கா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 11
காஅ 1
காஅய் 3
காக்க 10
காக்கம் 2
காக்கவே 1
காக்கிற்பான் 1
காக்கின் 2
காக்கும் 49
காக்குவம் 1
காக்கை 39
காக்கைக்கு 1
காக்கையது 1
காக்கையும் 2
காக்கையே 1
காக்கையை 2
காக்கையொடு 2
காகம் 2
காங்கி 1
காசின் 3
காசு 10
காஞ்சி 35
காஞ்சியின் 1
காஞ்சியும் 2
காஞ்சியொடு 1
காஞ்சிரம் 2
காஞ்சிரை 1
காட்சி 25
காட்சிக்கு 1
காட்சியமே 1
காட்சியர் 3
காட்சியவர் 8
காட்சியவர்க்கு 1
காட்சியார் 3
காட்சியான் 1
காட்சியின் 3
காட்சியொடு 2
காட்ட 19
காட்டக 1
காட்டதுவே 1
காட்டல் 2
காட்டவும் 3
காட்டவும்_காட்டவும் 1
காட்டாதார் 1
காட்டாது 1
காட்டாதோ 1
காட்டாய் 3
காட்டாய்ஆயினும் 1
காட்டாயேல் 2
காட்டார் 1
காட்டாளர்க்கு 1
காட்டாறு 1
காட்டி 54
காட்டிய 8
காட்டியவள் 1
காட்டியும் 1
காட்டியோயே 1
காட்டில் 1
காட்டிவிடும் 4
காட்டிற்று 1
காட்டினும் 1
காட்டினை 3
காட்டினையாய் 1
காட்டீமோ 3
காட்டீயாய் 1
காட்டு 50
காட்டு_அகத்து 1
காட்டு_அகம் 1
காட்டுதல் 2
காட்டுதும் 1
காட்டும் 13
காட்டுவது 1
காட்டுவர் 1
காட்டுவான் 1
காட்டுள் 4
காட்டுளேயானும் 1
காட்டே 1
காட்டொடு 1
காடி 4
காடிக்கும் 1
காடியின் 2
காடு 100
காடும் 4
காடே 11
காண் 125
காண்-தக்காய் 1
காண்-தொறும் 14
காண்-தோறும் 4
காண்-மதி 2
காண்-மன் 1
காண்-மார் 7
காண்-மின் 10
காண்_தக 8
காண்_தகு 7
காண்க 7
காண்கம் 6
காண்கம்மே 1
காண்கமன் 1
காண்கலாய் 1
காண்கிற்பின் 2
காண்கு 12
காண்கும் 1
காண்குவது 1
காண்குவம் 8
காண்குவரே 1
காண்குவல் 2
காண்குவெம் 2
காண்குவென் 1
காண்குவேன்-மன்னோ 1
காண்குவை 2
காண்குவை-மன்னால் 1
காண்குவோரும் 1
காண்குறின் 2
காண்ட 1
காண்ட_வாயில் 1
காண்டல் 16
காண்டலின் 3
காண்டலும் 4
காண்டலே 1
காண்டற்கு 3
காண்டிகா 3
காண்டிசின் 2
காண்டிரோ 3
காண்டும் 3
காண்டுமால் 1
காண்டை 4
காண்டைப்பாய் 2
காண்தொறும் 5
காண்தோறும் 1
காண்ப 1
காண்பது 7
காண்பர் 3
காண்பர்-கொல் 1
காண்பல் 4
காண்பவர் 3
காண்பவே 2
காண்பவோ 1
காண்பாம் 5
காண்பாம்-கொல்லோ 1
காண்பாய் 2
காண்பார் 2
காண்பாரின் 1
காண்பாரும் 1
காண்பான் 3
காண்பான்ஆயினும் 1
காண்பானோ 1
காண்பின் 4
காண்பு 16
காண்பு-உழி 1
காண்புழி 1
காண்பென் 1
காண்பென்-மன் 1
காண்பேற்கு 1
காண்பேன் 2
காண்போய் 1
காண்போர் 2
காண்போரே 1
காண்மரும் 1
காண்வர 22
காண்வரும் 1
காண 34
காணப்படும் 7
காணம் 2
காணல் 2
காணலரே 2
காணலாம் 1
காணலென்-கொல் 1
காணவும் 4
காணவே 2
காணன்மார் 1
காணா 32
காணாக்கால் 2
காணாத 1
காணாதவர் 1
காணாதவாறு 1
காணாதான் 2
காணாது 27
காணாதும் 1
காணாமல் 1
காணாமை 6
காணாமையின் 1
காணாமோ 2
காணாய் 11
காணாயோ 2
காணார் 7
காணார்-கொல்லோ 1
காணார்கொல் 2
காணாவாய் 1
காணாவாறு 1
காணாள் 3
காணாளாய் 1
காணான் 8
காணான்கொல் 1
காணி 2
காணிகா 2
காணிய 32
காணியர் 4
காணிரோ 2
காணிலியரோ 1
காணின் 48
காணினும் 10
காணீர் 1
காணீரோ 3
காணுங்கால் 5
காணுநர் 8
காணுநன் 1
காணும் 15
காணும்-கால் 5
காணும்-காலே 4
காணும்-காலை 1
காணும்_கால் 1
காணுமாறு 2
காணுமோர்க்கே 1
காணூஉ 7
காணேம் 4
காணேன் 11
காணேன்-கொல் 1
காத்த 5
காத்தல் 6
காத்தலும் 2
காத்தவள் 1
காத்தாலும் 1
காத்தி 1
காத்திருக்கும் 1
காத்திருந்த 1
காத்து 28
காத்தே 1
காதத்தோர் 1
காதல் 82
காதல 1
காதலம் 5
காதலர் 160
காதலரும் 1
காதலரை 1
காதலரொடு 2
காதலவர் 4
காதலவராக 2
காதலவரும் 1
காதலவரொடும் 1
காதலவன் 1
காதலள் 1
காதலளே 1
காதலன் 21
காதலாய் 1
காதலார் 3
காதலார்கண்ணே 1
காதலால் 1
காதலான் 1
காதலி 32
காதலிக்கும் 1
காதலித்து 5
காதலிப்ப 1
காதலிமாட்டு 1
காதலியின் 1
காதலின் 11
காதலினும் 1
காதலும் 2
காதலென் 1
காதலை 3
காதலொடு 9
காதலோடு 1
காதலோயே 1
காதலோரே 19
காதலோளே 2
காதலோனே 1
காதற்படுக்கும் 1
காதற்றாம் 1
காதன்மை 2
காதில் 6
காதிவிடல் 1
காதின் 9
காதினர் 1
காதினன் 1
காது 8
காந்தட்டே 1
காந்தள் 79
காந்தளும் 1
காந்தளுள்ளும் 1
காப்ப 15
காப்பது 2
காப்பதூஉம் 1
காப்பர் 2
காப்பனர் 1
காப்பார் 3
காப்பார்க்கு 1
காப்பார்க்கும் 1
காப்பாரின் 2
காப்பாரே 1
காப்பாள் 3
காப்பாள 1
காப்பாளர் 2
காப்பாற்றும் 1
காப்பான் 6
காப்பிடுதல் 1
காப்பில் 1
காப்பின் 12
காப்பினள் 1
காப்பினளே 1
காப்பினும் 2
காப்பினை 1
காப்பு 39
காப்பும் 2
காப்பே 3
காப்போர் 4
காப்போரும் 1
காபாலம் 1
காம்பின் 5
காம்பு 11
காம்பொடு 1
காம 31
காமக்கடவுள் 1
காமத்தான் 2
காமத்திற்கு 2
காமத்தின் 1
காமத்து 7
காமத்தை 3
காமம் 122
காமம்-கொல் 1
காமமும் 7
காமமொடு 3
காமமோ 2
காமர் 60
காமரம் 1
காமரு 15
காமவேள் 2
காமற்கு 1
காமன் 7
காமனது 1
காமனும் 1
காமாடார் 1
காமியார் 1
காமின் 1
காமுற்ற 3
காமுற்றது 1
காமுற்றார் 1
காமுற்று 8
காமுறப்படுதலும் 1
காமுறல் 1
காமுறாமை 1
காமுறு 2
காமுறுதல் 2
காமுறுதலும் 2
காமுறுநன் 1
காமுறும் 1
காமுறுவர் 6
காமுறுவானும் 1
காமுறூஉம் 1
காமூர் 2
காய் 110
காய்க்கும் 2
காய்கலாவாகும் 1
காய்குவள் 1
காய்த்த 3
காய்த்திய 1
காய்த்து 2
காய்த்தும் 1
காய்தலின் 1
காய்தலும் 1
காய்தி 1
காய்ந்த 3
காய்ந்தது 1
காய்ந்தாரை 1
காய்ந்தான்கொல் 1
காய்ந்தீயல் 1
காய்ந்தீயார் 1
காய்ந்து 10
காய்ந்தே 1
காய்ப்பினும் 1
காய்பு 1
காய்வது 2
காய்வர் 1
காய்வன 1
காய்வார் 3
காய்வாரோடு 1
காய்வானை 1
காய்வின்கண் 1
காய்வு 2
காய்வோன் 1
காய 8
காயக்கு 1
காயம் 4
காயமும் 2
காயல் 2
காயா 15
காயாதி 1
காயாம் 8
காயாமை 2
காயார் 3
காயாவும் 3
காயான் 1
காயினும் 3
காயும் 14
காயுமே 1
காயேம் 1
காயேமோ 1
கார் 177
கார்-மன் 1
கார்க்கு 2
கார்கோள் 1
கார்த்திகை 3
கார்தான் 1
கார்ப்பார் 1
கார்ப்பு 1
கார 1
காரணத்தின் 2
காரணம் 8
காரணமா 1
காரணமாக 1
காரத்தின் 1
காரம் 1
காரறிவாளர் 1
காரான் 5
காரி 14
காரிகை 18
காரிகையாய் 1
காரிய 1
காரியத்தில் 1
காரியாசான் 1
காரியும் 4
காரியை 1
காரியொடு 1
காரில் 1
காரின் 1
காரினும் 1
காருக 1
காரும் 1
காரென் 1
காரே 3
காரை 1
காரோடன் 1
காரோடு 2
கால் 459
கால்-தோறும் 1
கால்_கழி_கட்டிலில் 1
கால்_வழி 1
கால்கழீஇய 2
கால்கழுவி 1
கால்கிளர்ந்த 1
கால்கிளர்ந்து 2
கால்கிளர 1
கால்கிளரும் 1
கால்கொண்ட 1
கால்கொண்டு 1
கால்கொள்ளும் 1
கால்கோத்து 1
கால்கோள் 1
கால்சீப்ப 1
கால்நோய் 1
கால்மயங்கிய 1
கால்யாத்த 5
கால்யாத்தது 1
கால்யாப்ப 1
கால்வாய் 1
கால்வீழ்த்தன்று 1
கால்வீழ்த்து 6
கால 15
கால_முதல்வனை 1
காலத்தார் 1
காலத்தால் 3
காலத்தில் 1
காலத்தினால் 1
காலத்து 8
காலத்தும் 3
காலத்தொடு 1
காலம் 23
காலமும் 5
காலர் 1
காலரே 1
காலவை 1
காலற்கு 1
காலன் 6
காலன 2
காலனார் 1
காலனும் 2
காலின் 11
காலினால் 1
காலும் 13
காலுள் 1
காலே 6
காலேயம் 1
காலை 115
காலைக்கு 1
காலையது 1
காலையும் 15
காலையொடு 1
காலையோ 1
காலொடு 11
காலோர் 1
காவல் 27
காவல்கொண்டு 1
காவல்கொளற்கு 1
காவல 2
காவலர் 30
காவலரே 1
காவலன் 4
காவலனை 1
காவலின் 3
காவலும் 2
காவற்கு 1
காவா 5
காவாக்கால் 3
காவாத 1
காவாதது 1
காவாதவர் 1
காவாதாள் 1
காவாதான் 1
காவாது 7
காவார் 2
காவார்ஆயினும் 1
காவால் 1
காவான் 1
காவி 5
காவிதி 1
காவியொடு 1
காவிரி 42
காவில் 13
காவின் 13
காவினுள் 1
காவினெம் 1
காவு 3
காவு-தொறும் 2
காவு-தோறு 1
காவும் 4
காவே 1
காவோடு 2
காவோலை 1
காழ் 119
காழ்க்கொள்ளும் 1
காழ்க்கொளினே 1
காழ்கொள 1
காழ்த்த 3
காழ்ப்ப 1
காழ்வை 1
காழ 2
காழக 1
காழகத்து 1
காழகம் 5
காழியர் 1
காழ்இல் 1
காழின் 2
காழும் 1
காழொடு 1
காழோர் 3
காளாம்பி 2
காளை 15
காளைக்கு 3
காளையும் 1
காளையை 2
காளையொடு 11
காற்கு 1
காற்கே 1
காற்று 10
காற்றொடு 1
காற்றோடு 1
காறிப்பு 1
கான் 44
கான்_அமர்_செல்வி 1
கான்யாற்றின் 1
கான்யாற்று 20
கான்யாறு 1
கான்யாறே 1
கான்ற 4
கான்றல் 1
கான்றிட்டன 1
கான்று 10
கான 42
கான_கோழி 1
கானக 13
கானகத்து 1
கானகம் 1
கானத்த 1
கானத்தானே 4
கானத்து 38
கானத்தோர் 1
கானப்பேர் 1
கானம் 103
கானமும் 11
கானமொடு 1
கானல் 145
கானல்வாய் 1
கானலஃதே 1
கானலது 1
கானலானே 4
கானலும் 9
கானலுள் 6
கானலொடு 1
கானவர் 29
கானவன் 24
கானீனன் 1
கானே 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

கா (11)

கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா/குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 27,28
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய – பரி 9/34
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/72
ஊதை உளரும் நறும் தண் கா பேதை – கார்40:30/3
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – குறள்:120 6/1
இரு தலையும் கா கழிப்பார் – பழ:208/4
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு – பழ:354/4

மேல்


காக்க (10)

கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே – குறு 80/7
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் – திணை150:30/3
மனம் காக்க வைத்தார் மருண்டு – திணை150:30/4
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – குறள்:13 2/1
யா காவார்ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் – குறள்:13 7/1
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி – குறள்:14 2/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – குறள்:29 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – குறள்:31 5/1
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே – குறள்:44 4/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1

மேல்


காக்கம் (2)

எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம்/ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் – நற் 170/5,6
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7

மேல்


காக்கவே (1)

கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் – பழ:230/2

மேல்


காக்கிற்பான் (1)

அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5

மேல்


காக்கின் (2)

காக்கின் என் காவாக்கால் என் – குறள்:31 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – குறள்:31 5/1

மேல்


காக்கும் (49)

உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை – திரு 161
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும்/முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 32,33
உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும்/வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 81,82
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – பெரும் 324
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும்/தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 120,121
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 23/4
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு – நற் 201/6
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும்/குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/6,7
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும்/பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின் – நற் 265/4,5
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை – நற் 277/5
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும்/வெண்ணெய் உணங்கல் போல – குறு 58/4,5
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும்/நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/6,7
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் – ஐங் 296/1
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/10
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும்/வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/8,9
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும்/அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ – பரி 9/2,3
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
காக்கும் இடம் அன்று இனி – கலி 63/4
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/53
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும்/கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/8,9
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும்/மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/14,15
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும்/பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற – அகம் 34/8,9
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும்/வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/11,12
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது – அகம் 325/5
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும்/ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/3,4
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் – புறம் 56/9
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த – புறம் 71/17
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை நோக்காது – புறம் 210/1
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/7
காக்கும் திருவத்தவர் – நாலடி:6 7/4
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த – நாலடி:32 10/2
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள்:6 7/1
நிறை காக்கும் காப்பே தலை – குறள்:6 7/2
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – குறள்:43 1/1
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை – குறள்:43 9/1
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும்
பெற்றியார் பேணி கொளல் – குறள்:45 2/1,2
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை – குறள்:55 7/1
முறை காக்கும் முட்டா செயின் – குறள்:55 7/2
உண்ணும் துணை காக்கும் கூற்று – பழ:89/4

மேல்


காக்குவம் (1)

சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால் – நற் 156/5

மேல்


காக்கை (39)

கரும் காக்கை கவவு முனையின் – பொரு 184
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை/தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் – நற் 258/8,9
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை/வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி – நற் 281/1,2
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை/புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய – நற் 343/5,6
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை – ஐங் 391/1
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா – பரி 20/87
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
இல்-வழி படூஉம் காக்கை/கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/16,17
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை/பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/15,16
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் – புறம் 342/1
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி – புறம் 362/17
காக்கை கடிவது ஓர் கோல் – நாலடி:5 1/4
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – குறள்:49 1/1
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – குறள்:53 7/1
காக்கை வெள்ளென்னும் எனின் – ஆசாரக்:69/4
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் – ஆசாரக்:96/1
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1
முயல் விட்டு காக்கை தினல் – பழ:141/4
உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் – பழ:328/4

மேல்


காக்கைக்கு (1)

ஆயிரம் காக்கைக்கு ஓர் கல் – பழ:165/4

மேல்


காக்கையது (1)

விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/6

மேல்


காக்கையும் (2)

வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி – புறம் 238/3
கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் – நாலடி:40 10/1

மேல்


காக்கையே (1)

வில்லொடு காக்கையே போன்று – பழ:193/4

மேல்


காக்கையை (2)

காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4

மேல்


காக்கையொடு (2)

கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர – பதி 30/39

மேல்


காகம் (2)

உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் – நாலடி:29 4/1
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து – கள40:5/2

மேல்


காங்கி (1)

கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற – நான்மணி:59/2

மேல்


காசின் (3)

பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/4
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை – குறு 148/3
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/8

மேல்


காசு (10)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 16
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் – குறு 67/4
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/12
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2

மேல்


காஞ்சி (35)

முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 179
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை – குறு 10/4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் – ஐங் 1/4
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/15
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/4
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/39
மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் – பரி 7/47
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி/பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/3,4
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப – அகம் 56/6
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி – அகம் 286/4
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி/போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/1,2
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் – அகம் 336/9
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் – அகம் 341/9
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி/பூ கதூஉம் இன வாளை – புறம் 18/7,8
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/5
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும் – புறம் 296/1
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி – புறம் 344/8
காமரு காஞ்சி துஞ்சும் – புறம் 351/11
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர – திணை50:33/1
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் – திணை150:139/1
கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் – கைந்:46/1

மேல்


காஞ்சியின் (1)

காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6

மேல்


காஞ்சியும் (2)

மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும்/ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 365/10,11

மேல்


காஞ்சியொடு (1)

மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு/முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/19,20

மேல்


காஞ்சிரம் (2)

கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/4
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1

மேல்


காஞ்சிரை (1)

காஞ்சிரை நட்டுவிடல் – பழ:371/4

மேல்


காட்சி (25)

துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 137
பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி/நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 166,167
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி/ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 20,21
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி/கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 445,446
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி/கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – மலை 49,50
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி/கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் – நற் 25/10,11
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி/ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/7,8
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/3
சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி/மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/4,5
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி/புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ – பரி 65/26
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி/சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/3,4
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி/இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/9,10
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி/கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் – அகம் 215/8,9
எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி/வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/3,4
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி/நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே – புறம் 214/2,3
இடை இல் காட்சி நின்னோடு – புறம் 236/11
நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை – இனிய40:25/3
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
நிரம்பிய காட்சி நினைந்து அறிந்து கொள்க – பழ:143/2
வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/2

மேல்


காட்சிக்கு (1)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – குறள்:39 6/1

மேல்


காட்சியமே (1)

சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே/வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/3,4

மேல்


காட்சியர் (3)

கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார் – குறள்:26 8/1

மேல்


காட்சியவர் (8)

புன்மை இல் காட்சியவர் – குறள்:18 4/2
மாசு அறு காட்சியவர் – குறள்:20 9/2
கடன் அறி காட்சியவர் – குறள்:22 8/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:66 4/2
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:70 9/2
கடன் அறி காட்சியவர் – ஆசாரக்:36/5
மெய்யாய காட்சியவர் – ஆசாரக்:89/3
ஐயம் இல் காட்சியவர் – ஆசாரக்:94/4

மேல்


காட்சியவர்க்கு (1)

மாசு அறு காட்சியவர்க்கு – குறள்:36 2/2

மேல்


காட்சியார் (3)

வாயின் பொய் கூறார் வடு அறு காட்சியார்
சாயின் பரிவது இலர் – நாலடி:16 7/3,4
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் – ஆசாரக்:99/2

மேல்


காட்சியான் (1)

அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1

மேல்


காட்சியின் (3)

பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின்/மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/2,3
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் – புறம் 192/11
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப – முது:2 4/1

மேல்


காட்சியொடு (2)

அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு/நும்மனோரும் மற்று இனையர் ஆயின் – புறம் 210/2,3
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6

மேல்


காட்ட (19)

கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட/கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் – பொரு 100,101
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட/பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 173,174
வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட/இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 26,27
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 177
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட/குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/7,8
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட/நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/6,7
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட/மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/10,11
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட/பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் – பரி 15/39,40
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட/குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/6,7
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட/கறுழ் பொருத செம் வாயான் – புறம் 4/7,8
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட/கழி முரி குன்றத்து அற்றே – புறம் 313/5,6
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட – திணை150:84/1
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – குறள்:118 1/2
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/2,3
நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு – ஏலாதி:79/2,3

மேல்


காட்டக (1)

கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5

மேல்


காட்டதுவே (1)

முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8

மேல்


காட்டல் (2)

நகுவை போல காட்டல்/தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/5,6
அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/19

மேல்


காட்டவும் (3)

காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க – பதி 30/31

மேல்


காட்டவும்_காட்டவும் (1)

காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22

மேல்


காட்டாதார் (1)

கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் – நாலடி:32 9/2

மேல்


காட்டாது (1)

ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1

மேல்


காட்டாதோ (1)

என் உயிர் காட்டாதோ மற்று – கலி 143/21

மேல்


காட்டாய் (3)

என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய்/நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/6,7
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் – கலி 147/58
வழி காட்டாய் ஈது என்று வந்து – திணை150:65/4

மேல்


காட்டாய்ஆயினும் (1)

மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற – திணை150:65/3

மேல்


காட்டாயேல் (2)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல்/வானத்து எவன் செய்தி நீ – கலி மேல்


காட்டார் (1)

அரிவாரை காட்டார் நரி – பழ:244/4

மேல்


காட்டாளர்க்கு (1)

ஒள்ளிய காட்டாளர்க்கு அரிது – பழ:323/4

மேல்


காட்டாறு (1)

ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/7

மேல்


காட்டி (54)

மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி/அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 290,291
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி/பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 191,192
எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி/நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின் – மது 516,517
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி/ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 283,284
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி/வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/8,9
சாந்த ஞெகிழி காட்டி/ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே – நற் 55/11,12
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய – நற் 150/8
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் – நற் 161/11
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் – நற் 173/5
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி/கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/2,3
சொல்லிய வன்மை தெளிய காட்டி/சென்றனர் வாழி தோழி என்றும் – குறு 283/3,4
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி/ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/1,2
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி/மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 47/23,24
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி/ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 78/22
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி/முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 97/17
காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/9
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி/என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி – கலி 139/6
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2
இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் – கலி 143/54
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி/சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 3/12,13
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/19
மௌவல் மா சினை காட்டி/அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/12,13
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி/மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய – அகம் 33/1,2
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி/ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/10,11
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி/படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/10,11
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி/புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 355/10,11
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அறியாதோரையும் அறிய காட்டி/திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/13,14
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் – புறம் 180/11
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/10
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி
மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் – நாலடி:36 4/3,4
கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து – நாலடி:38 2/4
பாம்பிற்கு ஒரு தலை காட்டி ஒரு தலை – நாலடி:38 5/1
தவ்வையை காட்டி விடும் – குறள்:17 7/2
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – குறள்:34 4/1
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு – குறள்:46 4/1
காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி – பழ:39/2
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் – பழ:128/1
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க – பழ:283/2
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து – பழ:353/3,4
தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் – சிறுபஞ்:82/1

மேல்


காட்டிய (8)

பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் – கலி 140/11
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/23
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய/எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/6,7
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
காட்டிய சூட்டினீர் என்று – குறள்:132 3/2

மேல்


காட்டியவள் (1)

கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/20

மேல்


காட்டியும் (1)

மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும்/நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி – புறம் 160/22,23

மேல்


காட்டியோயே (1)

மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7

மேல்


காட்டில் (1)

முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா – இன்னா40:33/2

மேல்


காட்டிவிடும் (4)

புல்லறிவு காட்டிவிடும் – நாலடி:32 4/4
மாசுடைமை காட்டிவிடும் – நான்மணி:97/4
மறைமொழி காட்டிவிடும் – குறள்:3 8/2
உக்கு ஓடி காட்டிவிடும் – பழ:377/4

மேல்


காட்டிற்று (1)

தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/32

மேல்


காட்டினும் (1)

கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் – நாலடி:35 1/3

மேல்


காட்டினை (3)

எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை/நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 43/20
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10

மேல்


காட்டினையாய் (1)

வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய்/மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி மேல்


காட்டீமோ (3)

எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ/காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் – கலி 144/42,43
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் – கலி 147/28

மேல்


காட்டீயாய் (1)

காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் – கலி 144/20

மேல்


காட்டு (50)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு/கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 307,308
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு/ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த – நற் 2/2,3
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – நற் 59/6
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு/ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி – நற் 76/2,3
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு/வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/8,9
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு/நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/3,4
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு/ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/2,3
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு/அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/2,3
பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/10
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு – கலி 89/8
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு/பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி – அகம் 5/8,9
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு/இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/2,3
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு/ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/12,13
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – அகம் 94/12
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு/அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/11,12
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு/ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/5,6
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு/உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/8,9
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு/சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/3,4
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு/அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/6,7
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு/ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/5,6
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் – அகம் 298/10
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/18
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் – அகம் 351/8
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு/உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/10,11
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு/உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/19,20
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
பிறிது ஒன்று இல்லை காட்டு நாட்டேம் என – புறம் 150/19
பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/24
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/11
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/2
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க – நாலடி:5 5/3
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை – ஆசாரக்:46/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் – பழ:367/1
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் – பழ:372/4

மேல்


காட்டு_அகத்து (1)

மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12

மேல்


காட்டு_அகம் (1)

கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம்/வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி மேல்


காட்டுதல் (2)

முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற – கலி 37/4
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் – குறள்:93 9/1

மேல்


காட்டுதும் (1)

யாம்ஆயின் எம் இல்லம் காட்டுதும் தாம்ஆயின் – நாலடி:30 3/1

மேல்


காட்டும் (13)

தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும்/மருங்கில் கொண்ட பலவின் – குறு 365/4,5
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும்/கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 81/5
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும்
பொன்னும் புளி விளங்காய் ஆம் – நாலடி:33 8/3,4
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு – நாலடி:38 5/2
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள்:71 6/1
கடுத்தது காட்டும் முகம் – குறள்:71 6/2
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் – குறள்:96 9/1
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் – குறள்:96 9/1,2
அரும் துயரம் காட்டும் நெறி – திரி:5/4
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி – பழ:264/2
மலை பெயல் காட்டும் துணை – பழ:264/4
பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று – சிறுபஞ்:26/4

மேல்


காட்டுவது (1)

நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17

மேல்


காட்டுவர் (1)

தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18

மேல்


காட்டுவான் (1)

காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – குறள்:85 9/1

மேல்


காட்டுள் (4)

கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள்/துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/11,12
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள்/இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 13 2/3

மேல்


காட்டுளேயானும் (1)

காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் – ஆசாரக்:91/2

மேல்


காட்டே (1)

சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9

மேல்


காட்டொடு (1)

காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் – புறம் 316/2

மேல்


காடி (4)

காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் – பெரும் 57
காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து – நெடு 134
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் – கலி 109/23
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/3

மேல்


காடிக்கும் (1)

உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – குறள்:105 10/2

மேல்


காடியின் (2)

பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப – பொரு 115
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310

மேல்


காடு (100)

காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக – மது 156
காடு கொன்று நாடு ஆக்கி – பட் 283
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – மலை 279
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் – நற் 302/3
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/4
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு/இன்னா என்றிர் ஆயின் – குறு 124/2,3
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 216/2
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
காடு இறந்தனரே காதலர் – ஐங் 311/3
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
காடு நனி கடிய என்ப – ஐங் 335/4
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி – ஐங் 351/3
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ – ஐங் 376/2
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/2
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை – பதி 82/9
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/6
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25
தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் – கலி 20/8
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ – கலி 147/38
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/6
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/13
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/16
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை – அகம் 109/5
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/4
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/12
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் – அகம் 309/9
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/18
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/10
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் – அகம் 364/5
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/5
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் – அகம் 394/13
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா – புறம் 16/15
குன்று மலை காடு நாடு – புறம் 17/3
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய – புறம் 31/10
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17
காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு – புறம் 166/19
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ – புறம் 187/1
காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன் – புறம் 238/5
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/9
காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை – புறம் 257/7
காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும் – புறம் 359/8
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 362/19
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே – புறம் 364/13
காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு – நாலடி:37 1/4
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் – கார்40:2/2
மேனி போல் புல்லென்ற காடு – கார்40:18/4
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/4
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு – ஐந்50:33/4
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
கை வாய நாகம் சேர் காடு – திணை150:13/4
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும் – திணை150:99/1
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/2
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் – ஆசாரக்:45/1
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு – பழ:3/4
காடு உறை வாழ்க்கை கடு வினை மாக்களை – பழ:121/1
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/4
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் – சிறுபஞ்:47/1
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் – சிறுபஞ்:81/1
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர – கைந்:29/2

மேல்


காடும் (4)

காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் – திரு 223
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து – அகம் 383/3
காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன – கார்40:4/2
காடும் உடையது அரண் – குறள்:75 2/2

மேல்


காடே (11)

எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே – பதி 44/23
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
காடே கம்மென்றன்றே அவல – அகம் 23/5
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட – நாலடி:13 1/3

மேல்


காண் (125)

ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி – முல் 56
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் – மலை 270
ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண்/உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/5,6
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண்/தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/5,6
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண்/கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/6,7
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண்/இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/9,10
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு – நற் 384/9
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண்/நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி – நற் 387/9,10
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/5
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – குறு 132/5
காண் இனி வாழி தோழி யாணர் – குறு 171/1
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு – குறு 178/5
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
வருவேம் என்ற பருவம் உது காண்/தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை – குறு 358/4,5
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண்/ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண்/மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் – ஐங் 206/1,2
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண்/நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும் – ஐங் 207/2,3
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண்/கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – ஐங் 453/2,3
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை – பதி 85/7
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண்/தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் – பரி 15/23,24
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண்/சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது – கலி 38/13,14
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண்/மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால் – கலி 38/21,22
கொண்டுநிலை பாடி காண்/நல்லாய் – கலி 51/11
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண்/செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் – கலி 65/12
அன்னதேல் ஆற்றல் காண்/வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் – கலி 94/5
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
கூனி குழையும் குழைவு காண்/யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/33
சாமனார் தம்முன் செலவு காண்/ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
அறிகல்லாய் போறி காண் நீ – கலி 95/26
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண்/அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/23,24
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண்/ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 103/29,30
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண்/பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/48
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண்/பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 111/11
காண்-தக்காய் என் காட்டி காண்/காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/10
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/15
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/34
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண்/கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/11,12
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண்/சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த – கலி 4/13
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் – அகம் 7/11
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என – அகம் 50/12
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/15
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண்/நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை – அகம் 114/8,9
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
காண் இனி வாழி தோழி பானாள் – அகம் 232/1
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/2
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/4
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண்/அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/12,13
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண்/நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/11,12
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண்/வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/3,4
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
நின்றே எறிப பறையினை நன்றே காண்
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் – நாலடி:3 4/2,3
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3
நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண்
மானம் உடையார் மதிப்பு – நாலடி:30 4/3,4
கையார் பிரிவித்தல் காண் – திணை150:5/4
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா – திணை150:19/3
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து – திணை150:34/4
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண்
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் – திணை150:70/1,2
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் – திணை150:70/2
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து – திணை150:74/3
இது காண் என் வண்ணம் இனி – திணை150:74/4
கடுத்த மலை நாடு காண் – திணை150:79/4
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி – திணை150:95/2
நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் – திணை150:98/2
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – குறள்:121 2/1
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – குறள்:130 4/2
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் – திரி:24/1
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை – பழ:261/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு – சிறுபஞ்:63/1
காண் ஈய்த்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:55/4
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:80/4

மேல்


காண்-தக்காய் (1)

காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/9

மேல்


காண்-தொறும் (14)

காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் – நற் 23/5
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும்/நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் – நற் 143/3,4
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/2
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
காண்-தொறும் காண்-தொறும் கலங்க – ஐங் 375/5
காண்-தொறும் காண்-தொறும் கலங்க – ஐங் 375/5
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும்/மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/7,8
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து – அகம் 74/10
கழியும் கானலும் காண்-தொறும் பல புலந்து – அகம் 150/12
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும்/நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை – அகம் 254/7,8
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/7
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/13
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21

மேல்


காண்-தோறும் (4)

நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி – நற் 9/7
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ – நற் 12/7
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5

மேல்


காண்-மதி (2)

காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி – ஐங் 134/1
காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை – ஐங் 140/1

மேல்


காண்-மன் (1)

நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன்/மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே – கலி மேல்


காண்-மார் (7)

நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 443
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/27
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார்/முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 257/13,14
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார்/வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/6,7
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3

மேல்


காண்-மின் (10)

கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின்/பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123,124
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின்/என ஆங்கு – பரி 12/44,45
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின்/பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை – பரி 12/92,93
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின்/செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/39,40
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல் – கலி 147/64

மேல்


காண்_தக (8)

ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக/முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 250,251
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக/கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த – நற் 86/4,5
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக/கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் – கலி 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக/புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/9,10
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக/தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/13,14
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக/நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/8,9
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13

மேல்


காண்_தகு (7)

தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20

மேல்


காண்க (7)

இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/26
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன் – நான்மணி:61/1

மேல்


காண்கம் (6)

முறுவல் இன் நகை காண்கம்/உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/9,10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
காண்கம் வம்மோ தோழி – ஐங் 199/3
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/4
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது – குறள்:131 1/2

மேல்


காண்கம்மே (1)

முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12

மேல்


காண்கமன் (1)

காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள்:127 5/1

மேல்


காண்கலாய் (1)

நெடியது காண்கலாய் நீ அளியை நெஞ்சே – பழ:130/1

மேல்


காண்கிற்பின் (2)

ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின்
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள்:19 10/1,2
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின்
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு – குறள்:44 6/1,2

மேல்


காண்கு (12)

நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே – பதி 16/9
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/16
வள்ளியை என்றலின் காண்கு வந்திசினே – பதி 54/1
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/11
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே – பதி 88/39
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு/அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 142/35
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/33
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக – புறம் 391/14

மேல்


காண்கும் (1)

கோதை பரிபு ஆட காண்கும் – கலி 80/26

மேல்


காண்குவது (1)

குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/15

மேல்


காண்குவம் (8)

தான் வர காண்குவம் நாமே – ஐங் 112/3
நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே – ஐங் 446/2
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/19
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம்/பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/15,16
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/8

மேல்


காண்குவரே (1)

நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே/நின் யான் மறப்பின் மறக்கும் காலை – புறம் 175/2,3

மேல்


காண்குவல் (2)

ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல்/யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே – பதி 73/19,20
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/25

மேல்


காண்குவெம் (2)

காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1

மேல்


காண்குவென் (1)

சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/2

மேல்


காண்குவேன்-மன்னோ (1)

போதரின் காண்குவேன்-மன்னோ பனியொடு – கலி 145/33

மேல்


காண்குவை (2)

சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் – புறம் 227/3

மேல்


காண்குவை-மன்னால் (1)

காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5

மேல்


காண்குவோரும் (1)

கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும்/யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி மேல்


காண்குறின் (2)

நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/8
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த – ஏலாதி:65/1

மேல்


காண்ட (1)

கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7

மேல்


காண்ட_வாயில் (1)

கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில்/ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/7,8

மேல்


காண்டல் (16)

காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு – நற் 313/5
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி – பதி 12/10
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/11
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் – அகம் 66/11
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் – புறம் 133/3
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் – புறம் 135/20
காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய – புறம் 216/2
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:22/1
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:25/1
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:25/2
யானையுடை படை காண்டல் மிக இனிதே – இனிய40:4/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/3
கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே – இனிய40:10/1
குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே – இனிய40:14/1

மேல்


காண்டலின் (3)

முறுவல் காண்டலின் இனிதோ – ஐங் 309/4
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின்/எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/7,8
காண்டலின் உண்டு என் உயிர் – குறள்:122 3/2

மேல்


காண்டலும் (4)

அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே – நற் 147/7
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6
கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ – கலி 150/18
விளியாதான் கூத்தாட்டு காண்டலும் வீழ – திரி:11/1

மேல்


காண்டலே (1)

கண்டதனால் காண்டலே வேண்டுமாம் யாதற்கும் – பழ:348/3

மேல்


காண்டற்கு (3)

காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/7
காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு – நாலடி:37 1/4
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு
வேந்தன் வினாயினான் மாந்தரை சான்றவன் – பழ:153/1,2

மேல்


காண்டிகா (3)

புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா/பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/12,13
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா/வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி மேல்


காண்டிசின் (2)

பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/13
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/36

மேல்


காண்டிரோ (3)

சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என – அகம் 76/9
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14

மேல்


காண்டும் (3)

இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/9
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ – பழ:54/3
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே – பழ:362/3

மேல்


காண்டுமால் (1)

திங்களும் தீங்குறுதல் காண்டுமால் பொங்கி – பழ:15/2

மேல்


காண்டை (4)

பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை/எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை – பரி 12/14,15
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் – கலி 92/60
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1

மேல்


காண்டைப்பாய் (2)

தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா – கலி 87/15
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 89/13

மேல்


காண்தொறும் (5)

காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு – நாலடி:16 9/4
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும்
பீர் நீர்மை கொண்டன தோள் – ஐந்50:2/3,4
இன்பம் பயந்த இளவேனில் காண்தொறும்
துன்பம் கலந்து அழியும் நெஞ்சு – ஐந்50:31/3,4
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும்
நீரோடு அலமரும் கண் – ஐந்70:15/3,4
கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா – திணை150:42/3

மேல்


காண்தோறும் (1)

வளி கலந்து வந்து உறைக்கும் வானம் காண்தோறும்
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் – ஐந்50:5/3,4

மேல்


காண்ப (1)

கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து – நான்மணி:75/3

மேல்


காண்பது (7)

யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/2
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:36 5/2
செம் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:36 8/2
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:43 3/2
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:43 4/2

மேல்


காண்பர் (3)

நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி 110/22
ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி – குறள்:62 10/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர்
அலகு உடை நீழலவர் – குறள்:104 4/1,2

மேல்


காண்பர்-கொல் (1)

இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/4

மேல்


காண்பல் (4)

யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல்/இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/15,16
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல்/அதனால் – கலி மேல்


காண்பவர் (3)

கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் – பரி 12/33
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல் – பரி 12/35
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் – குறள்:38 9/1

மேல்


காண்பவே (2)

உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள் – நாலடி:32 5/3
கடலுள்ளும் காண்பவே நன்கு – பழ:145/4

மேல்


காண்பவோ (1)

கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ/ஆங்கு – கலி மேல்


காண்பாம் (5)

காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு – கலி 142/14
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து – நாலடி:14 7/3
போதராய் காண்பாம் புறவு – திணை50:29/4
வந்தார்க்கே ஆம் என்பார் வாய் காண்பாம் வந்தார்க்கே – திணை150:39/2
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால் – பழ:338/3

மேல்


காண்பாம்-கொல்லோ (1)

காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ/துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி மேல்


காண்பாய் (2)

தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக – கலி 114/10

மேல்


காண்பார் (2)

நோக்கும்-கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார்/தூக்கு இலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து – கலி 3/3

மேல்


காண்பாரின் (1)

கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:28/5

மேல்


காண்பாரும் (1)

பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து – பழ:25/4

மேல்


காண்பான் (3)

புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7
இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ – குறள்:10 9/1
யானை பல் காண்பான் புகல் – பழ:298/4

மேல்


காண்பான்ஆயினும் (1)

ஈன்றாள் பசி காண்பான்ஆயினும் செய்யற்க – குறள்:66 6/1

மேல்


காண்பானோ (1)

நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா – திணை150:19/3

மேல்


காண்பின் (4)

கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின்/கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/6,7
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/8
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் – புறம் 362/8

மேல்


காண்பு (16)

கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் – நெடு 114
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 315
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை – நற் 264/2
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/5
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை – புறம் 119/1
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே – புறம் 133/2
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர – புறம் 211/3
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/9
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – குறள்:2 6/2

மேல்


காண்பு-உழி (1)

இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல் – நற் 216/2

மேல்


காண்புழி (1)

கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் – நான்மணி:62/1

மேல்


காண்பென் (1)

உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1

மேல்


காண்பென்-மன் (1)

என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் – கலி 39/44

மேல்


காண்பேற்கு (1)

ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு/யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/9,10

மேல்


காண்பேன் (2)

அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13

மேல்


காண்போய் (1)

நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் – நற் 251/6

மேல்


காண்போர் (2)

நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/9

மேல்


காண்போரே (1)

பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8

மேல்


காண்மரும் (1)

பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் – மது 513

மேல்


காண்வர (22)

வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர/வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 36,37
நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர/பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 165,166
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 404
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர/மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 698,699
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர/இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/4,5
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர/விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/7,8
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர/கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/7,8
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர/வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/2,3
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே – பதி 89/20
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர/கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி – அகம் 37/11,12
மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர/இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/4,5
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர/ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/22,23
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர/கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/11,12
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர/கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/4,5
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர/சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/2,3
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர/குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/10,11
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/5
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
பாணன் கையது தோலே காண்வர/கடும் தெற்று மூடையின் – புறம் 285/4,5
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர/கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/7,8
கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து – கள40:19/2

மேல்


காண்வரும் (1)

நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் – அகம் 116/7

மேல்


காண (34)

அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண/தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 174,175
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ – பொரு 76
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் – நற் 306/8
காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/11
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/3
கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் – குறு 203/3
காண வந்து நாண பெயரும் – குறு 212/3
புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண/வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 486/3,4
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண/பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 80/3
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண/நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது – கலி 160/17,18
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண/தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் – அகம் 276/8,9
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண/தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/5,6
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண/கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/2,3
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க – நாலடி:5 5/3
எல்லாரும் காண பொறுத்து உய்ப்பர் ஒல்லை – நாலடி:7 6/2
இடும்பை கூர் நெஞ்சத்தார் எல்லாரும் காண
நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/1,2
கேளிரை காண கெடும் – நாலடி:21 1/4
கடன் உடையார் காண புகல் – இன்னா40:11/4
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண
நடந்து சிதையாதி நீ – ஐந்50:42/3,4
வழங்கிய வந்தன்று மாலை யாம் காண
முழங்கி வில் கோலிற்று வான் – ஐந்70:22/3,4
காண புணர்ப்பதுகொல் நெஞ்சு – ஐந்70:32/4
கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி – ஐந்70:66/3
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள்:108 9/2
பலர் காண தோன்றல் மதி – குறள்:112 9/2
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – குறள்:114 10/1
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண
படாஅதி வாழி மதி – குறள்:121 10/1,2
உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும் – குறள்:129 1/1
காண அரிய என் கண் – திரி:71/4

மேல்


காணப்படும் (7)

செய் தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 7/4
செய்தொழிலால் காணப்படும் – நாலடி:35 10/4
எச்சத்தால் காணப்படும் – குறள்:12 4/2
புன்மையால் காணப்படும் – குறள்:19 5/2
வாய்மையான் காணப்படும் – குறள்:30 8/2
நிலையாமை காணப்படும் – குறள்:35 9/2
கூடலின் காணப்படும் – குறள்:133 7/2

மேல்


காணம் (2)

மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே – நாலடி:38 2/3
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே – நாலடி:38 4/2

மேல்


காணல் (2)

காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் – அகம் 220/9
தின்னும் அவர் காணல் உற்று – குறள்:125 4/2

மேல்


காணலரே (2)

பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே/நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே – குறு 355/1,2
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே/எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று – குறு 355/2,3

மேல்


காணலாம் (1)

கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம்
எண் உளவாயின் இறவாவால் எண் உளவா – திணை150:108/1,2

மேல்


காணலென்-கொல் (1)

காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம் – புறம் 260/7

மேல்


காணவும் (4)

காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி – நற் 178/7
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/3
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும்/ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 123/8

மேல்


காணவே (2)

காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி – நாலடி:30 3/2
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே
செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார் – நாலடி:38 4/2,3

மேல்


காணன்மார் (1)

நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/13

மேல்


காணா (32)

மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/9
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா/அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/9,10
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு – குறு 231/4
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
காணா மரப நீயா நினைவ – பரி 3/84
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ – கலி 102/28
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/24
கரை காணா நோயுள் அழுந்தாதவனை – கலி 146/25
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா/சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/9,10
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா/என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/8,9
கனவின் அரியன காணா நனவில் – புறம் 41/11
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
காணாது கழிந்த வைகல் காணா/வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் – புறம் 176/11,12
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை – புறம் 369/20
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா/வாளில் தாக்கான் – புறம் 373/17,18
செலினே காணா வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/8
பேணாமை செய்வது பேதைமை காணா
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த – நான்மணி:22/2,3
கண்டனவும் காணா கெடும் – நான்மணி:40/4
கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென – கள40:11/3
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே – திணை150:60/2
காணா எப்போதுமே கண் – திணை150:153/4
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – குறள்:87 6/1
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – குறள்:129 5/1
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/3
காணா களிக்கும் களி – பழ:256/4

மேல்


காணாக்கால் (2)

காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால்
காணேன் தவறு அல்லவை – குறள்:129 6/1,2
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம் – பழ:213/3

மேல்


காணாத (1)

ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய – குறு 378/1

மேல்


காணாதவர் (1)

காதலர் காணாதவர் – குறள்:122 9/2

மேல்


காணாதவாறு (1)

சாம் மா கண் காணாதவாறு – பழ:233/4

மேல்


காணாதான் (2)

காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – குறள்:85 9/1
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான்
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள்:85 9/1,2

மேல்


காணாது (27)

களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் – நற் 43/10
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/11
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது/பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர் – நற் 222/8,9
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது/குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/2,3
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/8
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது/சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 70/3
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/8
கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/26
கண்ட கனவு என காணாது மாறு-உற்று – கலி 90/23
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து – அகம் 63/10
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது/பாசி தின்ற பைம் கண் யானை – அகம் 91/4,5
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது/சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/2,3
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது/கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/10,11
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது/இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து – புறம் 174/2,3
காணாது கழிந்த வைகல் காணா – புறம் 176/11
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால் – புறம் 196/9
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் – புறம் 208/6
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது/கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் – புறம் 240/11,12
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி – புறம் 370/1
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது/மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/1,2
நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் – திணை150:17/3
பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல் – திணை150:78/2
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/2
காணாது அமையல கண் – குறள்:129 3/2

மேல்


காணாதும் (1)

கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் – திணை150:73/2

மேல்


காணாமல் (1)

மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல்/கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி மேல்


காணாமை (6)

செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை/மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே – பரி 108/59,60
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் – கலி 123/6
தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் – கலி 134/11
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை
நாய் காணின் கல் காணாவாறு – பழ:261/3,4

மேல்


காணாமையின் (1)

அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின்/பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய – பரி மேல்


காணாமோ (2)

காணாமோ என காலின் சிதையா – அகம் 110/19
ஆழியால் காணாமோ யாம் – ஐந்50:43/4

மேல்


காணாய் (11)

கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் – கலி 37/1
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய்/செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/3,4
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய்
வாழ்தலின் ஊதியம் என் உண்டாம் வந்ததே – நாலடி:2 2/2,3
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய்
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற – நாலடி:14 6/2,3
தாமேயும் நாணி தலைச்செல்லார் காணாய்
இளம் பிறை ஆயக்கால் திங்களை சேராது – நாலடி:25 1/2,3
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் – திணை150:55/1
நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய்
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/2,3
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம் – திணை150:66/1
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய்
குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு – திணை150:105/3,4
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் – சிறுபஞ்:36/3

மேல்


காணாயோ (2)

காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் – திணை150:58/2

மேல்


காணார் (7)

காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/2
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் – நாலடி:23 7/2
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் – குறள்:86 7/1
நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார்
என செய்யார் மாணா வினை – பழ:102/3,4
தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார் – பழ:113/2
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் – சிறுபஞ்:22/3
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் – சிறுபஞ்:36/3

மேல்


காணார்-கொல்லோ (1)

காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6

மேல்


காணார்கொல் (2)

பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் – திணை150:120/1
காணார்கொல் இ ஊரவர் – குறள்:122 10/2

மேல்


காணாவாய் (1)

எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய்/பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி மேல்


காணாவாறு (1)

நாய் காணின் கல் காணாவாறு – பழ:261/4

மேல்


காணாள் (3)

காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/4

மேல்


காணாளாய் (1)

நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது – கலி 126/16

மேல்


காணான் (8)

பிழையினை என்ன பிழை ஒன்றும் காணான்/தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் – பரி 37/10
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று – கலி 142/27
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – குறள்:85 9/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – குறள்:86 9/1
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற – பழ:21/1
காத்து உண்பான் காணான் பிணி – சிறுபஞ்:6/4
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான்
ஒளியான் விருந்திற்கு உலையான் எளியாரை – ஏலாதி:46/1,2

மேல்


காணான்கொல் (1)

பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன் – குறள்:120 7/1

மேல்


காணி (2)

முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை – நாலடி:35 6/3
பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் காணி
பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் – பழ:308/2,3

மேல்


காணிகா (2)

கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா/செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி – கலி 105/40,41

மேல்


காணிய (32)

ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 172
சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/10
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/8
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய/அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
காணிய வருதும் யாமே – ஐங் 420/4
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று – பரி 10/46
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய/யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 42/10
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய/மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/16,17
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய/என்று நின் – கலி 147/57
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/11
காணிய செல்லா கூகை நாணி – அகம் 148/9
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/26
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/7
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை – புறம் 303/5
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/3

மேல்


காணியர் (4)

பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர்/அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/5,6
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர்/ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/17,18
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர்/காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/7,8
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர்/மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/3,4

மேல்


காணிரோ (2)

அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும – கலி 9/8
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே – கலி 20/23

மேல்


காணிலியரோ (1)

காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/8

மேல்


காணின் (48)

பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின்/தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 230,231
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின்/முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 247,248
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின்/படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 422,423
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் – ஐங் 84/2
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின்/வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/2,3
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின்/தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/16,17
ஒல்லார் யானை காணின்/நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/16,17
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/8
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்/கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே – கலி 67/12,13
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்/தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே – கலி 77/22,23
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின்/விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/8
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/48
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் – அகம் 60/12
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் – அகம் 301/24
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின்/ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/3,4
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு – புறம் 135/11
அறியுநர் காணின் வேட்கை நீக்கும் – புறம் 154/2
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/5
காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் – நாலடி:9 4/1
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் – நாலடி:14 6/2
திரி அழல் காணின் தொழுப விறகின் – நான்மணி:63/1
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் – நான்மணி:63/2
செறுநரை காணின் சுமக்க இறுவரை – குறள்:49 8/1
காணின் கிழக்காம் தலை – குறள்:49 8/2
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை – குறள்:83 1/1
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின்
நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் – குறள்:104 10/1,2
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் – குறள்:106 1/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 6/1
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் – குறள்:106 7/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – குறள்:108 4/1
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – குறள்:108 9/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – குறள்:112 2/1
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – குறள்:112 4/1
இழித்தக்க காணின் கனா – பழ:182/4
நாய் காணின் கல் காணாவாறு – பழ:261/4
நிலத்து நிலைகொள்ளா காலரே காணின்
உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் – பழ:328/3,4
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் – சிறுபஞ்:23/1
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை – சிறுபஞ்:104/1
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/3
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய – ஏலாதி:22/3
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் – கைந்:28/2

மேல்


காணினும் (10)

வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும்/உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 190,191
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும்/ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று – மலை 239,240
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும்/பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை – நற் 253/1,2
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து – ஐங் 270/4
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/18
காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி – கலி 147/26
செல்வுழிக்கண் ஒரு நாள் காணினும் சான்றவர் – நாலடி:16 4/1
காணினும் காய்வர் எமர் – திணை50:6/4

மேல்


காணீர் (1)

காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/3

மேல்


காணீரோ (3)

யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு – கலி 145/61
ஆட்டன்அத்தியை காணீரோ என – அகம் 236/16
தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ
ஏ மரை போந்தன ஈண்டு – திணை150:1/3,4

