செ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 45
செக்கர் 10
செக்கரின் 1
செக்கருள் 1
செக்கு 1
செகாஅர் 1
செகில் 2
செகீஇய 1
செகு 1
செகுக்க 2
செகுக்கும் 7
செகுத்த 3
செகுத்தலும் 1
செகுத்தலோடு 1
செகுத்தனென் 1
செகுத்து 3
செகுப்ப 1
செகுப்பினும் 1
செங்கயல் 1
செங்கழுநீர் 4
செங்காய் 1
செங்குரலி 1
செங்குவளை 1
செங்கொடுவேரி 1
செங்கோல் 12
செங்கோலன் 3
செங்கோலான் 2
செங்கோலின் 1
செங்கோலுடன் 1
செங்கோலையே 1
செங்கோன்மை 1
செச்சை 3
செண் 1
செண்ணிகை 1
செத்த 1
செத்தல் 1
செத்தனள் 1
செத்தனென்-மன் 1
செத்தார்க்கு 1
செத்தாரின் 1
செத்தாருள் 1
செத்தாரை 1
செத்தால் 1
செத்தான் 1
செத்து 50
செத்துக 1
செத்தும் 1
செத்தே 1
செத்தோர் 1
செது 4
செதுக்கு 1
செதுக்கை 1
செதும்பல் 1
செதும்பு 2
செந்தமிழ் 2
செந்தாமரை 2
செந்தில் 1
செந்தினை 14
செந்நா 1
செந்நாய் 13
செந்நீரார் 1
செந்நெல் 21
செந்நெல்லால் 1
செந்நெல்லின் 5
செந்நெல்லே 1
செப்ப 4
செப்பம் 7
செப்பமும் 1
செப்பல் 3
செப்பலும் 1
செப்பலென்-மன்னால் 1
செப்பாதீமே 1
செப்பாது 2
செப்பாதோயே 1
செப்பி 1
செப்பிய 1
செப்பில் 4
செப்பின் 3
செப்பினம் 1
செப்பினர் 1
செப்பினுள் 1
செப்பீ-மன் 1
செப்பு 7
செப்புடன் 2
செப்புதும் 1
செப்புநர் 2
செப்பும் 2
செப்புவல் 1
செப்புவேன் 1
செப்பேன் 1
செம் 367
செம்-வயின் 1
செம்_கதிர்_செல்வன் 1
செம்_காந்தள் 7
செம்பாகம் 3
செம்பியர் 1
செம்பியன் 11
செம்பின் 1
செம்பு 7
செம்பூழ் 1
செம்பொன் 2
செம்பொன்_மலையின் 1
செம்மல் 34
செம்மலனே 1
செம்மலும் 5
செம்மலை 3
செம்மலொடு 4
செம்மலோய் 1
செம்மலோர் 1
செம்மலோரும் 1
செம்மலோன் 1
செம்மற்று 1
செம்மற்றே 2
செம்மாக்கும் 2
செம்மாந்தது 1
செம்மாந்து 3
செம்மாப்பவரே 1
செம்மாப்பவரை 1
செம்மாப்பார் 1
செம்மால் 5
செம்மீன் 2
செம்மை 10
செம்மைத்து 1
செம்மையின் 5
செம்மையும் 6
செம்மையோரும் 1
செம்மொழி 1
செய் 198
செய்_பொருட்கு 4
செய்_பொருள் 5
செய்_பொருள்_பிணி 1
செய்_வினை 27
செய்_வினைக்கு 3
செய்க 25
செய்கம் 1
செய்கலாதார் 1
செய்கலார் 3
செய்கலான் 1
செய்கிற்பாற்கு 1
செய்கின்றே 1
செய்கு 1
செய்குப 1
செய்குவம் 1
செய்குவம்-கொல்லோ 1
செய்குவர் 1
செய்குவன் 1
செய்குவென் 1
செய்குவை 1
செய்குவோரும் 1
செய்குறா 1
செய்குறி 1
செய்குறுவார் 1
செய்கை 15
செய்கையர் 1
செய்கையின் 1
செய்கையும் 2
செய்கோ 11
செய்த்தலை 1
செய்த 103
செய்தக்கடைத்தும் 1
செய்தக்கால் 4
செய்ததன் 2
செய்ததனால் 1
செய்ததனான் 1
செய்தது 16
செய்ததும் 1
செய்ததை 1
செய்தல் 27
செய்தலால் 1
செய்தலின் 4
செய்தலும் 3
செய்தலே 1
செய்தவர் 3
செய்தவர்க்கு 1
செய்தவாறு 1
செய்தவும் 1
செய்தவை 1
செய்தற்கு 1
செய்தன்று 1
செய்தன்றே 3
செய்தன்றோ 1
செய்தன 5
செய்தனர் 1
செய்தனவே 1
செய்தனள் 2
செய்தனன் 3
செய்தனெம் 1
செய்தனை 3
செய்தனைத்தற்கோ 1
செய்தனையால் 3
செய்தனையே 2
செய்தனையோ 1
செய்தாய் 1
செய்தாய்-மன் 2
செய்தார் 11
செய்தார்க்கு 2
செய்தார்க்கும் 1
செய்தார்கண் 1
செய்தாரின் 1
செய்தாரும் 1
செய்தாரே 1
செய்தாரை 4
செய்தாரையும் 1
செய்தாள் 2
செய்தாள்-கொல் 1
செய்தான் 11
செய்தான்-கண் 3
செய்தான்-கொல்லோ 1
செய்தானை 2
செய்தி 12
செய்திட்டாள் 1
செய்தியின் 3
செய்தியும் 1
செய்தியோ 4
செய்திருத்தல் 1
செய்திருந்தார்க்கு 1
செய்தீமோ 1
செய்தீர் 1
செய்து 101
செய்தும் 8
செய்துவிட்டது 1
செய்துவிடல் 1
செய்துவிடுதல் 1
செய்தேம் 2
செய்தேன் 3
செய்தேஆயினும் 1
செய்தொழிலால் 1
செய்தோர் 2
செய்தோன் 3
செய்தோனே 1
செய்ந்நன்றி 3
செய்ப 7
செய்பவற்கும் 1
செய்பவாம் 1
செய்பவே 1
செய்பவேல் 2
செய்பவோ 3
செய்பு 1
செய்பொருட்கே 1
செய்பொருள் 4
செய்பொருளே 1
செய்ம்-மார் 1
செய்ம்ம் 1
செய்ம்மின் 1
செய்ம்மே 1
செய்மின் 1
செய்ய 15
செய்யது 1
செய்யப்படும் 1
செய்யர் 1
செய்யல் 1
செய்யலமன் 1
செய்யலர் 2
செய்யவள் 2
செய்யற்க 7
செய்யன் 1
செய்யா 16
செய்யாக்கால் 1
செய்யாட்கு 1
செய்யாத 6
செய்யாதார் 5
செய்யாது 13
செய்யாம் 1
செய்யாமல் 2
செய்யாமை 22
செய்யாமையானும் 1
செய்யாய் 1
செய்யாயோ 1
செய்யார் 26
செய்யாராய் 1
செய்யாரே 4
செய்யாவிடினும் 1
செய்யாவும் 1
செய்யாள் 4
செய்யான் 11
செய்யில் 1
செய்யின் 8
செய்யினும் 7
செய்யீரோ 1
செய்யுங்கால் 2
செய்யுட்கண் 1
செய்யும் 74
செய்யுமோ 2
செய்யுள் 3
செய்யேன் 1
செய்யை 1
செய்யோள் 5
செய்யோனும் 1
செய்வ 1
செய்வஃதே 1
செய்வதனை 1
செய்வதாம் 1
செய்வது 27
செய்வதே 2
செய்வம் 1
செய்வர் 10
செய்வர்-கொல் 1
செய்வல் 2
செய்வன 6
செய்வாம் 3
செய்வாம்-கொல் 10
செய்வார் 13
செய்வார்க்கு 6
செய்வார்க்கும் 1
செய்வார்கண் 2
செய்வாரின் 1
செய்வாரே 2
செய்வாரை 2
செய்வாற்கு 1
செய்வான் 9
செய்வானும் 3
செய்வானேல் 1
செய்வானை 1
செய்விக்கும் 1
செய்வித்தும் 1
செய்வினை 10
செய்வு-உறு 8
செய்வேன்-கொலோ 1
செய்வேன்கொல் 1
செய்வோர் 1
செய்வோரும் 1
செய 14
செயக்கிடந்தது 2
செயத்தக்க 1
செயப்பட்டார் 1
செயப்படுவது 1
செயல் 62
செயல்படு 1
செயல்பாலது 1
செயலின் 1
செயலும் 3
செயலே 3
செயலை 16
செயவைத்த 1
செயற்க 1
செயற்கு 6
செயற்கே 1
செயற்கை 1
செயற்கையில் 1
செயற்பால 3
செயற்பாலது 1
செயற்பாலவை 3
செயா 1
செயிர் 34
செயிர்த்த 2
செயிர்த்தன்று 1
செயிர்த்து 3
செயிர்ப்பவர் 1
செயிரின் 2
செயின் 25
செயினும் 25
செயினே 1
செயும் 1
செயும்-கொல் 1
செரீஇ 9
செரீஇய 3
செரீஇயும் 1
செரு 77
செரு_களம் 1
செருக்கத்து 1
செருக்காளர் 1
செருக்கி 14
செருக்கிய 2
செருக்கினால் 3
செருக்கு 17
செருக்குத்தான் 1
செருக்கும் 2
செருக்குமாறு 1
செருக்கொடு 1
செருத்தல் 2
செருந்தி 9
செருந்தியும் 2
செருந்தியொடு 4
செருப்பிடை 1
செருப்பின் 1
செருப்பு 5
செருமுகம் 1
செருவத்தானே 3
செருவத்து 1
செருவம் 1
செருவில் 6
செருவிளை 1
செருவிற்கு 3
செருவின் 5
செல் 126
செல்-மதி 5
செல்-மார் 3
செல்-மின் 3
செல்க 25
செல்கம் 7
செல்கலாது 2
செல்கிற்பின் 1
செல்கு 1
செல்குவம் 1
செல்குவம்-கொல்லோ 1
செல்குவள் 1
செல்குவிர் 2
செல்குவை 3
செல்குவையால் 1
செல்சார் 4
செல்சார்வு 1
செல்நாய் 1
செல்ப 9
செல்பவர் 1
செல்பவோ 4
செல்ல 6
செல்லல் 22
செல்லலம் 2
செல்லலும் 1
செல்லலொடு 3
செல்லவும் 2
செல்லற்க 2
செல்லற்கு 2
செல்லா 32
செல்லாத 1
செல்லாதது 1
செல்லாதீம் 3
செல்லாதீமோ 2
செல்லாது 49
செல்லாதே 1
செல்லாமை 5
செல்லாமைதான் 1
செல்லாமோ 4
செல்லாய் 6
செல்லாயால் 1
செல்லாயோ 2
செல்லார் 9
செல்லாரும் 1
செல்லாரே 2
செல்லாவழி 1
செல்லாவாம் 4
செல்லாள் 4
செல்லான் 7
செல்லி 1
செல்லிய 1
செல்லின் 4
செல்லினும் 4
செல்லு 1
செல்லுநர் 3
செல்லுநர்க்கு 1
செல்லும் 44
செல்லும்-காலை 1
செல்லும்-கொல் 1
செல்லும்-கொல்லோ 1
செல்லும்-மார் 1
செல்லும்கொல் 3
செல்லுமோ 1
செல்லூர் 2
செல்லேம் 3
செல்லேன் 6
செல்வ 33
செல்வக்கடுங்கோ 1
செல்வக்கோமான் 1
செல்வக்கோவே 1
செல்வங்கள் 2
செல்வத்தால் 1
செல்வத்தான் 1
செல்வத்திற்கு 1
செல்வத்தின் 1
செல்வத்து 16
செல்வத்துள் 4
செல்வத்தை 2
செல்வதனை 1
செல்வது 5
செல்வதோ 1
செல்வந்தர்ஆயினும் 2
செல்வம் 101
செல்வமும் 14
செல்வமொடு 1
செல்வர் 34
செல்வர்-கொல் 1
செல்வர்-கொல்லோ 1
செல்வர்-மன் 1
செல்வர்க்கு 1
செல்வர்க்கும் 1
செல்வர்க்கே 1
செல்வரால் 1
செல்வரின் 1
செல்வரும் 4
செல்வரே 1
செல்வரை 3
செல்வல் 8
செல்வற்கு 3
செல்வன் 27
செல்வன்-தன் 1
செல்வனஃது 1
செல்வனாய் 1
செல்வனும் 3
செல்வனை 2
செல்வனொடு 1
செல்வாம் 7
செல்வாய் 4
செல்வார் 6
செல்வார்க்கு 2
செல்வார்க்கும் 1
செல்வார்கொல் 1
செல்வார்தாம் 1
செல்வாரும் 1
செல்வாரோ 1
செல்வாள் 1
செல்வான் 4
செல்வானும் 1
செல்வானை 1
செல்வி 4
செல்விக்கு 1
செல்வீர் 1
செல்வு-உழி 6
செல்வு-உறு 1
செல்வுழி 6
செல்வுழிக்கண் 1
செல்வுழியும் 1
செல்வென் 1
செல்வேம் 8
செல்வேன் 4
செல்வை 3
செல்வோய் 2
செல்வோர் 6
செல்வோர்க்கு 2
செல்வோள் 1
செல்வோன் 1
செல 69
செலல் 38
செலவர 4
செலவா 1
செலவிடா 1
செலவில் 1
செலவின் 11
செலவினர் 3
செலவு 51
செலவு-உறு 1
செலவுடன் 1
செலவும் 8
செலவே 25
செலற்கு 7
செலற்கே 4
செலாஅ 1
செலிய 1
செலியர் 1
செலின் 5
செலினும் 14
செலினே 24
செலினோ 1
செலீஇ 1
செலீஇய 5
செலீஇயர் 10
செலீஇயரோ 1
செலீஇயினான் 1
செலுத்தி 1
செலும் 1
செவ்வந்தாள் 1
செவ்வரக்கு 1
செவ்வல்அம் 1
செவ்வழி 12
செவ்வன் 3
செவ்வி 28
செவ்விதா 1
செவ்விதின் 2
செவ்விது 1
செவ்விய 1
செவ்வியர் 1
செவ்வியன் 1
செவ்வியனாய் 1
செவ்வியார் 1
செவ்வியான் 3
செவ்வியும் 1
செவ்வியுள் 1
செவ்வியை 1
செவ்வியோர்க்கு 1
செவ்வேள் 4
செவி 70
செவிக்கு 6
செவிடு 2
செவிடும் 1
செவித்து 2
செவிமறை 2
செவிய 5
செவியின் 7
செவியே 2
செவியோடு 1
செவிலி 2
செவிலியர் 4
செவிலியால் 1
செவிலியொடு 1
செழிய 5
செழியன் 18
செழியனும் 1
செழு 13
செழும் 31
செற்ற 3
செற்றம் 5
செற்றமும் 1
செற்றவர் 2
செற்றன்று 1
செற்றார் 9
செற்றார்க்கும் 1
செற்றாரை 3
செற்றிய 1
செற்று 7
செற்று-உழி 1
செற்றும் 4
செற்றுவிடும் 1
செற்றை 1
செற்றையும் 1
செற்றோர் 2
செற்றோரை 1
செறப்பட்டவர் 1
செறப்பட்டார் 1
செறல் 3
செறல்-வயின் 1
செறலின் 1
செறாஅ 3
செறாஅது 4
செறாஅமை 1
செறாஅய் 1
செறாஅர் 2
செறி 76
செறி_தக 1
செறி_தொடி 2
செறிக்குநரும் 1
செறிக்கும் 3
செறிக 1
செறித்த 11
செறித்தமை 1
செறித்தனள் 1
செறித்தனனே 1
செறித்தாள் 1
செறித்து 5
செறிதொடி 3
செறிதொடீஇ 1
செறிதோறும் 1
செறிந்த 16
செறிந்தன 2
செறிந்தனர் 1
செறிந்தனளே 1
செறிந்து 8
செறிந்தோர் 1
செறிப்ப 2
செறிப்பல் 1
செறிப்பவும் 1
செறிப்பின் 1
செறிப்பினும் 1
செறிப்பு 2
செறிப்பே 1
செறிய 17
செறியா 3
செறியும் 3
செறியேன் 1
செறிவினான் 1
செறிவினை 1
செறிவு 13
செறிவு-உற்றேம் 1
செறிவுடையார் 1
செறிவும் 1
செறிவுழி 1
செறின் 5
செறினும் 2
செறீஇயர் 1
செறீஇயோனே 1
செறு 14
செறுக்குநரும் 1
செறுக்கும் 1
செறுத்த 1
செறுத்தலின் 1
செறுத்து 3
செறுத்தும் 1
செறுத்தோறு 1
செறுதல் 1
செறுநர் 7
செறுநரின் 1
செறுநரும் 2
செறுநரை 2
செறுப்ப 2
செறுப்பவும் 4
செறுப்பின் 1
செறுபவோ 1
செறும் 1
செறும்பின் 1
செறுவர் 2
செறுவர்க்கு 1
செறுவார்க்கு 1
செறுவார்க்கும் 3
செறுவில் 14
செறுவின் 22
செறுவும் 1
செறுவே 1
செறுவொடு 1
செறுவோர் 1
செறூஉம் 1
செறேற்க 1
சென்ம் 1
சென்மின் 1
சென்மே 7
சென்மோ 28
சென்ற 98
சென்றக்கால் 2
சென்றதற்கொண்டு 1
சென்றது 8
சென்றது-மன் 1
சென்றவர் 2
சென்றவன் 1
சென்றன 4
சென்றனம் 1
சென்றனர் 8
சென்றனர்-கொல்லோ 1
சென்றனள் 7
சென்றனளே 1
சென்றனன் 3
சென்றனன்-கொல்லோ 1
சென்றனனே 1
சென்றனென் 1
சென்றனை 2
சென்றாங்கே 1
சென்றாய் 6
சென்றார் 26
சென்றார்க்கு 2
சென்றார்கட்கு 1
சென்றாரும் 2
சென்றாரே 1
சென்றாரை 3
சென்றாலியரோ 1
சென்றாள் 1
சென்றாளுக்கு 1
சென்றான் 2
சென்றாஅர் 1
சென்றி 1
சென்றிக 1
சென்றிசின் 1
சென்றிசினோர் 1
சென்றிசினோரே 1
சென்றிசினோனே 1
சென்றீ 6
சென்றீக 2
சென்றீமோ 1
சென்றீவாயால் 1
சென்று 172
சென்று-உழி 2
சென்றும் 4
சென்றே 2
சென்றேன் 4
சென்றேன்மன் 1
சென்றைக்க 1
சென்றோர் 20
சென்றோர்-மன் 1
சென்றோர்க்கு 6
சென்றோரும் 1
சென்றோரை 1
சென்றோன் 2
சென்னி 46
சென்னிய 6
சென்னியம் 1
சென்னியர் 5
சென்னியன் 2
சென்னியும் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

