க – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கஃசா 1
கஃடு 1
கங்கன் 1
கங்கு 1
கங்குல் 46
கங்குல்-தோறு 1
கங்குலான் 5
கங்குலானே 2
கங்குலில் 2
கங்குலின் 2
கங்குலும் 18
கங்கை 9
கச்சம் 2
கச்சியோனே 1
கச்சின் 2
கச்சினர் 1
கச்சினன் 2
கச்சினனே 1
கச்சு 2
கச்சை 5
கசடு 10
கசிந்த 1
கசிந்தவர் 1
கசிந்து 3
கசிபு 1
கசிவு 2
கசிவு-உற்ற 1
கசிவொடு 1
கஞ்சக 1
கஞ்சி 1
கஞல் 4
கஞல 4
கஞலி 2
கஞலிய 9
கஞன்ற 1
கட்கு 8
கட்கும் 2
கட்சி 8
கட்சியில் 2
கட்சியின் 1
கட்டக 1
கட்டங்க 1
கட்டதனொடு 1
கட்டழித்து 1
கட்டளை 10
கட்டி 19
கட்டிய 7
கட்டியக்கண்ணும் 1
கட்டில் 12
கட்டிலில் 1
கட்டிலொடு 1
கட்டின் 2
கட்டு 13
கட்டுண்டார் 1
கட்டுரை 2
கட்டுரையார் 1
கட்டுரையால் 1
கட்டுரையின் 2
கட்டுரையும் 2
கட்டுவட 1
கட்டூர் 7
கட்பின் 1
கட 2
கடக்க 2
கடக்கிற்பார் 1
கடக்கு 1
கடக்கும் 13
கடகம் 2
கடகமொடு 1
கடத்தல் 3
கடத்தவும் 1
கடத்தளோ 1
கடத்திர் 1
கடத்து 16
கடந்த 40
கடந்த-கால் 1
கடந்ததூஉம் 1
கடந்தவர் 1
கடந்தார் 2
கடந்தால் 1
கடந்தான் 1
கடந்து 48
கடந்துவிடும் 1
கடந்தே 1
கடந்தோய் 1
கடந்தோர்க்கு 1
கடப்பாட்டது 1
கடப்பாட்டாளன் 1
கடப்பாடு 1
கடப்பாளும் 1
கடப்பு 4
கடப்பே 1
கடம் 10
கடம்படுவோரும் 1
கடம்பன் 1
கடம்பின் 12
கடம்பு 11
கடம்பு_அமர்_செல்வன் 1
கடம்பும் 4
கடம்பூண்ட 1
கடம்பொடு 1
கடமா 5
கடமான் 2
கடல் 372
கடல்-வயின் 1
கடல்_கெழு_செல்வி 1
கடல்_சிறு_காக்கை 1
கடல்_மரம் 1
கடல்_அக 1
கடல்மன்னும் 1
கடல 1
கடலத்துள் 1
கடலவும் 5
கடலன் 1
கடலா 2
கடலால் 1
கடலில் 1
கடலின் 9
கடலினும் 5
கடலும் 5
கடலுள் 9
கடலுள்ளும் 2
கடலுளால் 1
கடலூடு 1
கடலே 7
கடலை 3
கடலொடு 3
கடலோடு 1
கடவ 2
கடவதா 1
கடவது 3
கடவர் 1
கடவர்க்கு 1
கடவரை 1
கடவலின் 1
கடவன் 1
கடவன 1
கடவனும் 1
கடவாதோர் 1
கடவான் 1
கடவி 2
கடவின் 2
கடவினர் 1
கடவினன் 1
கடவு 2
கடவு-மதி 13
கடவு-உறூஉம் 1
கடவுக 1
கடவுட்கு 5
கடவுட்கும் 1
கடவுண்மை 1
கடவுதி 1
கடவுநர் 1
கடவுபு 3
கடவும் 6
கடவுவோரும் 1
கடவுள் 74
கடவுளது 1
கடவுளர் 3
கடவுளவை 1
கடவுளும் 4
கடவுளை 4
கடவை 1
கடற்கரை 1
கடற்கரையது 10
கடற்கு 5
கடற்ற 1
கடற்றவும் 1
கடற்றில் 2
கடற்று 5
கடறு 9
கடன் 70
கடனா 2
கடனும் 1
கடனே 9
கடா 4
கடா-உறுப்ப 1
கடாத்த 1
கடாத்தால் 1
கடாத்து 2
கடாத்தொடு 2
கடாம் 2
கடாவ 1
கடாவா 1
கடாவார் 1
கடாவின் 2
கடாஅ 14
கடாஅ-உறுக்கும் 1
கடாஅத்த 1
கடாஅத்து 8
கடாஅம் 18
கடாஅய் 4
கடாஅய 1
கடாஅயார் 1
கடாஅயினும் 1
கடாஅவுக 1
கடி 167
கடி_மகள் 1
கடி_மர 1
கடி_மரத்தான் 1
கடி_மரம் 6
கடிக்குமோ 1
கடிகம் 2
கடிகல்லாய் 3
கடிகுவென் 1
கடிகுவேம் 1
கடிகை 5
கடிகை_நூல் 1
கடிகையிடை 1
கடிகையும் 1
கடிகொண்டார் 1
கடிஞை 1
கடிஞையுள் 1
கடித்தது 1
கடித்து 3
கடிதல் 5
கடிதலின் 2
கடிதலும் 1
கடிது 25
கடிதுமாம் 1
கடிந்த 8
கடிந்ததும் 1
கடிந்ததோ 1
கடிந்தன்று 1
கடிந்தனம் 1
கடிந்தாள் 2
கடிந்தான் 2
கடிந்தானை 1
கடிந்தீவார் 1
கடிந்து 16
கடிந்தும் 1
கடிந்தோன் 1
கடிப்பகை 1
கடிப்படுகுவள் 1
கடிப்படுத்தனள் 1
கடிப்படுத்தனை 1
கடிப்பின் 2
கடிப்பு 14
கடிபு 1
கடிய 20
கடியர் 2
கடியவும் 2
கடியவே 1
கடியன் 1
கடியன 1
கடியா 1
கடியாதான் 1
கடியாதோளே 1
கடியார் 1
கடியான் 2
கடியின்னே 1
கடியுநர் 1
கடியும் 17
கடியையால் 1
கடிவ 1
கடிவது 1
கடிவாள் 1
கடிவான் 1
கடீஇயர் 3
கடீஇயாற்கு 1
கடு 103
கடு_மா 1
கடு_மீன் 1
கடுக்கி 1
கடுக்கும் 29
கடுக்கென 1
கடுக்கை 6
கடுக 1
கடுகம் 1
கடுகி 4
கடுகிய 3
கடுகின்றே 1
கடுகினும் 2
கடுகுபு 2
கடுகுவர் 1
கடுங்கண் 30
கடுங்கண்ண 1
கடுங்கோ 1
கடுத்த 3
கடுத்தது 2
கடுத்தலும் 1
கடுத்தனள் 2
கடுத்து 1
கடுத்தும் 1
கடுத்தோள்-வயின் 1
கடுப்ப 84
கடுப்பு 4
கடுப்பு_உடை_பறவை 1
கடுப்பும் 1
கடும் 264
கடும்-குரை 1
கடும்-குரையம் 1
கடும்-குரையள் 1
கடும்பின் 4
கடும்பினது 2
கடும்பு 9
கடும்புடன் 1
கடும்பும் 1
கடும்பே 5
கடும்பொடு 4
கடும்பொடும் 2
கடும்போடு 1
கடுமான் 1
கடுமைய 1
கடுமையின் 1
கடுமையொடு 1
கடுமொழி 1
கடுமொழியாளர் 1
கடுவன் 15
கடுவனும் 2
கடுவனொடு 1
கடுவனோடு 2
கடுவொடு 1
கடை 114
கடை_கோல் 1
கடைக்கண் 1
கடைக்கண்ணால் 1
கடைக்கால் 2
கடைக்கூட்ட 2
கடைக்கூட்டுதிர் 1
கடைக்கொளவே 1
கடைகட்கும் 1
கடைகள் 1
கடைகொள 1
கடைகொளப்படுதலின் 1
கடைசியர் 1
கடைத்தலை 1
கடைத்தும் 4
கடைந்த 3
கடைந்து 2
கடைநரும் 1
கடைப்பட்டார் 1
கடைப்படாஅ 1
கடைப்பிடி 2
கடைப்பிடித்த 1
கடைப்பிடித்தல் 1
கடைப்பிடித்து 5
கடைப்பிடியாதார் 3
கடைபோக 4
கடைமணி 1
கடைமுகத்து 1
கடைமுறை 1
கடைய 3
கடையரே 1
கடையல் 1
கடையாயார் 5
கடையானே 1
கடையின் 1
கடையும் 3
கடையுள் 2
கடையே 1
கடையோர் 1
கடைஇ 24
கடைஇய 6
கண் 876
கண்_கண் 1
கண்_குத்தி_கள்வனை 1
கண்_அகத்து 3
கண்கள் 2
கண்களும் 1
கண்களோ 1
கண்காணி 1
கண்கூடிய 1
கண்கூடு 6
கண்ட 55
கண்டக்கால் 5
கண்டத்தான் 1
கண்டதனால் 1
கண்டது 16
கண்டதூஉம் 3
கண்டதே 1
கண்டம் 2
கண்டமை 1
கண்டல் 15
கண்டவர் 6
கண்டவர்க்கு 1
கண்டவற்றுள் 1
கண்டவன் 1
கண்டவாறு 1
கண்டவிடத்தே 1
கண்டவிர் 1
கண்டறியார்கொல்லோ 1
கண்டன்று 1
கண்டன்றும் 1
கண்டன்றே 1
கண்டன்றோ 2
கண்டன-மன் 1
கண்டனம் 12
கண்டனர் 1
கண்டனவும் 1
கண்டனள் 2
கண்டனன் 1
கண்டனிர் 1
கண்டனெம் 3
கண்டனென் 8
கண்டனைத்து 1
கண்டனையர் 1
கண்டனையேம் 1
கண்டனையோ 1
கண்டாய் 6
கண்டாயும் 3
கண்டாயோ 3
கண்டார் 12
கண்டார்க்கண் 1
கண்டார்க்கு 4
கண்டார்க்கே 1
கண்டாரா 1
கண்டாரை 2
கண்டாரோடு 1
கண்டால் 6
கண்டாலும் 1
கண்டாள் 1
கண்டாளாம் 1
கண்டான் 2
கண்டி 1
கண்டிகும் 17
கண்டிகுமே 5
கண்டிகை 1
கண்டிசின் 13
கண்டிசினால் 1
கண்டிசினே 1
கண்டிசினோரே 1
கண்டிரோ 1
கண்டிலம் 1
கண்டிலர்கொல் 1
கண்டீ 2
கண்டீயாய் 1
கண்டீர் 2
கண்டீரக்கோன் 1
கண்டீரோ 1
கண்டு 177
கண்டு-உழி 1
கண்டும் 28
கண்டுவிடும் 1
கண்டுழி 3
கண்டே 21
கண்டேம் 3
கண்டேன் 7
கண்டேனால் 1
கண்டை 11
கண்டைகா 1
கண்டோர் 12
கண்டோர்க்கு 1
கண்ண் 1
கண்ண 10
கண்ணஃதே 1
கண்ணஞ்சா 1
கண்ணடி 1
கண்ணதுவே 1
கண்ணர் 8
கண்ணரா 1
கண்ணவர் 1
கண்ணவரோடும் 1
கண்ணவாய் 1
கண்ணழி 1
கண்ணள் 21
கண்ணளா 1
கண்ணளோ 1
கண்ணன் 3
கண்ணன்_எழினி 1
கண்ணாக 1
கண்ணாட்கு 1
கண்ணாடி 2
கண்ணாது 1
கண்ணாய் 27
கண்ணார் 5
கண்ணார்க்கும் 1
கண்ணாரொடு 1
கண்ணாரோடு 1
கண்ணால் 4
கண்ணாள் 4
கண்ணாளை 1
கண்ணி 129
கண்ணிக்கு 1
கண்ணிடத்து 1
கண்ணிய 3
கண்ணியது 3
கண்ணியர் 10
கண்ணியன் 15
கண்ணியால் 1
கண்ணியான் 1
கண்ணியின் 1
கண்ணியும் 11
கண்ணியை 6
கண்ணியொடு 1
கண்ணியோடு 1
கண்ணில் 1
கண்ணிலவர்க்கு 1
கண்ணிலி 1
கண்ணிற்கு 1
கண்ணின் 24
கண்ணினம் 2
கண்ணினாய் 1
கண்ணினார்க்கு 1
கண்ணினால் 3
கண்ணினாள் 2
கண்ணினான் 3
கண்ணினும் 5
கண்ணினை 1
கண்ணீர் 14
கண்ணீர்அவை 1
கண்ணீரால் 1
கண்ணீரும் 1
கண்ணுக்கு 2
கண்ணுங்கால் 2
கண்ணுதலின் 1
கண்ணும் 30
கண்ணுள் 3
கண்ணுள்_வினைஞரும் 1
கண்ணுள்ளின் 1
கண்ணுள்ளும் 1
கண்ணுளர் 1
கண்ணுளர்க்கு 1
கண்ணுளே 1
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுறுதலின் 1
கண்ணுறை 4
கண்ணே 52
கண்ணேம் 5
கண்ணேன் 2
கண்ணை 6
கண்ணொடு 12
கண்ணோ 1
கண்ணோட்டத்து 2
கண்ணோட்டம் 15
கண்ணோட்டமும் 1
கண்ணோட 1
கண்ணோடாதவர் 1
கண்ணோடாது 6
கண்ணோடார் 1
கண்ணோடி 1
கண்ணோடிய 1
கண்ணோடினாய் 1
கண்ணோடு 1
கண்ணோடுவர் 1
கண்ணோர்க்கு 1
கண்தாம் 1
கண்துஞ்சும் 1
கண்துஞ்சேன் 1
கண்பட்டு 1
கண்பட 1
கண்படல் 2
கண்படா 3
கண்படு 2
கண்படுக்கும் 5
கண்படுதல் 1
கண்படுதலும் 1
கண்படுப்ப 1
கண்படுப்பினும் 1
கண்படை 7
கண்பனி 1
கண்பாடு 2
கண்பாயல் 1
கண்பின் 2
கண்பு 2
கண்புதைத்து 1
கண்புதைத்தோயே 1
கண்மாற 1
கண்மாறல் 2
கண்மாறலோ 1
கண்மாறாது 1
கண்மாறிய 4
கண்மாறிவிடின் 1
கண்மாறின்றே 1
கண்மாறினும் 1
கண்மாறு 2
கண்வாங்கு 1
கண்விடு 1
கண்விடுத்து 1
கண 27
கணஃது 1
கணக்கர் 1
கணக்காயர் 2