மேல்


காணுங்கால் (5)

நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால்
கண் அல்லது இல்லை பிற – குறள்:71 10/1,2
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள்:93 10/1,2
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் – குறள்:129 6/1
யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால்
ஊர் மேற்று அமணர்க்கும் ஓடு – பழ:231/3,4
கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால்
பால் தலை பால் ஊறல் இல் – பழ:333/3,4

மேல்


காணுநர் (8)

கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட – மது 597
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல் – நற் 216/2
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/26
நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே – பரி 11/38
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலைவந்து என் – கலி 139/20
காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி – அகம் 16/8

மேல்


காணுநன் (1)

யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் – நற் 390/7

மேல்


காணும் (15)

செல் மழை இயக்கம் காணும்/நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/11,12
கனவில் காணும் இவளே – ஐங் 234/3
அந்தணர் காணும் வரவு – பரி 2/68
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது – கலி 49/8
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – கலி 60/19
வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் – கலி 80/13
வெரூஉதும் காணும் கடை – கலி 87/2
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
இன் முகம் காணும் அளவு – குறள்:23 4/2
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – குறள்:86 9/2
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று – குறள்:112 2/2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் – சிறுபஞ்:3/1
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/3
வல்லை நாம் காணும் வரவு – கைந்:22/4

மேல்


காணும்-கால் (5)

எவ்வ நோய் யாம் காணும்-கால்/ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/21,22
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால்/சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/14,15
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால்/ஆங்கு – கலி மேல்


காணும்-காலே (4)

இனிதே தெய்ய நின் காணும்-காலே – நற் 230/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்-காலே – நற் 393/13
பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணும்-காலே – குறு 252/8
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16

மேல்


காணும்-காலை (1)

நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை/உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/2,3

மேல்


காணும்_கால் (1)

வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால்/ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி மேல்


காணுமாறு (2)

தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
என்னைகொல் யாம் காணுமாறு – கைந்:54/4

மேல்


காணுமோர்க்கே (1)

செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே/இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/5,6

மேல்


காணூஉ (7)

துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ/நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர – குறி 230,231
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ/அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/2,3
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ/இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 279/2,3
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ/ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/8,9
அங்கு நின்ற என் காணூஉ/சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை – புறம் 377/13,14

மேல்


காணேம் (4)

யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/3
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் – நாலடி:14 2/3
நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய் – திணை150:62/2

மேல்


காணேன் (11)

யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே – நற் 158/2
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை – குறு 31/3
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/4
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன்/நன்று தீது என்று பிற – கலி 208/12
ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/2
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன் – குறள்:117 7/1,2
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – குறள்:129 5/2
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் – குறள்:129 6/1
காணேன் தவறு அல்லவை – குறள்:129 6/2

மேல்


காணேன்-கொல் (1)

கொலைவனை காணேன்-கொல் யான் – கலி 147/25

மேல்


காத்த (5)

பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே – பதி 13/28
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த
குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு – நாலடி:28 10/2,3
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்லது அரசு – குறள்:39 5/1,2
நிரை புறம் காத்த நெடியோனேஆயின் – பழ:345/3

மேல்


காத்தல் (6)

கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/2
எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் – திரி:61/2
வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் – திரி:77/3
தாம் பல் வாய் ஓடி நிறை காத்தல் ஓம்பார் – சிறுபஞ்:53/2
கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால் – சிறுபஞ்:72/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/4

மேல்


காத்தலும் (2)

காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த – நாலடி:28 10/2
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த – குறள்:39 5/1

மேல்


காத்தவள் (1)

அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள்/அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி மேல்


காத்தாலும் (1)

ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் – பழ:205/2

மேல்


காத்தி (1)

கனற்றுபு காத்தி வரவு – பரி 6/86

மேல்


காத்திருக்கும் (1)

தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும்/கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 273,274

மேல்


காத்திருந்த (1)

பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10

மேல்


காத்து (28)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து/ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 490,491
அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து/பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 497,498
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – மலை 279
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 24/9
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு – கலி 44/18
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/25
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/23
வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ – நாலடி:1 9/3
கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் – நாலடி:6 9/3
காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் – நாலடி:36 1/2
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா – இன்னா40:5/1
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து – ஐந்50:14/2
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து – திணை150:114/2
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற – குறள்:6 6/1
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/2
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு – குறள்:65 2/2
மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் – ஆசாரக்:3/2
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் – ஆசாரக்:95/3
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து
தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய – பழ:99/1,2
வழாஅமை காத்து ஓம்பி வாங்கும் எருத்தும் – பழ:155/3
காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார் – பழ:284/1
காத்து உண்பான் காணான் பிணி – சிறுபஞ்:6/4

மேல்


காத்தே (1)

விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10

மேல்


காதத்தோர் (1)

கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1

மேல்


காதல் (82)

கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் – பெரும் 223
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/12
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் – நற் 161/10
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/9
காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை – நற் 268/6
காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை – நற் 268/6
காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு – நற் 313/5
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி – நற் 327/3
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது – குறு 229/3
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே – ஐங் 446/4
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/37
முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல்/அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 9/14
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட – பரி 10/35
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல்/முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 2/9
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய – கலி 69/3
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் – கலி 113/20
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
பொருளே காதலர் காதல்/அருளே காதலர் என்றி நீயே – அகம் 53/15,16
காதல் வேண்டி என் துறந்து – அகம் 55/16
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி – அகம் 138/1
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் – அகம் 220/15
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/6
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி – அகம் 273/14
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி – அகம் 275/10
காதலர் செய்த காதல்/நீ இன்று மறத்தல் கூடுமோ மற்றே – அகம் 301/27,28
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
வாழ்தல் அன்ன காதல்/சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே – அகம் 339/13,14
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு – அகம் 399/4
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா – புறம் 73/12
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் – புறம் 93/6
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு – புறம் 181/2
காதல் பெருமையின் கனவினும் அரற்றும் என் – புறம் 198/7
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே – புறம் 272/3
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/26
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு – புறம் 391/18
காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் – நாலடி:9 6/3
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல்
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட – நாலடி:23 8/2,3
காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு – நாலடி:31 6/3
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் – நாலடி:33 10/3
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் – நாலடி:39 4/1
காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும் – நான்மணி:101/3
ஆகும் அவர் காதல் அவா – ஐந்70:29/4
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர் – திணை150:37/2
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் – குறள்:29 4/1
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் – குறள்:44 10/1
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் – குறள்:93 1/2
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ – குறள்:120 5/1
தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை – குறள்:120 5/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு – குறள்:130 8/2
முழு மக்கள் காதல் அவை – திரி:9/4
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை – திரி:29/2
ஒட்டிய காதல் உமையாள் ஒரு பாலா – பழ:85/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2

மேல்


காதல (1)

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் – குறள்:44 10/1

மேல்


காதலம் (5)

காமுறு தோழி காதலம் கிளவி – நற் 133/8
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/22
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/11
பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி – அகம் 135/6
யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் – குறள்:132 4/1

மேல்


காதலர் (160)

நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி – மது 663
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து – நெடு 71
அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல – நற் 5/7
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே – நற் 79/10
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட – நற் 107/7
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/2
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர்/தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் – நற் 115/7,8
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர்/ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் – நற் 129/1,2
இது-கொல் வாழி தோழி காதலர்/வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/2,3
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி – நற் 174/5
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – நற் 186/10
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர்/அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/6,7
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர்/கேளார்-கொல்லோ தோழி தோள – நற் 214/8,9
சென்றோர் மன்ற நம் காதலர் என்றும் – நற் 226/7
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர்/நீத்து நீடினர் என்னும் புலவி – நற் 237/3,4
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/1,2
செல்ப என்ப காதலர்/ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/8,9
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் – நற் 339/1
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே – நற் 343/10
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர்/புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/11,12
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர்/அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/3,4
காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே – குறு 24/6
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/7
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர்/நல்கார் நயவார் ஆயினும் – குறு 60/4,5
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/5
வாரார் போல்வர் நம் காதலர்/வாழேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 103/5,6
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/1,2
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/3
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் – குறு 157/3
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே – குறு 197/5
இனிய செய்த நம் காதலர்/இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/4,5
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – குறு 255/8
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ – குறு 287/1,2
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/3
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து – குறு 340/1
சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர்/பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து – குறு 341/3,4
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர்/நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே – குறு 380/3,4
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
பாசி அற்றே பசலை காதலர்/தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி – குறு 399/2,3
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/1,2
காதலர் பிரிந்தோர் கையற நலியும் – ஐங் 223/3
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் – ஐங் 235/2
காடு இறந்தனரே காதலர்/நீடுவர்-கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே – ஐங் 311/3,4
இறந்தனரோ நம் காதலர்/மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே – ஐங் 319/3,4
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/உள்ளார்-கொல் நாம் மருள்-உற்றனம்-கொல் – ஐங் 340/1,2
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 431/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 432/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 433/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 434/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 435/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 436/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 437/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 438/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 439/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 440/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
துறந்து அமைகல்லார் காதலர்/மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/3,4
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
வந்தனரால் நம் காதலர்/அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/4,5
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல – பரி 11/116
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/19
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர்/வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 13/23
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை – கலி 16/10
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர்/பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் – கலி 27/5
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர்/புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 32/16
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/7
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர்/பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் – கலி 35/23
காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ – கலி 36/20
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/32
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் – கலி 118/12
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/21
விரைவனர் காதலர் புகுதர – கலி 134/26
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி – கலி 144/69
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/6
பொருளே காதலர் காதல் – அகம் 53/15
அருளே காதலர் என்றி நீயே – அகம் 53/16
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர்/வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/10,11
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/10
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் – அகம் 112/11
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் – அகம் 113/9
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – அகம் 127/18
நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர்/அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/17,18
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர்/கருவி கார் இடி இரீஇய – அகம் 139/17,18
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/11
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் – அகம் 185/5
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/16
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் – அகம் 223/9
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் – அகம் 235/2
ஆள்வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல – அகம் 255/7
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர்/நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/10,11
வரூஉம் என்றனரே காதலர்/வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே – அகம் 285/14,15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர் – அகம் 294/4
காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/27
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர்/வருவர் என்பது வாய்வது ஆக – அகம் 323/2,3
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/1,2
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர்/குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/3,4
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர்/செழு மனை மறக்கும் செவ்வி வேனில் – அகம் 355/7,8
நீடினர்-மன்னோ காதலர் என நீ – அகம் 359/4
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர்/வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/9,10
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/5
கைவிட்டனரே காதலர் அதனால் – புறம் 358/5
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார் – நான்மணி:55/1
ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர்
கூந்தல் வனப்பின் பெயல் தாழ வேந்தர் – கார்40:13/1,2
செல்வம் தரல் வேண்டி சென்ற நம் காதலர்
வல்லே வருதல் தெளிந்தாம் வயங்கிழாய் – கார்40:14/1,2
திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர் – கார்40:15/1
சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி – கார்40:35/1
உள்ளார்கொல் காதலர் ஒண்டொடி நம் திறம் – ஐந்50:4/1
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர்
உள்ளம் படர்ந்த நெறி – ஐந்50:38/3,4
இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர்
ஒன்றாலும் நில்லா வளை – ஐந்70:23/3,4
கள்ளர் வழங்கும் சுரம் என்பர் காதலர்
உள்ளம் படர்ந்த நெறி – ஐந்70:36/3,4
பொருள் நீரார் காதலர் பொய்த்தனர் நீத்தார் – திணை50:11/2
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர்
வந்தார் திகழ்க நின் தோள் – திணை50:21/3,4
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/3
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே – திணை150:100/3
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – குறள்:115 10/1
உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் – குறள்:119 5/1
காதலர் செய்யும் சிறப்பு – குறள்:121 8/2
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு – குறள்:122 1/1
காதலர் நீங்கலர்மன் – குறள்:122 6/2
காதலர் காணாதவர் – குறள்:122 9/2
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து – குறள்:123 4/1
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – குறள்:125 6/1
நெருநற்று சென்றார் எம் காதலர் யாமும் – குறள்:128 8/1
காதலர் இல்லா வழி – குறள்:131 8/2
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் – பழ:393/2
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய் – கைந்:25/3
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர்
சில் – கைந்:28/2,3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3

மேல்


காதலரும் (1)

உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125

மேல்


காதலரை (1)

நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12

மேல்


காதலரொடு (2)

தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/110
காதலரொடு ஆடார் கவறு – பழ:52/4

மேல்


காதலவர் (4)

கற்றாரை காதலவர் – நான்மணி:73/4
கன்றிய காதலவர் – குறள்:29 6/2
நுண்ணியர் எம் காதலவர் – குறள்:113 6/2
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ – குறள்:125 9/1

மேல்


காதலவராக (2)

கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும் – குறள்:113 7/1
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல் – குறள்:113 8/1

மேல்


காதலவரும் (1)

காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து – நாலடி:19 1/2

மேல்


காதலவரொடும் (1)

கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும்/தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் – பரி மேல்


காதலவன் (1)

கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24

மேல்


காதலள் (1)

காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/4

மேல்


காதலளே (1)

யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே/எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/1,2

மேல்


காதலன் (21)

நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/6
காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4
மறக்குவேன்-கொல் என் காதலன் எனவே – நற் 397/9
எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே – ஐங் 156/5
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/2
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன்/நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 65/25,26
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன்/தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 145/49
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 45/13
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன்/வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட – அகம் 117/12,13
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி – அகம் 222/10
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த – அகம் 236/19
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் – நாலடி:39 4/1
ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் – ஐந்50:33/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் – ஐந்50:37/3
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:21 9/1

மேல்


காதலாய் (1)

காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11

மேல்


காதலார் (3)

காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் – நாலடி:8 3/1
காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க – நான்மணி:42/2

மேல்


காதலார்கண்ணே (1)

காதலார்கண்ணே உள – குறள்:110 9/2

மேல்


காதலால் (1)

கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் – பழ:89/1

மேல்


காதலான் (1)

காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி – பரி 24/34

மேல்


காதலி (32)

நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து – நற் 250/8
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி/திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/5,6
காதலி உழையள் ஆக – நற் 356/8
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி/நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு – குறு 120/2,3
மறப்பு அரும் காதலி ஒழிய – குறு 151/5
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை – ஐங் 71/2
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
கொடிதே காதலி பிரிதல் – ஐங் 332/4
காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே – ஐங் 406/2
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர் – ஐங் 407/1
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் – ஐங் 478/3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி – ஐங் 480/3
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே – ஐங் 488/2
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி/உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/18,19
திதலை அல்குல் எம் காதலி/புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே – அகம் 54/21,22
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி/நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/15,16
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி/முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற – அகம் 142/7,8
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி/அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/16,17
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி/மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/24,25
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி/உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/5,6
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/1,2
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி
சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் – நான்மணி:5/1,2
செல்வி உடைய சுரம் நெஞ்சே காதலி ஊர் – கார்40:28/3

மேல்


காதலிக்கும் (1)

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் – குறள்:94 10/1

மேல்


காதலித்து (5)

காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை – கலி 96/18
அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/3
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து
ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு – நாலடி:19 1/2,3
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று – நான்மணி:8/1
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை – நான்மணி:53/2

மேல்


காதலிப்ப (1)

கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2

மேல்


காதலிமாட்டு (1)

கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு
உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் – நான்மணி:7/1,2

மேல்


காதலியின் (1)

புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1

மேல்


காதலின் (11)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 485
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர் – கலி 36/18
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின் – அகம் 310/8
மூதிலாளருள்ளும் காதலின்/தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/5,6
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி – புறம் 373/32
காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின் – ஐந்70:52/1
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் – திரி:86/2
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1

மேல்


காதலினும் (1)

கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் – திணை150:153/2

மேல்


காதலும் (2)

காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ – கலி 36/20
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15

மேல்


காதலென் (1)

யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள் – குறு 51/4

மேல்


காதலை (3)

காதலை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/11
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24
காதலை வாழி மதி – குறள்:112 8/2

மேல்


காதலொடு (9)

அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – ஐங் 475/4
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/13
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/10
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/4
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி – அகம் 305/6
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு/பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப – அகம் 311/7,8
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2

மேல்


காதலோடு (1)

ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20

மேல்


காதலோயே (1)

நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே – ஐங் 148/3

மேல்


காதலோரே (19)

அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே – நற் 392/11
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – குறு 118/5
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5
அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
வாராரோ நம் காதலோரே – குறு 382/6
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
உடன்புணர் கொள்கை காதலோரே – ஐங் 381/5
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 463/5
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/5
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29
வாரார் தோழி நம் காதலோரே/பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 277/20
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே – அகம் 293/14

மேல்


காதலோளே (2)

இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே/முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/1,2
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5

மேல்


காதலோனே (1)

தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5

மேல்


காதற்படுக்கும் (1)

காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் – திரி:93/3

மேல்


காதற்றாம் (1)

கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் – நான்மணி:62/1

மேல்


காதன்மை (2)

காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் – குறள்:51 7/1
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கை அல்லதன்கண் செயல் – குறள்:84 2/1,2

மேல்


காதில் (6)

அலர் தண் தாரவர் காதில்/தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து – பரி 11/95
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 12/88
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22

மேல்


காதிவிடல் (1)

தலை கீழா காதிவிடல் – பழ:300/4

மேல்


காதின் (9)

பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின்/நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 30,31
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின்/கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 709,710
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின்/பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 140,141
குவளை குழை காதின் கோல செவியின் – பரி 11/97
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11
உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த – சிறுபஞ்:35/2

மேல்


காதினர் (1)

சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர்/நல்லவர் கொண்டார் மிடை – கலி மேல்


காதினன் (1)

செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன்/கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 207,208

மேல்


காது (8)

வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 31
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ – குறி 119
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/3
உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் – குறள்:94 10/2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் – சிறுபஞ்:3/1
வாது உவவான் மாதரார் சொல் தேறான் காது தாழ் – ஏலாதி:43/2

மேல்


காந்தட்டே (1)

குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4

மேல்


காந்தள் (79)

சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள்/பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 43,44
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து – பொரு 209
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள்/தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 196,197
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள்/நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் – மலை 519,520
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
நின்ற வேனில் உலந்த காந்தள்/அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/1,2
பறியா குவளை மலரொடு காந்தள்/குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/2,3
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் – நற் 85/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள்/வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/4,5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள்/சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் – நற் 294/7,8
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள்/கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/6,7
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள்/குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/2,3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள்/வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/2,3
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு – குறு 76/1
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் – குறு 167/1
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள்/நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/3,4
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள்/முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/2,3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள்/மெல் இலை குழைய முயங்கலும் – குறு 361/4,5
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் – குறு 373/7
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள்/கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/2,3
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் – ஐங் 254/2
மலர்ந்த காந்தள் நாறி – ஐங் 259/5
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன – ஐங் 293/1
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/36
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய – பதி 67/19
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
மன்றல மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற – பரி 8/25
சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள்/தாய தோன்றி தீ என மலரா – பரி 14/13,14
காந்தள் செறிந்த கவின் – பரி 18/35
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள்/எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை – பரி 39/16
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள்/தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 43/8,9
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள்/போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/15,16
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் – அகம் 18/15
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள்/நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/8,9
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள்/அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/15,16
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள்/தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/11,12
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள்/கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/17,18
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள்/மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/16,17
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது – அகம் 312/5
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 338/7
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள்/அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் – புறம் 90/1,2
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள்/முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/8,9
கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள்/கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு – புறம் 168/2,3
கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால் – நாலடி:29 3/1
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் – ஐந்70:3/2
கண முகை கை என காந்தள் கவின் – திணை50:2/1
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின – திணை50:3/1
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு – திணை150:118/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் – கைந்:9/1

மேல்


காந்தளும் (1)

வேங்கையும் காந்தளும் நாறி – குறு 84/4

மேல்


காந்தளுள்ளும் (1)

கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் – அகம் 152/17

மேல்


காப்ப (15)

பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப/சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 63,64
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப/நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 312,313
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 441
சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப/ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே – குறு 0/5,6
கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி – குறு 356/2
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப/பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/3,4
மீளி முன்பின் காளை காப்ப/முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/2,3
மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும் – பதி 72/5
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப/செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 1/16,17
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப/பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/13,14
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/6
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப/பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/1,2
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/17
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள்:88 8/1

மேல்


காப்பது (2)

தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17

மேல்


காப்பதூஉம் (1)

உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/2

மேல்


காப்பர் (2)

அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை – பழ:91/2
காப்பர் கருதும் இடத்து – சிறுபஞ்:52/4

மேல்


காப்பனர் (1)

கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி – புறம் 337/15

மேல்


காப்பார் (3)

இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார்
வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர் – திணை50:5/1,2
கானம் தலைசெய காப்பார் குழல் தோன்ற – திணை150:122/1

மேல்


காப்பார்க்கு (1)

அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க – ஆசாரக்:47/2

மேல்


காப்பார்க்கும் (1)

காப்பார்க்கும் இல்லை துயில் – நான்மணி:7/4

மேல்


காப்பாரின் (2)

கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின்
வைத்தாரின் நல்லர் வறியவர் பைத்து எழுந்து – நான்மணி:67/1,2
காப்பாரின் பார்ப்பார் மிகும் – பழ:259/4

மேல்


காப்பாரே (1)

காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/2

மேல்


காப்பாள் (3)

மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் – ஐங் 206/2
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் – திணை150:19/2
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் – திணை150:32/3

மேல்


காப்பாள (1)

வியன் பாசறை காப்பாள/வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/25,26

மேல்


காப்பாளர் (2)

மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் – பெரும் 301
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647

மேல்


காப்பாற்றும் (1)

முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு – குறள்:39 8/1

மேல்


காப்பான் (6)

உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான்
வான் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து – குறள்:3 4/1,2
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே – பழ:282/1
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் – பழ:285/1
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் – பழ:285/1

மேல்


காப்பிடுதல் (1)

காப்பிடுதல் புன் மீன் தலை – பழ:128/4

மேல்


காப்பில் (1)

கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1

மேல்


காப்பின் (12)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 151
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின்/புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 41,42
அரும் கடி பெரும் காப்பின்/வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 133,134
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின்/நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – பட் 184,185
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின்/பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே – நற் 351/8,9
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று – பழ:336/4
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின்
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/3,4

மேல்


காப்பினள் (1)

பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள்/சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/2,3

மேல்


காப்பினளே (1)

பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9

மேல்


காப்பினும் (2)

பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும்
பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும் – நான்மணி:89/1,2
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும் – பழ:336/2

மேல்


காப்பினை (1)

விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை/அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 20/19,20

மேல்


காப்பு (39)

செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/43
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் – அகம் 113/5
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15
காப்பு உடைய எழு முருக்கி – புறம் 14/2
காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/10
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க – புறம் 22/13
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/2
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் – நாலடி:37 1/1
காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு – இன்னா40:2/4
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா – இன்னா40:23/1
காப்பு அடைய கோடல் இனிது – இனிய40:6/4
புனமும் அடங்கின காப்பு – திணை50:2/4
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று – திணை150:27/4
கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு – திணை150:32/4
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள்:6 7/1
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – குறள்:79 1/2
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – குறள்:104 8/2
காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் – திரி:47/4
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் – திரி:94/2
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் – பழ:83/2
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை – பழ:320/1
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் – சிறுபஞ்:38/3
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு – ஏலாதி:23/3
வாய் காப்பு கோடல் வனப்பு – ஏலாதி:23/4
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1
கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால – ஏலாதி:54/2

மேல்


காப்பும் (2)

காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/5
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3

மேல்


காப்பே (3)

அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
நிறை காக்கும் காப்பே தலை – குறள்:6 7/2

மேல்


காப்போர் (4)

சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர்/பன்றி_பறையும் குன்றக சிலம்பும் – மலை 343,344
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/8
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் – குறு 276/4
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் – புறம் 28/9

மேல்


காப்போரும் (1)

நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும்/யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் – பரி மேல்


காபாலம் (1)

தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12

மேல்


காம்பின் (5)

பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி – பரி 19/87
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின்/கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/6,7
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின்/கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/14,15
நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின்/வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/12,13
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின்/கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10,11

மேல்


காம்பு (11)

காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/3
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் – அகம் 172/5
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/9
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள்:128 2/1
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் – பழ:148/3
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் – பழ:349/3

மேல்


காம்பொடு (1)

யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு/நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் – அகம் 385/7,8

மேல்


காம (31)

அது-கொல் தோழி காம நோயே – குறு 5/1
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/28
காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து – பரி 10/33
கன்னிமை கனியா கைக்கிளை காம/இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 20/53
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை – கலி 96/18
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை – கலி 99/13
காம நோயின் கழீஇய நெஞ்சம் – கலி 122/22
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
காம கடல் அகப்பட்டு – கலி 139/17
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/61
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் – கலி 145/51
அன்னவோ காம நின் அம்பு – கலி 147/47
காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/15
காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/18
காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே – நாலடி:2 3/3
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே – நாலடி:9 8/2
கெடும் நீரார் காம கலன் – குறள்:61 5/2
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – குறள்:114 4/1
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – குறள்:116 9/1
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள்:117 4/1
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள்:117 7/1
காம நோய் செய்த என் கண் – குறள்:118 5/2
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள்:126 1/1
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய் – குறள்:126 5/1
காம நோய் சொல்லி இரவு – குறள்:128 10/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2

மேல்


காமக்கடவுள் (1)

கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள்/மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி மேல்


காமத்தான் (2)

காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான்
பேணாமை பேணப்படும் – குறள்:87 6/1,2
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான்
பேணியார் பெட்ப செயின் – குறள்:126 7/1,2

மேல்


காமத்திற்கு (2)

கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு – குறள்:129 1/2
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – குறள்:133 10/1

மேல்


காமத்தின் (1)

கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின்
செம்பாகம் அன்று பெரிது – குறள்:110 2/1,2

மேல்


காமத்து (7)

இரு காமத்து இணை ஏரி – பட் 39
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய – நற் 187/5
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது – பரி 9/14
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து/இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என – அகம் 361/6,7
காமத்து காழ்இல் கனி – குறள்:120 1/2

மேல்


காமத்தை (3)

தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
கலந்தவர் காமத்தை கனற்றலோ செய்தாய்-மன் – கலி 148/13
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி – குறள்:126 3/1

மேல்


காமம் (122)

கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9
காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ – நற் 39/3
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும் – நற் 79/7
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/2
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால் – நற் 126/10
மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம் – நற் 185/2
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
மா மலை நாட காமம் நல்கு என – நற் 232/6
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் – நற் 266/5
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/7
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே – நற் 335/11
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து – நற் 353/8
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/2
பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே – குறு 17/4
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம்/மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி – குறு 32/3,4
காமம் ஒழிவது ஆயினும் யாமத்து – குறு 42/1
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/4
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6
வான் தோய்வு அற்றே காமம்/சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே – குறு 102/3,4
கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 136/1
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 136/1
காமம் காமம் என்ப காமம்/அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி – குறு 136/1,2
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/6
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 204/1
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 204/1
காமம் காமம் என்ப காமம்/அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் – குறு 204/1,2
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/5
உடன் உறைவு அரிதே காமம்/குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே – குறு 206/4,5
அளிதோ தானே காமம்/விளிவது மன்ற நோகோ யானே – குறு 212/4,5
ஐதே காமம் யானே – குறு 217/6
நல் அறிவு இழந்த காமம்/வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/5,6
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது – குறு 290/1
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து – குறு 340/1
களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று – குறு 400/2
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம் – பதி 22/1
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம்/ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை – பரி 6/98
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட – பரி 6/103
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம்/வாடற்க வையை நினக்கு – பரி 8/40
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது – பரி 9/14
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ – பரி 10/63
கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும் – பரி 10/69
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/42
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம்/மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/94
சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப – பரி 23/56
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட – கலி 12/16
ஆரா கனை காமம் குன்றத்து நின்னொடு – கலி 93/27
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் – கலி 113/20
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/2
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம்/உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/27,28
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி – கலி 145/3
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண – கலி 145/11
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம்/வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி – கலி 15/1
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம்/கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே – அகம் 128/3,4
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது – அகம் 198/2
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி – அகம் 208/20
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் – அகம் 236/9
காமம் கைம்மிக உறுதர – அகம் 258/14
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து – அகம் 266/8
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/6
காமர் புறவினதுவே காமம்/நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய – அகம் 284/11,12
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் – அகம் 298/18
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/3
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/3
காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ – அகம் 330/10
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/7
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா – புறம் 212/3
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை – நாலடி:5 2/3
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம்
அவற்றினும் அஞ்சப்படும் – நாலடி:9 9/3,4
குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி – நாலடி:9 10/3
ஒளிப்பினும் காமம் சுடும் – நாலடி:9 10/4
உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம் வயங்கு ஓதம் – நாலடி:40 1/2
செறிவுழி நிற்பது காமம் தனக்கு ஒன்று – நான்மணி:28/3
மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் – நான்மணி:39/3
சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும் – நான்மணி:89/3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:24/3
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – குறள்:36 10/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம்
கூடியார் பெற்ற பயன் – குறள்:111 9/1,2
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு – குறள்:111 10/1,2
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – குறள்:114 1/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள்:114 7/1
நிறை அரியர்மன் அளியர் என்னாது காமம்
மறை இறந்து மன்று படும் – குறள்:114 8/1,2
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம்
மறுகில் மறுகும் மருண்டு – குறள்:114 9/1,2
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் – குறள்:115 4/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம்
வெளிப்படும்தோறும் இனிது – குறள்:115 5/1,2
காமம் நுதுப்பேம் எனல் – குறள்:115 8/2
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – குறள்:120 6/1
கள்ளினும் காமம் இனிது – குறள்:121 1/2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – குறள்:121 2/1
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் – குறள்:122 4/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள்:125 7/1
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – குறள்:126 2/1
நிறை உடையேன் என்பேன்மன் யானோ என் காமம்
மறை இறந்து மன்றுபடும் – குறள்:126 4/1,2
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – குறள்:127 4/1
காமம் நிறைய வரின் – குறள்:129 2/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் – குறள்:129 9/1
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று – குறள்:131 6/1,2
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது – குறள்:133 6/1,2
மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 2/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் – முது:10 10/1

மேல்


காமம்-கொல் (1)

காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12

மேல்


காமமும் (7)

யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும்/கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் – நற் 378/1,2
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/109
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா – கலி 12/12
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/7
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ – கலி 142/56
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி 147/14
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – குறள்:117 3/1

மேல்


காமமொடு (3)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு/கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 134,135
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு/உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/3,4
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு/எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி – அகம் 28/1,2

மேல்


காமமோ (2)

உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே – குறு 371/4

மேல்


காமர் (60)

மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர்/துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 282,283
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 422
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் – மது 465
யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர்/அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ – மது 674,675
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை – நற் 145/4
காமர் துணையொடு சேவல் சேர – நற் 162/2
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – நற் 186/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/7
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி – நற் 191/5
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா – நற் 242/9
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் – நற் 250/5
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி – நற் 301/7
காமர் நனி சொல் சொல்லி – நற் 396/10
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி – குறு 0/1
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி – குறு 69/2
கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் – குறு 132/1
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – குறு 255/7
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/4
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர்/மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/2,3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/2
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் – ஐங் 416/3
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் – ஐங் 466/4
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் – பதி 65/9
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர்/பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு – பரி 30/20
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – கலி 39/1
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
காமர் வேனில்-மன் இது – அகம் 37/17
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/8
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் – அகம் 88/10
காமர் சேவல் ஏமம் சேப்ப – அகம் 103/4
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 154/9
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற – அகம் 194/12
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் – அகம் 220/15
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
காமர் புறவினதுவே காமம் – அகம் 284/11
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் – அகம் 317/14
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/2
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை – அகம் 374/15
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/5
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர்/வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/1,2
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/4
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப – புறம் 198/8
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2

மேல்


காமரம் (1)

காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 77

மேல்


காமரு (15)

கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 77
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி – மலை 430
காமரு தகைய கான வாரணம் – நற் 21/8
யாணர் அறாஅ காமரு கவினே – பதி 27/16
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 1/65
காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் – பரி 24/4
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/19
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் – புறம் 218/2
காமரு பழன கண்பின் அன்ன – புறம் 334/1
காமரு காஞ்சி துஞ்சும் – புறம் 351/11
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் – திரி:0/1

மேல்


காமவேள் (2)

எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் – பரி 18/28
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/24

மேல்


காமற்கு (1)

ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு/வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு – கலி மேல்


காமன் (7)

பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/24
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன்/கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 8/4
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்று ஒழுகுவான் – குறள்:120 7/1,2

மேல்


காமனது (1)

மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது/ஆணையால் வந்த படை – கலி மேல்


காமனும் (1)

கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4

மேல்


காமாடார் (1)

காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் – ஏலாதி:58/1

மேல்


காமியார் (1)

காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் – ஏலாதி:58/1

மேல்


காமின் (1)

தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே – சிறுபஞ்:24/3

மேல்


காமுற்ற (3)

அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற/தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 52/1,2
கற்றாரை கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி – திரி:99/1,2

மேல்


காமுற்றது (1)

கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் – நான்மணி:64/1

மேல்


காமுற்றார் (1)

காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள்:114 3/2

மேல்


காமுற்று (8)

இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு – குறு 120/1
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் – இனிய40:24/3
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று
வவ்வார் விடுதல் இனிது – இனிய40:36/3,4
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – குறள்:41 2/2
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/2
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி – திரி:28/2
உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் – திரி:42/3

மேல்


காமுறப்படுதலும் (1)

கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும்/ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 213,214

மேல்


காமுறல் (1)

கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ – கலி 16/12

மேல்


காமுறாமை (1)

கழகத்தால் வந்த பொருள் காமுறாமை
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் – திரி:42/1,2

மேல்


காமுறு (2)

காமுறு தோழி காதலம் கிளவி – நற் 133/8
காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் – திரி:36/3

மேல்


காமுறுதல் (2)

பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா – இன்னா40:36/1
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – குறள்:41 2/1

மேல்


காமுறுதலும் (2)

காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/41
நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் – திரி:57/3

மேல்


காமுறுநன் (1)

காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன்/தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/5,6

மேல்


காமுறும் (1)

கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் – ஏலாதி:4/3

மேல்


காமுறுவர் (6)

இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 4/2
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 10/2
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர்
கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற – நாலடி:32 3/1,2
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய – நான்மணி:102/2
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் – குறள்:40 9/2
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற – குறள்:65 9/1

மேல்


காமுறுவானும் (1)

இறந்துரை காமுறுவானும் இ மூவர் – திரி:92/3

மேல்


காமுறூஉம் (1)

இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை – நாலடி:26 9/2

மேல்


காமூர் (2)

கழுவுள் காமூர் போல – அகம் 135/13
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/12

மேல்


காய் (110)

பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 221
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 267
உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய்/ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 364,365
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய்/நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 400,401
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 691
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 26
காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 13
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் – பட் 17
காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் – பட் 122
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் – மலை 105
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய்/முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/5,6
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய்/உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/1,2
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் – நற் 89/5
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய்/கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் – நற் 113/2,3
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/3
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/5
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/9
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய்/நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/1,2
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே – குறு 196/1
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய்/மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/1,2
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய்/ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் – குறு 293/2,3
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய்/வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/1,2
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/3
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/2
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய்/அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/1,2
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து – ஐங் 381/1
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன – ஐங் 458/1
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/31
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் – கலி 22/20
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் – கலி 43/25
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி – அகம் 5/9
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் – அகம் 54/15
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய்/கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/7,8
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/7
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது – அகம் 155/10
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ – அகம் 221/12
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய்/நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/4,5
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய்/வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/13,14
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/8
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/13
காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன – அகம் 284/1
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய்/உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/16,17
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/12
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/10
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய்/அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/11,12
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய்/நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று – அகம் 335/23,24
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய்/கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/6,7
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி – அகம் 399/14
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே – புறம் 184/1
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் – புறம் 337/14
கான வேம்பின் காய் திரங்க – புறம் 389/2
நல் காய் உதிர்தலும் உண்டு – நாலடி:2 9/4
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் – நாலடி:12 6/4
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே – நாலடி:21 3/3
தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு – நாலடி:21 3/4
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/4
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
மெல் இலை வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் – நான்மணி:82/2
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் – ஐந்70:11/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று – குறள்:10 10/2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் – கைந்:3/2

மேல்


காய்க்கும் (2)

வயல் நிறைய காய்க்கும் வள வயல் ஊர – நாலடி:37 7/3
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார் – சிறுபஞ்:20/1

மேல்


காய்கலாவாகும் (1)

காய்கலாவாகும் நிலா – பழ:47/4

மேல்


காய்குவள் (1)

கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/18

மேல்


காய்த்த (3)

பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின் – ஐங் 4/4
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/5

மேல்


காய்த்திய (1)

காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை – பதி 82/9

மேல்


காய்த்து (2)

கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து/வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/8,9
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து
தன் மேல் குணில் கொள்ளுமாறு – பழ:129/3,4

மேல்


காய்த்தும் (1)

கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும்
வான் உயர் வெற்பன் வருவான்கொல் என் தோழி – திணை50:4/2,3

மேல்


காய்தலின் (1)

தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின்/உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/1,2

மேல்


காய்தலும் (1)

காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11

மேல்


காய்தி (1)

பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – குறள்:125 6/2

மேல்


காய்ந்த (3)

காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ – கலி 120/18
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11

மேல்


காய்ந்தது (1)

காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே – ஆசாரக்:14/3

மேல்


காய்ந்தாரை (1)

காய்ந்தாரை அட்ட களத்து – கள40:32/4

மேல்


காய்ந்தான்கொல் (1)

காய்ந்தான்கொல் நம்கண் கலப்பு – கைந்:9/4

மேல்


காய்ந்தீயல் (1)

காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள் – ஐந்70:7/1

மேல்


காய்ந்தீயார் (1)

கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார்
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ – பழ:16/2,3

மேல்


காய்ந்து (10)

கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை – மலை 373
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் – அகம் 55/1
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை – புறம் 370/9
காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து – நாலடி:7 3/4
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு – ஐந்50:33/4
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/3
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/2

மேல்


காய்ந்தே (1)

அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே/வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி மேல்


காய்ப்பினும் (1)

வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே – நாலடி:21 3/3

மேல்


காய்பு (1)

நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு/அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/11,12

மேல்


காய்வது (2)

வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் – பழ:65/1,2
வாம் மான் தேர் மன்னரை காய்வது எவன்கொலோ – பழ:341/2

மேல்


காய்வர் (1)

காணினும் காய்வர் எமர் – திணை50:6/4

மேல்


காய்வன (1)

காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் – பழ:234/2

மேல்


காய்வார் (3)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1
கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக – பழ:44/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3

மேல்


காய்வாரோடு (1)

கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி – நாலடி:32 5/2

மேல்


காய்வானை (1)

காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் – திரி:4/3

மேல்


காய்வின்கண் (1)

நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா – திரி:54/2

மேல்


காய்வு (2)

மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – குறள்:125 6/2

மேல்


காய்வோன் (1)

உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய் – முது:7 6/1

மேல்


காய (8)

நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 13
தூவொடு மலிந்த காய கானவர் – மலை 155
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய/குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/7,8
வேனில் வெற்பின் கானம் காய/முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை – அகம் 187/16,17
சுவல் அழுந்த பல காய/சில் ஓதி பல் இளைஞருமே – புறம் 139/1,2
கடை குளத்து கயம் காய/பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/4,5

மேல்


காயக்கு (1)

காயக்கு உலோபிக்குமாறு – பழ:167/4

மேல்


காயம் (4)

காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 126
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக – குறு 389/1
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் – நாலடி:12 6/3

மேல்


காயமும் (2)

வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு – புறம் 20/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை – புறம் 30/5

மேல்


காயல் (2)

காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5

மேல்


காயா (15)

பொன் கொன்றை மணி காயா/நல் புறவின் நடை முனையின் – பொரு 201,202
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் – சிறு 165
செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா/விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் – குறி 70,71
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை – ஐங் 412/1
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து – பரி 11/76
காயா மென் சினை தோய நீடி – அகம் 108/14
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய – அகம் 156/10
மணி மண்டு பவளம் போல காயா/அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/13,14
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை – திணை50:21/1
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி – திணை150:107/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள மூத்தாலும் – பழ:399/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார் – சிறுபஞ்:21/1

மேல்


காயாதி (1)

ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா – கலி 89/7

மேல்


காயாம் (8)

பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல – நற் 242/4
காயாம் குன்றத்து கொன்றை போல – நற் 371/1
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 14/2
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு – அகம் 133/8
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/14

மேல்


காயாமை (2)

காயாமை வேண்டுவல் யான் – கலி 82/7
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் – ஏலாதி:15/1

மேல்


காயார் (3)

எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ – குறள்:121 8/1
பட காயார் தம்மேல் குறித்து – ஆசாரக்:59/3
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் – ஆசாரக்:66/1

மேல்


காயாவும் (3)

மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும்/புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 8/3,4

மேல்


காயான் (1)

நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே – பழ:35/2

மேல்


காயினும் (3)

கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும்/கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 137/7,8
காயினும் தான் முந்துறும் – குறள்:71 7/2
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே – பழ:35/2

மேல்


காயும் (14)

கல் காயும் கடு வேனிலொடு – மது 106
பல் வேறு உருவின் காயும் பழனும் – மது 529
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/3
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் – பரி 6/47
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
காயும் தவறு இலேன் யான் – கலி 87/10
காயும் கதம் இன்மை நன்று – நாலடி:7 1/4
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர – திணை150:6/3
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை – குறள்:132 3/1
தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – குறள்:132 9/1
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர் – குறள்:132 10/1
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும்
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே – பழ:234/2,3
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும்
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/1,2

மேல்


காயுமே (1)

என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே
அன்பு இலதனை அறம் – குறள்:8 7/1,2

மேல்


காயேம் (1)

காயேம்/மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி மேல்


காயேமோ (1)

கூறு இனி காயேமோ யாம் – கலி 90/19

மேல்


கார் (177)

கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 377
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் – மது 613
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 162
கார் கரும்பின் கமழ் ஆலை – பட் 9
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி – மலை 362
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு – மலை 483
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/7
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/5
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி – நற் 248/4
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/9
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
கானம் கார் என கூறினும் – குறு 21/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார்/வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/3,4
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
கார் அன்று என்றி ஆயின் – குறு 148/5
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த – குறு 186/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை – குறு 197/2
கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு – குறு 233/4
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/4
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை – குறு 282/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
கார் இது பருவம் ஆயின் – குறு 382/5
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/2
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே – ஐங் 413/3
கார் கலந்தன்றால் புறவே பல உடன் – ஐங் 417/1
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என – ஐங் 441/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/4
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் – ஐங் 451/1
கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே – ஐங் 452/2
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – ஐங் 453/3
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/3
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 455/2
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 461/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய – ஐங் 462/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் – ஐங் 468/2
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப – ஐங் 476/1
வேனில் நீங்க கார் மழை தலைஇ – ஐங் 484/1
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
கார் தொடங்கின்றே காலை – ஐங் 493/3
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப – ஐங் 496/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/3
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் – ஐங் 499/2
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/33
கார் எதிர் பருவம் மறப்பினும் – பதி 24/29
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/4
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
கார் மழை முன்பின் கைபரிந்து எழுதரும் – பதி 83/1
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/3
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் – பரி 7/30
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/10
கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கி தெளிவரல் – பரி 11/72
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – பரி 11/114
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் – பரி 12/15
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/98
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற – பரி 14/1
கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து – பரி 14/17
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன – பரி 14/19
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – பரி 20/10
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக – கலி 98/16
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/5
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது – கலி 146/44
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/7
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் – அகம் 14/20
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார்/வருதும் யாம் என தேற்றிய – அகம் 85/13,14
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
கருவி கார் இடி இரீஇய – அகம் 139/18
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை – அகம் 198/5
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் – அகம் 208/23
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – அகம் 234/1
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/18
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் – அகம் 364/9
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை – அகம் 374/15
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/4
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர் – புறம் 1/1
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் – புறம் 23/3
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே – புறம் 81/2
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை – புறம் 119/1
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/2
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக – புறம் 144/3
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
கார் என செய்தாரும் இல் – நாலடி:11 3/4
கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் – நாலடி:22 7/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே – இனிய40:8/3
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த – கார்40:2/1
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார்
மெல்ல இனிய நகும் – கார்40:14/3,4
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் – கார்40:24/3
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து – கார்40:31/1
கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே – கார்40:32/1
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் – கார்40:41/2
சொல் ஆய்ந்த கூத்தர் கார் சூழ்ந்து – கார்40:41/4
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் – கள40:2/3
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் – ஐந்50:1/4
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் – ஐந்50:2/3
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் – ஐந்50:3/4
கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் – ஐந்50:4/4
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் – ஐந்70:15/3
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி – ஐந்70:17/1
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு – ஐந்70:21/2
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள – ஐந்70:23/2
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் – திணை50:22/4
சென்றார் வருவர் செறிதொடீஇ கார் இஃதோ – திணை50:23/1
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த – திணை50:25/1
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் – திணை50:30/4
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் – திணை150:3/3
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/2
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை – திணை150:91/1
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே – திணை150:100/3
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார்
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/1,2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார்
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் – திணை150:109/1,2
வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர் – திணை150:112/2
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற – திணை150:117/1
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு – திணை150:118/1
உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை – திணை150:119/1
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து – திணை150:121/4
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் – குறள்:29 7/1
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் – திரி:6/3
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை – பழ:351/2
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் – கைந்:8/1
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை – கைந்:25/1
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி – கைந்:27/2
கார் வானம் வந்து – கைந்:29/3
கார் எதிர் வானம் கதழ் எரி – கைந்:32/1
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் – கைந்:34/3
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2

மேல்


கார்-மன் (1)

கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16

மேல்


கார்க்கு (2)

தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று – கார்40:9/1

மேல்


கார்கோள் (1)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7

மேல்


கார்த்திகை (3)

கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட – கார்40:26/1
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே – கள40:17/3

மேல்


கார்தான் (1)

ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான்
எம்தலையே வந்தது இனி – திணை150:107/3,4

மேல்


கார்ப்பார் (1)

கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால – ஏலாதி:54/2

மேல்


கார்ப்பு (1)

கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் – ஐந்70:27/1

மேல்


கார (1)

கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் – கலி 65/7

மேல்


காரணத்தின் (2)

மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே – நாலடி:6 6/3
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – குறள்:53 10/1

மேல்


காரணம் (8)

தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/12
நீட்டித்த காரணம் என் – கலி 83/6
நின்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம் காரணம்
இன்றி பலவும் உள – நாலடி:19 3/3,4
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை – நாலடி:27 5/2
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் – குறள்:27 10/1
காரணம் இன்றி வரும் – குறள்:53 9/2
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் – குறள்:93 9/1
கண்டது காரணம் ஆமாறு – பழ:348/4

மேல்


காரணமா (1)

பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது – திணை150:33/1

மேல்


காரணமாக (1)

பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக/பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் – பரி மேல்


காரத்தின் (1)

காரத்தின் வெய்ய என் தோள் – ஐந்50:24/4

மேல்


காரம் (1)

குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே – திணை150:127/3

மேல்


காரறிவாளர் (1)

கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் – நாலடி:32 1/3

மேல்


காரான் (5)

மன்ற எருமை மலர் தலை காரான்/இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/1,2
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான்/உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது – குறு 181/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான்/நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் – குறு 261/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான்/ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/1,2

மேல்


காரி (14)

காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த – சிறு 110
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் – நற் 320/6
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி/விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 104/21
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி/கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/68
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி/செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/12,13
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/6

மேல்


காரிகை (18)

கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி 11/68
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் – பரி 12/91
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/2
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
கனவு எனப்பட்டது ஓர் காரிகை நீர்த்தே – கலி 92/2
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/41
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் – கலி 118/12
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே – கலி 124/7
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/6
காரிகை வாட துறந்தாரும் வாராமுன் – ஐந்70:21/1
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை
உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள்:58 1/1,2
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து – குறள்:78 7/2
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – குறள்:127 2/2
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள்:128 2/1

மேல்


காரிகையாய் (1)

கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய்
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் – பழ:400/3,4

மேல்


காரிய (1)

கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22

மேல்


காரியத்தில் (1)

காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து – திரி:76/2

மேல்


காரியாசான் (1)

மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான்
சிறுபஞ்சமூலம் செய்தான் – சிறுபஞ்:106/3,4

மேல்


காரியும் (4)

கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும்/மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 104/10,11
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும்/ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி மேல்


காரியை (1)

தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை/ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி மேல்


காரியொடு (1)

காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த – சிறு 110

மேல்


காரில் (1)

குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில்/இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி மேல்


காரின் (1)

கதியிற்றே காரின் குரல் – பரி 8/18

மேல்


காரினும் (1)

நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/5

மேல்


காருக (1)

பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக/புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி மேல்


காரும் (1)

காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் – அகம் 54/3

மேல்


காரென் (1)

காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6

மேல்


காரே (3)

நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் – ஐங் 490/2
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/10

மேல்


காரை (1)

முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப – புறம் 258/1

மேல்


காரோடன் (1)

சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 1/5

மேல்


காரோடு (2)

காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் – ஐந்70:15/3
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் – ஐந்70:21/2,3

மேல்


கால் (459)

கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 82
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி – திரு 252
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால்/வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட – பொரு 86,87
நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் – சிறு 149
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி – சிறு 171
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 179
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால்/செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 102,103
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை – பெரும் 148
பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – பெரும் 183
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால்/கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 204,205
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால்/சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 380,381
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
கால் என்ன கடிது உராஅய் – மது 125
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 287
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் – மது 296
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 300
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 335
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 386
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 388
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் – மது 395
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 441
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர – மது 522
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி – நெடு 15
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 45
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 92
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால்/ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 157,158
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 158
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை – நெடு 184
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை – குறி 153
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 23
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி – பட் 111
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால்/பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 294,295
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி – மலை 117
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் – மலை 265
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால்/நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/1,2
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/2
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால்/அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/4,5
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி – நற் 27/9
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை – நற் 30/7
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால்/தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/3,4
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த – நற் 31/8
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/2
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி – நற் 67/6
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால்/சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று – நற் 103/1,2
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/6
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி – நற் 142/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால்/பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/8,9
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே – நற் 158/3
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை – நற் 162/1
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால்/திரை எழு பௌவம் முன்னிய – நற் 207/10,11
படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/2
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி – நற் 217/4
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால்/அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/4,5
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/5
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால்/குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி – நற் 262/6,7
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/3
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/5
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/7
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த – நற் 295/5
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் – நற் 300/3
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் – நற் 336/2
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல் – நற் 345/3
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி – நற் 366/5
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால்/கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் – நற் 367/4,5
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி – நற் 368/2
கல் அயல் கலித்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 383/1
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 384/1
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி – குறு 7/4
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/4
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/4
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் – குறு 24/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் – குறு 47/1
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன – குறு 122/1
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை – குறு 139/1
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால்/ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/2,3
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/5
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/4
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/3
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து – குறு 274/1
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து – குறு 304/5
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/6
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை – குறு 343/5
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ – குறு 350/5
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே – குறு 355/1
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/2
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால்/சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/1,2
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் – ஐங் 26/2
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/2
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால்/நிறத்தினும் நிழற்றுதல்-மன்னே – ஐங் 35/2,3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் – ஐங் 68/1
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால்/இருவி நீள் புனம் கண்டும் – ஐங் 284/2,3
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால்/காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/1,2
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை – ஐங் 287/1
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய – ஐங் 308/3
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ – ஐங் 331/2
கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே – ஐங் 342/3
பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/2
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/4
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி – ஐங் 383/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/2
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் – ஐங் 410/1
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை – ஐங் 430/1
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர் – பதி 19/1
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் – பதி 19/3
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால்/கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/3,4
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால்/பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/40,41
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் – பதி 33/11
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால்/இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/2,3
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் – பதி 40/17
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால்/பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/7,8
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/13
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல – பதி 84/12
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/8
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என – பரி 3/77
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/68
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது – பரி 8/54
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை – பரி 10/125
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் – கலி 56/1
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால்/கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு – கலி 71/26
வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் – கலி 80/13
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் – கலி 86/19
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு – கலி 98/36
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 105/18
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/60
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ – அகம் 4/2
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/13
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ – அகம் 49/9
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/8
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால்/வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/6,7
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி – அகம் 65/10
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – அகம் 70/11
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து – அகம் 83/5
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால்/தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/2,3
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் – அகம் 91/12
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால்/பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம்