ஏ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 16
ஏ-மதி 4
ஏஎ 9
ஏஎய் 4
ஏஎர் 15
ஏஎறு 3
ஏக்கழுத்தம் 2
ஏக்கழுத்து 1
ஏக்கற்ற 1
ஏக்கற்று 2
ஏக்கற்றும் 1
ஏக்கறூஉம் 1
ஏக்கு 1
ஏக 1
ஏகல் 4
ஏகார் 1
ஏகி 5
ஏகினான் 1
ஏகினும் 2
ஏகினை 1
ஏகு 6
ஏகு-மதி 3
ஏகு-மின் 1
ஏகுதற்கு 1
ஏகுதி 1
ஏகும் 4
ஏகும்-மார் 1
ஏகுமாம் 1
ஏகுவர் 1
ஏகுவர்-கொல்லோ 1
ஏகுவனர் 2
ஏங்க 1
ஏங்கன்மின் 1
ஏங்கி 13
ஏங்கினள் 1
ஏங்கு 2
ஏங்குபவர்க்கு 1
ஏங்கும் 1
ஏங்குவனர் 1
ஏச 1
ஏசற்று 1
ஏசு 2
ஏசுப 1
ஏசும் 1
ஏசுவரோ 1
ஏட்டு 1
ஏட்டை 1
ஏடா 2
ஏடி 1
ஏடு 1
ஏண் 4
ஏணி 15
ஏணிப்படுகால் 1
ஏணியும் 1
ஏத்த 16
ஏத்தப்படும் 1
ஏத்தமும் 1
ஏத்தல் 1
ஏத்தவும் 1
ஏத்தி 38
ஏத்தினம் 1
ஏத்தினர் 2
ஏத்தினென் 1
ஏத்தினேம் 1
ஏத்து 1
ஏத்துகம் 4
ஏத்துகு 1
ஏத்துதல் 1
ஏத்தும் 8
ஏத்துமவை 1
ஏத்துவாம் 1
ஏத்துவென் 1
ஏதப்பாடு 2
ஏதம் 17
ஏதமால் 1
ஏதமும் 1
ஏதமோ 1
ஏதில் 13
ஏதில்_மாக்கள் 2
ஏதில 6
ஏதிலர் 5
ஏதிலவரும் 1
ஏதிலவரை 1
ஏதிலன் 1
ஏதிலா 1
ஏதிலாட்டி 1
ஏதிலார் 19
ஏதிலார்க்கு 1
ஏதிலாள் 2
ஏதிலாளர் 2
ஏதிலாளற்கு 1
ஏதிலாளன் 2
ஏதிலாளனும் 1
ஏதிலாளனை 1
ஏதிலான் 4
ஏதின்மை 1
ஏது 8
ஏந்த 2
ஏந்தல் 6
ஏந்தி 35
ஏந்திய 29
ஏந்தியது 1
ஏந்தினவை 1
ஏந்தினாள் 1
ஏந்தினும் 1
ஏந்து 87
ஏந்துவன் 1
ஏந்துவோர் 1
ஏம 22
ஏமத்து 3
ஏமத்தை 1
ஏமம் 36
ஏமரா 2
ஏமராது 1
ஏமல் 1
ஏமாக்க 1
ஏமாக்கல் 1
ஏமாந்த 2
ஏமாந்தன்று 1
ஏமாந்து 3
ஏமாந்தோம் 1
ஏமாப்ப 6
ஏமாப்பு 8
ஏமார்த்து 1
ஏமார்ந்த 1
ஏமார்ந்தனம் 1
ஏமார்ந்திருந்தாரே 1
ஏமார்ப்ப 2
ஏமாரார் 1
ஏமாற்றல் 1
ஏமுற்ற 3
ஏமுற்றவரினும் 1
ஏமுற்றன்று 2
ஏமுற்றாய் 2
ஏமுற்றார் 3
ஏமுற்றாள் 1
ஏமுற்றான் 1
ஏமுற்று 4
ஏமுற 12
ஏமுறு 13
ஏமுறுதல் 1
ஏமுறுநர் 1
ஏமுறுவல் 1
ஏய் 2
ஏய்க்கும் 37
ஏய்தந்தார் 1
ஏய்தருவேம் 1
ஏய்ந்த 1
ஏய்ந்து 2
ஏய்ப்ப 29
ஏய்ப்பர் 1
ஏய 6
ஏயள்-மன் 1
ஏயிற்றார் 1
ஏயினம் 1
ஏயினர் 1
ஏயினை 1
ஏயுங்கால் 1
ஏயும் 2
ஏர் 142
ஏர்_நுதால் 1
ஏர்தர 6
ஏர்தரல் 1
ஏர்தரு 2
ஏர்தரும் 4
ஏர்பு 30
ஏர 1
ஏரகத்து 1
ஏரால் 1
ஏராளர் 1
ஏரி 2
ஏரின் 3
ஏரின்_வாழ்நர் 2
ஏரினும் 1
ஏருடையான் 1
ஏரும் 2
ஏரோர்க்கு 1
ஏல்-தொறும் 1
ஏல 1
ஏலா 5
ஏலாத 1
ஏலாதார்மாட்டும் 1
ஏலாதான் 1
ஏலாது 1
ஏலாமை 3
ஏலாமைக்கு 1
ஏலார் 1
ஏவ 1
ஏவது 1
ஏவல் 20
ஏவல்_இளையரொடு 1
ஏவல்பாற்று 1
ஏவலாள் 1
ஏவலாளனும் 1
ஏவலின் 4
ஏவவும் 1
ஏவா 1
ஏவாது 1
ஏவாமை 1
ஏவான் 1
ஏவி 2
ஏவியது 1
ஏவின 1
ஏவொடு 1
ஏழ் 19
ஏழ்-காறும் 1
ஏழக 2
ஏழாய் 1
ஏழில் 4
ஏழிற்குன்றம் 1
ஏழின் 2
ஏழு 2
ஏழும் 3
ஏழை 9
ஏழைதான் 1
ஏழையர் 1
ஏழையாம் 1
ஏழையார் 2
ஏழையும் 1
ஏழையை 2
ஏற்க 1
ஏற்கும் 3
ஏற்ப 12
ஏற்பர் 1
ஏற்பவும் 1
ஏற்பாய் 1
ஏற்பார் 1
ஏற்பார்க்கு 1
ஏற்பாரை 1
ஏற்பிக்க 1
ஏற்பிக்கும் 1
ஏற்பில் 1
ஏற்பினனே 1
ஏற்பினும் 1
ஏற்ற 27
ஏற்றத்து 2
ஏற்றத்தோடு 1
ஏற்றம் 1
ஏற்றல் 2
ஏற்றலின் 1
ஏற்றவர் 1
ஏற்றவரை 1
ஏற்றவும் 1
ஏற்றன்று 2
ஏற்றனர் 1
ஏற்றார் 2
ஏற்றார்க்கு 1
ஏற்றார்கட்கு 1
ஏற்றாரை 1
ஏற்றான் 1
ஏற்றி 13
ஏற்றிய 1
ஏற்றியல் 1
ஏற்றின் 10
ஏற்றினார் 1
ஏற்று 52
ஏற்று-மின் 1
ஏற்று_இனம் 2
ஏற்றுக்கொண்ட 1
ஏற்றுக்கொள 1
ஏற்றுக 1
ஏற்றுதும் 1
ஏற்றும் 3
ஏற்றுவார் 1
ஏற்றெழுந்து 3
ஏற்றை 41
ஏற்றையொடு 2
ஏற்றொடு 8
ஏற 3
ஏறட்ட 1
ஏறல் 1
ஏறலின் 2
ஏறலும் 1
ஏறற்க 1
ஏறா 2
ஏறா_ஏணி 1
ஏறாது 1
ஏறார் 4
ஏறி 72
ஏறிய 7
ஏறியது 1
ஏறியும் 1
ஏறினார் 2
ஏறினாள் 1
ஏறினும் 1
ஏறு 117
ஏறுக 1
ஏறுண்டு 1
ஏறுதல் 1
ஏறும் 9
ஏறுமாம் 1
ஏறுமாறு 1
ஏறுவ 2
ஏறுவது 1
ஏறுவோர் 1
ஏறே 9
ஏறைக்கு 1
ஏறொடு 11
ஏறோடு 3
ஏன்ற 1
ஏன்றன்றே 1
ஏன்று 3
ஏனம் 5
ஏனல் 47
ஏனல்வாய் 1
ஏனலும் 2
ஏனலுள் 2
ஏனற்கு 1
ஏனாதிப்பாடியம் 1
ஏனுலகத்துஆயின் 1
ஏனை 22
ஏனைய 1
ஏனையவர் 1
ஏனையான் 1
ஏனோர் 2
ஏனோர்க்கும் 1
ஏனோரும் 1
ஏனோன் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

