ந – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நக்க 3
நக்கதன் 2
நக்கது 3
நக்கதோர் 1
நக்கனன் 1
நக்கனென் 1
நக்கனை-மன் 1
நக்காங்கு 1
நக்கி 3
நக்கிற்று 1
நக்கு 9
நக்குபவர் 1
நக்கும் 3
நக்கே 1
நக 16
நகப்படுவர் 1
நகர் 134
நகர்-தோறும் 1
நகரத்து 1
நகரமும் 1
நகரவ்வே 1
நகரால் 1
நகரானே 1
நகரின் 1
நகரும் 1
நகல் 2
நகலான் 1
நகலின் 1
நகா 2
நகாமை 1
நகாய் 1
நகார் 1
நகாரோ 1
நகான்-மின் 1
நகாஅ 5
நகாஅது 2
நகாஅர் 1
நகாஅல் 1
நகாஅலிர்-மன்-கொலோ 1
நகில் 2
நகினும் 1
நகு 6
நகு-தொறும் 1
நகு_தக்கனரே 1
நகு_தக்கு 1
நகுக 2
நகுகம் 4
நகுதரும் 1
நகுதல் 3
நகுதலும் 2
நகுதிரோ 1
நகுப 1
நகுபவள் 2
நகுபவும் 1
நகுபு 1
நகும் 9
நகுமே 3
நகுவது 2
நகுவர 1
நகுவன 1
நகுவனர் 1
நகுவார் 2
நகுவானும் 1
நகுவேன் 2
நகுவை 1
நகூஉ 1
நகூஉம் 2
நகை 114
நகை_புல_வாணர் 1
நகைக்கு 1
நகைத்து 1
நகைபடு 1
நகையவர் 1
நகையின் 1
நகையினும் 1
நகையும் 2
நகையுள்ளும் 1
நகையே 1
நகையேதான் 1
நகையேயும் 2
நகையொடு 4
நகையொடும் 1
நகைவர் 3
நகைவர்க்கு 2
நங்கை 2
நச்ச 2
நச்சப்படாதவன் 1
நச்சப்படாஅதவன் 1
நச்சல் 1
நச்சாமை 1
நச்சான் 1
நச்சி 7
நச்சியார்க்கு 4
நச்சின் 1
நச்சினார் 1
நச்சினும் 1
நச்சு 1
நச்சுபவோ 3
நச்சுவர் 1
நச்சுவார் 2
நசை 69
நசை-உறூஉம் 1
நசைக்கண் 1
நசைக்கு 5
நசைந்த 1
நசையவர்க்கு 1
நசையால் 3
நசையின் 3
நசையினம் 1
நசையினன் 1
நசையினார் 1
நசையினானே 1
நசையுநர் 1
நசையுநர்க்கு 1
நசையுறாது 1
நசையே 1
நசையேம் 1
நசையொடு 4
நசைவர்க்கு 2
நசைவு-உழி 1
நசைஇ 42
நசைஇய 3
நசைஇயார் 1
நசைஇயாள் 1
நசைஇயோர் 1
நஞ்சால் 1
நஞ்சு 10
நஞ்சும் 1
நட்க 2
நட்ட 9
நட்டக்கால் 1
நட்டரும் 1
நட்டல் 2
நட்டலின் 1
நட்டவர் 2
நட்டவன் 1
நட்டனர் 1
நட்டனரே 1
நட்டனை-மன்னோ 1
நட்டார் 20
நட்டார்க்கு 9
நட்டார்க்கும் 2
நட்டார்கண் 4
நட்டாரை 4
நட்டாரோ 1
நட்டால் 1
நட்டாளாம் 1
நட்டான் 6
நட்டானும் 1
நட்டானேல் 1
நட்டு 11
நட்டுவிடல் 1
நட்டோர் 6
நட்டோர்க்கு 1
நட்டோரை 2
நட்டோன் 1
நட்பது 2
நட்பதுஆயினும் 1
நட்பா 1
நட்பாரும் 1
நட்பான் 1
நட்பில் 1
நட்பிற்கு 4
நட்பின் 18
நட்பினன் 1
நட்பினுள் 4
நட்பினையே 1
நட்பு 56
நட்புக்கள் 1
நட்புநார் 1
நட்பும் 8
நட்பே 19
நட 1
நடக்க 1
நடக்கலாம் 1
நடக்கலும் 1
நடக்கவும் 1
நடக்கும் 3
நடக்கும்-கொல் 1
நடக்குமாம் 2
நடக்குமேல் 1
நடக்கையின் 1
நடத்த 2
நடத்தல் 1
நடத்தலும் 1
நடத்தி 1
நடந்த 8
நடந்தன 1
நடந்திசின் 1
நடந்து 12
நடந்தே 1
நடப்ப 3
நடப்பார்க்கு 1
நடப்பாரை 1
நடல் 1
நடலை 1
நடலைப்பட்டு 1
நடவாது 1
நடவாரே 1
நடவான் 1
நடவை 2
நடன் 1
நடாஅ 2
நடு 16
நடுக்கத்து 1
நடுக்கம் 4
நடுக்கி 1
நடுக்கு 7
நடுக்கு-உற்ற 1
நடுக்கு-உற்று 3
நடுக்கு-உற 2
நடுக்கு-உறூஉ 1
நடுக்கு-உறூஉம் 3
நடுக்கும் 1
நடுக்குற்று 1
நடுக 1
நடுகல் 17
நடுகல்லின் 2
நடுங்க 26
நடுங்கல் 6
நடுங்கா 1
நடுங்காது 1
நடுங்கி 9
நடுங்கின்று 2
நடுங்கினள் 1
நடுங்கினன் 1
நடுங்கு 27
நடுங்குதல் 1
நடுங்குதும் 1
நடுங்கும் 6
நடுங்குவனம் 1
நடுங்குவனள் 1
நடுதலும் 1
நடுநடுப்ப 1
நடுநரும் 1
நடுநரொடு 1
நடுநாள் 43
நடுவண் 18
நடுவணது 3
நடுவணதுவே 1
நடுவணன் 1
நடுவணா 1
நடுவாக 1
நடுவான் 1
நடுவின் 1
நடுவு 11
நடுவுநிலை 1
நடுவும் 2
நடை 135
நடைதனக்கு 1
நடைபயிற்றும் 1
நடைபயிற்றும்மே 1
நடைய 1
நடையர் 2
நடையானே 1
நடையினர் 1
நடையே 1
நடையொடு 1
நடையோரும் 1
நடைவரவு 1
நண்ண 1
நண்ணல் 1
நண்ணா 2
நண்ணார் 9
நண்ணாரும் 1
நண்ணாரை 3
நண்ணான் 1
நண்ணி 21
நண்ணிய 20
நண்ணியதுவே 2
நண்ணியவை 1
நண்ணியார் 1
நண்ணின்றா 1
நண்ணு 2
நண்ணு-வழி 2
நண்ணு_வழி 1
நண்ணுபவோ 1
நண்ணும் 2
நண்ணேன் 1
நண்ப 1
நண்பகல் 4
நண்பகலில் 1
நண்பின் 4
நண்பினது 1
நண்பினர் 1
நண்பினன் 1
நண்பினார் 2
நண்பு 13
நண்பும் 1
நண்மையன் 1
நணி 16
நணி_நணி 2
நணி_நணித்து 1
நணித்து 2
நணிய 1
நணியது 1
நணியதுவே 1
நணியரும் 1
நத்தம் 1
நத்தொடு 1
நதி 1
நந்த 13
நந்தர் 1
நந்தன் 1
நந்தா 1
நந்தி 8
நந்திய 5
நந்தியாள் 3
நந்தின் 3
நந்தின 1
நந்து 5
நந்து-தொறும் 1
நந்துக 1
நந்தும் 11
நந்தும்-கொல்லோ 2
நந்துவர் 1
நந்துவள் 1
நந்நான்கு 1
நம் 249
நம்-கண் 1
நம்-வயின் 27
நம்-வயினானே 1
நம்கண் 1
நம்பற்க 1
நம்பி 9
நம்பிய 1
நம்புண்டல் 1
நம்புதல் 1
நம்பும் 1
நம்பும்-குரையர் 1
நம்மனோர்க்கே 1
நம்மாட்டு 2
நம்மாலே 1
நம்மிடை 1
நம்மின் 3
நம்மினும் 10
நம்மும் 1
நம்முள் 4
நம்முளே 1
நம்மே 3
நம்மை 7
நம்மையோ 3
நம்மொடு 32
நம்மோடு 6
நம 1
நமக்கு 36
நமக்கும் 2
நமக்கே 10
நமது 1
நமர் 18
நமர்-மன் 1
நமர்கொல் 1
நமரும் 2
நமரே 7
நமன் 1
நய 8
நய_தக்க 2
நய_தகவே 1
நய_தகு 3
நயக்கும் 1
நயத்தக்க 1
நயத்தலின் 1
நயத்தால் 1
நயத்தின் 2
நயத்து 1
நயந்த 15
நயந்தவர் 1
நயந்தவர்க்கு 1
நயந்தனம் 1
நயந்தனன் 4
நயந்தனிர் 2
நயந்தனென் 1
நயந்தனை 5
நயந்தார் 1
நயந்தார்க்கோ 1
நயந்திசினோரும் 1
நயந்திசினோரே 1
நயந்தினை 1
நயந்து 73
நயந்தும் 1
நயந்தே 2
நயந்தேனே 1
நயந்தோயே 2
நயந்தோர் 7
நயந்தோர்க்கு 2
நயந்தோர்க்கே 1
நயந்தோரே 1
நயந்தோள் 8
நயப்பவோ 1
நயப்பாரும் 1
நயப்பித்தார் 2
நயப்பு 3
நயம் 31
நயம்படு 1
நயமே 1
நயவ 1
நயவந்து 2
நயவர் 2
நயவர 6
நயவரவு 1
நயவரு 7
நயவரும் 4
நயவரை 1
நயவற்க 1
நயவன் 1
நயவா 1
நயவாதவன் 1
நயவாது 1
நயவாமை 1
நயவாய் 1
நயவார் 1
நயவார்கண் 1
நயவிய 1
நயவினர் 1
நயன் 29
நயனத்தவன் 1
நயனும் 2
நயனொடு 1
நரகத்து 1
நரகர்கட்கு 1
நரந்த 3
நரந்தம் 8
நரந்தமும் 1
நரந்தை 1
நரம்பின் 29
நரம்பினும் 2
நரம்பு 22
நரம்பும் 1
நரம்பொடு 2
நரல் 6
நரல 5
நரலும் 14
நரறியோ 1
நரன்று 1
நரி 15
நரிமா 1
நரியிற்கு 1
நரியோடு 1
நரை 29
நரைப்ப 1
நரையை 1
நரையொடு 1
நரையோரும் 4
நல் 570
நல்_தோள் 1
நல்_நடை 1
நல்_நாள் 6
நல்_நுதல் 15
நல்_நுதலை 1
நல்_நுதற்கு 1
நல்_நுதால் 3
நல்_நுதாஅல் 1
நல்_அகம் 1
நல்_அரா 4
நல்_இனத்து 1
நல்க 2
நல்கல் 6
நல்கலானே 1
நல்கலும் 3
நல்கவும் 1
நல்கா 5
நல்கா-காலே 1
நல்காதவரை 1
நல்காதார் 1
நல்காது 4
நல்காமை 4
நல்காமையின் 3
நல்காய் 4
நல்கார் 6
நல்கார்-கொல்லோ 1
நல்காரை 2
நல்காள் 1
நல்கான் 2
நல்கி 17
நல்கிய 8
நல்கியவை 1
நல்கியாள் 1
நல்கியும் 1
நல்கியோர்க்கும் 1
நல்கியோன் 1
நல்கியோனே 7
நல்கிலா 1
நல்கின் 7
நல்கின்று 1
நல்கினம் 1
நல்கினர் 2
நல்கினள் 2
நல்கினன் 3
நல்கினாள் 1
நல்கினும் 3
நல்கினை 3
நல்கு 3
நல்கு-மதி 5
நல்கு-உறு 1
நல்குதல் 3
நல்குநர் 2
நல்கும் 5
நல்கும்வாய் 1
நல்குமால் 2
நல்குமேல் 1
நல்குரவால் 1
நல்குரவின் 2
நல்குரவு 12
நல்குரவும் 1
நல்குரவே 2
நல்குவர் 7
நல்குவர 1
நல்குவள் 1
நல்குவன் 6
நல்குவார்கட்டே 1
நல்குவை 1
நல்கூர் 12
நல்கூர்ந்த 1
நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் 1
நல்கூர்ந்தவர்க்கு 1
நல்கூர்ந்தவர்க்கும் 1
நல்கூர்ந்தன்று 10
நல்கூர்ந்தனன் 1
நல்கூர்ந்தார் 12
நல்கூர்ந்தார்ஆயினும் 1
நல்கூர்ந்தான் 1
நல்கூர்ந்து 1
நல்கூர்ந்தும் 1
நல்கூர்ந்தோர் 1
நல்கூர்ந்தோர்-வயின் 1
நல்கூர்மையே 1
நல்கூர 1
நல்நெறிக்கண் 1
நல்ல 64
நல்ல-மன் 2
நல்லதற்கு 1
நல்லதன் 1
நல்லது 7
நல்லதே 1
நல்லம் 1
நல்லர் 6
நல்லரால் 1
நல்லவர் 13
நல்லவர்க்கு 3
நல்லவருள் 1
நல்லவள் 2
நல்லவா 1
நல்லவாய் 1
நல்லவும் 4
நல்லவை 17
நல்லவோ 1
நல்லள் 4
நல்லறத்தார்க்கு 1
நல்லறத்தாரோடும் 1
நல்லறிவாளரிடை 1
நல்லன் 5
நல்லன 1
நல்லாதன் 2
நல்லாய் 28
நல்லார் 35
நல்லார்-கண் 1
நல்லார்க்கு 3
நல்லார்கண் 1
நல்லார்கள் 1
நல்லாரிடை 1
நல்லாரும் 3
நல்லாருள் 2
நல்லாரை 9
நல்லாரோடு 1
நல்லாள் 5
நல்லாளை 2
நல்லாறு 1
நல்லிதின் 1
நல்லியக்கோடனை 3
நல்லீரே 2
நல்லென்று 1
நல்லேம் 2
நல்லேன் 1
நல்லை 4
நல்லை-மன் 2
நல்லோர் 8
நல்லோர்க்கு 1
நல்லோள் 6
நல்லோள்-வயின் 2
நல்வினை 3
நல்வினைப்பாற்றே 1
நல 14
நல_தகு 1
நல_தகை 3
நலக்கு 1
நலங்கிள்ளி 3
நலத்த 1
நலத்தகு 1
நலத்தகை 1
நலத்தகையார் 1
நலத்தது 2
நலத்தர் 1
நலத்தள் 1
நலத்தார் 1
நலத்தாரை 1
நலத்தால் 2
நலத்தின் 3
நலத்தின்கண் 1
நலத்து 5
நலத்துக்கு 1
நலத்தை 5
நலத்தையே 1
நலத்தோடு 1
நலத்தோன் 1
நலம் 273
நலம்-கொல்லோ 1
நலம்பெற 1
நலமும் 1
நலவருள் 1
நலன் 33
நலனும் 7
நலனே 23
நலனொடு 1
நலிகிற்பான் 1
நலிதந்த 1
நலிதந்து 1
நலிதரின் 1
நலிதரும் 2
நலிதல் 2
நலிதலின் 1
நலிதலோ 1
நலிதும் 1
நலிந்த 1
நலிந்து 5
நலிபு 1
நலிய 12
நலியவும் 2
நலியற்க 1
நலியாது 2
நலியின் 1
நலியினும் 1
நலியும் 8
நலியும்-கொல் 1
நலிவார் 1
நலிவானை 1
நவ்வி 5
நவ 1
நவி 1
நவியம் 2
நவிரத்து 1
நவிரம் 1
நவிரல் 1
நவில் 31
நவில்தொறும் 1
நவில 1
நவிலா 3
நவிலும் 1
நவிற்றலின் 1
நவிற்றும் 1
நவின்ற 11
நவின்றதை 1
நவின்று 5
நவின்றோர் 1
நவை 8
நவைக்கப்படும் 1
நவைத்த 1
நவைப்படீஇயரோ 1
நவையினில் 1
நள் 4
நள்ளா 1
நள்ளாதவர்க்கும் 1
நள்ளாதார் 2
நள்ளாதான் 1
நள்ளாது 1
நள்ளாமை 1
நள்ளார் 2
நள்ளான் 1
நள்ளி 8
நள்ளிய 1
நள்ளியும் 2
நள்ளிருள் 6
நள்ளிருள்நாறி 1
நள்ளென் 21
நள்ளென்றன்றே 1
நள்ளென 3
நளி 56
நளிந்த 1
நளிந்தனை 1
நளிந்து 2
நளிப்பன 1
நளிப்பின் 2
நளிய 1
நளிர் 7
நளினத்து 1
நற்கு 25
நற்பால 1
நற்பாலவை 1
நற்பாலோரே 1
நற்பு 2
நற 1
நறவம் 5
நறவின் 24
நறவினை 2
நறவு 30
நறவு_மகிழ்_இருக்கை 2
நறவும் 1
நறவே 1
நறவொடு 2
நறவோடு 1
நறா 12
நறாஅ 1
நறிய 4
நறியர் 1
நறியவும் 1
நறியோள் 1
நறு 149
நறு_நுதல் 3
நறு_நுதால் 7
நறுக்கு 1
நறும் 187
நறை 17
நறையின் 1
நறையும் 2
நறையொடு 1
நன் 363
நன்_நாள் 6
நன்கனம் 1
நன்கு 71
நன்மக்கள் 1
நன்மை 16
நன்மைக்கு 1
நன்மையவர் 1
நன்மையின் 2
நன்மையும் 1
நன்றா 2
நன்றால் 7
நன்றி 20
நன்றிக்கண் 1
நன்றிக்கு 1
நன்றியின் 1
நன்றியை 1
நன்றின்பால் 2
நன்று 168
நன்று-கொல்லோ 1
நன்று-மன் 19
நன்றும் 46
நன்றுஆயினும் 1
நன்றே 44
நன்றொடு 1
நன்றோ 3
நன்னர் 19
நன்னராட்டிக்கு 2
நன்னராளர் 1
நன்னராளன் 3
நன்னற்கும் 1
நன்னன் 24
நன்னால்கு 1
நன்னெறி 1
நனம் 76
நனவில் 6
நனவின் 9
நனவினால் 2
நனவினான் 8
நனவினுள் 1
நனவு 4
நனவு-உற்று 1
நனவு-உறு 1
நனவும் 1
நனி 160
நனை 53
நனைக்கும் 4
நனைத்த 1
நனைத்தர 1
நனைத்தரும் 1
நனைத்தலும் 1
நனைந்த 4
நனைந்து 2
நனைப்ப 8
நனைப்பதால் 1
நனைய 8
நனையால் 1
நனையின் 1
நனையினான் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