கணக்கினை 1
கணக்கு 5
கணத்தர் 1
கணத்து 4
கணந்துள் 2
கணம் 52
கணம்_கொண்டு 3
கணம்_கொள் 17
கணம்_கொள்பு 1
கணம்_கொள 2
கணவ 13
கணவர் 3
கணவன் 16
கணவனை 1
கணவிர 1
கணவிரி 1
கணவீர 1
கணன் 2
கணனும் 1
கணனொடு 1
கணாட்டி 1
கணி 5
கணிகாரம் 1
கணிகை 2
கணிகையும் 2
கணிச்சி 7
கணிச்சியால் 1
கணிச்சியில் 1
கணிச்சியின் 1
கணிச்சியும் 2
கணிச்சியொடு 1
கணிச்சியோன் 3
கணிதமே 1
கணிமேதை 1
கணிற்கு 1
கணீர் 1
கணும் 2
கணை 88
கணையமொடு 1
கணையர் 2
கணையன் 2
கணையிலும் 1
கணையின் 2
கணையினர் 1
கணையினும் 1
கணையோர் 1
கணோட்டமும் 1
கணோயே 1
கணோளே 1
கத 15
கதத்தின் 1
கதத்து 1
கதம் 13
கதம்பட்ட 1
கதமே 1
கதவ 5
கதவம் 16
கதவர் 1
கதவவால் 1
கதவின் 8
கதவு 12
கதவே 1
கதழ் 29
கதழ்ந்து 2
கதழ்ந்துரையும் 1
கதழ்பு 2
கதழ்வு-உற்று 1
கதழ்வை 1
கதழும் 4
கதற 1
கதறு 1
கதன் 6
கதி 4
கதிக்கு 1
கதிக்கும் 1
கதிக்கே 1
கதித்த 1
கதித்து 3
கதிப்ப 1
கதிப்பவர் 1
கதியாதி 2
கதியிற்றே 1
கதியின் 2
கதியும் 1
கதிர் 249
கதிர்_செல்வன் 1
கதிர்கள் 1
கதிர்த்த 2
கதிர்த்து 1
கதிர்ப்பவும் 1
கதிர்பட 1
கதிர 3
கதிரால் 2
கதிரான் 1
கதிரும் 1
கதிரே 1
கதிரொடு 2
கதிரொடும் 1
கதிரோன் 5
கதுப்ப 1
கதுப்பில் 2
கதுப்பின் 30
கதுப்பினள் 2
கதுப்பினாய் 5
கதுப்பினாள் 2
கதுப்பினுள் 2
கதுப்பு 23
கதுப்பு_அகம் 2
கதுப்பும் 6
கதுப்பே 1
கதுப்பொடு 3
கதுப்போடு 1
கதுப்போடே 1
கதுமென 23
கதுவலின் 1
கதுவாய் 8
கதுவி 1
கதுவிய 2
கதுவும் 1
கதூஉ 1
கதூஉம் 7
கந்தத்து 1
கந்தம் 1
கந்தரத்தால் 1
கந்தன் 1
கந்தா 5
கந்தாரம் 2
கந்தில் 2
கந்தின் 2
கந்து 18
கப்பி 1
கபில 1
கபிலரும் 1
கபிலன் 4
கம்பம் 1
கம்பமொடு 1
கம்பலத்து 1
கம்பலும் 1
கம்பலை 19
கம்பலைத்தன்று 1
கம்புள் 5
கம்மம் 1
கம்மியர் 3
கம்மியன் 6
கம்மென்றன்றே 2
கம்மென 6
கமண்டலத்து 1
கமம் 23
கமலமும் 1
கமழ் 202
கமழ்ந்து 1
கமழ்பு 1
கமழ 16
கமழாது 1
கமழும் 73
கமழும்-கால் 1
கமுகின் 5
கமுகு 1
கய 30
கயத்தினால் 1
கயத்து 21
கயத்துள் 1
கயத்தூர் 1
கயத்தை 1
கயந்தலை 3
கயப்பித்தல் 1
கயம் 74
கயம்-தோறு 1
கயமும் 1
கயமுனி 2
கயல் 34
கயலின் 1
கயலொடு 1
கயவர் 14
கயவர்க்கு 2
கயவரும் 1
கயவரை 2
கயவரொடு 1
கயவாய் 1
கயற்கண்ணினாய் 1
கயன் 5
கயில் 2
கயிற்றின் 5
கயிற்று 7
கயிறு 28
கயிறும் 2
கயிறுரீஇவிட்டார் 1
கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ 1
கரக்கினும் 1
கரக்கும் 6
கரகத்து 1
கரகம் 2
கரகமும் 1
கரண்டை 1
கரத்தல் 5
கரத்தலின் 1
கரத்தலும் 1
கரந்த 14
கரந்ததூஉம் 1
கரந்தனம் 1
கரந்தனள் 1
கரந்தாளை 1
கரந்தான் 1
கரந்து 31
கரந்தே 1
கரந்தை 8
கரப்ப 7
கரப்பவர் 2
கரப்பவர்க்கு 2
கரப்பவன் 1
கரப்பவும் 8
கரப்பவும்_கரப்பவும் 1
கரப்பன் 1
கரப்பாக்கு 2
கரப்பாடும்மே 1
கரப்பார் 2
கரப்பானும் 1
கரப்பின் 1
கரப்பினும் 3
கரப்பு 10
கரப்புடையார் 1
கரப்பென்-மன் 1
கரப்பொடு 1
கரம் 1
கரம்பை 6
கரவலராய் 1
கரவன்மின் 1
கரவா 2
கரவாத 2
கரவாதான் 1
கரவாது 6
கரவார் 1
கரவு 7
கராமும் 2
கராஅத்து 1
கராஅம் 4
கரி 29
கரிகால் 5
கரிகால்_வளவன் 1
கரிகால்வளவ 1
கரிகால்வளவனொடு 1
கரிதோ 1
கரிந்த 1
கரிந்து 1
கரிபு 1
கரிய 1
கரியவரோ 1
கரியவும் 1
கரியா 1
கரியார் 2
கரியாரை 1
கரியும் 1
கரியே 2
கரு 39
கரு_மறி 1
கரு_முக 1
கருக்காயும் 1
கருக்கின் 1
கருக்கு 1
கருகி 1
கருத்தினால் 2
கருத்து 4
கருத்தும் 1
கருத 2
கருதற்க 1
கருதற்பாடு 1
கருதி 19
கருதிய 2
கருதியது 1
கருதியாய்க்கு 1
கருதின் 3
கருதினும் 1
கருது 1
கருதுங்கால் 2
கருதுப 1
கருதுபவர் 1
கருதுபு 1
கருதும் 6
கருதுவாரே 1
கருதுவிர் 1
கருப்பம் 1
கருப்பு 1
கருப்பை 4
கரும் 172
கரும்_கூத்து 1
கரும்பனூரன் 2
கரும்பில் 1
கரும்பின் 37
கரும்பினும் 1
கரும்பினை 2
கரும்பு 33
கரும்புக்கு 1
கரும்பும் 1
கரும்பே 1
கரும்பொடு 2
கரும்போடு 1
கரும 4
கருமங்கள் 4
கருமணியின் 1
கருமத்தான் 1
கருமத்தை 1
கருமம் 27
கருமம்தான் 1
கருமமா 1
கருமமும் 1
கருமமே 2
கருமை 2
கருவி 26
கருவிகள் 1
கருவித்து 1
கருவிய 10
கருவியர் 1
கருவியரோ 1
கருவியான் 2
கருவியின் 2
கருவியும் 2
கருவியை 1
கருவியொடு 2
கருவில் 1
கருவிளை 8
கருவின் 1
கருவினுள் 1
கருவூர் 2
கருவொடு 2
கருனை 7
கருனையால் 1
கருனையை 1
கரை 109
கரை_வலம் 1
கரைகண்ட 1
கரைகண்டானும் 1
கரைந்த 2
கரைந்தீமே 1
கரைந்து 3
கரைபு 2
கரைய 7
கரையது 2
கரையவர் 1
கரையவும் 1
கரையன 1
கரையா 1
கரையும் 5
கரையே 1
கரையொடு 1
கல் 323
கல்_அக 4
கல்_அகத்து 1
கல்யாணம் 2
கல்ல 1
கல்லகார 1
கல்லவும் 2
கல்லா 54
கல்லாத 3
கல்லாதவர் 3
கல்லாதவரிடை 1
கல்லாதவரின் 1
கல்லாதவரும் 2
கல்லாதவாறு 2
கல்லாதார் 7
கல்லாதான் 9
கல்லாது 6
கல்லாதும் 1
கல்லாதேன் 1
கல்லாமல் 1
கல்லாமை 6
கல்லார் 6
கல்லார்க்கு 2
கல்லார்கண் 3
கல்லாரேஆயினும் 2
கல்லான் 3
கல்லிடை 1
கல்லில் 1
கல்லின் 2
கல்லினும் 2
கல்லினுள் 1
கல்லுதலும் 1
கல்லும் 3
கல்லுற்றுழி 1
கல்லுறுத்து 1
கல்லென் 27
கல்லென்றவ்வே 2
கல்லென்றன்றால் 1
கல்லென்று 2
கல்லென 34
கல்லே 2
கல்லேறு 1
கல்லொடு 1
கல்வி 24
கல்விக்கு 1
கல்விக்கும் 2
கல்வியான் 1
கல்வியின்கண் 1
கல்வியும் 4
கல்வியென் 1
கல்வியே 2
கல்வியொடு 1
கல்வியோடு 1
கல 14
கலக்க 1
கலக்கத்துள் 1
கலக்கத்தை 1
கலக்கத்தோடு 1
கலக்கி 2
கலக்கிய 4
கலக்கினன் 1
கலக்கு-உற்றன்றால் 1
கலக்கு-உற்றன 1
கலக்கு-உற 3
கலக்கு-உறு 1
கலக்கு-உறுந்து 1
கலக்கு-உறூஉம் 1
கலக்குமாறு 1
கலகல 1
கலகலக்கும் 1
கலங்க 20
கலங்கல் 7
கலங்களுள் 1
கலங்கன்-மின் 1
கலங்கா 3
கலங்காது 2
கலங்காமல் 1
கலங்காமை 1
கலங்கி 30
கலங்கிய 16
கலங்கியாள் 1
கலங்கின்று 1
கலங்கின 1
கலங்கினர் 2
கலங்கினள் 1
கலங்கினாள் 1
கலங்கினேன் 1
கலங்கு 11
கலங்குபு 1
கலங்கும் 2
கலங்குமே 1
கலங்குவள் 1
கலங்குவார் 1
கலத்தர் 1
கலத்தல் 3
கலத்தன்-மன்னே 2
கலத்தானும் 1
கலத்தில் 3
கலத்தின் 1
கலத்தினால் 1
கலத்தினும் 2
கலத்து 20
கலத்தும் 1
கலத்துள் 1
கலத்தேம் 1
கலத்தை 1
கலத்தொடு 2
கலந்த 18
கலந்தவர் 1
கலந்தவர்கண்ணும் 1
கலந்தவை 1
கலந்தன்றால் 1
கலந்தனர் 1
கலந்தனவே 1
கலந்தார் 1
கலந்தார்க்கு 1
கலந்தாரும் 1
கலந்தாரை 2
கலந்தான்இலன் 1
கலந்து 47
கலந்தோர் 1
கலப்ப 1
கலப்பினும் 1
கலப்பு 4
கலப்பென் 1
கலப்பேன்கொல் 1
கலப்பை 3
கலப்பையர் 4
கலப்பையிர் 1
கலப்போடு 1
கலம் 118
கலமே 1
கலவ 2
கலவத்து 1
கலவம் 2
கலவர் 1
கலவாது 1
கலவாமை 1
கலவான் 1
கலவான்கொல் 1
கலவி 2
கலவு 2
கலவை 3
கலவைகள் 1
கலவையொடு 1
கலன் 15
கலனா 1
கலனும் 3
கலனுள் 1
கலனே 1
கலாபம் 2
கலாம் 8
கலாவ 6
கலாவத்து 3
கலாவம் 2
கலாவலின் 1
கலாவும் 1
கலாஅ 1
கலாஅல் 1
கலி 119
கலி_மா 19
கலி_மாவும் 1
கலி_மான் 8
கலிக்கண் 1
கலிக்கும் 1
கலிங்கத்தள் 1
கலிங்கத்து 3
கலிங்கத்துள் 1
கலிங்கம் 19
கலிங்கமும் 1
கலிங்கமொடு 3
கலித்த 41
கலித்து 6
கலிப்ப 1
கலிப்பினும் 1
கலிமா 1
கலியாணம் 1
கலியினனே 1
கலிழ் 9
கலிழ்ந்த 1
கலிழ்ந்து 3
கலிழ்பு 1
கலிழ்மே 1
கலிழ்வே 1
கலிழ்வோள் 1
கலிழ 3
கலிழி 1
கலிழும் 11
கலிழை 1
கலின 1
கலுழ் 18
கலுழ்தல் 1
கலுழ்தலின் 2
கலுழ்தி 1
கலுழ்ந்த 4
கலுழ்ந்தமையின் 1
கலுழ்ந்தன 2
கலுழ்ந்தாள் 1
கலுழ்ந்து 7
கலுழ்ந்தே 1
கலுழ்பவள் 1
கலுழ்பவால் 1
கலுழ்பு 5
கலுழ்வது 1
கலுழ 10
கலுழவும் 2
கலுழா-கால் 1
கலுழி 6
கலுழும் 13
கலுழுமால் 2
கலை 47
கலை_மான் 1
கலைமா 1
கலையின் 1
கலையும் 1
கலையே 2
கலையொடு 2
கலைஇ 2
கலைஇய 5
கவ்வி 4
கவ்விது 1
கவ்விய 1
கவ்வியது 1
கவ்வியும் 1
கவ்வின் 1
கவ்வினார் 1
கவ்வும் 1
கவ்வை 17
கவ்வையால் 1
கவ்வையான் 1
கவ்வையின் 3
கவ்வையை 1
கவசம் 1
கவட்ட 1
கவட்டு 12
கவட்டை 1
கவடு 3
கவண் 4
கவணர் 1
கவணின் 2
கவணை 2
கவணையர் 1
கவணையில் 1
கவணையின் 1
கவணையும் 1
கவயத்து 1
கவர் 46
கவர்க 1
கவர்கொண்ட 1
கவர்த்த 1
கவர்தல் 1
கவர்தலின் 3
கவர்ந்த 5
கவர்ந்தது 1
