சொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொரி 8
சொரிதர 1
சொரிதரு 1
சொரிதரும் 1
சொரிதலின் 2
சொரிந்த 15
சொரிந்ததூஉம் 1
சொரிந்தன்றே 1
சொரிந்து 14
சொரிபு 1
சொரிய 2
சொரியினும் 1
சொரியும் 6
சொரியும்மே 1
சொரிவது 1
சொரிவன 1
சொரிவு 1
சொல் 244
சொல்_கண் 1
சொல்_இடம் 1
சொல்கொண்டு 1
சொல்தொறும் 1
சொல்பவோ 1
சொல்மலை 2
சொல்ல 10
சொல்லகிற்பானும் 1
சொல்லகிற்றாம் 1
சொல்லர் 2
சொல்லல் 10
சொல்லலும் 3
சொல்லலை-கொல்லோ 1
சொல்லவும் 4
சொல்லள் 1
சொல்லற்க 4
சொல்லன் 2
சொல்லா 5
சொல்லாக்கால் 1
சொல்லாட்டி 1
சொல்லாட 2
சொல்லாடார் 2
சொல்லாடி 1
சொல்லாடுவாரையும் 1
சொல்லாடுவானும் 1
சொல்லாதது 1
சொல்லாதார் 2
சொல்லாதி 1
சொல்லாது 7
சொல்லாமை 5
சொல்லாமையுள்ளும் 1
சொல்லாமையே 1
சொல்லாய் 4
சொல்லாயோ 1
சொல்லார் 9
சொல்லார்க்கு 1
சொல்லாரே 1
சொல்லால் 5
சொல்லாலே 1
சொல்லாள் 3
சொல்லான் 7
சொல்லானாய் 1
சொல்லி 35
சொல்லிக்காட்டி 1
சொல்லிய 19
சொல்லியக்கால் 3
சொல்லியது 2
சொல்லியாள் 1
சொல்லியும் 1
சொல்லில் 3
சொல்லின் 27
சொல்லின்கண் 1
சொல்லினம் 1
சொல்லினவும் 1
சொல்லினாய் 1
சொல்லினான் 2
சொல்லினும் 6
சொல்லினுள் 2
சொல்லினேன் 1
சொல்லினையே 1
சொல்லீர் 1
சொல்லு-தோறு 1
சொல்லு-மதி 1
சொல்லுக 9
சொல்லுங்கால் 3
சொல்லுதல் 4
சொல்லுதல்-உற்று 1
சொல்லுதலும் 1
சொல்லுநர் 1
சொல்லுப 1
சொல்லுபவோ 1
சொல்லுபு 2
சொல்லும் 36
சொல்லுவ 1
சொல்லுவது 2
சொல்லுவரால் 1
சொல்லுவாய் 1
சொல்லுவார் 2
சொல்லுவான் 1
சொல்லுள்ளும் 1
சொல்லே 4
சொல்லேம் 1
சொல்லேன் 1
சொல்லை 5
சொல்லொடு 1
சொல்லோ 3
சொல்லோடு 1
சொல்வற்று 1
சொல்வன்மை 2
சொல்வேன் 1
சொலப்படும் 1
சொலல் 5
சொலவர்க்கு 1
சொலவு 1
சொலற்பால 1
சொலன் 2
சொலா 1
சொலாது 1
சொலால் 3
சொலான் 2
சொலித்த 1
சொலித்து 1
சொலிய 4
சொலியின் 1
சொலின் 5
சொலினதே 1
சொலினும் 1
சொலும் 2
சொலை 1
சொற்கண் 1
சொற்கள் 3
சொற்களோடு 1
சொற்கு 2
சொற்செலவு 1
சொற்சோர்வு 1
சொற்றதூஉம் 1
சொறண்டார் 1
சொறிந்த 1
சொறியார் 1
சொறியும் 1
சொன்றி 7
சொன்றியொடு 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

சொரி (8)

செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் – பதி 47/5
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி – பரி 10/127
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி – அகம் 39/6
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8

மேல்


சொரிதர (1)

வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர/புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி மேல்


சொரிதரு (1)

பவளம் சொரிதரு பை போல் திவள் ஒளிய – கள40:14/2

மேல்


சொரிதரும் (1)

முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87

மேல்


சொரிதலின் (2)

வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின்/பலம் பெறு நசையொடு பதி-வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 410,411
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின்/தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி மேல்


சொரிந்த (15)

பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு – மது 681
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த/சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 435,436
கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த/சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/5,6
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் – குறு 233/5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த/அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/1,2
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/103
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/15
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி – அகம் 86/15
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல – அகம் 313/11
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
பாத்தியுள் நீர் சொரிந்த அற்று – குறள்:72 8/2

மேல்


சொரிந்ததூஉம் (1)

சொரிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் – பரி 12/52

மேல்


சொரிந்தன்றே (1)

மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே/வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/1,2

மேல்


சொரிந்து (14)

கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு – பெரும் 24
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து/பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 102,103
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் – ஐங் 49/2
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு – பதி 43/18
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/10
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/11
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து/கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/5,6
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து/காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/6,7
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து/தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/5,6
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து/பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/5,6
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து/வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க – புறம் 397/16,17
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – குறள்:26 9/1

மேல்


சொரிபு (1)

அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/47

மேல்


சொரிய (2)

குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய/இரும் பனம் குடையின் மிசையும் – புறம் 177/15,16

மேல்


சொரியினும் (1)

சொரியினும் போகா தம – குறள்:38 6/2

மேல்


சொரியும் (6)

தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும்/கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/7,8
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் – அகம் 215/15
இடை புல பெரு வழி சொரியும்/கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/14,15
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும்
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு – திணை50:18/1,2
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும்
பணை தாள் கதிர் செந்நெல் பாய் வயல் ஊரன் – திணை50:32/2,3
சொல்ல சொரியும் வளை – கைந்:7/4

மேல்


சொரியும்மே (1)

திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே/வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/8,9

மேல்


சொரிவது (1)

பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப – அகம் 108/5

மேல்


சொரிவன (1)

சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/6

மேல்


சொரிவு (1)

பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி – குறி 57

மேல்


சொல் (244)

உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் – மது 311
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் – நற் 39/1
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் – நற் 61/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/7
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல – நற் 254/4
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/8
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் – நற் 289/3
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல்/கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே – நற் 290/4,5
யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல்/செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/9,10
காமர் நனி சொல் சொல்லி – நற் 396/10
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து – குறு 6/1
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல்/இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/6,7
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல்/கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன் – குறு 299/5,6
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/2
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி – ஐங் 41/3
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் – ஐங் 84/1
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/3
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் – ஐங் 165/3
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த – பதி 15/26
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று – பதி 21/1
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/25
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த – பதி 43/10
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே – பதி 63/7
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/53
நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி 14/9
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று – பரி 20/43
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/74
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ – கலி 14/13
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல்/திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய – கலி 24/2,3
போயின்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் – கலி 47/16
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் – கலி 62/17
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல்/ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை – கலி 76/12
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல்/உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை – கலி 83/28
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல்/பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை – கலி 97/1
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் – கலி 100/9
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல்/கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 106/4
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் – கலி 108/18
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல் – கலி 133/10
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் – கலி 141/19
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம் – அகம் 1/6
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் – அகம் 14/14
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல்/யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை – அகம் 16/4,5
மழலை இன் சொல் பயிற்றும் – அகம் 34/17
வன்புறை இன் சொல் நன் பல பயிற்றும் – அகம் 74/13
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/15
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி – அகம் 111/2
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் – அகம் 111/9
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல்/சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக – அகம் 115/3,4
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண் – அகம் 153/6
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே – அகம் 220/22
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல்/நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/11,12
மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி – அகம் 275/7
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது – அகம் 281/3
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல்/வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு – அகம் 332/11,12
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி – அகம் 379/17
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே – அகம் 382/13
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/8
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் – புறம் 3/14
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை – புறம் 176/7
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும – புறம் 202/16
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல்/பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/13,14
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே – புறம் 252/5
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர – புறம் 373/15
சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய் – நாலடி:2 3/1
காவாது ஒருவன் தன் வாய் திறந்து சொல்லும் சொல்
ஓவாதே தம்மை சுடுதலால் ஓவாதே – நாலடி:7 3/1,2
கல் எறிந்து அன்ன கயவர் வாய் இன்னா சொல்
எல்லாரும் காண பொறுத்து உய்ப்பர் ஒல்லை – நாலடி:7 6/1,2
காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் – நாலடி:8 3/1
பொய்யோடு இடை மிடைந்த சொல் – நாலடி:8 10/4
கொடுத்தார் எனப்படும் சொல் – நாலடி:10 10/4
கல்லாரேஆயினும் செல்வர் வாய் சொல் செல்லும் – நாலடி:12 5/2
செல்லாவாம் நல்கூர்ந்தார் சொல் – நாலடி:12 5/4
யாஅர் உலகத்து ஓர் சொல் இல்லார் தேருங்கால் – நாலடி:12 9/1
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை – நாலடி:15 6/1
பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் – நாலடி:18 2/2
பெறுமின் பெரியார் வாய் சொல் – நாலடி:18 2/4
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் – நாலடி:20 5/2
இன்னர் இனையர் எமர் பிறர் என்னும் சொல்
என்னும் இலர் ஆம் இயல்பினால் துன்னி – நாலடி:21 5/1,2
சொல் என்று கொள்ளாது இகழ்ந்தவன் மெல்ல – நாலடி:26 3/2
தேன் கலந்த தேற்ற சொல் தேர்வு – நாலடி:26 9/4
சொல் பழி அஞ்சிவிடும் – நாலடி:30 7/4
சொல் ஞானம் சோர விடல் – நாலடி:32 1/4
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர் – நாலடி:32 3/1
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த – நாலடி:32 10/2
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல்
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா – நாலடி:33 1/1,2
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் – நாலடி:33 6/3
சொல் நனி தாம் உணராஆயினும் இன்னினியே – நாலடி:34 4/2
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/2
சொல் பட்டால் சாவதாம் சால்பு – நான்மணி:2/4
இன் சொல் குழியுள் இனிது எழூஉம் வன் சொல் – நான்மணி:14/2
இன் சொல் குழியுள் இனிது எழூஉம் வன் சொல்
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் – நான்மணி:14/2,3
உள்ளற்பொருளது உறுதி சொல் உள் அறிந்து – நான்மணி:50/2
சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார் – நான்மணி:74/2
கல்லா ஒருவர்க்கு தம் வாயில் சொல் கூற்றம் – நான்மணி:82/1
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் – நான்மணி:95/1
சாயினும் தோன்றா கரப்பு சொல் தீய – நான்மணி:95/2
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல் – நான்மணி:95/3
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல்
கீழ்கள் வாய் தோன்றிவிடும் – நான்மணி:95/3,4
யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும் – நான்மணி:98/3
கொடும்பாடு உடையார் வாய் சொல் – இன்னா40:6/4
அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:23/3
அடக்க அடங்காதார் சொல் – இன்னா40:40/4
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3
இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் – கார்40:5/1
இன் சொல் பலவும் உரைத்து – கார்40:9/4
சொல் ஆய்ந்த கூத்தர் கார் சூழ்ந்து – கார்40:41/4
கலந்தனர் சென்றார் வலந்த சொல் எல்லாம் – திணை50:13/3
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/3
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் – திணை50:43/3
நின்றார் சொல் தேறாதாய் நீடு இன்றி வென்றார் – திணை150:79/2
பொருள் பொருள் என்றார் சொல் பொன் போல போற்றி – திணை150:85/1
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல் – திணை150:100/1
தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு – திணை150:131/2
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – குறள்:4 5/1
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/2
சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு – குறள்:7 5/2
மழலை சொல் கேளாதவர் – குறள்:7 6/2
என் நோற்றான்கொல் எனும் சொல் – குறள்:7 10/2
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் – குறள்:10 1/1
செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – குறள்:10 1/2
பண்பின் தலைப்பிரிய சொல் – குறள்:10 7/2
சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் – குறள்:10 8/1
இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ – குறள்:10 9/1
வன் சொல் வழங்குவது – குறள்:10 9/2
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – குறள்:12 9/1
சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு – குறள்:13 7/2
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் – குறள்:13 8/1
இன்னா சொல் நோற்கிற்பவர் – குறள்:16 9/2
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் – குறள்:16 10/2
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – குறள்:19 4/2
புன் சொல் உரைப்பான் பொறை – குறள்:19 9/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து – குறள்:20 4/2
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – குறள்:20 6/1
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – குறள்:20 8/2
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – குறள்:20 10/2
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – குறள்:39 9/1
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – குறள்:41 2/1
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – குறள்:42 5/2
இன்னான் எனப்படும் சொல் – குறள்:46 3/2
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – குறள்:57 4/1
சொல் தொக்க தேறப்படும் – குறள்:59 9/2
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – குறள்:61 7/1
வேட்ப மொழிவது ஆம் சொல் – குறள்:65 3/2
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள்:65 5/1
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – குறள்:65 5/2
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – குறள்:65 6/1
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள்:72 7/2
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு – குறள்:82 9/2
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – குறள்:83 6/1,2
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள்:83 7/1
சொல் ஏர் உழவர் பகை – குறள்:88 2/2
இன் சொல் இழுக்கு தரும் – குறள்:92 1/2
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் – குறள்:96 3/1
குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் – குறள்:96 9/2
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – குறள்:105 4/2
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – குறள்:105 6/2
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – குறள்:110 6/1,2
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல்
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள்:115 7/1,2
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல்
தேறியாக்கு உண்டோ தவறு – குறள்:116 4/1,2
வீழ்வாரின் இன் சொல் பெறாஅது உலகத்து – குறள்:120 8/1
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் – திரி:17/3
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் – திரி:47/1
வினாவற்க சொல் ஒழிந்தக்கால் – ஆசாரக்:74/4
என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய் – ஆசாரக்:93/2
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ – பழ:16/3
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் – பழ:82/2
சொல் சோர்விலாதாரோ இல் – பழ:94/4
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ – பழ:115/3
தெரியாதவர் தம் திறன் இல் சொல் கேட்டால் – பழ:135/1
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல்
ஈயாமை என்ப எருமை அறிந்து ஒருவர் – பழ:167/2,3
எய்தா நகை சொல் எடுத்து உரைக்கப்பட்டவர் – பழ:189/1
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் எற்று எனின் – பழ:192/2
சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல் – பழ:270/2
சொல் எதிர்ந்து தம்மை வழிபட்டு ஒழுகலராய் – பழ:276/1
வன் சொல் வழியராய் வாழ்தலும் உண்டாமோ – பழ:277/2
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை – பழ:277/3
இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் – பழ:277/4
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல்
கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை – பழ:310/2,3
அடைய பயின்றவர் சொல் ஆற்றுவரா கேட்டல் – பழ:314/1
தொடுத்த பெரும் புலவன் சொல் குறை தீர – பழ:316/1
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது – பழ:351/1
முன் இன்னா மூத்தார் வாய் சொல் – பழ:357/4
உரையுள் வளவிய சொல் சொல்லாதது போல் – பழ:366/3
தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து – பழ:371/3
கல் தேயும் தேயாது சொல் – பழ:394/4
அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண் – சிறுபஞ்:65/3
சொல் செல்லாவழி சொலவு நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 7/1
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/3
போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல் – ஏலாதி:5/3
இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் – ஏலாதி:7/1
வன் சொல் களைந்து வகுப்பானேல் மென் சொல் – ஏலாதி:7/2
வன் சொல் களைந்து வகுப்பானேல் மென் சொல்
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/2,3
மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் – ஏலாதி:20/1
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த – ஏலாதி:26/2
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் – ஏலாதி:28/3
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் – ஏலாதி:28/3
வேறல் எளிது அரிது சொல் – ஏலாதி:39/4
வாது உவவான் மாதரார் சொல் தேறான் காது தாழ் – ஏலாதி:43/2
பெரியார் சொல் பேணி பிறழாது நின்று – ஏலாதி:47/1
பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல்
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:47/2,3
வணங்கி வழி ஒழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு – ஏலாதி:59/1
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று – ஏலாதி:66/3
சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல் – ஏலாதி:68/1
மா சாரியனா மறுதலை சொல் மாற்றுதலே – ஏலாதி:75/3
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/2
நெறியின் இனிய சொல் நீர் வாய் மழலை – கைந்:41/3
சொல் நலம் கூறி நலன் உண்ட சேர்ப்பனை – கைந்:54/3

மேல்


சொல்_கண் (1)

நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47

மேல்


சொல்_இடம் (1)

சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7

மேல்


சொல்கொண்டு (1)

கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12

மேல்


சொல்தொறும் (1)

சொல்தொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வு இன்றி – பழ:332/1

மேல்


சொல்பவோ (1)

கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ
மேன்மக்கள் தம் வாயால் மீட்டு – நாலடி:7 10/3,4

மேல்


சொல்மலை (2)

அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை/மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 263,264
சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் – முது:5 4/1

மேல்


சொல்ல (10)

சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை – நற் 24/6
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல/உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை – பரி 55/14
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே – கலி 135/16
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து – அகம் 32/15
சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த – புறம் 361/21
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற – குறள்:65 9/1
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் – குறள்:108 8/1
சொல்ல சொரியும் வளை – கைந்:7/4

மேல்


சொல்லகிற்பானும் (1)

இறந்து இன்னா சொல்லகிற்பானும் இ மூவர் – திரி:89/3

மேல்


சொல்லகிற்றாம் (1)

சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே – குறு 368/4

மேல்


சொல்லர் (2)

நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் – நற் 1/1
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர் – கலி 103/8

மேல்


சொல்லல் (10)

சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக – குறி 152
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/4
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் – அகம் 14/14
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் – அகம் 170/8
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல – குறள்:20 2/1
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – குறள்:65 9/2
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் – குறள்:72 3/1
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள்:72 8/1
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் – பழ:222/3

மேல்


சொல்லலும் (3)

சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என – குறி 145
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – குறள்:64 4/2
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/3

மேல்


சொல்லலை-கொல்லோ (1)

சொல்லலை-கொல்லோ நீயே வல்லை – நற் 310/8

மேல்


சொல்லவும் (4)

சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென – நற் 213/7
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8
செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய் – அகம் 21/6
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் – புறம் 97/22

மேல்


சொல்லள் (1)

மறுத்த சொல்லள் ஆகி – அகம் 207/16

மேல்


சொல்லற்க (4)

கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – குறள்:19 4/1,2
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – குறள்:20 10/1,2
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் – குறள்:72 9/1
பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின் – ஆசாரக்:67/3

மேல்


சொல்லன் (2)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – குறள்:39 6/1
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள்:57 6/1

மேல்


சொல்லா (5)

சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி – குறு 256/6
கேட்பினும் சொல்லா விடல் – குறள்:70 7/2
சொல்லா நலத்தது சால்பு – குறள்:99 4/2
பால் பற்றி சொல்லா விடுதலும் தோல் வற்றி – திரி:27/2
உள் பொருள் சொல்லா சல மொழி மாந்தரும் – திரி:50/2

மேல்


சொல்லாக்கால் (1)

சொல்லாக்கால் சொல்லுவது இல் – பழ:367/4

மேல்


சொல்லாட்டி (1)

சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் – கலி 108/18

மேல்


சொல்லாட (2)

சொல்லாட சோர்வுபடும் – குறள்:41 5/2
சொல்லாட போஒம் உயிர் – குறள்:107 10/2

மேல்


சொல்லாடார் (2)

சொல்லாடார் சோரவிடல் – குறள்:82 8/2
பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் – பழ:182/2

மேல்


சொல்லாடி (1)

இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13

மேல்


சொல்லாடுவாரையும் (1)

சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி – பழ:350/2

மேல்


சொல்லாடுவானும் (1)

இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் – திரி:94/3

மேல்


சொல்லாதது (1)

உரையுள் வளவிய சொல் சொல்லாதது போல் – பழ:366/3

மேல்


சொல்லாதார் (2)

நன்கு செல சொல்லாதார் – குறள்:73 8/2
கற்ற செல சொல்லாதார் – குறள்:73 10/2

மேல்


சொல்லாதி (1)

சொல்லாதி/நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி மேல்


சொல்லாது (7)

சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறி – ஐங் 355/3
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல – பரி 12/65
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென – கலி 75/15
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும் – புறம் 246/2
சொல்லாது இருப்பது நாண் – நாலடி:30 9/4
சொல்லாது இருக்க பெறின் – குறள்:41 3/2

மேல்


சொல்லாமை (5)

பயன் இல சொல்லாமை நன்று – குறள்:20 7/2
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/2
மனத்தினும் வாயினும் சொல்லாமை மூன்றும் – திரி:78/3
மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் – ஆசாரக்:63/2
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம் – பழ:255/1

மேல்


சொல்லாமையுள்ளும் (1)

சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/2

மேல்


சொல்லாமையே (1)

வீரம் சொல்லாமையே வீழ்க களிப்பினும் – பழ:131/3

மேல்


சொல்லாய் (4)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய்/செம்மை புது புனல் – பரி 111/3,4
தொடி உடையார் சேரிக்கு தோன்றுமோ சொல்லாய்
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து – திணை150:125/3,4
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் – ஏலாதி:35/3

மேல்


சொல்லாயோ (1)

நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:125 1/1

மேல்


சொல்லார் (9)

காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து – நாலடி:7 3/4
கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல் – நாலடி:26 5/3
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி – நாலடி:26 6/1
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/2
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – குறள்:20 8/1,2
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – குறள்:20 9/1
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து – குறள்:42 7/1
தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார்
இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று – ஆசாரக்:69/2,3
சொல்லார் ஒருவரையும் உள் ஊன்ற பல் ஆ – பழ:345/2

மேல்


சொல்லார்க்கு (1)

சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/3

மேல்


சொல்லாரே (1)

அரசர் படை அளவும் சொல்லாரே என்றும் – ஆசாரக்:83/3

மேல்


சொல்லால் (5)

சொல்லால் தரப்பட்டவள் – கலி 102/12
சில சொல்லால் பல கேள்வியர் – புறம் 360/2
துன்னிய சொல்லால் இனம் திரட்டல் இ மூன்றும் – திரி:58/3
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/3
சொல்லால் வணக்கி வெகுண்டு அடுகிற்பார்க்கும் – பழ:367/3

மேல்


சொல்லாலே (1)

சொல்லாலே தன்னை துயர்ப்படுக்கும் நல்லாய் – பழ:184/2

மேல்


சொல்லாள் (3)

அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/7

மேல்


சொல்லான் (7)

எ நாடோ என நாடும் சொல்லான்/யாரீரோ என பேரும் சொல்லான் – புறம் 150/22,23
யாரீரோ என பேரும் சொல்லான்/பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே – புறம் 150/23,24
சொல்லான் அறிப ஒருவனை மெல்லென்ற – நான்மணி:77/1
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:64 5/1
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா – சிறுபஞ்:95/1
வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான் – சிறுபஞ்:95/2
வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான்
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/2,3

மேல்


சொல்லானாய் (1)

கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர் – சிறுபஞ்:81/3

மேல்


சொல்லி (35)

கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட – பொரு 100
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி/அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/6,7
காமர் நனி சொல் சொல்லி/ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/10,11
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/3
நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி/காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/25,26
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது – கலி 14/8
செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு – கலி 19/1
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/27
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் – கலி 144/6
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் – அகம் 144/8
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த – அகம் 306/11
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/15
வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும் – புறம் 275/2
நா பாடம் சொல்லி நயம் உணர்வார் போல் செறிக்கும் – நாலடி:32 2/1
நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன் – நாலடி:32 4/3
வஞ்சினம் சொல்லி வலித்தார் வரு குறியால் – திணை50:24/2
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – குறள்:19 7/1
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி
நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் – குறள்:19 7/1,2
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் – குறள்:43 4/1
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – குறள்:65 6/1
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – குறள்:69 5/1
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது – குறள்:69 5/1,2
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள்:69 6/1
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – குறள்:70 7/1
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – குறள்:73 4/1
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – குறள்:80 5/1
காம நோய் சொல்லி இரவு – குறள்:128 10/2
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள் – பழ:10/2
பொல்லாத சொல்லி மறைந்து ஒழுகும் பேதை தன் – பழ:184/1
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் – ஏலாதி:48/2
ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர் – கைந்:43/3
நயமே பல சொல்லி நாணினன் போன்றான் – கைந்:46/2

மேல்


சொல்லிக்காட்டி (1)

சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி – மலை 79

மேல்


சொல்லிய (19)

சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று எல்லையும் – நற் 364/1
சொல்லிய வன்மை தெளிய காட்டி – குறு 283/3
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/4
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் – ஐங் 165/3
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப – கலி 111/20
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/11
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென – அகம் 254/18
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி – புறம் 39/1
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய/விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/7,8
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/4
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல் – திணை150:100/1
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – குறள்:67 4/2
சொல்லிய ஆசார வித்து – ஆசாரக்:1/5
சாரத்தால் சொல்லிய மூன்று – ஆசாரக்:62/3
சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம் – பழ:3/2

மேல்


சொல்லியக்கால் (3)

நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால்
வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை – நாலடி:7 4/1,2
கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ – நாலடி:7 10/3
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது – நாலடி:8 2/1

மேல்


சொல்லியது (2)

சொல்லியது உரை-மதி நீயே – ஐங் 478/4
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/6

மேல்


சொல்லியாள் (1)

சொல்லியாள் அன்றே வனப்பு – கலி 109/8

மேல்


சொல்லியும் (1)

அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7

மேல்


சொல்லில் (3)

சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் – நான்மணி:5/2
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – குறள்:20 10/1
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – குறள்:20 10/2

மேல்


சொல்லின் (27)

கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் – நற் 39/1
சொல்லின் தெளிப்பவும் தெளிதல் செல்லாய் – நற் 164/5
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை – குறு 141/3
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி – குறு 185/4
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல் – ஐங் 399/3
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள் – கலி 61/10
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் – கலி 113/12
சொல்லின் எவனோ பாண எல்லி – அகம் 50/10
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் – புறம் 166/16
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:28/3
சொல்லின் பயின்று உரைக்க வேண்டா ஒழிதி நீ – திணை50:38/2
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:72 1/1,2
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடை தெரிந்த நன்மையவர் – குறள்:72 2/1,2
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின்
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – குறள்:72 3/1,2
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:73 1/1,2
தொல் குடியின் மாண்டார் தொடர்ச்சியும் சொல்லின்
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/2,3
பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின்
வடு குற்றம் ஆகிவிடும் – ஆசாரக்:67/3,4
சொல்லின் செவி கொடுத்து கேட்டீக மீட்டும் – ஆசாரக்:74/3
ஒருத்தற்கு உதவாத சொல்லின் தனக்கு – பழ:187/2
சொல்லின் வளாஅய் தம் தாள் நிழல் கீழ் கொள்பவே – பழ:272/3
தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின்
நெறி மடல் பூம் தாழை நீடு நீர் சேர்ப்ப – பழ:361/2,3
நல்குரவால் வேறாக நன்கு உணரான் சொல்லின்
உரையுள் வளவிய சொல் சொல்லாதது போல் – பழ:366/2,3
கல்லா துணையார் கயப்பித்தல் சொல்லின்
நிறைந்து ஆர் வளையினாய் அஃதால் எருக்கு – பழ:376/2,3
சொல்லின் வனப்பே வனப்பு – சிறுபஞ்:35/4
வல்லுவ நாடி வகையினால் சொல்லின்
கொடையினால் போகம் சுவர்க்கம் தவத்தால் – ஏலாதி:76/2,3
தேம் கலந்த சொல்லின் தெளித்து – கைந்:4/4

மேல்


சொல்லின்கண் (1)

காத்து ஓம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு – குறள்:65 2/2

மேல்


சொல்லினம் (1)

சொல்லினம் ஆயின் செல்வர்-கொல்லோ – குறு 350/3

மேல்


சொல்லினவும் (1)

நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ – கலி 116/13

மேல்


சொல்லினாய் (1)

பாடே புரியாது பால் போலும் சொல்லினாய்
வீடே புரிதல் விதி – ஏலாதி:21/3,4

மேல்


சொல்லினான் (2)

சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று – குறள்:83 5/2

மேல்


சொல்லினும் (6)

இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/16
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள்:19 4/1
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – குறள்:20 7/1
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – குறள்:83 6/1
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – குறள்:105 6/1

மேல்


சொல்லினுள் (2)

கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ – பரி 3/64
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12

மேல்


சொல்லினேன் (1)

சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை – ஐங் 364/3

மேல்


சொல்லினையே (1)

அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே/நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி – கலி மேல்


சொல்லீர் (1)

சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென – நற் 213/7

மேல்


சொல்லு-தோறு (1)

சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய – ஐங் 479/1

மேல்


சொல்லு-மதி (1)

சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய – ஐங் 479/1

மேல்


சொல்லுக (9)

சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் – கலி 102/13
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – குறள்:20 7/1
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – குறள்:20 10/1
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – குறள்:65 4/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள்:65 5/1
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 1/1
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 2/1
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் – திரி:90/3
சொல்லுக செவ்வி அறிந்து – ஆசாரக்:76/4

மேல்


சொல்லுங்கால் (3)

மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் – நாலடி:32 6/2
சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றி சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே – இனிய40:34/2
சொல்லுங்கால் சோர்வு படுதலால் நல்லாய் – பழ:2/2

மேல்


சொல்லுதல் (4)

சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றி சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே – இனிய40:34/2
சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் – குறள்:65 8/2
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம் – குறள்:67 4/1
சொல்லுதல் வற்றாகும் பேதைமை யாண்டும் – திரி:14/2

மேல்


சொல்லுதல்-உற்று (1)

சொல்லுதல்-உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல – கலி 61/4

மேல்


சொல்லுதலும் (1)

சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/3

மேல்


சொல்லுநர் (1)

வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/6

மேல்


சொல்லுப (1)

சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7

மேல்


சொல்லுபவோ (1)

காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2

மேல்


சொல்லுபு (2)

எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு/பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர – நற் 121/6,7
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி – புறம் 152/19

மேல்


சொல்லும் (36)

பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் – பரி 15/12
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே – கலி 21/5
ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ – கலி 55/8
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/11
அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் – அகம் 65/2
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த – அகம் 306/11
என் வாய் சொல்லும் அன்ன ஒன்னார் – புறம் 92/4
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
காவாது ஒருவன் தன் வாய் திறந்து சொல்லும் சொல் – நாலடி:7 3/1
காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் – நாலடி:8 3/1
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற – நாலடி:26 5/2
துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா – இன்னா40:13/2
வல்லாதான் சொல்லும் உரையின் பயன் இன்னா – இன்னா40:28/2
சொல்லும் அவர் வண்ணம் சோர்வு – திணை50:38/4
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும்
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் – குறள்:16 10/1,2
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – குறள்:19 5/1
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும்
புன்மையால் காணப்படும் – குறள்:19 5/1,2
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல – குறள்:20 3/1
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல் – குறள்:70 4/1
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – குறள்:110 7/1
வைது எள்ளி சொல்லும் தலைமகனும் பொய் தெள்ளி – திரி:49/2
உள் பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இ மூன்றும் – திரி:85/3
எடுத்து உரையார் பெண்டிர் மேல் நோக்கார் செவி சொல்லும்
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து – ஆசாரக்:75/2,3
கோவாத சொல்லும் குணன் இலா மாக்களை – பழ:79/1
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1
புன் சொல்லும் நன் சொல்லும் பொய் இன்று உணர்கிற்பார் – பழ:277/1
புன் சொல்லும் நன் சொல்லும் பொய் இன்று உணர்கிற்பார் – பழ:277/1
வழங்கார் வலி இலார் வாய் சொல்லும் பொல்லார் – பழ:292/1
தெரியாதார் சொல்லும் திறன் இன்மை தீதா – பழ:310/1
செல்லான் சிறியார் இனம் சேரான் சொல்லும்
மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை – ஏலாதி:19/2,3
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல் – ஏலாதி:73/3
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் – கைந்:40/3

மேல்


சொல்லுவ (1)

நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் – குறள்:124 2/1

மேல்


சொல்லுவது (2)

சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 8/8
சொல்லாக்கால் சொல்லுவது இல் – பழ:367/4

மேல்


சொல்லுவரால் (1)

நற்பால கற்றாரும் நாடாது சொல்லுவரால்
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் – பழ:94/1,2

மேல்


சொல்லுவாய் (1)

இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய்/நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி மேல்


சொல்லுவார் (2)

நன்கு செல சொல்லுவார் – குறள்:72 9/2
கற்ற செல சொல்லுவார் – குறள்:73 2/2

மேல்


சொல்லுவான் (1)

பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப்படும் – குறள்:20 1/1,2

மேல்


சொல்லுள்ளும் (1)

எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும்/பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் – குறு 156/5,6

மேல்


சொல்லே (4)

உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே – சிறுபஞ்:24/3
வாய் சொல்லே அன்று வழக்கு – சிறுபஞ்:24/4
சேர்ந்தால் பகை பழி தீ சொல்லே சாக்காடே – ஏலாதி:25/3

மேல்


சொல்லேம் (1)

சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 143

மேல்


சொல்லேன் (1)

ஒடுங்கு மடல் பெண்ணை அன்றிற்கும் சொல்லேன்
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் – கைந்:50/2,3

மேல்


சொல்லை (5)

நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய – குறு 357/4
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – குறள்:65 4/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள்:65 5/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – குறள்:65 5/1,2
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் – திரி:90/3

மேல்


சொல்லொடு (1)

சொல்லொடு ஒருப்படார் சோர்வு இன்றி மாறுபவே – பழ:193/3

மேல்


சொல்லோ (3)

துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – குறு 316/8
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – ஐங் 162/4
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/4

மேல்


சொல்லோடு (1)

நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன் சொல்லோடு
இன்னாத எ உயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு – ஆசாரக்:1/1,2

மேல்


சொல்வற்று (1)

கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம் – நாலடி:35 8/1

மேல்


சொல்வன்மை (2)

அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – குறள்:69 2/1
சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக – ஏலாதி:18/2

மேல்


சொல்வேன் (1)

இனி வரையாய் என்று எண்ணி சொல்வேன் முனி வரையுள் – திணை150:27/2

மேல்


சொலப்படும் (1)

சுட்டி சொலப்படும் பேர் அறிவினார்கண்ணும் – பழ:203/1

மேல்


சொலல் (5)

வழுக்கியும் வாயால் சொலல் – குறள்:14 9/2
தீமை இலாத சொலல் – குறள்:30 1/2
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள்:65 7/1
வேண்டுப வேட்ப சொலல் – குறள்:70 6/2
கண்டதூஉம் எண்ணி சொலல் – பழ:153/4

மேல்


சொலவர்க்கு (1)

இன்புறூஉம் இன் சொலவர்க்கு – குறள்:10 4/2

மேல்


சொலவு (1)

சொல் செல்லாவழி சொலவு நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 7/1

மேல்


சொலற்பால (1)

சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/3

மேல்


சொலன் (2)

இன் சொலன் ஆக பெறின் – குறள்:10 2/2
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – குறள்:10 5/1

மேல்


சொலா (1)

வைததனை இன் சொலா கொள்வானும் நெய் பெய்த – திரி:48/1

மேல்


சொலாது (1)

குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது/தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/9,10

மேல்


சொலால் (3)

வெம் சொலால் இன்புறுவார் – நான்மணி:71/4
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – குறள்:39 7/1
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால்
தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள்:39 7/1,2

மேல்


சொலான் (2)

இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா – நான்மணி:105/1
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் – நான்மணி:105/2

மேல்


சொலித்த (1)

சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10

மேல்


சொலித்து (1)

காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236

மேல்


சொலிய (4)

படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய/பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/10,11
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து – அகம் 248/4
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய/நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் – அகம் 336/3,4
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் – புறம் 327/5

மேல்


சொலியின் (1)

கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/11

மேல்


சொலின் (5)

நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – நற் 229/4
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/2
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின்
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/2,3
நாடி இனிய சொலின் – குறள்:10 6/2
நீர்மை உடையார் சொலின் – குறள்:20 5/2

மேல்


சொலினதே (1)

இன் சொலினதே அறம் – குறள்:10 3/2

மேல்


சொலினும் (1)

உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – குறள்:110 6/1

மேல்


சொலும் (2)

கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய – குறள்:53 5/1
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும்
தூண்டிலின் உள்பொதிந்த தேரையும் மாண்ட சீர் – திரி:24/1,2

மேல்


சொலை (1)

கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து – திரி:39/2

மேல்


சொற்கண் (1)

மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை – ஏலாதி:19/3

மேல்


சொற்கள் (3)

திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப – கலி 81/13
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் – நாலடி:32 9/2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள்
என்ன பயனும் இல – குறள்:110 10/1,2

மேல்


சொற்களோடு (1)

குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட – சிறுபஞ்:102/2

மேல்


சொற்கு (2)

சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே – அகம் 143/9
செய்யீரோ என்னானும் என்னும் சொற்கு இன்னாதே – நாலடி:31 9/3

மேல்


சொற்செலவு (1)

உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் – ஆசாரக்:49/1

மேல்


சொற்சோர்வு (1)

சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப – முது:2 8/1

மேல்


சொற்றதூஉம் (1)

சொரிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் – பரி 12/52

மேல்


சொறண்டார் (1)

உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் – ஆசாரக்:75/1

மேல்


சொறிந்த (1)

மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/4

மேல்


சொறியார் (1)

சொறியார் உடம்பு மடுத்து – ஆசாரக்:28/3

மேல்


சொறியும் (1)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும்/தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 80,81

மேல்


சொன்றி (7)

சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி/ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 131,132
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி/புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 193,194
இழித்து ஆனா பல சொன்றி/உண்டு ஆனா கூர் நறவின் – மது 212,213
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி/வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப – குறி 201,202
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
வரை கோள் அறியா சொன்றி/நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/6,7
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி/வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/22,23

மேல்


சொன்றியொடு (1)

புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/12

மேல்