செ (45)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 103
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 412
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 434
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
செல்ப என்ப தாமே செ வரி – நற் 73/6
உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/4
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – நற் 201/5
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/6
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி – குறு 187/1
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/9
செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/4
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/26
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/2
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் – நான்மணி:18/2

மேல்


செக்கர் (10)

செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் – மது 432
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/3
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் – அகம் 184/16
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர்
மாலை பொழுதில் மணந்தார் பிரிவு உள்ளி – நாலடி:40 7/1,2
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே – கள40:23/3
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை – ஐந்50:7/1

மேல்


செக்கரின் (1)

செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8

மேல்


செக்கருள் (1)

தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக – கலி 120/7

மேல்


செக்கு (1)

செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார் – நாலடி:38 4/3

மேல்


செகாஅர் (1)

இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12

மேல்


செகில் (2)

நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப – பொரு 138
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/36

மேல்


செகீஇய (1)

மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய/புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/4,5

மேல்


செகு (1)

உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 209

மேல்


செகுக்க (2)

ஒன்னார் செகுப்பினும் செகுக்க என்னதூஉம் – புறம் 57/9
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2

மேல்


செகுக்கும் (7)

ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும்/சாரல் நாட நடுநாள் – குறு 69/4,5
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும்/போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 140/21,22
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி – புறம் 302/8
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/3
பரீஇ உயிர் செகுக்கும் பாம்பொடும் இன்னா – நாலடி:22 10/3

மேல்


செகுத்த (3)

ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த/படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/6,7
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26

மேல்


செகுத்தலும் (1)

நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8

மேல்


செகுத்தலோடு (1)

உறுப்பு செகுத்தலோடு இன்னவை எல்லாம் – ஆசாரக்:53/3

மேல்


செகுத்தனென் (1)

அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென்/எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே – நற் 16/10,11

மேல்


செகுத்து (3)

இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று – குறள்:26 9/2
உயிர் செகுத்து ஊன் துய்த்து ஒழுகுதல் ஓம்பார் – பழ:164/3

மேல்


செகுப்ப (1)

இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11

மேல்


செகுப்பினும் (1)

ஒன்னார் செகுப்பினும் செகுக்க என்னதூஉம் – புறம் 57/9

மேல்


செங்கயல் (1)

செய்யாத மாத்திரையே செங்கயல் போல் கண்ணினாள் – திணை150:149/3

மேல்


செங்கழுநீர் (4)

ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/24
சிரத்தையால் செங்கழுநீர் சூடி பரத்தை – திணை150:144/2
அரக்கு ஆம்பல் தாமரை அம் செங்கழுநீர்
ஒருக்கு ஆர்ந்த வல்லி ஒலித்து ஆர குத்தும் – கைந்:47/1,2

மேல்


செங்காய் (1)

பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய்/கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/1,2

மேல்


செங்குரலி (1)

ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1

மேல்


செங்குவளை (1)

எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை/ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/22,23

மேல்


செங்கொடுவேரி (1)

செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 64

மேல்


செங்கோல் (12)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல்/அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 230,231
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல்/பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 36,37
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல்/குட்டுவன் தொண்டி அன்ன – ஐங் 178/2,3
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப – புறம் 42/11
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல்/வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/4,5
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும் – குறள்:39 10/1
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை – பழ:105/3
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை – பழ:226/1

மேல்


செங்கோலன் (3)

செய்யாமை முன் இனிது செங்கோலன் ஆகுதல் – இனிய40:5/2
செங்கோலன் அல்லாக்கால் சேர்ந்தாரும் எள்ளுவர் – பழ:248/2
செங்கோலன் அல்லனேல் செய்வது என் பொங்கு – பழ:391/2

மேல்


செங்கோலான் (2)

குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
செங்கோலான் கீழ் குடிகள் செல்வமும் சீர் இலா – ஏலாதி:10/1

மேல்


செங்கோலின் (1)

பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின்/செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி மேல்


செங்கோலுடன் (1)

அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3

மேல்


செங்கோலையே (1)

அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே/புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/17,18

மேல்


செங்கோன்மை (1)

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – குறள்:56 6/1

மேல்


செச்சை (3)

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/10
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1

மேல்


செண் (1)

தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14

மேல்


செண்ணிகை (1)

செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல – பரி 21/56

மேல்


செத்த (1)

செத்த பிணத்தின் கடை – நாலடி:29 1/4

மேல்


செத்தல் (1)

துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல்
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் – ஆசாரக்:45/1,2

மேல்


செத்தனள் (1)

காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி – அகம் 16/8

மேல்


செத்தனென்-மன் (1)

வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4

மேல்


செத்தார்க்கு (1)

சிறை கிடந்தார் செத்தார்க்கு நோற்பார் பல நாள் – சிறுபஞ்:69/1

மேல்


செத்தாரின் (1)

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 6/1

மேல்


செத்தாருள் (1)

செத்தாருள் வைக்கப்படும் – குறள்:22 4/2

மேல்


செத்தாரை (1)

செத்தாரை சாவார் சுமந்து – நாலடி:3 4/4

மேல்


செத்தால் (1)

செத்தால் அறிக சிறந்து – சிறுபஞ்:101/4

மேல்


செத்தான் (1)

செத்தான் செயக்கிடந்தது இல் – குறள்:101 1/2

மேல்


செத்து (50)

பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – பெரும் 183
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து/அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 146,147
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து/பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/3,4
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/9
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து/செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/10,11
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து/ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற – குறு 217/4,5
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/2
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 151/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 152/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 153/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 154/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 155/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 156/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 157/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 158/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 159/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 160/1
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் – ஐங் 239/2
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து/தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/4,5
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/42
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து/ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 45/3,4
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து/இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் – அகம் 21/25,26
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து/இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/11,12
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து/ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/10,11
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து/வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/13,14
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி – அகம் 126/1
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து/உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர – அகம் 199/3,4
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ – அகம் 232/3
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து/வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி – அகம் 249/16,17
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து/கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 397/12,13
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/3
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து/பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் – புறம் 271/6,7
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து/அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் – புறம் 379/4,5
சிந்தையால் நீர் என்று செத்து தவா ஓடும் – கைந்:24/2

மேல்


செத்துக (1)

செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து – பழ:95/2

மேல்


செத்தும் (1)

உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4

மேல்


செத்தே (1)

பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5

மேல்


செத்தோர் (1)

சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும் – புறம் 240/8

மேல்


செது (4)

செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9

மேல்


செதுக்கு (1)

செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338

மேல்


செதுக்கை (1)

பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/11

மேல்


செதும்பல் (1)

ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி – அகம் 155/12

மேல்


செதும்பு (2)

இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:13 8/3

மேல்


செந்தமிழ் (2)

செந்தமிழ் சேராதவர் – ஐந்50:51/4
சேவகமும் செந்தமிழ் தேற்றான் கவி செயலும் – சிறுபஞ்:10/3

மேல்


செந்தாமரை (2)

செந்தாமரை மலரும் செய் வயல் நல் ஊர – திணை50:36/1
செந்தாமரை பூ உற நிமிர்ந்த செந்நெல்லின் – திணை150:128/1

மேல்


செந்தில் (1)

வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில்/நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/20,21

மேல்


செந்தினை (14)

குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/11
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை/வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/2,3
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை/மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/2,3
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/6
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/10
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை/ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/1,2
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
உருவ செந்தினை நீரொடு தூஉய் – அகம் 272/14
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை/குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/8,9

மேல்


செந்நா (1)

நின் பாடிய வயங்கு செந்நா/பின் பிறர் இசை நுவலாமை – புறம் 22/31,32

மேல்


செந்நாய் (13)

ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய்/மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் – நற் 103/6,7
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் – குறு 56/1
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 354/1
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 397/1
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/18
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/11
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6

மேல்


செந்நீரார் (1)

செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும் – பழ:90/1

மேல்


செந்நெல் (21)

காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 13
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 240
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/8
கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல்/விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/2,3
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/4
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் – பதி 75/12
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் – அகம் 237/13
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
பொன் நிற செந்நெல் பொதியொடு பீள் வாட – நாலடி:27 9/1
பணை தாள் கதிர் செந்நெல் பாய் வயல் ஊரன் – திணை50:32/3
செந்நெல் விளை வயல் ஊரன் சில் பகல் – திணை50:34/1
வாடாத தாமரை மேல் செந்நெல் கதிர் வணக்கம் – திணை150:129/1

மேல்


செந்நெல்லால் (1)

செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ – நாலடி:37 7/1

மேல்


செந்நெல்லின் (5)

பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின்/தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 230,231
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின்/தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 473,474
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின்/அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/4,5
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள் – அகம் 126/11
செந்தாமரை பூ உற நிமிர்ந்த செந்நெல்லின்
பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் – திணை150:128/1,2

மேல்


செந்நெல்லே (1)

செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/2

மேல்


செப்ப (4)

பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப/ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/1,2
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப/நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 330/10
செப்ப நெறி தூராவாறு – திரி:83/4

மேல்


செப்பம் (7)

கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 53
சேந்த செயலை செப்பம் போகி – மலை 160
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் – மலை 197
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/2
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள்:12 2/1
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – குறள்:12 9/1
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/3

மேல்


செப்பமும் (1)

செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு – குறள்:96 1/2

மேல்


செப்பல் (3)

செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 12
செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ – குறி 34
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/2

மேல்


செப்பலும் (1)

சேறிரோ என செப்பலும் ஆற்றாம் – குறு 268/1

மேல்


செப்பலென்-மன்னால் (1)

செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் – அகம் 356/11

மேல்


செப்பாதீமே (1)

காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/15

மேல்


செப்பாது (2)

செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/2

மேல்


செப்பாதோயே (1)

இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9

மேல்


செப்பி (1)

அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி/பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/11,12

மேல்


செப்பிய (1)

ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10

மேல்


செப்பில் (4)

புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில்/காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 421,422
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/5
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/11

மேல்


செப்பின் (3)

செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/3
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின்/சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே – குறு 368/3,4
செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே – குறள்:89 7/1

மேல்


செப்பினம் (1)

செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1

மேல்


செப்பினர் (1)

உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5

மேல்


செப்பினுள் (1)

வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15

மேல்


செப்பீ-மன் (1)

அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன்/முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி மேல்


செப்பு (7)

சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
செய்ததும் வாயாளோ செப்பு/புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 8/72,73
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/31
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன் – நாலடி:13 6/3

மேல்


செப்புடன் (2)

கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2

மேல்


செப்புதும் (1)

என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும்/செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/7,8

மேல்


செப்புநர் (2)

எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே – நற் 6/5
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/2

மேல்


செப்பும் (2)

காமரு தும்பி காமரம் செப்பும்/தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 77,78
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/10

மேல்


செப்புவல் (1)

செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே – அகம் 217/15

மேல்


செப்புவேன் (1)

வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி – கலி 144/21

மேல்


செப்பேன் (1)

காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன்/யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு – அகம் 298/18,19

மேல்


செம் (367)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 13
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231
அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
செம் சோற்ற பலி மாந்திய – பொரு 183
முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 192
எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 113
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் – பெரும் 179
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 386
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 45
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய – நற் 2/4
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை – நற் 137/4
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/3
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை – நற் 162/1
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/8
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/5
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ – நற் 247/2
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும் – நற் 292/6
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/9
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் – நற் 317/4
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை – நற் 321/1
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் – நற் 329/6
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 384/1
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/3
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/4
செம் புல பெயல் நீர் போல – குறு 40/4
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று – குறு 108/4
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/2
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் – குறு 160/1
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/6
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன் – குறு 321/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/6
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/3
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி – ஐங் 156/3
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/2
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய் – ஐங் 495/1
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர – ஐங் 497/2
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய – பதி 19/5
செம் நீர் பூசல் அல்லது – பதி 28/13
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
குருதி செம் புனல் ஒழுக – பதி 36/13
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/10
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/5
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் – பதி 65/1
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் – பதி 66/18
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் – பதி 72/14
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8
தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி 3/21
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123
செம் குங்கும செழும் சேறு – பரி 10/81
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/5
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/11
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/9
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/11
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின் – அகம் 103/2
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி – அகம் 111/12
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/3
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/4
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/2
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/13
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/5
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/3
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/15
கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் – அகம் 215/12
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/3
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – அகம் 254/2
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 254/5
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/3
செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ – அகம் 265/21
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/11
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 271/1
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/6
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/25
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/8
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/6
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 387/12
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி – அகம் 389/21
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – புறம் 3/20
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/2
கறுழ் பொருத செம் வாயான் – புறம் 4/8
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ – புறம் 4/16
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது – புறம் 20/8
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/7
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/2
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8
செம் ஞாயிற்று செலவும் – புறம் 30/1
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/7
செம் புற்று ஈயல் போல – புறம் 51/10
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/3
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/2
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் – புறம் 120/1
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/2
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி – புறம் 168/19
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி – புறம் 211/14
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா – புறம் 238/2
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/6
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
செம் நுதல் யானை பிணிப்ப – புறம் 348/9
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/14
செம் செவி எருவை திரிதரும் – புறம் 370/26
செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/38
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
ஊருள் எழுந்த உரு கெழு செம் தீக்கு – நாலடி:9 10/1
செறுத்தோறு உடைப்பினும் செம் புனலோடு ஊடார் – நாலடி:23 2/1
செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை – நாலடி:29 3/2
செம் கோடு பாய்துமே என்றாள்மன் செம் கோட்டின் – நாலடி:38 2/2
செம் கோடு பாய்துமே என்றாள்மன் செம் கோட்டின் – நாலடி:38 2/2
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை – நாலடி:38 3/2
செம் நெறி சேர்தும் என்பார் – நாலடி:38 8/4
கரும் கொள்ளும் செம் கொள்ளும் தூணி பதக்கு என்று – நாலடி:39 7/1
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் – கார்40:19/2
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/3
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/3
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் – கள40:5/3
இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:7/2
செம் கண் மால் அட்ட களத்து – கள40:11/5
தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை – கள40:12/2
ஒண் செம் குருதி உமிழும் புனல் நாடன் – கள40:14/3
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:15/3
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் – கள40:21/4
கை வாயில் கொண்டு எழுந்த செம் செவி புன் சேவல் – கள40:26/2
செம் வாய் உவணத்தின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:26/4
செம் சேற்றுள் செல் யானை சீறி மிதித்தலால் – கள40:27/1
ஒண் செம் குருதி தொகுபு ஈண்டி நின்றவை – கள40:27/2
கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண் – கள40:29/3
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3
செம் வரை சென்னி அரிமானோடு அ வரை – கள40:35/1
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/3
செம் கண் சிவந்த களத்து – கள40:42/4
ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் – ஐந்70:7/2
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் – ஐந்70:15/1
உழலை முருக்கிய செம் நோக்கு எருமை – ஐந்70:46/1
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் – ஐந்70:68/1
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/2
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ – திணை50:24/1
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/2
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி – திணை150:10/1
செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு – திணை150:24/3
செம் வாய் கரிய கண் சீரினால் கேளாதும் – திணை150:73/1
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி – திணை150:137/1
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா – திணை150:147/1
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/3
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து – திணை150:151/1
செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் – குறள்:3 10/2
செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – குறள்:10 1/2
செம் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:36 8/2
செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் – திரி:98/1
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/2
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை – பழ:226/3
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது – பழ:288/2
செம் வகை சேவகர் சென்று – சிறுபஞ்:39/4
கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் – ஏலாதி:34/3

மேல்


செம்-வயின் (1)

அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7

மேல்


செம்_கதிர்_செல்வன் (1)

செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2

மேல்


செம்_காந்தள் (7)

ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள்/தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 145,146
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள்/வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/6,7
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள்/கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என் – குறு 185/6,7
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9

மேல்


செம்பாகம் (3)

பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6
அத்தம் நெடிய அழல் கதிரோன் செம்பாகம்
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த – திணை150:69/1,2
செம்பாகம் அன்று பெரிது – குறள்:110 2/2

மேல்


செம்பியர் (1)

சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் – புறம் 228/9

மேல்


செம்பியன் (11)

நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன்/ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 82,83
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன்/பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/4,5
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன்/பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/6,7
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் – அகம் 36/15
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/6
ஏந்து எழில் மார்பின் இயல் திண் தேர் செம்பியன்
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:6/5,6
கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன்
செற்றாரை அட்ட களத்து – கள40:23/4,5
கொய் சுவல் மாவின் கொடி திண் தேர் செம்பியன்
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:33/4,5
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன்
துன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:38/3,4
திங்களில் தோன்றும் முயல் போலும் செம்பியன்
செம் கண் சிவந்த களத்து – கள40:42/3,4
வீங்கு தோள் செம்பியன் சீற்றம் விறல் விசும்பில் – பழ:49/1

மேல்


செம்பின் (1)

செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் – ஐங் 43/2

மேல்


செம்பு (7)

செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/9

மேல்


செம்பூழ் (1)

பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் – ஐங் 469/1

மேல்


செம்பொன் (2)

சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241

மேல்


செம்பொன்_மலையின் (1)

செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241

மேல்


செம்மல் (34)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு – திரு 62
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி – குறி 82
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 14/2
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/2
செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர் – அகம் 15/7
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு – அகம் 231/1
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி – அகம் 259/17
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/14
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/9
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல்/இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/18,19
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் – புறம் 97/18
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல்/களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/13,14
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/10
செம்மல் சிதைக்கலாதார் – குறள்:88 10/2
செல்வ திருத்துளார் செம்மல் செரு அடு தோள் – திரி:106/1

மேல்


செம்மலனே (1)

விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4

மேல்


செம்மலும் (5)

எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/10
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/9

மேல்


செம்மலை (3)

செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே – கலி 40/34
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் – புறம் 161/8

மேல்


செம்மலொடு (4)

மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப – மது 685
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய் – குறு 50/2
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு/எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/8,9
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7

மேல்


செம்மலோய் (1)

கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543

மேல்


செம்மலோர் (1)

சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/4

மேல்


செம்மலோரும் (1)

ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும்/வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி மேல்


செம்மலோன் (1)

செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/9

மேல்


செம்மற்று (1)

செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15

மேல்


செம்மற்றே (2)

தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே/தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி மேல்


செம்மாக்கும் (2)

செரு மிகு மள்ளரின் செம்மாக்கும் செவ்வி – கார்40:31/3
மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் – குறள்:108 4/2

மேல்


செம்மாந்தது (1)

தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5

மேல்


செம்மாந்து (3)

படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து/செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/19,20
செம்மாந்து செல்லும் செறுநரை அட்டவர் – பழ:131/1
தெள்ளி உணரார் சிறிதினால் செம்மாந்து
பள்ளிப்பால் வாழார் பதி மகிழ்ந்து வாழ்வாரே – பழ:274/2,3

மேல்


செம்மாப்பவரே (1)

சிலைத்து எழுந்து செம்மாப்பவரே மலைத்தால் – பழ:176/2

மேல்


செம்மாப்பவரை (1)

செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் – நாலடி:5 10/2

மேல்


செம்மாப்பார் (1)

வலையகத்து செம்மாப்பார் மாண்பு – நாலடி:34 1/4

மேல்


செம்மால் (5)

ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால்/வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/5,6
எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால்/நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 85/21
செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை – கலி 86/11
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால்/நின் ஒன்று உரைப்ப கேள்-மதி – புறம் 366/6,7

மேல்


செம்மீன் (2)

செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/2

மேல்


செம்மை (10)

செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் – மது 499
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 764
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு – பதி 90/11
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
செம்மை புது புனல் – பரி 9/76
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/18
செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய் – நாலடி:9 5/1
செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ – பழ:188/3
வைத்தால் வழக்கு உரைக்கும் சான்றான் இவர் செம்மை
செத்தால் அறிக சிறந்து – சிறுபஞ்:101/3,4

மேல்


செம்மைத்து (1)

ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 491

மேல்


செம்மையின் (5)

பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின்/நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த – பதி 89/9,10
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி – புறம் 117/6
உம்மையும் நல்ல பயத்தலால் செம்மையின்
நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண் – நாலடி:30 4/2,3

மேல்


செம்மையும் (6)

சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் – நெடு 118
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/4
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும்/முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/2,3
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/19
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/14
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/50

மேல்


செம்மையோரும் (1)

சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும்/தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/7,8

மேல்


செம்மொழி (1)

தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி/உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே – அகம் 349/4,5

மேல்


செய் (198)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 84
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 171
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க – மலை 462
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/8
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/4
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/3
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப – நற் 297/1
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப – நற் 313/2
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் – நற் 349/5
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/3
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி – குறு 148/2
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க – குறு 205/1
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த – ஐங் 316/1
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் – ஐங் 451/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/12
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/16
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் – பதி 86/11
செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை – பரி 2/15
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் – பரி 13/64
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/12
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது – கலி 111/18
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி – கலி 146/49
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய்/மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/24,25
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/19
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/6
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/2
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் – அகம் 127/8
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/3
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/8
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/3
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய்/இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/2,3
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி – அகம் 317/8
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/8
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி – அகம் 351/10
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் – அகம் 392/6
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/4
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் – புறம் 38/16
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/19
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 228/4
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/15
உடும்பு செய்/பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/15,16
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
செய் நீ முன்னிய வினையே – புறம் 363/17
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் – புறம் 398/7
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று – நாலடி:12 10/1
சேய்த்தானும் சென்று கொளல் வேண்டும் செய் விளைக்கும் – நாலடி:22 8/3
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை – நாலடி:34 2/3
செய் தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 7/4
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 9/1
கம்மம் செய் மாக்கள் கருவி ஒடுக்கிய – நாலடி:40 3/1
கோலம் செய் சாந்தம் திமிர்ந்து – நாலடி:40 7/4
சேர்ந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:25/3
பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம் – கார்40:28/2
திருநுதற்கு யாம் செய் குறி – கார்40:31/4
வந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:40/1
செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப – ஐந்50:26/2
பழனம் படிந்து செய் மாந்தி நிழல் வதியும் – ஐந்70:46/2
செந்தாமரை மலரும் செய் வயல் நல் ஊர – திணை50:36/1
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது – திணை150:82/3
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து – திணை150:151/1
வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – குறள்:27 5/1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – குறள்:47 3/1
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – குறள்:47 6/1
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – குறள்:47 6/1
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
செய் தொழில் வேற்றுமையான் – குறள்:98 2/2
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ – திரி:96/2
செய் உளது ஆகும் மனம் – பழ:121/4
மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல் – பழ:199/3
பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் – பழ:292/4
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி – பழ:342/1
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை – கைந்:25/1

மேல்


செய்_பொருட்கு (4)

செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு/அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/8,9
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2

மேல்


செய்_பொருள் (5)

செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12

மேல்


செய்_பொருள்_பிணி (1)

பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24

மேல்


செய்_வினை (27)

செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/19
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7

மேல்


செய்_வினைக்கு (3)

சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11

மேல்


செய்க (25)

அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
அன்னவை பலவும் செய்க என்னதூஉம் – புறம் 172/4
ஒன்றின ஒன்றின வல்லே செயின் செய்க
சென்றன சென்றன வாழ்நாள் செறுத்து உடன் – நாலடி:1 4/2,3
இன்னினியே செய்க அறவினை இன்னினியே – நாலடி:3 9/2
அறப்பயன் யார்மாட்டும் செய்க முறை புதவின் – நாலடி:10 9/2
கிழமைதான் யாதானும் செய்க கிழமை – நாலடி:31 10/2
செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது – நான்மணி:15/3
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது – குறள்:4 6/1
ஆராய்வான் செய்க வினை – குறள்:52 2/2
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி – குறள்:67 9/1
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும் – குறள்:76 9/1
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் – குறள்:90 3/1
ஈதற்கு செய்க பொருளை அற நெறி – திரி:90/1
சேர்தற்கு செய்க பெரு நூலை யாதும் – திரி:90/2
ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க
பெய்க விருந்திற்கும் கூழ் – ஆசாரக்:48/2,3
அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் – ஆசாரக்:92/3
எமர் இது செய்க எமக்கு என்று வேந்தன் – பழ:31/1
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/3
கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே – பழ:51/3
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/2
ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க மாற்று இன்றி – பழ:137/2
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
செய்க என்றான் உண்க என்னுமாறு – பழ:181/4
சனங்கள் உவப்பன செய்யாவும் செய்க
இனம் கழு ஏற்றினார் இல் – பழ:230/3,4
ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின் – பழ:303/3

மேல்


செய்கம் (1)

அன்னையும் இல் கடிந்தாள் யாங்கு இனி யாம் என் செய்கம்
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை – கைந்:52/1,2

மேல்


செய்கலாதார் (1)

செயற்கு அரிய செய்கலாதார் – குறள்:3 6/2

மேல்


செய்கலார் (3)

சாயினும் சான்றவர் செய்கலார் சாதல் – நாலடி:30 5/2
தம்மால் முடிவதனை தாம் ஆற்றி செய்கலார்
பின்னை ஒருவரால் செய்வித்தும் என்று இருத்தல் – பழ:293/1,2
செருக்கினால் செய்கலார் செய்வாரே போல – பழ:378/2

மேல்


செய்கலான் (1)

ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள்:85 8/1

மேல்


செய்கிற்பாற்கு (1)

அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – குறள்:52 5/1

மேல்


செய்கின்றே (1)

செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22

மேல்


செய்கு (1)

இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/2

மேல்


செய்குப (1)

அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் – பழ:290/1

மேல்


செய்குவம் (1)

யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர் – ஐங் 288/2

மேல்


செய்குவம்-கொல்லோ (1)

செய்குவம்-கொல்லோ நல்வினை எனவே – புறம் 214/1

மேல்


செய்குவர் (1)

இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6

மேல்


செய்குவன் (1)

இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் – புறம் 23/13

மேல்


செய்குவென் (1)

நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி – புறம் 304/6

மேல்


செய்குவை (1)

செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14

மேல்


செய்குவோரும் (1)

தெய்வ பிரமம் செய்குவோரும்/கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி மேல்


செய்குறா (1)

செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3

மேல்


செய்குறி (1)

செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8

மேல்


செய்குறுவார் (1)

கள்ளரா செய்குறுவார் – பழ:310/4

மேல்


செய்கை (15)

ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்றுஆயினும் – நாலடி:15 7/1
மலங்கு அன்ன செய்கை மகளிர் தோள் சேர்வர் – நாலடி:38 5/3
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே – இனிய40:6/1
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி – திரி:43/2
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே – பழ:172/3
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் – பழ:226/1,2
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க – பழ:283/2
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை – பழ:283/3
மனத்தினும் வாயினும் மெய்யினும் செய்கை
அனைத்தினும் ஆன்று அவிந்தார் ஆகி நினைத்திருந்து – பழ:359/1,2
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் – பழ:381/3

மேல்


செய்கையர் (1)

பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் – இனிய40:9/3

மேல்


செய்கையின் (1)

சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப – முது:2 10/1

மேல்


செய்கையும் (2)

மனம் வேறு செய்கையும் வேறு – நாலடி:13 7/4
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் – குறள்:64 1/1

மேல்


செய்கோ (11)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ/பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/1,2
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் – நற் 112/1
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ/தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/2,3
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது – குறு 96/2
யான் எவன் செய்கோ பாண ஆனாது – ஐங் 133/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ/பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/15,16
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ/என ஆங்கு – கலி 50/14
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி – அகம் 67/1

மேல்


செய்த்தலை (1)

செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் – பழ:339/3

மேல்


செய்த (103)

கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று – நற் 200/9
செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/10
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி – நற் 221/10
பருவம் செய்த கருவி மா மழை – நற் 238/5
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த/களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/6,7
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த/நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள – நற் 353/1,2
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/4
பிழையா வஞ்சினம் செய்த/கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/7,8
செய்த வினைய மன்ற பல் பொழில் – ஐங் 93/3
இனிய செய்த நின்று பின் – ஐங் 143/2
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – ஐங் 242/5
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் – ஐங் 259/4
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து – ஐங் 288/1
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த/அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/1,2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே – ஐங் 472/2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த/பொய் வலாளர் போல – ஐங் 473/3,4
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/8
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று – கலி 52/1
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த/புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு – கலி 83/29
அறீஇய செய்த வினை – கலி 84/27
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த/அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 104/64
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் – கலி 111/10
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த/தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 131/2,3
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த/பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/36,37
காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 145/49
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/57
ஆனா அரும் படர் செய்த/யானே தோழி தவறு உடையேனே – அகம் 72/21,22
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த/வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 140/2,3
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த/அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/14,15
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் – அகம் 274/3
காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/27
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/19
நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/7
சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின் – புறம் 34/20
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/11
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு – புறம் 311/4
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது – புறம் 367/10
பெரியார் பெரு நட்பு கோடல் தாம் செய்த
அரிய பொறுப்ப என்று அன்றோ அரியரோ – நாலடி:8 7/1,2
பழவினையும் அன்ன தகைத்தே தன் செய்த
கிழவனை நாடி கொளற்கு – நாலடி:11 1/3,4
செய்த வினையான் வரும் – நாலடி:11 8/4
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால் – நாலடி:13 10/3
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட – நாலடி:23 8/3
தினை அனைத்தேஆயினும் செய்த நன்று உண்டால் – நாலடி:35 4/1
செய்த நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் கயம் தன்னை – நாலடி:36 6/3
செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார் – நாலடி:38 4/3
பூம் பாவை செய்த குறி – நாலடி:40 9/4
கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த
நன்றியை நன்றா கொளல் வேண்டும் என்றும் – நான்மணி:11/1,2
முந்து தான் செய்த வினை – நான்மணி:42/4
தனியன் எனப்படுவான் செய்த நன்று இல்லான் – நான்மணி:58/3
ஒருமை தான் செய்த கருவி தெரியின் மெய் – நான்மணி:72/3
செய்ததனால் ஆகும் செழும் கிளை செய்த
பொருளினால் ஆகுமாம் போகம் நெகிழ்ந்த – நான்மணி:103/2,3
சேயவர் செய்த குறி – திணை50:27/4
செய்த குறியும் பொய் ஆயின ஆயிழையாய் – திணை50:41/3
செறிவு அறா செய்த குறி – திணை50:43/4
செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் – குறள்:11 1/1
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் – குறள்:11 2/1
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் – குறள்:11 3/1
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த
ஒன்றும் நன்று உள்ள கெடும் – குறள்:11 9/1,2
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – குறள்:32 2/1
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்த பின் – குறள்:32 3/1
செய்த ஆங்கு அமையாக்கடை – குறள்:81 3/2
காம நோய் செய்த என் கண் – குறள்:118 5/2
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் – குறள்:118 6/1
காலைக்கு செய்த நன்று என்கொல் எவன்கொல் யான் – குறள்:123 5/1
மாலைக்கு செய்த பகை – குறள்:123 5/2
திரிகடுகம் செய்த மகன் – திரி:106/4
தான் செய்த பாவை தனக்கு – பழ:8/4
கீழாயோர் செய்த பிழைப்பினை மேலாயோர் – பழ:80/2
செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா – பழ:132/1
யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி – பழ:174/1
பண்டு உருத்து செய்த பழ வினை வந்து எம்மை – பழ:191/1
சிறிய பொருள் கொடுத்து செய்த வினையால் – பழ:302/1
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் – பழ:388/1
நாடுக தான் செய்த நுட்பத்தை கேளாதே – பழ:392/3
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த
பொருளினான் ஆகும் ஆம் போகம் நெகிழ்ந்த – சிறுபஞ்:33/2,3

மேல்


செய்தக்கடைத்தும் (1)

இறந்து இன்னா செய்தக்கடைத்தும் குரவர் – ஆசாரக்:40/2

மேல்


செய்தக்கால் (4)

நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை – நாலடி:7 7/3
திறம் தெரிந்து செய்தக்கால் செல்வுழி நன்று ஆம் – பழ:159/2
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு – பழ:202/1
யாதானும் ஒன்று கொண்டு யாதானும் செய்தக்கால்
யாதானும் ஆகிவிடும் – பழ:321/3,4

மேல்


செய்ததன் (2)

நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது – கலி 59/25

மேல்


செய்ததனால் (1)

செய்ததனால் ஆகும் செழும் கிளை செய்த – நான்மணி:103/2

மேல்


செய்ததனான் (1)

செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த – சிறுபஞ்:33/2

மேல்


செய்தது (16)

கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/4
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் – கலி 49/3
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/9
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
ஏதிலார் செய்தது இறப்பவே தீது எனினும் – நாலடி:23 8/1
மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது
சொல்லாது இருப்பது நாண் – நாலடி:30 9/3,4
செய்தது எனினும் செருப்பு தன் காற்கே ஆம் – நாலடி:35 7/2
தன் பருவம் செய்தது கானம் தடம்கண்ணாய் – திணை150:118/3
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு – குறள்:124 10/2
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள்:128 9/2
நீத்த நீர் தண் சேர்ப்ப செய்தது உவவாதார்க்கு – பழ:307/3

மேல்


செய்ததும் (1)

செய்ததும் வாயாளோ செப்பு – பரி 6/67

மேல்


செய்ததை (1)

இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும் – திணை150:123/1

மேல்


செய்தல் (27)

செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல் – நற் 102/4
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல்/எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/5,6
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/5
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல்/ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/6,7
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல்/பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 104/70,71
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் – புறம் 195/6
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் – புறம் 213/22
பழியோடு பட்டவை செய்தல் வளி ஓடி – நாலடி:11 8/2
செய்வது செய்தல் இனிது – இனிய40:24/4
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே – இனிய40:31/2
வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு – குறள்:9 1/2
வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு – குறள்:22 2/2
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – குறள்:28 4/1
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது – குறள்:85 3/2
குன்றுவ செய்தல் இலர் – குறள்:96 4/2
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – குறள்:109 10/2
மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத – குறள்:123 6/1
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல்
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/2,3
விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல்
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/2,3
பதிப்பட வாழ்வார் பழி ஆய செய்தல்
மதிப்புறத்து பட்ட மறு – பழ:258/3,4
உய்தல் ஒரு திங்கள் நாள் ஆகும் செய்தல்
நுணங்கு நூல் ஓதுதல் கேட்டல் மாணாக்கர் – சிறுபஞ்:28/2,3
நன்று தவம் நனி செய்தல் தீது என்பாரை – சிறுபஞ்:59/3
வாலியன் அல்லாதோன் தவம் செய்தல் பொய் – முது:7 10/1

மேல்


செய்தலால் (1)

உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது – குறள்:121 1/1,2

மேல்


செய்தலின் (4)

பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின்/கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/12,13
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே – குறள்:19 2/1
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது – குறள்:20 2/2
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப – முது:2 7/1

மேல்


செய்தலும் (3)

இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின் – திரி:2/2
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான் – சிறுபஞ்:3/2
நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை – சிறுபஞ்:11/3

மேல்


செய்தலே (1)

வடு அல்ல செய்தலே வேண்டும் நெடு வரை – பழ:394/2

மேல்


செய்தவர் (3)

தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் – கலி 134/11
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/15
நனி நிற்ப செய்தவர் நண்பு எலாம் தீர்க்க – பழ:390/3

மேல்


செய்தவர்க்கு (1)

ஒரு நன்றி செய்தவர்க்கு ஒன்றி எழுந்த – நாலடி:36 7/1

மேல்


செய்தவாறு (1)

ஒன்று ஒழிய நோய் செய்தவாறு – திணை150:108/4

மேல்


செய்தவும் (1)

காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை – நற் 268/6

மேல்


செய்தவை (1)

செய்தவை நாடா சிறப்புடைமை எய்த – திரி:21/2

மேல்


செய்தற்கு (1)

செய்தற்கு அரிய செயல் – குறள்:49 9/2

மேல்


செய்தன்று (1)

யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3

மேல்


செய்தன்றே (3)

கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே/பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/2,3
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/7

மேல்


செய்தன்றோ (1)

முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18

மேல்


செய்தன (5)

பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
நோய் நன்கு செய்தன எமக்கே – ஐங் 441/3
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை – ஐங் 476/2
வேளாண்மை செய்தன கண் – கலி 101/46
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1

மேல்


செய்தனர் (1)

சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என – நற் 164/4

மேல்


செய்தனவே (1)

எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே/தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/2,3

மேல்


செய்தனள் (2)

எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5

மேல்


செய்தனன் (3)

அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/19

மேல்


செய்தனெம் (1)

செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8

மேல்


செய்தனை (3)

குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே – ஐங் 369/3
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/8
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3

மேல்


செய்தனைத்தற்கோ (1)

தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ/புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி மேல்


செய்தனையால் (3)

இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர் – ஐங் 294/3
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய – அகம் 104/14
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/18

மேல்


செய்தனையே (2)

நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே/செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/7,8
தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே – அகம் 112/8

மேல்


செய்தனையோ (1)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6

மேல்


செய்தாய் (1)

பொறுக்கல்லா நோய் செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்லேன் – கலி 94/11

மேல்


செய்தாய்-மன் (2)

இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன்/அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/13,14

மேல்


செய்தார் (11)

குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/31
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார்/நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 28 2/2
பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார்
பொருந்த நமக்கு உரைத்த போழ்து – திணை50:26/3,4
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் – திணை150:38/3
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை – குறள்:21 8/1
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் – குறள்:32 10/1
ஆற்ற வினை செய்தார் நிற்ப பல உரைத்து – பழ:155/1
வழிப்பட்டவரை வலியரா செய்தார்
அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க – பழ:364/1,2
பெரும் தவம் செய்தார் பெரிது – ஏலாதி:64/4

மேல்


செய்தார்க்கு (2)

கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – குறள்:66 8/1
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு
உரைத்தலும் நாணு தரும் – குறள்:117 2/1,2

மேல்


செய்தார்க்கும் (1)

இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் – குறள்:99 7/1

மேல்


செய்தார்கண் (1)

பைதல் நோய் செய்தார்கண் இல் – குறள்:125 3/2

மேல்


செய்தாரின் (1)

வைதாரின் நல்லர் பொறுப்பவர் செய்தாரின்
நல்லர் சிதையாதவர் – நான்மணி:67/3,4

மேல்


செய்தாரும் (1)

கார் என செய்தாரும் இல் – நாலடி:11 3/4

மேல்


செய்தாரே (1)

செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே
கொல்லி மேல் கொட்டு வைத்தார் – பழ:99/3,4

மேல்


செய்தாரை (4)

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – குறள்:16 8/1
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண – குறள்:32 4/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை
பொறுத்து ஆற்றி சேறல் புகழால் ஒறுத்து ஆற்றின் – பழ:19/1,2
உறாஅ வகையது செய்தாரை வேந்தன் – பழ:305/1

மேல்


செய்தாரையும் (1)

எல்லை ஒன்று இன்றியே இன்னா செய்தாரையும்
ஒல்லை வெகுளார் உலகு ஆண்டும் என்பவர் – பழ:272/1,2

மேல்


செய்தாள் (2)

இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14

மேல்


செய்தாள்-கொல் (1)

என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன் – கலி 143/9

மேல்


செய்தான் (11)

பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான்/அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 51/16
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/56
செய்தான் தெளியா குறி – ஐந்50:49/4
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை – பழ:21/3
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் – பழ:327/3
சிறுபஞ்சமூலம் செய்தான் – சிறுபஞ்:106/4
கணிமேதை செய்தான் கலந்து – ஏலாதி:81/4

மேல்


செய்தான்-கண் (3)

மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17

மேல்


செய்தான்-கொல்லோ (1)

என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி 60/9

மேல்


செய்தானை (2)

கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/48
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை
ஒவ்வாத பாவையோ இல் – பழ:226/3,4

மேல்


செய்தி (12)

பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/2
சிறுவரின் இனைய செய்தி/நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/4,5
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16
நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு – கலி 108/50
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி/அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 147/29
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என – புறம் 34/6
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி
நெறியின் இனிய சொல் நீர் வாய் மழலை – கைந்:41/2,3

மேல்


செய்திட்டாள் (1)

மென்மை செய்திட்டாள் மிக – திணை150:146/4

மேல்


செய்தியின் (3)

திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
ஓவ செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி – அகம் 5/20
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/3

மேல்


செய்தியும் (1)

எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516

மேல்


செய்தியோ (4)

வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 145/20
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என – அகம் 188/8
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர் – அகம் 327/8
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4

மேல்


செய்திருத்தல் (1)

நிலைமையான் நேர் செய்திருத்தல் மலை மிசை – பழ:349/2

மேல்


செய்திருந்தார்க்கு (1)

ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல் – பழ:20/2

மேல்


செய்தீமோ (1)

அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7

மேல்


செய்தீர் (1)

என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ – கலி 142/15

மேல்


செய்து (101)

சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 234
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
செய்து இன்புற்றனெம் செறிந்தன வளையே – குறு 61/6
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என – ஐங் 194/3
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து/படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/13,14
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/23
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து/குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 98/38
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/4
காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை – கலி 144/5
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/8
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – அகம் 268/13
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து/பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/5,6
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/2
அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் – நாலடி:1 7/3
தோல் பை உள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – நாலடி:3 6/3
உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர் – நாலடி:4 7/3
உபகாரம் செய்து அதனை ஓராதே தங்கண் – நாலடி:7 9/1
உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால் – நாலடி:8 4/2
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் – நாலடி:9 6/2
நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த – நாலடி:18 1/2
மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து
சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய் – நாலடி:19 3/1,2
முன் துற்றும் துற்றினை நாளும் அறம் செய்து
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று – நாலடி:19 10/1,2
மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார் – நாலடி:25 6/3
இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின் – நாலடி:31 2/1
எழுநூறு நன்றி செய்து ஒன்று தீதுஆயின் – நாலடி:36 7/3
கூற்றமும் கூறுவ செய்து உண்ணாது ஆற்ற – நான்மணி:39/2
ஊர் முனியா செய்து ஒழுகும் ஊக்கம் மிக இனிதே – இனிய40:33/1
தனக்கு ஏவல் செய்து ஒழுகுவேன் – ஐந்50:29/4
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் – திணை50:22/3,4
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை – திணை150:130/1
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – குறள்:12 8/1
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் – குறள்:25 6/2
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – குறள்:29 9/1
நன் நயம் செய்து விடல் – குறள்:32 4/2
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு – குறள்:39 8/1
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து – குறள்:56 1/2
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின் – குறள்:57 3/1
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – குறள்:66 10/1
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – குறள்:82 5/1
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து – குறள்:83 9/1
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து
நட்பினுள் சா புல்லல்பாற்று – குறள்:83 9/1,2
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள்:88 8/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – குறள்:91 7/1
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் – குறள்:94 4/1
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை – குறள்:103 5/1
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து
மானம் கருத கெடும் – குறள்:103 8/1,2
கை செய்து ஊண் மாலையவர் – குறள்:104 5/2
மேவன செய்து ஒழுகலான் – குறள்:108 3/2
செறிதொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர் – குறள்:128 5/1
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – குறள்:130 4/2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – குறள்:131 3/1
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி – திரி:99/2
நீராடி கால்கழுவி வாய்பூசி மண்டலம் செய்து
உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார் – ஆசாரக்:18/1,2
என் செய்து அகப்பட்டக்கண்ணும் எடுப்புபவோ – பழ:33/3
கூலிக்கு செய்து உண்ணுமாறு – பழ:40/4
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் – பழ:127/3
நாணார் பரியார் நயன் இல செய்து ஒழுகும் – பழ:142/1
கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும் – பழ:144/3
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து – பழ:175/1
கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி – பழ:201/2
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/2
தாமா சிறியார் தறுகண்மை செய்து ஒழுகல் – பழ:233/2
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் – பழ:234/2
மேன்மேலும் செய்து விடுதல் அது அன்றோ – பழ:305/3
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல் – பழ:310/2
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/1,2
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார் – பழ:365/1
முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் – பழ:404/3
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் – சிறுபஞ்:58/2

மேல்


செய்தும் (8)

பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 270
யாம் எவன் செய்தும் நினக்கு – கலி 108/51
செய்யாத செய்தும் நாம் என்றலும் செய்வதனை – நாலடி:24 5/1
அரியவை செய்தும் என உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:26/2
ஓதை மலி மகிழ்நற்கு யாஅம் எவன் செய்தும்
பூ ஆர் குழல் கூந்தல் பொன் அன்னார் சேரியுள் – ஐந்70:48/2,3
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும்
பெருக்க மதித்த பின் பேணாத செய்தும் – பழ:224/1,2
பெருக்க மதித்த பின் பேணாத செய்தும்
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே – பழ:224/2,3
யார்க்கு உரைத்தி பாண அதனால் யாம் என் செய்தும்
கூத்தனா கொண்டு குறை நீ உடையையேல் – கைந்:42/2,3

மேல்


செய்துவிட்டது (1)

அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65

மேல்


செய்துவிடல் (1)

தனக்கு நோய் செய்துவிடல் – பழ:189/4

மேல்


செய்துவிடுதல் (1)

சிறியார்க்கு செய்துவிடுதல் பொறி வண்டு – பழ:75/2

மேல்


செய்தேம் (2)

காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை – கார்40:33/3

மேல்


செய்தேன் (3)

நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/12
என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன்/மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது – கலி 71/9

மேல்


செய்தேஆயினும் (1)

என் செய்தேஆயினும் உய்ந்தீக சாவாதான் – பழ:384/3

மேல்


செய்தொழிலால் (1)

செய்தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 10/4

மேல்


செய்தோர் (2)

செய்தோர் மன்ற குறி என நீ நின் – அகம் 25/13
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2

மேல்


செய்தோன் (3)

தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன்/அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/14,15
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன்/எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/15,16
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து – புறம் 371/24

மேல்


செய்தோனே (1)

பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4

மேல்


செய்ந்நன்றி (3)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 207
நின்று ஓடி பொய்த்தல் நிறை தொடீஇ செய்ந்நன்றி
கொன்றாரின் குற்றம் உடைத்து – நாலடி:12 1/3,4
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு – குறள்:11 10/2

மேல்


செய்ப (7)

காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/19
கேட்டதே செய்ப புலன் ஆள்வார் வேட்ட – நான்மணி:38/2
இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார் – நான்மணி:38/3
பாயிரம் கூறி படை தொக்கால் என் செய்ப
ஆயிரம் காக்கைக்கு ஓர் கல் – பழ:165/3,4
பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் காணி – பழ:308/2
அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து – பழ:323/2

மேல்


செய்பவற்கும் (1)

அறம் செய்பவற்கும் அறவுழி நோக்கி – பழ:159/1

மேல்


செய்பவாம் (1)

கண்டதே செய்பவாம் கம்மியர் உண்டு என – நான்மணி:38/1

மேல்


செய்பவே (1)

என்னானும் செய்யார் எனைத்தானும் செய்பவே
இன்னாங்கு செய்வார் பெறின் – நாலடி:36 5/3,4

மேல்


செய்பவேல் (2)

மன்னரின் மேம்பட செய்யற்க செய்பவேல்
மன்னிய செல்வம் கெடும் – ஆசாரக்:85/3,4
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல்
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து – பழ:74/2,3

மேல்


செய்பவோ (3)

மானம் தலைவருவ செய்பவோ யானை – நாலடி:20 8/2
ஒராஅலும் ஒட்டலும் செய்பவோ நல்ல – நாலடி:25 6/2
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ
தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை – குறள்:120 5/1,2

மேல்


செய்பு (1)

சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9

மேல்


செய்பொருட்கே (1)

ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15

மேல்


செய்பொருள் (4)

நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/15
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/10
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள்/வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/6,7

மேல்


செய்பொருளே (1)

அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13

மேல்


செய்ம்-மார் (1)

தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார்/ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/14,15

மேல்


செய்ம்ம் (1)

செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2

மேல்


செய்ம்மின் (1)

பெறுமாறு செய்ம்மின் என்பாரே நறு நெய்யுள் – பழ:158/2

மேல்


செய்ம்மே (1)

கேட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/8

மேல்


செய்மின் (1)

கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின்
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் – நாலடி:2 9/2,3

மேல்


செய்ய (15)

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/4
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய/புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 107/12
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
நாம நல் அமர் செய்ய/ஒராங்கு மலைந்தன பெரும நின் களிறே – புறம் 16/18,19
மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய – புறம் 26/14
பொய் கோலம் செய்ய ஒழியுமே எக்காலும் – நாலடி:5 3/2
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் – ஐந்50:22/3
உற்றதற்கு எல்லாம் உரம் செய்ய வேண்டுமோ – பழ:83/1
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை – பழ:83/3
தன் செய்ய தானே கெடும் – பழ:83/4
புறம் செய்ய செல்வம் பெருகும் அறம் செய்ய – பழ:159/3
புறம் செய்ய செல்வம் பெருகும் அறம் செய்ய
அல்லவை நீங்கிவிடும் – பழ:159/3,4
விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1
இகலி பொருள் செய்ய எண்ணியக்கால் என் ஆம் – பழ:312/3

மேல்


செய்யது (1)

செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த – கள40:32/2

மேல்


செய்யப்படும் (1)

மேற்சென்று செய்யப்படும் – குறள்:34 5/2

மேல்


செய்யர் (1)

செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412

மேல்


செய்யல் (1)

அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் – ஏலாதி:27/1

மேல்


செய்யலமன் (1)

செய்யலமன் இவள் கண் – குறள்:109 6/2

மேல்


செய்யலர் (2)

நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் – நற் 133/7
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது – புறம் 43/14

மேல்


செய்யவள் (2)

செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள்
தவ்வையை காட்டி விடும் – குறள்:17 7/1,2

மேல்


செய்யற்க (7)

இலன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் – குறள்:21 5/1
தீ பால தான் பிறர்கண் செய்யற்க நோய் பால – குறள்:21 6/1
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – குறள்:33 7/1
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் – குறள்:59 10/1
எற்று என்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் – குறள்:66 5/1
ஈன்றாள் பசி காண்பான்ஆயினும் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை – குறள்:66 6/1,2
மன்னரின் மேம்பட செய்யற்க செய்பவேல் – ஆசாரக்:85/3

மேல்


செய்யன் (1)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206

மேல்


செய்யா (16)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி – மலை 125
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/3
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா/முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 92/6
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/12
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/33
செய்யா கூறி கிளத்தல் – புறம் 148/6
தருமமும் தக்கார்க்கே செய்யா ஒருநிலையே – நாலடி:25 10/2
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் – குறள்:21 3/2
எண் பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் – குறள்:55 8/1
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் – குறள்:56 8/1,2
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள்:57 9/1
பரித்தாலும் செய்யா பயன் – திரி:102/4
நிறைய செய்யா குறை வினை பழியார் – முது:3 5/1

மேல்


செய்யாக்கால் (1)

இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
என்ன பயத்ததோ சால்பு – குறள்:99 7/1,2

மேல்


செய்யாட்கு (1)

செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1

மேல்


செய்யாத (6)

சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/27
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
செய்யாத செய்தும் நாம் என்றலும் செய்வதனை – நாலடி:24 5/1
செய்யாத மாத்திரையே செங்கயல் போல் கண்ணினாள் – திணை150:149/3
துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இ மூன்றும் – திரி:68/3
செய்யாத எய்தா எனின் – பழ:44/4

மேல்


செய்யாதார் (5)

தவத்தால் தவம் செய்யாதார் – நாலடி:4 1/4
சீர்ந்தது செய்யாதார் இல் – பழ:67/4
ஆய்வு இன்றி செய்யாதார் பின்னை வழி நினைந்து – பழ:261/2
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார்
பின் பெரிய செல்வம் பெறல் ஆமோ வைப்போடு – பழ:312/1,2
பூதரே முன் பொருள் செய்யாதார் ஆதரே – சிறுபஞ்:18/2

மேல்


செய்யாது (13)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து – மது 490
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/4
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது/சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 95/19
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/19
செய்யாது தாழ்த்துக்கொண்டு ஓட்டலும் மெய்யாக – நாலடி:24 5/2
செய்யாது அமைகலா ஆறு – குறள்:22 9/2
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு – குறள்:26 5/2
செயற்பால செய்யாது இவறியான் செல்வம் – குறள்:44 7/1
புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் – குறள்:54 8/1,2
செய்வது செய்யாது கேள் – பழ:134/4

மேல்


செய்யாம் (1)

செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின் – அகம் 106/7

மேல்


செய்யாமல் (2)

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் – குறள்:11 1/1
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்த பின் – குறள்:32 3/1

மேல்


செய்யாமை (22)

பேர்த்து இன்னா செய்யாமை நன்று – நாலடி:7 7/4
வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின் – நாலடி:17 1/2
விராஅஅய் செய்யாமை நன்று – நாலடி:25 6/4
செய்யாமை செல்சார் உயிர்க்கு – நான்மணி:37/4
செய்யாமை முன் இனிது செங்கோலன் ஆகுதல் – இனிய40:5/2
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று – குறள்:16 7/2
உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற்கு உரு – குறள்:27 1/1,2
செய்யாமை செய்யாமை நன்று – குறள்:30 7/2
செய்யாமை செய்யாமை நன்று – குறள்:30 7/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:32 1/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:32 2/2
மாணா செய்யாமை தலை – குறள்:32 7/2
மற்று அன்ன செய்யாமை நன்று – குறள்:66 5/2
இன்னா செய்யாமை தலை – குறள்:86 2/2
இன்னாத எ உயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு – ஆசாரக்:1/2
நினைத்து பிறர் பனிப்ப செய்யாமை வேண்டும் – பழ:266/2
இன்னாத செய்யாமை வேண்டி இறைவர்க்கு – பழ:365/2
உயிர் நோய் செய்யாமை உறு நோய் மறத்தல் – சிறுபஞ்:30/1
செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய் – சிறுபஞ்:30/2
கன்று சாவ பால் கறவாமை செய்யாமை
மன்று சார்வு ஆக மனை – சிறுபஞ்:45/3,4
செயத்தக்க நல் கேளிர் செய்யாமை பழியார் – முது:3 7/1
செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது – முது:4 5/1

மேல்


செய்யாமையானும் (1)

செய்யாமையானும் கெடும் – குறள்:47 6/2

மேல்


செய்யாய் (1)

செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி – நற் 244/8

மேல்


செய்யாயோ (1)

சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6

மேல்


செய்யார் (26)

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – பொரு 134
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
கெடாஅத நல் அறமும் செய்யார் கொடாஅது – நாலடி:1 10/2
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் – நாலடி:15 9/2
நல்லவை நாள்தொறும் எய்தார் அறம் செய்யார்
இல்லாதார்க்கு யாது ஒன்றும் ஈகலார் எல்லாம் – நாலடி:34 8/1,2
என்னானும் செய்யார் எனைத்தானும் செய்பவே – நாலடி:36 5/3
மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை – நாலடி:36 8/2
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் – நான்மணி:23/3
பெரு வகைத்துஆயினும் பெட்டவை செய்யார்
திரிபு இன்றி வாழ்தல் இனிது – இனிய40:22/3,4
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் – குறள்:17 4/1
படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவு அன்மை நாணுபவர் – குறள்:18 2/1,2
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – குறள்:18 4/1
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார்
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் – குறள்:32 10/1,2
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:66 4/1,2
கொளப்பட்டேம் என்று எண்ணி கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:70 9/1,2
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற – குறள்:96 6/1
குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம் – ஆசாரக்:17/1
உயர்ந்ததின் மேல் இரார் உள் அழிவு செய்யார்
இறந்து இன்னா செய்தக்கடைத்தும் குரவர் – ஆசாரக்:40/1,2
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார்
கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார் – ஆசாரக்:66/1,2
கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார்
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் – ஆசாரக்:66/2,3
உரையிடை ஆய்ந்து உரையார் ஊர் முனிவ செய்யார்
அரசர் படை அளவும் சொல்லாரே என்றும் – ஆசாரக்:83/2,3
புலையர்வாய் நாள் கேட்டு செய்யார் தொலைவு இல்லா – ஆசாரக்:92/2
என செய்யார் மாணா வினை – பழ:102/4
செய்யார் எனினும் தமர் செய்வர் பெய்யுமாம் – பழ:109/3
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார்
கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் – பழ:230/1,2
கூற்று அயர செய்யார் கொணர்ந்து – சிறுபஞ்:82/4

மேல்


செய்யாராய் (1)

ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும் – பழ:360/2

மேல்


செய்யாரே (4)

சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே
மற்று இன்பம் வேண்டுபவர் – குறள்:18 3/1,2
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு – குறள்:97 2/1
நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே
தொல் வரவின் தீர்ந்த தொழில் – ஆசாரக்:56/4,5
இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின் – ஆசாரக்:73/2

மேல்


செய்யாவிடினும் (1)

செயற்பால செய்யாவிடினும் கயல் புலால் – நாலடி:10 7/2

மேல்


செய்யாவும் (1)

சனங்கள் உவப்பன செய்யாவும் செய்க – பழ:230/3

மேல்


செய்யாள் (4)

அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள்/நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 64/3
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1

மேல்


செய்யான் (11)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான்/வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 191/5
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான்/ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/2,3
உண்ணான் ஒளி நிறான் ஓங்கு புகழ் செய்யான்
துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே – நாலடி:1 9/1,2
பழி தக்க செய்யான் பசித்தல் தவறோ – நாலடி:31 2/2
தீவினை செய்யான் எனின் – குறள்:21 10/2
வழி நோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழி நோக்கான் – குறள்:87 5/1
முறை செய்யான் பெற்ற தலைமையும் நெஞ்சின் – திரி:80/1
செய்யான் பழி பாவம் சேரான் புறமொழியும் – சிறுபஞ்:1/3
செய்யான் சிறியார் இனம் சேரான் வையான் – ஏலாதி:14/2

மேல்


செய்யில் (1)

செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/128

மேல்


செய்யின் (8)

வறன்-உறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி – அகம் 301/1
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை – நாலடி:15 4/1
இலன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:21 5/1,2
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – குறள்:32 9/1
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி – குறள்:56 9/1
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை – குறள்:59 10/1,2
இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின்
அசையாது நிற்கும் பழி – ஆசாரக்:73/2,3
ஆகவே செய்யின் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/4

மேல்


செய்யினும் (7)

நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும்/நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/6,7
நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும்/நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/7,8
என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/14
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து – குறள்:16 7/1
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் – குறள்:81 7/1
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை – குறள்:129 3/1
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும்
நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா – பழ:33/1,2

மேல்


செய்யீரோ (1)

செய்யீரோ என்னானும் என்னும் சொற்கு இன்னாதே – நாலடி:31 9/3

மேல்


செய்யுங்கால் (2)

ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/2
தலைஇய நல் கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் – ஆசாரக்:92/1

மேல்


செய்யுட்கண் (1)

முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து – திணை150:154/1

மேல்


செய்யும் (74)

இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/4
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/54
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/4
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும்/நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/16,17
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும்/சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 19/7
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும்/பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி என்றாள் – கலி 82/30
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும்/மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 112/5,6
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று – கலி 141/4
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ – கலி 141/15
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
செய்யும் அறன் இல்லவன் – கலி 144/58
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும்/மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 45/9
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
பிரிய பெரும் படர் நோய் செய்யும் பெரிய – நாலடி:17 8/2
திரு மதுகை ஆக திறன் இலார் செய்யும்
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி – நாலடி:30 1/1,2
பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும்
கருமங்கள் வேறுபடும் – நாலடி:35 5/3,4
கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி – நாலடி:38 10/2
பல்லினான் நோய் செய்யும் பாம்பு எலாம் கொல் ஏறு – நான்மணி:12/1
கோட்டான் நோய் செய்யும் குறித்தாரை ஊடி – நான்மணி:12/2
புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன் – நான்மணி:22/1
முன்னிய செய்யும் திரு – நான்மணி:38/4
அவா இலார் செய்யும் வினை – நான்மணி:66/4
மறை இன்றி செய்யும் வினை – இன்னா40:5/4
எண் இலான் செய்யும் கணக்கு – இன்னா40:16/4
திறன் இலான் செய்யும் வினை – இன்னா40:38/4
செய்யும் இடம் அறியாய் சேர்ந்தாய் நின் பொய்ம்மொழிக்கு – திணை150:133/3
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள்:6 7/1
புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை – குறள்:8 9/1
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர – குறள்:22 9/1
அருளாதான் செய்யும் அறம் – குறள்:25 9/2
வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன் நெஞ்சம் – குறள்:28 2/1
சூழாது செய்யும் அரசு – குறள்:56 4/2
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் – குறள்:58 4/1
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 1/1,2
தாழ்ச்சியுள் செய்யும் வினை – குறள்:68 1/2
தூங்காது செய்யும் வினை – குறள்:68 2/2
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும்
கெழு தகைமை கேடு தரும் – குறள்:70 10/1,2
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – குறள்:74 5/1
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும்
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் – குறள்:76 1/1,2
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை – குறள்:81 3/1
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெரு மிறை தானே தமக்கு – குறள்:85 7/1,2
மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் – குறள்:95 1/1
காதலர் செய்யும் சிறப்பு – குறள்:121 8/2
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் – திரி:99/3
வைகறை யாமம் துயில் எழுந்து தான் செய்யும்
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் – ஆசாரக்:4/1,2
ஊணொடு செய்யும் சிறப்பு – ஆசாரக்:54/3
விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும்
நரகர்கட்கு இல்லையோ நஞ்சு – பழ:27/3,4
தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு – பழ:63/2
பெரியார்க்கு செய்யும் சிறப்பினை பேணி – பழ:75/1
இறந்து அவர் செய்யும் வருத்தம் குருவி – பழ:100/3
சிறியர் எனற்பாடும் செய்யும் எறி திரை – பழ:207/2
ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான் – சிறுபஞ்:10/2
மன்னவரா செய்யும் மதித்து – சிறுபஞ்:71/4
ஓர்வமே செய்யும் உலோபமே சீர்சாலா – ஏலாதி:61/2
உணரான் வினை பிறப்பு செய்யும் உணராத – ஏலாதி:72/2

மேல்


செய்யுமோ (2)

என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4

மேல்


செய்யுள் (3)

செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் – பதி 73/8
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை – புறம் 202/12

மேல்


செய்யேன் (1)

நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/38

மேல்


செய்யை (1)

உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே – பரி 19/97

மேல்


செய்யோள் (5)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி – ஐங் 441/1
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம் – பரி 2/31
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/13

மேல்


செய்யோனும் (1)

பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என – புறம் 56/8

மேல்


செய்வ (1)

என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே – பழ:358/2

மேல்


செய்வஃதே (1)

தேர்ந்து செய்வஃதே முறை – குறள்:55 1/2

மேல்


செய்வதனை (1)

செய்யாத செய்தும் நாம் என்றலும் செய்வதனை
செய்யாது தாழ்த்துக்கொண்டு ஓட்டலும் மெய்யாக – நாலடி:24 5/1,2

மேல்


செய்வதாம் (1)

செல்வுழியும் ஏமாப்ப செய்வதாம் மெல் இயல் – பழ:289/2

மேல்


செய்வது (27)

செய்வது நன்று ஆமோ மற்று – கலி 62/8
செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ – கலி 62/12
கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/10
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
செய்வது இல் என்பதோ கூறு – கலி 92/58
செய்வது இல ஆகுமோ மற்று – கலி 107/16
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/45
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும் – அகம் 281/1
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து – அகம் 292/1
சென்றன செய்வது உரை – நாலடி:4 2/4
தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் – நாலடி:7 9/3
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் – நாலடி:21 9/2
இ மாலை என் செய்வது என்று – நாலடி:40 3/4
பேணாமை செய்வது பேதைமை காணா – நான்மணி:22/2
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த – நான்மணி:22/3
கண்ணரா செய்வது கற்பு – நான்மணி:22/4
செய்வது செய்தல் இனிது – இனிய40:24/4
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை – பழ:56/3
கோ புக்குழி செய்வது இல் – பழ:63/4
வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் – பழ:98/1
மெய்யா உணரின் பிறர் பிறர்க்கு செய்வது என் – பழ:109/1
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் – பழ:110/3
செய்வது செய்யாது கேள் – பழ:134/4
நெருஞ்சியும் செய்வது ஒன்று இல்லை செருந்தி – பழ:170/2
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி – பழ:265/2
செங்கோலன் அல்லனேல் செய்வது என் பொங்கு – பழ:391/2

மேல்


செய்வதே (2)

என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி – பழ:358/2,3
செய்வதே பெண்டிர் சிறப்பு – சிறுபஞ்:41/4

மேல்


செய்வம் (1)

செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் – நான்மணி:7/3

மேல்


செய்வர் (10)

செய்வர் செயற்பாலவை – நாலடி:15 7/4
செய்வர் செயற்பாலவை – நாலடி:16 3/4
காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு – நாலடி:16 9/4
செய்வர் செயற்பாலவை – நாலடி:19 5/4
முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர் – நான்மணி:12/3
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர்
திறப்படு இலாஅதவர் – குறள்:64 10/1,2
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு – குறள்:76 2/2
செய்யார் எனினும் தமர் செய்வர் பெய்யுமாம் – பழ:109/3
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் – பழ:216/4
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர்
நீத்த பெரியார்க்கேஆயினும் ஈத்தவை – பழ:320/2,3

மேல்


செய்வர்-கொல் (1)

எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6

மேல்


செய்வல் (2)

குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் – குறள்:103 3/1
இரந்துகொண்டு ஒண் பொருள் செய்வல் என்பானும் – திரி:73/1

மேல்


செய்வன (6)

செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்கு செய்வன
விச்சை மற்று அல்ல பிற – நாலடி:14 4/3,4
செல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் செய்வன
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் – நாலடி:15 9/1,2
ஏட்டை பருவத்தும் இல் பிறந்தார் செய்வன
மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை – நாலடி:36 8/1,2
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே – இனிய40:31/2
தம் தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன
வெம் தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்கு கூடுமோ – பழ:245/1,2

மேல்


செய்வாம் (3)

யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/3
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம்/ஆறு விலங்கி தெருவின்-கண் நின்று ஒருவன் – கலி 63/5,6

மேல்


செய்வாம்-கொல் (10)

யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை – நற் 51/1
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய் – நற் 194/2
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பொன் வீ – நற் 259/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 268/3
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய – குறு 380/5
எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும் – பரி 35/4
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் – கலி 60/22
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கை – அகம் 252/9
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12

மேல்


செய்வார் (13)

நல்லது வெஃகி வினை செய்வார்/மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 6 2/2
இன்னாங்கு செய்வார் பெறின் – நாலடி:36 5/4
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் – குறள்:3 6/1
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – குறள்:27 6/1
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – குறள்:27 6/1
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – குறள்:27 6/2
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள்:59 4/1
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை – பழ:173/1
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் – பழ:173/2
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை – பழ:261/3
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க – பழ:283/2
பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் – பழ:308/3

மேல்


செய்வார்க்கு (6)

செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
நல்ல செய்வார்க்கு தமர் – நாலடி:8 7/4
அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம் கூற்றாமே – நான்மணி:82/3
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி – குறள்:12 10/1
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு
அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் – குறள்:47 2/1,2
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து – குறள்:103 8/1

மேல்


செய்வார்க்கும் (1)

நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும்
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – குறள்:100 8/1,2

மேல்


செய்வார்கண் (2)

பேணாமை செய்வார்கண் நிற்குமாம் பேணிய – நான்மணி:87/2
பெண் ஏவல் செய்வார்கண் இல் – குறள்:91 9/2

மேல்


செய்வாரின் (1)

தானம் செய்வாரின் தலை – குறள்:30 5/2

மேல்


செய்வாரே (2)

வழியராய் நட்டார்க்கு மா தவம் செய்வாரே
கழி விழா தோள் ஏற்றுவார் – பழ:13/3,4
செருக்கினால் செய்கலார் செய்வாரே போல – பழ:378/2

மேல்


செய்வாரை (2)

கண்டு அறியார் போல்வர் கெழீஇயின்மை செய்வாரை
பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய் – பழ:251/1,2
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை
பேர் அறியார் ஆயின பேதைகள் யார் உளரோ – பழ:351/2,3

மேல்


செய்வாற்கு (1)

நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் – பழ:6/3

மேல்


செய்வான் (9)

ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும் – கலி 136/20
நாள்தோறும் நாடுக மன்னன் வினை செய்வான்
கோடாமை கோடாது உலகு – குறள்:52 10/1,2
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள்:68 7/1
உண்டாக செய்வான் வினை – குறள்:76 8/2
மாணாத செய்வான் பகை – குறள்:87 7/2
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ – திரி:96/2
நல்லவை செய்வான் அரசன் இவர் மூவர் – திரி:96/3
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் – சிறுபஞ்:56/3

மேல்


செய்வானும் (3)

தலையாக செய்வானும் தான் – நாலடி:25 8/4
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் – திரி:81/3
நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும்
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் – திரி:94/1,2

மேல்


செய்வானேல் (1)

எற்று என்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்று அன்ன செய்யாமை நன்று – குறள்:66 5/1,2

மேல்


செய்வானை (1)

செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தொடு – குறள்:52 6/1

மேல்


செய்விக்கும் (1)

செயல் வேண்டா நல்லவை செய்விக்கும் தீய – பழ:357/1

மேல்


செய்வித்தும் (1)

பின்னை ஒருவரால் செய்வித்தும் என்று இருத்தல் – பழ:293/2

மேல்


செய்வினை (10)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள் – ஐங் 389/1
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/128
பின்னவாம் பின் அதிர்க்கும் செய்வினை என் பெறினும் – நான்மணி:66/1
மன தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் – குறள்:46 5/1
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளி மாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னுமவர் – குறள்:66 3/1,2
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள்:68 7/1

மேல்


செய்வு-உறு (8)

செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின் – திரு 140
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
செய்வு-உறு பாவை அன்ன என் – குறு 195/6
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2

மேல்


செய்வேன்-கொலோ (1)

செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ/ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி மேல்


செய்வேன்கொல் (1)

யாது செய்வேன்கொல் விருந்து – குறள்:122 1/2

மேல்


செய்வோர் (1)

செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2

மேல்


செய்வோரும் (1)

ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும்/என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி மேல்


செய (14)

பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் – மது 719
உல்கு செய குறைபடாது – பட் 125
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/16
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – குறள்:47 6/1
கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் – குறள்:103 1/1
நொந்தார் செய கிடந்தது இல் – திரி:67/4
ஈனம் செய கிடந்தது இல் என்று கூனல் – பழ:73/2
கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் – பழ:118/1
என்ன வகையால் செய பெறுப புன்னை – பழ:311/2
முற்றலை நாடி கருமம் செய வையார் – பழ:373/2

மேல்


செயக்கிடந்தது (2)

செற்றார் செயக்கிடந்தது இல் – குறள்:45 6/2
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல் – குறள்:101 1/2

மேல்


செயத்தக்க (1)

செயத்தக்க நல் கேளிர் செய்யாமை பழியார் – முது:3 7/1

மேல்


செயப்பட்டார் (1)

செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து – குறள்:11 5/2

மேல்


செயப்படுவது (1)

நொந்தால் மற்று உன்னை செயப்படுவது என் உண்டாம் – திணை50:36/2

மேல்


செயல் (62)

அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/8
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் – கலி 15/24
பேணாய் நீ பெட்ப செயல் – கலி 91/24
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
வல்லர் எமர்-கண் செயல்/ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 59/17
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/8
சேடியர் போல செயல் தேற்றார் கூடி – நாலடி:36 4/2
ஆற்றல் வகைய அறம் செயல் தோட்ட – நான்மணி:70/2
பெரு வலியார்க்கு இன்னா செயல் – இன்னா40:4/4
பெரியார்க்கு தீய செயல் – இன்னா40:26/4
நட்டார்க்கு நல்ல செயல் இனிது எத்துணையும் – இனிய40:17/1
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே – ஐந்70:14/2
செல்லும் வாய் எல்லாம் செயல் – குறள்:4 3/2
முந்தி இருப்ப செயல் – குறள்:7 7/2
வேண்டும் பிறன்கண் செயல் – குறள்:32 6/2
மன் உயிர்க்கு இன்னா செயல் – குறள்:32 8/2
அற்குப ஆங்கே செயல் – குறள்:34 3/2
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் – குறள்:47 1/2
எள்ளாத எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மொடு – குறள்:47 10/1
துணை வலியும் தூக்கி செயல் – குறள்:48 1/2
செய்தற்கு அரிய செயல் – குறள்:49 9/2
எய்த உணர்ந்து செயல் – குறள்:52 6/2
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – குறள்:52 8/2
புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது – குறள்:54 8/1
இயற்கை அறிந்து செயல் – குறள்:64 7/2
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – குறள்:67 4/2
தூக்கம் கடிந்து செயல் – குறள்:67 8/2
செல்லும் வாய் நோக்கி செயல் – குறள்:68 3/2
இருள் தீர எண்ணி செயல் – குறள்:68 5/2
படுபயனும் பார்த்து செயல் – குறள்:68 6/2
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள்:68 7/1
கை அல்லதன்கண் செயல் – குறள்:84 2/2
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும் – குறள்:84 5/1
ஆற்றாதார் இன்னா செயல் – குறள்:90 4/2
நல்லார்க்கு நல்ல செயல் – குறள்:91 5/2
வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் – குறள்:95 8/2
கற்றான் கருதி செயல் – குறள்:95 9/2
அருமை உடைய செயல் – குறள்:98 5/2
குடிமைக்கும் தக்க செயல் – ஆசாரக்:49/3
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/2
நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா – பழ:33/2
மென்றிருந்து பாகு செயல் – பழ:289/4
யாவர்க்கேஆயினும் இன்னா செயல் வேண்டா – பழ:335/2
செயல் வேண்டா நல்லவை செய்விக்கும் தீய – பழ:357/1
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/2
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ – சிறுபஞ்:25/2
பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய் – முது:7 9/1
நிற்றல் வேண்டுவோன் தவம் செயல் தண்டான் – முது:10 4/1
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் – முது:10 9/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் – முது:10 10/1

மேல்


செயல்படு (1)

செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/8

மேல்


செயல்பாலது (1)

நாம் செயல்பாலது இனி – கலி 76/22

மேல்


செயலின் (1)

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே – குறள்:68 9/1

மேல்


செயலும் (3)

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா – குறள்:64 4/1
பகை முன்னர் வாழ்க்கை செயலும் தொகை நின்ற – திரி:4/1
சேவகமும் செந்தமிழ் தேற்றான் கவி செயலும்
நாவகம் மேய் நாடின் நகை – சிறுபஞ்:10/3,4

மேல்


செயலே (3)

வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/4
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17

மேல்


செயலை (16)

செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை/தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 105,106
சேந்த செயலை செப்பம் போகி – மலை 160
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/10
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/31
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை/தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/6,7
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை/ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/5,6
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
செயலை இளம் தளிர் அன்ன நின் மேனி – கார்40:16/3
சுள்ளி சுனை நீலம் சோபாலிகை செயலை
அள்ளி அளகத்தின் மேல் ஆய்ந்து தெள்ளி – திணை150:2/1,2

மேல்


செயவைத்த (1)

விட்டு கருமம் செயவைத்த பின்னரும் – பழ:279/1

மேல்


செயற்க (1)

தங்கண் அழிவு தாம் செயற்க எங்கானும் – பழ:267/2

மேல்


செயற்கு (6)

யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/6
செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/87
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் – குறள்:3 6/1
செயற்கு அரிய செய்கலாதார் – குறள்:3 6/2
நல்ல ஆம் செல்வம் செயற்கு – குறள்:38 5/2
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் – குறள்:79 1/1

மேல்


செயற்கே (1)

முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே/இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த – புறம் 6/18,19

மேல்


செயற்கை (1)

செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – குறள்:64 7/1

மேல்


செயற்கையில் (1)

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28

மேல்


செயற்பால (3)

செயற்பால செய்யாவிடினும் கயல் புலால் – நாலடி:10 7/2
செயற்பால செய்யாது இவறியான் செல்வம் – குறள்:44 7/1
தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க – குறள்:68 2/1

மேல்


செயற்பாலது (1)

செயற்பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு – குறள்:4 10/1

மேல்


செயற்பாலவை (3)

செய்வர் செயற்பாலவை – நாலடி:15 7/4
செய்வர் செயற்பாலவை – நாலடி:16 3/4
செய்வர் செயற்பாலவை – நாலடி:19 5/4

மேல்


செயா (1)

வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழி-மின் – மலை 202

மேல்


செயிர் (34)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/12
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை – ஐங் 419/1
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி – அகம் 66/3
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை – அகம் 155/13
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/2
தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி – அகம் 349/4
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் – நாலடி:5 10/2
செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் – நாலடி:5 10/2
செயிர் வேழம் ஆகுதல் இன்று – நாலடி:36 8/4
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள்:33 10/1
செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப – திரி:67/2
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை – பழ:105/3
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை – பழ:226/1
செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய் – சிறுபஞ்:30/2
செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய் – சிறுபஞ்:30/2
உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த – சிறுபஞ்:35/2
செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு – ஏலாதி:45/3

மேல்


செயிர்த்த (2)

சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு – பொரு 124
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412

மேல்


செயிர்த்தன்று (1)

செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும் – புறம் 226/1

மேல்


செயிர்த்து (3)

செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறைபோகிய – பொரு 120
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14

மேல்


செயிர்ப்பவர் (1)

உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலாதார் – குறள்:88 10/1,2

மேல்


செயிரின் (2)

செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி – கலி 105/37
செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார் – குறள்:26 8/1

மேல்


செயின் (25)

திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின்/நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 140/34
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
ஒன்றின ஒன்றின வல்லே செயின் செய்க – நாலடி:1 4/2
தாழ்வு இன்றி தன்னை செயின் – நாலடி:20 2/4
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – குறள்:12 6/2
பிறவும் தம போல் செயின் – குறள்:12 10/2
வெஃகி வெறிய செயின் – குறள்:18 5/2
காலம் அறிந்து செயின் – குறள்:49 3/2
கருதி இடத்தான் செயின் – குறள்:49 4/2
போற்றார்கண் போற்றி செயின் – குறள்:50 3/2
துன்னியார் துன்னி செயின் – குறள்:50 4/2
எண்ணி இடத்தான் செயின் – குறள்:50 7/2
கருவியான் போற்றி செயின் – குறள்:54 7/2
முறை காக்கும் முட்டா செயின் – குறள்:55 7/2
கேளாது நட்டார் செயின் – குறள்:81 4/2
நோ தக்க நட்டார் செயின் – குறள்:81 5/2
நாள் இழுக்கம் நட்டார் செயின் – குறள்:81 8/2
இன்னா ஆம் இன்னா செயின் – குறள்:89 1/2
குன்றி அனைய செயின் – குறள்:97 5/2
பேணியார் பெட்ப செயின் – குறள்:126 7/2
நோவ செயின் நோன்மை இல் – பழ:335/4
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் – ஏலாதி:64/3

மேல்


செயினும் (25)

இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும் – குறு 397/6
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் – கலி 91/22
அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம் – நாலடி:7 9/2
இன்னா செயினும் இனிய ஒழிக என்று – நாலடி:8 6/1
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் – நாலடி:19 6/3
வெறுப்ப வெறுப்ப செயினும் பொறுப்பரே – நாலடி:23 2/3
இறப்பவே தீய செயினும் தன் நட்டார் – நாலடி:23 3/1
இன்னா செயினும் விடற்பாலர் அல்லாரை – நாலடி:23 5/1
இன்னா செயினும் விடுதற்கு அரியாரை – நாலடி:23 6/1
இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப இன்னா செயினும்
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் – நாலடி:23 7/1,2
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 4/3
அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும்
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் – நான்மணி:32/1,2
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – குறள்:11 4/1
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த – குறள்:11 9/1
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் – குறள்:15 10/1
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் – குறள்:19 1/1
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று – குறள்:31 8/1,2
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – குறள்:59 6/2
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி – குறள்:86 2/1
இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்கு – குறள்:129 8/1
பொன்னா செயினும் புகாஅர் புனல் ஊர – பழ:66/3
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும்
என்றும் சிறியார்கண் என்னானும் தோன்றாதாம் – பழ:204/1,2
தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன் – பழ:234/1
முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா – பழ:236/2
இறப்ப சிறியவர் இன்னா செயினும்
பிறப்பினால் மாண்டார் வெகுளார் திறத்து உள்ளி – பழ:370/1,2

மேல்


செயினே (1)

எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே – நற் 239/12

மேல்


செயும் (1)

புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7

மேல்


செயும்-கொல் (1)

எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/14

மேல்


செரீஇ (9)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ/அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 119,120
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ/அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/8,9
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து – பரி 7/45
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ/விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 22/21,22
தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ/வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க – புறம் 281/1,2
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ
இட்டிகை தீற்றுபவர் – பழ:158/3,4

மேல்


செரீஇய (3)

பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய/இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/4,5
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4

மேல்


செரீஇயும் (1)

உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும்/தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/1,2

மேல்


செரு (77)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந – பெரும் 456
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 393
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/6
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/4
செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/12
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி – பதி 89/12
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
செரு மேம்பட்ட வென்றியர் – கலி 26/24
செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 85/34
செரு ஒழிந்தேன் சென்றீ இனி – கலி 91/15
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/9
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/10
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/18
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/8
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/21
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/7
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சால் – புறம் 369/12
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/2
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் – புறம் 387/29
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா – இன்னா40:38/2
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர் – கார்40:20/3
செரு மிகு மள்ளரின் செம்மாக்கும் செவ்வி – கார்40:31/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் – கள40:13/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் – கள40:38/2
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள்:57 9/1
வருவாயுள் கால் வழங்கி வாழ்தல் செரு வாய்ப்ப – திரி:21/1
செல்வ திருத்துளார் செம்மல் செரு அடு தோள் – திரி:106/1
செரு கெழு மன்னர் திறல் உடையார் சேர்ந்தால் – பழ:76/1
தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து – பழ:338/2
உறழ் வெய்யோர்க்கு உறு செரு எளிது – முது:8 2/1

மேல்


செரு_களம் (1)

உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1

மேல்


செருக்கத்து (1)

கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/11

மேல்


செருக்காளர் (1)

பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற – மது 669

மேல்


செருக்கி (14)

மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி/முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 140,141
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 130
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி/கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 159,160
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி/நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 244,245
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி/பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/1,2
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி/உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/8,9
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி/பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் – கலி 298/9
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி/சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/6,7
ஓடா மறவர் உருத்து மதம் செருக்கி
பீடு உடை வாளர் பிணங்கிய ஞாட்பினுள் – கள40:28/1,2
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் – குறள்:92 6/1,2

மேல்


செருக்கிய (2)

கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6

மேல்


செருக்கினால் (3)

செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற – திரி:25/1
செருக்கினால் செய்கலார் செய்வாரே போல – பழ:378/2

மேல்


செருக்கு (17)

பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர – மலை 173
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே – புறம் 316/3
வேண்டாமை என்னும் செருக்கு – குறள்:18 10/2
தீவினை என்னும் செருக்கு – குறள்:21 1/2
யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு – குறள்:35 6/1
வள்ளியம் என்னும் செருக்கு – குறள்:60 8/2
வேளாண்மை என்னும் செருக்கு – குறள்:62 3/2
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும் – குறள்:76 9/1
உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு – குறள்:85 4/2
நன் நயம் என்னும் செருக்கு – குறள்:86 10/2
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு – குறள்:88 8/2
வாழுநம் என்னும் செருக்கு – குறள்:120 3/2
ஊராண்மை என்னும் செருக்கு – திரி:6/4
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் – பழ:187/1
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் – கைந்:19/2
செருக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் பொய் பாண – கைந்:47/3

மேல்


செருக்குத்தான் (1)

பொச்சாப்பு கேடு பொருள் செருக்குத்தான் கேடு – சிறுபஞ்:48/1

மேல்


செருக்கும் (2)

இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும்/வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – நற் 59/5,6
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – குறள்:44 1/1

மேல்


செருக்குமாறு (1)

அக்காரம் பால் செருக்குமாறு – பழ:199/4

மேல்


செருக்கொடு (1)

செருக்கொடு நின்ற-காலை மற்று அவன் – பொரு 89

மேல்


செருத்தல் (2)

நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல்/பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/4,5
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற – அகம் 14/10

மேல்


செருந்தி (9)

தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/2
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ – அகம் 150/9
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி/பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் – அகம் 280/1,2
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
நெருஞ்சியும் செய்வது ஒன்று இல்லை செருந்தி
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:170/2,3

மேல்


செருந்தியும் (2)

பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும்/மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 127/2,3

மேல்


செருந்தியொடு (4)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் – ஐங் 18/1
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ – ஐங் 141/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ – ஐங் 182/1

மேல்


செருப்பிடை (1)

செருப்பிடை பட்ட பரல் – பழ:224/4

மேல்


செருப்பின் (1)

மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23

மேல்


செருப்பு (5)

செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
செய்தது எனினும் செருப்பு தன் காற்கே ஆம் – நாலடி:35 7/2
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு
குறை எனினும் கொள்ளார் இரந்து – ஆசாரக்:12/2,3
யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயில் மறையார் – ஆசாரக்:60/1

மேல்


செருமுகம் (1)

செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11

மேல்


செருவத்தானே (3)

கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – பதி 51/37
உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே/கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/1,2
வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – புறம் 37/14

மேல்


செருவத்து (1)

ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து/சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/5,6

மேல்


செருவம் (1)

செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/87

மேல்


செருவில் (6)

செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 262
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில்/மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 594,595
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர் – அகம் 115/8
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில்/பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/19,20
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8

மேல்


செருவிளை (1)

எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68

மேல்


செருவிற்கு (3)

மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
நாள் ஞாயிறு உற்ற செருவிற்கு வீழ்ந்தவர் – கள40:1/1

மேல்


செருவின் (5)

ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 417
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் – பட் 72
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் – மலை 163
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 529
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின்/பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர் – புறம் 269/9,10

மேல்


செல் (126)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 268
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 246
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த – நற் 2/3
செல் மழை இயக்கம் காணும் – நற் 44/11
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் – நற் 107/4
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப – நற் 157/3
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு – நற் 187/6
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/12
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி – நற் 204/11
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ – நற் 233/8
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு – நற் 271/4
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் – குறு 140/2
செல் மழை தவழும் சென்னி – குறு 144/6
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் – குறு 169/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் – குறு 253/7
செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/2
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/3
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள் – ஐங் 385/4
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர் – பதி 77/2
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல – பரி 6/79
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல – பரி 6/79
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/98
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/45
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல்/அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 16/42
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/18
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி – பரி 23/82
செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/18
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
எதிர் வளி நின்றாய் நீ செல்/இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி – கலி 96/39
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல்/பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 117/14
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/35
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் – அகம் 21/13
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/18
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை – அகம் 119/5
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட – அகம் 137/1
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/10
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று – அகம் 184/15
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/16
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/12
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல – அகம் 313/15
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/9
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக – அகம் 324/13
சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் – அகம் 327/17
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/11
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/18
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/4
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/8
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை – புறம் 377/14
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் – நாலடி:15 9/2
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் – நாலடி:40 4/1
தான் செல் உலகத்து அறம் – நான்மணி:9/4
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் – கள40:4/3
செம் சேற்றுள் செல் யானை சீறி மிதித்தலால் – கள40:27/1
ஓவாது செல் பாண நீ – ஐந்70:48/4
வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/3
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள்:9 6/1
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் – குறள்:50 8/1
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் – பழ:24/4
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது – பழ:100/2
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ – பழ:293/3
என் நெஞ்சே இன்று அழிவாய் ஆயினாய் செல் நெஞ்சே – பழ:374/2

மேல்


செல்-மதி (5)

சேந்தனை செல்-மதி நீயே பெரு மலை – நற் 276/8
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில் – பதி 53/14
இனையை ஆகி செல்-மதி/வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/13,14
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன் – புறம் 181/8

மேல்


செல்-மார் (3)

அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார்/நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி – அகம் 157/9,10
ஒழிய செல்-மார் செல்ப என்று நாம் – அகம் 285/1
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/22

மேல்


செல்-மின் (3)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே – நற் 229/2
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின்/புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி மேல்


செல்க (25)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177
பனியும் தீர்குவள் செல்க என்றோளே – நற் 53/11
செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து – நற் 68/7
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
செல்க என்றோளே அன்னை என நீ – குறு 141/2
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 7/6
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 10/6
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/83
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/21
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/10
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே – அகம் 224/1
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/16
நீள் கழல் மறவர் செல்வு-உழி செல்க என – புறம் 93/10
ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை – புறம் 208/4
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும் – புறம் 246/2
செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11
மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க
அறை கடல் சூழ் வையம் நக – நாலடி:23 10/3,4
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க
நெடுமொழி வையம் நக – நாலடி:24 8/3,4
செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு – குறள்:69 4/2
உடன் செல்க உள்ளம் உவந்து – ஆசாரக்:31/3

மேல்


செல்கம் (7)

செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி – நற் 93/6
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/3
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே – குறு 219/4
நும் ஊர் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 236/4
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே – கலி 44/21
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம்/சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் – அகம் 325/13,14
எழு இனி நெஞ்சம் செல்கம் யாரோ – புறம் 207/1

மேல்


செல்கலாது (2)

பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை – புறம் 126/16
பல் கணை எ வாயும் பாய்தலின் செல்கலாது
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின் – கள40:10/1,2

மேல்


செல்கிற்பின் (1)

உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – குறள்:117 10/1

மேல்


செல்கு (1)

கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/9

மேல்


செல்குவம் (1)

செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே – பதி 46/14

மேல்


செல்குவம்-கொல்லோ (1)

நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ/கடலின் நாரை இரற்றும் – ஐங் 114/2,3

மேல்


செல்குவள் (1)

செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை – பரி 19/64

மேல்


செல்குவிர் (2)

செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும் – அகம் 200/12

மேல்


செல்குவை (3)

தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் – பதி 78/3
செல்குவை ஆயின் நல்குவன் பெரிது என – புறம் 160/14

மேல்


செல்குவையால் (1)

வல் நெஞ்சினார் பின் வழி நினைந்து செல்குவையால்
என் நெஞ்சே இன்று அழிவாய் ஆயினாய் செல் நெஞ்சே – பழ:374/1,2

மேல்


செல்சார் (4)

கரப்பவர்க்கு செல்சார் கவிழ்தல் எஞ்ஞான்றும் – நான்மணி:37/1
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த – நான்மணி:37/2
தானைக்கு செல்சார் தறுகண்மை ஊன் உண்டல் – நான்மணி:37/3
செய்யாமை செல்சார் உயிர்க்கு – நான்மணி:37/4

மேல்


செல்சார்வு (1)

செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று – ஐந்50:6/2

மேல்


செல்நாய் (1)

செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு – பெரும் 139

மேல்


செல்ப (9)

செல்ப என்ப தாமே செ வரி – நற் 73/6
செல்ப என்ப தாமே சென்று – நற் 129/4
செல்ப என்ப காதலர் – நற் 296/8
செல்ப என்பவோ கல் வரை மார்பர் – குறு 76/2
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து – குறு 348/1
செல்ப என்ப என்போய் நல்ல – அகம் 27/5
ஒழிய செல்-மார் செல்ப என்று நாம் – அகம் 285/1
செல்ப என்ப தோழி யாமே – அகம் 293/10
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று – அகம் 370/2

மேல்


செல்பவர் (1)

தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் – குறள்:104 3/2

மேல்


செல்பவோ (4)

மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் – நாலடி:31 1/3
செல்பவோ சிந்தனையும் ஆகாதால் நெஞ்சு எரியும் – திணை150:83/1
தள்ளியும் செல்பவோ தம்முடையார் கொள்ளும் – திணை150:84/2
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி – திணை150:92/1

மேல்


செல்ல (6)

எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 215
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல/நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/3,4
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல/கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி – பரி 20/43
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல/பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 17/10

மேல்


செல்லல் (22)

செல்லல் தீர்கம் செல்வாம் என்னும் – நற் 284/4
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் – குறு 111/1
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/4
கல் உடை நாட்டு செல்லல் தெய்யோ – ஐங் 233/4
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ – ஐங் 315/3
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல்/அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 129/23
செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய் – அகம் 21/6
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல்/இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் – அகம் 22/3,4
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து – அகம் 292/7
செல்லல் என்றலும் ஆற்றாய் செலினே – அகம் 370/8
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட – அகம் 389/14
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/4
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/4

மேல்


செல்லலம் (2)

ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் – புறம் 101/1
ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம்/பல நாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும் – புறம் 101/1,2

மேல்


செல்லலும் (1)

செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28

மேல்


செல்லலொடு (3)

பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு/வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/13,14
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு/நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/3,4
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு/கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து – அகம் 265/10,11

மேல்


செல்லவும் (2)

மதில் கதவம் எழு செல்லவும்/பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி – புறம் 98/4,5
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் – புறம் 365/7

மேல்


செல்லற்க (2)

பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/33
செல்லற்க சேர்ந்தார் புலம்புற செல்லாது – பழ:392/1

மேல்


செல்லற்கு (2)

பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு/விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/5,6
வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை – அகம் 138/3

மேல்


செல்லா (32)

ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட – மலை 388
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா/நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக – குறு 159/1,2
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா/வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/2,3
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/33
வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் – அகம் 5/7
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17
காணிய செல்லா கூகை நாணி – அகம் 148/9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா/புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/12,13
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென – புறம் 159/18
செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே – புறம் 160/27
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/3
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/7
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா/வேற்றோர் ஆயினும் நோற்றோர்க்கு ஒழியும் – புறம் 367/2,3
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
செல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் செய்வன – நாலடி:15 9/1
தளிர் மேலே நிற்பினும் தட்டாமல் செல்லா
உளி நீரர் மாதோ கயவர் அளி நீரார்க்கு – நாலடி:36 5/1,2
செல்லா இடத்து சினம் – நான்மணி:86/4
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
செல்லா தீ வாழ்க்கையவர் – குறள்:33 10/2
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – குறள்:77 9/1
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய் – குறள்:126 5/1
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க – பழ:11/2

மேல்


செல்லாத (1)

நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு – பழ:55/2

மேல்


செல்லாதது (1)

செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் – குறள்:48 2/2

மேல்


செல்லாதீம் (3)

செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/3
பனி கடும்-குரையம் செல்லாதீம் என – குறு 350/2
எல்லின்று தோன்றல் செல்லாதீம் என – அகம் 300/18

மேல்


செல்லாதீமோ (2)

செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே – குறு 390/2
செல்லாதீமோ என்றனள் யாயே – ஐங் 186/5

மேல்


செல்லாது (49)

புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது/கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 314,315
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது/உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 92,93
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 541
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது/நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/2,3
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது/கண்ணீர் அருவி ஆக – நற் 88/7,8
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது/மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம் – நற் 164/9,10
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது/சேந்தனை செல்-மதி நீயே பெரு மலை – நற் 276/7,8
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது/நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/7,8
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது/துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/3,4
செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/8
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது/வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/1,2
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/3
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது/குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/1,2
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது/தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/33,34
எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல – கலி 38/5
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது/நாணி இறைஞ்சும் நன் மலை நன் நாட – கலி 92/4,5
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது/மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 145/28
செல்லாது நிற்றல் இலேன் – கலி 145/31
கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது/நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/6,7
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது/எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/3,4
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது/சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 120/12,13
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது/அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/8,9
இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் – அகம் 297/9
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது/இரும் புறா பெடையொடு பயிரும் – அகம் 307/13,14
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது/இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/14,15
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது/பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/7,8
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/11
பலர் செல செல்லாது நின்று விளிந்தோரே – புறம் 24/36
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது/நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/4,5
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/2
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது/மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை – புறம் 166/31,32
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/9
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் – புறம் 365/7
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
செல்லாது வைகிய வைகலும் ஒல்வ – நாலடி:17 9/2
பொழிந்து இனிது நாறினும் பூ மிசைதல் செல்லாது
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை – நாலடி:26 9/1,2
செல்வார் என்றாய் நீ சிறந்தாயே செல்லாது
அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து – திணை150:86/2,3
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் – குறள்:2 8/1
செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – குறள்:33 6/2
கொட்டாமல் செல்லாது உளி – பழ:279/4
செல்லற்க சேர்ந்தார் புலம்புற செல்லாது
நில்லற்க நீத்தார் நெறி ஒரீஇ பல் காலும் – பழ:392/1,2
உரைத்தாலும் செல்லாது உணர்வு – சிறுபஞ்:21/4

மேல்


செல்லாதே (1)

ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் – நாலடி:24 4/2

மேல்


செல்லாமை (5)

செல்லாமை செவ்வன் நேர் நிற்பினும் ஒப்புரவிற்கு – நாலடி:15 8/3
நை பொருட்கண் செல்லாமை நன்று – திணை150:82/4
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின் – குறள்:116 1/1
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம் – பழ:213/3
கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் கால் வனப்பு செல்லாமை
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு – சிறுபஞ்:7/1,2

மேல்


செல்லாமைதான் (1)

எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி – சிறுபஞ்:100/2

மேல்


செல்லாமோ (4)

செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 57/6
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/2
வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால் – திணை150:77/1

மேல்


செல்லாய் (6)

செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு – நற் 16/3
சொல்லின் தெளிப்பவும் தெளிதல் செல்லாய்/செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/5,6
செல்லாய் ஆயினோ நன்றே – ஐங் 302/3
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/6
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23

மேல்


செல்லாயால் (1)

எழு நெஞ்சே செல்லாயால்
கூர் எரி மாலை குறி – கைந்:32/2,3

மேல்


செல்லாயோ (2)

செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 40/21

மேல்


செல்லார் (9)

விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார்/நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – குறு 130/2,3
ஒழிந்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார்/இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 111/1
பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார்/சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற – அகம் 125/18,19
கால் ஆறும் செல்லார் கருனையால் துய்ப்பவே – நாலடி:27 8/3
நிரல்பட செல்லார் நிழல் மிதித்து நில்லார் – ஆசாரக்:83/1
நின்றுழியும் செல்லார் விடல் – ஆசாரக்:93/3
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் – பழ:164/2
கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் – சிறுபஞ்:78/3

மேல்


செல்லாரும் (1)

செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா – நாலடி:31 3/2

மேல்


செல்லாரே (2)

அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் – சிறுபஞ்:50/3
ஒழுக்கம் உடையவர் செல்லாரே செல்லின் – ஏலாதி:62/3

மேல்


செல்லாவழி (1)

சொல் செல்லாவழி சொலவு நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 7/1

மேல்


செல்லாவாம் (4)

செல்லாவாம் நல்கூர்ந்தார் சொல் – நாலடி:12 5/4
செல்லாவாம் செற்றார் சினம் – நாலடி:18 8/4
செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை – நாலடி:29 3/2
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி – நாலடி:29 10/2

மேல்


செல்லாள் (4)

வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/5
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/13
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள்/முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/13,14
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2

மேல்


செல்லான் (7)

படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர – அகம் 397/8
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால் – புறம் 301/9
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் – புறம் 304/7
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து – குறள்:104 9/1
செல்லான் சிறியார் இனம் சேரான் சொல்லும் – ஏலாதி:19/2
புல்லான் பிறர்பால் புலால் மயங்கல் செல்லான்
குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி – ஏலாதி:42/2,3

மேல்


செல்லி (1)

மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான் – அகம் 216/12

மேல்


செல்லிய (1)

செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர் – ஐங் 378/1

மேல்


செல்லின் (4)

கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின்/நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/3,4
செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின்/புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 62/3,4

மேல்


செல்லினும் (4)

செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு – நற் 16/3
பல நாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும்/தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/2,3
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும்/கடவன் பாரி கைவண்மையே – புறம் 106/4,5
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8

மேல்


செல்லு (1)

செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட – கலி 3/12

மேல்


செல்லுநர் (3)

அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/3
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12

மேல்


செல்லுநர்க்கு (1)

கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு/உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/12,13

மேல்


செல்லும் (44)

செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 394
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் – மலை 525
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே – நற் 9/12
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப – நற் 254/5
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/2
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் – ஐங் 214/5
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும்/காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/7,8
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3
வறன் நீந்தி நீ செல்லும் நீள் இடை நினைப்பவும் – கலி 3/2
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும்/கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 80/10,11
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும்/ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 125/24
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும்/சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/6,7
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும்/கான யானை கவின் அழி குன்றம் – அகம் 123/3,4
உரையொடு செல்லும் அன்பினர் பெறினே – அகம் 255/19
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே – அகம் 324/14
செல்லும் அன்னோ மெல்லம்புலம்பன் – அகம் 330/6
செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் – புறம் 18/13
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும்/வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பாலுள்ளும் – புறம் 183/7,8
நின் உரை செல்லும் ஆயின் மற்று – புறம் 254/6
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
தொடுத்து ஆறு செல்லும் சுரம் – நாலடி:1 5/4
கல்லாரேஆயினும் செல்வர் வாய் சொல் செல்லும்
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி – நாலடி:12 5/2,3
பைய தாம் செல்லும் நெறி – நாலடி:31 9/4
மனைக்கு பாழ் வாணுதல் இன்மை தான் செல்லும்
திசைக்கு பாழ் நட்டோரை இன்மை இருந்த – நான்மணி:20/1,2
சேனை போல் செல்லும் மழை – கார்40:20/4
விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் – திணை50:16/4
சென்றக்கால் செல்லும் வாய் என்னோ இரும் சுரத்து – திணை150:68/1
ஏழைதான் செல்லும் இனிது – திணை150:72/4
செல்லும் வாய் எல்லாம் செயல் – குறள்:4 3/2
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து – குறள்:25 10/2
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1
செல்லும் வாய் நோக்கி செயல் – குறள்:68 3/2
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் – குறள்:127 9/1
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:60/3
நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:72/3
செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே – பழ:99/3
செம்மாந்து செல்லும் செறுநரை அட்டவர் – பழ:131/1
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம் – பழ:213/3
உரையாமை செல்லும் உணர்வு – சிறுபஞ்:20/4

மேல்


செல்லும்-காலை (1)

நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை – புறம் 169/1

மேல்


செல்லும்-கொல் (1)

செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8

மேல்


செல்லும்-கொல்லோ (1)

எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ/எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/13,14

மேல்


செல்லும்-மார் (1)

எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/7

மேல்


செல்லும்கொல் (3)

ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் – ஐந்50:33/3
கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை – ஐந்70:42/3
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல்
நல் வளை சோர நடந்து – ஐந்70:62/3,4

மேல்


செல்லுமோ (1)

வேட்டம் செல்லுமோ நும் இறை எனவே – அகம் 388/26

மேல்


செல்லூர் (2)

அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர்/கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/3,4

மேல்


செல்லேம் (3)

வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம்/நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் – நற் 52/5,6
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை – அகம் 261/11
நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின் – அகம் 376/12

மேல்


செல்லேன் (6)

மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/16
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன்/செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென – அகம் 14/14,15
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன்/மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/11,12
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே – புறம் 394/18
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/14
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/14

மேல்


செல்வ (33)

அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ/ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 255,256
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ/குன்றம் கொன்ற குன்றா கொற்றத்து – திரு 265,266
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந – பெரும் 456
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த – குறு 148/1
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/4
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப – பதி 38/12
செல்வர் செல்வ சேர்ந்தோர்க்கு அரணம் – பதி 59/10
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ/பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/5,6
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 73/12
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட – பரி 3/87
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து – பரி 5/58
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் – பரி 23/5
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 50/14
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 56/12
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ/நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 320/3
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
செல்வ காலை நிற்பினும் – புறம் 215/8
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் – ஐந்50:1/2
செல்வ செவிலியால் உண்டு – குறள்:76 7/2
செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின் – திரி:7/2
செல்வ திருத்துளார் செம்மல் செரு அடு தோள் – திரி:106/1
செல்வ துணைமையும் தம் வாழ்நாள் துணைமையும் தாம் – பழ:274/1

மேல்


செல்வக்கடுங்கோ (1)

செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் – புறம் 387/30

மேல்


செல்வக்கோமான் (1)

செல்வக்கோமான் பாடினை செலினே – பதி 67/23

மேல்


செல்வக்கோவே (1)

செல்வக்கோவே சேரலர் மருக – பதி 63/16

மேல்


செல்வங்கள் (2)

கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள்/தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 17/3

மேல்


செல்வத்தால் (1)

செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/18

மேல்


செல்வத்தான் (1)

பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/11

மேல்


செல்வத்திற்கு (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை – குறள்:18 8/1

மேல்


செல்வத்தின் (1)

சிறியவர் எய்திய செல்வத்தின் மாண்ட – பழ:70/1

மேல்


செல்வத்து (16)

மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து/இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல – திரு 181,182
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து/இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 120,121
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் – நற் 182/4
பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து/வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/22,23
பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் – பதி 82/12
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து/புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 68/24
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து/எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/11,12
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/12
செல்வத்து பயனே ஈதல் – புறம் 189/7
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் – புறம் 381/10
நிறை பெரும் செல்வத்து நின்றக்கடைத்தும் – நாலடி:36 10/3
மன்னிய செல்வத்து பொச்சாப்பு நீத்தானும் – திரி:30/2
உடை பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை – பழ:200/1
இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து
இடர் இன்றி ஏமார்ந்திருந்தாரே என்றும் – பழ:255/2,3

மேல்


செல்வத்துள் (4)

செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர் – கலி 25/19
அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம் – குறள்:25 1/1
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் – குறள்:42 1/1
செல்வத்துள் எல்லாம் தலை – குறள்:42 1/2

மேல்


செல்வத்தை (2)

செல்வத்தை தேய்க்கும் படை – குறள்:56 5/2
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் – பழ:320/1,2

மேல்


செல்வதனை (1)

பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை
ஊராண்மை ஆக்கிக்கொளல் – ஐந்70:54/3,4

மேல்


செல்வது (5)

எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது/அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 12 10/1
செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது – நான்மணி:15/3
தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – குறள்:77 7/1
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/2

மேல்


செல்வதோ (1)

இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ/தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ – கலி மேல்