்ற அரவம் போற்றி/மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/1,2
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து – பரி 16/26
அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் – கலி 15/23
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/17
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி/காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் – அகம் 113/4,5
தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி/இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/4,5
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி/காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் – புறம் 337/13,14
போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று – நாலடி:5 9/3
போற்றி புனைந்த உடம்பும் பயன் இன்றே – நாலடி:12 10/3
பொன்னாக போற்றி கொளல்வேண்டும் பொன்னோடு – நாலடி:23 5/2
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/2
பொருள் பொருள் என்றார் சொல் பொன் போல போற்றி
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் – திணை150:85/1,2
போற்றி ஒழுகப்படும் – குறள்:16 4/2
போற்றி வழங்கும் நெறி – குறள்:48 7/2
போற்றார்கண் போற்றி செயின் – குறள்:50 3/2
கருவியான் போற்றி செயின் – குறள்:54 7/2
புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது – குறள்:54 8/1
அற்றது போற்றி உணின் – குறள்:95 2/2
போற்றி எனப்படுவார் – ஆசாரக்:64/4
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் – ஆசாரக்:95/3
போற்றி புறந்தந்தக்கண்ணும் பொருளினை – பழ:259/3
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் – சிறுபஞ்:58/1,2
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட – ஏலாதி:30/2
போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து – ஏலாதி:57/4

மேல்


போற்றிய (3)

ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – பரி 13/18
போற்றிய நின் மெய் தொடுகு – கலி 95/24
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் – சிறுபஞ்:58/2

மேல்


போற்றின் (2)

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள்:70 3/1
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால் – பழ:43/1

மேல்


போற்றினும் (1)

போற்றினும் பொத்துப்படும் – குறள்:47 8/2

மேல்


போற்று (5)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/31
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் – சிறுபஞ்:98/1

மேல்


போற்று-மதி (1)

புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2

மேல்


போற்று-மின் (2)

போற்று-மின் மறவீர் சாற்றுதும் நும்மை – புறம் 104/1
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின்/எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/6,7

மேல்


போற்றுதல் (1)

போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை – கலி 133/7

மேல்


போற்றுதி (1)

தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே – கலி 65/9

மேல்


போற்றுநர் (2)

போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/52
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே – பரி 4/55

மேல்


போற்றுபவர்க்கும் (1)

போற்றுபவர்க்கும் பொருள் – குறள்:75 1/2

மேல்


போற்றுபு (1)

ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 151

மேல்


போற்றும் (3)

போற்றும் புலவரும் வேறே பொருள் தெரிந்து – நாலடி:32 8/3
பொருள் இல் ஒருவற்கு இளமையும் போற்றும்
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் – திரி:102/1,2
போற்றும் எனவும் புணருமே ஆற்ற – பழ:60/2

மேல்


போற்றுமின் (1)

பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் – நாலடி:18 2/2

மேல்


போற்றுவார் (2)

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலுள் எல்லாம் தலை – குறள்:90 1/1,2
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் – சிறுபஞ்:76/1

மேல்


போற்றேன் (1)

நறு நுதல் அரிவை போற்றேன்/சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/10,11

மேல்


போறல் (2)

ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை – கலி 5/7
கரை பூசை போறல் கடை – சிறுபஞ்:100/4

மேல்


போறி (8)

இவள் அணங்கு உற்றனை போறி/பிறர்க்கும் அனையையால் வாழி நீயே – ஐங் 58/3,4
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே – கலி 95/3
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
அறிகல்லாய் போறி காண் நீ – கலி 95/26
கண்ணோடினாய் போறி நீ – கலி 144/26
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் – அகம் 163/10

மேல்


போறிர் (2)

மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர்/பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 29/12

மேல்


போன்ம் (25)

வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
திசை அறி நீகானும் போன்ம்/பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/62,63
கரப்பார் களி மதரும் போன்ம்/கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும் – பரி 10/98
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/98
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம்/பின்னும் மலர் கண் புனல் – பரி 10/123
கரையே கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என – பரி 16/1
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம்/வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 101/20,21
குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம்/செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை – கலி 101/32,33
முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம்/இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 104/38,39
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம்/தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/50,51
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம்/பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/42,43
போதரும் பால் மதியும் போன்ம்/ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா – கலி 66/17
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து – அகம் 253/8
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/6

மேல்


போன்மே (1)

தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15

மேல்


போன்ற (14)

தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/3
நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:2/4
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/3
நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:9/3
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:16/4
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் – கள40:19/3
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் – கள40:20/3
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் – கள40:21/4
வானம் துடைப்பன போன்ற புனல் நாடன் – கள40:25/3
பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் – கள40:27/3
ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:36/4
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:37/3
பஞ்சி பெய் தாலமே போன்ற புனல் நாடன் – கள40:39/3
பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம் – திணை150:67/3

மேல்


போன்றது (1)

இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82

மேல்


போன்றதை (1)

உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை/என ஆங்கு – கலி மேல்


போன்றவ்வே (1)

தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8

மேல்


போன்றவே (4)

எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:8/3,4
பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக – கள40:12/3,4
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே
கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:23/3,4
மா நிலம் கூறும் மறை கேட்ப போன்றவே
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:41/3,4

மேல்


போன்றன (10)

பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே – நற் 379/9
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன/மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 18/37
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன/தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன – புறம் 4/2,3
கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன/தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/4,5
நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன/மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/6,7
எருத்து வவ்விய புலி போன்றன/களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் – புறம் 4/9,10
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன/நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/12,13

மேல்


போன்றனம் (1)

ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம்/நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு – அகம் 339/10,11

மேல்


போன்றனவே (5)

மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே/அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/6,7
நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே/நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன – பரி 17/3,4

மேல்


போன்றனை (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை/எவன்-கொல் என்று நினைக்கலும் நினைத்திலை – நற் 297/4,5

மேல்


போன்றாள் (3)

பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள்/மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை – கலி 132/14,15
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள்/மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை – கலி மேல்


போன்றான் (1)

நயமே பல சொல்லி நாணினன் போன்றான்
பயம் இல் யாழ்ப்பாண பழுது ஆய கூறாது – கைந்:46/2,3

மேல்


போன்றிசினே (2)

கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே – நற் 240/10
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே/பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/1,2

மேல்


போன்று (24)

நின்றன போன்று நிலையா என உணர்ந்தார் – நாலடி:19 2/3
விளக்கினுள் ஒண் சுடரே போன்று – நாலடி:19 9/4
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே – நாலடி:22 6/3
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் – நாலடி:32 7/3
ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய் – நாலடி:38 8/1
மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து – ஐந்50:1/1
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த – திணை150:96/2
அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – குறள்:14 5/1
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் – குறள்:83 2/1
உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு – குறள்:110 7/2
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – குறள்:117 10/1
நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல் – குறள்:121 3/1
சினைப்பது போன்று கெடும் – குறள்:121 3/2
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு – பழ:3/4
நந்து நீர் கொண்டதே போன்று – பழ:69/4
செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும் – பழ:90/1
பொய்ந்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும் – பழ:90/2
நுகத்து பகல் ஆணி போன்று – பழ:95/4
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று – பழ:147/4
ஆவதே போன்று கெடும் – பழ:173/4
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/2
வில்லொடு காக்கையே போன்று – பழ:193/4
தால அடைக்கலமே போன்று – பழ:198/4
கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று – பழ:272/4

மேல்


போன்றே (5)

பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24

மேல்


போன (1)

போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11

மேல்