சோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சோக 1
சோகம் 1
சோகாப்பர் 1
சோணாட்டு 2
சோதிடமும் 1
சோபன 1
சோபாலிகை 1
சோர் 8
சோர்_பதன் 1
சோர்க 1
சோர்கின்ற 1
சோர்குவ 1
சோர்தல் 1
சோர்ந்த 6
சோர்ந்தன 1
சோர்ந்தனள் 1
சோர்ந்து 9
சோர்பு 3
சோர்வ 1
சோர்விலாதாரோ 1
சோர்வு 23
சோர்வுபடும் 1
சோர்வும் 2
சோர 12
சோரவிடல் 1
சோரா 3
சோராமை 1
சோரார் 1
சோரினும் 1
சோரும் 9
சோலை 57
சோலைய 2
சோலையும் 1
சோலையொடு 1
சோவின் 1
சோழ 2
சோழர் 22
சோழன் 6
சோற்ற 1
சோற்றான் 2
சோற்றானும் 2
சோற்றின் 2
சோற்று 17
சோறு 46
சோறும் 4
சோறே 3
சோறேஆயினும் 1
சோனை 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

சோக (1)

சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/2,3

மேல்


சோகம் (1)

சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக – ஏலாதி:18/2

மேல்


சோகாப்பர் (1)

சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு – குறள்:13 7/2

மேல்


சோணாட்டு (2)

குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு/வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – பட் 28,29
ஆர் கலியினனே சோணாட்டு அண்ணல் – புறம் 337/1

மேல்


சோதிடமும் (1)

சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் – நாலடி:6 2/3

மேல்


சோபன (1)

சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/56

மேல்


சோபாலிகை (1)

சுள்ளி சுனை நீலம் சோபாலிகை செயலை – திணை150:2/1

மேல்


சோர் (8)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே – ஐங் 428/2
வலைவர் போல சோர் பதன் ஒற்றி – கலி 55/17
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து – அகம் 167/14
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
உறை சோர் பழம் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா – இன்னா40:5/2

மேல்


சோர்_பதன் (1)

அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14

மேல்


சோர்க (1)

கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே – புறம் 261/5

மேல்


சோர்கின்ற (1)

முலையொடு சோர்கின்ற பொன் வண்ணம் அன்னோ – திணை50:19/3

மேல்


சோர்குவ (1)

சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/8

மேல்


சோர்தல் (1)

சூதரை சோர்தல் இனிது – இனிய40:23/4

மேல்


சோர்ந்த (6)

மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/35
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/12
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/6
தூர்ந்த கிடங்கின் சோர்ந்த ஞாயில் – புறம் 350/1
சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய் – நாலடி:2 3/1
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ – திணை150:138/1

மேல்


சோர்ந்தன (1)

கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் – பரி 24/85

மேல்


சோர்ந்தனள் (1)

இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/50

மேல்


சோர்ந்து (9)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை – மது 415
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து/அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/8,9
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/7
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/12
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து/இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 78/13
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க – கள40:34/2
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் – திணை50:8/3

மேல்


சோர்பு (3)

எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு/சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் – நற் 203/5,6
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/24

மேல்


சோர்வ (1)

சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14

மேல்


சோர்விலாதாரோ (1)

சொல் சோர்விலாதாரோ இல் – பழ:94/4

மேல்


சோர்வு (23)

சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி – மலை 79
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/3
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/2
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி – நாலடி:26 6/1
வறன் உழக்கும் பைம் கூழ்க்கு வான் சோர்வு இனிதே – இனிய40:15/2
சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றி சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே – இனிய40:34/2
சொல்லும் அவர் வண்ணம் சோர்வு – திணை50:38/4
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/2
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – குறள்:54 1/2
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – குறள்:59 6/2
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு – குறள்:65 2/2
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள்:65 7/1
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள்:93 10/2
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – குறள்:105 4/2
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – குறள்:105 6/2
சொல்லுங்கால் சோர்வு படுதலால் நல்லாய் – பழ:2/2
சொல்லொடு ஒருப்படார் சோர்வு இன்றி மாறுபவே – பழ:193/3
சொல்தொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வு இன்றி – பழ:332/1
சொல்தொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வு இன்றி – பழ:332/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1
கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய் – முது:7 3/1
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று – ஏலாதி:66/3
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/2

மேல்


சோர்வுபடும் (1)

சொல்லாட சோர்வுபடும் – குறள்:41 5/2

மேல்


சோர்வும் (2)

சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப – முது:2 8/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1

மேல்


சோர (12)

அளறு சொரிபு நிலம் சோர/சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும் – பரி 12/70
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர/நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து – பரி 12/71
செல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர/அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/12,13
சொல் ஞானம் சோர விடல் – நாலடி:32 1/4
நல் வளை சோர நடந்து – ஐந்70:62/4
சோர பொதியாதவாறு – பழ:131/4
சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் – முது:5 4/1

மேல்


சோரவிடல் (1)

சொல்லாடார் சோரவிடல் – குறள்:82 8/2

மேல்


சோரா (3)

நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா/ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 247,248
வாய் சோரா வன்கணவன் – குறள்:69 9/2
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப – முது:2 3/1

மேல்


சோராமை (1)

சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/3

மேல்


சோரார் (1)

சோரார் உணர்வு உடையார் – ஆசாரக்:32/4

மேல்


சோரினும் (1)

மேல் ஆறு மேல் உறை சோரினும் மேலாய – நாலடி:39 3/2

மேல்


சோரும் (9)

தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
அயறு சோரும் இரும் சென்னிய – புறம் 22/7
பாஅல் நின்று கதிர் சோரும்/வான் உறையும் மதி போலும் – புறம் 22/10,11
வளையோடு சோரும் என் தோள் – திணை50:19/4
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் – குறள்:85 7/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – குறள்:124 4/1
குறங்கு அறுப்ப சோரும் குடர் – பழ:100/4

மேல்


சோலை (57)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை/மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து – திரு 41,42
பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 317
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 381
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை – மலை 131
மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர் – நற் 192/3
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர் – நற் 222/9
சோலை வாழை முணைஇ அயலது – நற் 232/3
இரும் புலி வழங்கும் சோலை/பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – நற் 274/8,9
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை/அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/6,7
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை/மலை கெழு நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 201/6,7
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/6
கோள் புலி வழங்கும் சோலை/எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/6,7
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய – குறு 308/1
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை/இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே – குறு 360/7,8
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை – ஐங் 244/2
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/3
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/4
இன களிறு வழங்கும் சோலை/வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/3,4
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே – ஐங் 395/6
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி – பதி 81/24
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் – பரி 7/11
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர – பரி 11/23
பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன் – கலி 42/4
இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை/மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 50/5
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 93/8
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை/விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/5,6
பனி இரும் சோலை எமியம் என்னாய் – அகம் 112/7
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை/முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் – அகம் 148/12,13
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 211/7
இரும் பிடி இரியும் சோலை/அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/13,14
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
இரும் பிடி இரியும் சோலை/பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/12,13
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை/பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/4,5
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை/நிரம்பா நீள் இடை போகி – அகம் 251/18,19
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை/பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/4,5
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் – அகம் 302/7
சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/20
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் – அகம் 362/13
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை/குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 368/8,9
வறன்-உறல் அறியா சோலை/விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே – அகம் 382/12,13
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/10
பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம் – நாலடி:2 7/1
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட – நாலடி:24 4/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட – ஐந்50:17/1
கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:5/3
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:6/1,2
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ – ஐந்70:8/3
சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:12/3
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் – ஐந்70:14/3
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/2
மரம் பயில் சோலை மலை நாட என்றும் – பழ:58/3
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் – பழ:254/3
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் – கைந்:6/1,2

மேல்


சோலைய (2)

வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4

மேல்


சோலையும் (1)

மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் – மலை 69

மேல்


சோலையொடு (1)

சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/23

மேல்


சோவின் (1)

ஆன் நிரை தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின்
அருமை அழித்த மகன் – நான்மணி:0/7,8

மேல்


சோழ (2)

சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி – புறம் 67/8
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் – புறம் 382/3

மேல்


சோழர் (22)

கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் – நற் 10/6
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர்/கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண் – நற் 227/5,6
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் – நற் 281/3
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – நற் 400/7
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை – குறு 116/2
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
கொற்ற சோழர் குடந்தை வைத்த – அகம் 60/13
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர்/அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/4,5
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர்/வெண்ணெல் வைப்பின் பருவூர் பறந்தலை – அகம் 96/13,14
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர்/கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/10,11
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர்/இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/5,6
எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர்/வெண்ணெல் வைப்பின் நன் நாடு பெறினும் – அகம் 201/12,13
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர்/இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/21,22
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
மாரி அம்பின் மழை தோல் சோழர்/வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை – அகம் 336/20,21
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர்/கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/13,14
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் – அகம் 375/10
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர்/காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/3,4
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – புறம் 39/8

மேல்


சோழன் (6)

வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/23
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து – அகம் 338/19
பேதை சோழன் என்னும் சிறந்த – புறம் 216/9
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/5
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/3
சுடப்பட்டு உயிர் உய்ந்த சோழன் மகனும் – பழ:105/1

மேல்


சோற்ற (1)

செம் சோற்ற பலி மாந்திய – பொரு 183

மேல்


சோற்றான் (2)

பல் சோற்றான் இன் சுவைய – புறம் 382/9
சோற்றான் வீறு எய்தும் குடி – நான்மணி:69/4

மேல்


சோற்றானும் (2)

சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே – புறம் 235/4
பெரும் சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே – புறம் 235/5

மேல்


சோற்றின் (2)

கவ்வி தோல் தின்னும் குணுங்கர் நாய் பால் சோற்றின்
செவ்வி கொளல் தேற்றாத ஆங்கு – நாலடி:33 2/3,4
நெய் இலா பால் சோற்றின் நேர் – நாலடி:34 3/4

மேல்


சோற்று (17)

பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் – பெரும் 224
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 262
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/11
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/7
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/9
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை – அகம் 400/7
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் – புறம் 2/16
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/3
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/15
பழம் சோற்று புக வருந்தி – புறம் 395/5
சோற்று உள்ளும் வீழும் கறி – பழ:150/4
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் – ஏலாதி:48/2

மேல்


சோறு (46)

சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது – பொரு 2
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு/தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 175,176
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு/கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 194,195
சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366
சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 72
ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு/நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – மது 35,36
இன் சோறு தருநர் பல்-வயின் நுகர – மது 535
சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் – மது 721
சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 44
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு/வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 465,466
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு/கவர் படு கையை கழும மாந்தி – நற் 60/5,6
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு/சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால் – நற் 367/3,4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு/எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி – குறு 210/3,4
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு/நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி – பதி 12/17,18
பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் – பதி 30/43
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/13
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு/அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/4,5
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு/புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/9,10
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு/வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி – அகம் 136/1,2
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு/தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – அகம் 196/5,6
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/9
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு/சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக – அகம் 394/5,6
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/14
சோறு படுக்கும் தீயோடு – புறம் 20/7
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு – புறம் 34/14
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/8
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த – புறம் 220/1
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/7
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு/உண்டு இனிது இருந்த பின் – புறம் 328/11,12
போகு பலி வெண் சோறு போல – புறம் 331/12
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் – புறம் 362/14
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா – புறம் 379/9
நறு நெய்ய சோறு என்கோ – புறம் 396/18
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை – புறம் 399/11
கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை – நாலடி:20 10/2
சோறு என்று கூழை மதிப்பானும் ஊறிய – திரி:48/2
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4

மேல்


சோறும் (4)

புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும்/கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் – மது 533,534
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் – புறம் 160/20
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால் – நாலடி:30 3/3

மேல்


சோறே (3)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே/எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே – பதி 18/1,2
ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே/கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை – புறம் 172/1,2
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13

மேல்


சோறேஆயினும் (1)

குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/3

மேல்


சோனை (1)

வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் – குறு 75/3

மேல்