நக்க (3)

நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே – குறு 169/3
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க/ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/10,11

மேல்


நக்கதன் (2)

இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7

மேல்


நக்கது (3)

நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ – கலி 59/21
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
நக்கது பல் மாண் நினைந்து – கலி 146/24

மேல்


நக்கதோர் (1)

நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் – குறு 320/5

மேல்


நக்கனன் (1)

என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183

மேல்


நக்கனென் (1)

நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த – அகம் 22/19

மேல்


நக்கனை-மன் (1)

இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் – நற் 346/7

மேல்


நக்காங்கு (1)

நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க – கைந்:55/2

மேல்


நக்கி (3)

சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் – குறு 60/4
தலை நக்கி அன்னது உடைத்து – நாலடி:9 7/4
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு – நாலடி:38 7/1

மேல்


நக்கிற்று (1)

நரி நக்கிற்று என்று கடல் – பழ:177/4

மேல்


நக்கு (9)

நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று – குறு 401/5
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு/இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 4/58
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு/ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 61/22
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13

மேல்


நக்குபவர் (1)

நம நெய்யை நக்குபவர் – பழ:35/4

மேல்


நக்கும் (3)

புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும்/நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ – நற் 168/5,6
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே – கள40:22/4
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை – பழ:268/3

மேல்


நக்கே (1)

வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/10

மேல்


நக (16)

வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக/புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி – குறு 177/5,6
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் – கலி 74/15
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக/பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே – அகம் 21/7,8
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக/சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/5,6
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
அறை கடல் சூழ் வையம் நக – நாலடி:23 10/4
நெடுமொழி வையம் நக – நாலடி:24 8/4
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா – திணை150:110/3
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – குறள்:19 7/1
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – குறள்:69 5/1
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து – குறள்:79 6/1
அகம் நக நட்பது நட்பு – குறள்:79 6/2
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து – குறள்:83 9/1
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/2

மேல்


நகப்படுவர் (1)

உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 7/1

மேல்


நகர் (134)

நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய – திரு 160
நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி – திரு 238
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர்/ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 244,245
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர்/அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 187,188
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர்/ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 121,122
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர்/வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 125,126
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர்/மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – பெரும் 298,299
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர்/விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 368,369
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 405
செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து – பெரும் 435
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர்/குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 440,441
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி – மது 169
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர்/நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 216,217
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர்/எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து – மது 556,557
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப – மது 741
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப – குறி 202
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர்/தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 57,58
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர்/தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 264,265
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர்/துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/8,9
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/4
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர்/பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/5,6
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/7
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர்/யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/7,8
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர்/தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/6,7
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி – நற் 370/4
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/4
விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி – ஐங் 60/3
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் – ஐங் 236/2
பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி – ஐங் 247/2
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர்/வேங்கை வென்ற சுணங்கின் – ஐங் 324/3,4
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க – ஐங் 376/3
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர்/பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/28,29
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
தொழில் வீற்றிருந்த நகர்/ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 19/29
வரை கெழு செல்வன் நகர்/வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/59,60
குளவாய் அமர்ந்தான் நகர்/திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 29/4
தன் நகர் விழைய கூடின் – கலி 8/22
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர்/அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 57/6,7
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர்/வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 97/16
நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால் – கலி 126/14
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர்/செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/11,12
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து – அகம் 22/9
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை – அகம் 22/16
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/2
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர்/செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல – அகம் 49/14,15
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் – அகம் 61/16
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர்/சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/13,14
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர்/நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/12,13
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/7
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி – அகம் 117/4
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை – அகம் 124/6
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் – அகம் 127/6
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர்/பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/14,15
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/9
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர்/வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/11,12
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர்/இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/19,20
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய – அகம் 253/6
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/12
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய – அகம் 296/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர்/நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/2,3
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர்/மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக – அகம் 397/3,4
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே – புறம் 6/18
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர்/வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/9,10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர்/அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/7,8
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/4
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர்/வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/1,2
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் – புறம் 198/16
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர்/சிறு நனி தமியள் ஆயினும் – புறம் 247/8,9
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர்/வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/6,7
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர்/மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/6,7
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா – புறம் 280/3
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/6
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/11
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் – புறம் 377/3
பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் – புறம் 378/7
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர்/மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/6,7
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் – புறம் 391/17
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா – இன்னா40:36/2

மேல்


நகர்-தோறும் (1)

கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6

மேல்


நகரத்து (1)

கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து/செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 484,485

மேல்


நகரமும் (1)

நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு – பழ:3/4

மேல்


நகரவ்வே (1)

கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3

மேல்


நகரால் (1)

பரந்து தோன்றா வியல் நகரால்/பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் – மது 758,759

மேல்


நகரானே (1)

சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10

மேல்


நகரின் (1)

அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9

மேல்


நகரும் (1)

நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27

மேல்


நகல் (2)

பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – குறள்:100 9/1

மேல்


நகலான் (1)

இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் – குறள்:86 10/1

மேல்


நகலின் (1)

நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து – நாலடி:14 7/3

மேல்


நகா (2)

கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா/மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 156/12

மேல்


நகாமை (1)

கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் – கலி 94/39

மேல்


நகாய் (1)

கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய்/என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி மேல்


நகார் (1)

பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு – கலி 93/18

மேல்


நகாரோ (1)

நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/5

மேல்


நகான்-மின் (1)

நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது – கலி 145/12

மேல்


நகாஅ (5)

தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – குறு 226/7
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – குறள்:83 4/1

மேல்


நகாஅது (2)

தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது/உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/4,5
கண்டாரோடு எல்லாம் நகாஅது எவன் ஒருவன் – நாலடி:33 4/3

மேல்


நகாஅர் (1)

நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 57

மேல்


நகாஅல் (1)

நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/3

மேல்


நகாஅலிர்-மன்-கொலோ (1)

நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற – கலி 142/16

மேல்


நகில் (2)

நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73

மேல்


நகினும் (1)

எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை – கலி 61/25

மேல்


நகு (6)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/20
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை – அகம் 54/12
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1

மேல்


நகு-தொறும் (1)

நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் – நற் 218/4

மேல்


நகு_தக்கனரே (1)

நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1

மேல்


நகு_தக்கு (1)

நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5

மேல்


நகுக (2)

உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை – குறள்:63 1/1

மேல்


நகுகம் (4)

நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4
அண்கணாளனை நகுகம் யாமே – அகம் 32/21

மேல்


நகுதரும் (1)

நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் – கலி 144/3

மேல்


நகுதல் (3)

ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என – அகம் 151/3
நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் – குறள்:79 4/1

மேல்


நகுதலும் (2)

நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9

மேல்


நகுதிரோ (1)

என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ/நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற – கலி மேல்


நகுப (1)

யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – குறள்:114 10/1

மேல்


நகுபவள் (2)

நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8

மேல்


நகுபவும் (1)

வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் – கலி 138/4

மேல்


நகுபு (1)

வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் – கலி 138/4

மேல்


நகும் (9)

திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/26
அருளும் அவனை நகும் – நாலடி:28 3/4
மெல்ல இனிய நகும் – கார்40:14/4
ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள்:28 1/2
மெய் வேல் பறியா நகும் – குறள்:78 4/2
நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் – குறள்:104 10/2
தான் நோக்கி மெல்ல நகும் – குறள்:110 4/2
சிறக்கணித்தான் போல நகும் – குறள்:110 5/2
பசையினள் பைய நகும் – குறள்:110 8/2

மேல்


நகுமே (3)

நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே – புறம் 284/8
பொருளும் அவனை நகுமே உலகத்து – நாலடி:28 3/3

மேல்


நகுவது (2)

நகுவது போல மின்னி – நற் 214/11
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி – திணை150:122/3

மேல்


நகுவர (1)

நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/3

மேல்


நகுவன (1)

நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16

மேல்


நகுவனர் (1)

கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப – மது 420

மேல்


நகுவார் (2)

ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு – பரி 24/21
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14

மேல்


நகுவானும் (1)

ஈக என்பவனை நகுவானும் இ மூவர் – திரி:74/3

மேல்


நகுவேன் (2)

உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 100/1
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 107/1

மேல்


நகுவை (1)

நகுவை போல காட்டல் – குறு 162/5

மேல்


நகூஉ (1)

நல்லை-மன் என நகூஉ பெயர்ந்தோளே – அகம் 248/16

மேல்


நகூஉம் (2)

மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் – கலி 145/9
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9