கவர்ந்து 10
கவர்பு 9
கவர்பு-உற 1
கவர்வின் 1
கவர்வு-உற்றன 1
கவர 11
கவரி 7
கவரிமா 1
கவரிய 1
கவரியின் 2
கவரும் 35
கவல் 1
கவல்பு 1
கவலை 57
கவலைத்தாய் 1
கவலைத்து 1
கவலைய 10
கவலையால் 1
கவவ 1
கவவவும் 1
கவவி 2
கவவியார்க்கு 1
கவவின் 3
கவவினளே 1
கவவு 13
கவவொடு 1
கவழ 1
கவழம் 2
கவள 1
கவளம் 14
கவளமொடு 1
கவற்ற 5
கவற்றி 1
கவற்றினால் 1
கவற்றும் 2
கவறலே 1
கவறா 1
கவறு 3
கவறும் 2
கவாஅன் 34
கவி 22
கவிக்கு 1
கவிக்கும் 1
கவிகை 1
கவித்த 1
கவித்து 3
கவிதல் 1
கவிதை 1
கவிந்த 1
கவிப்ப 1
கவிய 1
கவியா 3
கவியும் 1
கவிர் 6
கவிரம் 1
கவிழ் 6
கவிழ்தல் 1
கவிழ்ந்த 6
கவிழ்ந்தன 1
கவிழ்ந்து 8
கவிழவும் 1
கவிழார் 1
கவின் 149
கவின்ற 1
கவின்று 1
கவின 5
கவினி 16
கவினிய 11
கவினினை 1
கவினும் 2
கவினே 19
கவினை 1
கவினையாய் 1
கவினொடும் 1
கவுதமன் 1
கவுரியர் 3
கவுள் 23
கவுள 6
கவுளன் 1
கவுளும் 1
கவை 38
கவை_மக 1
கவை_முள்_கருவியின் 1
கவையினன் 3
கவையினனாக 1
கவைஇ 9
கவைஇய 11
கவைஇயினள் 1
கவைஇயினளே 1
கவைஇயினன் 1
கழகத்தால் 1
கழகத்து 1
கழகத்துக்காலை 1
கழகம் 2
கழகமும் 1
கழங்கின் 8
கழங்கினான் 1
கழங்கு 11
கழங்கும் 3
கழங்கே 1
கழஞ்சின் 1
கழல் 90
கழல்குபு 1
கழல்பு 3
கழல 2
கழலன் 1
கழலின் 1
கழலினர் 1
கழலினன் 2
கழலே 1
கழலொடு 2
கழலோயே 1
கழலோன் 1
கழற்றுவான் 1
கழற 4
கழறல் 3
கழறலிர்-மன்னோ 1
கழறலின் 1
கழறாது 1
கழறி 3
கழறிய 1
கழறு 1
கழறுதல் 1
கழறுப 1
கழறுபு 1
கழறும் 4
கழறும்-காலை 1
கழறுவ 1
கழறுவல் 1
கழறுவோரே 1
கழன்ற 3
கழன்று 5
கழனி 71
கழனித்தே 2
கழனிய 1
கழனியின் 1
கழனியும் 1
கழனியுள் 1
கழாலின் 2
கழாஅ 6
கழாஅத்தலையை 1
கழாஅது 2
கழாஅர் 6
கழாஅலவும் 1
கழாஅலின் 2
கழி 214
கழி-மின் 18
கழி_கல_மகடூஉ 1
கழி_கல_மகளிர் 1
கழிக்கின் 1
கழிக்கும் 2
கழிக்குமாறு 1
கழிக 6
கழிகல்லாத 1
கழித்த 7
கழித்தற்கு 1
கழித்தன 1
கழித்திடுதல் 1
கழித்து 3
கழிதந்தோயே 1
கழிதல் 3
கழிதலும் 1
கழிதலே 1
கழிந்த 29
கழிந்ததற்கு 1
கழிந்ததன் 1
கழிந்தது 1
கழிந்தமை 1
கழிந்தவை 2
கழிந்தன்று 2
கழிந்தன்று-மன்னே 1
கழிந்தன்றே 2
கழிந்தன 1
கழிந்தனர் 1
கழிந்தனவே 1
கழிந்தார் 2
கழிந்து 14
கழிந்தோர் 1
கழிந்தோர்க்கு 1
கழிந்தோரே 1
கழிப்ப 1
கழிப்பர் 4
கழிப்பரே 1
கழிப்பார் 1
கழிப்பி 18
கழிப்பிய 5
கழிப்பினம் 1
கழிப்பு 3
கழிப்புழி 1
கழிப 1
கழிப-மன்னே 1
கழிபட 1
கழிபு 2
கழிமின் 1
கழிய 27
கழியல 1
கழியாது 1
கழியாமையே 2
கழியாமோ 1
கழியாள் 1
கழியான் 1
கழியின் 4
கழியினும் 5
கழியுநர்க்கு 1
கழியும் 25
கழியுமோ 1
கழியுள் 1
கழியே 3
கழியொடு 1
கழிவது 3
கழிவது-கொல்லோ 1
கழிவார் 1
கழிவு 1
கழிவே 1
கழிவோள் 1
கழீஇ 11
கழீஇய 9
கழீஇயின்று 1
கழு 4
கழுகின் 1
கழுகு 2
கழுகொடு 2
கழுத்தில் 1
கழுத்தின் 3
கழுத்தினும் 1
கழுத்து 1
கழுதில் 4
கழுதின் 1
கழுது 10
கழுதை 7
கழுதொடு 1
கழுந்தின் 1
கழுநீர் 9
கழுநீருள் 1
கழும 3
கழுமலத்து 2
கழுமலம் 3
கழுமான் 1
கழுமிய 4
கழுமியார் 1
கழுவ 1
கழுவாயும் 1
கழுவார் 1
கழுவு-உறு 3
கழுவுதல் 1
கழுவுள் 4
கழுவொடு 1
கழூஉ 2
கழூஉம் 4
கழை 102
கழைபட 1
கழையின் 1
கள் 89
கள்வ 1
கள்வம் 1
கள்வர் 11
கள்வரின் 1
கள்வரும் 1
கள்வரை 1
கள்வன் 10
கள்வன்-பால் 1
கள்வனால் 1
கள்வனும் 1
கள்வனை 1
கள்வனோ 1
கள்வார்க்கு 1
கள்வி 2
கள்வியை 1
கள்வேம் 1
கள்ள 3
கள்ளத்த 1
கள்ளத்தால் 3
கள்ளத்தின் 1
கள்ளம் 6
கள்ளர் 2
கள்ளர்கண் 1
கள்ளரா 1
கள்ளாட்டுக்கண்ணும் 1
கள்ளாமை 3
கள்ளார் 1
கள்ளார்க்கு 1
கள்ளான் 1
கள்ளி 27
கள்ளிற்கு 1
கள்ளின் 31
கள்ளினால் 1
கள்ளினும் 2
கள்ளினை 1
கள்ளிஅம் 1
கள்ளுக்கு 1
கள்ளும் 4
கள்ளூர் 1
கள்ளே 3
கள்ளை 3
கள்ளொடு 3
கள்ளோர் 1
கள 9
களங்கள்-தொறும் 1
களங்கனி 4
களங்காய்க்கண்ணி 2
களத்த 1
களத்தான் 1
களத்தானும் 1
களத்தானே 1
களத்தின் 2
களத்தினின் 1
களத்து 73
களத்தும் 1
களத்தே 2
களத்தோனே 1
களம் 74
களம்-தொறும் 3
களம்-தோறும் 2
களமர் 8
களமர்க்கு 1
களமரொடு 1
களமா 2
களமும் 1
களர் 8
களர்-தொறும் 1
களர 1
களரி 17
களரில் 1
களரின் 3
களவர் 1
களவன் 12
களவனொடு 1
களவியல் 1
களவிற்கு 1
களவின்கண் 2
களவினால் 1
களவினில் 1
களவு 19
களவுடன் 1
களவும் 2
களவே 1
களவோடு 1
களன் 10
களனும் 2
களனொடு 1
களாவொடு 1
களி 48
களிக்கும் 1
களிகட்கு 1
களிகள் 1
களித்த 1
களித்தலும் 1
களித்தார்க்கு 1
களித்தானை 2
களித்து 4
களிதொறும் 1
களிப்பர் 1
களிப்பாரை 1
களிப்பிக்கும் 1
களிப்பினும் 1
களிப்பு 1
களியாதான் 1
களியாளற்கு 1
களியான் 2
களியானேல் 1
களியும் 1
களிரும் 1
களிற்றால் 1
களிற்றின் 17
களிற்றினர் 1
களிற்றினிர் 1
களிற்றினும் 1
களிற்று 72
களிற்றை 1
களிற்றொடு 13
களிற்றொடும் 1
களிற்றோடு 1
களிறு 201
களிறு#1 1
களிறும் 16
களிறே 9
களிறொடு 7
களை 8
களை-மதி 2
களை-மார் 1
களைக 2
களைகலம் 1
களைகுவை-மன் 1
களைஞர் 3
களைஞரும் 1
களைஞரோ 3
களைதல் 1
களைதலை 1
களைதாரா 1
களைதும் 1
களைந்த 11
களைந்தக்கால் 1
களைந்தது 1
களைந்தன்றும் 1
களைந்தன்றே 1
களைந்தனரே 1
களைந்தனவே 1
களைந்தனன் 1
களைந்தார் 1
களைந்திட்டு 1
களைந்தீ-மின் 1
களைந்தீவாய் 1
களைந்து 15
களைந்தென 1
களைந்தோள் 1
களைந்தோனே 1
களைநர் 2
களைப 2
களைபவோ 1
களைமா 1
களைமே 1
களைமோ 1
களைய 2
களையல் 1
களையா 6
களையாது 1
களையாமை 1
களையார் 5
களையாரோ 1
களையாள் 1
களையான் 1
களையின் 1
களையினும் 1
களையினோ 1
களையுநர் 5
களையும் 4
களையுமாறு 1
களைவதாம் 1
களைவார் 1
களைவித்து 1
களைவு 3
களைவோர் 1
களைவோன் 1
களைஇய 3
களைஇயர் 6
கற்க 2
கற்சிறை 1
கற்ப 5
கற்பவர் 1
கற்பவற்கு 1
கற்பவே 1
கற்பவை 1
கற்பறிவு 1
கற்பால் 1
கற்பித்தார் 1
கற்பித்தான் 1
கற்பின் 37
கற்பினாட்கு 1
கற்பினார் 1
கற்பினாள் 3
கற்பினின் 1
கற்பினும் 3
கற்பு 14
கற்பு-உற்று 1
கற்புடையாள் 4
கற்பே 1
கற்பொடு 3
கற்ற 16
கற்றக்கண்ணும் 1
கற்றதன் 1
கற்றதனால் 1
கற்றது 8
கற்றதூஉம் 1
கற்றல் 5
கற்றலின் 4
கற்றலும் 1
கற்றவர் 2
கற்றறிந்தார் 2
கற்றனவும் 1
கற்றனன் 1
கற்றா 2
கற்றார் 17
கற்றாரும் 3
கற்றாருள் 1
கற்றாரை 6
கற்றாரொடு 1
கற்றான் 9
கற்றானும் 3
கற்றானை 1
கற்றிலன்ஆயினும் 1
கற்று 33
கற்றும் 2
கற்றை 3
கற்றொறும் 2
கற்றோர் 2
கற்றோர்க்கு 1
கறக்குந்து 1
கறக்கும் 1
கறக்குமாறு 1
கறங்க 34
கறங்கி 1
கறங்கு 26
கறங்கும் 6
கறந்த 3
கறப்பார் 1
கறவா 1
கறவாமை 1
கறவார் 1
கறவானாய் 1
கறவை 10
கறவையின் 1
கறாஅ 1
கறி 22
கறி_சோறு 1
கறிக்கும் 6
கறித்த 2
கறித்து 1
கறிய 1
கறியொடு 1
கறியொடும் 1
கறீஇ 1
கறு 1
கறுக்குந 1
கறுத்த 4
கறுத்து 6
கறுத்தோர் 8
கறுப்ப 3
கறுப்பன 1
கறுப்பித்து 1
கறுவி 1
கறுவினால் 1
கறுவு 3
கறுழ் 1
கறை 19
கறை_மிடற்று_அண்ணல் 1
கறைத்தோல் 1
கறைப்பட்டு 1
கறையும் 1
கன்மார் 1
கன்றாமை 1
கன்றி 4
கன்றிடின் 1
கன்றிய 3
கன்றிற்கு 1
கன்றின் 2
கன்று 68
கன்று-வயின் 1
கன்றுங்கால் 1
கன்றும் 1
கன்றுஆயின் 1
கன்றொடு 11
கன்றோடு 1
கன்னம் 3
கன்னல் 3
கன்னி 2
கன்னிமை 2
கன்னியர் 1
கன்னியரை 1
கன்னியும் 1
கன்னியே 1
கன்னியை 1
கன 3
கனங்குழாய் 1
கனம் 15
கனம்_குழாஅய் 1
கனம்_குழை 1
கனல் 6
கனல்புடன் 1
கனல 1
கனலி 8
கனலியர் 1
கனலியும் 3
கனலியை 1
கனலியொடு 1
கனலின் 1
கனலும் 10
கனலும்கொல்லோ 1
கனலுமே 1
கனவ 1
கனவிய 1
கனவில் 5
கனவின் 8
கனவினால் 4
கனவினான் 8
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 11
கனவினுள் 1
கனவு 10
கனவு-கொல் 1
கனவும் 7
கனவுவார் 1
கனவே 1
கனவோ 1
கனற்ற 1
கனற்றலோ 1
கனற்றி 2
கனற்றுபவரே 1
கனற்றுபு 1
கனன்று 2
கனா 7
கனி 61
கனிக்கு 1
கனிந்த 2
கனிந்தார் 1
கனிந்து 3
கனிய 1
கனியா 2
கனியின் 1
கனியினும் 1
கனியும் 2
கனியை 1
கனிவது 1
கனை 66
கனை-தொறும் 1
கனைக்கும் 1
கனைத்த 2
கனைத்து 2
கனைத்துவிடல் 1
கனைந்து 3
கனையல் 1
கனையும் 1
கனைஇ 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

