சி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்கர் 1
சிகரம் 1
சிகழிகை 2
சிகை 3
சிகையும் 1
சிட்டன் 2
சித்தம் 1
சித்திர 1
சிதட்டு 1
சிதடர் 1
சிதடன் 1
சிதடி 3
சிதடியின் 1
சிதடும் 1
சிதர் 21
சிதர்ந்த 1
சிதர்ந்தவை 1
சிதர்ந்து 3
சிதர்வை 1
சிதர 1
சிதரல் 2
சிதரினும் 1
சிதல் 2
சிதலை 9
சிதவலர் 1
சிதவலிப்பு 1
சிதற 2
சிதறல் 1
சிதறி 26
சிதறிய 1
சிதறியவை 1
சிதறு 3
சிதறுபு 1
சிதறும் 3
சிதறூஉ 1
சிதாரேன் 1
சிதாஅர் 13
சிதை 11
சிதைக்கலாதார் 1
சிதைக்கும் 11
சிதைக்கும்-மார் 1
சிதைக்கும்மே 1
சிதைகுவது 2
சிதைத்த 8
சிதைத்தது 2
சிதைத்ததை 3
சிதைத்தல் 1
சிதைத்தலும் 1
சிதைத்தான் 2
சிதைத்தானை 2
சிதைத்து 2
சிதைத்தும் 1
சிதைத்தோர் 1
சிதைத்தோர்க்கும் 1
சிதைதர 1
சிதைதல் 1
சிதைதலின் 1
சிதைந்த 6
சிதைந்தது 1
சிதைந்தனவே 1
சிதைந்தால் 1
சிதைந்து 10
சிதைப்ப 1
சிதைப்பதுவே 1
சிதைப்பான் 1
சிதைப்போர் 1
சிதைபு 2
சிதைய 39
சிதையா 3
சிதையாதவர் 1
சிதையாதி 1
சிதையாது 1
சிதையாமல் 1
சிதையும் 3
சிதையூஉ 1
சிதைவிடத்து 1
சிதைவு 5
சிதைஇ 1
சிதைஇய 1
சிந்தனையும் 1
சிந்தாமை 1
சிந்திக்க 1
சிந்தித்து 3
சிந்தித்தும் 1
சிந்திப்பின் 2
சிந்தியா 1
சிந்தியாதானும் 1
சிந்தியார் 2
சிந்தியேன் 1
சிந்துவாரம் 1
சிந்தை 1
சிந்தையால் 1
சிந்தையான் 1
சிந்தையும் 1
சிமய 1
சிமிலி 1
சிமிழ்த்த 1
சிமை 22
சிமை-தொறும் 1
சிமைய 19
சிமையத்து 3
சிமையம் 1
சிரகத்தால் 1
சிரங்கு 2
சிரத்து 1
சிரத்தையால் 1
சிரம் 2
சிரமம் 1
சிரல் 12
சிரல்வாய் 1
சிரற்றாது 1
சிரற்று 1
சிரறியவன் 1
சிரறு 2
சிரறுபு 1
சிரித்த 1
சிரித்து 3
சில் 102
சில்_காற்று 1
சில்_பத_உணவின் 1
சில்_மொழி 1
சில்_ஐம்_கூந்தல் 1
சில்கி 1
சில்லை 1
சில்லைக்கண் 1
சில 40
சில_சில 1
சிலதர் 1
சிலம்ப 18
சிலம்பலின் 1
சிலம்பன் 2
சிலம்பாறு 1
சிலம்பி 8
சிலம்பிக்கு 1
சிலம்பில் 35
சிலம்பின் 53
சிலம்பு 40
சிலம்பு_அகத்து 1
சிலம்பு_அகம் 2
சிலம்பும் 6
சிலம்பே 1
சிலம்பொடு 1
சிலமொழி 1
சிலர் 3
சிலர்க்கு 1
சிலரும் 1
சிலரே 2
சிலரொடு 1
சிலவால் 1
சிலவினும் 2
சிலவே 7
சிலை 53
சிலை-பால் 1
சிலைக்கும் 8
சிலைத்தலின் 1
சிலைத்தார் 1
சிலைத்து 3
சிலைதரும் 1
சிலைப்ப 8
சிலைப்பவை 1
சிலைப்பின் 2
சிலைப்பினும் 2
சிலைப்பு 1
சிலையர் 1
சிலையார்க்கு 1
சிலையின் 1
சிலையும் 1
சிவக்கும் 1
சிவண 2
சிவணி 1
சிவணிய 1
சிவந்த 23
சிவந்தன்று 1
சிவந்தன 2
சிவந்தனவே 1
சிவந்தனை 2
சிவந்து 14
சிவந்தே 1
சிவப்ப 15
சிவப்பு 6
சிவப்பு-உற 1
சிவப்பொடு 1
சிவப்போள் 1
சிவல் 1
சிவலும் 1
சிவலை 1
சிவிகை 1
சிவிகையும் 1
சிவிறியர் 1
சிள் 1
சிள்வீடு 4
சிற்சில 2
சிற்றடிசில் 1
சிற்றளவால் 1
சிற்றறம் 1
சிற்றறிவினார் 1
சிற்றாய்த்தியர் 1
சிற்றாள் 2
சிற்றாளி 1
சிற்றாற்று 1
சிற்றியாற்று 1
சிற்றில் 11
சிற்றிலுள் 1
சிற்றின்பம் 1
சிற்றினத்தார் 1
சிற்றினம் 3
சிற்றூரும் 1
சிற்றெழால் 1
சிறக்க 19
சிறக்கணித்தான் 1
சிறக்கும் 2
சிறகர் 4
சிறகரால் 1
சிறகரின் 1
சிறகால் 1
சிறகின் 1
சிறகு 6
சிறத்தல் 2
சிறத்தலின் 2
சிறந்த 54
சிறந்தக்கால் 1
சிறந்தது 8
சிறந்தமை 1
சிறந்தவர் 1
சிறந்தவர்க்கும் 1
சிறந்தவள் 1
சிறந்தவற்றால் 1
சிறந்தவன் 1
சிறந்தவை 1
சிறந்தன்று 12
சிறந்தன்று-மன்னே 1
சிறந்தன 2
சிறந்தனம் 1
சிறந்தனள் 1
சிறந்தனை 1
சிறந்தாயே 1
சிறந்தார் 4
சிறந்தார்க்கு 1
சிறந்தான் 1
சிறந்தானை 1
சிறந்தானோடு 1
சிறந்திசினோரே 1
சிறந்து 75
சிறந்தே 1
சிறந்தோர் 3
சிறந்தோர்_உலகம் 1
சிறந்தோரும் 1
சிறந்தோன் 1
சிறப்ப 20
சிறப்பவும் 1
சிறப்பிற்று 1
சிறப்பிற்றே 1
சிறப்பின் 86
சிறப்பினர்ஆயினும் 1
சிறப்பினஆயினும் 1
சிறப்பினுள் 1
சிறப்பினை 2
சிறப்பினோடு 1
சிறப்பினோன் 2
சிறப்பு 34
சிறப்புடைமை 1
சிறப்பும் 3
சிறப்பே 2
சிறப்பொடு 3
சிறப்போய் 1
சிறவாது 1
சிறார்க்கு 1
சிறாரும் 1
சிறாரோடு 1
சிறாஅர் 24
சிறாஅரும் 1
சிறாஅரொடு 1
சிறாஅன் 2
சிறாஅஅர் 1
சிறிதா 1
சிறிதாய் 1
சிறிதால் 2
சிறிதானும் 2
சிறிதிற்கு 1
சிறிதினால் 1
சிறிது 50
சிறிதும் 3
சிறிதுஆயின் 4
சிறிதுஆயினும் 1
சிறிதுஎனினும் 1
சிறிதே 14
சிறிதேனும் 1
சிறிய 20
சிறியர் 3
சிறியரும் 2
சிறியரோடு 1
சிறியவர் 5
சிறியவர்கட்கு 1
சிறியவன் 1
சிறியவனும் 1
சிறியவும் 2
சிறியார் 17
சிறியார்க்கு 2
சிறியார்கண் 1
சிறியாரை 5
சிறியாரோடு 1
சிறியிலை 18
சிறியோரை 2
சிறியோற்கு 1
சிறியோன் 1
சிறு 395
சிறு_கரும்_காக்கை 1
சிறு_சொல் 1
சிறு_தேர் 2
சிறு_மனை 5
சிறு_மீன் 1
சிறு_வித்தம் 1
சிறு_வெண்_காக்கை 17
சிறுகனையா 1
சிறுகா 1
சிறுகாமை 1
சிறுகாரோடன் 1
சிறுகாலை 3
சிறுகாலையே 1
சிறுகி 1
சிறுகு 1
சிறுகுடி 69
சிறுகுடியானே 3
சிறுகுடியீரே 2
சிறுகுடியோரே 2
சிறுகுபு 2
சிறுகுபு_சிறுகுபு 1
சிறுகும் 1
சிறுகுவ 1
சிறுசெங்குரலி 1
சிறுதினை 31
சிறுதொழில் 1
சிறுபஞ்சமூலம் 2
சிறுபறை 3
சிறுபுறத்து 3
சிறுபுறம் 16
சிறுமலை 1
சிறுமாரோடம் 1
சிறுமி 1
சிறுமை 17
சிறுமைக்கு 1
சிறுமைக்கும் 1
சிறுமைத்து 1
சிறுமைத்தேஆயினும் 1
சிறுமைதான் 2
சிறுமையள் 2
சிறுமையின் 3
சிறுமையும் 5
சிறுமையுள் 1
சிறுமையொடு 3
சிறுவ 1
சிறுவர் 3
சிறுவரின் 1
சிறுவரும் 1
சிறுவன் 7
சிறுவனை 2
சிறை 114
சிறைசெய்வர் 1
சிறைநின்று 1
சிறைப்பிடித்தாள் 1
சிறைய 2
சிறையதுவே 1
சிறையான் 1
சிறையின் 2
சிறையும் 3
சிறையே 1
சின் 10
சின்_மொழி 2
சின்மொழி 2
சின்னீர் 1
சின்னீரை 1
சின 74
சினத்த 6
சினத்தர் 1
சினத்தன் 2
சினத்தால் 1
சினத்தான் 2
சினத்தில் 1
சினத்தின் 1
சினத்தினனே 1
சினத்து 4
சினத்தை 2
சினத்தொடு 1
சினந்து 1
சினம் 83
சினமும் 1
சினவல் 5
சினவலின் 1
சினவலும் 1
சினவாதீமோ 1
சினவாது 1
சினவாய் 1
சினவிய 1
சினவின் 1
சினவு 1
சினவுவது 1
சினவுவாய் 2
சினவுவென் 1
சினன் 2
சினனே 2
சினை 233
சினை-தொறும் 3
சினை-தொறூஉம் 1
சினை-தோறும் 1
சினைப்பது 1
சினைய 8
சினையவாய் 1
சினையவும் 2
சினையின் 2
சினையொடும் 1
சினைஇ 11
சினைஇய 5
சினைஇயோர் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

சிக்கர் (1)

சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் – சிறுபஞ்:74/1

மேல்


சிகரம் (1)

சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21

மேல்


சிகழிகை (2)

பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை/நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 96/9

மேல்


சிகை (3)

சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/64
மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் – நாலடி:1 1/2

மேல்


சிகையும் (1)

இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் – நாலடி:2 8/2

மேல்


சிட்டன் (2)

சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து – சிறுபஞ்:91/4
சிட்டன் என்று எண்ணப்படும் – சிறுபஞ்:92/4

மேல்


சித்தம் (1)

செறி நகை சித்தம் திகைத்து – பரி 20/47

மேல்


சித்திர (1)

சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய் – திணை50:42/3

மேல்


சிதட்டு (1)

சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2

மேல்


சிதடர் (1)

சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் – சிறுபஞ்:74/1

மேல்


சிதடன் (1)

துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல – புறம் 73/7

மேல்


சிதடி (3)

சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து – பதி 23/2
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13
சிதடி கரையும் திரிந்து – திணை150:83/4

மேல்


சிதடியின் (1)

செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது – முது:4 5/1

மேல்


சிதடும் (1)

சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1

மேல்


சிதர் (21)

சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை – சிறு 254
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் – அகம் 25/9
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/3
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/18
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் – அகம் 294/11
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் – அகம் 362/13
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி – புறம் 381/12
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் – நாலடி:40 4/1

மேல்


சிதர்ந்த (1)

செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/3

மேல்


சிதர்ந்தவை (1)

நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் – அகம் 304/2

மேல்


சிதர்ந்து (3)

உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/18
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7

மேல்


சிதர்வை (1)

பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – பெரும் 468

மேல்


சிதர (1)

விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர/பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி – அகம் 64/9,10

மேல்


சிதரல் (2)

சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது – மது 244
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/4

மேல்


சிதரினும் (1)

வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே – புறம் 277/6

மேல்


சிதல் (2)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்றுஆயினும் – நாலடி:15 7/1

மேல்


சிதலை (9)

நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/3
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை/ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/3,4
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த – அகம் 149/1
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த – அகம் 167/19
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/9
சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை – நாலடி:20 7/1
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் – சிறுபஞ்:74/1

மேல்


சிதவலர் (1)

தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர்/நன்று நன்று என்னும் மாக்களொடு – குறு 146/3,4

மேல்


சிதவலிப்பு (1)

சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் – சிறுபஞ்:62/3

மேல்


சிதற (2)

வாழை பூவின் வளை முறி சிதற/முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க – புறம் 237/11,12
கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து – ஐந்70:18/1

மேல்


சிதறல் (1)

நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல்/வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் – புறம் 114/4,5

மேல்


சிதறி (26)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி/தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 8,9
குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி/முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 229,230
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி/மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 231,232
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி/அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 24,25
பெயல் உறழ கணை சிதறி/பல புரவி நீறு உகைப்ப – மது 183,184
தேரொடு மா சிதறி/சூடு-உற்ற சுடர் பூவின் – மது 224,225
வால் அரிசி பலி சிதறி/பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 165,166
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி/பலர் புகு மனை பலி புதவின் – பட் 178,179
பன் மலர் சிதறி பரவு-உறு பலிக்கே – நற் 322/12
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/4
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி/யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/1,2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி/கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/1,2
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி/ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/4,5
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி/ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/20,21
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி/கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய – பதி 50/2,3
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி/ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 4/6,7
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி/விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/5,6
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/4
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி/பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் – அகம் 334/8,9
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/4
அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை – புறம் 361/5
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு – திணை150:64/4

மேல்


சிதறிய (1)

வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3

மேல்


சிதறியவை (1)

பவழம் சிதறியவை போல கோபம் – கார்40:5/3

மேல்


சிதறு (3)

ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3

மேல்


சிதறுபு (1)

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு/அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி மேல்


சிதறும் (3)

பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
நலம் சான்ற கலம் சிதறும்/பல் குட்டுவர் வெல் கோவே – மது 104,105
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3

மேல்


சிதறூஉ (1)

விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ/கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி மேல்


சிதாரேன் (1)

பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி – புறம் 150/2

மேல்


சிதாஅர் (13)

துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி – பொரு 81
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய – பொரு 154
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை – பதி 12/20
திறன் இல் சிதாஅர் வறுமை நோக்கி – அகம் 337/12
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர்/ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/3,4
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/5
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ – புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி – புறம் 381/12
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/6
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை – புறம் 392/14
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி – புறம் 393/16
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/19
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/10

மேல்


சிதை (11)

பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் – பதி 15/13
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை/செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/64
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான் – ஏலாதி:34/1

மேல்


சிதைக்கலாதார் (1)

செம்மல் சிதைக்கலாதார் – குறள்:88 10/2

மேல்


சிதைக்கும் (11)

இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் – ஐங் 170/2
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும்/மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை – கலி 5/14
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும்/தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/2,3
ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை – நான்மணி:11/4
மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை – நான்மணி:21/1
பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த – நான்மணி:21/2
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் – நான்மணி:21/3
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும்
கூடார்கண் கூடிவிடின் – நான்மணி:21/3,4
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் – திணை150:152/3
தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ – திணை150:152/4

மேல்


சிதைக்கும்-மார் (1)

அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7

மேல்


சிதைக்கும்மே (1)

பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே – ஐங் 139/3

மேல்


சிதைகுவது (2)

சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 120/13
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 398/21

மேல்


சிதைத்த (8)

பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி – அகம் 187/6
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் – அகம் 251/10
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் – அகம் 343/5
தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை – நாலடி:18 9/3
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் – நாலடி:23 5/3

மேல்


சிதைத்தது (2)

பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் – பரி 7/26
வண்டல் சிதைத்தது என்றேன் – ஐந்50:44/4

மேல்


சிதைத்ததை (3)

பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை/புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/15,16
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை/என ஆங்கு – கலி மேல்


சிதைத்தல் (1)

நல்ல என்னாது சிதைத்தல்/வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – புறம் 37/13,14

மேல்


சிதைத்தலும் (1)

நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/24

மேல்


சிதைத்தான் (2)

மேனி சிதைத்தான் துறை – கலி 131/20
நயந்து நலம் சிதைத்தான்/மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ – கலி மேல்


சிதைத்தானை (2)

தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு – கலி 142/44
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/45

மேல்


சிதைத்து (2)

தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் – பழ:164/4
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/2

மேல்


சிதைத்தும் (1)

பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட – அகம் 27/14

மேல்


சிதைத்தோர் (1)

பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர்/இன்னும் வாரார் ஆயின் – குறு 319/6,7

மேல்


சிதைத்தோர்க்கும் (1)

மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும்/பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் – புறம் 34/2,3

மேல்


சிதைதர (1)

செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர/கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி மேல்


சிதைதல் (1)

சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய – புறம் 25/9

மேல்


சிதைதலின் (1)

தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7

மேல்


சிதைந்த (6)

செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
எறிந்து சிதைந்த வாள் – பதி 69/5
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
தேன் சிதைந்த வரை போல – புறம் 22/5
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் – புறம் 350/2
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/6

மேல்


சிதைந்தது (1)

சிதைந்தது மன்ற நீ சிவந்தனை நோக்கலின் – பதி 27/1

மேல்


சிதைந்தனவே (1)

புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே/இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி – நற் 256/4,5

மேல்


சிதைந்தால் (1)

கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால்
இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை – சிறுபஞ்:72/1,2

மேல்


சிதைந்து (10)

எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து/சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் – பதி 67/17,18
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி 91/4
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/24
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து/கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் – புறம் 95/4,5
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால் – நாலடி:8 1/3
கூறார் தம் வாயின் சிதைந்து – நாலடி:16 6/4

மேல்


சிதைப்ப (1)

பட்டம் சிதைப்ப வரும் – ஐந்70:43/4

மேல்


சிதைப்பதுவே (1)

முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/4

மேல்


சிதைப்பான் (1)

ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான்/ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி மேல்


சிதைப்போர் (1)

உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1

மேல்


சிதைபு (2)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு/சூடி_சூடி தொழுது தொழுது – பரி மேல்


சிதைய (39)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய/பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 208,209
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 173
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய/காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் – நற் 23/4,5
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி – நற் 150/2
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் – நற் 235/5
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய/வீங்கு நீர் வார கண்டும் – நற் 325/7,8
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட – நற் 363/7
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/6
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய/ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/2,3
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/3
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே – ஐங் 49/4
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய/கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/3,4
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் – பதி 38/5
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய/தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 36/4
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது – அகம் 120/8
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/15
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/20
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் – அகம் 152/7
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய/பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே – அகம் 172/17,18
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/22
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் – அகம் 177/1
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
பெரும் கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர் – அகம் 213/17
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/18
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய/எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/2,3
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/13
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய/கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/5,6
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் – புறம் 309/1
செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும் – பழ:90/1

மேல்


சிதையா (3)

மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
காணாமோ என காலின் சிதையா/நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும் – அகம் 110/19,20
நல் எழில் சிதையா ஏமம் – அகம் 220/21

மேல்


சிதையாதவர் (1)

நல்லர் சிதையாதவர் – நான்மணி:67/4

மேல்


சிதையாதி (1)

நடந்து சிதையாதி நீ – ஐந்50:42/4

மேல்


சிதையாது (1)

ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16

மேல்


சிதையாமல் (1)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – குறள்:58 8/1

மேல்


சிதையும் (3)

சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும் – பரி 10/54
சிதையும் இடர் ஆய்விடும் – பழ:227/4
மேனி சிதையும் பசந்து – கைந்:1/4

மேல்


சிதையூஉ (1)

வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ/பலவின் பழத்துள் தங்கும் – அகம் 292/13,14

மேல்


சிதைவிடத்து (1)

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – குறள்:60 7/1

மேல்


சிதைவு (5)

சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 132/6
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ – அகம் 392/4
சான்றவர் கேண்மை சிதைவு இன்றாய் ஊன்றி – ஐந்70:5/1
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள்:12 2/1

மேல்


சிதைஇ (1)

வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9

மேல்


சிதைஇய (1)

அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1

மேல்


சிந்தனையும் (1)

செல்பவோ சிந்தனையும் ஆகாதால் நெஞ்சு எரியும் – திணை150:83/1

மேல்


சிந்தாமை (1)

காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து – திணை150:114/2

மேல்


சிந்திக்க (1)

சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க – பரி 20/68

மேல்


சிந்தித்து (3)

கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:28/2
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் – ஆசாரக்:4/2
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் – பழ:332/3

மேல்


சிந்தித்தும் (1)

உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும்/ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒரு கை – முல் 74,75

மேல்


சிந்திப்பின் (2)

ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின்
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் – ஆசாரக்:38/2,3
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து – சிறுபஞ்:91/4

மேல்


சிந்தியா (1)

சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் – கைந்:23/1

மேல்


சிந்தியாதானும் (1)

வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் – திரி:45/3

மேல்


சிந்தியார் (2)

சிந்தியார் சிற்றறிவினார் – நாலடி:33 9/4
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2

மேல்


சிந்தியேன் (1)

இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18

மேல்


சிந்துவாரம் (1)

வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம்/தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 89,90

மேல்


சிந்தை (1)

கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1

மேல்


சிந்தையால் (1)

சிந்தையால் நீர் என்று செத்து தவா ஓடும் – கைந்:24/2

மேல்


சிந்தையான் (1)

சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் – சிறுபஞ்:31/3

மேல்


சிந்தையும் (1)

பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் – திரி:23/3

மேல்


சிமய (1)

தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1

மேல்


சிமிலி (1)

பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர – மது 483

மேல்


சிமிழ்த்த (1)

வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று – குறள்:28 4/2

மேல்


சிமை (22)

வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/11
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை/அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/34,35
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90
உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை/நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது – அகம் 159/13,14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை/பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த – அகம் 190/6,7
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை/பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 192/14,15
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து – அகம் 218/5
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை/வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/21,22
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை/கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/12,13
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர – அகம் 291/15
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை/புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/13,14
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/18
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை/ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் – புறம் 152/30,31
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை/பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி – புறம் 158/11,12
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34

மேல்


சிமை-தொறும் (1)

துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும்/வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு – பரி மேல்


சிமைய (19)

இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய/மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து – மது 3,4
பனி வார் சிமைய கானம் போகி – மது 148
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 138
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து – பரி 23/2
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 3/6
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/11
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் – அகம் 215/1
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
வேய் கண் உடைந்த சிமைய/வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/17,18
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந – புறம் 139/8
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
இமையத்து அனையார்கண் இல்லை சிமைய
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/2,3

மேல்


சிமையத்து (3)

நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 253
கலை தாய உயர் சிமையத்து/மயில் அகவும் மலி பொங்கர் – மது 332,333
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2

மேல்


சிமையம் (1)

வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே – அகம் 378/24

மேல்


சிரகத்தால் (1)

அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7

மேல்


சிரங்கு (2)

கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் – ஏலாதி:57/1
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/2

மேல்


சிரத்து (1)

திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71

மேல்


சிரத்தையால் (1)

சிரத்தையால் செங்கழுநீர் சூடி பரத்தை – திணை150:144/2

மேல்


சிரம் (2)

சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74

மேல்


சிரமம் (1)

பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம்
ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் – ஏலாதி:57/2,3

மேல்


சிரல் (12)

புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல்/வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 181,182
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் – நற் 61/8
பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி – நற் 169/4
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/2
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/3
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த – அகம் 324/10
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/2
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் – கள40:5/3
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல்
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே – திணை150:141/2,3

மேல்


சிரல்வாய் (1)

சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி நிரல் ஒப்ப – கார்40:36/1

மேல்


சிரற்றாது (1)

சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 97/29

மேல்


சிரற்று (1)

தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4

மேல்


சிரறியவன் (1)

சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு – பொரு 124

மேல்


சிரறு (2)

சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/13
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி – பதி 74/8

மேல்


சிரறுபு (1)

சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் – கலி 88/13

மேல்


சிரித்த (1)

நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198

மேல்


சிரித்து (3)

வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
சாற்றும்கொல் சால சிரித்து – நாலடி:5 9/4
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து
செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் – நாலடி:5 10/1,2

மேல்


சில் (102)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 16
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 234
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் – பெரும் 340
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் – நெடு 54
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/8
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/4
தோய் மடல் சில் நீர் போல – நற் 133/10
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/8
சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/11
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே – நற் 198/8
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் – நற் 364/5
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/2
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி – குறு 280/2
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் – ஐங் 49/2
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 40/21
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 57/6
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் – பதி 76/11
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் – பதி 78/3
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/15
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/10
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/6
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ – அகம் 163/4
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – அகம் 174/14
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து – அகம் 187/12
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் – அகம் 224/16
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம் – அகம் 301/4
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/20
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/13
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் – அகம் 325/14
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் – அகம் 368/12
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது – அகம் 371/7
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த – அகம் 390/16
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி – அகம் 391/9
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து – புறம் 60/5
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/2
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
சில் ஓதி பல் இளைஞருமே – புறம் 139/2
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் – புறம் 154/3
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப – புறம் 173/7
குட பால் சில் உறை போல – புறம் 276/5
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் – புறம் 325/3
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் – கார்40:21/3
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் – கார்40:36/3
போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால் – ஐந்50:11/3
செந்நெல் விளை வயல் ஊரன் சில் பகல் – திணை50:34/1
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் – திரி:47/1
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால் – ஆசாரக்:76/3
சில் – கைந்:28/3

மேல்


சில்_காற்று (1)

சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358

மேல்


சில்_பத_உணவின் (1)

சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64

மேல்


சில்_மொழி (1)

சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி/நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி மேல்


சில்_ஐம்_கூந்தல் (1)

சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6

மேல்


சில்கி (1)

நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி/வைகுறு_மீனின் தோன்றும் – அகம் 17/20,21

மேல்


சில்லை (1)

சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/6

மேல்


சில்லைக்கண் (1)

சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை – நாலடி:38 7/2

மேல்


சில (40)

நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ – நற் 363/9
சில மெல்லியவே கிளவி – குறு 70/4
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/8
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு – ஐங் 259/2
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/13
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப – பதி 52/20
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/39
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/39
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66
சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/3
பெருந்தகாய் கூறு சில/எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 85/7
நுந்தை பால் உண்டி சில/நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/28,29
பாராட்டை பாலோ சில/செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 142/43
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/19
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் – அகம் 173/6
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து – அகம் 253/8
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில/அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/4,5
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் – புறம் 166/16
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/13
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில/நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/1,2
சில சொல்லால் பல கேள்வியர் – புறம் 360/2
கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில
மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல தெள்ளிதின் – நாலடி:14 5/1,2
நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின் – நாலடி:16 4/3
சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா – நாலடி:21 4/2
சில நாளும் ஒட்டாரோடு ஒட்டார் பல நாளும் – நாலடி:22 4/2
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – குறள்:65 9/2
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/2
வெண்பா உரைப்பன் சில – சிறுபஞ்:0/4

மேல்


சில_சில (1)

கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில/ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி மேல்


சிலதர் (1)

சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – பெரும் 324

மேல்


சிலம்ப (18)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப/புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/8,9
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப/நீ இவண் வரூஉம்-காலை – ஐங் 238/3,4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் – ஐங் 264/3
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப/அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 38/8
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் – கலி 90/11
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து – அகம் 22/9
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப/படு மழை உருமின் முழங்கும் – அகம் 389/22,23
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/3
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/7

மேல்


சிலம்பலின் (1)

நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென – கலி 45/6

மேல்


சிலம்பன் (2)

விண் தோய் மா மலை சிலம்பன்/ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/6,7
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன்
நின் குறை என்னும் நினைப்பினனாய் பொன் குறையும் – திணை150:31/1,2

மேல்


சிலம்பாறு (1)

சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/22

மேல்


சிலம்பி (8)

சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் – பெரும் 236
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க – நெடு 59
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் – நற் 189/9
சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/13
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி/ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர – அகம் 111/5,6
சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் – அகம் 199/5
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி – அகம் 224/8
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் – அகம் 293/3

மேல்


சிலம்பிக்கு (1)

சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு – சிறுபஞ்:9/1

மேல்


சிலம்பில் (35)

நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி – திரு 238
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 58
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில்/படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் – மலை 14,15
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் – நற் 7/8
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை – நற் 188/1
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில்/துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/7,8
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/5
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த – நற் 379/12
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய – நற் 399/4
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில்/சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/1,2
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை – குறு 76/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில்/தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் – ஐங் 270/1,2
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனா – கலி 52/17
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் – அகம் 12/12
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில்/குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/8,9
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த – அகம் 147/1
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில்/களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே – அகம் 152/13,14
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில்/பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/1,2
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில்/கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் – அகம் 198/14,15
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில்/கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ – அகம் 205/16,17
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில்/கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/3,4
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில்/பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/18,19
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று – அகம் 328/12
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் – அகம் 328/14
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/9
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் – புறம் 116/11

மேல்


சிலம்பின் (53)

நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் – நெடு 100
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின்/வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 99,100
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/2
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின்/கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/2,3
முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் – நற் 295/1
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் – நற் 304/4
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த – நற் 317/1
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்/வான் தோய் மா மலை கிழவனை – நற் 365/7,8
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின்/கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/1,2
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த – குறு 282/5
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை – குறு 360/7
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/2
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி – ஐங் 243/1
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் – ஐங் 278/1
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/20
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் – பரி 16/2
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின்/வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 125/16
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/8
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் – அகம் 47/17
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின்/ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/5,6
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/11
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின்/மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/14,15
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின்/ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் – அகம் 168/8,9
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/7
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 249/15
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/3
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்/நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/14,15
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய – அகம் 282/1
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் – அகம் 282/4
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின்/குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் – புறம் 136/12,13
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/10
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி – புறம் 158/21
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின்
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் – திணை50:8/1,2

மேல்


சிலம்பு (40)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் – மது 444
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 162
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/5
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று – நற் 110/5
சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – நற் 279/10
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் – நற் 294/8
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன – ஐங் 293/1
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
நும் மனை சிலம்பு கழீஇ அயரினும் – ஐங் 399/1
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு – பரி 11/32
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
நீள் தாழ்பு தோக்கை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும் – கலி 46/26
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் – அகம் 49/17
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக – அகம் 261/5
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 321/15
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் – அகம் 362/13
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ – அகம் 369/25
பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப பெயர்வனள் வைகலும் – அகம் 383/12
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 385/17
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2

மேல்


சிலம்பு_அகத்து (1)

இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299

மேல்


சிலம்பு_அகம் (2)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22

மேல்


சிலம்பும் (6)

பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு – மது 90
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் – நெடு 100
பன்றி_பறையும் குன்றக சிலம்பும்/என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 344,345
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை – குறு 360/7
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால – பரி 20/80
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8

மேல்


சிலம்பே (1)

மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2

மேல்


சிலம்பொடு (1)

செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6

மேல்


சிலமொழி (1)

புலம் எலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி
தூதொடு வந்த மழை – கார்40:26/3,4

மேல்


சிலர் (3)

தொடர்பு உடையேம் என்பார் சிலர் – நாலடி:12 3/4
சிலர் பலர் நோலாதவர் – குறள்:27 10/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் – குறள்:129 9/1

மேல்


சிலர்க்கு (1)

பலர்க்கு ஆற்றி கெட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலர்க்கு ஆற்றி – நாலடி:19 5/3

மேல்


சிலரும் (1)

சிலரும் பலரும் கடைக்கண் நோக்கி – நற் 149/1

மேல்


சிலரே (2)

உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே/மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே – புறம் 27/5,6
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் – புறம் 360/9

மேல்


சிலரொடு (1)

சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன் – நெடு 187

மேல்


சிலவால் (1)

உளநாள் சிலவால் உயிர்க்கு ஏமம் இன்றால் – நாலடி:33 4/1

மேல்


சிலவினும் (2)

சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் – பரி 15/8
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும்/சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் – பரி மேல்


சிலவே (7)

சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 328/4
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/2
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே/சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் – பரி 15/10
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/4
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/4

மேல்


சிலை (53)

சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 145
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 312
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது – நற் 148/6
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி – நற் 285/3
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/3
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/36
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல – கலி 143/34
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை/ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/9,10
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 89/10
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/9
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை/எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் – அகம் 171/10,11
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை/வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – அகம் 175/1,2
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/2
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/12
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை/அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/5,6
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் – அகம் 289/1
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை/தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/14,15
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் – அகம் 348/13
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை/செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/1,2
வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/4
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப – புறம் 10/10
சிலை தார் முரசம் கறங்க – புறம் 36/12
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/6
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக – புறம் 205/9
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் – கைந்:23/1

மேல்


சிலை-பால் (1)

சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11

மேல்


சிலைக்கும் (8)

எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 260
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/6
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும்/கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை – அகம் 144/12,13
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும்/பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/12,13
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
ஆமா சிலைக்கும் அணி வரை ஆரிடை – கைந்:18/1

மேல்


சிலைத்தலின் (1)

உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4

மேல்


சிலைத்தார் (1)

சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் – புறம் 380/12

மேல்


சிலைத்து (3)

நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
சிலைத்து எழுந்து செம்மாப்பவரே மலைத்தால் – பழ:176/2

மேல்


சிலைதரும் (1)

கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/7

மேல்


சிலைப்ப (8)

ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப/சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 144,145
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப/பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப – மது 672,673
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப/வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/14,15
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப/தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார் – பதி 54/13,14
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப/செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/45,46
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப/பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/3,4
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப/ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் – புறம் 366/3,4

மேல்


சிலைப்பவை (1)

மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8

மேல்


சிலைப்பின் (2)

பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின்/பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/27,28
கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது – புறம் 322/7

மேல்


சிலைப்பினும் (2)

நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும்/சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 135,136
அலைப்பினும் அன்னே என்று ஓடும் சிலைப்பினும்
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் – நான்மணி:23/2,3

மேல்


சிலைப்பு (1)

சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15

மேல்


சிலையர் (1)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274

மேல்


சிலையார்க்கு (1)

ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் – கைந்:18/2

மேல்


சிலையின் (1)

சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/10

மேல்


சிலையும் (1)

புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 269

மேல்


சிவக்கும் (1)

நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும்/ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் – குறு 354/1,2

மேல்


சிவண (2)

சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண/வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/8,9
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண/புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/14,15

மேல்


சிவணி (1)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி/மரல் பழுத்து அன்ன மறுகு நீர் மொக்குள் – பொரு 44,45

மேல்


சிவணிய (1)

துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11

மேல்


சிவந்த (23)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 61
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/2
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த/கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 21/21
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் – கலி 88/13
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/24
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த/ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/11,12
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த/ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/2,3
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
செம் கண் சிவந்த களத்து – கள40:42/4

மேல்


சிவந்தன்று (1)

பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே – ஐங் 105/4

மேல்


சிவந்தன (2)

தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 10/96

மேல்


சிவந்தனவே (1)

அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே/யானே மருள்வென் தோழி பானாள் – குறு 94/2,3

மேல்


சிவந்தனை (2)

சிதைந்தது மன்ற நீ சிவந்தனை நோக்கலின் – பதி 27/1
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16

மேல்


சிவந்து (14)

செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் – மது 432
சிவந்து ஒளி மழுங்கி அமர்த்தன-கொல்லோ – நற் 66/7
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/10
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் – கலி 90/11
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து/ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/15,16
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் – புறம் 4/10
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக – புறம் 316/11
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2

மேல்


சிவந்தே (1)

காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13

மேல்


சிவப்ப (15)

உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப/குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே – பதி 57/2,3
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப/செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த – கலி 12/2,3
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப/சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் – அகம் 36/14,15
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப/ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று – அகம் 181/6,7
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப/அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/9,10
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப/எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/3,4
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் – அகம் 278/11
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப/வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/5,6
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் – ஐந்50:44/2

மேல்


சிவப்பு (6)

எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/96
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர – பரி 21/58
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
சிறுவனை நோக்கியும் சிவப்பு ஆனாவே – புறம் 100/11
தாம் சிவப்பு உற்றன கண் – ஐந்70:7/4

மேல்


சிவப்பு-உற (1)

தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற/நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே – பரி மேல்


சிவப்பொடு (1)

நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி – அகம் 235/14

மேல்


சிவப்போள் (1)

கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் – அகம் 60/12

மேல்


சிவல் (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77

மேல்


சிவலும் (1)

காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் – நாலடி:13 2/3

மேல்


சிவலை (1)

நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65

மேல்


சிவிகை (1)

அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானொடு ஊர்ந்தானிடை – குறள்:4 7/1,2

மேல்


சிவிகையும் (1)

சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17

மேல்


சிவிறியர் (1)

நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34

மேல்


சிள் (1)

செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி – திணை150:92/1

மேல்


சிள்வீடு (4)

சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம் – நற் 252/2
சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து – அகம் 89/6
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் – அகம் 303/17

மேல்


சிற்சில (2)

சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து – நற் 328/2
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில/வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் – புறம் 331/9,10

மேல்


சிற்றடிசில் (1)

செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105

மேல்


சிற்றளவால் (1)

அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால்
நிச்சல் நினையுங்கால் கோ கொலையால் நிச்சலும் – நாலடி:9 1/1,2

மேல்


சிற்றறம் (1)

சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை – நாலடி:28 2/2

மேல்


சிற்றறிவினார் (1)

சிந்தியார் சிற்றறிவினார் – நாலடி:33 9/4

மேல்


சிற்றாய்த்தியர் (1)

மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர்/நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி மேல்


சிற்றாள் (2)

சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே – இனிய40:38/1
சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய – திரி:66/2

மேல்


சிற்றாளி (1)

கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி
தவழ தான் நில்லாதது போல் பவள – திணை150:42/1,2

மேல்


சிற்றாற்று (1)

தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27

மேல்


சிற்றியாற்று (1)

கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/22

மேல்


சிற்றில் (11)

வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/8
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/9
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில்/குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/17,18
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில்/புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர – அகம் 394/9,10
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் – புறம் 86/1
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/5
சீறற்க சிற்றில் பிறந்தாரை கூறற்க – நான்மணி:1/3
சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப – முது:2 6/1

மேல்


சிற்றிலுள் (1)

நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே – கலி 142/25

மேல்


சிற்றின்பம் (1)

சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – குறள்:18 3/1

மேல்


சிற்றினத்தார் (1)

சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா – நாலடி:21 4/2

மேல்


சிற்றினம் (3)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 207
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:46 1/1
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/3

மேல்


சிற்றூரும் (1)

பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/6

மேல்


சிற்றெழால் (1)

சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் – திணை50:15/1

மேல்


சிறக்க (19)

சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 45
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் – மது 194
செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி – நற் 93/6
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை – நற் 360/5
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 1/2,3
வழிவழி சிறக்க என வேட்டேமே – ஐங் 2/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 3/2,3
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/2
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 10/2,3
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/85
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் – அகம் 184/4
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க/செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/10,11
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் – புறம் 43/21
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/4

மேல்


சிறக்கணித்தான் (1)

சிறக்கணித்தான் போல நகும் – குறள்:110 5/2

மேல்


சிறக்கும் (2)

கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும்/குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும் – நற் 273/8,9
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11

மேல்


சிறகர் (4)

கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ – குறு 46/2
செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர்/வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப – ஐங் 378/1,2
சேவலாய் சிறகர் புலர்த்தியோய் எனவும் – பரி 3/26
இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை – கள40:20/1

மேல்


சிறகரால் (1)

மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/13

மேல்


சிறகரின் (1)

ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி – அகம் 208/11

மேல்


சிறகால் (1)

இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ – திணை150:36/3

மேல்


சிறகின் (1)

வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3

மேல்


சிறகு (6)

நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன – பதி 12/19
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த – அகம் 324/10
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன – புறம் 150/1
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் – புறம் 342/1
ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே – நாலடி:5 1/3

மேல்


சிறத்தல் (2)

முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் – சிறுபஞ்:31/3

மேல்


சிறத்தலின் (2)

சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது – மது 244
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து – அகம் 266/8

மேல்


சிறந்த (54)

பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் – பொரு 137
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி – மது 468
சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் – மது 492
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 506
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் – மது 638
உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து – நற் 17/8
நோயும் நெகிழ்ச்சியும் வீட சிறந்த/வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே – நற் 82/1,2
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை – நற் 126/8
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் – நற் 182/4
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் – நற் 208/8
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த/இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே – நற் 227/1,2
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த/சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/5,6
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த/கேண்மையொடு அளைஇ நீயே – நற் 400/8,9
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த/செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/27,28
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த/நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் – பரி 4/62
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை – பரி 4/63
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை – பரி 9/84
சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது – கலி 145/10
வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 145/20
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
மறந்தனர்-கொல்லோ தோழி சிறந்த/வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 1/7,8
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த/தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/3,4
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் – அகம் 29/12
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த/நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ – அகம் 41/11,12
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த/செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/10,11
ஆர்வம் சிறந்த சாயல் – அகம் 94/13
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த/சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/5,6
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த/கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் – அகம் 173/1,2
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/3
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் – அகம் 245/1
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த/சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/3,4
இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த/நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே – புறம் 6/19,20
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த/நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/15,16
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த/வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த – புறம் 24/28,29
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த/பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/5,6
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த/தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் – புறம் 71/17,18
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த/நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/24,25
பேதை சோழன் என்னும் சிறந்த/காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/9,10
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த/காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே – புறம் 272/2,3
சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய் – நாலடி:24 2/1
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி – நாலடி:29 5/2
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட – நான்மணி:24/1,2
புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் – நான்மணி:30/1,2
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் – நான்மணி:32/2
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் – நான்மணி:34/1,2
கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின் – நான்மணி:54/1
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – குறள்:54 1/1,2
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி – பழ:342/1
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் – பழ:383/1

மேல்


சிறந்தக்கால் (1)

சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு – நாலடி:24 2/4

மேல்


சிறந்தது (8)

நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று – நற் 172/4
வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது/காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது – பரி 9/14,15
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் – பரி 9/16
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் – பரி 15/11
இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என – அகம் 361/7
தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின் – புறம் 165/13
எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என – புறம் 307/12

மேல்


சிறந்தமை (1)

சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6

மேல்


சிறந்தவர் (1)

வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர்/ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – பரி மேல்


சிறந்தவர்க்கும் (1)

இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும்
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் – ஏலாதி:35/2,3

மேல்


சிறந்தவள் (1)

வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ – கலி 48/9

மேல்


சிறந்தவற்றால் (1)

சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/2

மேல்


சிறந்தவன் (1)

சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து – கலி 146/16

மேல்


சிறந்தவை (1)

பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/8

மேல்


சிறந்தன்று (12)

உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று/ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 131/5
ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை – முது:1 1/1
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1
மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை – முது:1 3/1
வண்மையின் சிறந்தன்று வாய்மை உடைமை – முது:1 4/1
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை – முது:1 5/1
நலன் உடைமையின் நாணு சிறந்தன்று – முது:1 6/1
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று – முது:1 7/1
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று – முது:1 8/1
செற்றாரை செறுத்தலின் தற்செய்கை சிறந்தன்று – முது:1 9/1
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று – முது:1 10/1

மேல்


சிறந்தன்று-மன்னே (1)

சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே/மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/5,6

மேல்


சிறந்தன (2)

சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய – ஐங் 290/2
சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் – பரி 15/8

மேல்


சிறந்தனம் (1)

சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் – கலி 5/5

மேல்


சிறந்தனள் (1)

நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து – ஐங் 292/3

மேல்


சிறந்தனை (1)

தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு – கலி 50/16

மேல்


சிறந்தாயே (1)

செல்வார் என்றாய் நீ சிறந்தாயே செல்லாது – திணை150:86/2

மேல்


சிறந்தார் (4)

சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – பரி 10/52
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – பரி 10/52
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார்/நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி – கலி 43/2

மேல்


சிறந்தார்க்கு (1)

சிறந்தார்க்கு அரிய செறுதல் எஞ்ஞான்றும் – நான்மணி:48/1

மேல்


சிறந்தான் (1)

சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று – குறள்:52 5/2

மேல்


சிறந்தானை (1)

சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் – கலி 9/23

மேல்


சிறந்தானோடு (1)

சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் – பரி 12/48

மேல்


சிறந்திசினோரே (1)

மறந்தனர்-கொல்லோ சிறந்திசினோரே/முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/2,3