ஏ (16)

ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக – நற் 61/3
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/8
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
ஏ மரை போந்தன ஈண்டு – திணை150:1/4
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப – பழ:68/3
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் – பழ:127/3
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு – பழ:354/4
ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் – கைந்:18/2

மேல்


ஏ-மதி (4)

ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/5
ஏ-மதி வலவ தேரே – ஐங் 485/3
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை – அகம் 134/9

மேல்


ஏஎ (9)

ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – பரி 3/62
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
ஆயின் ஏஎ/பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 62/1
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா – கலி 89/7
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ/பேயும் பேயும் துள்ளல்-உறும் என – கலி 111/2

மேல்


ஏஎய் (4)

கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய்/வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/13,14
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/8
ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் – பழ:205/2

மேல்


ஏஎர் (15)

இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் – நற் 300/10
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் – ஐங் 72/3
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா – பதி 26/1
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் – கலி 109/17
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
சாயினும் ஏஎர் உடைத்து – கலி 112/25
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர்/சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 2/11
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – குறள்:106 3/2
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள்:110 8/1
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை – குறள்:131 5/1

மேல்


ஏஎறு (3)

மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு/உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/11,12
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு/பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/1,2
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு/நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/7,8

மேல்


ஏக்கழுத்தம் (2)

மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு – ஆசாரக்:91/1
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான் – சிறுபஞ்:3/2

மேல்


ஏக்கழுத்து (1)

ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் – பரி 7/55

மேல்


ஏக்கற்ற (1)

ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் – அகம் 39/24

மேல்


ஏக்கற்று (2)

இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு – கலி 68/23
ஏக்கற்று ஆங்கு என் மகன்தான் நிற்ப என்னானும் – ஐந்50:28/3

மேல்


ஏக்கற்றும் (1)

உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள்:40 5/1

மேல்


ஏக்கறூஉம் (1)

மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157

மேல்


ஏக்கு (1)

புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5

மேல்


ஏக (1)

மெல்லென் சேவடி மெலிய ஏக/வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/18,19

மேல்


ஏகல் (4)

செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/8
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென – அகம் 261/8
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் – திணை50:10/2

மேல்


ஏகார் (1)

இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார் – ஆசாரக்:74/2

மேல்


ஏகி (5)

முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி/கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/9,10
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி/நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/4,5
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி/ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/8,9

மேல்


ஏகினான் (1)

மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – குறள்:1 3/1

மேல்


ஏகினும் (2)

திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும்/தன் பாடிய தளி உணவின் – பட் 2,3
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/13

மேல்


ஏகினை (1)

வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3

மேல்


ஏகு (6)

ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென – நற் 143/1
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென – அகம் 261/8

மேல்


ஏகு-மதி (3)

வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே – நற் 9/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4

மேல்


ஏகு-மின் (1)

ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/6

மேல்


ஏகுதற்கு (1)

போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு/அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/8,9

மேல்


ஏகுதி (1)

ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/6

மேல்


ஏகும் (4)

துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
ஏகும் அளித்து இ உலகு – நாலடி:2 5/4
ஏகும் சுவர்க்கம் இனிது – சிறுபஞ்:64/4

மேல்


ஏகும்-மார் (1)

ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7

மேல்


ஏகுமாம் (1)

ஏகுமாம் எள்ளுமாம் கீழ் – நாலடி:35 8/4

மேல்


ஏகுவர் (1)

ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின் – நற் 84/10

மேல்


ஏகுவர்-கொல்லோ (1)

ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/9

மேல்


ஏகுவனர் (2)

இளையர் ஏகுவனர் பரிப்ப வளை என – நற் 161/6
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6

மேல்


ஏங்க (1)

இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9

மேல்


ஏங்கன்மின் (1)

பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா – ஐந்70:52/3

மேல்


ஏங்கி (13)

ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி/கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/11,12
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி/அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/6,7
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி/யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு – கலி 120/8
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி/அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/22,23
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி/பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/9,10
மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி
எனைத்து ஊழி வாழ்தியோ நெஞ்சே எனைத்தும் – நாலடி:13 10/1,2
ஒல்லோம் என்று ஏங்கி உயங்கி இருப்பவோ – ஐந்70:42/1
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் – குறள்:125 8/1

மேல்


ஏங்கினள் (1)

கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள்/தோள் ஞெகிழ்பு வளை நெகிழ்ந்தனள் – கலி மேல்


ஏங்கு (2)

ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/4

மேல்


ஏங்குபவர்க்கு (1)

வரு நாள் வைத்து ஏங்குபவர்க்கு – குறள்:127 9/2

மேல்


ஏங்கும் (1)

கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும்/ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் – குறு 194/3,4

மேல்


ஏங்குவனர் (1)

ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 404

மேல்


ஏச (1)

தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66

மேல்


ஏசற்று (1)

மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று/என் குறை புறனிலை முயலும் – அகம் 32/19,20

மேல்


ஏசு (2)

கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 389
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396

மேல்


ஏசுப (1)

ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/12

மேல்


ஏசும் (1)

மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16

மேல்


ஏசுவரோ (1)

நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5

மேல்


ஏட்டு (1)

கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59

மேல்


ஏட்டை (1)

ஏட்டை பருவத்தும் இல் பிறந்தார் செய்வன – நாலடி:36 8/1

மேல்


ஏடா (2)

ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் – கலி 87/5
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27

மேல்


ஏடி (1)

எளியர் என நலிந்த ஈர்ங்குழலார் ஏடி
தெளிய சுடப்பட்டவாறு – திணை150:123/3,4

மேல்


ஏடு (1)

எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159

மேல்


ஏண் (4)

ஏண் அழிதற்கு யாம் ஏயினம் – திணை150:23/4
ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான் – சிறுபஞ்:10/2
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல் – சிறுபஞ்:93/2
ஏண் எளிது சேவகனேல் பெரியார் பேண் எளிது – சிறுபஞ்:94/2

மேல்


ஏணி (15)

ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 245
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 640
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/15
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/10
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக – புறம் 35/1
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை – புறம் 137/2
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/14
மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு – பழ:291/4

மேல்


ஏணிப்படுகால் (1)

ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/11

மேல்


ஏணியும் (1)

ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி – புறம் 305/5

மேல்


ஏத்த (16)

ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 93
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 221
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த/அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 209,210
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த/கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும் – சிறு 212,213
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த/அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 215,216
பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த/பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 218,219
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த/இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 778,779
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த/பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி – பதி 37/2,3
மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் – பதி 42/19
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த/உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/10,11
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த/பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/2,3

மேல்


ஏத்தப்படும் (1)

இன் மொழியால் ஏத்தப்படும் – சிறுபஞ்:80/4

மேல்


ஏத்தமும் (1)

கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும்/தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 341,342

மேல்


ஏத்தல் (1)

சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது – இனிய40:0/4

மேல்


ஏத்தவும் (1)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10

மேல்


ஏத்தி (38)

வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் – திரு 39
முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி/கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி – திரு 251,252
யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது – திரு 277
இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி/தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் – திரு 286,287
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி/வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 460,461
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி/சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 544,545
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி/நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 7/65
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி/அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 20/89
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி/அகவினம் பாடுவாம் நாம் – கலி 74/6,7
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் – அகம் 98/18
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை – அகம் 219/3
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி/யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் – அகம் 240/8,9
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி/மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/11,12
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி/காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/32,33
பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி/ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/1,2
என கருதி பெயர் ஏத்தி/வாயார நின் இசை நம்பி – புறம் 136/16,17
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி/உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே – புறம் 136/26,27
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி/நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து – புறம் 148/2,3
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி/பாடுப என்ப பரிசிலர் நாளும் – புறம் 168/19,20
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி/திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/5,6
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி/பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/14,15
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி/இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/3,4
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி/இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/19,20
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த – புறம் 372/2
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி/கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் – புறம் 373/29,30
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி/நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் – புறம் 373/32,33
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி/கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/7,8
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி/கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/4,5
ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி
ஆரிடத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் ஆசாரம் – ஆசாரக்:101/1,2
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி
மண் பாய ஞாலத்து மாந்தர்க்கு உறுதியா – சிறுபஞ்:0/2,3
எழுத்தினால் நீங்காது எண்ணால் ஒழியாது ஏத்தி
வழுத்தினால் மாறாது மாண்ட ஒழுக்கினால் – ஏலாதி:38/1,2

மேல்


ஏத்தினம் (1)

உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105

மேல்


ஏத்தினர் (2)

ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி – புறம் 122/6

மேல்


ஏத்தினென் (1)

தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து – புறம் 383/5

மேல்


ஏத்தினேம் (1)

கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் – பரி 2/74

மேல்


ஏத்து (1)

பாத்து உண்பான் ஏத்து உண்பான் பாடு – ஏலாதி:44/4

மேல்


ஏத்துகம் (4)

எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப – பரி 15/18
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/13
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 161/32

மேல்


ஏத்துகு (1)

தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு/வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி மேல்


ஏத்துதல் (1)

வாயின் மீக்கூறுமவர்களை ஏத்துதல்
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் – பழ:117/2,3

மேல்


ஏத்தும் (8)

பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் – திரு 274
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – பரி 5/15
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு – பரி 19/37
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும்/அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 100/6
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும்
வையார் வடித்த நூலார் – நாலடி:17 3/3,4
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – குறள்:97 10/2

மேல்


ஏத்துமவை (1)

இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை/ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை – பரி மேல்


ஏத்துவாம் (1)

ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5

மேல்


ஏத்துவென் (1)

கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென்/வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே – புறம் 382/21,22

மேல்


ஏதப்பாடு (2)

ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் – குறள்:47 4/2

மேல்


ஏதம் (17)

நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ – நற் 173/9
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/13
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து – குறள்:14 6/2
ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து – குறள்:17 4/2
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:28 5/2
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு – குறள்:44 2/2
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு – குறள்:84 1/1
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:89 4/2
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:89 5/2
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள்:101 6/1
மன்னிய ஏதம் தரும் – ஆசாரக்:95/4
ஏதம் பலவும் தரும் – ஆசாரக்:98/3
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம்
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் – பழ:287/2,3
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி – பழ:382/2
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:46/3

மேல்


ஏதமால் (1)

எம் கண் அனையர் என கருதின் ஏதமால்
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் – பழ:322/1,2

மேல்


ஏதமும் (1)

இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய – திணை150:59/2

மேல்


ஏதமோ (1)

நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் – கலி 113/12

மேல்


ஏதில் (13)

ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப – குறு 89/2
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே – அகம் 22/21
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் – அகம் 43/14
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர – அகம் 292/5
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள – அகம் 346/24
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ – அகம் 369/25
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/27
ஏதில் மனையாளை நோக்கு – நாலடி:9 6/4
ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ – ஐந்70:44/3
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – குறள்:92 3/2

மேல்


ஏதில்_மாக்கள் (2)

ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப – குறு 89/2
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/27

மேல்


ஏதில (6)

ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் – குறு 194/4
வாரணவாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதில/நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் – கலி 144/6
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
ஏதில ஏதிலார் நூல் – குறள்:44 10/2
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள்:109 9/2

மேல்


ஏதிலர் (5)

இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு – பரி 8/47
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 9/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 10/2
ஏதிலர் போல வரும் – குறள்:123 4/2
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3

மேல்


ஏதிலவரும் (1)

இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24

மேல்


ஏதிலவரை (1)

ஏதிலவரை இரவு – நாலடி:31 6/4

மேல்


ஏதிலன் (1)

ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3

மேல்


ஏதிலா (1)

ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் – பரி 18/13

மேல்


ஏதிலாட்டி (1)

ஏதிலாட்டி இவள் என – நற் 56/9

மேல்


ஏதிலார் (19)

ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ – கலி 14/13
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை – கலி 22/8
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார்/தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 80/24
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார்/பொய்ம்மொழி தேறுவது என் – கலி 145/49,50
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/2
ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய – நாலடி:16 8/2
ஏதிலார் செய்தது இறப்பவே தீது எனினும் – நாலடி:23 8/1
ஏதிலார் என்பார் இயல்பு இல்லார் யார் யார்க்கும் – நான்மணி:42/1
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு – குறள்:19 8/2
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:19 10/1
ஏதில ஏதிலார் நூல் – குறள்:44 10/2
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – குறள்:84 7/1
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் – குறள்:110 9/1
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1

மேல்


ஏதிலார்க்கு (1)

இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் – நாலடி:13 2/1

மேல்


ஏதிலாள் (2)

ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது – பரி 24/35
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30

மேல்


ஏதிலாளர் (2)

ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் – குறு 191/5
ஏதிலாளர் சுடலை போல – குறு 231/3

மேல்


ஏதிலாளற்கு (1)

ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4

மேல்


ஏதிலாளன் (2)

ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற – நற் 216/8
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி – அகம் 275/10

மேல்


ஏதிலாளனும் (1)

ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ் – நற் 74/6

மேல்


ஏதிலாளனை (1)

ஏதிலாளனை நீ பிரிந்ததற்கே – ஐங் 232/2

மேல்


ஏதிலான் (4)

ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான்/கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 28 4/4
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு – குறள்:87 2/2

மேல்


ஏதின்மை (1)

ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர் – கைந்:43/3

மேல்


ஏது (8)

போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் – நற் 161/10
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
எய்யாமையின் ஏது இல பற்றி – ஐங் 119/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய – ஐங் 462/1
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
ஏது இன்மை கோடி உறும் – குறள்:82 6/2

மேல்


ஏந்த (2)

மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த/வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/9,10
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும் – திணை50:25/1,2

மேல்


ஏந்தல் (6)

இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல்/ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள – பரி 381/3
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – குறள்:78 2/2
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி – கைந்:9/2
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு – கைந்:21/3

மேல்


ஏந்தி (35)

ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி/மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து – திரு 215,216
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி/புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/2,3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி/புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் – நற் 118/9,10
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி/மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/7,8
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி/மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/4,5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி/ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/3,4
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி/நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 8/101,102
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி/பிற தொழின பின்_பின் தொடர – பரி 23/44,45
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது – கலி 49/20
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி/இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/14,15
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி/ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/5,6
நன் கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி/வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/1,2
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி/கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் – அகம் 207/14,15
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி/செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே – அகம் 215/4,5
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி/தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – அகம் 252/5,6
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி/தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/11,12
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி/நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/7,8
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி/அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/5,6
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/19
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 91/1
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி/ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/5,6
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி/அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/18,19
ஏம வேல் ஏந்தி இரா – திணை150:25/4
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி
மகர குழை மறித்த நோக்கு – திணை150:77/3,4
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் – கைந்:2/2
மின்னின் அனைய வேல் ஏந்தி இரவினுள் – கைந்:10/2
வடி வேல் கை ஏந்தி வரும் – கைந்:12/4

மேல்


ஏந்திய (29)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 779,780
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின் – குறி 52
அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் – நற் 10/1
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய/செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/5,6
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/18
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய/வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை – பரி 1/55,56
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையான் – பரி 13/9
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து – பரி 18/5
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
நிலம் ஏந்திய விசும்பும் – புறம் 2/2
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/31,32
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் – புறம் 158/8
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு – புறம் 161/17
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் – புறம் 205/13
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய/வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/8,9
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/6,7
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – குறள்:90 9/1

மேல்


ஏந்தியது (1)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது/ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை – திரு 107,108

மேல்


ஏந்தினவை (1)

சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை/வலம்புரி வய நேமியவை – பரி மேல்


ஏந்தினாள் (1)

சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62

மேல்


ஏந்தினும் (1)

எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி – குறு 210/4

மேல்


ஏந்து (87)

பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 146
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை – பெரும் 11
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 688
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 121
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 297
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் – நற் 6/3
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/5
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என – நற் 29/7
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/3
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் – நற் 270/9
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய – நற் 284/9
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/2
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் – குறு 178/2
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை – குறு 258/4
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி – பதி 53/19
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 58/11
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – பதி 90/34
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/2
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் – கலி 14/2
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 105/14
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய – அகம் 6/10
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/21
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் – அகம் 51/11
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/16
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய – அகம் 78/21
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் – அகம் 178/1
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/6
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் – அகம் 266/6
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை – அகம் 304/17
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/11
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/6
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே – புறம் 6/20
ஏந்து கொடி இறை புரிசை – புறம் 17/27
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/12
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/22
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/27
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் – புறம் 301/6
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே – புறம் 308/5
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி – புறம் 330/2
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என – புறம் 335/10
வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு – புறம் 341/1
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/20
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர் – கார்40:13/1
ஏந்து எழில் மார்பின் இயல் திண் தேர் செம்பியன் – கள40:6/5
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை – கள40:31/2
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/3

மேல்


ஏந்துவன் (1)

ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16

மேல்


ஏந்துவோர் (1)

ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர்/கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி மேல்


ஏம (22)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 686
மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல் – மலை 306
ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே – குறு 0/6
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/7
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் – குறு 241/5
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை – பதி 68/12
ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே – பரி 17/53
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் – பரி 24/2
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 30/9
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை – அகம் 42/10
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை – புறம் 16/17
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/6
ஏம நெறி படரும் ஆறு – நாலடி:2 3/4
ஏம வேல் ஏந்தி இரா – திணை150:25/4
ஏம புணையை சுடும் – குறள்:31 6/2
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம
மடல் அல்லது இல்லை வலி – குறள்:114 1/1,2
ஏம புணைமன்னும் இல் – குறள்:117 4/2

மேல்


ஏமத்து (3)

இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து/வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து – பரி 99/15
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/13

மேல்


ஏமத்தை (1)

ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/76

மேல்


ஏமம் (36)

எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக – பெரும் 66
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய – பெரும் 421
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ – முல் 54
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/11
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/12
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/11
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக – ஐங் 393/3
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/38
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து – பரி 4/34
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் – பரி 11/119
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம்/எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 103/4
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/12
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/10
நல் எழில் சிதையா ஏமம்/சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே – அகம் 220/21,22
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய – புறம் 1/11
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் – புறம் 41/13
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் – புறம் 363/3
உளநாள் சிலவால் உயிர்க்கு ஏமம் இன்றால் – நாலடி:33 4/1
ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி – நாலடி:33 7/2
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே – ஐந்70:14/2
பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம்
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள்:74 8/1,2
என நான்கே ஏமம் படைக்கு – குறள்:77 6/2
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – குறள்:82 5/1
செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே – பழ:99/3
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் – முது:10 9/1

மேல்


ஏமரா (2)

ஏமராது ஏமரா ஆறு – கலி 145/54
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் – குறள்:45 8/1

மேல்


ஏமராது (1)

ஏமராது ஏமரா ஆறு – கலி 145/54

மேல்


ஏமல் (1)

ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா – இன்னா40:24/1

மேல்


ஏமாக்க (1)

நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க/நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி மேல்


ஏமாக்கல் (1)

சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – குறள்:66 10/1

மேல்


ஏமாந்த (2)

அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் – புறம் 101/9
ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய் – நாலடி:38 8/1

மேல்


ஏமாந்தன்று (1)

ஏமாந்தன்று இ உலகம் – குறு 273/7

மேல்


ஏமாந்து (3)

காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப – புறம் 198/8
ஏமாந்து எமது என்று இருந்தார் பெறுபவே – நாலடி:38 7/3
இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும் – பழ:154/1

மேல்


ஏமாந்தோம் (1)

இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1

மேல்


ஏமாப்ப (6)

கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப/வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 98,99
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 575
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி – பட் 195
தீ மாற்றத்தாலே பகைப்படுத்திட்டு ஏமாப்ப
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/2,3
இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே – பழ:51/1
செல்வுழியும் ஏமாப்ப செய்வதாம் மெல் இயல் – பழ:289/2

மேல்


ஏமாப்பு (8)

பொருந்தினார்க்கு ஏமாப்பு உடைத்து – ஐந்70:12/4
எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:12 2/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:13 6/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:40 8/2
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 8/2
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 9/2
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:87 8/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் – குறள்:107 8/1

மேல்


ஏமார்த்து (1)

சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7

மேல்


ஏமார்ந்த (1)

ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர் – கார்40:13/1

மேல்


ஏமார்ந்தனம் (1)

எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/6

மேல்


ஏமார்ந்திருந்தாரே (1)

இடர் இன்றி ஏமார்ந்திருந்தாரே என்றும் – பழ:255/3

மேல்


ஏமார்ப்ப (2)

கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப/புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/2,3
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப/கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/4,5

மேல்


ஏமாரார் (1)

ஏமாரார் கோங்கு ஏறினார் – பழ:341/4

மேல்


ஏமாற்றல் (1)

மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு – பரி 4/53

மேல்


ஏமுற்ற (3)

கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை – நற் 30/7
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் – அகம் 317/14

மேல்


ஏமுற்றவரினும் (1)

ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய் – குறள்:88 3/1

மேல்


ஏமுற்றன்று (2)

ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/16

மேல்


ஏமுற்றாய் (2)

பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய்/என ஆங்கு – கலி 116/4

மேல்


ஏமுற்றார் (3)

கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார்/முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 113/4
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ – கலி 147/12

மேல்


ஏமுற்றாள் (1)

ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63

மேல்


ஏமுற்றான் (1)

நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான்/நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி மேல்


ஏமுற்று (4)

வழுவ பிண்டம் நாப்பண் ஏமுற்று/இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/3,4
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று/விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/9,10
ஏமுற்று கழிந்த மள்ளர்க்கு – புறம் 84/5
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று/உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும் – புறம் 338/10,11

மேல்


ஏமுற (12)

எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 97
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 27
ஏமுற விளங்கிய சுடரினும் – நற் 283/7
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற/செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/9,10
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/12
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/2
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 154/9
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற/கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/12,13
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற/விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/13,14
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற/இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/19,20

மேல்


ஏமுறு (13)

ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி – திரு 163
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி – குறி 210
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் – நற் 273/2
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப – குறு 129/1
ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும் – பரி 1/67
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – பரி 10/39
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/5
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே – அகம் 92/13
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/2
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/10
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26

மேல்


ஏமுறுதல் (1)

இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே – நாலடி:37 4/3

மேல்


ஏமுறுநர் (1)

ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர்/தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/7,8

மேல்


ஏமுறுவல் (1)

நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு – நற் 146/2

மேல்


ஏய் (2)

இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே – திணை150:116/2

மேல்


ஏய்க்கும் (37)

குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 13
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும்/துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 53,54
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும்/பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 277,278
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும்/வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 352,353
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும்/குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 358,359
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும்/பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பெரும் 388,389
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும்/ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 480,481
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும்/பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பட் 104,105
குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை குன்றின் – குறு 0/3
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும்/நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/4,5
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும்/இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/19
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/9
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும்/மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 95/32,33
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும்/கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 124/15
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து – அகம் 288/14
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும்/மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/1,2
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் – திணை150:26/2
புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் – திணை150:129/3
பூட்டுற்ற வில் ஏய்க்கும் பூம் பொய்கை ஊரன் பொய் – திணை150:131/3
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/3

மேல்


ஏய்தந்தார் (1)

ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார்/பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி மேல்


ஏய்தருவேம் (1)

எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என – நற் 316/4

மேல்


ஏய்ந்த (1)

கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு – புறம் 363/10

மேல்


ஏய்ந்து (2)

ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8

மேல்


ஏய்ப்ப (29)

பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப/கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 69,70
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப/கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் – பெரும் 51,52
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப/அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 292,293
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப/பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/6,7
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப/பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/15,16
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப/தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 11/48
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை – கலி 42/19
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப/வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 131/19
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப/உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/10,11
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/3
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப/தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/5,6
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த – அகம் 324/10
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப/சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/9,10
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப/தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/22,23
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப/காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/17,18
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப/சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/7,8
தூக்கணம்_குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப/ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி – புறம் 225/11,12
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப/தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம் – புறம் 258/1,2
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
முள் எயிறு ஏய்ப்ப வடிந்து – கார்40:21/4
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1

மேல்


ஏய்ப்பர் (1)

காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/2

மேல்


ஏய (6)

எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
உவப்ப உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம் – பழ:327/1
எடுத்து மேற்கொண்டவர் ஏய வினையை – பழ:331/2

மேல்


ஏயள்-மன் (1)

ஏயள்-மன் யாயும் நுந்தை வாழியர் – நற் 134/6

மேல்


ஏயிற்றார் (1)

கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு – பரி 8/118

மேல்


ஏயினம் (1)

ஏண் அழிதற்கு யாம் ஏயினம் – திணை150:23/4

மேல்


ஏயினர் (1)

ஏயினர் இன்றி இனிது – ஐந்50:11/4

மேல்


ஏயினை (1)

ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி – நற் 139/3

மேல்


ஏயுங்கால் (1)

இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால்
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/1,2

மேல்


ஏயும் (2)

கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/2
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும் – பழ:346/3

மேல்


ஏர் (142)

ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை – பெரும் 40
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து – மது 707
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 148
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப – குறி 154
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 33/12
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய – நற் 78/2
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/9
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என – நற் 316/4
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
ஓர் ஏர் உழவன் போல – குறு 131/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் – குறு 319/6
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய – குறு 377/1
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் – குறு 377/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/3
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/3
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/2
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே – ஐங் 163/4
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் – ஐங் 218/1
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு – ஐங் 388/4
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து – ஐங் 417/2
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து – ஐங் 417/2
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே – பதி 14/17
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/74
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/16
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர்/ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 22/31
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/10
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/30
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/16
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை – கலி 125/23
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/22
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே – அகம் 42/4
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/13
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை – அகம் 142/21
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/2
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/4
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய – அகம் 172/17
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப – அகம் 179/13
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/2
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் – அகம் 193/13
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி – அகம் 194/2
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் – அகம் 198/16
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 208/24
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – அகம் 237/17
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/8
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த – அகம் 267/16
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து – அகம் 282/11
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – அகம் 290/15
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர் – அகம் 344/4
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் – அகம் 363/18
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே – அகம் 363/19
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/5
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/12
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி – புறம் 331/2
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் – புறம் 338/1
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ – புறம் 368/13
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் – புறம் 389/12
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை – கார்40:39/3
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை – ஐந்70:24/1
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி – திணை50:26/1
எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது – திணை150:47/2
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – குறள்:88 2/1
சொல் ஏர் உழவர் பகை – குறள்:88 2/2
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் – குறள்:104 1/1
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு – குறள்:109 9/1
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள்:128 2/1
ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில் – திரி:104/1
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3
பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் – சிறுபஞ்:43/3
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி – சிறுபஞ்:58/1
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – ஏலாதி:28/1

மேல்


ஏர்_நுதால் (1)

பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19

மேல்


ஏர்தர (6)

புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர/வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 119/4,5
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர/செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/22
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர/தொல் நாள்_மீன் துறை படிய – புறம் 229/7,8
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர/வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/1,2

மேல்


ஏர்தரல் (1)

ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4

மேல்


ஏர்தரு (2)

ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் – நற் 30/4
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/5

மேல்


ஏர்தரும் (4)

வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/10
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே – குறு 287/8
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1

மேல்


ஏர்பு (30)

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு – திரு 1
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு/கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 4,5
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு/வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர – முல் 91,92
வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇ – நெடு 1
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு/ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 74,75
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் – நெடு 174
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 67
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு/ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/9,10
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த – நற் 140/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு/வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை – நற் 264/1,2
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு/பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே – நற் 328/6,7
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு/கோள் புலி வழங்கும் சோலை – குறு 237/5,6
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு/அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/2,3
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/27
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு/வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/29,30
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு/காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 13/12,13
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/3
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு/வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/7,8
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு/கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/3,4
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு/பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ – அகம் 374/2,3

மேல்


ஏர (1)

இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7

மேல்


ஏரகத்து (1)

ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 189

மேல்


ஏரால் (1)

நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/10

மேல்


ஏராளர் (1)

பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர்/பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/11,12

மேல்


ஏரி (2)

இரு காமத்து இணை ஏரி/புலி பொறி போர் கதவின் – பட் 39,40
ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து – நான்மணி:99/1

மேல்


ஏரின் (3)

ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/4
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – குறள்:2 4/1

மேல்


ஏரின்_வாழ்நர் (2)

ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/4
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6

மேல்


ஏரினும் (1)

ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – குறள்:104 8/1

மேல்


ஏருடையான் (1)

ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:3/3

மேல்


ஏரும் (2)

வைகலும் ஏரும் வலம் – கார்40:12/4
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் – ஐந்50:1/4

மேல்


ஏரோர்க்கு (1)

ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் – சிறு 233

மேல்


ஏல்-தொறும் (1)

எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி – அகம் 379/14

மேல்


ஏல (1)

ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல/இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை – பரி மேல்


ஏலா (5)

குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை – புறம் 389/4
மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா
இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட – நாலடி:12 3/2,3
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/1,2

மேல்


ஏலாத (1)

இராஇருக்கை ஏலாத வைகல் பனி மூழ்கல் – சிறுபஞ்:90/1

மேல்


ஏலாதார்மாட்டும் (1)

கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் – நாலடி:34 5/2

மேல்


ஏலாதான் (1)

எருது உடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் – நான்மணி:52/1

மேல்


ஏலாது (1)

ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை – புறம் 179/2

மேல்


ஏலாமை (3)

மாற்றாராய் நின்று தம் மாறு ஏற்பார்க்கு ஏலாமை
ஆற்றாமை என்னார் அறிவுடையார் ஆற்றாமை – நாலடி:7 7/1,2
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு – சிறுபஞ்:59/1
ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை – சிறுபஞ்:73/2

மேல்


ஏலாமைக்கு (1)

அன்னையால் நீயும் அரும் தழை யாம் ஏலாமைக்கு
என்னையோ நாளை எளிது – திணை150:20/3,4

மேல்


ஏலார் (1)

கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார்
ஐயம் இல் காட்சியவர் – ஆசாரக்:94/3,4

மேல்


ஏவ (1)

புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19

மேல்


ஏவது (1)

