கொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொக்கின் 15
கொக்கு 12
கொக்கு_இனம் 1
கொகுடி 1
கொங்கர் 10
கொங்கரை 1
கொங்கின் 1
கொங்கு 9
கொங்கை 2
கொட்க 1
கொட்கின் 1
கொட்கும் 17
கொட்கும்-கொல் 1
கொட்குவர் 1
கொட்டம் 1
கொட்டாமல் 1
கொட்டாவி 1
கொட்டி 6
கொட்டில் 1
கொட்டின் 1
கொட்டினார் 1
கொட்டினுள் 1
கொட்டு 1
கொட்டும் 2
கொட்டை 3
கொட்டையொடு 1
கொட்ப 10
கொட்பவும் 1
கொட்பன 1
கொட்பித்தான் 1
கொட்பின் 4
கொட்பின 1
கொட்பினர் 1
கொட்பு 3
கொடா 1
கொடாதவர் 1
கொடாது 1
கொடாஅ 1
கொடாஅதவர் 1
கொடாஅது 3
கொடாஅமை 1
கொடாஅர் 3
கொடாஅர்எனினும் 1
கொடாஅன் 2
கொடி 269
கொடிகள் 1
கொடிச்சி 27
கொடிச்சியர் 3
கொடிச்சியேம் 1
கொடிச்சியை 3
கொடிஞ்சி 5
கொடிதால் 1
கொடிது 6
கொடிதே 15
கொடிய 7
கொடியது 2
கொடியர் 3
கொடியவும் 3
கொடியவை 4
கொடியள் 1
கொடியன் 5
கொடியனும் 1
கொடியார் 4
கொடியார்க்கு 1
கொடியாரை 1
கொடியாற்கு 1
கொடியான் 2
கொடியின் 7
கொடியும் 5
கொடியை 5
கொடியொடு 5
கொடியொடும் 1
கொடியோய் 1
கொடியோயே 2
கொடியோர் 8
கொடியோர்க்கு 1
கொடியோள் 2
கொடியோன் 4
கொடியோனும் 1
கொடியோனையே 1
கொடிற்றின் 1
கொடிற்று 2
கொடிறு 2
கொடிறும் 1
கொடீஇயர் 1
கொடு 82
கொடு-மதி 1
கொடு-மின் 1
கொடு_வரி 7
கொடுக்க 4
கொடுக்கிற்பான் 1
கொடுக்கும் 15
கொடுக்கும்-கால் 2
கொடுக்குவர் 1
கொடுக்குவென் 1
கொடுகொட்டி 1
கொடுங்கால் 1
கொடுங்குழாய் 1
கொடுங்குழை 1
கொடுஞ்சி 9
கொடுத்த 9
கொடுத்தல் 5
கொடுத்தலின் 1
கொடுத்தலும் 3
கொடுத்தன்றே 1
கொடுத்தனன் 1
கொடுத்தனெம் 1
கொடுத்தார் 3
கொடுத்தான் 2
கொடுத்தி 1
கொடுத்து 29
கொடுத்தும் 9
கொடுத்துவிடல் 1
கொடுத்தோய் 1
கொடுத்தோர் 2
கொடுத்தோரே 1
கொடுத்தோன் 4
கொடுப்ப 8
கொடுப்பது 4
கொடுப்பதூஉம் 3
கொடுப்பதோ 1
கொடுப்பர் 1
கொடுப்பவர் 1
கொடுப்பவர்க்கு 1
கொடுப்பவும் 4
கொடுப்பாரும் 1
கொடுப்பான் 2
கொடுப்பானை 1
கொடுப்பின் 7
கொடுப்பினும் 3
கொடுப்பேம் 1
கொடுப்போரும் 1
கொடுப்போற்கு 1
கொடும் 117
கொடும்-மார் 1
கொடும்_குழாய் 1
கொடும்_குழை 1
கொடும்பாடு 5
கொடுமணம் 2
கொடுமரம் 2
கொடுமுடி 1
கொடுமை 18
கொடுமைக்கு 1
கொடுமைகள் 1
கொடுமைதான் 1
கொடுமையானே 1
கொடுமையின் 3
கொடுமையும் 2
கொடுமையை 2
கொடுமையோடு 1
கொடுமையோர்க்கும் 1
கொடுமோ 1
கொடுவரி 1
கொடை 21
கொடைக்கடனும் 1
கொடையர் 1
கொடையான் 1
கொடையினால் 1
கொடையும் 2
கொடையே 4
கொடையொடு 1
கொடையோடு 1
கொண்-மதி 2
கொண்க 19
கொண்கன் 22
கொண்கனது 1
கொண்கனை 4
கொண்கனொடு 2
கொண்கனோடு 1
கொண்கான 1
கொண்ட 210
கொண்ட-கால் 1
கொண்ட-காலை 1
கொண்டக்கண்ணும் 1
கொண்டக்கால் 2
கொண்டகண்ணே 1
கொண்டதன் 1
கொண்டது 13
கொண்டதுவே 1
கொண்டதே 2
கொண்டதோர் 1
கொண்டமை 2
கொண்டமையின் 1
கொண்டல் 17
கொண்டலின் 1
கொண்டலொடு 2
கொண்டவர் 1
கொண்டவன் 3
கொண்டவும் 1
கொண்டன்றால் 1
கொண்டன்று 10
கொண்டன்று-கொல்லோ 1
கொண்டன்றோ 1
கொண்டன 10
கொண்டன-கொல் 1
கொண்டனம் 2
கொண்டனர் 4
கொண்டனவால் 1
கொண்டனள் 4
கொண்டனளே 1
கொண்டனன் 3
கொண்டனனே 2
கொண்டனிர் 3
கொண்டனென் 1
கொண்டனை 6
கொண்டாடார் 1
கொண்டாடி 2
கொண்டாடும் 2
கொண்டாய் 2
கொண்டாயும் 1
கொண்டார் 18
கொண்டார்க்கு 1
கொண்டாரும் 1
கொண்டாரை 1
கொண்டால் 2
கொண்டாள் 5
கொண்டான் 13
கொண்டான்-கொல் 1
கொண்டானாம் 1
கொண்டானின் 1
கொண்டானும் 3
கொண்டானே 1
கொண்டானை 2
கொண்டானோடு 1
கொண்டி 12
கொண்டிய 1
கொண்டியளே 1
கொண்டியும் 1
கொண்டிர் 1
கொண்டிருந்து 1
கொண்டீ 2
கொண்டீக 2
கொண்டு 329
கொண்டுநிலை 1
கொண்டும் 9
கொண்டுவந்தனனே 1
கொண்டுவரற்கு 1
கொண்டுவிடும் 3
கொண்டுழி 1
கொண்டே 4
கொண்டேன் 1
கொண்டை 3
கொண்டோர் 2
கொண்டோரும் 1
கொண்டோரை 1
கொண்டோளே 2
கொண்பெரும்கானத்து 1
கொண்பெரும்கானம் 2
கொண்ம் 1
கொண்மரும் 1
கொண்மூ 24
கொண்மே 1
கொண்மோ 7
கொணர்கம் 1
கொணர்ந்த 3
கொணர்ந்திடூஉம் 1
கொணர்ந்து 4
கொணர 1
கொணரும் 2
கொணருமோ 1
கொதித்த 1
கொதித்து 1
கொந்தி 1
கொந்தொடு 1
கொப்பூழ் 3
கொம்பர் 7
கொம்பின் 4
கொம்பு 16
கொம்பொடும் 1
கொம்மென 1
கொம்மை 10
கொய் 42
கொய்குவம் 1
கொய்த 4
கொய்ததும் 1
கொய்தல் 1
கொய்தற்கு 1
கொய்தனர் 1
கொய்திடு 1
கொய்து 10
கொய்துகொண்டு 1
கொய்தும் 2
கொய்தோய் 1
கொய்பு 1
கொய்ம் 2
கொய்ய 3
கொய்யா 1
கொய்யார் 1
கொய்யுநர் 2
கொய்யும் 5
கொய்யுமோனே 1
கொய்யேன் 1
கொய்வாள் 1
கொய 1
கொயல் 3
கொயற்கு 1
கொல் 69
கொல்க 1
கொல்ப 1
கொல்பவர் 1
கொல்பு 1
கொல்ல் 1
கொல்ல 2
கொல்லற்கு 1
கொல்லன் 11
கொல்லனின் 1
கொல்லனை 1
கொல்லா 2
கொல்லாது 4
கொல்லாமை 11
கொல்லார் 5
கொல்லான் 5
கொல்லானேல் 1
கொல்லி 20
கொல்லியோர் 1
கொல்லுநர் 1
கொல்லுபு 1
கொல்லும் 7
கொல்லும்மே 2
கொல்லை 17
கொல்லையில் 1
கொல்லையுள் 1
கொல்வது 2
கொல்வாங்கு 2
கொல்வார் 1
கொல்வான் 1
கொல்வானும் 1
கொல்வை 1
கொல 3
கொல_கொல 1
கொலீஇ 1
கொலை 54
கொலைக்களத்து 1
கொலைஞர் 1
கொலைநின்று 1
கொலைப்படுத்தல் 1
கொலைப்பாலும் 1
கொலையால் 1
கொலையின் 1
கொலையை 1
கொலையோடு 1
கொலைவர் 1
கொலைவன் 4
கொலைவனை 1
கொலைஇய 1
கொவ்வை 1
கொழி 1
கொழிக்குங்கால் 2
கொழிக்கும் 1
கொழித்த 2
கொழித்திட்ட 1
கொழித்து 5
கொழிப்ப 1
கொழியா 1
கொழீஇய 5
கொழு 68
கொழுக்க 1
கொழுத்தக்கண்ணும் 1
கொழுதி 8
கொழுதிய 1
கொழுதும் 2
கொழுந்தின் 2
கொழுந்து 1
கொழுநர் 1
கொழுநர்க்கு 1
கொழுநரை 2
கொழுநன் 11
கொழுநனும் 1
கொழுநனை 2
கொழுப்பு 2
கொழும் 66
கொழுவும் 1
கொள் 203
கொள்-மார் 12
கொள்-மின் 2
கொள்க 16
கொள்கல்லா 1
கொள்கலம் 3
கொள்கலம்கொல்லோ 1
கொள்கிற்கும் 1
கொள்குநர் 1
கொள்குவை 2
கொள்குறுதல் 1
கொள்கை 36
கொள்கைக்கு 1
கொள்கையர் 4
கொள்கையில் 1
கொள்கையின் 4
கொள்கையும் 1
கொள்கையை 2
கொள்கையொடு 10
கொள்ப 1
கொள்பவர் 12
கொள்பவரின் 1
கொள்பவரொடு 1
கொள்பவரோடு 1
கொள்பவன் 2
கொள்பவே 3
கொள்பவை 2
கொள்பவோ 1
கொள்பு 8
கொள்வ 2
கொள்வது 9
கொள்வதூஉம் 1
கொள்வதே 1
கொள்வதை 1
கொள்வர் 7
கொள்வல் 1
கொள்வன்-கொல்லோ 1
கொள்வன 1
கொள்வனை 1
கொள்வாம் 2
கொள்வாய் 1
கொள்வார் 5
கொள்வாரும் 3
கொள்வாரை 2
கொள்வாரொடு 1
கொள்வாரோ 1
கொள்வான் 5
கொள்வானாம் 1
கொள்வானும் 3
கொள்வு 2
கொள்வேம் 2
கொள்வேன் 4
கொள்வை 1
கொள்வோர் 1
கொள்வோரும் 5
கொள்ள 4
கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை 1
கொள்ளப்படுதலால் 1
கொள்ளல் 5
கொள்ளலர் 1
கொள்ளலிர் 1
கொள்ளலென் 1
கொள்ளலை-மன்னே 1
கொள்ளவும் 2
கொள்ளற்க 5
கொள்ளன்-மின் 1
கொள்ளா 23
கொள்ளாக்கடை 1
கொள்ளாத 4
கொள்ளாதாம் 2
கொள்ளாதார் 1
கொள்ளாதான் 1
கொள்ளாதி 2
கொள்ளாது 21
கொள்ளாதுமன்னோ 1
கொள்ளாதோனே 1
கொள்ளாமை 1
கொள்ளாய் 6
கொள்ளார் 20
கொள்ளார்க்கு 1
கொள்ளாருள் 1
கொள்ளாரே 1
கொள்ளாள் 5
கொள்ளான் 6
கொள்ளானேல் 1
கொள்ளி 7
கொள்ளியர் 1
கொள்ளியின் 2
கொள்ளின் 2
கொள்ளினும் 3
கொள்ளீர் 1
கொள்ளீரோ 2
கொள்ளுங்கால் 1
கொள்ளுநர் 1
கொள்ளுநை 1
கொள்ளும் 50
கொள்ளும்-காலை 1
கொள்ளுமாம் 1
கொள்ளுமாறு 3
கொள்ளுமோ 1
கொள்ளே 1
கொள்ளேன் 2
கொள்ளை 24
கொள்ளைய 1
கொள்ளையர் 2
கொள்ளொடு 1
கொள 102
கொள_கொள 5
கொளப்பட்ட 1
கொளப்பட்டார் 2
கொளப்பட்டேம் 1
கொளப்படாஅது 1
கொளல் 40
கொளல்வேண்டும் 2
கொளலின் 2
கொளலும் 5
கொளலே 2
கொளவே 6
கொளற்கு 8
கொளற்கே 2
கொளாது 1
கொளார் 1
கொளாலும் 1
கொளாஅ 8
கொளாஅலின் 1
கொளின் 4
கொளினும் 6
கொளினே 7
கொளீஇ 31
கொளீஇய 14
கொளீஇயர் 1
கொளீஇயள் 1
கொளுத்தல் 1
கொளுத்தாமல் 1
கொளும் 1
கொளுவ 1
கொளுவி 1
கொளுவுவேன் 1
கொளை 15
கொளைக்கு 2
கொற்கை 11
கொற்கையோர் 1
கொற்சேரி 2
கொற்ற 16
கொற்றத்து 5
கொற்றம் 5
கொற்றமும் 1
கொற்றவ 3
கொற்றவர்-தம் 1
கொற்றவை 2
கொற்றன் 1
கொற்றிக்கு 1
கொன் 13
கொன்ற 23
கொன்றதனை 2
கொன்றது 1
கொன்றனர் 1
கொன்றனன் 1
கொன்றாய் 4
கொன்றார் 1
கொன்றார்க்கும் 1
கொன்றாரின் 1
கொன்றான் 3
கொன்றான்மேல் 1
கொன்றானை 1
கொன்றிட 1
கொன்று 39
கொன்றை 46
கொன்றையவன் 1
கொன்றையும் 5
கொன்றையொடு 2
கொன்றோய் 1
கொன்றோர் 3
கொன்றோர்க்கு 1
கொன்னாளர் 1
கொன்னாளன் 1
கொன்னும் 3
கொன்னே 16

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

கொக்கின் (15)

நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி – நெடு 15
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன – நற் 100/2
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை – நற் 230/2
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின் – நற் 280/1
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின்/கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/1,2
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின்/பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/1,2
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன – குறு 122/1
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா – பதி 21/27
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை – அகம் 290/1
கூரல் கொக்கின் குறும் பறை சேவல் – அகம் 346/3
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன – புறம் 277/1
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7

மேல்


கொக்கு (12)

கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/2
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/3
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர – புறம் 398/25
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் – குறள்:49 10/1
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊர தினல் ஆமோ – பழ:18/3
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் குளிர் சாந்தம் – கைந்:48/1
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் – கைந்:55/1

மேல்


கொக்கு_இனம் (1)

செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம்/மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – நற் 326/2,3

மேல்


கொகுடி (1)

ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி/சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி – குறி 81,82

மேல்


கொங்கர் (10)

கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் – நற் 10/6
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 393/6
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த – பதி 22/15
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர்/ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் – பதி 77/10,11
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே – பதி 88/19
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/25
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர்/படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/5,6
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/4
எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர்/மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் – அகம் 368/16,17
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர்/குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/5,6

மேல்


கொங்கரை (1)

கொங்கரை அட்ட களத்து – கள40:14/4

மேல்


கொங்கின் (1)

குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன – குறு 300/3

மேல்


கொங்கு (9)

கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் – சிறு 71
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/24
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே – புறம் 373/8

மேல்


கொங்கை (2)

எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46

மேல்


கொட்க (1)

கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1

மேல்


கொட்கின் (1)

கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின்
எற்றா விழுமம் தரும் – குறள்:67 3/1,2

மேல்


கொட்கும் (17)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும்/கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 326,327
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும்/கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 641,642
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும்/குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே – மலை 274,275
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும்/வால் உளை பொலிந்த புரவி – நற் 135/7,8
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும்/தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் – ஐங் 158/3,4
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும்/பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான் – கலி 20/16
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை – அகம் 144/13
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும்/பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் – அகம் 220/12,13
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும்/சென்றோர் மன்ற மான்றன்று பொழுது என – அகம் 340/10,11
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும்/அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/3,4
நெறி இறா கொட்கும் நிமிர் கழி சேர்ப்பன் – திணை50:43/2
நெறி வளர் நீள் வேங்கை கொட்கும் முறி வளர் – திணை150:7/2
வான் தேவர் கொட்கும் வழி – திணை150:10/4
எறி மகரம் கொட்கும் இரா – திணை150:46/4
கொடும் புலி கொட்கும் வழி – சிறுபஞ்:78/4

மேல்


கொட்கும்-கொல் (1)

கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5

மேல்


கொட்குவர் (1)

நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/6

மேல்


கொட்டம் (1)

கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166

மேல்


கொட்டாமல் (1)

கொட்டாமல் செல்லாது உளி – பழ:279/4

மேல்


கொட்டாவி (1)

நகையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் – ஆசாரக்:73/1

மேல்


கொட்டி (6)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 200
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று – நற் 81/1
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு – கலி 95/22
கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர் – நாலடி:21 8/2
கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து – திரி:57/1

மேல்


கொட்டில் (1)

நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில்/பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப – பெரும் 189,190

மேல்


கொட்டின் (1)

மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 371/1

மேல்


கொட்டினார் (1)

புறம் கொம்மை கொட்டினார் இல் – பழ:126/4

மேல்


கொட்டினுள் (1)

மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/3

மேல்


கொட்டு (1)

கொல்லி மேல் கொட்டு வைத்தார் – பழ:99/4

மேல்


கொட்டும் (2)

குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து – நாலடி:26 7/3

மேல்


கொட்டை (3)

கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை/ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 75,76
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4

மேல்


கொட்டையொடு (1)

பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70

மேல்


கொட்ப (10)

கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப/வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக – மது 5,6
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப/இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 633,634
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப/எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/5,6
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப/அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/7,8
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப/நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி – பதி 81/14,15
தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை – கலி 99/20
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப/அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி மேல்


கொட்பவும் (1)

காற்று என்ன கடிது கொட்பவும்/வாள் மிகு மற மைந்தர் – மது 52,53

மேல்


கொட்பன (1)

உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22

மேல்


கொட்பித்தான் (1)

நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/57

மேல்


கொட்பின் (4)

புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/2
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் – புறம் 291/4
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2

மேல்


கொட்பின (1)

இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13

மேல்


கொட்பினர் (1)

அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174

மேல்


கொட்பு (3)

தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே – நற் 133/1
கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு – இன்னா40:34/4
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி – குறள்:79 9/1

மேல்


கொடா (1)

நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா
அம் சாயற்கே நோவல் யான் – திணை150:19/3,4

மேல்


கொடாதவர் (1)

செல்வர் எனினும் கொடாதவர் நல்கூர்ந்தார் – நாலடி:30 6/2

மேல்


கொடாது (1)

கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது/பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 210,211

மேல்


கொடாஅ (1)

ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ/உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து – புறம் 392/5,6

மேல்


கொடாஅதவர் (1)

கொடாஅதவர் என்பர் குண்டு நீர் வையத்து – நாலடி:10 4/3

மேல்


கொடாஅது (3)

அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது/மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/2,3
கெடாஅத நல் அறமும் செய்யார் கொடாஅது
வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட – நாலடி:1 10/2,3
கொடாஅது ஒழிந்த பகலும் உரைப்பின் – நாலடி:17 9/3

மேல்


கொடாஅமை (1)

கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக – புறம் 27/18

மேல்


கொடாஅர் (3)

நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக – நாலடி:28 8/2
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை – ஆசாரக்:28/2

மேல்


கொடாஅர்எனினும் (1)

கொடாஅர்எனினும் உடையாரை பற்றி – நாலடி:34 7/3

மேல்


கொடாஅன் (2)

வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு – புறம் 341/1
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் – புறம் 343/13

மேல்


கொடி (269)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி/வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் – திரு 38,39
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி/வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 67,68
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 309
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் – பெரும் 337
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி/பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 375,376
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி/வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள – மது 366,367
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி/நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு – மது 368,369
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி/கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல – மது 371,372
பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ – மது 373
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி – மது 530
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை – மலை 101
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை – மலை 128
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி – மலை 216
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி/காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை – மலை 514,515
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் – நற் 5/3
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – நற் 45/4
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி – நற் 52/1
கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி – நற் 68/9
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து – நற் 105/1
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண் – நற் 227/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/6
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி/துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/1,2
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த – குறு 66/4
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் – குறு 82/5
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை – குறு 126/3
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே – குறு 132/2
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி/எயிறு என முகையும் நாடற்கு – குறு 186/2,3
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை – குறு 256/1
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல – ஐங் 14/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/4
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர – ஐங் 422/2
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய – ஐங் 429/3
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென – ஐங் 454/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை – ஐங் 476/2
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/16
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/5
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை – பதி 43/23
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் – பதி 47/4
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/5
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து – பதி 52/1
மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க – பதி 53/20
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/5
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/10
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி/வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/1,2
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி/புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் – பதி 80/14,15
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/7
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் – பதி 82/3
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை – பதி 88/17
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி/நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை – பரி 4/38
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில் – பரி 4/39
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை – பரி 4/40
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று – பரி 4/41
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/15
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட – பரி 6/103
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/80
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி/விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/40
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/47
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி/பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 18/25
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/7
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/91
படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 19/98
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/59
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/3
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/7
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/25
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/4
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/9
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/24
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய – கலி 92/1
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் – கலி 92/52
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் – கலி 92/52
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 102/2
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ – கலி 103/21
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் – கலி 132/18
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/11
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 6/17
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/12
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – அகம் 83/7
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் – அகம் 84/14
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி/அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/4,5
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ – அகம் 110/18
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/4
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை – அகம் 114/9
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் – அகம் 126/10
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது – அகம் 149/14
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் – அகம் 157/6
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/6
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி/அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ – அகம் 176/13,14
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/9
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து – அகம் 196/1
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப – அகம் 237/2
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி/துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/6,7
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/14
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/14
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/13
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் – அகம் 326/5
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/14
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/3
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/14
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/14
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/3
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/6
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
ஏந்து கொடி இறை புரிசை – புறம் 17/27
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை – புறம் 22/15
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/23
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி/பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/1,2
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி/பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/3,4
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/3
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி/வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/9,10
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து – புறம் 76/5
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து – புறம் 77/3
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே – புறம் 109/6
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
கொடி மருங்குல் விறலியருமே – புறம் 139/4
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/2
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன் – புறம் 228/10
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து – புறம் 314/5
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு – புறம் 335/5
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் – புறம் 351/2
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி/அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/5,6
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/14
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் – புறம் 399/6
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று – நாலடி:15 1/4
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1
போர் கொடி தானை பொரு புனல் நீர் நாடன் – கள40:17/4
கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:23/4
குஞ்சரம் பாய கொடி எழுந்து பொங்குபு – கள40:25/2
கொய் சுவல் மாவின் கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:33/4
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன – ஐந்50:9/3
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர – ஐந்70:15/2
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி – ஐந்70:20/2
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு – ஐந்70:21/2
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி – திணை50:26/2
சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய் – திணை50:42/3
குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம் – திணை50:44/3
கொன்றாய் குருந்தே கொடி முல்லாய் வாடினீர் – திணை150:81/1
குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே – திணை150:116/1
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே – பழ:85/2
கொடி ஆர மார்ப குடி கெட வந்தால் – பழ:103/3
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட – பழ:209/3
கொடி திண் தேர் மன்னரால் கூட்டுண்டு வாழ்வார் – பழ:331/1
முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் – பழ:389/2
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் – சிறுபஞ்:2/3
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை – கைந்:25/1
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் – கைந்:40/3

மேல்


கொடிகள் (1)

கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/2

மேல்


கொடிச்சி (27)

கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி/முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/3,4
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/9
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி/கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர் – நற் 95/8,9
கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர் – நற் 95/9
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி/அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/4,5
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி – நற் 204/11
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி/ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/3,4
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி/எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/5,6
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி/திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/3,4
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே – குறு 272/8
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி/மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே – குறு 286/4,5
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/7
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி/வளையள் முளை வாள் எயிற்றள் – ஐங் 256/2,3
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி/பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/3,4
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/3
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி/நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/3,4
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் – ஐங் 296/1
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி/தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/2,3
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி/கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/3,4
கொடிச்சி கூந்தல் போல தோகை – ஐங் 300/1
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி/பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட – அகம் 102/5,6

மேல்


கொடிச்சியர் (3)

அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் – மலை 304
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – கலி 40/11
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/5

மேல்


கொடிச்சியேம் (1)

குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம்/சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/4,5

மேல்


கொடிச்சியை (3)

அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை/பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் – ஐங் 258/2,3
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/7

மேல்


கொடிஞ்சி (5)

நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி – அகம் 110/24
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 230/11
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/10
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் – புறம் 77/5

மேல்


கொடிதால் (1)

நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி – குறு 327/4

மேல்


கொடிது (6)

கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி – புறம் 17/5
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – குறள்:28 9/1
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ – திரி:96/2

மேல்


கொடிதே (15)

மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே/அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/4,5
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே/வைகலும் பொருந்தல் ஒல்லா – நற் 98/10,11
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே/மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/10,11
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை – ஐங் 117/2
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே/அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/1,2
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3
கொடிதே காதலி பிரிதல் – ஐங் 332/4
மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் – கலி 129/24
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே
விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் – நாலடி:9 8/2,3
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு – குறள்:56 1/1

மேல்


கொடிய (7)

குரூஉ கொடிய எரி மேய – மது 155
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல்-வயின் – நெடு 109
இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/5
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் – பரி 24/55
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் – புறம் 55/9
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – குறள்:117 9/1

மேல்


கொடியது (2)

இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை – நற் 322/2
கொடியது கூறினாய் மன்ற அடியுளே – பழ:130/2

மேல்


கொடியர் (3)

கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் – குறு 278/4
கொடியர் என கூறல் நொந்து – குறள்:124 6/2

மேல்


கொடியவும் (3)

கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 173
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/2
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற – கலி 54/1

மேல்


கொடியவை (4)

புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 1/60
புள் அணி பொலம் கொடியவை/வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை – பரி 125/3
கொடியவை கூறாதி பாண நீ கூறின் – நாலடி:39 8/1

மேல்


கொடியள் (1)

அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/5

மேல்


கொடியன் (5)

கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ – நற் 28/4
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் – குறு 252/2
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/2

மேல்


கொடியனும் (1)

வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19

மேல்


கொடியார் (4)

கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை – திணை150:20/2
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – குறள்:117 9/1
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான் – குறள்:122 7/1
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு – குறள்:124 5/1

மேல்


கொடியார்க்கு (1)

பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – குறள்:124 7/1

மேல்


கொடியாரை (1)

கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைம் கூழ் – குறள்:55 10/1

மேல்


கொடியாற்கு (1)

பாப்பு கொடியாற்கு பால் மேனியான் போல – பழ:13/1

மேல்


கொடியான் (2)

வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/42

மேல்


கொடியின் (7)

வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் – மலை 582
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே – நற் 218/2
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி – அகம் 19/16
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்குல் – புறம் 305/1
மின்னு கொடியின் மிளிரும் புனல் நாடன் – கள40:31/3
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் – திணை150:79/3

