ச – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சக்கர 1
சக்கரத்தானை 1
சக்கரத்து 1
சக்கரம் 1
சகடக்கால் 1
சகடத்து 1
சகடம் 6
சகடமும் 1
சகோடன் 1
சங்கமும் 1
சங்கு 2
சடை 13
சடையோடு 2
சண்பக 1
சண்பகம் 4
சத்தம் 1
சத்தமும் 1
சத்தியான் 1
சதுக்கத்து 1
சதுக்கமும் 1
சந்தம் 1
சந்தன 2
சந்தனம் 2
சந்தனமும் 1
சந்தியும் 1
சந்தின் 2
சந்தின 1
சந்து 2
சபையில் 1
சம்பிரதம் 1
சமத்தனாய் 1
சமத்தானே 1
சமத்து 15
சமம் 35
சமயத்தார்க்கு 1
சமயம் 1
சமழ்த்தனர் 1
சமழ்ப்பு 1
சமழ்மையா 1
சமன் 2
சமைப்பின் 1
சமையமே 1
சரணத்தர் 1
சருமத்தின் 1
சல 2
சலத்தால் 1
சலதாரி 1
சலம் 5
சலமே 1
சலவர் 1
சலவருள் 1
சலவரே 1
சலவரை 1
சலித்திலா 1
சலித்து 2
சவட்டி 3
சவட்டும் 1
சவையின் 1
சனங்கள் 1
சனம் 2

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

சக்கர (1)

சக்கர செல்வம் பெறினும் விழுமியோர் – நாலடி:35 6/1

மேல்


சக்கரத்தானை (1)

சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:0/3

மேல்


சக்கரத்து (1)

வளைஇய சக்கரத்து ஆழி கொளை பிழையாது – ஐந்70:56/2

மேல்


சக்கரம் (1)

கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும் – நான்மணி:0/2

மேல்


சகடக்கால் (1)

சகடக்கால் போல வரும் – நாலடி:1 2/4

மேல்


சகடத்து (1)

ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து/ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/7,8

மேல்


சகடம் (6)

ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம்/வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – பெரும் 50,51
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம்/மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/9,10
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம்/பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/3,4
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/2
மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் – திரி:0/3

மேல்


சகடமும் (1)

சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17

மேல்


சகோடன் (1)

தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி – ஏலாதி:31/2

மேல்


சங்கமும் (1)

நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும்/மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி மேல்


சங்கு (2)

பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1
பொங்கு திரை உதைப்ப போந்து ஒழிந்த சங்கு
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் – திணை150:49/2,3

மேல்


சடை (13)

அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை/முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/10,11
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை/மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/1,2
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை/முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/1,2
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7

மேல்


சடையோடு (2)

நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி – நற் 141/4
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு/அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/2,3

மேல்


சண்பக (1)

வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18

மேல்


சண்பகம் (4)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம்/கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 75,76
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம்/அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 150/21

மேல்


சத்தம் (1)

சத்தம் மெய்ஞ்ஞானம் தருக்கம் சமையமே – சிறுபஞ்:91/1

மேல்


சத்தமும் (1)

சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் – நாலடி:6 2/3

மேல்


சத்தியான் (1)

சத்தியான் தாள் தொழாதார்க்கு – இன்னா40:0/4

மேல்


சதுக்கத்து (1)

ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5

மேல்


சதுக்கமும் (1)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225

மேல்


சந்தம் (1)

சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து – பதி 87/2

மேல்


சந்தன (2)

சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட – நாலடி:24 4/3
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் – ஐந்50:24/3

மேல்


சந்தனம் (2)

பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம்/உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 2/2

மேல்


சந்தனமும் (1)

வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே – நாலடி:18 10/3

மேல்


சந்தியும் (1)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225

மேல்


சந்தின் (2)

குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/4
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3

மேல்


சந்தின (1)

சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9

மேல்


சந்து (2)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12

மேல்


சபையில் (1)

நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே – இனிய40:1/2

மேல்


சம்பிரதம் (1)

வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் – பழ:400/4

மேல்


சமத்தனாய் (1)

சமத்தனாய் நின்று ஒழுகும் சால்பு தவமே – பழ:95/3

மேல்


சமத்தானே (1)

அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4

மேல்


சமத்து (15)

முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் – பதி 52/7
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த – பரி 22/1
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த – அகம் 77/17
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து/அண்ணல் யானை அணிந்த – புறம் 326/13,14
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/2,3
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/2,3
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து
வாள் ஆண்மையானும் வலியராய் தாளாண்மை – பழ:175/1,2
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி – பழ:296/1,2

மேல்


சமம் (35)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 238
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம்/கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி – பதி 40/10,11
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/3
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் – புறம் 14/4
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் – புறம் 139/14
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே – புறம் 270/4
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/5
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26

மேல்


சமயத்தார்க்கு (1)

ஆகும் சமயத்தார்க்கு ஆள்வினையும் வேண்டாவாம் – பழ:127/1

மேல்


சமயம் (1)

கால்வாய் தொழுவு சமயம் எழுந்திருப்பு – ஆசாரக்:62/1

மேல்


சமழ்த்தனர் (1)

சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை – நாலடி:32 6/3

மேல்


சமழ்ப்பு (1)

தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36

மேல்


சமழ்மையா (1)

சமழ்மையா கொண்டுவிடும் – நாலடி:8 2/4

மேல்


சமன் (2)

எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – குறள்:12 8/1

மேல்


சமைப்பின் (1)

மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின்/சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி மேல்


சமையமே (1)

சத்தம் மெய்ஞ்ஞானம் தருக்கம் சமையமே
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/1,2

மேல்


சரணத்தர் (1)

தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/10

மேல்


சருமத்தின் (1)

தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3

மேல்


சல (2)

சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
உள் பொருள் சொல்லா சல மொழி மாந்தரும் – திரி:50/2

மேல்


சலத்தால் (1)

சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – குறள்:66 10/1

மேல்


சலதாரி (1)

தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி/மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி மேல்


சலம் (5)

சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற – குறள்:96 6/1
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/2

மேல்


சலமே (1)

சலவருள் சால சலமே நலவருள் – நாலடி:19 8/3

மேல்


சலவர் (1)

சார்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவர் சலவரே – திரி:51/2

மேல்


சலவருள் (1)

சலவருள் சால சலமே நலவருள் – நாலடி:19 8/3

மேல்


சலவரே (1)

சார்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவர் சலவரே
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் – திரி:51/2,3

மேல்


சலவரை (1)

சலவரை சாரா விடுதல் இனிதே – இனிய40:20/1

மேல்


சலித்திலா (1)

சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை – திணை150:47/3

மேல்


சலித்து (2)

சாரார் பகை போல் சலித்து – சிறுபஞ்:40/4
சாபம் போல் சாரும் சலித்து – ஏலாதி:60/4

மேல்


சவட்டி (3)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி/புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 217,218
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி/கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் – அகம் 375/14,15
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி
பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி – கார்40:17/1,2

மேல்


சவட்டும் (1)

மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப – பதி 84/7

மேல்


சவையின் (1)

செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின்
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/2,3

மேல்


சனங்கள் (1)

சனங்கள் உவப்பன செய்யாவும் செய்க – பழ:230/3

மேல்


சனம் (2)

புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் – பரி 10/59

மேல்