ஐ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஐ 33
ஐ_வாய்_அரவின் 1
ஐ_இரு 1
ஐ_இருநூற்று 1
ஐஅறிவும் 1
ஐஇய 4
ஐக்கு 5
ஐக்கும் 1
ஐது 47
ஐதுகொல் 1
ஐதே 1
ஐந்தடக்கல் 1
ஐந்தன் 1
ஐந்தனுள்ளும் 1
ஐந்தால் 2
ஐந்திணை 1
ஐந்தின் 2
ஐந்தினுள் 1
ஐந்தினையும் 1
ஐந்து 15
ஐந்துடன் 2
ஐந்தும் 24
ஐந்தை 1
ஐம் 21
ஐம்_கூந்தல் 5
ஐம்பதின்மரும் 2
ஐம்பதின்மரொடு 1
ஐம்பதும் 1
ஐம்பால் 31
ஐம்பாலாய் 3
ஐம்பாலார் 2
ஐம்பாலாள் 1
ஐம்புலத்து 1
ஐம்புலனும் 1
ஐய 52
ஐயத்தால் 1
ஐயத்தின் 1
ஐயப்படாமை 1
ஐயப்படாஅது 1
ஐயப்படும் 1
ஐயப்பாடு 1
ஐயம் 18
ஐயமே 2
ஐயர் 15
ஐயர்க்கு 2
ஐயர்க்கும் 1
ஐயரும் 2
ஐயவி 14
ஐயள் 3
ஐயன்மார் 3
ஐயனை 1
ஐயும் 2
ஐயுறவும் 1
ஐயுறாது 1
ஐயென 9
ஐயை 3
ஐயோ 1
ஐவகை 3
ஐவர் 5
ஐவர்கள் 1
ஐவரால் 1
ஐவரினும் 1
ஐவரும் 2
ஐவருள் 1
ஐவரையும் 2
ஐவரொடு 1
ஐவரோடு 1
ஐவன 4
ஐவனம் 9

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

ஐ (33)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய – நற் 136/4
என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ – குறு 24/2
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் – ஐங் 110/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ/தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின – ஐங் 201/1,2
ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து – பரி 15/26
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர் – பரி 24/12
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று – கலி 55/9
ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13
இன்று நன்று என் ஐ அணி – கலி 91/5
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு – அகம் 38/15
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ – அகம் 289/13
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ/நுண் பல் கருமம் நினையாது – புறம் 104/4,5
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய் – நாலடி:6 9/2
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும் – கள40:26/3
ஐ வாய நாகம் புறம் எல்லாம் ஆயுங்கால் – திணை150:13/3
ஐ உணர்வு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:36 4/1

மேல்


ஐ_வாய்_அரவின் (1)

ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13

மேல்


ஐ_இரு (1)

ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3

மேல்


ஐ_இருநூற்று (1)

ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9

மேல்


ஐஅறிவும் (1)

ஐஅறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல் – திரி:61/1

மேல்


ஐஇய (4)

ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 413
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய/தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 8/8,9

மேல்


ஐக்கு (5)

ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு/பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே – குறு 203/5,6
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/2
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு/உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/5,6

மேல்


ஐக்கும் (1)

எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/3

மேல்


ஐது (47)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 7
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென – நற் 143/1
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட – நற் 344/1
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/17
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு-உறுத்த – அகம் 224/12
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/12
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே – கள40:33/3

மேல்


ஐதுகொல் (1)

ஐதுகொல் ஆன்றார் தொடர்பு – திணை50:41/4

மேல்


ஐதே (1)

ஐதே காமம் யானே – குறு 217/6

மேல்


ஐந்தடக்கல் (1)

அருளுடைமை கொல்லாமை ஐந்தடக்கல் வாய்மை – பழ:401/1

மேல்


ஐந்தன் (1)

அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள்:35 3/1

மேல்


ஐந்தனுள்ளும் (1)

முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும்/ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – பரி மேல்


ஐந்தால் (2)

மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/2
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2

மேல்


ஐந்திணை (1)

ஐந்திணை ஐம்பதும் ஆர்வத்தின் ஓதாதார் – ஐந்50:51/3

மேல்


ஐந்தின் (2)

சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின்
வகை தெரிவான்கட்டே உலகு – குறள்:3 7/1,2
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின்
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/1,2

மேல்


ஐந்தினுள் (1)

அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள்
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் – சிறுபஞ்:63/2,3

மேல்


ஐந்தினையும் (1)

அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

மேல்


ஐந்து (15)

மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என – பரி 3/78
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் – திணை150:8/3
ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை – திணை150:104/1
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க – குறள்:1 6/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள்:13 6/1
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள்:74 8/2
ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் – குறள்:99 3/2
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/3
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் – சிறுபஞ்:104/3
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் – ஏலாதி:77/3