மேல்


நகை (114)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே – திரு 102
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை/பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 145,146
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 220
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/9
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர் – நற் 129/1
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் – நற் 150/1
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் – நற் 218/4
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய – நற் 245/1
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை/செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/3
நகை என உணரேன் ஆயின் – குறு 96/3
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
இன் நகை ஆயத்தாரோடு – குறு 351/7
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை/இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/1,2
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/5
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை/அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/11,12
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று – பதி 51/20
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை – பதி 94/3
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/48
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை/நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/77
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
செறி நகை சித்தம் திகைத்து – பரி 20/47
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக – கலி 10/14
நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/27
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/2
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/12
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
இன்_நகை தீதோ இலேன் – கலி 89/11
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை/ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 97/15
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/20
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து – கலி 98/38
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/6
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த – கலி 137/13
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/45
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி – கலி 147/69
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/19
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல் – அகம் 56/1
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் – அகம் 86/26
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை/முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/10,11
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் – அகம் 195/8
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல் – அகம் 248/1
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/13
இன் நகை இளையோள் கவவ – அகம் 314/21
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை/சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/11,12
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு – அகம் 400/1
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் – புறம் 29/25
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி – புறம் 70/15
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/10
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் – புறம் 377/20
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/13
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் – புறம் 387/27
தாமாம் பலரால் நகை – நாலடி:38 7/4
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் – நான்மணி:30/2
நகை இனிது நட்டார் நடுவண் பொருளின் – நான்மணி:36/1
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் – நான்மணி:59/3
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா – இன்னா40:8/2
பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே – ஐந்50:26/1
புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை – குறள்:19 2/2
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – குறள்:82 7/1
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் – குறள்:96 3/1
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 4/2
எய்தா நகை சொல் எடுத்து உரைக்கப்பட்டவர் – பழ:189/1
ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும் – பழ:298/3
நகை மேலும் கைப்பாய்விடும் – பழ:304/4
நல்லார்கள் கேட்பின் நகை – சிறுபஞ்:3/4
நாவகம் மேய் நாடின் நகை – சிறுபஞ்:10/4
நகை கெட வாழ்வதும் நன்று – சிறுபஞ்:14/4
நல்லார் இனத்து நகை – சிறுபஞ்:54/4
நாண் எளிது பெண்ணேல் நகை எளிது நட்டானேல் – சிறுபஞ்:94/1

மேல்


நகை_புல_வாணர் (1)

நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/13

மேல்


நகைக்கு (1)

சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9

மேல்


நகைத்து (1)

வண்மையும் அன்ன நகைத்து – நாலடி:27 9/4

மேல்


நகைபடு (1)

நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் – அகம் 16/4

மேல்


நகையவர் (1)

ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர்/சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் – பரி மேல்


நகையின் (1)

அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின்/மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி மேல்


நகையினும் (1)

நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் – பதி 70/12

மேல்


நகையும் (2)

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய – குறள்:31 4/1
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல் – குறள்:70 4/1

மேல்


நகையுள்ளும் (1)

நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் – குறள்:100 5/1

மேல்


நகையே (1)

அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே/விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/6,7

மேல்


நகையேதான் (1)

நகையேதான் ஆற்றிவிடும் – பழ:402/4

மேல்


நகையேயும் (2)

நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் – நாலடி:19 7/3
நகையேயும் வேண்டல்பாற்று அன்று – குறள்:88 1/2

மேல்


நகையொடு (4)

நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர – கலி 81/4
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு/பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/11,12
நகையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் – ஆசாரக்:73/1
நகையொடு மந்திரம் நட்டார்க்கு வாரம் – சிறுபஞ்:83/1

மேல்


நகையொடும் (1)

நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து – பரி 16/26

மேல்


நகைவர் (3)

நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 37/4
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 43/20
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/9

மேல்


நகைவர்க்கு (2)

நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு – பதி 31/34
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு/தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/35,36

மேல்


நங்கை (2)

நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் – பரி 12/49
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் – பரி 16/30

மேல்


நச்ச (2)

தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248
படு பனை அன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார் – நாலடி:10 6/2

மேல்


நச்சப்படாதவன் (1)

நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடு ஊருள் – குறள்:101 8/1

மேல்


நச்சப்படாஅதவன் (1)

நச்சப்படாஅதவன் – குறள்:101 4/2

மேல்


நச்சல் (1)

நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு – கலி 8/19

மேல்


நச்சாமை (1)

நச்சாமை நோக்காமை நன்று – ஏலாதி:12/4

மேல்


நச்சான் (1)

கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான்
இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை – சிறுபஞ்:80/1,2

மேல்


நச்சி (7)

நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி/களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 23,24
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய – பெரும் 421
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/3
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக – புறம் 237/6
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி/காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/2,3
நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே – இனிய40:26/1
தன் நச்சி சென்றாரை எள்ளா ஒருவனும் – திரி:30/1

மேல்


நச்சியார்க்கு (4)

வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு/ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 30 9/1
நச்சியார்க்கு ஈதலும் நண்ணார் தெறுதலும் – கார்40:7/1
நசை கொல்லார் நச்சியார்க்கு என்றும் கிளைஞர் – சிறுபஞ்:46/1

மேல்


நச்சின் (1)

பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின்/யானை புக்க புலம் போல – புறம் 184/9,10

மேல்


நச்சினார் (1)

நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – பரி 20/85

மேல்


நச்சினும் (1)

வையாமை வார்குழலார் நச்சினும் நையாமை – சிறுபஞ்:17/2

மேல்


நச்சு (1)

நச்சு மரம் பழுத்து அற்று – குறள்:101 8/2

மேல்


நச்சுபவோ (3)

யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது – கலி 8/14,15
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/என ஆங்கு – கலி மேல்


நச்சுவர் (1)

நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14

மேல்


நச்சுவார் (2)

பிறன் தாரம் நச்சுவார் சேரா பிறன் தாரம் – நாலடி:9 2/2
நச்சுவார் சேரும் பகை பழி பாவம் என்று – நாலடி:9 2/3

மேல்


நசை (69)

நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப – திரு 65
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந – மது 138
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் – பட் 175
கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 205
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 545
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக – நற் 272/7
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை/வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/6,7
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை – நற் 385/4
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/6
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென – குறு 213/1
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் – குறு 274/5
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து – ஐங் 318/3
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/12
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப – கலி 93/17
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் – கலி 100/9
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் – கலி 100/12
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/18
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் – அகம் 271/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/5
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய – அகம் 332/3
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/8
நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/8
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை – அகம் 377/14
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து – புறம் 52/3
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே – புறம் 203/8
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக – புறம் 237/6
நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும் – புறம் 359/12
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் – புறம் 382/5
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
வசை அன்று வையகத்து இயற்கை நசை அழுங்க – நாலடி:12 1/2
நல்குவார்கட்டே நசை – நாலடி:27 3/4
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த – நான்மணி:24/1
நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே – இனிய40:26/1
உள் நாட்டம் சான்றவர் தந்த நசை இற்று என்று – ஐந்70:53/1
பொருள் நசை உள்ளம் துரப்ப துறந்தார் – திணை50:14/3
வரு நசை பார்க்கும் என் நெஞ்சு – திணை50:14/4
நல்குரவு என்னும் நசை – குறள்:105 3/2
நல்குவர் என்னும் நசை – குறள்:116 6/2
நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும் – திரி:94/1
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் – பழ:24/4
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை
ஆற்றாதவரை அடைந்து ஒழுகல் ஆற்றின் – பழ:163/1,2
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க – பழ:283/2
நசை கொல்லார் நச்சியார்க்கு என்றும் கிளைஞர் – சிறுபஞ்:46/1
பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய் – முது:7 9/1
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது – முது:8 3/1

மேல்


நசை-உறூஉம் (1)

மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம்/சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/5,6

மேல்


நசைக்கண் (1)

சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து – ஐந்70:31/3

மேல்


நசைக்கு (5)

நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – ஐங் 377/1
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர – அகம் 199/4
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட – அகம் 329/11
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25

மேல்


நசைந்த (1)

சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/2

மேல்


நசையவர்க்கு (1)

இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு
கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் – ஏலாதி:34/2,3

மேல்


நசையால் (3)

புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை – நாலடி:37 5/3
பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும் – நாலடி:39 1/3
என்னை கெழீஇயினர்கொல்லோ பொருள் நசையால்
பல் மார்பு சேர்ந்து ஒழுகுவார் – நாலடி:39 5/3,4

மேல்


நசையின் (3)

குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன் கலம் சுரக்கும் – அகம் 143/11
நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை – முது:6 7/1

மேல்


நசையினம் (1)

ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ – குறு 75/2

மேல்


நசையினன் (1)

நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/2

மேல்


நசையினார் (1)

தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை – பழ:163/1

மேல்


நசையினானே (1)

ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/11

மேல்


நசையுநர் (1)

நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 66

மேல்


நசையுநர்க்கு (1)

நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள – திரு 270

மேல்


நசையுறாது (1)

சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது/வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 2,3

மேல்


நசையே (1)

சேரலாதன் பொய்யலன் நசையே – பதி 18/12

மேல்


நசையேம் (1)

இவண் வந்த பெரு நசையேம்/எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் – புறம் 136/19,20

மேல்


நசையொடு (4)

மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
பலம் பெறு நசையொடு பதி-வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 411
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/6
குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே – அகம் 333/22

மேல்


நசைவர்க்கு (2)

நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/14
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு/அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/25,26

மேல்


நசைவு-உழி (1)

அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44

மேல்


நசைஇ (42)

இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ/துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப – சிறு 38,39
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ/துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் – நற் 83/7,8
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி – நற் 126/4
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/4
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ/வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும் – நற் 279/2,3
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ/வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/4,5
இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் – குறு 126/1
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி – குறு 175/1
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் – குறு 285/7
பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் நசைஇ/புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் – குறு 359/4,5
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக – கலி 46/21
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ/நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 123/17,18
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் – அகம் 112/4
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ/களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/2,3
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ/தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/5,6
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ/கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/9,10
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/3
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ/வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/19,20
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ/அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/9,10
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ/மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை – அகம் 327/9,10
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ/வீ தேர் பறவை விழையும் – அகம் 371/12,13
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ/நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/13,14
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து – நாலடி:4 2/1
மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் – நாலடி:23 2/2
உள் கூர் பசியால் உழை நசைஇ சென்றார்கட்கு – நாலடி:29 6/1
எல் வளை மென் தோள் நெகிழ பொருள் நசைஇ
நல்கா துறந்த நமர் – திணை50:17/3,4
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள்:127 3/1
வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் – குறள்:127 3/2

மேல்


நசைஇய (3)

படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/8

மேல்


நசைஇயார் (1)

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு – குறள்:120 9/1

மேல்


நசைஇயாள் (1)

கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள்/இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி மேல்


நசைஇயோர் (1)

நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26

மேல்


நஞ்சால் (1)

நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை – சிறுபஞ்:11/3

மேல்


நஞ்சு (10)

கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள்:58 10/1
நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் – குறள்:93 6/2
நரகர்கட்கு இல்லையோ நஞ்சு – பழ:27/4
கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு – சிறுபஞ்:11/1
கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு
வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் – சிறுபஞ்:11/1,2
வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் – சிறுபஞ்:11/2
நாடாதே தீதுஉரையும் நஞ்சு – சிறுபஞ்:11/4

மேல்


நஞ்சும் (1)

நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் – நற் 355/7

மேல்


நட்க (2)

நண்பு ஆற்றி நட்க பெறின் – நாலடி:18 4/4
நட்க படாஅதவர் – திரி:15/4

மேல்


நட்ட (9)

செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட/கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 388,389
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 4/16
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் – அகம் 269/7
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12
நட்ட பின் நாடி திரிவேனேல் நட்டான் – நாலடி:23 10/2
நட்ட கவற்றினால் சூது – இன்னா40:25/4
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் – குறள்:80 1/1

மேல்


நட்டக்கால் (1)

வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால்
தேற்றா ஒழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின் – நாலடி:8 5/1,2

மேல்


நட்டரும் (1)

கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும்
உண்ணும் துணையும் உளரா பிறர் ஆவர் – பழ:89/1,2

மேல்


நட்டல் (2)

நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் – குறள்:79 4/1
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் – ஆசாரக்:1/4

மேல்


நட்டலின் (1)

நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் – குறள்:80 1/1

மேல்


நட்டவர் (2)

நட்டவர் குடி உயர்க்குவை – மது 131
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் – பழ:247/1

மேல்


நட்டவன் (1)

ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 4/17

மேல்


நட்டனர் (1)

நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் – நற் 14/3

மேல்


நட்டனரே (1)

இனி நட்டனரே கல்லும் கன்றொடு – புறம் 264/4

மேல்


நட்டனை-மன்னோ (1)

நட்டனை-மன்னோ முன்னே இனியே – புறம் 113/4

மேல்


நட்டார் (20)

கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி – நாலடி:13 8/2
நட்டார் எனப்படுவார் – நாலடி:21 8/4
நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார்
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் – நாலடி:21 9/1,2
இறப்பவே தீய செயினும் தன் நட்டார்
பொறுத்தல் தகுவது ஒன்று அன்றோ நிற கோங்கு – நாலடி:23 3/1,2
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் – நான்மணி:23/3
முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார்
வழங்க தளிர்க்குமாம் மேல் – நான்மணி:35/3,4
நகை இனிது நட்டார் நடுவண் பொருளின் – நான்மணி:36/1
யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும் – நான்மணி:98/3
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:25/1
நட்டார் புறங்கூறான் வாழ்தல் நனி இனிதே – இனிய40:19/1
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:38/2
கேளாது நட்டார் செயின் – குறள்:81 4/2
நோ தக்க நட்டார் செயின் – குறள்:81 5/2
நாள் இழுக்கம் நட்டார் செயின் – குறள்:81 8/2
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – குறள்:83 6/1
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் – குறள்:91 8/1
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ – குறள்:130 3/1
நாள் நாளும் நட்டார் பெருக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:41/3
சுற்றத்தார் நட்டார் என சென்று ஒருவரை – பழ:67/1
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த – பழ:196/1

மேல்


நட்டார்க்கு (9)

கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு/தோற்றலை நாணாதோன் குன்று – கலி 21 9/1
நட்டார்க்கு நல்ல செயல் இனிது எத்துணையும் – இனிய40:17/1
நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே – குறள்:68 9/1
வழியராய் நட்டார்க்கு மா தவம் செய்வாரே – பழ:13/3
ஊர் அறிய நட்டார்க்கு உணா – பழ:101/4
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த – பழ:196/1
நகையொடு மந்திரம் நட்டார்க்கு வாரம் – சிறுபஞ்:83/1
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு – ஏலாதி:79/3

மேல்


நட்டார்க்கும் (2)

நட்டார்க்கும் நள்ளாதவர்க்கும் உள வரையால் – நாலடி:28 1/1
பெரிய நட்டார்க்கும் பகைவர்க்கும் சென்று – பழ:10/1

மேல்


நட்டார்கண் (4)

நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த – நான்மணி:24/1
நட்டார்கண் விட்ட வினை – நான்மணி:25/4
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது – குறள்:20 2/2
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா – சிறுபஞ்:12/1

