கோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 21
கோ_மகள் 1
கோ_இனத்தார் 1
கோஒய் 1
கோஒல் 1
கோகுலமாய் 1
கோங்கம் 11
கோங்கமொடு 1
கோங்கின் 14
கோங்கு 6
கோங்கும் 1
கோசர் 15
கோட்கு 1
கோட்ட 8
கோட்டத்து 2
கோட்டதுஆயினும் 1
கோட்டம் 8
கோட்டவும் 3
கோட்டன் 1
கோட்டால் 4
கோட்டான் 2
கோட்டி 6
கோட்டிய 2
கோட்டியும் 1
கோட்டியுள் 2
கோட்டின் 7
கோட்டினர் 1
கோட்டு 179
கோட்டு_மா 3
கோட்டு_மீன் 6
கோட்டு_இனத்து 2
கோட்டை 4
கோட்டையர் 1
கோட்டொடு 4
கோட்பட்டமையின் 1
கோட்பட்டு 2
கோட்பால் 1
கோடல் 36
கோடல்அம் 1
கோடலார் 1
கோடலால் 1
கோடலும் 4
கோடலே 1
கோடலை 1
கோடற்கு 1
கோடா 11
கோடாது 5
கோடாமை 4
கோடாய் 1
கோடார் 1
கோடாரும் 1
கோடி 23
கோடியர் 17
கோடியர்க்கு 1
கோடியவன் 1
கோடியும் 1
கோடு 159
கோடு-தொறும் 3
கோடு-தோறு 2
கோடும் 1
கோடே 1
கோடை 36
கோடை_பொருந 1
கோடைக்கு 4
கோடையால் 1
கோடையில் 1
கோடையொடு 2
கோண் 1
கோணம் 2
கோத்த 4
கோத்தவை 1
கோத்திரம் 1
கோத்து 7
கோத்தை 1
கோதாய் 3
கோதி 1
கோதின் 1
கோது 6
கோதை 86
கோதைமார்பன் 1
கோதையர் 8
கோதையவர் 1
கோதையவரொடு 1
கோதையள் 1
கோதையன் 1
கோதையாய் 1
கோதையார் 1
கோதையால் 1
கோதையாள் 3
கோதையானும் 2
கோதையின் 4
கோதையும் 9
கோதையேம் 1
கோதையை 3
கோதையொடு 1
கோப்ப 1
கோப்பவும் 1
கோப்பு 1
கோப்பெருஞ்சோழன் 1
கோப 1
கோபத்து 1
கோபம் 2
கோமான் 24
கோய் 1
கோயில் 7
கோயிலுள் 2
கோயிலொடு 1
கோயின் 1
கோரமே 1
கோரை 1
கோல் 187
கோல 5
கோலம் 7
கோலம்கொண்டு 1
கோலமும் 2
கோலமொடு 1
கோலள் 1
கோலன் 2
கோலன்னே 1
கோலா 2
கோலால் 3
கோலான் 1
கோலி 6
கோலிய 1
கோலிற்று 1
கோலின் 6
கோலின்றே 1
கோலினும் 1
கோலினை 1
கோலும் 2
கோலேன் 1
கோலை 1
கோலொடு 2
கோலோர் 1
கோவத்து 1
கோவல் 1
கோவல 1
கோவலர் 41
கோவலன் 1
கோவலூர் 1
கோவாத 1
கோவிற்கு 1
கோவே 19
கோவை 3
கோழ் 6
கோழி 26
கோழியின் 1
கோழியும் 2
கோழியொடு 2
கோழியோனே 1
கோள் 150
கோள்_மா 2
கோள்_மீன் 5
கோள்பட்டாம் 1
கோள்படா 1
கோளாளர் 1
கோளாளன் 1
கோளி 3
கோளியுள்ளும் 1
கோள்இல் 1
கோளும் 1
கோற்கு 1
கோறல் 3
கோறலும் 1
கோன் 7
கோனது 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

கோ (21)

சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – பதி 20/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ/இரு முந்நீர் துருத்தியுள் – பதி 20/1,2
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ/புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை – பதி 61/6,7
செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல் – பரி 35/2
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ/செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/8,9
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ/மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே – புறம் 22/33,34
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/11
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ/கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/11,12
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது – புறம் 152/21
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – புறம் 212/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ/களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/1,2
நிச்சல் நினையுங்கால் கோ கொலையால் நிச்சலும் – நாலடி:9 1/2
கோ புக்குழி செய்வது இல் – பழ:63/4
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் – பழ:320/2
தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல் – சிறுபஞ்:44/3

மேல்


கோ_மகள் (1)

சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1

மேல்


கோ_இனத்தார் (1)

கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார்/பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ – கலி மேல்


கோஒய் (1)

பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் – அகம் 166/2

மேல்


கோஒல் (1)

கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி – புறம் 117/6

மேல்


கோகுலமாய் (1)

கோகுலமாய் கூவுநரும் – பரி 9/65

மேல்


கோங்கம் (11)

குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம்/போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 73,74
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/2
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/79
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/12
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/16
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் – திணை150:63/3
தான் தாயா கோங்கம் தளர்ந்து முலை கொடுப்ப – திணை150:65/1
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் – திணை150:70/2

மேல்


கோங்கமொடு (1)

முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5

மேல்


கோங்கின் (14)

தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின்/குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 34,35
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 338
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின்/தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/2,3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின்/முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 25/10
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின்/கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/16,17
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின்/எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் – அகம் 157/5,6
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/4
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின்/முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/9,10

மேல்


கோங்கு (6)

கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
பொறுத்தல் தகுவது ஒன்று அன்றோ நிற கோங்கு
உருவ வண்டு ஆர்க்கும் உயர் வரை நாட – நாலடி:23 3/2,3
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் – நாலடி:40 10/3
ஏமாரார் கோங்கு ஏறினார் – பழ:341/4
பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் – சிறுபஞ்:43/3

மேல்


கோங்கும் (1)

கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/2

மேல்


கோசர் (15)

நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன – மது 509
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர்/இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 773,774
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல – குறு 15/3
ஒன்றுமொழி கோசர் போல – குறு 73/4
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர்/கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/2,3
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/12
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர்/இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/5,6
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய – அகம் 196/10
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/9
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/11
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர்/தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/7,8
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் – புறம் 283/6
நனை கள்ளின் மனை கோசர்/தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து – புறம் 396/7,8

மேல்


கோட்கு (1)

பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4

மேல்


கோட்ட (8)

பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின் – மது 24
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் – ஐங் 264/1
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட/பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண – பரி 42/7
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி – அகம் 184/8
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் – கள40:19/3
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2

மேல்


கோட்டத்து (2)

உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து/முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 36,37
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து/கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/6,7

மேல்


கோட்டதுஆயினும் (1)

பரியது கூர் கோட்டதுஆயினும் யானை – குறள்:60 9/1

மேல்


கோட்டம் (8)

அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/7
பாலொடு கோட்டம் புகின் – கலி 109/20
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் – புறம் 275/1
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – குறள்:12 9/1
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் – குறள்:12 9/2

மேல்


கோட்டவும் (3)

கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 173
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/2
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற – கலி 54/1

மேல்


கோட்டன் (1)

குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன் – திரு 209

மேல்


கோட்டால் (4)

கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/29
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால்
ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா – திணை150:137/2,3
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி – திணை150:148/3

மேல்


கோட்டான் (2)

நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான்/உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன – புறம் 4/11,12
கோட்டான் நோய் செய்யும் குறித்தாரை ஊடி – நான்மணி:12/2

மேல்


கோட்டி (6)

புல்லா எழுத்தின் பொருள் இல் வறும் கோட்டி
கல்லா ஒருவன் உரைப்பவும் கண் ஓடி – நாலடி:16 5/1,2
மெய் ஞானம் கோட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓர் – நாலடி:32 1/1
கல்லாதான் கோட்டி கொளல் – இன்னா40:28/4
நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் – குறள்:41 1/2
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – குறள்:72 10/2
புழைக்கடை பின் புகார் கோட்டி உரிமை – ஆசாரக்:81/1

மேல்


கோட்டிய (2)

மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை – நற் 209/1
கோட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து – நாலடி:40 5/4

மேல்


கோட்டியும் (1)

கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6

மேல்


கோட்டியுள் (2)

கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் – பரி 12/50
கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால் – நாலடி:32 2/3

மேல்


கோட்டின் (7)

கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய – மது 286
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின்/தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/1,2
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/7
கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி – அகம் 46/3
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் – அகம் 375/15
செம் கோடு பாய்துமே என்றாள்மன் செம் கோட்டின்
மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே – நாலடி:38 2/2,3

மேல்


கோட்டினர் (1)

நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர்/வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி மேல்


கோட்டு (179)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு/ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 314,315
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு/நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை – சிறு 106,107
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு/எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 265,266
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 181
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு/குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 383,384
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 414
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு/பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 430,431
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு/களிறு தரு விறகின் வேட்கும் – பெரும் 498,499
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 688
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 35
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 70
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – மலை 534
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/7
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு/உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/1,2
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/3
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/2
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
கரும் கோட்டு புன்னை இறைகொண்டனவே – நற் 67/5
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு/கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/2,3
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை – நற் 167/1
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு/அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/6,7
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு/ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து – நற் 202/1,2
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு/துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/6,7
இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – நற் 249/1
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு/இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/3,4
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு/ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/1,2
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி – நற் 311/9
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு/அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/5,6
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/4
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/3
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு/மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/5,6
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் – குறு 75/3
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப – குறு 123/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு/இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/3,4
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை – குறு 258/4
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ – ஐங் 95/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/2
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு/முண்டக நறு மலர் கமழும் – ஐங் 177/2,3
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை – ஐங் 444/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு/அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/1,2
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு/நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி – பதி 21/25,26
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு/கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/13,14
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/56
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு/தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 101/17
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/35
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் – கலி 123/1
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் – அகம் 1/4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு/சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/12,13
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/7
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/3
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய – அகம் 78/21
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/13
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/14
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும் – அகம் 171/14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு/இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர – அகம் 197/13,14
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு/அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/3,4
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு/ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/2,3
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/5
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி – அகம் 249/5
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு/பெரும் குளம் காவலன் போல – அகம் 252/12,13
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு/அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/18,19
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு/அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/3,4
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/12
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை – அகம் 304/17
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – அகம் 331/10
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு/கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/7,8
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/14
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/12
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 392/2
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு/கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் – அகம் 397/14,15
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு/இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/14,15
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/10
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல – புறம் 101/7
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 127/1
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 145/5
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/11
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ – புறம் 249/2
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5
வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு/அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/1,2
நிலவு கோட்டு பல களிற்றோடு – புறம் 359/13
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி – புறம் 371/21
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/2
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து – புறம் 384/7
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
குஞ்சி அழகும் கொடும் தானை கோட்டு அழகும் – நாலடி:14 1/1
கோட்டு பூ போல மலர்ந்து பின் கூம்பாது – நாலடி:22 5/1
மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும் – நாலடி:27 3/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
நெடு மரம் நீள் கோட்டு உயர் பாய்தல் இன்னா – இன்னா40:30/1
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/3
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் – ஐந்50:34/1
பழனம் படிந்த படு கோட்டு எருமை – திணை50:31/1
அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி – திணை150:43/2
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி – திணை150:137/1
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் – திணை150:137/2
கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம் – திணை150:145/2
கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம் – திணை150:145/2
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா – திணை150:147/1
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை – திணை150:148/1
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை – குறள்:132 3/1

மேல்


கோட்டு_மா (3)

கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/10

மேல்


கோட்டு_மீன் (6)

கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5

மேல்


கோட்டு_இனத்து (2)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58

மேல்


கோட்டை (4)

பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை/கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம் – ஐங் 97/1,2
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை/பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 174/17
மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை
வயிரம் செறிப்பினும் வாள் கண்ணாய் பன்றி – நாலடி:36 8/2,3

மேல்


கோட்டையர் (1)

அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர்/ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி மேல்


கோட்டொடு (4)

மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு/கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 5,6
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/4
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன – கலி 103/27
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28

மேல்


கோட்பட்டமையின் (1)

அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின்
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/3,4

மேல்


கோட்பட்டு (2)

வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு/போதரும் பால் மதியும் போன்ம் – கலி 16/1,2

மேல்


கோட்பால் (1)

சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9

மேல்


கோடல் (36)

கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல்/நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 5,6
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல்/மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 7/15
ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 48/11
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/8
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன் – புறம் 157/7
பெரியார் பெரு நட்பு கோடல் தாம் செய்த – நாலடி:8 7/1
காப்பு அடைய கோடல் இனிது – இனிய40:6/4
கோள் முறையால் கோடல் இனிது – இனிய40:27/4
அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல்
பூம் குலை ஈன்ற புறவு – கார்40:11/3,4
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி – ஐந்70:17/1
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் – திணை50:21/3
உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற – திணை150:107/2
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/4
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல்
மாட்சியின் மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:65 6/1,2
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – குறள்:68 8/1
புன் பாட்டவர் பகை கோடல் பயம் இன்றே – பழ:71/2
நன்றே ஒருவன் துணை கோடல் பாப்பு இடுக்கண் – பழ:111/1
கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ – பழ:242/3
விளக்கு விலை கொடுத்து கோடல் விளக்கு – பழ:334/1
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி – பழ:342/2
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் – பழ:387/2
பாரித்தவனை நலிந்து தொழில் கோடல்
மூரி எருத்தான் உழவு – பழ:389/3,4
பேர்த்து உடம்பு கோடல் அரிது – சிறுபஞ்:17/4
கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை – சிறுபஞ்:72/3
வாய் காப்பு கோடல் வனப்பு – ஏலாதி:23/4

மேல்


கோடல்அம் (1)

கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத – திணை50:29/1

மேல்


கோடலார் (1)

கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார்
வானம் விளிப்ப வண்டு யாழாக வேனல் – திணை150:111/1,2

மேல்


கோடலால் (1)

பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் – நாலடி:2 10/3

மேல்


கோடலும் (4)

பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும்/மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/9,10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும்/மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 103/3
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் – திரி:4/3

மேல்


கோடலே (1)

பொரீஇ பொருள் தக்கார் கோடலே வேண்டும் – நாலடி:22 10/2

மேல்


கோடலை (1)

வல்லது ஆம் தாய் நாடி கோடலை தொல்லை – நாலடி:11 1/2

மேல்


கோடற்கு (1)

ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30

மேல்


கோடா (11)

கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/34
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/11
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/40
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் – அகம் 215/9
கோடா புகழ் மாறன் கூடல் அனையாளை – திணை150:4/1
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா
எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர் – திணை150:15/2,3
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – குறள்:109 6/1
முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று – திரி:34/2
கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு – சிறுபஞ்:5/3

மேல்


கோடாது (5)

அதனால் நமர் என கோல் கோடாது/பிறர் என குணம் கொல்லாது – புறம் 55/13,14
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா – திணை150:15/2
கோடாமை கோடாது உலகு – குறள்:52 10/2
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – குறள்:55 6/2
கொன்றான் கொலையை உடன்பட்டான் கோடாது
கொன்றதனை கொண்டான் கொழிக்குங்கால் கொன்றதனை – சிறுபஞ்:68/1,2

மேல்


கோடாமை (4)

கோடாமை கோடி பொருள் பெறினும் நாடாமை – நான்மணி:25/3
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – குறள்:12 5/2
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – குறள்:12 8/2
கோடாமை கோடாது உலகு – குறள்:52 10/2

மேல்


கோடாய் (1)

தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து – நற் 251/10

மேல்


கோடார் (1)

நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார்/சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின் – அகம் 113/1,2

மேல்


கோடாரும் (1)

கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி – நாலடி:13 4/3

மேல்


கோடி (23)

வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி/முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/13,14
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து – அகம் 86/21
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் – புறம் 184/6
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/7
கோடை ஆயினும் கோடி/காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 393/22,23
கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி
கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து – நாலடி:13 4/3,4
கலவாமை கோடி உறும் – நாலடி:17 8/4
கோடாமை கோடி பொருள் பெறினும் நாடாமை – நான்மணி:25/3
கொல்லாமை முன் இனிது கோல் கோடி மாராயன் – இனிய40:5/1
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது – குறள்:38 7/1,2
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி
சூழாது செய்யும் அரசு – குறள்:56 4/1,2
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி – குறள்:56 9/1
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல் – குறள்:56 9/1,2
எழுபது கோடி உறும் – குறள்:64 9/2
ஏது இன்மை கோடி உறும் – குறள்:82 6/2
பத்து அடுத்த கோடி உறும் – குறள்:82 7/2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – குறள்:96 4/1
கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள்:101 5/2
இரவாமை கோடி உறும் – குறள்:107 1/2
கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் – திரி:66/3
கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை – ஆசாரக்:44/2
பொருள் கோடி எய்தல் புகன்று – சிறுபஞ்:104/4

மேல்


கோடியர் (17)

கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந – பொரு 57
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/2
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/14
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் – பதி 56/2
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் – அகம் 111/9
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த – அகம் 301/23
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர்/பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/9,10
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர்/விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை – அகம் 352/4,5
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர்/பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/8,9
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/23
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர்/முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/16,17

மேல்


கோடியர்க்கு (1)

குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த – சிறு 109

மேல்


கோடியவன் (1)

கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6

மேல்


கோடியும் (1)

கோடியும் அல்ல பல – குறள்:34 7/2

மேல்


கோடு (159)

கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 246
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று – திரு 305
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் – பொரு 234
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 243
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 263
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 273
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
சினை சுறவின் கோடு நட்டு – பட் 86
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 154
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து – மலை 268
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே – நற் 28/9
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/7
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/4
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/8
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ – நற் 247/2
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு – நற் 276/1
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன – நற் 294/6
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன – நற் 299/1
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/4
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு/உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/8,9
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் – நற் 375/2
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் – நற் 379/11
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 11/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – குறு 31/5
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை – குறு 99/4
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் – குறு 100/4
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 365/1
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை – ஐங் 191/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் – ஐங் 196/1
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு – பதி 31/12
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/11
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு – பதி 46/11
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/9
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை – பதி 85/7
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/24
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
வளையுபு மலிந்த கோடு அணி சேயும் – கலி 103/16
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/56
கோடு குறி செய்த மார்பு – கலி 104/64
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று – கலி 142/24
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – அகம் 21/24
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/21
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/9
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/16
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு/இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/4,5
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து – அகம் 97/2
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/4
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
கொள குறைபடாஅ கோடு வளர் குட்டத்து – அகம் 162/1
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/15
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/7
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி – அகம் 245/11
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் – அகம் 266/1
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 282/3
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/20
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/2
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை – அகம் 341/4
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/5
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
கோடு உயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி – அகம் 393/1
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
கோடு முற்றிய கொல் களிறு – புறம் 17/17
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/17
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் – புறம் 164/1
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய – புறம் 232/5
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/3
ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் – நாலடி:20 2/1
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
செம் கோடு பாய்துமே என்றாள்மன் செம் கோட்டின் – நாலடி:38 2/2
பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே – நாலடி:38 6/3
தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் – நாலடி:38 8/2
இழுக்கும் களிற்று கோடு ஊன்றி எழுவர் – கள40:3/2
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே – கள40:22/4
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை – கள40:31/2
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ – ஐந்50:5/1
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக – திணை150:43/1
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/2
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – குறள்:28 9/1
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – குறள்:53 3/2
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – குறள்:127 4/2
கோடு குறைத்துவிடல் – பழ:81/4
சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு
விலங்கிற்கு கூற்றம் மயிர்தான் வலம் படா – சிறுபஞ்:9/1,2

மேல்


கோடு-தொறும் (3)

கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க – நற் 221/4
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும்/நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/4,5
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25

மேல்


கோடு-தோறு (2)

பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு/ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி – நற் 139/2,3
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/6

மேல்


கோடும் (1)

வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு – குறு 257/1

மேல்


கோடே (1)

நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15

மேல்


கோடை (36)

கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியா – பெரும் 272
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் – நற் 162/10
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது – நற் 299/3
கோடை திங்களும் பனிப்போள் – நற் 312/8
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை – குறு 343/5
கோடை தூக்கும் கானம் – குறு 369/3
கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும் – குறு 388/2
கோடை நீட குன்றம் புல்லென – பதி 28/8
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் – அகம் 13/10
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – அகம் 42/6
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து – அகம் 45/3
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக – அகம் 82/2
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை/புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/14,15
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை/நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/12,13
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – அகம் 217/5
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் – அகம் 219/15
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை/நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 249/14,15
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை/துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை – அகம் 287/8,9
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/2
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை/நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/8,9
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க – அகம் 377/1
கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் – அகம் 397/15
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் – புறம் 137/7
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – புறம் 174/26
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/6
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/3
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 266/2
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை/வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/17,18
கயம் களியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 389/3
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த – புறம் 393/12
கோடை ஆயினும் கோடி – புறம் 393/22

மேல்


கோடை_பொருந (1)

வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந/சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய – புறம் 205/6,7

மேல்


கோடைக்கு (4)

தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி – அகம் 348/3

மேல்


கோடையால் (1)

கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால்/ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி மேல்


கோடையில் (1)

நீடலர் வாழி தோழி கோடையில்/குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/8,9

மேல்


கோடையொடு (2)

ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர – அகம் 111/6
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4

மேல்


கோண் (1)

கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15

மேல்


கோணம் (2)

கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த – மது 592
வடக்கொடு கோணம் தலை வையார் மீக்கோள் – ஆசாரக்:30/2

மேல்


கோத்த (4)

வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை – நெடு 182
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி – அகம் 7/18

மேல்


கோத்தவை (1)

நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க – பரி 19/80

மேல்


கோத்திரம் (1)

கோத்திரம் கூறப்படும் – நாலடி:25 2/4

மேல்


கோத்து (7)

கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த – கலி 131/7
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை – அகம் 169/4
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன – புறம் 70/2
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் – புறம் 185/1
கோத்து இன்னா கூறி உரையாக்கால் பேதைக்கு – நாலடி:34 5/3
கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர் – சிறுபஞ்:81/3

மேல்


கோத்தை (1)

கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3

மேல்


கோதாய் (3)

நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் – நாலடி:21 9/1
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின் – ஏலாதி:1/3
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய்
விண்ணவர்க்கும் மேலாய்விடும் – ஏலாதி:2/3,4

மேல்


கோதி (1)

கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை – நாலடி:5 7/2

மேல்


கோதின் (1)

பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3

மேல்


கோது (6)

இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 407
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் – அகம் 257/16
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/4
கோது போல் போகும் உடம்பு – நாலடி:4 4/4
கோது என்று கொள்ளாதாம் கூற்று – நாலடி:11 6/4
கரும்பின் கோது ஆயினேம் யாம் – திணை50:39/4

மேல்


கோதை (86)

இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 200
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை/ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் – சிறு 69,70
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 178
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை/அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ – மது 438,439
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை/பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ – மது 524,525
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு – மது 562
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் – நெடு 53
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 103
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 349
பெய்யாது வைகிய கோதை போல – நற் 11/1
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/8
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/3
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட – நற் 363/7
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை/இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/9,10
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் – குறு 326/1
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் – குறு 339/4
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் – குறு 393/1
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/5
முண்டக கோதை நனைய – ஐங் 121/2
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/2
குறும் பல் கோதை கொன்றை மலர – ஐங் 497/1
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/7
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல – பரி 21/56
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் – கலி 12/13
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை/தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 55/3,4
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் – கலி 80/26
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9
கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/13
கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற – கலி 122/1
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற – கலி 128/18
கோதை புனைந்த வழி – கலி 144/31
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/16
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/10
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை/திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/20,21
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை – அகம் 100/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை/இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/4,5
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை/இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/23,24
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை/பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/4,5
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/2
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் – அகம் 263/11
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர – அகம் 292/5
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி – அகம் 296/1
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை/வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/14,15
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் – அகம் 341/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11
கோதை மார்பின் கோதையானும் – புறம் 48/1
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
தண் கமழ் கோதை புனைய – புறம் 146/10
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய – புறம் 302/4
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
கோதை அருவி குளிர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 1/1
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் – ஐந்50:17/3
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் – ஐந்50:19/3
மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின் – பழ:70/3
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய – சிறுபஞ்:52/3
தாது அவிழ் கோதை தகை இயலார் தாம் புலப்பர் – கைந்:43/2
வண்டு ஊது கோதை வகை நாடிக்கொண்டிருந்து – கைந்:44/2

மேல்


கோதைமார்பன் (1)

கோதைமார்பன் உவகையின் பெரிதே – அகம் 346/25

மேல்


கோதையர் (8)

பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர்/பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 398,399
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர்/சினை சுறவின் கோடு நட்டு – பட் 85,86
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர்/அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 16/50,51
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர்/தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 105/26
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ – அகம் 370/1

மேல்


கோதையவர் (1)

நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/124

மேல்


கோதையவரொடு (1)

புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு/பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி மேல்


கோதையள் (1)

பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள்/திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/2,3

மேல்


கோதையன் (1)

குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/2

மேல்


கோதையாய் (1)

தட மலர் கோதையாய் தங்கார் வருவர் – கைந்:36/3

மேல்


கோதையார் (1)

துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட – கலி 70/9

மேல்


கோதையால் (1)

நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால்/அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி மேல்


கோதையாள் (3)

நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
எ திறத்தாள் ஈர்ம் கோதையாள் – நாலடி:5 6/4
தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள்
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து – திணை150:34/3,4

மேல்


கோதையானும் (2)

கோதை மார்பின் கோதையானும்/கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் – புறம் 48/1,2
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும்/மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும் – புறம் 48/2,3

மேல்


கோதையின் (4)

கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 339
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி – மது 713
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின்/உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 273/1,2

மேல்


கோதையும் (9)

கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும்/வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் – பரி 16/52,53
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/84
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை – கலி 102/5
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக – அகம் 269/2
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/3
மா வள் ஈகை கோதையும்/மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே – புறம் 172/10,11
பண்டம் அறியார் படு சாந்தும் கோதையும்
கண்டு பாராட்டுவார் கண்டிலர்கொல் மண்டி – நாலடி:5 8/1,2

மேல்


கோதையேம் (1)

வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம்/சேரியால் சென்று நீ சேர்ந்த இல் வினாயினன் – கலி மேல்


கோதையை (3)

சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை/ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று – நற் 350/8,9
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் – புறம் 48/2
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை/புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/3,4

மேல்


கோதையொடு (1)

இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12

மேல்


கோப்ப (1)

எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/48

மேல்


கோப்பவும் (1)

பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும்/கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் – சிறு 164,165

மேல்


கோப்பு (1)

மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/2

மேல்


கோப்பெருஞ்சோழன் (1)

கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன்/பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ – புறம் 212/8,9

மேல்


கோப (1)

ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4

மேல்


கோபத்து (1)

கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15

மேல்


கோபம் (2)

கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் – சிறு 168
பவழம் சிதறியவை போல கோபம்
தவழும் தகைய புறவு – கார்40:5/3,4

மேல்


கோமான் (24)

தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான்/தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 62,63
பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி – சிறு 91
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான்/தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 160,161
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி – சிறு 267
பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான்/அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/1,2
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை – ஐங் 188/2
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான்/மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி – பதி 57/4,5
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான்/தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 35/14,15
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான்/மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/11,12
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான்/பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/11,12
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான்/எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/3,4
மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான்/எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/12,13
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான்/பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 226/7,8
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான்/நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/8,9
குடுமி கோமான் கண்டு – புறம் 64/6
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான்/மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/11,12
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான்/போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/3,4
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை – புறம் 158/4
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான்/நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/4,5
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான்/கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/1,2
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான்
இந்திரனே சாலும் கரி – குறள்:3 5/1,2

மேல்


கோய் (1)

கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த – சிறுபஞ்:15/3

மேல்


கோயில் (7)

திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 90
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில்/யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 100,101
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் – பட் 50
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில்/தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 67/10
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில்/சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/6,7
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில்/புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/5,6

மேல்


கோயிலுள் (2)

கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் – கலி 94/39
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள்/போர்ப்பு-உறு முரசும் கறங்க – புறம் 241/3,4

மேல்


கோயிலொடு (1)

கோயிலொடு குடி நிறீஇ – பட் 286

மேல்


கோயின் (1)

ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6

மேல்


கோரமே (1)

கோரமே வாழி குதிரை – கலி 96/26

மேல்


கோரை (1)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 217

மேல்


கோல் (187)

இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல்/உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 91,92
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 178
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 15
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 491
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல்/கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 632,633
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 690
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் – நெடு 3
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 74
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து – குறி 167
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல்/உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 169,170
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 224
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல்/இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 380,381
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/8
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
வலவன் கோல் உற அறியா – நற் 78/10
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல் – நற் 100/5
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல்/உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் – நற் 110/3,4
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் – நற் 136/1
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/3
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப – நற் 149/4
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல்/பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/8,9
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல்/கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/9,10
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/10
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன – நற் 265/6
நீள் மலை கலித்த பெரும் கோல் குறிஞ்சி – நற் 301/1
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல்/கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/9,10
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு – குறு 3/3
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/6
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல்/வல் வில் கானவர் தங்கை – குறு 335/5,6
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல்/குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி – ஐங் 278/1,2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல்/மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/2,3
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/27
பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் – பதி 89/9
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/61
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல்/வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/51
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல்/ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 10/6
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல்/தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 39/19,20
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் – கலி 50/1
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/18
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல்/கல்லா கோவலர் ஊதும் – அகம் 74/15,16
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல்/செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி – அகம் 98/6,7
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல்/கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் – அகம் 127/12,13
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல்/திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/14,15
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/6
சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை – அகம் 142/17
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/20
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/10
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை – அகம் 169/5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து – அகம் 172/7
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல்/ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/13,14
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் – அகம் 224/16
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல்/ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/7,8
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் – அகம் 239/4
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/3
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை – அகம் 257/10
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல்/இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக – அகம் 261/4,5
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் – அகம் 264/4
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/8
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல்/செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/6,7
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/9
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர – அகம் 327/18
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் – புறம் 6/9
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி – புறம் 17/5
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல்/செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/2,3
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல்/கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/10,11
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது – புறம் 55/13
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி – புறம் 159/3
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின – புறம் 287/2
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/2
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் – புறம் 324/5
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 339/4
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு – புறம் 352/15
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/8
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல்/எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் – புறம் 382/19,20
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/3
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி – நாலடி:2 1/3
சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய் – நாலடி:2 3/1
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல்
அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று – நாலடி:2 4/3,4
அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று – நாலடி:2 4/4
கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து – நாலடி:2 7/4
காக்கை கடிவது ஓர் கோல் – நாலடி:5 1/4
அரிமா பிழைப்ப எய்த கோல் – நாலடி:16 2/4
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் – நான்மணி:19/3
கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம் தாய் முலை – நான்மணி:26/1
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா – இன்னா40:3/1
கொல்லாமை முன் இனிது கோல் கோடி மாராயன் – இனிய40:5/1
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல்
தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி – கார்40:19/2,3
நேர்வளை நெஞ்சு ஊன்று கோல் – ஐந்70:11/4
குழல் ஆகி கோல் சுரியாய் கூர்ந்து – திணை150:98/4
மா கோல் யாழ் பாண்மகனே யானை பாகனார் – திணை150:125/1
மங்கையர் இல் நாடுமோ மா கோல் யாழ் பாண்மகனே – திணை150:151/3
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – குறள்:12 8/1
கோல் நோக்கி வாழும் குடி – குறள்:55 2/2
நின்றது மன்னவன் கோல் – குறள்:55 3/2
குடி தழீஇ கோல் ஓச்சும் மா நில மன்னன் – குறள்:55 4/1
இயல்பு உளி கோல் ஓச்சும் மன்னவன் நாட்ட – குறள்:55 5/1
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – குறள்:55 6/2
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – குறள்:56 4/1
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் – குறள்:56 8/2
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – குறள்:57 10/1
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால் – குறள்:71 10/1
நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் – குறள்:80 6/2
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – குறள்:129 5/1
பெற்றத்துள் கோல் இன்றி சேறலும் முன் தன்னை – திரி:4/2
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ – திரி:33/1
கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் – திரி:66/3
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை – ஆசாரக்:9/1
அம் கோல் அவிர் தொடி ஆழியான்ஆயினும் – பழ:248/1
தண் கோல் எடுக்குமாம் மொய் – பழ:248/4
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/2
கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:333/3
கோல் வழி வாழ்தல் குணம் – சிறுபஞ்:13/4
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல்
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற – ஏலாதி:10/2,3

மேல்


கோல (5)

குவளை குழை காதின் கோல செவியின் – பரி 11/97
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/2
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
குறியா வரவு ஒழிந்து கோல நீர் சேர்ப்ப – திணை150:50/3
கோல வன முலையும் புல்லினான் என்று எடுத்து – கைந்:44/3

மேல்


கோலம் (7)

கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/93
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
பொய் கோலம் செய்ய ஒழியுமே எக்காலும் – நாலடி:5 3/2
கோலம் செய் சாந்தம் திமிர்ந்து – நாலடி:40 7/4
கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார் – ஆசாரக்:66/2
ஓவாதாள் கோலம் ஒரு பொழுதும் காவாதாள் – சிறுபஞ்:40/2

மேல்


கோலம்கொண்டு (1)

கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் – பரி 11/100

மேல்


கோலமும் (2)

மின் ஒளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும்
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன் – ஆசாரக்:51/1,2
குணம் நோக்கான் கூழ் நோக்கான் கோலமும் நோக்கான் – ஏலாதி:23/1

மேல்


கோலமொடு (1)

கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய – பரி 2/16

மேல்


கோலள் (1)

கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63

மேல்


கோலன் (2)

கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 389
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின் – குறள்:57 3/1

மேல்


கோலன்னே (1)

அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே/திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/3,4

மேல்


கோலா (2)

கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற – கலி 128/18

மேல்


கோலால் (3)

புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் – பரி 29/2
கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா – நாலடி:26 8/3
இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம் – திரி:3/2

மேல்


கோலான் (1)

வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2

மேல்


கோலி (6)

நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி/ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே – ஐங் 428/1,2
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி/விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 208/11,12
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி/பருத்தி வேலி கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 324/6,7

மேல்


கோலிய (1)

சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/13

மேல்


கோலிற்று (1)

முழங்கி வில் கோலிற்று வான் – ஐந்70:22/4

மேல்


கோலின் (6)

காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின்/தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 166,167
கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய – நற் 130/3
கல்லா கோவலர் கோலின் தோண்டிய – ஐங் 304/1
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி – அகம் 322/5

மேல்


கோலின்றே (1)

அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே/வச்சிரத்தான் வானவில்லு – பரி மேல்


கோலினும் (1)

கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301

மேல்


கோலினை (1)

ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் – சிறு 233

மேல்


கோலும் (2)

குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100
மெல் கோலும் தின்னார் மரம் குறையார் என்பதே – ஆசாரக்:17/3

மேல்


கோலேன் (1)

குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக – புறம் 72/12

மேல்


கோலை (1)

வழு கோலை கொண்டுவிடும் – நாலடி:26 3/4

மேல்


கோலொடு (2)

அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு – அகம் 66/21
கோலொடு நின்றான் இரவு – குறள்:56 2/2

மேல்


கோலோர் (1)

கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி – மது 381

மேல்


கோவத்து (1)

கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் – சிறு 71

மேல்


கோவல் (1)

துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/14

மேல்


கோவல (1)

இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83

மேல்


கோவலர் (41)

மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 15
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர்/ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 3,4
பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர்/ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 221,222
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 333
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர்/வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் – மலை 409,410
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/8
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/7
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த – நற் 266/1
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய – நற் 289/7
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர்/கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப – நற் 364/9,10
குழல் தொடங்கினரே கோவலர்/தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/8,9
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி – குறு 358/6
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர்/கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் – ஐங் 87/1,2
கல்லா கோவலர் கோலின் தோண்டிய – ஐங் 304/1
குருந்த கண்ணி கோவலர்/பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/2,3
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/3
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர்/புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/20,21
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/13
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர்/குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர – அகம் 14/7,8
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர்/ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/22,23
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர்/கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க – அகம் 54/10,11
கல்லா கோவலர் ஊதும் – அகம் 74/16
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய – அகம் 155/8
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/12
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர்/குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 219/15,16
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர்/எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு – அகம் 264/4,5
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த – அகம் 293/11
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர்/மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/9,10
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர்/விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/7,8
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து – அகம் 354/5
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் – அகம் 399/11
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/4
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர்/வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/2,3
கொன்றை குழல் ஊதி கோவலர் பின் நிரைத்து – ஐந்70:22/1
கொன்றை கொடும் குழல் ஊதிய கோவலர்
மன்றம் புகுதரும் போழ்து – கைந்:30/1,2

மேல்


கோவலன் (1)

கோவிற்கு கோவலன் என்று உலகம் கூறுமால் – பழ:152/2

மேல்


கோவலூர் (1)

முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் – புறம் 99/13

மேல்


கோவாத (1)

கோவாத சொல்லும் குணன் இலா மாக்களை – பழ:79/1

மேல்


கோவிற்கு (1)

கோவிற்கு கோவலன் என்று உலகம் கூறுமால் – பழ:152/2

மேல்


கோவே (19)

பல் குட்டுவர் வெல் கோவே/கல் காயும் கடு வேனிலொடு – மது 105,106
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே/குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 21/23,24
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே/உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/19,20
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே/மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/25,26
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/40
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே – புறம் 147/9
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே/ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/13,14
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே/இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/1,2
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே/அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல் – புறம் 228/4,5
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே/அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/1,2
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34

மேல்


கோவை (3)

கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/15
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை/அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/12,13

மேல்


கோழ் (6)

காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை – பொரு 105
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 141
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/8
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9

மேல்


கோழி (26)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
கான_கோழி கதிர் குத்த – பொரு 222
மனை கோழி தினை கவர – பொரு 223
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் – பெரும் 52
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 23
பறழ் பன்றி பல் கோழி/உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 75,76
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 510
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை – குறு 139/1
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/4
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – குறு 242/1
குப்பை கோழி தனி போர் போல – குறு 305/6
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை – குறு 393/3
நீர் உறை கோழி நீல சேவல் – ஐங் 51/1
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/19
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/16
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் – அகம் 277/15
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி/உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/8,9
கூகை கோழி ஆனா – புறம் 364/12
மனை கோழி பைம் பயிரின்னே – புறம் 395/9
கான கோழி கவர் குரலொடு – புறம் 395/10
குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க – நாலடி:35 1/2
ஒரு தொடையான் வெல்வது கோழி உருவோடு – நான்மணி:52/2
கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப – திணை150:143/3

மேல்


கோழியின் (1)

கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11

மேல்


கோழியும் (2)

வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/10
பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா – இன்னா40:2/1

மேல்


கோழியொடு (2)

மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – பெரும் 299
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11

மேல்


கோழியோனே (1)

கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன் – புறம் 212/8

மேல்


கோள் (150)

முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பொரு 208
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 236
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் – சிறு 27
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 384
கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி – நெடு 11
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 82
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பட் 16
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 311
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 36/1
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/6
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை – நற் 77/9
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி – நற் 78/1
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை – நற் 82/10
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/2
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/8
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு – நற் 215/11
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு – நற் 276/1
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே – நற் 340/10
வேரல் வேலி வேர் கோள் பலவின் – குறு 18/1
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/4
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
வரை கோள் அறியா சொன்றி – குறு 233/6
கோள் புலி வழங்கும் சோலை – குறு 237/6
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே – குறு 267/8
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – ஐங் 136/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – ஐங் 216/1
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/3
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/4
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய – ஐங் 385/2
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/3
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/18
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் – பதி 72/1
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி – பதி 77/8
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/12
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் – கலி 102/32
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த – கலி 104/30
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/37
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 104/47
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/56
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் – அகம் 12/8
வீளை பருந்தின் கோள் வல் சேவல் – அகம் 33/5
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/2
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என – அகம் 61/2
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை – அகம் 63/18
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் – அகம் 81/1
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் – அகம் 89/16
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள்/செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/10,11
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய – அகம் 118/8
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/5
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/9
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – அகம் 186/2
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி – அகம் 271/5
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/4
சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு – அகம் 297/16
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் – அகம் 300/1
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள்/அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/7,8
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/10
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி – அகம் 399/14
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை – புறம் 17/9
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் – புறம் 61/11
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு – புறம் 211/21
வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு – புறம் 257/12
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/15
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் – புறம் 289/9
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/5
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/8
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை – புறம் 381/25
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/17
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/18
வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள்/செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/8,9
உள் நாட்டம் கொள்ளப்படுதலால் யாக்கை கோள்
எண்ணார் அறிவுடையார் – நாலடி:2 8/3,4
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை – நாலடி:17 5/2
பெரியரா கொள்வது கோள் – நாலடி:17 5/4
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் – நாலடி:20 1/1
தண்டி தனி பகை கோள் – நாலடி:33 4/4
கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை – நாலடி:34 1/3
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
தேரின் கோள் நட்பு திசைக்கு – இனிய40:3/4
கோள் முறையால் கோடல் இனிது – இனிய40:27/4
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் – கள40:34/4
பேழ் வாய் இரும் புலி குஞ்சரம் கோள் பிழைத்து – ஐந்70:31/1
கோள் வல் வய மா குழுமும் – ஐந்70:38/1
நெடு வரை அத்தம் இறப்பர்கொல் கோள் மா – ஐந்70:39/3
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத – திணை50:29/1
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை – திணை150:20/2
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை – திணை150:20/2
கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து – திணை150:25/1
கோள் வேங்கை அன்னான் குறிப்பு – திணை150:31/4
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் – திணை150:54/3
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:22 10/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:32 1/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:32 2/2
மாட்சியின் மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:65 6/2
ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் – குறள்:67 2/2
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:78 10/2
ஈவார்கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள்
மேவார் இலாஅக்கடை – குறள்:106 9/1,2
நல மாட்சி நல்லவர் கோள் – திரி:21/4
வல்லே மழை அருக்கும் கோள் – திரி:50/4
வீறு சால் பேர் அமைச்சர் கோள் – திரி:61/4
தவத்தின் தருக்கினார் கோள் – திரி:78/4
குணம் நோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்டுழியும் – ஆசாரக்:55/3
தாழ்க்கும் மடி கோள் இலராய் வருந்தாதார் – பழ:175/3
குரைத்து கொளப்பட்டார் கோள் இழுக்குப்பட்டு – பழ:280/1
கொடையும் ஒழுக்கமும் கோள் உள் உணர்வும் – பழ:324/1
கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு – பழ:375/2
கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் – சிறுபஞ்:42/2

மேல்


கோள்_மா (2)

குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30

மேல்


கோள்_மீன் (5)

வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/17

மேல்


கோள்பட்டாம் (1)

கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 115/3

மேல்


கோள்படா (1)

வைப்புழி கோள்படா வாய்த்து ஈயின் கேடு இல்லை – நாலடி:14 4/1

மேல்


கோளாளர் (1)

கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் – கலி 101/43

மேல்


கோளாளன் (1)

கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இ மூவர் – திரி:12/3

மேல்


கோளி (3)

கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து – மலை 268
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து – புறம் 254/7

மேல்


கோளியுள்ளும் (1)

கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும்/பழம் மீக்கூறும் பலாஅ போல – பெரும் 407,408

மேல்


கோள்இல் (1)

கோள்இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்குணத்தான் – குறள்:1 9/1

மேல்


கோளும் (1)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த – பெரும் 400

மேல்


கோற்கு (1)

கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு – சிறுபஞ்:5/3

மேல்


கோறல் (3)

இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல – நாலடி:22 9/3
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள்:26 4/1,2
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
பிற வினை எல்லாம் தரும் – குறள்:33 1/1,2

மேல்


கோறலும் (1)

கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு – சிறுபஞ்:11/1

மேல்


கோன் (7)

கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை – மது 74
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/16
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் – புறம் 54/1
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன்/வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/9,10
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன்/கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/15,16
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன்/மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/16,17

மேல்


கோனது (1)

வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் – புறம் 217/7

மேல்