மேல்


ஐந்துடன் (2)

ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே – பரி 13/22
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 2/2

மேல்


ஐந்தும் (24)

நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும்/அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/15,16
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும்/ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 13/44
குலம் தவம் கல்வி குடிமை மூப்பு ஐந்தும்
விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம் சான்ற – நாலடி:34 3/1,2
உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் – குறள்:3 4/1
ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள்:28 1/2
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும்
இருள் தீர எண்ணி செயல் – குறள்:68 5/1,2
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும்
அடையாவாம் ஆயம் கொளின் – குறள்:94 9/1,2
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென – ஆசாரக்:6/2
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/2
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும்
பரப்பற்க பந்தரகத்து – ஆசாரக்:45/2,3
கிடக்கையோடு இ ஐந்தும் என்ப தலை சென்றார்க்கு – ஆசாரக்:54/2
வகை இல் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும்
புணரார் பெரியாரகத்து – ஆசாரக்:70/2,3
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய – சிறுபஞ்:22/2
உற்றானும் அல்லானும் ஐந்தும் உணர்வான் நாள் – சிறுபஞ்:42/3
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் – சிறுபஞ்:43/2
ஆய்ந்தன ஐந்தும் அரணா உடையானை – சிறுபஞ்:47/3
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும்
தலைமகனை தாழ்க்கும் மருந்து – சிறுபஞ்:51/3,4
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும்
தாம் பல் வாய் ஓடி நிறை காத்தல் ஓம்பார் – சிறுபஞ்:53/1,2
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/3
பகையொடு பாட்டு உரை என்று ஐந்தும் தொகையொடு – சிறுபஞ்:83/2
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/3
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய – சிறுபஞ்:92/3

மேல்


ஐந்தை (1)

ஐந்தை அனைத்தானும் ஆற்றிய காலத்து – நாலடி:33 9/3

மேல்


ஐம் (21)

ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 326
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் – பரி 8/22
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை – பரி 20/50
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/2
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான் – திணை150:107/3
ஐம் குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:97/1
ஐம் பூதம் பார்ப்பார் பசு திங்கள் நாயிறு – ஆசாரக்:15/1
ஐம் பூதம் அன்றே கெடும் – ஆசாரக்:15/3
சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும் – ஆசாரக்:65/2
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு – ஏலாதி:11/3

மேல்


ஐம்_கூந்தல் (5)

பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3

மேல்


ஐம்பதின்மரும் (2)

ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 415
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/15

மேல்


ஐம்பதின்மரொடு (1)

போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/5

மேல்


ஐம்பதும் (1)

ஐந்திணை ஐம்பதும் ஆர்வத்தின் ஓதாதார் – ஐந்50:51/3

மேல்


ஐம்பால் (31)

உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால்/மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 30,31
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்/துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/5,6
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் – நற் 100/4
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால்/தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/7,8
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால்/ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/4,5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால்/அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 57/1,2
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால்/பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 8/15,16
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்/மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/20,21
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால்/சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது – அகம் 145/18,19
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால்/நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/3,4
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/4
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால்/தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/5,6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால்/பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/23,24
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால்/கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/3,4
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால்/நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/12,13
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21

மேல்


ஐம்பாலாய் (3)

வணர் ஒலி ஐம்பாலாய் வல் வருதல் கூறும் – கார்40:11/2
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
வளை ஒலி ஐம்பாலாய் வாங்கியிருந்து – பழ:253/3

மேல்


ஐம்பாலார் (2)

மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39
வணர் ஒலி ஐம்பாலார் வஞ்சித்தல் இன்னா – இன்னா40:14/1

மேல்


ஐம்பாலாள் (1)

வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23

மேல்


ஐம்புலத்து (1)

ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – குறள்:5 3/2

மேல்


ஐம்புலனும் (1)

கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்டொடி கண்ணே உள – குறள்:111 1/1,2

மேல்


ஐய (52)

ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி – நற் 46/4
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் – நற் 71/6
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை – நற் 124/4
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு – நற் 266/7
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/9
நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம் – நற் 318/1
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/6
தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/2
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/3
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
சென்றனள் என்றிர் ஐய/ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/4,5
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி – ஐங் 441/1
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய/கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 7/4
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/2
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய/அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 22/11,12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய/குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/17,18
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/15
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
ஐய எமக்கு நின் மார்பு – கலி 68/25
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை – அகம் 92/5
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய/சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே – அகம் 143/8,9
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை – அகம் 307/6
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா – அகம் 313/5
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் – நாலடி:35 10/2
வேட்ட முனைவயின் சேறிரோ ஐய நீர் – ஐந்50:34/3
வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர் – திணை50:5/2
ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் – திணை50:6/3
போந்தது இல் ஐய களிறு – திணை50:8/4
ஆற்றும்கொல் ஐய நடந்து – திணை50:20/4
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1