கஃசா (1)

தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – குறள்:104 7/1

மேல்


கஃடு (1)

யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று – புறம் 319/4

மேல்


கங்கன் (1)

துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8

மேல்


கங்கு (1)

எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/25

மேல்


கங்குல் (46)

பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 631
நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல்/அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 251,252
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல – நற் 40/10
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல்/ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/6,7
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/7
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் – நற் 287/9
கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/7
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின் – குறு 153/4
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல்/மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/4,5
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல்/யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/4,5
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் – ஐங் 324/3
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல்/அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 101/30
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல்/காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/2,3
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல்/கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து – அகம் 86/20,21
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/2,3
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல்/மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/3,4
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/8,9
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல்/ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/4,5
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல்/தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென – அகம் 125/11,12
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
கானவர் மடிந்த கங்குல்/மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/13,14
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 182/10,11
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் – அகம் 237/6
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/11,12
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/16
காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/13
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல்/அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/2,3
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல்/ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/3,4
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல்/ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/2,3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல்/ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/2,3
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல்/கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/8,9
நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல்/துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/6,7
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் – திணை150:35/3

மேல்


கங்குல்-தோறு (1)

கனவும் கங்குல்-தோறு இனிய நனவும் – அகம் 141/2

மேல்


கங்குலான் (5)

கண் அடைஇய கடை கங்குலான்/மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 115,116
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான்/வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் – பரி 66/4,5
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான்/மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 400/5,6

மேல்


கங்குலானே (2)

தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/9
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/14

மேல்


கங்குலில் (2)

ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில்/ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/16,17

மேல்


கங்குலின் (2)

வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின்/இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/6,7

மேல்


கங்குலும் (18)

கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும்/அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 651,652
நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ – நற் 145/10
கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – நற் 152/8
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/8
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
நடுநாள் கங்குலும் வருதி – ஐங் 296/3
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 53/19
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும்/அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/4,5
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/9
பானாள் கங்குலும் பகலும் – அகம் 57/18
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும்/நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/14,15
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் – அகம் 297/1
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று – திரி:44/2

மேல்


கங்கை (9)

பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை/பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 431,432
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் – பட் 190
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/5
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை/நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ – அகம் 265/5,6
மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை/கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு – புறம் 161/6,7
உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை
கரை பூசை போறல் கடை – சிறுபஞ்:100/3,4

மேல்


கச்சம் (2)

கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2

மேல்


கச்சியோனே (1)

கச்சியோனே கைவண் தோன்றல் – பெரும் 420

மேல்


கச்சின் (2)

விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47

மேல்


கச்சினர் (1)

நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர்/மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 639,640

மேல்


கச்சினன் (2)

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7

மேல்


கச்சினனே (1)

தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5

மேல்


கச்சு (2)

சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/8

மேல்


கச்சை (5)

பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை – புறம் 274/1
கவர் பரி கச்சை நன் மான் – புறம் 377/24

மேல்


கசடு (10)

கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து – பதி 44/6
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி – நாலடி:26 10/1
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் – நாலடி:35 2/1
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – குறள்:40 1/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள்:72 7/1
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – குறள்:85 5/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா – பழ:80/1
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் – பழ:373/3

மேல்


கசிந்த (1)

புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3

மேல்


கசிந்தவர் (1)

காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப – நற் 360/7

மேல்


கசிந்து (3)

தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து/என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய – நற் 226/5,6
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து – திணை150:34/4

மேல்


கசிபு (1)

பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6

மேல்


கசிவு (2)

பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று – ஆசாரக்:69/3

மேல்


கசிவு-உற்ற (1)

கசிவு-உற்ற என் பல் கிளையொடு – புறம் 136/8

மேல்


கசிவொடு (1)

கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13

மேல்


கஞ்சக (1)

கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308

மேல்


கஞ்சி (1)

சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி/யாறு போல பரந்து ஒழுகி – பட் 44,45

மேல்


கஞல் (4)

பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை – ஐங் 3/5
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3

மேல்


கஞல (4)

பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல/கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/4,5
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல/வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/3,4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல/மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/5,6
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/8

மேல்


கஞலி (2)

வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி/வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/3,4
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி/தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/12,13

மேல்


கஞலிய (9)

நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி – நற் 339/10
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/5
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/18
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய/பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/16,17
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய/குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/5,6

மேல்


கஞன்ற (1)

நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில் – கலி 126/10

மேல்


கட்கு (8)

கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே – புறம் 167/4
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் – நாலடி:39 4/1
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் – சிறுபஞ்:81/1

மேல்


கட்கும் (2)

பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும்/காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/2,3
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும்/மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/2,3

மேல்


கட்சி (8)

கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 205
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி/மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ – நற் 13/7,8
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2

மேல்


கட்சியில் (2)

கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 235
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3

மேல்


கட்சியின் (1)

நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல – அகம் 392/17

மேல்


கட்டக (1)

கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் – ஐந்70:43/3

மேல்


கட்டங்க (1)

கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே – பழ:85/2

மேல்


கட்டதனொடு (1)

களை கட்டதனொடு நேர் – குறள்:55 10/2

மேல்


கட்டழித்து (1)

தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து/ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/3,4

மேல்


கட்டளை (10)

பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் – ஐங் 263/2
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/17
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
கருமமே கட்டளை கல் – குறள்:51 5/2
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி – குறள்:99 6/1

மேல்


கட்டி (19)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி/திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 434,435
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி/எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 104,105
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி/இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 125,126
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி/பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/3,4
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் – குறு 11/6
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி/எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/12,13
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி/கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/16,17
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/25
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி/புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே – கலி 85/9
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி/அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 44/8,9
போர் அடு தானை கட்டி/பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 226/16,17
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1
உள்ளம் எனும் நாரினால் கட்டி உளவரையால் – நாலடி:16 3/3
கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் – திரி:48/3
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ – பழ:158/3

மேல்


கட்டிய (7)

மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் – திரு 214
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/8
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன – நற் 200/1
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5
விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/2,3

மேல்


கட்டியக்கண்ணும் (1)

கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும்
உவர் நிலம் உட்கொதிக்குமாறு – பழ:144/3,4

மேல்


கட்டில் (12)

உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/3
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில்/வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல – குறு 225/3,4
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில்/மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் – ஐங் 410/1,2
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு – ஆசாரக்:22/3
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/2
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார் – ஆசாரக்:44/3
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் – ஆசாரக்:45/2
நில்லார் தாம் கட்டில் மிசை – ஆசாரக்:87/3

மேல்


கட்டிலில் (1)

கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி – புறம் 286/4

மேல்


கட்டிலொடு (1)

வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் – புறம் 41/10

மேல்


கட்டின் (2)

கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/7
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின்/நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/5,6

மேல்


கட்டு (13)

கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:25/3
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து – கார்40:22/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/2
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து – பழ:59/3
கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் – பழ:118/1
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் – பழ:197/2
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/4
கட்டு எறிந்த பாவம் கருது – சிறுபஞ்:68/4
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3

மேல்


கட்டுண்டார் (1)

போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34

மேல்


கட்டுரை (2)

பல பல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி – கலி 14/7
கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் – பழ:264/1

மேல்


கட்டுரையார் (1)

கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் – ஆசாரக்:94/1

மேல்


கட்டுரையால் (1)

மழலை வாய் கட்டுரையால் – ஐந்50:25/4

மேல்


கட்டுரையின் (2)

