உ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உ 3
உக்க 14
உக்கக்கால் 1
உக்கத்து 1
உக்கம் 1
உக்கன்றே 1
உக்கன 1
உக்கு 12
உக்குவிடல் 1
உக்குவிடும் 1
உக 15
உகக்கும் 7
உகத்த 1
உகத்தவை 1
உகந்த 1
உகந்தனர் 1
உகந்து 8
உகப்ப 2
உகவும் 2
உகவை 1
உகள 14
உகளவும் 2
உகளி 1
உகளினும் 2
உகளுந்து 1
உகளும் 24
உகாஅ 2
உகாஅத்து 1
உகாஅமை 2
உகாஅய் 2
உகிர் 49
உகிர 1
உகிரின் 1
உகிரினை 1
உகிரும் 2
உகினும் 1
உகு 30
உகுக்கும் 3
உகுத்த 8
உகுத்தரும் 1
உகுத்தலின் 1
உகுத்தற்கு 1
உகுத்தீவாயோ 1
உகுத்து 3
உகுத்தும் 1
உகுதர 1
உகுதல் 1
உகுப்ப 3
உகுப்பவும் 1
உகுப்போயே 1
உகுபவால் 1
உகுபவை 1
உகும் 2
உகுமே 1
உகுவ 1
உகுவது 2
உகுவன 1
உகூஉம் 1
உகைக்கும் 1
உகைத்த 2
உகைத்து 2
உகைப்ப 1
உகைப்போன் 1
உச்சம் 1
உச்சி 14
உச்சியின் 1
உச்சிஅம் 1
உசாதிர் 1
உசாவா 2
உசாவுகோ 1
உசாவுநர் 1
உசாவும் 2
உசாவுமே 1
உசாவுவம் 1
உசாவுவேன் 1
உசாஅ 1
உசாஅம் 1
உஞற்றார் 1
உஞற்றி 2
உஞற்று 2
உஞற்றுபவர் 1
உஞற்றுபவர்க்கு 1
உஞற்றும் 1
உட்க 7
உட்காள் 1
உட்கான் 1
உட்கி 2
உட்கிற்று 2
உட்கு 6
உட்குடைத்தா 1
உட்கும் 10
உட்குவர 1
உட்குவரு 5
உட்கை 1
உட்கொண்டு 1
உட்கொதிக்குமாறு 1
உட்கொளல் 1
உட்பகை 1
உட்பகையும் 1
உட்பட 2
உட்பொருளும் 1
உடங்கு 8
உடம் 1
உடம்பட்ட 1
உடம்பட்டாள் 1
உடம்பட்டு 2
உடம்பட 1
உடம்படின் 1
உடம்படினும் 1
உடம்படுத்து 1
உடம்படுதலின் 2
உடம்படுநரின் 1
உடம்படுவாரா 1
உடம்படுவி 1
உடம்பாடு 3
உடம்பிடி 2
உடம்பில் 1
உடம்பிற்கு 1
உடம்பிற்கே 1
உடம்பின் 9
உடம்பினர் 1
உடம்பினவர் 1
உடம்பினார் 1
உடம்பினால் 1
உடம்பினான் 1
உடம்பினுள் 1
உடம்பு 33
உடம்புணர்பு 1
உடம்பும் 5
உடம்பே 3
உடம்பொடு 4
உடம்பொடும் 1
உடம்போடு 2
உடல் 13
உடல்_அகம் 1
உடலா 1
உடலி 1
உடலின் 2
உடலினேன் 1
உடலுநர் 6
உடலுநள் 1
உடலும் 1
உடலுமோரே 1
உடலே 1
உடற்கு 1
உடற்றி 2
உடற்றிசினோர்க்கே 1
உடற்றிய 2
உடற்றியார் 1
உடற்றியோர் 1
உடற்றியோரே 3
உடற்றுதி 1
உடற்றுநர் 1
உடற்றுபவர் 1
உடற்றும் 2
உடன் 229
உடன்கழிதல் 1
உடன்சென்று 1
உடன்பட்டான் 1
உடன்பட்டு 2
உடன்படான் 2
உடன்படுத்தற்கு 1
உடன்பாடு 1
உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் 1
உடன்பிறந்தான் 1
உடன்புணர் 3
உடன்புணர்ந்து 1
உடன்வயிற்றுள்ளும் 1
உடன்ற 1
உடன்ற-கால் 1
உடன்றவர் 2
உடன்றவன் 1
உடன்றவை 1
உடன்றனள் 2
உடன்றனிர் 1
உடன்றார் 1
உடன்று 23
உடன்றோர் 2
உடனாக 1
உடனுறைசெய்தல் 1
உடனுறைவின்கண் 1
உடனுறைவு 1
உடனே 3
உடாஅ 1
உடாஅதும் 1
உடாஅள் 1
உடீஇ 13
உடீஇயர் 1
உடு 3
உடுக்கும் 1
உடுக்கை 14
உடுக்கையர் 1
உடுக்கையள் 1
உடுக்கையை 2
உடுக்கையோன் 1
உடுத்த 16
உடுத்தவை 2
உடுத்தாடை 2
உடுத்தாரை 1
உடுத்து 6
உடுத்தும் 2
உடுப்பதூஉம் 2
உடுப்பவரே 1
உடுப்பவை 2
உடுப்பின் 1
உடுப்பு 1
உடும்பில் 1
உடும்பின் 3
உடும்பு 6
உடுவன 1
உடை 517
உடை-மதி 1
உடை_கண் 1
உடைக்கிற்கும் 1
உடைக்கும் 8
உடைக 1
உடைத்த 4
உடைத்ததை 1
உடைத்தலான் 1
உடைத்தலின் 1
உடைத்தலோ 1
உடைத்தன்று 1
உடைத்தா 3
உடைத்தாக 3
உடைத்தாகி 1
உடைத்தாகும் 1
உடைத்தாய் 4
உடைத்தால் 2
உடைத்து 78
உடைத்தே 33
உடைத்தேல் 1
உடைத்தோ 3
உடைத்தோய் 1
உடைதரும் 6
உடைந்த 12
உடைந்ததே 1
உடைந்தன்று 1
உடைந்தனன் 1
உடைந்து 10
உடைந்துழி 1
உடைப்பார் 1
உடைப்பின் 1
உடைப்பினும் 1
உடைபு 1
உடைமை 53
உடைமையம் 1
உடைமையால் 2
உடைமையின் 13
உடைமையும் 8
உடைமையுள் 1
உடைய 70
உடையதன் 2
உடையதனை 1
உடையதா 1
உடையது 11
உடையதை 1
உடையம் 5
உடையமோ 3
உடையர் 20
உடையராய் 1
உடையர்ஆயின் 1
உடையர்ஆயினும் 4
உடையரேனும் 1
உடையரோ 4
உடையவ்வே 1
உடையவர் 5
உடையவர்க்கு 1
உடையவன் 3
உடையவாகி 1
உடையவால் 2
உடையவை 3
உடையள் 10
உடையள்-கொல் 1
உடையளோ 1
உடையன் 17
உடையன்-மன்னே 1
உடையன 1
உடையஆயினும் 1
உடையாட்கு 1
உடையார் 76
உடையார்க்கு 13
உடையார்க்கும் 1
உடையார்கண் 1
உடையார்கண்ணே 1
உடையாராகி 1
உடையார்ஆயினும் 1
உடையாரும் 4
உடையாரை 8
உடையாரோடு 1
உடையாள் 5
உடையாள 1
உடையாளர் 4
உடையாளன் 3
உடையாளை 1
உடையான் 27
உடையான்கட்டே 2
உடையான்கண் 2
உடையான்கண்ணதே 2
உடையானும் 1
உடையானை 6
உடையின் 1
உடையீர்க்கே 1
உடையீரும் 1
உடையீரே 1
உடையும் 8
உடையூ 1
உடையூஉ 1
உடையெம் 1
உடையென்-மன் 1
உடையேம் 6
உடையேமோ 1
உடையேன் 15
உடையேன்-கொல்லோ 1
உடையேன்-மன் 1
உடையேன்-மன்னே 2
உடையேன்மன் 1
உடையேனே 1
உடையேனோ 1
உடையை 10
உடையையால் 1
உடையையும் 1
உடையையேல் 1
உடையையோ 5
உடையோய் 2
உடையோயே 1
உடையோர் 12
உடையோர்க்கு 3
உடையோர்க்கே 2
உடையோரே 1
உடையோன் 2
உடையோனே 1
உடைவதன்-தலையும் 1
உண் 53
உண்-மதி 1
உண்-மார் 3
உண்-மின் 1
உண்க 11
உண்கட்கும் 1
உண்கண் 147
உண்கண்ணாய் 3
உண்கண்ணார் 2
உண்கண்ணாள் 1
உண்கண்ணி 1
உண்கண்ணும் 2
உண்கண்ணுள் 2
உண்கணாய் 1
உண்கணார் 1
உண்கணும் 6
உண்கு 6
உண்கும் 3
உண்குவம் 2
உண்குவை 1
உண்கோ 1
உண்ட 57
உண்டதன் 2
உண்டது 5
உண்டமையால் 1
உண்டல் 11
உண்டலின் 3
உண்டலும் 3
உண்டற்கு 2
உண்டன 1
உண்டனம் 1
உண்டனள்-கொல்லோ 1
உண்டனன்-கொல் 1
உண்டனிர் 1
உண்டனை 2
உண்டாக 5
உண்டாகிய 1
உண்டாகின் 1
உண்டாகும் 6
உண்டாதல் 1
உண்டாம் 16
உண்டாம்-கொல் 1
உண்டாம்கொல் 1
உண்டாமோ 2
உண்டாய் 2
உண்டாய 1
உண்டாயின் 3
உண்டாயினும் 1
உண்டார் 10
உண்டார்கண் 1
உண்டாரும் 1
உண்டாரே 1
உண்டால் 3
உண்டான் 4
உண்டானை 1
உண்டி 19
உண்டிகை 1
உண்டிடுக 1
உண்டியர் 1
உண்டியும் 1
உண்டியேன் 1
உண்டியோடு 1
உண்டீத்தை 1
உண்டீரோ 1
உண்டு 165
உண்டு-கொல் 2
உண்டு-கொல்லோ 1
உண்டு-மன் 1
உண்டும் 5
உண்டுவிடல் 1
உண்டுழி 1
உண்டுஆதலான் 1
உண்டுஎனினும் 1
உண்டே 7
உண்டேல் 7
உண்டேனோ 1
உண்டோ 50
உண்டோர் 1
உண்டோரே 1
உண்ண 6
உண்ணலின் 1
உண்ணலும் 1
உண்ணவும் 1
உண்ணற்க 2
உண்ணா 26
உண்ணாதான் 1
உண்ணாது 15
உண்ணாதும் 2
உண்ணாதோளே 1
உண்ணாமை 6
உண்ணாமையின் 2
உண்ணாய் 1
உண்ணார் 19
உண்ணாரே 1
உண்ணாள் 7
உண்ணாள்ஆயினாள் 1
உண்ணான் 7
உண்ணான்ஆயின் 1
உண்ணானேல் 1
உண்ணி 1
உண்ணிய 1
உண்ணின் 3
உண்ணினும் 2
உண்ணு 4
உண்ணுங்கால் 1
உண்ணுநர் 3
உண்ணும் 47
உண்ணும்-மன்னே 2
உண்ணுமவர் 1
உண்ணுமாறு 1
உண்ணுமாறும் 1
உண்ணுமின் 1
உண்ணுமோ 2
உண்ணுவ 1
உண்ணூஉ 1
உண்ணேம் 1
உண்ணேன் 1
உண்துறை 15
உண்துறை_அணங்கு 1
உண்ப 1
உண்பது 4
உண்பதூஉம் 2
உண்பர் 5
உண்பவர் 3
உண்பவரே 1
உண்பவள் 1
உண்பவற்றுள் 1
உண்பவோ 1
உண்பார் 7
உண்பாரும் 1
உண்பான் 21
உண்பான்கண் 1
உண்பான்ஆயின் 1
உண்பானும் 1
உண்பானேல் 2
உண்போர் 1
உண்போன் 2
உண்ம் 2
உண்மரும் 1
உண்மின் 2
உண்மை 14
உண்மையால் 1
உண்மையான் 3
உண்மையானே 1
உண்மையின் 5
உண்மையும் 7
உண்மையோ 3
உண்மோ 1
உண 33
உணக்கல் 1
உணக்கிய 1
உணக்கின் 1
உணக்கினும் 1
உணக்கும் 2
உணங்க 5
உணங்கல் 13
உணங்கல-கொல்லோ 1
உணங்கலின் 1
உணங்கலை 1
உணங்கிய 1
உணங்கு 11
உணங்கும் 6
உணப்பட்ட 1
உணப்பட்டாள் 1
உணப்பட்டு 1
உணப்பட்டோர் 2
உணர் 4
உணர்-மின் 1
உணர்க 3
உணர்கம் 1
உணர்கல்லாள் 1
உணர்கிற்பார் 1
உணர்குவார் 1
உணர்குவென் 1
உணர்கோ 1
உணர்ச்சி 3
உணர்ச்சியும் 1
உணர்ச்சியுள் 1
உணர்த்த 3
உணர்த்தர 1
உணர்த்தல் 1
உணர்த்தலின் 1
உணர்த்தலும் 1
உணர்த்திய 2
உணர்த்தியும் 1
உணர்த்தினவும் 1
உணர்த்து 1
உணர்த்துதல் 1
உணர்த்தும் 2
உணர்த்துவானை 1
உணர்தல் 5
உணர்தலும் 1
உணர்தியோ 2
உணர்ந்த 12
உணர்ந்தமை 1
உணர்ந்தமையின் 1
உணர்ந்தவர் 1
உணர்ந்தவன் 1
உணர்ந்தவை 1
உணர்ந்தனள்-கொல் 1
உணர்ந்தனள்-கொல்லோ 1
உணர்ந்தனை 3
உணர்ந்தனையே 1
உணர்ந்தார் 6
உணர்ந்தாரால் 1
உணர்ந்தாரை 1
உணர்ந்தால் 1
உணர்ந்திசினோரே 1
உணர்ந்தீயாய் 1
உணர்ந்து 37
உணர்ந்தும் 3
உணர்ந்தேன் 2
உணர்ந்தோர் 2
உணர்ந்தோர்க்கு 1
உணர்ந்தோரே 1
உணர்ந்தோரை 1
உணர்ந்தோன் 1
உணர்ப்பவள் 1
உணர்ப்பான் 1
உணர்ப்பித்தல் 1
உணர்ப 4
உணர்பவர் 1
உணர்பு 1
உணர்வது 2
உணர்வார் 14
உணர்வார்க்கு 1
உணர்வாரகத்து 1
உணர்வாரே 1
உணர்வாரை 2
உணர்வான் 2
உணர்வானை 1
உணர்வின் 2
உணர்வினார் 1
உணர்வினாரொடு 1
உணர்வினால் 1
உணர்வினான் 1
உணர்வினும் 1
உணர்வு 18
உணர்வுடையான் 2
உணர்வும் 1
உணர்வோர் 1
உணர 10
உணரப்பட்டாரை 1
உணரப்படும் 3
உணரவும் 1
உணரற்க 1
உணரற்பாற்று 1
உணரா 18
உணராக்கடை 1
உணராத 4
உணராதாய் 2
உணராதார் 2
உணராது 3
உணராதோரே 1
உணராம் 1
உணராமை 4
உணராமையால் 1
உணராய் 4
உணராயோ 1
உணரார் 8
உணராரகத்து 1
உணராராய 1
உணராவே 1
உணராள் 2
உணரான் 4
உணராஆயினும் 1
உணரிய 1
உணரின் 3
உணரும் 18
உணரேன் 4
உணல் 7
உணலின் 1
உணலினும் 1
உணவின் 9
உணவினோர் 1
உணவினோரும் 1
உணவு 7
உணவும் 1
உணற்கு 1
உணா 9
உணா-கால் 1
உணாவும் 1
உணில் 1
உணின் 2
உணினும் 1
உணினே 1
உணீஇய 17
உணீஇயர் 6
உத்தரம் 1
உத்தரிய 1
உத்தி 10
உத்தியொடு 1
உதணால் 1
உதவ 3
உதவல் 1
உதவலராய் 1
உதவலான் 1
உதவலும் 1
உதவா 4
உதவாத 3
உதவாதார் 1
உதவாதாள் 1
உதவாதான் 2
உதவாது 3
உதவாதே 1
உதவாய் 1
உதவி 25
உதவிக்கு 1
உதவிய 5
உதவியார்க்கு 1
உதவியின் 1
உதவியும் 4
உதவியோயே 1
உதவின 1
உதவினார் 1
உதவு 1
உதவு-மின் 1
உதவுதல் 1
உதவும் 3
உதவுவது 2
உதள 1
உதாரமும் 1
உதியஞ்சேரல் 2
உதியன் 3
உதிர் 4
உதிர்க்கும் 4
உதிர்த்த 21
உதிர்த்தலின் 1
உதிர்த்து 4
உதிர்தரு 1
உதிர்தலும் 1
உதிர்ந்த 5
உதிர்ந்தன 1
உதிர்ந்து 6
உதிர்ப்ப 3
உதிர்பு 2
உதிர்வ 1
உதிர்வன 6
உதிர்வை 1
உதிர 22
உதிரம் 2
உதிரலொடு 1
உதிரா 1
உதிராரே 1
உதிரும் 6
உது 20
உதுவ 1
உதுவே 2
உதை 1
உதைத்த 8
உதைத்ததூஉம் 1
உதைத்தலால் 1
உதைத்தலின் 1
உதைத்து 2
உதைத்தும் 1
உதைப்ப 4
உதைப்பு 1
உந்தி 12
உந்திய 1
உந்தியும் 2
உந்தியொடு 1
உந்து 1
உந்துவோர் 1
உந்தூழ் 2
உப்பக்கம் 1
உப்பால் 2
உப்பிற்கும் 1
உப்பின் 14
உப்பினை 1
உப்பு 34
உப்பும் 1
உப்பை 1
உப்பொடு 1
உபகாரம் 2
உபகிருதன் 1
உபாயத்தின் 1
உபாயம் 1
உம் 1
உம்பர் 20
உம்பரஃது 1
உம்பரும் 2
உம்பல் 8
உம்மை 3
உம்மைக்கும் 1
உம்மையும் 1
உம்மையே 1
உமக்கு 2
உமட்டியர் 1
உமண் 7
உமண்_மகன் 1
உமணர் 24
உமணர்க்கு 1
உமி 3
உமியார் 2
உமிவும் 1
உமிழ் 30
உமிழ்ந்த 3
உமிழ்ந்து 3
உமிழ்பு 2
உமிழ்வ 1
உமிழ்வது 1
உமிழ்வோடு 2
உமிழ 1
உமிழும் 1
உமை 2
உமையாள் 1
உமையே 1
உமையொடு 1
உய் 2
உய்-மார் 1
உய்க்க 2
உய்க்காக்கால் 1
உய்க்கிற்பின் 1
உய்க்கும் 5
உய்க்குமே 1
உய்க்குமோ 2
உய்கம் 2
உய்குவம் 1
உய்குவள்-கொல் 1
உய்குவை 1
உய்த்த 5
உய்த்தர 2
உய்த்தல் 2
உய்த்தவன் 1
உய்த்தன்று 1
உய்த்தன்று-மன்னே 1
உய்த்தனர் 1
உய்த்தார் 2
உய்த்திடுதலான் 1
உய்த்திடும் 1
உய்த்தியோ 1
உய்த்து 20
உய்த்துவிடினும் 1
உய்த்துவிடும் 2
உய்த்தோய் 1
உய்தல் 5
உய்தலும் 1
உய்தி 1
உய்ந்த 4
உய்ந்தன்று 1
உய்ந்தன்றோ 1
உய்ந்தனர் 2
உய்ந்தனவே 1
உய்ந்தனன் 1
உய்ந்தனனே 1
உய்ந்தனென் 1
உய்ந்தார் 7
உய்ந்தீக 1
உய்ந்து 3
உய்ந்துபோம் 1
உய்ப்ப 5
உய்ப்பது 1
உய்ப்பர் 1
உய்ப்பார் 1
உய்ப்பான் 3
உய்ப்பானே 1
உய்ம்-மார் 1
உய்ம்மின் 1
உய்ம்மோ 1
உய்ய 2
உய்யலென் 1
உய்யா 6
உய்யாக்கால் 1
உய்யாதால் 1
உய்யாது 1
உய்யாமை 1
உய்யாமையின் 1
உய்யார் 3
உய்யான் 1
உய்யும் 4
உய்யுமாம் 1
உய்யுமோ 2
உய்யேன் 1
உய்வதற்கு 1
உய்வர் 1
உய்வு 8
உய்வு_இடம் 1
உய 4
உயக்கத்த 1
உயக்கத்து 3
உயக்கம் 2
உயக்கமும் 1
உயக்கமொடு 2
உயங்க 3
உயங்கல் 1
உயங்காக்கால் 1
உயங்கார் 1
உயங்கி 6
உயங்கிய 3
உயங்கின்று 1
உயங்கினள் 1
உயங்கினாள் 1
உயங்கினை 1
உயங்கு 21
உயங்கு-தொறும் 1
உயங்கு-வயின் 1
உயங்கும் 6
உயர் 243
உயர்_நிலை_உலகத்து 5
உயர்_நிலை_உலகம் 5
உயர்_நிலை_உலகமும் 1
உயர்_மிசை 1
உயர்_உலகு 1
உயர்க்குவை 1
உயர்க 2
உயர்த்த 8
உயர்த்து 5
உயர்தல் 1
உயர்திணை 2
உயர்ந்த 23
உயர்ந்ததின் 1
உயர்ந்தவர் 3
உயர்ந்தவன் 1
உயர்ந்தன்று 4
உயர்ந்தார் 2
உயர்ந்தான் 3
உயர்ந்திசினோர்க்கு 1
உயர்ந்து 19
உயர்ந்து-உழி 1
உயர்ந்துழி 1
உயர்ந்தோர் 10
உயர்ந்தோர்_உலகத்து 1
உயர்ந்தோர்_உலகம் 1
உயர்ந்தோர்க்கு 1
உயர்ந்தோர்கண் 1
உயர்ந்தோன் 1
உயர்பு 5
உயர்வு 11
உயர 4
உயரவே 1
உயரி 2
உயரிய 6
உயரும் 1
உயரும்-மன் 1
உயல் 3
உயவல் 7
உயவாது 1
உயவாமை 1
உயவிற்று 1
உயவினென் 1
உயவு 22
உயவு-தோறு 1
உயவும் 11
உயவும்-மார் 1
உயவே 1
உயவை 1
உயவொடு 1
உயற்கே 2
உயற்பாலது 2
உயா 1
உயா-உறு 1
உயிர் 242
உயிர்க்கு 34
உயிர்க்கும் 28
உயிர்க்குயிர் 1
உயிர்கட்கு 1
உயிர்த்த 2
உயிர்த்த-காலை 2
உயிர்த்தலும் 1
உயிர்த்தன 2
உயிர்த்தனள் 2
உயிர்த்தனன் 2
உயிர்த்து 19
உயிர்த்தும் 1
உயிர்த்தே 1
உயிர்த்தோன் 1
உயிர்நிலை 3
உயிர்ப்ப 4
உயிர்ப்பட்ட 1
உயிர்ப்பவும் 1
உயிர்ப்பிடம் 1
உயிர்ப்பின் 2
உயிர்ப்பு 4
உயிர்வாழ்தல் 1
உயிரம்மே 1
உயிரா 8
உயிரார் 2
உயிரிடை 2
உயிரிய 1
உயிரியர் 1
உயிரின் 1
உயிரினள் 1
உயிரினும் 7
உயிரினை 1
உயிரும் 6
உயிரே 6
உயிரேன் 1
உயிரை 8
உயிரொடு 4
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 3
உர 5
உரம் 16
உரரும் 1
உரல் 11
உரல 1
உரலுள் 2
உரவரும் 1
உரவு 53
உரவோர் 13
உரவோர்கண் 1
உரவோரே 1
உரவோன் 5
உரற்ற 1
உரற்று 2
உரற 6
உரறாது 1
உரறி 7
உரறிய 2
உரறு 7
உரறுபு 1
உரறும் 14
உரன் 26
உரனுடையாளன் 1
உராய் 5
உராலின் 2
உராஅ 1
உராஅய் 2
உரி 10
உரி-தொறும் 1
உரிஞ்ச 1
உரிஞ்சி 1
உரிஞ்சிய 4
உரிஞ்சும் 1
உரிஞ 2
உரிஞிய 1
உரித்தன்றே 1
உரித்து 11
உரித்தே 3
உரிதின் 1
உரிதினில் 1
உரிதினின் 7
உரிது 5
உரிந்திட்டும் 1
உரிமை 11
உரிமை_மாக்கள் 1
உரிமை_மைந்தரோடு 1
உரிய 3
உரியதனில் 1
உரியது 2
உரியதுவே 1
உரியம் 1
உரியர் 6
உரியவால் 1
உரியள் 5
உரியன் 6
உரியனோ 3
உரியார் 2
உரியாள் 1
உரியாளன் 1
உரியான் 1
உரியிர் 2
உரியீர் 1
உரியை 4
உரியோர் 1
உரிவது 1
உரிவை 4
உரிவையின் 1
உரீஇ 7
உரீஇய 4
உரு 98
உருக்கி 3
உருக்கிய 2
உருக்கு 3
உருக்கு-உற்ற 1
உருக்கு-உறு 3
உருக 2
உருகி 10
உருகிய 1
உருகு 3
உருகுபவை 1
உருகும் 3
உருகுமால் 2
உருகுவது 1
உருகுவான் 1
உருங்கு 1
உருட்டி 3
உருட்டிய 2
உருட்டு 1
உருட்டுநள் 1
உருட்டும் 6
உருண்ட 2
உருண்டு 1
உருத்த 11
உருத்திய 1
உருத்து 16
உருப்ப 3
உருப்பம் 1
உருப்பிடத்து 1
உருப்பின் 2
உருப்பு 12
உருப்பு-உற்ற 2
உருப்பு-உறு 1
உருப்பொடு 1
உருபின் 1
உருபு 1
உருபுடன் 1
உரும் 50
உரும்பு 4
உருமிற்கு 1
உருமின் 20
உருமின 1
உருமினம் 1
உருமினும் 1
உருமு 9
உருமுப்படு 1
உருமும் 2
உருமொடு 4
உருமோடு 2
உருவ 28
உருவத்து 1
உருவது 1
உருவம் 5
உருவமும் 1
உருவன் 1
உருவி 1
உருவிற்கு 1
உருவின் 46
உருவின 9
உருவினர் 1
உருவினவை 1
உருவினஆயினும் 1
உருவினை 2
உருவு 9
உருவும் 3
உருவே 1
உருவொடு 2
உருவோடு 2
உருள் 14
உருள்_இழாய் 1
உருள்பு 1
உருள 2
உருளவும் 1
உருளி 2
உருளிய 2
உருளின் 1
உருளையொடு 1
உரை 103
உரை-மதி 5
உரை-மின் 2
உரை-மின்-மன்னோ 1
உரைக்க 4
உரைக்கப்பட்டவர் 1
உரைக்கப்படற்பாலான் 1
உரைக்கல் 2
உரைக்கல்லாதவர் 1
உரைக்கல்லான் 1
உரைக்கலான் 1
உரைக்கின் 2
உரைக்கு 2
உரைக்குங்கால் 4
உரைக்குநர் 1
உரைக்கும் 39
உரைக்கும்-கால் 1
உரைக்கோ 4
உரைசெய் 1
உரைசெய்வோரும் 1
உரைத்த 12
உரைத்தது 1
உரைத்ததை 6
உரைத்தல் 20
உரைத்தலின் 2
உரைத்தலும் 2
உரைத்தவர் 1
உரைத்தவை 1
உரைத்தற்கு 2
உரைத்தன்றி 1
உரைத்தனம் 1
உரைத்தனரே 3
உரைத்தனன் 2
உரைத்தனென் 2
உரைத்தாட்கு 1
உரைத்தார்க்கு 1
உரைத்தாரை 2
உரைத்தால் 2
உரைத்தாலும் 2
உரைத்தாள் 2
உரைத்தி 2
உரைத்திசின் 9
உரைத்தீயின் 1
உரைத்தீர்க்கு 2
உரைத்தீவார் 1
உரைத்து 31
உரைத்தும் 4
உரைத்துவிடினும் 1
உரைத்துவிடும் 1
உரைத்தேம் 1
உரைத்தேன் 1
உரைத்தை 3
உரைத்தோரும் 1
உரைத்தோனே 1
உரைதர 2
உரைப்ப 16
உரைப்பதால் 1
உரைப்பது 2
உரைப்பர் 3
உரைப்பரால் 1
உரைப்பரோ 1
உரைப்பல் 2
உரைப்பலோ 1
உரைப்பவும் 3
உரைப்பவே 1
உரைப்பவை 1
உரைப்பன் 1
உரைப்பன 1
உரைப்பனை 1
உரைப்பாய் 2
உரைப்பார் 2
உரைப்பார்க்கு 2
உரைப்பான் 8
உரைப்பானும் 1
உரைப்பின் 9
உரைப்பினும் 1
உரைப்பு 1
உரைப்பேன் 1
உரைப்போர் 1
உரைமோ 4
உரையல் 5
உரையற்க 4
உரையன் 1
உரையா 3
உரையா-கால் 3
உரையாக்கால் 1
உரையாடுவலே 1
உரையாத 1
உரையாதார் 2
உரையாதி 2
உரையாது 4
உரையாதோ 1
உரையாம் 1
உரையாமை 6
உரையாய் 7
உரையாயாய் 1
உரையார் 23
உரையாராகி 1
உரையாரே 1
உரையாரேல் 1
உரையாரோ 1
உரையான் 13
உரையானாய் 1
உரையிடை 1
உரையின் 4
உரையுடை 1
உரையும் 8
உரையுள் 1
உரையே 1
உரையேன் 1
உரையேனோ 1
உரையை 1
உரையொடு 3
உரையோடு 1
உரைஇ 14
உரைஇய 2
உரைஇயரோ 1
உரோகிணி 1
உல்கு 4
உல 1
உலக்கும் 1
உலக்கை 14
உலக்கையால் 2
உலக்கையின் 1
உலக 2
உலகத்தவர் 1
உலகத்தார் 3
உலகத்தார்க்கு 1
உலகத்தான் 1
உலகத்தானும் 1
உலகத்தானே 5
உலகத்து 77
உலகத்தும் 4
உலகத்துள் 1
உலகத்துள்ளும் 1
உலகத்தொடு 1
உலகத்தோடு 1
உலகத்தோர்க்கு 1
உலகத்தோர்க்கே 1
உலகத்தோரே 1
உலகம் 80
உலகமும் 14
உலகமொடு 6
உலகமோடு 2
உலகியல் 1
உலகில் 4
உலகிற்கு 2
உலகின் 4
உலகினும் 1
உலகினுள் 3
உலகு 71
உலகுடன் 3
உலகும் 5
உலகே 5
உலண்டின் 1
உலண்டு 1
உலந்த 6
உலந்தக்கண்ணும் 1
உலந்தக்கால் 1
உலந்தமை 1
உலந்தன்று-கொல் 1
உலந்தன்றே 1
உலந்து 5
உலந்து-உழி 1
உலப்ப 1
உலப்பு 2
உலம்பு-தொறு 1
உலம்பும் 1
உலம்வரும் 1
உலமந்தாய் 1
உலமந்து 2
உலமர 2
உலமரல் 4
உலமரும் 1
உலமருவோரே 3
உலர்ந்த 1
உலவா 3
உலவு 1
உலவை 13
உலவையால் 1
உலறவும் 1
உலறி 6
உலறிய 11
உலறினும் 1
உலறு 4
உலறும் 1
உலா 1
உலாம் 9
உலாய் 3
உலாவ 2
உலாஅய் 1
உலை 21
உலை_கல் 2
உலைதலும் 1
உலைந்த 2
உலைந்து 1
உலையா 2
உலையாக 1
உலையாது 3
உலையாமை 1
உலையான் 1
உலையின் 1
உலையுள் 2
உலையே 1
உலைவன 1
உலைவு 9
உலைவும் 1
உலைஇய 2
உலோபமே 1
உலோபிக்குமாறு 1
உவ்வும் 2
உவ 11
உவக்காண் 1
உவக்குநள் 2
உவக்கும் 15
உவக்குவமே 1
உவகை 16
உவகைய 1
உவகையர் 8
உவகையள் 2
உவகையன் 4
உவகையின் 3
உவகையும் 3
உவகையேம் 1
உவகையொடு 2
உவகையோடு 1
உவணத்தின் 1
உவணத்து 1
உவணம் 1
உவத்தல் 2
உவந்த 4
உவந்தது 1
உவந்ததுவே 1
உவந்தன்றே 1
உவந்தனர் 1
உவந்தனள் 1
உவந்தனளே 1
உவந்தாரை 1
உவந்திசின் 1
உவந்து 27
உவந்தே 1
உவந்தோய் 1
உவப்ப 36
உவப்பது 3
உவப்பர் 3
உவப்பவே 1
உவப்பன 3
உவப்பான் 2
உவப்பினும் 1
உவப்பென் 1
உவமம் 4
உவமன் 1
உவமை 1
உவர் 12
உவர்க்கத்து 1
உவர்க்கும் 1
உவர்த்தக்க 1
உவர்ப்பு 1
உவரா 1
உவரி 6
உவல் 6
உவலை 10
உவவாதார்க்கு 2
உவவார் 2
உவவான் 2
உவவு 6
உவள் 1
உவற்றி 1
உவறு 1
உவன் 3
உவா 5
உவாத்தி 1
உவாத்திதி 1
உவாத்தியான் 1
உவாவும் 1
உவித்த 1
உவியல் 1
உழக்க 2
உழக்கவும் 1
உழக்கி 15
உழக்கிய 2
உழக்கியும் 1
உழக்கு 2
உழக்குநரும் 1
உழக்கும் 19
உழக்குவம் 1
உழத்தல் 3
உழத்தலின் 1
உழத்தலும் 1
உழத்தொறூஉம் 1
உழந்த 34
உழந்த-காலை 1
உழந்தக்கடைத்தும் 1
உழந்தக்கால் 1
உழந்ததன் 1
உழந்ததூஉம் 1
உழந்ததை 1
உழந்தமை 2
உழந்தன்று-மன்னே 1
உழந்தனள் 1
உழந்தனை-மன்னே 1
உழந்து 30
உழந்தும் 3
உழந்துஉழந்து 1
உழந்தே 2
உழப்ப 5
உழப்பது 5
உழப்பதும் 1
உழப்பர் 1
உழப்பவள் 1
உழப்பவன் 1
உழப்பவோ 3
உழப்பார் 1
உழப்பார்-கண் 1
உழப்பாரை 1
உழப்பாளை 1
உழப்பிக்கும் 1
உழப்பினும் 1
உழப்பேன் 1
உழப்போள் 2
உழல்கின்றார் 1
உழல்வது 1
உழல்வானோ 1
உழல்வென்-கொல்லோ 1
உழல 1
உழலும் 2
உழலை 2
உழவ 4
உழவர் 39
உழவர்க்கு 2
உழவரொடு 1
உழவன் 6
உழவனும் 2
உழவா 1
உழவார் 1
உழவின் 6
உழவின்கண் 1
உழவினார் 1
உழவு 6
உழவு-உறு 1
உழவும் 1
உழவே 2
உழறல் 1
உழாதன 1
உழாது 1
உழாஅ 3
உழாஅது 3
உழாஅர் 1
உழி 4
உழிஞ்சில் 2
உழிஞை 8
உழிஞையன் 1
உழிஞையொடு 1
உழிஞையோடு 1
உழிதர 1
உழிதரும் 3
உழியது-கொல் 1
உழு 9
உழுஞ்சில் 3
உழுத்து 1
உழுத 17
உழுதாய் 1
உழுது 10
உழுதும் 1
உழுதோய் 1
உழுந்தின் 2
உழுந்தினும் 1
உழுந்து 3
உழுபடைக்கு 1
உழும் 1
உழுமகற்கு 1
உழுவது 1
உழுவாய் 1
உழுவார் 2
உழுவை 19
உழுவையும் 1
உழுவையை 1
உழுவையொடு 1
உழை 39
உழை_இனம் 1
உழைச்செல்வான் 1
உழைமான் 2
உழையதா 1
உழையதுவே 3
உழையம் 2
உழையர் 6
உழையரா 1
உழையள் 1
உழையின் 4
உழையீர் 1
உழையே 1
உழையோர் 1
உள் 115
உள்-வழி 5
உள்-வழியள் 1
உள்_வழி 2
உள்_உள் 1
உள்கினம் 1
உள்படா 1
உள்படுவோரும் 1
உள்பொதிந்த 1
உள்வழி 1
உள்வாய் 2
உள்ள 21
உள்ளகத்து 1
உள்ளகம் 4
உள்ளத்த 1
உள்ளத்தர் 1
உள்ளத்தவர் 3
உள்ளத்தன் 1
உள்ளத்தார் 1
உள்ளத்தால் 5
உள்ளத்தான் 2
உள்ளத்தில் 1
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்தினை 1
உள்ளத்து 20
உள்ளத்துக்கு 1
உள்ளத்துள் 2
உள்ளத்தேன் 1
உள்ளத்தை 3
உள்ளதாம் 1
உள்ளது 13
உள்ளதும் 1
உள்ளதுவே 2
உள்ளதூஉம் 4
உள்ளதை 4
உள்ளப்படும் 2
உள்ளப்படுமால் 1
உள்ளம் 83
உள்ளமும் 2
உள்ளமொடு 42
உள்ளமோடு 1
உள்ளர் 1
உள்ளல் 11
உள்ளலமே 1
உள்ளலும் 5
உள்ளலேனே 1
உள்ளவை 2
உள்ளற்க 1
உள்ளற்பொருளது 1
உள்ளன 3
உள்ளனவும் 1
உள்ளா 7
உள்ளாதவரை 1
உள்ளாது 10
உள்ளாதோரே 1
உள்ளாம் 2
உள்ளாய் 3
உள்ளார் 20
உள்ளார்-கொல் 3
உள்ளார்-கொல்லோ 8
உள்ளார்கொல் 1
உள்ளாரோடு 1
உள்ளாள் 8
உள்ளான் 3
உள்ளான்-கொல்லோ 1
உள்ளான்கொல் 1
உள்ளானால் 1
உள்ளானே 1
உள்ளி 80
உள்ளி_விழவின் 2
உள்ளிட்டு 3
உள்ளிய 15
உள்ளியது 7
உள்ளியும் 6
உள்ளிவிடும் 1
உள்ளின் 5
உள்ளினர் 1
உள்ளினள் 1
உள்ளினள்-கொல்லோ 1
உள்ளினன் 1
உள்ளினிர் 2
உள்ளினும் 4
உள்ளினென் 4
உள்ளினேன் 1
உள்ளினேனே 1
உள்ளினை 4
உள்ளீடா 1
உள்ளீடு 2
உள்ளு-தொறு 3
உள்ளு-தொறும் 11
உள்ளு-தோறு 2
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு 1
உள்ளுக 1
உள்ளுங்கால் 1
உள்ளுதல் 1
உள்ளுதற்கு 1
உள்ளுதும் 1
உள்ளுநர் 5
உள்ளுப 1
உள்ளுபவோ 1
உள்ளுபு 2
உள்ளும் 13
உள்ளுமோ 2
உள்ளுவது 2
உள்ளுவர் 4
உள்ளுவர்-கொல்லோ 1
உள்ளுவன்மன் 2
உள்ளுவன 1
உள்ளுவாய் 1
உள்ளுவார் 1
உள்ளுவேன்மன்ற 1
உள்ளுவை 2
உள்ளுவோனை 1
உள்ளுள் 4
உள்ளூர் 11
உள்ளூரவரால் 1
உள்ளே 5
உள்ளேம் 1
உள்ளேன் 4
உள்ளோர் 1
உள்ளோர்க்கு 1
உள 65
உள-கொல் 1
உள-கொல்லோ 1
உளத்தின் 1
உளது 4
உளது-கொல் 1
உளதேனும் 1
உளதோ 1
உளநாள் 1
உளப்பட 6
உளம் 18
உளம்புநர் 1
உளம்பும் 2
உளமே 2
உளர் 27
உளர்-கொல் 6
உளர்-கொல்லோ 2
உளர்-மன்னோ 2
உளர்-வயின் 1
உளர்தரு 1
உளர்தீயே 1
உளர்ந்த 1
உளர்ந்து 2
உளர்நரும் 1
உளர்ப்பு 2
உளர்பு 2
உளர்மன்னோ 1
உளர்வின் 1
உளர 7
உளரா 2
உளராயின் 1
உளரார் 1
உளரி 4
உளரிய 4
உளரினள் 1
உளரும் 5
உளரே 5
உளரேல் 2
உளரோ 10
உளவரையால் 1
உளவா 2
உளவாக 2
உளவாகும் 1
உளவாம் 1
உளவாயின் 2
உளவால் 2
உளவே 5
உளவோ 8
உளன் 9
உளன்-கொல்லோ 4
உளனா 1
உளனே 2
உளனோ 3
உளாய் 1
உளார் 1
உளாள் 1
உளான் 5
உளானும் 1
உளானே 1
உளி 15
உளியம் 3
உளியமும் 1
உளியர் 1
உளீரோ 1
உளு 1
உளெனே 4
உளெனோ 1
உளே 2
உளேம் 1
உளேம்கொல் 1
உளேன் 5
உளேனே 1
உளை 55
உளைந்தீயாய் 1
உளைய 7
உளையவும் 1
உளையாமை 1
உளையார் 1
உளையாளர் 1
உளையின் 1
உளையும் 2
உளைவு 1
உற்கம் 1
உற்கவும் 1
உற்ற 114
உற்றக்கடை 2
உற்றக்கண்ணும் 1
உற்றக்கால் 3
உற்றதற்கு 2
உற்றது 14
உற்றதுண்டேல் 1
உற்றதே 1
உற்றமை 1
உற்றவர் 2
உற்றவர்க்கு 1
உற்றவரை 1
உற்றவன் 1
உற்றவாறு 1
உற்றவை 1
உற்றன்றால் 1
உற்றன்று 3
உற்றன 10
உற்றனவும் 1
உற்றனள் 2
உற்றனிர் 1
உற்றனென் 2
உற்றனை 5
உற்றனையால் 1
உற்றாய் 3
உற்றார் 5
உற்றார்க்கு 1
உற்றாரின் 1
உற்றாரும் 1
உற்றாரை 2
உற்றால் 5
உற்றாள் 1
உற்றாள்-கொல்லோ 1
உற்றாளை 1
உற்றான் 3
உற்றானும் 1
உற்றிசினே 1
உற்றீயா 1
உற்றீயாள் 1
உற்று 40
உற்று-உழி 1
உற்றுழி 1
உற்றேன் 1
உற்றோர் 1
உற்றோர்க்கு 1
உற்றோரே 2
உற்றோன் 1
உற 112
உற_உற 1
உறக்கும் 1
உறங்க 2
உறங்கவும் 1
உறங்கார் 1
உறங்கி 3
உறங்கு-வயின் 1
உறங்கும் 9
உறங்குவது 1
உறங்குவாம் 1
உறத்தூர் 1
உறந்தை 16
உறந்தையும் 1
உறந்தையொடு 1
உறந்தையோனே 2
உறல் 19
உறலால் 1
உறலே 1
உறவரினும் 1
உறவி 1
உறவு 5
உறவே 6
உறழ் 60
உறழ்த்தோள் 1
உறழ்ந்த 1
உறழ்ந்து 3
உறழ்ந்தும் 2
உறழ்பு 3
உறழ்வழி 1
உறழ்வு 1
உறழ 9
உறழும் 8
உறற்கு 1
உறற்பால 6
உறா 3
உறார் 1
உறாற்க 1
உறாஅ 11
உறாஅதவர் 3
உறாஅது 2
உறாஅதோ 1
உறாஅமை 2
உறாஅர் 1
உறாஅர்க்கு 1
உறாஅலின் 1
உறாஅன் 2
உறி 3
உறியன் 1
உறியொடு 1
உறின் 10
உறினும் 4
உறீஇ 8
உறீஇய 7
உறீஇயாள் 1
உறீஇயான் 2
உறீஇயினள் 1
உறீஇயினான் 1
உறு 174
உறு-தொறும் 3
உறுக்கும் 2
உறுக 8
உறுகண் 5
உறுகண்ணும் 1
உறுகுவள் 1
உறுத்த 2
உறுத்தர 1
உறுத்தி 1
உறுத்து 1
உறுதர 6
உறுதரு 1
உறுதரும் 2
உறுதல் 6
உறுதி 14
உறுதியா 1
உறுதியே 4
உறுதுணை 1
உறுதும் 1
உறுதொறு 1
உறுநர் 3
உறுநர்க்கு 1
உறுநரின் 3
உறுநரை 1
உறுப்ப 6
உறுப்பின் 2
உறுப்பினால் 1
உறுப்பினுள் 2
உறுப்பு 16
உறுப்பும் 1
உறுப-மன்னோ 1
உறுபவோ 1
உறுபு 6
உறும் 19
உறும்-கொல்லோ 1
உறுமாறு 1
உறுமி 1
உறுமே 1
உறுமோ 1
உறுவ 1
உறுவது 5
உறுவர் 3
உறுவர்க்கும் 1
உறுவரும் 1
உறுவள் 1
உறுவன 1
உறுவார் 1
உறுவான் 1
உறுவி 5
உறுவிய 1
உறுவியை 1
உறுவுழி 1
உறுவேன் 1
உறுவோய் 1
உறுவோள் 1
உறூஉம் 6
உறை 133
உறை-மதி 1
உறை_கிணற்று 1
உறைக்கு 1
உறைக்குந்து 1
உறைக்கும் 18
உறைக்கும்-கால் 1
உறைக்கொண்டு 1
உறைகுவர்-கொல்லோ 1
உறைத்த 1
உறைத்தர 1
உறைத்தரு 1
உறைத்தரும் 1
உறைத்தல் 1
உறைத்தலின் 1
உறைத்து 2
உறைத்தும் 1
உறைதல் 15
உறைதல்லே 1
உறைதலால் 1
உறைதலின் 1
உறைதலும் 5
உறைதலோ 1
உறைதி 1
உறைதும் 2
உறைந்த 2
உறைந்திசினோர்க்கும் 1
உறைந்து 2
உறைந்தோர் 1
உறைநர் 4
உறைநர்க்கும் 2
உறைநரொடு 1
உறைப்ப 20
உறைப்பவும் 2
உறைப்பு 1
உறைப்பு-உழி 1
உறைபதி 1
உறைபவர் 3
உறைபு 1
உறைய 6
உறையப்பட்டோள் 1
உறையவும் 2
உறையற்க 1
உறையின் 2
உறையின்றே 1
உறையினும் 5
உறையினை 1
உறையுட்டு 2
உறையுநர் 5
உறையும் 60
உறையுமாறு 1
உறையுள் 10
உறையுளும் 1
உறையுளொடு 1
உறையே 1
உறையொடு 2
உறைவது 2
உறைவது-கொல் 1
உறைவதும் 1
உறைவர் 2
உறைவார் 2
உறைவி 10
உறைவியை 1
உறைவு 17
உறைவேம் 1
உறைவேமை 1
உறைவோர் 2
உறைவோள் 3
உறைவோனை 1
உறைஇயரோ 1
உன்ன 1
உன்னத்து 2
உன்னம் 2
உன்னலரே 1
உன்னார் 1
உன்னி 1
உன்னித்து 1
உன்னிலன் 1
உன்னு 1
உன்னை 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

உ (3)

அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/9

மேல்


உக்க (14)

பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை – குறி 187
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க/கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/15,16
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க/தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு – அகம் 282/6,7
பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க/மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/3,4
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க/சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/1,2
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/3
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க
பல் என்பு கண்டு ஒழுகுவேன் – நாலடி:5 5/3,4
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் – கள40:34/2,3
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் – திணை150:80/2
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1
கானகத்து உக்க நிலா – பழ:210/4
உக்க வழியராய் ஒல்குவார் தக்க – சிறுபஞ்:79/2

மேல்


உக்கக்கால் (1)

உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் – குறள்:127 10/2

மேல்


உக்கத்து (1)

நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17

மேல்


உக்கம் (1)

ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை – திரு 108

மேல்


உக்கன்றே (1)

சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது – நற் 116/9

மேல்


உக்கன (1)

அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 139

மேல்


உக்கு (12)

மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 682
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 109
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/7
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின் – நற் 280/1
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு – குறு 149/4
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/10
உக்கு ஓடி காட்டிவிடும் – பழ:377/4

மேல்


உக்குவிடல் (1)

நெய்த்தலை பால் உக்குவிடல் – பழ:339/4

மேல்


உக்குவிடும் (1)

உக்குவிடும் என் உயிர் – கலி 138/17

மேல்


உக (15)

நீ உணர்ந்தனையே தோழி வீ உக/புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/1,2
வீ உக வரிந்த முன்றில் – நற் 232/8
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக/கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன் – நற் 359/2,3
வீயா மென் சினை வீ உக யானை – குறு 247/5
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக/பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் – கலி 33/4,5
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக/மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 78/13
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால் – கலி 124/16
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக/பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/10,11

மேல்


உகக்கும் (7)

பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் – மது 502
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும்/வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/7,8
வாவல் உகக்கும் மாலையும் – ஐங் 339/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப – ஐங் 378/2
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/9
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும்/ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் – பதி 88/37,38
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும்/பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் மணிமாடத்து – பரி மேல்


உகத்த (1)

கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த/நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை – புறம் 68/15,16

மேல்


உகத்தவை (1)

உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156

மேல்


உகந்த (1)

தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15

மேல்


உகந்தனர் (1)

முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/6

மேல்


உகந்து (8)

மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து/முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 334,335
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து/பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/1,2
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து/இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/9,10
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து/பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/7,8
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2

மேல்


உகப்ப (2)

பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப/எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட-வயின் – அகம் 120/3,4
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் – புறம் 271/7

மேல்


உகவும் (2)

உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை – திணை150:119/1
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2

மேல்


உகவை (1)

முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/11

மேல்


உகள (14)

திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள/எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 99,100
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள/வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு – மது 174,175
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள/சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 276,277
இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகள/தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/2,3
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள/கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/1,2
மறி உடை மான் பிணை உகள/தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/2,3
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள/பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/5,6
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள/முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/6,7
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள/அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/11,12
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள/ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/6,7
கறவை பல் இனம் புறவு-தொறு உகள/குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து – அகம் 354/4,5
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள/தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 15/5,6
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும் – திணை150:102/1,2

மேல்


உகளவும் (2)

அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும்/கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 245,246
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும்/கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் – புறம் 116/11,12

மேல்


உகளி (1)

புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை – அகம் 104/11

மேல்


உகளினும் (2)

நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும்/நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த – மலை 237,238
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும்/அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/2,3

மேல்


உகளுந்து (1)

நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து/தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/5,6

மேல்


உகளும் (24)

குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 92
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும்/பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு – நற் 119/7,8
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் – குறு 187/3
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும்/மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/2,3
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட – குறு 256/3
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும்/குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 277/2,3
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் – ஐங் 279/3
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/4
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும்/கழனி வாயில் பழன படப்பை – பதி 23/21,22
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும்/காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/5,6
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை – அகம் 141/27
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி – அகம் 205/22
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும்/கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/21,22
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே – புறம் 302/2
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும்/தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் – புறம் 333/4,5
நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும்/ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/2,3
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/21
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும்
குன்றக நாடன் தெளித்த தெளிவினை – ஐந்70:9/1,2
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும்
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/2,3
ஆமா உகளும் அணி வரை வெற்ப கேள் – பழ:341/3
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை – கைந்:6/1
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும்
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/2,3

மேல்


உகாஅ (2)

உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் – பரி 23/76
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் – அகம் 293/8

மேல்


உகாஅத்து (1)

புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து/இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/1,2

மேல்


உகாஅமை (2)

உகாஅமை வல்லதே ஒற்று – குறள்:59 5/2
உண்க உகாஅமை நன்கு – ஆசாரக்:20/4

மேல்


உகாஅய் (2)

உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4

மேல்


உகிர் (49)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர்/அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 34,35
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 182
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி – குறி 131
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 140
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர்/கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 220,221
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர்/வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/3,4
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர்/மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன – நற் 100/1,2
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர்/பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு – நற் 107/1,2
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் – நற் 114/2
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/7
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர்/பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/2,3
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/5
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல – குறு 16/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர்/பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் – குறு 67/3,4
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி – குறு 180/1
நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை – குறு 201/3
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை – குறு 352/2
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர – ஐங் 51/2
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர்/அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் – பதி 12/4,5
பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 88/11
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் – கலி 91/11
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே – கலி 96/25
தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் – அகம் 8/3
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/12
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
வளை வாய் பருந்தின் வள் உகிர் சேவல் – அகம் 363/13
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர்/இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் – அகம் 365/5,6
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர்/பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/5,6
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ – புறம் 43/5
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர – புறம் 398/25
வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் – நாலடி:20 8/3
பொன் கலத்து பெய்த புலி உகிர் வான் புழுக்கல் – நாலடி:21 6/1
உதிரம் துவரிய வேங்கை உகிர் போல் – ஐந்50:31/1
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் – ஐந்70:34/2
உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த – சிறுபஞ்:35/2

மேல்


உகிர (1)

வள் உகிர வயல் ஆமை – புறம் 387/1

மேல்


உகிரின் (1)

மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15

மேல்


உகிரினை (1)

தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை/புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால் – பரி மேல்


உகிரும் (2)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28

மேல்


உகினும் (1)

என்பாய் உகினும் இயல்பு இலார் பின் சென்று – நாலடி:30 2/1

மேல்


உகு (30)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் – பெரும் 340
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை – மது 415
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் – குறி 190
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் – நற் 345/1
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி – நற் 368/8
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – குறு 8/1
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் – குறு 47/1
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
கழிந்து உகு நிலைய ஆக – ஐங் 329/4
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் – கலி 35/7
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் – அகம் 1/13
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/16
வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை – புறம் 373/19

மேல்


உகுக்கும் (3)

நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும்/அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/4,5
காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும்/போகு பலி வெண் சோறு போல – புறம் 331/11,12
மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும்
வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/2,3

மேல்


உகுத்த (8)

பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 166
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த/கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/5,6
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த/பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/4,5
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் – அகம் 25/9
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/18
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/10

மேல்


உகுத்தரும் (1)

புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும்/நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/6,7

மேல்


உகுத்தலின் (1)

வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/2

மேல்


உகுத்தற்கு (1)

பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் – பதி 30/43

மேல்


உகுத்தீவாயோ (1)

செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ/என ஆங்கு – கலி மேல்


உகுத்து (3)

ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என – மலை 148
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12

மேல்


உகுத்தும் (1)

அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1

மேல்


உகுதர (1)

வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென – அகம் 19/14

மேல்


உகுதல் (1)

உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5

மேல்


உகுப்ப (3)

நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/49
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப/பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி – அகம் 317/7,8
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப/கெடல் அரும் திருவ உண்மோ – புறம் 366/15,16

மேல்


உகுப்பவும் (1)

சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ – புறம் 232/4

மேல்


உகுப்போயே (1)

கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/3

மேல்


உகுபவால் (1)

ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால்/இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி மேல்


உகுபவை (1)

இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15

மேல்


உகும் (2)

வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/7
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/17

மேல்


உகுமே (1)

மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே – ஐங் 19/5

மேல்


உகுவ (1)

ஆர் கழல்பு உகுவ போல – குறு 282/7

மேல்


உகுவது (2)

உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/17
உகுவது போலும் உடைந்து – திணை150:122/4

மேல்


உகுவன (1)

உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19

மேல்


உகூஉம் (1)

கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433

மேல்


உகைக்கும் (1)

பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும்/துறைவன் பிரிந்து என நெகிழ்ந்தன – ஐங் 192/2,3

மேல்


உகைத்த (2)

கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை – புறம் 354/5
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த/கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/8,9

மேல்


உகைத்து (2)

பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/3

மேல்


உகைப்ப (1)

பல புரவி நீறு உகைப்ப/வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப – மது 184,185

மேல்


உகைப்போன் (1)

காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் – புறம் 185/2

மேல்


உச்சம் (1)

உச்சம் தலையோடு இவை என்ப யாவரும் – ஆசாரக்:5/2

மேல்


உச்சி (14)

உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து – திரு 185
வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/4
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/8
மூக்கின் உச்சி சுட்டுவிரல் சேர்த்தி – நற் 149/2
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி/வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/3,4
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி/வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/7,8
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
ஊராரை உச்சி மிதித்து – கலி 104/76
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி/நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/15,16
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/6
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/3
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
உச்சி ஒழுக்கும் சுரம் – ஐந்50:32/4

மேல்


உச்சியின் (1)

அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1

மேல்


உச்சிஅம் (1)

உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி – ஆசாரக்:43/1

மேல்


உசாதிர் (1)

உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ – கலி 143/18

மேல்


உசாவா (2)

துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா/துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/4,5
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா/கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/6,7

மேல்


உசாவுகோ (1)

உசாவுகோ ஐய சிறிது – கலி 7/4

மேல்


உசாவுநர் (1)

உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல – குறு 269/2

மேல்


உசாவும் (2)

சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/4
உற்றது உசாவும் துணை – கலி 138/25

மேல்


உசாவுமே (1)

தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே/ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் – கலி மேல்


உசாவுவம் (1)

உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36

மேல்


உசாவுவேன் (1)

இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/4

மேல்


உசாஅ (1)

அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் – நாலடி:21 1/3

மேல்


உசாஅம் (1)

உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள் – கலி 145/4

மேல்


உஞற்றார் (1)

மன்றத்து நின்று உஞற்றார் மாசு திமிர்ந்து இயங்கார் – ஆசாரக்:93/1

மேல்


உஞற்றி (2)

அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி/யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி தோழி – அகம் 378/16,17
நின்று உஞற்றி வாழ்தி எனினும் நின் வாழ்நாள்கள் – நாலடி:4 2/3

மேல்


உஞற்று (2)

மாண்ட உஞற்று இலவர்க்கு – குறள்:61 4/2
மாண்ட உஞற்று இலர் – குறள்:61 7/2

மேல்


உஞற்றுபவர் (1)

தாழாது உஞற்றுபவர் – குறள்:62 10/2

மேல்


உஞற்றுபவர்க்கு (1)

தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு – குறள்:103 4/2

மேல்


உஞற்றும் (1)

வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும்/தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/8,9

மேல்


உட்க (7)

முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க/முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 243,244
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க
குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய் தோன்றி ஒழிந்தாரை – நாலடி:5 9/1,2
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து – நாலடி:5 10/1
உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 1/1

மேல்


உட்காள் (1)

கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள்/வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி மேல்


உட்கான் (1)

உட்கான் பிறன் இல் புகல் – நாலடி:9 3/4

மேல்


உட்கி (2)

பிறந்த ஞான்றே நின்னை உட்கி/சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 39 4/2,3

மேல்


உட்கிற்று (2)

கூற்று என உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/45
மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/55

மேல்


உட்கு (6)

உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் – நாலடி:19 8/2
உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி – நாலடி:39 4/2
உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே – இனிய40:26/2
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று – பழ:386/4
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 9/1

மேல்


உட்குடைத்தா (1)

உளையாமை உட்குடைத்தா வேறல் களையாமை – ஏலாதி:13/2

மேல்


உட்கும் (10)

நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 184
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/11
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
உடலுநர் உட்கும் தானை – புறம் 201/19
உருவும் இளமையும் ஒண் பொருளும் உட்கும்
ஒரு வழி நில்லாமை கண்டும் ஒரு வழி – நாலடி:11 2/1,2
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும்
அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் – நாலடி:17 4/2,3
ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் – நாலடி:19 8/2
நண்ணாரும் உட்கும் என் பீடு – குறள்:109 8/2
பூ உட்கும் கண்ணாய் பொறுப்பர் என கருதி – பழ:335/1

மேல்


உட்குவர (1)

உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/17

மேல்


உட்குவரு (5)

உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
உராஅ ஈர்க்கும் உட்குவரு நீத்தம் – அகம் 18/5
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு – புறம் 197/5

மேல்


உட்கை (1)

உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3

மேல்


உட்கொண்டு (1)

உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது – அகம் 325/5

மேல்


உட்கொதிக்குமாறு (1)

உவர் நிலம் உட்கொதிக்குமாறு – பழ:144/4

மேல்


உட்கொளல் (1)

வாரார் என்னும் புலவி உட்கொளல்/ஒழிக மாள நின் நெஞ்சத்தானே – நற் 11/4,5

மேல்


உட்பகை (1)

உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11

மேல்


உட்பகையும் (1)

பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – குறள்:74 5/1

மேல்


உட்பட (2)

பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/2

மேல்


உட்பொருளும் (1)

அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ ஆதலின் – பரி 3/68

மேல்


உடங்கு (8)

உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/9
ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே – பரி 2/50
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/4
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
உடங்கு உடம்பு கொண்டார்க்கு உறலால் தொடங்கி – நாலடி:18 3/2

மேல்


உடம் (1)

உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125

மேல்


உடம்பட்ட (1)

மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6

மேல்


உடம்பட்டாள் (1)

இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள்/என்னாமை என் மெய் தொடு – கலி மேல்


உடம்பட்டு (2)

உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம்பட்டு – கலி 113/15
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/2,3

மேல்


உடம்பட (1)

உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட/எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி மேல்


உடம்படின் (1)

உடம்படின் தானே பெருகும் கெடும் பொழுதில் – நான்மணி:40/3

மேல்


உடம்படினும் (1)

வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும்/ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 452,453

மேல்


உடம்படுத்து (1)

உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/4

மேல்


உடம்படுதலின் (2)

நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து – குறு 383/1
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி – அகம் 312/1

மேல்


உடம்படுநரின் (1)

களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா – அகம் 16/15

மேல்


உடம்படுவாரா (1)

பிறர் உடம்படுவாரா/நின்னொடு புரைய – பரி மேல்


உடம்படுவி (1)

உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி/முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ – அகம் 136/19,20

மேல்


உடம்பாடு (3)

ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி – பரி 10/61
உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா – இன்னா40:11/1
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் – குறள்:89 10/1

மேல்


உடம்பிடி (2)

உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
உரை சால் உடம்பிடி மூழ்க அரசோடு – கள40:35/4

மேல்


உடம்பில் (1)

பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் – புறம் 266/12

மேல்


உடம்பிற்கு (1)

நோலா உடம்பிற்கு அறிவு – நாலடி:26 8/4

மேல்


உடம்பிற்கே (1)

உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர் – நாலடி:4 7/3

மேல்


உடம்பின் (9)

உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின் – முல் 65
ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய – பரி 5/55
வருந்தி உடம்பின் பயன் கொண்டார் கூற்றம் – நாலடி:4 5/3
தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க தன் உடம்பின்
ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த – நாலடி:8 10/1,2
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள்:33 10/1
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின்
செல்லா தீ வாழ்க்கையவர் – குறள்:33 10/1,2
நோனா உடம்பின் அகத்து – குறள்:117 3/2
மன்னா உடம்பின் தொழில் – திரி:91/4
உடம்பின் ஆர் வேலி ஒருப்படுத்து ஊன் ஆர – சிறுபஞ்:32/3

மேல்


உடம்பினர் (1)

அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது – பதி 42/5

மேல்


உடம்பினவர் (1)

செறிந்த உடம்பினவர் – நாலடி:38 10/4

மேல்


உடம்பினார் (1)

தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4

மேல்


உடம்பினால் (1)

உடம்பினால் என்ன பயன் – பழ:398/4

மேல்


உடம்பினான் (1)

உடம்பினான் ஆய பயன் – சிறுபஞ்:16/4

மேல்


உடம்பினுள் (1)

புக்கில் அமைந்தின்றுகொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு – குறள்:34 10/1,2

மேல்


உடம்பு (33)

தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/4
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை – அகம் 29/22
ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது – புறம் 240/10
உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும் – நாலடி:1 10/1
கோது போல் போகும் உடம்பு – நாலடி:4 4/4
ஊட்டியக்கண்ணும் உறுதி சேர்ந்து இ உடம்பு
நீட்டித்து நிற்கும் எனின் – நாலடி:4 10/3,4
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை – நாலடி:5 2/2
ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு – நாலடி:11 2/3
உடுக்கை உலறி உடம்பு அழிந்தக்கண்ணும் – நாலடி:15 1/1
உடங்கு உடம்பு கொண்டார்க்கு உறலால் தொடங்கி – நாலடி:18 3/2
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் – நாலடி:33 10/1
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு – நான்மணி:20/4
நெய்த்தோர் புனலுள் நிவந்த களிற்று உடம்பு
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே – கள40:23/2,3
என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு – குறள்:8 10/2
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை – குறள்:63 7/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள்:95 3/1,2
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு – குறள்:103 9/2
சாவா உடம்பு எய்தினார் – திரி:16/4
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் – திரி:91/3
சொறியார் உடம்பு மடுத்து – ஆசாரக்:28/3
உடம்பு நன்று என்று உரையார் ஊதார் விளக்கும் – ஆசாரக்:59/1
தன் உடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன் உயிர்க்கு என்று – ஆசாரக்:95/1
தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய – பழ:99/2
உற்றால் இறைவற்கு உடம்பு கொடுக்கிற்பான் – பழ:239/1
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு – சிறுபஞ்:4/1
ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல் – சிறுபஞ்:17/3
பேர்த்து உடம்பு கோடல் அரிது – சிறுபஞ்:17/4
ஊன் மறுத்து கொள்ளானேல் ஊன் உடம்பு எஞ்ஞான்றும் – சிறுபஞ்:19/3
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு
அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு – ஏலாதி:79/3,4

மேல்


உடம்புணர்பு (1)

உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் – மலை 526

மேல்


உடம்பும் (5)

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே – புறம் 18/23
உடம்பும் தோன்றா உயிர் கெட்டன்றே – புறம் 282/6
போற்றி புனைந்த உடம்பும் பயன் இன்றே – நாலடி:12 10/3
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை – குறள்:35 5/2
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும் – குறள்:114 2/1

மேல்


உடம்பே (3)

உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/11
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே/கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/21,22

மேல்


உடம்பொடு (4)

நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு/வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என – புறம் 341/13,14
உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை – புறம் 363/8
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு – குறள்:34 8/2
உடம்பொடு உயிரிடை என்ன மற்று அன்ன – குறள்:113 2/1

மேல்


உடம்பொடும் (1)

உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/22

மேல்


உடம்போடு (2)

மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு/என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 223/4,5

மேல்


உடல் (13)

உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 159
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை – பரி 20/2
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த – பரி 22/1
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய்-கண் – கலி 96/28
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் – கலி 102/32
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/5
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள்:26 3/2
உடல் கொடுத்து சேர்தல் வழி – ஆசாரக்:30/3
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின் – பழ:225/2
கிடப்பார்க்கு ஊண் கேளிர்க்கு ஊண் கேடு இன்று உடல் சார்ந்த – ஏலாதி:71/2

மேல்


உடல்_அகம் (1)

உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4

மேல்


உடலா (1)

உடலா ஒருவற்கு உறுதி உரைத்தல் – பழ:72/3

மேல்


உடலி (1)

அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9

மேல்


உடலின் (2)

மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ – புறம் 90/3
உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் – திரி:105/1

மேல்


உடலினேன் (1)

உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 66/1

மேல்


உடலுநர் (6)

உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும் – பதி 90/21
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார் – புறம் 122/1
உடலுநர் உட்கும் தானை – புறம் 201/19

மேல்


உடலுநள் (1)

உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும் – அகம் 203/1

மேல்


உடலும் (1)

உடலும் உறு நோய் உரைத்து – திணை50:45/4

மேல்


உடலுமோரே (1)

அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17

மேல்


உடலே (1)

ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே/பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி மேல்


உடற்கு (1)

மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – குறள்:7 5/1

மேல்


உடற்றி (2)

ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி/பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/2,3
அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் – திணை150:43/2,3

மேல்


உடற்றிசினோர்க்கே (1)

சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/16

மேல்


உடற்றிய (2)

மா உடற்றிய வடிம்பு – பதி 70/2
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய/ஒன்னா தெவ்வர் மன் எயில் போல – அகம் 381/15,16

மேல்


உடற்றியார் (1)

உடற்றியார் அட்ட களத்து – கள40:18/4

மேல்


உடற்றியோர் (1)

ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/19

மேல்


உடற்றியோரே (3)

அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே/ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/8,9
உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே/வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/13,14
உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே/செறுவர் நோக்கிய கண் தன் – புறம் 100/9,10

மேல்


உடற்றுதி (1)

அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி/காயும் தவறு இலேன் யான் – கலி மேல்


உடற்றுநர் (1)

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426

மேல்


உடற்றுபவர் (1)

ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – குறள்:82 8/1

மேல்


உடற்றும் (2)

கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா – பதி 90/5
உள் நின்று உடற்றும் பசி – குறள்:2 3/2

மேல்


உடன் (229)

வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன்/சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 39,40
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன்/நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப – திரு 64,65
பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 131
அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன்/கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 245,246
குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன்/வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் – திரு 281,282
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன்/வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 295,296
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி – பொரு 165
மணி-வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன்/மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் – சிறு 15,16
சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு என – சிறு 20
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 139
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன்/கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 258,259
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ – பெரும் 470
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன்/கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 377,378
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 447
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன்/சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும் – மது 526,527
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 580
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன்/ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 606,607
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன்/கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 7,8
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 79
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ – பட் 69
அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன்/அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 346,347
பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி – மலை 447
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன்/கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/3,4
மறுகு உடன் கமழும் மாலை – நற் 169/9
பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மலையனது – நற் 170/7
உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – நற் 209/9
செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன்/வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் – நற் 222/6,7
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன்/உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/7,8
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன்/வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/5,6
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
கொண்டு உடன் போக வலித்த – நற் 293/8
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் – நற் 294/8
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ – நற் 304/2
உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன்/சொல்லலை-கொல்லோ நீயே வல்லை – நற் 310/7,8
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/4
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே – நற் 332/3
நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய – நற் 337/5
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன்/அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/6,7
வரையோன் வண்மை போல பல உடன்/கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் – நற் 376/3,4
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/4
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி – குறு 263/4
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் – குறு 267/2
மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன்/ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/2,3
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் – குறு 294/1
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன்/துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் – குறு 302/6,7
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பல உடன்/காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/3,4
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/7
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன்/குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/2,3
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து – ஐங் 381/1
இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை – ஐங் 415/3
கார் கலந்தன்றால் புறவே பல உடன்/ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து – ஐங் 417/1,2
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து – பதி 21/14
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை – பதி 24/10
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன்/யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/5,6
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/24
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை – பதி 50/7
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ – பதி 51/18
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/12
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன்/அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/10,11
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன்/காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின் – பதி 72/2,3
நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே – பதி 75/14
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
ஊர் உடன் ஆடும் கடை – பரி 7/76
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 12/37
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன்/நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 16/9
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/37
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/109
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/2
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/8
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/50
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் – கலி 74/15
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/6
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன்/மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/9
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன்/எதிரெதிர் சென்றார் பலர் – கலி 103/19
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/5
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன்/வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல – கலி 105/29
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே – கலி 113/29
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன்/கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 134/2
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன்/மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 14/2,3
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன்/ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி – அகம் 38/8,9
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய – அகம் 46/4
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன்/அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/8,9
மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன்/கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/11,12
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
ஊர்-வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன்/கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/13,14
உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன்/மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/3,4
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன்/இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் – அகம் 67/16,17
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன்/வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/18,19
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன்/பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/6,7
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன்/ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/7,8
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் – அகம் 122/3
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன்/வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/6,7
பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன்/நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ – அகம் 139/14,15
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த – அகம் 147/1
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/4
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன்/இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/17,18
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன்/நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – அகம் 164/5,6
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/3
இனிது உடன் கழிந்தன்று-மன்னே நாளை – அகம் 167/5
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன்/புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/10,11
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன்/பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/10,11
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/18
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன்/இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு – அகம் 185/11,12
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன்/நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும் – அகம் 199/1,2
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன்/மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/7,8
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – அகம் 204/1
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன்/பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/5,6
வேய்ந்தன போல தோன்றி பல உடன்/தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/6,7
இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/8
உலறி இலை இல ஆக பல உடன்/ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/2,3
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் – அகம் 291/14
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன்/சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் – அகம் 293/2,3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன்/அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/7,8
ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன்/வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் – அகம் 303/16,17
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன்/ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப – அகம் 304/14,15
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது – அகம் 307/13
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன்/மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/6,7
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/11
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன்/கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/20,21
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன்/குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/10,11
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன்/சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/5,6
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன்/காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/4,5
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ – அகம் 369/25
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/4
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் – அகம் 392/18
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன்/பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/22,23
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய் – புறம் 24/15
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட – புறம் 55/11
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு – புறம் 58/16
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
உடன் வீழ்ந்தன்றால் அமரே பெண்டிரும் – புறம் 62/13
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் – புறம் 95/7
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே – புறம் 232/6
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் – புறம் 249/3
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன்/வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/3,4
மறுகு உடன் கமழும் மதுகை மன்றத்து – புறம் 325/10
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
மென்-பாலான் உடன் அணைஇ – புறம் 384/1
சென்றன சென்றன வாழ்நாள் செறுத்து உடன்
வந்தது வந்தது கூற்று – நாலடி:1 4/3,4
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன்
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால் – நாலடி:34 2/1,2
உடன் உறையும் காலமும் இல் – நான்மணி:23/4
நாணினை நீக்கி உயிரோடு உடன் சென்று – ஐந்70:32/3
உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய்தும் உள்ளத்தால் – குறள்:31 9/1
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – குறள்:59 9/1
பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று – குறள்:89 10/2
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் – திரி:103/3
உடன் செல்க உள்ளம் உவந்து – ஆசாரக்:31/3
விலங்கேயும் தம்மொடு உடன் உறைதல் மேவும் – பழ:122/1
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன்
நீர் மிகின் இல்லை சிறை – பழ:190/3,4
ஒக்கும் வகையால் உடன் பொரும் சூதின்கண் – பழ:260/1
பாம்பொடு உடன் உறையுமாறு – பழ:349/4
இருவர் உடன் ஆடல் நாய் – பழ:352/4
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க – சிறுபஞ்:51/2
ஒன்றுமாம் சால உடன் – சிறுபஞ்:61/4
செற்று உடன் உறைவோனை சேர்தல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 3/1
உடன் இயைந்த – கைந்:34/4

மேல்


உடன்கழிதல் (1)

காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/13

மேல்


உடன்சென்று (1)

நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று/குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி மேல்


உடன்பட்டான் (1)

கொன்றான் கொலையை உடன்பட்டான் கோடாது – சிறுபஞ்:68/1

மேல்


உடன்பட்டு (2)

உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/7
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் – ஐந்70:21/3

மேல்


உடன்படான் (2)

உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து – ஏலாதி:8/1
கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம் சேரான் – ஏலாதி:42/1

மேல்


உடன்படுத்தற்கு (1)

உவப்ப உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம் – பழ:327/1

மேல்


உடன்பாடு (1)

தான் உடன்பாடு இன்றி வினை ஆக்கும் என்பானும் – திரி:36/2

மேல்


உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் (1)

ஈன்றாள் மகள் தன் உடன்பிறந்தாள்ஆயினும்
சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும் – ஆசாரக்:65/1,2

மேல்


உடன்பிறந்தான் (1)

கொண்டான் கொழுநன் உடன்பிறந்தான் தன் மாமன் – சிறுபஞ்:52/1

மேல்


உடன்புணர் (3)

உடன்புணர் கொள்கை காதலோரே – ஐங் 381/5
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் – அகம் 86/20
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை – புறம் 378/18

மேல்


உடன்புணர்ந்து (1)

நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535

மேல்


உடன்வயிற்றுள்ளும் (1)

பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும்/சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் – புறம் 183/3,4

மேல்


உடன்ற (1)

உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் – அகம் 378/12

மேல்


உடன்ற-கால் (1)

உடன்ற-கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5

மேல்


உடன்றவர் (2)

பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2

மேல்


உடன்றவன் (1)

ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/5

மேல்


உடன்றவை (1)

அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/99

மேல்


உடன்றனள் (2)

நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி – பதி 52/16
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18

மேல்


உடன்றனிர் (1)

உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே – புறம் 110/2

மேல்


உடன்றார் (1)

உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து – ஏலாதி:8/1

மேல்


உடன்று (23)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று/ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/2,3
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/9
பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/8
தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 1/26
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2
உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் – புறம் 17/30
நீ உடன்று நோக்கும் வாய் எரி தவழ – புறம் 38/5
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
வேந்து உடன்று எறிவான்-கொல்லோ – புறம் 296/4
வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/6
உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல் – ஐந்50:9/2
உண்கண்ணி வாடாள் உடன்று – திணை150:21/4
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று – திணை150:27/4
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – குறள்:77 5/1
ஒருவன் உணராது உடன்று எழுந்த போருள் – பழ:294/1

மேல்


உடன்றோர் (2)

நீ உடன்றோர் மன் எயில் தோட்டி வையா – பதி 25/5
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17

மேல்


உடனாக (1)

இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக/கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி மேல்


உடனுறைசெய்தல் (1)

ஒழுக்கி அவரொடு உடனுறைசெய்தல்
புழு பெய்து புண் பொதியுமாறு – பழ:142/3,4

மேல்


உடனுறைவின்கண் (1)

ஒட்டார் உடனுறைவின்கண் – ஆசாரக்:43/4

மேல்


உடனுறைவு (1)

புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய – நான்மணி:98/2

மேல்


உடனே (3)

தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே – பதி 14/22
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/56
நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/25

மேல்


உடாஅ (1)

உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும் – புறம் 141/10

மேல்


உடாஅதும் (1)

உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும் – நாலடி:1 10/1

மேல்


உடாஅள் (1)

கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள்/சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/7,8

மேல்


உடீஇ (13)

புலரா காழகம் புலர உடீஇ/உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து – திரு 184,185
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ/மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 204,205
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ/செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 230,231
காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ/பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 236,237
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ/கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 470,471
கழுவு-உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ/குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/2,3
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ/பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/8,9
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் – புறம் 383/12
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என – புறம் 392/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ/அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/20,21
அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி – திணை150:144/1

மேல்


உடீஇயர் (1)

அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர்/மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல – அகம் 59/5,6

மேல்


உடு (3)

உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12

மேல்


உடுக்கும் (1)

உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது – நற் 359/4

மேல்


உடுக்கை (14)

ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் – பெரும் 175
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக – நற் 0/2
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர் – நற் 64/4
குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை குன்றின் – குறு 0/3
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/22
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/19
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை/உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/9,10
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/5
உடுக்கை உலறி உடம்பு அழிந்தக்கண்ணும் – நாலடி:15 1/1
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – குறள்:79 8/1
உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் – ஆசாரக்:75/1
உடுக்கை மருந்து உறையுள் உண்டியோடு இன்ன – பழ:167/1
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் – ஏலாதி:9/3

மேல்


உடுக்கையர் (1)

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 126

மேல்


உடுக்கையள் (1)

மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/13

மேல்


உடுக்கையை (2)

எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை/சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும் – பரி 4/8,9

மேல்


உடுக்கையோன் (1)

பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே – பரி 15/28

மேல்


உடுத்த (16)

விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த/வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம் – பெரும் 369,370
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 409
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் – முல் 37
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த/மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/1,2
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/6
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/4
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்-புல இருக்கை – புறம் 181/4
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/3
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார் – ஆசாரக்:11/2
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு – ஆசாரக்:12/2

மேல்


உடுத்தவை (2)

துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3

மேல்


உடுத்தாடை (2)

உடுத்தாடை இல்லாதார் நீராட்டும் பெண்டிர் – திரி:71/1
எள்ளே பருத்தியே எண்ணெய் உடுத்தாடை
வள்ளே துணியே இவற்றொடு கொள் என – ஏலாதி:50/1,2

மேல்


உடுத்தாரை (1)

படுக்கை இலராயக்கண்ணும் உடுத்தாரை
உண்டி வினவுவார் இல் – பழ:185/3,4

மேல்


உடுத்து (6)

புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து/எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 184,185
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து/இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம் – அகம் 200/3,4
பட்டும் துகிலும் உடுத்து – நாலடி:27 4/4
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே – ஆசாரக்:11/3

மேல்


உடுத்தும் (2)

பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும்/மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 107,108
உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் – குறு 295/1

மேல்


உடுப்பதூஉம் (2)

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் – குறள்:17 6/1,2
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – குறள்:108 9/1

மேல்


உடுப்பவரே (1)

ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும் – கலி 18/10

மேல்


உடுப்பவை (2)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை/மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 189/5

மேல்


உடுப்பின் (1)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5

மேல்


உடுப்பு (1)

உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200

மேல்


உடும்பில் (1)

ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும் – புறம் 152/5

மேல்


உடும்பின் (3)

ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின்/வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் – பெரும் 132,133
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை – மலை 508
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின்/விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/9,10

மேல்


உடும்பு (6)

உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து – நற் 59/1
உடும்பு உரித்து அன்ன என்பு எழு மருங்கின் – புறம் 68/1
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
உடும்பு செய் – புறம் 333/15
பார்ப்பாரும் தின்பர் உடும்பு – பழ:87/4

மேல்


உடுவன (1)

வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல் – கள40:40/1

மேல்


உடை (517)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை/முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 138,139
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 141
கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 148
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 226
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று – திரு 305
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி – பொரு 24
பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் – பொரு 56
இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை – பொரு 139
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 115
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – சிறு 259
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் – பெரும் 52
காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் – பெரும் 57
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை/கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 73,74
உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் – பெரும் 81
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 186
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 219
கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 258
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 265
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி – பெரும் 462
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை/மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 59,60
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 312
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில் – மது 356
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 472
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் – மது 721
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து – நெடு 125
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 178
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 134
தூசு உடை துகிர் மேனி – பட் 148
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை – பட் 163
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 249
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் – பட் 278
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் – மலை 387
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் – நற் 6/1
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 7/1
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி – நற் 15/6
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/2
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து – நற் 33/4
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் – நற் 43/10
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் – நற் 58/1
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் – நற் 77/6
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/5
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் – நற் 159/10
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/2
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/10
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் – நற் 194/3
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/2
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி – நற் 233/7
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை/இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/6,7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 268/1
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை/விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/7,8
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன – நற் 286/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் – நற் 290/2
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/7
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன – நற் 299/1
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6
போர் உடை வருடையும் பாயா – நற் 359/8
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/9
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால் – நற் 367/4
கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் – நற் 367/5
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/3
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/5
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர் – குறு 56/3
நார் உடை ஒசியல் அற்றே – குறு 112/4
வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல – குறு 143/5
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/7
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் – குறு 178/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய – குறு 221/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/2
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/3
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/3
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி – குறு 319/3
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
மலை உடை கானம் நீந்தி – குறு 350/7
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/2
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன – ஐங் 13/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/3
மறந்தோம் மன்ற நாண் உடை நெஞ்சே – ஐங் 112/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் – ஐங் 214/5
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட – ஐங் 226/4
கல் உடை நாட்டு செல்லல் தெய்யோ – ஐங் 233/4
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/3
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 354/2
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/2
போர் உடை வேந்தன் பாசறை – ஐங் 427/3
மறி உடை மான் பிணை உகள – ஐங் 434/2
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/6
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/9
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் – பதி 30/12
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/3
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் – பதி 32/6
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை – பதி 37/1
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/3
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/9
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/3
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/30
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/16
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த – பதி 62/14
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/19
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 66/2
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி – பதி 74/8
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/10
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 80/11
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – பதி 86/7
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/4
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட – பரி 7/49
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/4
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/4
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/17
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
ஏறு உடை நல்லார் பகை – கலி 102/29
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/18
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி – கலி 145/60
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் – அகம் 1/18
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை – அகம் 16/1
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் – அகம் 61/16
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி – அகம் 69/16
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய – அகம் 72/8
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய – அகம் 79/4
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ – அகம் 95/7
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/10
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் – அகம் 102/11
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு – அகம் 107/15
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/8
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/9
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/6
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி – அகம் 136/15
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/2
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் – அகம் 156/1
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/11
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் – அகம் 188/7
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/7
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் – அகம் 198/14
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/9
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/4
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/8
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் – அகம் 253/17
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் – அகம் 257/16
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ – அகம் 273/8
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/11
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் – அகம் 277/15
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/8
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர – அகம் 306/8
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் – அகம் 321/9
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/10
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு – அகம் 364/2
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/3
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை/குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/16,17
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் – அகம் 381/1
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/5
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/11
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ – அகம் 392/4
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை/ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/21,22
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் – புறம் 31/1
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/2
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/7
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை/முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/2,3
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை/கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட – புறம் 73/8,9
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/2
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/4
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 90/1
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ – புறம் 104/4
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/6
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/4
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/2
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/8
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய – புறம் 178/8
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/2
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் – புறம் 198/16
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று – புறம் 209/9
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8
மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் – புறம் 229/18
நனி உடை பரிசில் தருகம் – புறம் 237/19
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் – புறம் 251/1
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/2
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
கையகத்து உய்ந்த கன்று உடை பல் ஆன் – புறம் 260/18
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி – புறம் 264/1
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர – புறம் 274/5
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து – புறம் 288/6
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/3
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/2
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் – புறம் 297/4
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/10
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை – புறம் 324/12
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர – புறம் 330/1
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக – புறம் 366/2
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/14
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/9
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/14
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் – புறம் 392/8
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13
கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு – நாலடி:10 1/3
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் – நாலடி:28 4/3
உடை பெரும் செல்வரும் சான்றோரும் கெட்டு – நாலடி:37 8/1
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:2/3
பீடு உடை வாளர் பிணங்கிய ஞாட்பினுள் – கள40:28/2
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் – ஐந்70:3/2
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் – ஐந்70:27/1
எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை – ஐந்70:29/1
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை – ஐந்70:36/1
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து – ஐந்70:71/2
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – குறள்:7 2/2
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – குறள்:39 9/1
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – குறள்:42 5/1
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – குறள்:48 3/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள்:91 7/1,2
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் – குறள்:94 9/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – குறள்:101 10/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள்:102 2/1
அலகு உடை நீழலவர் – குறள்:104 4/2
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் – ஆசாரக்:49/1
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/2
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் – பழ:187/1
உடை பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை – பழ:200/1
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே – பழ:224/3
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி – பழ:295/1
செறிவு உடை தார் வேந்தன் செவ்வி மாறாமல் – பழ:323/1
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது – பழ:351/1
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் – சிறுபஞ்:39/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே – சிறுபஞ்:77/2
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப – முது:2 10/1
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது – முது:4 9/1
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை – முது:6 3/1

மேல்


உடை-மதி (1)

உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/8

மேல்


உடை_கண் (1)

உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7

மேல்


உடைக்கிற்கும் (1)

பாய்மா உடையான் உடைக்கிற்கும் தோம் இல் – நான்மணி:16/2

மேல்


உடைக்கும் (8)

கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – மலை 341
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும்/தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/7,8
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும்
கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – குறள்:108 7/1,2
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள்:126 1/1
பெண்மை உடைக்கும் படை – குறள்:126 8/2
உள்ளம் உடைக்கும் படை – குறள்:133 4/2
செல்வம் உடைக்கும் படை – திரி:38/4

மேல்


உடைக (1)

ஆரியர் படையின் உடைக என் – அகம் 336/22

மேல்


உடைத்த (4)

குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/29
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த/வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/21,22
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/5

மேல்


உடைத்ததை (1)

வரை சிறை உடைத்ததை வையை வையை – பரி 6/22

மேல்


உடைத்தலான் (1)

மாற்றத்தை மாற்றம் உடைத்தலான் மாற்றவர்க்கு – பழ:369/1

மேல்


உடைத்தலின் (1)

குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின்/பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே – புறம் 97/9,10

மேல்


உடைத்தலோ (1)

செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின் – அகம் 186/17

மேல்


உடைத்தன்று (1)

திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23

மேல்


உடைத்தா (3)

பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் – நாலடி:35 5/3
அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/2,3
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் – கைந்:48/2,3

மேல்


உடைத்தாக (3)

கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் – பழ:118/1
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் – பழ:197/2
வெந்த புனத்துக்கு வாசம் உடைத்தாக
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் – கைந்:2/1,2

மேல்


உடைத்தாகி (1)

முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் – பழ:197/3

மேல்


உடைத்தாகும் (1)

வேறாக தோன்றும் விளக்கம் உடைத்தாகும்
தாறா படினும் தலைமகன் தன் ஒளி – பழ:214/2,3

மேல்


உடைத்தாய் (4)

ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான் – திணை150:41/3
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று – திணை150:104/3
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – குறள்:75 6/1
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய்
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/2,3

மேல்


உடைத்தால் (2)

நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள்:116 2/2

மேல்


உடைத்து (78)

நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என – நற் 267/7
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண் – குறு 227/3
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ – குறு 307/1
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து/சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/12,13
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து/கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/15,16
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து/மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை – பரி 6/21
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து/சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 17/21,22
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து/கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 4/22
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
சாயினும் ஏஎர் உடைத்து – கலி 112/25
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி – கலி 146/48
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
தலை நக்கி அன்னது உடைத்து – நாலடி:9 7/4
நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து – நாலடி:11 2/4
கொன்றாரின் குற்றம் உடைத்து – நாலடி:12 1/4
பாம்பு கண்டு அன்னது உடைத்து – நாலடி:13 6/4
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் – நாலடி:15 7/2
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/3
அறை பெரும் கல் அன்னார் உடைத்து – நாலடி:36 10/4
பொருந்தினார்க்கு ஏமாப்பு உடைத்து – ஐந்70:12/4
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:5 4/1
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை – குறள்:5 5/1
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து – குறள்:5 8/2
எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:12 2/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:13 6/2
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:22 10/2
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து – குறள்:23 1/2
மூக்கின் கரியார் உடைத்து – குறள்:28 7/2
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:34 6/2
வானம் நணியது உடைத்து – குறள்:36 3/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:40 8/2
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 8/2
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 9/2
பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து – குறள்:57 5/2
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:58 8/2
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள்:62 1/1
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து – குறள்:63 4/2
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – குறள்:67 7/2
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை – குறள்:77 10/1
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:78 10/2
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:87 8/2
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள்:91 7/2
வறம் கூர்ந்த அனையது உடைத்து – குறள்:101 10/2
அறம் நாண தக்கது உடைத்து – குறள்:102 8/2
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – குறள்:106 3/2
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து – குறள்:106 7/2
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – குறள்:109 2/2
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து – குறள்:109 5/2
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:116 2/1
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/2
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – குறள்:128 5/2
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து – குறள்:128 6/2
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – குறள்:128 10/1
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள்:133 5/2
ஊர் எல்லாம் நோவது உடைத்து – திரி:11/4
பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து – பழ:25/4
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/2
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு – பழ:98/2
கரும் பனை அன்னது உடைத்து – பழ:286/4
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து – பழ:353/4

மேல்


உடைத்தே (33)

இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3
எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11
மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே/செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/7,8
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே/இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/8,9
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/5
இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே/தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/9,10
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே/யாமை பார்ப்பின் அன்ன – குறு 152/3,4
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் – குறு 310/2
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – ஐங் 435/3
கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 436/3
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – ஐங் 437/3
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/3
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே – புறம் 36/13
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே/ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/3,4
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம் – புறம் 156/2
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
நினைக்கும்-காலை மருட்கை உடைத்தே/எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/1,2
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/3
மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே/இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை – புறம் 332/2,3
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து – குறள்:93 5/1

மேல்


உடைத்தேல் (1)

புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல்
நல்லறத்தாரோடும் நடக்கலாம் நல்லறத்தார்க்கு – சிறுபஞ்:98/1,2

மேல்


உடைத்தோ (3)

நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ/தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே – நற் 173/9,10
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/4
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ/அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/4,5

மேல்


உடைத்தோய் (1)

அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103

மேல்


உடைதரும் (6)

உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/6
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும்/தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/41,42
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும்/மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி – அகம் 200/8,9
உரும் இசை புணரி உடைதரும்/பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/16,17

மேல்


உடைந்த (12)

முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண் – குறு 86/1
வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும் – பரி 6/82
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற – அகம் 34/9
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
வேய் கண் உடைந்த சிமைய – அகம் 399/17

மேல்


உடைந்ததே (1)

ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – குறள்:109 8/1

மேல்


உடைந்தன்று (1)

முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28

மேல்


உடைந்தனன் (1)

மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4

மேல்


உடைந்து (10)

வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து/திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 72,73
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து/உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/4,5
உருகுவான் போலும் உடைந்து/தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 23/6
பொய்கை உடைந்து புனல் பாய்ந்த வாய் எல்லாம் – கள40:33/1
ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி – கள40:35/2
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் – திணை50:18/1
உகுவது போலும் உடைந்து – திணை150:122/4
உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் – குறள்:127 10/2

மேல்


உடைந்துழி (1)

உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் – நாலடி:29 4/1

மேல்


உடைப்பார் (1)

உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/4

மேல்


உடைப்பின் (1)

பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின்/மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/2,3

மேல்


உடைப்பினும் (1)

செறுத்தோறு உடைப்பினும் செம் புனலோடு ஊடார் – நாலடி:23 2/1

மேல்


உடைபு (1)

உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9

மேல்


உடைமை (53)

அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை/தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/2,3
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் – அகம் 286/11
உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம் – புறம் 197/16
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை/அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/6,7
ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் – நாலடி:19 8/2
நுண் உணர்வினாரொடு கூடி நுகர்வு உடைமை
விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் – நாலடி:24 3/1,2
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை
பண்ண பணைத்த பெரும் செல்வம் எண்ணுங்கால் – நாலடி:26 1/1,2
பத்து எட்டு உடைமை பலருள்ளும் பாடு எய்தும் – நாலடி:29 1/2
போகம் உடைமை பொருள் ஆட்சி யார்கண்ணும் – நான்மணி:93/2
ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே – இனிய40:8/1
ஊனம் ஒன்று இன்றி உயர்ந்த பொருள் உடைமை
மானிடவர்க்கு எல்லாம் இனிது – இனிய40:13/3,4
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – குறள்:8 4/1
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – குறள்:14 3/1
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை – குறள்:16 4/1
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை
போற்றி ஒழுகப்படும் – குறள்:16 4/1,2
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம் உடைமை
வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் – குறள்:23 8/1,2
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:35 4/1,2
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா – குறள்:56 8/1
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – குறள்:60 2/1
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – குறள்:60 2/1
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை
நில்லாது நீங்கிவிடும் – குறள்:60 2/1,2
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – குறள்:65 1/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – குறள்:69 1/1
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 1/2
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள்:69 8/1
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – குறள்:84 8/2
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – குறள்:96 10/1
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – குறள்:100 1/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் – குறள்:100 2/1
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – குறள்:100 2/2
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – குறள்:102 2/2
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள்:102 4/1
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும் – திரி:78/1
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை – திரி:78/2
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற – பழ:141/1,2
மெலியாரை மீதூரும் மேன்மை உடைமை
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட – பழ:157/2,3
தம்மை உடைமை தலை – பழ:273/4
தொடங்கி பிறர் உடைமை மேவார் குடம்பை – பழ:372/2
வேட்டவன் பார்ப்பன் விளங்கிழைக்கு கற்பு உடைமை
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன் – சிறுபஞ்:31/1,2
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் – சிறுபஞ்:43/1,2
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை – சிறுபஞ்:51/1
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க – சிறுபஞ்:51/1,2
ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை – முது:1 1/1
வண்மையின் சிறந்தன்று வாய்மை உடைமை – முது:1 4/1
ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப – முது:2 2/1
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப – முது:2 4/1
ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப – முது:2 5/1
நிறை உடைமை நீர்மை உடைமை கொடையே – ஏலாதி:6/1
நிறை உடைமை நீர்மை உடைமை கொடையே – ஏலாதி:6/1
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை – ஏலாதி:6/2
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் – ஏலாதி:6/2,3
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி – ஏலாதி:17/2

மேல்


உடைமையம் (1)

நனி நாண் உடைமையம் மன்ற – ஐங் 266/3

மேல்


உடைமையால் (2)

உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/14
சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் – கைந்:41/4

மேல்


உடைமையின் (13)

நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை – பதி 90/14
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி – அகம் 160/10
நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு – அகம் 187/3
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி – புறம் 381/7
நலன் உடைமையின் நாணு சிறந்தன்று – முது:1 6/1
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று – முது:1 7/1
சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப – முது:2 8/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1

மேல்


உடைமையும் (8)

இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும்/வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 216,217
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும்/வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 30,31
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும்/பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/1,2
ஒத்த ஒழுக்கம் உடைமையும் பாத்து உண்ணும் – திரி:40/2
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் – திரி:68/1
மன்னருடைய உடைமையும் மன்னரால் – பழ:273/2

மேல்


உடைமையுள் (1)

உடைமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா – குறள்:9 9/1

மேல்


உடைய (70)

சீர் உடைய விழு சிறப்பின் – மது 134
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 195
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி – மலை 215
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய/முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 222,223
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய/பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் – மலை 378,379
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் – நற் 93/10
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/10
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய/வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/1,2
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய/தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/22,23
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய/அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 11/19
பலவே யாமம் பையுளும் உடைய/சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 7/4,5
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய/பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/7,8
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய/இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/3,4
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/8
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/12
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
காப்பு உடைய எழு முருக்கி – புறம் 14/2
காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/10
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/16
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/10
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
ஒன்று நன்கு உடைய பிறர் குன்றம் என்றும் – புறம் 156/1
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன் – புறம் 239/1
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய/மன்றில் பாயும் வன்_புலத்ததுவே – புறம் 322/5,6
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய/கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/6,7
ஊக்கி தாம் கொண்ட விரதங்கள் உள் உடைய
தாக்க அரும் துன்பங்கள்தாம் தலைவந்தக்கால் – நாலடி:6 7/1,2
கடையாயார் பின் சென்று வாழ்வர் உடைய
பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே நல்ல – நாலடி:16 10/2,3
அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் – நாலடி:17 4/3
தொகை இனிது தொட்டு வழங்கின் தகை உடைய
பெண் இனிது பேணி வழிபடின் பண் இனிது – நான்மணி:36/2,3
பற்பல நாளும் பழுது இன்றி பாங்கு உடைய
கற்றலின் காழ் இனியது இல் – இனிய40:40/3,4
செல்வி உடைய சுரம் நெஞ்சே காதலி ஊர் – கார்40:28/3
செவ்வி உடைய சுரம் – கார்40:29/4
யானை உடைய சுரம் – திணை50:1/4
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ – திணை50:33/2
இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்பு உடைய மூவர்க்கும் – குறள்:5 1/1
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – குறள்:20 10/1
அருமை உடைய செயல் – குறள்:98 5/2
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய
நெஞ்சம் துணை அல்வழி – குறள்:130 9/1,2
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – குறள்:130 10/1,2
சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் – திரி:26/3
தோஒம் உடைய தொடங்குவார்க்கு இல்லையே – பழ:7/3
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி – பழ:26/1
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால் – பழ:43/1
முட்டு இன்று ஒருவர் உடைய பொழுதின்கண் – பழ:59/1
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் – பழ:74/2
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான் – பழ:97/2
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் – பழ:169/2
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப – பழ:180/1
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம் – பழ:223/1
நாவின் இரந்தார் குறை அறிந்தும் தாம் உடைய
மா வினை மாண பொதிகிற்பார் தீ வினை – பழ:238/1,2
ஏற்றார்கட்கு எல்லாம் இசை நிற்ப தாம் உடைய
மாற்றார் கொடுத்து இருப்ப வள்ளன்மை மாற்றாரை – பழ:318/1,2
உடைய மேற்செல்கிற்கும் ஊற்றம் இலாதார் – பழ:324/3
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார் – பழ:365/1
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய – சிறுபஞ்:2/2
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் – சிறுபஞ்:2/2,3

மேல்


உடையதன் (2)

பெருமை உடையதன் அருமை பழியார் – முது:3 3/1
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார் – முது:3 4/1

மேல்


உடையதனை (1)

உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே – பழ:282/1

மேல்


உடையதா (1)

உள்ளம் ஒருவன் உடையதா ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 10/1

மேல்


உடையது (11)

எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் – குறு 247/1
திருவின் திறல் உடையது இல்லை ஒருவற்கு – நான்மணி:29/1
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் – இனிய40:11/4
மானம் உடையது அரசு – குறள்:39 4/2
உடையது உடையரோ மற்று – குறள்:60 1/2
காடும் உடையது அரண் – குறள்:75 2/2
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள்:75 6/2
பெருமையின் பீடு உடையது இல் – குறள்:103 1/2
பன்மையின் பாடு உடையது இல் – பழ:306/4
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று – பழ:314/2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து – பழ:325/1

மேல்


உடையதை (1)

உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின் – கலி 17/3

மேல்


உடையம் (5)

மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/5
உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு – குறள்:85 4/2

மேல்


உடையமோ (3)

ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை – நற் 374/5
உழுவது உடையமோ யாம் – கலி 64/10

மேல்


உடையர் (20)

ஆர்வம் உடையர் ஆகி – நற் 94/8
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/6
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென – குறு 213/1
புலப்பார் உடையர் தவறு – கலி 87/8
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/2
விருந்தின் புன்கண் நோவு உடையர்/கேட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/7,8
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் – குறள்:16 9/1
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள்:40 3/1
புண் உடையர் கல்லாதவர் – குறள்:40 3/2
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள்:60 1/1
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – குறள்:108 2/1,2
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை – பழ:36/1
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/2
உடையர் எனப்பட்டு ஒழுகி பகைவர் – பழ:324/2
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு – பழ:339/2
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத – பழ:360/3

மேல்


உடையராய் (1)

உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/3

மேல்


உடையர்ஆயின் (1)

திரு உடையர்ஆயின் திரிந்தும் வருமால் – பழ:136/2

மேல்


உடையர்ஆயினும் (4)

செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் கீழ்களை – நாலடி:27 2/3
செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் சேண் சென்றும் – நாலடி:27 3/3
மன நலம் நன்கு உடையர்ஆயினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:46 8/1
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார் – குறள்:90 10/1

மேல்


உடையரேனும் (1)

என் உடையரேனும் இலர் – குறள்:43 10/2

மேல்


உடையரோ (4)

கூறின்றும் உடையரோ மற்றே வேறுபட்டு – நற் 274/7
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல – கலி 112/19
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
உடையது உடையரோ மற்று – குறள்:60 1/2

மேல்


உடையவ்வே (1)

தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே – அகம் 267/17

மேல்


உடையவர் (5)

கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
தேரும் துணைமை உடையவர் சாரல் – நாலடி:13 7/2
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – குறள்:98 5/1
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் – திரி:71/3
ஒழுக்கம் உடையவர் செல்லாரே செல்லின் – ஏலாதி:62/3

மேல்


உடையவர்க்கு (1)

ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – குறள்:14 9/1

மேல்


உடையவன் (3)

காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா – இன்னா40:40/1
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள்:12 2/1

மேல்


உடையவாகி (1)

தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி
புலம் எலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி – கார்40:26/2,3

மேல்


உடையவால் (2)

குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11

மேல்


உடையவை (3)

பொன் ஒக்கும் உடையவை/புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 106/2,3
ஊனம் கொண்டாடார் உறுதி உடையவை
கோள் முறையால் கோடல் இனிது – இனிய40:27/3,4

மேல்


உடையள் (10)

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
பெருமை உடையள் என்பது – நற் 399/9
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள்/உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/4,5
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும் – ஐங் 205/2
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1

மேல்


உடையள்-கொல் (1)

மன்றலும் உடையள்-கொல் தோழி யாயே – ஐங் 253/4

மேல்


உடையளோ (1)

அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4

மேல்


உடையன் (17)

நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் – நற் 150/1
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன்/பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/1,2
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு – கலி 42/20
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன்/வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் – கலி 47/4,5
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன்/அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 61/27
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் – அகம் 352/8
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன்/வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/11,12
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன்/ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/9,10
உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன் – புறம் 315/1
நாடன் நயம் உடையன் என்பதனால் நீப்பினும் – ஐந்70:2/3
ஆற்றல் உடையன் அரும் பொறி நல் ஊரன் – ஐந்70:43/1
கிழமை உடையன் என் தோட்கு – திணை50:31/4
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – குறள்:10 5/1
தன்னின் வலியானை தான் உடையன் அல்லாக்கால் – பழ:330/1

மேல்


உடையன்-மன்னே (1)

நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே/அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/10,11

மேல்


உடையன (1)

தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன
நள்ளாமை வேண்டும் சிறியரோடு யார்மாட்டும் – நான்மணி:85/2,3

மேல்


உடையஆயினும் (1)

இன நலம் நன்கு உடையஆயினும் என்றும் – பழ:11/3

மேல்


உடையாட்கு (1)

பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள்:109 9/1,2

மேல்


உடையார் (76)

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார்/மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 22/6
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
இன்புற்று வாழும் இயல்பு உடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:8 4/3
நம்பற்க நாண் உடையார் – நாலடி:9 1/4
நடுக்குற்று தன் சேர்ந்தார் துன்பம் உடையார்
கொடுத்து தான் துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும் – நாலடி:10 3/1,2
தவல் அரும் தொல் கேள்வி தன்மை உடையார்
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/1,2
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
உடையார் இவர் என்று ஒருதலையா பற்றி – நாலடி:16 10/1
பெருமை உடையார் செறின் – நாலடி:17 4/4
ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/2
ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/2
உறுப்பினால் ஆராயும் ஒண்மை உடையார்
குறிப்பின் கீழ் பட்டது உலகு – நாலடி:20 6/3,4
தொன்மை உடையார் தொடர்பு – நாலடி:22 6/4
தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/3
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார்
தாமேயும் நாணி தலைச்செல்லார் காணாய் – நாலடி:25 1/1,2
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை – நாலடி:25 4/3
உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா – நாலடி:27 4/2
வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/3
ஓதி அனையார் உணர்வு உடையார் தூய்து ஆக – நாலடி:27 10/2
மானம் உடையார் மனம் – நாலடி:30 1/4
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
மானம் உடையார் மதிப்பு – நாலடி:30 4/4
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் – நாலடி:33 1/1
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி – நாலடி:37 9/2
செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார்
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு – நாலடி:38 4/3,4
காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க – நான்மணி:42/2
யானை உடையார் கதன் உவப்பர் மன்னர் – நான்மணி:53/1
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா – இன்னா40:6/3
கொடும்பாடு உடையார் வாய் சொல் – இன்னா40:6/4
கடன் உடையார் காண புகல் – இன்னா40:11/4
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா – இன்னா40:24/2
தொன்மை உடையார் கெடல் – இன்னா40:32/4
மானம் உடையார் மதிப்பு – இனிய40:4/4
ஆர்வம் உடையார் ஆற்றவும் நல்லவை – இனிய40:8/4
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே – இனிய40:9/1
இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார்
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/3,4
தொடி உடையார் சேரிக்கு தோன்றுமோ சொல்லாய் – திணை150:125/3
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார்
என்பும் உரியர் பிறற்கு – குறள்:8 2/1,2
நீர்மை உடையார் சொலின் – குறள்:20 5/2
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள்:40 5/1
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் – குறள்:42 3/1
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – குறள்:42 5/2
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் – குறள்:43 10/1
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் – குறள்:53 6/2
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் – குறள்:58 7/1,2
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் – குறள்:60 3/2
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் – குறள்:61 6/1
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார்
மாண் பயன் எய்தல் அரிது – குறள்:61 6/1,2
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள்:72 8/1
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – குறள்:97 10/1,2
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார்
பண்பு பாராட்டும் உலகு – குறள்:100 4/1,2
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள்:100 6/1
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல் – திரி:9/1
நின்ற புகழ் உடையார் – திரி:30/4
வாய்மை உடையார் வழக்கு – திரி:37/4
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/3
சோரார் உணர்வு உடையார் – ஆசாரக்:32/4
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல் – ஆசாரக்:71/2
திருந்தாய் நீ ஆர்வத்தை தீமை உடையார்
வருந்தினார் என்றே வயப்படுவது உண்டோ – பழ:9/1,2
அருமையுடைய பொருள் உடையார் தங்கண் – பழ:23/1
தெள்ளி உணரும் திறன் உடையார் தம் பகைக்கு – பழ:54/1
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார்
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு – பழ:55/1,2
செரு கெழு மன்னர் திறல் உடையார் சேர்ந்தால் – பழ:76/1
உயிர் உடையார் எய்தா வினை – பழ:105/4
இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று – பழ:113/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
ஒல்லாது ஒன்று இன்றி உடையார் கருமங்கள் – பழ:145/1
ஆடுபவரோடே ஆடார் உணர்வு உடையார்
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று – பழ:147/3,4
யாவரேயானும் இழந்த பொருள் உடையார்
தேவரேஆயினும் தீங்கு ஓர்ப்பர் பாவை – பழ:179/1,2
சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார்
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/1,2
வன் சார்பு உடையார் எனினும் வலி பெய்து – பழ:254/1
பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார்
பண்டம் இருவர் கொளல் – பழ:269/3,4
அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து – பழ:323/2
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/2
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார்
துக்கர் துருநாமர் தூக்குங்கால் தொக்கு – சிறுபஞ்:74/1,2

மேல்


உடையார்க்கு (13)

அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
உரையாமை முன் உணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு
உரையாரோ தாம் உற்ற நோய் – நாலடி:30 2/3,4
செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று – ஐந்50:6/2
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – குறள்:17 5/1
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு – குறள்:54 4/2
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள்:64 6/1
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 10/1
நோயே உரன் உடையார்க்கு – திரி:44/4
தீ நாள் திரு உடையார்க்கு இல் – பழ:84/4
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா – பழ:373/1

மேல்


உடையார்க்கும் (1)

உடையார்க்கும் எ ஊரும் ஊர் – நான்மணி:81/4

மேல்


உடையார்கண் (1)

படாஅ ஆம் பண்பு உடையார்கண் – நாலடி:17 9/4

மேல்


உடையார்கண்ணே (1)

குலன் உடையார்கண்ணே உள – குறள்:23 3/2

மேல்


உடையாராகி (1)

வாய்ப்பு உடையாராகி வலவைகள் அல்லாரை – இனிய40:6/3

மேல்


உடையார்ஆயினும் (1)

அன்பு உறவே உடையார்ஆயினும் வன்புற்றது – திணை150:74/2

மேல்


உடையாரும் (4)

செல்வம் உடையாரும் செல்வரே தற்சேர்ந்தார் – நாலடி:17 10/3
பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின் – நாலடி:25 9/2
நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் – பழ:126/3
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும் – பழ:269/1

மேல்


உடையாரை (8)

உணர உணரும் உணர்வு உடையாரை
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின் – நாலடி:25 7/1,2
கொடாஅர்எனினும் உடையாரை பற்றி – நாலடி:34 7/3
பெருமை உடையாரை பீடு அழித்தல் இன்னா – இன்னா40:27/1
கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா – இன்னா40:27/2
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல் – பழ:23/2
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் – பழ:41/2
மாற்றம் உடையாரை ஆராயாது ஆற்றவும் – பழ:110/2
பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை – பழ:269/2

மேல்


உடையாரோடு (1)

தெரிவு உடையாரோடு தெரிந்து உணர்ந்து நின்றார் – பழ:244/1

மேல்


உடையாள் (5)

உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி – நாலடி:39 4/2
நாண் உடையாள் பெற்ற நலம் – நாலடி:39 6/4
அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை – நான்மணி:52/3
பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும் – நான்மணி:89/1
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை – நான்மணி:98/4

மேல்


உடையாள (1)

பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள/தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/18,19

மேல்


உடையாளர் (4)

பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/5
உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/11
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர்/நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை – புறம் 287/7,8
பண்பு உடையாளர் தொடர்பு – குறள்:79 3/2

மேல்


உடையாளன் (3)

அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன்/இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/10,11
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு – குறள்:88 4/1,2

மேல்


உடையாளை (1)

கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:97/3

மேல்


உடையான் (27)

இறையே தவறு உடையான் – கலி 56/34
கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான்
விலங்காது வீடு பெறும் – நாலடி:6 9/3,4
பாய்மா உடையான் உடைக்கிற்கும் தோம் இல் – நான்மணி:16/2
எருது உடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் – நான்மணி:52/1
செறிவு உடையான் சேனாபதி – நான்மணி:52/4
கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் – நான்மணி:64/1
உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா – இன்னா40:18/1
மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா – இன்னா40:18/2
கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே – இனிய40:0/1
உடையான் வழக்கு இனிது ஒப்ப முடிந்தால் – இனிய40:2/1
பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே – இனிய40:7/2
சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே – இனிய40:38/1
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:38/2
கற்றா உடையான் விருந்து – இனிய40:38/4
பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான்
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண – ஐந்70:49/2,3
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர – குறள்:22 9/1
உடையான் அரசருள் ஏறு – குறள்:39 1/2
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி – குறள்:39 10/2
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – குறள்:49 6/1
வினைக்கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள்:52 9/1
ஊக்கம் உடையான் உழை – குறள்:60 4/2
செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு – குறள்:69 4/2
கொடும்பாடு உடையான் குடி – பழ:194/4
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே – பழ:282/1
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் – பழ:388/1
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான்
செய்யான் பழி பாவம் சேரான் புறமொழியும் – சிறுபஞ்:1/2,3
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் – ஏலாதி:6/3

மேல்


உடையான்கட்டே (2)

நாண் உடையான்கட்டே தெளிவு – குறள்:51 2/2
நன்கு உடையான்கட்டே தெளிவு – குறள்:52 3/2

மேல்


உடையான்கண் (2)

அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – குறள்:14 5/1
நயன் உடையான்கண் படின் – குறள்:22 6/2

மேல்


உடையான்கண்ணதே (2)

பொருள் உடையான்கண்ணதே போகம் அறனும் – சிறுபஞ்:1/1
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2

மேல்


உடையானும் (1)

கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் – நாலடி:40 10/1

மேல்


உடையானை (6)

முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை
சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது – இனிய40:0/3,4
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் – குறள்:17 7/1
நிறை நெஞ்சு உடையானை நல்குரவு அஞ்சும் – திரி:72/1
உடையானை கௌவிவிடும் – பழ:252/4
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/2
ஆய்ந்தன ஐந்தும் அரணா உடையானை
வேந்தனா நாட்டல் விதி – சிறுபஞ்:47/3,4

மேல்


உடையின் (1)

சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4

மேல்


உடையீர்க்கே (1)

செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே/நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/15,16

மேல்


உடையீரும் (1)

பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி – புறம் 9/2

மேல்


உடையீரே (1)

வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19

மேல்


உடையும் (8)

உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே – பரி 19/97
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி – புறம் 376/11
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
பற்பல தானியத்ததாகி பலர் உடையும்
மெய் துணையும் சேரல் இனிது – இனிய40:17/3,4

மேல்


உடையூ (1)

புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6

மேல்


உடையூஉ (1)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305

மேல்


உடையெம் (1)

ஊன் உண்டு உயிர்கட்கு அருள் உடையெம் என்பானும் – திரி:36/1

மேல்


உடையென்-மன் (1)

செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன்/கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என – அகம் 376/1,2

மேல்


உடையேம் (6)

நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் – கலி 90/29
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/2
அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு – புறம் 384/19
தொடர்பு உடையேம் என்பார் சிலர் – நாலடி:12 3/4
வண்ணம் உடையேம் மற்று யாம் – ஐந்50:27/4
துன்பம் இலேம் பண்டு யாமே வனப்பு உடையேம்
என்பர் இரு கால் எருது – சிறுபஞ்:18/3,4

மேல்


உடையேமோ (1)

துன்னா துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ
இன்னும் இழத்தும் கவின் – குறள்:125 10/1,2

மேல்


உடையேன் (15)

கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன்/பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/2,3
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 8/8
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ – கலி 20/14
யானே தவறு உடையேன் – கலி 84/41
நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் – கலி 143/14
யாண்டும் உடையேன் இசை – கலி 143/47
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன்/மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/11,12
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன்/ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் – புறம் 43/12,13
சிறுவன் உடையேன் துணை – ஐந்70:55/4
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து – திணை150:125/4
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் – குறள்:114 3/1
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன்
காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள்:114 3/1,2
நிறை உடையேன் என்பேன்மன் யானோ என் காமம் – குறள்:126 4/1

மேல்


உடையேன்-கொல்லோ (1)

நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ/வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/4,5

மேல்


உடையேன்-மன் (1)

நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் – கலி 16/4

மேல்


உடையேன்-மன்னே (2)

ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
ஒருவனை உடையேன்-மன்னே யானே – புறம் 383/24

மேல்


உடையேன்மன் (1)

குறை ஒன்று உடையேன்மன் தோழி நிறை இல்லா – ஐந்70:14/1

மேல்


உடையேனே (1)

யானே தோழி தவறு உடையேனே – அகம் 72/22

மேல்


உடையேனோ (1)

எனக்கு ஓர் குறிப்பும் உடையேனோ ஊரன் – ஐந்50:29/3

மேல்


உடையை (10)

அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை/நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை – நற் 54/6,7
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/4
நன் நலம் நய வரவு உடையை/என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே – ஐங் 365/4,5
உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/51
அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/6
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை/அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/2,3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் – அகம் 333/3
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/18
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளப்ப என் உடையை
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி – கைந்:41/1,2

மேல்


உடையையால் (1)

நன்று பெரிது உடையையால் நீயே – பதி 37/12

மேல்


உடையையும் (1)

நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/20

மேல்


உடையையேல் (1)

கூத்தனா கொண்டு குறை நீ உடையையேல்
ஆட்டுவித்து உண்ணினும் உண் – கைந்:42/3,4

மேல்


உடையையோ (5)

காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/15
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு – அகம் 238/11
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/17

மேல்


உடையோய் (2)

அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய்/நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/8,9

மேல்


உடையோயே (1)

சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே/இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து – பரி மேல்


உடையோர் (12)

உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா – நற் 90/2
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/5
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/14
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் – புறம் 73/5
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/17
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8

மேல்


உடையோர்க்கு (3)

தெய்வமும் யாவதும் தவம் உடையோர்க்கு என – பதி 74/26
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என – அகம் 174/3
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14

மேல்


உடையோர்க்கே (2)

மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/18
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/13

மேல்


உடையோரே (1)

காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17

மேல்


உடையோன் (2)

நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் – புறம் 57/4
முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 6/1

மேல்


உடையோனே (1)

தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/7

மேல்


உடைவதன்-தலையும் (1)

இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6

மேல்


உண் (53)

தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 58
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் – நற் 110/4
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் – நற் 119/1
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை – நற் 281/1
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/6
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி – அகம் 219/7
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
உண் நீர் இன்மையின் ஒல்குவன தளர – அகம் 353/14
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன – அகம் 392/3
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் – புறம் 204/9
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன – புறம் 277/1
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண்/மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/23,24
பால் உண் குருகின் தெரிந்து – நாலடி:14 5/4
மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – கார்40:12/1
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் – கார்40:22/2
கூத்தாடி உண்ணினும் உண் – ஐந்70:45/4
உண் துறை பொய்கை வராஅல் இனம் இரியும் – ஐந்70:54/1
உண் பொழுது நீராடி உண்டலும் என் பெறினும் – திரி:27/1
உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/4
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் – பழ:287/3
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு – சிறுபஞ்:100/1
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் – ஏலாதி:14/3
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3
உண் நீர் வளம் குளம் கூவல் வழி புரை – ஏலாதி:51/1
ஆட்டுவித்து உண்ணினும் உண் – கைந்:42/4

மேல்


உண்-மதி (1)

இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1

மேல்


உண்-மார் (3)

இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார்/மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் – புறம் 168/7,8
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/4

மேல்


உண்-மின் (1)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1

மேல்


உண்க (11)

பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என – பொரு 156
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க
அகடு உற யார்மாட்டும் நில்லாது செல்வம் – நாலடி:1 2/2,3
உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள்:93 2/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
உண்க உகாஅமை நன்கு – ஆசாரக்:20/4
ஊட்டினமை கண்டு உண்க ஊண் – ஆசாரக்:39/3
செய்க என்றான் உண்க என்னுமாறு – பழ:181/4

மேல்


உண்கட்கும் (1)

இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21

மேல்


உண்கண் (147)

அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர – நற் 113/7
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ – நற் 162/5
எழுது எழில் உண்கண் பாவை – நற் 177/9
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண்/மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/6,7
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – நற் 241/11
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே – நற் 263/10
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண்/உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம் – நற் 284/2,3
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி – நற் 357/8
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
நன்று-மன் வாழி தோழி உண்கண்/நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப – குறு 38/4,5
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
பொரு கயல் முரணிய உண்கண்/தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/5,6
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண்/நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே – குறு 272/7,8
குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/6
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண்/பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/1,2
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய – குறு 377/1
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
கயல் என கருதிய உண்கண்/பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/4,5
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் – ஐங் 72/3
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண்/அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/3,4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
பூ புரை உண்கண் மடவரல் – ஐங் 376/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண்/குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/1,2
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/96
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/53
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண்/மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/59,60
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை – பரி 16/40
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே – கலி 7/12
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண்/மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 15/20
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/9
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண்/ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 58/2
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/27
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண்/நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 98/15
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் – கலி 100/10
பயில் இதழ் மலர் உண்கண்/மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 108/52
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண்/அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 130/16
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண்/நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/21,22
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண்/ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 145/5
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண்/படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 10/5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – அகம் 25/14
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண்/நினையாது கழிந்த வைகல் எனையதூஉம் – அகம் 29/8,9
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/14
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/14
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
போது புறங்கொடுத்த உண்கண்/மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/13,14
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 138/2
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/2
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ – அகம் 179/12
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண்/நன் நிறம் பரந்த பசலையள் – அகம் 234/16,17
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/5
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
பொலிவன அமர்த்த உண்கண்/ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/16,17
போது உறழ் கொண்ட உண்கண்/தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/13,14
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண்/பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே – அகம் 363/18,19
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண்/கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/3,4
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண்/கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/4,5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – புறம் 194/4
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண்/தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் – புறம் 350/9,10
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் – ஐந்50:44/2
அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண்
முலை வற்று விட்டன்று நீர் – ஐந்70:24/3,4
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு – குறள்:110 1/1
வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு – குறள்:112 3/2
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா – குறள்:118 2/1
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள்:118 4/1
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – குறள்:122 2/1
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண்
உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 1/1,2
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் – பழ:163/3
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன் – பழ:338/1

மேல்


உண்கண்ணாய் (3)

கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் – கலி 37/1
பகழி போல் உண்கண்ணாய் பொய் அன்மை ஈண்டை – கார்40:5/2
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா – பழ:237/3

மேல்


உண்கண்ணார் (2)

அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் – கலி 91/13

மேல்


உண்கண்ணாள் (1)

அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் – திணை50:12/3

மேல்


உண்கண்ணி (1)

உண்கண்ணி வாடாள் உடன்று – திணை150:21/4

மேல்


உண்கண்ணும் (2)

பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும்/நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 112/9

மேல்


உண்கண்ணுள் (2)

அரி மயங்கு உண்கண்ணுள் நீர் – ஐந்70:37/4
உண்கண்ணுள் நீர் – கைந்:17/3

மேல்


உண்கணாய் (1)

நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28

மேல்


உண்கணார் (1)

நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38

மேல்


உண்கணும் (6)

பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10
மாதர் உண்கணும் வனப்பின் தோளும் – நற் 166/4
ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/4
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1

மேல்


உண்கு (6)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு/ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 32/8
புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/6

மேல்


உண்கும் (3)

முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும்/எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என – அகம் 133/11,12
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4

மேல்


உண்குவம் (2)

உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/7
உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே – புறம் 136/27

மேல்


உண்குவை (1)

புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9

மேல்


உண்கோ (1)

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31

மேல்


உண்ட (57)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட/உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 266,267
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட/புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/2,3
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/4
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட/பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/1,2
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி – குறு 133/2
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/2
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 324/1
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 360/1
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட/அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/19,20
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட/நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/8,9
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற – பரி 9/19
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட/புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 74/1
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட/சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/1,2
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/3
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட/குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/10,11
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/8
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/10
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை – அகம் 320/13
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/4
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே – அகம் 361/9
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட/பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/7,8
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி – புறம் 170/1
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் – புறம் 200/2
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை – புறம் 269/5
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும் – புறம் 384/21
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து – கள40:5/2
விருந்து இன்றி உண்ட பகலும் திருந்திழையார் – திரி:44/1
இழவு அன்று எருது உண்ட உப்பு – பழ:38/4
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப – பழ:44/3
உள் இல்லத்து உண்ட தனிசு – பழ:98/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு – பழ:133/4
சொல் நலம் கூறி நலன் உண்ட சேர்ப்பனை – கைந்:54/3

மேல்


உண்டதன் (2)

மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள்:93 10/2

மேல்


உண்டது (5)

உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் – குறள்:133 6/1
உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது – ஆசாரக்:10/2
உண்டது கேளார் குரவரை மிக்காரை – ஆசாரக்:86/1
உண்டது கேளார் விடல் – ஆசாரக்:86/3
உண்டது நீலம் பிறிது – பழ:168/4

மேல்


உண்டமையால் (1)

கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக – பழ:44/1

மேல்


உண்டல் (11)

உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
பலரோடு உண்டல் மரீஇயோனே – புறம் 234/6
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/4
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
தானைக்கு செல்சார் தறுகண்மை ஊன் உண்டல்
செய்யாமை செல்சார் உயிர்க்கு – நான்மணி:37/3,4
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – குறள்:9 2/1
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள்:113 8/1,2
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் – குறள்:115 5/1
நெல் உண்டல் நெஞ்சிற்கு ஓர் நோய் – திரி:79/4
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் – சிறுபஞ்:23/1

மேல்


உண்டலின் (3)

இனிது என கணவன் உண்டலின்/நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/5,6
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின்/சேறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் – புறம் 325/3,4
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின்
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு – நாலடி:21 6/2,3

மேல்


உண்டலும் (3)

நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு – குறி 207
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
உண் பொழுது நீராடி உண்டலும் என் பெறினும் – திரி:27/1

மேல்


உண்டற்கு (2)

உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர் – மலை 282
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – மலை 353

மேல்


உண்டன (1)

கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன/கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/2,3

மேல்


உண்டனம் (1)

நெருநல் உண்டனம் என்னாது பின்னும் – புறம் 199/2

மேல்


உண்டனள்-கொல்லோ (1)

பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ/தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/13,14

மேல்


உண்டனன்-கொல் (1)

இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல்/உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/4,5

மேல்


உண்டனிர் (1)

உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 433

மேல்


உண்டனை (2)

என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் – அகம் 219/6
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை/இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் – புறம் 227/2,3

மேல்


உண்டாக (5)

உண்டாக வைக்கற்பாற்று அன்று – நாலடி:1 1/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள்:6 4/2
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – குறள்:35 2/1
உண்டாக செய்வான் வினை – குறள்:76 8/2
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள்:99 8/2

மேல்


உண்டாகிய (1)

உண்டாகிய உயர் மண்ணும் – புறம் 17/24

மேல்


உண்டாகின் (1)

ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின்
போகாது எறும்பு புறம் சுற்றும் யாதும் – நாலடி:34 7/1,2

மேல்


உண்டாகும் (6)

குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/4
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/4
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/4
கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் – நான்மணி:64/1
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள் – நான்மணி:64/3
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் – குறள்:122 4/1

மேல்


உண்டாதல் (1)

உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10

மேல்


உண்டாம் (16)

அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
வாழ்தலின் ஊதியம் என் உண்டாம் வந்ததே – நாலடி:2 2/3
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் – நாலடி:2 9/2
ஒலித்தலும் உண்டாம் என்று உய்ந்துபோம் ஆறே – நாலடி:3 3/3
கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து – நாலடி:10 2/4
நினைப்ப கிடந்தது எவன் உண்டாம் மேலை – நாலடி:11 5/3
கல் வரையும் உண்டாம் நெறி – நாலடி:16 4/4
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல் – நாலடி:23 8/2
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/2
நொந்தால் மற்று உன்னை செயப்படுவது என் உண்டாம்
தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/2,3
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள்:11 10/1
எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள்:90 6/1
ஈவார்கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள் – குறள்:106 9/1
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள்:108 5/2
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம்
எல்லாம் பொய் அட்டு ஊணே வாய் – பழ:213/3,4
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை – பழ:331/3

மேல்


உண்டாம்-கொல் (1)

போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/39

மேல்


உண்டாம்கொல் (1)

ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல்
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு – குறள்:94 2/1,2

மேல்


உண்டாமோ (2)

கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3
வன் சொல் வழியராய் வாழ்தலும் உண்டாமோ
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை – பழ:277/2,3

மேல்


உண்டாய் (2)

கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் – நான்மணி:67/1
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ – திணை50:33/2

மேல்


உண்டாய (1)

உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் – நாலடி:29 4/1

மேல்


உண்டாயின் (3)

சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின்/இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/20,21
தேற்றா ஒழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின்
ஆற்றும் துணையும் பொறுக்க பொறான்ஆயின் – நாலடி:8 5/2,3
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின்
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – குறள்:13 8/1,2

மேல்


உண்டாயினும் (1)

கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள்:101 5/2

மேல்


உண்டார் (10)

அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் – கலி 134/19
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54
நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் – நான்மணி:33/2
உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள்:26 3/2
உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார் – ஆசாரக்:18/2
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து – ஆசாரக்:18/3
உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/4
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார்
இன்னாத செய்யாமை வேண்டி இறைவர்க்கு – பழ:365/1,2

மேல்


உண்டார்கண் (1)

உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1

மேல்


உண்டாரும் (1)

மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் – நாலடி:1 1/2

மேல்


உண்டாரே (1)

உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார் – ஆசாரக்:18/2

மேல்


உண்டால் (3)

வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு – கலி 62/18
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
தினை அனைத்தேஆயினும் செய்த நன்று உண்டால்
பனை அனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர் பனை அனைத்து – நாலடி:35 4/1,2

மேல்


உண்டான் (4)

ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் – கலி 64/24
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான்
கரும்பின் கோது ஆயினேம் யாம் – திணை50:39/3,4
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3
நுகர்வனன் உண்டான் நலம் – கைந்:56/4

மேல்


உண்டானை (1)

தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7

மேல்


உண்டி (19)

கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 454
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/4
நின் உருபுடன் உண்டி/பிறர் உடம்படுவாரா – பரி 3/52,53
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி/மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 85/25
ஞாயர் பால் உண்டி சில – கலி 85/28
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட – நாலடி:1 1/1
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/3
அருக்குக யார்மாட்டும் உண்டி சுருக்குக – நான்மணி:86/3
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் – குறள்:95 5/1
உதவி பயன் உரையார் உண்டி பழியார் – ஆசாரக்:88/1
உண்டி வினவுவார் இல் – பழ:185/4
உண்டி வெய்யோர்க்கு உறு பிணி எளிது – முது:8 7/1
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் – ஏலாதி:9/3
தீர்க்கும் வாய் தேர்ந்து பசி உண்டி நீக்குவான் – ஏலாதி:40/3

மேல்


உண்டிகை (1)

சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை/ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி மேல்


உண்டிடுக (1)

காலின் நீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியும் – ஆசாரக்:19/1

மேல்


உண்டியர் (1)

பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 131

மேல்


உண்டியும் (1)

நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் – திரி:47/3

மேல்


உண்டியேன் (1)

பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17

மேல்


உண்டியோடு (1)

உடுக்கை மருந்து உறையுள் உண்டியோடு இன்ன – பழ:167/1

மேல்


உண்டீத்தை (1)

என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32

மேல்


உண்டீரோ (1)

இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் – நாலடி:2 8/2

மேல்


உண்டு (165)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
உண்டு ஆனா கூர் நறவின் – மது 213
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு/பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 228,229
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 573
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 262
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு/நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/4,5
கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு/வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/9,10
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய – நற் 327/6
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/4
உரல