மேல்


கொடியும் (5)

மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும்/வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 160,161
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும்/பல் கேள்வி துறைபோகிய – பட் 168,169
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும்/வெளில் இளக்கும் களிறு போல – பட் 171,172
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும்/மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 175,176
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4

மேல்


கொடியை (5)

செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி – நற் 244/8
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் – நற் 277/1
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து – பரி 19/95
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/15

மேல்


கொடியொடு (5)

வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல – மது 372
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 87
நறவு நொடை கொடியொடு/பிற_பிறவும் நனி விரைஇ – பட் 180,181

மேல்


கொடியொடும் (1)

புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும்/நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி மேல்


கொடியோய் (1)

சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும் – பரி 1/11

மேல்


கொடியோயே (2)

செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே/கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் – பரி 4/36,37

மேல்


கொடியோர் (8)

கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
குழைய கொடியோர் நாவே – குறு 24/5
கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும் – குறு 87/2
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/4
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் – குறு 367/1
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/12
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து – அகம் 288/9
கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் – புறம் 29/9

மேல்


கொடியோர்க்கு (1)

அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8

மேல்


கொடியோள் (2)

கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் – அகம் 369/10

மேல்


கொடியோன் (4)

சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப – குறு 0/5
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/20

மேல்


கொடியோனும் (1)

புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2

மேல்


கொடியோனையே (1)

கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8

மேல்


கொடிற்றின் (1)

தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் – அகம் 367/10

மேல்


கொடிற்று (2)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19

மேல்


கொடிறு (2)

கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – குறள்:108 7/1

மேல்


கொடிறும் (1)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17

மேல்


கொடீஇயர் (1)

எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் – குறு 51/5

மேல்


கொடு (82)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 246
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 62
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் – பெரும் 129
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 471
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 256
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 205
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட – பட் 266
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் – மலை 422
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/2
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/10
கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு – நற் 263/6
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/10
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/10
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் – குறு 215/6
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை – குறு 352/2
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய – பதி 32/10
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/2
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் – அகம் 50/13
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை – அகம் 159/2
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/4
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் – அகம் 265/17
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/5
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/3
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/6
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி – அகம் 350/6
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த – அகம் 357/1
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/11
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி – நாலடி:13 4/3
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் – கள40:34/3
கொடு வரி வேங்கை பிழைத்து கோட்பட்டு – ஐந்50:16/1
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த – ஐந்50:35/1
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ – ஐந்50:49/1
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – குறள்:127 4/2
கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு – சிறுபஞ்:11/1
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை – கைந்:57/1

மேல்


கொடு-மதி (1)

எல்லோர்க்கும் கொடு-மதி மனை கிழவோயே – புறம் 163/7

மேல்


கொடு-மின் (1)

யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே – புறம் 317/4

மேல்


கொடு_வரி (7)

கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி/கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/29,30
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1

மேல்


கொடுக்க (4)

எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே – ஐங் 6/6
கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் – நான்மணி:79/1
புகை கொடுக்க பெற்ற புலவோர் துகள் பொழியும் – திணை50:1/2
கொள்ளும் பொழுதே கொடுக்க தாம் கொள்ளார் – பழ:17/2

மேல்


கொடுக்கிற்பான் (1)

உற்றால் இறைவற்கு உடம்பு கொடுக்கிற்பான்
மற்றவற்கு ஒன்னாரோடு ஒன்றுமோ தெற்ற – பழ:239/1,2

மேல்


கொடுக்கும் (15)

பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும்/குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் – பதி 30/12,13
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும்/வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/10,11
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு – கலி 95/22
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை – அகம் 13/2
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும்/போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/9,10
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும்/திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/6,7
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும்/வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/7,8
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே – புறம் 180/1
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து – நாலடி:28 8/4
ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும்
சோற்றான் வீறு எய்தும் குடி – நான்மணி:69/3,4
கொடுக்கும் பொருள் இல்லான் வள்ளன்மை இன்னா – இன்னா40:39/1
தானம் கொடுக்கும் தகைமையும் மானத்தால் – திரி:23/1

மேல்


கொடுக்கும்-கால் (2)

கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால்/ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை – கலி மேல்


கொடுக்குவர் (1)

புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/5

மேல்


கொடுக்குவென் (1)

இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4

மேல்


கொடுகொட்டி (1)

கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6

மேல்


கொடுங்கால் (1)

நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15

மேல்


கொடுங்குழாய் (1)

நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய்
இன்னே வருவர் நமர் என்று எழில் வானம் – கார்40:2/2,3

மேல்


கொடுங்குழை (1)

கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் – ஐந்70:59/2,3

மேல்


கொடுஞ்சி (9)

கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி – மது 752
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 212/1
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4

மேல்


கொடுத்த (9)

ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த/சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 97,98
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் – மலை 387
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/3
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/9
கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே – புறம் 51/7
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த/பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/11,12
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/3

மேல்


கொடுத்தல் (5)

கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3
உறுமாறு இயைவ கொடுத்தல் வறுமையால் – நாலடி:10 5/2
மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு – குறள்:73 5/2
சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல் – ஏலாதி:68/1

மேல்


கொடுத்தலின் (1)

காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின்/காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல் – மலை 134,135

மேல்


கொடுத்தலும் (3)

வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும்/பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த – சிறு 217,218
கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை – நாலடி:28 4/1
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய – குறள்:53 5/1

மேல்


கொடுத்தன்றே (1)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94

மேல்


கொடுத்தனன் (1)

தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/6

மேல்


கொடுத்தனெம் (1)

கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே – ஐங் 258/4

மேல்


கொடுத்தார் (3)

போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/25
கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/3
கொடுத்தார் எனப்படும் சொல் – நாலடி:10 10/4

மேல்


கொடுத்தான் (2)

தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி – ஐந்70:11/3
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு – ஏலாதி:50/3

மேல்


கொடுத்தி (1)

வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய – குறு 362/5

மேல்


கொடுத்து (29)

பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து/ஒருவேம் என புறக்கொடாது – பட் 289,290
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/6
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து/உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/9,10
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து/இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் – புறம் 95/6,7
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/4
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் – புறம் 362/14
கொடுத்து தான் துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும் – நாலடி:10 3/2
நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை – நாலடி:10 4/2
குடி கொழுத்தக்கண்ணும் கொடுத்து உண்ணா மாக்கள் – நாலடி:10 6/3
கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும் – நாலடி:35 10/1
கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா – இன்னா40:39/3
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து
மெய் அறியாமை கொளல் – குறள்:93 5/1,2
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு – திரி:71/2
இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் – ஆசாரக்:21/2
உடல் கொடுத்து சேர்தல் வழி – ஆசாரக்:30/3
சொல்லின் செவி கொடுத்து கேட்டீக மீட்டும் – ஆசாரக்:74/3
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் – பழ:167/2
கொடுத்து ஏழை ஆயினார் இல் – பழ:218/4
சிறிய பொருள் கொடுத்து செய்த வினையால் – பழ:302/1
மாற்றார் கொடுத்து இருப்ப வள்ளன்மை மாற்றாரை – பழ:318/2
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் – பழ:320/2
விளக்கு விலை கொடுத்து கோடல் விளக்கு – பழ:334/1
பொருள் கொடுத்து கொள்ளார் இருள் – பழ:334/4
ஊண் கொடுத்து ஊற்றாய் உதவினார் மன்னராய் – ஏலாதி:80/3
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:80/4

மேல்


கொடுத்தும் (9)

இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும்/பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் – மது 102,103
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும்/புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 203,204
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும்/பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே – புறம் 183/1,2
பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியாரை – நாலடி:17 2/1
செவ்வியர் அல்லார் செவி கொடுத்தும் கேட்கலார் – நாலடி:33 2/2
பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:40/1
யாது கொடுத்தும் கொளல் – குறள்:71 3/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் நட்பு – குறள்:80 4/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து – குறள்:87 7/1

மேல்


கொடுத்துவிடல் (1)

கொள்ளி கொடுத்துவிடல் – பழ:200/4

மேல்


கொடுத்தோய் (1)

பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய்/பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/16,17

மேல்


கொடுத்தோர் (2)

கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19

மேல்


கொடுத்தோரே (1)

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே/உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/19,20

மேல்


கொடுத்தோன் (4)

செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து – பரி 5/58
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன்/திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/62,63
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7

மேல்


கொடுப்ப (8)

வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப/நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி – பதி 53/2,3
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/6
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/15
தான் தாயா கோங்கம் தளர்ந்து முலை கொடுப்ப
ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள் – திணை150:65/1,2
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும் – திணை150:102/2
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் – ஆசாரக்:94/3
பொருளால் அறுத்தல் பொருளே பொருள் கொடுப்ப
பாணித்து நிற்கிற்பார் யாவர் உளர் வேல் குத்திற்கு – பழ:32/2,3

மேல்


கொடுப்பது (4)

இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் – கலி 105/67
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் – நாலடி:38 3/3
கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் – குறள்:17 6/1
கூஉய் கொடுப்பது ஒன்று இல் எனினும் சார்ந்தார்க்கு – பழ:162/1

மேல்


கொடுப்பதூஉம் (3)

கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது – பட் 210
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய – குறள்:101 5/1
இசைவ கொடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் – பழ:24/1

மேல்


கொடுப்பதோ (1)

புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ/இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி மேல்


கொடுப்பர் (1)

வழுத்த வரம் கொடுப்பர் நாகர் தொழு திறந்து – நான்மணி:60/2

மேல்


கொடுப்பவர் (1)

தொடுத்து இன்னர் என்னலோ வேண்டா கொடுப்பவர்
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு – பழ:316/3,4

மேல்


கொடுப்பவர்க்கு (1)

நன்கு ஒன்று அறிபவர் நாழி கொடுப்பவர்க்கு
என்றும் உறுதியே சூழ்க எறி திரை – பழ:275/1,2

மேல்


கொடுப்பவும் (4)

பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/4
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே – புறம் 232/6
கொடுப்பவும் கொளாஅ – புறம் 352/11

மேல்


கொடுப்பாரும் (1)

கொடுப்பாரும் கொள்வாரும் அன்னர் பிறப்பாரும் – நான்மணி:57/3

மேல்


கொடுப்பான் (2)

தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:27/1
உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான்
எண்பதின் மேலும் வாழ்வான் – சிறுபஞ்:77/3,4

மேல்


கொடுப்பானை (1)

திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை/வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி மேல்


கொடுப்பின் (7)

கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின்/நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் – நற் 355/6,7
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின்/கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/5,6
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/3
கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் – நான்மணி:79/1
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா – திணை150:15/2
பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் – ஆசாரக்:90/2

மேல்


கொடுப்பினும் (3)

அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும்/பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/5,6
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும்/புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/11,12

மேல்


கொடுப்பேம் (1)

கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் – கலி 101/42

மேல்


கொடுப்போரும் (1)

குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும்/கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் – பரி மேல்


கொடுப்போற்கு (1)

கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த – அகம் 66/16

மேல்


கொடும் (117)

பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் – பெரும் 436
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 15
கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 77
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் – நெடு 3
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 23
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 140
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 143
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 502
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை – மலை 508
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி – நற் 39/4
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் – நற் 141/1
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த – நற் 211/3
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை – நற் 241/1
பெருந்தகை மறவன் போல கொடும் கழி – நற் 287/4
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் – நற் 306/5
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் – நற் 349/2
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/3
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள் – குறு 351/1
கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப – ஐங் 183/5
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர – பதி 81/29
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/26
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் – கலி 43/25
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/23
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர் – கலி 127/6
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/17
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/17
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என – அகம் 70/1
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் – அகம் 74/15
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து – அகம் 86/21
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி – அகம் 110/4
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் – அகம் 117/16
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/13
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி – அகம் 360/3
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/2
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் – புறம் 158/9
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே – புறம் 200/8
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப – புறம் 269/11
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் – புறம் 275/1
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
குஞ்சி அழகும் கொடும் தானை கோட்டு அழகும் – நாலடி:14 1/1
கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை – நாலடி:34 1/3
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை – நான்மணி:53/2
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா – இன்னா40:3/1
கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம் – ஐந்50:42/1
கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து – ஐந்70:62/2
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி – ஐந்70:63/1
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப – திணை50:46/2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – குறள்:109 6/1
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:196/3
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் – சிறுபஞ்:8/1
கொடும் குழை போல கொளின் – சிறுபஞ்:53/4
கொடும் புலி கொட்கும் வழி – சிறுபஞ்:78/4
கொடும் கல் மலை – கைந்:15/2
கொன்றை கொடும் குழல் ஊதிய கோவலர் – கைந்:30/1
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் – கைந்:55/1
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில் – கைந்:57/3

மேல்


கொடும்-மார் (1)

மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார்/அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க – மது 459,460

மேல்


கொடும்_குழாய் (1)

கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/26

மேல்


கொடும்_குழை (1)

ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15

மேல்


கொடும்பாடு (5)

கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76
கொடும்பாடு உடையார் வாய் சொல் – இன்னா40:6/4
மன்ற கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே – இனிய40:30/2
மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி – திரி:62/2
கொடும்பாடு உடையான் குடி – பழ:194/4

மேல்


கொடுமணம் (2)

கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு – பதி 67/1
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5

மேல்


கொடுமரம் (2)

கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/2
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் – அகம் 215/9

மேல்


கொடுமுடி (1)

கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18

மேல்


கொடுமை (18)

தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/6
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை/நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே – குறு 9/7,8
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை/கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே – குறு 10/4,5
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி – குறு 145/2
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா – குறு 224/2
மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை/பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே – குறு 245/5,6
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/2
நீடினம் என்று கொடுமை தூற்றி – ஐங் 478/1
எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி – கலி 42/25
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் – கலி 50/20
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் – கலி 146/26
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு – அகம் 298/19
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் – புறம் 211/9
எறி திரை சேர்ப்பன் கொடுமை அறியாகொல் – ஐந்70:65/2
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு – குறள்:124 5/1
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் – பழ:388/1
இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை – முது:6 5/1

மேல்


கொடுமைக்கு (1)

நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/7

மேல்


கொடுமைகள் (1)

நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள்/என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி மேல்


கொடுமைதான் (1)

மடிமை கெடுவார்கண் நிற்கும் கொடுமைதான்
பேணாமை செய்வார்கண் நிற்குமாம் பேணிய – நான்மணி:87/1,2

மேல்


கொடுமையானே (1)

கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே – குறு 320/8

மேல்


கொடுமையின் (3)

ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/4
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – குறள்:117 9/1
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது – முது:4 7/1

மேல்


கொடுமையும் (2)

கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/50
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும்/நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி மேல்


கொடுமையை (2)

தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை/கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 147/42

மேல்


கொடுமையோடு (1)

கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே – அகம் 128/2

மேல்


கொடுமையோர்க்கும் (1)

பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும்/வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என – புறம் 34/3,4

மேல்


கொடுமோ (1)

தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ/அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/3,4

மேல்


கொடுவரி (1)

கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி – ஐந்70:39/1

மேல்


கொடை (21)

கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/10
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/2
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/75
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
கொடை மடம்படுதல் அல்லது – புறம் 142/5
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/26
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7
இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம் – நாலடி:7 5/2
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா – இன்னா40:6/3
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும் – குறள்:39 10/1
கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார் – ஆசாரக்:66/2
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/2
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது – முது:8 3/1
உறுப்பு அறுத்து அன்ன கொடை உவப்பான் தன்னின் – ஏலாதி:20/3

மேல்


கொடைக்கடனும் (1)

இறைத்து உணினும் ஊர் ஆற்றும் என்பர் கொடைக்கடனும்
சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார் – நாலடி:19 4/2,3

மேல்


கொடையர் (1)

நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர்/கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் – புறம் 360/3,4

மேல்


கொடையான் (1)

பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – குறள்:53 6/1

மேல்


கொடையினால் (1)

கொடையினால் போகம் சுவர்க்கம் தவத்தால் – ஏலாதி:76/3

மேல்


கொடையும் (2)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த – பெரும் 400
கொடையும் ஒழுக்கமும் கோள் உள் உணர்வும் – பழ:324/1

மேல்


கொடையே (4)

வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே/அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/3,4
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12
இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம் – நாலடி:7 5/2
நிறை உடைமை நீர்மை உடைமை கொடையே
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை – ஏலாதி:6/1,2

மேல்


கொடையொடு (1)

கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு – நாலடி:10 1/3

மேல்


கொடையோடு (1)

நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4

மேல்


கொண்-மதி (2)

நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/15
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16

மேல்


கொண்க (19)

துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின் – நற் 172/9
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/6
செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே – நற் 258/2
அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/3
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க/செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/2,3
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின் – ஐங் 139/1
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த – ஐங் 193/3
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க/நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என – ஐங் 194/2,3
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே – ஐங் 307/3
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க/தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் – கலி மேல்


கொண்கன் (22)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன்/யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/5,6
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை – நற் 145/4
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே – நற் 211/9
கானல் அம் கொண்கன் தந்த – நற் 231/8
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/11
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் – நற் 278/6
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 212/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்/தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/1,2
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன்/கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/4,5
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே – ஐங் 101/5
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/4
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்/நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ – ஐங் 114/1,2
மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே – ஐங் 119/4
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என – ஐங் 140/2
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் – ஐங் 181/4
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
கொண்கன் பிரிந்த குளிர் பூம் பொழில் நோக்கி – ஐந்50:44/1
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன்
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு – குறள்:119 6/1,2
வருகமன் கொண்கன் ஒரு நாள் பருகுவன் – குறள்:127 6/1
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன்
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – குறள்:129 5/1,2

மேல்


கொண்கனது (1)

நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே – ஐங் 131/1

மேல்


கொண்கனை (4)

திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/2
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/3
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள்:127 5/1
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை
காணாது அமையல கண் – குறள்:129 3/1,2

மேல்


கொண்கனொடு (2)

நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு/செலவு அயர்ந்திசினால் யானே – நற் 149/8,9
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு/இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/9,10

மேல்


கொண்கனோடு (1)

நெடும் தேர் கொண்கனோடு/தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/2,3

மேல்


கொண்கான (1)

பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு – நற் 391/6

மேல்


கொண்ட (210)

ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் – திரு 183
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட/சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 77,78
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 178
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட/வைகுறு_மீனின் பைபய தோன்றும் – பெரும் 317,318
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை – முல் 9
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து – முல் 19
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 88
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 389
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி – மது 427
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 631
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126
காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து – நெடு 134
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 365
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 502
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை – மலை 515
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை – நற் 82/10
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என – நற் 110/10
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி – நற் 142/2
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/5
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/5
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் – நற் 315/9
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/5
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை – நற் 323/5
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய – நற் 368/6
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு – நற் 394/8
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் – குறு 67/2
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் – குறு 223/1
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை – குறு 264/4
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/2
மருங்கில் கொண்ட பலவின் – குறு 365/5
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் – ஐங் 224/2
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட/அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/4,5
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் – ஐங் 248/2
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் – ஐங் 315/1
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/5
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் – ஐங் 499/2
கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் – பதி 21/6
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட/எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/19,20
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட/வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே – பதி 52/30,31
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி – பதி 74/8
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட/சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 11/125
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட/கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/129
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/40
மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/9
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/7
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக – கலி 10/14
மாற்றுமை கொண்ட வழி – கலி 12/19
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட/ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/11
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட/குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 86/3,4
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட/மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/33,34
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட/கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 118/5
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட/எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 142/33
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மன்னிய நோயொடு மருள் கொண்ட மனத்தவள் – கலி 143/57
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
குழியில் கொண்ட மராஅ யானை – அகம் 13/7
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/13
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/4
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட/புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/13,14
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட/பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/1,2
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/10
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் – அகம் 174/9
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/4
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/2
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/8
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
போது உறழ் கொண்ட உண்கண் – அகம் 354/13
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை – அகம் 371/5
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ – அகம் 374/3
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை – அகம் 374/15
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
சாறு கொண்ட களம் போல – புறம் 22/16
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே – புறம் 33/22
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் – புறம் 41/13
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/15
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் – புறம் 60/11
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட/சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது – புறம் 91/8,9
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் – புறம் 137/7
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் – புறம் 159/7
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/27
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் – புறம் 170/12
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/4
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/15
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/6
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை – புறம் 243/10
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா – புறம் 278/6
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட/நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய – புறம் 302/3,4
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/10
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/16
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் – புறம் 352/1
கடல் ஒலி கொண்ட தானை – புறம் 377/29
கனற்ற கொண்ட நறவு என்னா – புறம் 384/12
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/5
வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட
மனையாளை மாற்றார் கொள – நாலடி:1 3/3,4
தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை – நாலடி:3 1/2
ஊக்கி தாம் கொண்ட விரதங்கள் உள் உடைய – நாலடி:6 7/1
நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே – நாலடி:7 8/3
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் – நாலடி:7 8/4
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் – நாலடி:40 4/1
நிறை இலான் கொண்ட தவம் – இன்னா40:23/4
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் – கள40:30/2
காவிரி நாடன் கழுமலம் கொண்ட நாள் – கள40:36/2
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் – ஐந்50:2/3
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் – ஐந்70:68/1
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண் – திணை150:70/1
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் – திணை150:70/2
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் – திணை150:70/3
படை நெடும் கண் கொண்ட பனி – திணை150:76/4
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் – குறள்:66 9/1
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் – குறள்:75 5/1
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – குறள்:109 2/2
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட
இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம் – திரி:3/1,2
கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து – திரி:79/2
நிறை இலான் கொண்ட தவமும் நிறை ஒழுக்கம் – திரி:80/2
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ – பழ:16/3
தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல – பழ:95/1
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் – பழ:133/2
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் – பழ:216/3
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் – பழ:304/1
ஆணியா கொண்ட கருமம் பதிற்றியாண்டும் – பழ:308/1
எனை பல் பிறப்பினும் ஈண்டி தாம் கொண்ட
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் – பழ:362/1,2
மெல்ல கவுள் கொண்ட நீர் – பழ:364/4
கொண்ட விரதம் குறைவு – சிறுபஞ்:12/4

மேல்


கொண்ட-கால் (1)

மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது – கலி 8/12

மேல்


கொண்ட-காலை (1)

பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை/நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/7,8

மேல்


கொண்டக்கண்ணும் (1)

மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் – பழ:230/1

மேல்


கொண்டக்கால் (2)

நீர்த்து அன்று ஒருவர் நெறி அன்றி கொண்டக்கால்
பேர்த்து தெருட்டல் பெரியார்க்கும் ஆகாதே – பழ:195/1,2
தன்னை மதித்து தமர் என்று கொண்டக்கால்
என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே – பழ:358/1,2

மேல்


கொண்டகண்ணே (1)

காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் – நாலடி:20 2/2

மேல்


கொண்டதன் (1)

கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/17

மேல்


கொண்டது (13)

கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந – பொரு 57
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
கொண்டது எவன் எல்லா யான் – கலி 108/24
கொண்டது/அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 134/14
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது/மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 20/1,2
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் – திணை50:22/4
வளம் நெடிது கொண்டது அறாஅது அறுமோ – பழ:380/3
குளம் நெடிது கொண்டது நீர் – பழ:380/4

மேல்


கொண்டதுவே (1)

பரிசில் மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே – புறம் 333/19

மேல்


கொண்டதே (2)

நந்து நீர் கொண்டதே போன்று – பழ:69/4
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே – பழ:168/3

மேல்


கொண்டதோர் (1)

வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் – கலி 56/9

மேல்


கொண்டமை (2)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச – நற் 150/9
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் – நாலடி:22 2/2

மேல்


கொண்டமையின் (1)

இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/5

மேல்


கொண்டல் (17)

கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி – மது 530
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/8
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் – நற் 89/1
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த – நற் 140/1
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
கொண்டல் நிரை ஒத்தன – கலி 106/14
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
கொண்டல் வான் மழை பொழிந்த வைகறை – அகம் 178/18
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/5
கொண்டல் மா மலை நாறி – அகம் 262/17
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த – புறம் 34/22
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் – புறம் 137/7
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல்
எவ்வெவ் திசைகளும் வந்தன்று சேறும் நாம் – கார்40:29/2,3
தினை துணையேயானும் அணி கொண்டல் நன்றே – பழ:68/2

மேல்


கொண்டலின் (1)

கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6

மேல்


கொண்டலொடு (2)

கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு/குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/8,9
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7

மேல்


கொண்டவர் (1)

குணம் நோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்டுழியும் – ஆசாரக்:55/3

மேல்


கொண்டவன் (3)

சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/6
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – குறள்:31 7/1
பசை கொண்டவன் நிற்க பாத்து உண்ணான்ஆயின் – பழ:24/3

மேல்


கொண்டவும் (1)

பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும்/அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி – புறம் 381/2,3

மேல்


கொண்டன்றால் (1)

பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/3

மேல்


கொண்டன்று (10)

செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று/உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 108/4,5
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/2
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி – பரி 24/5
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் – அகம் 137/12
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ – அகம் 192/2
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என – அகம் 236/18
கொண்டன்று பேதை நுதல் – கார்40:17/4
கொண்டு எழில் வானமும் கொண்டன்று எவன்கொலோ – கார்40:23/3
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் – கார்40:40/3

மேல்


கொண்டன்று-கொல்லோ (1)

வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ/கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/13,14

மேல்


கொண்டன்றோ (1)

வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய – புறம் 35/20

மேல்


கொண்டன (10)

குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 126
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன/ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/3,4
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும் – அகம் 315/1
பீர் நீர்மை கொண்டன தோள் – ஐந்50:2/4
விருத்தியா கொண்டன வேறா பொருத்தின் – திணை150:121/2
கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ – திரி:96/1,2

மேல்


கொண்டன-கொல் (1)

மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல்/வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/1,2

மேல்


கொண்டனம் (2)

நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக – அகம் 334/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26

மேல்


கொண்டனர் (4)

தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/7
கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் – புறம் 373/30

மேல்


கொண்டனவால் (1)

நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15

மேல்


கொண்டனள் (4)

ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி – ஐங் 176/1
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/11
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – குறள்:132 5/2

மேல்


கொண்டனளே (1)

கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/13

மேல்


கொண்டனன் (3)

கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 7/6
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 10/6
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு – அகம் 263/9

மேல்


கொண்டனனே (2)

கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே – புறம் 274/7

மேல்


கொண்டனிர் (3)

எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 224
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 433
யாணர் ஒரு கரை கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 477

மேல்


கொண்டனென் (1)

வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என – புறம் 208/2

மேல்


கொண்டனை (6)

சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை/நகுவை போல காட்டல் – குறு 162/4,5
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப – அகம் 132/8
இனையோன் கொண்டனை ஆயின் – புறம் 227/10
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/26

மேல்


கொண்டாடார் (1)

ஊனம் கொண்டாடார் உறுதி உடையவை – இனிய40:27/3

மேல்


கொண்டாடி (2)

ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் – பரி 34/1
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/12

மேல்


கொண்டாடும் (2)

மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும்
விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ – திணை50:2/2,3
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் – திரி:55/3

மேல்


கொண்டாய் (2)

அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் – கலி 110/6

மேல்


கொண்டாயும் (1)

கொண்டாயும் நீ ஆயக்கால் – திணை50:36/4

மேல்


கொண்டார் (18)

ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/10
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/9
நல்லவர் கொண்டார் மிடை – கலி 103/9
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/5
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார்
துரும்பு எழுந்து வேங்கால் துயர் ஆண்டு உழவார் – நாலடி:4 5/1,2
வருந்தி உடம்பின் பயன் கொண்டார் கூற்றம் – நாலடி:4 5/3
குன்றா ஒழுக்கமா கொண்டார் கயவரொடு – நாலடி:15 3/3
தாம் வேண்டி கொண்டார் தொடர்பு – நாலடி:23 2/4
விரி உளை மான் தேர் மேல் கொண்டார் – திணை150:113/4
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் – குறள்:26 3/1
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா – குறள்:119 3/1
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ – குறள்:120 5/1
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் – குறள்:121 5/1
கடன் கொண்டார் நெஞ்சில் கனா – திரி:103/4
கொண்டார் அரக்கர் குறித்து – ஆசாரக்:18/4
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை – பழ:60/3
மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் – பழ:60/4
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல் – பழ:304/3

மேல்


கொண்டார்க்கு (1)

உடங்கு உடம்பு கொண்டார்க்கு உறலால் தொடங்கி – நாலடி:18 3/2

மேல்


கொண்டாரும் (1)

கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ – பழ:242/3

மேல்


கொண்டாரை (1)

மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது – கலி 8/12

மேல்


கொண்டால் (2)

ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால்
பார்ப்பாரும் தின்பர் உடும்பு – பழ:87/3,4
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் – பழ:181/1

மேல்


கொண்டாள் (5)

தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/10
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
வலம் கொண்டாள் கொண்டாள் இடம் – திணை150:9/4
வலம் கொண்டாள் கொண்டாள் இடம் – திணை150:9/4

மேல்


கொண்டான் (13)

என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு – பரி 9/44
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/18
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத்துணை – குறள்:6 1/1,2
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற – குறள்:6 6/1
கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன – திரி:96/1
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான்
படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக – பழ:218/1,2
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு – சிறுபஞ்:13/1
கொண்டான் கொழுநன் உடன்பிறந்தான் தன் மாமன் – சிறுபஞ்:52/1
கொன்றதனை கொண்டான் கொழிக்குங்கால் கொன்றதனை – சிறுபஞ்:68/2

மேல்


கொண்டான்-கொல் (1)

வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல்/அன்னது ஆகலும் அறியாள் – ஐங் 90/2,3

மேல்


கொண்டானாம் (1)

ஒருங்கு ஒப்ப கொண்டானாம் ஊரன் ஒருங்கு ஒவ்வா – நாலடி:39 7/2

மேல்


கொண்டானின் (1)

கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின்
துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின் – நான்மணி:54/1,2

மேல்


கொண்டானும் (3)

செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார் – நாலடி:38 4/3
வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் – திரி:25/3
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே – பழ:85/2

மேல்


கொண்டானே (1)

கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/2,3

மேல்


கொண்டானை (2)

கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
கொண்டானை கொல்லும் படை – நாலடி:37 3/4

மேல்


கொண்டானோடு (1)

இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி – கலி 105/43

மேல்


கொண்டி (12)

கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 454
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து – மது 137
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் – மது 583
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை – பட் 212
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி/மல்லல் மார்பு மடுத்தனன் – நற் 174/9,10
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக – பதி 43/25
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என – புறம் 51/6
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
கடல் படை அடல் கொண்டி/மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/1,2
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை – புறம் 390/23

மேல்


கொண்டிய (1)

கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120

மேல்


கொண்டியளே (1)

பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை – புறம் 338/5

மேல்


கொண்டியும் (1)

பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/6

மேல்


கொண்டிர் (1)

முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் – புறம் 203/5

மேல்


கொண்டிருந்து (1)

கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் – திரி:79/2,3

மேல்


கொண்டீ (2)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ/மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று – கலி மேல்


கொண்டீக (2)

யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:231/3
கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:333/3

மேல்


கொண்டு (329)

நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப – பொரு 138
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 69
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட – மது 129
அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு/உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி – மது 145,146
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு/சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 505,506
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக – மது 539
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு/குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 546,547
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 657
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி – நெடு 77
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு/அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 47,48
உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு/சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 200,201
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 200
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு/தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 370,371
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/4
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் – நற் 28/1
தன் கை கொண்டு என் நன் நுதல் நீவியும் – நற் 28/2
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு/ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/8,9
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு/நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/2,3
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை – நற் 124/2
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு/அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு – நற் 128/9,10
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – நற் 182/5
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் – நற் 213/3
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு/மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/8,9
கொண்டு உடன் போக வலித்த – நற் 293/8
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு/மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/2,3
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு/வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப – நற் 363/5,6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு/பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/3,4
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் – குறு 272/7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு/விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/5,6
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/7
வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே – குறு 395/3
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/5
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு/மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/2,3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு/கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/32,33
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு/பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் – பதி 30/11,12
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு/ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/27,28
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு/ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/13,14
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய – பதி 36/10
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/27
மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு/நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/14,15
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் – பதி 63/15
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு/கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/9,10
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு/தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி – பதி 70/7,8
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல – பதி 71/23
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/24
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் – பதி 80/2
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு/துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக – பதி 81/35,36
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய – பரி 1/55
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு/விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/34
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு/மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் – பரி 7/31
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 10/107
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் – பரி 11/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு/கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை – பரி 24/8
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/24
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/13
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் – கலி 10/11
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் – கலி 12/17
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/7
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் – கலி 43/18
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு/செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 56/2,3
உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
வேந்து கொண்டு அன்ன பல – கலி 64/25
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் – கலி 69/9
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/9
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
கடவுண்மை கொண்டு ஒழுகுவார் – கலி 93/9
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/20
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு/ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் – கலி 101/11
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/17
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/50
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/51
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு/இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 106/16
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ – கலி 106/27
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு/மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 107/10
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/29
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு/என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் – கலி 120/10
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/21
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே – கலி 126/9
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/13
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய் – கலி 136/18
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/64
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/13
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு – கலி 144/14
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
பாவை கொண்டு ஓடி-உழி – கலி 144/33
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் – கலி 145/51
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் – கலி 147/50
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/14
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/8
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு/இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/9,10
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு/நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/2,3
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு/யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/12,13
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு/நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/9,10
கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே – அகம் 76/13
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு/தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/17,18
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு/இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/11,12
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/3
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் – அகம் 138/12
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி – அகம் 181/12
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/2
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு/வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் – அகம் 215/14,15
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/12
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/10
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு/நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் – அகம் 282/3,4
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு/சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் – அகம் 282/8,9
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ – அகம் 300/15
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு/அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/10,11
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு/தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் – அகம் 333/4,5
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு/இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/8,9
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து – அகம் 373/1
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ – அகம் 376/11
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த – அகம் 377/3
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/5
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு/ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/10,11
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/13
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/14
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு/இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/4,5
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் – புறம் 23/6
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி – புறம் 55/2
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு/யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் – புறம் 88/1,2
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு/பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ – புறம் 126/1,2
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு/சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/13,14
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் – புறம் 147/4
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் – புறம் 173/6
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் – புறம் 190/2
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை – புறம் 200/7
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு/ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை – புறம் 208/3,4
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/7
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் – புறம் 271/7
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1
தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/7
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு/ஈவது இலாளன் என்னாது நீயும் – புறம் 316/7,8
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
மறம் கெழு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – புறம் 339/13
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா – புறம் 349/1
கை கொண்டு பிறக்கு நோக்காது – புறம் 363/13
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20
கல் கொண்டு/அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/17,18
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு/இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் – புறம் 394/15,16
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு/அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே – புறம் 395/31,32
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு/ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே – புறம் 399/17,18
தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி – நாலடி:2 10/2
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/3
கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற – நாலடி:3 5/1
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/2
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/2
தலையாயர் தாம் உய்ய கொண்டு – நாலடி:6 3/4
கூற்றம் கொண்டு ஓடும் பொழுது – நாலடி:12 10/4
கூட்டுள் ஆய் கொண்டு வைப்பார் – நாலடி:13 2/4
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் – நாலடி:14 10/3
குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா – நாலடி:16 3/2
குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம் – நாலடி:17 7/3
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் – நாலடி:32 1/3
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர் – நாலடி:32 3/1
கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் – நாலடி:34 5/2
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் – நாலடி:35 2/1
இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே – நாலடி:37 4/3
கல் கொண்டு எறியும் தவறு – நாலடி:37 4/4
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு
சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை – நாலடி:38 7/1,2
பஞ்சி கொண்டு ஊட்டினும் பையென பையென என்று – நாலடி:40 6/3
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் – நான்மணி:6/3
பண்டத்தால் பாடு எய்தும் பட்டினம் கொண்டு ஆளும் – நான்மணி:83/2
விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/2
கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது – இனிய40:7/4
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று – இனிய40:36/3
கொண்டு எழில் வானமும் கொண்டன்று எவன்கொலோ – கார்40:23/3
கை வாயில் கொண்டு எழுந்த செம் செவி புன் சேவல் – கள40:26/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி – கள40:28/3
சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு
எறிவது போலும் எனக்கு – ஐந்50:7/3,4
வருவர் வயங்கிழாய் வாள் ஒண் கண் நீர் கொண்டு
உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல் – ஐந்50:9/1,2
நீ மறவல் நெஞ்சத்து கொண்டு – ஐந்50:18/4
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு
உச்சி ஒழுக்கும் சுரம் – ஐந்50:32/3,4
உள்ளம் கொண்டு உள்ளான் என்று யார்க்கு உரைக்கோ ஒள்ளிழாய் – ஐந்70:50/2
ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை – திணை50:4/1
நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் – திணை150:9/3
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் – திணை150:54/3
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி – திணை150:95/2
குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு – திணை150:105/4
மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து – திணை150:145/3
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த – குறள்:61 3/1
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – குறள்:78 5/1
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு
ஊதியம் போகவிடல் – குறள்:84 1/1,2
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன் – குறள்:88 4/1
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் – குறள்:93 1/2
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – குறள்:98 4/2
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – குறள்:115 6/2
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் – திரி:3/3
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் – திரி:81/3
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் – திரி:103/3
பிறிதி யாதும் நோக்கான் உரையான் தொழுது கொண்டு
உண்க உகாஅமை நன்கு – ஆசாரக்:20/3,4
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் – ஆசாரக்:35/3
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா – ஆசாரக்:68/2
என்றும் முறை கொண்டு கூறார் புலையரையும் – ஆசாரக்:80/3
கொண்டு புகாஅர் அவை – பழ:4/4
தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் – பழ:63/2,3
உள்ளத்து கொண்டு நேர்ந்து ஊக்கல் குறுநரிக்கு – பழ:80/3
விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா – பழ:97/3
கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள் – பழ:123/1
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் – பழ:126/2
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு – பழ:139/2
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை – பழ:148/1
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் – பழ:153/3
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே – பழ:168/3
பொன் திறந்து கொண்டு புகாவாக நல்கினாள் – பழ:171/3
செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ – பழ:188/3
வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால் – பழ:189/2
புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு
தனக்கு நோய் செய்துவிடல் – பழ:189/3,4
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் எற்று எனின் – பழ:192/2
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:196/3
தீர்ந்தாரா கொண்டு தெளியினும் தேர்ந்தவர்க்கு – பழ:213/2
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் – பழ:216/4
கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் – பழ:230/2
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா – பழ:239/3
மொய் கொண்டு எழுந்த அமரகத்து மாற்றார் வாய் – பழ:241/1
பொய் கொண்டு அறை போய் திரிபவர்க்கு என்கொலாம் – பழ:241/2
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு
புல்வாய் வழிப்படுவார் இல் – பழ:257/3,4
வினை பயம் ஒன்று இன்றி வேற்றுமை கொண்டு
நினைத்து பிறர் பனிப்ப செய்யாமை வேண்டும் – பழ:266/1,2
இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி – பழ:304/2
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு
முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல் – பழ:309/2,3
யாதானும் ஒன்று கொண்டு யாதானும் செய்தக்கால் – பழ:321/3
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:329/3
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு
இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா – பழ:352/1,2
கொண்டு ஒழுகு மூன்றற்கு உதவா பசி தோற்றம் – பழ:363/1
பொன் யாத்து கொண்டு புகுதல் குவளையை – பழ:365/3
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு
கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி – பழ:377/1,2
வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை – பழ:397/1
பண்டை பழமொழி நானூறும் கொண்டு இனிதா – பழ:404/2
வணங்கல் வலம் கொண்டு வந்து – சிறுபஞ்:28/4
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு
எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி – சிறுபஞ்:100/1,2
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது – முது:4 7/1
பாற்பட்டார் கொண்டு ஒழுகும் பண்பு – ஏலாதி:13/4
வணங்கி வழி ஒழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு
நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய – ஏலாதி:59/1,2
இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை – கைந்:5/1
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு
ஒல்லென ஓடும் மலை நாடன்தன் கேண்மை – கைந்:7/2,3
பருவரல் பைதல் நோய் கொண்டு – கைந்:25/4
இடபம் என கொண்டு தாம் – கைந்:36/4
கொண்டு – கைந்:38/4
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3
கூத்தனா கொண்டு குறை நீ உடையையேல் – கைந்:42/3
பேதைமை தம்மேலே கொண்டு – கைந்:43/4

மேல்


கொண்டுநிலை (1)

கொண்டுநிலை பாடி காண் – கலி 39/30

மேல்


கொண்டும் (9)

மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் – முல் 83
கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர் – நற் 4/7
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும்/நீ விளையாடுக சிறிதே யானே – நற் 362/5,6
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/30
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/8
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 379/12
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 400/9
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே – இனிய40:31/2

மேல்


கொண்டுவந்தனனே (1)

அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே/நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/7,8

மேல்


கொண்டுவரற்கு (1)

விளையாட்டி கொண்டுவரற்கு என சென்றாய் – கலி 83/4

மேல்


கொண்டுவிடும் (3)

சமழ்மையா கொண்டுவிடும் – நாலடி:8 2/4
வழு கோலை கொண்டுவிடும் – நாலடி:26 3/4
நூற்றுவரை கொண்டுவிடும் – பழ:369/4

மேல்


கொண்டுழி (1)

கொண்டுழி பண்டம் விலை ஒரீஇ கொற்சேரி – ஐந்50:21/1

மேல்


கொண்டே (4)

மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே – ஐங் 274/5
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5

மேல்


கொண்டேன் (1)

குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71

மேல்


கொண்டை (3)

செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை/எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 61/1

மேல்


கொண்டோர் (2)

கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை – பரி 5/36
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71

மேல்


கொண்டோரும் (1)

காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும்/நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே – புறம் 359/8,9

மேல்


கொண்டோரை (1)

நல்லார் என தாம் நனி விரும்பி கொண்டோரை
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் – நாலடி:23 1/1,2

மேல்


கொண்டோளே (2)

மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே/தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி – ஐங் 67/1,2
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4

மேல்


கொண்பெரும்கானத்து (1)

கொண்பெரும்கானத்து கிழவன் – புறம் 155/7

மேல்


கொண்பெரும்கானம் (2)

கொண்பெரும்கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே – புறம் 154/13
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம்/நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/2,3

மேல்


கொண்ம் (1)

பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என – புறம் 152/29

மேல்


கொண்மரும் (1)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514

மேல்


கொண்மூ (24)

நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 50
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் – பட் 95
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/2
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல – கலி 104/16
கொண்மூ குழீஇ முகந்து – கலி 145/22
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ/தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 68/15,16
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ/மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/9,10
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ/முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/7,8
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி – அகம் 183/9
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ/இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/1,2
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ/போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/3,4
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ/மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/17,18
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ/நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு – புறம் 205/11,12
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக – புறம் 369/2
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/2
கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி – நாலடி:1 8/3
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ
வைகலும் ஏரும் வலம் – கார்40:12/3,4
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே – கள40:23/3
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ
கூடி நிரந்து தலை பிணங்கி ஓடி – ஐந்50:5/1,2
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் – திணை150:93/1,2
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/2
பாத்து படு கடல் மாந்தி பல கொண்மூ
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து – திணை150:114/1,2

மேல்


கொண்மே (1)

என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19

மேல்


கொண்மோ (7)

கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் – ஐங் 180/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 289/4
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் – ஐங் 368/4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/12

மேல்


கொணர்கம் (1)

கூழைக்கு எருமணம் கொணர்கம் சேறும் – குறு 113/5

மேல்


கொணர்ந்த (3)

வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16

மேல்


கொணர்ந்திடூஉம் (1)

சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம்
வஞ்ச மலை நாடன் வாரான்கொல் தோழி என் – கைந்:2/2,3

மேல்


கொணர்ந்து (4)

ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து/கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/3,4
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் – திணை50:50/2
கூற்று அயர செய்யார் கொணர்ந்து – சிறுபஞ்:82/4

மேல்


கொணர (1)

இளமை கொணர இசை – திணை150:85/4

மேல்


கொணரும் (2)

தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1
வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் – திணை150:85/3

மேல்


கொணருமோ (1)

என் மனைக்கு ஏற கொணருமோ எல்வளையை – திணை150:90/3

மேல்


கொதித்த (1)

கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8

மேல்


கொதித்து (1)

கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15

மேல்


கொந்தி (1)

மந்திரத்தினால் பிணிப்பர் மா நாகம் கொந்தி
இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை – நான்மணி:10/2,3

மேல்


கொந்தொடு (1)

கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் – அகம் 288/16

மேல்


கொப்பூழ் (3)

நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ்/உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 37,38
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ்/நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ் – பெரும் 402,403
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை – பரி 30/1

மேல்


கொம்பர் (7)

குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 179
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 237
கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் – பரி 12/50
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/63
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள்:48 6/1
புன பொன் அவிர் சுணங்கின் பூம் கொம்பர் அன்னாய் – பழ:266/3

மேல்


கொம்பின் (4)

சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் – குறு 348/3
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி – நாலடி:29 10/2

மேல்


கொம்பு (16)

கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர – மது 587
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த – குறு 66/4
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/2
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு/பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் – பரி 20/10
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து – அகம் 83/5
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப – அகம் 345/13
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7
தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு – நாலடி:21 3/4
மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் – திணை150:4/4
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் – திணை150:70/3
எருத்து வலியதன் கொம்பு – பழ:76/4
கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது – சிறுபஞ்:94/3

மேல்


கொம்பொடும் (1)

நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும்/உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி மேல்


கொம்மென (1)

கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப – பரி 19/44

மேல்


கொம்மை (10)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/5
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை – அகம் 29/16
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை – நாலடி:9 5/2
புறம் கொம்மை கொட்டினார் இல் – பழ:126/4

மேல்


கொய் (42)

குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி – சிறு 267
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம் – நற் 57/9
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ – நற் 213/10
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே – நற் 313/11
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/4
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் – ஐங் 284/2
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி – பரி 6/66
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/52
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி – அகம் 154/11
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/4
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/8
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை – அகம் 319/12
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/2
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய – புறம் 261/17
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
கொய் உளைய மா என்கோ – புறம் 387/23
கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும் – நாலடி:35 10/1
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் – நாலடி:38 3/3
கொய் சுவல் மாவின் கொடி திண் தேர் செம்பியன் – கள40:33/4
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை – கைந்:57/1

மேல்


கொய்குவம் (1)

ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று-உழி – அகம் 48/6

மேல்


கொய்த (4)

சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் – ஐங் 286/1
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த/அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/3,4

மேல்


கொய்ததும் (1)

கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி – பரி 6/66

மேல்


கொய்தல் (1)

குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே – புறம் 25/14

மேல்


கொய்தற்கு (1)

வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற – ஐங் 383/3

மேல்


கொய்தனர் (1)

தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் – ஐங் 270/2

மேல்


கொய்திடு (1)

கொய்திடு தளிரின் வாடி நின் – ஐங் 216/5

மேல்


கொய்து (10)

கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து/சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/8,9
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் – ஐங் 396/1
கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 38/14
குலவு சினை பூ கொய்து/தண் பொருநை புனல் பாயும் – புறம் 11/4,5
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் – புறம் 177/11
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி – புறம் 250/4
வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/1,2

மேல்


கொய்துகொண்டு (1)

முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10

மேல்


கொய்தும் (2)

குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும்/துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் – நற் 254/2,3
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும்/கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும் – நற் 349/2,3

மேல்


கொய்தோய் (1)

விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய்/தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை – பரி மேல்


கொய்பு (1)

நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 2/45

மேல்


கொய்ம் (2)

கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6

மேல்


கொய்ய (3)

ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 271
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை – புறம் 120/10

மேல்


கொய்யா (1)

கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே – அகம் 28/3

மேல்


கொய்யார் (1)

இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார்/நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி – புறம் 242/1,2

மேல்


கொய்யுநர் (2)

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – ஐங் 311/1
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/5

மேல்


கொய்யும் (5)

நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும்/ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/6,7
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/3
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும்/முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/2,3
நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள் – திணை150:60/3

மேல்


கொய்யுமோனே (1)

அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே/இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/3,4

மேல்


கொய்யேன் (1)

மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9

மேல்


கொய்வாள் (1)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22

மேல்


கொய (1)

நின்று கொய மலரும் நாடனொடு – குறு 208/4

மேல்


கொயல் (3)

கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் – நற் 306/5
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2

மேல்


கொயற்கு (1)

சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9

மேல்


கொல் (69)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 633
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 732
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/9
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய – குறு 214/1
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி – குறு 304/1
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை – பதி 16/8
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக – பதி 43/25
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/20
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து – பதி 52/1
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/21
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
கொல் களிற்று யானை எருத்தம் புல்லென – பதி 79/10
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு – பதி 83/3
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் – கலி 104/44
கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 105/56
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/3
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் – அகம் 9/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/6
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/15
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/19
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து – அகம் 335/5
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே – அகம் 336/14
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
கடுங்கண்ண கொல் களிற்றால் – புறம் 14/1
கோடு முற்றிய கொல் களிறு – புறம் 17/17
கடும் சினத்த கொல் களிறும் – புறம் 55/7
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் – புறம் 68/9
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் – புறம் 95/5
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/22
ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் – புறம் 174/21
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/11
கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே – புறம் 263/8
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/4
பல்லினான் நோய் செய்யும் பாம்பு எலாம் கொல் ஏறு – நான்மணி:12/1
கொல் யானை பாய குடை முருக்கி எவ்வாயும் – கள40:15/1
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் – கள40:30/2
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை – கள40:31/2
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த – ஐந்50:35/1
கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை – ஐந்70:42/3
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ – திணை150:4/3
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் – திணை150:22/1
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் – திணை150:22/1
கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து – திணை150:25/1
கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு – குறள்:74 5/2
கொல் யானைக்கு ஓடும் குணமிலியும் எல்லில் – திரி:19/1
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி – பழ:264/2
குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி – ஏலாதி:42/3

மேல்


கொல்க (1)

இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – குறள்:88 9/1

மேல்


கொல்ப (1)

கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி – திணை150:92/2

மேல்


கொல்பவர் (1)

அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8

மேல்


கொல்பு (1)

சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு/மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 164,165

மேல்


கொல்ல் (1)

கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன – புறம் 4/4

மேல்


கொல்ல (2)

கொல்ல சுரப்பதாம் கீழ் – நாலடி:28 9/4
கொல்ல பயன்படும் கீழ் – குறள்:108 8/2

மேல்


கொல்லற்கு (1)

வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3

மேல்


கொல்லன் (11)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 437
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன்/எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் – நற் 13/5,6
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன்/ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/3,4
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன்/குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/5,6
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன்/விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/2,3
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/7
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன்/விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் – புறம் 170/15,16
செல்வர் சிறு நோக்கு நோக்குங்கால் கொல்லன்
உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ – நாலடி:30 8/2,3

மேல்


கொல்லனின் (1)

பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/3

மேல்


கொல்லனை (1)

கரும் கை கொல்லனை இரக்கும் – புறம் 180/12

மேல்


கொல்லா (2)

நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே – இனிய40:26/1
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை – குறள்:99 4/1

மேல்


கொல்லாது (4)

கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
பிறர் என குணம் கொல்லாது/ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/14,15
இனிது உண்பான் என்பான் உயிர் கொல்லாது உண்பான் – நான்மணி:58/1
தினல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும் – குறள்:26 6/1

மேல்


கொல்லாமை (11)

கொல்லாமை முன் இனிது கோல் கோடி மாராயன் – இனிய40:5/1
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – குறள்:26 4/1
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – குறள்:33 1/1
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் – குறள்:33 3/1
கொல்லாமை சூழும் நெறி – குறள்:33 4/2
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – குறள்:33 5/2
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் – குறள்:33 6/1
அருளுடைமை கொல்லாமை ஐந்தடக்கல் வாய்மை – பழ:401/1
கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன் – சிறுபஞ்:37/2
கொல்லாமை நன்று கொலை தீது எழுத்தினை – சிறுபஞ்:49/1
கொல்லாமை நன்றால் கொழித்து – சிறுபஞ்:73/4

மேல்


கொல்லார் (5)

நசை கொல்லார் நச்சியார்க்கு என்றும் கிளைஞர் – சிறுபஞ்:46/1
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் – சிறுபஞ்:46/2
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் – சிறுபஞ்:46/2
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார்
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் – சிறுபஞ்:46/2,3
என் பெறினும் கொல்லார் இயைந்து – சிறுபஞ்:46/4

மேல்


கொல்லான் (5)

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி – குறள்:26 10/1
கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த – ஏலாதி:2/1
உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து – ஏலாதி:8/1
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல் – ஏலாதி:19/1
கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம் சேரான் – ஏலாதி:42/1

மேல்


கொல்லானேல் (1)

கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர் – சிறுபஞ்:81/3

மேல்


கொல்லி (20)

உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் – நற் 185/7
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/8
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி/தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு – நற் 201/5,6
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி/கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – நற் 265/7,8
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி/கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/4,5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி/பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/24,25
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/14
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி/ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/13,14
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி/கார் மலர் கடுப்ப நாறும் – அகம் 208/22,23
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி/நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/15,16
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/6
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் – புறம் 152/31
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/5
சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் – குறள்:31 6/1
கொல்லி மேல் கொட்டு வைத்தார் – பழ:99/4

மேல்


கொல்லியோர் (1)

ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28

மேல்


கொல்லுநர் (1)

கொல்லுநர் போல வரும் – ஐந்70:17/4

மேல்


கொல்லுபு (1)

நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு/ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/5,6

மேல்


கொல்லும் (7)

அறிந்தும் அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்த வேல் – நாலடி:22 3/3
கொண்டானை கொல்லும் படை – நாலடி:37 3/4
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய – குறள்:31 4/1
தன்னையே கொல்லும் சினம் – குறள்:31 5/2
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை – குறள்:54 2/1
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து – குறள்:88 9/2
குழல் போலும் கொல்லும் படை – குறள்:123 8/2

மேல்


கொல்லும்மே (2)

கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே/கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே – நற் 158/3,4
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே/விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/4,5

மேல்


கொல்லை (17)

கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் – சிறு 168
மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை/தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/1,2
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த – நற் 266/1
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய – நற் 289/7
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை/நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/3,4
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி – குறு 186/2
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/14
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/17
கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் – அகம் 133/7
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/13
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் – அகம் 288/5
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை/ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/16,17
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் – நாலடி:18 8/1
செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட – நாலடி:29 3/2,3
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து – ஐந்70:2/1
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/2

மேல்


கொல்லையில் (1)

கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று – பழ:272/4

மேல்


கொல்லையுள் (1)

கேழல் உழுத கரி புன கொல்லையுள்
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/1,2

மேல்


கொல்வது (2)

கொல்வது இடை நீக்கி வாழ்வானும் வல்லிதின் – திரி:26/2
கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு – திரி:87/1

மேல்


கொல்வாங்கு (2)

கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் – ஐந்50:4/4
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு – பழ:257/3

மேல்


கொல்வார் (1)

கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம் சேரான் – ஏலாதி:42/1

மேல்


கொல்வான் (1)

கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15

மேல்


கொல்வானும் (1)

காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் – திரி:36/3

மேல்


கொல்வை (1)

ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் – குறு 259/5

மேல்


கொல (3)

வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ – நற் 238/1
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13

மேல்


கொல_கொல (1)

கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13

மேல்


கொலீஇ (1)

உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து – நற் 59/1

மேல்


கொலை (54)

கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் – பட் 199
கொலை சூழ்ந்தனளால் நோகோ யானே – நற் 185/12
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய – நற் 189/7
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/12
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/5
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர் – குறு 283/5
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல – குறு 292/5
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப – கலி 23/16
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று – கலி 104/63
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/52
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/2
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே – அகம் 356/17
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
கொலை குறித்து அன்ன மாலை – அகம் 364/13
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/19
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/6
கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை – நாலடி:34 1/3
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் – நான்மணி:6/3
கொன்றான்மேல் நிற்கும் கொலை – நான்மணி:89/4
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை – நான்மணி:92/1
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:33/3
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை – ஐந்50:3/2
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் – ஐந்50:34/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள்:33 5/1
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – குறள்:33 9/1
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு – குறள்:56 1/1
செறலின் கொலை புரிந்து சேண் உவப்பர் ஆகி – பழ:164/1
கொல்லாமை நன்று கொலை தீது எழுத்தினை – சிறுபஞ்:49/1
ஒத்த ஒழுக்கம் கொலை பொய் புலால் களவோடு – சிறுபஞ்:107/1
சார்பு இலோர்க்கு உறு கொலை எளிது – முது:8 10/1
கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த – ஏலாதி:2/1
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை – ஏலாதி:12/1
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல் – ஏலாதி:19/1
கொன்னே வெகுளான் கொலை புரியான் பொன்னே – ஏலாதி:20/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2
கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும் – ஏலாதி:62/1
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் – கைந்:23/2

மேல்


கொலைக்களத்து (1)

காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து
ஏதிலர் போல வரும் – குறள்:123 4/1,2

மேல்


கொலைஞர் (1)

கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை – நாலடி:34 1/1

மேல்


கொலைநின்று (1)

கொலைநின்று தின்று ஒழுகுவானும் பெரியவர் – திரி:74/1

மேல்


கொலைப்படுத்தல் (1)

மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி – அகம் 292/4

மேல்


கொலைப்பாலும் (1)

கொலைப்பாலும் குற்றமே ஆம் – நான்மணி:100/4

மேல்


கொலையால் (1)

நிச்சல் நினையுங்கால் கோ கொலையால் நிச்சலும் – நாலடி:9 1/2

மேல்


கொலையின் (1)

கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைம் கூழ் – குறள்:55 10/1

மேல்


கொலையை (1)

கொன்றான் கொலையை உடன்பட்டான் கோடாது – சிறுபஞ்:68/1

மேல்


கொலையோடு (1)

பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/1,2

மேல்


கொலைவர் (1)

இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர்/கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி மேல்


கொலைவன் (4)

கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 103/15
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் – புறம் 152/8
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் – புறம் 152/8
சென்றோன் மன்ற கொலைவன் சென்று எறி – புறம் 373/22

மேல்


கொலைவனை (1)

கொலைவனை காணேன்-கொல் யான் – கலி 147/25

மேல்


கொலைஇய (1)

கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194

மேல்


கொவ்வை (1)

கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் – ஏலாதி:34/3

மேல்


கொழி (1)

செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12

மேல்


கொழிக்குங்கால் (2)

கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன் – சிறுபஞ்:37/2
கொன்றதனை கொண்டான் கொழிக்குங்கால் கொன்றதனை – சிறுபஞ்:68/2

மேல்


கொழிக்கும் (1)

புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும்/விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 7,8

மேல்


கொழித்த (2)

இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 444

மேல்


கொழித்திட்ட (1)

கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் – திணை50:45/1

மேல்


கொழித்து (5)

பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து/தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/13,14
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் – நாலடி:32 9/2
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை – பழ:182/1
கொல்லாமை நன்றால் கொழித்து – சிறுபஞ்:73/4

மேல்


கொழிப்ப (1)

எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப/பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 274,275

மேல்


கொழியா (1)

நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா/வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 306,307

மேல்


கொழீஇய (5)

முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 15/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 203/1

மேல்


கொழு (68)

குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி – திரு 229
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை – பொரு 105
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 41
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் – பெரும் 407
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 141
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 406
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை – பட் 163
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ – நற் 4/2
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/7
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி – நற் 195/2
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென – நற் 207/3
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/3
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் – நற் 315/7
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 168/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 222/5
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை – குறு 228/1
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/2
பழம் தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்கு – ஐங் 216/4
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் – பதி 29/5
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/17
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் – பதி 58/17
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/7
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/17
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/3
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் – புறம் 13/12
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு – புறம் 58/3
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/3
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் – புறம் 325/9
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11
ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன் – ஐந்50:47/2
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் – திரி:83/2

மேல்


கொழுக்க (1)

மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க/தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 10,11

மேல்


கொழுத்தக்கண்ணும் (1)

குடி கொழுத்தக்கண்ணும் கொடுத்து உண்ணா மாக்கள் – நாலடி:10 6/3

மேல்


கொழுதி (8)

கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர – மது 587
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி/முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் – நற் 106/7,8
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி/ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/2,3
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/7
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி/வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/15,16
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி – அகம் 226/5
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17

மேல்


கொழுதிய (1)

மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6

மேல்


கொழுதும் (2)

நாறா வெண் பூ கொழுதும்/யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே – குறு 85/5,6
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் – குறு 192/5

மேல்


கொழுந்தின் (2)

வளை களைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன – அகம் 24/2
பவள கொழுந்தின் மேல் பொன் தாலி பாஅய் – திணை150:66/3

மேல்


கொழுந்து (1)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/3

மேல்


கொழுநர் (1)

கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302

மேல்


கொழுநர்க்கு (1)

வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி – அகம் 196/4

மேல்


கொழுநரை (2)

விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/25

மேல்


கொழுநன் (11)

கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என – நற் 110/10
எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம் – நற் 170/5
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே – குறு 80/7
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/8
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன்/முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/7,8
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து – புறம் 248/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன்/பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/5,6
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – குறள்:6 5/1
பெண்பால் கொழுநன் வழி செலவும் இ மூன்றும் – திரி:98/3
கொண்டான் கொழுநன் உடன்பிறந்தான் தன் மாமன் – சிறுபஞ்:52/1

மேல்


கொழுநனும் (1)

கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20

மேல்


கொழுநனை (2)

துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை/நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது – அகம் 106/5,6
கொழுநனை இல்லாள் கறையும் வழி நிற்கும் – திரி:66/1

மேல்


கொழுப்பு (2)

கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் – அகம் 129/12
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் – அகம் 309/5

மேல்


கொழும் (66)

கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து – பொரு 209
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 167
அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி – மது 211
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 346
கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய – மது 577
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர – மது 587
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து – பட் 27
சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 44
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை – மலை 128
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை – நற் 85/8
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் – நற் 158/7
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் – நற் 213/3
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் – நற் 326/1
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் – குறு 82/5
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் – ஐங் 196/1
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் – ஐங் 214/1
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/46
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து – அகம் 83/5
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை – அகம் 86/1
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி – அகம் 113/16
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி – அகம் 178/5
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி – அகம் 236/3
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ – அகம் 374/3
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/6
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை – அகம் 400/7
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/11
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு – புறம் 34/14
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே – புறம் 109/6
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு – புறம் 168/3
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ – புறம் 212/4
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் – புறம் 250/1
வாடூன் கொழும் குறை – புறம் 328/9
கனி குய்யான் கொழும் துவையர் – புறம் 360/5
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/15
கொழும் தடிய சூடு என்கோ – புறம் 396/15
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/2

மேல்


கொழுவும் (1)

குடரும் கொழுவும் குருதியும் என்பும் – நாலடி:5 6/1

மேல்


கொள் (203)

கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் – திரு 100
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி – பொரு 246
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 474
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் – மது 264
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் – மது 264
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் – மது 526
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில் – மது 594
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் – நெடு 7
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 8
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 28
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக – நெடு 50
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த – மலை 238
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 435
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/2
பலர் கொள் பலகை போல – நற் 30/9
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/3
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
நெடும் தெரு அன்ன நேர்_கொள் நெடு வழி – நற் 161/5
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் – நற் 171/9
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/9
அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/7
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த – நற் 256/9
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு – நற் 268/5
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 305/7
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள்/புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும் – நற் 314/10,11
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/7
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/2
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – குறு 134/6
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – குறு 207/3
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் – குறு 279/3
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/3
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
புலம்பு கொள் மாலை மறைய – ஐங் 197/3
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை – ஐங் 270/3
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/5
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/19
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ – பதி 50/21
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே – பதி 83/9
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/42
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் – பரி 12/15
சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு – பரி 19/6
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/91
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/8
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று – பரி 23/14
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் – பரி 24/73
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை – கலி 4/6
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/11
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த – கலி 42/1
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய – கலி 69/3
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 105/71
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் – கலி 113/20
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/21
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/3
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை – கலி 130/7
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் – கலி 133/17
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 134/21
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/4
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து – அகம் 13/13
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/21
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 36/23
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் – அகம் 64/16
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/12
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/30
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து – அகம் 98/14
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய – அகம் 106/3
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் – அகம் 133/11
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி – அகம் 138/5
நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 162/24
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை – அகம் 163/9
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/7
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/10
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/5
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/9
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி – அகம் 183/11
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/7
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் – அகம் 189/13
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் – அகம் 203/15
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம் – அகம் 227/11
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 261/9
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க – அகம் 300/3
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் – அகம் 314/17
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் – அகம் 342/6
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை – அகம் 352/5
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/11
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண – அகம் 376/5
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14
நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள்/உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/21,22
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் – புறம் 23/7
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/5
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல – புறம் 35/9
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய – புறம் 53/5
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப – புறம் 53/14
கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை – புறம் 66/6
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் – புறம் 109/2
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க – புறம் 153/11
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் – புறம் 168/8
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/4
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி – புறம் 180/5
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் – புறம் 199/3
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/18
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே – புறம் 238/8
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/7
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் – புறம் 325/3
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் – புறம் 351/10
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/16
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/3
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் – நாலடி:40 3/2
குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் – கார்40:33/2
கவளம் கொள் யானையின் கைகள் துணிக்க – கள40:14/1
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே – கள40:22/4
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே – கள40:23/3
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை – ஐந்50:7/1
மீளி கொள் மொய்ம்பினவர் – ஐந்70:38/4
பண்டம் கொள் நாவாய் வழங்கும் துறைவனை – ஐந்70:61/2
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி – திணை50:26/1
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி – குறள்:123 3/1
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் – திரி:50/1
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள்
திரிகடுகம் என்னும் திகழ் தமிழ்ச்சங்கம் – திரி:105/2,3
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் – பழ:72/2
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட – பழ:157/3
வள்ளே துணியே இவற்றொடு கொள் என – ஏலாதி:50/2

மேல்


கொள்-மார் (12)

உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார்/அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 173,174
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார்/பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை – மது 230,231
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார்/கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 338,339
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/2
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார்/உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல – குறு 16/2,3
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார்/சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 65/24
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார்/சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் – கலி 12/8,9
நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார்/நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி – அகம் 67/6,7
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார்/பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் – அகம் 77/7,8
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார்/பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/10,11

மேல்


கொள்-மின் (2)

கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின்/கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 258,259
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427

மேல்


கொள்க (16)

அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என – பொரு 126
அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என – நற் 165/3
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என – புறம் 51/6
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய் – புறம் 143/1
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/11
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என – புறம் 395/38
யாக்கையால் ஆய பயன் கொள்க யாக்கை – நாலடி:3 8/2
பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த – நாலடி:4 4/2
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து – குறள்:17 1/1
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று – குறள்:88 5/2
நிரம்பிய காட்சி நினைந்து அறிந்து கொள்க
வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி – பழ:143/2,3
உரையின் வழுவாது உவப்பவே கொள்க
வரையக நாட விரையின் கருமம் – பழ:227/2,3
உளைய உரையாது உறுதியே கொள்க
வளை ஒலி ஐம்பாலாய் வாங்கியிருந்து – பழ:253/2,3
பெற்றானேல் கொள்க பெரிது – சிறுபஞ்:42/4

மேல்


கொள்கல்லா (1)

ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9

மேல்


கொள்கலம் (3)

உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற – நற் 124/7
குறையோர் கொள்கலம் போல நன்றும் – அகம் 142/6
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/14

மேல்


கொள்கலம்கொல்லோ (1)

இடும்பைக்கே கொள்கலம்கொல்லோ குடும்பத்தை – குறள்:103 9/1

மேல்


கொள்கிற்கும் (1)

மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம் – பழ:318/3

மேல்


கொள்குநர் (1)

உறும் என கொள்குநர் அல்லர் – அகம் 90/13

மேல்


கொள்குவை (2)

அது மனம் கொள்குவை அனை இவள் – ஐங் 243/3
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 101/37

மேல்


கொள்குறுதல் (1)

பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை – பழ:325/2

மேல்


கொள்கை (36)

நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 63
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை/பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக – திரு 161,162
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை/மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 180,181
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 389
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை – மது 480
சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் – மது 492
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி – நற் 174/9
வினை-வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை/அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/3,4
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
உடன்புணர் கொள்கை காதலோரே – ஐங் 381/5
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/4
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/29
எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை/காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி – பதி 21/3,4
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை/ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை – பதி 57/11,12
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற – பதி 70/17
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை/ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை – பதி 90/48,49
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை/மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ – பரி 75/10
நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை/அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/14,15
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை/அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/14,15
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை/நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக – புறம் 26/12,13
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/7
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை/சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே – புறம் 191/6,7
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை/கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே – புறம் 400/7,8
கொள்கை அழிந்தக்கடை – நான்மணி:92/4
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – குறள்:102 9/1
பரந்தவர் கொள்கை மேல் பால் ஆறும் ஓடார் – பழ:143/1

மேல்


கொள்கைக்கு (1)

கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் – திணை150:154/2

மேல்


கொள்கையர் (4)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர்/அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 644,645
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே – அகம் 205/5
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – குறள்:90 9/1

மேல்


கொள்கையில் (1)

கூடுவென் என்னும் இ கொள்கையில் நெஞ்சே – கலி 67/13

மேல்


கொள்கையின் (4)

நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே – குறு 374/4
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது – அகம் 333/15
குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார் – நாலடி:15 1/2

மேல்


கொள்கையும் (1)

கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும்/நன்று பெரிது உடையையால் நீயே – பதி 37/11,12

மேல்


கொள்கையை (2)

ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின் – பதி 64/11
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை/சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி மேல்


கொள்கையொடு (10)

நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு/தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை – சிறு 126,127
நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு/உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த – மலை 64,65
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து – நற் 59/7
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த – ஐங் 394/1
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப – கலி 23/16
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் – அகம் 65/1
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி – அகம் 225/3

மேல்


கொள்ப (1)

அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய – நான்மணி:33/3

மேல்


கொள்பவர் (12)

அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி – நற் 132/9
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென – நற் 207/3
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/3
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/7
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் – அகம் 114/10
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி – அகம் 296/8
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் – புறம் 37/9
பெறுவது கொள்பவர் தோள் போல் நெறிபட்டு – நாலடி:32 7/1

மேல்


கொள்பவரின் (1)

குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி – புறம் 5/7

மேல்


கொள்பவரொடு (1)

நிரயம் கொள்பவரொடு ஒன்றாது காவல் – புறம் 5/6

மேல்


கொள்பவரோடு (1)

செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின் – பெரும் 390

மேல்


கொள்பவன் (2)

காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
பல்லார் பகை கொள்பவன் – குறள்:88 3/2

மேல்


கொள்பவே (3)

எமர் என்று கொள்வாரும் கொள்பவே யார்க்கும் – நாலடி:38 9/3
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே
நட்டாரை ஒட்டியுழி – பழ:85/3,4
சொல்லின் வளாஅய் தம் தாள் நிழல் கீழ் கொள்பவே
கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று – பழ:272/3,4

மேல்


கொள்பவை (2)

முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப – கலி 134/8

மேல்


கொள்பவோ (1)

பொன்றினமை கண்டும் பொருள் பொருளா கொள்பவோ
ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின் – பழ:303/2,3

மேல்


கொள்பு (8)

ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 617
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/6
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு/தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 25/8
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் – அகம் 324/9
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு/உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/9,10
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு/மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/2,3

மேல்


கொள்வ (2)

நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா – பழ:33/2
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி – பழ:321/2

மேல்


கொள்வது (9)

பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/5
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/7
நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் – கலி 60/14
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் – புறம் 23/6
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி – புறம் 302/1
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை – நாலடி:17 5/2
பெரியரா கொள்வது கோள் – நாலடி:17 5/4
நெறியால் நீ கொள்வது நேர் – திணை150:50/4

மேல்


கொள்வதூஉம் (1)

கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது – பட் 210

மேல்


கொள்வதே (1)

நின்ற பொழுதின் முடிவித்து கொள்வதே
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/2,3

மேல்


கொள்வதை (1)

போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் – கலி 80/23

மேல்


கொள்வர் (7)

விளை நிலத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர்
கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை – நாலடி:14 3/2,3
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா – நாலடி:33 1/2
கொள்வர் பயன் தெரிவார் – குறள்:11 4/2
கொள்வர் பழி நாணுவார் – குறள்:44 3/2
கொள்வர் பெரியார் பணிந்து – குறள்:68 10/2
கொள்வர் குரவர் வலம் – ஆசாரக்:58/4
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் – பழ:226/2

மேல்


கொள்வல் (1)

குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண – புறம் 159/25

மேல்


கொள்வன்-கொல்லோ (1)

சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ/கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய – புறம் 232/4,5

மேல்


கொள்வன (1)

வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள் – கலி 82/19

மேல்


கொள்வனை (1)

நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை/பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி மேல்


கொள்வாம் (2)

கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம் – குறு 349/4
கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம்/இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/4,5

மேல்


கொள்வாய் (1)

ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14

மேல்


கொள்வார் (5)

கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/36
கொள்ளுங்கால் கொள்வார் குறிப்பு – நாலடி:31 5/4
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் – குறள்:101 9/2
கருத்தினால் கூறை கொள்வார் – பழ:378/4

மேல்


கொள்வாரும் (3)

எமர் என்று கொள்வாரும் கொள்பவே யார்க்கும் – நாலடி:38 9/3
கொடுப்பாரும் கொள்வாரும் அன்னர் பிறப்பாரும் – நான்மணி:57/3
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் – குறள்:82 3/2

மேல்


கொள்வாரை (2)

கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/35
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/35

மேல்


கொள்வாரொடு (1)

குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை – குறள்:71 4/1

மேல்


கொள்வாரோ (1)

பாம்பு பல் கொள்வாரோ இல் – பழ:148/4

மேல்


கொள்வான் (5)

பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் – பரி 16/51
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
எண்ணி உயிர் கொள்வான் ஏன்று திரியினும் – பழ:89/3
கொள்வான் குடி வாழ்வான் கூர்ந்து – ஏலாதி:46/4

மேல்


கொள்வானாம் (1)

ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை – கலி 84/18

மேல்


கொள்வானும் (3)

முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் – கலி 103/31
வைததனை இன் சொலா கொள்வானும் நெய் பெய்த – திரி:48/1
வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் – திரி:62/3

மேல்


கொள்வு (2)

மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு – குறள்:119 7/2

மேல்


கொள்வேம் (2)

மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம்/தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும் – கலி 98 6/2

மேல்


கொள்வேன் (4)

இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன்/என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப – கலி 141/18
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/40

மேல்


கொள்வை (1)

எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும் – புறம் 260/10

மேல்


கொள்வோர் (1)

உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4

மேல்


கொள்வோரும் (5)

வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும்/கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் – பரி 12/18,19
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும்/இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/28,29
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும்/வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி மேல்


கொள்ள (4)

கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள/பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 73/3
ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர் – கைந்:21/1

மேல்


கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை (1)

தமர் என்று தாம் கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை – நாலடி:23 9/1,2

மேல்


கொள்ளப்படுதலால் (1)

உள் நாட்டம் கொள்ளப்படுதலால் யாக்கை கோள் – நாலடி:2 8/3

மேல்


கொள்ளல் (5)

கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே – நற் 290/5
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை – கலி 87/1
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1

மேல்


கொள்ளலர் (1)

உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர் – புறம் 182/6

மேல்


கொள்ளலிர் (1)

தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் – புறம் 109/13

மேல்


கொள்ளலென் (1)

தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ – புறம் 159/23

மேல்


கொள்ளலை-மன்னே (1)

இனி என கொள்ளலை-மன்னே கொன் ஒன்று – நற் 233/5

மேல்


கொள்ளவும் (2)

கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும்/செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 166,167
களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் – புறம் 41/9

மேல்


கொள்ளற்க (5)

கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் – நான்மணி:1/2
உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு – குறள்:80 8/1,2
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள்:83 7/1
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க
சொல் ஏர் உழவர் பகை – குறள்:88 2/1,2
ஆற்ற பெரியார் பகை வேண்டி கொள்ளற்க
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் – பழ:126/1,2

மேல்


கொள்ளன்-மின் (1)

ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் – புறம் 216/5

மேல்


கொள்ளா (23)

வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் – மலை 572
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/5
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே – நற் 271/12
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை – குறு 372/6
கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும் – பதி 48/6
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் – பதி 81/9
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/8
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் – புறம் 23/6
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா/பல் இரும் கூந்தல் மகளிர் – புறம் 73/12,13
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா – புறம் 92/1
கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் – புறம் 116/12
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் – புறம் 211/9
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி – புறம் 260/27
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் – நாலடி:20 1/1
உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா
முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும் – நான்மணி:49/2,3
கொள்ளா விடுதல் இனிது – இனிய40:34/4
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா
குஞ்சரம் பாய கொடி எழுந்து பொங்குபு – கள40:25/1,2
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து – கள40:41/2
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1
தமவேயும் கொள்ளா கலம் – பழ:232/4

மேல்


கொள்ளாக்கடை (1)

தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை – குறள்:120 5/2

மேல்


கொள்ளாத (4)

குதர் சென்று கொள்ளாத கூர்மை இனிதே – இனிய40:11/2
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு – குறள்:47 10/2
கொளப்பட்டேம் என்று எண்ணி கொள்ளாத செய்யார் – குறள்:70 9/1
கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இ மூன்றும் – திரி:82/3

மேல்


கொள்ளாதாம் (2)

கோது என்று கொள்ளாதாம் கூற்று – நாலடி:11 6/4
கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் – குறள்:63 7/2

மேல்


கொள்ளாதார் (1)

ஒற்றுமை கொள்ளாதார் நட்பு – நாலடி:24 7/4

மேல்


கொள்ளாதான் (1)

ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை – குறள்:80 2/1

மேல்


கொள்ளாதி (2)

அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி/மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/15

மேல்


கொள்ளாது (21)

நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை – நற் 54/7
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது/பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே – நற் 337/9,10
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது/நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/5,6
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 354/2
குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 397/2
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது/கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 10/48
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது/நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 102/7
நொதுமலாளர் பொதுமொழி கொள்ளாது/பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – புறம் 35/31,32
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது/இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/27,28
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய – புறம் 164/10
புகழ்மையா கொள்ளாது பொங்கு நீர் ஞாலம் – நாலடி:8 2/3
சொல் என்று கொள்ளாது இகழ்ந்தவன் மெல்ல – நாலடி:26 3/2
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக – திணை150:36/2
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு – குறள்:47 10/2
அன்பின் நெகிழ வழிபட்டு கொள்ளாது
நின்ற பொழுதின் முடிவித்து கொள்வதே – பழ:77/1,2
கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை – பழ:310/3
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை – பழ:351/1,2

மேல்


கொள்ளாதுமன்னோ (1)

நாண் வேலி கொள்ளாதுமன்னோ வியல் ஞாலம் – குறள்:102 6/1

மேல்


கொள்ளாதோனே (1)

நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே – புறம் 232/6

மேல்


கொள்ளாமை (1)

கொள்ளாமை வேண்டும் பகை – நான்மணி:85/4

மேல்


கொள்ளாய் (6)

சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் – நற் 39/1
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/19
ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே – அகம் 123/14
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய்/பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே – அகம் 361/8,9
கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 269/8

மேல்


கொள்ளார் (20)

மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர் – நற் 226/1
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல் – நற் 226/3
நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே – ஐங் 187/1
கொள்ளார் இ குன்று பயன் – பரி 9/26
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு – புறம் 158/16
வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார்
கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி – நாலடி:32 5/1,2
இறுகிறுக தோட்கோப்பு கொள்ளார் இறுகிறுகி – நாலடி:33 8/2
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் – நான்மணி:1/2
கொள்ளார் அறிவுடையார் – குறள்:41 4/2
குறை எனினும் கொள்ளார் இரந்து – ஆசாரக்:12/3
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை – ஆசாரக்:28/2
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார்
படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார் – ஆசாரக்:36/2,3
தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார்
அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி – ஆசாரக்:39/1,2
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை – ஆசாரக்:59/2
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து – ஆசாரக்:75/3
பிறரொடு மந்திரம் கொள்ளார் இறைவனை – ஆசாரக்:78/1
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி – ஆசாரக்:82/2
கொள்ளும் பொழுதே கொடுக்க தாம் கொள்ளார்
நிலை பொருள் என்று அதனை நீட்டித்தல் வேண்டா – பழ:17/2,3
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் – பழ:212/2
பொருள் கொடுத்து கொள்ளார் இருள் – பழ:334/4

மேல்


கொள்ளார்க்கு (1)

பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14

மேல்


கொள்ளாருள் (1)

கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இ மூன்றும் – திரி:82/3

மேல்


கொள்ளாரே (1)

பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் – ஆசாரக்:90/2

மேல்


கொள்ளாள் (5)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள்/எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம் – பெரும் 164,165
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள்/கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 5/2
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள்/கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் – அகம் 126/11,12

மேல்


கொள்ளான் (6)

புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான்/பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல – குறு 292/4,5
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக – அகம் 397/4
தான் மறுத்து கொள்ளான் தளர்ந்து – சிறுபஞ்:19/4
குறுகான் சிறியாரை கொள்ளான் புலால் பொய் – ஏலாதி:41/1

மேல்


கொள்ளானேல் (1)

ஊன் மறுத்து கொள்ளானேல் ஊன் உடம்பு எஞ்ஞான்றும் – சிறுபஞ்:19/3

மேல்


கொள்ளி (7)

பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி/விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/15,16
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/9
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி/ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/1,2
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் – புறம் 325/9
இரு தலை கொள்ளி என்பார் – பழ:10/4
கொள்ளி கொடுத்துவிடல் – பழ:200/4

மேல்


கொள்ளியர் (1)

கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 8

மேல்


கொள்ளியின் (2)

விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/3

மேல்


கொள்ளின் (2)

விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய – நாலடி:22 7/2
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் – பழ:320/2

மேல்


கொள்ளினும் (3)

இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் – நாலடி:16 6/2
வான் பாட்டவர் பகை கொள்ளினும் மேலாயார் – பழ:71/1
யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால் – பழ:231/3

மேல்


கொள்ளீர் (1)

மன்று அறிய கொள்ளீர் வரைந்து – திணை150:37/4

மேல்


கொள்ளீரோ (2)

பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என – நற் 97/7
கொள்ளீரோ என சேரி-தொறும் நுவலும் – அகம் 390/9

மேல்


கொள்ளுங்கால் (1)

கொள்ளுங்கால் கொள்வார் குறிப்பு – நாலடி:31 5/4

மேல்


கொள்ளுநர் (1)

புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர்/நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு – பதி 31/33,34

மேல்


கொள்ளுநை (1)

பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3

மேல்


கொள்ளும் (50)

கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும்/வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் – பெரும் 451,452
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/4
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/6
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும்/நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/3,4
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே – நற் 313/11
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும்/கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1,2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும்/புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் – குறு 222/2,3
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும்/யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே – ஐங் 45