கல்லாதவரிடை கட்டுரையின் மிக்கது ஓர் – பழ:64/1
நல்ல பிறவும் உணர்வாரை கட்டுரையின்
வல்லிதின் நாடி வலிப்பதே புல்லத்தை – பழ:104/2,3

மேல்


கட்டுரையும் (2)

தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார் – ஆசாரக்:67/1
பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின் – ஆசாரக்:67/3

மேல்


கட்டுவட (1)

கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24

மேல்


கட்டூர் (7)

துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர்/நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/2,3
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர்/பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் – பதி 82/2,3
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர்/பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/10,11
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1

மேல்


கட்பின் (1)

கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை – மது 258

மேல்


கட (2)

கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51

மேல்


கடக்க (2)

மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை – நாலடி:40 8/1

மேல்


கடக்கிற்பார் (1)

ஆணை கடக்கிற்பார் யார் – கலி 81/28

மேல்


கடக்கு (1)

பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489

மேல்


கடக்கும் (13)

அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் – மலை 421
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும்/பெரும் பல் யானை குட்டுவன் – பதி 29/13,14
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும்/மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/12,13
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/3
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26

மேல்


கடகம் (2)

முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 76
கடகம் செறிந்த தம் கைகளால் வாங்கி – நாலடி:29 9/1

மேல்


கடகமொடு (1)

மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21

மேல்


கடத்தல் (3)

சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் – புறம் 93/2
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2

மேல்


கடத்தவும் (1)

கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் – கலி 103/4

மேல்


கடத்தளோ (1)

என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து – அகம் 176/21

மேல்


கடத்திர் (1)

கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/3

மேல்


கடத்து (16)

கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/4
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து/கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/1,2
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/2
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து
தக்க நெறியிடை பின்னும் செல பெறார் – பழ:46/2,3
மெல்லென் கடத்து
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/1,2

மேல்


கடந்த (40)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த/காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/3,4
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த/தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர – அகம் 77/9,10
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த/ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என – அகம் 209/5,6
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் – புறம் 43/9
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற – புறம் 66/4
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/21
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த/மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் – புறம் 158/6,7
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த/வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை – புறம் 242/4,5
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண – ஐந்50:42/3

மேல்


கடந்த-கால் (1)

திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54

மேல்


கடந்ததூஉம் (1)

அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம்/துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/1,2

மேல்


கடந்தவர் (1)

கள்வர் திரிதரூஉம் கானம் கடந்தவர்
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் – கைந்:22/1,2

மேல்


கடந்தார் (2)

கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே – கார்40:18/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/2

மேல்


கடந்தால் (1)

மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6

மேல்


கடந்தான் (1)

மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து – ஐந்50:1/1

மேல்


கடந்து (48)

பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 87
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/8
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து/புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/13,14
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து/செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/3,4
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து/வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/19,20
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து/முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/16,17
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற – பதி 44/3
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து/பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/7,8
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து/செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/61
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
கன்றிய தெவ்வர் கடந்து களம் கொள்ளும் – கலி 86/13
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து/புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/2,3
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து/வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/14,15
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த – அகம் 175/11
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து/துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே – புறம் 11/8,9
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட – புறம் 23/16
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து/வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி – புறம் 47/2,3
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
கடி மதில் அரண் பல கடந்து/நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/5,6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/10
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து/மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய – புறம் 138/1,2
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து/நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/6,7
கானம் கடந்து சென்றார் – ஐந்50:8/4
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து – திணை150:125/4
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த – கைந்:56/1

மேல்


கடந்துவிடும் (1)

கற்றான் கடந்துவிடும் – நான்மணி:16/4

மேல்


கடந்தே (1)

மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25

மேல்


கடந்தோய் (1)

எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் – புறம் 19/17

மேல்


கடந்தோர்க்கு (1)

சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10

மேல்


கடப்பாட்டது (1)

கருதும் கடப்பாட்டது அன்று – நாலடி:27 1/4

மேல்


கடப்பாட்டாளன் (1)

கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல – குறு 143/5

மேல்


கடப்பாடு (1)

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி மாட்டு – குறள்:22 1/1

மேல்


கடப்பாளும் (1)

இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் – திரி:50/3

மேல்


கடப்பு (4)

விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2

மேல்


கடப்பே (1)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15

மேல்


கடம் (10)

கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே – இனிய40:10/1
கடம் பெற்றான் பெற்றான் குடம் – பழ:57/4
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் – பழ:216/4
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் – பழ:304/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1

மேல்


கடம்படுவோரும் (1)

கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும்/செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி மேல்


கடம்பன் (1)

துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/7

மேல்


கடம்பின் (12)

துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 69
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 203
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின்/சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 613,614
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின்/கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/12,13
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் – புறம் 23/3

மேல்


கடம்பு (11)

கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 75
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/3
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் – ஐந்50:1/2

மேல்


கடம்பு_அமர்_செல்வன் (1)

கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126

மேல்


கடம்பும் (4)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும்/மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 225,226
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் – பரி 4/67
ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட – கலி 106/28
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – அகம் 138/11

மேல்


கடம்பூண்ட (1)

திரு மனை பல் கடம்பூண்ட/பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/6,7

மேல்


கடம்பொடு (1)

வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16

மேல்


கடமா (5)

கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி – குறு 179/1
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
கடமா தொலைச்சிய கான் உறை வேங்கை – நாலடி:30 10/1
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட – திணை150:84/1
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் – கைந்:17/1

மேல்


கடமான் (2)

வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10

மேல்


கடல் (372)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 236
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 409
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல்/வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 487,488
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 4
தெண் கடல் குண்டு அகழி – மது 86
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 407
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 629
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
மலை தலைய கடல் காவிரி – பட் 6
கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 63
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 92
தீது நீங்க கடல் ஆடியும் – பட் 99
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் – பட் 127
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 271
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு – மலை 483
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல்/கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/9,10
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல்/எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/1,2
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர – நற் 117/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல்/சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/10,11
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல்/நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/7,8
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல்/ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/1,2
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/7
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல்/பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/5,6
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/3
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே – நற் 245/12
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி – நற் 259/9
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல்/வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/8,9
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/11
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த – நற் 356/1
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/2
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல்/இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/6,7
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல்/முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/2,3
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் – நற் 395/9
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி – குறு 177/1
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப – குறு 205/4
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி – குறு 240/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் – குறு 294/1
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல்/உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/2,3
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே – குறு 306/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல்/புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/1,2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல்/திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/1,2
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே – ஐங் 124/3
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/3
தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான் – ஐங் 157/4
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை – ஐங் 191/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே – ஐங் 199/4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/3
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த – பதி 31/1
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/21
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/22
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் – பதி 48/13
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/3
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/11
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 67/4
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி-உறுக்கும் – பதி 76/4
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/3
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/21
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் – பதி 90/20
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 91/8
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/31
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து – பரி 20/1
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/42
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல்/பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/42
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/72
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல்/புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 73/19
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/2
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல்/வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 129/8,9
பெரும் கடல் தெய்வம் நீர் நோக்கி தெளித்து என் – கலி 131/1
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/6
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
காம கடல் அகப்பட்டு – கலி 139/17
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/38
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய – அகம் 10/1
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் – அகம் 13/1
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/16
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி – அகம் 116/16
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
பெரும் கடல் ஓதம் போல – அகம் 123/13
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/13
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் – அகம் 140/1
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/20
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/3
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் – அகம் 187/23
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் – அகம் 199/13
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என – அகம் 236/18
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல்/திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/4,5
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட – அகம் 298/3
சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/14
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/15
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/9
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் – புறம் 4/15
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/3
நளி கடல் இரும் குட்டத்து – புறம் 26/1
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/15
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல்/வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/13,14
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/3
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ – புறம் 49/2
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/3
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார் – புறம் 122/1
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல்/பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/14,15
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/6
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/11
தெண் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி – புறம் 189/1
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல்/உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே – புறம் 204/5,6
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல்/படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/4,5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/9
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/7
மலை தாரமும் கடல் தாரமும் – புறம் 343/7
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப – புறம் 362/12
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் – புறம் 375/13
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் – புறம் 377/17
கடல் ஒலி கொண்ட தானை – புறம் 377/29
கடல் தானை – புறம் 380/3
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:8 3/3
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:10 7/3
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் – நாலடி:10 8/3
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 7/3
நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 8/3
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை – நாலடி:14 8/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல – நாலடி:17 6/1
அறை கடல் சூழ் வையம் நக – நாலடி:23 10/4
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு – நாலடி:25 2/1
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் – நாலடி:25 5/1
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/3
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 6/1
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 9/3
மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும் – நாலடி:27 3/1
புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே – நாலடி:27 4/1
எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும் – நாலடி:28 5/1
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன் – நாலடி:34 2/1
நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப – நாலடி:34 6/3
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/3
கடல் நீர் அற உண்ணும் கேளிர் வரினும் – நாலடி:39 2/2
கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் – நான்மணி:16/1
பொரு கடல் வண்ணன் புனை மார்பில் தார் போல் – கார்40:1/1
கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி – கார்40:33/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி – கார்40:37/1
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து – ஐந்50:41/1
ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர் – ஐந்50:42/2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/3
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் – ஐந்50:44/3
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம் – ஐந்50:46/1
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி – ஐந்50:47/1
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:49/3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட – ஐந்50:50/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2
தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து – திணை50:23/3
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி – திணை50:26/1
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2
எறி சுறா நீள் கடல் ஓதம் உலாவ – திணை50:43/1
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் – திணை50:45/1
துணி கடல் சேர்ப்பன் துறந்தான்கொல் தோழி – திணை50:47/3
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் – திணை150:33/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் – திணை150:38/1
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே – திணை150:38/2
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக – திணை150:43/1
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் – திணை150:53/3
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட – திணை150:56/1
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப – திணை150:57/3
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ – திணை150:93/1
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் – திணை150:93/2
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல்
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய – திணை150:93/2,3
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல்
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் – திணை150:100/1,2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் – திணை150:109/1
பாத்து படு கடல் மாந்தி பல கொண்மூ – திணை150:114/1
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து – திணை150:121/4
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் – திணை150:150/3
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – குறள்:1 10/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள்:50 6/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள்:50 6/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள்:114 7/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – குறள்:118 5/1
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து – பழ:1/2
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க – பழ:11/2
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/3
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/3
களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி – பழ:79/3
பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல் – பழ:123/3
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:170/3
நரி நக்கிற்று என்று கடல் – பழ:177/4
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3
கடல் படா எல்லாம் படும் – பழ:225/4
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:311/3
திரை அவித்து ஆடார் கடல் – பழ:317/4
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:355/3
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப – பழ:372/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் – ஏலாதி:56/3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3
நெடும் கடல் தண் சேர்ப்ப நின்னோடு உரையேன் – கைந்:50/1
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – கைந்:57/2

மேல்


கடல்-வயின் (1)

கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11

மேல்


கடல்_கெழு_செல்வி (1)

கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12

மேல்


கடல்_சிறு_காக்கை (1)

கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10

மேல்


கடல்_மரம் (1)

கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8

மேல்


கடல்_அக (1)

கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19

மேல்


கடல்மன்னும் (1)

காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள்:117 4/1

மேல்


கடல (1)

கழிய காவி குற்றும் கடல/வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/1,2

மேல்


கடலத்துள் (1)

அழிந்தார் பழி கடலத்துள் – நாலடி:28 2/4

மேல்


கடலவும் (5)

மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 67
கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் – பதி 15/16
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க – பதி 30/31
கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் – பதி 50/12
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் – பதி 59/15

மேல்


கடலன் (1)

மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13

மேல்


கடலா (2)

குண குட கடலா எல்லை – மது 71
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/2

மேல்


கடலால் (1)

கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/21

மேல்


கடலில் (1)

கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 401/4

மேல்


கடலின் (9)

கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே – நற் 348/2
கடலின் நாரை இரற்றும் – ஐங் 114/3
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
நன்மை கடலின் பெரிது – குறள்:11 3/2
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1

மேல்


கடலினும் (5)

காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே – அகம் 128/4
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1

மேல்


கடலும் (5)

கடலும் கானலும் தோன்றும் – குறு 81/7
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/6
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் – பரி 15/11
மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும்
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/1,2
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள்:2 7/1

மேல்


கடலுள் (9)

தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24
ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள்
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் – நான்மணி:4/2,3
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள்
நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:9/2,3
நளிந்த கடலுள் திமில் திரை போல் எங்கும் – கள40:18/1
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து – திணை50:27/2
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள்
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/2,3
ஆசை கடலுள் ஆழ்வார் – திரி:81/4
கடலுள் துலாம் பண்ணினார் – பழ:255/4
நாவாய் வழங்கு நளி திரை தண் கடலுள்
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை – கைந்:49/1,2

மேல்


கடலுள்ளும் (2)

மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் – நாலடி:27 9/2
கடலுள்ளும் காண்பவே நன்கு – பழ:145/4

மேல்


கடலுளால் (1)

கடலுளால் மா வடித்து அற்று – பழ:72/4

மேல்


கடலூடு (1)

விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் – திரி:73/3

மேல்


கடலே (7)

ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் – திணை150:38/2,3

மேல்


கடலை (3)

கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
உறாஅர்க்கு உறு நோய் உரைப்பாய் கடலை
செறாஅய் வாழிய நெஞ்சு – குறள்:120 10/1,2

மேல்


கடலொடு (3)

கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/4
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் – பழ:372/4

மேல்


கடலோடு (1)

குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15

மேல்


கடவ (2)

காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ/உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/4,5

மேல்


கடவதா (1)

கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் – நாலடி:35 1/1

மேல்


கடவது (3)

கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/5
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15

மேல்


கடவர் (1)

கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/2

மேல்


கடவர்க்கு (1)

தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/3

மேல்


கடவரை (1)

கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22

மேல்


கடவலின் (1)

செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின்/முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 12,13

மேல்


கடவன் (1)

கடவன் பாரி கைவண்மையே – புறம் 106/5

மேல்


கடவன (1)

கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2

மேல்


கடவனும் (1)

கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8

மேல்


கடவாதோர் (1)

மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/5

மேல்


கடவான் (1)

கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் – சிறுபஞ்:8/3

மேல்


கடவி (2)

ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி/நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 16/1

மேல்


கடவின் (2)

யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் – குறு 276/6
வல்லை நெடும் தேர் கடவின்/அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/3,4

மேல்


கடவினர் (1)

கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31

மேல்


கடவினன் (1)

கடும் பரிய மா கடவினன்/நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் – புறம் 239/13,14

மேல்


கடவு (2)

திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/2

மேல்


கடவு-மதி (13)

வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/8
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/3
கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/13
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15

மேல்


கடவு-உறூஉம் (1)

கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19

மேல்


கடவுக (1)

கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6

மேல்


கடவுட்கு (5)

கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18

மேல்


கடவுட்கும் (1)

கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26

மேல்


கடவுண்மை (1)

கடவுண்மை கொண்டு ஒழுகுவார் – கலி 93/9

மேல்


கடவுதி (1)

கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் – ஐங் 366/3

மேல்


கடவுநர் (1)

பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர்/வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/3,4

மேல்


கடவுபு (3)

மடவை மன்ற நீ என கடவுபு/துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் – குறு 252/5,6
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு/விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி மேல்


கடவும் (6)

இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/8
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கேள்வி அந்தணர் கடவும்/வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 304/8

மேல்


கடவுவோரும் (1)

கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28

மேல்


கடவுள் (74)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் – மது 467
கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் – மது 651
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி – குறி 6
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது – குறி 209
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 230
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
கடவுள் ஆயினும் ஆக – நற் 34/10
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் – நற் 189/3
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் – நற் 216/6
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/8
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/3
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/4
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள்/கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும் – குறு 87/1,2
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – குறு 203/4
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி – ஐங் 243/1
குன்ற குறவன் கடவுள் பேணி – ஐங் 257/1
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/3
காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/5
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச – பதி 41/6
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/15
வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/18
கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ – பதி 79/18
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து – பதி 88/2
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள்/அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 5/13
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – பரி 5/44
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி – அகம் 13/3
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய்ந்நிறுத்து – அகம் 14/16
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் – அகம் 35/7
கடவுள் எழுதிய பாவையின் – அகம் 62/15
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற – அகம் 125/14
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் – அகம் 152/17
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – அகம் 184/1
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/16
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை – அகம் 270/12
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/12
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற – அகம் 314/15
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப – அகம் 372/1
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி – அகம் 396/7
கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட – புறம் 52/12
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு – புறம் 106/3
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள் – புறம் 143/3
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/3
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/9
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி – புறம் 260/5

மேல்


கடவுளது (1)

காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83

மேல்


கடவுளர் (3)

கடவுளர் கண் தங்கினேன் – கலி 93/7
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி 93/35

மேல்


கடவுளவை (1)

நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை/அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி மேல்


கடவுளும் (4)

நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் – பதி 65/9
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12
என்ன கடவுளும் இல் – நான்மணி:54/4

மேல்


கடவுளை (4)

அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/28

மேல்


கடவை (1)

கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4

மேல்


கடற்கரை (1)

கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று – அகம் 126/5

மேல்


கடற்கரையது (10)

பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1

மேல்


கடற்கு (5)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு/ஆழி அனையன் மாதோ என்றும் – புறம் 330/3,4
நரி கூ கடற்கு எய்தாவாறு – பழ:22/4

மேல்


கடற்ற (1)

கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15

மேல்


கடற்றவும் (1)

விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29

மேல்


கடற்றில் (2)

எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப – மது 274
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5

மேல்


கடற்று (5)

வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6

மேல்


கடறு (9)

கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – பெரும் 116
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/3
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/4
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் – புறம் 140/7
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16

மேல்


கடன் (70)

காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 450
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 463
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் – குறு 282/3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/2
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/3
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே – கலி 75/33
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/3
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/3
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது – புறம் 69/1
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் – புறம் 393/5
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/5
பரிவதூஉம் சான்றோர் கடன் – நாலடி:6 8/4
ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின் – நாலடி:10 8/2
பொலி கடன் என்னும் பெயர்த்து – நாலடி:10 8/4
நல் ஆண்மகற்கு கடன் – நாலடி:21 2/4
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி – நாலடி:39 2/3
கடன் உடையார் காண புகல் – இன்னா40:11/4
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே – இனிய40:31/2
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து – ஐந்70:71/2
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு – திணை150:82/1
கடன் அறி காட்சியவர் – குறள்:22 8/2
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – குறள்:64 8/2
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள்:69 7/1
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள்:81 2/2
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – குறள்:99 1/1
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – குறள்:99 1/1
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள்:106 3/1
தாளாளன் என்பான் கடன் படா வாழ்பவன் – திரி:12/1
கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன் – திரி:32/4
மூன்று கடன் கழித்த பார்ப்பானும் ஓர்ந்து – திரி:34/1
கற்புடையாள் பூண்ட கடன் – திரி:64/4
கடன் கொண்டார் நெஞ்சில் கனா – திரி:103/4
கடன் அறி காட்சியவர் – ஆசாரக்:36/5
பார் எறியும் முந்நீர் துறைவ கடன் அன்றோ – பழ:101/3
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் – பழ:216/4
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/4

மேல்


கடனா (2)

பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/2
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது – திணை150:82/2,3

மேல்


கடனும் (1)

கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/2

மேல்


கடனே (9)

நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே – பதி 59/19
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே/சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/1,2
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே/வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/2,3
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே/நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/3,4
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே/ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/4,5
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/6

மேல்


கடா (4)

இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/3
இழி கடா யானை எதிர் – திணை150:11/4

மேல்


கடா-உறுப்ப (1)

காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா-உறுப்ப/பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி – சிறு 10,11

மேல்


கடாத்த (1)

வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3

மேல்


கடாத்தால் (1)

எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால்/தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி மேல்


கடாத்து (2)

உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து/பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் – அகம் 78/3,4

மேல்


கடாத்தொடு (2)

தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு/முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/6,7

மேல்


கடாம் (2)

கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3

மேல்


கடாவ (1)

அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110

மேல்


கடாவா (1)

வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6

மேல்


கடாவார் (1)

ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் – கைந்:28/2

மேல்


கடாவின் (2)

அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்/அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/17,18
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்/மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி – புறம் 371/16,17

மேல்


கடாஅ (14)

கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் – மது 383
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/12
கடாஅ யானை முழங்கும் – பதி 94/9
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை – கலி 101/36
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை – அகம் 144/13
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ – அகம் 205/17
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/4
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ/வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/10,11
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/12
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் – புறம் 142/4
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/3
கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/14
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள்:59 5/1
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள்:109 7/1

மேல்


கடாஅ-உறுக்கும் (1)

கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339

மேல்


கடாஅத்த (1)

களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5

மேல்


கடாஅத்து (8)

கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து/அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 44,45
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/2
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து/மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/17,18
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து/எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/8,9
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து/அயறு சோரும் இரும் சென்னிய – புறம் 22/6,7
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து/அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/12,13

மேல்


கடாஅம் (18)

சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 348
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/2
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து – பதி 92/1
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம்/இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து – அகம் 88/10,11
கடாஅம் மாறிய யானை போல – அகம் 125/8
இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் – அகம் 132/13
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/9
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/4
கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் – திணை150:14/3

மேல்


கடாஅய் (4)

கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய்/முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/18,19
கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா – நாலடி:26 8/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக – கள40:12/4

மேல்


கடாஅய (1)

எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/5

மேல்


கடாஅயார் (1)

கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8

மேல்


கடாஅயினும் (1)

கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல் – நாலடி:26 5/3

மேல்


கடாஅவுக (1)

கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே – கார்40:32/1

மேல்


கடி (167)

அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு – பெரும் 140
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 7
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – மது 36
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 153
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 291
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 301
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 76
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை – குறி 93
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 133
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 10
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட – நற் 40/1
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – நற் 346/10
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
மாரி கடி கொள காவலர் கடுக – ஐங் 29/1
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/4
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/24
கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/3
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற – பதி 39/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/6
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/12
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/61
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 12/88
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
கடி நகர் சூழ் நுவலும்-கால் – பரி 19/29
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது – பரி 20/107
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார் – பரி 23/27
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து – கலி 21/3
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 24/9
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 54/17
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/9
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
கடி கயம் பாயும் அலந்து – கலி 92/44
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் – கலி 105/6
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/6
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/13
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/10
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – அகம் 118/13
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/10
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/16
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/14
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை – அகம் 362/6
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ – அகம் 370/7
கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என – அகம் 376/2
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ – புறம் 16/6
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/16
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/5
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே – புறம் 31/8
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/10
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
கடி மதில் அரண் பல கடந்து – புறம் 92/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
அரும் கடி பெரும் காலை – புறம் 166/24
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/2
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/6
களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த – புறம் 336/4
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20
கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் – நாலடி:6 6/4
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் – நாலடி:9 6/2
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க – நாலடி:24 8/3
கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட – நாலடி:37 4/1
கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு – கள40:29/1
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின – திணை50:3/1
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/3
கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் – திணை150:111/1
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து – திணை150:125/4
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் – குறள்:121 5/1
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் – பழ:396/2
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் – கைந்:1/1

மேல்


கடி_மகள் (1)

கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5

மேல்


கடி_மர (1)

கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5

மேல்


கடி_மரத்தான் (1)

கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/3

மேல்


கடி_மரம் (6)

விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம்/பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் – பரி 23/9
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த – புறம் 336/4

மேல்


கடிக்குமோ (1)

கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று – நாலடி:15 1/4

மேல்


கடிகம் (2)

சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/9
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5

மேல்


கடிகல்லாய் (3)

காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய்/மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/16,17
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய்/என ஆங்கு – கலி மேல்


கடிகுவென் (1)

விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென்/என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/4,5

மேல்


கடிகுவேம் (1)

அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/92

மேல்


கடிகை (5)

வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 142
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/10
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை/நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/3,4
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை/மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/12,13

மேல்


கடிகை_நூல் (1)

வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 142

மேல்


கடிகையிடை (1)

கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா – திணை150:42/3

மேல்


கடிகையும் (1)

அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும்/புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 532,533

மேல்


கடிகொண்டார் (1)

இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை – கார்40:39/3

மேல்


கடிஞை (1)

ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் – நாலடி:10 9/3

மேல்


கடிஞையுள் (1)

கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் – பழ:246/4

மேல்


கடித்தது (1)

சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30

மேல்


கடித்து (3)

கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி – நாலடி:16 6/1
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா – இன்னா40:39/2
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் – பழ:148/3

மேல்


கடிதல் (5)

சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – நற் 306/2
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 50/10
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல்
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – குறள்:55 9/1,2

மேல்


கடிதலின் (2)

சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின்/துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது – நற் 181/5,6
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1

மேல்


கடிதலும் (1)

பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16

மேல்


கடிது (25)

காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் – மது 52
கால் என்ன கடிது உராஅய் – மது 125
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/4
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே – இனிய40:0/1
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை – கார்40:6/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக – கள40:12/4
கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி – ஐந்50:36/1
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம் – குறள்:57 2/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2

மேல்


கடிதுமாம் (1)

கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 39/37

மேல்


கடிந்த (8)

கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும் – குறு 309/5
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் – புறம் 166/13
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – குறள்:66 8/1
குற்றம் கடிந்த ஒழுக்கமும் தெற்றென – திரி:23/2

மேல்


கடிந்ததும் (1)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை – கலி 76/13

மேல்


கடிந்ததோ (1)

கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21

மேல்


கடிந்தன்று (1)

நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று/ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/5,6

மேல்


கடிந்தனம் (1)

கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26

மேல்


கடிந்தாள் (2)

செலவும் கடிந்தாள் புனத்து – திணை50:10/4
அன்னையும் இல் கடிந்தாள் யாங்கு இனி யாம் என் செய்கம் – கைந்:52/1

மேல்


கடிந்தான் (2)

உதணால் கடிந்தான் உளன் – திணை150:2/4
கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான் – சிறுபஞ்:27/3

மேல்


கடிந்தானை (1)

கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் – திணை150:14/3

மேல்


கடிந்தீவார் (1)

கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/10

மேல்


கடிந்து (16)

கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/6
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் – நற் 92/8
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா – பரி 20/87
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/13
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து/சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட – அகம் 148/5,6
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/2
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி – புறம் 17/5
கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ – நாலடி:16 7/1
செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:36/2
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – குறள்:66 8/1
தூக்கம் கடிந்து செயல் – குறள்:67 8/2
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/1,2
என்னையர் தந்த இற உணங்கல் யாம் கடிந்து
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை – கைந்:54/1,2

மேல்


கடிந்தும் (1)

கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் – பட் 199

மேல்


கடிந்தோன் (1)

செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன்/பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/6,7

மேல்


கடிப்பகை (1)

கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா – மலை 22

மேல்


கடிப்படுகுவள் (1)

அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5

மேல்


கடிப்படுத்தனள் (1)

அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6

மேல்


கடிப்படுத்தனை (1)

அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2

மேல்


கடிப்பின் (2)

பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6

மேல்


கடிப்பு (14)

கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1
பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு – பழ:180/4

மேல்


கடிபு (1)

கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு – திணை150:32/4

மேல்


கடிய (20)

கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி – நெடு 11
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/5
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய/புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/8,9
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் – குறு 296/6
அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/2
காடு நனி கடிய என்ப – ஐங் 335/4
கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/3
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ – அகம் 27/3
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ – அகம் 32/12
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய/முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/9,10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/4
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் – புறம் 349/2
கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த – நான்மணி:11/1
கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலான் – நான்மணி:85/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை – பழ:19/1
கடிய கனைத்துவிடல் – பழ:309/4

மேல்


கடியர் (2)

கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர்
வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் – திணை50:5/2,3

மேல்


கடியவும் (2)

பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும்/சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/2,3
கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி – கலி 86/31

மேல்


கடியவே (1)

கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7

மேல்


கடியன் (1)

இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – குறள்:57 4/1

மேல்


கடியன (1)

கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை – பழ:351/2

மேல்


கடியா (1)

ஓத நீர் வேலி உரை கடியா பாக்கத்தார் – திணை150:37/1

மேல்


கடியாதான் (1)

கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான்
நிற்பு அனைத்தும் நெஞ்சிற்கு ஓர் நோய் – சிறுபஞ்:27/3,4

மேல்


கடியாதோளே (1)

இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6

மேல்


கடியார் (1)

முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/3

மேல்


கடியான் (2)

முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான்
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து – நாலடி:28 8/3,4
கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட – நாலடி:37 4/1

மேல்


கடியின்னே (1)

கிளி கடியின்னே/அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/14,15

மேல்


கடியுநர் (1)

காவலும் கடியுநர் போல்வர் – ஐங் 289/3

மேல்


கடியும் (17)

ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 293
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் – நற் 328/3
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும்/யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் – ஐங் 286/2,3
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும்/இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 59/9
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:10 7/3
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட – நாலடி:29 3/3
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் – திணை150:3/3
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ – திணை150:44/1

மேல்


கடியையால் (1)

கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – பதி 51/37

மேல்


கடிவ (1)

கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ – நாலடி:16 7/1

மேல்


கடிவது (1)

காக்கை கடிவது ஓர் கோல் – நாலடி:5 1/4

மேல்


கடிவாள் (1)

பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் – கலி 92/49

மேல்


கடிவான் (1)

படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் – திணை150:44/2

மேல்


கடீஇயர் (3)

செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர்/செல்க என்றோளே அன்னை என நீ – குறு 141/1,2
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5

மேல்


கடீஇயாற்கு (1)

காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு/யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் – நற் 313/5,6

மேல்


கடு (103)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
கல் காயும் கடு வேனிலொடு – மது 106
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/11
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த – நற் 105/4
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/7
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் – நற் 257/9
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே – நற் 394/6
கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் – குறு 107/5
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே – குறு 380/7
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி – பதி 25/8
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/9
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/3
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/4
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/8
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/10
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/7
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/7
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/11
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய – புறம் 53/5
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய – புறம் 55/22
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/6
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே – புறம் 162/7
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற – புறம் 168/17
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4
கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/27
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் – புறம் 265/5
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து – நாலடி:13 4/4
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/2
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே – நாலடி:38 4/2
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா – இன்னா40:6/1
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் தேர் என் தோழி – கார்40:10/3
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/2
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை – ஐந்70:59/2
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள்:57 7/1
காடு உறை வாழ்க்கை கடு வினை மாக்களை – பழ:121/1

மேல்


கடு_மா (1)

கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4

மேல்


கடு_மீன் (1)

நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2

மேல்


கடுக்கி (1)

கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி – நாலடி:19 9/1

மேல்


கடுக்கும் (29)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும்/கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 14,15
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 388
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும்/கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/8,9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் – நற் 228/6
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி – குறு 235/2
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும்/பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/3,4
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/11
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் – பதி 74/9
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும்/முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/20,21
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும்/நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு – அகம் 35/16,17
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்/மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/11,12
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்/வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/12,13
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும்/மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/11,12
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/16
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும்/பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/17,18
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு – அகம் 282/7
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும்/முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/5,6
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும்/பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – புறம் 202/20,21
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15

மேல்


கடுக்கென (1)

கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம் – நாலடி:35 8/1

மேல்


கடுக்கை (6)

கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன – கார்40:4/2
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை
நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் – திணை150:98/1,2
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/2

மேல்


கடுக (1)

மாரி கடி கொள காவலர் கடுக/வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/1,2

மேல்


கடுகம் (1)

உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் – திரி:105/1

மேல்


கடுகி (4)

காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி/ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/7,8
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் – குறள்:57 4/2
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1

மேல்


கடுகிய (3)

ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16

மேல்


கடுகின்றே (1)

காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் – பரி 24/4

மேல்


கடுகினும் (2)

காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 240
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும்/உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/8,9

மேல்


கடுகுபு (2)

கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி – குறு 356/2
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3

மேல்


கடுகுவர் (1)

துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்/இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/6,7

மேல்


கடுங்கண் (30)

கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – பெரும் 116
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 691
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/2
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் – குறு 100/4
கடுங்கண் யானை கானம் நீந்தி – குறு 331/4
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/2
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண்/இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் – கலி 18/6
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி – அகம் 49/5
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி – அகம் 63/4
கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின் – அகம் 87/7
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/11
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண்/வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/11,12
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் – அகம் 309/2
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி – அகம் 322/10
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி – புறம் 168/4
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை – புறம் 200/7
கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி – புறம் 337/15
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு – புறம் 341/6

மேல்


கடுங்கண்ண (1)

கடுங்கண்ண கொல் களிற்றால் – புறம் 14/1

மேல்


கடுங்கோ (1)

பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற – அகம் 142/5

மேல்


கடுத்த (3)

கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/8
கடுத்த மலை நாடு காண் – திணை150:79/4
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள்:70 3/1

மேல்


கடுத்தது (2)

கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த – அகம் 215/7
கடுத்தது காட்டும் முகம் – குறள்:71 6/2

மேல்


கடுத்தலும் (1)

கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3

மேல்


கடுத்தனள் (2)

கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே – ஐங் 194/4
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் – அகம் 138/4

மேல்


கடுத்து (1)

கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3

மேல்


கடுத்தும் (1)

நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் – கலி 24/1

மேல்


கடுத்தோள்-வயின் (1)

புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின்/அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/8,9

மேல்


கடுப்ப (84)

தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப/புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 225,226
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப/கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் – பெரும் 190,191
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப/வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 413,414
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப/முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 284,285
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப/பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் – மது 396,397
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப/இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 402,403
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் – மது 526
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 725
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப/புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 120,121
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து – நெடு 143
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் – நெடு 147
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப/துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 36,37
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப/திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 175,176
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப/துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ – குறி 229,230
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப/நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 12,13
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப/அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 32,33
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப/கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 107,108
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப/குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 140,141
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப/நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 528,529
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப/சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் – நற் 101/1,2
உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற – நற் 124/7
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப/யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் – நற் 157/3,4
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப/வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/7,8
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப/போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/5,6
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப/வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/2,3
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப/வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/2,3
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப/தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/2,3
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப/இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/9,10
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப/புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/3,4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப/தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/2,3
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப/தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/2,3
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப/கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/10,11
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப/மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் – குறு 284/1,2
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப/வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் – ஐங் 186/1
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
கழுவு-உறு கலிங்கம் கடுப்ப சூடி – பதி 76/13
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப/நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/6,7
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப/பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/2,3
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப/நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/2,3
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் – அகம் 208/23
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் – அகம் 228/11
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப/பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர – அகம் 291/11,12
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப/வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/12,13
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/9
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப/நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/10,11
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/5
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/14
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 90/1
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/6
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப/இழை வலந்த பல் துன்னத்து – புறம் 136/1,2
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/9
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் – கார்40:23/1
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து – பழ:146/1

மேல்


கடுப்பு (4)

கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் – புறம் 392/16

மேல்


கடுப்பு_உடை_பறவை (1)

கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229

மேல்


கடுப்பும் (1)

கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49

மேல்


கடும் (264)

கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 245
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 395
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் – மது 32
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து – மது 44
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் – மது 51
கடும் காலொடு கரை சேர – மது 78
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி – மது 179
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 378
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட – மது 597
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் – மது 659
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/5
ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே – நற் 338/1
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி – நற் 393/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/3
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/2
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் – குறு 354/5
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/6
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/8
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/26
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் – பதி 51/27
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா – பதி 90/5
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க – பரி 11/107
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி 1/3
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/26
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – கலி 39/1
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/20
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/16
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே – அகம் 12/1
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் – அகம் 25/1
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று – அகம் 62/9
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/22
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய – அகம் 88/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் – அகம் 104/6
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் – அகம் 110/5
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/6
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் – அகம் 148/7
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/16
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/7
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி – அகம் 187/6
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – அகம் 211/11
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/20
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 230/11
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி – அகம் 235/14
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/4
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று – அகம் 328/12
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி – அகம் 346/23
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/3
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – புறம் 15/1
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
கடும் சினத்த கொல் களிறும் – புறம் 55/7
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த – புறம் 68/15
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் – புறம் 80/1
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/4
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
கடும் பரிய மா கடவினன் – புறம் 239/13
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/6
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/8
கடும் தெற்று மூடையின் – புறம் 285/5
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு-வயின் ஒல்கி – புறம் 368/5
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை – புறம் 378/18
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/23
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் – நாலடி:8 3/1
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும் – நாலடி:17 4/2
பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் – நாலடி:18 2/2
கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி – நாலடி:19 9/1
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த – நாலடி:28 10/2
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை – நான்மணி:53/2
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா – இன்னா40:30/2
கடும் புலி வாழும் அதர் – இன்னா40:30/4
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த – கார்40:2/1
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் – கள40:8/2
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் – திணை50:17/1
ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் – திணை50:20/1
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க – திணை50:48/3
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் – திணை150:12/3
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ – திணை150:44/1
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் – திணை150:51/1
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் – திணை150:55/1
காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – குறள்:39 6/1
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள்:57 6/1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – குறள்:57 10/1
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – குறள்:114 4/1
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள்:117 7/1
என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய் – ஆசாரக்:93/2
கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் – சிறுபஞ்:78/3
பத்தினி சேவகன் பாத்து இல் கடும் தவசி – சிறுபஞ்:101/1
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் – ஏலாதி:28/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் – கைந்:15/1
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு – கைந்:16/2
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் – கைந்:19/2
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் – கைந்:50/3

மேல்


கடும்-குரை (1)

கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25

மேல்


கடும்-குரையம் (1)

பனி கடும்-குரையம் செல்லாதீம் என – குறு 350/2

மேல்


கடும்-குரையள் (1)

கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் – குறு 132/1

மேல்


கடும்பின் (4)

இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3

மேல்


கடும்பினது (2)

பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2

மேல்


கடும்பு (9)

கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/27
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/7
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/3

மேல்


கடும்புடன் (1)

கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி – மலை 468

மேல்


கடும்பும் (1)

பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே – புறம் 238/7

மேல்


கடும்பே (5)

வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே/பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/6,7
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/14
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/7
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15

மேல்


கடும்பொடு (4)

பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு/விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 205,206
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 159
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு/காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 364,365

மேல்


கடும்பொடும் (2)

கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் – பரி 2/75
கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் – பரி 2/75

மேல்


கடும்போடு (1)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 286

மேல்


கடுமான் (1)

பெய்த புறவில் கடுமான் தேர் – கைந்:28/1

மேல்


கடுமைய (1)

கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/6

மேல்


கடுமையின் (1)

பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி – நற் 281/9

மேல்


கடுமையொடு (1)

தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/3

மேல்


கடுமொழி (1)

வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா – இன்னா40:20/2

மேல்


கடுமொழியாளர் (1)

கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:3/3

மேல்


கடுவன் (15)

நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 237
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன்/முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/5,6
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று – நற் 233/1
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன்/ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/4,5
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன்/ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/1,2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன்/சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/1,2
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன்/தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/1,2
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து – கலி 40/15
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன்/பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/2,3
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன்/துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/23,24
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன்/செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/2,3
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/2
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன்
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் – திணை50:10/1,2
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை – கைந்:7/1

மேல்


கடுவனும் (2)

கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4

மேல்


கடுவனொடு (1)

கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/3

மேல்


கடுவனோடு (2)

கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – ஐங் 277/2
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – அகம் 378/21

மேல்


கடுவொடு (1)

கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 148

மேல்


கடை (114)

கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை/நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 11,12
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 399
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு-உறுப்ப – மது 661
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 717
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – மலை 490
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 529
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி – நற் 365/2
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை/செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/1,2
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/5
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
ஊர் உடன் ஆடும் கடை/புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 11/9
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி – கலி 45/14
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி – கலி 79/21
வெரூஉதும் காணும் கடை/தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 97/3
குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/5
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும் – அகம் 155/2
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று – அகம் 208/1
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/6
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/15
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று – அகம் 311/1
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை/கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/2,3
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே – புறம் 68/19
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி – புறம் 108/1
ஞாலம் காவலர் கடை தலை – புறம் 225/13
கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/4
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி – புறம் 237/1
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் – புறம் 345/17
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை – புறம் 385/3
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை/அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/3,4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் – புறம் 395/24
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து – புறம் 397/11
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/5
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/5
நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/2
கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை – நாலடி:14 3/3
தாமும் அவரின் கடை – நாலடி:23 7/4
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற – நாலடி:26 5/2
செத்த பிணத்தின் கடை – நாலடி:29 1/4
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால் – நாலடி:30 3/3
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் – நாலடி:34 4/1
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் – நாலடி:39 10/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ – திணை50:33/2
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – குறள்:15 2/1
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல் – குறள்:15 2/1,2
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – குறள்:33 8/2
புல்லறிவு ஆண்மை கடை – குறள்:34 1/2
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் – குறள்:73 9/1
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – குறள்:100 8/2
நாண் இன்மை நின்ற கடை – குறள்:102 9/2
பலர் நாண நீத்த கடை – குறள்:115 9/2
பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது – திரி:19/2
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3
கைப்பன எல்லாம் கடை தலை தித்திப்ப – ஆசாரக்:25/1
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் – ஆசாரக்:66/1
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் – பழ:117/3
கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் – பழ:252/3
கற்பறிவு போகா கடை – பழ:270/4
கரை பூசை போறல் கடை – சிறுபஞ்:100/4

மேல்


கடை_கோல் (1)

கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5

மேல்


கடைக்கண் (1)

சிலரும் பலரும் கடைக்கண் நோக்கி – நற் 149/1

மேல்


கடைக்கண்ணால் (1)

கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15

மேல்


கடைக்கால் (2)

கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/3
பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால்
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை – பழ:105/2,3

மேல்


கடைக்கூட்ட (2)

கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்கு-உறூஉம் பொழுது-மன் – கலி 31/7
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை – கலி 99/13

மேல்


கடைக்கூட்டுதிர் (1)

செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து – பொரு 175

மேல்


கடைக்கொளவே (1)

அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6

மேல்


கடைகட்கும் (1)

கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/3

மேல்


கடைகள் (1)

துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள்
இனிது உண்ணேம் ஆர பெறேம் யாம் என்னும் – நாலடி:37 6/2,3

மேல்


கடைகொள (1)

செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் – கலி 61/2

மேல்


கடைகொளப்படுதலின் (1)

தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள் – கலி 7/19

மேல்


கடைசியர் (1)

கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர்/சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/1,2

மேல்


கடைத்தலை (1)

கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார் – ஆசாரக்:44/2,3

மேல்


கடைத்தும் (4)

அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் – நாலடி:15 10/3
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி – நாலடி:30 1/2
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – குறள்:64 7/1
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் – குறள்:83 3/1

மேல்


கடைந்த (3)

கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 53
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1

மேல்


கடைந்து (2)

மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 267/7
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/2

மேல்


கடைநரும் (1)

கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511

மேல்


கடைப்பட்டார் (1)

காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் – நாலடி:14 6/2

மேல்


கடைப்படாஅ (1)

அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் – அகம் 155/1

மேல்


கடைப்பிடி (2)

கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி – பழ:377/2
கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது – பழ:377/2,3

மேல்


கடைப்பிடித்த (1)

அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3

மேல்


கடைப்பிடித்தல் (1)

கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று – நாலடி:2 10/4

மேல்


கடைப்பிடித்து (5)

அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல – குறள்:95 4/1
நால் வகை எச்சிலும் நன்கு கடைப்பிடித்து
ஓதார் உரையார் வளராரே எஞ்ஞான்றும் – ஆசாரக்:8/1,2
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து
அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை – ஆசாரக்:26/2,3
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் – ஆசாரக்:96/2
தான் பிறந்த இல் நினைந்து தன்னை கடைப்பிடித்து
தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால் – சிறுபஞ்:66/1,2

மேல்


கடைப்பிடியாதார் (3)

ஒற்கம் கடைப்பிடியாதார் – ஐந்50:48/4
யாதும் கடைப்பிடியாதார் – திரி:74/4
ஒழுக்கம் கடைப்பிடியாதார் – திரி:94/4

மேல்


கடைபோக (4)

கடைபோக செல்வம் உய்த்தார் – நாலடி:12 9/4
கடைபோக வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:66/4
கடைபோக வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:83/4
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக
வாழ்ந்து கழிவார் மகிழ்ந்து – சிறுபஞ்:76/3,4

மேல்


கடைமணி (1)

கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து – கள40:19/2

மேல்


கடைமுகத்து (1)

காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் – புறம் 331/11

மேல்


கடைமுறை (1)

ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான் சாம் துயரம் தரும் – குறள்:80 2/1,2

மேல்


கடைய (3)

பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் – நற் 186/6
அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/74
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37

மேல்


கடையரே (1)

கடையரே கல்லாதவர் – குறள்:40 5/2

மேல்


கடையல் (1)

கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5

மேல்


கடையாயார் (5)

கடையாயார் பின் சென்று வாழ்வர் உடைய – நாலடி:16 10/2
கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை – நாலடி:22 6/1
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர – திணை50:33/1
தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார்
முன் நின்று கூறும் குறளை தெரிதலால் – பழ:113/2,3
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் – பழ:262/1

மேல்


கடையானே (1)

நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/17

மேல்


கடையின் (1)

காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து – குறு 340/1

மேல்


கடையும் (3)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3
காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/5
கரப்புடையார் வைத்த கடையும் உதவா – பழ:169/1

மேல்


கடையுள் (2)

மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை – இனிய40:15/3
கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை – ஆசாரக்:44/2

மேல்


கடையே (1)

இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை – நாலடி:37 5/2,3

மேல்


கடையோர் (1)

கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3

மேல்


கடைஇ (24)

கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ/மறம் கலங்க தலைச்சென்று – மது 220,221
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ/காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 440,441
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ/நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/7,8
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
படு மணி கலி_மா கடைஇ/நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே – நற் 235/9,10
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ/கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/6,7
விரி உளை நன் மா கடைஇ/பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/11,12
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ/நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/4,5
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் – ஐங் 422/3
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ/மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/2,3
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ/வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/4,5
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ/சென்றவர் தருகுவல் என்னும் – ஐங் 474/3,4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ/வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/4,5
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ/புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/32,33
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ/இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என – அகம் 74/11,12
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ/மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/10,11
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ/எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/11,12
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ/முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/5,6
விரி உளை நன் மான் கடைஇ/வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/18,19
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ/அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/1,2
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் – புறம் 160/20

மேல்


கடைஇய (6)

களிறு கடைஇய தாள் – பதி 70/1
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை – கலி 3/8
கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் – கலி 77/21
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய/உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/13,14
களிறு கடைஇய தாள் – புறம் 7/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4

மேல்


கண் (876)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண்/மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 153,154
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண்/இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 26,27
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்_வளவன் – பொரு 148
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 221
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண்/மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 386,387
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 276
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண்/ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 412,413
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப – மது 630
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 642
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 665
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண்/மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 38,39
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண்/வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் – நெடு 139,140
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண்/ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 248,249
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 153
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 221
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண்/மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 259,260
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – மலை 341
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 349
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் – மலை 369
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 458
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் – மலை 525
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 533
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண்/திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/3,4
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண்/பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/1,2
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு – நற் 9/2
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண்/நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் – நற் 13/4,5
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண்/அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென் – நற் 16/9,10
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/5
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் – நற் 28/1
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ – நற் 29/9
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ – நற் 37/5
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த – நற் 41/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் – நற் 43/9
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண்/குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி – நற் 44/2,3
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/6
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/3
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண்/உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/8,9
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே – நற் 82/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/7
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் – நற் 83/3
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் – நற் 85/1
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/11
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண்/மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/1,2
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே – நற் 158/4
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர – நற் 161/2
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் – நற் 185/9
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் – நற் 228/3
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்/முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/9,10
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் – நற் 283/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த – நற் 287/2
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்/மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/3,4
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/6
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
என் கண் ஓடி அளி-மதி – நற் 355/10
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/2
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 386/1
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத – நற் 386/2
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 391/10
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 398/10
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/2
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/5
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண்/பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/1,2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/5
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/7
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண்/துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/6,7
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே – குறு 259/4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண்/துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் – குறு 261/5,6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி – குறு 286/4
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/4
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று – குறு 363/3
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/7
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/4
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் – குறு 395/5
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/3
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே – ஐங் 19/5
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் – ஐங் 30/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண்/செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/2,3
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/5
பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன் – ஐங் 214/4
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு – ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – ஐங் 267/1
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/3
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண்/பூசல் கேளார் சேயர் என்ப – ஐங் 315/1,2
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் – ஐங் 319/1
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
சிறு கண் யானை திரிதரும் – ஐங் 355/4
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/4
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
கண் என கருவிளை மலர பொன் என – ஐங் 464/1
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/4
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண்/அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/35,36
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/36
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய – பதி 29/10
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர – பதி 30/39
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண்/வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/17,18
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/33
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து – பதி 91/1
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் – பரி 5/62
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண்/கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
பின்னும் மலர் கண் புனல் – பரி 10/99
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை – பரி 11/54
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண்/செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 16/12
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – பரி 17/11
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண்/மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 22/7
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் – பரி 22/35
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி 23/13
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண்/தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/18
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண்/சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/15
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/11
பனி அறல் வாரும் என் கண்/மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 37/8
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – கலி 39/25
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண்/நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி