தீ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 126
தீக்கு 2
தீங்கு 8
தீங்குறுதல் 1
தீட்டி 1
தீண்ட 3
தீண்டல் 2
தீண்டலர் 1
தீண்டலான் 1
தீண்டலின் 4
தீண்டலும் 1
தீண்டற்கு 1
தீண்டா 5
தீண்டாது 1
தீண்டார் 3
தீண்டாவிடுதல் 1
தீண்டி 21
தீண்டிய 3
தீண்டு 2
தீண்டும் 1
தீதா 1
தீதாய்விடும் 1
தீது 67
தீதும் 3
தீதுஆயின் 1
தீதுஉரையும் 1
தீதே 3
தீதொடு 2
தீதோ 2
தீந்த 1
தீம் 215
தீமடுக்கும் 1
தீமடுத்து 1
தீமூட்டு 1
தீமை 21
தீமைத்தே 2
தீமையால் 1
தீமையான் 1
தீமையும் 2
தீமையையும் 1
தீய்ந்த 1
தீய்ந்து 1
தீய்ப்பு 1
தீய 18
தீயதன் 1
தீயரோ 1
தீயவும் 3
தீயவை 8
தீயன 3
தீயார் 2
தீயார்க்கு 1
தீயாரை 1
தீயில் 2
தீயின் 12
தீயினால் 2
தீயினும் 2
தீயினுள் 2
தீயும் 5
தீயுள் 1
தீயே 1
தீயேன் 2
தீயொடு 1
தீயோடு 1
தீர் 75
தீர்க்க 2
தீர்க்கலார் 1
தீர்க்கு 1
தீர்க்குதும் 1
தீர்க்கும் 16
தீர்க்குவெம் 1
தீர்க்குவேம்-மன் 1
தீர்க 4
தீர்கம் 1
தீர்குவர் 1
தீர்குவள் 1
தீர்கை 1
தீர்த்த 3
தீர்த்தம் 4
தீர்த்தல் 10
தீர்த்தலான் 1
தீர்த்தனன் 1
தீர்த்தார் 1
தீர்த்தாரே 1
தீர்த்துவிடல் 1
தீர்தல் 2
தீர்தலின் 1
தீர்தலும் 1
தீர்ந்த 21
தீர்ந்தது 1
தீர்ந்தவர் 1
தீர்ந்தன்று 4
தீர்ந்தன்றும் 1
தீர்ந்தனம் 1
தீர்ந்தனள் 1
தீர்ந்தார் 2
தீர்ந்தார்மாட்டும் 1
தீர்ந்தாரா 1
தீர்ந்தாரின் 1
தீர்ந்தாரும் 1
தீர்ந்தால் 1
தீர்ந்தான் 1
தீர்ந்து 19
தீர்ந்தும் 1
தீர்ந்தேம் 1
தீர்ப்ப 1
தீர்ப்பது 1
தீர்ப்பர் 1
தீர்ப்பாரே 1
தீர்ப்பான் 1
தீர்ப்பேம் 1
தீர்ப்போரே 1
தீர்வதற்கு 1
தீர்வது 1
தீர்வாம் 1
தீர்விடத்து 1
தீர்வு 4
தீர்வை 1
தீர 59
தீரமும் 1
தீரவும் 1
தீரா 11
தீராது 1
தீராமல் 1
தீராமை 2
தீராய் 1
தீராள் 1
தீரிய 4
தீரும் 4
தீவாய் 1
தீவிய 3
தீவின் 1
தீவினை 3
தீவினையார் 1
தீற்றாதோ 1
தீற்றி 2
தீற்றிய 1
தீற்றினும் 1
தீற்றுபவர் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

தீ (126)

தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் – பெரும் 179
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ/ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – மது 700,701
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ/ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ – குறி 118,119
தீ தெறுவின் கவின் வாடி – பட் 10
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின் – மலை 420
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/4
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே – நற் 236/2
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி – குறு 383/5
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே – ஐங் 32/4
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/15
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – பரி 3/4
தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி 3/21
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் – பரி 5/73
தாய தோன்றி தீ என மலரா – பரி 11/21
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/90
உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும் – பரி 19/99
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று – கலி 41/24
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ/மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின் – கலி 144/61,62
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
இறை இறை பொத்திற்று தீ/என பாடி – கலி 150/3,4
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை – அகம் 169/5
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் – அகம் 203/2
எயிறு தீ பிறப்ப திருகி – அகம் 217/19
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு – புறம் 2/5
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
தெண் கழி மிசை தீ பூவின் – புறம் 17/12
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/7
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின் – புறம் 51/1
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
பளிங்கு வகுத்து அன்ன தீ நீர் – புறம் 150/27
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் – புறம் 172/6
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/6
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து – புறம் 247/2
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/6
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/11
பருத்தி_பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 326/5
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/4
மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/6
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/3
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் – நாலடி:2 9/3
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/3
தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை – நாலடி:18 9/3
தீ இனம் சேர கெடும் – நாலடி:18 9/4
எறி புனம் தீ பட்டக்கால் – நாலடி:18 10/4
சுடுதற்கு மூட்டிய தீ – நாலடி:23 4/4
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் – நாலடி:23 5/3
பெருகுவது போல தோன்றி வை தீ போல் – நாலடி:24 4/1
தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/3
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே – நாலடி:30 1/3
அறாஅர் சுடுவது ஓர் தீ – நாலடி:31 10/4
தீ புலவர் சேரார் செறிவுடையார் தீ புலவன் – நாலடி:32 2/2
தீ புலவர் சேரார் செறிவுடையார் தீ புலவன் – நாலடி:32 2/2
கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை – நாலடி:34 1/1
தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல் – நாலடி:36 1/3
ஈ பறக்க நொந்தேனும் யானேமன் தீ பறக்க – நாலடி:39 9/2
தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று – நான்மணி:13/4
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல – கார்40:7/3
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
தேன் இறுத்த வண்டோடு தீ தா என தேராது – திணை150:102/3
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் – குறள்:13 8/1
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள்:14 8/1
தீ உழி உய்த்துவிடும் – குறள்:17 8/2
தீ பால தான் பிறர்கண் செய்யற்க நோய் பால – குறள்:21 6/1
தீ பிணி தீண்டல் அரிது – குறள்:23 7/2
செல்லா தீ வாழ்க்கையவர் – குறள்:33 10/2
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – குறள்:46 10/1
தீ எச்சம் போல தெறும் – குறள்:68 4/2
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – குறள்:93 9/2
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – குறள்:95 7/1
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் – குறள்:111 4/2
விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள்:116 9/2
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் – திரி:42/2
செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் – திரி:98/1
எச்சிலார் தீண்டார் பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் – ஆசாரக்:5/1
தேவர் வழிபாடு தீ கனா வாலாமை – ஆசாரக்:10/1
இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க – ஆசாரக்:46/4
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை – ஆசாரக்:59/2
தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய் – பழ:27/1
தீ மாற்றத்தாலே பகைப்படுத்திட்டு ஏமாப்ப – பழ:28/2
தீ இல்லை ஊட்டும் திறம் – பழ:45/4
தீ நாள் திரு உடையார்க்கு இல் – பழ:84/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு – பழ:133/4
தீ நாய் எடுப்புமாம் எண்கு – பழ:139/4
தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய் – பழ:193/1
மா வினை மாண பொதிகிற்பார் தீ வினை – பழ:238/2
மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/2
நல் யாண்டும் தீ யாண்டும் இல் – பழ:290/4
வெந்நீரும் ஆடாதார் தீ – பழ:293/4
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/4
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை – சிறுபஞ்:23/3
திறவது தீ பெண் தொழில் – சிறுபஞ்:23/4
தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே – சிறுபஞ்:24/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட – சிறுபஞ்:102/2
வாயா வழக்கின் தீ வழக்கு இல்லை – முது:6 4/1
மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை – ஏலாதி:19/3
சேர்ந்தால் பகை பழி தீ சொல்லே சாக்காடே – ஏலாதி:25/3
வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2
பொரு தீ என வெருளும் பொன் நேர் நிறத்தாய் – கைந்:26/3

மேல்


தீக்கு (2)

ஊருள் எழுந்த உரு கெழு செம் தீக்கு
நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள் – நாலடி:9 10/1,2
முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் – ஆசாரக்:56/1

மேல்


தீங்கு (8)

தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே – அகம் 112/8
தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் – நாலடி:7 9/3
இல் இருந்து தீங்கு ஒழுகுவாள் – நான்மணி:82/4
தெற்றெனவு இன்றி தெளிந்தாரை தீங்கு ஊக்கா – இனிய40:32/3
தீங்கு குறித்தமையான் – குறள்:83 7/2
தேவர்க்கு மக்கட்கு என வேண்டா தீங்கு உரைக்கும் – பழ:152/3
தேவரேஆயினும் தீங்கு ஓர்ப்பர் பாவை – பழ:179/2
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த – சிறுபஞ்:14/2

மேல்


தீங்குறுதல் (1)

திங்களும் தீங்குறுதல் காண்டுமால் பொங்கி – பழ:15/2

மேல்


தீட்டி (1)

குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி/நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/3,4

மேல்


தீண்ட (3)

புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 70/12
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
தீண்ட பெறுபவோ மற்று – கலி 94/8

மேல்


தீண்டல் (2)

மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – குறள்:7 5/1
தீ பிணி தீண்டல் அரிது – குறள்:23 7/2

மேல்


தீண்டலர் (1)

திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 102/10

மேல்


தீண்டலான் (1)

உறுதொறு உயிர் தளிர்ப்ப தீண்டலான் பேதைக்கு – குறள்:111 6/1

மேல்


தீண்டலின் (4)

வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின்/வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/4,5
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ – அகம் 21/19
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின்/பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி – அகம் 153/9,10

மேல்


தீண்டலும் (1)

தீண்டலும் இயைவது-கொல்லோ மாண்ட – குறு 272/1

மேல்


தீண்டற்கு (1)

தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/19

மேல்


தீண்டா (5)

தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு – நற் 21/4
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – குறள்:7 2/1
திட்பத்தால் தீண்டா பொருள் – ஆசாரக்:5/3
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் – ஆசாரக்:42/1
தீண்டா விடுதல் அரிது – பழ:62/4

மேல்


தீண்டாது (1)

காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது/அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/5,6

மேல்


தீண்டார் (3)

எச்சிலார் தீண்டார் பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் – ஆசாரக்:5/1
தலை உரைத்த எண்ணெயால் எ உறுப்பும் தீண்டார்
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு – ஆசாரக்:12/1,2
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு – ஆசாரக்:12/2

மேல்


தீண்டாவிடுதல் (1)

தீண்டாவிடுதல் அரிது – நாலடி:11 9/4

மேல்


தீண்டி (21)

கையினும் கலத்தினும் மெய் உற தீண்டி/பெரும் சினத்தால் புறக்கொடாஅது – பட் 70,71
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி/பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் – பட் 250,251
தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு – நற் 21/4
மாரி யானையின் மருங்குல் தீண்டி/பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/2,3
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி/சோலை வாழை முணைஇ அயலது – நற் 232/2,3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி/முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/8,9
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி/எறி வளி கமழும் நெறிபடு கூந்தல் – குறு 199/3,4
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல – ஐங் 14/1
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி/நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 9/22,23
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி/மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/11,12
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர – அகம் 57/7
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/2
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி/சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/7,8
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி/தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் – அகம் 228/2,3
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது – அகம் 242/20
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி/பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/12,13
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி/வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி – அகம் 278/8,9
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7

மேல்


தீண்டிய (3)

புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/10
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16

மேல்


தீண்டு (2)

குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல் – ஐங் 277/1
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு
கையார் பிரிவித்தல் காண் – திணை150:5/3,4

மேல்


தீண்டும் (1)

தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும்/நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/3,4

மேல்


தீதா (1)

தெரியாதார் சொல்லும் திறன் இன்மை தீதா
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல் – பழ:310/1,2

மேல்


தீதாய்விடும் (1)

எழுநூறும் தீதாய்விடும் – நாலடி:36 7/4

மேல்


தீது (67)

திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 70
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89
தீது நீங்க கடல் ஆடியும் – பட் 99
தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே – நற் 0/7
நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே – நற் 193/5
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு – நற் 201/6
தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின் – குறு 106/3
தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/8
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/2
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் – பதி 17/10
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து – பதி 22/5
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த – கலி 27/2
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/7
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் – கலி 73/11
இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி – கலி 81/33
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் – கலி 83/25
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை – கலி 91/7
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் – கலி 105/6
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
நன்று தீது என்று பிற – கலி 142/50
இன் உயிர் அன்னார்க்கு எனைத்து ஒன்றும் தீது இன்மை – கலி 143/20
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/2
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட – புறம் 47/7
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா – புறம் 73/12
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் – புறம் 93/6
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே – புறம் 214/13
தீர்விடத்து நிற்குமாம் தீது – நாலடி:6 1/4
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/2
ஏதிலார் செய்தது இறப்பவே தீது எனினும் – நாலடி:23 8/1
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை – நாலடி:25 4/3
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது – நாலடி:25 4/4
திரிதரும் காலத்து தீது இலிரோ என்பர் – நாலடி:29 4/3
திரு ஒக்கும் தீது இல் ஒழுக்கம் பெரிய – நான்மணி:6/1
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் – நான்மணி:47/2
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை – நான்மணி:92/1
கல்லா வளரவிடல் தீது நல்லார் – நான்மணி:92/2
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது – நான்மணி:92/3
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது
கொள்கை அழிந்தக்கடை – நான்மணி:92/3,4
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள்:19 10/2
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது – குறள்:20 2/2
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம் – குறள்:23 2/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ – குறள்:43 2/1
தீது இன்றி வந்த பொருள் – குறள்:76 4/2
வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து – திரி:70/2
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/4
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு – பழ:84/1
தெற்ற ஒருவரை தீது உரை கண்டக்கால் – பழ:114/1
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே – பழ:187/3
இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது – பழ:240/4
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய – சிறுபஞ்:15/1
கொல்லாமை நன்று கொலை தீது எழுத்தினை – சிறுபஞ்:49/1
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் – சிறுபஞ்:49/2
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் – சிறுபஞ்:49/2
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் – சிறுபஞ்:50/2
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு – சிறுபஞ்:59/1
நன்று தவம் நனி செய்தல் தீது என்பாரை – சிறுபஞ்:59/3
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே – சிறுபஞ்:97/3
ஈவது நன்று தீது ஈயாமை நல்லவர் – சிறுபஞ்:99/1

மேல்


தீதும் (3)

நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி – மது 496
தீதும் உண்டோ மாதராய் என – அகம் 230/10
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா – புறம் 192/2

மேல்


தீதுஆயின் (1)

எழுநூறு நன்றி செய்து ஒன்று தீதுஆயின்
எழுநூறும் தீதாய்விடும் – நாலடி:36 7/3,4

மேல்


தீதுஉரையும் (1)

நாடாதே தீதுஉரையும் நஞ்சு – சிறுபஞ்:11/4

மேல்


தீதே (3)

அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை – குறள்:19 2/1,2
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை – குறள்:29 2/1
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த – குறள்:54 1/1

மேல்


தீதொடு (2)

நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என – நற் 188/6
தெருளாமையின் தீதொடு கெழீஇ – அகம் 379/2

மேல்


தீதோ (2)

இன்_நகை தீதோ இலேன் – கலி 89/11
நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ
அரிமா பிழைப்ப எய்த கோல் – நாலடி:16 2/3,4

மேல்


தீந்த (1)

இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/10

மேல்


தீம் (215)

தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 207
தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர் – பொரு 216
அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 158
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின் – பெரும் 180
கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின் – பெரும் 262
வீழ் இல் தாழை குழவி தீம் நீர் – பெரும் 357
தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் – பெரும் 361
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு – மது 318
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் – மது 395
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 532
தீம் சேற்று கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க – மது 627
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 211
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 222
தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 173
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ – மலை 8
ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே – மலை 119
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர் – மலை 409
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் – மலை 513
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 523
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/4
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் – நற் 17/11
இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/3
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் – நற் 53/8
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் – நற் 57/5
ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும் – நற் 70/7
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/2
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் – நற் 110/1
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/3
தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/6
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து – நற் 200/6
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே – நற் 221/13
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/5
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் – நற் 244/3
தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என் – நற் 245/6
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ – நற் 279/2
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின் – நற் 280/1
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/3
யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல் – நற் 306/9
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/8
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை – நற் 323/1
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப – நற் 364/10
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/3
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – குறு 8/1
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
தீம் பழம் தூங்கும் பலவின் – குறு 83/4
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு – குறு 149/4
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி – குறு 187/2
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி – குறு 206/1
தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/6
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது – குறு 317/2
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி – குறு 327/4
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு – ஐங் 44/1
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே – ஐங் 185/4
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/4
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த – பதி 19/23
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் – பதி 42/12
மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் – பதி 48/14
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும் – பதி 48/17
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/4
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/14
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 66/1
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி – பதி 70/8
அறை-உறு கரும்பின் தீம் சேற்று யாணர் – பதி 75/6
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி – பதி 81/21
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல – பரி 6/79
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி – பரி 10/6
தெளிவு இன்று தீம் நீர் புனல் – பரி 10/111
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/16
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் – பரி 16/49
ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ – பரி 17/9
சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/68
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால் – பரி 22/45
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய – பரி 23/4
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் – கலி 24/3
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த – கலி 27/2
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் – கலி 40/28
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/12
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
ஒழுகிய கொன்றை தீம் குழல் முரற்சியர் – கலி 106/3
தீம் பால் கறந்த கலம் மாற்றி கன்று எல்லாம் – கலி 111/1
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் – கலி 133/17
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற – அகம் 14/10
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் – அகம் 16/4
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த – அகம் 78/23
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/2
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 109/2
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/10
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/2
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக – அகம் 156/7
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/7
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – அகம் 171/13
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் – அகம் 182/3
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – அகம் 196/6
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/7
விளை கழை பிழிந்த அம் தீம் சேற்றொடு – அகம் 237/12
நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த – அகம் 239/14
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது – அகம் 256/6
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை – அகம் 279/10
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து – அகம் 282/11
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/10
நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே – அகம் 305/16
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/10
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/11
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் – அகம் 336/10
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி – அகம் 348/3
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/2
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் – அகம் 357/9
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை – அகம் 357/13
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/3
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/4
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
பூ கரும்பின் தீம் சாறும் – புறம் 24/13
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய் – புறம் 24/15
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண – புறம் 70/1
சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது – புறம் 91/9
இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே – புறம் 109/5
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் – புறம் 129/4
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் – புறம் 168/8
தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் – புறம் 177/9
தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு மிசைய – புறம் 225/1
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/16
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/7
தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம் – புறம் 258/2
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/2
தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ – புறம் 281/1
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/3
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 380/8
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/25
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து – புறம் 396/8
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து – புறம் 396/9
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி – புறம் 399/4
தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி – நாலடி:20 9/1
தீம் சுவை யாதும் திரியாதாம் ஆங்கே – நாலடி:25 4/2
திருவில் விலங்கு ஊன்றி தீம் பெயல் தாழ – கார்40:1/2
இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற – கார்40:30/2
வல்லார் உளம் மகிழ தீம் தமிழை வார்க்குமே – கார்40:41/3
மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – ஐந்70:4/1
பிரைசம் கொள வீழ்ந்த தீம் தேன் இறாஅல் – ஐந்70:10/1
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற – திணை50:30/2
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் – திணை50:40/2
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக – திணை150:112/1
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ – பழ:16/3
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2
தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து – பழ:371/3
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் – கைந்:4/2
தெரிவிலர் தீம் குழல் ஊதும் பொழுதால் – கைந்:35/2

மேல்


தீமடுக்கும் (1)

கையறு நெஞ்சம் கனன்று தீமடுக்கும்/இ மாலை – கலி மேல்


தீமடுத்து (1)

தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து/கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி மேல்


தீமூட்டு (1)

கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் – அகம் 257/17

மேல்


தீமை (21)

தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் – நற் 116/1
பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/9
நிறை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/13
கொளை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/17
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு – கலி 44/18
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19
தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி – கலி 45/21
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை/பொறை ஆற்றேம் என்றல் பெறுதுமோ யாழ – கலி 10/3
பெரு வரை நாட பெரியார்கண் தீமை
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை – நாலடி:19 6/1,2
தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார் – நாலடி:23 7/3
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/3
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா – இன்னா40:24/2
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் – குறள்:15 3/2
தீமை இலாத சொலல் – குறள்:30 1/2
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு – குறள்:99 4/1,2
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை
மனத்தினும் வாயினும் சொல்லாமை மூன்றும் – திரி:78/2,3
திருந்தாய் நீ ஆர்வத்தை தீமை உடையார் – பழ:9/1
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/2
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் – பழ:247/1
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/2

மேல்


தீமைத்தே (2)

தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர் – திணை150:54/2
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர் கைவிடல் – குறள்:45 10/1,2

மேல்


தீமையால் (1)

கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று – குறள்:100 10/2

மேல்


தீமையான் (1)

தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான்
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் – பழ:190/2,3

மேல்


தீமையும் (2)

நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும்/இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர் – புறம் 29/11,12
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த – குறள்:52 1/1

மேல்


தீமையையும் (1)

தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும்
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/1,2

மேல்


தீய்ந்த (1)

தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை – குறு 211/4

மேல்


தீய்ந்து (1)

மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே – நற் 315/12

மேல்


தீய்ப்பு (1)

இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/2

மேல்


தீய (18)

எருவை சேவல் கரிபு சிறை தீய/வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை – அகம் 51/6,7
வேண்டார்மன் தீய விழைபமன் நல்லவை – நாலடி:11 9/2
ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய
புறங்கூற்றின் மூங்கை ஆய் நிற்பானேல் யாதும் – நாலடி:16 8/2,3
நல்ல குலம் என்றும் தீய குலம் என்றும் – நாலடி:20 5/1
இறப்பவே தீய செயினும் தன் நட்டார் – நாலடி:23 3/1
சாயினும் தோன்றா கரப்பு சொல் தீய
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல் – நான்மணி:95/2,3
பெரியார்க்கு தீய செயல் – இன்னா40:26/4
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயால் சொலல் – குறள்:14 9/1,2
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை – குறள்:21 2/1
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் – குறள்:21 3/1,2
இல் அதனின் தீய பிற – குறள்:31 2/2
மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும் – குறள்:31 3/1,2
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய
பகையும் உளவோ பிற – குறள்:31 4/1,2
நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும் – குறள்:38 5/1
சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம் – பழ:3/2
யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி – பழ:174/1
செயல் வேண்டா நல்லவை செய்விக்கும் தீய
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/1,2
நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து – சிறுபஞ்:55/1

மேல்


தீயதன் (1)

நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் – புறம் 29/11

மேல்


தீயரோ (1)

செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ
மைம்மைப்பின் நன்று குருடு – பழ:188/3,4

மேல்


தீயவும் (3)

நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர் – புறம் 106/1
நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும்
நல்ல ஆம் செல்வம் செயற்கு – குறள்:38 5/1,2
நல்லவும் தீயவும் நாடி பிறர் உரைக்கும் – பழ:104/1

மேல்


தீயவை (8)

ஒருவுமின் தீயவை ஒல்லும் வகையால் – நாலடி:4 6/3
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை
பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம் – நாலடி:15 4/1,2
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – குறள்:7 2/1
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை – குறள்:21 2/1
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப்படும் – குறள்:21 2/1,2
இலன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் – குறள்:21 5/1
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை – குறள்:21 8/1
விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் – பழ:211/2

மேல்


தீயன (3)

பாய்வதே போலும் துறைவ கேள் தீயன
ஆவதே போன்று கெடும் – பழ:173/3,4
தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன் – பழ:234/1
பொய்யான் புலாலொடு கள் போக்கி தீயன
செய்யான் சிறியார் இனம் சேரான் வையான் – ஏலாதி:14/1,2

மேல்


தீயார் (2)

வெறுமின் வினை தீயார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:18 2/3
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/2

மேல்


தீயார்க்கு (1)

பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/2

மேல்


தீயாரை (1)

அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9

மேல்


தீயில் (2)

மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – குறள்:126 10/1

மேல்


தீயின் (12)

சின தீயின் பெயர்பு பொங்க – மது 31
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின்/நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 248,249
நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு – குறு 106/5
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின்/ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/1,2
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ – ஐங் 376/2
கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் – பதி 21/6
மடங்கல் தீயின் அனையை – பதி 72/15
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர் – அகம் 220/3
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/13
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/12

மேல்


தீயினால் (2)

தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – குறள்:13 9/1

மேல்


தீயினும் (2)

தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
தீயினும் அஞ்சப்படும் – குறள்:21 2/2

மேல்


தீயினுள் (2)

தீயினுள் தெறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ – பரி 3/63
பகல் பெய்யார் தீயினுள் நீர் – ஆசாரக்:33/2

மேல்


தீயும் (5)

நீரும் நிலனும் தீயும் வளியும் – மது 453
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு – நற் 294/1
மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே – பரி 13/20
வளி தலைஇய தீயும்/தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு – புறம் 2/4,5
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15

மேல்


தீயுள் (1)

ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள்/நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி மேல்


தீயே (1)

உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ – நாலடி:30 8/3

மேல்


தீயேன் (2)

தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே – ஐங் 204/5
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17

மேல்


தீயொடு (1)

தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் – புறம் 397/21

மேல்


தீயோடு (1)

சோறு படுக்கும் தீயோடு/செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது – புறம் 20/7,8

மேல்


தீர் (75)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 70
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 445
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 37
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து – பட் 216
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – மலை 40
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 485
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் – நற் 107/4
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண – நற் 167/6
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு – நற் 201/6
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும் – நற் 216/1
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி – நற் 252/7
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/12
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – குறு 207/3
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/8
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/2
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல் – ஐங் 263/1
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/4
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை – ஐங் 419/1
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை – பதி 11/18
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் – பதி 17/10
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் – பதி 21/16
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/13
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை – பரி 19/9
புரை தீர் நெடு மென் – பரி 22/47
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/11
பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே – அகம் 11/15
இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும் – அகம் 32/16
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி – அகம் 66/3
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – அகம் 127/18
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/10
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை – அகம் 155/13
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/2
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/11
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ – அகம் 295/18
தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி – அகம் 349/4
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல – புறம் 68/8
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/5
துகள் தீர் பெரும் செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டு – நாலடி:1 2/1
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி – நாலடி:35 7/1
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி – கார்40:40/2
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ – திணை50:24/1
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க – குறள்:1 6/1
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2
இனியாரை உற்ற இடர் தீர் உபாயம் – பழ:236/1
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா – சிறுபஞ்:67/2
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் – சிறுபஞ்:106/3
உறு பஞ்ச மூலம் தீர் மாரி போல் கூறீர் – சிறுபஞ்:107/3
பொய் தீர் புலவர் பொருள் புரிந்து ஆராய்ந்த – ஏலாதி:66/1
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/2
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர்
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று – ஏலாதி:66/2,3
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/3

மேல்


தீர்க்க (2)

உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என – புறம் 155/2
நனி நிற்ப செய்தவர் நண்பு எலாம் தீர்க்க
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/3,4

மேல்


தீர்க்கலார் (1)

திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/17

மேல்


தீர்க்கு (1)

இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19

மேல்


தீர்க்குதும் (1)

எண்ணார்க்கு கண்ணோட்டம் தீர்க்குதும் என்று எண்ணி – ஐந்70:53/2

மேல்


தீர்க்கும் (16)

அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும்/மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 140/10,11
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும்/மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/3,4
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும்/தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி – குறு 255/4,5
நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும்/பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே – குறு 342/6,7
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும்/மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே – கலி 63/10,11
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும்/கல் நெடும் கவலைய கானம் நீந்தி – அகம் 245/18,19
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும்/அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/1,2
இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே – புறம் 164/13
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் – புறம் 179/11
செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் – நாலடி:5 10/2
எவ்வ நோய் தீர்க்கும் மருந்து – குறள்:125 1/2
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – குறள்:128 5/2
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே – பழ:262/3
தீர்க்கும் வாய் தேர்ந்து பசி உண்டி நீக்குவான் – ஏலாதி:40/3

மேல்


தீர்க்குவெம் (1)

தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால் – புறம் 381/16

மேல்


தீர்க்குவேம்-மன் (1)

புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு – கலி 83/22

மேல்


தீர்க (4)

கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/4
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி – ஐங் 351/3
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4
தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க/நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக – அகம் 269/1,2

மேல்


தீர்கம் (1)

செல்லல் தீர்கம் செல்வாம் என்னும் – நற் 284/4

மேல்


தீர்குவர் (1)

திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர் – கார்40:15/1

மேல்


தீர்குவள் (1)

பனியும் தீர்குவள் செல்க என்றோளே – நற் 53/11

மேல்


தீர்கை (1)

தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி – புறம் 391/9

மேல்


தீர்த்த (3)

நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் – சிறு 248
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/23
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/5

மேல்


தீர்த்தம் (4)

பேரும் பிறிது ஆகி தீர்த்தம் ஆம் ஓரும் – நாலடி:18 5/2
புல் பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழி தீர்த்தம்
தேவகுலம் நிழல் ஆன் நிலை வெண்பலி என்று – ஆசாரக்:32/1,2
உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால் – பழ:401/3
வெள்ளத்தில் தீர்த்தம் மிகை – பழ:401/4

மேல்


தீர்த்தல் (10)

துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
இன்மை தீர்த்தல் வன்மையானே – புறம் 3/26
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – குறள்:23 6/1
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் – பழ:167/2
இடர் தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினம் சேராமை – ஏலாதி:4/1
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல் – ஏலாதி:4/2
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல்
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/2,3
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று – ஏலாதி:15/4
நால் கதியும் துன்பம் நவை தீர்த்தல் வேண்டுவான் – ஏலாதி:77/1

மேல்


தீர்த்தலான் (1)

ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் – பழ:111/2

மேல்


தீர்த்தனன் (1)

பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன்/மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/17,18

மேல்


தீர்த்தார் (1)

ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் – ஏலாதி:57/3

மேல்


தீர்த்தாரே (1)

வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் – சிறுபஞ்:74/3

மேல்


தீர்த்துவிடல் (1)

அயல் வளி தீர்த்துவிடல் – பழ:124/4

மேல்


தீர்தல் (2)

தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/2
அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் – பழ:88/3

மேல்


தீர்தலின் (1)

தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று – நான்மணி:13/4

மேல்


தீர்தலும் (1)

பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8

மேல்


தீர்ந்த (21)

இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
பலம் பெறு நசையொடு பதி-வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 411
துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/2
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/3
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/14
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/4
பால்நிறவண்ணன் போல் பழி தீர்ந்த வெள்ளையும் – கலி 104/8
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த
கண்ணரா செய்வது கற்பு – நான்மணி:22/3,4
செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:32/2,3
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – குறள்:20 9/1
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த
மாசு அறு காட்சியவர் – குறள்:20 9/1,2
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின் – குறள்:30 2/1,2
வஞ்சத்தின் தீர்ந்த பொருள் – திரி:43/4
திறவதின் தீர்ந்த பொருள் – திரி:72/4
தொல் வரவின் தீர்ந்த தொழில் – ஆசாரக்:56/5
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த
விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும் – பழ:27/2,3
உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:35/2,3

மேல்


தீர்ந்தது (1)

பொன் அம் பசலையும் தீர்ந்தது பூங்கொடி – கைந்:60/1

மேல்


தீர்ந்தவர் (1)

ஊனமே தீர்ந்தவர் ஓத்து – ஏலாதி:61/4

மேல்


தீர்ந்தன்று (4)

மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று – கலி 55/10
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு – குறள்:62 2/2

மேல்


தீர்ந்தன்றும் (1)

தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர் – குறி 245

மேல்


தீர்ந்தனம் (1)

இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/3

மேல்


தீர்ந்தனள் (1)

இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1

மேல்


தீர்ந்தார் (2)

செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார்
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/2,3
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள் – பழ:10/2

மேல்


தீர்ந்தார்மாட்டும் (1)

பொறுப்பர் என்று எண்ணி புரை தீர்ந்தார்மாட்டும்
வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/1,2

மேல்


தீர்ந்தாரா (1)

தீர்ந்தாரா கொண்டு தெளியினும் தேர்ந்தவர்க்கு – பழ:213/2

மேல்


தீர்ந்தாரின் (1)

தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு – குறள்:62 2/2

மேல்


தீர்ந்தாரும் (1)

பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் – குறள்:17 10/2

மேல்


தீர்ந்தால் (1)

தீர்ந்தால் போல் தீரா வரும் – ஏலாதி:25/4

மேல்


தீர்ந்தான் (1)

உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான்/யாண்டு ஒளிப்பான்-கொல்லோ மற்று – கலி மேல்


தீர்ந்து (19)

மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க – மது 9
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு – மது 602
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து/ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 85,86
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து/ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 127,128
இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து/அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/6,7
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து/கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/2,3
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே – ஐங் 495/2
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து/இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/2,3
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து/மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி – புறம் 180/4,5
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று – புறம் 209/9
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/10
மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ – புறம் 362/11
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
பிணி நிறம் தீர்ந்து பெரும் பணை தோள் வீங்க – திணை50:9/1
உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட – ஏலாதி:8/1,2

மேல்


தீர்ந்தும் (1)

இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப – நற் 262/8

மேல்


தீர்ந்தேம் (1)

தீர்ந்தேம் என கருதி தேற்றாது ஒழுகி தாம் – பழ:386/1

மேல்


தீர்ப்ப (1)

செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப/என ஆங்கு – பரி மேல்


தீர்ப்பது (1)

புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21

மேல்


தீர்ப்பர் (1)

தெற்ற பரிந்து ஒருவர் தீர்ப்பர் எனப்பட்டார்க்கு – பழ:88/1

மேல்


தீர்ப்பாரே (1)

தொலை மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பாரே யார்மாட்டும் – நாலடி:21 5/3

மேல்


தீர்ப்பான் (1)

உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று – குறள்:95 10/1

மேல்


தீர்ப்பேம் (1)

தீர்ப்பேம் யாம் என்று உணரும் திண் அறிவாளரை – நாலடி:3 7/3

மேல்


தீர்ப்போரே (1)

இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/11

மேல்


தீர்வதற்கு (1)

தன்னையே தான் இரப்ப தீர்வதற்கு என்னைகொல் – நாலடி:31 6/2

மேல்


தீர்வது (1)

கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது/போலாது என் மெய் கனலும் நோய் – கலி மேல்


தீர்வாம் (1)

இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் – குறள்:107 3/1

மேல்


தீர்விடத்து (1)

தீர்விடத்து நிற்குமாம் தீது – நாலடி:6 1/4

மேல்


தீர்வு (4)

தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
கருமமே கல்லார்கண் தீர்வு – நாலடி:13 9/4
திருவும் தீர்வு இன்றேல் இனிது – இனிய40:12/4
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே – இனிய40:25/2

மேல்


தீர்வை (1)

அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை/அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 504,505

மேல்


தீர (59)

இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர/எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி – பொரு 67,68
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 129
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர/சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 365,366
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
ஈர நன் மொழி தீர கூறி – குறி 234
அரலை தீர உரீஇ வரகின் – மலை 24
பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர/அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 173,174
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/3
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து – நற் 148/8
வருவம் என்னும் பருவரல் தீர/படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி – நற் 169/2,3
பயந்து எழு பருவரல் தீர/நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே – நற் 225/8,9
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர/கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் – நற் 228/2,3
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/3
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர/நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி – ஐங் 59/2,3
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர/புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் – ஐங் 459/1,2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர/பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க – ஐங் 485/1,2
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/4
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர/ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/3,4
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் – பதி 54/7
இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும் – பதி 86/6
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர/சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 65/6
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு – கலி 82/1
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/21
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/7
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர/உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 144/68,69
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர/அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன் – கலி 62/11
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது – அகம் 110/8
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை – அகம் 140/13
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் – அகம் 314/17
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து – அகம் 340/1
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் – அகம் 395/4
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர/தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி – புறம் 43/1,2
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர/தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை – புறம் 158/14,15
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/4
மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர/பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய – புறம் 174/9,10
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர/நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல் – புறம் 174/22,23
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு – புறம் 180/8
வசை தீர எண்ணுவர் சான்றோர் விசையின் – நாலடி:16 2/2
உலகு அறிய தீர கலப்பினும் நில்லா – நாலடி:21 4/1
வீங்கிய மென் தோள் கவினி பிணி தீர
பாங்கத்து பல்லி படும் – ஐந்70:41/3,4
காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின் – ஐந்70:52/1
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார் – திணை150:88/1
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – குறள்:35 8/1
இருள் தீர எண்ணி செயல் – குறள்:68 5/2
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய – திரி:53/1,2
குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா – ஆசாரக்:17/2
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் – பழ:133/2
சுரத்திடை தீர பெயல் – பழ:169/4
தொடுத்த பெரும் புலவன் சொல் குறை தீர
அடுத்தர என்றாற்கு வாழியரோ என்றான் – பழ:316/1,2
பேதுறவு தீர பெருக்க தலையளித்து – பழ:360/1
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர
கூறப்படும் குணத்தான் கூர் வேல் வல் வேந்தனால் – சிறுபஞ்:57/2,3

மேல்


தீரமும் (1)

தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் – பரி 22/35

மேல்


தீரவும் (1)

தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய் – பழ:193/1

மேல்


தீரா (11)

தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர் – கலி 71/22
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு – அகம் 28/1
குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா
மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி – நாலடி:2 1/2,3
தொல் வலியின் தீரா துளங்கினவாய் மெல்ல – கள40:21/3
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 8/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 10/2
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – குறள்:121 1/1
ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் தீரா
திரு வாயில் ஆய திறல் வண் கயத்தூர் – ஆசாரக்:101/4,5
ஒடி எறிய தீரா பகை – பழ:387/4
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/2,3
தீர்ந்தால் போல் தீரா வரும் – ஏலாதி:25/4

மேல்


தீராது (1)

வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது
அயல் வளி தீர்த்துவிடல் – பழ:124/3,4

மேல்


தீராமல் (1)

தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13

மேல்


தீராமை (2)

எண் ஒக்கும் சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய – நான்மணி:98/1,2
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – குறள்:49 2/2

மேல்


தீராய் (1)

என் அல்லல் தீராய் எனின் – கலி 144/23

மேல்


தீராள் (1)

தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/6

மேல்


தீரிய (4)

பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய/தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/3,4
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய/முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/3,4
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை – புறம் 210/11

மேல்


தீரும் (4)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7
மன்றில் பையுள் தீரும்/குன்ற நாடன் உறீஇய நோயே – ஐங் 246/5,6
சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க – பரி 20/68
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18

மேல்


தீவாய் (1)

தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை – கள40:12/2

மேல்


தீவிய (3)

செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு – கலி 19/1
நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி – அகம் 54/16
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26

மேல்


தீவின் (1)

வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/22

மேல்


தீவினை (3)

தீவினை என்னும் செருக்கு – குறள்:21 1/2
துன்னற்க தீவினை பால் – குறள்:21 9/2
தீவினை செய்யான் எனின் – குறள்:21 10/2

மேல்


தீவினையார் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள்:21 1/1

மேல்


தீற்றாதோ (1)

கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ
நாய் நட்டால் நல்ல முயல் – பழ:14/3,4

மேல்


தீற்றி (2)

நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் – பெரும் 343
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் – புறம் 337/14

மேல்


தீற்றிய (1)

மூரியை தீற்றிய புல் – பழ:396/4

மேல்


தீற்றினும் (1)

கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும்
வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/1,2

மேல்


தீற்றுபவர் (1)

இட்டிகை தீற்றுபவர் – பழ:158/4

மேல்