த – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 29
தக்கது 17
தக்கதோ 4
தக்கம் 2
தக்கவர் 2
தக்கவிர் 1
தக்கன்றால் 1
தக்கன்று 1
தக்கன்றே 3
தக்கனரே 1
தக்கனள் 1
தக்காய் 4
தக்கார் 13
தக்கார்க்கு 2
தக்கார்க்கும் 1
தக்கார்க்கே 1
தக்கார்க்கேல் 1
தக்காரும் 2
தக்காரேதாம் 1
தக்காரோடு 1
தக்காள் 1
தக்கான் 2
தக்கிணை 1
தக்கு 2
தக்குழி 2
தக்கோலம் 1
தக்கோனை 2
தக 53
தகட்ட 1
தகட்டு 5
தகடு 2
தகடூர் 1
தகடே 1
தகத்துஅரோ 1
தகர் 10
தகர்ந்து 1
தகர 5
தகரம் 8
தகரமும் 2
தகரன் 1
தகரொடு 1
தகரோடு 2
தகல் 1
தகவு 18
தகவும் 1
தகவே 4
தகவேகொல் 1
தகாதவர் 1
தகாது 1
தகாஅ 2
தகாஅது 1
தகாஅய் 1
தகாஅர் 1
தகாஅன் 1
தகு 31
தகுதி 8
தகுதியால் 1
தகுதியான் 1
தகுதியும் 1
தகுந 7
தகும் 3
தகுமே 2
தகுமோ 7
தகுவது 1
தகுவதோ 3
தகுவன 2
தகுவி 5
தகுவியை 1
தகை 111
தகை-மார் 1
தகைக்குநர் 1
தகைக்குவென் 1
தகைகையும் 1
தகைத்த 6
தகைத்தலும் 2
தகைத்தற்கும் 1
தகைத்தனென் 1
தகைத்து 7
தகைத்துஅரோ 1
தகைத்தே 4
தகைந்தன 2
தகைப்ப 3
தகைப்பன 3
தகைப்பின் 5
தகைபெற்ற 2
தகைபெற்று 1
தகைபெற 8
தகைபெறு 1
தகைமே 1
தகைமை 5
தகைமைக்கண் 2
தகைமையவர் 1
தகைமையார் 1
தகைமையின் 4
தகைமையும் 2
தகைமையே 1
தகைமையை 1
தகைய 10
தகையஃது 1
தகையது 2
தகையமோ 1
தகையர் 1
தகையவர் 1
தகையவள் 1
தகையவாய் 1
தகையவே 3
தகையள் 1
தகையன்னே 1
தகையனோ 1
தகையார் 1
தகையாரை 1
தகையால் 2
தகையான் 3
தகையின் 1
தகையினால் 2
தகையினான் 1
தகையும் 3
தகையே 2
தகையேன் 1
தகையோ 3
தகையோள் 1
தகையோன் 1
தகைவரை 1
தகைவு 1
தகைஇய 1
தங்க 2
தங்கண் 5
தங்கல் 2
தங்கலர் 3
தங்கள் 2
தங்கா 6
தங்காது 3
தங்கார் 2
தங்கான் 1
தங்கி 8
தங்கிய 3
தங்கியது 1
தங்கியான் 1
தங்கிற்று 2
தங்கிற்றே 1
தங்கின் 5
தங்கினர் 1
தங்கினிர் 2
தங்கினிராய் 1
தங்கினேன் 2
தங்கினை 1
தங்குதல் 1
தங்குதற்கு 1
தங்குபு 1
தங்கும் 6
தங்குவை 1
தங்கை 10
தங்கையர் 1
தச்ச 1
தச்சன் 5
தசம் 1
தசும்பின் 2
தசும்பு 4
தசும்பும் 2
தசை 3
தஞ்சம் 8
தட்கும் 2
தட்ட 1
தட்டத்து 1
தட்டாமல் 1
தட்டி 1
தட்டித்து 1
தட்டை 9
தட்டை_பறையின் 1
தட்டையின் 2
தட்டையும் 4
தட்டையேன் 1
தட்டையொடு 1
தட்டோர் 1
தட்டோரே 1
தட்ப 11
தட 130
தடத்து 1
தடம் 34
தடம்கண்ணாய் 1
தடவரல் 2
தடவரும் 1
தடவில் 2
தடவின் 1
தடவினுள் 1
தடவு 14
தடவுபு 1
தடற்று 1
தடாகம் 1
தடாரி 11
தடாரியின் 1
தடாரியொடு 1
தடாஅ 1
தடி 18
தடிதல் 1
தடிந்த 6
தடிந்திட்டோய் 1
தடிந்து 11
தடிபு 1
தடிய 1
தடியும் 3
தடியொடு 5
தடிவு 1
தடுக்குநவும் 1
தடுக்கும் 2
தடுத்த 8
தடுத்தல் 1
தடுத்தன 1
தடுப்ப 4
தடுமாற்றத்து 1
தடுமாற்றம் 4
தடுமாற்று 1
தடுமாறி 4
தடுமாறும் 3
தடுமாறுவார் 1
தடை 2
தடையா 1
தடையின 2
தடைஇ 5
தடைஇய 9
தண் 563
தண்சுடர் 1
தண்ட 1
தண்டம் 3
தண்டமாக 1
தண்டமும் 2
தண்டலை 7
தண்டலையும் 1
தண்டவும் 1
தண்டா 26
தண்டாது 5
தண்டான் 12
தண்டி 3
தண்டியோரே 1
தண்டின் 1
தண்டினர் 1
தண்டு 13
தண்டும் 1
தண்டுவென் 1
தண்டொடு 1
தண்ண் 1
தண்ணடை 7
தண்ணம் 25
தண்ணம்துறைவன் 1
தண்ணிது 1
தண்ணிய 9
தண்ணியவே 1
தண்ணியள் 1
தண்ணியளே 3
தண்ணியன்-கொல் 1
தண்ணீர் 6
தண்ணீர்க்கு 1
தண்ணீரே 1
தண்ணுமை 25
தண்ணுமைக்கு 1
தண்ணென் 4
தண்ணென்ற 1
தண்ணென்றிசினே 1
தண்ணென்று 2
தண்ணென 23
தண்மை 3
தண்மையின் 1
தண்மையும் 3
தணக்கம் 1
தணக்கும்-கால் 1
தணத்தலும் 1
தணந்த 1
தணந்ததன் 1
தணந்தமை 2
தணந்தனை 3
தணந்து 1
தணந்தோரை 1
தணப்ப 3
தணப்பின் 1
தணப்பு 1
தணப்பும் 1
தணவா 2
தணி 10
தணி-மார் 1
தணிக்க 1
தணிக்கும் 3
தணிக 3
தணிகுவது 1
தணிகுவள் 1
தணித்தனன் 1
தணித்து 4
தணிதல் 1
தணிதலும் 2
தணிதற்கும் 1
தணிதி 1
தணிந்த 8
தணிந்தனன் 2
தணிந்தீக 1
தணிந்து 9
தணிந்தே 1
தணிப்ப 1
தணிப்பாரும் 1
தணிப்பான் 2
தணிப்பு 1
தணிய 7
தணியா 2
தணியாத 2
தணியாது 2
தணியின் 2
தணியும் 7
தணியுமே 1
தணியுமோ 1
தணிவு 6
தணிவு-உற 1
தத்த 3
தத்தம் 20
தத்தமக்கு 1
தத்தன் 1
தத்தி 3
தத்து 2
தத்து-உற்று 2
தத்துபு 1
தத்தும் 1
தத்துவம் 1
தத்தை 1
ததர் 12
ததர்_வாய் 1
ததரல் 2
ததும்ப 6
ததும்பி 1
ததும்பிய 1
ததும்பின 1
ததும்பு 3
ததும்பும் 8
ததும்புவன 2
ததை 14
ததைந்த 15
ததைந்தது 1
ததைந்து 2
ததைய 10
ததைஇ 1
தந்த 78
தந்ததன்-தலையும் 1
தந்தது 3
தந்தமை 1
தந்தன்று 1
தந்தன்றே 2
தந்தன 1
தந்தனன் 2
தந்தனனே 3
தந்தனென் 1
தந்தனை 4
தந்தனைத்தற்கோ 2
தந்தனையால் 1
தந்தாயும் 1
தந்தார் 3
தந்தார்க்கே 1
தந்தாரவரொடும் 1
தந்தாரும் 1
தந்தாள் 3
தந்தாளா 1
தந்தான் 1
தந்தானை 1
தந்திட்ட 1
தந்திட்டது 1
தந்திட்டு 1
தந்திட 1
தந்திரத்தின் 1
தந்திரத்து 1
தந்து 51
தந்தும் 3
தந்தே 2
தந்தை 63
தந்தை-தன் 1
தந்தை_பெயரன் 1
தந்தைக்கு 6
தந்தைகண் 1
தந்தையர் 1
தந்தையர்க்கு 1
தந்தையார் 1
தந்தையாலானும் 1
தந்தையான் 1
தந்தையும் 9
தந்தையேஆயினும் 1
தந்தையை 3
தந்தையை_கொன்றானை 1
தந்தையோடு 1
தந்தோய் 1
தந்தோன் 1
தந்தோனே 1
தப்பல் 3
தப்பலின் 1
தப்பற்கு 4
தப்பற்கும் 1
தப்பா 2
தப்பார் 1
தப்பி 1
தப்பித்தான் 1
தப்பிய 3
தப்பியார் 2
தப்பியோன் 1
தப்பின் 1
தப்பினவே 1
தப்பினேன் 1
தப்பு 1
தப்புந 1
தப்புநர் 1
தப்பும் 1
தப 15
தபு 16
தபுக்கும் 2
தபுத்த 5
தபுத்த-காலை 1
தபுத்தனன் 1
தபுத்தீர் 1
தபுத்து 2
தபுதி 1
தபுந 1
தம் 244
தம்-மின் 5
தம்-வயின் 5
தம்கண் 3
தம்கண்ணேயானும் 1
தம்தம் 1
தம்பலம் 1
தம்பால் 1
தம்பி 2
தம்பியொடு 1
தம்பொருட்டு 1
தம்மால் 2
தம்மாலும் 1
தம்மாலே 1
தம்மில் 2
தம்மின் 6
தம்மினே 1
தம்முடையார் 1
தம்முழை 1
தம்முள் 8
தம்முளும் 1
தம்முன் 5
தம்முனும் 1
தம்மேல் 1
தம்மேலே 1
தம்மை 36
தம்மையும் 1
தம்மொடு 12
தம்மொடும் 1
தம்மோடு 2
தம்மோன் 2
தம்வயின் 1
தம 2
தமக்கு 22
தமக்கே 1
தமக்கோ 1
தமது 6
தமர் 47
தமர்க்கு 2
தமர்தம் 1
தமரா 2
தமராய் 1
தமராலும் 1
தமரின் 3
தமரினும் 1
தமருள்ளும் 1
தமரே 1
தமரேயும் 1
தமரை 3
தமரையும் 2
தமவும் 1
தமவே 2
தமவேயும் 1
தமன் 1
தமனிய 3
தமனியம் 2
தமாலம் 1
தமி 1
தமித்தா 1
தமித்து 1
தமிய 1
தமியம் 2
தமியமாய் 1
தமியர் 14
தமியரே 1
தமியவே 2
தமியள் 6
தமியளும் 1
தமியன் 5
தமியனாய் 2
தமியார் 1
தமியென் 1
தமியே 2
தமியேம் 1
தமியேன் 1
தமியை 4
தமியோர் 1
தமியோர்க்கு 2
தமியோன் 1
தமிழ் 15
தமிழ்ச்சங்கம் 1
தமிழ்நாட்டு 1
தமிழ்நாட்டு_அகம் 1
தமிழகம் 1
தமிழால் 1
தமிழை 1
தமின் 1
தமை 1
தயக்கு 1
தயங்க 17
தயங்கிய 2
தயங்கு 15
தயங்குபு 1
தயங்கும் 2
தயிர் 13
தயிரின் 1
தர 50
தர_தர 4
தரங்க 1
தரத்தர 3
தரப்பட்டவள் 1
தரல் 9
தரலான் 1
தரலும் 1
தரலோ 1
தரவின் 1
தரவு 1
தரள 1
தரற்கு 3
தரற்கே 1
தராய் 1
தராய்_கண் 1
தராஅர் 1
தரிக்க 1
தரின் 1
தரினும் 3
தரினே 1
தரீஇ 14
தரீஇய 10
தரீஇயர் 8
தரு 54
தரு-மார் 1
தருக்கம் 1
தருக்கலும் 1
தருக்கி 2
தருக்கிய 1
தருக்கினார் 1
தருக்கினால் 1
தருக்கு 2
தருக்குக 1
தருக்கும் 1
தருக்குவர் 1
தருக்கேம் 1
தருக 2
தருகம் 2
தருகல்லாய் 2
தருகிற்கும் 1
தருகிற்பாய் 1
தருகுவர் 1
தருகுவல் 1
தருகுவன் 5
தருகுவன்-கொல்லோ 1
தருகுவென் 3
தருகுவேம் 1
தருகுவை 1
தருதல் 3
தருதலான் 1
தருதலின் 1
தருதலும் 4
தருதியோ 1
தருநர் 1
தருநரும் 1
தருநன் 1
தருப்பை 1
தருப 2
தருபாக்கு 1
தருபு 4
தரும் 60
தரும்-மார் 7
தருமமும் 1
தருமமொடு 1
தருமனும் 1
தருமால் 1
தருமே 6
தருமோ 3
தருவது 5
தருவது-கொல்லோ 1
தருவதோ 1
தருவனர் 3
தருவார் 1
தருவாரும் 1
தருவாளோ 3
தருவான் 2
தருவேனே 1
தரூஉ 2
தரூஉந்து 1
தரூஉம் 30
தரூஉம்-மார் 1
தரை 2
தலை 524
தலை_பிரி_ஒருவனை 1
தலைக்கண் 1
தலைக்கண்ணது 1
தலைக்கு 1
தலைக்குடை 1
தலைக்கூட 1
தலைக்கூடி 4
தலைக்கை 2
தலைக்கொண்ட 13
தலைக்கொண்டு 8
தலைக்கொள்-மார் 1
தலைக்கொள்வாரை 1
தலைக்கொள்ள 3
தலைக்கொள்ளும் 1
தலைக்கோல் 1
தலைக 1
தலைச்செல்லா 1
தலைச்செல்லார் 1
தலைச்சென்று 11
தலைசிறத்தல் 1
தலைசிறந்து 1
தலைசெய 1
தலைத்தந்து 2
தலைத்தந்தோயே 2
தலைத்தந்தோரே 1
தலைத்தருதல் 1
தலைத்தரும் 1
தலைத்தரூஉம் 1
தலைத்தலை 11
தலைத்தார் 1
தலைத்து 1
தலைதிரியாது 1
தலைநிற்க 1
தலைப்பட்ட 3
தலைப்பட்டது 1
தலைப்பட்டவர்க்கு 1
தலைப்பட்டாம் 1
தலைப்பட்டார் 1
தலைப்படலும் 2
தலைப்படா 1
தலைப்படாதார் 1
தலைப்படினே 1
தலைப்படுத்தல் 1
தலைப்படுதல் 2
தலைப்படும் 2
தலைப்படுவர் 3
தலைப்படுவன் 1
தலைப்படுவாயோ 1
தலைப்படுவார் 1
தலைப்பாடு 2
தலைப்பிரிதல் 1
தலைப்பிரிந்த 3
தலைப்பிரிய 1
தலைப்பிரியாதார் 1
தலைப்பிரியாது 1
தலைப்பிரிவு 1
தலைப்பெய்த 2
தலைப்பெய்தீமே 1
தலைப்பெய்து 4
தலைப்பெய்யார் 1
தலைப்பெய 1
தலைப்பெயர்க்கும் 2
தலைப்பெயர்த்து 1
தலைப்பெயர்ந்து 2
தலைப்பெயர 3
தலைப்பெயரி 1
தலைப்பெயரும் 2
தலைப்பெயற்கு 1
தலைப்பெயின் 1
தலைப்போகு 1
தலைபிரியா 1
தலைபெயர்க்கும் 3
தலைபோகாமை 1
தலைபோகிய 1
தலைமக்கள் 2
தலைமகள் 1
தலைமகன் 1
தலைமகன்தம் 1
தலைமகனும் 3
தலைமகனை 1
தலைமடங்க 1
தலைமணக்கும் 1
தலைமணந்த 12
தலைமணந்தன்று 1
தலைமணந்து 1
தலைமணந்தே 1
தலைமயக்கிய 1
தலைமயங்காது 1
தலைமயங்கி 1
தலைமயங்கிய 6
தலைமிகுத்த 1
தலைமை 2
தலைமையர் 1
தலைமையும் 1
தலைய 17
தலையது 1
தலையர் 3
தலையளி 2
தலையளிக்கும் 1
தலையளித்தக்கண்ணும் 1
தலையளித்து 1
தலையளிப்பின் 1
தலையளிப்பினும் 1
தலையன 1
தலையாக 2
தலையாகத்தான் 1
தலையாது 2
தலையாய 2
தலையாயர் 3
தலையாயார் 2
தலையாலம்கானத்து 1
தலையாளர்க்கு 1
தலையாற்று 1
தலையிட்டு 2
தலையில் 1
தலையின் 4
தலையின்று 2
தலையினால் 1
தலையும் 14
தலையுள் 2
தலையே 9
தலையேஆயினும் 1
தலையையும் 1
தலையொடு 1
தலையோடு 2
தலையோர் 1
தலைவ 6
தலைவந்த 4
தலைவந்தக்கண்ணும் 1
தலைவந்தக்கால் 1
தலைவந்தன்று 1
தலைவந்து 3
தலைவர் 3
தலைவராய் 1
தலைவரினும் 4
தலைவரினே 2
தலைவருந 1
தலைவரும் 1
தலைவருவ 1
தலைவற்கு 1
தலைவன் 12
தலைவனாக 1
தலைவனை 1
தலைவாய் 1
தலைவைத்த 1
தலைவைத்தான் 1
தலைவைத்து 1
தலைவைப்ப 1
தலைஇ 30
தலைஇய 28
தவ்வென்றன்றே 1
தவ்வென்று 1
தவ்வென்னும் 1
தவ்வென 2
தவ்வையை 1
தவ 36
தவசி 5
தவசிகள் 2
தவசியர் 1
தவத்தால் 2
தவத்தான் 3
தவத்திற்கு 1
தவத்தின் 3
தவத்தினால் 1
தவத்துக்கு 1
தவத்தொடு 1
தவத்தோற்கே 1
தவம் 44
தவமானும் 1
தவமும் 6
தவமே 1
தவமேல் 1
தவர்க்கு 4
தவரே 1
தவல் 9
தவலும் 1
தவலே 1
தவழ் 14
தவழ்ந்த 1
தவழ்ந்து 1
தவழ்பவை 1
தவழ்பு 1
தவழ 2
தவழும் 13
தவளை 1
தவளையும் 1
தவற்றினால் 1
தவற்றை 1
தவறிலீர்-மன்-கொலோ 1
தவறு 43
தவறும் 3
தவறே 1
தவறோ 5
தவா 3
தவாது 1
தவாவாம் 1
தவாஅ 3
தவாஅது 1
தவாஅலியரோ 2
தவிசு 1
தவிர் 1
தவிர்க்கும் 4
தவிர்க்குவம் 1
தவிர்க 1
தவிர்குதல் 1
தவிர்த்த 5
தவிர்த்தனிர் 1
தவிர்தலை 1
தவிர்ந்த 1
தவிர்ந்ததை 1
தவிர்ந்தன்றால் 1
தவிர்ந்தனம் 2
தவிர்ந்தனன் 1
தவிர்ந்தனை 1
தவிர்ந்து 2
தவிர்ந்தேன் 1
தவிர்ப்ப 2
தவிர்ப்பவும் 1
தவிர்ப்பான் 1
தவிர்பு 4
தவிர்வு 5
தவிர 4
தவிரலர் 3
தவிரா 3
தவிராது 9
தவிரான் 1
தவிரும் 2
தழங்கண் 1
தழங்கு 12
தழங்குகுரல் 1
தழங்குரல் 2
தழலும் 2
தழலை 1
தழாலின் 1
தழிஞ்சி 1
தழீஇ 76
தழீஇக்கொண்டு 1
தழீஇம் 2
தழீஇய 37
தழீஇயது 1
தழீஇயவன் 1
தழீஇயினர் 1
தழீஇயினன் 1
தழீஇயினும் 1
தழீஇயினேன் 1
தழீஇயும் 2
தழு 1
தழும்பன் 3
தழும்பு 2
தழுவ 3
தழுவப்பட்டார்க்கு 1
தழுவா 1
தழுவிய 2
தழுவு 1
தழுவு-வழி 1
தழுவுதல் 1
தழுவும் 1
தழுவுவோர் 1
தழூஉ 13
தழூஉ_அணி 1
தழூஉகம் 1
தழூஉம் 3
தழூஉவின் 1
தழென 1
தழை 63
தழையர் 1
தழையள் 1
தழையினும் 1
தழையும் 3
தழையே 1
தழையோர் 1
தழைஇ 1
தள்ளா 3
தள்ளாது 3
தள்ளாதோர் 1
தள்ளாதோரே 1
தள்ளாமை 2
தள்ளியும் 3
தள்ளினும் 1
தள்ளும் 1
தளம்பு 1
தளர் 12
தளர்_இயலவரொடு 1
தளர்_இயால் 1
தளர்க்கும் 4
தளர்ச்சி 1
தளர்தல் 1
தளர்தலும் 1
தளர்ந்த 1
தளர்ந்து 6
தளர்பு 6
தளர்பு_தளர்பு 1
தளர்வார் 3
தளர்வு 1
தளர 4
தளரா 5
தளராதவர் 2
தளராது 1
தளரான் 1
தளரியலாய் 1
தளரின் 1
தளரினும் 2
தளரும் 6
தளரேன் 1
தளவ 3
தளவம் 6
தளவமும் 2
தளவமொடு 1
தளவின் 6
தளவு 1
தளவும் 1
தளவே 1
தளவொடு 4
தளி 28
தளித்து 1
தளியின் 1
தளியொடு 1
தளிர் 88
தளிர்க்கும் 4
தளிர்க்குமாம் 1
தளிர்க்குவேம்-மன் 1
தளிர்த்த 1
தளிர்ப்ப 5
தளிர 1
தளிரின் 5
தளிரே 2
தளிரொடு 3
தளிரொடும் 2
தளும்பல் 1
தளை 19
தளையாளர் 1
தளையும் 2
தளைவிட்ட 3
தளைவிட 1
தளைவிடூஉம் 2
தற்காத்தல் 1
தற்செய்கை 1
தற்செய்வான் 1
தற்செருக்கு 1
தற்சென்றார் 1
தற்சேர்ந்தார் 2
தற்று 1
தறி 6
தறுகண் 7
தறுகண்மை 5
தறுகணாளர் 2
தறைந்த 1
தன் 399
தன்-கண் 1
தன்-வயின் 3
தன்கண் 2
தன்முன் 1
தன்மை 11
தன்மைத்துஆயினும் 2
தன்மைத்தே 1
தன்மையது 1
தன்மையர்போலும் 1
தன்மையவர் 1
தன்மையான் 1
தன்மையிலாளர் 2
தன்மையும் 1
தன்மையோ 1
தன்னால்தான் 1
தன்னின் 4
தன்னினும் 3
தன்னுடையான் 1
தன்னும் 5
தன்னுள் 1
தன்னை 38
தன்னைத்தான் 1
தன்னைமார் 2
தன்னைமாரே 3
தன்னையர் 3
தன்னையா 1
தன்னையும் 1
தன்னையே 2
தன்னொடு 8
தன்னோடு 1
தன்னோர் 1
தன 3
தனக்கு 28
தனக்கும் 1
தனக்கே 2
தனது 4
தனதுஆயின் 1
தனம் 1
தனாது 1
தனி 30
தனிசு 1
தனித்தலை 1
தனித்து 4
தனித்தே 2
தனிதனி 1
தனிப்போக்கு 1
தனிமை 4
தனிமையானே 1
தனிமையின் 2
தனியவர் 1
தனியன் 3
தனியில் 1
தனியே 4
தனியேம் 1
தனியை 2
தனியோர் 2

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

தக்க (29)

வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
முன்னரே சாம் நாள் முனி தக்க மூப்பு உள – நாலடி:10 2/1
கண் அவா தக்க கலம் – நாலடி:26 1/4
இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின் – நாலடி:31 2/1
பழி தக்க செய்யான் பசித்தல் தவறோ – நாலடி:31 2/2
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் – நாலடி:32 6/2
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம் – நாலடி:37 1/2,3
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/3
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – குறள்:6 4/1
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – குறள்:47 6/1
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க
செய்யாமையானும் கெடும் – குறள்:47 6/1,2
தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – குறள்:57 1/1
நோ தக்க நட்டார் செயின் – குறள்:81 5/2
குடிமைக்கும் தக்க செயல் – ஆசாரக்:49/3
தக்க நெறியிடை பின்னும் செல பெறார் – பழ:46/3
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் – சிறுபஞ்:38/3
வருவாய்க்கு தக்க வழக்கு அறிந்து சுற்றம் – சிறுபஞ்:41/1
உக்க வழியராய் ஒல்குவார் தக்க
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் – சிறுபஞ்:79/2,3
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் – கைந்:48/3
நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க
பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே – கைந்:55/2,3

மேல்


தக்கது (17)

வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து – நாலடி:11 2/4
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல் – நாலடி:23 8/2
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:22 10/2
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – குறள்:69 6/2
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:78 10/2
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின் – குறள்:102 8/1
அறம் நாண தக்கது உடைத்து – குறள்:102 8/2
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள்:114 7/2
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/2
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் – திரி:75/3
தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் – பழ:202/2
தக்கது இளையான் தவம் செல்வன் ஊண் மறுத்தல் – சிறுபஞ்:96/1
தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது – சிறுபஞ்:96/2
தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் – சிறுபஞ்:96/2,3

மேல்


தக்கதோ (4)

கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15

மேல்


தக்கம் (2)

தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் – சிறுபஞ்:75/2

மேல்


தக்கவர் (2)

தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி – பழ:296/2

மேல்


தக்கவிர் (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ – கலி 146/19

மேல்


தக்கன்றால் (1)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5

மேல்


தக்கன்று (1)

நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை – நற் 72/2

மேல்


தக்கன்றே (3)

அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/4
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை – குறு 263/6

மேல்


தக்கனரே (1)

நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1

மேல்


தக்கனள் (1)

புல்லாள் புல தக்கனள் – குறள்:132 6/2

மேல்


தக்காய் (4)

நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/6
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய்/தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 136/11

மேல்


தக்கார் (13)

கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் – நாலடி:4 8/3
தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க தன் உடம்பின் – நாலடி:8 10/1
பொரீஇ பொருள் தக்கார் கோடலே வேண்டும் – நாலடி:22 10/2
தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் – நாலடி:26 9/3
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர் – குறள்:12 4/1
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லனை – குறள்:45 6/1
தகை மாண்ட தக்கார் செறின் – குறள்:90 7/2
தாம் நட்டு ஒழுகுதற்கு தக்கார் என வேண்டா – பழ:14/1
பூண் தகு மார்ப பொருள் தக்கார் வேண்டாமை – பழ:178/3
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய – பழ:209/1
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார்
இழிசினர்க்கேயானும் பசித்தார்க்கு ஊண் ஈத்தல் – சிறுபஞ்:75/2,3
தக்கார் வழி கெடாதாகும் தகாதவர் – சிறுபஞ்:79/1

மேல்


தக்கார்க்கு (2)

தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு – குறள்:22 2/1,2
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள்:101 6/1

மேல்


தக்கார்க்கும் (1)

தாமேயும் இன்புறார் தக்கார்க்கும் நன்று ஆற்றார் – நாலடி:33 7/1

மேல்


தக்கார்க்கே (1)

தருமமும் தக்கார்க்கே செய்யா ஒருநிலையே – நாலடி:25 10/2

மேல்


தக்கார்க்கேல் (1)

தவம் எளிது தானம் அரிது தக்கார்க்கேல்
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/1,2

மேல்


தக்காரும் (2)

தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – குறள்:74 1/1

மேல்


தக்காரேதாம் (1)

தறி எறியார் தக்காரேதாம் – சிறுபஞ்:84/4

மேல்


தக்காரோடு (1)

தக்காரோடு ஒன்றி தமராய் ஒழுகினார் – பழ:18/1

மேல்


தக்காள் (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19

மேல்


தக்கான் (2)

செறு தக்கான் மன்ற பெரிது – கலி 84/19
விய தக்கான் வாழும் எனின் – நாலடி:33 5/4

மேல்


தக்கிணை (1)

தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் – ஆசாரக்:3/1

மேல்


தக்கு (2)

நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3

மேல்


தக்குழி (2)

தக்குழி ஈதல் இனிது – இனிய40:19/4
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/3

மேல்


தக்கோலம் (1)

தக்கோலம் தின்று தலை நிறைய பூ சூடி – நாலடி:5 3/1

மேல்


தக்கோனை (2)

யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை/யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/3,4
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை/நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/7,8

மேல்


தக (53)

இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக/வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 30,31
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக/இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 162,163
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/4
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
நோகோ யானே நோ_தக வருமே – பதி 26/5
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக/பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 29/9
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக – கலி 36/19
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக/பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/9,10
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/10
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக/கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/12,13
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக/வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/8,9
வாள் தக வைகலும் உழக்கும் – புறம் 342/14
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக/கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/15,16
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக/இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/14,15
நிற்க அதற்கு தக – குறள்:40 1/2
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/2,3
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து – பழ:132/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/2,3
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3
அகத்தே வாழ்வான் தக – ஏலாதி:71/4

மேல்


தகட்ட (1)

முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215

மேல்


தகட்டு (5)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு/உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 27,28
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ – அகம் 261/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19

மேல்


தகடு (2)

தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40

மேல்


தகடூர் (1)

வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9

மேல்


தகடே (1)

நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் – நாலடி:27 6/1

மேல்


தகத்துஅரோ (1)

தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா – நாலடி:14 8/3

மேல்


தகர் (10)

வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர்/ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 87,88
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர்/அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 503,504
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே – நாலடி:38 6/3
தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் – நாலடி:38 8/2
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர்
தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து – குறள்:49 6/1,2
நாய் பின்னதாக தகர் – பழ:156/4

மேல்


தகர்ந்து (1)

குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து
சென்று இசையா ஆகும் செவிக்கு – நாலடி:26 7/3,4

மேல்


தகர (5)

தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி – நாலடி:16 6/1
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி – திணை150:77/3

மேல்


தகரம் (8)

தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/16
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம்/மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 117/11
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை – திணை150:24/1

மேல்


தகரமும் (2)

தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/6
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21

மேல்


தகரன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210

மேல்


தகரொடு (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77

மேல்


தகரோடு (2)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141

மேல்


தகல் (1)

துன்னியார் துய்ப்பர் தகல் வேண்டா துன்னி – நாலடி:17 7/2

மேல்


தகவு (18)

தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் – அகம் 286/11
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே – புறம் 36/13
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி – புறம் 387/21
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் – நாலடி:25 1/1
காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க – நான்மணி:42/2
தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் – திணை150:119/2
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர் – குறள்:12 4/1
எனக்கு தகவு அன்றால் என்பதே நோக்கி – பழ:102/1
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் – பழ:149/3
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும் – பழ:224/1
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் – பழ:322/2
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின் – பழ:375/1

மேல்


தகவும் (1)

தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் – திணை150:119/2

மேல்


தகவே (4)

கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே – குறு 137/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5

மேல்


தகவேகொல் (1)

தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல்
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/2,3

மேல்


தகாதவர் (1)

தக்கார் வழி கெடாதாகும் தகாதவர்
உக்க வழியராய் ஒல்குவார் தக்க – சிறுபஞ்:79/1,2

மேல்


தகாது (1)

நீ தகாது என்று நிறுத்து – ஐந்70:71/4

மேல்


தகாஅ (2)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57

மேல்


தகாஅது (1)

தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4

மேல்


தகாஅய் (1)

தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19

மேல்


தகாஅர் (1)

புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர்/இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/13,14

மேல்


தகாஅன் (1)

தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4

மேல்


தகு (31)

வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 42
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
பெரும் தகு தாளாண்மைக்கு ஏற்க அரும் பொருள் – ஐந்70:29/3
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் – திரி:24/1
பூண் தகு மார்ப பொருள் தக்கார் வேண்டாமை – பழ:178/3
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் – பழ:383/1
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை – முது:6 2/1

மேல்


தகுதி (8)

தண்ணம் துறைவன் தகுதி/நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/3,4
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/17
தாரித்திருத்தல் தகுதி மற்று ஓரும் – நாலடி:8 2/2
தகுதி இறுவாய்த்து உயிர் – நான்மணி:17/4
தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன – நான்மணி:85/2
தகுதி என ஒன்றும் நன்றே பகுதியான் – குறள்:12 1/1
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான் – முது:10 6/1

மேல்


தகுதியால் (1)

தகுதியால் வாழ்தல் இனிது – இனிய40:20/4

மேல்


தகுதியான் (1)

தகுதியான் வென்றுவிடல் – குறள்:16 8/2

மேல்


தகுதியும் (1)

தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே – புறம் 238/19

மேல்


தகுந (7)

மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந/இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/1,2
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/13
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7

மேல்


தகும் (3)

திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம் – அகம் 153/1
தாய் அன்னன் என்ன தகும் – ஏலாதி:6/4

மேல்


தகுமே (2)

பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே/மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/2,3

மேல்


தகுமோ (7)

இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/9
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/8
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை – குறு 342/4
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ
குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம் – திணை50:44/2,3

மேல்


தகுவது (1)

பொறுத்தல் தகுவது ஒன்று அன்றோ நிற கோங்கு – நாலடி:23 3/2

மேல்


தகுவதோ (3)

துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் – நாலடி:23 6/2
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி – ஐந்50:46/3
தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை – ஐந்70:54/2

மேல்


தகுவன (2)

துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/18
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/5

மேல்


தகுவி (5)

பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி/என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென – குறு 364/3,4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி/தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/12,13
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி/ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/15,16
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி/சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/8,9
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி/சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/21,22

மேல்


தகுவியை (1)

நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13

மேல்


தகை (111)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை/முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 112,113
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/4
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – ஐங் 462/4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை/மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/12
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/35
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் – கலி 60/10
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 77/5
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/17
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை – கலி 120/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/11
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை/வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/6,7
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் – புறம் 65/10
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை – புறம் 158/15
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/11
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே – புறம் 340/9
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை – புறம் 378/19
தொகை இனிது தொட்டு வழங்கின் தகை உடைய – நான்மணி:36/2
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/2
தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:27/1
உறைத்து இருள் கூர்ந்தன்று வானம் பிறை தகை
கொண்டன்று பேதை நுதல் – கார்40:17/3,4
தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி – கார்40:26/2
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/2
தந்தையார் தம் ஊர் தகை – திணை150:138/4
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற – குறள்:6 6/1
கேட்டார் பிணிக்கும் தகை அவாய் கேளாரும் – குறள்:65 3/1
தகை மாண்ட தக்கார் செறின் – குறள்:90 7/2
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – குறள்:92 6/1
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை
பேதைக்கு அமர்த்தன கண் – குறள்:109 4/1,2
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள்:131 5/1,2
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3
தாரா இரியும் தகை வயல் ஊரனை – கைந்:40/1
தாது அவிழ் கோதை தகை இயலார் தாம் புலப்பர் – கைந்:43/2

மேல்


தகை-மார் (1)

மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார்/வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/4,5

மேல்


தகைக்குநர் (1)

சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/16

மேல்


தகைக்குவென் (1)

சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் – ஐங் 118/3

மேல்


தகைகையும் (1)

தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர் – திரி:2/1

மேல்


தகைத்த (6)

ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த/வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/22,23
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் – பதி 23/4
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/5
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/20
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/5

மேல்


தகைத்தலும் (2)

வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/5
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9

மேல்


தகைத்தற்கும் (1)

பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2

மேல்


தகைத்தனென் (1)

நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20

மேல்


தகைத்து (7)

கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து/நல்லாய் கேள் – கலி 102/16,17
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து – குறள்:13 5/2
தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து – குறள்:49 6/2

மேல்


தகைத்துஅரோ (1)

எதிர் செல தின்று அன்ன தகைத்துஅரோ என்றும் – நாலடி:22 1/3

மேல்


தகைத்தே (4)

பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60
பழவினையும் அன்ன தகைத்தே தன் செய்த – நாலடி:11 1/3
வாழ்தலும் அன்ன தகைத்தே ஒருவன்தான் – நாலடி:20 2/3
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1

மேல்


தகைந்தன (2)

செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் – கார்40:19/2
ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க – கார்40:36/2

மேல்


தகைப்ப (3)

கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 3/22
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/12

மேல்


தகைப்பன (3)

அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன/வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/13,14
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன/என ஆங்கு – கலி மேல்


தகைப்பின் (5)

கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின்/புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 143,144
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின்/பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/4,5
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின்/புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/7,8
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின்/நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/10,11

மேல்


தகைபெற்ற (2)

நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11

மேல்


தகைபெற்று (1)

தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/23

மேல்


தகைபெற (8)

சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 42
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற/பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் – நற் 120/6,7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற/பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 30/18,19
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/12
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய – அகம் 366/1

மேல்


தகைபெறு (1)

தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6

மேல்


தகைமே (1)

நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே/கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி மேல்


தகைமை (5)

பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு – நாலடி:17 10/1
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – குறள்:41 5/1
கெழு தகைமை கேடு தரும் – குறள்:70 10/2
படையின் படை தகைமை நன்று – பழ:324/4
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை – சிறுபஞ்:43/1

மேல்


தகைமைக்கண் (2)

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே – குறள்:62 3/1
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு – குறள்:88 4/2

மேல்


தகைமையவர் (1)

கெடுக்கும் தகைமையவர் – குறள்:45 7/2

மேல்


தகைமையார் (1)

தம் தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன – பழ:245/1

மேல்


தகைமையின் (4)

அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின்/நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் – அகம் 32/14

மேல்


தகைமையும் (2)

தானம் கொடுக்கும் தகைமையும் மானத்தால் – திரி:23/1
தன் குடிமை குன்றா தகைமையும் அன்பு ஓடி – திரி:41/2

மேல்


தகைமையே (1)

மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/11

மேல்


தகைமையை (1)

இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/4

மேல்


தகைய (10)

மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
காமரு தகைய கான வாரணம் – நற் 21/8
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய/அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/1,2
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய/தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/3,4
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய/கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 461/1,2
தவழும் தகைய புறவு – கார்40:5/4
ஆற்றும் தகைய அரசு அடைந்தார்க்குஆயினும் – பழ:150/1
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் – சிறுபஞ்:37/3

மேல்


தகையஃது (1)

பலரே தகையஃது அறியாதோரே – புறம் 360/10

மேல்


தகையது (2)

தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா – கலி 87/15
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது/தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி மேல்


தகையமோ (1)

தண் வயல் ஊரன் புலக்கும் தகையமோ
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/1,2

மேல்


தகையர் (1)

பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர்
ஈடு இல்லதற்கு இல்லை பாடு – பழ:96/3,4

மேல்


தகையவர் (1)

தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8

மேல்


தகையவள் (1)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18

மேல்


தகையவாய் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13

மேல்


தகையவே (3)

துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் – குறள்:42 8/1

மேல்


தகையள் (1)

ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/15

மேல்


தகையன்னே (1)

பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே/அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/11,12

மேல்


தகையனோ (1)

தான் கலந்து உள்ளா தகையனோ நேரிழாய் – கைந்:4/3

மேல்


தகையார் (1)

தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25

மேல்


தகையாரை (1)

தலைமை கருதும் தகையாரை வேந்தன் – பழ:349/1

மேல்


தகையால் (2)

தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு – கலி 139/29
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – குறள்:119 2/1

மேல்


தகையான் (3)

படை தகையான் பாடு பெறும் – குறள்:77 8/2
விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான் – குறள்:81 4/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/2

மேல்


தகையின் (1)

விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின்/கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி மேல்


தகையினால் (2)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
தகையினால் எம் சீறூர் தங்கினிராய் நாளை – திணை150:69/3

மேல்


தகையினான் (1)

புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் – பரி 7/51

மேல்


தகையும் (3)

சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – குறள்:77 8/1

மேல்


தகையே (2)

மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15

மேல்


தகையேன் (1)

உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன்/நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/19,20

மேல்


தகையோ (3)

நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20

மேல்


தகையோள் (1)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5

மேல்


தகையோன் (1)

தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 161

மேல்


தகைவரை (1)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4

மேல்


தகைவு (1)

தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2

மேல்


தகைஇய (1)

தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8

மேல்


தங்க (2)

இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க/நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் – புறம் 307/6,7

மேல்


தங்கண் (5)

உபகாரம் செய்து அதனை ஓராதே தங்கண்
அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம் – நாலடி:7 9/1,2
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே – இனிய40:9/1
அருமையுடைய பொருள் உடையார் தங்கண்
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல் – பழ:23/1,2
நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண்
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி – பழ:265/1,2
தங்கண் அழிவு தாம் செயற்க எங்கானும் – பழ:267/2

மேல்


தங்கல் (2)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே – நாலடி:37 5/2

மேல்


தங்கலர் (3)

தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6

மேல்


தங்கள் (2)

தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண் – திணை150:30/2
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் – பழ:149/3

மேல்


தங்கா (6)

தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
பரவா வெளிப்படா பல்லோர்கண் தங்கா
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே – நாலடி:9 8/1,2
பொங்கரும் ஞாங்கர் மலர்ந்தன தங்கா
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/1,2
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள்:2 9/1
புலை பொருள் தங்கா வெளி – பழ:17/4

மேல்


தங்காது (3)

சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது/நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/3,4
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது/வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/15,16

மேல்


தங்கார் (2)

தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24
தட மலர் கோதையாய் தங்கார் வருவர் – கைந்:36/3

மேல்


தங்கான் (1)

இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான்/மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி மேல்


தங்கி (8)

திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி/தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 90,91
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி/சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 44,45
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி/குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/4,5
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற – அகம் 300/19
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி
செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் – குறள்:48 2/1,2

மேல்


தங்கிய (3)

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி – அகம் 193/12

மேல்


தங்கியது (1)

கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24

மேல்


தங்கியான் (1)

நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு – குறள்:12 7/2

மேல்


தங்கிற்று (2)

உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு – குறள்:88 4/2

மேல்


தங்கிற்றே (1)

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னும் செருக்கு – குறள்:62 3/1,2

மேல்


தங்கின் (5)

தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/10
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/13
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – குறள்:61 8/1

மேல்


தங்கினர் (1)

சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29

மேல்


தங்கினிர் (2)

தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/3
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் – புறம் 333/7

மேல்


தங்கினிராய் (1)

தகையினால் எம் சீறூர் தங்கினிராய் நாளை – திணை150:69/3

மேல்


தங்கினேன் (2)

கடவுளர் கண் தங்கினேன்/சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 97/7,8

மேல்


தங்கினை (1)

தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/15

மேல்


தங்குதல் (1)

பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் – திரி:39/3

மேல்


தங்குதற்கு (1)

தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/6

மேல்


தங்குபு (1)

நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122

மேல்


தங்கும் (6)

கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/2
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை – கலி 41/16
பலவின் பழத்துள் தங்கும்/மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே – அகம் 292/14,15
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/7
மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார் – நாலடி:25 6/3
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு – குறள்:39 9/2

மேல்


தங்குவை (1)

சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/4

மேல்


தங்கை (10)

உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை/பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – சிறு 190,191
வல் வில் கானவர் தங்கை/பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/6,7
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை/தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/5,6
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை/இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/1,2
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை/அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/5,6
அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு – திணை150:23/2
செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு – திணை150:24/3
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/3
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் – திணை150:33/2

மேல்


தங்கையர் (1)

தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர்/விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/3,4

மேல்


தச்ச (1)

தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248

மேல்


தச்சன் (5)

தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
எண் தேர் செய்யும் தச்சன்/திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/3,4
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/11
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன்/அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/4,5
புக்க வாய் எல்லாம் பிணம் பிறங்க தச்சன்
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:15/2,3

மேல்


தசம் (1)

தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 115

மேல்


தசும்பின் (2)

சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34

மேல்


தசும்பு (4)

துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/16

மேல்


தசும்பும் (2)

தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும்/கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/18,19

மேல்


தசை (3)

மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை/பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/13,14
நாய் வாயுள் நல்ல தசை – சிறுபஞ்:15/4

மேல்


தஞ்சம் (8)

தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/3
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம்/கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/2,3
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து – புறம் 34/19
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம்/இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/3,4
தஞ்சம் தமியனாய் சென்றேன் என் நெஞ்சை – திணை150:9/2
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு – குறள்:87 3/2
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1
முளிந்தாரை தஞ்சம் மொழியலோ வேண்டா – பழ:42/2

மேல்


தட்கும் (2)

அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4

மேல்


தட்ட (1)

உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668

மேல்


தட்டத்து (1)

புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து/தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 126,127

மேல்


தட்டாமல் (1)

தளிர் மேலே நிற்பினும் தட்டாமல் செல்லா – நாலடி:36 5/1

மேல்


தட்டி (1)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17

மேல்


தட்டித்து (1)

கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் – திரி:57/1,2

மேல்


தட்டை (9)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை/கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 9,10
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/11
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/4

மேல்


தட்டை_பறையின் (1)

தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3

மேல்


தட்டையின் (2)

மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின்/ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/2,3
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின்/நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/2,3

மேல்


தட்டையும் (4)

தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் – குறி 43
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4
தாழ்விடத்து நேர் கருதும் தட்டையும் ஊழினால் – திரி:15/2

மேல்


தட்டையேன் (1)

வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8

மேல்


தட்டையொடு (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5

மேல்


தட்டோர் (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29

மேல்


தட்டோரே (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே/தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே – புறம் 18/29,30

மேல்


தட்ப (11)

யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி – நற் 94/3
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப/பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 92/34,35
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப/ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று – கலி 98/24,25
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப/கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/7,8
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப/பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/1,2
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப/கன்று அமர் கறவை மான – புறம் 275/7,8

மேல்


தட (130)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை – பொரு 171
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை – முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/8
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு – நற் 186/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ – நற் 376/1
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே – குறு 87/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி – குறு 255/5
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள – பரி 3/39
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/17
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/15
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக – புறம் 388/8
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே – நாலடி:38 8/3
தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை – இனிய40:37/3
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் – கள40:22/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி – கள40:28/3
தட மென் பணை தோளி நீத்தாரோ வாரார் – ஐந்70:16/1
தந்தார்க்கே ஆமால் தட மென் தோள் இன்ன நாள் – திணை150:39/1
தட மலர் கோதையாய் தங்கார் வருவர் – கைந்:36/3
தண் துறை ஊரன் தட மென் பணை தோளாய் – கைந்:44/1

மேல்


தடத்து (1)

நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து/நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி மேல்


தடம் (34)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை – ஐங் 444/3
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் – கள40:30/2
வாள் தடம் கண் மாதரை நீத்து – ஐந்50:34/4
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த – ஐந்50:41/2
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/3
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் – திணை150:44/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/3
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் – திணை150:115/1
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – ஏலாதி:28/1
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய் – கைந்:25/3
தடம் தாள் மட நாராய் கேள் – கைந்:50/4

மேல்


தடம்கண்ணாய் (1)

தன் பருவம் செய்தது கானம் தடம்கண்ணாய்
என் பருவம் அன்று என்றி இன்று – திணை150:118/3,4

மேல்


தடவரல் (2)

தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3

மேல்


தடவரும் (1)

கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும்/புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/9,10

மேல்


தடவில் (2)

பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7

மேல்


தடவின் (1)

தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3

மேல்


தடவினுள் (1)

நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8

மேல்


தடவு (14)

தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 140/1
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – கைந்:57/2

மேல்


தடவுபு (1)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3

மேல்


தடற்று (1)

தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் – கள40:18/3

மேல்


தடாகம் (1)

தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77

மேல்


தடாரி (11)

கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி/இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 70,71
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி/அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/17,18
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ – புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி/ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/12,13
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி/இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/12,13

மேல்


தடாரியின் (1)

அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4

மேல்


தடாரியொடு (1)

தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு/ஆங்கு நின்ற என் கண்டு – புறம் 395/25,26

மேல்


தடாஅ (1)

தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9

மேல்


தடி (18)

கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ – நற் 120/5
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி/கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/9,10
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி/பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/12,13
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
தடி நிணம் மாந்திய பேஎய் நடுகல் – ஐந்50:35/2

மேல்


தடிதல் (1)

கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10

மேல்


தடிந்த (6)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த/தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/15,16

மேல்


தடிந்திட்டோய் (1)

தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 21/29

மேல்


தடிந்து (11)

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து/முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/15,16
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து/பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/6,7
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து/வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 9/70
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து/தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 21/8,9
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/3
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள்:2 7/1

மேல்


தடிபு (1)

பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5

மேல்


தடிய (1)

கொழும் தடிய சூடு என்கோ – புறம் 396/15

மேல்


தடியும் (3)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் – நாலடி:5 6/3

மேல்


தடியொடு (5)

கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ – மலை 177
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு/நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 563,564
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு/தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 60/6

மேல்


தடிவு (1)

தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் – புறம் 320/13

மேல்


தடுக்குநவும் (1)

இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும்/கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/4,5

மேல்


தடுக்கும் (2)

போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும்/மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் – பதி 60/7,8

மேல்


தடுத்த (8)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த/அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 400,401
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த/சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/2,3
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/14
கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த/மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/16,17
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3

மேல்


தடுத்தல் (1)

தானை தடுத்தல் இனிது – இனிய40:33/4

மேல்


தடுத்தன (1)

உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138

மேல்


தடுப்ப (4)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப/இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 192,193
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப/தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/18,19
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப/பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/4,5

மேல்


தடுமாற்றத்து (1)

தொல்லையது என்று உணர்வாரே தடுமாற்றத்து
எல்லை இகந்து ஒருவுவார் – நாலடி:4 3/3,4

மேல்


தடுமாற்றம் (4)

கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று – பரி 17/46
வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/16
கெடும் இது ஓர் யாக்கை என்று எண்ணி தடுமாற்றம்
தீர்ப்பேம் யாம் என்று உணரும் திண் அறிவாளரை – நாலடி:3 7/2,3
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம்
போஒம் துணை அறிவார் இல் – நாலடி:14 10/3,4

மேல்


தடுமாற்று (1)

தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5

மேல்


தடுமாறி (4)

தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி/வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 129/1
தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு – இன்னா40:3/4

மேல்


தடுமாறும் (3)

நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும்/வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/7,8
வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும்
தாளாளர்க்கு உண்டோ தவறு – நாலடி:20 1/3,4

மேல்


தடுமாறுவார் (1)

தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார்/மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி மேல்


தடை (2)

வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37

மேல்


தடையா (1)

நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 66

மேல்


தடையின (2)

தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17

மேல்


தடைஇ (5)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ/கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 69,70
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ/தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/6,7
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ/இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/1,2
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ/திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/12,13
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8

மேல்


தடைஇய (9)

அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய/கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/1,2
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய/வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/8,9
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/8

மேல்


தண் (563)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பொரு 169
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ – பொரு 226
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை – சிறு 186
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பெரும் 242
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் – பெரும் 282
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் – மது 263
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 270
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 63
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 81
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 527
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் – நற் 7/8
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நறும் தண் பொழில கானம் – நற் 9/11
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/2
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை – நற் 150/6
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை – நற் 193/4
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை – நற் 204/1
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/2
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே – குறு 70/2
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து – குறு 94/1
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் – குறு 160/5
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – குறு 304/7
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/5
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் – ஐங் 7/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/3
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
தண் தளிர் வௌவும் மேனி – ஐங் 38/3
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து – ஐங் 45/1
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/2
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/2
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும் – ஐங் 77/3
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/4
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் – ஐங் 85/2
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் – ஐங் 88/2
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/3
தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/3
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/4
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை – ஐங் 244/2
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த – ஐங் 404/3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் – ஐங் 413/1
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
ஆலி தண் மழை தலைஇய – ஐங் 437/2
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர – ஐங் 494/2
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய – பதி 31/15
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/10
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி – பதி 90/43
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/46
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் – பரி 7/23
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று – பரி 8/46
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
தளி பெருகும் தண் சினைய – பரி 8/91
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு – பரி 8/130
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/69
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண்/தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/130
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/10
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/34
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் – பரி 21/47
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/16
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/7
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/8
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
தண் பனி வைகல் எமக்கு – கலி 78/27
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 102/2
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 121/6
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் – கலி 134/1
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே – அகம் 13/24
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே – அகம் 23/9
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
தண் நறும் கானல் வந்து நும் – அகம் 30/14
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/2
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/18
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை – அகம் 74/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
அம் தண் காவிரி போல – அகம் 76/12
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் – அகம் 80/12
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே – அகம் 93/23
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/15
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
தண் கமழ் நீலம் போல – அகம் 143/15
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/12
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் – அகம் 228/3
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் – அகம் 230/3
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை – அகம் 258/5
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/12
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் – அகம் 300/5
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு – அகம் 306/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/12
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
தண் பொருநை புனல் பாயும் – புறம் 11/5
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/6
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/24
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே – புறம் 58/1
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் – புறம் 61/1
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/25
தண் கமழ் கோதை புனைய – புறம் 146/10
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் – புறம் 150/15
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் – புறம் 239/3
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/9
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/16
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் – புறம் 360/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/4
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் – புறம் 382/3
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் – புறம் 396/5
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:8 3/3
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:10 7/3
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் – நாலடி:10 8/3
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 7/3
நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 8/3
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை – நாலடி:14 8/1
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல – நாலடி:17 6/1
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் – நாலடி:21 9/1
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/3
இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப இன்னா செயினும் – நாலடி:23 7/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு – நாலடி:25 2/1
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/3
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 6/1
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 9/3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/3
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/3
சாய் பறிக்க நீர் திகழும் தண் வயல் ஊரன் மீது – நாலடி:39 9/1
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் – நாலடி:39 9/3
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:40 1/3
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் – நான்மணி:47/1
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள – கார்40:3/2
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/3
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று – கார்40:23/2
ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன – கார்40:25/2
பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம் – கார்40:28/2
ஊதை உளரும் நறும் தண் கா பேதை – கார்40:30/3
ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க – கார்40:36/2
தண் பதக்காலையும் வாரார் எவன்கொலோ – கார்40:38/3
தண் வயல் ஊரன் புலக்கும் தகையமோ – ஐந்50:27/1
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/3
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:45/1
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:45/1
பூம் தண் பொழிலுள் குருகு – ஐந்50:45/4
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம் – ஐந்50:46/1
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – ஐந்50:48/2
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:49/3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட – ஐந்50:50/1
இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் – ஐந்70:3/1
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப – ஐந்70:8/1
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ – ஐந்70:8/3
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி – ஐந்70:17/1
தண் துறை ஊரன் மலர் அன்ன மார்புற – ஐந்70:46/3
தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை – ஐந்70:54/2
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் – திணை50:8/1
புன்கு பொரி மலரும் பூம் தண் பொழில் எல்லாம் – திணை50:14/1
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் – திணை50:21/3
தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து – திணை50:23/3
தண் பெயல் கான்ற புறவு – திணை50:24/4
நெய்தல் படப்பை நிறை கழி தண் சேர்ப்பன் – திணை50:41/1
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2
நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை – திணை150:24/1
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் – திணை150:32/1
தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் – திணை150:34/1
தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள் – திணை150:34/3
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே – திணை150:38/2
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் – திணை150:39/3
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் – திணை150:45/1
எங்கு வருதி இரும் கழி தண் சேர்ப்ப – திணை150:49/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த – திணை150:61/3
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/4
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண் – திணை150:70/1
தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/3
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/3
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா – திணை150:110/3
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/4
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே – திணை150:139/3
தண் கயத்து தாமரை நீள் சேவலை தாழ் பெடை – திணை150:142/1
தண் பதத்தான் தானே கெடும் – குறள்:55 8/2
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண் என்னும் – குறள்:111 4/1
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற – குறள்:124 9/1
தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய – திரி:0/2
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி – பழ:69/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3
வீ நாறு கானல் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:84/3
தழங்குகுரல் வானத்து தண் பெயல் பெற்றால் – பழ:97/1
பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல் – பழ:123/3
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு – பழ:153/1
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:170/3
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:196/3
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3
பொருத்தம் அழியாத பூம் தண் தார் மன்னர் – பழ:242/1
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண்
பொரு திரை வந்து உலாம் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:247/2,3
தண் கோல் எடுக்குமாம் மொய் – பழ:248/4
தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் – பழ:264/3
நீத்த நீர் தண் சேர்ப்ப செய்தது உவவாதார்க்கு – பழ:307/3
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:311/3
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/3
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3
வேரி கமழும் விரி திரை தண் சேர்ப்ப – பழ:396/3
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2
தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் – கைந்:37/2
தண் துறை ஊரன் தட மென் பணை தோளாய் – கைந்:44/1
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2
நாவாய் வழங்கு நளி திரை தண் கடலுள் – கைந்:49/1
நெடும் கடல் தண் சேர்ப்ப நின்னோடு உரையேன் – கைந்:50/1
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் – கைந்:55/1
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – கைந்:57/2

மேல்


தண்சுடர் (1)

தண்சுடர் அன்னாளை தான் – திணை150:89/4

மேல்


தண்ட (1)

தண்ட மா பொறி – புறம் 373/9

மேல்


தண்டம் (3)

தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் – பரி 20/64
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3

மேல்


தண்டமாக (1)

தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா – இன்னா40:12/1

மேல்


தண்டமும் (2)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள்:57 7/1

மேல்


தண்டலை (7)

தாழ் தாழை தண் தண்டலை/கூடு கெழீஇய குடி வயினான் – பொரு 181,182
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 355
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை/மழை நீங் – பட் 33,34
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
தண்டலை கமழும் கூந்தல் – அகம் 204/13

மேல்


தண்டலையும் (1)

தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4

மேல்


தண்டவும் (1)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான் – புறம் 384/14

மேல்


தண்டா (26)

தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/5
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 6/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/20
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா/கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/2,3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது – நாலடி:7 2/1
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்கொலோ தண்டா நோய் – குறள்:118 1/1

மேல்


தண்டாது (5)

தண்டாது தலைச்சென்று – மது 68
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 56
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/12,13
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/9,10

மேல்


தண்டான் (12)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான்/நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/14,15
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/2
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான் – முது:10 1/1
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான் – முது:10 2/1
கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான் – முது:10 3/1
நிற்றல் வேண்டுவோன் தவம் செயல் தண்டான் – முது:10 4/1
வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான் – முது:10 5/1
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான் – முது:10 6/1
இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான் – முது:10 7/1
துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான் – முது:10 8/1
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் – முது:10 9/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் – முது:10 10/1

மேல்


தண்டி (3)

பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி/காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை – பொரு 104,105
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
தண்டி தனி பகை கோள் – நாலடி:33 4/4

மேல்


தண்டியோரே (1)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7

மேல்


தண்டின் (1)

தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100

மேல்


தண்டினர் (1)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425

மேல்


தண்டு (13)

விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/3
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் – பரி 11/106
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
தாழா தளரா தலை நடுங்கா தண்டு ஊன்றா – நாலடி:2 4/1

மேல்


தண்டும் (1)

என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன் – அகம் 392/9

மேல்


தண்டுவென் (1)

தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் – கலி 85/36

மேல்


தண்டொடு (1)

தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து – குறு 156/3

மேல்


தண்ண் (1)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352

மேல்


தண்ணடை (7)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை/ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/4,5
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் – அகம் 84/14
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே – புறம் 287/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/8
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5

மேல்


தண்ணம் (25)

தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/5
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த – நற் 167/5
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/9
தண்ணம் துறைவன் நாண – நற் 382/8
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை – குறு 9/7
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/7
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் – ஐங் 103/2
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
தண்ணம் துறைவன் மறைஇ – ஐங் 115/3
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் – ஐங் 158/4
தண்ணம் துறைவன் தகுதி – ஐங் 164/3
தண்ணம் துறைவன் நல்கின் – ஐங் 168/3
தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 6/10
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் – பரி 6/60
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
தழீஇம் தழீஇம் தண்ணம் படும் – நாலடி:1 6/4
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் – ஐந்70:63/2
தண்ணம் துறைவற்கு உரையாய் மடமொழி – ஐந்70:64/3
தாழை குருகு ஈனும் தண்ணம் துறைவனை – கைந்:59/1

மேல்


தண்ணம்துறைவன் (1)

தண்ணம்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும் – குறள்:128 7/1

மேல்


தண்ணிது (1)

தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15

மேல்


தண்ணிய (9)

கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் – குறு 196/4
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – குறு 310/6
தண்ணிய இனிய ஆக – ஐங் 303/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/2
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17

மேல்


தண்ணியவே (1)

நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே – குறு 116/4

மேல்


தண்ணியள் (1)

வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/3

மேல்


தண்ணியளே (3)

ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி – குறு 168/4
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4

மேல்


தண்ணியன்-கொல் (1)

நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே – நற் 394/9

மேல்


தண்ணீர் (6)

தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் – நெடு 65
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர்/சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/4,5
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் – ஆசாரக்:28/1
வெந்நீரில் தண்ணீர் தெளித்து – பழ:90/4

மேல்


தண்ணீர்க்கு (1)

தண்ணீர்க்கு தான் பயந்து ஆங்கு – நாலடி:14 9/4

மேல்


தண்ணீரே (1)

தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர – ஏலாதி:51/2

மேல்


தண்ணுமை (25)

மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/10
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை/கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/33,34
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/41
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக – கலி 102/34
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை/கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/18,19
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை/பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/10,11
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை/வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் – புறம் 89/7,8
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை/இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/8,9
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை/நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/2,3
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1

மேல்


தண்ணுமைக்கு (1)

சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு/எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் – அகம் 297/16,17

மேல்


தண்ணென் (4)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் – சிறுபஞ்:96/3

மேல்


தண்ணென்ற (1)

பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5

மேல்


தண்ணென்றிசினே (1)

தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே – ஐங் 73/4

மேல்


தண்ணென்று (2)

வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று/இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு – குறு 110/6,7
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப – அகம் 314/3

மேல்


தண்ணென (23)

முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென/உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 432,433
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென/சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/8,9
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென/ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/9,10
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென/மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு – நற் 230/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென/வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/8,9
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென/வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/1,2
நோற்றோர் மன்ற தோழி தண்ணென/தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/1,2
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென/தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/1,2
கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென/தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/15,16
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென/முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/4,5
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென/வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் – அகம் 78/9,10
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென/முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/12,13
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் – அகம் 150/11
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென/தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/9,10
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென/வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/15,16
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென/தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/18,19
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென/வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/12,13
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென/குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/6,7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென/அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/9,10

மேல்


தண்மை (3)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
தண்மை இலாளர் பகை – இன்னா40:31/4
செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் – குறள்:3 10/2

மேல்


தண்மையின் (1)

தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68

மேல்


தண்மையும் (3)

நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும்/உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 100/4,5

மேல்


தணக்கம் (1)

பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம்/ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 85,86

மேல்


தணக்கும்-கால் (1)

தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14

மேல்


தணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6

மேல்


தணந்த (1)

தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14

மேல்


தணந்ததன் (1)

தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17

மேல்


தணந்தமை (2)

தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் – குறள்:124 3/1
தண்ணம்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும் – குறள்:128 7/1

மேல்


தணந்தனை (3)

தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17

மேல்


தணந்து (1)

தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7

மேல்


தணந்தோரை (1)

தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை/நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி மேல்


தணப்ப (3)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப/நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 19,20
நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப/உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/5,6
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7

மேல்


தணப்பின் (1)

தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8

மேல்


தணப்பு (1)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7

மேல்


தணப்பும் (1)

நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும்/காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி மேல்


தணவா (2)

தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10

மேல்


தணி (10)

தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/16
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் – அகம் 388/21
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர – ஐந்70:60/3

மேல்


தணி-மார் (1)

நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303

மேல்


தணிக்க (1)

இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க/வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி மேல்


தணிக்கும் (3)

நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட – கலி 81/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும்
வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் – குறள்:95 8/1,2

மேல்


தணிக (3)

வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4

மேல்


தணிகுவது (1)

ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1

மேல்


தணிகுவள் (1)

நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6

மேல்


தணித்தனன் (1)

உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10

மேல்


தணித்து (4)

உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – பழ:398/1
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – சிறுபஞ்:16/1

மேல்


தணிதல் (1)

சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல்/அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/5,6

மேல்


தணிதலும் (2)

கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3

மேல்


தணிதற்கும் (1)

தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5

மேல்


தணிதி (1)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6

மேல்


தணிந்த (8)

கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர – அகம் 397/8
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3

மேல்


தணிந்தனன் (2)

செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2

மேல்


தணிந்தீக (1)

சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11

மேல்


தணிந்து (9)

ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து/சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 545,546
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து/இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே – ஐங் 444/4,5
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து/நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/1,2
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7

மேல்


தணிந்தே (1)

இனிய ஆகுக தணிந்தே/இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே – அகம் 283/16,17

மேல்


தணிப்ப (1)

இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8

மேல்


தணிப்பாரும் (1)

சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் – நாலடி:11 4/4

மேல்


தணிப்பான் (2)

குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு – பழ:300/1
எவ்வம் தணிப்பான் இவை என் ஆம் பெற்றானை – சிறுபஞ்:90/3

மேல்


தணிப்பு (1)

பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13

மேல்


தணிய (7)

நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய/பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே – நற் 187/2,3
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய/கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/1,2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய/செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/3,4
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய/பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/13,14
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய/தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/5,6

மேல்


தணியா (2)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் – புறம் 394/11

மேல்


தணியாத (2)

மைத்துனர் பல்கி மருந்தின் தணியாத
பித்தன் என்று எள்ளப்படும் – நாலடி:34 10/3,4
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி – நாலடி:37 9/2

மேல்


தணியாது (2)

கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3

மேல்


தணியின் (2)

கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் – நற் 282/6
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின்/விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/1,2

மேல்


தணியும் (7)

பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும்/நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/4,5
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் – நற் 217/5
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும்/இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு – குறு 274/5,6
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி 144/60
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும்/அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/6,7
தணியும் என் மென் தோள் வளை – திணை50:47/4

மேல்


தணியுமே (1)

நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் – நாலடி:7 8/3,4

மேல்


தணியுமோ (1)

சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13

மேல்


தணிவு (6)

தணிவு இன்று வையை புனல் – பரி 24/50
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
தணிவு இல் பெரும் கூற்று உயிர் உண்ணுமாறும் – திரி:88/2
தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின் – ஏலாதி:24/2

மேல்


தணிவு-உற (1)

தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6

மேல்


தத்த (3)

கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
அருவி மா மலை தத்த/கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/6,7
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த/கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/9,10

மேல்


தத்தம் (20)

கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம்/கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/7,8
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம்/பாடல் சான்ற வைப்பின் – பதி 75/12,13
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/16
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம்/உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/24,25
காடு பதி ஆக போகி தத்தம்/நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 363/5,6
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம்
குடிமையான் வாதிக்கப்பட்டு – நாலடி:7 6/3,4
நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தத்தம்
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை – நாலடி:18 9/1,2
உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் தத்தம்
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/2,3
மிகுதி இறுவாய செல்வங்கள் தத்தம்
தகுதி இறுவாய்த்து உயிர் – நான்மணி:17/3,4
வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம்
நனையினான் நந்தும் நறா – நான்மணி:47/3,4
அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம்
வரிசையான் இன்புறூஉம் மேல் – நான்மணி:65/3,4
குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம்
வளத்து அனைய வாழ்வார் வழக்கு – நான்மணி:70/3,4
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளை கல் – குறள்:51 5/1,2
நிலைமைக்கும் ஆண்மைக்கும் கல்விக்கும் தத்தம்
குடிமைக்கும் தக்க செயல் – ஆசாரக்:49/2,3
தத்தம் பொருளும் தமர்தம் வளமையும் – பழ:69/1
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம்
மனத்தினான் ஆகும் மதி – சிறுபஞ்:79/3,4

மேல்


தத்தமக்கு (1)

தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல – பழ:95/1

மேல்


தத்தன் (1)

தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி – ஏலாதி:31/2

மேல்


தத்தி (3)

இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி/புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 97/22,23

மேல்


தத்து (2)

தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் – சிறு 62
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10

மேல்


தத்து-உற்று (2)

முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று/நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 305,306
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று/அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/5,6

மேல்


தத்துபு (1)

போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு/தார் போல் தழீஇயவன் – கலி மேல்


தத்தும் (1)

தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2

மேல்


தத்துவம் (1)

தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி – நான்மணி:27/3

மேல்


தத்தை (1)

தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/3

மேல்


ததர் (12)

ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/11
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – பரி 12/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3

மேல்


ததர்_வாய் (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய்/சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – நற் 279/9,10

மேல்


ததரல் (2)

பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல்/ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/3,4
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல்/கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் – அகம் 257/16,17

மேல்


ததும்ப (6)

ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப/ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 21/36,37
குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி – புறம் 177/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப/புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/2,3
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப/தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து – புறம் 332/6,7
வானின் அருவி ததும்ப கவினிய – ஐந்70:2/2

மேல்


ததும்பி (1)

முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி/சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/2,3

மேல்


ததும்பிய (1)

துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3

மேல்


ததும்பின (1)

பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின/புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/11,12

மேல்


ததும்பு (3)

சூர் ததும்பு வரைய காவால் – பரி 18/31
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9

மேல்


ததும்பும் (8)

கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/2
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/43
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும்/தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/13,14
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்/ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/14,15
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும்/வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/14,15

மேல்


ததும்புவன (2)

கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33

மேல்


ததை (14)

எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3

மேல்


ததைந்த (15)

ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் – நற் 119/9
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய – ஐங் 155/3
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த/சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/12,13
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் – புறம் 391/17

மேல்


ததைந்தது (1)

தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27

மேல்


ததைந்து (2)

ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
தாழை மா ஞாழல் ததைந்து உயர்ந்த தாழ் பொழில் – திணை150:44/3

மேல்


ததைய (10)

முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய/மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் – அகம் 220/4,5
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13

மேல்


ததைஇ (1)

தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9

மேல்


தந்த (78)

வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 132
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 255
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 60
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் – மது 317
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 455
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563
கானல் அம் கொண்கன் தந்த/காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/8,9
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/9
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த/அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/3,4
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த/நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/1,2
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/6
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/11
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/7
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த/நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 9/27,28
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த/பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 105/1,2
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த/பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த/பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 13/4
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த/கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/1,2
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த/பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/13,14
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த/நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/19,20
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த/பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/5,6
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/21
வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/26
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த/கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/22,23
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த/கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/3,4
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த/திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/4,5
யானை தந்த முளி மர விறகின் – புறம் 247/1
கான யானை தந்த விறகின் – புறம் 251/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த/செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/3,4
கலம் தந்த பொன் பரிசம் – புறம் 343/5
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன் – ஐந்50:47/2
உள் நாட்டம் சான்றவர் தந்த நசை இற்று என்று – ஐந்70:53/1
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – குறள்:22 2/1
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் – குறள்:59 8/1
தாளினால் தந்த விழு நிதியும் நாள்தொறும் – திரி:47/2
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/3
என்னையர் தந்த இற உணங்கல் யாம் கடிந்து – கைந்:54/1
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் – கைந்:56/1,2

மேல்


தந்ததன்-தலையும் (1)

எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/5

மேல்


தந்தது (3)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் – ஐங் 247/1
தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது
உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் – குறள்:107 5/1,2

மேல்


தந்தமை (1)

காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4

மேல்


தந்தன்று (1)

கங்குலும் கையறவு தந்தன்று/யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/8,9

மேல்


தந்தன்றே (2)

மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே/இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/2,3
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4

மேல்


தந்தன (1)

தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7

மேல்


தந்தனன் (2)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8

மேல்


தந்தனனே (3)

உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது – நற் 359/4
நோய் தந்தனனே தோழி – குறு 13/4
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய – புறம் 165/12

மேல்


தந்தனென் (1)

முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி – புறம் 171/3

மேல்


தந்தனை (4)

நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ – குறு 236/2
இன்று தந்தனை தேரோ – குறு 400/6
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20

மேல்


தந்தனைத்தற்கோ (2)

பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ/கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/11,12

மேல்


தந்தனையால் (1)

வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7

மேல்


தந்தாயும் (1)

தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/3

மேல்


தந்தார் (3)

நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது – கலி 84/32
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – குறள்:119 2/1

மேல்


தந்தார்க்கே (1)

தந்தார்க்கே ஆமால் தட மென் தோள் இன்ன நாள் – திணை150:39/1

மேல்


தந்தாரவரொடும் (1)

தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும்/கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி மேல்


தந்தாரும் (1)

தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84

மேல்


தந்தாள் (3)

வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள்/தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் – கலி 114 5/1

மேல்


தந்தாளா (1)

தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை – கலி 84/34

மேல்


தந்தான் (1)

மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79

மேல்


தந்தானை (1)

தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78

மேல்


தந்திட்ட (1)

மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம் – நாலடி:23 4/1

மேல்


தந்திட்டது (1)

கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/31

மேல்


தந்திட்டு (1)

அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2

மேல்


தந்திட (1)

எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20

மேல்


தந்திரத்தின் (1)

தந்திரத்தின் வாழும் தவசிகள் மாண்பு இனிதே – இனிய40:18/2

மேல்


தந்திரத்து (1)

தந்திரத்து வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:34/4

மேல்


தந்து (51)

வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து/இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 167,168
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து/நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/4,5
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து/பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 183/1,2
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/7
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து/கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/4,5
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து/வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/1,2
உற்றோர் மறவா நோய் தந்து/கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/4,5
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
களிறொடு கலம் தந்து/தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/7,8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து/புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 20/60
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து/வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது – பரி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் – அகம் 28/13
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து/வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/9,10
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி – அகம் 398/14
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து/அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/14,15
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் – புறம் 198/15
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/15
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து/குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/9,10
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும் – நாலடி:19 5/1
தந்து ஆயல் வேண்டா ஓர் நாள் கேட்டு தாழாது – திணை150:46/1
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள்:109 9/2
நோயும் பசலையும் தந்து – குறள்:119 3/2

மேல்


தந்தும் (3)

மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும்/தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/2,3
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும்/தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/4,5
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும்/நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/2,3

மேல்


தந்தே (2)

மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/9
தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78

மேல்


தந்தை (63)

தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை/வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 127,128
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை/நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/5,6
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை/தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/3,4
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை/தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/4,5
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/6
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை/மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/2,3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை/புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/1,2
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை/கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/7,8
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை/அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/4,5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை/வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/5,6
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை/அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/13,14
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை/மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/3,4
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை/அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/13,14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை/கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட – அகம் 58/5,6
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை/அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/12,13
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை/கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/13,14
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை/நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/8,9
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை/கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/8,9
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் – அகம் 288/13
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை/பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது – புறம் 116/15,16
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை/ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/17,18
நீ வாழியர் நின் தந்தை/தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/14,15
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
முனி தலை புதல்வர் தந்தை/தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/8,9
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை/எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/3,4
மைந்தர் தந்தை/இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/6,7
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை/எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/3,4
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை/வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/8,9
கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் – நாலடி:26 3/1
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – நாலடி:37 7/4
தந்தை எனப்படுவான் தன் உவாத்தி தாய் என்பாள் – நான்மணி:42/3
மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன் – நான்மணி:68/1
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா – இன்னா40:1/2
ஊரா தேரான் தந்தை ஊர் – திணை150:139/4
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து – குறள்:7 7/1
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை
என் நோற்றான்கொல் எனும் சொல் – குறள்:7 10/1,2
அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்முன் – ஆசாரக்:16/1
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – பழ:301/4
வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் – சிறுபஞ்:52/2
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2

மேல்


தந்தை-தன் (1)

தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/11

மேல்


தந்தை_பெயரன் (1)

அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன்/முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/3,4

மேல்


தந்தைக்கு (6)

நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு/உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/3,4
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு/வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/3,4
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/2
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள்:7 10/1
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/1,2

மேல்


தந்தைகண் (1)

குதலைமை தந்தைகண் தோன்றின் தான் பெற்ற – நாலடி:20 7/3

மேல்


தந்தையர் (1)

தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர்/குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/9,10

மேல்


தந்தையர்க்கு (1)

பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு/அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/2,3

மேல்


தந்தையார் (1)

தந்தையார் தம் ஊர் தகை – திணை150:138/4

மேல்


தந்தையாலானும் (1)

தாயானும் தந்தையாலானும் மிகவு இன்றி – பழ:117/1

மேல்


தந்தையான் (1)

தந்தையான் ஆகும் குலம் – சிறுபஞ்:31/4

மேல்


தந்தையும் (9)

தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் – புறம் 343/13
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும்/நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/2,3
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் – புறம் 354/3
தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு வந்த – திரி:56/2
தந்தையும் தாயும் தொழுது எழுக என்பதே – ஆசாரக்:4/3
கறவை கன்று ஊர்ந்தானை தந்தையும் ஊர்ந்தான் – பழ:93/3

மேல்


தந்தையேஆயினும் (1)

தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல் – இனிய40:7/3

மேல்


தந்தையை (3)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது – அகம் 262/5
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை
நெற்று கண்டு அன்ன விரலால் ஞெமிர்த்திட்டு – நாலடி:24 7/1,2

மேல்


தந்தையை_கொன்றானை (1)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை/தோளின் திருகுவான் போன்ம் – கலி மேல்


தந்தையோடு (1)

பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு/ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி மேல்


தந்தோய் (1)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3

மேல்


தந்தோன் (1)

கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/21

மேல்


தந்தோனே (1)

எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14

மேல்


தப்பல் (3)

செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/10
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற – குறு 121/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9

மேல்


தப்பலின் (1)

பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின்/ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் – புறம் 327/4,5

மேல்


தப்பற்கு (4)

ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு/செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/7,8
தான் குறி வாயா தப்பற்கு/தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/5,6
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு/ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/2,3
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு/பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/12,13

மேல்


தப்பற்கும் (1)

அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1

மேல்


தப்பா (2)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா/காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 42,43
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 7/1

மேல்


தப்பார் (1)

ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார்/தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/2,3

மேல்


தப்பி (1)

மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37

மேல்


தப்பித்தான் (1)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5

மேல்


தப்பிய (3)

பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை – குறு 125/5
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் – புறம் 34/3

மேல்


தப்பியார் (2)

தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:1/5
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:5/4

மேல்


தப்பியோன் (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5

மேல்


தப்பின் (1)

தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1

மேல்


தப்பினவே (1)

காலே பரி தப்பினவே கண்ணே – குறு 44/1

மேல்


தப்பினேன் (1)

பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன்/என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி மேல்


தப்பு (1)

பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7

மேல்


தப்புந (1)

துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே – புறம் 189/8

மேல்


தப்புநர் (1)

பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் – பதி 17/2

மேல்


தப்பும் (1)

வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து – குறி 254

மேல்


தப (15)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப/வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற – பெரும் 238,239
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப/உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/8,9
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப/இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/1,2
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த – பதி 65/3
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப/கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 78/7,8
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப/நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 18/4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப/அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/4,5
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/9

மேல்


தபு (16)

நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 81
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 42
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி – நற் 256/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண் – கலி 143/22
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு/வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/4,5
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/4

மேல்


தபுக்கும் (2)

கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும்/பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/27,28
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும்/நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/10,11

மேல்


தபுத்த (5)

உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 95/13
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5

மேல்


தபுத்த-காலை (1)

வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12

மேல்


தபுத்தனன் (1)

செற்றோரை வழி தபுத்தனன்/நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/4,5

மேல்


தபுத்தீர் (1)

நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6

மேல்


தபுத்து (2)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து/உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/18,19
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3

மேல்


தபுதி (1)

தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7

மேல்


தபுந (1)

எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந/கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/8,9

மேல்


தம் (244)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம்/மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 55,56
மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 292
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து – நற் 183/1
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை – நற் 316/6
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
துறைவன் தம் ஊரானே – குறு 97/3
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம்/கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி – குறு 241/1,2
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டை தம்/மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/1,2
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/4
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம்/அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/8,9
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/4
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/3
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம்/ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி – பரி 6/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/30
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம்/கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 6/3,4
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம்/குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 26/15
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம்/இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 27/19
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம்/வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/13,14
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம்/செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 67/6
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
தம் கண் பொடிவது எவன் – கலி 105/60
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம்/அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 119/6
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம்/சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/18,19
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம்/உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 139/2
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம்/இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/14,15
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம்/மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென – அகம் 52/6,7
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம்/சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/14,15
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம்/செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/5,6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/27
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம்/வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு – புறம் 190/3,4
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/4
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
என்னானும் ஒன்று தம் கையுற பெற்றக்கால் – நாலடி:1 5/1
உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும் – நாலடி:1 10/1
தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா – நாலடி:6 2/2
தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது – நாலடி:7 2/1
மாற்றாராய் நின்று தம் மாறு ஏற்பார்க்கு ஏலாமை – நாலடி:7 7/1
கூர்த்து நாய் கௌவி கொள கண்டும் தம் வாயால் – நாலடி:7 10/1
மேன்மக்கள் தம் வாயால் மீட்டு – நாலடி:7 10/4
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி – நாலடி:11 5/1
தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1
குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார் – நாலடி:15 1/2
கூறார் தம் வாயின் சிதைந்து – நாலடி:16 6/4
நாள் வாய் பெறினும் தம் நள்ளாதார் இல்லத்து – நாலடி:21 7/1
நீத்தார் என கைவிடல் உண்டோ தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:22 4/3
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம்
இல்லத்தில் ஆக்குதலால் – நாலடி:23 5/3,4
கண் குத்திற்று என்று தம் கை – நாலடி:23 6/4
தம் கருமம் முற்றும் துணை – நாலடி:24 1/4
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி – நாலடி:26 6/1
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி – நாலடி:29 5/2
நீர்மையே அன்றி நிரம்ப எழுந்த தம்
கூர்மையும் எல்லாம் ஒருங்கு இழப்பர் கூர்மையின் – நாலடி:29 7/1,2
கடகம் செறிந்த தம் கைகளால் வாங்கி – நாலடி:29 9/1
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது – நாலடி:30 9/3
பொறாஅர் அவர் என்னின் பொத்தி தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:31 10/3
சுரை வித்து போலும் தம் பல் – நாலடி:32 5/4
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை – நாலடி:33 3/1
கொன்னே கழிப்பர் தம் வாழ்நாளை அன்னோ – நாலடி:33 10/2
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் – நாலடி:33 10/3
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி – நாலடி:36 4/3
உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி – நாலடி:36 9/3
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் – நாலடி:37 9/1
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை – நாலடி:38 3/2
விடுப்பர் தம் கையால் தொழுது – நாலடி:38 3/4
தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே – நாலடி:38 8/3
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 9/1
தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
நல்லார்க்கு தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை நன்னெறி – நான்மணி:81/1
செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா – நான்மணி:81/2
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/3
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/3
கல்லா ஒருவர்க்கு தம் வாயில் சொல் கூற்றம் – நான்மணி:82/1
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த – ஐந்50:35/1
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் – ஐந்50:46/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் – திணை150:25/2
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி – திணை150:92/1
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள – திணை150:102/1
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் – திணை150:105/3
தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண் – திணை150:136/2
தந்தையார் தம் ஊர் தகை – திணை150:138/4
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி – திணை150:148/3
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள்:7 3/1
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள்:7 3/1
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – குறள்:7 4/1
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் – குறள்:7 6/1
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து – குறள்:7 8/1
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம்
தகுதியான் வென்றுவிடல் – குறள்:16 8/1,2
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:19 10/1
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை – குறள்:24 7/1
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – குறள்:27 6/1
தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை – குறள்:32 5/2
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – குறள்:48 3/1
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – குறள்:54 9/1,2
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள்:59 4/1
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து – குறள்:83 9/1
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – குறள்:92 6/1
பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு – குறள்:102 5/1
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – குறள்:103 4/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – குறள்:104 4/1
அவர் பழி தம் பழி அன்று – குறள்:106 1/2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள்:111 7/1
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே – குறள்:120 1/1
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் – குறள்:121 5/1
தம் நெய்யில் தாம் பொரியுமாறு – திரி:65/4
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் – ஆசாரக்:36/2
தம் தலைக்கண் நில்லாவிடல் – ஆசாரக்:44/4
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன் – ஆசாரக்:51/2
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் – ஆசாரக்:61/2
தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் – ஆசாரக்:69/2
தம் மேனி நோக்கார் தலை உளரார் கைநொடியார் – ஆசாரக்:77/1
தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து – ஆசாரக்:80/1
வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம் – ஆசாரக்:82/1
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/2
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/2
தம் கன்று சா கறப்பார் – பழ:16/4
பாரதத்துள்ளும் பணையம் தம் தாயமா – பழ:52/1
தெள்ளி உணரும் திறன் உடையார் தம் பகைக்கு – பழ:54/1
தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம் – பழ:124/1
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/2
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/2
தெரியாதவர் தம் திறன் இல் சொல் கேட்டால் – பழ:135/1
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/2
தம் மேலே வீழ பனை – பழ:201/4
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம் – பழ:223/1
தார் ஏற்ற நீள் மார்பின் தம் இறைவன் நோக்கியக்கால் – பழ:231/1
தம் தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன – பழ:245/1
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் – பழ:247/1
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ – பழ:254/2
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம்
இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து – பழ:255/1,2
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை – பழ:257/1
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் – பழ:262/1
சொல்லின் வளாஅய் தம் தாள் நிழல் கீழ் கொள்பவே – பழ:272/3
செல்வ துணைமையும் தம் வாழ்நாள் துணைமையும் தாம் – பழ:274/1
தம் சாதி மிக்குவிடும் – பழ:285/4
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் – பழ:288/1
நோக்கி அறிகல்லா தம் உறுப்பு கண்ணாடி – பழ:301/1
பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் – பழ:308/3
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு – பழ:316/4
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி – பழ:342/1
தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது – பழ:368/1
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின் – பழ:375/1
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு – பழ:377/1
தருக்கினால் தம் இறைவன் கூழ் உண்பவரே – பழ:378/3
தொடரும் தம் பற்றினால் வைத்து இறப்பாரே – பழ:379/2
இரவலர் தம் வரிசை என்பார் மடவார் – பழ:381/1
தம் நீரர் ஆதல் தலை – பழ:395/4
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி – ஏலாதி:75/1

மேல்


தம்-மின் (5)

மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின்/கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 729,730
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின்/கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 731,732
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின்/புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 736,737
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின்/நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 743,744
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746

மேல்


தம்-வயின் (5)

ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின்/இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/10,11
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின்/பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/3,4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின்/நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு – கலி 103/10,11
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15

மேல்


தம்கண் (3)

உழை தம்கண் சென்றார்க்கு ஒருங்கு – நாலடி:17 7/4
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை – நாலடி:34 6/1
எழுமை எழு பிறப்பும் உள்ளுவர் தம்கண்
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – குறள்:11 7/1,2

மேல்


தம்கண்ணேயானும் (1)

தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் – பழ:322/2

மேல்


தம்தம் (1)

தம்தம் வினையான் வரும் – குறள்:7 3/2

மேல்


தம்பலம் (1)

தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் – கலி 65/13

மேல்


தம்பால் (1)

பெரியார் தம்பால் இருந்தக்கால் – ஆசாரக்:24/3

மேல்


தம்பி (2)

தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி/அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/3,4

மேல்


தம்பியொடு (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5

மேல்


தம்பொருட்டு (1)

தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார் – ஆசாரக்:39/1

மேல்


தம்மால் (2)

தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை – நாலடி:31 1/2
தம்மால் முடிவதனை தாம் ஆற்றி செய்கலார் – பழ:293/1

மேல்


தம்மாலும் (1)

தமராலும் தம்மாலும் உற்றால் ஒன்று ஆற்றி – பழ:307/1

மேல்


தம்மாலே (1)

நண்பு ஒன்றி தம்மாலே நாட்டப்பாட்டார்களை – பழ:16/1

மேல்


தம்மில் (2)

பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில்/தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/52

மேல்


தம்மின் (6)

பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல – கலி 92/62
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து – குறள்:7 8/1
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் – குறள்:45 4/1
என் பெறினும் ஆற்ற வலம் இரார் தம்மின்
பெரியார் தம்பால் இருந்தக்கால் – ஆசாரக்:24/2,3
தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார் – ஆசாரக்:67/1
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின்
மூத்த உள ஆகலான் – ஆசாரக்:91/2,3

மேல்


தம்மினே (1)

இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி – பழ:304/2

மேல்


தம்முடையார் (1)

தள்ளியும் செல்பவோ தம்முடையார் கொள்ளும் – திணை150:84/2

மேல்


தம்முழை (1)

பல் நாளும் சென்றக்கால் பண்பு இலார் தம்முழை
என்னானும் வேண்டுப என்று இகழ்ப என்னானும் – நாலடி:16 9/1,2

மேல்


தம்முள் (8)

வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள்/பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 18/9
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த – கலி 114/16
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/7
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
தம்முள் அடக்கிக்கொளல் – நாலடி:23 9/4
கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள்
ஒருவழி நீடி உறைதலோ துன்பம் – பழ:123/1,2

மேல்


தம்முளும் (1)

கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29

மேல்


தம்முன் (5)

அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் – கலி 94/34
இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன்
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த – திணை150:96/1,2
மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப – திணை150:97/3
அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்முன்
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/1,2

மேல்


தம்முனும் (1)

மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும் – திணை150:58/1

மேல்


தம்மேல் (1)

பட காயார் தம்மேல் குறித்து – ஆசாரக்:59/3

மேல்


தம்மேலே (1)

பேதைமை தம்மேலே கொண்டு – கைந்:43/4

மேல்


தம்மை (36)

தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை/வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு – கலி 43/18
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/3
தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று – நாலடி:6 8/1
ஓவாதே தம்மை சுடுதலால் ஓவாதே – நாலடி:7 3/2
மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை
துறக்கும் துணிவு இலாதார் – நாலடி:8 8/3,4
தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க – நாலடி:12 7/1
தம்மை விளக்குமால் தாம் உளரா கேடு இன்றால் – நாலடி:14 2/2
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை – நாலடி:17 5/2
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் – நாலடி:17 5/2,3
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை
மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் – நாலடி:31 1/2,3
விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர் – நாலடி:34 9/1
காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் – நாலடி:36 1/2
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை
உணரார் பின் சென்று நிலை – நாலடி:37 5/3,4
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – குறள்:16 1/1,2
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன் – குறள்:24 7/1,2
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – குறள்:85 3/1
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை
புலந்தாரை புல்லா விடல் – குறள்:131 3/1,2
ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை
நீடு வாழ்க என்பார்க்கு அறிந்து – குறள்:132 2/1,2
தாம் தம்மை கூறா பொருள் – திரி:8/4
ஐஅறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல் – திரி:61/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை – பழ:19/1
பொய்யாக தம்மை பொருள் அல்ல கூறுபவேல் – பழ:44/2
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து – பழ:132/3
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின் – பழ:188/2
தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின் – பழ:232/1
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை
தமவேயும் கொள்ளா கலம் – பழ:232/3,4
பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற – பழ:243/2
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் – பழ:249/2
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை
பசு குத்தின் குத்துவார் இல் – பழ:268/3,4
தம்மை உடைமை தலை – பழ:273/4
சொல் எதிர்ந்து தம்மை வழிபட்டு ஒழுகலராய் – பழ:276/1
கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை – பழ:310/3
தாமேயும் தம்மை புறந்தர ஆற்றாதார் – பழ:341/1
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/2
தம்மை தாம் ஆர்க்கும் கயிறு – பழ:346/4

மேல்


தம்மையும் (1)

பண்டு இன்னர் என்று தமரையும் தம்மையும்
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் – பழ:133/1,2

மேல்


தம்மொடு (12)

தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/3
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு/போயின்று சொல் என் உயிர் – கலி 103/13,14
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு/திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/11,12
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/7
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/2
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று – நாலடி:12 10/1
எள்ளாத எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மொடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு – குறள்:47 10/1,2
உரிதினில் தம்மொடு உழந்தமை கண்டு – பழ:25/1
விலங்கேயும் தம்மொடு உடன் உறைதல் மேவும் – பழ:122/1

மேல்


தம்மொடும் (1)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5

மேல்


தம்மோடு (2)

கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு/உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 68/3,4

மேல்


தம்மோன் (2)

தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/6
தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே – ஐங் 475/5

மேல்


தம்வயின் (1)

அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி – குறள்:85 6/1,2

மேல்


தம (2)

பிறவும் தம போல் செயின் – குறள்:12 10/2
சொரியினும் போகா தம – குறள்:38 6/2

மேல்


தமக்கு (22)

சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு/ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு – குறு 79/6,7
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண் – கலி 34/4
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா – கலி 62/7
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என – புறம் 136/21
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/18
தமக்கு என முயலா நோன் தாள் – புறம் 182/8
சிறுகாலையே தமக்கு செல்வுழி வல்சி – நாலடி:33 8/1
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/2
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து – இனிய40:8/2
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் – குறள்:8 2/1
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – குறள்:32 9/1
பெரு மிறை தானே தமக்கு – குறள்:85 7/2
தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார் – ஆசாரக்:39/1
தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார் – ஆசாரக்:67/1
தமக்கு துணையாவார் தாம் தெரிதல் வேண்டா – பழ:56/2
தமக்கு மருத்துவர் தாம் – பழ:56/4
பெரிய குடி பிறந்தாரும் தமக்கு
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை – பழ:356/1,2
தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது – பழ:368/1
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு – ஏலாதி:79/3

மேல்


தமக்கே (1)

இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/7

மேல்


தமக்கோ (1)

தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2

மேல்


தமது (6)

தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக – நாலடி:28 8/2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள்:111 7/1

மேல்


தமர் (47)

தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/8
குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர்/வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 19/64
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/25
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி – அகம் 286/4
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
நல்ல செய்வார்க்கு தமர் – நாலடி:8 7/4
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
தமர் ஆயார்மாட்டே இனிது – நாலடி:21 7/4
தமர் என்று தாம் கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை – நாலடி:23 9/1
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை – நாலடி:23 9/2
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை – நாலடி:23 9/3
இலாஅர்க்கு இல்லை தமர் – நாலடி:29 3/4
வாழாதார்க்கு இல்லை தமர் – நாலடி:29 10/4
தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் – நான்மணி:32/2
தமர் அனையர் ஓர் ஊர் உறைவார் தமருள்ளும் – நான்மணி:73/2
தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் – நான்மணி:91/4
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள்:53 9/1
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – குறள்:84 7/1
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் – குறள்:89 1/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – குறள்:130 10/2
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு – பழ:31/2
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் – பழ:43/2
செய்யார் எனினும் தமர் செய்வர் பெய்யுமாம் – பழ:109/3
தமர் மறையா கூழ் உண்டு சேறல்அதுவே – பழ:116/3
தமர் அல்லவரை தலையளித்தக்கண்ணும் – பழ:144/1
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப – பழ:180/1
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின் – பழ:188/2
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் – பழ:210/1
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் – பழ:288/1
தன்னை மதித்து தமர் என்று கொண்டக்கால் – பழ:358/1

மேல்


தமர்க்கு (2)

தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
யாக்கை தமர்க்கு ஒழிய நீத்து – நாலடி:3 10/4

மேல்


தமர்தம் (1)

தத்தம் பொருளும் தமர்தம் வளமையும் – பழ:69/1

மேல்


தமரா (2)

பேணி தமரா கொளல் – குறள்:45 3/2
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் – குறள்:45 4/1

மேல்


தமராய் (1)

தக்காரோடு ஒன்றி தமராய் ஒழுகினார் – பழ:18/1

மேல்


தமராலும் (1)

தமராலும் தம்மாலும் உற்றால் ஒன்று ஆற்றி – பழ:307/1

மேல்


தமரின் (3)

தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/6
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை – பரி 19/58
தமரின் தனிமை தலை – குறள்:82 4/2

மேல்


தமரினும் (1)

தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை – நாலடி:23 9/3

மேல்


தமருள்ளும் (1)

தமர் அனையர் ஓர் ஊர் உறைவார் தமருள்ளும்
பெற்று அன்னர் பேணி வழிபடுவார் கற்று அன்னர் – நான்மணி:73/2,3

மேல்


தமரே (1)

தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து – பழ:250/1

மேல்


தமரேயும் (1)

தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின் – பழ:232/1

மேல்


தமரை (3)

பேதையர் என்று தமரை செறுபவோ – ஐந்70:51/1
இவர் வரை நாட தமரை இல்லார்க்கு – பழ:3/3
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு – பழ:31/2

மேல்


தமரையும் (2)

பண்டு இன்னர் என்று தமரையும் தம்மையும் – பழ:133/1
ஆற்றார் இவர் என்று அடைந்த தமரையும்
தோற்ற தாம் எள்ளி நலியற்க போற்றான் – பழ:252/1,2

மேல்


தமவும் (1)

தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி – பட் 209

மேல்


தமவே (2)

தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/2
வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால் – பழ:55/3

மேல்


தமவேயும் (1)

தமவேயும் கொள்ளா கலம் – பழ:232/4

மேல்


தமன் (1)

தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால் – பழ:35/1

மேல்


தமனிய (3)

தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15

மேல்


தமனியம் (2)

தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 704

மேல்


தமாலம் (1)

பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம்/தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/2,3

மேல்


தமி (1)

நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/8

மேல்


தமித்தா (1)

சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும் – ஆசாரக்:65/2

மேல்


தமித்து (1)

நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3

மேல்


தமிய (1)

மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2

மேல்


தமியம் (2)

நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/9
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10

மேல்


தமியமாய் (1)

குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய்
என்கொலோ சேக்கும் இடம் – ஐந்50:40/3,4

மேல்


தமியர் (14)

தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு – நற் 96/9
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/2
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் – குறு 94/4
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ – குறு 172/4
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர்/என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/11,12
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
தாமே தமியர் உணல் – குறள்:23 9/2
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி – ஆசாரக்:56/3
தாமே தமியர் புகாஅர் பகல் வளரார் – ஆசாரக்:57/3
தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான் – பழ:190/2

மேல்


தமியரே (1)

தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13

மேல்


தமியவே (2)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9

மேல்


தமியள் (6)

விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/2
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/9
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/15
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் – புறம் 247/9
பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – குறள்:101 7/2

மேல்


தமியளும் (1)

சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/12

மேல்


தமியன் (5)

தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/10
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
தமியன் வந்த மூதிலாளன் – புறம் 284/4

மேல்


தமியனாய் (2)

தஞ்சம் தமியனாய் சென்றேன் என் நெஞ்சை – திணை150:9/2
ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய்
பல்லார் பகை கொள்பவன் – குறள்:88 3/1,2

மேல்


தமியார் (1)

தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/13

மேல்


தமியென் (1)

தமியென் மன்ற அளியென் யானே – குறு 30/6

மேல்


தமியே (2)

உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே/குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென – நற் 229/8,9
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4

மேல்


தமியேம் (1)

துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10

மேல்


தமியேன் (1)

தமியேன் கேட்குவென்-கொல்லோ – நற் 218/10

மேல்


தமியை (4)

துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/9
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/6
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி – அகம் 322/5

மேல்


தமியோர் (1)

தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6

மேல்


தமியோர்க்கு (2)

இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே – குறு 124/4
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19

மேல்


தமியோன் (1)

தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/6

மேல்


தமிழ் (15)

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் – பரி 6/60
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் – பரி 26/1
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி