பு – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்க 14
புக்க-கால் 2
புக்க-வழி 1
புக்ககொல்லோ 1
புக்கது 1
புக்கவள் 1
புக்கற்றால் 1
புக்கனர் 1
புக்கனன் 2
புக்கனனே 2
புக்கார் 2
புக்கால் 2
புக்காற்கு 2
புக்கான் 4
புக்கில் 4
புக்கீமோ 2
புக்கு 57
புக்கும் 1
புக்குவிடும் 1
புக்குழி 1
புக்குஆயினும் 1
புக்கோன் 1
புக 14
புகர் 62
புகர்_முக 2
புகர்_முகம் 2
புகர்ப்பின் 1
புகர்பட 1
புகர்படுபு 1
புகர்வை 1
புகரி 1
புகரும் 1
புகல் 61
புகல்வந்து 1
புகல்வியும் 1
புகல்வின் 2
புகல்வேன் 1
புகல 2
புகலாது 1
புகலும் 6
புகலை 1
புகலொடு 2
புகவின் 3
புகவு 2
புகழ் 172
புகழ்களை 1
புகழ்ச்சி 1
புகழ்ச்சியான் 1
புகழ்தல் 2
புகழ்தலின் 1
புகழ்ந்த 16
புகழ்ந்தவை 1
புகழ்ந்தார் 1
புகழ்ந்திசினோனே 1
புகழ்ந்து 6
புகழ்பு 2
புகழ்மை 2
புகழ்மையா 1
புகழ்வது 1
புகழ்வர் 1
புகழ 4
புகழது 1
புகழவை 2
புகழன்னே 1
புகழா 1
புகழாதார் 1
புகழால் 1
புகழாளர் 1
புகழான் 1
புகழினும் 2
புகழுநர்க்கு 1
புகழும் 11
புகழே 5
புகழை 1
புகழொடு 4
புகழொடும் 1
புகழோடும் 1
புகழோயே 1
புகழோன் 2
புகற்கு 2
புகற்சியின் 2
புகன்ற 5
புகன்று 16
புகன்றே 1
புகா 9
புகாதாள் 1
புகாமை 1
புகார் 5
புகாவாக 1
புகாவின் 1
புகாவே 1
புகாஅ 2
புகாஅர் 12
புகின் 4
புகினும் 1
புகினே 3
புகு 24
புகு-தொறும் 1
புகு-மின் 2
புகு-வழி 1
புகுக 1
புகுகம் 1
புகுத்தனர் 3
புகுத்திவிடும் 2
புகுத்து 2
புகுத 1
புகுதந்தார் 2
புகுதந்தான் 1
புகுதந்து 3
புகுதந்தும் 1
புகுதந்தோனே 2
புகுதர்வாய் 1
புகுதர 4
புகுதரா-கால் 1
புகுதரின் 1
புகுதரு 2
புகுதரும் 8
புகுதரூஉம் 1
புகுதல் 8
புகுதலால் 1
புகுதலின் 1
புகுதலும் 1
புகுதி 1
புகுதும் 2
புகுந்த 3
புகுந்து 1
புகுப 1
புகுபவேல் 1
புகும் 7
புகுமின் 1
புகுமே 1
புகுவதன்முன் 1
புகுவதனினும் 1
புகுவரே 1
புகுவள்-கொல்லோ 1
புகுவனர் 1
புகுவாய் 1
புகுவார்க்கும் 1
புகுவாரே 1
புகுவானும் 1
புகுவித்து 1
புகுவு 2
புகூஉம் 5
புகை 60
புகைந்த 1
புகைப்ப 1
புகைப்பவும் 2
புகைய 1
புகையர் 1
புகையின் 3
புகையினர் 1
புகையினும் 2
புகையும் 5
புகையொடு 1
புகைஇ 1
புங்கவம் 1
புட்டகம் 1
புட்டில் 4
புட்டிலின் 1
புட்டிலுள் 1
புடை 55
புடை_போவோரும் 1
புடைக்கும் 3
புடைக்கொள்ளா 1
புடைத்த 4
புடைத்தக்கால் 2
புடைத்தலும் 1
புடைத்தனை 1
புடைத்து 3
புடைப்ப 3
புடைப்பது 1
புடைப்பார் 1
புடைப்பின் 2
புடைப்பு 2
புடைபெயர் 1
புடைபெயர்தலோ 1
புடைபெயர்ந்து 1
புடைபெயர்ந்தேன் 1
புடைபெயர்வது 3
புடைபெயர்வாய் 1
புடைபெயரினும் 1
புடையல் 6
புடையலொடு 1
புடையா 1
புடையார் 1
புடையின் 1
புடையுநர் 1
புடையுநள் 1
புடையூ 4
புடையூஉ 3
புடைவை 1
புண் 65
புண்ணர் 1
புண்ணிய 1
புண்ணியம் 2
புண்ணியமோ 1
புண்ணின் 2
புண்ணும் 1
புண்ணுறுநர்க்கு 1
புண்ணே 1
புண்ணை 1
புண்பட்டார் 1
புண்படுக்கும் 1
புணர் 73
புணர்-மார் 3
புணர்-மினோ 1
புணர்க்கும் 2
புணர்க்குவென்-மன்னோ 1
புணர்க 1
புணர்குவை 1
புணர்ச்சி 19
புணர்ச்சியர் 1
புணர்ச்சியார் 1
புணர்ச்சியால் 1
புணர்ச்சியான் 1
புணர்ச்சியின் 1
புணர்ச்சியும் 2
புணர்ச்சியுள் 3
புணர்த்த 4
புணர்த்தது 1
புணர்த்திய 1
புணர்த்து 2
புணர்த்தோய் 1
புணர்தரு 1
புணர்தல் 3
புணர்தலின் 1
புணர்தலும் 1
புணர்தற்கு 1
புணர்ந்த 25
புணர்ந்த-கால் 1
புணர்ந்தமை 2
புணர்ந்தமையின் 1
புணர்ந்தவர் 7
புணர்ந்தவர்க்கு 1
புணர்ந்தவள் 2
புணர்ந்தன்று 2
புணர்ந்தன 2
புணர்ந்தனம் 1
புணர்ந்தனள் 2
புணர்ந்தனன் 1
புணர்ந்தனை 1
புணர்ந்தாம் 1
புணர்ந்தார்க்கு 1
புணர்ந்தாரை 1
புணர்ந்தான் 1
புணர்ந்திசினோர்க்கே 1
புணர்ந்திருந்தார் 1
புணர்ந்திருந்து 1
புணர்ந்தீர் 2
புணர்ந்து 44
புணர்ந்தும் 1
புணர்ந்தே 1
புணர்ந்தோர் 12
புணர்ப்ப 2
புணர்ப்பதுகொல் 1
புணர்ப்பின் 3
புணர்ப்பினால் 1
புணர்ப்போர் 1
புணர்பவர் 1
புணர்பு 1
புணர்வது 2
புணர்வது-கொல்லோ 1
புணர்வர் 1
புணர்வித்தல் 1
புணர்வின் 1
புணர்வின்கண் 1
புணர்வினனே 1
புணர்வினில் 1
புணர்வு 8
புணர்வும் 1
புணர்வே 2
புணர 5
புணரா 2
புணராது 3
புணரார் 1
புணரி 28
புணரிய 4
புணரியின் 3
புணரியும் 1
புணரியோடு 1
புணரியோர் 1
புணரின் 6
புணரும் 5
புணரும்-கால் 1
புணரும்-மார் 1
புணருமாம் 1
புணருமே 1
புணை 39
புணைமன்னும் 1
புணையா 1
புணையின் 1
புணையும்-மார் 1
புணையே 1
புணையை 1
புணையொடு 1
புணைவனும் 1
புத்தகம் 1
புத்தகமே 1
புத்தி 1
புத்திரி 1
புத்தில் 1
புத்து 2
புத்தேள் 14
புத்தேள்_மகன் 1
புத்தேள்_உலகத்து 1
புத்தேள்_உலகம் 1
புத்தேள்_உலகு 1
புத்தேளிர் 2
புத்தோடு 1
புத்ரன் 1
புதல் 58
புதல்-தொறும் 1
புதல்_புதல் 1
புதல்வ 1
புதல்வர் 18
புதல்வரின் 1
புதல்வரொடு 2
புதல்வன் 43
புதல்வனும் 1
புதல்வனை 14
புதல்வனொடு 2
புதல்வனோடு 1
புதல 2
புதலவை 1
புதலின் 1
புதலும் 2
புதலொடு 1
புதலொடும் 1
புதவமொடு 1
புதவில் 1
புதவின் 15
புதவு 2
புதற்கு 1
புதன் 1
புதாஅம் 1
புதிது 14
புதியார் 1
புது 112
புது_திங்கள் 1
புதுப்பெருக்கம் 1
புதுமை 1
புதுமையின் 1
புதுவ 4
புதுவதின் 1
புதுவது 19
புதுவதோ 1
புதுவர் 1
புதுவன 1
புதுவிர் 2
புதுவை 1
புதுவோர் 4
புதுவோர்க்கு 1
புதுவோர்த்து 1
புதை 15
புதைத்த 7
புதைத்ததுவே 1
புதைத்தல் 1
புதைத்தாலும் 1
புதைத்தானும் 1
புதைத்து 2
புதைப்ப 1
புதைபெறூஉம் 1
புதைய 23
புதையா 1
புதையொடு 1
புதைஇயவளை 1
புந்தி 1
புய் 1
புய்க்க 1
புய்க்கும் 1
புய்த்து 1
புய்ந்து 1
புயல் 19
புயல்_நெடும்_கூந்தல் 1
புயல்_ஏறு 4
புயலும் 1
புயலே 1
புயற்கு 1
புரக்குங்கால் 1
புரக்கும் 8
புரசம் 1
புரட்டும் 2
புரண்ட 2
புரத்தல் 1
புரத்தலும் 1
புரந்த 4
புரந்ததூஉம் 1
புரந்தரன் 1
புரந்தார் 1
புரந்து 2
புரந்தோன் 1
புரப்ப 1
புரப்பதுவே 1
புரப்பான் 1
புரப்பேம் 1
புரப்போர் 5
புரவல 2
புரவலர் 8
புரவலன் 4
புரவலை 2
புரவி 60
புரவிய 1
புரவியர் 1
புரவியா 1
புரவியின் 1
புரவியும் 5
புரவியொடு 9
புரவிற்கு 1
புரவின் 1
புரவு 15
புரவே 3
புரள் 1
புரள்பவை 2
புரள்வரும் 1
புரள 12
புரளிய 1
புரளும் 7
புரி 81
புரி-மார் 1
புரிகல்லா 1
புரிசை 20
புரிதல் 1
புரிந்த 14
புரிந்தது 2
புரிந்தமையால் 1
புரிந்தவாறே 1
புரிந்தன 1
புரிந்தனர் 1
புரிந்தனை 1
புரிந்தார் 2
புரிந்தார்க்கு 1
புரிந்தார்கண் 1
புரிந்து 46
புரிந்தோய் 2
புரிநூல் 1
புரிபு 9
புரிபு_புரிபு 2
புரிய 1
புரியாது 1
புரியான் 3
புரியின் 1
புரிவான் 1
புரிவு 6
புரிவுண்ட 2
புரிவும் 1
புரீஇ 2
புருவ 2
புருவத்த 1
புருவத்தாய் 2
புருவத்து 4
புருவம் 4
புருவமொடு 1
புருவை 3
புரை 96
புரை-தொறும் 1
புரை-வயின் 2
புரைத்து 1
புரைத்தோ 1
புரைதல் 1
புரைபடல் 1
புரைபு 1
புரைமே 1
புரைமை 3
புரைமையோனே 1
புரைய 17
புரையர் 1
புரையுநர் 2
புரையுநள் 1
புரையும் 63
புரையுமாறு 1
புரையோய் 1
புரையோர் 10
புரையோர்க்கு 1
புரையோரை 1
புரையோள் 2
புரையோன் 2
புரைவது 4
புரைவதோ 3
புரைவு 1
புரைஇ 2
புரைஇய 2
புல் 117
புல்_அகத்து 1
புல்_இனத்தார்க்கும் 1
புல்_இனத்து 6
புல்_இனம் 2
புல்நெறி 1
புல்ல 7
புல்லகம் 1
புல்லத்தை 1
புல்லம் 1
புல்லரையும் 1
புல்லல் 3
புல்லல்பாற்று 1
புல்லலும் 1
புல்லவும் 2
புல்லறிவாளர் 2
புல்லறிவின் 1
புல்லறிவினார் 2
புல்லறிவினாரோடு 1
புல்லறிவு 4
புல்லா 6
புல்லாது 4
புல்லாயோ 1
புல்லார் 4
புல்லாரை 1
புல்லாள் 2
புல்லாளர் 2
புல்லாளே 1
புல்லான் 3
புல்லி 21
புல்லிக்கொண்டு 1
புல்லிகை 1
புல்லிய 5
புல்லியார் 2
புல்லியும் 1
புல்லியேம்-மன்னே 1
புல்லின் 3
புல்லினான் 2
புல்லினென் 1
புல்லினேன் 1
புல்லீயாய் 1
புல்லு 2
புல்லு-தொறும் 2
புல்லுங்கால் 1
புல்லுதல் 2
புல்லுநர் 1
புல்லும் 4
புல்லும்-கால் 1
புல்லுமாறு 1
புல்லுவன 1
புல்லுவேன்கொல்லோ 1
புல்லென் 24
புல்லென்ற 9
புல்லென்றன்றே 2
புல்லென்றன 1
புல்லென்றனையால் 2
புல்லென்றாள் 2
புல்லென்று 6
புல்லென்னும் 1
புல்லென 7
புல்லெனவே 1
புல்லேன் 3
புல்வாய் 6
புல்வாய்க்கு 1
புல 60
புல_தகை 1
புலக்கண் 1
புலக்கம் 1
புலக்கும் 6
புலக்கும்-கொல் 1
புலக்குவள் 1
புலக்குவேம் 1
புலக்கேம் 1
புலத்தகத்து 1
புலத்ததுவே 2
புலத்தல் 4
புலத்தலின் 2
புலத்தலும் 1
புலத்தார் 1
புலத்தியால் 1
புலத்திற்கு 1
புலத்தினும் 1
புலத்து 40
புலத்தும் 1
புலத்தை 4
புலத்தோடு 1
புலத்தோனே 1
புலந்த 2
புலந்தனம் 1
புலந்தனர் 1
புலந்தனவும் 1
புலந்தனை 1
புலந்தாயும் 1
புலந்தாரை 1
புலந்து 37
புலந்தே 1
புலப்பட 1
புலப்படும் 1
புலப்பது 2
புலப்பர் 1
புலப்பல் 1
புலப்பவர் 1
புலப்பார் 1
புலப்பில் 1
புலப்பினும் 2
புலப்பென் 1
புலப்பேன்கொல் 1
புலம் 127
புலம்-தொறும் 3
புலம்_கடை 1
புலம்ப 47
புலம்பல் 2
புலம்பா 1
புலம்பி 5
புலம்பிய 4
புலம்பின் 8
புலம்பின்று 2
புலம்பின்றே 4
புலம்பின 1
புலம்பினளே 1
புலம்பினனே 1
புலம்பினானே 1
புலம்பினும் 1
புலம்பு 85
புலம்பு-மார் 1
புலம்பும் 7
புலம்புவர் 1
புலம்புவோள் 1
புலம்புற 1
புலம்பொடு 10
புலமும் 2
புலமே 2
புலமை 1
புலமையோய் 1
புலர் 28
புலர்த்தர 1
புலர்த்தியோய் 1
புலர்த்துவோனே 1
புலர்தலின் 1
புலர்ந்த 7
புலர்ந்து 5
புலர்பு 2
புலர்வது-கொல் 1
புலர்வு 3
புலர்வு_இடத்து 1
புலர 7
புலரா 16
புலராமை 2
புலரி 2
புலரியின் 1
புலவ 5
புலவர் 36
புலவர்க்கு 3
புலவர்தம் 1
புலவரிடை 1
புலவரும் 3
புலவரை 1
புலவரொடு 1
புலவல் 1
புலவன் 5
புலவாதி 1
புலவாய் 1
புலவி 12
புலவியால் 1
புலவியும் 4
புலவியுள் 2
புலவின் 1
புலவீர் 5
புலவு 58
புலவுதி 1
புலவும்கொல் 1
புலவேன் 4
புலவொடு 1
புலவோர் 1
புலவோர்க்கு 2
புலன் 12
புலனா 1
புலனும் 5
புலா 7
புலால் 20
புலால்கண் 1
புலாலை 1
புலாலொடு 1
புலாவ 1
புலாவும் 1
புலாஅல் 4
புலி 149
புலி-பால் 2
புலி_இனம் 1
புலி_உறை 1
புலிக்கு 1
புலிகடிமாஅல் 2
புலித்தொடர் 1
புலிப்பல்தாலி 1
புலியாம் 1
புலியின் 2
புலியினும் 1
புலியும் 2
புலியுறை 1
புலியை 1
புலியொடு 4
புலை 10
புலைக்கு 1
புலைத்தி 8
புலைமையின் 1
புலைய 1
புலையர் 1
புலையர்வாய் 1
புலையரையும் 1
புலையன் 4
புலையனை 2
புலையாளர் 1
புவ்வ 1
புவ்வ_தாமரை 1
புழகு 1
புழகுடன் 1
புழல் 14
புழி 1
புழு 1
புழுக்கல் 7
புழுக்கிய 2
புழுக்கின் 4
புழுக்கு 8
புழுக்கே 1
புழுக்கோடு 1
புழுக்கோல் 1
புழுகின் 1
புழுங்கிய 1
புழுதி 1
புழுதியின் 1
புழை 15
புழை-தொறும் 1
புழைக்கடை 1
புழையும் 1
புழையுள் 1
புள் 113
புள்_வாய் 1
புள்_இனத்து 1
புள்_இனம் 9
புள்ள 1
புள்ளி 30
புள்ளி_இரலை 1
புள்ளிற்கு 2
புள்ளிற்கும் 1
புள்ளின் 15
புள்ளினிர் 1
புள்ளினுள் 1
புள்ளினை 1
புள்ளு 7
புள்ளும் 11
புள்ளே 1
புள்ளொடு 1
புளி 22
புளி_பதன் 1
புளிக்கும் 1
புளிங்காய் 1
புளிங்கூழ் 2
புளித்தன 1
புளித்து 1
புளிப்பின் 1
புளிப்பினும் 1
புளியின் 1
புற்கம் 1
புற்கென்ற 1
புற்கை 4
புற்கைஆயினும் 1
புற்றத்து 9
புற்றம் 6
புற்றின் 4
புற்றின 1
புற்று 8
புற 55
புற_சேரி 1
புறக்கு 1
புறக்குடி 1
புறக்கொடாது 1
புறக்கொடாஅது 1
புறக்கொடுக்கும் 1
புறக்கொடுத்தனவே 1
புறக்கொடுத்தாள் 1
புறக்கொடுத்து 1
புறக்கொடுப்ப 1
புறக்கொடை 1
புறக்கொடையே 1
புறங்கடை 5
புறங்கண்ட 2
புறங்கண்டனன் 1
புறங்கண்டு 1
புறங்காக்கும் 3
புறங்காட்டு 2
புறங்காண்டல் 1
புறங்காண்டற்கு 1
புறங்காணேன் 1
புறங்காத்தலும் 1
புறங்காத்து 2
புறங்காப்ப 3
புறங்காலின் 1
புறங்கூற்றின் 1
புறங்கூற்று 1
புறங்கூறான் 2
புறங்கூறும் 2
புறங்கொடாஅ 1
புறங்கொடுக்கும் 1
புறங்கொடுத்த 3
புறங்கொடுத்தல் 1
புறங்கொடுத்தலின் 1
புறங்கொடுத்தே 1
புறஞ்சாய்ந்து 1
புறஞ்சிறை 3
புறஞ்செய்தல் 1
புறஞ்செய்தலின் 1
புறஞ்சொல் 1
புறத்த 5
புறத்ததா 1
புறத்தது 1
புறத்தால் 1
புறத்தில் 1
புறத்து 42
புறத்தை 1
புறந்தந்த 6
புறந்தந்தக்கண்ணும் 1
புறந்தந்தாரை 1
புறந்தந்து 3
புறந்தர 3
புறந்தரல் 2
புறந்தரவே 1
புறந்தராஅ 1
புறந்தரினும் 1
புறந்தரீஇ 1
புறந்தருகுவர் 1
புறந்தருகுவை 1
புறந்தருதல் 2
புறந்தருதலின் 1
புறந்தருதி 1
புறந்தருநர் 2
புறந்தருபு 1
புறந்தரூஉம் 2
புறந்தை 1
புறநிலை 1
புறநிலையினை 1
புறநிலையே 2
புறப்பட்டக்கால் 1
புறப்பட்டன்றோ 1
புறப்படாஅ 1
புறப்படுத்தான் 1
புறப்புண் 2
புறம் 100
புறம்காப்ப 1
புறம்படின் 1
புறம்பு 1
புறம்பெற்ற 4
புறம்பெற்றிசினே 1
புறம்பெற்று 3
புறம்மாற 2
புறம்மாறப்பட்டவர் 1
புறம்மாறி 3
புறம்மாறிய 1
புறம்மாறும் 1
புறமாக 1
புறமாறி 2
புறமும் 1
புறமே 1
புறமொழி 1
புறமொழியும் 1
புறவில் 24
புறவிற்றாய் 1
புறவிற்று 1
புறவின் 44
புறவினதுவே 4
புறவு 27
புறவு-தொறு 1
புறவு-தொறும் 1
புறவும் 1
புறவே 11
புறவொடு 2
புறன் 8
புறனிலை 1
புறனும் 3
புறா 4
புன் 141
புன்_புல 9
புன்_புலத்ததுவே 1
புன்_புலத்து 1
புன்_புலம் 5
புன்கண் 36
புன்கண்ணை 1
புன்கண்மை 1
புன்கணோடு 1
புன்கம் 4
புன்கின் 5
புன்கு 4
புன்கொடு 1
புன்கோட்டி 2
புன்செய் 1
புன்மக்கள் 1
புன்மாக்கள் 2
புன்மை 4
புன்மையால் 1
புன்மையும் 1
புன்றுறை 1
புன்னம் 1
புன்னாகம் 1
புன்னாகமும் 1
புன்னை 101
புன்னைய 1
புன்னையது 1
புன்னையம் 1
புன்னையும் 2
புன்னையொடு 2
புன்னைஅxம் 1
புன 21
புனத்த 5
புனத்தானே 1
புனத்தின் 1
புனத்து 18
புனத்துக்கு 1
புனத்தே 1
புனம் 33
புனம்-தொறும் 1
புனமும் 2
புனமே 1
புனல் 255
புனல்-கண் 1
புனல்வாய் 1
புனலது 2
புனலில் 2
புனலின் 6
புனலும் 5
புனலுள் 2
புனலே 4
புனலோடு 3
புனவர் 3
புனவன் 4
புனற்கு 1
புனனாடு 1
புனனே 1
புனிற்று 17
புனிற்று_மகள் 1
புனிறு 12
புனை 148
புனை_இழாய் 4
புனை_இழை 6
புனைக 2
புனைகுவோரும் 1
புனைகோ 2
புனைந்த 20
புனைந்தனர் 1
புனைந்தாய் 1
புனைந்து 12
புனைநரும் 1
புனைய 6
புனையல் 1
புனையவும் 2
புனையா 2
புனையாய் 1
புனையார் 2
புனையிழையாய் 1
புனையினும் 1
புனையூஉ 1
புனைவார் 1
புனைவாள் 1
புனைவு 2
புனைஇ 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

