டொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

டொண் 3

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

டொண் (3)

டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை – நாலடி:3 5/4
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை – நாலடி:3 5/4
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை – நாலடி:3 5/4