மேல்


ஐயத்தால் (1)

ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை – கலி 91/7

மேல்


ஐயத்தின் (1)

ஐயத்தின் நீங்கி தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் – குறள்:36 3/1

மேல்


ஐயப்படாமை (1)

அலையாமை ஐயப்படாமை நிலையாமை – ஏலாதி:40/2

மேல்


ஐயப்படாஅது (1)

ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – குறள்:71 2/1

மேல்


ஐயப்படும் (1)

குலத்தின்கண் ஐயப்படும் – குறள்:96 8/2

மேல்


ஐயப்பாடு (1)

ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று – குறள்:59 7/2

மேல்


ஐயம் (18)

ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் – பதி 21/16
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் – கலி 147/50
ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன் – அகம் 303/16
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் – புறம் 43/12
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் – புறம் 216/5
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் – நாலடி:10 9/3
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் – குறள்:85 5/2
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் – ஆசாரக்:38/2
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் – ஆசாரக்:38/3
ஐயம் இல் காட்சியவர் – ஆசாரக்:94/4
பள்ளியுள் ஐயம் புகல் – பழ:140/4
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
பிடி பிச்சை பின் இறை ஐயம் கூழ் கூற்றோடு – சிறுபஞ்:62/1

மேல்


ஐயமே (2)

ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை – ஏலாதி:70/1
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் – ஏலாதி:70/2

மேல்


ஐயர் (15)

இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் – நற் 127/5
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர்/சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/4,5
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
ஐயர் வாய்பூசுறார் ஆறு – பரி 24/63
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர்/காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/7,8
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய – அகம் 240/6
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர்/புலி மருள் செம்மல் நோக்கி – அகம் 259/16,17
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர்/பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/16,17
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர்/கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/4,5
நல் யானை நின் ஐயர் கூட்டுண்டு செல்வார்தாம் – திணை150:22/2

மேல்


ஐயர்க்கு (2)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22

மேல்


ஐயர்க்கும் (1)

ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17

மேல்


ஐயரும் (2)

தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும்/தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 338/2

மேல்


ஐயவி (14)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி/ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 287,288
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில – பதி 16/4
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி/கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/23,24
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/4
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/2
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை – புறம் 342/9
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின் – புறம் 358/4

மேல்


ஐயள் (3)

வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய – நற் 146/10
ஐயள் அரும்பிய முலையள் – ஐங் 255/3

மேல்


ஐயன்மார் (3)

ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/34
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை – திணை150:20/2
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார்
பொல்லாதது என்பது நீ பொருந்தாய் எல்லார்க்கும் – திணை150:88/1,2

மேல்


ஐயனை (1)

ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5

மேல்


ஐயும் (2)

அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும்/களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/3,4
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9

மேல்


ஐயுறவும் (1)

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 10/1,2

மேல்


ஐயுறாது (1)

ஐயுறாது ஆடுக நீர் – ஆசாரக்:10/5

மேல்


ஐயென (9)

நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் – குறு 261/4
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென/அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/4,5
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/5
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/10
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/7
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய – அகம் 305/2
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென/நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை – அகம் 319/6,7
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/29

மேல்


ஐயை (3)

கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/4
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6

மேல்


ஐயோ (1)

ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே – புறம் 255/1

மேல்


ஐவகை (3)

ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் – கலி 22/13
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17
ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க – ஆசாரக்:48/2

மேல்


ஐவர் (5)

ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 417
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/2

மேல்


ஐவர்கள் (1)

தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6

மேல்


ஐவரால் (1)

ஐவரால் தானே வினை கெடும் பொய்யா – நான்மணி:43/2

மேல்


ஐவரினும் (1)

அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3

மேல்


ஐவரும் (2)

ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும்/திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 280/3

மேல்


ஐவருள் (1)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254

மேல்


ஐவரையும் (2)

இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே – சிறுபஞ்:39/3
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும்
சாரார் பகை போல் சலித்து – சிறுபஞ்:40/3,4

மேல்


ஐவரொடு (1)

ஈர்ஐம்பதின்மரும் போர் எதிர்த்து ஐவரொடு
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/2,3

மேல்


ஐவரோடு (1)

அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13

மேல்


ஐவன (4)

ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/4
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4

மேல்


ஐவனம் (9)

வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் – மலை 115
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 100/1
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் – ஐங் 267/3
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் – புறம் 172/6
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி – ஐந்70:12/1
அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது – திணை150:8/1
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் – திணை150:19/2

மேல்