ஏவது மாறா இளம் கிளைமை முன் இனிதே – இனிய40:3/1

மேல்


ஏவல் (20)

எய்யா தெவ்வர் ஏவல் கேட்ப – பொரு 133
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி – நற் 110/8
ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/3
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
ஏவல் உழந்தமை கூறும் – பரி 1/12
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் – பரி 13/41
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் – கலி 113/18
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/19
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் – அகம் 266/11
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் – அகம் 342/7
மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய – புறம் 26/14
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை – புறம் 293/2
தனக்கு ஏவல் செய்து ஒழுகுவேன் – ஐந்50:29/4
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – குறள்:91 7/1
பெண் ஏவல் செய்வார்கண் இல் – குறள்:91 9/2
ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல் – பழ:20/2

மேல்


ஏவல்_இளையரொடு (1)

ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5

மேல்


ஏவல்பாற்று (1)

சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று – குறள்:52 5/2

மேல்


ஏவலாள் (1)

ஏவலாள் ஊரும் சுடும் – பழ:191/4

மேல்


ஏவலாளனும் (1)

அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே – பரி 4/72

மேல்


ஏவலின் (4)

எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின்/தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/5,6
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர – பதி 40/28
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – அகம் 211/11
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12

மேல்


ஏவவும் (1)

ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள்:85 8/1

மேல்


ஏவா (1)

வலவன் ஏவா வான ஊர்தி – புறம் 27/8

மேல்


ஏவாது (1)

வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது/ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/7,8

மேல்


ஏவாமை (1)

இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார் – ஆசாரக்:74/2

மேல்


ஏவான் (1)

ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/12

மேல்


ஏவி (2)

முரசு பாடு அதிர ஏவி/அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/3,4
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி/பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/13,14

மேல்


ஏவியது (1)

ஏவியது மாற்றும் இளம் கிளையும் காவாது – திரி:49/1

மேல்


ஏவின (1)

இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின் – திரி:2/2

மேல்


ஏவொடு (1)

கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி – மலை 243

மேல்


ஏழ் (19)

காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 215
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ்/நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் – மலை 105,106
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/9
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து – பரி 5/37
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் – பரி 8/22
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 13/24
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் – புறம் 33/8
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
என்றும் பதக்கு ஏழ் வரும் – பழ:143/4
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ்
வல்லை வீடு ஆகும் வகு – ஏலாதி:77/3,4

மேல்


ஏழ்-காறும் (1)

கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்-காறும்/மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் – பரி மேல்


ஏழக (2)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141

மேல்


ஏழாய் (1)

என் கேட்டி ஏழாய் இரு நிலத்தும் வானத்தும் – திணை150:135/1

மேல்


ஏழில் (4)

எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/2
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் – அகம் 152/13
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து – அகம் 345/7
ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள – அகம் 349/9

மேல்


ஏழிற்குன்றம் (1)

ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்-வயின் – நற் 391/7

மேல்


ஏழின் (2)

எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ – பொரு 63
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/20

மேல்


ஏழு (2)

ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என – பரி 3/79
இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/4

மேல்


ஏழும் (3)

திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/35
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும்/எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 8/10

மேல்


ஏழை (9)

ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி – கலி 55/22
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
எனது எனது என்று இருக்கும் ஏழை பொருளை – நாலடி:28 6/1
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/3
ஏழை மான் நோக்கி இடம் – திணை150:44/4
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/2,3
ஏழை நுளையர் இடம் – திணை150:59/4
ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய் – குறள்:88 3/1
கொடுத்து ஏழை ஆயினார் இல் – பழ:218/4

மேல்


ஏழைதான் (1)

ஏழைதான் செல்லும் இனிது – திணை150:72/4

மேல்


ஏழையர் (1)

ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் – கலி 47/16

மேல்


ஏழையாம் (1)

படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக – பழ:218/2

மேல்


ஏழையார் (2)

இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 4/2
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 10/2

மேல்


ஏழையும் (1)

ஒன்றும் உணராத ஏழையும் என்றும் – திரி:92/2

மேல்


ஏழையை (2)

ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் – அகம் 195/8

மேல்


ஏற்க (1)

பெரும் தகு தாளாண்மைக்கு ஏற்க அரும் பொருள் – ஐந்70:29/3

மேல்


ஏற்கும் (3)

பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும்/கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த – நற் 390/2,3
ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று – பரி 18/6
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் – திரி:61/3

மேல்


ஏற்ப (12)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப/அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 254,255
பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் – பொரு 48
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப/கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 211,212
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப/துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – மலை 39,40
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப/நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/9,10
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/5
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப/வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 21/33,34
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப/சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் – கலி 382/5,6
ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை – சிறுபஞ்:73/2

மேல்


ஏற்பர் (1)

விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4

மேல்


ஏற்பவும் (1)

இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் – கலி 53/9

மேல்


ஏற்பாய் (1)

துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16

மேல்


ஏற்பார் (1)

செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார்/இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் – பரி மேல்


ஏற்பார்க்கு (1)

மாற்றாராய் நின்று தம் மாறு ஏற்பார்க்கு ஏலாமை – நாலடி:7 7/1

மேல்


ஏற்பாரை (1)

ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் – பரி 34/1

மேல்


ஏற்பிக்க (1)

ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க/ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி மேல்


ஏற்பிக்கும் (1)

இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும்/தென்னவன் வையை சிறப்பு – பரி மேல்


ஏற்பில் (1)

இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை – பரி 9/42

மேல்


ஏற்பினனே (1)

யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே – புறம் 317/7

மேல்


ஏற்பினும் (1)

சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/8

மேல்


ஏற்ற (27)

ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய – மலை 576
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/2
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற/கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/3,4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/126
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற/நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 18/2
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற/நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 29/12
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/25
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற/தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 26/24
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/13
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய – புறம் 367/4
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
ஏற்ற கை மாற்றாமை என்னானும் தாம் வரையாது – நாலடி:10 8/1
பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே – கள40:12/3
என்னரே ஏற்ற துணை பிரிந்தார் ஆற்று என்பார் – திணை150:106/1
தார் ஏற்ற நீள் மார்பின் தம் இறைவன் நோக்கியக்கால் – பழ:231/1
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/2
இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் – ஏலாதி:81/1

மேல்


ஏற்றத்து (2)

இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10

மேல்


ஏற்றத்தோடு (1)

பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு/வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் – மது 90,91

மேல்


ஏற்றம் (1)

ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப – முது:2 5/1

மேல்


ஏற்றல் (2)

ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/7
வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – குறள்:87 1/1

மேல்


ஏற்றலின் (1)

கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1

மேல்


ஏற்றவர் (1)

ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு – கலி 106/49

மேல்


ஏற்றவரை (1)

பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39

மேல்


ஏற்றவும் (1)

நீரின்-நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும்/நிலத்தின்-நின்று நீர் பரப்பவும் – பட் 129,130

மேல்


ஏற்றன்று (2)

போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் – பரி 12/96
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று/விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி மேல்


ஏற்றனர் (1)

ஏற்றனர் மார்பு – கலி 102/22

மேல்


ஏற்றார் (2)

போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார் – ஆசாரக்:39/1

மேல்


ஏற்றார்க்கு (1)

ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் கூற்றம் – திரி:45/2

மேல்


ஏற்றார்கட்கு (1)

ஏற்றார்கட்கு எல்லாம் இசை நிற்ப தாம் உடைய – பழ:318/1

மேல்


ஏற்றாரை (1)

ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் – ஏலாதி:58/3

மேல்


ஏற்றான் (1)

ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும் – நான்மணி:69/3

மேல்


ஏற்றி (13)

தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 167
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி/வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 99,100
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி/கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 233,234
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி/மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 23/71,72
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து – கலி 95/27
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி/இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர் – கலி 393/14,15
நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று – புறம் 159/11
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி/சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் – புறம் 168/10,11
கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை – நாலடி:34 1/1
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி
இடை கலத்து எய்துவிடல் – பழ:249/3,4
மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு – பழ:291/4

மேல்


ஏற்றிய (1)

ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் – திணை50:20/1

மேல்


ஏற்றியல் (1)

உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4

மேல்


ஏற்றின் (10)

துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் – கலி 20/22
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/24
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
அ ஏற்றின்/மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 109/4
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் – கலி 116/14
கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன – புறம் 4/4

மேல்


ஏற்றினார் (1)

இனம் கழு ஏற்றினார் இல் – பழ:230/4

மேல்


ஏற்று (52)

எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 732
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் – நற் 308/10
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று/தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 19/63
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/91
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று/செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 26/3
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/25
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் – கலி 104/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று/கோடு குறி செய்த மார்பு – கலி 104/73,74
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் – அகம் 39/24
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் – அகம் 107/5
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/2
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று/தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய – அகம் 253/13,14
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன – அகம் 395/2
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா – இன்னா40:38/3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று
எரி வனப்பு உற்றன தோன்றி வரி வளை – கார்40:9/1,2
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/2
இடரிய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த மைந்தர் – கள40:34/1
வேனில் பருவத்து எதிர் மலர் ஏற்று ஊதும் – திணை50:35/1
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – குறள்:72 6/2
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் – பழ:217/4
ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய – சிறுபஞ்:82/3

மேல்


ஏற்று-மின் (1)

எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே – பதி 18/2

மேல்


ஏற்று_இனம் (2)

எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15

மேல்


ஏற்றுக்கொண்ட (1)

எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட/புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி மேல்


ஏற்றுக்கொள (1)

விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13

மேல்


ஏற்றுக (1)

ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே – புறம் 172/1

மேல்


ஏற்றுதும் (1)

மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி – பரி 8/80

மேல்


ஏற்றும் (3)

தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும்/நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 24 1/2
போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ – பழ:231/2

மேல்


ஏற்றுவார் (1)

கழி விழா தோள் ஏற்றுவார் – பழ:13/4

மேல்


ஏற்றெழுந்து (3)

நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து/பனி வார் சிமைய கானம் போகி – மது 147,148
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து/கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 257,258
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து/தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/1,2

மேல்


ஏற்றை (41)

குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை/கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 344,345
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை/குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 91,92
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை/ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 140,141
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை/வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 508,509
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி – நற் 36/1,2
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை/தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/1,2
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை/கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/1,2
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/9,10
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை/அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/5,6
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை/எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/5,6
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை/இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/1,2
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை/புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி – நற் 336/4,5
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை/பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/5,6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை/வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 324/1,2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை/வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/3,4
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை/புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/5,6
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/1,2
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை/மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 354/1,2
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை/குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 397/1,2
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை/விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 106/15,16
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை/தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் – அகம் 8/2,3
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை/பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/6,7
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/18
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி – அகம் 44/7
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை/இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/5,6
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/11
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை/செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/2,3
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை/அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/6,7
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/9
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை/இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/16,17
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை/கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக – அகம் 246/1,2
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை/கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/4,5
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை/வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/6,7
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை/வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/15,16
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை/புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/12,13
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை/ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/8,9
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை/செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி – அகம் 389/20,21
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை/நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/4,5
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
இடுகாட்டுள் ஏற்றை பனை – நாலடி:10 6/4

மேல்


ஏற்றையொடு (2)

நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு/பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப – நற் 279/5,6
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு/மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/4,5

மேல்


ஏற்றொடு (8)

முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு/நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 49,50
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த – குறு 186/1
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு/நடுநாள் என்னார் வந்து – குறு 268/4,5
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு/நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/3,4
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு/கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/11,12
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு/ஆலி அழி துளி தலைஇ – அகம் 323/11,12

மேல்


ஏற (3)

புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/68
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
என் மனைக்கு ஏற கொணருமோ எல்வளையை – திணை150:90/3

மேல்


ஏறட்ட (1)

சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் – அகம் 289/1

மேல்


ஏறல் (1)

கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது – அகம் 2/6

மேல்


ஏறலின் (2)

உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின்/மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 41,42
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2

மேல்


ஏறலும் (1)

உமிவும் உயர்ந்துழி ஏறலும் பாக்கும் – ஆசாரக்:70/1

மேல்


ஏறற்க (1)

ஈரம் புலராமை ஏறற்க என்பதே – ஆசாரக்:19/2

மேல்


ஏறா (2)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள்:114 7/1,2

மேல்


ஏறா_ஏணி (1)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி/நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/33,34

மேல்


ஏறாது (1)

ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் – குறு 241/5

மேல்


ஏறார் (4)

நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார்/விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/1,2
குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா – நாலடி:16 3/2
யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயில் மறையார் – ஆசாரக்:60/1
வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார்
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் – சிறுபஞ்:78/1,2

மேல்


ஏறி (72)

குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி/நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 179,180
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
பொதி மூடை போர் ஏறி/மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 137,138
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ – பட் 248
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு – மலை 170
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி/அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/3,4
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/3
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி/நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/2,3
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி/கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 235/6,7
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி/ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/4,5
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி/எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/5,6
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி/கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/9,10
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி/என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் – நற் 342/2,3
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/7
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி/கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/2,3
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி/கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப – குறு 205/3,4
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி/கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – குறு 275/1,2
அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறி/செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் – ஐங் 43/1,2
கரை சேர் மருதம் ஏறி/பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/3,4
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி/குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/1,2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி/புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/2,3
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி/கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய – ஐங் 385/1,2
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று – ஐங் 443/1
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/6
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி/முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/77
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி/கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி/மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 75/6,7
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள – அகம் 81/8
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/7
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/6
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி/வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/2,3
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/2
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் – அகம் 234/7
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி/ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/10,11
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி/கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/2,3
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் – புறம் 116/7
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/15
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி/இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/18,19
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி/இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/9,10
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி/கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் – புறம் 177/10,11
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
குன்று ஏறி புனல் பாயின் – புறம் 352/6
மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/2,3
குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி
ஒளிப்பினும் காமம் சுடும் – நாலடி:9 10/3,4
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும் – கார்40:37/2
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் – ஐந்50:26/3
வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற – ஐந்50:43/2
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – குறள்:3 9/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
மாறி ஒழுகல் தலை என்ப ஏறி
வளியால் திரை உலாம் வாங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:385/2,3
குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு – ஏலாதி:42/3,4
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை – கைந்:7/1
சேவல் என பிடவம் ஏறி
பொரு தீ என வெருளும் பொன் நேர் நிறத்தாய் – கைந்:26/2,3

மேல்


ஏறிய (7)

எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் – திரு 159
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
அறியாது ஏறிய என்னை தெறுவர – புறம் 50/8
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய/கொடி மருங்குல் விறலியருமே – புறம் 139/3,4
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற – நான்மணி:3/2

மேல்


ஏறியது (1)

ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த – அகம் 384/3

மேல்


ஏறியும் (1)

கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1

மேல்


ஏறினார் (2)

நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள்:48 6/1
ஏமாரார் கோங்கு ஏறினார் – பழ:341/4

மேல்


ஏறினாள் (1)

சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள்/நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் – பரி மேல்


ஏறினும் (1)

அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும்/அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/3,4

மேல்


ஏறு (117)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு/வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 151,152
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 167
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 63
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
ஏறு பொர சேறு ஆகி – பட் 46
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு/மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – மலை 330,331
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – மலை 335
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/10
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு/பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/9,10
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
வேனில் ஆன் ஏறு போல – குறு 74/4
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/7
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/6
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட – குறு 256/3
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/3
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு/தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது – குறு 317/1,2
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து – குறு 319/1
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு – குறு 321/5
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு/அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/1,2
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு/செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/1,2
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/3
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் – பதி 13/2
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து – பதி 23/13
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை – பரி 20/2
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/24
எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் – கலி 84/23
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு/ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ – கலி 102/28
ஏறு உடை நல்லார் பகை – கலி 102/29
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் – கலி 102/32
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
தெரிபு தெரிபு குத்தின ஏறு/ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/58
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு/அ ஏற்றின் – கலி 104/42
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு/கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/44
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 105/56
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்-காலை – கலி 106/13
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு/தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/25,26
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ – கலி 107/4
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/48
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன – கலி 113/28
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப – அகம் 119/6
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/14
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/12
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/11
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/4
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/10
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு/குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/4,5
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு/மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/7,8
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு – அகம் 364/2
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ – புறம் 43/5
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு/மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/10,11
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு/கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/2,3
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு/மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/1,2
பல்லினான் நோய் செய்யும் பாம்பு எலாம் கொல் ஏறு
கோட்டான் நோய் செய்யும் குறித்தாரை ஊடி – நான்மணி:12/1,2
வான் ஏறு வானத்து உரற வய முரண் – கார்40:10/1
எருமை எழில் ஏறு எறி பவர் சூடி – கார்40:31/2
ஏறு நீர் வேலை எதிர் – திணை150:55/4
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற – திணை150:117/1
ஏறு போல் பீடு நடை – குறள்:6 9/2
உடையான் அரசருள் ஏறு – குறள்:39 1/2
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு – பழ:108/4
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் – பழ:217/4
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் – பழ:239/4

மேல்


ஏறுக (1)

ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21

மேல்


ஏறுண்டு (1)

வேல் நிறத்து இயங்க வயவரால் ஏறுண்டு
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து – கள40:41/1,2

மேல்


ஏறுதல் (1)

ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 15/16

மேல்


ஏறும் (9)

இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் – நற் 185/6
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில – நற் 186/7
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா – கலி 105/47
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து – குறள்:114 2/1,2
காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள்:114 3/2
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – குறள்:127 4/2
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் – பழ:327/3
நுதற்கு இவர்ந்து ஏறும் ஒளி – கைந்:19/4

மேல்


ஏறுமாம் (1)

ஏறுமாம் மேல் உலகம் ஓர்ந்து – ஏலாதி:65/4

மேல்


ஏறுமாறு (1)

ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று – பரி 18/6

மேல்


ஏறுவ (2)

கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/2
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை – பழ:262/2

மேல்


ஏறுவது (1)

ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/3

மேல்


ஏறுவோர் (1)

கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர்/புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி மேல்


ஏறே (9)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே/வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 264,265
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே/அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 268,269
தென் பரதவர் போர் ஏறே/அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு – மது 144,145
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே/மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/10,11
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே/எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/26,27
ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே – அகம் 0/7
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த – புறம் 1/3
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8

மேல்


ஏறைக்கு (1)

பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13

மேல்


ஏறொடு (11)

வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் – நற் 7/5
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு/வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/2,3
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு/பெயல் தொடங்கின்றே வானம் – ஐங் 469/3,4
ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு/கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/13,14
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி – அகம் 222/14
பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி – கார்40:17/2
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/2
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர் – கார்40:20/2,3

மேல்


ஏறோடு (3)

முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு/உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து – அகம் 328/2,3
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1

மேல்


ஏன்ற (1)

கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6

மேல்


ஏன்றன்றே (1)

வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – அகம் 164/7

மேல்


ஏன்று (3)

எதிர் நலம் ஏன்று நின்றாய் – திணை50:33/4
எண்ணி உயிர் கொள்வான் ஏன்று திரியினும் – பழ:89/3
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/2

மேல்


ஏனம் (5)

வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் – பெரும் 110
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் – மலை 247
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/6
ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை – திணை50:4/1
ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் – திணை150:122/2

மேல்


ஏனல் (47)

கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல்/விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 108,109
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த – நற் 13/3
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/9
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல்/துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/1,2
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/7
இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல்/பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/9,10
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/4
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் – நற் 336/2
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல்/இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/2,3
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/3
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல்/காவல் நீ என்றோளே சேவலொடு – நற் 389/6,7
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ – குறு 54/2
பரீஇ வித்திய ஏனல்/குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/4,5
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல்/படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/1,2
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல்/உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/5,6
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல்/கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் – ஐங் 263/1,2
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல்/பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/2,3
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/4
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல்/அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/1,2
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல்/இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 39/8
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல்/கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 52/14
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் – அகம் 12/6
நெருநல் எல்லை ஏனல் தோன்றி – அகம் 32/1
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/14
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல்/கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – அகம் 118/12,13
குற_மகள் காக்கும் ஏனல்/புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே – அகம் 188/13,14
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல்/எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய் – அகம் 288/5,6
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல்/கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/10,11
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி – அகம் 348/10
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் – புறம் 28/9
மால் வரை வெற்ப வணங்கு குரல் ஏனல்
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி – ஐந்50:12/1,2
எறிந்து எமர்தாம் உழுத ஈர்ம் குரல் ஏனல்
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி – ஐந்50:18/1,2
அவரை பொருந்திய பைம் குரல் ஏனல்
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் – ஐந்70:1/1,2
வார் குரல் ஏனல் வளை வாய் கிளி கவரும் – ஐந்70:13/1
உறை எதிர்ந்து வித்திய ஊழ் ஏனல் பிறை எதிர்ந்த – திணை150:1/2
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/2
இருவியாம் ஏனல் இனி – திணை150:18/4
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல்
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் – கைந்:1/1,2

மேல்


ஏனல்வாய் (1)

ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/3

மேல்


ஏனலும் (2)

ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/8

மேல்


ஏனலுள் (2)

தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் – திணை50:6/3

மேல்


ஏனற்கு (1)

ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென – புறம் 159/18

மேல்


ஏனாதிப்பாடியம் (1)

வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா – கலி 81/17

மேல்


ஏனுலகத்துஆயின் (1)

ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன் – பழ:6/2

மேல்


ஏனை (22)

ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் – கலி 65/17
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
சேனை தலைவராய் சென்றோரும் ஏனை
வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட – நாலடி:1 3/2,3
பருவம் எனைத்து உள பல்லின் பால் ஏனை
இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் – நாலடி:2 8/1,2
இருக்கை எழலும் எதிர் செலவும் ஏனை
விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 3/1,2
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி – நாலடி:15 6/1,2
கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை
இடையாயார் தெங்கின் அனையர் தலையாயார் – நாலடி:22 6/1,2
குற்றமும் ஏனை குணமும் ஒருவனை – நாலடி:23 10/1
பாவமும் ஏனை பழியும் பட வருவ – நாலடி:30 5/1
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/1,2
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும் – குறள்:40 2/1
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – குறள்:51 5/1
குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை
உறுப்பு ஓர் அனையரால் வேறு – குறள்:71 4/1,2
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு – குறள்:76 10/2
மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும் – ஆசாரக்:10/4
அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் – ஆசாரக்:43/3
அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும் – ஆசாரக்:47/1
வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த – பழ:397/1,2
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் – சிறுபஞ்:34/1
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/4
ஏனை ஒழிந்த இவை எல்லாம் ஆன் நெய்யால் – ஏலாதி:49/2

மேல்


ஏனைய (1)

தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – குறள்:27 8/1,2

மேல்


ஏனையவர் (1)

கற்றாரொடு ஏனையவர் – குறள்:41 10/2

மேல்


ஏனையான் (1)

ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6

மேல்


ஏனோர் (2)

ஏனோர் நின் வலத்தினதே – பரி 5/21
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3

மேல்


ஏனோர்க்கும் (1)

இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2

மேல்


ஏனோரும் (1)

யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747

மேல்


ஏனோன் (1)

ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4

மேல்