மேல்


நட்டாரை (4)

பெருக்குக நட்டாரை நன்றின்பால் உய்த்து – நான்மணி:86/1
நட்டாரை ஒட்டியுழி – பழ:85/4
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – பழ:398/1
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – சிறுபஞ்:16/1

மேல்


நட்டாரோ (1)

கெட்டார்க்கு நட்டாரோ இல் – பழ:59/4

மேல்


நட்டால் (1)

நாய் நட்டால் நல்ல முயல் – பழ:14/4

மேல்


நட்டாளாம் (1)

நல் விருந்து ஓம்பலின் நட்டாளாம் வைகலும் – திரி:64/1

மேல்


நட்டான் (6)

நட்ட பின் நாடி திரிவேனேல் நட்டான்
மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க – நாலடி:23 10/2,3
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான் – நாலடி:24 8/2
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான்
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க – நாலடி:24 8/2,3
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா – சிறுபஞ்:26/1
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் – சிறுபஞ்:26/2
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான்
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் – சிறுபஞ்:26/2,3

மேல்


நட்டானும் (1)

மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் – திரி:16/1

மேல்


நட்டானேல் (1)

நாண் எளிது பெண்ணேல் நகை எளிது நட்டானேல்
ஏண் எளிது சேவகனேல் பெரியார் பேண் எளிது – சிறுபஞ்:94/1,2

மேல்


நட்டு (11)

சினை சுறவின் கோடு நட்டு/மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான் – பட் 86,87
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு/தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே – புறம் 214/12,13
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த – நான்மணி:87/3
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை – குறள்:82 2/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – குறள்:83 10/1,2
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி – திரி:77/2
தாம் நட்டு ஒழுகுதற்கு தக்கார் என வேண்டா – பழ:14/1
நட்டு அறான் ஆதலே நன்று – பழ:197/4
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் – பழ:210/1
நயவர நட்டு ஒழுகுவாரும் தாம் கேட்டது – பழ:229/1

மேல்


நட்டுவிடல் (1)

காஞ்சிரை நட்டுவிடல் – பழ:371/4

மேல்


நட்டோர் (6)

நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் – சிறு 104
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய – நற் 286/7
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் – நற் 355/6
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும் – அகம் 279/1
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12

மேல்


நட்டோர்க்கு (1)

நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3

மேல்


நட்டோரை (2)

நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/5
திசைக்கு பாழ் நட்டோரை இன்மை இருந்த – நான்மணி:20/2

மேல்


நட்டோன் (1)

நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன் – முது:5 5/1

மேல்


நட்பது (2)

முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து – குறள்:79 6/1
அகம் நக நட்பது நட்பு – குறள்:79 6/2

மேல்


நட்பதுஆயினும் (1)

யார் நட்பதுஆயினும் நட்பு கொளல் வேண்டும் – பழ:14/2

மேல்


நட்பா (1)

பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன் – குறள்:88 4/1

மேல்


நட்பாரும் (1)

நயப்பாரும் நட்பாரும் இல் – நாலடி:22 5/4

மேல்


நட்பான் (1)

இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய – பழ:294/2

மேல்


நட்பில் (1)

கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை – நாலடி:22 6/1

மேல்


நட்பிற்கு (4)

ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் – அகம் 195/7
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி – குறள்:79 9/1
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு – குறள்:81 2/1

மேல்


நட்பின் (18)

நாடி நட்பின் அல்லது – நற் 32/8
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின்/நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது – நற் 72/3,4
ஒன்றுதும் என்ற தொன்றுபடு நட்பின்/காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/1,2
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/4
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/3
இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் – குறு 199/6
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்/இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே – அகம் 12/4,5
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் – அகம் 113/1
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின்/செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/1,2
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்/இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/1,2
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் – நாலடி:22 9/1
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் – குறள்:79 1/1
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் – குறள்:82 6/1
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – குறள்:82 7/1
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் – திரி:83/2
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:86/3
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று – பழ:386/4

மேல்


நட்பினன் (1)

அன்றை அன்ன நட்பினன்/புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/6,7

மேல்


நட்பினுள் (4)

நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த – கலி 137/13
நட்பினுள் சா புல்லல்பாற்று – குறள்:83 9/2
நட்பினுள் ஆற்றுபவர் – குறள்:117 5/2
எஞ்சாத நட்பினுள் பொய் வழக்கும் நெஞ்சு அமர்ந்த – திரி:97/2

மேல்


நட்பினையே (1)

பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே/முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 198,199

மேல்


நட்பு (56)

நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் – பெரும் 425
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/10
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு/அன்ன ஆகுக என்னான் – நற் 165/7,8
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/22
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி – கலி 48/21
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/5
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10
பெரியார் பெரு நட்பு கோடல் தாம் செய்த – நாலடி:8 7/1
வேட்டதே வேட்டது ஆம் நட்பு ஆட்சி தோட்ட – நாலடி:22 5/2
ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் – நாலடி:22 8/2
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு – நாலடி:23 3/4
சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு – நாலடி:24 2/4
ஒற்றுமை கொள்ளாதார் நட்பு – நாலடி:24 7/4
புல்லறிவினாரோடு நட்பு – நாலடி:24 9/4
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை – நான்மணி:78/1
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு – இன்னா40:8/4
யாம் என்பவரோடு நட்பு – இன்னா40:24/4
இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:34/3
கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு – இன்னா40:36/4
தேரின் கோள் நட்பு திசைக்கு – இனிய40:3/4
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – குறள்:11 6/2
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – குறள்:11 7/2
நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் – குறள்:19 7/2
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு – குறள்:34 8/2
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் – குறள்:39 1/1
பின் நீர பேதையார் நட்பு – குறள்:79 2/2
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் – குறள்:79 5/2
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து – குறள்:79 6/1
அகம் நக நட்பது நட்பு – குறள்:79 6/2
அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு – குறள்:79 7/2
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – குறள்:79 8/2
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு – குறள்:79 10/2
வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு – குறள்:80 1/2
இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு – குறள்:80 3/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் நட்பு – குறள்:80 4/2
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் – குறள்:80 5/2
அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு – குறள்:80 8/2
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு – குறள்:80 10/2
கிழமையை கீழ்ந்திடா நட்பு – குறள்:81 1/2
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை – குறள்:81 3/1
நேரா நிறந்தவர் நட்பு – குறள்:83 1/2
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – குறள்:83 10/1
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – குறள்:83 10/2
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு – குறள்:113 2/2
குறளையுள் நட்பு அளவு தோன்றும் உறல் இனிய – திரி:37/1
யார் நட்பதுஆயினும் நட்பு கொளல் வேண்டும் – பழ:14/2
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் – பழ:97/4
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ – பழ:98/2,3
பின் இன்னா பேதையார் நட்பு – பழ:113/4
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு – பழ:247/4
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப – முது:2 3/1
ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று – முது:5 3/1
நட்பு இல்வழி சேறல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 10/1

மேல்


நட்புக்கள் (1)

பொய்த்தல் இறுவாய நட்புக்கள் மெய்த்தாக – நான்மணி:17/1

மேல்


நட்புநார் (1)

நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார் – நாலடி:2 2/1

மேல்


நட்பும் (8)

நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் – பரி 20/108
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின் – அகம் 268/8
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும் – நாலடி:37 10/1
விளக்கு ஒளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் – நாலடி:38 1/1
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது – குறள்:82 3/1
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/3
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை – திரி:55/1
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் – திரி:63/1

மேல்


நட்பே (19)

தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/7
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே/அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/4,5
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே/தில்லை வேலி இ ஊர் – ஐங் 131/1,2
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே/கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/7,8
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின் – அகம் 338/15
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர – திணை50:33/1

மேல்


நட (1)

நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை – பழ:288/3

மேல்


நடக்க (1)

பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ – நற் 384/8

மேல்


நடக்கலாம் (1)

நல்லறத்தாரோடும் நடக்கலாம் நல்லறத்தார்க்கு – சிறுபஞ்:98/2

மேல்


நடக்கலும் (1)

நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே – கலி 39/36

மேல்


நடக்கவும் (1)

நடக்கவும் வல்லையோ என்றி சுடர்த்தொடீஇ – நாலடி:40 8/2

மேல்


நடக்கும் (3)

வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும்/பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/8,9

மேல்


நடக்கும்-கொல் (1)

நடக்கும்-கொல் என நோவல் யானே – அகம் 219/18

மேல்


நடக்குமாம் (2)

நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ – கலி 39/35
நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லார்க்கு – பழ:145/2

மேல்


நடக்குமேல் (1)

மாத்திரை இன்றி நடக்குமேல் வாழும் ஊர் – நாலடி:25 2/3

மேல்


நடக்கையின் (1)

அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின்
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை – பழ:200/2,3

மேல்


நடத்த (2)

நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/42

மேல்


நடத்தல் (1)

முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா – இன்னா40:33/2

மேல்


நடத்தலும் (1)

வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும்/நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/4,5

மேல்


நடத்தி (1)

சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38

மேல்


நடந்த (8)

நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் – ஐங் 318/4
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/12
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த/சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – அகம் 174/13,14
பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க – நாலடி:1 2/2
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த – திணை150:148/2
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி – திணை150:148/2,3

மேல்


நடந்தன (1)

நாழிகையானே நடந்தன தாழீயா – நான்மணி:71/2

மேல்


நடந்திசின் (1)

வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே – புறம் 255/6

மேல்


நடந்து (12)

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து/வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 7,8
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து/படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/10,11
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/16
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/3
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு – புறம் 197/1
நடந்து சிதையாதி நீ – ஐந்50:42/4
மெல் விரல் சேப்ப நடந்து – ஐந்70:42/4
நல் வளை சோர நடந்து – ஐந்70:62/4
ஆற்றும்கொல் ஐய நடந்து – திணை50:20/4
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை – திணை150:148/1

மேல்


நடந்தே (1)

செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/7

மேல்


நடப்ப (3)

செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப/வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 189,190
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப/பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 229,230
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப/தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 233,234

மேல்


நடப்பார்க்கு (1)

நடப்பார்க்கு ஊண் நல்ல பொறை தாங்கினார்க்கு ஊண் – ஏலாதி:71/1

மேல்


நடப்பாரை (1)

உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ – பழ:170/1

மேல்


நடல் (1)

குறுமக்கள் காவு நடல் – பழ:172/4

மேல்


நடலை (1)

நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய – பழ:72/1

மேல்


நடலைப்பட்டு (1)

நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் – கலி 95/33

மேல்


நடவாது (1)

நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43

மேல்


நடவாரே (1)

அந்தி பொழுது கிடவார் நடவாரே
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/1,2

மேல்


நடவான் (1)

தானும் நடவான் முடவன் பிடிப்பூணி – பழ:192/3

மேல்


நடவை (2)

அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை/வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி – மலை 214,215
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432

மேல்


நடன் (1)

துடி சீர் நடத்த வளி நடன்/மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி மேல்


நடாஅ (2)

நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின் – கலி 112/6
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் – அகம் 269/7

மேல்


நடு (16)

மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/6
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன – குறு 262/7
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் – ஐங் 11/1
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் – ஐங் 65/1
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் – பரி 2/25
நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து – பரி 20/104
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/7
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் – அகம் 89/1
நடு ஊருள் வேதிகை சுற்றுக்கோள் புக்க – நாலடி:10 6/1
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/2
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடு ஊருள் – குறள்:101 8/1

மேல்


நடுக்கத்து (1)

வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து/அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி மேல்


நடுக்கம் (4)

அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும் – பொரு 94
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/4
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – பரி 10/52
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23

மேல்


நடுக்கி (1)

பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67

மேல்


நடுக்கு (7)

நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே – புறம் 51/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:66 4/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் – ஆசாரக்:99/2

மேல்


நடுக்கு-உற்ற (1)

நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு – அகம் 299/17

மேல்


நடுக்கு-உற்று (3)

ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற – கலி 134/9
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று/இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/12,13
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3

மேல்


நடுக்கு-உற (2)

நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி – பரி 7/69
நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் – கலி 24/1

மேல்


நடுக்கு-உறூஉ (1)

நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் – மது 583

மேல்


நடுக்கு-உறூஉம் (3)

நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் துஞ்சா மறவர் – நற் 18/6
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8

மேல்


நடுக்கும் (1)

நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை – திணை150:153/3

மேல்


நடுக்குற்று (1)

நடுக்குற்று தன் சேர்ந்தார் துன்பம் உடையார் – நாலடி:10 3/1

மேல்


நடுக (1)

மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு – நான்மணி:15/2

மேல்


நடுகல் (17)

எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து – அகம் 35/8
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்/வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 67/10,11
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்/வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 131/11,12
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் – அகம் 289/3
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல்/பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/7,8
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல்/கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/5,6
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த – அகம் 365/4
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது – அகம் 387/15
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே – புறம் 221/13
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/3
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி – புறம் 232/3
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது – புறம் 306/4
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை – புறம் 314/3
தடி நிணம் மாந்திய பேஎய் நடுகல்
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் – ஐந்50:35/2,3

மேல்


நடுகல்லின் (2)

நடுகல்லின் அரண் போல – பட் 79
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி – புறம் 329/2

மேல்


நடுங்க (26)

மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண் – பொரு 232
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி – பெரும் 118
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ – பெரும் 285
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க/வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 242,243
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க/மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 8,9
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 179
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி – நற் 39/4
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க/புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – நற் 117/6,7
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று – நற் 233/1
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க/முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/31,32
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க/நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/36,37
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/12
ஒல்லா மன்னர் நடுங்க/நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே – பதி 92/15,16
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு – கலி 115/2
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க/கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/1,2
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க/அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/12,13
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் – புறம் 382/21
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை – ஐந்70:17/3

மேல்


நடுங்கல் (6)

பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை – நற் 381/5
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/2
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/4
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1

மேல்


நடுங்கா (1)

தாழா தளரா தலை நடுங்கா தண்டு ஊன்றா – நாலடி:2 4/1

மேல்


நடுங்காது (1)

கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து – அகம் 18/6

மேல்


நடுங்கி (9)

ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி/யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/5,6
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே – கலி 128/20
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் – கலி 137/6
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது – அகம் 162/15
நல்ல கூறு என நடுங்கி/புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/16,17
இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/4
நடுங்கி பெரிதும் நலிவார் பெரியர் – பழ:194/2
நெஞ்சம் நடுங்கி வரும் – கைந்:2/4

மேல்


நடுங்கின்று (2)

நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று/இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/10,11

மேல்


நடுங்கினள் (1)

நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே – கலி 30/21

மேல்


நடுங்கினன் (1)

கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/8

மேல்


நடுங்கு (27)

நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – பெரும் 288
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் – நற் 262/4
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து – நற் 367/2
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் – ஐங் 216/3
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/18
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/7
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/15
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் – அகம் 88/7
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/24
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/16
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த – புறம் 68/15
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி – புறம் 304/2
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – குறள்:109 6/1

மேல்


நடுங்குதல் (1)

நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/27

மேல்


நடுங்குதும் (1)

நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/20

மேல்


நடுங்கும் (6)

கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் – நற் 132/5
வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும்/சூர் மலை நாடன் கேண்மை – குறு 105/4,5
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் – நான்மணி:23/3

மேல்


நடுங்குவனம் (1)

நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133

மேல்


நடுங்குவனள் (1)

கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/21

மேல்


நடுதலும் (1)

இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6

மேல்


நடுநடுப்ப (1)

நாம வேல் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரலோ – திணை150:25/3

மேல்


நடுநரும் (1)

திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/16

மேல்


நடுநரொடு (1)

நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண – நற் 60/8

மேல்


நடுநாள் (43)

நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள்/அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 50,51
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள்/கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று – நற் 53/5,6
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள்/கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி – நற் 68/8,9
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/9
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள்/மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/8,9
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள்/பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/3,4
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே – நற் 257/10
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள்/தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/7,8
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள்/இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/1,2
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி – நற் 290/7
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள்/பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் – நற் 319/6,7
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள்/அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/6,7
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள்/அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/5,6
நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறை – நற் 388/5
சாரல் நாட நடுநாள்/வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே – குறு 69/5,6
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் – குறு 88/4
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி – குறு 141/7
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள்/நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/5,6
நடுநாள் என்னார் வந்து – குறு 268/5
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/3
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
நடுநாள் கங்குலும் வருதி – ஐங் 296/3
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள்/கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 46/18
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/21
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள்/ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/11,12
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள்/மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/2,3
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள்/தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் – அகம் 118/9,10
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் – அகம் 126/7
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – அகம் 134/14
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்/மறுகு விளக்கு-உறுத்து மாலை தூக்கி – அகம் 141/8,9
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள்/மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/2,3
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள்/அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/6,7
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள்/விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/6,7
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள்/இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/3,4
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள்/வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் – அகம் 292/9,10
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/11
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – புறம் 189/3
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/2

மேல்


நடுவண் (18)

பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 219
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண்/கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 331,332
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – மது 769
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண்/பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி – பதி 79/2,3
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய – பரி 3/92
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண்/ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் – பரி 101/19
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
நகை இனிது நட்டார் நடுவண் பொருளின் – நான்மணி:36/1
பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் – பழ:182/2
பல்லார் அவை நடுவண் பாற்பட்ட சான்றவர் – பழ:345/1
கல்லாதும் கேளாதும் கற்றார் அவை நடுவண்
சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி – பழ:350/1,2

மேல்


நடுவணது (3)

உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
நடுவணது எய்த இரு தலையும் எய்தும் – நாலடி:12 4/2
நடுவணது எய்தாதான் எய்தும் உலை பெய்து – நாலடி:12 4/3

மேல்


நடுவணதுவே (1)

நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல் – நற் 323/2

மேல்


நடுவணன் (1)

புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/2

மேல்


நடுவணா (1)

நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் – பழ:387/3

மேல்


நடுவாக (1)

கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு – குறள்:12 7/1,2

மேல்


நடுவான் (1)

ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் – நான்மணி:59/1

மேல்


நடுவின் (1)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின்/வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 38,39

மேல்


நடுவு (11)

நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர் – பட் 207
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக – பதி 89/8
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/18
நல்லம் யாம் என்னும் நடுவு நிலைமையால் – நாலடி:14 1/3
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – குறள்:12 3/1
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – குறள்:12 6/2
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – குறள்:18 1/1
நடுவு அன்மை நாணுபவர் – குறள்:18 2/2
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம் – பழ:208/2

மேல்


நடுவுநிலை (1)

நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34

மேல்


நடுவும் (2)

ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும்/கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 130/1,2

மேல்


நடை (135)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை/கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் – திரு 80,81
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை/தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 157,158
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
நல் புறவின் நடை முனையின் – பொரு 202
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் – சிறு 104
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 258
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை/பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ – முல் 53,54
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
குறு நடை கூட்டம் வேண்டுவோரே – நற் 41/10
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை/கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/4,5
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/2
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த – நற் 105/4
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை/கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/6,7
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/7
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி – நற் 221/10
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் – நற் 315/4
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/2
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
மென் நடை மரையா துஞ்சும் – குறு 115/5
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/4
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி – குறு 213/5
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை/சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/3,4
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் – ஐங் 216/3
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை/அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/11,12
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/8
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் – பரி 10/44
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் – கலி 58/11
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/11
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப – கலி 98/24
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/65
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி – அகம் 3/7
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை/அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/7,8
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை/செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/17,18
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை/தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/6,7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி – அகம் 112/1
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/8
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப – அகம் 168/10
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை/கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/4,5
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் – அகம் 224/11
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை/காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/12,13
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை/அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி – அகம் 279/14,15
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/16
வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே – அகம் 303/20
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து – அகம் 326/7
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/7
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் – புறம் 240/1
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4
தெருள் நடை மா களிறொடு தன் – புறம் 361/7
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை/இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற – புறம் 390/19,20
பெரு நடை தாம் பெறினும் பெற்றி பிழையாது – நாலடி:35 3/1
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை
பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 3/2,3
வற்று ஆம் ஒரு நடை கீழ் – நாலடி:35 3/4
குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே – இனிய40:14/1
கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து – கள40:19/2
வல்லவோ மாதர் நடை – ஐந்50:37/4
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2
ஏறு போல் பீடு நடை – குறள்:6 9/2
நடை தெரிந்த நன்மையவர் – குறள்:72 2/2
பிணி அன்றோ பீடு நடை – குறள்:102 4/2
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் – ஆசாரக்:49/1
நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு – பழ:146/2
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் – பழ:288/1
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது – பழ:288/2
நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை
நின்இன்று அறிகிற்பார் இல் – பழ:288/3,4
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் – சிறுபஞ்:10/1
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் – சிறுபஞ்:39/2
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல் – ஏலாதி:4/2
நடை வனப்பும் நாணின் வனப்பும் புடை சால் – ஏலாதி:74/2

மேல்


நடைதனக்கு (1)

இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு
கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு – சிறுபஞ்:5/2,3

மேல்


நடைபயிற்றும் (1)

தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3

மேல்


நடைபயிற்றும்மே (1)

பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9

மேல்


நடைய (1)

தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய/உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/1,2

மேல்


நடையர் (2)

வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/3
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை – நாலடி:35 3/2

மேல்


நடையானே (1)

நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை – பழ:288/3

மேல்


நடையினர் (1)

சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய் – நாலடி:2 3/1

மேல்


நடையே (1)

வல்லுவை-மன்னால் நடையே கள்வர் – அகம் 257/12

மேல்


நடையொடு (1)

நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு/தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது – அகம் 256/5,6

மேல்


நடையோரும் (1)

விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும்/நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி மேல்


நடைவரவு (1)

நடைவரவு நீரகத்து நின்று வாய்பூசார் – ஆசாரக்:35/1

மேல்


நண்ண (1)

அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண/வண்டு எனும் உணரா ஆகி – நற் 326/8,9

மேல்


நண்ணல் (1)

அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 8/1

மேல்


நண்ணா (2)

நண்ணா தெவ்வர் தாங்கும் – புறம் 126/22
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா – இன்னா40:16/2

மேல்


நண்ணார் (9)

நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார்/செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 225,226
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார்/அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/7,8
நண்ணார் தூற்றும் பழிதான் உண்டே – நற் 382/9
நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/9
நன் கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி – அகம் 124/1
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று – புறம் 23/12
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி – புறம் 47/8
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் – நான்மணி:59/3
நச்சியார்க்கு ஈதலும் நண்ணார் தெறுதலும் – கார்40:7/1

மேல்


நண்ணாரும் (1)

நண்ணாரும் உட்கும் என் பீடு – குறள்:109 8/2

மேல்


நண்ணாரை (3)

நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:8/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:24/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:28/6

மேல்


நண்ணான் (1)

நாள் வேங்கை நீழலுள் நண்ணான் எவன்கொலோ – திணை150:31/3

மேல்


நண்ணி (21)

கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி/கன்று கால்யாத்த மன்ற பலவின் – நற் 213/1,2
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி/ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல் – நற் 240/7,8
குன்றம் நண்ணி குறவர் ஆர்ப்ப – குறு 346/2
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும் – பதி 29/9
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி/சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 10/26,27
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி/கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 146/4
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி/நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி – அகம் 208/20,21
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி/கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து – அகம் 288/8,9
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் – புறம் 18/25
குன்றகம் நண்ணி குறும்பு இறந்து சென்றவர் – ஐந்70:40/2
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் – ஐந்70:65/3
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் – திணை150:89/1
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் – பழ:74/2

மேல்


நண்ணிய (20)

இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய/பருவம் செய்த கருவி மா மழை – நற் 238/4,5
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் – நற் 354/4
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது – நற் 379/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – குறு 203/4
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் – குறு 228/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் – குறு 319/2
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே – குறு 332/6
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/2
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/18
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/10
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் – புறம் 313/1
தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய
மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் – திரி:0/2,3

மேல்


நண்ணியதுவே (2)

கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/3
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/5

மேல்


நண்ணியவை (1)

இயல் கொள நண்ணியவை/வண்டு பொரேரென எழ – பரி மேல்


நண்ணியார் (1)

நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17

மேல்


நண்ணின்றா (1)

நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் – சிறுபஞ்:43/2

மேல்


நண்ணு (2)

கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ – பொரு 76
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 184

மேல்


நண்ணு-வழி (2)

நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/4
கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் – குறு 203/3

மேல்


நண்ணு_வழி (1)

நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 184

மேல்


நண்ணுபவோ (1)

நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி – திணை150:91/2

மேல்


நண்ணும் (2)

நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின் – ஐந்70:0/2
பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை நண்ணும்
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் – திரி:52/2,3

மேல்


நண்ணேன் (1)

நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு – குறள்:132 1/2

மேல்


நண்ப (1)

எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப/புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை – குறு 129/1,2

மேல்


நண்பகல் (4)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22

மேல்


நண்பகலில் (1)

கரப்பவர் நீர்மைத்தாய் நண்பகலில் தோன்றல் – திரி:101/1

மேல்


நண்பின் (4)

உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/21
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த – புறம் 71/15
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ – புறம் 212/9
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை – பழ:182/1

மேல்


நண்பினது (1)

நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12

மேல்


நண்பினர் (1)

பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் – குறு 302/5

மேல்


நண்பினன் (1)

இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன்/புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/6,7

மேல்


நண்பினார் (2)

நண்பினார் நண்பு கெடும் – நான்மணி:43/4
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா – இன்னா40:8/2

மேல்


நண்பு (13)

இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
நண்பு ஆற்றி நட்க பெறின் – நாலடி:18 4/4
யானை அனையவர் நண்பு ஒரீஇ நாய் அனையார் – நாலடி:22 3/1
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ – நாலடி:24 9/3
நண்பினார் நண்பு கெடும் – நான்மணி:43/4
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா – இன்னா40:11/2
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த – ஐந்50:41/2
நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு – குறள்:8 4/2
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – குறள்:100 8/1
நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும் – திரி:94/1
நண்பு ஒன்றி தம்மாலே நாட்டப்பாட்டார்களை – பழ:16/1
நனி நிற்ப செய்தவர் நண்பு எலாம் தீர்க்க – பழ:390/3
நண்பு இலார் சென்ற நெறி – கைந்:24/4

மேல்


நண்பும் (1)

நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் – நற் 160/1

மேல்


நண்மையன் (1)

நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன்/வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/10,11

மேல்


நணி (16)

நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – பெரும் 288
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி – நற் 101/5
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/6
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/25
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/15
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
துறை நணி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் – புறம் 297/7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு – புறம் 344/3

மேல்


நணி_நணி (2)

ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6

மேல்


நணி_நணித்து (1)

நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/25

மேல்


நணித்து (2)

நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/25
தவலும் கெடலும் நணித்து – குறள்:86 6/2

மேல்


நணிய (1)

நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/5

மேல்


நணியது (1)

வானம் நணியது உடைத்து – குறள்:36 3/2

மேல்


நணியதுவே (1)

சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே/பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் – சிறு 202,203

மேல்


நணியரும் (1)

சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த – மது 571

மேல்


நத்தம் (1)

நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் – குறள்:24 5/1

மேல்


நத்தொடு (1)

நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85

மேல்


நதி (1)

நீ உரைத்தி வையை நதி/ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி மேல்


நந்த (13)

நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த/நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க – மது 12,13
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த/தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/1,2
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த/இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/16,17
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த/தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 7/8,9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த/வந்தன்று வையை புனல் – பரி 23/1,2
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த/பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 35/1
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த/சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 59/2

மேல்


நந்தர் (1)

பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர்/சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை – அகம் 265/4,5

மேல்


நந்தன் (1)

நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் – அகம் 251/5

மேல்


நந்தா (1)

அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் – பட் 247

மேல்


நந்தி (8)

நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் – குறி 91
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி/அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 192,193
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/18
களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி/மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/5,6

மேல்


நந்திய (5)

கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை – பதி 15/27
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய/வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 113/1
நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தத்தம் – நாலடி:18 9/1

மேல்


நந்தியாள் (3)

பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள்/அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/10,11
மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள்/அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி மேல்


நந்தின் (3)

பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 246/1
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின்/ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/6,7
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4

மேல்


நந்தின (1)

நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16

மேல்


நந்து (5)

கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் – நற் 280/7
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் – ஆசாரக்:96/1
நந்து நீர் கொண்டதே போன்று – பழ:69/4
நந்து உழுத எல்லாம் கணக்கு – பழ:245/4

மேல்


நந்து-தொறும் (1)

கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட – முல் 49

மேல்


நந்துக (1)

வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 6/2,3

மேல்


நந்தும் (11)

அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும்/மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் – புறம் 184/6,7
வரிசை வரிசையா நந்தும் வரிசையால் – நாலடி:13 5/2
ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் – நாலடி:24 4/2
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த – நான்மணி:24/1
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் – நான்மணி:47/1
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் – நான்மணி:47/2
நனையினான் நந்தும் நறா – நான்மணி:47/4
நெய் விதிர்ப்ப நந்தும் நெருப்பு அழல் சேர்ந்து – நான்மணி:60/1
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி – நான்மணி:60/3
நன்று ஊட்ட நந்தும் விருந்து – நான்மணி:60/4

மேல்


நந்தும்-கொல்லோ (2)

மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ/நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல – புறம் 119/4,5
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ/இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை – புறம் 120/16,17

மேல்


நந்துவர் (1)

வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம் – நான்மணி:47/3

மேல்


நந்துவள் (1)

முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என – நற் 236/4

மேல்


நந்நான்கு (1)

குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு/வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/9,10

மேல்


நம் (249)

அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/3
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம்/காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/11,12
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என – நற் 118/5
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/3
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம்/பராரை புன்னை சேரி மெல்ல – நற் 145/8,9
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை – நற் 161/8
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம்/பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/8,9
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/3
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/4
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/4
சென்றோர் மன்ற நம் காதலர் என்றும் – நற் 226/7
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம்/மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் – நற் 235/4,5
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம்/பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி – நற் 281/8,9
அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம்/மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா – நற் 307/8,9
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/5
ஒன்றே தோழி நம் கானலது பழியே – நற் 311/8
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் – நற் 339/1
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து – நற் 343/8
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம்/கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய – நற் 386/8,9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/11
அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/3
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/3
நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே – குறு 9/8
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம்/முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/3,4
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/5
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை – குறு 98/3
வாரார் போல்வர் நம் காதலர் – குறு 103/5
வல்லே வருக தோழி நம்/இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/6,7
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – குறு 118/5
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – குறு 146/1
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/4
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே – குறு 207/7
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் – குறு 211/2
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம்/இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 213/6,7
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய – குறு 237/2
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/3
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே – குறு 333/6
இரு நீர் சேர்ப்பன் நீப்பின் ஒரு நம்/இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/4,5
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே – குறு 380/4
வாராரோ நம் காதலோரே – குறு 382/6
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/2
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 35/1
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 104/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 210/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 223/1
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 224/1
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/5
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 226/1
நம் பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ – ஐங் 227/4
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 228/1
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – ஐங் 241/1
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம்/மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன் – ஐங் 250/2,3
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம்/தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 314/4,5
இறந்தனரோ நம் காதலர் – ஐங் 319/3
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம்/மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/2,3
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே – ஐங் 395/6
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன – ஐங் 419/3
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம்/காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே – ஐங் 446/3,4
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 463/5
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/5
வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/4
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 25/2
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் – கலி 11/4
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர் – கலி 26/22
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம்/அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் – கலி 32/14,15
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம்/போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 36/11
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் – கலி 41/40
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம்/உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 54/16
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம்/கேண்மை விருப்பு-உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 65/1
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம்/இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – கலி 65/7,8
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/26
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் – கலி 101/43
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம்/புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 115/3,4
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/18
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம்/செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/18,19
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த – அகம் 41/11
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து – அகம் 46/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம்/பிரிந்து சேண் உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 59/17,18
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம்/நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 67/17,18
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/1
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/4
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/3
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி – அகம் 87/15
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம்/நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் – அகம் 88/6,7
நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை – அகம் 95/14
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க – அகம் 114/7
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி – அகம் 115/17
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம்/இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/3,4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/8
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/3
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே – அகம் 197/18
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி – அகம் 214/9
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் – அகம் 223/1
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி – அகம் 225/16
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/9
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/11
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் – அகம் 255/10
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் – அகம் 273/7
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ – அகம் 273/8
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – அகம் 277/20
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை – அகம் 278/10
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம்/மணவா முன்னும் எவனோ தோழி – அகம் 290/10,11
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி – அகம் 291/24
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே – அகம் 293/14
நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர் – அகம் 294/13
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் – அகம் 298/20
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
நம் நோய் தன்-வயின் அறியாள் – அகம் 304/20
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் – அகம் 311/5
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/4
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம்/பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/18,19
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் – அகம் 359/3
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம்/மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/6,7
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/19
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/11
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – அகம் 388/1
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/3
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே – புறம் 347/11
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் – நாலடி:40 4/3
செல்வம் தரல் வேண்டி சென்ற நம் காதலர் – கார்40:14/1
சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி – கார்40:35/1
ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு – கார்40:39/4
உள்ளார்கொல் காதலர் ஒண்டொடி நம் திறம் – ஐந்50:4/1
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் – ஐந்70:14/3
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/3
பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா – திணை150:41/2
நனவினான் நம் நீத்தார் என்ப கனவினான் – குறள்:122 10/1
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம்
பெண்மை உடைக்கும் படை – குறள்:126 8/1,2
ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர் – கைந்:21/1
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய் – கைந்:25/3
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட – கைந்:51/2
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில் – கைந்:57/3

மேல்


நம்-கண் (1)

இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண்/உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/6,7

மேல்


நம்-வயின் (27)

நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து – நற் 59/7
தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/6
நம்-வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக – நற் 157/6
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே – நற் 158/1,2
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின்/வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/6,7
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின்/பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து – நற் 224/6,7
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின்/அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/3,4
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
பின்னிலை முனியா நம்-வயின்/என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/9,10
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின்/வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் – குறு 106/3,4
இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின்/மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/6,7
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின்/திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/2,3
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை – ஐங் 335/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற – ஐங் 336/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/1,2
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின்/படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/12,13
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை – அகம் 154/14
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின்/மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் – அகம் 223/9,10
நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை – அகம் 254/8
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின்/வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/12,13
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் – அகம் 289/5
நம்-வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக – அகம் 297/3
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின்/இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி – அகம் 297/4,5
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின்/செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/1,2
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது – அகம் 356/16

மேல்


நம்-வயினானே (1)

ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/9

மேல்


நம்கண் (1)

காய்ந்தான்கொல் நம்கண் கலப்பு – கைந்:9/4

மேல்


நம்பற்க (1)

நம்பற்க நாண் உடையார் – நாலடி:9 1/4

மேல்


நம்பி (9)

சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி/சுடுவான் போல நோக்கும் – நற் 175/7,8
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/5
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி/பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு – நற் 378/10,11
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி/வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – அகம் 146/9,10
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண் – அகம் 153/6
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி/அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து – அகம் 198/3,4
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி/திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/10,11
வாயார நின் இசை நம்பி/சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/17,18

மேல்


நம்பிய (1)

நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய/சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் – கலி மேல்


நம்புண்டல் (1)

அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10

மேல்


நம்புதல் (1)

நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின் – நற் 327/1

மேல்


நம்பும் (1)

வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும்
நிலைமை இல் நெஞ்சத்தான் துப்புரவு பாம்பின் – நாலடி:9 7/2,3

மேல்


நம்பும்-குரையர் (1)

கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே – நற் 208/7

மேல்


நம்மனோர்க்கே (1)

ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே/அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 402,403

மேல்


நம்மாட்டு (2)

பெரு மடம் நம்மாட்டு உரைத்து – கார்40:30/4
மா வினவுவார் போல வந்தவர் நம்மாட்டு
தாம் வினவல் உற்றது ஒன்று உண்டு – ஐந்50:14/3,4

மேல்


நம்மாலே (1)

நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:31 1/1

மேல்


நம்மிடை (1)

மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய – நற் 136/5

மேல்


நம்மின் (3)

தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின்/தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/9,10
விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின்/பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/5,6
நம்மின் பிரிந்த இடத்து – ஐந்50:39/4

மேல்


நம்மினும் (10)

பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும்/நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/7,8
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/4
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும்/தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் – கலி 53/14,15
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே – அகம் 265/23
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய – அகம் 284/12
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் – அகம் 381/13
தண்ணம்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை – குறள்:128 7/1,2

மேல்


நம்மும் (1)

வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் – அகம் 364/11

மேல்


நம்முள் (4)

எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள்/குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/14,15

மேல்


நம்முளே (1)

சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் – கலி 47/18

மேல்


நம்மே (3)

நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – குறு 310/3
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே – ஐங் 319/4
விட்டு சென்றனர் நம்மே/தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/3,4

மேல்


நம்மை (7)

நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக – குறு 317/5
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை/அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 137/9,10
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை/வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/19,20
நித்தலும் நம்மை பிரியலம் என்று உரைத்த – நாலடி:38 6/2
உம்மையே ஆம் என்பார் ஓரார்காண் நம்மை
எளியர் என நலிந்த ஈர்ங்குழலார் ஏடி – திணை150:123/2,3

மேல்


நம்மையோ (3)

நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/14
பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/18

மேல்


நம்மொடு (32)

வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு/கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/5,6
நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல – நற் 125/8
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு/பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/5,6
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு/புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/5,6
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/9
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு/பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – குறு 134/1,2
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு/நனி நீடு உழந்தன்று-மன்னே இனியே – குறு 149/1,2
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு/நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை – குறு 264/3,4
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு/ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/4,5
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு/சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/1,2
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு/மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி – ஐங் 329/2,3
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/8
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே – அகம் 70/5
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப – அகம் 79/9
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/13
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது – அகம் 106/6
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு/தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/9,10
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு/வருக என்னுதி ஆயின் – அகம் 131/13,14
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு/துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/9,10
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு/புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/13,14
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு/நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி – அகம் 187/1,2
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு/நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த – அகம் 239/13,14
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு/துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/13,14
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு/வரூஉம் என்றனரே காதலர் – அகம் 285/13,14
வெரு வரு கானம் நம்மொடு/வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/18,19
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு – அகம் 345/11
நம்மொடு நன் மொழி நவிலும் – அகம் 353/22
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு
செம் கோடு பாய்துமே என்றாள்மன் செம் கோட்டின் – நாலடி:38 2/1,2

மேல்


நம்மோடு (6)

பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/3
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/4

மேல்


நம (1)

நம நெய்யை நக்குபவர் – பழ:35/4

மேல்


நமக்கு (36)

பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி – மது 204
ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24
இன்னும் வருவதாக நமக்கு என – மலை 354
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/6
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு/அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – குறு 93/2,3
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு/யார் ஆகியரோ தோழி நீர – குறு 110/1,2
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே – குறு 135/3
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
மறந்தான் மறக்க இனி எல்லா நமக்கு/சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 62/19
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே – கலி 75/33
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் – கலி 101/44
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு/இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 50/8
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை – அகம் 193/11
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/14
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
நல் நெறி சேர நமக்கு – நாலடி:6 5/4
நல் விருந்து ஆக நமக்கு – கார்40:36/4
பொருந்த நமக்கு உரைத்த போழ்து – திணை50:26/4
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ – குறள்:120 5/1
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி – குறள்:124 1/1
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு – கைந்:11/4
கலவான்கொல் தோழி நமக்கு – கைந்:53/4

மேல்


நமக்கும் (2)

நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20

மேல்


நமக்கே (10)

அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே/நன்றால் வாழி தோழி என்றும் – நற் 285/8,9
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே/விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/6,7
புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/9
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே – குறு 19/5
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/15
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று – அகம் 243/14
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9

மேல்


நமது (1)

மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று – திணை150:140/1

மேல்


நமர் (18)

நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/10
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/14
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு – அகம் 382/7
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது – புறம் 55/13
இன்னே வருவர் நமர் என்று எழில் வானம் – கார்40:2/3
அரும் தொழில் வாய்த்த நமர் – கார்40:37/4
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் – ஐந்50:3/4
நல்கா துறந்த நமர் – திணை50:17/4
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் – திணை50:22/2
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் – திணை150:89/1
நாடி நமர் என்று நன்கு புறந்தந்தாரை – பழ:81/1
நமர் – கைந்:16/3
வருவார் நமர் – கைந்:20/2
தொலைவு இலர்கொல் தோழி நமர் – கைந்:23/4

மேல்


நமர்-மன் (1)

நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/5

மேல்


நமர்கொல் (1)

வரி வளை தோளி வருவார் நமர்கொல்
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் – திணை50:30/3,4

மேல்


நமரும் (2)

இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும்/விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/10,11
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும்/அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி மேல்


நமரே (7)

இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே/புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/4,5
சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/6
சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/8
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே – குறு 369/4
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் – அகம் 221/4

மேல்


நமன் (1)

நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே – பழ:35/2

மேல்


நய (8)

நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:86/3

மேல்


நய_தக்க (2)

திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5

மேல்


நய_தகவே (1)

பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4

மேல்


நய_தகு (3)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42

மேல்


நயக்கும் (1)

கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும்/தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/4,5

மேல்


நயத்தக்க (1)

பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டுபவர் – குறள்:58 10/1,2

மேல்


நயத்தலின் (1)

நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை – பரி 9/84

மேல்


நயத்தால் (1)

அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால்
கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே – பழ:51/2,3

மேல்


நயத்தின் (2)

கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின்/பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/3,4
நயத்தின் பிணித்துவிடல் – நான்மணி:10/4

மேல்


நயத்து (1)

நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே – ஐங் 273/4

மேல்


நயந்த (15)

நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு – சிறு 126
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி – மது 663
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/6
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த/என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப – நற் 375/4,5
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே – குறு 347/6
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை – ஐங் 46/2
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே – ஐங் 161/4
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/2
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர் – ஐங் 407/1
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த/இன்_நகை தீதோ இலேன் – கலி 21/24
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த/அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/15,16

மேல்


நயந்தவர் (1)

நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் – குறள்:124 2/1

மேல்


நயந்தவர்க்கு (1)

நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்த என் – குறள்:119 1/1

மேல்


நயந்தனம் (1)

யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம் – ஐங் 275/4

மேல்


நயந்தனன் (4)

மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் – நற் 399/8
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை – குறு 264/4
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் – ஐங் 286/4
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44

மேல்


நயந்தனிர் (2)

நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே – சிறு 269
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 559

மேல்


நயந்தனென் (1)

என்னை நயந்தனென் என்றி நின் – ஐங் 81/4

மேல்


நயந்தனை (5)

செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 64
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் – நற் 257/7
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/2
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி – கலி 21/6
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/12

மேல்


நயந்தார் (1)

தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார்/பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி மேல்


நயந்தார்க்கோ (1)

நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13

மேல்


நயந்திசினோரும் (1)

நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும்/துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் – பெரும் 425,426

மேல்


நயந்திசினோரே (1)

நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே – அகம் 103/15

மேல்


நயந்தினை (1)

வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22

மேல்


நயந்து (73)

வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் – சிறு 144
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த – மது 571
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/3
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/7
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/3
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து/நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் – நற் 176/1,2
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து – நற் 192/6
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து/பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – நற் 352/7,8
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட – குறு 79/1
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து/மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு – குறு 322/4,5
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து/கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர் – குறு 332/2,3
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/3
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே – ஐங் 178/4
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து/நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/3,4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
நீ நயந்து உறையப்பட்டோள் – ஐங் 370/3
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/3
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி – ஐங் 385/5
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/3
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக – கலி 10/14
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/13
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
நயந்து நலம் சிதைத்தான் – கலி 142/46
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக – அகம் 21/7
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து/கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/9,10
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து/இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/1,2
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/3
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ – அகம் 222/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/13
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் – அகம் 302/7
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து/நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை – அகம் 307/5,6
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு – அகம் 317/19
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து/மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/3,4
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி – அகம் 355/13
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து/எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/16,17
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து/காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ – அகம் 376/10,11
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து/ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் – அகம் 388/16,17
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து/கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/2,3
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப – புறம் 38/6
வல்லை மன்ற நீ நயந்து அளித்தல் – புறம் 59/3
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
நன் நாடு பாட என்னை நயந்து/பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ – புறம் 146/4,5
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் – புறம் 163/1
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் – புறம் 163/1
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து/உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/11,12
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று – திணை150:128/4
நாடுவர் விண்ணோர் நயந்து – ஏலாதி:34/4
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் – கைந்:38/3

மேல்


நயந்தும் (1)

பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும்/வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 113,114

மேல்


நயந்தே (2)

சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/5
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40

மேல்


நயந்தேனே (1)

அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/15

மேல்


நயந்தோயே (2)

நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே/கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை – பரி 382/13

மேல்


நயந்தோர் (7)

நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப – பெரும் 424
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர்/காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 549,550
நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் – குறு 342/6
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர்/பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/2,3
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர்/அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/11,12

மேல்


நயந்தோர்க்கு (2)

நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே – நற் 225/9
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு/தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி மேல்


நயந்தோர்க்கே (1)

வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/8

மேல்


நயந்தோரே (1)

மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே – நற் 315/12

மேல்


நயந்தோள் (8)

புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே – நற் 121/5
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/9
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை – நற் 317/5
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள்/கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/3,4
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே – குறு 365/6
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 266/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4

மேல்


நயப்பவோ (1)

நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் – பழ:173/2

மேல்


நயப்பாரும் (1)

நயப்பாரும் நட்பாரும் இல் – நாலடி:22 5/4

மேல்


நயப்பித்தார் (2)

பசக்கமன் பட்டு ஆங்கு என் மேனி நயப்பித்தார்
நன் நிலையர் ஆவர் எனின் – குறள்:119 9/1,2
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின் – குறள்:119 10/1,2

மேல்


நயப்பு (3)

பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி – கலி 60/28
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13

மேல்


நயம் (31)

நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை – சிறு 36
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து – கலி 54/18
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா – கலி 80/1
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது – அகம் 333/15
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
நயம் இல் அறிவினவர் – நாலடி:17 2/4
மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா – நாலடி:17 3/2
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ – நாலடி:24 9/3
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா – நாலடி:27 5/1
நா பாடம் சொல்லி நயம் உணர்வார் போல் செறிக்கும் – நாலடி:32 2/1
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் – நான்மணி:95/1
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு – இன்னா40:8/4
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:28/3
நாடன் நயம் உடையன் என்பதனால் நீப்பினும் – ஐந்70:2/3
நயம் திகழும் என்னும் என் நெஞ்சு – ஐந்70:5/4
நன் நயம் செய்து விடல் – குறள்:32 4/2
நவில்தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தொறும் – குறள்:79 3/1
நன் நயம் என்னும் செருக்கு – குறள்:86 10/2
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – குறள்:100 8/1
நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் – திரி:81/2
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் – கைந்:38/2

மேல்


நயம்படு (1)

நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து – ஐங் 407/2

மேல்


நயமே (1)

நயமே பல சொல்லி நாணினன் போன்றான் – கைந்:46/2

மேல்


நயவ (1)

அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24

மேல்


நயவந்து (2)

நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து/கேள்வி அந்தணர் கடவும் – கலி 40/31

மேல்


நயவர் (2)

நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் – சிறு 248
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா – நாலடி:27 5/1

மேல்


நயவர (6)

நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் – நற் 86/8
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன – ஐங் 419/3
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர/பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/29,30
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர/நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/11,12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
நயவர நட்டு ஒழுகுவாரும் தாம் கேட்டது – பழ:229/1

மேல்


நயவரவு (1)

நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31

மேல்


நயவரு (7)

நயவரு குரல பல்லி – நற் 333/11
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் – பரி 19/67
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் – அகம் 279/11
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் – அகம் 335/17
நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண – புறம் 308/3

மேல்


நயவரும் (4)

மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் – நற் 244/3
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை – ஐங் 88/1
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம – அகம் 99/10

மேல்


நயவரை (1)

கயவரை கையிகந்து வாழ்தல் நயவரை
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி – திரி:77/1,2

மேல்


நயவற்க (1)

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை – குறள்:44 9/1,2

மேல்


நயவன் (1)

நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் – அகம் 212/6

மேல்


நயவா (1)

நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன் – நற் 251/4

மேல்


நயவாதவன் (1)

பெண்மை நயவாதவன் – குறள்:15 7/2

மேல்


நயவாது (1)

நயவாது நிற்கும் நிலை – நாலடி:27 7/4

மேல்


நயவாமை (1)

பெண்மை நயவாமை நன்று – குறள்:15 10/2

மேல்


நயவாய் (1)

நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ – ஐங் 276/4

மேல்


நயவார் (1)

நல்கார் நயவார் ஆயினும் – குறு 60/5

மேல்


நயவார்கண் (1)

நயவார்கண் நல்குரவு நாண் இன்றுகொல்லோ – நாலடி:27 7/1

மேல்


நயவிய (1)

நாண் இன்றி ஆகாது பெண்மை நயவிய
ஊண் இன்றி ஆகாது உயிர் வாழ்க்கை பேணுங்கால் – பழ:400/1,2

மேல்


நயவினர் (1)

வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார் – நற் 329/1

மேல்


நயன் (29)

நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 141
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ – நற் 90/11
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் – நற் 247/6
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த – குறு 327/2
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – பதி 86/7
நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் – பரி 12/45
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 125/6
நனவின் வாரா நயன் இலாளனை – கலி 128/8
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர் – அகம் 187/22
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/15
நனி பேதையே நயன் இல் கூற்றம் – புறம் 227/1
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று – குறள்:10 7/1
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் – குறள்:11 3/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல – குறள்:20 2/1
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல – குறள்:20 3/1
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா – குறள்:20 4/1
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – குறள்:20 7/1
நயன் உடையான்கண் படின் – குறள்:22 6/2
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர – குறள்:22 9/1
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் – குறள்:92 2/2
நாணார் பரியார் நயன் இல செய்து ஒழுகும் – பழ:142/1

மேல்


நயனத்தவன் (1)

ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9

மேல்


நயனும் (2)

நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் – நற் 160/1
நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும் – கலி 130/1

மேல்


நயனொடு (1)

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் – குறள்:100 4/1

மேல்


நரகத்து (1)

அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை – சிறுபஞ்:105/2

மேல்


நரகர்கட்கு (1)

நரகர்கட்கு இல்லையோ நஞ்சு – பழ:27/4

மேல்


நரந்த (3)

நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே – பரி 16/15
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர – அகம் 141/26
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய – புறம் 302/4

மேல்


நரந்தம் (8)

நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 553
நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள்நாறி – குறி 94
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 52/3
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் – பரி 7/11
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி – கலி 54/5
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 266/4
நரந்தம் நாறும் தன் கையால் – புறம் 235/8

மேல்


நரந்தமும் (1)

நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – பொரு 238

மேல்


நரந்தை (1)

நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/4

மேல்


நரம்பின் (29)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின்/கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 17,18
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ – சிறு 34,35
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின்/பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி – சிறு 227,228
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 15,16
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின்/வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 181,182
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – குறி 147
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின்/அரலை தீர உரீஇ வரகின் – மலை 23,24
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் – நற் 17/11
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/5
கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் – நற் 200/8
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின்/முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/8,9
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின்/இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் – நற் 300/8,9
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/7
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின்/விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/7,8
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/14
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் – அகம் 279/11
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 318/6
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி – புறம் 109/15
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/5,6
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய – புறம் 302/6
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/1,2
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5

மேல்


நரம்பினும் (2)

பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/4
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும்/பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி மேல்


நரம்பு (22)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 212
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 657
நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு/எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின் – நற் 139/4,5
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே – ஐங் 185/4
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/3
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் – கலி 118/15
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய – அகம் 4/9
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 109/2
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
நரம்பு எழுந்து நல்கூர்ந்தார்ஆயினும் சான்றோர் – நாலடி:16 3/1
சுரையாழ் நரம்பு அறுத்து அற்று – பழ:228/4

மேல்


நரம்பும் (1)

புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51

மேல்


நரம்பொடு (2)

நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/4
தொடரும் நரம்பொடு தோலும் இடையிடையே – நாலடி:5 6/2

மேல்


நரல் (6)

வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக – நற் 0/2
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு – பதி 46/11
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/8
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7

மேல்


நரல (5)

வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப – மது 185
குருகு நரல மனை மரத்தான் – மது 268
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென – அகம் 217/11

மேல்


நரலும் (14)

அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 161
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/8
அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/8
கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து – குறு 160/4
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் – குறு 177/4
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும்/கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல – கலி 72/11
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும்/காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/11,12
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும்/சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/7,8
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும்/கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/14,15
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் – அகம் 398/24
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/18

மேல்


நரறியோ (1)

என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14

மேல்


நரன்று (1)

நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் – திணை150:49/3

மேல்


நரி (15)

நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி/பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று – நற் 352/5,6
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/35
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் – புறம் 291/4
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் – கள40:34/3
நரி உளையும் யாமத்தும் தோன்றாரால் அன்னாய் – திணை150:113/3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள்:50 10/1
நரி கூ கடற்கு எய்தாவாறு – பழ:22/4
நரி நக்கிற்று என்று கடல் – பழ:177/4
அரிவாரை காட்டார் நரி – பழ:244/4

மேல்


நரிமா (1)

நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ – நாலடி:16 2/3

மேல்


நரியிற்கு (1)

கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் – பழ:290/3

மேல்


நரியோடு (1)

கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/16

மேல்


நரை (29)

வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் – திரு 127
நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 63
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் – மது 408
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/5
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை – பதி 74/24
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/5
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை – அகம் 287/6
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து – அகம் 366/10
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த – புறம் 52/14
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் – புறம் 191/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை – புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 277/2
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/21
நரை வரும் என்று எண்ணி நல் அறிவாளர் – நாலடி:2 1/1
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து – பழ:21/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து – பழ:21/2
நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு – பழ:48/4

மேல்


நரைப்ப (1)

செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப
முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் – திரி:67/2,3

மேல்


நரையை (1)

கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் – நாலடி:19 6/2,3

மேல்


நரையொடு (1)

நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் – நற் 10/3

மேல்


நரையோரும் (4)

விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/22
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும்/பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 23/42,43
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும்/மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி மேல்


நல் (570)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 141
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல்/நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப – பொரு 137,138
நல் புறவின் நடை முனையின் – பொரு 202
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ – சிறு 17
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம் – பெரும் 165
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
பெரு நல் வானத்து வட-வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் – பெரும் 386
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 62
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந – மது 138
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 209
நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு – மது 223
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 339
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் – மது 502
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற – மது 584
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் – மது 731
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
நல் வேள்வி துறைபோகிய – மது 760
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – மது 761
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 771
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – மது 782
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் – நெடு 114
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 9
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும் – பட் 120
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – பட் 170
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 201
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப – பட் 233
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் – பட் 251
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 70
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – மலை 335
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் – மலை 387
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட – மலை 388
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 395
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் – மலை 421
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 469
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல் – மலை 540
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ – மலை 549
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/3
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/10
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/7
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் – நற் 86/8
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் – நற் 116/11
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே – நற் 131/9
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/8
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு – நற் 146/2
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் – நற் 169/1
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல் – நற் 226/3
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் – நற் 262/4
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/8
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் – நற் 315/4
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் – நற் 331/9
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப – நற் 375/5
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/8
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு – நற் 388/1
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/10
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/4
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/4
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/6
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே – குறு 96/4
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் – குறு 98/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/6
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் – குறு 207/6
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை – குறு 357/6
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 363/1
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/2
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/5
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/3
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் – ஐங் 183/2
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் – ஐங் 186/1
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே – ஐங் 258/5
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க – ஐங் 376/3
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி – ஐங் 385/5
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட – ஐங் 386/3
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/5
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே – ஐங் 426/2
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று – ஐங் 443/1
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/3
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே – ஐங் 464/4
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே – ஐங் 478/5
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ – பதி 14/21
நெடியோன் அன்ன நல் இசை – பதி 15/39
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை – பதி 24/10
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/6
எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே – பதி 38/2
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ – பதி 42/7
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை – பதி 57/12
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – பதி 61/3
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/4
நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/16
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
நனவில் பாடிய நல் இசை – பதி 85/12
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை – பதி 90/49
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/57
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் – பரி 4/67
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் – பரி 9/12
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/74
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை – பரி 12/80
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/15
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/3
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/17
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/19
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி – கலி 55/5
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/19
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/8
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர – கலி 78/10
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா – கலி 84/5
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு – கலி 90/26
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/10
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன – கலி 113/28
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/24
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 140/16
நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து – கலி 142/66
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின் – கலி 146/54
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/3
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/18
நல் வரை நாட நீ வரின் – அகம் 12/13
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென – அகம் 14/15
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/10
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ – அகம் 41/12
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/12
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/16
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/14
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/8
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/11
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட – அகம் 105/3
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால் – அகம் 110/21
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/11
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/4
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் – அகம் 137/15
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் – அகம் 139/16
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின – அகம் 141/3
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/5
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண் – அகம் 168/5
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – அகம் 181/15
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/17
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/5
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/8
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் – அகம் 212/6
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – அகம் 214/13
நல் எழில் சிதையா ஏமம் – அகம் 220/21
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை – அகம் 227/16
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/7
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/9
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் – அகம் 269/5
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/12
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் – அகம் 275/8
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி – அகம் 291/24
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் – அகம் 300/21
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் – அகம் 302/4
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப – அகம் 314/12
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 325/17
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட – அகம் 329/11
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ – அகம் 342/10
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/22
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் – அகம் 356/11
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/16
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் – அகம் 386/7
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் – அகம் 393/17
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
நாம நல் அமர் செய்ய – புறம் 16/18
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் – புறம் 19/17
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/10
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் – புறம் 44/8
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே – புறம் 52/11
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் – புறம் 56/10
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே – புறம் 57/11
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி – புறம் 64/1
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி – புறம் 70/10
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/4
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க – புறம் 76/12
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் – புறம் 86/1
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/5
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/9
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/3
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/14
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் – புறம் 162/6
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/10
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் – புறம் 179/11
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் – புறம் 190/9
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/17
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/3
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
கெடு இல் நல் இசை சூடி – புறம் 221/12
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/7
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி – புறம் 242/2
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ – புறம் 282/10
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
பல் எருத்துள்ளும் நல் எருது நோக்கி – புறம் 289/2
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/10
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/5
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/11
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய – புறம் 385/10
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/10
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் – புறம் 389/12
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/28
வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/2
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/12
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் – புறம் 400/21
கெடாஅத நல் அறமும் செய்யார் கொடாஅது – நாலடி:1 10/2
நரை வரும் என்று எண்ணி நல் அறிவாளர் – நாலடி:2 1/1
மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது – நாலடி:2 9/1
நல் காய் உதிர்தலும் உண்டு – நாலடி:2 9/4
தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை – நாலடி:6 1/3
நல் நெறி சேர நமக்கு – நாலடி:6 5/4
நீக்கி நிறூஉம் உரவோரே நல் ஒழுக்கம் – நாலடி:6 7/3
கோதை அருவி குளிர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 1/1
ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 7/3
நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம் – நாலடி:12 5/1
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:14 9/2
நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின் – நாலடி:16 4/3
நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக – நாலடி:18 1/3
மெல்லியரேஆயினும் நல் சார்வு சான்றார் மேல் – நாலடி:18 8/3
நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் – நாலடி:19 7/3
நல் ஆண்மகற்கு கடன் – நாலடி:21 2/4
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் – நாலடி:22 2/2
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் – நாலடி:23 5/3
பொங்கு அருவி தாழும் புனல் வரை நல் நாட – நாலடி:24 1/3
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ – நாலடி:24 9/3
நல் நிலைக்கண் தன்னை நிறுப்பானும் தன்னை – நாலடி:25 8/1
நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் – நாலடி:27 6/1
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/3
நல் ஞானம் நீக்கி நிறீஇ ஒருவனை – நாலடி:31 8/2
நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார் – நாலடி:32 10/3
ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி – நாலடி:33 7/2
நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப – நாலடி:34 6/3
பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 3/3
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 4/3
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/3
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் – நாலடி:36 3/1
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:37 9/3
பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே – நாலடி:38 6/3
நல் நுதலார் தோய்ந்த வரை மார்பன் நீராடாது – நாலடி:39 7/3
நல் ஆள் பிறக்கும் குடி – நான்மணி:4/4
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த – நான்மணி:87/3
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா – இன்னா40:19/2
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே – இனிய40:1/2
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/2
நல் விருந்து ஆக நமக்கு – கார்40:36/4
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட – ஐந்50:13/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட – ஐந்50:17/1
நெடு மலை நல் நாட நீள் வேல் துணையா – ஐந்50:19/1
மடவைகாண் நல் நெஞ்சே மாண் பொருள்மாட்டு ஓட – ஐந்50:39/1
நன்கு வதிந்தனை நல் நெஞ்சே நாளை நாம் – ஐந்50:40/2
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:6/2
ஆற்றல் உடையன் அரும் பொறி நல் ஊரன் – ஐந்70:43/1
யாணர் நல் ஊரன் திறம் கிளப்பல் என்னுடைய – ஐந்70:49/1
பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளத்தல் என்னுடைய – ஐந்70:55/1
நல் வளை சோர நடந்து – ஐந்70:62/4
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – திணை50:7/2
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் – திணை50:22/2
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர – திணை50:33/1
கூனி வண்டு அன்ன குளிர் வயல் நல் ஊரன் – திணை50:35/2
செந்தாமரை மலரும் செய் வயல் நல் ஊர – திணை50:36/1
தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/3
நல் வயல் ஊரன் நலம் உரைத்து நீ பாண – திணை50:38/1
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் – திணை50:38/3
நல் மலை நாட இர வரின் வாழாளால் – திணை150:7/3
நல் மலை நாடன் மகள் – திணை150:7/4
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட – திணை150:20/1
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட – திணை150:20/1
நல் யானை நின் ஐயர் கூட்டுண்டு செல்வார்தாம் – திணை150:22/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் – திணை150:25/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் – திணை150:25/2
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட – திணை150:27/1
நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய் – திணை150:64/2
நல் அகம் சேராமை நன்று – திணை150:129/4
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம் – திணை150:143/1
நல் தாள் தொழாஅர் எனின் – குறள்:1 2/2
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை – குறள்:5 1/2
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – குறள்:9 4/2
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – குறள்:9 6/2
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள்:14 8/1
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – குறள்:25 2/1
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும் – குறள்:33 4/1
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – குறள்:34 5/1
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – குறள்:46 10/1
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் – குறள்:72 9/1
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் – குறள்:73 8/1
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள்:75 6/2
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – குறள்:103 6/1
நல் ஆள் இலாத குடி – குறள்:103 10/2
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் – குறள்:114 3/1
நல் ஆண்மை என்னும் புணை – குறள்:114 4/2
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – குறள்:133 2/1
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து – திரி:8/2
நல் வினை ஆர்க்கும் கயிறு – திரி:23/4
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/2
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் – திரி:40/3
நல் விருந்து ஓம்பலின் நட்டாளாம் வைகலும் – திரி:64/1
நல் ஆள் வழங்கும் நெறி – திரி:82/4
நல் வினை நீக்கும் படை – திரி:95/4
நல் புடை இலாளர் தொழில் – திரி:97/4
நல் உலகம் சேராதவர் – திரி:99/4
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் – ஆசாரக்:1/4
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் – ஆசாரக்:4/2
நல் அறிவாளர் துணிவு – ஆசாரக்:17/4
தலைஇய நல் கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் – ஆசாரக்:92/1
நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் – பழ:6/3
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் – பழ:26/2
குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் – பழ:58/4
எள்ளற்க யார் வாயும் நல் உரை தெள்ளிதின் – பழ:87/2
குன்றக நல் நாட கூறுங்கால் இல்லையே – பழ:111/3
நல் நாளே நாடி மலர்தலால் மன்னர் – பழ:120/2
நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் – பழ:134/3
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் – பழ:197/2
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம் – பழ:208/2
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட – பழ:209/3
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் – பழ:212/2
நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா – பழ:249/1
மாய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட நல் வினையை – பழ:261/1
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க – பழ:283/2
நல் யாண்டும் தீ யாண்டும் இல் – பழ:290/4
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி – பழ:326/2
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/4
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் – சிறுபஞ்:10/1
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் – சிறுபஞ்:34/1
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் – சிறுபஞ்:34/2
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் – சிறுபஞ்:34/2
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி – சிறுபஞ்:54/1
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப – முது:2 3/1
செயத்தக்க நல் கேளிர் செய்யாமை பழியார் – முது:3 7/1
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை – முது:6 3/1
பாய்ந்து எழுந்து ஓடும் பய மலை நல் நாடன் – கைந்:9/3
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே – கைந்:11/3
கயல் இனம் பாயும் கழனி நல் ஊர – கைந்:38/1
பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளப்ப என் உடையை – கைந்:41/1
கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் – கைந்:46/1

மேல்


நல்_தோள் (1)

நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4

மேல்


நல்_நடை (1)

நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4

மேல்


நல்_நாள் (6)

நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/2
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/4
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5

மேல்


நல்_நுதல் (15)

அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல்/வருவம் என்னும் பருவரல் தீர – நற் 169/1,2
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல்/நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/3,4
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப – நற் 375/5
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே – குறு 96/4
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் – குறு 98/1
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே – ஐங் 258/5
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே – ஐங் 426/2
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ – பதி 42/7
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 140/16
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல்/யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/16,17
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல்/பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/8,9

மேல்


நல்_நுதலை (1)

நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/3

மேல்


நல்_நுதற்கு (1)

அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு/யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/1,2

மேல்


நல்_நுதால் (3)

நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி – கலி 55/5
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால்/ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/21,22

மேல்


நல்_நுதாஅல் (1)

நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1

மேல்


நல்_அகம் (1)

பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9

மேல்


நல்_அரா (4)

நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/14
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3

மேல்


நல்_இனத்து (1)

நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/10

மேல்


நல்க (2)

வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க/துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 462,463
நீ அருளி நல்க பெறின் – கலி 116/12

மேல்


நல்கல் (6)

கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/22
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 5/17
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று – கலி 69/21
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே – அகம் 336/14
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4

மேல்


நல்கலானே (1)

நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/7

மேல்


நல்கலும் (3)

நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும்/கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 9/32

மேல்


நல்கவும் (1)

பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில் – புறம் 14/10

மேல்


நல்கா (5)

அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை – கலி 147/33
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/16
நல்கா துறந்த நமர் – திணை50:17/4
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான் – குறள்:122 7/1

மேல்


நல்கா-காலே (1)

என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே – ஐங் 178/4

மேல்


நல்காதவரை (1)

நனவினான் நல்காதவரை கனவினான் – குறள்:122 3/1

மேல்


நல்காதார் (1)

நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/14

மேல்


நல்காது (4)

நல்காது நுந்தை புறம்மாறப்பட்டவர் – கலி 80/20
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/10
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் – அகம் 113/9
தான் நல்காது ஆகிவிடின் – குறள்:2 7/2

மேல்


நல்காமை (4)

நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/15
நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்த என் – குறள்:119 1/1
நல்காமை தூற்றார் எனின் – குறள்:119 10/2
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் – குறள்:124 2/1

மேல்


நல்காமையின் (3)

நல்காமையின் நசை பழுது ஆக – நற் 272/7
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/17
நல்காமையின் நைவர சாஅய் – புறம் 146/6

மேல்


நல்காய் (4)

காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/3
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் – நற் 247/6
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் – கலி 70/7
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/9

மேல்


நல்கார் (6)

நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர் – நற் 14/2
நல்கார் நயவார் ஆயினும் – குறு 60/5
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் – குறு 367/1
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார்/பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/10,11
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு – குறள்:120 9/1
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் – குறள்:125 8/1

மேல்


நல்கார்-கொல்லோ (1)

நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே – அகம் 103/15

மேல்


நல்காரை (2)

நல்காரை நாடி தரற்கு – குறள்:122 4/2
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான் – குறள்:122 9/1

மேல்


நல்காள் (1)

நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் – கலி 61/24

மேல்


நல்கான் (2)

நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே – ஐங் 167/4
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 80/5

மேல்


நல்கி (17)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி/மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 83,84
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி/பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என – பொரு 155,156
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி/கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 237,238
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி/தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் – மலை 580,581
குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி/மனை-வயின் பெயர்ந்த-காலை நினைஇயர் – நற் 44/3,4
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி/படல் இன் பாயல் வௌவியோளே – ஐங் 195/3,4
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி/ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/37,38
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு – பதி 76/7
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி/திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 100/9
பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி/பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/16,17
ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி/தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் – புறம் 152/27,28
ஆம் இருந்த அடை நல்கி/சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் – புறம் 362/13,14
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி/கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை – புறம் 390/22,23
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/29
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி/உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/30,31
நாள் நாகம் நாறும் நனை குழலாள் நல்கி தன் – திணை150:16/1

மேல்


நல்கிய (8)

கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய/அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 85,86
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர்