ஞொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞொள்கி 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

ஞொள்கி (1)

புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி/நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/2,3