எ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 65
எ-கால் 1
எ-வயின் 1
எஃகம் 24
எஃகமொடு 3
எஃகிவிட்டு 1
எஃகின் 9
எஃகினவை 1
எஃகு 39
எஃகொடு 1
எக்கர் 60
எக்கர்-தொறும் 1
எக்காலும் 3
எக்கி 2
எக்குவ 1
எக்குவோரும் 1
எகின 1
எகினம் 3
எங்கட்கு 1
எங்கண் 1
எங்கானும் 1
எங்கு 2
எங்கும் 9
எங்கெங்கும் 1
எங்கை 1
எங்கையர் 4
எங்கையர்தம் 1
எங்ஙனம் 1
எச்சத்தால் 1
எச்சத்திற்கு 1
எச்சத்தின் 1
எச்சத்துள் 1
எச்சம் 13
எச்சமும் 1
எச்சில் 8
எச்சிலார் 2
எச்சிலும் 1
எச்சிற்கு 1
எஞ்ச 2
எஞ்சல் 1
எஞ்சலின் 1
எஞ்சா 5
எஞ்சாத 1
எஞ்சாது 10
எஞ்சாதே 1
எஞ்சாமை 5
எஞ்சி 2
எஞ்சிய 12
எஞ்சினம் 1
எஞ்சினார் 2
எஞ்சு 2
எஞ்சும் 3
எஞ்சும்-மன் 2
எஞ்சுவர்-கொல்லோ 1
எஞ்சுவையே 2
எஞ்ஞான்றும் 39
எட்டு 2
எட்டும் 2
எடுக்க 2
எடுக்கல் 1
எடுக்கல்லா 2
எடுக்கலம் 1
எடுக்கும் 6
எடுக்குமாம் 1
எடுத்த 54
எடுத்தல் 4
எடுத்தலின் 3
எடுத்தனன் 2
எடுத்தான் 1
எடுத்து 46
எடுத்துக்கொண்டு 1
எடுத்துக்கொள்வது 1
எடுத்தேறு 2
எடுத்தேன் 1
எடுப்ப 17
எடுப்பது 1
எடுப்பதூஉம் 1
எடுப்பல் 1
எடுப்பவள் 1
எடுப்பவை 1
எடுப்பி 3
எடுப்பியோயே 1
எடுப்பின் 1
எடுப்புக 1
எடுப்புதி 1
எடுப்புபவோ 1
எடுப்பும் 5
எடுப்புமாம் 1
எடுப்புமே 3
எண் 37
எண்கின் 16
எண்கு 3
எண்கு_இனம் 2
எண்குணத்தான் 1
எண்ண 4
எண்ணப்பட 1
எண்ணப்படும் 3
எண்ணப்படுவது 1
எண்ணம் 2
எண்ணரும் 1
எண்ணலையே 1
எண்ணவும் 1
எண்ணற்க 1
எண்ணற்கு 1
எண்ணன் 1
எண்ணா 1
எண்ணாத 2
எண்ணாது 9
எண்ணாமை 1
எண்ணாய் 1
எண்ணார் 2
எண்ணார்க்கு 1
எண்ணால் 1
எண்ணி 59
எண்ணிக்கொண்டு 1
எண்ணிய 10
எண்ணியக்கால் 1
எண்ணியவை 1
எண்ணியார் 2
எண்ணில் 1
எண்ணிவிடும் 1
எண்ணின் 12
எண்ணின்றோ 1
எண்ணினர் 1
எண்ணினான் 1
எண்ணினும் 2
எண்ணினை 1
எண்ணு 5
எண்ணுகோ 1
எண்ணுங்கால் 3
எண்ணுங்கொல் 1
எண்ணுதி 3
எண்ணுதிர் 1
எண்ணுநர் 1
எண்ணுப 1
எண்ணும் 6
எண்ணும்-காலை 1
எண்ணும்கொல்லோ 1
எண்ணுவது 1
எண்ணுவம் 1
எண்ணுவர் 2
எண்ணுவோர் 1
எண்ணுவோரே 1
எண்ணெய் 8
எண்ணெயால் 1
எண்ணோடு 1
எண்பதின் 1
எண்மரும் 2
எண்மை 3
எத்துணையானும் 1
எத்துணையும் 2
எதிர் 105
எதிர்குதிர் 1
எதிர்கொண்ட 4
எதிர்கொண்டாள் 1
எதிர்கொண்டிராய் 1
எதிர்கொண்டு 3
எதிர்கொண்டோர் 1
எதிர்கொள் 1
எதிர்கொள்வனை 1
எதிர்கொள்வார் 1
எதிர்கொள்ள 2
எதிர்கொள்ளவும் 1
எதிர்கொள்ளா 1
எதிர்கொள்ளாம் 1
எதிர்கொள்ளும் 3
எதிர்கொள 3
எதிர்கொளவே 1
எதிர்கொளற்கே 1
எதிர்கோடலின் 1
எதிர்கோளின் 1
எதிர்ச்சி 1
எதிர்த்த 3
எதிர்த்து 3
எதிர்தர 1
எதிர்தாங்கினன் 1
எதிர்ந்த 13
எதிர்ந்தன்றால் 1
எதிர்ந்தன்றே 1
எதிர்ந்தனமே 1
எதிர்ந்தனர் 1
எதிர்ந்தனன் 1
எதிர்ந்தனனே 1
எதிர்ந்தார் 1
எதிர்ந்து 20
எதிர்ந்தோர்க்கே 2
எதிர்ந்தோரே 1
எதிர்ந்தோற்கு 1
எதிர்ப்பட 1
எதிர்ப்படுதலும் 1
எதிர்ப்படுவர் 1
எதிர்ப்பை 1
எதிர்பவை 1
எதிர்பு 3
எதிர்போம் 1
எதிர்மறுத்து 1
எதிர்வ 1
எதிர்வந்து 1
எதிர்வர 1
எதிர்வன 1
எதிர 5
எதிரதா 1
எதிராது 1
எதிரார் 1
எதிரி 3
எதிரிய 16
எதிரின 2
எதிருநர்க்கு 1
எதிரெதிர் 2
எதிரே 3
எந்தாய் 1
எந்திர 2
எந்திரம் 5
எந்தை 41
எந்தைக்கு 1
எந்தையும் 12
எந்தையோடு 1
எந்நாளும் 1
எப்பொழுதும் 1
எப்போதுமே 1
எம் 301
எம்-கண் 1
எம்-பால் 1
எம்-வயின் 10
எம்கண் 1
எம்தலையே 1
எம்மனோர் 2
எம்மனோர்க்கு 1
எம்மனோர்க்கே 1
எம்மனோரில் 1
எம்மால் 1
எம்மிடை 1
எம்மின் 3
எம்மினும் 4
எம்முடன் 1
எம்மும் 7
எம்முள் 2
எம்முள்_எம்முள் 1
எம்முளும் 1
எம்முன் 1
எம்மே 7
எம்மை 30
எம்மையும் 5
எம்மொடு 29
எம்மொடும் 1
எம்மோடு 2
எம்மோர் 1
எம்மோன் 1
எம 2
எமக்கு 49
எமக்கு-மார் 1
எமக்கும் 7
எமக்கும்-மார் 1
எமக்கே 20
எமது 2
எமதும் 1
எமர் 24
எமர்-கண் 1
எமர்க்கும் 1
எமர்தாம் 1
எமரும் 2
எமரே 3
எமரோ 1
எமியம் 8
எமியேம் 1
எமியேன் 1
எய் 6
எய்க்கும் 2
எய்த்த 3
எய்த 21
எய்தப்படும் 2
எய்தமை 1
எய்தல் 9
எய்தலான் 1
எய்தலின் 1
எய்தலும் 1
எய்தலோ 1
எய்தவன் 1
எய்தற்கு 1
எய்தா 11
எய்தாத 1
எய்தாதார் 1
எய்தாதான் 1
எய்தாது 3
எய்தாமை 3
எய்தாய் 1
எய்தார் 6
எய்தாவாறு 1
எய்தி 43
எய்திய 32
எய்தியக்கண்ணும் 5
எய்தியக்கால் 2
எய்தியும் 3
எய்திற்று 1
எய்தின் 2
எய்தின்றால் 1
எய்தின்று-கொல்லோ 1
எய்தின்றே 1
எய்தின 1
எய்தினம் 3
எய்தினர் 2
எய்தினர்-கொல்லோ 1
எய்தினரால் 1
எய்தினரே 1
எய்தினள் 1
எய்தினன் 4
எய்தினார் 1
எய்தினும் 3
எய்தினென் 1
எய்தினை 2
எய்து 2
எய்துக 5
எய்துதல் 4
எய்துப 5
எய்தும் 24
எய்துவது 1
எய்துவர் 3
எய்துவிடல் 1
எய்துவை 1
எய்ப்பினில் 1
எய்ப்புழி 1
எய்ம் 2
எய்ம்_மான் 1
எய்யா 7
எய்யாது 3
எய்யாம் 1
எய்யாமை 1
எய்யாமையின் 1
எய்யாமையோடு 1
எய்யாய் 3
எய்யார் 1
எய்யும் 1
எய்யேன் 1
எய 1
எயில் 56
எயிலின் 1
எயிலும் 2
எயிலே 1
எயிற்ற 3
எயிற்றவர் 1
எயிற்றள் 3
எயிற்றாய் 5
எயிற்றாள் 1
எயிற்றி 2
எயிற்றிக்கு 1
எயிற்றியர் 2
எயிற்றின் 1
எயிற்றினாய் 1
எயிற்று 65
எயிற்றோயே 3
எயிற்றோள்-வயின் 1
எயிறு 42
எயிறு_உண்கு 3
எயிறு_உண்கும் 1
எயிறு_உணீஇய 1
எயிறே 1
எயிறொடு 1
எயின் 1
எயின 1
எயினர் 9
எயினர்தம் 1
எயினன் 5
எரி 118
எரி_ஊட்டிய 1
எரி_ஊட்டினை 1
எரித்தலின் 1
எரிந்து 1
எரிப்ப 1
எரியான் 1
எரியும் 4
எரிவாய் 1
எரிவேங்கை 2
எரு 13
எருக்கம் 3
எருக்கி 5
எருக்கிய 2
எருக்கின் 3
எருக்கு 1
எருக்கொடு 1
எருத்தத்து 5
எருத்தம் 9
எருத்தர் 1
எருத்தால் 1
எருத்தான் 1
எருத்திடை 1
எருத்தில் 3
எருத்தின் 27
எருத்தின்-கண் 1
எருத்தின 2
எருத்தினும் 1
எருத்து 18
எருத்தும் 1
எருத்துள்ளும் 1
எருத்தொடு 1
எருத்தோடு 1
எருதா 1
எருது 12
எருதும் 1
எருதே 1
எருதொடு 1
எருதோடு 1
எருந்தின் 1
எருமணம் 1
எருமை 48
எருமைய 1
எருமையூரன் 1
எருவின் 2
எருவும் 1
எருவை 31
எருவையொடு 1
எல் 76
எல்-இடை 1
எல்-உறு 1
எல்_வளை 3
எல்_இழாய் 1
எல்ல 3
எல்லம் 1
எல்லரி 2
எல்லவும் 1
எல்லா 61
எல்லாம் 258
எல்லாமும் 1
எல்லார் 2
எல்லார்க்கும் 6
எல்லாரும் 17
எல்லாருள்ளும் 1
எல்லாஅ 1
எல்லாஅம் 1
எல்லி 25
எல்லிடை 1
எல்லிய 1
எல்லியின் 1
எல்லியும் 3
எல்லில் 2
எல்லிழாய் 1
எல்லிற்று 2
எல்லின்று 9
எல்லினன் 1
எல்லினிர் 1
எல்லினில் 1
எல்லினை 2
எல்லீரும் 4
எல்லு 6
எல்லும் 4
எல்லேம் 1
எல்லை 41
எல்லைக்கண் 1
எல்லைக்கு 1
எல்லையும் 13
எல்லோர்க்கும் 1
எல்வளையை 1
எல 1
எலாம் 28
எலாஅ 1
எலாஅம் 1
எலி 10
எலும்பு 1
எலுவ 3
எவ்வ 15
எவ்வத்தள் 1
எவ்வத்தால் 1
எவ்வத்து 1
எவ்வத்துள் 1
எவ்வது 1
எவ்வம் 61
எவ்வமும் 1
எவ்வமொடு 8
எவ்வாயும் 2
எவ்வாறு 1
எவ்வி 8
எவ்வெவ் 1
எவ்வை 1
எவ்வைக்கு 1
எவணரோ 1
எவளோ 1
எவன் 91
எவன்-கொல் 34
எவன்-கொல்லோ 2
எவன்-கொலோ 9
எவன்கொல் 2
எவன்கொலோ 8
எவனாம் 1
எவனே 2
எவனோ 45
எழ 37
எழல் 2
எழலால் 1
எழலும் 1
எழவே 2
எழா 2
எழாது 1
எழார் 1
எழால் 2
எழாலின் 1
எழாலொடு 1
எழாஅ 6
எழாஅ-காலே 1
எழாஅமை 1
எழாஅய் 1
எழாஅல் 2
எழில் 193
எழில்_நுதல் 1
எழிலி 37
எழிலிய 7
எழிலியும் 1
எழிலியை 1
எழிலும் 1
எழிலே 1
எழிலை 1
எழிலோள் 1
எழினி 8
எழினியாதன் 1
எழினியும் 1
எழினும் 2
எழீஇ 7
எழீஇய 1
எழீஇயவை 1
எழு 78
எழு-தோறும் 1
எழு-மதி 5
எழு-மின் 1
எழு-மினோ 1
எழு_மகளிருள் 1
எழுக 7
எழுகமோ 2
எழுகல்லாத 1
எழுச்சிக்கண் 1
எழுத்தாணி 1
எழுத்தின் 3
எழுத்தினால் 1
எழுத்தினானே 1
எழுத்தினை 2
எழுத்து 11
எழுத்து_நிலை_மண்டபம் 1
எழுத 1
எழுதரு 13
எழுதரும் 14
எழுதரூஉ 1
எழுதரூஉம் 1
எழுதல் 7
எழுதலால் 1
எழுதலும் 1
எழுதவும் 1
எழுதற்கு 1
எழுதாக்கற்பின் 1
எழுதி 12
எழுதிய 9
எழுதினான் 1
எழுது 10
எழுதுகோ 1
எழுதுங்கால் 1
எழுதும் 1
எழுதேம் 1
எழுந்த 61
எழுந்தது 2
எழுந்தபால் 1
எழுந்தவர் 4
எழுந்தன்றால் 1
எழுந்தன்று 3
எழுந்தனவால் 1
எழுந்தார் 1
எழுந்தாரை 1
எழுந்தால் 1
எழுந்திருக்கும் 1
எழுந்திருப்பார் 1
எழுந்திருப்பு 1
எழுந்தீக 1
எழுந்து 94
எழுந்து_எழுந்து 1
எழுந்தும் 1
எழுநூறு 1
எழுநூறும் 1
எழுபது 1
எழுபவே 1
எழுபு 2
எழும் 3
எழுமரம் 1
எழுமுடி 1
எழுமே 2
எழுமை 1
எழுமையும் 4
எழுமோ 1
எழுவர் 9
எழுவரொடு 1
எழுவல் 1
எழுவார் 2
எழுவாரை 1
எழுவாள் 1
எழுவேன் 2
எழூஉ 6
எழூஉக 1
எழூஉம் 5
எள் 12
எள்-உற்று 1
எள்ள 6
எள்ளப்படு 1
எள்ளப்படுதலும் 1
எள்ளப்படும் 3
எள்ளல் 4
எள்ளலன் 1
எள்ளலான் 1
எள்ளற்க 3
எள்ளற்பொருளது 1
எள்ளா 2
எள்ளாத 1
எள்ளாதார் 1
எள்ளாது 1
எள்ளாமை 4
எள்ளார் 2
எள்ளான் 1
எள்ளானாய் 1
எள்ளி 18
எள்ளிய 1
எள்ளின் 1
எள்ளினும் 2
எள்ளீயும் 1
எள்ளுக 1
எள்ளுதல் 1
எள்ளுநர் 2
எள்ளுபு 1
எள்ளும் 5
எள்ளும்-மார் 1
எள்ளுமாம் 1
எள்ளுவர் 3
எள்ளுவாய் 1
எள்ளுவாரை 1
எள்ளே 1
எளிதா 1
எளிதால் 2
எளிதின் 3
எளிதினின் 5
எளிது 35
எளிது-மன் 2
எளிதுமன் 1
எளிதுஅரோ 1
எளிதே 6
எளிதோ 4
எளிய 10
எளிய-மன் 1
எளிய-மன்னால் 1
எளிய-மன்னே 1
எளியமா 1
எளியர் 4
எளியரால் 1
எளியவால் 1
எளியவோ 2
எளியள் 2
எளியன் 2
எளியார் 3
எளியாரை 2
எளியாள் 1
எளியோர் 1
எளிவந்தும் 1
எற்கு 2
எற்கே 1
எற்றம் 1
எற்றா 2
எற்றால் 1
எற்றி 8
எற்றிற்கு 1
எற்று 8
எற்றுள்ளும் 2
எற்றுஎற்று 1
எற்றே 1
எற்றோ 1
எறி 115
எறி-தொறும் 4
எறி_பதத்தான் 1
எறி_உளி 3
எறிக்கும் 1
எறிக 2
எறிகல் 1
எறிகல்லா 1
எறிஞரின் 1
எறித்த 2
எறித்தரு 1
எறித்தலானே 1
எறிதர 3
எறிதரும் 2
எறிதல் 2
எறிதலால் 1
எறிதலின் 1
எறிதலும் 1
எறிதற்கு 1
எறிந்த 50
எறிந்தவை 1
எறிந்தன்றே 2
எறிந்தால் 1
எறிந்து 59
எறிந்தும் 1
எறிந்துவிடல் 1
எறிந்துவிடற்கு 1
எறிந்தோர் 1
எறிந்தோன் 1
எறிப்ப 4
எறிப 2
எறிபு 1
எறிய 15
எறியர் 2
எறியா 4
எறியாது 3
எறியார் 2
எறியின் 1
எறியினும் 3
எறியுநர் 1
எறியும் 13
எறியுமாறு 1
எறிவது 1
எறிவன 2
எறிவனர் 1
எறிவார் 1
எறிவான் 1
எறிவான்-கொல்லோ 1
எறிவிடத்து 1
எறிவோரும் 1
எறும்பி 2
எறும்பின் 1
எறும்பு 2
எறும்பும் 1
எறுழ் 17
எறுழம் 1
என் 875
என்-கண் 3
என்-கண்ணோ 1
என்-கொல் 2
என்-கொலோ 1
என்-தலை 1
என்-மின் 1
என்-வயின் 3
என்க 1
என்கம் 1
என்கமோ 1
என்குவள் 1
என்குவெம்-மன்னே 1
என்குவை 2
என்கொல் 6
என்கொலாம் 1
என்கொலோ 4
என்கோ 17
என்ப 124
என்பதன் 1
என்பதனால் 3
என்பதனை 1
என்பது 51
என்பதுவே 1
என்பதூஉம் 2
என்பதே 7
என்பதை 3
என்பதோ 11
என்பர் 11
என்பர்-கொல் 1
என்பவட்கு 1
என்பவர் 4
என்பவர்மாட்டு 1
என்பவரோடு 1
என்பவன் 1
என்பவனை 1
என்பவால் 1
என்பவே 2
என்பவை 4
என்பவோ 3
என்பன 1
என்பாம் 2
என்பாய் 7
என்பார் 30
என்பார்க்கு 2
என்பார்க்கும் 2
என்பார்கள் 1
என்பாரும் 2
என்பாரே 1
என்பாரை 1
என்பாரையும் 1
என்பாள் 3
என்பாளை 1
என்பான் 17
என்பானும் 4
என்பின் 1
என்பீர் 1
என்பு 13
என்பும் 2
என்பேன் 1
என்பேன்-மன் 3
என்பேன்மன் 1
என்பொடு 3
என்போய் 2
என்போர் 2
என்போர்க்கு 3
என்போரும் 1
என்போள் 1
என்மரும் 5
என்மனார் 2
என்மாரும் 4
என்மோ 1
என்ற 27
என்றதற்கு 1
என்றதன் 1
என்றது 4
என்றதுவே 1
என்றமை 1
என்றல் 13
என்றலின் 10
என்றலும் 9
என்றலோ 1
என்றவர் 3
என்றவற்றுள்ளும் 1
என்றனம் 3
என்றனர் 2
என்றனர்-மன் 1
என்றனரே 1
என்றனள் 4
என்றனன் 3
என்றனிர் 4
என்றனென் 4
என்றனை 1
என்றா 1
என்றாய் 3
என்றார் 15
என்றாரை 1
என்றால் 6
என்றாலும் 2
என்றாள் 2
என்றாள்மன் 1
என்றாளுக்கு 1
என்றாளோ 1
என்றாற்கு 1
என்றான் 5
என்றானை 1
என்றானோ 2
என்றி 31
என்றிசின் 4
என்றிசினே 1
என்றிர் 3
என்றீரேல் 1
என்று 469
என்று-கொல் 2
என்றுகொல் 1
என்றும் 127
என்றுமோ 1
என்றுவிடல் 1
என்றூழ் 25
என்றே 7
என்றேன் 7
என்றேனா 4
என்றேனே 2
என்றோய் 1
என்றோள் 1
என்றோளே 7
என்றோனே 3
என்ன 36
என்னதும் 1
என்னதூஉம் 11
என்னர் 1
என்னரே 1
என்னலோ 1
என்னவும் 1
என்னள்-கொல் 2
என்னன்-கொல்லோ 1
என்னா 13
என்னாது 50
என்னாதோரே 2
என்னாம் 3
என்னாமுன் 1
என்னாமை 2
என்னாய் 15
என்னார் 26
என்னாராய் 1
என்னாரே 2
என்னாவாள் 1
என்னாள் 4
என்னான் 6
என்னானும் 10
என்னானே 1
என்னாஅர் 1
என்னில் 1
என்னின் 3
என்னினும் 9
என்னுடைய 3
என்னுதி 1
என்னுநர் 1
என்னுநள் 1
என்னும் 183
என்னும்-கொல் 1
என்னும்-கொல்லோ 1
என்னுமவர் 1
என்னுமால் 2
என்னுமாறு 2
என்னுமே 1
என்னுமோ 1
என்னுள் 2
என்னே 5
என்னேன் 1
என்னை 74
என்னை-மன் 1
என்னைகொல் 5
என்னையர் 1
என்னையும் 7
என்னையே 2
என்னையோ 1
என்னொடு 10
என்னொடும் 2
என்னோ 10
என்னோடு 2
என்னோடும் 1
என்னோர்கள் 1
என்னோரும் 1
என 1326
எனக்கு 22
எனக்கும் 2
எனக்கும்-மார் 1
எனக்கே 3
எனக்கோ 1
எனது 5
எனதே 1
எனப்பட்டக்கண்ணும் 1
எனப்பட்டது 1
எனப்பட்டதே 1
எனப்பட்டார்க்கு 1
எனப்பட்டு 1
எனப்படற்கே 1
எனப்படான் 1
எனப்படாஅர் 1
எனப்படுதல் 6
எனப்படுதலால் 1
எனப்படும் 2
எனப்படும்-கொல் 2
எனப்படுமோ 4
எனப்படுவது 16
எனப்படுவர் 1
எனப்படுவார் 10
எனப்படுவான் 4
எனப்படூஉம் 2
எனல் 14
எனவ 4
எனவும் 21
எனவே 42
எனற்பாடும் 1
எனா 2
எனாது 2
எனாஅ 8
எனில் 2
எனின் 69
எனினும் 52
எனினே 19
எனும் 11
எனை 17
எனைத்தால் 1
எனைத்தானும் 5
எனைத்து 12
எனைத்தும் 19
எனைத்தே 1
எனைய 1
எனையதூஉம் 10

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

எ (65)

எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
யானும் நீயும் எ வழி அறிதும் – குறு 40/3
இடம்-மன் தோழி எ நீரிரோ எனினே – குறு 219/7
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
எ வயினோயும் நீயே – பரி 2/59
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் – பரி 4/70
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் – பரி 24/17
எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது – கலி 5/18
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
எ பொருள் பெறினும் பிரியன்-மினோ என – அகம் 217/14
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/14
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என – புறம் 141/13
எ நாடோ என நாடும் சொல்லான் – புறம் 150/22
எ வழி நல்லவர் ஆடவர் – புறம் 187/3
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
எ துணையும் ஆற்ற பலவானால் தொக்க – நாலடி:4 7/2
எ திறத்தாள் ஈர்ம் கோதையாள் – நாலடி:5 6/4
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/3
எ கலத்தானும் இனிது – நாலடி:21 6/4
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/2
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் – நாலடி:35 6/2
நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும் – நாலடி:39 3/1
உடையார்க்கும் எ ஊரும் ஊர் – நான்மணி:81/4
எ திறத்தானும் இயைவ கரவாத – இனிய40:26/3
எ துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப பால் படும் – இனிய40:38/3
எ சாரும் மின்னும் மழை – கார்40:7/4
பல் கணை எ வாயும் பாய்தலின் செல்கலாது – கள40:10/1
எ வாயும் ஓடி வயவர் துணித்திட்ட – கள40:26/1
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் – குறள்:3 10/1
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள்:11 10/1
எ பொருள் எ தன்மைத்துஆயினும் அ பொருள் – குறள்:36 5/1
எ பொருள் எ தன்மைத்துஆயினும் அ பொருள் – குறள்:36 5/1
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – குறள்:43 3/1
தொடங்கற்க எ வினையும் எள்ளற்க முற்றும் – குறள்:50 1/1
எ பால் நூலோர்க்கும் துணிவு – குறள்:54 3/2
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள்:70 5/1
எ நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று – குறள்:99 2/2
நில்லாமை உள்ளும் நெறிப்பாடும் எ உயிர்க்கும் – திரி:68/2
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த – திரி:100/2
இன்னாத எ உயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு – ஆசாரக்:1/2
எ பாலும் ஆகா கெடும் – ஆசாரக்:3/3
தலை உரைத்த எண்ணெயால் எ உறுப்பும் தீண்டார் – ஆசாரக்:12/1
எ மேனிஆயினும் நோக்கார் தலைமகன்தம் – ஆசாரக்:77/2
எ பெற்றியானும் படும் – ஆசாரக்:96/4
எ நெறியானும் இறைவன் தன் மக்களை – பழ:8/1
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர் – பழ:395/3
பற்றினான் பற்று அற்றான் நூல் தவசி எ பொருளும் – சிறுபஞ்:6/1
அழியாமை எ தவமும் சார்ந்தாரை ஆக்கல் – சிறுபஞ்:45/1
எ தவமானும் படல் – சிறுபஞ்:97/4
சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப – முது:2 8/1

மேல்


எ-கால் (1)

எ-கால் வருவது என்றி – குறு 277/7

மேல்


எ-வயின் (1)

எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின் – பரி 15/51

மேல்


எஃகம் (24)

வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம்/வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 119,120
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – மலை 490
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/4
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம்/ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/2,3
செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/9
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து – பதி 90/37
திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/18
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த – அகம் 212/20
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி – அகம் 215/4
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம்/வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே – புறம் 308/4,5
நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு – புறம் 341/13
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க – புறம் 354/2
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/22
தெரி கணை எஃகம் திறந்த வாய் எல்லாம் – கள40:5/1
நிரை கதிர் நீள் எஃகம் நீட்டி வயவர் – கள40:13/1
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி – கள40:19/1
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க – கள40:34/2

மேல்


எஃகமொடு (3)

காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு/முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 176,177
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு/பஞ்சியும் களையா புண்ணர் – புறம் 353/14,15

மேல்


எஃகிவிட்டு (1)

பஞ்சி வைத்து எஃகிவிட்டு அற்று – பழ:91/4

மேல்


எஃகின் (9)

ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின்/மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 52,53
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/3
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின்/செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/5,6
களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின்/விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/4,5
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின்/தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/12,13
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும் – அகம் 123/9
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே – கள40:33/3

மேல்


எஃகினவை (1)

மேஎ எஃகினவை/வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி மேல்


எஃகு (39)

ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி – பட் 78
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 300
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு – நற் 97/2
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர – பதி 50/9
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/30
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/21
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/12
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் – அகம் 102/11
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/9
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய – அகம் 363/12
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/8
ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி – புறம் 26/5
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
எஃகு உறு விழுப்புண் பல என – புறம் 233/7
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர – புறம் 274/5
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
எஃகு அதனின் கூரியது இல் – குறள்:76 9/2
ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு – குறள்:78 3/2

மேல்


எஃகொடு (1)

ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/109

மேல்


எக்கர் (60)

நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 213
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து – பட் 117
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர்/நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/1,2
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர்/தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/1,2
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர்/நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி – நற் 124/5,6
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர்/தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/1,2
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி – நற் 267/2
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த – நற் 323/7
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் – குறு 299/3
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர்/தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/2,3
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை – குறு 372/5
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ – ஐங் 141/1
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை – ஐங் 145/1
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர் – ஐங் 147/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன – ஐங் 149/1
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை – ஐங் 150/1
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/20
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர்/தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 83/3
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர்/நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 131/17
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர்/பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் – அகம் 10/9,10
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர்/மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/9,10
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ – அகம் 20/3
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர்/வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/4,5
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
எக்கர் தாழை மடல்-வயினானும் – அகம் 330/13
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/11
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர்/தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/6,7
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே – புறம் 43/23
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/23
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த – ஐந்50:48/1
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர – ஐந்70:60/3
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் – ஐந்70:62/1
இவர் திரை நீக்கியிட்டு எக்கர் மணல் மேல் – ஐந்70:67/1
தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர்
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/2,3
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர்
நிலவு நெடும் கானல் நீடார் துறந்தார் – கைந்:53/1,2

மேல்


எக்கர்-தொறும் (1)

எக்கர்-தொறும் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 320/4

மேல்


எக்காலும் (3)

பொய் கோலம் செய்ய ஒழியுமே எக்காலும்
உண்டு வினையுள் உறைக்கும் என பெரியோர் – நாலடி:5 3/2,3
எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம் – நாலடி:12 2/2
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும்
செய்யார் எனினும் தமர் செய்வர் பெய்யுமாம் – பழ:109/2,3

மேல்


எக்கி (2)

நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/12
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45

மேல்


எக்குவ (1)

எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற – பரி 22/18

மேல்


எக்குவோரும் (1)

துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும்/தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி மேல்


எகின (1)

நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 91

மேல்


எகினம் (3)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் – நற் 132/5
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம்/துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/12,13

மேல்


எங்கட்கு (1)

எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண் – திணை150:127/2

மேல்


எங்கண் (1)

எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர் – பழ:267/1

மேல்


எங்கானும் (1)

தங்கண் அழிவு தாம் செயற்க எங்கானும்
நன்கு திரண்டு பெரியவாம் ஆற்றவும் – பழ:267/2,3

மேல்


எங்கு (2)

எங்கு வருதி இரும் கழி தண் சேர்ப்ப – திணை150:49/1
எங்கு உற்று சேறிரோ என்னாரே முன் புக்கு – ஆசாரக்:58/2

மேல்


எங்கும் (9)

எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும்
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் – கள40:6/3,4
நளிந்த கடலுள் திமில் திரை போல் எங்கும்
விளிந்தார் பிணம் குருதி ஈர்க்கும் தெளிந்து – கள40:18/1,2
ஒரு வரை போல் எங்கும் பல வரையும் சூழ்ந்த – திணை150:13/1
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள – திணை150:102/1
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும் – திணை150:102/2
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும்
தேன் இறுத்த வண்டோடு தீ தா என தேராது – திணை150:102/2,3
ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை – ஆசாரக்:46/2
எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும்
வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது – பழ:124/2,3

மேல்


எங்கெங்கும் (1)

எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் – பழ:124/2

மேல்


எங்கை (1)

எங்கை இயல்பின் எழுவல் யாழ் பாண்மகனே – திணை150:136/1

மேல்


எங்கையர் (4)

நெறி அதுகாண் எங்கையர் இற்கு – ஐந்50:22/4
ஆடினான் ஆய் வயல் ஊரன் மற்று எங்கையர் தோள் – திணை150:124/3
எங்கையர் இல் உள்ளானே பாண நீ பிறர் – திணை150:132/1
எங்கையர் இல் நாடலாம் இன்று – திணை150:151/4

மேல்


எங்கையர்தம் (1)

எல் வளையம் மென் தோளேம் எங்கையர்தம் போல – திணை50:37/3

மேல்


எங்ஙனம் (1)

எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – குறள்:26 1/2

மேல்


எச்சத்தால் (1)

எச்சத்தால் காணப்படும் – குறள்:12 4/2

மேல்


எச்சத்திற்கு (1)

எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:12 2/2

மேல்


எச்சத்தின் (1)

அச்சத்தால் நாணுதல் நாண் அன்றாம் எச்சத்தின்
மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது – நாலடி:30 9/2,3

மேல்


எச்சத்துள் (1)

எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7

மேல்


எச்சம் (13)

எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்கு செய்வன – நாலடி:14 4/3
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
எச்சம் பெறாஅவிடின் – குறள்:24 8/2
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – குறள்:46 6/1
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் – குறள்:68 4/1
தீ எச்சம் போல தெறும் – குறள்:68 4/2
எச்சம் என்று என் எண்ணும்கொல்லோ ஒருவரால் – குறள்:101 4/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள்:102 2/1
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள்:108 5/1,2
எச்சம் இழந்து வாழ்வார் – திரி:62/4
இம்மை நலன் அழிக்கும் எச்சம் குறைபடுக்கும் – சிறுபஞ்:105/1
இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை – முது:6 8/1

மேல்


எச்சமும் (1)

வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும்/தெய்வமும் யாவதும் தவம் உடையோர்க்கு என – பதி 74/25,26

மேல்


எச்சில் (8)

தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில்/வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 258/5
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள் – ஆசாரக்:7/1
இவை எச்சில் இ நான்கு – ஆசாரக்:7/3
இழியாமை நன்கு உமிழ்ந்து எச்சில் அற வாய் – ஆசாரக்:27/1
அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி – ஆசாரக்:39/2
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் – ஆசாரக்:41/1
புலைக்கு எச்சில் நீட்டார் விடல் – ஆசாரக்:90/3

மேல்


எச்சிலார் (2)

எச்சிலார் தீண்டார் பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் – ஆசாரக்:5/1
எச்சிலார் நோக்கார் புலை திங்கள் நாய் நாயிறு – ஆசாரக்:6/1

மேல்


எச்சிலும் (1)

நால் வகை எச்சிலும் நன்கு கடைப்பிடித்து – ஆசாரக்:8/1

மேல்


எச்சிற்கு (1)

எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் – நாலடி:35 5/2

மேல்


எஞ்ச (2)

வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச/பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை – கலி மேல்


எஞ்சல் (1)

வழி எஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் – குறள்:5 4/2

மேல்


எஞ்சலின் (1)

எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என – புறம் 307/12

மேல்


எஞ்சா (5)

எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட – புறம் 378/9
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை – இனிய40:18/3
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய – ஏலாதி:22/2,3

மேல்


எஞ்சாத (1)

எஞ்சாத நட்பினுள் பொய் வழக்கும் நெஞ்சு அமர்ந்த – திரி:97/2

மேல்


எஞ்சாது (10)

எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது/தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை – குறு 211/3,4
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது/ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/35,36
எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி – கலி 42/25
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி – கலி 54/5
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது/ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 81/5
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது/உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி – அகம் 141/4,5
எஞ்சாது நீ வருதி என்று எண்ணி அஞ்சி – ஐந்50:17/2
இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு – குறள்:69 10/1

மேல்


எஞ்சாதே (1)

அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே
உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான் – சிறுபஞ்:77/2,3

மேல்


எஞ்சாமை (5)

துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று – பதி 90/4
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/8
எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய – நான்மணி:25/2
எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு – குறள்:39 2/2
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தான் செயின் – குறள்:50 7/1,2

மேல்


எஞ்சி (2)

இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் – பதி 61/11
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி/உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும் – கலி மேல்


எஞ்சிய (12)

எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 97
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய/யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – குறு 232/4,5
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய/கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/2,3
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/4
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு – பதி 67/10
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய/காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் – கலி 396/23,24
ஞாட்பினுள் எஞ்சிய ஞாலம் சேர் யானை கீழ் – கள40:2/1
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல் – திணை150:48/1

மேல்


எஞ்சினம் (1)

எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/3

மேல்


எஞ்சினார் (2)

எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் – நாலடி:3 1/4
இ திறத்த எஞ்சினார் பேர் – ஏலாதி:31/4

மேல்


எஞ்சு (2)

உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் – கலி 137/6

மேல்


எஞ்சும் (3)

அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும்/வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 53/6,7
எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய – நான்மணி:25/2

மேல்


எஞ்சும்-மன் (2)

நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி – கலி 118/23
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46

மேல்


எஞ்சுவர்-கொல்லோ (1)

எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6

மேல்


எஞ்சுவையே (2)

நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே/அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/16,17
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே/அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/18,19

மேல்


எஞ்ஞான்றும் (39)

நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும்/வல்லதால் வையை புனல் – பரி 16/37,38
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும்/நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 147/53,54
ஆய்ந்து அமைந்த கேள்வி அறிவுடையார் எஞ்ஞான்றும்
காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து – நாலடி:7 3/3,4
இன்புற்று வாழும் இயல்பு உடையார் எஞ்ஞான்றும்
துன்புற்று வாழ்தல் அரிது – நாலடி:8 4/3,4
வெறுமின் வினை தீயார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும்
பெறுமின் பெரியார் வாய் சொல் – நாலடி:18 2/3,4
பண்பு ஆற்றும் நெஞ்சத்தவர்களோடு எஞ்ஞான்றும்
நண்பு ஆற்றி நட்க பெறின் – நாலடி:18 4/3,4
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும்
குருத்தின் கரும்பு தின்று அற்றே குருத்திற்கு – நாலடி:22 1/1,2
வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் எஞ்ஞான்றும்
பச்சை ஓலைக்கு இல்லை ஒலி – நாலடி:26 6/3,4
நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும்
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை – நாலடி:31 1/1,2
எஞ்ஞான்றும் எம் கணவர் எம் தோள் மேல் சேர்ந்து எழினும் – நாலடி:39 5/1
அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும்
என்னை கெழீஇயினர்கொல்லோ பொருள் நசையால் – நாலடி:39 5/2,3
கரப்பவர்க்கு செல்சார் கவிழ்தல் எஞ்ஞான்றும்
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த – நான்மணி:37/1,2
சிறந்தார்க்கு அரிய செறுதல் எஞ்ஞான்றும்
பிறந்தார்க்கு அரிய துணை துறந்து வாழ்தல் – நான்மணி:48/1,2
வழி எஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் – குறள்:5 4/2
எளிது என இல் இறப்பான் எய்தும் எஞ்ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி – குறள்:15 5/1,2
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான் ஆம் – குறள்:32 7/1
அவா என்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து – குறள்:37 1/1,2
வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க – குறள்:44 9/1
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் – குறள்:59 2/1,2
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும்
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – குறள்:64 5/1,2
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல் – குறள்:70 7/1,2
கூறாமை நோக்கி குறிப்பு அறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறா நீர் வையக்கு அணி – குறள்:71 1/1,2
நீங்கான் வெகுளி நிறை இலன் எஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது – குறள்:87 4/1,2
கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும்
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி – குறள்:87 10/1,2
ஒன்றாமை ஒன்றியார்கண் படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது – குறள்:89 6/1,2
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாணு தரும் – குறள்:91 3/1,2
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும்
நல்லார்க்கு நல்ல செயல் – குறள்:91 5/1,2
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும்
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – குறள்:91 10/1,2
உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் – குறள்:93 1/1,2
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் – குறள்:93 6/1,2
உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும்
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் – குறள்:93 7/1,2
சான்றாருள் சான்றான் எனப்படுதல் எஞ்ஞான்றும்
தோய்ந்தாருள் தோய்ந்தான் எனப்படுதல் பாய்ந்து எழுந்து – திரி:82/1,2
ஓதார் உரையார் வளராரே எஞ்ஞான்றும்
மேதைகள் ஆகுறுவார் – ஆசாரக்:8/2,3
நீராடும் போழ்தில் நெறி பட்டார் எஞ்ஞான்றும்
நீந்தார் உமியார் திளையார் விளையாடார் – ஆசாரக்:14/1,2
மறந்தானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார் கிடந்தார்கண் – ஆசாரக்:87/2
ஊன் மறுத்து கொள்ளானேல் ஊன் உடம்பு எஞ்ஞான்றும்
தான் மறுத்து கொள்ளான் தளர்ந்து – சிறுபஞ்:19/3,4
தெய்வத்தை எஞ்ஞான்றும் தெற்ற வழிபாடு – சிறுபஞ்:41/3

மேல்


எட்டு (2)

ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என – பரி 3/79
பத்து எட்டு உடைமை பலருள்ளும் பாடு எய்தும் – நாலடி:29 1/2

மேல்


எட்டும் (2)

நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும்
சொல்லிய ஆசார வித்து – ஆசாரக்:1/4,5
இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் – ஆசாரக்:2/3

மேல்


எடுக்க (2)

அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
கிளையுள் கழிந்தார் எடுக்க கெடுப்பின் – நான்மணி:79/3

மேல்


எடுக்கல் (1)

எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல – கலி 38/5

மேல்


எடுக்கல்லா (2)

நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை – மது 215
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10

மேல்


எடுக்கலம் (1)

எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:21 3/2

மேல்


எடுக்கும் (6)

இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும்/தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/7,8
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/9
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
உழிதரும் ஊதை எடுக்கும் துறைவனை – ஐந்70:57/2
கௌவை எடுக்கும் இ ஊர் – குறள்:115 10/2

மேல்


எடுக்குமாம் (1)

தண் கோல் எடுக்குமாம் மொய் – பழ:248/4

மேல்


எடுத்த (54)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 181
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த/விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 55,56
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் – மது 49
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 366
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி – மது 368
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 147
பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த/அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென – நற் 325/3,4
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த/நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த – குறு 272/2,3
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/3
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/69
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த/முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 40/12
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த/நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/75,76
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/11
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த/அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/4,5
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/4
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/8
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த/நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/1,2
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி – அகம் 153/10
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த/கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை – அகம் 266/17,18
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த/பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/2,3
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து – அகம் 283/13
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த/வளரா பிள்ளை தூவி அன்ன – அகம் 324/3,4
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த/ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/13,14
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் – அகம் 383/1
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த/செம் புற்று ஈயல் போல – புறம் 51/9,10
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/11
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த/தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் – புறம் 397/20,21
ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா – கள40:16/2
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல் – திணை150:32/2
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் – திணை150:79/3

மேல்


எடுத்தல் (4)

மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
ஈன்று எடுத்தல் சூல் புறஞ்செய்தல் குழவியை – சிறுபஞ்:70/1
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/2
எடுத்தல் முடக்கல் நிமிர்த்தல் நிலையே – ஏலாதி:69/1

மேல்


எடுத்தலின் (3)

கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின்/வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய – அகம் 199/9,10
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6

மேல்


எடுத்தனன் (2)

ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/18
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/3

மேல்


எடுத்தான் (1)

ஆன் நிரை தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின் – நான்மணி:0/7

மேல்


எடுத்து (46)

நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 239
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து/இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 79,80
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து/ஆனா கௌவைத்து ஆக – நற் 36/7,8
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – நற் 182/5
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து/தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/1,2
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/3
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/14
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17
இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/4
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து/அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 124/5
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து/பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்கும்-கால் மற்றும் என் – கலி 113/8
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து/அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/13,14
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை – அகம் 285/9
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து/யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் – அகம் 333/11,12
எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க – புறம் 62/5
எடுத்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/2
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/4
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து/நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/5,6
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால் – நாலடி:3 1/3
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் – நாலடி:17 3/3
தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார் – நாலடி:23 7/3
வைக்கும் தன் நாளை எடுத்து – குறள்:78 6/2
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து
கொண்டார் அரக்கர் குறித்து – ஆசாரக்:18/3,4
எடுத்து உரையார் பெண்டிர் மேல் நோக்கார் செவி சொல்லும் – ஆசாரக்:75/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் – ஆசாரக்:99/2
எய்தா நகை சொல் எடுத்து உரைக்கப்பட்டவர் – பழ:189/1
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:196/3
எடுத்து மேற்கொண்டவர் ஏய வினையை – பழ:331/2
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் – சிறுபஞ்:26/3
பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று – சிறுபஞ்:26/4
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த – சிறுபஞ்:62/2
கோல வன முலையும் புல்லினான் என்று எடுத்து
சாலவும் தூற்றும் அலர் – கைந்:44/3,4

மேல்


எடுத்துக்கொண்டு (1)

கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/7

மேல்


எடுத்துக்கொள்வது (1)

எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16

மேல்


எடுத்தேறு (2)

எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1

மேல்


எடுத்தேன் (1)

எடுத்தேன் மன்ற யானே – ஐங் 380/4

மேல்


எடுப்ப (17)

கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 378
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 714
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து – குறு 322/2
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப/ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 104/43
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி 104/67
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப/துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/17,18
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2
எடுப்ப/மைந்தர் தந்தை – புறம் 340/5,6
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து – புறம் 383/1
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி – ஐந்70:17/1
கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப
பாட்டு முரலுமாம் பண் – திணை150:143/3,4

மேல்


எடுப்பது (1)

மாடம் இடிந்தக்கால் மற்றும் எடுப்பது ஓர் – பழ:96/1

மேல்


எடுப்பதூஉம் (1)

எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – குறள்:2 5/2

மேல்


எடுப்பல் (1)

ஆர்க்கும் எடுப்பல் அரிது – பழ:222/4

மேல்


எடுப்பவள் (1)

பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/6

மேல்


எடுப்பவை (1)

நீறு எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை – கலி 106/7

மேல்


எடுப்பி (3)

தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி/வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 239,240
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி/மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/3,4

மேல்


எடுப்பியோயே (1)

ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/7

மேல்


எடுப்பின் (1)

உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின்
கிளையுள் கழிந்தார் எடுக்க கெடுப்பின் – நான்மணி:79/2,3

மேல்


எடுப்புக (1)

எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் – கலி 70/21

மேல்


எடுப்புதி (1)

இன் துயில் எடுப்புதி கனவே – குறு 147/4

மேல்


எடுப்புபவோ (1)

என் செய்து அகப்பட்டக்கண்ணும் எடுப்புபவோ
துஞ்சு புலியை துயில் – பழ:33/3,4

மேல்


எடுப்பும் (5)

துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – குறு 398/5
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும்/பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/25,26
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/13
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே – திணை150:139/3

மேல்


எடுப்புமாம் (1)

தீ நாய் எடுப்புமாம் எண்கு – பழ:139/4

மேல்


எடுப்புமே (3)

மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே/அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/14,15
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே/என ஆங்கு – கலி மேல்


எண் (37)

எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 11
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது – நற் 328/8
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் – பரி 3/38
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை – பரி 3/80
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும – புறம் 40/9
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/2
எண் நாண பல வேட்டும் – புறம் 166/22
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
எண் ஒக்கும் சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை – நான்மணி:98/1
எண் இலான் செய்யும் கணக்கு – இன்னா40:16/4
எண் அறியா மாந்தர் ஒழுக்கு நாள் கூற்று இன்னா – இன்னா40:31/2
பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா – ஐந்70:52/3
எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் – திணை150:8/3
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து – திணை150:99/4
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் – திணை150:100/2
எண் உளவாயின் இறவாவால் எண் உளவா – திணை150:108/2
எண் உளவாயின் இறவாவால் எண் உளவா – திணை150:108/2
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த – திணை150:146/2
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும் – குறள்:40 2/1
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் – குறள்:43 4/1
எண் பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் – குறள்:55 8/1
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் – குறள்:76 10/1
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 10/1
எண் பதத்தால் எய்தல் எளிது என்ப யார் மாட்டும் – குறள்:100 1/1
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு – சிறுபஞ்:7/2
எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி – சிறுபஞ்:100/2

மேல்


எண்கின் (16)

ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை – நற் 192/5
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை – நற் 325/1
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 95/9
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி – அகம் 112/1
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/4
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 201/16
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே – அகம் 257/21
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/8
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/12
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின்/தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/3,4
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் – ஐந்70:34/2

மேல்


எண்கு (3)

இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10
தீ நாய் எடுப்புமாம் எண்கு – பழ:139/4

மேல்


எண்கு_இனம் (2)

இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10

மேல்


எண்குணத்தான் (1)

கோள்இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்கா தலை – குறள்:1 9/1,2

மேல்


எண்ண (4)

எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே – நாலடி:22 6/3
எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே – கள40:8/3
பனை விளைவு நாம் எண்ண பாத்தி தினை விளைய – திணை150:5/2
எண்ண குறைபடா செல்வமும் இற்பிறப்பும் – பழ:273/1

மேல்


எண்ணப்பட (1)

எண்ணப்பட வேண்டாதார் – குறள்:93 2/2

மேல்


எண்ணப்படும் (3)

இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் – நாலடி:1 9/4
எண்ணினான் எண்ணப்படும் – நான்மணி:75/4
சிட்டன் என்று எண்ணப்படும் – சிறுபஞ்:92/4

மேல்


எண்ணப்படுவது (1)

எண்ணப்படுவது ஒன்று அன்று – குறள்:44 8/2

மேல்


எண்ணம் (2)

எண்ணிய எண்ணம் எளிதுஅரோ எண்ணிய – திணை150:89/2
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து – குறள்:50 4/1

மேல்


எண்ணரும் (1)

எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது – அகம் 8/13

மேல்


எண்ணலையே (1)

நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை – புறம் 138/6

மேல்


எண்ணவும் (1)

கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும்/பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் – பட் 112,113

மேல்


எண்ணற்க (1)

தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க தன் உடம்பின் – நாலடி:8 10/1

மேல்


எண்ணற்கு (1)

எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/7

மேல்


எண்ணன் (1)

எண்ணன் ஆய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான் வைசிரவண்ணன் – ஏலாதி:49/3

மேல்


எண்ணா (1)

எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4

மேல்


எண்ணாத (2)

செல்வர் யாம் என்று தாம் செல்வுழி எண்ணாத
புல்லறிவாளர் பெரும் செல்வம் எல்லில் – நாலடி:1 8/1,2
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – குறள்:57 8/1

மேல்


எண்ணாது (9)

வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது/எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 31,32
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது/வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் – பதி 84/9,10
எண்ணாது இருக்குவை அல்லை – புறம் 222/5
எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது – திணை150:47/2
எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை – திணை150:47/2,3
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – குறள்:18 10/1
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2
நிண்டாரால் எண்ணாது நீத்தவர் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:54/3

மேல்


எண்ணாமை (1)

எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் – சிறுபஞ்:50/2

மேல்


எண்ணாய் (1)

எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் – புறம் 7/7

மேல்


எண்ணார் (2)

எண்ணார் அறிவுடையார் – நாலடி:2 8/4
தொளை எண்ணார் அப்பம் தின்பார் – பழ:253/4

மேல்


எண்ணார்க்கு (1)