மேல்


சிறந்து (75)

மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து/பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 22,23
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும் – மது 48
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து/கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி – மது 380,381
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் – மது 467
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து – மது 567
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து/துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 33,34
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து/சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 155,156
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து/உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 137,138
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து/பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது – மலை 565,566
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/8
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து/செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/8,9
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து/வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு – நற் 202/2,3
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து/நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/8,9
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ – நற் 257/1
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/3
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப – நற் 361/5
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து/வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/3,4
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து/ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து – குறு 86/3,4
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/3
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப – ஐங் 476/1
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து/கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/2,3
போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து/நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/18,19
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து/ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு – பதி 43/17,18
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து/நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை – பதி 68/11,12
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து/புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/14,15
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து/கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/3,4
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/11
இமய குன்றினில் சிறந்து/நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 18/43,44
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/21
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து/உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் – கலி 74/1,2
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து/மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/7,8
களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து/கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து – அகம் 83/4,5
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து/வினை-வயின் பெயர்க்கும் தானை – அகம் 84/15,16
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து/ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/3,4
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து/நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/10,11
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து/ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா – அகம் 122/19,20
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/3
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து/பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே – அகம் 170/6,7
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து/சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 172/12,13
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து/நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர – அகம் 205/19,20
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து/உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/13,14
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து/செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/17,18
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ – அகம் 221/12
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து/ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/7,8
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி – அகம் 264/9
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/17
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/6
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து/இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/8,9
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து/இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர – அகம் 335/5,6
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து/ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/15,16
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து/ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/32,33
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து/ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/20,21
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து/இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/7,8
விளை நிலம் உள்ளும் உழவன் சிறந்து ஒருவர் – நாலடி:36 6/2
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து – இனிய40:31/3
சிறந்து பொருள் தருவான் சேண் சென்றார் இன்றே – திணை150:80/3
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் – குறள்:90 10/2
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/2
சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார் – பழ:215/1
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் – பழ:381/3
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து – சிறுபஞ்:91/4
செத்தால் அறிக சிறந்து – சிறுபஞ்:101/4
சிறுபஞ்சமூலம் சிறந்து – சிறுபஞ்:107/4

மேல்


சிறந்தே (1)

பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18

மேல்


சிறந்தோர் (3)

சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர்/இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் – அகம் 311/5,6

மேல்


சிறந்தோர்_உலகம் (1)

சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11

மேல்


சிறந்தோரும் (1)

சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் – முது:3 10/1

மேல்


சிறந்தோன் (1)

சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே – நற் 40/12

மேல்


சிறப்ப (20)

வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப/கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட – பொரு 99,100
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241
வைகல்-தோறும் வழிவழி சிறப்ப/நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு – மது 324,325
வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப/பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர – நற் 38/1,2
நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் – நற் 52/6
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப/இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/4,5
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/5
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப/மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப – ஐங் 496/1,2
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப/பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் – பதி 40/23,24
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப/ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/27,28
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் – பரி 12/31
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப/செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/4,5
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப/வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/1,2
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப/கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/16,17
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப/கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு – அகம் 161/8,9
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/9
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப/செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே – புறம் 160/26,27
வரை மல்க வானம் சிறப்ப உறை போழ்ந்து – கார்40:30/1

மேல்


சிறப்பவும் (1)

கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11

மேல்


சிறப்பிற்று (1)

சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய் – நாலடி:24 2/1

மேல்


சிறப்பிற்றே (1)

சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று – பரி 8/46

மேல்


சிறப்பின் (86)

இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 209
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின்/அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 35,36
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின்/நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 59,60
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின்/தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 69,70
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின்/இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு – மது 100,101
சீர் உடைய விழு சிறப்பின்/விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 134,135
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின்/நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல – மது 762,763
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 776
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின்/தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 89,90
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது – நெடு 106
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162
மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய – பட் 159
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/4
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி – ஐங் 473/1
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின்/அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/10,11
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின்/மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/16,17
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின்/கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக – பதி 43/24,25
வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ – பதி 50/4
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின்/வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் – பதி 81/1,2
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின்/பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும – பதி 89/6,7
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே – பதி 90/40
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
மறவியில் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை – பரி 3/70
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின்/தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 23/73
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் – கலி 28/1
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே – அகம் 75/23
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/10
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் – அகம் 159/19
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின்/நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும் – அகம் 184/2,3
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை – அகம் 201/4
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின்/மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் – அகம் 222/11,12
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் – அகம் 231/13
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி – புறம் 15/20
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின்/மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே – புறம் 60/11,12
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/9
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின்/குடுமி கோமான் கண்டு – புறம் 64/5,6
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/13
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின்/புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை – புறம் 72/15,16
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/9
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது – புறம் 174/2
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/13
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் – புறம் 183/4
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் – புறம் 228/9
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் – புறம் 303/6
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 378/11
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின்/சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/17,18
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 400/11
தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது – நாலடி:7 2/1
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் – நாலடி:11 4/4
மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் – நாலடி:14 4/2
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின்
ஒள் நிற பாதிரி பூ சேர்தலால் புத்தோடு – நாலடி:14 9/2,3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின்
ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை – நாலடி:20 5/2,3
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின்
நாவின் கிழத்தி உறைதலால் சேராளே – நாலடி:26 2/2,3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/3
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின்
நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் – நான்மணி:33/1,2
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின்
செவ்வல்அம் குன்றம் போல் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:10/2,3

மேல்


சிறப்பினர்ஆயினும் (1)

மிக்க சிறப்பினர்ஆயினும் தாயர்க்கு – பழ:260/3

மேல்


சிறப்பினஆயினும் (1)

இன்றியமையா சிறப்பினஆயினும்
குன்ற வருப விடல் – குறள்:97 1/1,2

மேல்


சிறப்பினுள் (1)

சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் – பரி 5/19

மேல்


சிறப்பினை (2)

நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை/செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 75/1

மேல்


சிறப்பினோடு (1)

எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2

மேல்


சிறப்பினோன் (2)

சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3

மேல்


சிறப்பு (34)

நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை – பரி 5/18
குறுகி சிறப்பு உணா-கால் – பரி 19/94
சிறப்பு உணா கேட்டி செவி – பரி 19/96
தென்னவன் வையை சிறப்பு/கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 16/18
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/2
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 132/6
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
துனையுநர் விழை-தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு – கலி 145/1
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் – புறம் 31/1
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என – புறம் 75/3
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு – நாலடி:16 9/4
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு – குறள்:4 1/1
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு
புத்தேளிர் வாழும் உலகு – குறள்:6 8/1,2
நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு – குறள்:8 4/2
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு – குறள்:8 5/2
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – குறள்:32 1/1
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் – குறள்:36 8/1
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் – குறள்:59 10/1
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – குறள்:63 10/2
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு – குறள்:76 2/2
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா – குறள்:98 2/1
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – குறள்:102 2/2
காதலர் செய்யும் சிறப்பு – குறள்:121 8/2
ஊணொடு செய்யும் சிறப்பு – ஆசாரக்:54/3
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி – பழ:295/1
செய்வதே பெண்டிர் சிறப்பு – சிறுபஞ்:41/4
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை – முது:6 10/1

மேல்


சிறப்புடைமை (1)

செய்தவை நாடா சிறப்புடைமை எய்த – திரி:21/2

மேல்


சிறப்பும் (3)

ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும்/இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் – மலை 85,86
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/22
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – குறள்:98 7/1

மேல்


சிறப்பே (2)

அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே/ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி மேல்


சிறப்பொடு (3)

சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி – ஐங் 470/4
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் – குறள்:2 8/1
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – குறள்:20 5/1

மேல்


சிறப்போய் (1)

சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை – பரி 5/18

மேல்


சிறவாது (1)

பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/24

மேல்


சிறார்க்கு (1)

செல்வர் சிறார்க்கு பொற்கொல்லர் போல் நல்ல – திணை150:66/2

மேல்


சிறாரும் (1)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/6

மேல்


சிறாரோடு (1)

புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை – அகம் 104/11

மேல்


சிறாஅர் (24)

கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர்/பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் – பெரும் 223,224
தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/4
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர்/மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/3,4
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/12
மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர்/துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/3,4
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப – குறு 129/1
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த – குறு 148/1
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர்/மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி – குறு 241/3,4
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர்/நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/3,4
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/8
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி – புறம் 46/6
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர்/தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/8,9
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/9
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர்/மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/11,12
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் – புறம் 319/11
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் – புறம் 325/12
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது – புறம் 326/8
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 334/3
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர்/அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/16,17
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர்/மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/9,10
சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர்/அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/12,13

மேல்


சிறாஅரும் (1)

முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும்/யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/11,12

மேல்


சிறாஅரொடு (1)

உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு/அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் – அகம் 387/4,5

மேல்


சிறாஅன் (2)

செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன்/மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/3,4
கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன்/ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் – புறம் 346/3,4

மேல்


சிறாஅஅர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் – புறம் 291/1

மேல்


சிறிதா (1)

வான் சிறிதா போர்த்துவிடும் – நாலடி:4 8/4

மேல்


சிறிதாய் (1)

நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும் – நாலடி:39 3/1

மேல்


சிறிதால் (2)

உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால் – பழ:297/1

மேல்


சிறிதானும் (2)

சிறிதானும் நீர் நிறம் – பரி 24/86
செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா – பழ:132/1

மேல்


சிறிதிற்கு (1)

சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து – புறம் 398/17

மேல்


சிறிதினால் (1)

தெள்ளி உணரார் சிறிதினால் செம்மாந்து – பழ:274/2

மேல்


சிறிது (50)

சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே – சிறு 202
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/3
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை – நற் 284/8
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி – குறு 210/4
சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/2
உசாவுகோ ஐய சிறிது/நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 25/13
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/15
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
பக்கத்து புல்ல சிறிது/போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 111/9
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே – கலி 140/13
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/8
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது/இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து – அகம் 110/8,9
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது/அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/7,8
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/14
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப – புறம் 8/3
இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது/குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண – புறம் 159/24,25
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/7
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் – புறம் 333/13
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி – புறம் 362/21
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் – புறம் 394/14
இறப்ப சிறிது என்னாது இல் எனாது என்றும் – நாலடி:10 9/1
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது
நின்று ஆதும் என்று நினைத்திருந்து ஒன்றி – நாலடி:36 9/1,2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது
நை பொருட்கண் செல்லாமை நன்று – திணை150:82/3,4
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் – குறள்:11 2/1
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் – குறள்:42 2/1,2
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள்:108 5/2
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது – குறள்:131 1/2
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – குறள்:131 2/1,2
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/2
சிறிது ஆய கூழ் பெற்று செல்வரை சேர்ந்தார் – பழ:235/1
வெங்கோன்மை வேந்தர்கண் வேண்டும் சிறிது எனினும் – பழ:248/3
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் – சிறுபஞ்:63/3
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/3

மேல்


சிறிதும் (3)

எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும்/உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/13,14
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் – புறம் 395/27
நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா – பழ:33/2

மேல்


சிறிதுஆயின் (4)

ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து – நான்மணி:99/1
வாரி சிறிதுஆயின் பெண் ஊரும் மேலை – நான்மணி:99/2
தவம் சிறிதுஆயின் வினை ஊரும் ஊரும் – நான்மணி:99/3
உரன் சிறிதுஆயின் பகை – நான்மணி:99/4

மேல்


சிறிதுஆயினும் (1)

தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் – நாலடி:4 8/3

மேல்


சிறிதுஎனினும் (1)

வருவாய் சிறிதுஎனினும் வைகலும் ஈண்டின் – பழ:160/1

மேல்


சிறிதே (14)

நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/11
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
நீ விளையாடுக சிறிதே யானே – நற் 362/6
பல்லோர் கூற யாஅம் நாணுகம் சிறிதே – குறு 14/6
வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே – குறு 73/5
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே/பலவே யாமம் பையுளும் உடைய – கலி 310/9
ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு – அகம் 318/13
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே – புறம் 255/6
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3

மேல்


சிறிதேனும் (1)

பெரு வரை நாட சிறிதேனும் இன்னாது – பழ:352/3

மேல்


சிறிய (20)

உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய/ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர் – நற் 35/9,10
மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய/தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/5,6
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய/பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – நற் 368/6,7
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய/நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/8,9
சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/4
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் – அகம் 144/8
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே – அகம் 230/15
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
சிறிய தெற்றுவது ஆயின் பெரிய – அகம் 387/17
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் – அகம் 390/12
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/1
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா – புறம் 375/19
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு – குறள்:97 3/1,2
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து – ஆசாரக்:26/2
சிறிய பொருள் கொடுத்து செய்த வினையால் – பழ:302/1
செறிய பெறுவதாம் செல்வம் சிறிய
பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய் – பழ:403/2,3
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் – சிறுபஞ்:37/3

மேல்


சிறியர் (3)

செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கு அரிய செய்கலாதார் – குறள்:3 6/1,2
தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு – பழ:150/3
சிறியர் எனற்பாடும் செய்யும் எறி திரை – பழ:207/2

மேல்


சிறியரும் (2)

சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ – மது 521
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – குறு 368/5

மேல்


சிறியரோடு (1)

நள்ளாமை வேண்டும் சிறியரோடு யார்மாட்டும் – நான்மணி:85/3

மேல்


சிறியவர் (5)

செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் – நாலடி:15 9/2
விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி – நாலடி:17 6/2
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – குறள்:82 5/1
சிறியவர் எய்திய செல்வத்தின் மாண்ட – பழ:70/1
இறப்ப சிறியவர் இன்னா செயினும் – பழ:370/1

மேல்


சிறியவர்கட்கு (1)

குற்றம் உழை நின்று கூறும் சிறியவர்கட்கு
எற்றால் இயன்றதோ நா – நாலடி:36 3/3,4

மேல்


சிறியவன் (1)

சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி 10/2

மேல்


சிறியவனும் (1)

செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற – திரி:25/1

மேல்


சிறியவும் (2)

சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய – புறம் 205/7

மேல்


சிறியார் (17)

செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய் – நாலடி:9 5/1
தானே சிறியார் தொடர்பு – நாலடி:13 5/4
சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல – நாலடி:18 7/3
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் – நாலடி:19 6/3
சிறியார் மேல் செற்றம் கொளல் – இன்னா40:37/4
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – குறள்:98 6/1
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் – பழ:65/2
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/2
சிறியார் எளியரால் என்று பெரியாரை – பழ:149/2
தாமா சிறியார் தறுகண்மை செய்து ஒழுகல் – பழ:233/2
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது – பழ:288/2
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு – பழ:300/1
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை – பழ:356/2
சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் – முது:3 10/1
செய்யான் சிறியார் இனம் சேரான் வையான் – ஏலாதி:14/2
செல்லான் சிறியார் இனம் சேரான் சொல்லும் – ஏலாதி:19/2

மேல்


சிறியார்க்கு (2)

சிறியார்க்கு செய்துவிடுதல் பொறி வண்டு – பழ:75/2
நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல் – பழ:91/3

மேல்


சிறியார்கண் (1)

என்றும் சிறியார்கண் என்னானும் தோன்றாதாம் – பழ:204/2

மேல்


சிறியாரை (5)

சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் – திரி:3/3
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா – ஆசாரக்:68/2
மிக்காரால் என்று சிறியாரை தாம் தேறார் – பழ:18/2
பிறப்பின் சிறியாரை சென்று பிறப்பினால் – பழ:198/2
குறுகான் சிறியாரை கொள்ளான் புலால் பொய் – ஏலாதி:41/1

மேல்


சிறியாரோடு (1)

இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா – இன்னா40:11/2

மேல்


சிறியிலை (18)

சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் – நற் 64/5
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று – நற் 103/2
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி – குறு 202/2
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை – ஐங் 145/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை/நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/1,2
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை/குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய – ஐங் 339/1,2
சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் – பதி 58/14
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை/புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/5,6
சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி – பதி 63/8
சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து – அகம் 89/6
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை/சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது – அகம் 242/19,20
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன – அகம் 284/1
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது – புறம் 91/9
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/4
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம் – புறம் 308/4
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4

மேல்


சிறியோரை (2)

பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி – பதி 79/3
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13

மேல்


சிறியோற்கு (1)

சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21

மேல்


சிறியோன் (1)

சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே – புறம் 75/5

மேல்


சிறு (395)

சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 62
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன – பெரும் 167
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் – பெரும் 297
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை – முல் 6
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 275
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி – பட் 256
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 153
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென – மலை 321
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் – நற் 13/6
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
சிறு பாசடைய நெய்தல் – நற் 27/11
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 31/5
பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் – நற் 41/4
சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த – நற் 41/9
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை – நற் 54/5
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/1
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/1
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/3
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/12
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி – நற் 110/8
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/13
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் – நற் 113/3
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் – நற் 119/2
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் – நற் 120/7
சிறு முள் எயிறு தோன்ற – நற் 120/11
சிறு விளையாடலும் அழுங்கி – நற் 123/11
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப – நற் 149/4
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/4
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/7
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது – நற் 178/4
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் – நற் 181/5
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் – நற் 219/4
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/4
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென – நற் 222/3
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே – நற் 261/10
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன – நற் 265/6
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப – நற் 267/9
சிறு பல் குன்றம் இறப்போர் – நற் 269/8
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/7
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் – நற் 277/9
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/9
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – நற் 306/2
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 311/7
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு – நற் 328/6
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/11
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி – நற் 361/1
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி – நற் 368/1
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 386/1
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/4
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே – குறு 113/2
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/5
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் – குறு 141/1
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/4
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக – குறு 159/2
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/3
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/5
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
கல் பொரு சிறு நுரை போல – குறு 290/5
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் – குறு 296/3
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் – குறு 329/3
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப – குறு 336/3
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் – குறு 348/3
சிறு புன் மாலை உண்மை – குறு 352/5
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/4
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே – குறு 390/2
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் – ஐங் 1/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் – ஐங் 180/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு – ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – ஐங் 267/1
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/3
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
சிறு கண் யானை திரிதரும் – ஐங் 355/4
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை – ஐங் 391/1
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/4
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/12
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/9
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப – பதி 52/20
எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை – பதி 52/22
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/8
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 97/29
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/54
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் – கலி 129/16
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 1/5
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது – அகம் 13/8
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/13
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் – அகம் 34/1
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/19
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் – அகம் 63/8
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப – அகம் 74/5
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே – அகம் 74/17
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி – அகம் 84/6
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/9
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/2
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/7
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள – அகம் 121/3
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி – அகம் 128/11
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/22
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/2
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே – அகம் 143/9
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது – அகம் 145/19
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த – அகம் 149/1
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/13
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/3
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை – அகம் 169/5
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/4
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/13
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 202/7
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/13
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி – அகம் 205/22
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/12
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை – அகம் 270/13
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி – அகம் 271/2
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/6
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
சிறு நனி ஆன்றிகம் என்றி தோழி – அகம் 301/3
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/20
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/17
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப – அகம் 350/1
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/12
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/5
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 385/17
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட – அகம் 389/14
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/13
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/20
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/2
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/12
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று – புறம் 89/6
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை – புறம் 114/1
தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ – புறம் 118/3
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ – புறம் 160/9
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/15
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை – புறம் 171/1
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப – புறம் 173/7
நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர் – புறம் 178/9
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி – புறம் 223/2
சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ – புறம் 232/4
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/2
இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல் – புறம் 234/4
சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே – புறம் 235/4
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் – புறம் 247/9
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு – புறம் 256/3
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி – புறம் 260/27
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் – புறம் 292/4
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/2
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/12
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/11
பருத்தி_பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 326/5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/4
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு – புறம் 335/5
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3
மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/6
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு – புறம் 352/15
பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர் – புறம் 360/1
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் – புறம் 362/16
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/14
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி – புறம் 376/3
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/21
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/3
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/16
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/18
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் – புறம் 399/6
சென்றே எறிப ஒருகால் சிறு வரை – நாலடி:3 4/1
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் – நாலடி:11 10/3
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால் – நாலடி:13 10/3
பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு – நாலடி:17 10/1
சிறு தேரை பற்றியும் தின்னும் அறிவினால் – நாலடி:20 3/2
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் – நாலடி:22 8/1
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை – நாலடி:24 7/1
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் – நாலடி:28 5/2
செல்வர் சிறு நோக்கு நோக்குங்கால் கொல்லன் – நாலடி:30 8/2
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா – நாலடி:31 3/2
வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/2
எறி என்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம் சிறு காலை – நாலடி:37 3/1
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/2
இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா – இன்னா40:10/2
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் – கார்40:21/2
சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு – ஐந்50:7/3
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
சுனை வாய் சிறு நீரை எய்தாது என்று எண்ணி – ஐந்50:38/1
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை – ஐந்70:17/3
யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை – ஐந்70:20/3
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து – ஐந்70:27/3
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் – ஐந்70:59/3
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் – ஐந்70:68/1
சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் – திணை50:15/1
சாந்தம் எறிந்து உழுத சாரல் சிறு தினை – திணை150:3/1
சிறு கை அளாவிய கூழ் – குறள்:7 4/2
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் – குறள்:50 8/1
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1
கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 10/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – குறள்:101 10/1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – குறள்:110 2/1
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – குறள்:110 7/1
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – குறள்:133 2/1
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் – திரி:55/3
சிறு குரங்கின் கையால் துழா – பழ:51/4
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் – சிறுபஞ்:62/3
பொய்ம் மாறு நன்மை சிறு பயம் மெய்ம் மாறு – சிறுபஞ்:104/2

மேல்


சிறு_கரும்_காக்கை (1)

மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை/அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/1,2

மேல்


சிறு_சொல் (1)

சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7

மேல்


சிறு_தேர் (2)

மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5

மேல்


சிறு_மனை (5)

அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/20

மேல்


சிறு_மீன் (1)

சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303

மேல்


சிறு_வித்தம் (1)

சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16

மேல்


சிறு_வெண்_காக்கை (17)

சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை/பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/2,3
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி – குறு 246/1,2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/1,2
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் – ஐங் 163/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் – ஐங் 164/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் – ஐங் 167/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் – ஐங் 170/1,2

மேல்


சிறுகனையா (1)

செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் – திணை150:147/1,2

மேல்


சிறுகா (1)

சிறுகா பெருகா முறை பிறழ்ந்து வாரா – நாலடி:11 10/1

மேல்


சிறுகாமை (1)

முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று – முது:1 10/1

மேல்


சிறுகாரோடன் (1)

சிறுகாரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 356/9

மேல்


சிறுகாலை (3)

சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து – ஆசாரக்:46/2,3
செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே – பழ:99/3

மேல்


சிறுகாலையே (1)

சிறுகாலையே தமக்கு செல்வுழி வல்சி – நாலடி:33 8/1

மேல்


சிறுகி (1)

நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி/கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி மேல்


சிறுகு (1)

இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் – பரி 10/106

மேல்


சிறுகுடி (69)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 196
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர் – மது 122
செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே – மலை 156
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை – நற் 33/2
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி/நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/1,2
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் – நற் 85/10
சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும் – நற் 87/8
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் – நற் 114/3
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி/மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின – நற் 122/3,4
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி/அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் – நற் 156/7,8
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/11
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி/எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/5,6
சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் – நற் 203/6
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/10
பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என – நற் 213/6
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/6
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற – நற் 232/4
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/12
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/6
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய – நற் 338/8
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் – நற் 340/9
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி/மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/6,7
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி/களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/2,3
கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய – நற் 386/9
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
மழை விளையாடும் குன்று சேர் சிறுகுடி/கறவை கன்று-வயின் படர புறவில் – குறு 108/1,2
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி/கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி – குறு 145/1,2
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே – குறு 184/2
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் – குறு 228/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும் – குறு 332/5
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி/யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே – குறு 355/6,7
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் – குறு 373/7
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/7
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி/நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 102/38,39
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/22
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 70/2
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி/உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/7,8
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/13
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது – அகம் 117/18
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 118/4
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் – அகம் 140/1
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு-உறுத்தலின் – அகம் 192/12
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி/தண்டலை கமழும் கூந்தல் – அகம் 204/12,13
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண் – அகம் 232/6
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி/வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி – அகம் 250/11,12
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 270/2
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி/தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/7,8
சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு – அகம் 297/16
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் – அகம் 300/14
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது – அகம் 312/5
கல் கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை – அகம் 318/12
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/5
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/15
குன்றக சிறுகுடி மறுகு-தொறும் மறுகும் – அகம் 331/7
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி/பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் – புறம் 70/13,14
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி – புறம் 388/4

மேல்


சிறுகுடியானே (3)

கானவர் பெயர்க்கும் சிறுகுடியானே – நற் 82/11
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/13
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே – அகம் 315/18

மேல்


சிறுகுடியீரே (2)

சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே – கலி 39/12
சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே/வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி மேல்


சிறுகுடியோரே (2)

இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/8
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே/ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி மேல்


சிறுகுபு (2)

சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ – நற் 196/8
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ – நற் 196/8

மேல்


சிறுகுபு_சிறுகுபு (1)

சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ – நற் 196/8

மேல்


சிறுகும் (1)

சீறின் சிறுகும் திரு – குறள்:57 8/2

மேல்


சிறுகுவ (1)

உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க – குறள்:80 8/1

மேல்


சிறுசெங்குரலி (1)

சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி/கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 82,83

மேல்


சிறுதினை (31)

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து – திரு 218
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 271
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை/செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/3,4
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால் – நற் 156/5
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை/கொய் புனம் காவலும் நுமதோ – நற் 213/9,10
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் – நற் 351/8
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/8
பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் – குறு 82/4
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை/கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/1,2
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை/கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி – குறு 133/1,2
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை/துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை – குறு 392/4,5
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/2
சிறுதினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 262/1
வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர் – ஐங் 268/2
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை/பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/1,2
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் – ஐங் 286/1
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை/தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 32/5
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/14
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட – அகம் 148/6
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை/முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/6,7
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/5

மேல்


சிறுதொழில் (1)

சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5

மேல்


சிறுபஞ்சமூலம் (2)

சிறுபஞ்சமூலம் செய்தான் – சிறுபஞ்:106/4
சிறுபஞ்சமூலம் சிறந்து – சிறுபஞ்:107/4

மேல்


சிறுபறை (3)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4

மேல்


சிறுபுறத்து (3)

பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து/தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 191,192
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து/இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 45,46
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19

மேல்


சிறுபுறம் (16)

பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 59
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் – நற் 228/6
பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ – குறு 353/6
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர – கலி 42/30
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/23
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி – அகம் 49/5
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம்/தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார் – அகம் 59/14,15
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் – அகம் 117/14
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம்/எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என் – அகம் 145/20,21
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7

மேல்


சிறுமலை (1)

மழை விளையாடும் வளம் கெழு சிறுமலை/சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் – அகம் 47/16,17

மேல்


சிறுமாரோடம் (1)

குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம்/வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல் – குறி 78,79

மேல்


சிறுமி (1)

கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ மற்று யான் – கலி 65/16

மேல்


சிறுமை (17)

இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 157
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் – மலை 314
சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/11
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் – நற் 272/8
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/9
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் – அகம் 113/21
சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய் – நாலடி:19 3/2
இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் – நாலடி:19 7/1
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் – குறள்:94 4/1
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து – குறள்:98 8/1,2
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல் – குறள்:98 9/1,2
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி – குறள்:124 1/1
செறுவொடு நிற்கும் சிறுமை இ மூன்றும் – திரி:14/3
பிழைத்த பொறுத்தல் பெருமை சிறுமை
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த – சிறுபஞ்:14/1,2
சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய் – முது:7 7/1
பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய் – முது:7 8/1

மேல்


சிறுமைக்கு (1)

சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே – பழ:172/3

மேல்


சிறுமைக்கும் (1)

பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – குறள்:51 5/1

மேல்


சிறுமைத்து (1)

சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும் – புறம் 204/8

மேல்


சிறுமைத்தேஆயினும் (1)

எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தேஆயினும்
உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு – குறள்:89 9/1,2

மேல்


சிறுமைதான் (2)

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் – குறள்:46 1/1,2
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறிவிடும் – குறள்:98 10/1,2

மேல்


சிறுமையள் (2)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும் – குறி 26
நுவல்வு-உறு சிறுமையள் பல புலந்து உறையும் – புறம் 210/10

மேல்


சிறுமையின் (3)

ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின்/கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள் – அகம் 262/6,7
தெண் நீர் வேட்ட சிறுமையின் தழை மறந்து – அகம் 353/13
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் – புறம் 387/20

மேல்


சிறுமையும் (5)

இல் என மறுக்கும் சிறுமையும் இலனே – புறம் 180/2
சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல – நாலடி:18 7/3
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – குறள்:44 1/1
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – குறள்:77 9/1
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் – திரி:38/3

மேல்


சிறுமையுள் (1)

சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் – குறள்:10 8/1

மேல்


சிறுமையொடு (3)

காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 45/13
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து – அகம் 200/3
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/6

மேல்


சிறுவ (1)

வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ/இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 258,259

மேல்


சிறுவர் (3)

பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/4
சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே – புறம் 270/6

மேல்


சிறுவரின் (1)

சிறுவரின் இனைய செய்தி – ஐங் 85/4

மேல்


சிறுவரும் (1)

உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் – புறம் 381/23

மேல்


சிறுவன் (7)

உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன்/முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் – பொரு 130,131
மறுவரும் சிறுவன் தாயே – குறு 45/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன்/முறுவல் காண்டலின் இனிதோ – ஐங் 309/3,4
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்/களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை – புறம் 277/2,3
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன்/படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற – புறம் 278/2,3
சிறுவன் உடையேன் துணை – ஐந்70:55/4
சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் – கைந்:41/4

மேல்


சிறுவனை (2)

சிறுவனை நோக்கியும் சிவப்பு ஆனாவே – புறம் 100/11
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை/கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி – புறம் 286/3,4

மேல்


சிறை (114)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை/புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 150,151
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 90
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி – பொரு 246
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 574
வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை/இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/2,3
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/9
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் – நற் 74/4
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ – நற் 79/1
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை/புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/2,3
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து – நற் 193/8
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை/குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட – நற் 194/7,8
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை/புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/1,2
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை/கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/3,4
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த – நற் 354/3
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து – நற் 367/2
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை/புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/3,4
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண் – குறு 86/1
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை/கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப – குறு 123/2,3
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை/தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு – குறு 149/3,4
தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் – குறு 172/1
நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை – குறு 201/3
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/4
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை/நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ – குறு 350/4,5
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி – குறு 392/1
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/3
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் – ஐங் 300/2
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/2
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை/குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/3,4
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/3
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும் – பதி 23/5
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும் – பதி 29/9
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/19
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு – பதி 43/26
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர – பதி 67/9
பாம்பு சிறை தலையன – பரி 4/46
வரை சிறை உடைத்ததை வையை வையை – பரி 6/22
திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று – பரி 6/24
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/84
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று – பரி 12/83
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி – கலி 75/5
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/18
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
எருவை சேவல் கரிபு சிறை தீய – அகம் 51/6
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/11
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை/வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை – அகம் 79/11,12
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை/மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் – அகம் 82/13,14
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து – அகம் 88/11
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை/உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/10,11
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/5
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/9
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர – அகம் 192/7
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி – அகம் 200/9
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/19
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/12
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை – அகம் 244/2
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/10
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் – அகம் 295/7
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் – அகம் 297/17
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை/எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் – அகம் 311/2,3
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/10
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை/மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/9,10
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை/குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/7,8
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை/எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி – அகம் 381/9,10
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் – புறம் 3/22
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் – புறம் 17/28
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை/கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ – புறம் 43/4,5
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் – புறம் 44/15
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் – புறம் 147/4
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி – புறம் 225/12
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி – புறம் 240/9
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப – புறம் 269/11
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும் – புறம் 294/7
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/8
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக – புறம் 375/3
ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே – புறம் 399/18
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் – நாலடி:15 7/2
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா – இன்னா40:5/1
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா – இன்னா40:23/1
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல – திணை50:16/2
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள்:6 7/1
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் – குறள்:50 9/1
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள்:57 9/1
விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை – ஆசாரக்:21/1
நீர் மிகின் இல்லை சிறை – பழ:190/4
சிறை கிடந்தார் செத்தார்க்கு நோற்பார் பல நாள் – சிறுபஞ்:69/1

மேல்


சிறைசெய்வர் (1)

மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் – நாலடி:23 2/2

மேல்


சிறைநின்று (1)

முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/2,3

மேல்


சிறைப்பிடித்தாள் (1)

போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/56

மேல்


சிறைய (2)

கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை – குறு 352/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2

மேல்


சிறையதுவே (1)

அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7

மேல்


சிறையான் (1)

சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ – பழ:30/2

மேல்


சிறையின் (2)

குன்று விலங்கு சிறையின் நின்றனை எனாஅ – புறம் 169/5
கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே – புறம் 263/8

மேல்


சிறையும் (3)

நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின் – புறம் 51/1
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/7
சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த – புறம் 326/4

மேல்


சிறையே (1)

நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/4

மேல்


சின் (10)

நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி – நெடு 138
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/2
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி – கலி 57/11
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் – அகம் 113/19
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/6
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/18
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் – அகம் 345/10
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/14
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின்/மீன் சீவும் பாண் சேரி – புறம் 348/3,4

மேல்


சின்_மொழி (2)

சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி/பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 132/13

மேல்


சின்மொழி (2)

செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது – திணை150:82/3
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை – பழ:226/3

மேல்


சின்னீர் (1)

தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3

மேல்


சின்னீரை (1)

கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு – ஐந்50:32/3

மேல்


சின (74)

சின தீயின் பெயர்பு பொங்க – மது 31
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 691
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 159
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/7
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/5
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் – நற் 261/6
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் – நற் 336/7
வெம் சின உருமின் உரறும் – நற் 353/10
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 386/1
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு – ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – ஐங் 267/1
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 391/5
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 400/5
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/2
பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான் – ஐங் 460/1
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/8
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் – பதி 77/1
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் – பதி 80/15
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் – பரி 11/131
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 24/18
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – அகம் 211/11
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/8
காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/13
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே – அகம் 264/15
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/12
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின/கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே – அகம் 336/13,14
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
வினவின் எவனோ மற்றே கனல் சின/மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/22,23
வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன் – அகம் 396/18
சின மாந்தர் வெறி குரவை – புறம் 22/22
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14
புன தினை அயிலும் நாட சின போர் – புறம் 143/5
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/15
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/11
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி – புறம் 394/12
வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் – நான்மணி:18/2
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா – இன்னா40:30/2
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் – கார்40:38/2
சின மால் பொருத களத்து – கள40:15/4
சின மால் பொருத களத்து – கள40:21/5
சின மால் பொருத களத்து – கள40:29/4
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் – கள40:40/3
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் – திரி:98/2
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் – பழ:33/1
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை – பழ:226/1
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி – பழ:264/2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் – கைந்:3/2
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/2

மேல்


சினத்த (6)

கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து – மது 44
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி – மது 179
காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் – பட் 122
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 260
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் – பதி 51/27
கடும் சினத்த கொல் களிறும் – புறம் 55/7

மேல்


சினத்தர் (1)

பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர்/சில சொல்லால் பல கேள்வியர் – புறம் 360/1,2

மேல்


சினத்தன் (2)

மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன்/பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/7,8
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை – பழ:385/1

மேல்


சினத்தால் (1)

பெரும் சினத்தால் புறக்கொடாஅது – பட் 71

மேல்


சினத்தான் (2)

போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/23
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – குறள்:87 6/1

மேல்


சினத்தில் (1)

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய – குறள்:31 4/1

மேல்


சினத்தின் (1)

சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/8

மேல்


சினத்தினனே (1)

வேட்ட வேந்தனும் வெம் சினத்தினனே/கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/1,2

மேல்


சினத்து (4)

வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து/உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 254,255
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – குறள்:57 8/1

மேல்


சினத்தை (2)

சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – குறள்:31 7/1
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தை
துறந்தார் துறந்தார் துணை – குறள்:31 10/1,2

மேல்


சினத்தொடு (1)

தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21

மேல்


சினந்து (1)

சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1

மேல்


சினம் (83)

கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் – சிறு 102
அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும் – மது 48
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 380
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து – மது 545
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 130
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 159
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம்/பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம் – நற் 126/5,6
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து – நற் 148/8
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் – நற் 217/5
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் – ஐங் 352/3
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய – ஐங் 388/1
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ – பதி 43/13
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில் – பதி 53/14
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/16
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் – பரி 5/73
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி 144/60
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் – அகம் 36/15
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி – அகம் 115/14
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/2
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/17
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ – அகம் 221/12
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/6
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து – அகம் 335/5
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/6
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/2
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் – புறம் 394/11
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் – நாலடி:7 8/4
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும் – நாலடி:17 4/2
செல்லாவாம் செற்றார் சினம் – நாலடி:18 8/4
செல்லா இடத்து சினம் – நான்மணி:86/4
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் – நான்மணி:91/3
செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:36/2
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் – ஐந்70:15/1
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – குறள்:31 5/1
தன்னையே கொல்லும் சினம் – குறள்:31 5/2
சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் – குறள்:31 6/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/4
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 9/1

மேல்


சினமும் (1)

செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – குறள்:44 1/1

மேல்


சினவல் (5)

சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் – குறு 362/2
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/96
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/27
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை – அகம் 365/3
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் – புறம் 292/4

மேல்


சினவலின் (1)

சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6

மேல்


சினவலும் (1)

அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10

மேல்


சினவாதீமோ (1)

செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ/நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 34,35

மேல்


சினவாது (1)

சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/6

மேல்


சினவாய் (1)

சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே – பதி 32/17

மேல்


சினவிய (1)

சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/6

மேல்


சினவின் (1)

இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின்/அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/5,6

மேல்


சினவு (1)

சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14

மேல்


சினவுவது (1)

அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6

மேல்


சினவுவாய் (2)

தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய்/மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு – கலி 116/7

மேல்


சினவுவென் (1)

சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் – ஐங் 118/3

மேல்


சினன் (2)

சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/51
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25

மேல்


சினனே (2)

சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம் – பதி 22/1
இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ – புறம் 100/8

மேல்


சினை (233)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை/அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 143,144
பூ புன்னை சினை சேப்பின் – பொரு 205
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி – சிறு 23
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை/நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 107,108
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை/குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 178,179
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை/ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 254,255
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை/முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 214,215
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் – பெரும் 232
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் – பெரும் 328
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் – மது 296
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
சினை சுறவின் கோடு நட்டு – பட் 86
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து – மலை 498
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை/பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் – நற் 3/1,2
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து – நற் 44/10
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ – நற் 49/8
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/3
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/2
ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட – நற் 105/2
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை/புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/1,2
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/9
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை/விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/1,2
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் – நற் 189/9
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த – நற் 218/7
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை/வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/1,2
பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல – நற் 242/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை/வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/3,4
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த – நற் 256/9
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி – நற் 281/2
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை/பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/2,3
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை/வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 305/6,7
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை/இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் – நற் 330/4,5
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் – நற் 350/3
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர – நற் 375/1
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ – நற் 396/4
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை/காஞ்சி ஊரன் கொடுமை – குறு 10/3,4
வேனில் அம் சினை கமழும் – குறு 22/4
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/2
சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும் – குறு 37/3
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை/அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/2,3
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் – குறு 125/6
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் – குறு 153/2
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் – குறு 175/3
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை/மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும் – குறு 183/5,6
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/2
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை/நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் – குறு 192/4,5
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை/வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/4,5
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை/வம்ப நாரை சேக்கும் – குறு 236/4,5
வீயா மென் சினை வீ உக யானை – குறு 247/5
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/2
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/2
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/3
சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர் – குறு 341/3
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் – குறு 388/5
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை/ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/3,4
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை/புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/1,2
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 111/3
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை/புள் இறை கூரும் துறைவனை – ஐங் 142/1,2
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை/ஓதம் வாங்கும் துறைவன் – ஐங் 145/1,2
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை/வீ இனிது கமழும் துறைவனை – ஐங் 148/1,2
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை/புணரி திளைக்கும் துறைவன் – ஐங் 150/1,2
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/3
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/3
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை – ஐங் 297/1
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ – ஐங் 331/2
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய – ஐங் 339/2
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை/கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே – ஐங் 342/2,3
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/2
குரவ நீள் சினை உறையும் – ஐங் 369/4
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி – ஐங் 383/2
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை/சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/12,13
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/9
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த – பதி 49/16
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் – பதி 51/5
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/3
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை/ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் – பரி 7/12
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ – பரி 7/38
சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் – பரி 11/20
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/31
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/68
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை/தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/27,28
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் – கலி 46/5
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் – கலி 84/1
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/27
மாலை போல் தூங்கும் சினை/ஆங்கு – கலி 118/11
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் – கலி 123/1
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை/நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ – அகம் 1/15,16
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை/கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/2,3
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை/புள் இறைகூரும் மெல்லம்புலம்ப – அகம் 10/3,4
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை/விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் – அகம் 12/7,8
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி – அகம் 15/15
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
மௌவல் மா சினை காட்டி – அகம் 23/12
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/10
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை – அகம் 33/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/3
ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று-உழி – அகம் 48/6
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை/முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/3,4
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/4
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/2
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை/நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள – அகம் 81/7,8
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/12
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/20
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/7
காயா மென் சினை தோய நீடி – அகம் 108/14
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை/நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர – அகம் 141/25,26
நீடு சினை வறிய ஆக ஒல்லென – அகம் 143/3
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை/பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – அகம் 171/12,13
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த – அகம் 190/7
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து – அகம் 194/14
சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் – அகம் 199/5
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/7
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/5
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/8
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/4
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை/தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/1,2
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை/சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/1,2
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது – அகம் 242/20
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே சினை பாய்ந்து – அகம் 267/4
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் – அகம் 270/6
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய – அகம் 272/17
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை/ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி – அகம் 273/13,14
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ – அகம் 286/3
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/11
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் – அகம் 293/8
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் – அகம் 294/11
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை/தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/5,6
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி – அகம் 319/2
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் – அகம் 324/9
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த – அகம் 327/14
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/4
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட – அகம் 335/7
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த – அகம் 337/1
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 338/7
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை/இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/10,11
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ – அகம் 345/16
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை/அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/6,7
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை/வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை – அகம் 355/3,4
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய – அகம் 366/1
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/5
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/6
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/17
குலவு சினை பூ கொய்து – புறம் 11/4
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/8
கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன் – புறம் 45/2
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு – புறம் 58/3
மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் – புறம் 76/4
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் – புறம் 108/3
மன்ற பலவின் மா சினை மந்தி – புறம் 128/1
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/6
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு – புறம் 249/5
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும் – புறம் 296/1
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை/வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும் – புறம் 338/5,6
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் – புறம் 351/10
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
கானல் புன்னை சினை அலைக்குந்து – புறம் 386/15
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி – புறம் 399/4
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் – கார்40:2/2
நாஞ்சில் வலவன் நிறம் போல பூம் சினை
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் – கார்40:19/1,2
பொரி புற பல்லி சினை ஈன்ற புன்னை – ஐந்50:43/1
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை – பழ:22/2
சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு – சிறுபஞ்:9/1

மேல்


சினை-தொறும் (3)

சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் – நற் 77/5
வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும்/நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/3,4
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும்/தீம் பழம் தூங்கும் பலவின் – குறு 83/3,4

மேல்


சினை-தொறூஉம் (1)

விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2

மேல்


சினை-தோறும் (1)

அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63

மேல்


சினைப்பது (1)

சினைப்பது போன்று கெடும் – குறள்:121 3/2

மேல்


சினைய (8)

கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் – பெரும் 407
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 28
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் – ஐங் 1/4
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு – பரி 7/14
தளி பெருகும் தண் சினைய/பொழில் கொள குறையா மலர – பரி 10/5,6
இனையல் என்றி தோழி சினைய/பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/15,16
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை – அகம் 244/2

மேல்


சினையவாய் (1)

வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய்/சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி மேல்


சினையவும் (2)

மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும் – குறி 113
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் – கலி 28/1

மேல்


சினையின் (2)

மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும் – குறு 343/6

மேல்


சினையொடும் (1)

ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும்/வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி மேல்


சினைஇ (11)

தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ/கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ – நற் 247/1,2
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ/கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன – நற் 294/5,6
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ/ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 455/1,2
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் – கலி 92/57
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ/கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி – அகம் 366/7,8
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ/ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/15,16
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ/நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/13,14
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ/கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா – புறம் 278/5,6

மேல்


சினைஇய (5)

சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் – ஐங் 248/2
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை – பரி 1/6
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த – கலி 149/14
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/7

மேல்


சினைஇயோர் (1)

செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/18

மேல்