புக்க (14)

மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 60
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் – நற் 320/6
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க/வரையா ஈகை உரவோன் மருக – புறம் 43/7,8
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/3
யானை புக்க புலம் போல – புறம் 184/10
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/20
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் – நாலடி:9 6/2
நடு ஊருள் வேதிகை சுற்றுக்கோள் புக்க
படு பனை அன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார் – நாலடி:10 6/1,2
புக்க வாய் எல்லாம் பிணம் பிறங்க தச்சன் – கள40:15/2
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் – திணை150:44/2

மேல்


புக்க-கால் (2)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால்/இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 105/69

மேல்


புக்க-வழி (1)

புக்க-வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/5

மேல்


புக்ககொல்லோ (1)

கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ
மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் – திணை150:4/3,4

மேல்


புக்கது (1)

புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69

மேல்


புக்கவள் (1)

என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/8

மேல்


புக்கற்றால் (1)

ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட – பரி 7/49

மேல்


புக்கனர் (1)

எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் – நற் 67/9

மேல்


புக்கனன் (2)

நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/13

மேல்


புக்கனனே (2)

புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே/விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/8,9

மேல்


புக்கார் (2)

முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார்
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் – சிறுபஞ்:39/1,2

மேல்


புக்கால் (2)

இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய – பழ:294/2
நலிந்து ஒருவன் நாளும் அடுபாக்கு புக்கால்
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் – பழ:354/1,2

மேல்


புக்காற்கு (2)

தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15

மேல்


புக்கான் (4)

புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு – நான்மணி:68/3
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் – பழ:86/2
வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார் – பழ:103/2

மேல்


புக்கில் (4)

நின்றாய் நின் புக்கில் பல – கலி 90/25
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில்/அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/6,7
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/15
புக்கில் அமைந்தின்றுகொல்லோ உடம்பினுள் – குறள்:34 10/1

மேல்


புக்கீமோ (2)

யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ/மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 78/24,25

மேல்


புக்கு (57)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு/சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 45,46
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு/பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 69,70
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு/நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 140,141
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 152
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு – பட் 224
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு/ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 132,133
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு/கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ – மலை 165,166
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு/மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/2,3
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு/கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/26,27
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு/கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/3,4
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/10
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு/சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 19/59
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் – கலி 50/3
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
பாணன் புணை ஆக புக்கு/ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 262/4
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை – அகம் 329/13
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/10
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு/சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/3,4
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/11
நல்லறிவாளரிடை புக்கு மெல்ல – நாலடி:26 4/2
புல்லா புன்கோட்டி புலவரிடை புக்கு
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற – நாலடி:26 5/1,2
நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன் – நாலடி:32 4/3
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே – இனிய40:39/1
புக்கு அமர் அட்ட களத்து – கள40:19/4
பெண்ணைஅம் தோட்டம் பெரு வளி புக்கு அற்றே – கள40:24/3
நீலத்து புக்கு ஒளிக்கும் ஊரற்கு மேல் எல்லாம் – ஐந்50:24/2
வாரிக்கு புக்கு நின்று ஆய் – திணை50:34/4
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா – திணை150:19/3
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு – குறள்:84 5/2
மண் புக்கு மாய்வது மன் – குறள்:100 6/2
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் – திரி:57/2
எங்கு உற்று சேறிரோ என்னாரே முன் புக்கு
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் – ஆசாரக்:58/2,3
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் – பழ:63/3
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் – பழ:115/2
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/3
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் – பழ:187/1
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு
சாம் மா கண் காணாதவாறு – பழ:233/3,4
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து – பழ:298/2
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு
விலக்குவார் மேலும் எழுதல் நிலத்து – பழ:300/1,2
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/2
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி – பழ:326/2
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை – கைந்:52/2

மேல்


புக்கும் (1)

பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும்/படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/9,10

மேல்


புக்குவிடும் (1)

அம்பாய் உள் புக்குவிடும் – பழ:363/4

மேல்


புக்குழி (1)

கோ புக்குழி செய்வது இல் – பழ:63/4

மேல்


புக்குஆயினும் (1)

பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே – இனிய40:1/1

மேல்


புக்கோன் (1)

கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3

மேல்


புக (14)

துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக/புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 137,138
மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது – மது 424
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக/குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 87,88
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/3
மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது – பதி 45/19
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/5
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
பழம் சோற்று புக வருந்தி – புறம் 395/5
புக தாம் பெறாஅர் புறங்கடை பற்றி – நாலடி:4 1/2
விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன் – நாலடி:6 1/1
இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய – திணை150:59/2
பொற்ப உரைப்பான் புக வேண்டா கொற்சேரி – பழ:50/3

மேல்


புகர் (62)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 74
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/3
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப – குறு 284/1
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் – ஐங் 286/4
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/18
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் – அகம் 272/2
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/24
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர்/சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/12,13
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/12
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/13
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய – கார்40:38/1
பொரி புற ஓமை புகர் படு நீழல் – ஐந்70:37/1
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் – கைந்:56/3

மேல்


புகர்_முக (2)

புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29

மேல்


புகர்_முகம் (2)

பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25

மேல்


புகர்ப்பின் (1)

குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின்/கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/5,6

மேல்


புகர்பட (1)

போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட/வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் – கலி மேல்


புகர்படுபு (1)

அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14

மேல்


புகர்வை (1)

புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5

மேல்


புகரி (1)

புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/2

மேல்


புகரும் (1)

கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும்/வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி மேல்


புகல் (61)

சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் – மலை 69
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/3
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/20
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/31
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு – பதி 69/8
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/11
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/15
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து – அகம் 93/3
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் – அகம் 102/9
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/14
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/10
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/8
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13
உட்கான் பிறன் இல் புகல் – நாலடி:9 3/4
கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா – நாலடி:26 8/3
பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா – இன்னா40:2/1
கடன் உடையார் காண புகல் – இன்னா40:11/4
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா – இன்னா40:17/1
இளமையுள் மூப்பு புகல் – இன்னா40:27/4
தேரான் பிறன் இல் புகல் – குறள்:15 4/2
இன்னா உலகம் புகல் – குறள்:25 3/2
குழாஅத்து பேதை புகல் – குறள்:84 10/2
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் – பழ:115/2
பள்ளியுள் ஐயம் புகல் – பழ:140/4
நீர் குறிது ஆக புகல் – பழ:146/4
தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான் – பழ:190/2
யானை பல் காண்பான் புகல் – பழ:298/4
மிளகு உளு உண்பான் புகல் – பழ:326/4
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது – சிறுபஞ்:90/2

மேல்


புகல்வந்து (1)

வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2

மேல்


புகல்வியும் (1)

புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253

மேல்


புகல்வின் (2)

மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17

மேல்


புகல்வேன் (1)

சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/2

மேல்


புகல (2)

கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு – புறம் 17/19
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல/நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/28,29

மேல்


புகலாது (1)

பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை – நாலடி:5 2/3

மேல்


புகலும் (6)

செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை – பதி 90/38
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/9
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் – திரி:3/3
விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் – திரி:5/3
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு – திரி:71/2

மேல்


புகலை (1)

பேதை புகலை புதல்வன் துணை சான்றோன் – ஐந்70:48/1

மேல்


புகலொடு (2)

தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 565
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு/காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/17,18

மேல்


புகவின் (3)

அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8

மேல்


புகவு (2)

அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2

மேல்


புகழ் (172)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக – திரு 162
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 268
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 60
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ்/கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 398,399
புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு – மது 20
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் – மது 429
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 762
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 42
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் – பட் 202
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி – மலை 544
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ்/உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் – நற் 115/9,10
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி – ஐங் 473/1
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 11/20
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ்/கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் – பதி 12/8,9
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த – பதி 37/2
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/13
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் – பதி 74/6
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை – பரி 1/58
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் – பரி 4/24
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல – பரி 6/7
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய – பரி 17/22
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/50
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/19
புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – பரி 23/38
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/73
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 32/2
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் – கலி 52/21
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் – கலி 74/7
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/3
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் – கலி 118/1
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை – அகம் 201/4
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/17
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் – அகம் 222/12
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ்/கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/3,4
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற – அகம் 392/25
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ்/நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் – புறம் 10/11,12
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி – புறம் 17/32
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/7
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ்/மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/9,10
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் – புறம் 53/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை – புறம் 56/13
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் – புறம் 63/3
மிக புகழ் உலகம் எய்தி – புறம் 66/7
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ்/வையை சூழ்ந்த வளம் கெழு வைப்பின் – புறம் 71/9,10
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/15
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ்/கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் – புறம் 151/5,6
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ்/கொண்பெரும்கானத்து கிழவன் – புறம் 155/6,7
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ்/வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/26,27
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து – புறம் 160/15
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/23
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/5
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை – புறம் 196/7
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/15
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/7
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/6
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் – புறம் 290/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து – புறம் 383/5
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/19
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/16
உண்ணான் ஒளி நிறான் ஓங்கு புகழ் செய்யான் – நாலடி:1 9/1
அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் – நாலடி:9 2/1
புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன் – நான்மணி:22/1
ஓதின் புகழ் சால் உணர்வு – நான்மணி:101/4
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல – கார்40:7/3
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி – கார்40:8/1
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல் – கார்40:32/2
மிக்க மிகு புகழ் தாங்குபவோ தற்சேர்ந்தார் – ஐந்50:48/3
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி – திணை50:1/1
கோடா புகழ் மாறன் கூடல் அனையாளை – திணை150:4/1
புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் – திணை150:129/3
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு – குறள்:1 5/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – குறள்:6 9/1
பொன்றும் துணையும் புகழ் – குறள்:16 6/2
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – குறள்:24 2/2
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் – குறள்:24 3/1
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – குறள்:24 4/1
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை – குறள்:24 7/1
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை – குறள்:30 6/1
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று – குறள்:97 6/1
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் – திரி:16/1
நின்ற புகழ் உடையார் – திரி:30/4
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/2
விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் – பழ:295/3
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் – சிறுபஞ்:79/3
புகழ் வெய்யோர்க்கு புத்தேள் நாடு எளிது – முது:8 1/1
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான் – முது:10 2/1
அறு நால்வர் ஆய் புகழ் சேவடி ஆற்ற – ஏலாதி:0/1
சென்ற புகழ் செல்வம் மீக்கூற்றம் சேவகம் – ஏலாதி:1/1
ஞாலம் அறிந்த புகழ் – ஏலாதி:26/4
பெருமை புகழ் அறம் பேணாமை சீற்றம் – ஏலாதி:60/1

மேல்


புகழ்களை (1)

வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17

மேல்


புகழ்ச்சி (1)

பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/5

மேல்


புகழ்ச்சியான் (1)

நிகழ்ச்சியான் ஆக்கம் அறிக புகழ்ச்சியான்
போற்றாதார் போற்றப்படும் – நான்மணி:61/3,4

மேல்


புகழ்தல் (2)

புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன – புறம் 57/2
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து – பழ:132/3

மேல்


புகழ்தலின் (1)

புகழ்தலின் வைதலே நன்று – நாலடி:22 9/4

மேல்


புகழ்ந்த (16)

உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் – பெரும் 487
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 645
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த/மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 775,776
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/30
காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/8
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/8
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் – அகம் 273/15
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி – புறம் 166/14
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை – புறம் 202/12
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/3
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/4
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த/தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/5,6
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/7
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35

மேல்


புகழ்ந்தவை (1)

புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது – குறள்:54 8/1

மேல்


புகழ்ந்தார் (1)

முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார் – ஆசாரக்:22/2

மேல்


புகழ்ந்திசினோனே (1)

ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன் – அகம் 210/10

மேல்


புகழ்ந்து (6)

உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து/ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 185,186
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின் – பழ:232/1
பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற – பழ:243/2
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் – பழ:249/2

மேல்


புகழ்பு (2)

சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/12

மேல்


புகழ்மை (2)

புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – குறள்:54 3/1

மேல்


புகழ்மையா (1)

புகழ்மையா கொள்ளாது பொங்கு நீர் ஞாலம் – நாலடி:8 2/3

மேல்


புகழ்வது (1)

பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் – கலி 100/8

மேல்


புகழ்வர் (1)

ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/2

மேல்


புகழ (4)

அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/8
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ/புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 285/13
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் – திணை50:50/2

மேல்


புகழது (1)

பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது/கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி மேல்


புகழவை (2)

எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை/கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி மேல்


புகழன்னே (1)

பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே/ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே – புறம் 221/1,2

மேல்


புகழா (1)

புகழா வாகை பூவின் அன்ன – பெரும் 109

மேல்


புகழாதார் (1)

பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை – பழ:269/2

மேல்


புகழால் (1)

பொறுத்து ஆற்றி சேறல் புகழால் ஒறுத்து ஆற்றின் – பழ:19/2

மேல்


புகழாளர் (1)

தொல் புகழாளர் தொடர்பு – நாலடி:17 6/4

மேல்


புகழான் (1)

பின்றாது பேணும் புகழான் பின் பின்றா – திணை150:87/2

மேல்


புகழினும் (2)

தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும்/உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/4,5

மேல்


புகழுநர்க்கு (1)

இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு/அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 73,74

மேல்


புகழும் (11)

புகழும் முன்னர் நாணுப – குறு 252/7
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் – புறம் 39/4
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/10
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
ஆனாது புகழும் அன்னை – புறம் 254/10
வல்லாளாய் வாழும் ஊர் தன் புகழும் மாண் கற்பின் – நாலடி:39 3/3
புறத்த புகழும் இல – குறள்:4 9/2
எல்லா புகழும் தரும் – குறள்:46 7/2
அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும் – திரி:41/1

மேல்


புகழே (5)

கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
கைம்முற்றல நின் புகழே என்றும் – புறம் 53/8
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/19
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே – புறம் 359/18

மேல்


புகழை (1)

பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை – குறள்:54 2/1

மேல்


புகழொடு (4)

புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து – பரி 15/1
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – குறள்:24 6/1
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை – குறள்:66 2/1,2

மேல்


புகழொடும் (1)

அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557

மேல்


புகழோடும் (1)

நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/57

மேல்


புகழோயே (1)

வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே/கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/40,41

மேல்


புகழோன் (2)

பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14

மேல்


புகற்கு (2)

காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26
புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து – நாலடி:29 2/4

மேல்


புகற்சியின் (2)

குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/4
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7

மேல்


புகன்ற (5)

ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் – பதி 17/10
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/19
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு – பதி 88/30
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22

மேல்


புகன்று (16)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து – மது 147
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/4
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று/கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – பரி 69/17
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது – அகம் 141/4
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் – புறம் 97/1
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
புடை எலாம் புன்னை புகன்று – திணை150:58/4
பொருள் கோடி எய்தல் புகன்று – சிறுபஞ்:104/4
பொறி கிளர் மஞ்ஞை புகன்று குடையும் – கைந்:11/2

மேல்


புகன்றே (1)

நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17

மேல்


புகா (9)

புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/6
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/7
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
பாழ் ஊர் பொதியில் புகா பார்க்கும் ஆர் இடை – ஐந்70:31/2

மேல்


புகாதாள் (1)

அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை – நாலடி:37 3/2

மேல்


புகாமை (1)

செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் – ஆசாரக்:79/3

மேல்


புகார் (5)

தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 173
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே – ஆசாரக்:11/3
புழைக்கடை பின் புகார் கோட்டி உரிமை – ஆசாரக்:81/1
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு – பழ:153/1
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற – பழ:244/2

மேல்


புகாவாக (1)

பொன் திறந்து கொண்டு புகாவாக நல்கினாள் – பழ:171/3

மேல்


புகாவின் (1)

மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26

மேல்


புகாவே (1)

அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7

மேல்


புகாஅ (2)

புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 23/79
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ/ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/6,7

மேல்


புகாஅர் (12)

நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 73/12
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி – அகம் 110/4
புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர் – அகம் 181/22
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/11
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/13
தாமே தமியர் புகாஅர் பகல் வளரார் – ஆசாரக்:57/3
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா – ஆசாரக்:68/2
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் – ஆசாரக்:98/2
இல்லம் புகாஅர் விடல் – ஆசாரக்:99/3
கொண்டு புகாஅர் அவை – பழ:4/4
பொன்னா செயினும் புகாஅர் புனல் ஊர – பழ:66/3

மேல்


புகின் (4)

முலை இடை போல புகின்/ஆங்கு – கலி 109/20,21
கழகத்துக்காலை புகின் – குறள்:94 7/2
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின்
தீ நாய் எடுப்புமாம் எண்கு – பழ:139/3,4

மேல்


புகினும் (1)

நீருள் புகினும் சுடும் – கலி 144/62

மேல்


புகினே (3)

பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே/பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 416,417
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே/கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/3,4
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13

மேல்


புகு (24)

அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் – பெரும் 337
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
பலர் புகு மனை பலி புதவின் – பட் 179
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி – நற் 347/4
பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/3
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி – அகம் 9/20
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது – அகம் 76/5
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 82/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 201/15
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/7
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/15
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 391/13
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11

மேல்


புகு-தொறும் (1)

நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும்/புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 240,241

மேல்


புகு-மின் (2)

கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின்/இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 366,367
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின்/மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் – மலை 491,492

மேல்


புகு-வழி (1)

மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13

மேல்


புகுக (1)

தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8

மேல்


புகுகம் (1)

எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5

மேல்


புகுத்தனர் (3)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22

மேல்


புகுத்திவிடும் (2)

அடிமை புகுத்திவிடும் – குறள்:61 8/2
இன்மை புகுத்திவிடும் – குறள்:62 6/2

மேல்


புகுத்து (2)

தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து/குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/4,5

மேல்


புகுத (1)

போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத/நீக்கி – பரி மேல்


புகுதந்தார் (2)

மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார்/நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 34/23,24

மேல்


புகுதந்தான் (1)

மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32

மேல்


புகுதந்து (3)

கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து/பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/18,19
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து/உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/13,14
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து/ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/8,9

மேல்


புகுதந்தும் (1)

தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32

மேல்


புகுதந்தோனே (2)

எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/12
தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/18

மேல்


புகுதர்வாய் (1)

யாரை நீ எம் இல் புகுதர்வாய் ஓரும் – கலி 98/1

மேல்


புகுதர (4)

கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர/ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 218,219
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர/மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 134/26,27
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று – ஐந்70:22/2

மேல்


புகுதரா-கால் (1)

பாணன் புகுதரா-கால் – கலி 70/23

மேல்


புகுதரின் (1)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4

மேல்


புகுதரு (2)

ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8
ஒல்க புகுதரு
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி – கைந்:27/1,2

மேல்


புகுதரும் (8)

இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/6
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்/மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/11,12
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும்/தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/7,8
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்/ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/14,15
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும்/மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/11,12
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் – அகம் 316/7
ஆயன் புகுதரும் போழ்தினான் ஆயிழாய் – ஐந்70:28/2
மன்றம் புகுதரும் போழ்து – கைந்:30/2

மேல்


புகுதரூஉம் (1)

பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/2

மேல்


புகுதல் (8)

இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே – அகம் 124/5
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/11
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல்/எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/3,4
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என – புறம் 341/14
தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று – நான்மணி:13/4
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா – இன்னா40:38/2
எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் – பழ:124/2
பொன் யாத்து கொண்டு புகுதல் குவளையை – பழ:365/3

மேல்


புகுதலால் (1)

தென் நாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுதலால்
தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் – நாலடி:25 3/2,3

மேல்


புகுதலின் (1)

அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/10

மேல்


புகுதலும் (1)

ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211

மேல்


புகுதி (1)

வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25

மேல்


புகுதும் (2)

ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் – நற் 171/5
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2

மேல்


புகுந்த (3)

ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/13

மேல்


புகுந்து (1)

எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து/கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள – மது 557,558

மேல்


புகுப (1)

தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4

மேல்


புகுபவேல் (1)

பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல்
ஏதம் பலவும் தரும் – ஆசாரக்:98/2,3

மேல்


புகும் (7)

புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
தண் தார் அகலம் புகும்/ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/47,48
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும்/மள்ளர் வனப்பு ஒத்தன – கலி 27/5
உயர்ந்த உலகம் புகும் – குறள்:35 6/2

மேல்


புகுமின் (1)

அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் – நாலடி:31 3/3

மேல்


புகுமே (1)

நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும் – நாலடி:29 2/3

மேல்


புகுவதன்முன் (1)

பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன்
ஆங்கண் அறிய உரை – திணை150:126/3,4

மேல்


புகுவதனினும் (1)

வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/4

மேல்


புகுவரே (1)

சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே
நட்டார் எனப்படுவார் – நாலடி:21 8/3,4

மேல்


புகுவள்-கொல்லோ (1)

பிறர் மனை புகுவள்-கொல்லோ/அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/5,6

மேல்


புகுவனர் (1)

கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3

மேல்


புகுவாய் (1)

புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும் – நாலடி:27 6/3

மேல்


புகுவார்க்கும் (1)

மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும்
பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும் – பழ:395/1,2

மேல்


புகுவாரே (1)

வம்பலர் வாயை அவிப்பான் புகுவாரே
அம்பலம் தாழ் கூட்டுவார் – பழ:135/3,4

மேல்


புகுவானும் (1)

அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து – திரி:87/2

மேல்


புகுவித்து (1)

ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் – ஆசாரக்:38/3

மேல்


புகுவு (2)

மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/10
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5

மேல்


புகூஉம் (5)

பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் – கலி 70/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம்/கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 276/4
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம்/நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/5,6
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் – நாலடி:10 9/3

மேல்


புகை (60)

புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 239
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து – பெரும் 19
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 189
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – மது 554
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் – மது 757
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 55
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை/ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/7,8
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி – குறு 150/1
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை/உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/1,2
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை/கூட்டு விரை கமழும் நாடன் – ஐங் 212/1,2
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை/தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/1,2
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் – ஐங் 254/2
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை/இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 12/14
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே – பரி 14/20
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை/வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 20/27
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 21/51
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் – பரி 22/17
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/2
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை/அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/14,15
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே – புறம் 6/22
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/13
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை/மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/6,7
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/2
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ – புறம் 146/9
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை/அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/2,3
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை/வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/16,17
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த – நான்மணி:30/1
புகை கொடுக்க பெற்ற புலவோர் துகள் பொழியும் – திணை50:1/2
பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் – திரி:22/3
மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/2
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து – ஏலாதி:67/2

மேல்


புகைந்த (1)

புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 4/11

மேல்


புகைப்ப (1)

இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப/கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த – நெடு 56,57

மேல்


புகைப்பவும் (2)

நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும்/எல்லா மனையும் கல்லென்றவ்வே – புறம் 296/2,3

மேல்


புகைய (1)

சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6

மேல்


புகையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44

மேல்


புகையின் (3)

புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட – அகம் 308/6
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9

மேல்


புகையினர் (1)

பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 466

மேல்


புகையினும் (2)

மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும்/பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/35,36

மேல்


புகையும் (5)

பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச – மது 476
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 515
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும்/ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 16/53
நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும்
புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து – நாலடி:29 2/3,4

மேல்


புகையொடு (1)

நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32

மேல்


புகைஇ (1)

நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ/காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/6,7

மேல்


புங்கவம் (1)

புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2

மேல்


புட்டகம் (1)

புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் – பரி 12/17

மேல்


புட்டில் (4)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/19

மேல்


புட்டிலின் (1)

அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8

மேல்


புட்டிலுள் (1)

போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8

மேல்


புடை (55)

புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு – நெடு 25
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 181
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி – பதி 74/12
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் – பரி 24/18
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/4
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/10
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/7
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ – புறம் 316/6
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி – புறம் 329/2
ஒரு புடை பாம்பு கொளினும் ஒரு புடை – நாலடி:15 8/1
ஒரு புடை பாம்பு கொளினும் ஒரு புடை
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் – நாலடி:15 8/1,2
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் – நாலடி:22 2/2
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/2
புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி – நாலடி:37 8/2
இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் – ஐந்50:49/2
புடை எலாம் புன்னை புகன்று – திணை150:58/4
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/3
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் – திணை150:143/2
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று – திரி:44/2
நல் புடை இலாளர் தொழில் – திரி:97/4
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற – ஆசாரக்:53/2
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் – பழ:354/3
நடை வனப்பும் நாணின் வனப்பும் புடை சால் – ஏலாதி:74/2

மேல்


புடை_போவோரும் (1)

பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16

மேல்


புடைக்கும் (3)

பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/3
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/3

மேல்


புடைக்கொள்ளா (1)

தோள் புடைக்கொள்ளா எழும் – நாலடி:32 2/4

மேல்


புடைத்த (4)

புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 221
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
வளி புடைத்த கலம் போல – புறம் 26/2

மேல்


புடைத்தக்கால் (2)

கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் – பழ:252/3
நிலை அழுங்க வேண்டி புடைத்தக்கால் வெண் மா – பழ:300/3

மேல்


புடைத்தலும் (1)

இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம் – திரி:3/2

மேல்


புடைத்தனை (1)

தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5

மேல்


புடைத்து (3)

இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/26
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58

மேல்


புடைப்ப (3)

தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப/நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 450,451
இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப/ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 68/13,14

மேல்


புடைப்பது (1)

மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3

மேல்


புடைப்பார் (1)

மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார்/கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி மேல்


புடைப்பின் (2)

புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/4

மேல்


புடைப்பு (2)

நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/9

மேல்


புடைபெயர் (1)

புடைபெயர் போழ்தத்தும் ஆற்றாள் படர் கூர்ந்து – ஐந்50:39/2

மேல்


புடைபெயர்தலோ (1)

சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் – நற் 289/3

மேல்


புடைபெயர்ந்து (1)

புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் – கலி 17/2

மேல்


புடைபெயர்ந்தேன் (1)

புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் – குறள்:119 7/1

மேல்


புடைபெயர்வது (3)

நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/2
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/3
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் – புறம் 34/5

மேல்


புடைபெயர்வாய் (1)

புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் – கலி 10/11

மேல்


புடைபெயரினும் (1)

நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் – குறு 373/1

மேல்


புடையல் (6)

அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/8
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் – பதி 42/1
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல்/பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/5,6

மேல்


புடையலொடு (1)

இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/2

மேல்


புடையா (1)

குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா/சூர்_அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/6,7

மேல்


புடையார் (1)

மென் புடையார் வைத்தார் விரித்து – ஏலாதி:68/4

மேல்


புடையின் (1)

புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 15/2

மேல்


புடையுநர் (1)

ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328

மேல்


புடையுநள் (1)

சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த – புறம் 326/4

மேல்


புடையூ (4)

வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ/கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 376,377
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ/மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/8,9
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் – பதி 92/2

மேல்


புடையூஉ (3)

கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 8
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ/அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 204,205
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36

மேல்


புடைவை (1)

பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:2/3

மேல்


புண் (65)

பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 292
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 517
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/5
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண்/ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் – நற் 300/9,10
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் – நற் 378/4
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண்/பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 15/8
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண்/பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
தபுத்த புலர்வு இல் புண்/ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/18,19
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் – அகம் 55/11
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/14
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை – புறம் 19/9
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண்/வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/2,3
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/6
புண் உவந்து – புறம் 373/13
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய – நான்மணி:98/2
இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து – கள40:21/1
பரும பணை எருத்தின் பல் யானை புண் கூர்ந்து – கள40:38/1
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம் – திணை150:142/2
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் – திணை150:149/1
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் – திணை150:149/1
தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – குறள்:13 9/1
புண் அது உணர்வார் பெறின் – குறள்:26 7/2
புண் உடையர் கல்லாதவர் – குறள்:40 3/2
புண் என்று உணரப்படும் – குறள்:58 5/2
புழு பெய்து புண் பொதியுமாறு – பழ:142/4
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் – சிறுபஞ்:76/1

மேல்


புண்ணர் (1)

பஞ்சியும் களையா புண்ணர்/அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/15,16

மேல்


புண்ணிய (1)

புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி 23/25

மேல்


புண்ணியம் (2)

புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
புண்ணியம் ஆய தலையோடு உறுப்பு உறுத்த – ஆசாரக்:41/2

மேல்


புண்ணியமோ (1)

புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே – நாலடி:27 4/1

மேல்


புண்ணின் (2)

வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14

மேல்


புண்ணும் (1)

என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1

மேல்


புண்ணுறுநர்க்கு (1)

பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல – நற் 349/8

மேல்


புண்ணே (1)

பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9

மேல்


புண்ணை (1)

கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36

மேல்


புண்பட்டார் (1)

புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல் – ஏலாதி:80/1

மேல்


புண்படுக்கும் (1)

வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் – நாலடி:20 8/3

மேல்


புணர் (73)

பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என – பொரு 126
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 218
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் – முல் 61
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 762
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் – குறு 299/4
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி – பதி 12/13
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் – பதி 36/9
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 7/78
உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் – பரி 11/41
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல – கலி 92/62
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/50
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/13
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி – அகம் 368/11
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் – புறம் 266/12
துடியன் கையது வேலே அடி புணர்/வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/2,3
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே – நாலடி:27 4/1
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல் – நாலடி:38 6/1
புணர் பாவை அன்னார் பிரிவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:14/3
அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல் – கார்40:11/3
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:37/3
பெண்ணை மேல் சேக்கும் வணர் வாய் புணர் அன்றில் – ஐந்70:64/2
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் – திணை150:63/3
பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம் – திணை150:67/3
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை – கைந்:57/1

மேல்


புணர்-மார் (3)

காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார்/தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 67,68
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார்/காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி மேல்


புணர்-மினோ (1)

புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4

மேல்


புணர்க்கும் (2)

பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் – குறு 156/6
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும்/சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/4,5

மேல்


புணர்க்குவென்-மன்னோ (1)

இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று – அகம் 263/13

மேல்


புணர்க (1)

உற புணர்க அம்மா என் நெஞ்சு – நாலடி:18 3/4

மேல்


புணர்குவை (1)

பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16

மேல்


புணர்ச்சி (19)

அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி/வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 212,213
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும் – ஐங் 407/3
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/29
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி/புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 9/15,16
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ – கலி 39/35
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே – கலி 39/36
கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 39/37
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி/பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/6,7
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி/நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு – அகம் 187/2,3
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா – இன்னா40:16/2
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் – குறள்:79 5/1
செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே – குறள்:89 7/1

மேல்


புணர்ச்சியர் (1)

தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர்/அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும – கலி மேல்


புணர்ச்சியார் (1)

தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19

மேல்


புணர்ச்சியால் (1)

புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – கலி 45/10

மேல்


புணர்ச்சியான் (1)

மன்னிய புணர்ச்சியான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/19

மேல்


புணர்ச்சியின் (1)

காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின்/இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/15,16

மேல்


புணர்ச்சியும் (2)

புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/50

மேல்


புணர்ச்சியுள் (3)

மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள்/பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 118/16
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1

மேல்


புணர்த்த (4)

பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – நற் 267/6
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த/மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/3,4
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5

மேல்


புணர்த்தது (1)

போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது/ஓஓ பெரிதும் வியப்பு – பரி மேல்


புணர்த்திய (1)

புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து – பரி 7/37

மேல்


புணர்த்து (2)

தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
வண் புள்ளி மாறன் பொறையன் புணர்த்து யாத்த – ஐந்50:51/2

மேல்


புணர்த்தோய் (1)

வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய்/நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/10,11

மேல்


புணர்தரு (1)

புணர்தரு செல்வம் தருபாக்கு சென்றார் – கார்40:11/1

மேல்


புணர்தல் (3)

புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
புணர்தல் நிரயத்துள் ஒன்று – நாலடி:24 3/4
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் – குறள்:111 9/1

மேல்


புணர்தலின் (1)

புணர்தலின் ஊடல் இனிது – குறள்:133 6/2

மேல்


புணர்தலும் (1)

பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் – கலி 92/8

மேல்


புணர்தற்கு (1)

பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியாரை – நாலடி:17 2/1

மேல்


புணர்ந்த (25)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – மது 727
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த/திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 253,254
நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/5
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/3
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த/செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/7,8
தானே யானே புணர்ந்த மாறே – நற் 219/10
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த/பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/1,2
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 354/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த/உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 67/14
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/12
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த/எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 114/16,17
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே – அகம் 70/5
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் – அகம் 178/14
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா – திணை50:3/3
நெல் சேர் வள வயல் ஊரன் புணர்ந்த நாள் – திணை50:37/2

மேல்


புணர்ந்த-கால் (1)

பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால்/சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி மேல்


புணர்ந்தமை (2)

எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை/கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 112/15

மேல்


புணர்ந்தமையின் (1)

தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள – குறு 191/3

மேல்


புணர்ந்தவர் (7)

காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/5
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/7
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர்/தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 118/12

மேல்


புணர்ந்தவர்க்கு (1)

பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18

மேல்


புணர்ந்தவள் (2)

தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள்/புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 100/20,21

மேல்


புணர்ந்தன்று (2)

உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5

மேல்


புணர்ந்தன (2)

நம் போல் நயவர புணர்ந்தன/கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/3,4
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5

மேல்


புணர்ந்தனம் (1)

சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5

மேல்


புணர்ந்தனள் (2)

நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/6
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4

மேல்


புணர்ந்தனன் (1)

புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/6

மேல்


புணர்ந்தனை (1)

புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால் – கலி 132/8

மேல்


புணர்ந்தாம் (1)

புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/4

மேல்


புணர்ந்தார்க்கு (1)

ஒருதலையான் வந்துறூஉம் மூப்பும் புணர்ந்தார்க்கு
இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை – திரி:18/1,2

மேல்


புணர்ந்தாரை (1)

போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை – கலி 133/7

மேல்


புணர்ந்தான் (1)

பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான்/கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ – கலி மேல்


புணர்ந்திசினோர்க்கே (1)

செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16

மேல்


புணர்ந்திருந்தார் (1)

பொற்பவும் பொல்லாதனவும் புணர்ந்திருந்தார்
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் – பழ:82/1,2

மேல்


புணர்ந்திருந்து (1)

தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66

மேல்


புணர்ந்தீர் (2)

புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4
கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி – கலி 92/61

மேல்


புணர்ந்து (44)

எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 48
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 462
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து/நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 469,470
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து/கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி – மது 712,713
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் – பட் 251
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/8
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் – நற் 194/3
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/11
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து/மன்றில் பையுள் தீரும் – ஐங் 246/4,5
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – ஐங் 333/4
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/2
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள – ஐங் 414/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து/திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே – ஐங் 449/2,3
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து/அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/13,14
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து/பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் – பதி 30/42,43
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/28
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே – பரி 15/28
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து/சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 25/11
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/3
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/16
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப – அகம் 301/17
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் – அகம் 311/5
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து/வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/8,9
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து/அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை – புறம் 218/3,4
புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் – குறள்:126 10/2

மேல்


புணர்ந்தும் (1)

இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3

மேல்


புணர்ந்தே (1)

வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே – கலி 35/25

மேல்


புணர்ந்தோர் (12)

மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர்/நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 574,575
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர்/பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ – நற் 79/5,6
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் – நற் 253/1
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற – ஐங் 336/2
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு – அகம் 108/1
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் – புறம் 48/2
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3

மேல்


புணர்ப்ப (2)

விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப/எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 385/7

மேல்


புணர்ப்பதுகொல் (1)

காண புணர்ப்பதுகொல் நெஞ்சு – ஐந்70:32/4

மேல்


புணர்ப்பின் (3)

தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின்/கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 84,85
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின்
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் – நான்மணி:44/2,3

மேல்


புணர்ப்பினால் (1)

முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால்/ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி மேல்


புணர்ப்போர் (1)

பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ – குறு 146/2

மேல்


புணர்பவர் (1)

பேணி புணர்பவர் தோள் – குறள்:92 7/2

மேல்


புணர்பு (1)

பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/7

மேல்


புணர்வது (2)

பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது – அகம் 51/10
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது
நீடுவது அன்றுகொல் என்று – குறள்:131 7/1,2

மேல்


புணர்வது-கொல்லோ (1)

புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/9

மேல்


புணர்வர் (1)

இனையல் வாழி தோழி புணர்வர்/இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/5,6

மேல்


புணர்வித்தல் (1)

தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல்/பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி மேல்


புணர்வின் (1)

புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3

மேல்


புணர்வின்கண் (1)

உணர்வுடையான் ஓதிய நூலும் புணர்வின்கண்
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் – திரி:75/2,3

மேல்


புணர்வினனே (1)

புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3

மேல்


புணர்வினில் (1)

புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17

மேல்


புணர்வு (8)

நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/2
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
புலவும்கொல் தோழி புணர்வு அறிந்து அன்னை – திணை50:10/3
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள்:116 2/2
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு – குறள்:116 5/2
சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல் – ஏலாதி:68/1

மேல்


புணர்வும் (1)

இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் – அகம் 327/1

மேல்


புணர்வே (2)

பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை – நற் 16/2
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/4

மேல்


புணர (5)

பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
ஒரு நாள் புணர புணரின் – குறு 280/4
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர/வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 142/18
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின் – நாலடி:25 7/2

மேல்


புணரா (2)

சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை – அகம் 270/13
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா/பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு – புறம் 92/1,2

மேல்


புணராது (3)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் – நற் 16/1
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை – நற் 16/2
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை – நாலடி:37 5/3

மேல்


புணரார் (1)

புணரார் பெரியாரகத்து – ஆசாரக்:70/3

மேல்


புணரி (28)

கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 77
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
முழவு இசை புணரி எழுதரும் – நற் 67/11
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி/செழும் பல் குன்றம் நோக்கி – குறு 287/6,7
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி/குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/2,3
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
புணரி திளைக்கும் துறைவன் – ஐங் 150/2
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய – பதி 11/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/2
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி/நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/40,41
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி/இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/1,2
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/16
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20

மேல்


புணரிய (4)

ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய/நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/3,4
புணரிய இருந்த ஞான்றும் – குறு 109/3
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய/பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் – அகம் 56/9,10

மேல்


புணரியின் (3)

படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி – முல் 28
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/10
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23

மேல்


புணரியும் (1)

பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே – நற் 335/2

மேல்


புணரியோடு (1)

தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 97

மேல்


புணரியோர் (1)

நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு – புறம் 18/22

மேல்


புணரின் (6)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் – நற் 16/1
புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் – நற் 304/5
ஒரு நாள் புணர புணரின்/அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/4,5
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின்/தீதும் உண்டோ மாதராய் என – அகம் 230/9,10
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின்
தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதாரை – நாலடி:25 7/2,3
புணரின் வெகுளாமை நன்று – குறள்:31 8/2

மேல்


புணரும் (5)

நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும்/சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 14,15
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும்/அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் – ஐங் 264/2,3
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/51
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும்/மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/3,4
புணரும் ஒருவர்க்கு எனின் – நாலடி:15 4/4

மேல்


புணரும்-கால் (1)

நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11

மேல்


புணரும்-மார் (1)

புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் – நற் 304/5

மேல்


புணருமாம் (1)

புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின் – நாலடி:25 7/2

மேல்


புணருமே (1)

போற்றும் எனவும் புணருமே ஆற்ற – பழ:60/2

மேல்


புணை (39)

துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் – குறு 222/3
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/68
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/80
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் – கலி 72/15
பாணன் புணை ஆக புக்கு – கலி 98/19
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/10
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/8
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக – அகம் 312/7
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/10
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் – புறம் 192/9
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/7
ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை – புறம் 367/11
நெடுநீர் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா – இன்னா40:3/2
யான் இடை நின்ற புணை – ஐந்70:1/4
நல் ஆண்மை என்னும் புணை – குறள்:114 4/2
கல்வி புணை கைவிட்டார் – திரி:17/4
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் – திரி:86/2
புணை இல் நிலை கலக்குமாறு – திரி:88/4

மேல்


புணைமன்னும் (1)

ஏம புணைமன்னும் இல் – குறள்:117 4/2

மேல்


புணையா (1)

மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15

மேல்


புணையின் (1)

இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின்/உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/18,19

மேல்


புணையும்-மார் (1)

கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3

மேல்


புணையே (1)

எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4

மேல்


புணையை (1)

ஏம புணையை சுடும் – குறள்:31 6/2

மேல்


புணையொடு (1)

பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/9

மேல்


புணைவனும் (1)

கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8

மேல்


புத்தகம் (1)

ஊணொடு கூறை எழுத்தாணி புத்தகம்
பேணொடும் எண்ணும் எழுத்து இவை மாணொடு – ஏலாதி:63/1,2

மேல்


புத்தகமே (1)

புத்தகமே சால தொகுத்தும் பொருள் தெரியார் – நாலடி:32 8/1

மேல்


புத்தி (1)

புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7

மேல்


புத்திரி (1)

தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி
புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் – ஏலாதி:31/2,3

மேல்


புத்தில் (1)

பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன் – திணை150:126/3

மேல்


புத்து (2)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4

மேல்


புத்தேள் (14)

புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே – குறு 288/5
போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு – பரி 34/4
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/14
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே – குறள்:22 3/1
போற்றாது புத்தேள் உலகு – குறள்:24 4/2
தள்ளாது புத்தேள் உலகு – குறள்:29 10/2
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று – குறள்:97 6/1
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு – குறள்:133 3/1
புகழ் வெய்யோர்க்கு புத்தேள் நாடு எளிது – முது:8 1/1

மேல்


புத்தேள்_மகன் (1)

ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன்/அதனால் வாய்வாளேன் – கலி மேல்


புத்தேள்_உலகத்து (1)

புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35

மேல்


புத்தேள்_உலகம் (1)

புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698

மேல்


புத்தேள்_உலகு (1)

போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு – பரி 34/4

மேல்


புத்தேளிர் (2)

புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4
புத்தேளிர் வாழும் உலகு – குறள்:6 8/2

மேல்


புத்தோடு (1)

ஒள் நிற பாதிரி பூ சேர்தலால் புத்தோடு
தண்ணீர்க்கு தான் பயந்து ஆங்கு – நாலடி:14 9/3,4

மேல்


புத்ரன் (1)

புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் – ஏலாதி:31/3

மேல்


புதல் (58)

பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி – முல் 25
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/6
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல்/நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/4,5
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/2
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/4
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் – குறு 319/2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் – ஐங் 215/5
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
பைம் புதல் பல் பூ மலர – ஐங் 438/2
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல்/வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன – அகம் 2/15,16
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல்/கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/1,2
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி – அகம் 154/4
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/15
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் – அகம் 394/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
புதல் தளவின் பூ சூடி – புறம் 395/6
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை – ஐந்70:24/1
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது – திணை150:24/2
மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் – திணை150:117/2
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – குறள்:28 4/1
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா – கைந்:14/3

மேல்


புதல்-தொறும் (1)

பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை – அகம் 217/6

மேல்


புதல்_புதல் (1)

பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14

மேல்


புதல்வ (1)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256

மேல்


புதல்வர் (18)

ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர்/தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 249,250
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 600
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 295
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர்/சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/1,2
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர்/கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 316/15
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/4
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர்/இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/13,14
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 198/5
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21
முனி தலை புதல்வர் தந்தை – புறம் 250/8
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/2

மேல்


புதல்வரின் (1)

இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21

மேல்


புதல்வரொடு (2)

கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 61
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி – குறு 394/3

மேல்


புதல்வன் (43)

புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச – நற் 40/6
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் – நற் 161/11
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன்/பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/3,4
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன்/மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/2,3
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே – நற் 380/4
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/3
புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் – குறு 359/5
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/2
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி – ஐங் 402/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/2
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன்/மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/2,3
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு – பதி 74/21
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/2
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை – அகம் 5/22
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/13
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/12
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
புதல்வன் மறைப்ப கெடும் – நாலடி:20 7/4
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா – இன்னா40:1/2
போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் – ஐந்70:45/1
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு – ஐந்70:47/2
பேதை புகலை புதல்வன் துணை சான்றோன் – ஐந்70:48/1
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் – திணை150:152/3

மேல்


புதல்வனும் (1)

பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/7

மேல்


புதல்வனை (14)

புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/3
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 70/12
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை/தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/5,6
செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/18
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் – ஐந்70:43/3
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3

மேல்


புதல்வனொடு (2)

துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/4
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு/மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/21,22

மேல்


புதல்வனோடு (1)

பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே – ஐங் 265/4

மேல்


புதல (2)

நீல பைம் போது உளரி புதல/பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி – குறு 110/3,4
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல/பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/7,8

மேல்


புதலவை (1)

புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12

மேல்


புதலின் (1)

களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின்/மட பிடி தழீஇய மாவே – ஐங் 416/3,4

மேல்


புதலும் (2)

குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும்/வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/1,2
புதலும் வலியாய்விடும் – பழ:282/4

மேல்


புதலொடு (1)

அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1

மேல்


புதலொடும் (1)

வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும்/நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி மேல்


புதவமொடு (1)

கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243

மேல்


புதவில் (1)

நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198

மேல்


புதவின் (15)

கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின்/முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 52,53
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின்/நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 65,66
நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின்/அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – மது 165,166
பலர் புகு மனை பலி புதவின்/நறவு நொடை கொடியொடு – பட் 179,180
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்/மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 449,450
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின்/அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 490,491
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின்/நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/9,10
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/14
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/11
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின்/பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் – புறம் 176/5,6
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20
அறப்பயன் யார்மாட்டும் செய்க முறை புதவின்
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் – நாலடி:10 9/2,3

மேல்


புதவு (2)

நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8

மேல்


புதற்கு (1)

புதற்கு புலியும் வலியே புலிக்கு – பழ:282/3

மேல்


புதன் (1)

புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/4

மேல்


புதாஅம் (1)

துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/16

மேல்


புதிது (14)

பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு – நற் 15/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற – பரி 9/19
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை – அகம் 320/13
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/7

மேல்


புதியார் (1)

என்றும் புதியார் பிறப்பினும் இ உலகத்து – நாலடி:31 7/1

மேல்


புது (112)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 225
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல – நற் 42/3
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/7
புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் – நற் 118/10
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் – நற் 167/8
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென – நற் 230/8
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ – நற் 384/7
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் – குறு 67/3
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த – குறு 173/1
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின் – குறு 220/1
புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும் – குறு 251/6
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/6
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/3
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் – ஐங் 79/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/4
புது கலத்து அன்ன கனிய ஆலம் – ஐங் 303/1
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/2
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 411/3
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
செம்மை புது புனல் – பரி 9/76
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/4
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/12
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/18
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை – கலி 98/31
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் – கலி 98/34
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் – அகம் 10/10
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் – அகம் 100/17
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/19
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/10
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை – அகம் 266/2
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய – அகம் 319/8
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/18
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/8
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/3
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும் – நாலடி:37 10/1
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/2
புது மலர் ஒக்கும் நிறம் – நான்மணி:0/4

மேல்


புது_திங்கள் (1)

புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17

மேல்


புதுப்பெருக்கம் (1)

புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி – நாலடி:36 4/3

மேல்


புதுமை (1)

பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று – பழ:386/3,4

மேல்


புதுமையின் (1)

புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16

மேல்


புதுவ (4)

புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி – நற் 339/3
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் – கலி 114/3
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12

மேல்


புதுவதின் (1)

வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின்/இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/8,9

மேல்


புதுவது (19)

புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 28
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 29
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/3
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/4
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் – கலி 24/4
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை – கலி 49/5
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
புதுவது கவினினை என்றி ஆயின் – கலி 128/7
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/5
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது/பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் – அகம் 70/8,9
புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/14
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/5
புதுவது புனைந்த திறத்தினும் – அகம் 352/16
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் – அகம் 400/24
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/2
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் – புறம் 192/4

மேல்


புதுவதோ (1)

புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6

மேல்


புதுவர் (1)

புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12

மேல்


புதுவன (1)

புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் – கலி 95/9

மேல்


புதுவிர் (2)

பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர்/சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 392,393
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412

மேல்


புதுவை (1)

புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24

மேல்


புதுவோர் (4)

குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்/நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து – மலை 288,289
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/3
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9

மேல்


புதுவோர்க்கு (1)

வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10

மேல்


புதுவோர்த்து (1)

புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7

மேல்


புதை (15)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ – பட் 288
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/22
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – குறள்:60 7/1

மேல்


புதைத்த (7)

வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 221
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த/கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/5,6
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6

மேல்


புதைத்ததுவே (1)

தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11

மேல்


புதைத்தல் (1)

புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/5

மேல்


புதைத்தாலும் (1)

புதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு – சிறுபஞ்:21/3

மேல்


புதைத்தானும் (1)

தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:97/1

மேல்


புதைத்து (2)

வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/2
பொருளினை துவ்வான் புதைத்து வைப்பானும் – திரி:89/2

மேல்


புதைப்ப (1)

மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர – அகம் 84/4

மேல்


புதைபெறூஉம் (1)

கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி 39/43

மேல்


புதைய (23)

அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய/மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 225,226
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் – நற் 347/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் – குறு 329/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
பொரி கால் மா சினை புதைய/எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/2,3
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய/வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/9,10
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
அயிர்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய/நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் – அகம் 84/7,8
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் – அகம் 117/14
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ – அகம் 308/5
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து – அகம் 364/1
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு – அகம் 374/2

மேல்


புதையா (1)

கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/21

மேல்


புதையொடு (1)

வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு/கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 123,124

மேல்


புதைஇயவளை (1)

கை புதைஇயவளை/ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் – பரி மேல்


புந்தி (1)

புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் – பரி 11/6

மேல்


புய் (1)

புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4

மேல்


புய்க்க (1)

கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9

மேல்


புய்க்கும் (1)

வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4

மேல்


புய்த்து (1)

புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12

மேல்


புய்ந்து (1)

புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை – கள40:39/2

மேல்


புயல் (19)

புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 4
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் – மலை 120
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/2
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் – ஐங் 25/1
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/4
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை – பதி 84/22
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை – பரி 16/48
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 225/15
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று – கார்40:23/2
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – குறள்:2 4/1
புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர் – பழ:229/3

மேல்


புயல்_நெடும்_கூந்தல் (1)

புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/4

மேல்


புயல்_ஏறு (4)

பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு/அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/1,2

மேல்


புயலும் (1)

தானும் புயலும் வரும் – ஐந்70:20/4

மேல்


புயலே (1)

கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/13

மேல்


புயற்கு (1)

பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே – கள40:12/3

மேல்


புரக்குங்கால் (1)

பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட – ஏலாதி:30/2

மேல்


புரக்கும் (8)

காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே – பொரு 248
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் – மது 751
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும்/குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன் – ஐங் 265/2,3
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 81/1
எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே – புறம் 40/11
மன்பதை புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 68/10
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும்/தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/28,29
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 393/23

மேல்


புரசம் (1)

புரசம் தூங்கும் அறாஅ யாணர் – புறம் 375/9

மேல்


புரட்டும் (2)

முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல – குறு 16/3

மேல்


புரண்ட (2)

பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/10
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6

மேல்


புரத்தல் (1)

புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12

மேல்


புரத்தலும் (1)

நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள – பரி 4/28

மேல்


புரந்த (4)

அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/11
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த/பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/1,2
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே – புறம் 236/5

மேல்


புரந்ததூஉம் (1)

இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம்/அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/3,4

மேல்


புரந்தரன் (1)

போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய – பரி 5/56

மேல்


புரந்தார் (1)

புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – குறள்:78 10/1

மேல்


புரந்து (2)

தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் – அகம் 383/1
போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து – ஏலாதி:57/4

மேல்


புரந்தோன் (1)

புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை – புறம் 384/18

மேல்


புரப்ப (1)

மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப/இமிழ்ப்பு-உற நீண்ட பாசிலை – புறம் 283/11,12

மேல்


புரப்பதுவே (1)

மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/4

மேல்


புரப்பான் (1)

புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2

மேல்


புரப்பேம் (1)

புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என் – கலி 94/25

மேல்


புரப்போர் (5)

ஆர நீர் ஊட்டி புரப்போர்/யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே – அகம் 383/13,14
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர்/புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/11,12
புரப்போர் புன்கண் கூர – புறம் 72/17
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர்/புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை – புறம் 196/6,7
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர – புறம் 235/12

மேல்


புரவல (2)

ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல/நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/1,2
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 65/11

மேல்


புரவலர் (8)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/2
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/2
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது – புறம் 240/11
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர்/கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/2,3
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு – புறம் 329/7
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி – புறம் 375/18
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர்
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் – பழ:381/2,3

மேல்


புரவலன் (4)

பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/8
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/3
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே – புறம் 221/13

மேல்


புரவலை (2)

இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை – புறம் 162/1
நீ புரவலை எமக்கு என்ன – புறம் 377/15

மேல்


புரவி (60)

பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி – பொரு 165
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி/துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 488,489
பல புரவி நீறு உகைப்ப – மது 184
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி/வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 689,690
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி/புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 93,94
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி/நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 574,575
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி/கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/3,4
வால் உளை பொலிந்த புரவி/தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/8,9
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி/நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர – ஐங் 422/1,2
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/26
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி/அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/9,10
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி/கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/13,14
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் – பதி 81/32
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/32
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி/நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய – அகம் 4/8,9
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/22
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி/தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/11,12
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் – அகம் 156/1
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி/செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/11,12
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி/வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் – அகம் 187/6,7
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி/இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/12,13
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/8
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி/கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் – அகம் 314/8,9
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி/கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/11,12
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி/வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/9,10
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/7
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/17
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் – புறம் 63/3
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் – புறம் 178/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி/உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/3,4
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி/கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/2,3
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி/அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/5,6
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி/பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை – புறம் 304/3,4
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
பண் இல் புரவி பரிப்பு – இன்னா40:9/4
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா – இன்னா40:15/1
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா – இன்னா40:38/3

மேல்


புரவிய (1)

ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/15

மேல்


புரவியர் (1)

புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13

மேல்


புரவியா (1)

பாறு புரவியா பல் களிறு நீள் திமிலா – திணை150:53/1

மேல்


புரவியின் (1)

பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31

மேல்


புரவியும் (5)

கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும்/வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் – மது 391,392
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும்/காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் – பட் 185,186
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/11
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/20
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் – புறம் 240/1

மேல்


புரவியொடு (9)

வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு/மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/3,4
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி – அகம் 346/23
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு/மழை உருவின தோல் பரப்பி – புறம் 16/1,2
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு/யாரே – புறம் 352/15,16

மேல்


புரவிற்கு (1)

புரவிற்கு ஆற்றா சீறூர் – புறம் 330/6

மேல்


புரவின் (1)

நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/6

மேல்


புரவு (15)

புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/8
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று – பதி 26/6
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/10
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என – புறம் 375/8

மேல்


புரவே (3)

பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/5
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16

மேல்


புரள் (1)

ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/24

மேல்


புரள்பவை (2)

வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/64
பைம் தலை பாரில் புரள்பவை நன்கு எனைத்தும் – கள40:24/2

மேல்


புரள்வரும் (1)

கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2

மேல்


புரள (12)

நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள/களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 170,171
தலை இறுபு தாரொடு புரள/நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் – பரி 1/11,12
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள/கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/7,8
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள/ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/5,6
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள/எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/11,12
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள/பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப – புறம் 362/2,3
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள
உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே – கார்40:3/2,3
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று – கார்40:23/2
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய – கார்40:38/1
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி – திணை150:77/3
புல்லார் புரள விடல் – குறள்:76 5/2

மேல்


புரளிய (1)

நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66

மேல்


புரளும் (7)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 435
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் – நற் 254/8
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும்/தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே – புறம் 287/9,10
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் – கள40:13/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் – கள40:38/2

மேல்


புரி (81)

நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 63
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை – திரு 161
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் – திரு 183
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 181
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர – மது 483
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
தேய் புரி பழம் கயிறு போல – நற் 284/10
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி/கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/2,3
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/2
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே – குறு 374/4
புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே – ஐங் 133/3
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர – ஐங் 362/4
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி – பதி 24/8
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப – பதி 92/10
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 1/60
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண – பரி 3/88
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு – பரி 6/45
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/61
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை – பரி 18/37
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/7
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 15/2
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் – கலி 42/15
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி – கலி 80/7
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த – கலி 91/2
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/9
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
வருவர் வாழி தோழி பல புரி/வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ – அகம் 173/8,9
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய – அகம் 277/16
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி/ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர – அகம் 292/4,5
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/3
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/7
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி – புறம் 109/15
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
புரி மாலையர் பாடினிக்கு – புறம் 361/11
வரி நிற நீள் வண்டர் பாட புரி நிற நீள் – திணை150:63/2
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் – கைந்:23/2

மேல்


புரி-மார் (1)

மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார்/துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/11,12

மேல்


புரிகல்லா (1)

நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் – நாலடி:33 3/3

மேல்


புரிசை (20)

இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 27
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை/தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 352,353
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை/பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 229,230
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை/ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி – பதி 53/9,10
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை/யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் – அகம் 114/9,10
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை/சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/20,21
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/7
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
ஏந்து கொடி இறை புரிசை/வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் – புறம் 17/27,28
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/3
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை/உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு – புறம் 201/9,10
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை/எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் – புறம் 224/7,8
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை/படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/16,17

மேல்


புரிதல் (1)

வீடே புரிதல் விதி – ஏலாதி:21/4

மேல்


புரிந்த (14)

நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து – நற் 59/7
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை – நற் 148/4
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல – குறு 292/5
புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் – பரி 7/51
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை – அகம் 154/14
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை – புறம் 11/17
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் – புறம் 166/3
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – குறள்:6 9/1
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த
தன்மையான் ஆளப்படும் – குறள்:52 1/1,2
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – குறள்:98 7/1
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் – குறள்:100 4/1

மேல்


புரிந்தது (2)

பொன் ஆம் போர் வேலவர்தாம் புரிந்தது என்னே – திணை150:18/2
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ – சிறுபஞ்:25/2

மேல்


புரிந்தமையால் (1)

பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/2

மேல்


புரிந்தவாறே (1)

மனம் புரிந்தவாறே மிகும் – நாலடி:35 1/4

மேல்


புரிந்தன (1)

பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் – திணை150:109/2

மேல்


புரிந்தனர் (1)

தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு – அகம் 382/7

மேல்


புரிந்தனை (1)

பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 5/17

மேல்


புரிந்தார் (2)

பொருள் புரிந்தார் போய சுரம் – ஐந்50:35/4
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு – குறள்:1 5/2

மேல்


புரிந்தார்க்கு (1)

அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் – நான்மணி:8/3

மேல்


புரிந்தார்கண் (1)

ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல் – குறள்:29 7/2

மேல்


புரிந்து (46)

பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே – நற் 52/7
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி – குறு 400/3
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து/கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/5,6
ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/7
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து/சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/18,19
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/10
கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/12
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் – கலி 39/15
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து/இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 161/7,8
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து/அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/6,7
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து/அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/3,4
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து/உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் – அகம் 235/1,2
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து/இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/3,4
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து/திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/2,3
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி – அகம் 312/1
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து/வருவர் வாழி தோழி பெரிய – அகம் 313/9,10
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து/ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே – அகம் 379/3,4
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/12
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
தொல் வழி கேண்மையின் தோன்ற புரிந்து யாப்பர் – நாலடி:16 4/2
போயினான் சென்றான் புரிந்து – திணை150:40/4
விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் – திணை150:75/2,3
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் – குறள்:15 3/2
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் – குறள்:55 1/1
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – குறள்:61 7/1
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து
மாண்ட உஞற்று இலர் – குறள்:61 7/1,2
போற்றற்கு அரியார் புரிந்து – திரி:76/4
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் – திரி:90/3
நீருள் நிழல் புரிந்து நோக்கார் நிலம் இரா – ஆசாரக்:13/1
செறலின் கொலை புரிந்து சேண் உவப்பர் ஆகி – பழ:164/1
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் – பழ:164/2
புரிந்து வாழுமேல் மண் ஒழிந்து விண்ணோர்க்கு – ஏலாதி:0/3
இறை புரிந்து வாழ்தல் இயல்பு – ஏலாதி:0/4
பொய் தீர் புலவர் பொருள் புரிந்து ஆராய்ந்த – ஏலாதி:66/1

மேல்


புரிந்தோய் (2)

நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே – நற் 24/7
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/15

மேல்


புரிநூல் (1)

புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப – பரி 11/79

மேல்


புரிபு (9)

புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க – கலி 104/57
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் – கலி 141/1

மேல்


புரிபு_புரிபு (2)

தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17

மேல்


புரிய (1)

போது ஆரி வண்டு எலாம் நெட்டெழுத்தின் மேல் புரிய
சாதாரி நின்று அறையும் சார்ந்து – திணை150:95/3,4

மேல்


புரியாது (1)

பாடே புரியாது பால் போலும் சொல்லினாய் – ஏலாதி:21/3

மேல்


புரியான் (3)

கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த – ஏலாதி:2/1
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல் – ஏலாதி:19/1
கொன்னே வெகுளான் கொலை புரியான் பொன்னே – ஏலாதி:20/2

மேல்


புரியின் (1)

ஊறுபாடு இல்லா உயர் தவம் தான் புரியின்
ஏறுமாம் மேல் உலகம் ஓர்ந்து – ஏலாதி:65/3,4

மேல்


புரிவான் (1)

புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9

மேல்


புரிவு (6)

புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே – அகம் 361/9
பொருள் இல்லார் வண்மை புரிவு – இன்னா40:10/4

மேல்


புரிவுண்ட (2)

புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற – பரி 23/54
பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/18

மேல்


புரிவும் (1)

போகும் பொறியார் புரிவும் பயம் இன்றே – பழ:127/2

மேல்


புரீஇ (2)

நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 15/63
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ
வல்லவர் வாய்ப்பன என்னார் ஓரோஒருவர்க்கு – சிறுபஞ்:25/2,3

மேல்


புருவ (2)

போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/23
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் – நாலடி:30 7/3

மேல்


புருவத்த (1)

நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் – ஐங் 218/1

மேல்


புருவத்தாய் (2)

இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற – பழ:286/3
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ – பழ:382/3

மேல்


புருவத்து (4)

கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால் – பரி 4/22
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து/ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் – பரி 361/15

மேல்


புருவம் (4)

கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/18
ஊக்கி எழுந்தும் எறிகல்லா ஒண் புருவம்
கோட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து – நாலடி:40 5/3,4
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – குறள்:109 6/1
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் – சிறுபஞ்:53/1

மேல்


புருவமொடு (1)

கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/21

மேல்


புருவை (3)

செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை/பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர – நற் 321/1,2
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/4

மேல்


புரை (96)

பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி – பொரு 165
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 406
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 85
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் – குறி 66
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 88
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 92
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 377
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/8
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் – நற் 202/6
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/6
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி – நற் 270/3
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/7
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
பூ புரை உண்கண் மடவரல் – ஐங் 376/4
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 35/1
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர – பதி 50/9
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/13
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – பரி 3/46
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து – பரி 7/41
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின் – பரி 10/83
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி – பரி 11/11
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த – பரி 21/48
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
புரை தீர் நெடு மென் – பரி 22/47
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/80
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/7
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/18
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி – கலி 21/1
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/23
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/34
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் – கலி 146/26
உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் – கலி 146/30
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/18
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி – அகம் 84/11
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/2
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய – அகம் 296/12
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் – அகம் 303/9
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் – அகம் 367/10
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/5
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ – புறம் 136/3
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை – புறம் 392/14
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 393/20
குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா – நாலடி:2 1/2
பொறுப்பர் என்று எண்ணி புரை தீர்ந்தார்மாட்டும் – நாலடி:17 1/1
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் – நாலடி:32 7/3
வரை புரை யானை கை நூற வரை மேல் – கள40:13/2
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – குறள்:30 2/1
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா – குறள்:92 9/1
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் – பழ:86/2
மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை – பழ:128/3
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் – பழ:163/3
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த – பழ:196/1
வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி – பழ:317/1
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா – பழ:401/2
உண் நீர் வளம் குளம் கூவல் வழி புரை
தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர – ஏலாதி:51/1,2
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/3

மேல்


புரை-தொறும் (1)

போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4

மேல்


புரை-வயின் (2)

புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37

மேல்


புரைத்து (1)

புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் – பழ:280/2

மேல்


புரைத்தோ (1)

உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே – குறு 302/1

மேல்


புரைதல் (1)

எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே – அகம் 45/8

மேல்


புரைபடல் (1)

புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34

மேல்


புரைபு (1)

வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8

மேல்


புரைமே (1)

மன்னா உலகத்து மன்னுவது புரைமே – கலி 54/20

மேல்


புரைமை (3)

நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை நோக்காது – புறம் 210/1

மேல்


புரைமையோனே (1)

நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே – புறம் 307/14

மேல்


புரைய (17)

மழை முற்றிய மலை புரைய/துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை – மது 84,85
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 407
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய/பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப – மது 629,630
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய/ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 665,666
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை – நற் 1/5
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய/பைபய இமைக்கும் துறைவன் – நற் 199/9,10
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய/விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 2/67,68
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை – அகம் 100/2
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய/நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/12,13
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய/நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/8,9
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய/பாசிலை முல்லை முகைக்கும் – புறம் 117/8,9
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய/அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/2,3
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
புரைய கலந்தவர்கண்ணும் கருமம் – பழ:227/1

மேல்


புரையர் (1)

புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12

மேல்


புரையுநர் (2)

புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என – திரு 280
தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/3

மேல்


புரையுநள் (1)

என்னொடு புரையுநள் அல்லள் – பதி 93/2

மேல்


புரையும் (63)

வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் – திரு 127
அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை – பெரும் 6
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும்/நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 114,115
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/3
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
நன் நா புரையும் சீறடி – நற் 252/11
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை – நற் 301/2
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/10
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி – குறு 0/1
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என – குறு 226/1
தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும்/நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே – குறு 329/6,7
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும்/உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து – பதி 88/32,33
மீனொடு புரையும் கற்பின் – பதி 89/19
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் – பரி 2/20
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும்/பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 4/7
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும்/திருமருத முன்துறை சேர் புனல்-கண் துய்ப்பார் – பரி 14/7
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி 15/49
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும்/காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 23/47,48
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/2
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும்/மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/2,3
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும்/தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே – அகம் 137/15,16
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ – அகம் 179/12
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும்/அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/19,20
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை – அகம் 398/19
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை – புறம் 38/1
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/3
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் – புறம் 111/3
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் – கள40:34/4
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான் – திணை150:107/3
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் – பழ:110/3
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும்
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை – பழ:226/2,3
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய் – கைந்:51/1

மேல்


புரையுமாறு (1)

இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து – பரி 7/40

மேல்


புரையோய் (1)

போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72

மேல்


புரையோர் (10)

வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை – நற் 1/5
நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர்/மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/31,32
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி – அகம் 136/2
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த – அகம் 142/2
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/5
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் – புறம் 354/3

மேல்


புரையோர்க்கு (1)

புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 737

மேல்


புரையோரை (1)

பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14

மேல்


புரையோள் (2)

புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண – ஐங் 486/3
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப – பதி 70/16

மேல்


புரையோன் (2)

புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் – ஐங் 252/3
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28

மேல்


புரைவது (4)

நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு – குறி 207
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே – பதி 17/1
புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு – பரி 6/55
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19

மேல்


புரைவதோ (3)

நும்மொடு புரைவதோ அன்றே – நற் 45/10
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் – நற் 238/7
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே – பதி 17/1

மேல்


புரைவு (1)

புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் – சிறுபஞ்:78/2

மேல்


புரைஇ (2)

வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ/செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/4,5
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ/சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/23,24

மேல்


புரைஇய (2)

மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/27

மேல்


புல் (117)

நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 439
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/6
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப – நற் 279/6
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல்/மூதா தைவந்த ஆங்கு – குறு 204/3,4
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/4
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை – ஐங் 252/1
புல் அரை ஓமை நீடிய – ஐங் 316/4
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் – பதி 15/13
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/4
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/5
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/18
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – கலி 45/10
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா – கலி 62/6
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 103/2
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/2
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை – கலி 130/7
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/8
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து – அகம் 129/3
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – அகம் 172/10
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை – அகம் 200/2
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து – அகம் 283/13
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 369/23
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/2
ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/5
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/13
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/4
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென – புறம் 160/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/12
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9
புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி – நாலடி:3 9/1
சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல – நாலடி:3 10/3
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி – நாலடி:12 5/3
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று – நாலடி:15 1/4
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு – நாலடி:18 1/4
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல்
ஒல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கு – நாலடி:18 8/1,2
புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு – நாலடி:23 1/4
கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும் – நாலடி:35 10/1
போத்து அறார் புல் அறிவினார் – நாலடி:36 1/4
புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் – நான்மணி:31/3
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா – இன்னா40:15/1
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் – கார்40:22/2
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி – திணை50:1/1
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் – திணை150:44/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – குறள்:2 6/2
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் – குறள்:72 9/1
புல் பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழி தீர்த்தம் – ஆசாரக்:32/1
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் – ஆசாரக்:45/1
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை – பழ:83/3
புல் மேயாது ஆகும் புலி – பழ:119/4
போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும் – பழ:217/3
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் – பழ:249/2
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு – பழ:268/1
புல் கழுத்தில் யாத்துவிடல் – பழ:283/4
மூரியை தீற்றிய புல் – பழ:396/4
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் – சிறுபஞ்:39/1
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் – சிறுபஞ்:98/1

மேல்


புல்_அகத்து (1)

புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18

மேல்


புல்_இனத்தார்க்கும் (1)

புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2

மேல்


புல்_இனத்து (6)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4

மேல்


புல்_இனம் (2)

வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9

மேல்


புல்நெறி (1)

புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் – சிறுபஞ்:26/2

மேல்


புல்ல (7)

பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/4
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல/விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 16/43
பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/21
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல/இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/2,3
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல/மெல் அணை கிடந்தோன் – புறம் 383/14,15
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று – திரி:44/2

மேல்


புல்லகம் (1)

புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் – திணை150:129/3

மேல்


புல்லத்தை (1)

வல்லிதின் நாடி வலிப்பதே புல்லத்தை
புல்லம் புறம் புல்லுமாறு – பழ:104/3,4

மேல்


புல்லம் (1)

புல்லம் புறம் புல்லுமாறு – பழ:104/4

மேல்


புல்லரையும் (1)

கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும்
உண்டது கேளார் விடல் – ஆசாரக்:86/2,3

மேல்


புல்லல் (3)

புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல – கலி 112/19

மேல்


புல்லல்பாற்று (1)

நட்பினுள் சா புல்லல்பாற்று – குறள்:83 9/2

மேல்


புல்லலும் (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி 94/20

மேல்


புல்லவும் (2)

புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் – ஐங் 459/2
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11

மேல்


புல்லறிவாளர் (2)

புல்லறிவாளர் பெரும் செல்வம் எல்லில் – நாலடி:1 8/2
புல்லறிவாளர் வயிறு – நாலடி:13 1/4

மேல்


புல்லறிவின் (1)

புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் – நான்மணி:31/3

மேல்


புல்லறிவினார் (2)

போக்குவார் புல்லறிவினார் – நாலடி:33 7/4
புற்று அன்னர் புல்லறிவினார் – நான்மணி:55/4

மேல்


புல்லறிவினாரோடு (1)

புல்லறிவினாரோடு நட்பு – நாலடி:24 9/4

மேல்


புல்லறிவு (4)

புல்லறிவு காட்டிவிடும் – நாலடி:32 4/4
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் – நாலடி:32 10/4
புல்லறிவு ஆண்மை கடை – குறள்:34 1/2
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின் – குறள்:85 6/1

மேல்


புல்லா (6)

புல்லா எழுத்தின் பொருள் இல் வறும் கோட்டி – நாலடி:16 5/1
புல்லா புன்கோட்டி புலவரிடை புக்கு – நாலடி:26 5/1
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் – நாலடி:31 3/2,3
புல்லா புலப்பது ஓர் ஆறு – நாலடி:40 1/4
புல்லா விடுதல் இனிது – இனிய40:25/4
புலந்தாரை புல்லா விடல் – குறள்:131 3/2

மேல்


புல்லாது (4)

புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் – பரி 12/67
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று – கலி 92/39
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் – கலி 125/14
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் – குறள்:131 1/1

மேல்


புல்லாயோ (1)

புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11

மேல்


புல்லார் (4)

புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார்/ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/2,3
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/8
புல்லார் புரள விடல் – குறள்:76 5/2
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார்
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/2,3

மேல்


புல்லாரை (1)

புல்லாரை அட்ட களத்து – கள40:4/4

மேல்


புல்லாள் (2)

புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/12
புல்லாள் புல தக்கனள் – குறள்:132 6/2

மேல்


புல்லாளர் (2)

சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர்/ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் – புறம் 292/4,5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6

மேல்


புல்லாளே (1)

புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64

மேல்


புல்லான் (3)

புல்லான் பிறர்பால் புலால் மயங்கல் செல்லான் – ஏலாதி:42/2
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா – கைந்:48/2
பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே – கைந்:55/3

மேல்


புல்லி (21)

கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி/கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/6,7
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே – நற் 380/4
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி/அன்னா என்னும் அன்னையும் அன்னோ – குறு 161/3,4
புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண – ஐங் 486/3
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
புல்லி புணர பெறின் – கலி 142/18
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி/விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/12,13
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி/வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/9,10
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி/காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/8,9
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/12
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி/கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/12,13
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி/தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/18,19
புல்லி கொளினும் பொருள் அல்லார்தம் கேண்மை – இனிய40:34/3
புல்லி ஒழிவான் புலந்து – திணை150:88/4
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் – திணை150:143/2
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் – குறள்:119 7/1
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – குறள்:133 4/1

மேல்


புல்லிக்கொண்டு (1)

கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு/என ஆங்கு – கலி மேல்


புல்லிகை (1)

ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11

மேல்


புல்லிய (5)

கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் – பரி 15/12
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/4
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/51
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய/வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட – புறம் 385/10,11

மேல்


புல்லியார் (2)

புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/16
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார்
கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப – திணை150:143/2,3

மேல்


புல்லியும் (1)

எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும்/தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி மேல்


புல்லியேம்-மன்னே (1)

நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே – புறம் 141/8

மேல்


புல்லின் (3)

புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – குறு 150/5
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின்/அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி மேல்


புல்லினான் (2)

புல்லினான் இன்புறூஉம் காலேயம் நெல்லின் – நான்மணி:65/2
கோல வன முலையும் புல்லினான் என்று எடுத்து – கைந்:44/3

மேல்


புல்லினென் (1)

புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா – கலி 62/6

மேல்


புல்லினேன் (1)

புலப்பல் என சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம் – குறள்:126 9/1

மேல்


புல்லீயாய் (1)

பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க – கலி 94/26

மேல்


புல்லு (2)

புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/11
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13

மேல்


புல்லு-தொறும் (2)

நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும்/உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் – அகம் 367/14,15
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28

மேல்


புல்லுங்கால் (1)

புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று – திரி:74/2

மேல்


புல்லுதல் (2)

நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/3
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
என்னினும் தான் விதுப்பு உற்று – குறள்:129 10/1,2

மேல்


புல்லுநர் (1)

புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை – ஐந்70:17/3

மேல்


புல்லும் (4)

நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் – புறம் 307/7
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும்
இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் – நாலடி:40 9/1,2
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று – திரி:74/2
முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் – ஆசாரக்:56/1

மேல்


புல்லும்-கால் (1)

நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது – கலி 126/16

மேல்


புல்லுமாறு (1)

புல்லம் புறம் புல்லுமாறு – பழ:104/4

மேல்


புல்லுவன (1)

கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி – ஐங் 279/1

மேல்


புல்லுவேன்கொல்லோ (1)

புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன்கொல்லோ கலப்பேன்கொல் – குறள்:127 7/1

மேல்


புல்லென் (24)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் – சிறு 132
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண – பெரும் 22
புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து – நற் 33/3
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/3
புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல – நற் 321/6
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/2
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை – ஐங் 270/3
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து – அகம் 157/11
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் – அகம் 203/15
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – அகம் 234/14
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 239/10
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/12
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/17
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம – அகம் 367/13
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர – புறம் 78/8
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது – புறம் 240/11
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு – புறம் 252/2
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/4

மேல்


புல்லென்ற (9)

பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் – கலி 3/4
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் – கலி 134/7
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக – கலி 147/5
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/15
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/4
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை – புறம் 69/6
மேனி போல் புல்லென்ற காடு – கார்40:18/4
பிரிந்தவர் மேனி போல் புல்லென்ற வள்ளி – ஐந்50:8/1

மேல்


புல்லென்றன்றே (2)

துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே/மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/2,3
எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே/இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/4,5

மேல்


புல்லென்றன (1)

புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே – ஐங் 133/3

மேல்


புல்லென்றனையால் (2)

புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 250/6
புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19

மேல்


புல்லென்றாள் (2)

நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15

மேல்


புல்லென்று (6)

பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று/இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து – குறு 19/2,3
புலப்பில் போல புல்லென்று/அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/5,6
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று/வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி