நூ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நூக்கி 3
நூக்கு 1
நூபுர 1
நூபுர_புட்டில் 1
நூபுரம் 1
நூல் 101
நூல்_ஏணி 1
நூல்கள் 1
நூலவர் 1
நூலா 1
நூலா_கலிங்கம் 1
நூலாக 1
நூலார் 2
நூலாருள் 1
நூலிற்கு 1
நூலின் 4
நூலினை 1
நூலும் 6
நூலுள் 1
நூலை 2
நூலொடு 4
நூலோர் 3
நூலோர்க்கும் 1
நூழில் 1
நூழிலாட்டி 1
நூழிலாட்டு 1
நூழிலும் 1
நூழை 2
நூற்கு 2
நூற்கும் 1
நூற்றினர் 1
நூற்று 5
நூற்றுப்பத்து 1
நூற்றுவர் 2
நூற்றுவர்_தலைவனை 1
நூற்றுவரை 1
நூற 1
நூறவும் 1
நூறி 19
நூறு 6
நூறு_ஆயிரம் 1
நூறும் 3
நூறுஆயிரவர்க்கு 1
நூறை 1
நூறொடு 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

நூக்கி (3)

ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த – பரி 9/27
ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் – நாலடி:33 6/2,3
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1

மேல்


நூக்கு (1)

எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45

மேல்


நூபுர (1)

நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16

மேல்


நூபுர_புட்டில் (1)

நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16

மேல்


நூபுரம் (1)

திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16

மேல்


நூல் (101)

செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231
மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ – திரு 261
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது – சிறு 230
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் – பெரும் 236
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம் – பெரும் 469
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – மது 554
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 640
நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி – மது 646
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க – நெடு 59
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு – நெடு 76
வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 142
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை – நெடு 184
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் – மலை 561
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல்/சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் – நற் 189/8,9
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி – குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/2
கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/2
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல்/பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/2,3
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் – பரி 8/5
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/10
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் – அகம் 198/6
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் – அகம் 234/7
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி – அகம் 314/8
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/12
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/5
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி – அகம் 400/5
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/4
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் – புறம் 284/3
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக – புறம் 388/8
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என – புறம் 392/15
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற – நாலடி:14 6/3
அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது – நாலடி:14 10/1
உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம் கலகல – நாலடி:14 10/2
விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல்
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார் – நாலடி:24 3/2,3
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம் – நாலடி:32 7/2
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும் – நாலடி:32 10/1
நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார் – நாலடி:32 10/3
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/3
நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார் – நாலடி:36 2/3
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல் – நாலடி:38 6/1
உள்ளத்து உணர்வுடையான் ஓதிய நூல் அற்றால் – நாலடி:39 6/1
படும் அன்றோ பல் நூல் வலையில் கெடும் அன்றோ – நான்மணி:78/3
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல்
வல்லார் உளம் மகிழ தீம் தமிழை வார்க்குமே – கார்40:41/2,3
நூல் நவின்ற பாக தேர் நொவ்விதா சென்றீக – ஐந்50:10/1
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல் – திணை150:32/2
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் – குறள்:38 3/1
நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் – குறள்:41 1/2
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல்
கற்றாரொடு ஏனையவர் – குறள்:41 10/1,2
ஏதில ஏதிலார் நூல் – குறள்:44 10/2
ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் – குறள்:56 10/1
நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள் – குறள்:69 3/1
அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் – குறள்:73 7/2
அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் – குறள்:75 3/2
நவில்தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தொறும் – குறள்:79 3/1
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – குறள்:128 3/1
நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும் – திரி:35/2
நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும் – திரி:35/2
நுண்ணிய நூல் உணர்வினார் – ஆசாரக்:41/3
இலங்கு நூல் ஓதாத நாள் – ஆசாரக்:47/4
நூல் முறையாளர் துணிவு – ஆசாரக்:61/3
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார் – பழ:258/1
பற்றினான் பற்று அற்றான் நூல் தவசி எ பொருளும் – சிறுபஞ்:6/1
முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் – சிறுபஞ்:6/2
மூவாது மூத்தவர் நூல் வல்லார் தாவா – சிறுபஞ்:20/2
மூத்தாலும் மூவார் நூல் தேற்றாதார் பாத்தி – சிறுபஞ்:21/2
வான் குரீஇ கூடு அரக்கு வால் உலண்டு நூல் புழுக்கோல் – சிறுபஞ்:25/1
நுணங்கு நூல் ஓதுதல் கேட்டல் மாணாக்கர் – சிறுபஞ்:28/3
நுண் கலப்பை நூல் ஓதுவார் – சிறுபஞ்:58/4
சாலாமை நன்று நூல் சாயினும் சாலாமை – சிறுபஞ்:59/2
விண்டவர் நூல் வேண்டாவிடும் – ஏலாதி:4/4
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட – ஏலாதி:8/2
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் – ஏலாதி:13/3
அயல அயலவர் நூல் – ஏலாதி:14/4
குடி ஓம்பல் வன்கண்மை நூல் வன்மை கூடம் – ஏலாதி:17/1
பாலின் நூல் எய்தப்படும் – ஏலாதி:22/4
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு – ஏலாதி:23/3
பால் இல்லார் பற்றிய நூல் இல்லார் சாலவும் – ஏலாதி:36/2
நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய – ஏலாதி:59/2
நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து – ஏலாதி:59/4
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் – ஏலாதி:60/2
உயர்ந்தான் நூல் ஓதி ஒடுங்கி உயர்ந்தான் – ஏலாதி:64/2
பாலனார் நூல் அமர்ந்து பாராது வாலிதா – ஏலாதி:65/2
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து – ஏலாதி:67/2
பாற்கதியின் பாற்பட ஆராய்ந்து நூல் கதியின் – ஏலாதி:77/2
இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் – ஏலாதி:81/1
இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் – ஏலாதி:81/1
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/2

மேல்


நூல்_ஏணி (1)

மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 640

மேல்


நூல்கள் (1)

ஈடு அற்றவர்க்கு ஈவான்ஆயின் நெறி நூல்கள்
பாடு இறப்ப பன்னும் இடத்து – ஏலாதி:41/3,4

மேல்


நூலவர் (1)

நுண் விழைந்த நூலவர் நோக்கு – திரி:29/4

மேல்


நூலா (1)

நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ – பதி 12/21

மேல்


நூலா_கலிங்கம் (1)

நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ – பதி 12/21

மேல்


நூலாக (1)

சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக/அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி மேல்


நூலார் (2)

வையார் வடித்த நூலார் – நாலடி:17 3/4
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு – சிறுபஞ்:70/4

மேல்


நூலாருள் (1)

நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள் – குறள்:69 3/1

மேல்


நூலிற்கு (1)

உரை ஆமோ நூலிற்கு நன்கு – நாலடி:32 9/4

மேல்


நூலின் (4)

நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை – பொரு 161
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/9
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி – அகம் 224/8
சாலும் பிற நூலின் சார்பு – ஏலாதி:5/4

மேல்


நூலினை (1)

கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி – பழ:258/2

மேல்


நூலும் (6)

சேர்தற்பொருளது அற நெறி பல் நூலும்
தேர்தற்பொருள பொருள் – நான்மணி:50/3,4
விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:34/2
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் – குறள்:59 1/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
உணர்வுடையான் ஓதிய நூலும் புணர்வின்கண் – திரி:75/2
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி – ஏலாதி:75/1

மேல்


நூலுள் (1)

மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள்
யாத்தார் அறிவினர் ஆய்ந்து – சிறுபஞ்:83/3,4

மேல்


நூலை (2)

செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை/முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் – கலி 90/2

மேல்


நூலொடு (4)

மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை – கலி 138/8
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/6
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள்:64 6/1
வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என் – குறள்:73 6/1

மேல்


நூலோர் (3)

நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் – பெரும் 487
பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை – குறள்:33 2/1,2
மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர்
வளி முதலா எண்ணிய மூன்று – குறள்:95 1/1,2

மேல்


நூலோர்க்கும் (1)

எ பால் நூலோர்க்கும் துணிவு – குறள்:54 3/2

மேல்


நூழில் (1)

நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள – பரி 9/49

மேல்


நூழிலாட்டி (1)

நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி/புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 87,88

மேல்


நூழிலாட்டு (1)

வேழ பழனத்து நூழிலாட்டு/கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை – மது 257,258

மேல்


நூழிலும் (1)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258

மேல்


நூழை (2)

நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது – நற் 98/4
மாழை மான் நோக்கின் மடமொழி நூழை
நுழையும் மட மகன் யார்கொல் என்று அன்னை – கைந்:59/2,3

மேல்


நூற்கு (2)

நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா – திரி:32/1
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:35/3

மேல்


நூற்கும் (1)

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் – குறள்:55 3/1

மேல்


நூற்றினர் (1)

நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர்/இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 401,402

மேல்


நூற்று (5)

நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன – ஐங் 211/1
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/40
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2

மேல்


நூற்றுப்பத்து (1)

நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் – திரு 155

மேல்


நூற்றுவர் (2)

மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை – கலி 52/2
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க – கலி 104/57

மேல்


நூற்றுவர்_தலைவனை (1)

மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை/குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி மேல்


நூற்றுவரை (1)

நூற்றுவரை கொண்டுவிடும் – பழ:369/4

மேல்


நூற (1)

வரை புரை யானை கை நூற வரை மேல் – கள40:13/2

மேல்


நூறவும் (1)

எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/20

மேல்


நூறி (19)

வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி/காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 690,691
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி/கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து – பதி 66/5,6
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் – பதி 69/9
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி/பேஎ மன்ற பிறழ நோக்கு இயவர் – பதி 78/9,10
நாம மன்னர் துணிய நூறி/கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/8,9
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி/நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் – அகம் 69/16,17
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து – அகம் 79/2
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி/மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – அகம் 144/15,16
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி/கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/17,18
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி/நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/9,10
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி/வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/13,14
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி/நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/13,14
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி/மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் – புறம் 25/10,11
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் – புறம் 99/13
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் – புறம் 309/1
கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் – நாலடி:16 6/1,2

மேல்


நூறு (6)

நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் – திரு 155
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/43
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல் – குறள்:94 2/1

மேல்


நூறு_ஆயிரம் (1)

நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/43

மேல்


நூறும் (3)

களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும்/ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 46/12,13
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும்/துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/12,13
பிழை நூறும் சான்றோர் பொறுப்பர் கயவர்க்கு – நாலடி:36 7/2

மேல்


நூறுஆயிரவர்க்கு (1)

நூறுஆயிரவர்க்கு நேர் – பழ:214/4

மேல்


நூறை (1)

காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை/பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி – மலை 515,516

மேல்


நூறொடு (1)

நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து – மலை 137

மேல்