எண்ணார்க்கு கண்ணோட்டம் தீர்க்குதும் என்று எண்ணி – ஐந்70:53/2

மேல்


எண்ணால் (1)

எழுத்தினால் நீங்காது எண்ணால் ஒழியாது ஏத்தி – ஏலாதி:38/1

மேல்


எண்ணி (59)

நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி/அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/5,6
நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் – நற் 52/6
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி/எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல – நற் 159/4,5
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி/அறிந்தனை அருளாய் ஆயின் – பதி 71/25,26
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் – கலி 11/4
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி/அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 142/61
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
மறந்தும் அமைகுவர்-கொல் என்று எண்ணி/ஆழல் வாழி தோழி கேழல் – அகம் 223/2,3
இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி/நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/3,4
செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி/எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/10,11
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/13
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி/சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/9,10
நரை வரும் என்று எண்ணி நல் அறிவாளர் – நாலடி:2 1/1
கெடும் இது ஓர் யாக்கை என்று எண்ணி தடுமாற்றம் – நாலடி:3 7/2
புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி
இன்னினியே செய்க அறவினை இன்னினியே – நாலடி:3 9/1,2
பின்றையே நின்றது கூற்றம் என்று எண்ணி
ஒருவுமின் தீயவை ஒல்லும் வகையால் – நாலடி:4 6/2,3
நிலையாமை நோய் மூப்பு சாக்காடு என்று எண்ணி
தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா – நாலடி:6 2/1,2
பொறுப்பர் என்று எண்ணி புரை தீர்ந்தார்மாட்டும் – நாலடி:17 1/1
இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு – நாலடி:19 2/1,2
இல் பிறப்பு எண்ணி இடை திரியார் என்பது ஓர் – நாலடி:22 2/1
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை – நாலடி:37 5/3
ஊழியும் யாண்டு எண்ணி யாத்தன யாமமும் – நான்மணி:71/1
குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி
உள்ளாது அகன்றார் என்று ஊடி யாம் பாராட்ட – கார்40:27/2,3
சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி
ஒன்றிய நோயோடு இடும்பை பல கூர – கார்40:35/1,2
எஞ்சாது நீ வருதி என்று எண்ணி அஞ்சி – ஐந்50:17/2
கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி
பிடியோடு ஒருங்கு ஓடி தான் பிணங்கி வீழும் – ஐந்50:36/1,2
சுனை வாய் சிறு நீரை எய்தாது என்று எண்ணி
பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் – ஐந்50:38/1,2
எண்ணார்க்கு கண்ணோட்டம் தீர்க்குதும் என்று எண்ணி
வழிபாடு கொள்ளும் வள வயல் ஊரன் – ஐந்70:53/2,3
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் – திணை50:2/2
இனி வரையாய் என்று எண்ணி சொல்வேன் முனி வரையுள் – திணை150:27/2
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு – குறள்:47 2/1
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் – குறள்:47 7/1
எள்ளாத எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மொடு – குறள்:47 10/1
எண்ணி இடத்தான் செயின் – குறள்:50 7/2
இழைத்து இருந்து எண்ணி கொளல் – குறள்:53 10/2
இருள் தீர எண்ணி செயல் – குறள்:68 5/2
எண்ணி உரைப்பான் தலை – குறள்:69 7/2
கொளப்பட்டேம் என்று எண்ணி கொள்ளாத செய்யார் – குறள்:70 9/1
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம் – குறள்:130 8/1
இளைய எளிய பயின்றன என்று எண்ணி
இகழின் இழுக்கம் தரும் – ஆசாரக்:84/3,4
எமக்கு துணையாவார் யாவர் என்று எண்ணி
தமக்கு துணையாவார் தாம் தெரிதல் வேண்டா – பழ:56/1,2
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து – பழ:74/3
எண்ணி உயிர் கொள்வான் ஏன்று திரியினும் – பழ:89/3
கண்டதூஉம் எண்ணி சொலல் – பழ:153/4
யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல் – பழ:174/1,2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் – பழ:216/2
பொறி பட்டவாறு அல்லால் பூணாது என்று எண்ணி
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது – பழ:220/3,4
பெறாஅஅன் பேதுறுதல் எண்ணி பொறாஅன் – பழ:240/2
இரப்பவர்க்கு ஈய குறைபடும் என்று எண்ணி
கரப்பவர் கண்டறியார்கொல்லோ பரப்பில் – பழ:344/1,2
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த – சிறுபஞ்:14/2
எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி
உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை – சிறுபஞ்:100/2,3
எண்ணி ஊண் ஆர்வார் இயைந்து – ஏலாதி:52/4

மேல்


எண்ணிக்கொண்டு (1)

இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டு அற்று – குறள்:3 2/2

மேல்


எண்ணிய (10)

நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி – குறு 400/3
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் – கலி 34/22
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
எண்ணிய எண்ணம் எளிதுஅரோ எண்ணிய – திணை150:89/2
எண்ணிய எண்ணம் எளிதுஅரோ எண்ணிய
வெஞ்சுடர் அன்னானை யான் கண்டேன் கண்டாளாம் – திணை150:89/2,3
எண்ணிய எண்ணிய ஆங்கு எய்துப எண்ணியார் – குறள்:67 6/1
எண்ணிய எண்ணிய ஆங்கு எய்துப எண்ணியார் – குறள்:67 6/1
எண்ணிய தேயத்து சென்று – குறள்:76 3/2
வளி முதலா எண்ணிய மூன்று – குறள்:95 1/2

மேல்


எண்ணியக்கால் (1)

இகலி பொருள் செய்ய எண்ணியக்கால் என் ஆம் – பழ:312/3

மேல்


எண்ணியவை (1)

பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19

மேல்


எண்ணியார் (2)

எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து – குறள்:50 4/1
எண்ணிய எண்ணிய ஆங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆக பெறின் – குறள்:67 6/1,2

மேல்


எண்ணில் (1)

ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9

மேல்


எண்ணிவிடும் (1)

இந்திரனா எண்ணிவிடும் – நாலடி:35 6/4

மேல்


எண்ணின் (12)

சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந – பதி 32/8
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின்/மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/15,16
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின்/தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 130/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின்/விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/9,10
வளமையோடு ஒக்கும் வனப்பு இல்லை எண்ணின்
இளமையோடு ஒப்பதூஉம் இல் – நான்மணி:32/3,4
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின்
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் – திணை150:150/2,3
எண்ணின் தவத்தான் வரும் – குறள்:27 4/2
எண்ணின் தெரியா பொருள் – திரி:53/4
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் – திரி:100/3
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின்
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் – சிறுபஞ்:50/2,3

மேல்


எண்ணின்றோ (1)

எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/7

மேல்


எண்ணினர் (1)

இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப – அகம் 161/8

மேல்


எண்ணினான் (1)

எண்ணினான் எண்ணப்படும் – நான்மணி:75/4

மேல்


எண்ணினும் (2)

உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும்/பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு – பதி 73/1,2

மேல்


எண்ணினை (1)

பிரிதல் எண்ணினை ஆயின் நன்றும் – அகம் 10/6

மேல்


எண்ணு (5)

கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 389
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/5
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் – அகம் 352/15

மேல்


எண்ணுகோ (1)

எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/7

மேல்


எண்ணுங்கால் (3)

பண்ண பணைத்த பெரும் செல்வம் எண்ணுங்கால்
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ – நாலடி:26 1/2,3
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின் – திணை150:150/2
எண்ணுங்கால் சாந்தே எழுதல் இலை நறுக்கு – சிறுபஞ்:92/2

மேல்


எண்ணுங்கொல் (1)

நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் – நாலடி:40 4/3

மேல்


எண்ணுதி (3)

செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் – அகம் 191/12
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13

மேல்


எண்ணுதிர் (1)

இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு – அகம் 5/16

மேல்


எண்ணுநர் (1)

குறுநீர் கன்னல் எண்ணுநர் அல்லது – அகம் 43/6

மேல்


எண்ணுப (1)

உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ – புறம் 116/8

மேல்


எண்ணும் (6)

திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும்/கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/12,13
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/3
எண்ணும் பொருள் இனிதே எல்லாம் முடித்து எமக்கு – ஐந்70:0/1
பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் – குறள்:64 9/1
பேணொடும் எண்ணும் எழுத்து இவை மாணொடு – ஏலாதி:63/2

மேல்


எண்ணும்-காலை (1)

வீற்றிருந்தோரை எண்ணும்-காலை/உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/4,5

மேல்


எண்ணும்கொல்லோ (1)

எச்சம் என்று என் எண்ணும்கொல்லோ ஒருவரால் – குறள்:101 4/1

மேல்


எண்ணுவது (1)

எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/20

மேல்


எண்ணுவம் (1)

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு – குறள்:47 7/2

மேல்


எண்ணுவர் (2)

இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
வசை தீர எண்ணுவர் சான்றோர் விசையின் – நாலடி:16 2/2

மேல்


எண்ணுவோர் (1)

கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர்/கானல் புன்னை சினை அலைக்குந்து – புறம் 386/14,15

மேல்


எண்ணுவோரே (1)

பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19

மேல்


எண்ணெய் (8)

எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் – குறி 107
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/8
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய்/நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/6,7
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/9
நீர் தொடாது எண்ணெய் உரையார் உரைத்த பின் – ஆசாரக்:13/3
எள்ளே பருத்தியே எண்ணெய் உடுத்தாடை – ஏலாதி:50/1

மேல்


எண்ணெயால் (1)

தலை உரைத்த எண்ணெயால் எ உறுப்பும் தீண்டார் – ஆசாரக்:12/1

மேல்


எண்ணோடு (1)

கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல எண்ணோடு
எழுத்தின் வனப்பே வனப்பு – ஏலாதி:74/3,4

மேல்


எண்பதின் (1)

எண்பதின் மேலும் வாழ்வான் – சிறுபஞ்:77/4

மேல்


எண்மரும் (2)

மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/7
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும்/ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த – பரி மேல்


எண்மை (3)

எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/8
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5

மேல்


எத்துணையானும் (1)

எத்துணையானும் இயைந்த அளவினால் – நாலடி:28 2/1

மேல்


எத்துணையும் (2)

எத்துணையும் ஆற்ற இனிது – இனிய40:16/4
நட்டார்க்கு நல்ல செயல் இனிது எத்துணையும்
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே – இனிய40:17/1,2

மேல்


எதிர் (105)

எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் – நற் 39/1
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர்/நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே – நற் 50/7,8
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/2
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/4
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் – நற் 160/9
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை – நற் 174/4
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் – நற் 186/3
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து – நற் 204/7
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/8
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல – நற் 254/4
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை – குறு 197/2
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை – குறு 197/2
கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு – குறு 233/4
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர்/நன்றோ மகனே என்றனென் – குறு 389/3,4
கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும் – ஐங் 55/1
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
கார் எதிர் பருவம் மறப்பினும் – பதி 24/29
போர் எதிர் வேந்தர் ஒரூஉப நின்னே – பதி 33/12
ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ – பதி 80/9
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி – பரி 10/26
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/103
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/16
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/20
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 23/79
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
கேண்மை விருப்பு-உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 60/30
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
எதிர் வளி நின்றாய் நீ செல் – கலி 81/32
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர்/தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ – கலி 96/1
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த – கலி 104/30
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய் – கலி 116/15
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் – கலி 147/27
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் – அகம் 14/14
மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று – அகம் 56/13
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் – அகம் 149/18
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ – அகம் 300/15
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
செல்வேம் என்னும் நும் எதிர்/ஒழிவேம் என்னும் ஒண்மையோ இலளே – அகம் 319/15,16
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் – அகம் 363/18
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/20
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் – அகம் 386/5
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக – புறம் 144/3
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/2
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/7
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால் – புறம் 301/9
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/5
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
இருக்கை எழலும் எதிர் செலவும் ஏனை – நாலடி:15 3/1
எதிர் செல தின்று அன்ன தகைத்துஅரோ என்றும் – நாலடி:22 1/3
எறி என்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம் சிறு காலை – நாலடி:37 3/1
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா – இன்னா40:30/2
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/2
எதிர் நலம் ஏன்று நின்றாய் – திணை50:33/4
வேனில் பருவத்து எதிர் மலர் ஏற்று ஊதும் – திணை50:35/1
இழி கடா யானை எதிர் – திணை150:11/4
ஏறு நீர் வேலை எதிர் – திணை150:55/4
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – குறள்:77 5/1
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே – குறள்:86 5/1
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை – குறள்:86 8/1
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு – குறள்:109 2/1
எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பு இல் தொழும்பும் – திரி:67/1
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் – ஆசாரக்:58/3
முனியார் துனியார் முகத்து எதிர் நில்லார் – ஆசாரக்:69/1
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2
காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார் – பழ:284/1
இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா – பழ:352/2
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2
கார் எதிர் வானம் கதழ் எரி – கைந்:32/1

மேல்


எதிர்குதிர் (1)

எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 8/21

மேல்


எதிர்கொண்ட (4)

சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும் – நற் 345/7
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட/தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/9,10
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி – அகம் 142/11

மேல்


எதிர்கொண்டாள் (1)

எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11

மேல்


எதிர்கொண்டிராய் (1)

வாடாத சான்றோர் வரவு எதிர்கொண்டிராய்
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா – திணை150:15/1,2

மேல்


எதிர்கொண்டு (3)

நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு/தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/5,6
வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு – கலி 92/68
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/5

மேல்


எதிர்கொண்டோர் (1)

நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71

மேல்


எதிர்கொள் (1)

யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல் – பரி 10/40

மேல்


எதிர்கொள்வனை (1)

புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15

மேல்


எதிர்கொள்வார் (1)

ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – பரி 10/39

மேல்


எதிர்கொள்ள (2)

நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள ஆனா – பரி 23/3
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/23

மேல்


எதிர்கொள்ளவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 75/27

மேல்


எதிர்கொள்ளா (1)

மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17

மேல்


எதிர்கொள்ளாம் (1)

நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது – அகம் 380/10

மேல்


எதிர்கொள்ளும் (3)

குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும்/சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று – கலி 146/38
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5

மேல்


எதிர்கொள (3)

விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து – கலி 119/12
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும் – அகம் 350/13

மேல்


எதிர்கொளவே (1)

திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18

மேல்


எதிர்கொளற்கே (1)

விதும்பு-உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24

மேல்


எதிர்கோடலின் (1)

விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் – கலி 75/17

மேல்


எதிர்கோளின் (1)

ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப – முது:2 5/1

மேல்


எதிர்ச்சி (1)

ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் – நற் 30/4

மேல்


எதிர்த்த (3)

எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் – நற் 312/7
எதிர்த்த பகையை இளைது ஆய போழ்தே – பழ:390/1

மேல்


எதிர்த்து (3)

ஆர்ப்பு எழுந்த ஞாட்பினுள் ஆள் ஆள் எதிர்த்து ஓடி – கள40:17/1
ஈர்ஐம்பதின்மரும் போர் எதிர்த்து ஐவரொடு – பழ:52/2
கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து
நனி நிற்ப செய்தவர் நண்பு எலாம் தீர்க்க – பழ:390/2,3

மேல்


எதிர்தர (1)

மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர/உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 165,166

மேல்


எதிர்தாங்கினன் (1)

வரு படை எதிர்தாங்கினன்/பெயர் படை புறங்கண்டனன் – புறம் 239/11,12

மேல்


எதிர்ந்த (13)

உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த/புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு-உறுதலின் – மலை 65,66
மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/3
அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/14
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/20
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/43
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த/வம்ப மள்ளரோ பலரே – புறம் 79/4,5
பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
உறை எதிர்ந்து வித்திய ஊழ் ஏனல் பிறை எதிர்ந்த
தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ – திணை150:1/2,3

மேல்


எதிர்ந்தன்றால் (1)

கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/7

மேல்


எதிர்ந்தன்றே (1)

பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே/அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/4,5

மேல்


எதிர்ந்தனமே (1)

துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/6

மேல்


எதிர்ந்தனர் (1)

வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே – ஐங் 300/3

மேல்


எதிர்ந்தனன் (1)

எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12

மேல்


எதிர்ந்தனனே (1)

கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே/மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/2,3

மேல்


எதிர்ந்தார் (1)

தன் நிலையும் தாழா தொழில் நிலையும் துப்பு எதிர்ந்தார்
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி – சிறுபஞ்:56/1,2

மேல்


எதிர்ந்து (20)

புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/8
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து/திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/7,8
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று – பதி 59/11
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/34
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து/மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே – பதி 83/8,9
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து/உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/3,4
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி – அகம் 366/8
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து/கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என – புறம் 51/5,6
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து/வானம் நாண வரையாது சென்றோர்க்கு – புறம் 54/5,6
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து/எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/1,2
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து/ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/6,7
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என – புறம் 375/8
உறை எதிர்ந்து வித்திய ஊழ் ஏனல் பிறை எதிர்ந்த – திணை150:1/2
சொல் எதிர்ந்து தம்மை வழிபட்டு ஒழுகலராய் – பழ:276/1

மேல்


எதிர்ந்தோர்க்கே (2)

துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/9
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10

மேல்


எதிர்ந்தோரே (1)

கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19

மேல்


எதிர்ந்தோற்கு (1)

இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/10

மேல்


எதிர்ப்பட (1)

தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட/பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி மேல்


எதிர்ப்படுதலும் (1)

ஆற்று எதிர்ப்படுதலும் நோற்றதன் பயனே – பொரு 59

மேல்


எதிர்ப்படுவர் (1)

தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி – பழ:296/2

மேல்


எதிர்ப்பை (1)

குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறாஅமையின் – புறம் 333/11

மேல்


எதிர்பவை (1)

இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11

மேல்


எதிர்பு (3)

நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – மது 12
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி – புறம் 229/11

மேல்


எதிர்போம் (1)

வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று – கலி 144/40

மேல்


எதிர்மறுத்து (1)

பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து/நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/20,21

மேல்


எதிர்வ (1)

எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37

மேல்


எதிர்வந்து (1)

மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து/முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே – கலி மேல்


எதிர்வர (1)

முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/17

மேல்


எதிர்வன (1)

எதிர்வன போலிதே எல் வளையோ கொன்னே – திணை50:18/3

மேல்


எதிர (5)

கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர/கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 161,162
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர/நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த – பதி 69/15,16
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/4
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14

மேல்


எதிரதா (1)

எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை – குறள்:43 9/1

மேல்


எதிராது (1)

தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது/யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி மேல்


எதிரார் (1)

காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின் – பதி 72/3

மேல்


எதிரி (3)

கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி/சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 142,143
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி
விண் உயர் வானத்து உரும் உரற்ற திண்ணிதின் – ஐந்70:17/1,2

மேல்


எதிரிய (16)

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/3
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் – கலி 30/4
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய/தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் – கலி 10/1,2
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/8
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து – அகம் 93/3
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே – அகம் 379/4

மேல்


எதிரின (2)

கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் – குறு 159/4,5
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின/பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/2,3

மேல்


எதிருநர்க்கு (1)

எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு
இன்பம் பயந்த இளவேனில் காண்தொறும் – ஐந்50:31/2,3

மேல்


எதிரெதிர் (2)

எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – கலி 44/2
எதிரெதிர் சென்றார் பலர் – கலி 102/18

மேல்


எதிரே (3)

நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே/வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் – புறம் 6/20,21
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே/ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/24,25
ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் – திணை150:122/2

மேல்


எந்தாய் (1)

வந்தால் நீ எய்துதல் வாயால் மற்று எந்தாய்
மறி மகர வார் குழையாள் வாழாள் நீ வாரால் – திணை150:46/2,3

மேல்


எந்திர (2)

எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை – புறம் 177/5

மேல்


எந்திரம் (5)

எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 260
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை – மது 258
கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும் – ஐங் 55/1
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த – பதி 19/23
கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது – புறம் 322/7

மேல்


எந்தை (41)

நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
வந்தீக எந்தை என்னும் – நற் 221/12
வேண்டுதும் வாழிய எந்தை வேங்கை – நற் 232/7
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை/வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த – நற் 295/4,5
என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை/ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/7,8
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/5
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 325/4
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல் – ஐங் 261/3
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் – பரி 20/76
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த – அகம் 20/1
கூறேம் வாழியர் எந்தை செறுநர் – அகம் 46/11
நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை/புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/4,5
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய – அகம் 104/14
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை/கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/15,16
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை/களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/8,9
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை/பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/19,20
கேட்பல் எந்தை சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி – புறம் 27/10
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4
வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/10
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
எந்தை வாழி ஆதனுங்க என் – புறம் 175/1
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 307/1
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை/அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும் – புறம் 376/16,17
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை/ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/21,22
புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை – புறம் 384/18
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக – புறம் 386/9
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை/எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/24,25
கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே – புறம் 400/8

மேல்


எந்தைக்கு (1)

இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி 108/32

மேல்


எந்தையும் (12)

எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் – குறு 40/2
எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் – குறு 51/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும்/நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/3,4
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி – குறு 374/1
எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே – ஐங் 6/6
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும்/யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற – கலி 12/2
எந்தையும் இல்லன் ஆக – அகம் 158/17
எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/7
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/2
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/5

மேல்


எந்தையோடு (1)

எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் – புறம் 19/13

மேல்


எந்நாளும் (1)

கேள் இல் சேஎய் நாட்டின் எந்நாளும்/துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/24,25

மேல்


எப்பொழுதும் (1)

எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும்/சொல்லால் தரப்பட்டவள் – கலி மேல்


எப்போதுமே (1)

காணா எப்போதுமே கண் – திணை150:153/4

மேல்


எம் (301)

செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம்/பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி – குறி 59,60
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம்/மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 103,104
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம்/அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 136,137
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம்/ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 138,139
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம்/சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக – குறி 151,152
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் – குறி 199
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/5
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம்/கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/1,2
கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம்/மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/9,10
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/9
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய – நற் 83/1
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம்/கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/1,2
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10
எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம் – நற் 170/5
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/6
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து – நற் 250/8
வானம் வேண்டா உழவின் எம்/கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/11,12
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/4
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம்/இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/7,8
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/8
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம்/முன்கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே – நற் 300/5,6
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம்/அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/11,12
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம்/பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/10,11
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் – நற் 315/10
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண – நற் 326/8
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/7
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் – நற் 331/9
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம்/காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து – நற் 353/7,8
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம்/சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/9,10
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம்/வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/9,10
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம்/குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/7,8
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு – குறு 35/1
எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் – குறு 40/2
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம்/தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே – குறு 42/3,4
நீ ஆகியர் எம் கணவனை – குறு 49/4
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/2
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம்/கூழைக்கு எருமணம் கொணர்கம் சேறும் – குறு 113/4,5
வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/2
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/6
நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
மணந்தனன்-மன் எம் தோளே – குறு 193/5
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/7
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே – குறு 258/1
அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/3
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன் – குறு 299/6
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி – குறு 355/6
எம் இல் வருகுவை நீ என – குறு 379/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம்/முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே – ஐங் 5/5,6
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – ஐங் 63/3
பலரே தெய்ய எம் மறையாதீமே – ஐங் 64/4
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/3
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/4
தாது உண் பறவை வந்து எம்/போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – ஐங் 82/3,4
எம் இவண் நல்குதல் அரிது – ஐங் 86/3
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின் – ஐங் 108/3
எம் தோள் துறந்த-காலை எவன்-கொல் – ஐங் 109/3
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
மெல்லம்புலம்பன் மன்ற எம்/பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/3,4
கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6
யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம்/ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/4,5
கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/4
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/5
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/3
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
யாவளோ எம் மறையாதீமே – ஐங் 370/4
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/2
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
கைவல் பாண எம் மறவாதீமே – ஐங் 473/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – ஐங் 475/4
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – பதி 20/1
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி – பதி 53/3
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6
கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/30
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை – பரி 9/84
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/52
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/56
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 20/57
எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே – பரி 23/88
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் – கலி 22/10
ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் – கலி 22/13
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம்/தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/18
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம்/புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 75/18
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/14
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/18
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/3
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் – கலி 81/34
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய்-கண் – கலி 83/27
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை – கலி 87/1
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27
யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் – கலி 94/32
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்வாய் ஓரும் – கலி 98/1
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/59
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/42
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம்/கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 108/58
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/16
பாங்கு அரும் பாட்டம்-கால் கன்றொடு செல்வேம் எம்/தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 129/10
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல – கலி 129/18
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/44
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம்/கோதை புனைந்த வழி – கலி 145/23,24
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு – கலி 145/61
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் – கலி 147/27
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம்/முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/14,15
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம்/இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே – அகம் 6/20,21
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/13
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் – அகம் 29/12
யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என – அகம் 32/8
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என – அகம் 38/17
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/2
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/21
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/12
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம்/ஒண் தொடி ஞெமுக்காதீமோ தெய்ய – அகம் 60/7,8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம்/மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/13,14
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/19
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/8
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/17
எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/18
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் – அகம் 199/14
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – அகம் 200/13
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் – அகம் 300/14
எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே – அகம் 304/21
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம்/மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே – அகம் 306/14,15
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் – அகம் 346/16
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
யாரீரோ எம் விலங்கியீஇர் என – அகம் 390/14
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/6
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் – புறம் 19/13
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ – புறம் 22/33
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/16
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை – புறம் 38/11
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் – புறம் 54/1
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/4
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம்/பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/10,11
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/2
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம்/குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/4,5
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/7
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே – புறம் 147/9
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே – புறம் 153/6
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் – புறம் 162/6
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் – புறம் 171/5
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம்/உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் – புறம் 180/10,11
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – புறம் 212/1
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம்/பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/12,13
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/2
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே – புறம் 348/10
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம்/நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/5,6
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/15
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி – புறம் 381/7
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் என – புறம் 393/6
எம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று – நாலடி:17 5/1
யாம்ஆயின் எம் இல்லம் காட்டுதும் தாம்ஆயின் – நாலடி:30 3/1
எஞ்ஞான்றும் எம் கணவர் எம் தோள் மேல் சேர்ந்து எழினும் – நாலடி:39 5/1
எஞ்ஞான்றும் எம் கணவர் எம் தோள் மேல் சேர்ந்து எழினும் – நாலடி:39 5/1
அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று – நாலடி:39 10/1
பாக்கம் இது எம் இடம் – ஐந்50:12/4
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் – ஐந்50:22/3
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண – ஐந்50:42/3
வரையக நாட வரையாய வரின் எம்
நிரைதொடி வாழ்தல் இலள் – ஐந்70:10/3,4
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் – ஐந்70:60/2
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம்
முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து – திணை150:56/3,4
தகையினால் எம் சீறூர் தங்கினிராய் நாளை – திணை150:69/3
நுண்ணியர் எம் காதலவர் – குறள்:113 6/2
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – குறள்:118 10/1
உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் – குறள்:119 5/1
யாமும் உளேம்கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து – குறள்:121 4/1
எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – குறள்:121 5/2
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் – குறள்:123 2/1
நெருநற்று சென்றார் எம் காதலர் யாமும் – குறள்:128 8/1
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் – பழ:73/1
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/2
எம் கண் அனையர் என கருதின் ஏதமால் – பழ:322/1
பழன வயல் ஊரன் பாண எம் முன்னர் – கைந்:37/3
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் – கைந்:38/2
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3
இருக்க எம் இல்லுள் வரல் – கைந்:47/4

மேல்


எம்-கண் (1)

சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண்/படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி மேல்


எம்-பால் (1)

நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்-பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/31

மேல்


எம்-வயின் (10)

தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின்/வருதல் வேண்டுதும் என்ப – ஐங் 88/2,3
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின்/மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும் – ஐங் 139/1,2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/2
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின்/வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் – ஐங் 490/1,2
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின்/நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி – கலி 39/19,20
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின்/கரத்தல் கூடுமோ மற்றே பரப்பில் – அகம் 296/6,7
நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின்/பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/12,13
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்-வயின்/பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே – புறம் 197/13,14

மேல்


எம்கண் (1)

எம்கண் வணக்குதும் என்பவர் புன் கேண்மை – நாலடி:34 6/2

மேல்


எம்தலையே (1)

எம்தலையே வந்தது இனி – திணை150:107/4

மேல்


எம்மனோர் (2)

இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/4
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ – புறம் 210/4

மேல்


எம்மனோர்க்கு (1)

மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை – புறம் 53/7

மேல்


எம்மனோர்க்கே (1)

திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/7

மேல்


எம்மனோரில் (1)

எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11

மேல்


எம்மால் (1)

எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே – புறம் 197/9

மேல்


எம்மிடை (1)

மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு – குறள்:113 2/2

மேல்


எம்மின் (3)

எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின் – ஐங் 472/3
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின்
மடம் பட்டு வாழ்கிற்பார் இல் – ஐந்70:21/3,4
இனி யாரும் இல்லாதார் எம்மின் பிறர் யார் – பழ:161/1

மேல்


எம்மினும் (4)

யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும்/நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் – கலி 9/17
எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/10
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4

மேல்


எம்முடன் (1)

உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன்/மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/3,4

மேல்


எம்மும் (7)

எம்மும் தொடாஅல் என்குவெம்-மன்னே – குறு 191/7
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
எம்மும் பிறரும் அறியான் – ஐங் 26/3
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/6
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 35/1
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/5

மேல்


எம்முள் (2)

எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/15
எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/15

மேல்


எம்முள்_எம்முள் (1)

எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/15

மேல்


எம்முளும் (1)

எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/2

மேல்


எம்முன் (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5

மேல்


எம்மே (7)

துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/4
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின் – அகம் 19/9
போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே – அகம் 39/25
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர் – அகம் 327/8

மேல்


எம்மை (30)

எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/4
யாரையும் புலக்கும் எம்மை மற்று எவனோ – ஐங் 87/4
பைபய எம்மை என்றனென் யானே – ஐங் 113/5
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை/எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் – பரி 18/12,13
பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 64/28
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் – கலி 70/7
செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று – கலி 72/22
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை/எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு – கலி 84/20
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை/வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார் – கலி 94/14,15
நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை/புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என் – கலி 97/21
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை/திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 112/13,14
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை/முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 142/45,46
ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை/உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ – கலி 216/5,6
எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை – நாலடி:6 8/2
எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் – நாலடி:14 2/3
எம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று – நாலடி:17 5/1
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் – குறள்:121 5/1
என் எம்மை பீழிப்பது – குறள்:122 7/2
எம்மை மறைத்திரோ என்று – குறள்:132 8/2
பண்டு உருத்து செய்த பழ வினை வந்து எம்மை
இன்று ஒறுக்கின்றது என நினையார் துன்புறுக்கும் – பழ:191/1,2
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை
சொல் நலம் கூறி நலன் உண்ட சேர்ப்பனை – கைந்:54/2,3

மேல்


எம்மையும் (5)

வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும்/அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 14/17
சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/23
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/11

மேல்


எம்மொடு (29)

கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு/சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என – குறி 144,145
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
சேணும் எம்மொடு வந்த – நற் 15/9
நும்மொடு வருவல் என்றி எம்மொடு/பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/6,7
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு/தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/8,9
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர் – குறு 56/3
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் – ஐங் 368/4
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/10
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/18
எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால் – கலி 83/20
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென – அகம் 11/7
எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/6
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என – அகம் 133/12
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல் – அகம் 186/14
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற – அகம் 200/10
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின் – அகம் 230/9
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/4
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி – அகம் 368/11
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு/நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/8,9

மேல்


எம்மொடும் (1)

எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/4

மேல்


எம்மோடு (2)

எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/4
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – கலி 39/1

மேல்


எம்மோர் (1)

எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/25

மேல்


எம்மோன் (1)

நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன்/சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/5,6

மேல்


எம (2)

இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/19

மேல்


எமக்கு (49)

இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/7
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு/ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/11,12
யாரை எலுவ யாரே நீ எமக்கு/யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை – நற் 395/1,2
நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும் – குறு 309/7
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/4
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு/நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ – ஐங் 480/1,2
எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர் – பதி 39/2
ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு/யாரையோ என பெயர்வோள் கையதை – பதி 52/23,24
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது – பரி 1/35
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
இன்பமும் உண்டோ எமக்கு – கலி 6/11
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு/பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு – கலி 68/25
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/15
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/26
தண் பனி வைகல் எமக்கு – கலி 78/27
தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு – கலி 88/3
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ – கலி 138/19
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு/இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/10,11
சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/11
எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் – புறம் 136/20
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/1
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/9
நீ புரவலை எமக்கு என்ன – புறம் 377/15
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என – புறம் 398/15
தேற எமக்கு உரைப்பாய் நீ – ஐந்50:21/4
அணங்கு ஆகும் ஆற்ற எமக்கு – ஐந்50:47/4
எண்ணும் பொருள் இனிதே எல்லாம் முடித்து எமக்கு
நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின் – ஐந்70:0/1,2
இனையர் இவர் எமக்கு இன்னம் யாம் என்று – குறள்:79 10/1
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் – குறள்:115 2/2
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் – குறள்:118 6/1
நீ எமக்கு ஆகாதது – குறள்:130 1/2
எமர் இது செய்க எமக்கு என்று வேந்தன் – பழ:31/1
எமக்கு துணையாவார் யாவர் என்று எண்ணி – பழ:56/1
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/2
இறப்ப எமக்கு ஈது இளிவரவு என்னார் – பழ:198/1
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1
எமக்கு உற்றது என்று உணரா விட்டக்கால் என் ஆம் – பழ:368/2
சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் – கைந்:41/4
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி – கைந்:45/2,3

மேல்


எமக்கு-மார் (1)

குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9

மேல்


எமக்கும் (7)

எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி – குறு 169/5
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின – ஐங் 201/2
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/23
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் – புறம் 161/8
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி – புறம் 256/4
எமக்கும் பிறர்க்கும் – புறம் 317/6
இணைத்தான் எமக்கும் ஓர் நோய் – திணை50:32/4

