சா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சா 7
சாஅய் 65
சாஅய்-மார் 1
சாஅய்_சாஅய் 1
சாஅய்தும் 1
சாஅய 5
சாஅயக்கண்ணும் 1
சாக்காடு 6
சாக்காடும் 1
சாக்காடே 2
சாகாட்டாளர் 1
சாகாட்டு 5
சாகாடு 4
சாகாடும் 1
சாகாடேயும் 1
சாகில் 1
சாட்டு 1
சாட 1
சாடி 14
சாடிய 3
சாடியின் 1
சாடுபவை 1
சாண் 2
சாணம் 1
சாத்தன் 3
சாத்திய 2
சாத்தின் 1
சாத்து 5
சாத்தொடு 2
சாதல் 11
சாதலின் 1
சாதலும் 3
சாதாரி 1
சாதி 2
சாந்த 7
சாந்தம் 27
சாந்தமும் 4
சாந்தமொடு 3
சாந்தாற்றி 1
சாந்தில் 1
சாந்தின் 14
சாந்தினன் 1
சாந்தினால் 1
சாந்தினை 2
சாந்து 40
சாந்தும் 4
சாந்தே 1
சாந்தொடு 2
சாந்தொடும் 1
சாப 1
சாபத்து 3
சாபம் 4
சாபமும் 1
சாம் 20
சாம்ப 1
சாம்பல் 1
சாம்பாது 1
சாம்பி 2
சாம்பின் 1
சாம்பும் 3
சாம்புவன 1
சாமரை 1
சாமனார் 1
சாய் 25
சாய்-மார் 1
சாய்க்காட்டு 1
சாய்க்கானத்து 1
சாய்க்கு 1
சாய்குவள் 1
சாய்த்த 4
சாய்த்ததூஉம் 1
சாய்த்தார் 1
சாய்த்து 11
சாய்த்தும் 2
சாய்த்தோய் 1
சாய்தல் 1
சாய்ந்த 4
சாய்ந்து 3
சாய்ப்ப 1
சாய்ப்பின் 1
சாய்பவர் 1
சாய 20
சாயல் 46
சாயலரே 1
சாயலள் 2
சாயலன் 2
சாயலனே 1
சாயலாய் 5
சாயலார் 1
சாயலாள் 1
சாயலின் 2
சாயலும் 7
சாயலை 1
சாயலொடு 1
சாயலோர் 1
சாயவும் 1
சாயற்கே 1
சாயற்றே 1
சாயா 2
சாயின் 2
சாயின்று 1
சாயினவே 2
சாயினள் 1
சாயினளே 1
சாயினன் 1
சாயினும் 6
சாயினை 2
சாயும் 1
சார் 9
சார்த்தா 1
சார்த்தி 2
சார்த்திய 1
சார்த்துவோரும் 1
சார்தர 1
சார்தரா 1
சார்தரும் 1
சார்தல் 1
சார்தலும் 1
சார்தற்கு 1
சார்ந்த 3
சார்ந்தாய்க்கு 1
சார்ந்தார் 1
சார்ந்தார்-கண் 1
சார்ந்தார்க்கு 1
சார்ந்தார்கண் 1
சார்ந்தார்மன் 1
சார்ந்தாரை 1
சார்ந்து 12
சார்ந்தும் 2
சார்ந்தோய் 1
சார்பவன் 1
சார்பு 9
சார்வா 1
சார்வாய் 1
சார்வின் 1
சார்வு 9
சார்வும் 1
சார 5
சாரத்தால் 1
சாரப்பட்டாரை 1
சாரல் 108
சாரலானே 1
சாரலும் 1
சாரா 7
சாராது 1
சாராமை 2
சாரார் 2
சாரான் 1
சாரிகை 2
சாரியனா 1
சாரின் 2
சாரும் 2
சால் 117
சால்க 1
சால்கை 1
சால்பவை 1
சால்பிற்கு 1
சால்பின் 2
சால்பினில் 1
சால்பினை 1
சால்பு 19
சால்பும் 7
சால்போடு 1
சால்வ 1
சால 26
சாலகத்து 1
சாலவும் 5
சாலா 1
சாலாதே 1
சாலாமை 3
சாலார் 2
சாலார்-பாலர் 1
சாலாவே 1
சாலாவோ 1
சாலி 1
சாலிகை 1
சாலியரோ 3
சாலினி 2
சாலும் 11
சாலேகம் 1
சாலை 3
சாவ 2
சாவகர் 1
சாவதாம் 1
சாவது 1
சாவம் 1
சாவா 3
சாவாத 1
சாவாதான் 1
சாவாது 2
சாவாதே 1
சாவார் 3
சாவாரும் 1
சாவாரை 1
சாவின் 1
சாவேம் 1
சாற்றி 10
சாற்றிய 2
சாற்றில் 1
சாற்றுதும் 1
சாற்றுபவரொடு 1
சாற்றும்கொல் 1
சாற்றுமின் 1
சாற்றுமே 1
சாற்றுவார் 1
சாற்றுவேன்மன் 1
சாற்றுள் 1
சாறு 21
சாறும் 2
சான்ம் 4
சான்ற 57
சான்றவர் 15
சான்றவர்க்கு 2
சான்றவன் 3
சான்றவிர் 3
சான்றவை 1
சான்றன 1
சான்றனவால் 1
சான்றனள் 1
சான்றாண்மை 11
சான்றாண்மைக்கு 1
சான்றார் 4
சான்றாருள் 1
சான்றாள் 1
சான்றாளர் 1
சான்றான் 3
சான்றீர் 6
சான்றீரே 10
சான்று 5
சான்றோய் 2
சான்றோர் 66
சான்றோர்-பாலர் 1
சான்றோர்க்கு 9
சான்றோரால் 1
சான்றோரான் 1
சான்றோரும் 2
சான்றோருள் 1
சான்றோரை 1
சான்றோன் 6

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

சா (7)

மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர் – நற் 226/1
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு – ஐங் 24/1
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/35
நட்பினுள் சா புல்லல்பாற்று – குறள்:83 9/2
தம் கன்று சா கறப்பார் – பழ:16/4

மேல்


சாஅய் (65)

மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய்/உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ – சிறு 16,17
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய்/பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 18,19
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 247
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய்/நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் – குறி 250,251
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய்/சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ – நற் 196/7,8
நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய்/பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா – நற் 237/1,2
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய்/துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் – நற் 262/4,5
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய்/நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/6,7
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய்/சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி – நற் 327/2,3
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
வண்டு படு மலரின் சாஅய்/தமியென் மன்ற அளியென் யானே – குறு 30/5,6
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய்/புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/4,5
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய்/இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/1,2
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் யானே – குறு 125/1
சாஅய் நோக்கினள் மாஅயோளே – குறு 132/6
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி சாஅய்/உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் – குறு 289/3,4
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய்/அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/1,2
எல் வளை நெகிழ சாஅய்/அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/3,4
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய்/மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/3,4
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய்/நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/2,3
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய்/நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே – ஐங் 161/3,4
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய்/நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி – ஐங் 234/1,2
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய்/பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/2,3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய்/அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/1,2
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய்/தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/4,5
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய்/சொல்லியது உரை-மதி நீயே – ஐங் 478/3,4
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள் – கலி 36/13
சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள் – கலி 36/13
செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் – கலி 61/2
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் – கலி 80/10
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் – கலி 80/10
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/16
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய்/புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் – கலி 144/32
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய்/அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/1,2
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய்/சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/22,23
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய்/நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த – அகம் 41/10,11
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய்/நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர – அகம் 73/5,6
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய்/இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/2,3
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய்/ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/1,2
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும் – அகம் 127/1
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய்/தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 147/11,12
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய்/வினை அழி பாவையின் உலறி – அகம் 157/12,13
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் – அகம் 177/1
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
மட தகை மெலிய சாஅய்/நடக்கும்-கொல் என நோவல் யானே – அகம் 219/17,18
தொல் நலம் சிதைய சாஅய்/என்னள்-கொல் அளியள் என்னாதோரே – அகம் 235/18,19
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய்/அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி – அகம் 250/10,11
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/3
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய்/கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/11,12
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய்/நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு – அகம் 261/9,10
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 265/10
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு – அகம் 276/5
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய்/பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/1,2
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய்/அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/1,2
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய்/கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி – அகம் 346/22,23
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய்/அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/4,5
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய்/அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/1,2
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/3
நல்காமையின் நைவர சாஅய்/அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/6,7

மேல்


சாஅய்-மார் (1)

உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார்/எவ்வ நோய் யாம் காணும்-கால் – கலி மேல்


சாஅய்_சாஅய் (1)

கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் – கலி 80/10

மேல்


சாஅய்தும் (1)

விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே – அகம் 218/17

மேல்


சாஅய (5)

தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய/நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர் – நற் 14/1,2
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/2
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய/விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/9,10
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் – அகம் 341/5
நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும் – அகம் 359/2

மேல்


சாஅயக்கண்ணும் (1)

சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார் – நாலடி:19 4/3

மேல்


சாக்காடு (6)

நிலையாமை நோய் மூப்பு சாக்காடு என்று எண்ணி – நாலடி:6 2/1
உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி – குறள்:34 9/1
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:78 10/1,2
உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை – முது:6 6/1
பிணி பிறப்பு மூப்பொடு சாக்காடு துன்பம் – ஏலாதி:24/1
சாக்காடு கேடு பகை துன்பம் இன்பமே – ஏலாதி:79/1

மேல்


சாக்காடும் (1)

நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும்
வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – குறள்:24 5/1,2

மேல்


சாக்காடே (2)

சேர்ந்தால் பகை பழி தீ சொல்லே சாக்காடே
தீர்ந்தால் போல் தீரா வரும் – ஏலாதி:25/3,4
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம் – ஏலாதி:60/3

மேல்


சாகாட்டாளர் (1)

சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது – பதி 27/14

மேல்


சாகாட்டு (5)

மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு/எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை – அகம் 140/12,13
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் – புறம் 60/8
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய – புறம் 90/7
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/2
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/5

மேல்


சாகாடு (4)

கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/3
காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் – புறம் 185/2
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி – நாலடி:5 8/4
எழாஅமை சாகாடு எழல் – பழ:155/4

மேல்


சாகாடும் (1)

பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1

மேல்


சாகாடேயும் (1)

பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும்
உயவாமை சேறலோ இல் – பழ:308/3,4

மேல்


சாகில் (1)

புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – குறள்:78 10/1

மேல்


சாட்டு (1)

குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி – பெரும் 188

மேல்


சாட (1)

கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41

மேல்


சாடி (14)

கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி/சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் – பதி 77/9,10
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி/மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 52/4
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி/குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/28,29
நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி/கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/37,38
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி/அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை – கலி 166/1,2
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி/ஆ தர கழுமிய துகளன் – புறம் 258/9,10
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி – புறம் 297/6
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி/யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று – புறம் 319/3,4
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் – திணை150:137/2

மேல்


சாடிய (3)

சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை – நற் 350/8
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் – கலி 91/11
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36

மேல்


சாடியின் (1)

வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த – பெரும் 280

மேல்


சாடுபவை (1)

நீறு எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை/மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி மேல்


சாண் (2)

முழம் குறைப்ப சாண் நீளுமாறு – பழ:211/4
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று – பழ:386/4

மேல்


சாணம் (1)

சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593

மேல்


சாத்தன் (3)

உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன்/ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார் – புறம் 178/5,6
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை – புறம் 242/5
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும – புறம் 395/21

மேல்


சாத்திய (2)

ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – மலை 490

மேல்


சாத்தின் (1)

புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை – பதி 61/7

மேல்


சாத்து (5)

வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் – அகம் 119/8
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து – அகம் 167/7
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர – அகம் 291/15

மேல்


சாத்தொடு (2)

அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் – பெரும் 80
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10

மேல்


சாதல் (11)

சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே – அகம் 339/14
சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/11
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை – புறம் 139/12
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை – புறம் 291/6
தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல்
விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய – நாலடி:22 9/1,2
சாயினும் சான்றவர் செய்கலார் சாதல்
ஒருநாள் ஒருபொழுதை துன்பம் அவை போல் – நாலடி:30 5/2,3
புறம் கூறி பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் – குறள்:19 3/1,2
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – குறள்:113 4/1,2
சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல் – ஏலாதி:68/1

மேல்


சாதலின் (1)

சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம் – குறள்:23 10/1

மேல்


சாதலும் (3)

சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி – நற் 327/3
சாதலும் கூடுமாம் மற்று – கலி 61/12
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் – புறம் 192/4

மேல்


சாதாரி (1)

சாதாரி நின்று அறையும் சார்ந்து – திணை150:95/4

மேல்


சாதி (2)

கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
தம் சாதி மிக்குவிடும் – பழ:285/4

மேல்


சாந்த (7)

சாந்த ஞெகிழி காட்டி – நற் 55/11
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை – ஐங் 212/1
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை – ஐங் 253/1
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – கலி 43/3
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 172/13
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது – அகம் 242/20
சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் – புறம் 168/11

மேல்


சாந்தம் (27)

அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம்/வறன்-உற்று ஆர முருக்கி பையென – நற் 64/5,6
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம்/வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/2,3
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
சாந்தம் நாறும் நறியோள் – ஐங் 240/3
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/13
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும் – பரி 12/14
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/2
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் – பரி 21/47
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம்/எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற – பரி 9/12
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/13
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது – அகம் 2/6
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/12
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் – அகம் 282/9
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம்/புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/12,13
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2
கோலம் செய் சாந்தம் திமிர்ந்து – நாலடி:40 7/4
நறை படர் சாந்தம் அற எறிந்து நாளால் – திணை150:1/1
சாந்தம் எறிந்து உழுத சாரல் சிறு தினை – திணை150:3/1
சாந்தம் எறிந்த இதண் மிசை சாந்தம் – திணை150:3/2
சாந்தம் எறிந்த இதண் மிசை சாந்தம்
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் – திணை150:3/2,3
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில் – திணை150:28/1
கிடந்தாரை கால் கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தம்
மறந்தானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார் கிடந்தார்கண் – ஆசாரக்:87/1,2
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் குளிர் சாந்தம்
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா – கைந்:48/1,2

மேல்


சாந்தமும் (4)

வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும் – பரி 8/97
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும் – புறம் 58/11
மணி பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் மற்று இன்ன – பழ:271/3

மேல்


சாந்தமொடு (3)

பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு/காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் – நற் 250/4,5
குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு/நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே – நற் 394/8,9
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு/தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/30,31

மேல்


சாந்தாற்றி (1)

மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30

மேல்


சாந்தில் (1)

சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/4

மேல்


சாந்தின் (14)

பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின்/விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக – மது 226,227
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 745
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/6
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன் – குறு 321/1
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின்/பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட – பரி 11/27,28
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின்/நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து – பரி 17/24
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின்/இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/18,19
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின்/விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/15,16
புலவு வாள் புலர் சாந்தின்/முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் – புறம் 16/11,12

மேல்


சாந்தினன் (1)

பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11

மேல்


சாந்தினால் (1)

சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/10

மேல்


சாந்தினை (2)

சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை – நற் 350/8
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை/நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி மேல்


சாந்து (40)

நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 98
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து – மது 493
நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 553
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் – நற் 328/9
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் – குறு 150/3
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் – பதி 67/18
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் – பதி 80/5
சாந்து வரு வானின் நீரினும் – பதி 86/12
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/19
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/14
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/2
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/9
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி – புறம் 161/26
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் – புறம் 239/3
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன் – நாலடி:13 6/3
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் – நாலடி:39 9/3
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் – ஐந்50:24/3
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி – திணை50:1/1
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம் – திணை150:143/1
செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து – பழ:95/2

மேல்


சாந்தும் (4)

மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் – பரி 10/92
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் – பரி 16/52
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/84
பண்டம் அறியார் படு சாந்தும் கோதையும் – நாலடி:5 8/1

மேல்


சாந்தே (1)

எண்ணுங்கால் சாந்தே எழுதல் இலை நறுக்கு – சிறுபஞ்:92/2

மேல்


சாந்தொடு (2)

தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப – நெடு 52
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட – புறம் 246/7

மேல்


சாந்தொடும் (1)

மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும்/நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் – பரி மேல்


சாப (1)

சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் – புறம் 14/9

மேல்


சாபத்து (3)

வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/7
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து/மா மறுத்த மலர் மார்பின் – புறம் 7/4,5

மேல்


சாபம் (4)

சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/32
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/4
சாபம் போல் சாரும் சலித்து – ஏலாதி:60/4

மேல்


சாபமும் (1)

பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் – பரி 5/65

மேல்


சாம் (20)

ஒருவன் சாம் ஆறு எளிது என்பாம் மற்று – கலி 60/26
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19
முன்னரே சாம் நாள் முனி தக்க மூப்பு உள – நாலடி:10 2/1
நெல் பட்டகண்ணே வெதிர் சாம் தனக்கு ஒவ்வா – நான்மணி:2/3
நன்றி சாம் நன்று அறியாதார் முன்னர் சென்ற – நான்மணி:44/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் – நான்மணி:44/3
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம்
ஊடல் உணராரகத்து – நான்மணி:44/3,4
நலனும் இளமையும் நல்குரவின் கீழ் சாம்
குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம் – நான்மணி:80/1,2
குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம்
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா – நான்மணி:80/2,3
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா – நான்மணி:80/3
பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு – நான்மணி:80/4
சாம் துணையும் கல்லாதவாறு – குறள்:40 7/2
தான் சாம் துயரம் தரும் – குறள்:80 2/2
சாம் மா கண் காணாதவாறு – பழ:233/4
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் – சிறுபஞ்:8/1
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம்
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை – சிறுபஞ்:8/1,2
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை – சிறுபஞ்:8/2
கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் – சிறுபஞ்:8/3
உண்டுழி நா சாம் உணர்ந்து – சிறுபஞ்:8/4

மேல்


சாம்ப (1)

படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி – பரி 4/18

மேல்


சாம்பல் (1)

ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன – குறு 46/1

மேல்


சாம்பாது (1)

கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது/இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது – அகம் 298/7,8

மேல்


சாம்பி (2)

பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் – கலி 60/10
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி 147/34

மேல்


சாம்பின் (1)

கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின்/அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 150,151

மேல்


சாம்பும் (3)

பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் – பட் 12
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும்/நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி மேல்


சாம்புவன (1)

பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப – அகம் 160/14

மேல்


சாமரை (1)

ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை/மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி மேல்


சாமனார் (1)

சாமனார் தம்முன் செலவு காண் – கலி 94/34

மேல்


சாய் (25)

இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன – திரு 312
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை – சிறு 130
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் – மது 742
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் – ஐங் 18/1
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே – ஐங் 383/6
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே – பதி 60/12
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள் – பரி 11/95
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/7
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/18
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/16
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி – அகம் 226/5
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி – அகம் 236/6
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/14
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து – அகம் 306/6
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6
சாய் பறிக்க நீர் திகழும் தண் வயல் ஊரன் மீது – நாலடி:39 9/1

மேல்


சாய்-மார் (1)

இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார்/மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து – புறம் 166/5,6

மேல்


சாய்க்காட்டு (1)

பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9

மேல்


சாய்க்கானத்து (1)

நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து/யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/18,19

மேல்


சாய்க்கு (1)

கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு
நமர் – கைந்:16/2,3

மேல்


சாய்குவள் (1)

சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/10

மேல்


சாய்த்த (4)

மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் – கலி 52/5
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் – கலி 134/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14

மேல்


சாய்த்ததூஉம் (1)

தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய – திரி:0/2

மேல்


சாய்த்தார் (1)

தெருமந்து சாய்த்தார் தலை – கலி 39/26

மேல்


சாய்த்து (11)

வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து/உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் – முல் 73,74
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து/கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் – மது 382,383
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து/நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 621,622
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன – கலி 95/11
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் – கலி 116/14
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து/மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன் – அகம் 63/10,11
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/4
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து
மா நிலம் கூறும் மறை கேட்ப போன்றவே – கள40:41/2,3

மேல்


சாய்த்தும் (2)

மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே – குறு 90/7
உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும்/மலையவும் நிலத்தவும் அருப்பம் வௌவி – பதி 90/21,22

மேல்


சாய்த்தோய் (1)

பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47

மேல்


சாய்தல் (1)

இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை – குறள்:86 8/1

மேல்


சாய்ந்த (4)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த/வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 125/5,6

மேல்


சாய்ந்து (3)

நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து/கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 86 5/1

மேல்


சாய்ப்ப (1)

உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3

மேல்


சாய்ப்பின் (1)

நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் – பரி 19/67

மேல்


சாய்பவர் (1)

கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் – குறள்:93 7/2

மேல்


சாய (20)

கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 309
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய/பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 55,56
இருங்கோ_வேள் மருங்கு சாய/காடு கொன்று நாடு ஆக்கி – பட் 282,283
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் – நற் 304/6
ஓரி முருங்க பீலி சாய/நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் – குறு 244/4,5
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய – பதி 32/10
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் – பதி 40/17
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க – கலி 13/5
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/14
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் – கலி 80/24
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் – கலி 86/20
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் – கலி 104/66
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய/மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை – அகம் 246/12,13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய/நிரை வளை ஊரும் தோள் என – அகம் 255/17,18
தென் பரதவர் மிடல் சாய/வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/1,2
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – குறள்:75 9/1

மேல்


சாயல் (46)

குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல்/மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் – திரு 213,214
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் – சிறு 16
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் – மது 706
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல்/மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 61,62
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல்/மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/10,11
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/9
நீர் ஓர் அன்ன சாயல்/தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/4,5
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல்/ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை – பதி 16/10,11
சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே – பதி 16/20
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/20
சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் – பரி 2/56
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை – பரி 11/54
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு – கலி 42/20
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர – கலி 42/30
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – கலி 65/5
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல்/ஈங்கு உரு சுருங்கி – கலி 94/37
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/23
இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு – கலி 140/10
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல்/ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 13/14
ஆர்வம் சிறந்த சாயல்/இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/13,14
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல்/மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது – அகம் 120/7,8
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல்/ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என – அகம் 191/15,16
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி – அகம் 193/12
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி – அகம் 210/11
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல்/தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/7,8
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே – அகம் 328/15
உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல்/செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/15,16
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/12
நீரினும் இனிய சாயல்/பாரி வேள்-பால் பாடினை செலினே – புறம் 105/7,8
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/13
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/5
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு – புறம் 318/2
தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி – புறம் 353/4
சான்றாண்மை சாயல் ஒழுக்கம் இவை மூன்றும் – நாலடி:15 2/1
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் – ஐந்50:17/3
இழை வளரும் சாயல் இனி – திணை150:26/4
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் – பழ:216/3

மேல்


சாயலரே (1)

உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/6

மேல்


சாயலள் (2)

சாயலள் அளியள் என்னாய் – குறு 327/6
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள்/ஐயள் அரும்பிய முலையள் – ஐங் 255/2,3

மேல்


சாயலன் (2)

தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10

மேல்


சாயலனே (1)

ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார் – புறம் 178/6

மேல்


சாயலாய் (5)

நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/5
மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய்
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/1,2
தோகை மயில் அன்ன சாயலாய் தூற்றுங்கால் – சிறுபஞ்:103/3
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய்
மெய்யே உணர்ந்தார் மிக உரைப்பர் பொய்யே – ஏலாதி:28/1,2
மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர் – ஏலாதி:31/1

மேல்


சாயலார் (1)

மயில் அன்ன மென் சாயலார்/கிளி கடியின்னே – புறம் 395/13,14

மேல்


சாயலாள் (1)

நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக – கலி 10/14

மேல்


சாயலின் (2)

சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22

மேல்


சாயலும் (7)

சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் – நற் 208/8
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 49/2
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 225/1
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும்/வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் – புறம் 55/16,17
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் – நாலடி:34 10/1
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா – குறள்:119 3/1

மேல்


சாயலை (1)

மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை/வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி மேல்


சாயலொடு (1)

உறல் இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே – அகம் 213/24

மேல்


சாயலோர் (1)

கிளி மழலை மென் சாயலோர்/வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி – பட் 150,151

மேல்


சாயவும் (1)

பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும்/பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் – நற் 128/1,2

மேல்


சாயற்கே (1)

அம் சாயற்கே நோவல் யான் – திணை150:19/4

மேல்


சாயற்றே (1)

பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/4

மேல்


சாயா (2)

சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை – மது 480
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா/கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி – புறம் 3/12,13

மேல்


சாயின் (2)

சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே – குறு 152/3
சாயின் பரிவது இலர் – நாலடி:16 7/4

மேல்


சாயின்று (1)

சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் – புறம் 127/6

மேல்


சாயினவே (2)

தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே/விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/1,2
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே/திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/1,2

மேல்


சாயினள் (1)

சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை – கலி 121/22

மேல்


சாயினளே (1)

பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே/பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/3,4

மேல்


சாயினன் (1)

சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/5

மேல்


சாயினும் (6)

சாயினும் ஏஎர் உடைத்து – கலி 112/25
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும்/நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த – அகம் 259/14,15
சாயினும் சான்றவர் செய்கலார் சாதல் – நாலடி:30 5/2
சாயினும் தோன்றா கரப்பு சொல் தீய – நான்மணி:95/2
சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை இ மூன்றும் – திரி:27/3
சாலாமை நன்று நூல் சாயினும் சாலாமை – சிறுபஞ்:59/2

மேல்


சாயினை (2)

மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் – அகம் 6/14

மேல்


சாயும் (1)

சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/9

மேல்


சார் (9)

மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார்/கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார் – பரி 12/6
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார்/திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 97/28
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் – கலி 97/28
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி – நாலடி:33 7/2
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை – திணை150:91/1

மேல்


சார்த்தா (1)

புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா/பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி – பரி மேல்


சார்த்தி (2)

குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி/நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 188,189
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி/குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/1,2

மேல்


சார்த்திய (1)

சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121

மேல்


சார்த்துவோரும் (1)

செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும்/ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி மேல்


சார்தர (1)

சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர/ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி மேல்


சார்தரா (1)

சார்தரா சார்தரும் நோய் – குறள்:36 9/2

மேல்


சார்தரும் (1)

சார்தரா சார்தரும் நோய் – குறள்:36 9/2

மேல்


சார்தல் (1)

ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல்/ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/4,5

மேல்


சார்தலும் (1)

தன் பயம் தூக்காரை சார்தலும் தான் பயவா – திரி:54/1

மேல்


சார்தற்கு (1)

சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் – ஐந்50:24/3

மேல்


சார்ந்த (3)

கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு – பழ:98/2
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2
கிடப்பார்க்கு ஊண் கேளிர்க்கு ஊண் கேடு இன்று உடல் சார்ந்த
வானகத்தார்க்கு ஊணே மறுதலையார்க்கு ஊண் அமைத்தான்தான் – ஏலாதி:71/2,3

மேல்


சார்ந்தாய்க்கு (1)

சான்றோர் என மதித்து சார்ந்தார்மன் சார்ந்தாய்க்கு
சான்றாண்மை சார்ந்தார்கண் இல்ஆயின் சார்ந்தோய் கேள் – நாலடி:13 6/1,2

மேல்


சார்ந்தார் (1)

பெரியாரை சார்ந்தார் மேல் பேதைமை கந்தா – பழ:139/1

மேல்


சார்ந்தார்-கண் (1)

வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண்/கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி மேல்


சார்ந்தார்க்கு (1)

கூஉய் கொடுப்பது ஒன்று இல் எனினும் சார்ந்தார்க்கு
தூஉய் பயின்றாரே துன்பம் துடைக்கிற்பார் – பழ:162/1,2

மேல்


சார்ந்தார்கண் (1)

சான்றாண்மை சார்ந்தார்கண் இல்ஆயின் சார்ந்தோய் கேள் – நாலடி:13 6/2

மேல்


சார்ந்தார்மன் (1)

சான்றோர் என மதித்து சார்ந்தார்மன் சார்ந்தாய்க்கு – நாலடி:13 6/1

மேல்


சார்ந்தாரை (1)

அழியாமை எ தவமும் சார்ந்தாரை ஆக்கல் – சிறுபஞ்:45/1

மேல்


சார்ந்து (12)

நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து/தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 142/66
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து – நாலடி:13 4/4
நல மாட்சி நல்லாரை சார்ந்து – நாலடி:18 5/4
பெரியார் பெருமையை சார்ந்து – நாலடி:18 7/4
ஒருவர் ஒருவரை சார்ந்து ஒழுகல் ஆற்றி – நாலடி:31 9/1
சாதாரி நின்று அறையும் சார்ந்து – திணை150:95/4
சார்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவர் சலவரே – திரி:51/2
சார்ந்து கெழீஇயலார் இல் – பழ:92/4
சாலவும் மிக்கவர் சார்ந்து அடைந்து வாழ்பவே – பழ:198/3
நலத்தகு வேந்தருள் நல்லாரை சார்ந்து
நிலத்து நிலைகொள்ளா காலரே காணின் – பழ:328/2,3

மேல்


சார்ந்தும் (2)

கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் – நாலடி:25 5/1
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும்
உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் தத்தம் – நாலடி:25 5/1,2

மேல்


சார்ந்தோய் (1)

சான்றாண்மை சார்ந்தார்கண் இல்ஆயின் சார்ந்தோய் கேள் – நாலடி:13 6/2

மேல்


சார்பவன் (1)

சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25

மேல்


சார்பு (9)

அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார் – குறள்:8 6/1
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து – குறள்:36 9/1
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து – குறள்:36 9/1
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை – குறள்:45 9/2
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார் – குறள்:90 10/1
வன் சார்பு உடையார் எனினும் வலி பெய்து – பழ:254/1
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ – பழ:254/2
சார்பு இலோர்க்கு உறு கொலை எளிது – முது:8 10/1
சாலும் பிற நூலின் சார்பு – ஏலாதி:5/4

மேல்


சார்வா (1)

தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா/நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி மேல்


சார்வாய் (1)

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – குறள்:2 5/1

மேல்


சார்வின் (1)

இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1

மேல்


சார்வு (9)

உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/4
நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக – நாலடி:18 1/3
மெல்லியரேஆயினும் நல் சார்வு சான்றார் மேல் – நாலடி:18 8/3
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு
நின்றன போன்று நிலையா என உணர்ந்தார் – நாலடி:19 2/2,3
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3
திரியும் இடிஞ்சிலும் நெய்யும் சார்வு ஆக – பழ:219/1
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் – பழ:219/3
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் – பழ:219/4
மன்று சார்வு ஆக மனை – சிறுபஞ்:45/4

மேல்


சார்வும் (1)

எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும்
கொள்வர் குரவர் வலம் – ஆசாரக்:58/3,4

மேல்


சார (5)

தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார/விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/5,6
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
மறுத்து மறுத்து மைந்தர் சார/தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 18 1/3
பின் சார பொய்யாமை நன்று – குறள்:33 3/2

மேல்


சாரத்தால் (1)

சாரத்தால் சொல்லிய மூன்று – ஆசாரக்:62/3

மேல்


சாரப்பட்டாரை (1)

தாம் ஆற்றகில்லாதார் தாம் சாரப்பட்டாரை
தீ மாற்றத்தாலே பகைப்படுத்திட்டு ஏமாப்ப – பழ:28/1,2

மேல்


சாரல் (108)

பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல்/பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி – சிறு 90,91
கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி – சிறு 100
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல்/மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் – பெரும் 494,495
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க – மது 242
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 291
சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 42
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல்/வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 194,195
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல்/தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 151,152
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ – மலை 181
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல்/விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா – மலை 219,220
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல்/இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/7,8
உரைத்தல் உய்ந்தனனே தோழி சாரல்/காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/9,10
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல்/கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/5,6
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல்/கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை – நற் 85/7,8
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/5
போக்கு அற விலங்கிய சாரல்/நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/11,12
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல்/அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/1,2
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/8
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல்/வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன் – நற் 151/4,5
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல்/விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும் – நற் 154/10,11
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/11
மென்மெல இசைக்கும் சாரல்/குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/10,11
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல்/கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் – நற் 244/1,2
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல்/பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி – நற் 259/2,3
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல்/அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/6,7
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல்/இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே – நற் 294/8,9
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ – நற் 304/2
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல்/கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் – நற் 313/7,8
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/8
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/4
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல்/விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும் – நற் 328/9,10
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/7
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே – நற் 357/10
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/5
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல்/கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு – குறு 3/2,3
சாரல் நாட செவ்வியை ஆகு-மதி – குறு 18/2
யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல்/சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/3,4
யாரோ பிரிகிற்பவரே சாரல்/சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/2,3
சாரல் நாட நடுநாள் – குறு 69/5
யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல்/பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் – குறு 82/3,4
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல்/நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் – குறு 88/3,4
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல்/சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/2,3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல்/மென் நடை மரையா துஞ்சும் – குறு 115/4,5
மெய்யே வாழி தோழி சாரல்/மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/1,2
உளெனே வாழி தோழி சாரல்/தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – குறு 125/2,3
சாரல் நாட வாரலோ எனவே – குறு 141/8
சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/5
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல்/புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/5,6
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல்/குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/5,6
உறை அறு மையின் போகி சாரல்/குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் – குறு 339/2,3
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி – குறு 352/3
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல்/பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் – குறு 360/4,5
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல்/சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/2,3
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல்/இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/3,4
என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல்/மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின் – ஐங் 213/3,4
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் – ஐங் 214/1
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை – ஐங் 282/1
அம்ம வாழி தோழி சாரல்/இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/1,2
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் – பதி 12/5
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – பரி 12/3
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி – கலி 12/6
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல்/எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – கலி 45/6
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல்/ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 49/24,25
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் – கலி 50/21
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் – கலி 52/6
வறன்-உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல்/விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 2/3
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு – அகம் 48/5
வலந்த வள்ளி மரன் ஓங்கு சாரல்/கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர் – அகம் 52/1,2
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல்/தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் – அகம் 78/6,7
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக – அகம் 82/6
ஆழல் வாழி தோழி சாரல்/ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/5,6
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல்/வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை – அகம் 92/4,5
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/9
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது – அகம் 159/14
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல்/இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் – அகம் 172/5,6
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – அகம் 228/9
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
உடு உறு கணையின் போகி சாரல்/வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/12,13
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல்/அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/11,12
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே – அகம் 328/15
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த – அகம் 337/1
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் – அகம் 382/11
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல்/மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ – புறம் 90/2,3
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் – புறம் 108/3
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல்/புன தினை அயிலும் நாட சின போர் – புறம் 143/4,5
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல்/கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/15,16
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் – புறம் 152/11
தேரும் துணைமை உடையவர் சாரல்
கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள் – நாலடி:13 7/2,3
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட – நாலடி:24 4/3
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல்
தாழாது போவாம் என உரைப்பின் கீழ்தான் – நாலடி:35 2/1,2
புனை பூம் தழை அல்குல் பொன் அன்னாய் சாரல்
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து – ஐந்50:14/1,2
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல்
கானக நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு – ஐந்70:1/2,3
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார் – திணை50:5/1
சாந்தம் எறிந்து உழுத சாரல் சிறு தினை – திணை150:3/1
கறி வளர் பூம் சாரல் கைந்நாகம் பார்த்து – திணை150:7/1
மழை வளரும் சாரல் இர வரின் வாழாள் – திணை150:26/3
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல்
கானக நாடன் கலந்தான்இலன் என்று – கைந்:1/2,3

மேல்


சாரலானே (1)

பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/18

மேல்


சாரலும் (1)

பனி பொழி சாரலும் பார்ப்பாரும் – பரி 8/52

மேல்


சாரா (7)

ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 75
சலவரை சாரா விடுதல் இனிதே – இனிய40:20/1
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா – குறள்:20 4/1
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து – குறள்:20 4/1,2
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – குறள்:82 5/1
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும் – குறள்:105 7/1
பூப்பின்கண் சாரா தலைமகனும் வாய் பகையுள் – திரி:17/2

மேல்


சாராது (1)

செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் – கலி 104/66

மேல்


சாராமை (2)

பாடு அகம் சாராமை பாத்திலார்தாம் விழையும் – ஏலாதி:25/1
நாடகம் சாராமை நாடுங்கால் நாடகம் – ஏலாதி:25/2

மேல்


சாரார் (2)

சாரார் செவி ஓரார் சாரின் பிறிது ஒன்று – ஆசாரக்:78/2
சாரார் பகை போல் சலித்து – சிறுபஞ்:40/4

மேல்


சாரான் (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19

மேல்


சாரிகை (2)

சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 6/36
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை – ஏலாதி:12/3

மேல்


சாரியனா (1)

மா சாரியனா மறுதலை சொல் மாற்றுதலே – ஏலாதி:75/3

மேல்


சாரின் (2)

சாரார் செவி ஓரார் சாரின் பிறிது ஒன்று – ஆசாரக்:78/2
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் – ஏலாதி:60/2

மேல்


சாரும் (2)

எ சாரும் மின்னும் மழை – கார்40:7/4
சாபம் போல் சாரும் சலித்து – ஏலாதி:60/4

மேல்


சால் (117)

வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – பொரு 30
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி – சிறு 246
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 259
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 762
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 554
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் – நற் 185/7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி – பதி 21/4
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி – பதி 24/24
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/24
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 35/1
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி – பதி 54/8
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/12
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/12
பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம் – பதி 59/18
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி – பதி 64/4
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு – பதி 74/21
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை – பதி 94/3
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/73
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் – கலி 28/1
நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே – கலி 30/21
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/7
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக – கலி 120/7
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/11
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/15
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் – அகம் 152/20
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/25
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால்/வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – அகம் 194/4,5
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர – அகம் 197/14
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 256/21
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/5
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
சால் பெரும் தானை சேரலாதன் – அகம் 347/3
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே – புறம் 35/26
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/9
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால்/அந்துவன்சாத்தனும் ஆதன்அழிசியும் – புறம் 71/12,13
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 137/1
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 150/18
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை – புறம் 158/15
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/2
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் – புறம் 303/6
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் – புறம் 352/10
வீறு சால் நன் கலம் வீசி நன்றும் – புறம் 362/15
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சால்/பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி – புறம் 369/12,13
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/12
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் – புறம் 377/20
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் – புறம் 387/27
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை – புறம் 389/6
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும – புறம் 389/15
இன் துயில் பெறுக-தில் நீயே வளம் சால்/துளி பதன் அறிந்து பொழிய – புறம் 391/19,20
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி – புறம் 396/30
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 400/11
தோற்றம் சால் ஞாயிறு நாழியா வைகலும் – நாலடி:1 7/1
அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது – நாலடி:14 10/1
யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால்
மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின் – நான்மணி:51/1,2
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய – நான்மணி:101/2
ஓதின் புகழ் சால் உணர்வு – நான்மணி:101/4
வீறு சால் வேந்தன் வினையும் முடிந்தன – கார்40:20/1
உரை சால் உடம்பிடி மூழ்க அரசோடு – கள40:35/4
வீறு சால் பேர் அமைச்சர் கோள் – திரி:61/4
சால் நெறி பாரா உழவனும் தன் மனையில் – திரி:103/1
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து – ஆசாரக்:46/3
நடை வனப்பும் நாணின் வனப்பும் புடை சால்
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல எண்ணோடு – ஏலாதி:74/2,3
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் – கைந்:6/2

மேல்


சால்க (1)

வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/11

மேல்


சால்கை (1)

பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி – அகம் 219/5

மேல்


சால்பவை (1)

ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை
வல்லாமை வாய்ப்ப அறிபவர் உண்ணாமை – சிறுபஞ்:73/2,3

மேல்


சால்பிற்கு (1)

சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி – குறள்:99 6/1

மேல்


சால்பின் (2)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து – குறள்:11 5/2

மேல்


சால்பினில் (1)

சால்பினில் தோன்றும் குடிமையும் பால் போலும் – திரி:37/2

மேல்


சால்பினை (1)

சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு – பழ:12/4

மேல்


சால்பு (19)

சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும் – நற் 345/7
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே – குறு 90/7
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/2
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/13
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் – கலி 86/20
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/7
சொல் பட்டால் சாவதாம் சால்பு – நான்மணி:2/4
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற – குறள்:96 6/1
ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் – குறள்:99 3/2
சொல்லா நலத்தது சால்பு – குறள்:99 4/2
என்ன பயத்ததோ சால்பு – குறள்:99 7/2
இன்மை ஒருவற்கு இளிவு அன்று சால்பு என்னும் – குறள்:99 8/1
நன்மை குறித்தது சால்பு – குறள்:102 3/2
காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு – குறள்:107 4/2
சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு – பழ:12/4
தான் தோன்றிட வரும் சால்பு – பழ:19/4
சமத்தனாய் நின்று ஒழுகும் சால்பு தவமே – பழ:95/3
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் – ஏலாதி:60/2

மேல்


சால்பும் (7)

வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 764
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 15
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/4
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும் – பதி 32/2
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/19
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/14
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் – சிறுபஞ்:10/1

மேல்


சால்போடு (1)

சால்போடு பட்டது இல – திரி:66/4

மேல்


சால்வ (1)

சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள் – பரி 5/14

மேல்


சால (26)

சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/7
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால/அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 105/19,20
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால/தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய – அகம் 324/7,8
சாற்றும்கொல் சால சிரித்து – நாலடி:5 9/4
சலவருள் சால சலமே நலவருள் – நாலடி:19 8/3
கொன்னாளர் சால பலர் – நாலடி:25 3/4
புத்தகமே சால தொகுத்தும் பொருள் தெரியார் – நாலடி:32 8/1
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை – ஐந்50:3/2
வழிகள்தாம் சால வர அரிய வாரல் – திணை150:11/3
சாலிகை போல் வலை சால பல உணங்கும் – திணை150:51/3
மலை அழுத சால மருண்டு – திணை150:110/4
வசை உரைப்ப சால வழுத்தீர் பசை பொறை – திணை150:130/2
பணி இகவான் சால பணிந்து – திணை150:135/4
உளர உளர உவன் ஓடி சால
வளர வளர்ந்த வகை – திணை150:136/3,4
சால மிகுத்து பெயின் – குறள்:48 5/2
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை – குறள்:77 10/1
வேண்டாது சால படும் – குறள்:104 7/2
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் – குறள்:124 3/1
சால உறுவான் தொழில் – திரி:4/4
சீலம் அறியான் இளங்கிளை சால
குடி ஓம்பல் வல்லான் அரசன் வடு இன்றி – திரி:13/1,2
சால மறைத்து ஓம்பி சான்றவர் கைகரப்ப – பழ:93/1
ஒன்றுமாம் சால உடன் – சிறுபஞ்:61/4
பெறு பயன் பின் சால பெரிது – சிறுபஞ்:62/4
நேராமை சால உணர்வார் பெரும் தவம் – ஏலாதி:38/3
போகாமை சால புலை – ஏலாதி:38/4

மேல்


சாலகத்து (1)

சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/13

மேல்


சாலவும் (5)

சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் – நாலடி:4 4/3
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே – இனிய40:1/2
சாலவும் மிக்கவர் சார்ந்து அடைந்து வாழ்பவே – பழ:198/3
பால் இல்லார் பற்றிய நூல் இல்லார் சாலவும்
ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால் – ஏலாதி:36/2,3
சாலவும் தூற்றும் அலர் – கைந்:44/4

மேல்


சாலா (1)

உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10

மேல்


சாலாதே (1)

பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே – புறம் 177/17

மேல்


சாலாமை (3)

தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/8
சாலாமை நன்று நூல் சாயினும் சாலாமை – சிறுபஞ்:59/2
சாலாமை நன்று நூல் சாயினும் சாலாமை
நன்று தவம் நனி செய்தல் தீது என்பாரை – சிறுபஞ்:59/2,3

மேல்


சாலார் (2)

சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே – புறம் 218/7

மேல்


சாலார்-பாலர் (1)

சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே – புறம் 218/7

மேல்


சாலாவே (1)

இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே/பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/3,4

மேல்


சாலாவோ (1)

தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு – கலி 88/14

மேல்


சாலி (1)

சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி – பொரு 246

மேல்


சாலிகை (1)

சாலிகை போல் வலை சால பல உணங்கும் – திணை150:51/3

மேல்


சாலியரோ (3)

அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ/வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1,2
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ/வாள் வனப்பு உற்ற அருவி – ஐங் 312/2,3

மேல்


சாலினி (2)

பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 610
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – பரி 5/44

மேல்


சாலும் (11)

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 546
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் – நற் 266/5
வகை சாலும் வையை வரவு – பரி 6/13
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும்/பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 186/20
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன் – நான்மணி:96/2
இந்திரனே சாலும் கரி – குறள்:3 5/2
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – குறள்:17 5/1
தானேயும் சாலும் கரி – குறள்:106 10/2
சாலும் பிற நூலின் சார்பு – ஏலாதி:5/4

மேல்


சாலேகம் (1)

முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து – நெடு 125

மேல்


சாலை (3)

பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் – மது 759
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை/தவ பள்ளி தாழ் காவின் – பட் 52,53
நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம் – சிறுபஞ்:61/3

மேல்


சாவ (2)

கன்று சாவ பால் கறவாமை செய்யாமை – சிறுபஞ்:45/3
சாவ என வாழான் சான்றோரால் பல் யாண்டும் – சிறுபஞ்:66/3

மேல்


சாவகர் (1)

பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச – மது 476

மேல்


சாவதாம் (1)

சொல் பட்டால் சாவதாம் சால்பு – நான்மணி:2/4

மேல்


சாவது (1)

சாவது எளிது அரிது சான்றாண்மை நல்லது – ஏலாதி:39/1

மேல்


சாவம் (1)

சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 98

மேல்


சாவா (3)

சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின் – பரி 2/71
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா
மருந்து எனினும் வேண்டல்பாற்று அன்று – குறள்:9 2/1,2
சாவா உடம்பு எய்தினார் – திரி:16/4

மேல்


சாவாத (1)

சாவாத இல்லை பிறந்த உயிர் எல்லாம் – நான்மணி:76/1

மேல்


சாவாதான் (1)

என் செய்தேஆயினும் உய்ந்தீக சாவாதான்
முன்கை வளையும் தொடும் – பழ:384/3,4

மேல்


சாவாது (2)

கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது/கழை கரும்பின் ஒலிக்குந்து – புறம் 137/5,6
அவைப்படின் சாவாது பாம்பு – பழ:313/4

மேல்


சாவாதே (1)

இல் சுட்டி நீயும் இனிது உரைத்து சாவாதே
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/3,4

மேல்


சாவார் (3)

செத்தாரை சாவார் சுமந்து – நாலடி:3 4/4
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை – திணை150:47/3
பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர் – குறள்:73 3/1

மேல்


சாவாரும் (1)

சாவாரும் என்றும் உளர் – நான்மணி:57/4

மேல்


சாவாரை (1)

இழைத்தது இகவாமை சாவாரை யாரே – குறள்:78 9/1

மேல்


சாவின் (1)

சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின்/பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின் – நற் 397/7,8

மேல்


சாவேம் (1)

ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/12

மேல்


சாற்றி (10)

சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி/பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 64,65
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி/களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி – மது 246,247
வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி – பட் 29,30
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/8,9
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/2,3
பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி/கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/10,11
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/என்றூழ் விடர குன்றம் போகும் – அகம் 140/3,4
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து – அகம் 381/11
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/1,2
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து – புறம் 386/16,17

மேல்


சாற்றிய (2)

கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 256
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை – அகம் 159/2

மேல்


சாற்றில் (1)

கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே – கள40:17/3

மேல்


சாற்றுதும் (1)

போற்று-மின் மறவீர் சாற்றுதும் நும்மை – புறம் 104/1

மேல்


சாற்றுபவரொடு (1)

கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு/புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க – கலி மேல்


சாற்றும்கொல் (1)

சாற்றும்கொல் சால சிரித்து – நாலடி:5 9/4

மேல்


சாற்றுமின் (1)

சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின்/மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி – பரி மேல்


சாற்றுமே (1)

உண்டு உண்டு உண்டு என்னும் உணர்வினான் சாற்றுமே
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை – நாலடி:3 5/3,4

மேல்


சாற்றுவார் (1)

உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார்/ஆங்கு இனி – கலி மேல்


சாற்றுவேன்மன் (1)

உயல் உண்மை சாற்றுவேன்மன் – குறள்:122 2/2

மேல்


சாற்றுள் (1)

சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15

மேல்


சாறு (21)

சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி – திரு 283
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது – பொரு 2
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின் – பெரும் 262
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 366
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 201
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 215
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு என – மலை 481
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ – நற் 200/4
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/2
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
சீறடியவர் சாறு கொள எழுந்து – பரி 8/96
சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு – பரி 19/6
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று – பரி 23/14
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு/சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 22/16
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று-உற்று என – புறம் 82/1
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் – நாலடி:4 4/3

மேல்


சாறும் (2)

சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும் – பரி 6/41
பூ கரும்பின் தீம் சாறும்/ஓங்கு மணல் குலவு தாழை – புறம் 24/13,14

மேல்


சான்ம் (4)

திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28

மேல்


சான்ற (57)

தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் – திரு 287
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் – சிறு 30
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி – சிறு 151
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 169
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை – சிறு 186
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 87
நலம் சான்ற கலம் சிதறும் – மது 104
இரு வகையான் இசை சான்ற/சிறுகுடி பெரும் தொழுவர் – மது 121,122
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 270
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 285
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 300
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் – மது 314
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு – மது 325
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் – மது 331
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை – மது 480
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 487
செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் – மது 499
முல்லை சான்ற கற்பின் – நற் 142/10
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி – நற் 256/1
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/8
நன்றி சான்ற கற்பொடு – நற் 330/10
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/4
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் – பதி 13/9
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் – பதி 59/17
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/4
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் – பதி 73/7
பாடல் சான்ற வைப்பின் – பதி 75/13
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 79/15
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – பதி 86/7
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/39
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை – பரி 8/77
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை – கலி 98/6
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற/செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/14,15
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள் – அகம் 198/12
முல்லை சான்ற கற்பின் – அகம் 274/13
பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே – புறம் 11/7
நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே – புறம் 15/25
இருக்கை சான்ற உயர் மலை – புறம் 125/19
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/3
தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி – புறம் 217/4
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் – புறம் 395/17
விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம் சான்ற
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை – நாலடி:34 3/2,3
ஒண்மைய வாய் சான்ற பொருள் இல்லை ஈன்றாளின் – நான்மணி:54/3
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற
மென்கண் பெருகின் அறம் பெருகும் வன்கண் – நான்மணி:90/2,3
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/1,2
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் – குறள்:59 1/1
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – குறள்:101 1/1
பத்திமை சான்ற படையும் பலர் தொகினும் – திரி:100/1
உரை சான்ற சான்றோர் ஒடுங்கி உறைய – பழ:125/1
வார் சான்ற கூந்தல் வரம்பு உயர வைகலும் – சிறுபஞ்:44/1
நீர் சான்று உயரவே நெல் உயரும் சீர் சான்ற
தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல் – சிறுபஞ்:44/2,3

மேல்


சான்றவர் (15)

தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர்/அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 120/16
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
மா கேழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவர்
நோக்கார்கொல் நொய்யது ஓர் துச்சிலை யாக்கைக்கு ஓர் – நாலடி:5 1/1,2
செல்வுழிக்கண் ஒரு நாள் காணினும் சான்றவர்
தொல் வழி கேண்மையின் தோன்ற புரிந்து யாப்பர் – நாலடி:16 4/1,2
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று – நாலடி:19 10/2
கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல் – நாலடி:26 5/3
சாயினும் சான்றவர் செய்கலார் சாதல் – நாலடி:30 5/2
சான்றவர் கேண்மை சிதைவு இன்றாய் ஊன்றி – ஐந்70:5/1
உள் நாட்டம் சான்றவர் தந்த நசை இற்று என்று – ஐந்70:53/1
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான் – குறள்:99 10/1
சால மறைத்து ஓம்பி சான்றவர் கைகரப்ப – பழ:93/1
மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர்
கை உண்டும் கூறுவர் மெய் – பழ:241/3,4
பல்லார் அவை நடுவண் பாற்பட்ட சான்றவர்
சொல்லார் ஒருவரையும் உள் ஊன்ற பல் ஆ – பழ:345/1,2

மேல்


சான்றவர்க்கு (2)

சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/3
கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு
பார்த்து ஓடி சென்று கதம் பட்டு நாய் கவ்வின் – பழ:375/2,3

மேல்


சான்றவன் (3)

வேந்தன் வினாயினான் மாந்தரை சான்றவன்
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் – பழ:153/2,3
ஆற்றும் குடி பிறந்த சான்றவன் ஆற்றவும் – பழ:217/2
பாத்து உண்பான் பார்ப்பான் பழி உணர்வான் சான்றவன்
காத்து உண்பான் காணான் பிணி – சிறுபஞ்:6/3,4

மேல்


சான்றவிர் (3)

சான்றவிர் வாழியோ சான்றவிர் என்றும் – கலி 139/1
சான்றவிர் வாழியோ சான்றவிர் என்றும் – கலி 139/1
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 139/33

மேல்


சான்றவை (1)

வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை/கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி மேல்


சான்றன (1)

மேவல் சான்றன எல்லாம் – பரி 4/35

மேல்


சான்றனவால் (1)

உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி – பதி 35/2

மேல்


சான்றனள் (1)

பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3

மேல்


சான்றாண்மை (11)

தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
சான்றாண்மை சார்ந்தார்கண் இல்ஆயின் சார்ந்தோய் கேள் – நாலடி:13 6/2
சான்றாண்மை சாயல் ஒழுக்கம் இவை மூன்றும் – நாலடி:15 2/1
தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை
தீ இனம் சேர கெடும் – நாலடி:18 9/3,4
ஒப்புரவினான் அறிப சான்றாண்மை மெய்க்கண் – நான்மணி:77/3
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை – திணை150:47/3
சான்றாண்மை மேற்கொள்பவற்கு – குறள்:99 1/2
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான் – குறள்:99 10/1
சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை இ மூன்றும் – திரி:27/3
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய – சிறுபஞ்:15/1
சாவது எளிது அரிது சான்றாண்மை நல்லது – ஏலாதி:39/1

மேல்


சான்றாண்மைக்கு (1)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு
ஆழி எனப்படுவார் – குறள்:99 9/1,2

மேல்


சான்றார் (4)

தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார்/இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் – பரி 110/20
மெல்லியரேஆயினும் நல் சார்வு சான்றார் மேல் – நாலடி:18 8/3
சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும் – ஆசாரக்:65/2

மேல்


சான்றாருள் (1)

சான்றாருள் சான்றான் எனப்படுதல் எஞ்ஞான்றும் – திரி:82/1

மேல்


சான்றாள் (1)

யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22

மேல்


சான்றாளர் (1)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57

மேல்


சான்றான் (3)

போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான்
மூத்தேம் இனி யாம் வரு முலையார் சேரியுள் – ஐந்70:45/1,2
சான்றாருள் சான்றான் எனப்படுதல் எஞ்ஞான்றும் – திரி:82/1
வைத்தால் வழக்கு உரைக்கும் சான்றான் இவர் செம்மை – சிறுபஞ்:101/3

மேல்


சான்றீர் (6)

இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர்/முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு – பரி 139/4
மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர்/பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/14,15
கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர்/என்று ஆங்கே – கலி 142/55,56

மேல்


சான்றீரே (10)

பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே/நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின் – கலி 195/1
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே/கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/1,2
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே/கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/3,4
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே – புறம் 246/1
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே/செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும் – புறம் 246/1,2
பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே/அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/3,4
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே – புறம் 301/1
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே/குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய – புறம் 301/1,2
கல்லென் பாசறை பல் சான்றீரே/முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/4,5

மேல்


சான்று (5)

ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று/நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை – பதி 24/9,10
பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின் – பதி 51/22
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/14
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய – பரி 17/22
நீர் சான்று உயரவே நெல் உயரும் சீர் சான்ற – சிறுபஞ்:44/2

மேல்


சான்றோய் (2)

வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/9

மேல்


சான்றோர் (66)

வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர்/பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 764,765
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல – குறி 28
சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் – நற் 210/7
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி – நற் 220/5
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது – நற் 234/1
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் – நற் 238/7
நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின் – நற் 327/1
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர்/கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/4,5
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே – குறு 102/4
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர்/புகழும் முன்னர் நாணுப – குறு 252/6,7
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல – பதி 55/1
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 58/11
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் – பதி 67/18
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் – பதி 72/6
சான்றோர் உரைப்ப தெளிகுவர்-கொல் என – பதி 73/18
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர்/வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/13,14
இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர்/அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/13,14
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர்/பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார் – அகம் 112/11,12
சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின் – புறம் 34/20
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி – புறம் 117/6
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என – புறம் 134/3
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர்/உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்-உற்று – புறம் 178/3,4
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே – புறம் 191/7
ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர்/சான்றோர்-பாலர் ஆப – புறம் 218/5,6
சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன் – புறம் 266/8
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என – புறம் 375/8
பரிவதூஉம் சான்றோர் கடன் – நாலடி:6 8/4
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் – நாலடி:7 8/4
அடுக்கிய மூ உலகும் கேட்குமே சான்றோர்
கொடுத்தார் எனப்படும் சொல் – நாலடி:10 10/3,4
சான்றோர் என மதித்து சார்ந்தார்மன் சார்ந்தாய்க்கு – நாலடி:13 6/1
களர் நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர்
விளை நிலத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர் – நாலடி:14 3/1,2
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து – நாலடி:16 1/3
வசை தீர எண்ணுவர் சான்றோர் விசையின் – நாலடி:16 2/2
நரம்பு எழுந்து நல்கூர்ந்தார்ஆயினும் சான்றோர்
குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா – நாலடி:16 3/1,2
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர்
பெரியரா கொள்வது கோள் – நாலடி:17 5/3,4
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை – நாலடி:18 9/2
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் – நாலடி:23 7/2
மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழி நல்குரவே தலை – நாலடி:28 5/3,4
தலையாய சான்றோர் மனம் – நாலடி:30 8/4
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை – நாலடி:32 6/3
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை – நாலடி:35 3/2
பனை அனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர் பனை அனைத்து – நாலடி:35 4/2
உழை இனியர் ஆகுவர் சான்றோர் விழையாதே – நாலடி:35 9/2
செய்த நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் கயம் தன்னை – நாலடி:36 6/3
பிழை நூறும் சான்றோர் பொறுப்பர் கயவர்க்கு – நாலடி:36 7/2
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல் – நான்மணி:95/3
எண் ஒக்கும் சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை – நான்மணி:98/1
வாடாத சான்றோர் வரவு எதிர்கொண்டிராய் – திணை150:15/1
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர்
பயன் இல சொல்லாமை நன்று – குறள்:20 7/1,2
சான்றோர் பழிக்கும் வினை – குறள்:66 6/2
பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழி நல்குரவே தலை – குறள்:66 7/1,2
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள்:81 2/2
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர்
குழாஅத்து பேதை புகல் – குறள்:84 10/1,2
சான்றோர் முகத்து களி – குறள்:93 3/2
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம் – குறள்:99 2/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர்
மாற்றாரை மாற்றும் படை – குறள்:99 5/1,2
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் – குறள்:108 8/1
நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன் – திரி:62/1
திரிய பெறுபவோ சான்றோர் விரி திரை – பழ:101/2
உரை சான்ற சான்றோர் ஒடுங்கி உறைய – பழ:125/1
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர்
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் – பழ:216/3,4
புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர்
கயவர்க்கு உரையார் மறை – பழ:229/3,4
நவைக்கப்படும் தன்மைத்துஆயினும் சான்றோர்
அவைப்படின் சாவாது பாம்பு – பழ:313/3,4

மேல்


சான்றோர்-பாலர் (1)

சான்றோர்-பாலர் ஆப – புறம் 218/6

மேல்


சான்றோர்க்கு (9)

வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி – நான்மணி:88/3
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – குறள்:12 5/2
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – குறள்:12 8/2
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – குறள்:15 8/1,2
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு
பொய்யா விளக்கே விளக்கு – குறள்:30 9/1,2
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – குறள்:33 8/1,2
மன நலம் நன்கு உடையர்ஆயினும் சான்றோர்க்கு
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 8/1,2
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள்:102 4/1
அறி மடமும் சான்றோர்க்கு அணி – பழ:361/4

மேல்


சான்றோரால் (1)

சாவ என வாழான் சான்றோரால் பல் யாண்டும் – சிறுபஞ்:66/3

மேல்


சான்றோரான் (1)

உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான்
எண்ணப்பட வேண்டாதார் – குறள்:93 2/1,2

மேல்


சான்றோரும் (2)

திங்களும் சான்றோரும் ஒப்பர்மன் திங்கள் – நாலடி:16 1/2
உடை பெரும் செல்வரும் சான்றோரும் கெட்டு – நாலடி:37 8/1

மேல்


சான்றோருள் (1)

ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா – இன்னா40:17/1

மேல்


சான்றோரை (1)

இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை
நயத்தின் பிணித்துவிடல் – நான்மணி:10/3,4

மேல்


சான்றோன் (6)

சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே – நற் 233/9
தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி – புறம் 217/4
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/11
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/2
பேதை புகலை புதல்வன் துணை சான்றோன்
ஓதை மலி மகிழ்நற்கு யாஅம் எவன் செய்தும் – ஐந்70:48/1,2
சான்றோன் என கேட்ட தாய் – குறள்:7 9/2

மேல்