ஔ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒளரதனே 1
ஔவைக்கு 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

ஒளரதனே (1)

ஒளரதனே கேத்திரசன் கானீனன் கூடன் – ஏலாதி:30/3

மேல்


ஔவைக்கு (1)

அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101