மேல்


எமக்கும்-மார் (1)

நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1

மேல்


எமக்கே (20)

எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு எமக்கே – குறு 101/6
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து – ஐங் 292/3
நோய் நன்கு செய்தன எமக்கே/யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/3,4
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே – ஐங் 478/5
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே – ஐங் 479/5
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – அகம் 125/22
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே – அகம் 200/14
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/16
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/14
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/17
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன் – புறம் 94/3
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/12
அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே – புறம் 173/12
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/14
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே – புறம் 298/1

மேல்


எமது (2)

தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17
ஏமாந்து எமது என்று இருந்தார் பெறுபவே – நாலடி:38 7/3

மேல்


எமதும் (1)

எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7

மேல்


எமர் (24)

எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே – நற் 215/12
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/75
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் – கலி 105/67
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக – கலி 108/9
நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி 110/22
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர்/எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/7,8
இகழ்ந்தாரே அன்றோ எமர்/ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு – கலி 113/10,11
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் – கலி 114/3
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் – கலி 114/13
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற – அகம் 300/19
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/4
இன்னர் இனையர் எமர் பிறர் என்னும் சொல் – நாலடி:21 5/1
எமர் என்று கொள்வாரும் கொள்பவே யார்க்கும் – நாலடி:38 9/3
கல்லிடை வாழ்நர் எமர் – திணை50:5/4
காணினும் காய்வர் எமர் – திணை50:6/4
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர்
முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி – திணை150:53/3,4
எமர் இது செய்க எமக்கு என்று வேந்தன் – பழ:31/1
எமர் மேலை இன்னரால் யார்க்கு உரைத்தும் என்று – பழ:116/2
எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர் – பழ:267/1
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த – கைந்:56/1

மேல்


எமர்-கண் (1)

வல்லர் எமர்-கண் செயல் – கலி 112/11

மேல்


எமர்க்கும் (1)

எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும் – பதி 20/21

மேல்


எமர்தாம் (1)

எறிந்து எமர்தாம் உழுத ஈர்ம் குரல் ஏனல் – ஐந்50:18/1

மேல்


எமரும் (2)

எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/6
எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் – நற் 67/9

மேல்


எமரே (3)

நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/13
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே – புறம் 375/21

மேல்


எமரோ (1)

எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/59

மேல்


எமியம் (8)

எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் – குறு 172/3
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 33/12
யாமே எமியம் ஆக தாமே – அகம் 57/10
பனி இரும் சோலை எமியம் என்னாய் – அகம் 112/7
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
எமியம் கழிதந்தோயே பனி இருள் – அகம் 337/19
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 355/12
எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/10

மேல்


எமியேம் (1)

எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32

மேல்


எமியேன் (1)

எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/8

மேல்


எய் (6)

ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 88
எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை – மலை 301
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான் – ஏலாதி:33/2

மேல்


எய்க்கும் (2)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும்/எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/1,2
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13

மேல்


எய்த்த (3)

எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி – பொரு 68
அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ – குறு 318/5
நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த/நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/19,20

மேல்


எய்த (21)

புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே – நற் 6/5
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை – நற் 85/8
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே – ஐங் 483/1
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த/ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து – கலி 142/21
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/12
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து – அகம் 110/9
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/13
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/13
நடுவணது எய்த இரு தலையும் எய்தும் – நாலடி:12 4/2
அரிமா பிழைப்ப எய்த கோல் – நாலடி:16 2/4
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் – கார்40:2/1,2
எய்த உணர்ந்து செயல் – குறள்:52 6/2
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – குறள்:78 2/1
செய்தவை நாடா சிறப்புடைமை எய்த
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் – திரி:21/2,3
மெய்யா உணரவும் தாம் படார் எய்த
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து – பழ:132/2,3
எய்த உரையான் இடரினால் எய்தி – பழ:388/2

மேல்


எய்தப்படும் (2)

பெரியரான் எய்தப்படும் – நான்மணி:33/4
பாலின் நூல் எய்தப்படும் – ஏலாதி:22/4

மேல்


எய்தமை (1)

சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9

மேல்


எய்தல் (9)

செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி – திணை150:53/4
உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றும் தான் – குறள்:54 10/1
மாண் பயன் எய்தல் அரிது – குறள்:61 6/2
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள்:68 1/1
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று – குறள்:91 4/2
எண் பதத்தால் எய்தல் எளிது என்ப யார் மாட்டும் – குறள்:100 1/1
பொருள் கோடி எய்தல் புகன்று – சிறுபஞ்:104/4

மேல்


எய்தலான் (1)

வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – குறள்:27 5/1

மேல்


எய்தலின் (1)

எய்தலின் எய்தாமை நன்று – குறள்:82 5/2

மேல்


எய்தலும் (1)

உரிதின் ஒருதலை எய்தலும் வீழ்வார் – கலி 92/7

மேல்


எய்தலோ (1)

வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11

மேல்


எய்தவன் (1)

இயங்கு எயில் எய்தவன் தார் பூப்ப ஈதோ – ஐந்50:1/3

மேல்


எய்தற்கு (1)

எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே – குறள்:49 9/1

மேல்


எய்தா (11)

ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 245
கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே – நற் 280/10
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா/அனைய பரங்குன்றின் அணி – பரி 308/9
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
எய்துவர் எய்தா பழி – குறள்:14 7/2
செய்யாத எய்தா எனின் – பழ:44/4
உயிர் உடையார் எய்தா வினை – பழ:105/4
எய்தா நகை சொல் எடுத்து உரைக்கப்பட்டவர் – பழ:189/1
எய்தா உரையை அறிவானேல் நொய்தா – சிறுபஞ்:84/2

மேல்


எய்தாத (1)

எய்தாத வேண்டார் இரங்கார் இழந்ததற்கு – ஆசாரக்:89/1

மேல்


எய்தாதார் (1)

இடையாக இன்னாதது எய்தாதார் யாஅர் – நாலடி:12 9/3

மேல்


எய்தாதான் (1)

நடுவணது எய்தாதான் எய்தும் உலை பெய்து – நாலடி:12 4/3

மேல்


எய்தாது (3)

கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது/கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு – நற் 263/5,6
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/10
சுனை வாய் சிறு நீரை எய்தாது என்று எண்ணி – ஐந்50:38/1

மேல்


எய்தாமை (3)

எய்தலின் எய்தாமை நன்று – குறள்:82 5/2
எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் – திரி:61/2
முன்னியது எய்தாமை இல் – பழ:161/4

மேல்


எய்தாய் (1)

ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று – திணை150:22/4

மேல்


எய்தார் (6)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார்/வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/1,2
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/93
நல்லவை நாள்தொறும் எய்தார் அறம் செய்யார் – நாலடி:34 8/1
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து – குறள்:60 8/1
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – குறள்:91 1/1

மேல்


எய்தாவாறு (1)

நரி கூ கடற்கு எய்தாவாறு – பழ:22/4

மேல்


எய்தி (43)

வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி/அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 288,289
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி/எய்யா தெவ்வர் ஏவல் கேட்ப – பொரு 132,133
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி/யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 142,143
வழங்க தவாஅ பெரு வளன் எய்தி/வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 26,27
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி/பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 565,566
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி/பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 227,228
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி/நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் – மலை 162,163
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி/உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர் – மலை 281,282
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் – நற் 35/6
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி/தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/7,8
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி/சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/5,6
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி/தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/7,8
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி/நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர் – பதி 15/30,31
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி/திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 67/2
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி/மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா – கலி 132/6
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் – அகம் 9/17
கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி/கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/20,21
யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி/இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/14,15
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் – அகம் 93/6
வெய்து இடை-உறாஅது எய்தி முன்னர் – அகம் 203/14
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி/நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட – அகம் 211/11,12
மிக புகழ் உலகம் எய்தி/புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே – புறம் 66/7,8
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/2
இரும் கிளை தலைமை எய்தி/அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/23,24
எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும் – நாலடி:28 5/1
எய்தி இருந்த அவை முன்னர் சென்று எள்ளி – நாலடி:33 5/1
எய்தி இடர் உற்றவாறு – ஐந்50:26/4
வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்கண் – குறள்:67 5/1
ஊறு எய்தி உள்ளப்படும் – குறள்:67 5/2
வீறு எய்தி மாண்டது அரண் – குறள்:75 9/2
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல் – குறள்:94 2/1
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு – குறள்:94 2/2
எய்த உரையான் இடரினால் எய்தி
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு – பழ:388/2,3

மேல்


எய்திய (32)

இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 177
அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து – மது 469
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 115
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/2
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய/வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/7,8
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9
விறல் வனப்பு எய்திய தோளும் பிறை என – குறு 226/2
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/2
எழுமுடி மார்பின் எய்திய சேரல் – பதி 45/6
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/7
கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக – பதி 88/14
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ – கலி 59/17
கனவினான் எய்திய செல்வத்து அனையதே – கலி 68/24
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை – அகம் 167/3
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/7
கல் கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை – அகம் 318/12
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/5
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய/வளை வாய் பருந்தின் வள் உகிர் சேவல் – அகம் 363/12,13
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி – அகம் 379/14
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய/நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/10,11
நுந்தை தாயம் நிறைவு-உற எய்திய/ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல் – புறம் 202/9,10
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே – புறம் 359/18
தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே – புறம் 364/13
எய்திய செல்வந்தர்ஆயினும் கீழ்களை – நாலடி:35 7/3
எய்திய செல்வந்தர்ஆயினும் கீழ்களை – நாலடி:35 10/3
பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் – குறள்:66 7/1
சிறியவர் எய்திய செல்வத்தின் மாண்ட – பழ:70/1
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய
பாலின் நூல் எய்தப்படும் – ஏலாதி:22/3,4

மேல்


எய்தியக்கண்ணும் (5)

எய்தியக்கண்ணும் பிறர்க்கு – நாலடி:15 2/4
விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம் சான்ற – நாலடி:34 3/2
ஐ உணர்வு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:36 4/1
எனை திட்பம் எய்தியக்கண்ணும் வினை திட்பம் – குறள்:67 10/1
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:74 10/1

மேல்


எய்தியக்கால் (2)

வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால்
வண்மையும் அன்ன நகைத்து – நாலடி:27 9/3,4
பெரும் செல்வம் எய்தியக்கால் பின் அறிதும் என்பார் – நாலடி:28 2/3

மேல்


எய்தியும் (3)

இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
எய்தின்று-கொல்லோ தானே எய்தியும்/காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ – அகம் 330/9,10
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/8

மேல்


எய்திற்று (1)

எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 24/52

மேல்


எய்தின் (2)

விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின்/உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 173,174
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின்/வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 188,189

மேல்


எய்தின்றால் (1)

ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே – குறு 0/6

மேல்


எய்தின்று-கொல்லோ (1)

எய்தின்று-கொல்லோ தானே எய்தியும் – அகம் 330/9

மேல்


எய்தின்றே (1)

கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு – குறள்:124 10/1,2

மேல்


எய்தின (1)

தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன – ஐங் 498/1

மேல்


எய்தினம் (3)

நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் – நற் 9/4
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என – புறம் 75/3
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என – புறம் 75/3

மேல்


எய்தினர் (2)

வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட – திரு 248
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9

மேல்


எய்தினர்-கொல்லோ (1)

எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல் – குறு 180/5

மேல்


எய்தினரால் (1)

எய்தினரால் என வரூஉம் தூதே – குறு 254/7

மேல்


எய்தினரே (1)

ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே/பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் – நற் 398/5,6

மேல்


எய்தினள் (1)

இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60

மேல்


எய்தினன் (4)

எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன் – ஐங் 24/3
தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6

மேல்


எய்தினார் (1)

சாவா உடம்பு எய்தினார் – திரி:16/4

மேல்


எய்தினும் (3)

சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும்/ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/19,20
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும்/வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/14,15
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் – அகம் 251/5

மேல்


எய்தினென் (1)

மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே – அகம் 268/14

மேல்


எய்தினை (2)

எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை – நற் 137/4
நன் நலம் எய்தினை புறவே நின்னை – ஐங் 420/3

மேல்


எய்து (2)

மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/26
ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல் – திணை150:22/3

மேல்


எய்துக (5)

நினை-தொறும் கலிழும் இடும்பை எய்துக/புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/1,2
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் – பரி 11/119
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/14
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை – அகம் 319/12
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7

மேல்


எய்துதல் (4)

வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/46
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
வந்தால் நீ எய்துதல் வாயால் மற்று எந்தாய் – திணை150:46/2

மேல்


எய்துப (5)

அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/2
மறுமை உலகமும் மறு இன்று எய்துப/செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி – அகம் 66/2,3
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
எண்ணிய எண்ணிய ஆங்கு எய்துப எண்ணியார் – குறள்:67 6/1
இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் – ஆசாரக்:2/3

மேல்


எய்தும் (24)

உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும்/அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 471,472
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/3
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/65
பல் வேறு விலங்கும் எய்தும் நாட – அகம் 2/9
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/7
நடுவணது எய்த இரு தலையும் எய்தும்
நடுவணது எய்தாதான் எய்தும் உலை பெய்து – நாலடி:12 4/2,3
நடுவணது எய்தாதான் எய்தும் உலை பெய்து – நாலடி:12 4/3
பத்து எட்டு உடைமை பலருள்ளும் பாடு எய்தும்
ஒத்த குடி பிறந்தக்கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார் – நாலடி:29 1/2,3
பக்கத்தார் பாராட்ட பாடு எய்தும் தான் உரைப்பின் – நாலடி:34 10/2
தேர் நலம் பாகனால் பாடு எய்தும் ஊர் நலம் – நான்மணி:24/3
பாடு எய்தும் பாட்டே உள – நான்மணி:62/4
ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும் – நான்மணி:69/3
சோற்றான் வீறு எய்தும் குடி – நான்மணி:69/4
நீரான் வீறு எய்தும் விளை நிலம் நீர் வழங்கும் – நான்மணி:83/1
பண்டத்தால் பாடு எய்தும் பட்டினம் கொண்டு ஆளும் – நான்மணி:83/2
எய்தும் திறத்தால் இனிது என்ப யார்மாட்டும் – இனிய40:5/3
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு – குறள்:8 5/2
எளிது என இல் இறப்பான் எய்தும் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:15 5/1
உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய்தும் உள்ளத்தால் – குறள்:31 9/1
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – குறள்:61 10/1
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்து செயல் – குறள்:68 6/1,2
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – குறள்:103 4/1
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை – முது:6 10/1

மேல்


எய்துவது (1)

எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் – திரி:61/2

மேல்


எய்துவர் (3)

நாட்டான் வீறு எய்துவர் மன்னவர் கூத்து ஒருவன் – நான்மணி:83/3
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் – குறள்:14 7/1
எய்துவர் எய்தா பழி – குறள்:14 7/2

மேல்


எய்துவிடல் (1)

இடை கலத்து எய்துவிடல் – பழ:249/4

மேல்


எய்துவை (1)

எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/20

மேல்


எய்ப்பினில் (1)

எய்ப்பினில் வைப்பு என்பது – பழ:37/4

மேல்


எய்ப்புழி (1)

எய்ப்புழி வைப்பாம் என போற்றப்பட்டவர் – பழ:291/1

மேல்


எய்ம் (2)

எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் – நற் 98/1
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13

மேல்


எய்ம்_மான் (1)

எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13

மேல்


எய்யா (7)

எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
எய்யா தெவ்வர் ஏவல் கேட்ப – பொரு 133
எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி – குறி 8
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4

மேல்


எய்யாது (3)

எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3
எய்யாது பெயரும் குன்ற நாடன் – அகம் 248/10
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7

மேல்


எய்யாம் (1)

மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/11

மேல்


எய்யாமை (1)

பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை
எல்லா அறமும் தரும் – குறள்:30 6/1,2

மேல்


எய்யாமையின் (1)

எய்யாமையின் ஏது இல பற்றி – ஐங் 119/2

மேல்


எய்யாமையோடு (1)

எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/6

மேல்


எய்யாய் (3)

இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி – அகம் 28/2

மேல்


எய்யார் (1)

எய்யார் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 472/5

மேல்


எய்யும் (1)

பொருள் இலர்ஆயினும் பொங்கென போந்து எய்யும்
அருள் இல் மறவர் அதர் – திணை150:84/3,4

மேல்


எய்யேன் (1)

எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி – பொரு 68

மேல்


எய (1)

இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2

மேல்


எயில் (56)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி – சிறு 247
நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 187
கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ – மது 220
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள – மது 367
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் – மது 731
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் – பட் 278
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில்/மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 291,292
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
எயில் ஊர் பல் தோல் போல – நற் 197/11
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
நீ உடன்றோர் மன் எயில் தோட்டி வையா – பதி 25/5
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட – பதி 31/19
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் – பதி 33/11
மன் எயில் எறிந்து மறவர் தரீஇ – பதி 37/9
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் – பதி 38/5
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க – பதி 40/8
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/11
எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் – பதி 53/13
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு – பதி 71/13
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில்/ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 135/4
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த – கலி 149/14
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில்/அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/14,15
ஓர் எயில் மன்னன் போல – அகம் 373/18
ஒன்னா தெவ்வர் மன் எயில் போல – அகம் 381/16
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/23
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/14
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில்/புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/3,4
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில்/கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/6,7
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் – புறம் 33/8
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் – புறம் 39/6
நீயே பிறர் ஓம்பு-உறு மற மன் எயில்/ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/1,2
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி – புறம் 55/2
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/12
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
நேரார் ஆர் எயில் முற்றி – புறம் 298/4
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/34
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து – புறம் 392/6
இயங்கு எயில் எய்தவன் தார் பூப்ப ஈதோ – ஐந்50:1/3
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த – திரி:100/2
ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி – ஆசாரக்:101/1

மேல்


எயிலின் (1)

கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15

மேல்


எயிலும் (2)

கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும்/உடன்ற-கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 49/2

மேல்


எயிலே (1)

வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே – பதி 52/31

மேல்


எயிற்ற (3)

முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி – குறி 131
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38

மேல்


எயிற்றவர் (1)

வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12

மேல்


எயிற்றள் (3)

இளையன் முளை வாள் எயிற்றள்/வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/3,4
வளையள் முளை வாள் எயிற்றள்/இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/3,4
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள்/ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/25,26

மேல்


எயிற்றாய் (5)

ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
முல்லை அலைக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும் – நாலடி:29 7/3
என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள் போல் – திணை150:99/2
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு – கைந்:21/3

மேல்


எயிற்றாள் (1)

மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற – திணை150:65/3

மேல்


எயிற்றி (2)

நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு – ஐங் 365/3
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு – புறம் 181/2

மேல்


எயிற்றிக்கு (1)

இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2

மேல்


எயிற்றியர் (2)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர்/பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின் – பெரும் 94,95

மேல்


எயிற்றின் (1)

இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என – சிறு 28

மேல்


எயிற்றினாய் (1)

முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/3

மேல்


எயிற்று (65)

கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று/அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 148,149
எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று/கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 196,197
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 53
ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று/வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 413,414
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று/ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 708,709
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று/பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின் – நற் 26/7,8
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று/இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை – நற் 37/3,4
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று/திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/5,6
உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் – நற் 87/1
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் – நற் 132/5
முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன – நற் 155/9
வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின் – நற் 170/2
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/7
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று/ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/9,10
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று/மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/1,2
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/4
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/2
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று/அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/1,2
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று/அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/20,21
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 22/31
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/52
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று/எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/9,10
வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் – அகம் 6/18
கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் – அகம் 16/7
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க – அகம் 39/3
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று/வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் – அகம் 122/7,8
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
பொன் வார்ந்து அன்ன வை வால் எயிற்று/செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/12,13
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று/மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/4,5
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று/ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/3,4
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று/நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/4,5
நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று/அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/24,25
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் – அகம் 340/10
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர் – அகம் 344/4
உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று/சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/13,14
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன – அகம் 391/1
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று/அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/18,19
வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் – புறம் 260/17
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று/அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/4,5
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/3
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி – பழ:398/1,2
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி – சிறுபஞ்:16/1,2

மேல்


எயிற்றோயே (3)

வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே/மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/9,10
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே/நீயே பெரு நலத்தையே அவனே – நற் 290/5,6
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே – ஐங் 241/4

மேல்


எயிற்றோள்-வயின் (1)

வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின்/பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 33/16,17

மேல்


எயிறு (42)

இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என – சிறு 28
பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து – நெடு 117
எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் – நற் 18/3
சிறு முள் எயிறு தோன்ற – நற் 120/11
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/4
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என – நற் 316/4
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
எயிறு என முகையும் நாடற்கு – குறு 186/3
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க – குறு 262/4
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 88/11
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக – கலி 120/7
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற – அகம் 5/4
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/6
எயிறு தீ பிறப்ப திருகி – அகம் 217/19
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – அகம் 237/17
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/11
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/8
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய – புறம் 117/8
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக – புறம் 284/6
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி – புறம் 371/21
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/3
முள் எயிறு ஏய்ப்ப வடிந்து – கார்40:21/4
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு – ஐந்70:21/2
வால் எயிறு ஊறிய நீர் – குறள்:113 1/2
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் – கைந்:25/2
முல்லை எயிறு ஈன – கைந்:34/1

மேல்


எயிறு_உண்கு (3)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6

மேல்


எயிறு_உண்கும் (1)

முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20

மேல்


எயிறு_உணீஇய (1)

வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய/தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/11,12

மேல்


எயிறே (1)

நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே/பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/3,4

மேல்


எயிறொடு (1)

முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே – திணை150:116/2

மேல்


எயின் (1)

ஓர் எயின் மன்னன் போல – நற் 43/11

மேல்


எயின (1)

கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் – பெரும் 129

மேல்


எயினர் (9)

கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட – பட் 266
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை – ஐங் 364/1
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/3
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த – ஐந்50:35/1
ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் – திணை50:20/1

மேல்


எயினர்தம் (1)

விடு வில் எயினர்தம் வீளை ஓர்த்து ஓடும் – கைந்:13/2

மேல்


எயினன் (5)

கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன்/நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/7,8
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று – அகம் 181/7
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன்/அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/5,6
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன்/இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/4,5
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன – புறம் 351/6

மேல்


எரி (118)

எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் – பொரு 234
எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று – சிறு 196
கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
நாடு கெட எரி பரப்பி – மது 126
குரூஉ கொடிய எரி மேய – மது 155
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப – மது 302
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண் – மது 734
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி/அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 103,104
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் – குறி 66
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி – பட் 111
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 159
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து – மலை 498
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப – நற் 177/1
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் – நற் 216/6
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி/என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/1,2
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை – ஐங் 294/1
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் – ஐங் 318/4
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 324/1
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை – ஐங் 356/3
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 360/1
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி/சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/1,2
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/2
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் – பதி 48/10
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/9
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை – பரி 1/6
எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை – பரி 1/10
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/4
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/90
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் – பரி 18/53
எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை – பரி 19/77
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
எரி உரு உறழ இலவம் மலர – கலி 33/10
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/25
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/21
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் – கலி 142/51
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி – கலி 145/19
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/33
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/3
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி/விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/5,6
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து – அகம் 51/2
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி/மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/10,11
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி – அகம் 84/11
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/12
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/9
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி/சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/6,7
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி/பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/10,11
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் – அகம் 213/14
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு – அகம் 218/20
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய – அகம் 255/6
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி/ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும் – அகம் 279/7,8
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் – அகம் 288/5
கனை எரி பிறப்ப ஊதும் – அகம் 305/15
எரி மருள் கவளம் மாந்தி களிறு தன் – அகம் 349/11
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை – அகம் 353/8
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை – புறம் 16/17
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/10
கனை எரி உரறிய மருங்கும் நோக்கி – புறம் 23/11
நீ உடன்று நோக்கும் வாய் எரி தவழ – புறம் 38/5
எரி நிகழ்ந்து அன்ன செலவின் – புறம் 41/17
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி – புறம் 229/11
ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது – புறம் 240/10
எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் – புறம் 249/3
கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/6
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க – புறம் 364/3
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
மிக வானுள் எரி தோன்றினும் – புறம் 395/34
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி – நாலடி:30 1/2
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் – நான்மணி:63/2
எரி வனப்பு உற்றன தோன்றி வரி வளை – கார்40:9/2
தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் – ஐந்70:18/2
எரி மயங்கு கானம் செலவு உரைப்ப நில்லா – ஐந்70:37/3
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி – திணை50:1/1
எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர் – திணை50:12/2
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம் – திணை150:63/1
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும் – குறள்:31 8/1
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – குறள்:44 5/1
நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான் – குறள்:115 8/1
கார் எதிர் வானம் கதழ் எரி
எழு நெஞ்சே செல்லாயால் – கைந்:32/1,2
கூர் எரி மாலை குறி – கைந்:32/3

மேல்


எரி_ஊட்டிய (1)

கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238

மேல்


எரி_ஊட்டினை (1)

ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை/நாம நல் அமர் செய்ய – புறம் 16/17,18

மேல்


எரித்தலின் (1)

முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் – பதி 48/10

மேல்


எரிந்து (1)

எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான் – திணை150:75/1

மேல்


எரிப்ப (1)

எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப – நாலடி:13 4/2

மேல்


எரியான் (1)

எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள்:90 6/1

மேல்


எரியும் (4)

நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க – புறம் 57/7
சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே – நாலடி:21 8/3
செல்பவோ சிந்தனையும் ஆகாதால் நெஞ்சு எரியும்
வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய் – திணை150:83/1,2
எரியும் சுடர் ஓர் அனைத்தால் தெரியுங்கால் – பழ:219/2

மேல்


எரிவாய் (1)

எரிவாய் நிரயத்து வீழ்வர்கொல் என்று – நாலடி:6 8/3

மேல்


எரிவேங்கை (2)

முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை/வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 45/17

மேல்


எரு (13)

இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் – நற் 343/3
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து – பதி 13/17
தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ – கலி 103/62
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண் – அகம் 165/4
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய – புறம் 33/11
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய – புறம் 215/2
தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து – புறம் 311/3
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – குறள்:104 8/1
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல் – குறள்:115 7/1
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் – சிறுபஞ்:58/2

மேல்


எருக்கம் (3)

குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/2
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப – குறு 17/2
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/2

மேல்


எருக்கி (5)

பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி/தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி – பெரும் 112,113
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி/வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட – முல் 25,26
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் – பதி 83/7
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29

மேல்


எருக்கிய (2)

களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் – அகம் 57/16
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் – புறம் 237/10

மேல்


எருக்கின் (3)

மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின்/பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 301/11

மேல்


எருக்கு (1)

நிறைந்து ஆர் வளையினாய் அஃதால் எருக்கு
மறைந்து யானை பாய்ச்சிவிடல் – பழ:376/3,4

மேல்


எருக்கொடு (1)

அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து – கலி 138/9

மேல்


எருத்தத்து (5)

கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/24
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/35
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி – கலி 105/43
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் – அகம் 171/11
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/2

மேல்


எருத்தம் (9)

எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் – திரு 159
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி – நற் 66/4
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
கொல் களிற்று யானை எருத்தம் புல்லென – பதி 79/10
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய – அகம் 253/14
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய – அகம் 277/16
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6
யானை எருத்தம் பொலிய குடை நிழல் கீழ் – நாலடி:1 3/1

மேல்


எருத்தர் (1)

கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33

மேல்


எருத்தால் (1)

மூரி எருத்தால் உழவு – இன்னா40:20/4

மேல்


எருத்தான் (1)

மூரி எருத்தான் உழவு – பழ:389/4

மேல்


எருத்திடை (1)

எருத்திடை வைக்கோல் தினல் – பழ:187/4

மேல்


எருத்தில் (3)

கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34

மேல்


எருத்தின் (27)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின்/ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 31,32
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின்/உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 189,190
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின்/கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 23,24
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை – பட் 52
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின்/இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் – மலை 246,247
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின்/செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/1,2
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/4
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/4
மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும் – குறு 183/6
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 397/1
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/4
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின்/புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் – பதி 36/8,9
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின்/புன் புற புறவின் கண நிரை அலற – பதி 39/10,11
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின்/வரை கெழு செல்வன் நகர் – பரி 105/14
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின்/அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/5,6
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/5
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின்/பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு – அகம் 335/14,15
நீலத்து அன்ன நிறம் கிளர் எருத்தின்/காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/1,2
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின்/கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன – அகம் 367/10,11
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் – அகம் 387/11
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின்/பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் – புறம் 15/7,8
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின்/தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/4,5
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/15
பரும பணை எருத்தின் பல் யானை புண் கூர்ந்து – கள40:38/1

மேல்


எருத்தின்-கண் (1)

அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண்/எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி மேல்


எருத்தின (2)

பா அடியால் பணை எருத்தின/தேன் சிதைந்த வரை போல – புறம் 22/4,5
பூம் பொறி பணை எருத்தின/வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி – புறம் 387/7,8

மேல்


எருத்தினும் (1)

பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும்/மன் நிலத்து அமைந்த – பதி 34/7,8

மேல்


எருத்து (18)

பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை – நற் 256/8
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/4
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை – கலி 15/5
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் – கலி 20/22
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் – கலி 48/6
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் – கலி 104/19
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன – கலி 108/38
எருத்து வவ்விய புலி போன்றன – புறம் 4/9
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க – புறம் 40/6
எருத்து இறைஞ்சி நில்லாதாம் மேல் – நாலடி:31 4/4
எருத்து வலியதன் கொம்பு – பழ:76/4

மேல்


எருத்தும் (1)

வழாஅமை காத்து ஓம்பி வாங்கும் எருத்தும்
எழாஅமை சாகாடு எழல் – பழ:155/3,4

மேல்


எருத்துள்ளும் (1)

பல் எருத்துள்ளும் நல் எருது நோக்கி – புறம் 289/2

மேல்


எருத்தொடு (1)

தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை – பரி 13/54

மேல்


எருத்தோடு (1)

எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி – கலி 102/26

மேல்


எருதா (1)

கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா/வாள் தக வைகலும் உழக்கும் – புறம் 342/13,14

மேல்


எருது (12)

எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 469
வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர் – நற் 125/9
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் – நற் 315/4
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62
பல் எருத்துள்ளும் நல் எருது நோக்கி – புறம் 289/2
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற – புறம் 327/1
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
எருது உடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் – நான்மணி:52/1
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா – இன்னா40:4/1
இழவு அன்று எருது உண்ட உப்பு – பழ:38/4
என்பர் இரு கால் எருது – சிறுபஞ்:18/4

மேல்


எருதும் (1)

இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் – திரி:79/3

மேல்


எருதே (1)

எருதே இளைய நுகம் உணராவே – புறம் 102/1

மேல்


எருதொடு (1)

மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும் – அகம் 37/16

மேல்


எருதோடு (1)

எருதோடு உழல்கின்றார் ஓதை குருகோடு – திணை150:139/2

மேல்


எருந்தின் (1)

வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58

மேல்


எருமணம் (1)

கூழைக்கு எருமணம் கொணர்கம் சேறும் – குறு 113/5

மேல்


எருமை (48)

கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை/பைம் கறி நிவந்த பலவின் நீழல் – சிறு 42,43
எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம் – பெரும் 165
மோட்டு எருமை முழு_குழவி – பட் 14
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 523
பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ – நற் 60/2
மன்ற எருமை மலர் தலை காரான் – நற் 80/1
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை/பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ – நற் 260/1,2
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி – நற் 271/1
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான் – குறு 181/3
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து – ஐங் 91/1
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை/மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/1,2
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ – ஐங் 95/1
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம் – ஐங் 97/2
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை/திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர – ஐங் 98/1,2
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும் – ஐங் 99/2
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/4
எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை – பரி 8/86
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/25
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் – கலி 114/13
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை/ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/3,4
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/15
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை/நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் – அகம் 100/16,17
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் – அகம் 115/5
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/5
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை/மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/3,4
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 253/19
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
எருமை அன்ன கரும் கல் இடை-தோறு – புறம் 5/1
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை/இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் – புறம் 297/1,2
எருமை எழில் ஏறு எறி பவர் சூடி – கார்40:31/2
உழலை முருக்கிய செம் நோக்கு எருமை
பழனம் படிந்து செய் மாந்தி நிழல் வதியும் – ஐந்70:46/1,2
பழனம் படிந்த படு கோட்டு எருமை
கழனி வினைஞர்க்கு எறிந்த பறை கேட்டு – திணை50:31/1,2
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி – திணை150:137/1
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா – திணை150:147/1
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த – திணை150:148/1,2
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல் – பழ:23/2
ஈயாமை என்ப எருமை அறிந்து ஒருவர் – பழ:167/3
தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் – கைந்:37/2

மேல்


எருமைய (1)

கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ – கலி 147/38

மேல்


எருமையூரன் (1)

நார் அரி நறவின் எருமையூரன்/தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/17,18

மேல்


எருவின் (2)

பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் – நற் 271/2
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி – குறு 46/4

மேல்


எருவும் (1)

தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும்
வேண்டாது சால படும் – குறள்:104 7/1,2

மேல்


எருவை (31)

எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 224
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி – நற் 156/7
எருவை நறும் பூ நீடிய – நற் 261/9
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/4
எருவை சேவல் கிளை-வயின் பெயரும் – நற் 298/4
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை/கயம் நாடு யானை கவளம் மாந்தும் – குறு 170/2,3
கேழல் உழுது என கிளர்ந்த எருவை/விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன் – ஐங் 269/1,2
நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை/கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/2,3
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் – பதி 36/9
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர – பதி 67/9
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/48
எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை – பரி 19/77
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை/வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 3/5,6
எருவை சேவல் கரிபு சிறை தீய – அகம் 51/6
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி – அகம் 111/12
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும் – அகம் 161/6
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை/குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து – அகம் 193/6,7
கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் – அகம் 215/12
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை/ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/11,12
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/10
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் – அகம் 297/17
அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த – அகம் 375/8
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி – அகம் 381/10
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் – புறம் 224/8
செம் செவி எருவை திரிதரும் – புறம் 370/26
செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/38
தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல் – நாலடி:36 1/3
இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா – கள40:20/1,2

மேல்


எருவையொடு (1)

பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/7

மேல்


எல் (76)

கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட – திரு 74
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 39
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து – குறி 167
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/8
எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ – நற் 56/4
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து – நற் 68/7
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை – நற் 77/9
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல் – நற் 100/5
எல் விருந்து அயரும் மனைவி – நற் 121/11
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் – நற் 136/1
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/6
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து – நற் 236/7
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/10
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற – நற் 241/9
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே – நற் 340/10
யானே எல்_வளை யாத்த கானல் – நற் 342/7
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ – நற் 363/9
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் – குறு 216/3
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் – குறு 234/2
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/3
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5
எல் வளை நெகிழ சாஅய் – ஐங் 27/3
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே – ஐங் 140/3
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் – ஐங் 196/1
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின – ஐங் 200/1
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/3
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட – ஐங் 471/1
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் – பதி 27/7
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/16
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/10
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 48/11
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/61
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின் – அகம் 68/12
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை – அகம் 77/14
செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி – அகம் 98/7
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/6
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் – அகம் 173/7
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/13
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/2
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற – அகம் 200/10
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் – அகம் 224/16
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – அகம் 227/21
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/5
செலவர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை – அகம் 242/13
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை – அகம் 257/10
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற – அகம் 260/10
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த – அகம் 267/16
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/9
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி – புறம் 157/9
எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி – புறம் 170/3
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
எல் வளை மென் தோள் நெகிழ பொருள் நசைஇ – திணை50:17/3
எதிர்வன போலிதே எல் வளையோ கொன்னே – திணை50:18/3
எல் வளையம் மென் தோளேம் எங்கையர்தம் போல – திணை50:37/3
சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி – பழ:350/2
நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து – ஏலாதி:52/2
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு – கைந்:7/2

மேல்


எல்-இடை (1)

எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக – பெரும் 66

மேல்


எல்-உறு (1)

எல்-உறு மௌவல் நாறும் – குறு 19/4

மேல்


எல்_வளை (3)

யானே எல்_வளை யாத்த கானல் – நற் 342/7
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/10
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12

மேல்


எல்_இழாய் (1)

எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16

மேல்


எல்ல (3)

கேளாய் எல்ல தோழி அல்கல் – நற் 61/1
கேளாய் எல்ல தோழி வேலன் – அகம் 114/1
கேளாய் எல்ல தோழி வாலிய – அகம் 211/1

மேல்


எல்லம் (1)

இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் – குறள்:86 10/1

மேல்


எல்லரி (2)

கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி/நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் – மலை 10,11
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் – புறம் 152/16

மேல்


எல்லவும் (1)

எல்லா எல்லை எல்லவும் தோன்றார் – குறு 285/2

மேல்


எல்லா (61)

பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா/என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை – நற் 270/6,7
எல்லா எல்லை எல்லவும் தோன்றார் – குறு 285/2
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/83
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் – பரி 12/73
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/21
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
மறந்தான் மறக்க இனி எல்லா நமக்கு – கலி 42/5
எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி – கலி 42/25
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் – கலி 61/1
எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – கலி 61/7
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா/தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா – கலி 63/5
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/19
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா/புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/11,12
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா/துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 81/33
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா/வருந்தி யாம் நோய் கூர நுந்தையை என்றும் – கலி 83/27
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா/கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 89/7,8
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா/நின்றாய் நின் புக்கில் பல – கலி 94/15
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
அருளுகம் யாம் யாரேம் எல்லா தெருள – கலி 95/29
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர் – கலி 107/1
எல்லா தவறும் அறும் – கலி 107/17
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா/வருந்துவேன் அல்லனோ யான் – கலி 108/7
கொண்டது எவன் எல்லா யான் – கலி 108/24
குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா/இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 111/9
கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/13
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/5
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு – கலி 112/15
யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்-வழி – கலி 113/5
எல்லா/நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் – கலி 114/8,9
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா/ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது – கலி 116/3
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை – கலி 142/19
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு – கலி 145/27
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய – புறம் 1/11
எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை – புறம் 203/3
எல்லா மனையும் கல்லென்றவ்வே – புறம் 296/3
மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும் – நான்மணி:75/2
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை – நான்மணி:92/1
எல்லா வினையும் கிடப்ப எழு நெஞ்சே – கார்40:24/1
எல்லா களிறும் நிலம் சேர்ந்த பல் வேல் – கள40:40/2
எல்லா உயிரும் தொழும் – குறள்:26 10/2
எல்லா அறமும் தரும் – குறள்:30 6/2
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – குறள்:30 9/1
அவா என்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:37 1/1
எல்லா புகழும் தரும் – குறள்:46 7/2
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – குறள்:75 6/1
இகல் என்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகல் என்னும் – குறள்:86 1/1
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா – குறள்:98 2/1
எல்லா திறத்தும் இறப்ப பெரியாரை – பழ:376/1

மேல்


எல்லாம் (258)

அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு – மது 145
உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி – மது 146
எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து – மது 557
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம்/கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி – மது 751,752
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய – மலை 98
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – மலை 495
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/3
எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/5
உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – நற் 209/9
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
உள்ள பாணர் எல்லாம்/கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/5,6
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/7
எல்லாம் எவனோ பதடி வைகல் – குறு 323/1
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந – பதி 32/8
வலியினும் மனத்தினும் உணர்வினும் எல்லாம்/வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே – பரி 4/35,36
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம்/புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட – பரி 6/63
என்னும் பனியாய் இரவு எல்லாம் வைகினை – பரி 6/81
எல்லாம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் – பரி 7/48
எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை – பரி 12/38
எல்லாம் கமழும் இருசார் கரை கலிழ – பரி 12/81
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
குன்றொடு கூடல் இடை எல்லாம் ஒன்றுபு – பரி 19/15
மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம்/நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும் – பரி 21/37
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை – பரி 23/58
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் – பரி 23/67
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம்/புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 31/1,2
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம்/பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய – கலி 33/6
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/50
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம்/பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 62/3,4
கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே – கலி 64/14
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம்/பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி – கலி 64/29,30
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/3
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம்/துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே – கலி 70/21
புக்க-வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/5
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம்/நீட்டித்த காரணம் என் – கலி 85/35
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா – கலி 89/7
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து – கலி 95/27
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் – கலி 95/33
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம்/சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 98/5,6
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/50
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம்/மிடை பெறின் நேரா தகைத்து – கலி 104/60
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்-காலை – கலி 106/13
ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/34
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/18
தீம் பால் கறந்த கலம் மாற்றி கன்று எல்லாம்/தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த – கலி 111/5,6
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப – கலி 111/20
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம்/வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் – கலி 114/14
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப – கலி 120/6
பல்-வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/3
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே – கலி 140/1
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை – கலி 144/41
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம்/நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 145/7
வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும் – கலி 145/17
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/45
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம்/நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் – கலி 146/30
ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை – கலி 147/68
பல்லோர் உவந்த உவகை எல்லாம்/என்னுள் பெய்தந்தற்றே சேண் இடை – அகம் 42/11,12
பல்லோர் கூறிய பழமொழி எல்லாம்/வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி – அகம் 66/5,6
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/17
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/13
நில வரை எல்லாம் நிழற்றி – அகம் 273/16
எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது – அகம் 325/16
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம்/உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/18,19
மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம்/பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/4,5
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம்/பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 32/5,6
புலவர் எல்லாம் நின் நோக்கினரே – புறம் 42/21
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம்/பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது – புறம் 43/13,14
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம்/மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/3,4
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம்/தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே – புறம் 63/5,6
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம்/புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் – புறம் 126/10,11
மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை – புறம் 161/6
பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே – புறம் 189/6
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே – புறம் 235/7
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/19
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/6
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
குஞ்சரம் எல்லாம் புறக்கொடுத்தனவே – புறம் 308/11
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம்/இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன – புறம் 328/3,4
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம்/இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/9,10
மன்பதை எல்லாம் தானாய் – புறம் 356/8
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர் – புறம் 368/16
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த – புறம் 372/2
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம்/வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/10,11
எல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவே – புறம் 387/36
உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என – புறம் 393/8
பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம்
கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் – நாலடி:2 7/1,2
செல்வம் வலி என்று இவை எல்லாம் மெல்ல – நாலடி:6 3/2
கண்டுழி எல்லாம் துறப்பவோ மண்டி – நாலடி:7 2/2
இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம்
ஒறுக்கும் மதுகை உரனுடையாளன் – நாலடி:7 5/2,3
வையகம் எல்லாம் பெறினும் உரையற்க – நாலடி:8 10/3
நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/2
உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம் கலகல – நாலடி:14 10/2
பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம்
உணரும் குடி பிறப்பின் ஊதியம் என்னோ – நாலடி:15 4/2,3
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம்
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ – நாலடி:15 5/2,3
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி – நாலடி:15 6/2
குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம்
உழை தம்கண் சென்றார்க்கு ஒருங்கு – நாலடி:17 7/3,4
ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம்
சலவருள் சால சலமே நலவருள் – நாலடி:19 8/2,3
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம்
துக்கத்துள் நீக்கிவிடும் – நாலடி:19 10/3,4
அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம்
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் – நாலடி:21 2/1,2
ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம்
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட – நாலடி:24 4/2,3
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற – நாலடி:26 5/2
கூர்மையும் எல்லாம் ஒருங்கு இழப்பர் கூர்மையின் – நாலடி:29 7/2
மல்லல் மா ஞாலத்து வாழ்பவருள் எல்லாம்
செல்வர் எனினும் கொடாதவர் நல்கூர்ந்தார் – நாலடி:30 6/1,2
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம் – நாலடி:32 7/2
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை – நாலடி:32 8/2
கண்டாரோடு எல்லாம் நகாஅது எவன் ஒருவன் – நாலடி:33 4/3
இல்லாதார்க்கு யாது ஒன்றும் ஈகலார் எல்லாம்
இனியார் தோள் சேரார் இசை பட வாழார் – நாலடி:34 8/2,3
கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி – நாலடி:38 10/2
பெய்ய எழிலி முழங்கும் திசை எல்லாம்
நெய்தல் அறைந்து அன்ன நீர்த்து – நாலடி:40 2/3,4
அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம்
பொருளில் பிறந்துவிடும் – நான்மணி:5/3,4
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம்
வெகுண்டார் முன் தோன்றா கெடும் – நான்மணி:8/3,4
எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய – நான்மணி:25/2
கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம் தாய் முலை – நான்மணி:26/1
வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் – நான்மணி:41/2
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் – நான்மணி:47/2
அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம் – நான்மணி:65/3
பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம்
ஒருமை தான் செய்த கருவி தெரியின் மெய் – நான்மணி:72/2,3
சாவாத இல்லை பிறந்த உயிர் எல்லாம்
தாவாத இல்லை வலிகளும் மூவா – நான்மணி:76/1,2
ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் – நான்மணி:104/1
மானிடவர்க்கு எல்லாம் இனிது – இனிய40:13/4
மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம்
தகுதியால் வாழ்தல் இனிது – இனிய40:20/3,4
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் – கார்40:21/2
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம்
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று – கார்40:23/1,2
முற்பகல் எல்லாம் குழம்பு ஆகி பிற்பகல் – கள40:1/3
தெரி கணை எஃகம் திறந்த வாய் எல்லாம்
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து – கள40:5/1,2
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின் – கள40:10/2
புக்க வாய் எல்லாம் பிணம் பிறங்க தச்சன் – கள40:15/2
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் – கள40:19/3
பொய்கை உடைந்து புனல் பாய்ந்த வாய் எல்லாம்
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் – கள40:33/1,2
நீலத்து புக்கு ஒளிக்கும் ஊரற்கு மேல் எல்லாம்
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் – ஐந்50:24/2,3
எண்ணும் பொருள் இனிதே எல்லாம் முடித்து எமக்கு – ஐந்70:0/1
ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம்
பீலி பரப்பி மயில் ஆல சூலி – ஐந்70:19/1,2
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம்
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி – ஐந்70:27/1,2
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண – ஐந்70:49/3
கலந்தனர் சென்றார் வலந்த சொல் எல்லாம்
பொலந்தொடீஇ பொய்த்த குயில் – திணை50:13/3,4
புன்கு பொரி மலரும் பூம் தண் பொழில் எல்லாம்
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/1,2
ஐ வாய நாகம் புறம் எல்லாம் ஆயுங்கால் – திணை150:13/3
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம்
வரி நிற நீள் வண்டர் பாட புரி நிற நீள் – திணை150:63/1,2
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம்
செல்வர் சிறார்க்கு பொற்கொல்லர் போல் நல்ல – திணை150:66/1,2
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – குறள்:1 1/1
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – குறள்:2 5/2
செல்லும் வாய் எல்லாம் செயல் – குறள்:4 3/2
அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம்
புறத்த புகழும் இல – குறள்:4 9/1,2
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை – குறள்:5 7/2
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது – குறள்:7 8/2
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் – குறள்:8 2/1
புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை – குறள்:8 9/1
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 1/1
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – குறள்:15 2/1
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய – குறள்:21 3/1
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – குறள்:22 2/1
வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து – குறள்:23 1/1,2
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று – குறள்:24 2/1
வசை என்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசை என்னும் – குறள்:24 8/1
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – குறள்:27 8/2
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் – குறள்:30 4/2
உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய்தும் உள்ளத்தால் – குறள்:31 9/1
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் – குறள்:32 10/1
பிற வினை எல்லாம் தரும் – குறள்:33 1/2
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை – குறள்:33 2/2
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள்:33 5/1
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு – குறள்:35 3/2
செல்வத்துள் எல்லாம் தலை – குறள்:42 1/2
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் – குறள்:43 10/1
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை – குறள்:45 3/1
வன்மையுள் எல்லாம் தலை – குறள்:45 4/2
பேதைமை எல்லாம் தரும் – குறள்:51 7/2
வான் நோக்கி வாழும் உலகு எல்லாம் மன்னவன் – குறள்:55 2/1
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை – குறள்:55 7/1
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – குறள்:59 2/1
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது – குறள்:60 6/1
தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – குறள்:61 10/2
மடுத்த வாய் எல்லாம் பகடு அன்னான் உற்ற – குறள்:63 4/1
வேண்டிய எல்லாம் தரும் – குறள்:66 1/2
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் – குறள்:66 9/1
மற்றைய எல்லாம் பிற – குறள்:67 1/2
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் – குறள்:68 3/1
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை – குறள்:77 1/2
விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் – குறள்:78 6/1
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை – குறள்:84 2/1
போற்றலுள் எல்லாம் தலை – குறள்:90 1/2
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – குறள்:99 1/1
பொருளான் ஆம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவறும் – குறள்:101 2/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள்:102 2/1
ஊனை குறித்த உயிர் எல்லாம் நாண் என்னும் – குறள்:102 3/1
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து – குறள்:104 2/2
உழுது உண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்று எல்லாம்
தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் – குறள்:104 3/1,2
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் – குறள்:106 6/2
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1
இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின் – குறள்:107 7/1
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – குறள்:117 8/1
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி – குறள்:123 7/1
பைதல் நோய் எல்லாம் கெட – குறள்:127 6/2
ஊர் எல்லாம் நோவது உடைத்து – திரி:11/4
கேள்வியுள் எல்லாம் தலை – திரி:31/4
கேள்வியுள் எல்லாம் தலை – திரி:41/4
கைப்பன எல்லாம் கடை தலை தித்திப்ப – ஆசாரக்:25/1
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து – ஆசாரக்:26/2
உறுப்பு செகுத்தலோடு இன்னவை எல்லாம்
பயிற்றார் நெறிப்பட்டவர் – ஆசாரக்:53/3,4
சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம்
இவர் வரை நாட தமரை இல்லார்க்கு – பழ:3/2,3
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/2
விரகர்கட்கு எல்லாம் வெறுப்பனவே செய்யும் – பழ:27/3
நிரந்து வழி வந்த நீசருள் எல்லாம்
பரந்து ஒருவர் நாடுங்கால் பண்புடையார் தோன்றார் – பழ:58/1,2
உற்றதற்கு எல்லாம் உரம் செய்ய வேண்டுமோ – பழ:83/1
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான் – பழ:97/2
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம்
பெறுமாறு செய்ம்மின் என்பாரே நறு நெய்யுள் – பழ:158/1,2
வேண்டியது எல்லாம் தரும் – பழ:178/4
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப – பழ:180/1
இளமையும் இற்பிறப்பும் எல்லாம் உளவா – பழ:183/2
ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் – பழ:205/2
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம்
ஒருதலையா சென்று துணியாதவரே – பழ: