தே – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 28
தே_மொழி 3
தேஎத்த 4
தேஎத்தர் 3
தேஎத்தள் 1
தேஎத்து 22
தேஎத்தும் 2
தேஎம் 22
தேஎர் 1
தேக்கின் 2
தேக்கு 6
தேசத்து 1
தேசு 3
தேசும் 3
தேடி 2
தேடி_தேடி 1
தேடினாள் 1
தேடுவார் 1
தேடூஉ 1
தேம் 101
தேம்ப 3
தேம்பல் 1
தேம்பி 2
தேம்பினை 1
தேம்பு 3
தேம்புதி-கொல்லோ 1
தேம்பும் 3
தேம்புவார் 1
தேமா 3
தேமொழீஇ 1
தேய் 2
தேய்க்கும் 3
தேய்கமா 3
தேய்கு 1
தேய்த்த 10
தேய்த்தார் 1
தேய்த்து 3
தேய்தல் 1
தேய்ந்தன்று 1
தேய்ந்தால் 1
தேய்ந்து 1
தேய்ம் 1
தேய்வர் 1
தேய்வன 1
தேய்விடத்து 1
தேய்வே 1
தேய்வை 2
தேய 8
தேயத்தான் 1
தேயத்து 2
தேயமும் 1
தேயர் 1
தேயா 6
தேயா_மண்டிலம் 1
தேயாது 1
தேயார் 1
தேயும் 4
தேயுமால் 2
தேயுமே 1
தேயுமோ 1
தேர் 358
தேர்க்கு 2
தேர்கிற்கும் 1
தேர்கு 1
தேர்ச்சி 5
தேர்ச்சியில் 1
தேர்தற்கு 1
தேர்தற்பொருள 1
தேர்ந்த 1
தேர்ந்தக்கால் 1
தேர்ந்தவர்க்கு 1
தேர்ந்து 20
தேர்பு 1
தேர்வார் 1
தேர்வான் 1
தேர்வு 3
தேர 2
தேரர் 1
தேரலர்-கொல்லோ 1
தேரலள் 1
தேரன் 2
தேராது 5
தேராமல் 1
தேரான் 12
தேரான்தான் 1
தேரிய 1
தேரின் 12
தேரினர் 2
தேரினிர் 1
தேரினும் 2
தேருங்கால் 2
தேருடன் 1
தேருநர் 1
தேரும் 28
தேரும்-கால் 2
தேருமால் 1
தேரே 34
தேரை 14
தேரையின் 1
தேரையும் 1
தேரொடு 13
தேரொடும் 2
தேரோ 1
தேரோடு 2
தேரோர் 1
தேரோர்க்கு 1
தேரோற்கு 1
தேரோன் 3
தேவ 1
தேவகுலத்தும் 1
தேவகுலம் 1
தேவர் 10
தேவர்_உலகம் 1
தேவர்க்கு 2
தேவர்க்கும் 1
தேவரும் 3
தேவரே 3
தேவரேஆயினும் 1
தேவரை 1
தேவனா 1
தேவாதி 1
தேள் 2
தேற்ற 3
தேற்றம் 7
தேற்றல் 1
தேற்றா 9
தேற்றாத 2
தேற்றாதவர் 4
தேற்றாதார் 3
தேற்றாதான் 2
தேற்றாது 1
தேற்றாதோன் 1
தேற்றாம் 1
தேற்றாய் 4
தேற்றார் 4
தேற்றாரால் 1
தேற்றாள் 3
தேற்றான் 3
தேற்றானேல் 1
தேற்றி 10
தேற்றிய 6
தேற்றியும் 1
தேற்றுதல் 1
தேற்றும் 3
தேற்றேம் 1
தேற 2
தேறப்படும் 3
தேறல் 38
தேறலர் 2
தேறலையே 1
தேறலொடு 2
தேறற்க 1
தேறற்பாற்று 1
தேறா 2
தேறாத 1
தேறாதாய் 1
தேறாய் 1
தேறார் 5
தேறாவிடினும் 1
தேறான் 6
தேறி 11
தேறிய 3
தேறியக்கண்ணும் 1
தேறியாக்கு 1
தேறியாள் 1
தேறின் 1
தேறினால் 1
தேறினும் 1
தேறினேன் 1
தேறீயல் 1
தேறீர் 1
தேறு 12
தேறுக 1
தேறுதல் 3
தேறும் 4
தேறுமால் 1
தேறுவது 1
தேறுவர் 1
தேறுவன்-மன் 1
தேறேன் 1
தேன் 79
தேனார் 1
தேனின் 2
தேனினர் 1
தேனீ 1
தேனும் 2
தேனூர் 3
தேனொடு 2
தேனோடு 2

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

தே (28)

நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – திரு 195
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 171
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி – நற் 262/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/2
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/19
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/15
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/3
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி – புறம் 209/16
பன்றி கூழ் பத்தரில் தே மா வடித்து அற்றால் – நாலடி:26 7/1
கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும் – ஐந்70:8/2
தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர் – திணை50:40/3

மேல்


தே_மொழி (3)

போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி/துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/3,4
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி/வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 125/8

மேல்


தேஎத்த (4)

சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14

மேல்


தேஎத்தர் (3)

மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – குறு 11/7
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – அகம் 127/17
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/8

மேல்


தேஎத்தள் (1)

அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18

மேல்


தேஎத்து (22)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 322
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 506
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து/புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் – பட் 216,217
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 394
பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து/இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/7,8
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/5
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து/சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே – ஐங் 317/3,4
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே – பதி 20/7
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் – பதி 32/16
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/18
சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/17
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/12
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து/நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/8,9
வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி – அகம் 239/7
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து/கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/11,12
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து/துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/6,7
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து/அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/8,9

மேல்


தேஎத்தும் (2)

நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/9
ஒன்னார் தேஎத்தும் நின்னுடைத்து எனவே – புறம் 38/18

மேல்


தேஎம் (22)

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – பொரு 134
மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட – பெரும் 423
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப – பெரும் 424
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம்/எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 176,177
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி – நெடு 77
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்/நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 86,87
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – மலை 273
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி – நற் 371/3
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம்/நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/13,14
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
தென்னவன் தெளித்த தேஎம் போல – கலி 143/59
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/24
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/12
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/2
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு – அகம் 280/7
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண – புறம் 70/1
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் – புறம் 352/1

மேல்


தேஎர் (1)

தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா – பதி 26/1

மேல்


தேக்கின் (2)

புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின்/அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/15,16

மேல்


தேக்கு (6)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11

மேல்


தேசத்து (1)

அறியாத தேசத்து ஆசாரம் பழியார் – முது:3 8/1

மேல்


தேசு (3)

தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி – நாலடி:11 5/1
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ – பழ:254/2
யாத்த தேசு இல்லார் படை ஆண்மை நாவிதன் வாள் – பழ:284/3

மேல்


தேசும் (3)

தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 12/21
இறைவர் முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும்
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல் – ஆசாரக்:71/1,2
வளமையும் தேசும் வலியும் வனப்பும் – பழ:183/1

மேல்


தேடி (2)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78

மேல்


தேடி_தேடி (1)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78

மேல்


தேடினாள் (1)

தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66

மேல்


தேடுவார் (1)

தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23

மேல்


தேடூஉ (1)

தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10

மேல்


தேம் (101)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் – நற் 20/3
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/9
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் – நற் 100/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/2
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி – நற் 160/7
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட – நற் 187/7
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/2
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ – நற் 279/2
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/9
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ – குறு 336/2
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் – ஐங் 259/4
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 324/5
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு-உற்று என – பரி 24/62
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் – கலி 127/1
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/10
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/12
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/18
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் – அகம் 78/7
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/19
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
வேந்து வினை முடித்த-காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து – அகம் 105/4
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/2
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய – அகம் 141/28
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/16
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/6
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் – அகம் 257/8
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/12
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே – அகம் 362/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி – அகம் 391/5
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை – புறம் 24/7
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/6
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் – புறம் 351/10
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் – நாலடி:20 9/2
வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு – நாலடி:24 9/2
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு – நாலடி:38 5/2
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் – ஐந்50:17/3
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட – ஐந்70:7/3
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை – ஐந்70:47/1
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
தேம் கலந்த சொல்லின் தெளித்து – கைந்:4/4

மேல்


தேம்ப (3)

புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 4
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப/எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/3,4
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் – கலி 68/12

மேல்


தேம்பல் (1)

அற்றதன்பால் தேம்பல் நன்று – பழ:373/4

மேல்


தேம்பி (2)

கொழும் பதிய குடி தேம்பி/செழும் கேளிர் நிழல் சேர – மது 167,168
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி/பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் – அகம் 295/6,7

மேல்


தேம்பினை (1)

தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் – அகம் 372/14

மேல்


தேம்பு (3)

வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2

மேல்


தேம்புதி-கொல்லோ (1)

தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை – அகம் 322/6

மேல்


தேம்பும் (3)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும்/இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 26,27
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
ஆசையின் தேம்பும் என் நெஞ்சு – கைந்:3/4

மேல்


தேம்புவார் (1)

குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24

மேல்


தேமா (3)

தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 64
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138

மேல்


தேமொழீஇ (1)

தேரும் திறம் அரிதால் தேமொழீஇ ஆரும் – பழ:340/2

மேல்


தேய் (2)

பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/2
தேய் புரி பழம் கயிறு போல – நற் 284/10

மேல்


தேய்க்கும் (3)

செல்வத்தை தேய்க்கும் படை – குறள்:56 5/2
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள்:57 7/2
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/3

மேல்


தேய்கமா (3)

வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே – நற் 345/10
நோகோ யானே தேய்கமா காலை – புறம் 116/9
நோகோ யானே தேய்கமா காலை – புறம் 234/1

மேல்


தேய்கு (1)

பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு/அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/15,16

மேல்


தேய்த்த (10)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த/அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 193,194
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த/செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/1,2
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் – குறள்:127 1/2

மேல்


தேய்த்தார் (1)

கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/2

மேல்


தேய்த்து (3)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து/குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/10,11

மேல்


தேய்தல் (1)

தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் – புறம் 27/11

மேல்


தேய்ந்தன்று (1)

ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று – கலி 55/9

மேல்


தேய்ந்தால் (1)

நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை – பழ:83/3

மேல்


தேய்ந்து (1)

நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11

மேல்


தேய்ம் (1)

அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3

மேல்


தேய்வர் (1)

தேய்வர் ஒரு மாசு உறின் – நாலடி:16 1/4

மேல்


தேய்வன (1)

தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் – மது 196

மேல்


தேய்விடத்து (1)

தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை – நாலடி:6 1/3

மேல்


தேய்வே (1)

இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று – திரி:101/2

மேல்


தேய்வை (2)

நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை/தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 33,34
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19

மேல்


தேய (8)

திதலை மாமை தேய/பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/3,4
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து – பதி 20/10
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய/முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/9,10
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/9
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய/துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/4,5
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய/மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/7,8
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை – குறள்:10 6/1

மேல்


தேயத்தான் (1)

அறியாத தேயத்தான் ஆதுலன் மூத்தான் – ஆசாரக்:100/1

மேல்


தேயத்து (2)

அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
எண்ணிய தேயத்து சென்று – குறள்:76 3/2

மேல்


தேயமும் (1)

நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த – அகம் 383/4

மேல்


தேயர் (1)

தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/4

மேல்


தேயா (6)

தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் – நற் 83/3
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/5
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5

மேல்


தேயா_மண்டிலம் (1)

தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32

மேல்


தேயாது (1)

கல் தேயும் தேயாது சொல் – பழ:394/4

மேல்


தேயார் (1)

கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார்
புண்ணியம் ஆய தலையோடு உறுப்பு உறுத்த – ஆசாரக்:41/1,2

மேல்


தேயும் (4)

தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/23
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது – குறள்:89 8/1
கல் தேயும் தேயாது சொல் – பழ:394/4
அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் – சிறுபஞ்:105/3

மேல்


தேயுமால் (2)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால்/ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் – கலி 149/9,10

மேல்


தேயுமே (1)

வான் ஊர் மதியம் போல் வைகலும் தேயுமே
தானே சிறியார் தொடர்பு – நாலடி:13 5/3,4

மேல்


தேயுமோ (1)

தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே – குறு 42/4

மேல்


தேர் (358)

உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 163,164
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 416,417
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
வாம் பரிய கடும் திண் தேர்/காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் – மது 51,52
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 435
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல – மது 576
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 633
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக – மது 648
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர்/பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 659,660
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி – மது 752
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 255
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 47
தேர் பூண்ட மாஅ போல – பட் 123
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர்/வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் – மலை 571,572
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி – நற் 8/9
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர்/கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் – நற் 10/5,6
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் – நற் 35/6
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/4
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே – நற் 58/11
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர்/நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/11,12
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/6
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர்/விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/7,8
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன – நற் 227/8
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/10
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் – நற் 298/9
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் – நற் 307/1
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர்/தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே – நற் 323/9,10
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/2
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
தேர் வீசு இருக்கை போல – நற் 381/9
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர்/வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர – நற் 394/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர்/பொய்கை ஊரன் கேண்மை – குறு 61/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக – குறு 103/3
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை – குறு 128/2
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர்/கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி – குறு 199/2,3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் – குறு 210/1
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/1,2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/4
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே – குறு 256/8
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர்/வாராது ஆயினும் வருவது போல – குறு 301/5,6
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர்/யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் – குறு 311/3,4
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/1,2
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை – ஐங் 54/1
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
நள்ளென வந்த இயல் தேர்/செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/3,4
நெடும் தேர் கொண்கனோடு – ஐங் 134/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/2
பல்-கால் வரூஉம் தேர் என – ஐங் 186/4
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
வல்லை நெடும் தேர் கடவின் – ஐங் 425/3
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று – ஐங் 443/1
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது – ஐங் 451/2
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர்/கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/1,2
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 498/4
வம்பு பரந்த தேர்/அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/19,20
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர்/வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/15,16
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/2
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/5
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/7
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர்/முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது – பதி 81/32,33
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர்/கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/7,8
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து – பரி 5/23
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம் – கலி 7/2
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/21
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர்/பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 70/18
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/16
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர்/மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 127/10
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/6
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் – அகம் 25/20
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி – அகம் 29/17
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர்/முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/4,5
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர்/கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/12,13
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர்/தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/12,13
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர்/வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/6,7
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி – அகம் 110/24
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/14
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/11
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/14
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர்/ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/5,6
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர்/தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/17,18
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர்/வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/9,10
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/3
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர்/கைவல் பாகன் பையென இயக்க – அகம் 230/11,12
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர்/வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/8,9
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/13
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/7
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த – அகம் 251/13
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/12
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை – அகம் 298/15
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர்/ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/10,11
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/11,12
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/4
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர்/நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் – அகம் 339/1,2
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர்/இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/18,19
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர்/கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/11,12
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
வீ தேர் பறவை விழையும் – அகம் 371/13
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/3
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர்/பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/1,2
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர்/கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/13,14
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/14
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் – புறம் 12/2
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை – புறம் 14/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – புறம் 15/1
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 15/6
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/23
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/8
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய – புறம் 39/16
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர்/நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு – புறம் 45/7,8
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/18
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் – புறம் 77/5
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே – புறம் 114/6
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/2
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர்/பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 123/4,5
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/9
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர்/நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் – புறம் 151/7,8
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/11
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/6
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/6
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் – புறம் 239/14
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/2
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ – புறம் 313/4
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/16
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/2
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே – புறம் 382/22
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/23
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
தேர் நலம் பாகனால் பாடு எய்தும் ஊர் நலம் – நான்மணி:24/3
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் தேர் என் தோழி – கார்40:10/3
பொறி மாண் புனை திண் தேர் போந்த வழியே – கார்40:21/1
கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே – கார்40:32/1
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர்
பருதி சுமந்து எழுந்த யானை இரு விசும்பில் – கள40:4/1,2
ஏந்து எழில் மார்பின் இயல் திண் தேர் செம்பியன் – கள40:6/5
கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:23/4
கொய் சுவல் மாவின் கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:33/4
நூல் நவின்ற பாக தேர் நொவ்விதா சென்றீக – ஐந்50:10/1
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் – ஐந்50:26/3
நோக்கான் தேர் ஊர்ந்தது கண்டு – ஐந்50:28/4
ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர்
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண – ஐந்50:42/2,3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட – ஐந்50:50/1
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர்
நின் அல்லது இல் என்று உரை – ஐந்70:58/3,4
பண் அமை தேர் மேல் வரும் – ஐந்70:63/4
பாய் திரை சேர்ப்பன் பரி தேர் வர கண்டு – ஐந்70:71/3
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப – திணை50:48/1
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர்
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு – திணை150:55/1,2
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் – திணை150:80/1
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே – திணை150:100/3
விரி உளை மான் தேர் மேல் கொண்டார் – திணை150:113/4
தேர் நின்றது என்னாய் திரிந்து – திணை150:115/4
செவ்வழி யாழ் பாண்மகனே சீர் ஆர் தேர் கையினால் – திணை150:124/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள்:50 6/1
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1
கொடி திண் தேர் மன்னரால் கூட்டுண்டு வாழ்வார் – பழ:331/1
வாம் மான் தேர் மன்னரை காய்வது எவன்கொலோ – பழ:341/2
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா – கைந்:24/1
பெய்த புறவில் கடுமான் தேர்
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் – கைந்:28/1,2
ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ – கைந்:60/3

மேல்


தேர்க்கு (2)

இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/10
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – குறள்:67 7/1,2

மேல்


தேர்கிற்கும் (1)

தேர்கிற்கும் பெற்றி அரிது – நாலடி:36 2/4

மேல்


தேர்கு (1)

தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு/சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி மேல்


தேர்ச்சி (5)

நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி/ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 646,647
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 1/33
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – குறள்:64 5/2

மேல்


தேர்ச்சியில் (1)

தேர்ச்சியில் தேர்வு இனியது இல் – இனிய40:28/4

மேல்


தேர்தற்கு (1)

தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34

மேல்


தேர்தற்பொருள (1)

தேர்தற்பொருள பொருள் – நான்மணி:50/4

மேல்


தேர்ந்த (1)

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்த பின் – குறள்:51 9/1

மேல்


தேர்ந்தக்கால் (1)

தேர்ந்தக்கால் தோன்றும் பொருள் – திரி:51/4

மேல்


தேர்ந்தவர்க்கு (1)

தீர்ந்தாரா கொண்டு தெளியினும் தேர்ந்தவர்க்கு
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம் – பழ:213/2,3

மேல்


தேர்ந்து (20)

இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது – நெடு 46
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/2
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
திகழ கான்றிட்டன தேர்ந்து – திணை150:66/4
திணைமாலை கைவர தேர்ந்து – திணை150:154/4
திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் – குறள்:45 1/2
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு – குறள்:47 2/1
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை – குறள்:55 1/2
தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா – குறள்:64 4/1
தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய் – பழ:27/1
தெய்வமா தேறுமால் தேர்ந்து – சிறுபஞ்:90/4
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3
தீர்க்கும் வாய் தேர்ந்து பசி உண்டி நீக்குவான் – ஏலாதி:40/3

மேல்


தேர்பு (1)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274

மேல்


தேர்வார் (1)

தேர்வார் போல் நிற்க திரிந்து – ஆசாரக்:78/3

மேல்


தேர்வான் (1)

வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2

மேல்


தேர்வு (3)

கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
தேன் கலந்த தேற்ற சொல் தேர்வு – நாலடி:26 9/4
தேர்ச்சியில் தேர்வு இனியது இல் – இனிய40:28/4

மேல்


தேர (2)

குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர/மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி மேல்


தேரர் (1)

புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர்/தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் – பரி மேல்


தேரலர்-கொல்லோ (1)

தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு – நற் 302/6

மேல்


தேரலள் (1)

கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள்/யானே எல்_வளை யாத்த கானல் – நற் 342/6,7

மேல்


தேரன் (2)

மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன்/உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/12,13
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து – அகம் 48/20

மேல்


தேராது (5)

தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே – கலி 142/29
தேராது வரூஉம் நின்-வயின் – அகம் 202/14
திங்களுள் வில் எழுதி தேராது வேல் விலக்கி – திணை150:30/1
தேன் இறுத்த வண்டோடு தீ தா என தேராது
யான் இறுத்தேன் ஆவி இதற்கு – திணை150:102/3,4
தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்த பின் – குறள்:51 9/1

மேல்


தேராமல் (1)

தேராமல் கற்றது கல்வி அன்று – முது:5 6/1

மேல்


தேரான் (12)

பாய் தேரான் வையை அகம் – பரி 11/61
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/47
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/14
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான்/குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 32/3,4
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான்/வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 139/4
தேரான் பிறன் இல் புகல் – குறள்:15 4/2
தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை – குறள்:51 8/1
தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் – குறள்:51 10/1

மேல்


தேரான்தான் (1)

ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத – திணை150:101/3

மேல்


தேரிய (1)

இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி – நற் 272/5

மேல்


தேரின் (12)

குடிமுறை_குடிமுறை தேரின்/கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/4,5
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின்/யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/8,9
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின்/ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/5,6
யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் – நாலடி:12 10/2
நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதாம் தேரின்
சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல – நாலடி:18 7/2,3
யாரும் அறிவர் பகை நுட்பம் தேரின்
நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும் – நாலடி:29 2/2,3
நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின்
அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய – நான்மணி:33/2,3
தேரின் கோள் நட்பு திசைக்கு – இனிய40:3/4
தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர் – திணை150:54/2
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம் – குறள்:25 9/1,2

மேல்


தேரினர் (2)

வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர்/சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 197/2

மேல்


தேரினிர் (1)

புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் – புறம் 109/12

மேல்


தேரினும் (2)

தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:14 2/2
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:25 2/2

மேல்


தேருங்கால் (2)

யாஅர் உலகத்து ஓர் சொல் இல்லார் தேருங்கால்
யாஅர் உபாயத்தின் வாழாதார் யாஅர் – நாலடி:12 9/1,2
தேவரே கற்றவர் கல்லாதார் தேருங்கால்
பூதரே முன் பொருள் செய்யாதார் ஆதரே – சிறுபஞ்:18/1,2

மேல்


தேருடன் (1)

ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன்/முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/2,3

மேல்


தேருநர் (1)

தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34

மேல்


தேரும் (28)

பழு மரம் தேரும் பறவை போல – பெரும் 20
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும்/கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 388,389
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு – நற் 187/6
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும்/வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/15,16
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் – பரி 24/17
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/15
பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் – கலி 74/11
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும்/ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/3,4
நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர் – அகம் 71/1
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும்/மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/5,6
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும்/புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/10,11
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும்/நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/15,16
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர – அகம் 386/2
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும்/நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/9,10
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/4
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/15
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும்/வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் – புறம் 240/1,2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் – புறம் 351/2
தேரும் துணைமை உடையவர் சாரல் – நாலடி:13 7/2
தெரிவார் யார் தேரும் இடத்து – திணை50:12/4
பற்று அறாது ஓடும் அவா தேரும் தெற்றென – திரி:22/2
தேரும் திறம் அரிதால் தேமொழீஇ ஆரும் – பழ:340/2
முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும் – பழ:361/1

மேல்


தேரும்-கால் (2)

தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17

மேல்


தேருமால் (1)

ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6

மேல்


தேரே (34)

ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/5
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே/உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/12,13
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/11
வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/8
தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே – ஐங் 101/5
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே/ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/3,4
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
ஏ-மதி வலவ தேரே/மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/3,4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/4
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/10
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/13
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே/முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/14,15
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே/குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/11,12
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/16
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5

மேல்


தேரை (14)

இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை/தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/2,3
அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் – ஐங் 453/1
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட – ஐங் 468/1
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
தேரை தினப்படல் ஓம்பு – கலி 147/32
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை/சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/2,3
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து – அகம் 301/19
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை – புறம் 353/5
சிறு தேரை பற்றியும் தின்னும் அறிவினால் – நாலடி:20 3/2
வழும்பு அறுக்ககில்லாவாம் தேரை வழும்பு இல் சீர் – நாலடி:36 2/2
தேரை தழங்குரல் தார் மணி வாய் அதிர்ப்ப – ஐந்70:23/1
தேரை வழி சென்றார் இல் – பழ:23/4
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை – பழ:61/2

மேல்


தேரையின் (1)

வேனில் தேரையின் அளிய – நற் 347/10

மேல்


தேரையும் (1)

தூண்டிலின் உள்பொதிந்த தேரையும் மாண்ட சீர் – திரி:24/2

மேல்


தேரொடு (13)

தேரொடு மா சிதறி – மது 224
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/7
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு/தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/2,3
தேரொடு குறுக வந்தோன் – ஐங் 367/4
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து – பதி 94/2
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ – கலி 68/17
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு/நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/15,16
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் – அகம் 220/2
ஒல்லென ஒலிக்கும் தேரொடு/முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/13,14
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு/ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் – புறம் 205/12,13
தேரொடு கானம் தெருள் இலார் செல்வார்கொல் – ஐந்70:35/3

மேல்


தேரொடும் (2)

பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும்/விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 71/10

மேல்


தேரோ (1)

இன்று தந்தனை தேரோ/நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/6,7

மேல்


தேரோடு (2)

களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு/இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 71/4,5

மேல்


தேரோர் (1)

தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9

மேல்


தேரோர்க்கு (1)

தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – சிறு 234

மேல்


தேரோற்கு (1)

தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/6

மேல்


தேரோன் (3)

தேரோன் போகிய கானலானே – குறு 227/4
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை – ஐந்50:7/1
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1

மேல்


தேவ (1)

பாழ் மனையும் தேவ குலனும் சுடுகாடும் – ஆசாரக்:57/1

மேல்


தேவகுலத்தும் (1)

பெரியார் மனையகத்தும் தேவகுலத்தும்
வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு – ஆசாரக்:72/1,2

மேல்


தேவகுலம் (1)

தேவகுலம் நிழல் ஆன் நிலை வெண்பலி என்று – ஆசாரக்:32/2

மேல்


தேவர் (10)

தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11
தேவர் அனையர் புலவரும் தேவர் – நான்மணி:73/1
தேவர் அனையர் புலவரும் தேவர்
தமர் அனையர் ஓர் ஊர் உறைவார் தமருள்ளும் – நான்மணி:73/1,2
வான் தேவர் கொட்கும் வழி – திணை150:10/4
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம் – குறள்:108 3/1
எச்சிலார் தீண்டார் பசு பார்ப்பார் தீ தேவர்
உச்சம் தலையோடு இவை என்ப யாவரும் – ஆசாரக்:5/1,2
தேவர் வழிபாடு தீ கனா வாலாமை – ஆசாரக்:10/1
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் – ஆசாரக்:31/1
மிக்க இரு தேவர் நாளோடு உவாத்திதி நாள் – ஆசாரக்:43/2
கலியாணம் தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்று – ஆசாரக்:48/1

மேல்


தேவர்_உலகம் (1)

தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11

மேல்


தேவர்க்கு (2)

தேன் தேவர்க்கு ஓக்கும் மலை நாட வாரலோ – திணை150:10/3
தேவர்க்கு மக்கட்கு என வேண்டா தீங்கு உரைக்கும் – பழ:152/3

மேல்


தேவர்க்கும் (1)

தேவர்க்கும் கைகூடா திண் அன்பினார்க்கேயும் – பழ:335/3

மேல்


தேவரும் (3)

ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து – பரி 3/27
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
தேவரும் மாற்றல் இலர் – பழ:350/4

மேல்


தேவரே (3)

தேவரே தின்னினும் வேம்பு – நாலடி:12 2/4
தேவரே தின்னினும் வேம்பு – பழ:114/4
தேவரே கற்றவர் கல்லாதார் தேருங்கால் – சிறுபஞ்:18/1

மேல்


தேவரேஆயினும் (1)

தேவரேஆயினும் தீங்கு ஓர்ப்பர் பாவை – பழ:179/2

மேல்


தேவரை (1)

தேவரை போல தொழுது எழுக என்பதே – ஆசாரக்:16/3

மேல்


தேவனா (1)

தேவாதி தேவனா தேறு – ஏலாதி:32/4

மேல்


தேவாதி (1)

தேவாதி தேவனா தேறு – ஏலாதி:32/4

மேல்


தேள் (2)

இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 110/3
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் – புறம் 392/16

மேல்


தேற்ற (3)

தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு – கலி 88/16
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற/கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் – கலி 26 9/4

மேல்


தேற்றம் (7)

தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை – நான்மணி:78/1
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:7/3
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் – குறள்:52 3/1
மறம் மானம் மாண்ட வழி செலவு தேற்றம்
என நான்கே ஏமம் படைக்கு – குறள்:77 6/1,2
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் – குறள்:116 3/1
உற்று இடர்ப்பட்ட பொழுதின்கண் தேற்றம்
மரையா துணை பயிரும் மா மலை நாட – பழ:228/2,3

மேல்


தேற்றல் (1)

அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19

மேல்


தேற்றா (9)

அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா/பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/5,6
பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங் 284/4
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு – புறம் 135/18
தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் – புறம் 140/9
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும – புறம் 202/16
தேற்றா ஒழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின் – நாலடி:8 5/2
கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை – நாலடி:28 4/1

மேல்


தேற்றாத (2)

பாடமே ஓதி பயன் தெரிதல் தேற்றாத
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் – நாலடி:32 6/1,2
செவ்வி கொளல் தேற்றாத ஆங்கு – நாலடி:33 2/4

மேல்


தேற்றாதவர் (4)

நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் – குறள்:19 7/2
மற்றைய தேற்றாதவர் – குறள்:29 9/2
ஓம்புதல் தேற்றாதவர் – குறள்:63 6/2
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – குறள்:65 9/2

மேல்


தேற்றாதார் (3)

நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார்
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் – நாலடி:32 10/3,4
கனவினும் தேற்றாதார் மாட்டு – குறள்:106 4/2
மூத்தாலும் மூவார் நூல் தேற்றாதார் பாத்தி – சிறுபஞ்:21/2

மேல்


தேற்றாதான் (2)

தேற்றாதான் பெற்ற வனப்பும் இவை மூன்றும் – திரி:80/3
வழங்கலும் துய்த்தலும் தேற்றாதான் பெற்ற – பழ:151/1

மேல்


தேற்றாது (1)

தீர்ந்தேம் என கருதி தேற்றாது ஒழுகி தாம் – பழ:386/1

மேல்


தேற்றாதோன் (1)

கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று – கலி 43/19

மேல்


தேற்றாம் (1)

தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென – குறு 398/1

மேல்


தேற்றாய் (4)

வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/4

மேல்


தேற்றார் (4)

எல்லாரும் தேற்றார் மருந்து – கலி 145/50
சேடியர் போல செயல் தேற்றார் கூடி – நாலடி:36 4/2
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் – பழ:43/2
தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு – பழ:150/3

மேல்


தேற்றாரால் (1)

தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/2

மேல்


தேற்றாள் (3)

கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/50
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12

மேல்


தேற்றான் (3)

தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/4
சேவகமும் செந்தமிழ் தேற்றான் கவி செயலும் – சிறுபஞ்:10/3

மேல்


தேற்றானேல் (1)

தேற்றானேல் தேறும் அமைச்சு – ஏலாதி:17/4

மேல்


தேற்றி (10)

அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி/அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 210,211
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி/நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 246,247
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
தெய்வத்தின் தேற்றி தெளிப்பேன் பெரிது என்னை – கலி 98/32
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
பலவும் சூள் தேற்றி தெளித்தவன் என்னை – கலி 147/23
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் – அகம் 29/10
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி/மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/7,8

மேல்


தேற்றிய (6)

எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/10
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/7
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
வருதும் யாம் என தேற்றிய/பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/14,15

மேல்


தேற்றியும் (1)

நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் – முல் 82

மேல்


தேற்றுதல் (1)

தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:70 3/2

மேல்


தேற்றும் (3)

நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும்/மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை – நற் 246/2,3
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் – அகம் 166/10
தேற்றும் புலவரும் வேறு – நாலடி:32 8/4

மேல்


தேற்றேம் (1)

இனி தேற்றேம் யாம் – கலி 88/17

மேல்


தேற (2)

தேற மொழிந்த மொழி கேட்டு தேறி – நாலடி:38 9/2
தேற எமக்கு உரைப்பாய் நீ – ஐந்50:21/4

மேல்


தேறப்படும் (3)

திறம் தெரிந்து தேறப்படும் – குறள்:51 1/2
சொல் தொக்க தேறப்படும் – குறள்:59 9/2
தேறப்படும் குணத்தினான் – சிறுபஞ்:57/4

மேல்


தேறல் (38)

நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல்/குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 195,196
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர – பொரு 157
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப – சிறு 159
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 237
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல்/நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 190,191
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல்/குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 171,172
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல்/இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 463,464
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல்/கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 522,523
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
தேறல் எளிது என்பாம் நாம் – கலி 60/25
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல்/அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/4,5
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல்/வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/3,4
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – அகம் 221/1
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் – அகம் 336/6
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/11
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல்/வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/14,15
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல்/பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/18,19
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
வாக்க உக்க தே கள் தேறல்/கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் – புறம் 115/3,4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல்/புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/12,13
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து – புறம் 129/2
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல்/பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/12,13
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் – புறம் 298/2
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி – புறம் 361/18
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல்/கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/16,17
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து – புறம் 396/8
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல்/பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/14,15
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
தெளியானை தேறல் அரிது – பழ:385/4

மேல்


தேறலர் (2)

ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்ப தேறலர்/தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/1,2
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர்/கனி குய்யான் கொழும் துவையர் – புறம் 360/4,5

மேல்


தேறலையே (1)

பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே/நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் – புறம் 10/2,3

மேல்


தேறலொடு (2)

நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி – பதி 12/18
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14

மேல்


தேறற்க (1)

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்த பின் – குறள்:51 9/1

மேல்


தேறற்பாற்று (1)

சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று – குறள்:83 5/2

மேல்


தேறா (2)

தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/8

மேல்


தேறாத (1)

தேறு திரை பறையா புள் படையா தேறாத
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் – திணை150:53/2,3

மேல்


தேறாதாய் (1)

நின்றார் சொல் தேறாதாய் நீடு இன்றி வென்றார் – திணை150:79/2

மேல்


தேறாய் (1)

வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய்/நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி – நற் 32/4,5

மேல்


தேறார் (5)

யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் – பதி 73/17
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/58
கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற – நாலடி:32 3/2
மிக்காரால் என்று சிறியாரை தாம் தேறார்
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊர தினல் ஆமோ – பழ:18/2,3
அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள் – பழ:67/2

மேல்


தேறாவிடினும் (1)

தேறினும் தேறாவிடினும் அழிவின்கண் – குறள்:88 6/1

மேல்


தேறான் (6)

ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள்:85 8/1
தேறான் பகாஅன் விடல் – குறள்:88 6/2
போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல் – ஏலாதி:5/3
மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் – ஏலாதி:20/1
வாது உவவான் மாதரார் சொல் தேறான் காது தாழ் – ஏலாதி:43/2
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:47/3

மேல்


தேறி (11)

கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி/யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/4,5
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி/பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/2,3
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி/உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது – குறு 271/2,3
மெல்லம்புலம்பன் தேறி/நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/3,4
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர் – பரி 6/92
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை – பரி 12/82
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி/நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/9,10
தேற மொழிந்த மொழி கேட்டு தேறி
எமர் என்று கொள்வாரும் கொள்பவே யார்க்கும் – நாலடி:38 9/2,3
நன்று என்று தேறி தெளிந்தேன் தலையளி – ஐந்70:9/3

மேல்


தேறிய (3)

பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/9
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை – பதி 90/49
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14

மேல்


தேறியக்கண்ணும் (1)

எனை வகையான் தேறியக்கண்ணும் வினை வகையான் – குறள்:52 4/1

மேல்


தேறியாக்கு (1)

தேறியாக்கு உண்டோ தவறு – குறள்:116 4/2

மேல்


தேறியாள் (1)

நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள்/பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் – கலி மேல்


தேறின் (1)

தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் – கலி 90/20

மேல்


தேறினால் (1)

வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால்
நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை – சிறுபஞ்:11/2,3

மேல்


தேறினும் (1)

தேறினும் தேறாவிடினும் அழிவின்கண் – குறள்:88 6/1

மேல்


தேறினேன் (1)

தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/33

மேல்


தேறீயல் (1)

தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9

மேல்


தேறீர் (1)

சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் – புறம் 97/22

மேல்


தேறு (12)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 97
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே – நற் 97/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ – கலி 20/14
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/20
தேறு திரை பறையா புள் படையா தேறாத – திணை150:53/2
தேவாதி தேவனா தேறு – ஏலாதி:32/4

மேல்


தேறுக (1)

தேறுக தேறும் பொருள் – குறள்:51 9/2

மேல்


தேறுதல் (3)

பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர் – குறள்:51 6/1
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாம் தரும் – குறள்:51 7/1,2

மேல்


தேறும் (4)

கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என – அகம் 191/16
தேறுக தேறும் பொருள் – குறள்:51 9/2
தேற்றானேல் தேறும் அமைச்சு – ஏலாதி:17/4

மேல்


தேறுமால் (1)

தெய்வமா தேறுமால் தேர்ந்து – சிறுபஞ்:90/4

மேல்


தேறுவது (1)

பொய்ம்மொழி தேறுவது என் – கலி 113/21

மேல்


தேறுவர் (1)

சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/5

மேல்


தேறுவன்-மன் (1)

தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9

மேல்


தேறேன் (1)

யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5

மேல்


தேன் (79)

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் – பொரு 214
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 3
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/4
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் – நற் 76/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/10
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/3
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி – குறு 175/1
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர – ஐங் 292/1
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன்/தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/38
செல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து – பரி 23/2
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு – கலி 40/9
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி – கலி 131/45
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/5
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது – அகம் 170/2
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/4
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/2
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/19
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை – புறம் 17/35
தேன் சிதைந்த வரை போல – புறம் 22/5
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/8
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/4
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
தேன் கலந்த தேற்ற சொல் தேர்வு – நாலடி:26 9/4
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:22/3
தேன் நவின்ற கானத்து எழில் நோக்கி தான் நவின்ற – ஐந்50:10/2
பிரைசம் கொள வீழ்ந்த தீம் தேன் இறாஅல் – ஐந்70:10/1
தேன் தேவர்க்கு ஓக்கும் மலை நாட வாரலோ – திணை150:10/3
பெரு மலை தாம் நாடி தேன் துய்த்து பேணாது – திணை150:23/1
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல் – திணை150:47/1
தேன் இறுத்த வண்டோடு தீ தா என தேராது – திணை150:102/3
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன்
கந்தாரம் பாடும் களித்து – திணை150:106/3,4
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன்
துத்தம் அறையும் தொடர்ந்து – திணை150:120/3,4
மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று – திணை150:140/1
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணிமொழி – குறள்:113 1/1
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/3
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப – பழ:68/3
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன்
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை – பழ:268/2,3
முள்ளி தேன் உண்ணுமவர் – பழ:274/4
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ – சிறுபஞ்:25/2
இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை – கைந்:5/1

மேல்


தேனார் (1)

தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து – பழ:371/3

மேல்


தேனின் (2)

வரை முதிர் தேனின் போகியோனே – குறு 176/4
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10

மேல்


தேனினர் (1)

தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 152

மேல்


தேனீ (1)

உய்த்து ஈட்டும் தேனீ கரி – நாலடி:1 10/4

மேல்


தேனும் (2)

ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் – குறு 354/2
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/15

மேல்


தேனூர் (3)

தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2

மேல்


தேனொடு (2)

யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு/தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/5,6
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/10

மேல்


தேனோடு (2)

மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/8
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5

மேல்