நை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

நை (1)

நை பொருட்கண் செல்லாமை நன்று – திணை150:82/4

மேல்


நைக்க (1)

நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க/மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/7,8

மேல்


நைத்த (1)

ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை – அகம் 395/6

மேல்


நைத்தலின் (1)

நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின்/சுரை தழீஇய இரும் காழொடு – புறம் 97/5,6

மேல்


நைந்தார் (1)

நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய – சிறுபஞ்:71/2

மேல்


நைந்து (6)

நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி – புறம் 376/11
நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் – திணை150:17/3
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி – திணை150:23/3
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து – திணை150:99/4
குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து
வருந்தே என்றாய் நீ வரைந்து – திணை150:114/3,4

மேல்


நைப்ப (4)

இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப/நிழத்த யானை மேய் புலம் படர – மது 302,303
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப/மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/1,2
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப/கனை எரி உரறிய மருங்கும் நோக்கி – புறம் 23/10,11
ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது – புறம் 240/10

மேல்


நைப்பவும் (1)

குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும்/அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ – பொரு 234,235

மேல்


நையாது (1)

நையாது தான் நாணுமாறு – திணை150:149/4

மேல்


நையாதே (1)

வையான் வழி சீத்து வால் அடிசில் நையாதே
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/2,3

மேல்


நையாமல் (1)

இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி – கலி 145/19

மேல்


நையாமை (1)

வையாமை வார்குழலார் நச்சினும் நையாமை
ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல் – சிறுபஞ்:17/2,3

மேல்


நையும் (1)

நையும் இடம் அறிந்து நாடு – திணை150:133/4

மேல்


நைவது (1)

நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் – பழ:134/3

மேல்


நைவர (1)

நல்காமையின் நைவர சாஅய் – புறம் 146/6

மேல்


நைவளம் (3)

நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை – சிறு 36
நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன் – குறி 146
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20

மேல்


நைவார்க்கே (1)

முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே
ஒத்தனம் யாமே உளம் – திணை150:33/3,4

மேல்


நைவாரா (2)

ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா/மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை – கலி 103/67

மேல்