இ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 428
இஃது 32
இஃதோ 10
இகணை 1
இகத்தந்தாய் 1
இகத்தர 1
இகந்த 2
இகந்தவை 1
இகந்தன்றும் 2
இகந்தன்றே 1
இகந்தன 1
இகந்தனர் 2
இகந்தார் 2
இகந்தாளை 1
இகந்தாளோ 1
இகந்தானும் 1
இகந்திருந்த 1
இகந்து 34
இகந்துழி 1
இகந்தேகல் 1
இகந்தோய் 1
இகப்ப 2
இகல் 45
இகலன் 2
இகலாட்டி 1
இகலான் 1
இகலி 4
இகலிய 1
இகலிற்கு 1
இகலின் 6
இகலினர் 1
இகலினால் 1
இகலும் 1
இகலே 2
இகலொடு 1
இகவற்க 1
இகவா 4
இகவாதவரை 1
இகவாமை 1
இகவாய் 1
இகவார் 1
இகவான் 1
இகழ் 6
இகழ்க 1
இகழ்ச்சி 1
இகழ்ச்சியின் 1
இகழ்தல் 3
இகழ்தலின் 1
இகழ்ந்த 2
இகழ்ந்ததன் 1
இகழ்ந்தமை 1
இகழ்ந்தவன் 1
இகழ்ந்தவை 1
இகழ்ந்தனரே 1
இகழ்ந்தனனே 1
இகழ்ந்தார் 2
இகழ்ந்தார்க்கு 1
இகழ்ந்தார்க்கும் 1
இகழ்ந்தாரே 1
இகழ்ந்து 9
இகழ்ந்தோர் 1
இகழ்ப 2
இகழ்வார் 4
இகழ்வாரை 2
இகழ்வானேல் 1
இகழ்வு 2
இகழ்வோன் 1
இகழப்படுவர் 1
இகழல் 1
இகழா 3
இகழாது 2
இகழாமை 2
இகழார் 3
இகழாரே 1
இகழின் 3
இகழினும் 1
இகழுநர் 7
இகழும் 1
இகன்மை 1
இகா 1
இகு 15
இகுக்கும் 3
இகுத்த 3
இகுத்தந்து 1
இகுத்தரும் 1
இகுத்து 6
இகுதரு 3
இகுதரும் 2
இகுப்ப 3
இகுப்பத்து 1
இகுப்பவும் 1
இகுபு 2
இகுவன 1
இகுவு 1
இகுளை 15
இகுளைக்கு 1
இகூஉ 1
இங்க 2
இங்கண் 3
இங்கு 2
இங்குலிக 1
இங்கே 1
இச்சத்து 1
இசை 271
இசை-கொல் 1
இசைக்கு 1
இசைக்கும் 27
இசைத்-தொறும் 1
இசைத்தல் 1
இசைத்தலின் 1
இசைத்தன்றால் 1
இசைத்தன 1
இசைத்து 4
இசைதர 1
இசைதொறும் 1
இசைந்த 1
இசைந்தாரும் 1
இசைப்ப 13
இசைப்பவும் 2
இசைப்பின் 3
இசைப்பு 1
இசைமை 1
இசைய 4
இசையா 4
இசையாத 1
இசையாது 2
இசையாது-கொல்லோ 1
இசையாதுஎனினும் 2
இசையார் 1
இசையின் 6
இசையினர் 1
இசையினென் 1
இசையுங்கால் 1
இசையும் 5
இசையே 3
இசையேன் 1
இசையொடு 2
இசையொடும் 1
இசைவ 1
இசைவு 1
இசைஇ 1
இஞ்சி 14
இட்ட 50
இட்டதே 1
இட்டவன் 1
இட்டார் 2
இட்டார்க்கு 1
இட்டாளே 1
இட்டான் 2
இட்டிகை 3
இட்டிதுஆயினும் 1
இட்டிய 1
இட்டு 40
இட்டும் 3
இட 16
இட-வயின் 4
இடக்கும் 1
இடங்கர் 1
இடங்கரும் 1
இடங்கழியாளர் 1
இடத்த 1
இடத்தது 1
இடத்தர் 1
இடத்தார் 1
இடத்தால் 1
இடத்தான் 3
இடத்தானே 1
இடத்து 42
இடத்துக்கண் 1
இடத்தும் 17
இடத்துள் 1
இடத்தே 1
இடத்தொடு 1
இடந்த 1
இடந்திட்ட 1
இடந்து 5
இடப்ப 1
இடப்பட்ட 1
இடபம் 1
இடம் 83
இடம்-தொறும் 2
இடம்-மன் 1
இடம்பட்ட 1
இடம்பட 1
இடம்படல் 1
இடம்படுத்த 3
இடம்படுத்து 1
இடம் 1
இடமுடைய 1
இடமே 1
இடர் 18
இடர்க்கண் 1
இடர்ப்பட்ட 1
இடர்ப்படார் 1
இடர்ப்படுத்து 1
இடர்ப்படுப்பது 2
இடர்ப்பாடு 2
இடரா 1
இடரிய 2
இடரினால் 1
இடல் 3
இடவது 1
இடறி 2
இடறிய 2
இடன் 27
இடனால் 1
இடனும் 1
இடனே 2
இடனொடு 1
இடா 1
இடார் 1
இடாஅ 4
இடாஅது 1
இடாஅய் 1
இடி 42
இடி_கரை 2
இடிக்கும் 6
இடிஞ்சிலும் 1
இடித்த 2
இடித்தல் 1
இடித்து 16
இடித்து_இடித்து 1
இடிந்தக்கால் 1
இடிப்ப 1
இடிப்பது 1
இடிப்பாரை 1
இடிப்பினும் 1
இடிப்பு 1
இடிய 1
இடியும் 2
இடியூஉ 1
இடியொடு 1
இடினும் 1
இடீஇ 1
இடு 49
இடு-தோறும் 1
இடு-மார் 1
இடு-மின் 1
இடுக்கண் 22
இடுக்கண்கள் 1
இடுக்குடை 1
இடுக 2
இடுகாட்டுள் 1
இடுதல் 2
இடுபு 12
இடும் 2
இடும்பை 51
இடும்பைக்கு 4
இடும்பைக்கே 1
இடும்பைகள் 1
இடும்பைத்து 1
இடும்பையால் 2
இடும்பையாளன் 1
இடும்பையும் 2
இடும்பையுள் 1
இடும்பையோடு 1
இடுமயிர் 1
இடுமாறு 4
இடுவரேனும் 1
இடுவார் 2
இடுவாரோ 1
இடுவான்-மன் 1
இடுவானும் 1
இடுவேன்-மன் 1
இடூஉ 4
இடூஉம் 4
இடை 308
இடை-தோறு 1
இடை-உறாஅது 1
இடை_மகன் 2
இடைக்கண் 1
இடைகழி 2
இடைகள் 1
இடைதனக்கு 1
இடைப்பட்ட 1
இடைப்பட்டு 1
இடைப்பட 2
இடைப்படாமை 1
இடைப்படாஅ 1
இடைப்படாஅமல் 1
இடைப்படின் 1
இடைப்படினும் 1
இடைப்படுத்த 3
இடைப்படுதலும் 1
இடைப்படூஉம் 1
இடைபட 2
இடைய 3
இடையது 2
இடையதுவே 1
இடையர் 3
இடையறாது 1
இடையன் 10
இடையாக 2
இடையாய் 1
இடையாய 1
இடையாயார் 1
இடையார் 2
இடையாற்று 1
இடையிட்ட 6
இடையிட்டு 3
இடையிடை 10
இடையிடையே 1
இடையின்-கண் 1
இடையீடு 1
இடையும் 1
இடையுள் 1
இடையூறும் 1
இடையே 3
இடையோர் 1
இண்டு 1
இணங்கிய 1
இணர் 136
இணர 7
இணரும் 1
இணரொடு 1
இணை 29
இணை_ஈர்_ஓதி 1
இணைத்த 1
இணைத்தான் 1
இணைந்து 2
இணைப்பு-உறு 1
இணைபட 1
இணைபு 1
இணையவை 1
இணைவிழைச்சு 2
இத்தி 1
இதக்கையின் 1
இதடி 1
இதண் 2
இதணத்து 5
இதணம் 4
இதணால் 1
இதல் 3
இதலின் 1
இதலும் 1
இதலொடு 1
இதழ் 185
இதழ்_அகத்து 2
இதழ 3
இதழகத்து 1
இதழான் 1
இதழின் 1
இதழினை 1
இதற்கு 2
இதற்பட்டது 1
இதன் 9
இதனால் 1
இதனின் 1
இதனினும் 1
இதனை 2
இது 70
இது-கொல் 2
இது-மன் 1
இதுவால் 1
இதுவும் 1
இதுவே 11
இதுவோ 3
இதை 5
இதைய 1
இதையும் 1
இதோ 2
இந்திர 2
இந்திரர் 1
இந்திரன் 4
இந்திரனா 1
இந்திரனே 1
இந்தின் 1
இந்து 1
இப்பால் 2
இப்பி 4
இப்பொழுதும் 1
இம் 1
இம்பர் 1
இம்மி 1
இம்மென் 5
இம்மென்று 1
இம்மென 11
இம்மை 13
இம்மைக்கு 1
இம்மைக்கும் 1
இம்மையால் 1
இம்மையான் 2
இம்மையில் 1
இம்மையும் 5
இம்மையே 1
இமய 4
இமயத்து 5
இமயம் 4
இமயமும் 3
இமிர் 26
இமிர்தர 1
இமிர்தலின் 1
இமிர்ந்து 6
இமிர்பு 5
இமிர 5
இமிரா 2
இமிரும் 13
இமிரும்மே 1
இமில் 11
இமிழ் 64
இமிழ்தியோ 1
இமிழ்ந்து 4
இமிழ்ப்ப 1
இமிழ்ப்பு-உற 1
இமிழ்பு 2
இமிழ்வது 1
இமிழ்விற்கு 1
இமிழ 4
இமிழா 1
இமிழும் 3
இமை 9
இமைக்கும் 28
இமைத்து 1
இமைத்தோர் 1
இமைப்ப 8
இமைப்பது 3
இமைப்பின் 7
இமைப்பு 2
இமைபு 1
இமைய 2
இமையத்து 6
இமையம் 1
இமையவர் 1
இமையவரால் 1
இமையா 5
இமையாது 3
இமையார் 1
இமையாரின் 1
இமையாரும் 1
இமையான் 2
இய 2
இயக்க 5
இயக்கத்து 1
இயக்கம் 7
இயக்கனும் 1
இயக்கி 5
இயக்கினிர் 1
இயக்கு 4
இயக்கு-மதி 1
இயக்கு-மின் 1
இயக்கும் 3
இயக்குவான் 1
இயங்க 4
இயங்கல் 4
இயங்கள் 1
இயங்கா 4
இயங்காது 1
இயங்கார் 2
இயங்கி 1
இயங்கிய 4
இயங்கியோரே 1
இயங்கு 10
இயங்கு-தொறு 2
இயங்குதல் 1
இயங்குதலால் 1
இயங்குதி 1
இயங்குநர் 4
இயங்கும் 8
இயத்த 1
இயத்தன் 1
இயத்தின் 2
இயத்து 2
இயத்தொடு 1
இயம் 31
இயம்ப 30
இயம்பவும் 1
இயம்பிய 2
இயம்பு 1
இயம்பும் 18
இயமரத்து 1
இயல் 175
இயல்-உற்று 1
இயல்பது 1
இயல்பாக 1
இயல்பான் 1
இயல்பிற்றாய் 1
இயல்பிற்று 2
இயல்பின் 4
இயல்பினர் 1
இயல்பினால் 1
இயல்பினாள் 1
இயல்பினான் 1
இயல்பினின் 1
இயல்பு 37
இயல்பும் 3
இயல்வது 1
இயல்வர 1
இயல்வரும் 2
இயல்வோள் 1
இயல 8
இயலவர் 1
இயலவரொடு 1
இயலவும் 1
இயலா 1
இயலாது 1
இயலாய் 1
இயலார் 7
இயலாரை 1
இயலாள் 1
இயலான் 3
இயலி 21
இயலியாள் 1
இயலினள் 1
இயலும் 13
இயலுவாய் 1
இயலோயே 3
இயலோரும் 1
இயலோள்-வயின் 1
இயவர் 7
இயவரின் 1
இயவரும் 1
இயவன் 1
இயவில் 5
இயவின் 19
இயவு 4
இயவுள் 2
இயற்கை 19
இயற்கையின் 1
இயற்கையும் 3
இயற்பால 1
இயற்றலும் 2
இயற்றா 2
இயற்றி 4
இயற்றிய 19
இயற்றியது 1
இயற்றியார்க்கு 1
இயற்றியாள்-கொல் 1
இயற்றியான் 1
இயற்றுவான் 1
இயறல் 1
இயன் 1
இயன்ற 12
இயன்றது 2
இயன்றதோ 1
இயன்றன 1
இயன்றனர் 1
இயன்று 5
இயால் 3
இயை 3
இயைக்கும் 1
இயைக்குமாறு 1
இயைக 8
இயைதந்தார் 1
இயைதரும் 1
இயைந்த 26
இயைந்தக்கால் 1
இயைந்ததூஉம் 1
இயைந்ததை 1
இயைந்தன்று-மன்னே 1
இயைந்து 28
இயைந்து_இயைந்து 1
இயைந்தென 1
இயைந்தேம் 1
இயைநர் 1
இயைபவால் 3
இயைபு 4
இயைபுடன் 1
இயைய 3
இயையா 1
இயையாக்கடை 1
இயையாது 3
இயையான் 2
இயையின் 2
இயையும் 3
இயையும்-மன் 1
இயையுமோ 2
இயைவ 4
இயைவதால் 1
இயைவது 6
இயைவது-கொல்லோ 2
இயைவது-மன்னோ 1
இயைவதோ 5
இயைவு 1
இயைவெனை 1
இர 8
இரக்க 1
இரக்கப்படுதல் 1
இரக்கம் 2
இரக்கு 1
இரக்கும் 7
இரக்கும்-கால் 1
இரக்கும்-காலை 1
இரக்குவம் 1
இரக்குவர் 1
இரக்குவன் 1
இரக்குவேன் 1
இரங்க 14
இரங்கல 1
இரங்கா 2
இரங்கார் 4
இரங்கான் 2
இரங்கி 13
இரங்கிய 1
இரங்கிவிடும் 1
இரங்கினள் 1
இரங்கு 17
இரங்குநர் 1
இரங்குப 1
இரங்குபு 1
இரங்கும் 40
இரங்குவ 1
இரங்குவிர் 1
இரங்குவென் 1
இரங்குவை 1
இரங்கேன் 2
இரசம் 1
இரட்ட 6
இரட்டி 3
இரட்டு 1
இரட்டும் 13
இரண்டற்கு 1
இரண்டா 1
இரண்டாம் 1
இரண்டால் 1
இரண்டாவது 1
இரண்டிற்கும் 1
இரண்டின் 5
இரண்டினுள் 1
இரண்டு 17
இரண்டும் 25
இரண்டே 2
இரத்தக்கார் 1
இரத்தல் 2
இரத்தலின் 2
இரத்தலினூஉங்கு 1
இரத்தலும் 3
இரத்தலோ 1
இரத்தி 3
இரத்திர் 1
இரதி 1
இரந்த 2
இரந்தது 1
இரந்தவர் 1
இரந்தவர்க்கு 1
இரந்தவை 2
இரந்தன்று 1
இரந்தனன் 1
இரந்தனென் 1
இரந்தார் 2
இரந்தார்க்கு 3
இரந்தால் 1
இரந்து 11
இரந்துகொண்டு 1
இரந்தும் 1
இரந்தூண் 1
இரந்தோர் 6
இரந்தோர்க்கு 5
இரப்ப 6
இரப்பர் 1
இரப்பல் 1
இரப்பவர் 2
இரப்பவர்க்கு 3
இரப்பவர்கண் 1
இரப்பவன் 1
இரப்பவும் 5
இரப்பவை 1
இரப்பன் 1
இரப்பார்க்கு 3
இரப்பாரை 3
இரப்பான் 2
இரப்பானேல் 1
இரப்பின் 4
இரப்பினும் 1
இரப்பு 1
இரப்பும் 1
இரப்பேம் 1
இரப்பேன் 1
இரப்போர் 4
இரப்போர்க்கு 9
இரம் 2
இரலை 24
இரலைய 1
இரலையொடு 4
இரவமொடு 1
இரவரின் 1
இரவல் 7
இரவல 8
இரவலர் 23
இரவலர்க்கு 17
இரவலரதுவே 1
இரவலன் 1
இரவன் 1
இரவன்மின் 1
இரவாதார் 2
இரவாது 2
இரவாமை 2
இரவார் 1
இரவி 1
இரவில் 11
இரவின் 27
இரவினானும் 2
இரவினானே 4
இரவினில் 1
இரவினும் 1
இரவினுள் 2
இரவினை 1
இரவு 44
இரவும் 18
இரவுரை 1
இரவே 3
இரற்றும் 2
இரா 17
இராது 2
இராமன் 3
இரார் 3
இராவில் 1
இராஅ 3
இராஅது 1
இராஅர் 3
இராஅள் 1
இராஇருக்கை 1
இரிக்கும் 3
இரிந்தானை 1
இரிந்து 5
இரிந்தோடும் 1
இரிபு 1
இரிய 24
இரியல் 7
இரியல்_போக்கும் 1
இரியல்_போக 1
இரியல்_போகி 2
இரியார் 1
இரியின் 1
இரியுந்து 1
இரியும் 10
இரிவு-உற்றார் 1
இரிவு-உற்று 1
இரீஇ 21
இரீஇய 9
இரீஇய-காலை 1
இரீஇயுந்து 1
இரு 214
இரு-பால் 1
இரு-வயின் 1
இரு_நான்கும் 1
இரு_மூன்று 1
இருக்க 8
இருக்கவும் 1
இருக்கற்பாலன்-கொல் 1
இருக்கிற்போர்க்கே 1
இருக்கும் 20
இருக்கும்-கொல்லோ 1
இருக்குவேன்-மன்-கொலோ 1
இருக்குவை 1
இருக்கை 50
இருக்கைத்து 1
இருக்கையதுவே 2
இருக்கையர் 1
இருக்கையள் 1
இருக்கையால் 1
இருக்கையின் 1
இருக்கையும் 2
இருக்கையுள் 1
இருக்கையே 2
இருக்கையேன் 1
இருக்கையொடு 1
இருக்கோ 1
இருங்குன்றத்தான் 1
இருங்குன்றத்து 2
இருங்குன்றம் 1
இருங்குன்று 2
இருங்கோ 2
இருங்கோ_வேள் 1
இருசார் 1
இருட்டு 1
இருண்ட 3
இருண்டு 5
இருத்த 1
இருத்தர 1
இருத்தல் 13
இருத்தலால் 1
இருத்தலும் 1
இருத்தலை 1
இருத்தலோ 1
இருத்தும் 1
இருத்துமோ 1
இருதலையானும் 1
இருந்த 92
இருந்த-கால் 1
இருந்தக்கண்ணே 1
இருந்தக்கால் 2
இருந்தது 2
இருந்தவன் 1
இருந்தவாறு 1
இருந்தன 1
இருந்தனம் 4
இருந்தனர்-கொல்லோ 1
இருந்தனன் 1
இருந்தனனே 2
இருந்தனிர் 1
இருந்தனெம் 1
இருந்தனை 1
இருந்தாயோ 1
இருந்தார் 2
இருந்தார்க்கு 3
இருந்தாரை 2
இருந்தாள் 1
இருந்தான் 2
இருந்திட்டு 1
இருந்திரோ 1
இருந்தீமோ 1
இருந்து 85
இருந்தும் 9
இருந்துழி 1
இருந்தெனம் 1
இருந்தேம் 1
இருந்தேமா 3
இருந்தேன் 1
இருந்தேனும் 1
இருந்தைக்க 1
இருந்தைக்கு 1
இருந்தையூர் 1
இருந்தோர் 1
இருந்தோர்-தம் 1
இருந்தோர்க்கு 3
இருந்தோரே 1
இருந்தோன் 3
இருநூற்று 1
இருப்ப 14
இருப்பது 1
இருப்பர் 2
இருப்பரே 1
இருப்பல் 1
இருப்பவர்-மன்னே 1
இருப்பவோ 2
இருப்பன் 1
இருப்பாய் 1
இருப்பார் 2
இருப்பாரை 1
இருப்பானும் 1
இருப்பானேல் 2
இருப்பின் 8
இருப்பினும் 6
இருப்பு 4
இருப்பும் 2
இருப்புழி 1
இருப்பேன் 3
இருப்பை 22
இருபிறப்பாளர் 2
இரும் 613
இரும்_கூந்தால் 1
இரும்பின் 8
இரும்பின்கண் 1
இரும்பு 25
இரும்பொறை 2
இருமை 2
இருமைக்கும் 1
இருமையும் 1
இருவர் 15
இருவர்க்கு 1
இருவரது 1
இருவராய் 1
இருவரிடை 1
இருவரும் 8
இருவரை 3
இருவாம் 3
இருவி 8
இருவி-தொறும் 1
இருவியாம் 1
இருவீர் 1
இருவீரும் 1
இருவேம் 4
இருவை 1
இருள் 191
இருளாய் 1
இருளி 6
இருளிய 9
இருளில் 1
இருளின் 2
இருளினும் 1
இருளும் 5
இருளே 1
இருளை 1
இருளொடு 1
இருளோடு 1
இரூஉம் 1
இரை 63
இரைக்கு 2
இரைக்கும் 4
இரைத்து 1
இரையது 1
இரையான்கண் 1
இரைஇய 1
இல் 844
இல்-வயின் 3
இல்-வழி 9
இல்_கடை 1
இல்ல 5
இல்லகத்து 1
இல்லகம் 1
இல்லத்தில் 1
இல்லத்து 13
இல்லத்தை 1
இல்லதற்கு 2
இல்லது 11
இல்லதும் 2
இல்லதுவே 1
இல்லதே 1
இல்லம் 10
இல்லமொடு 3
இல்லர் 1
இல்லரா 1
இல்லவர் 6
இல்லவள் 2
இல்லவன் 1
இல்லற 1
இல்லறம் 2
இல்லன் 1
இல்லா 52
இல்லாக்கடை 1
இல்லாகி 2
இல்லாகியார் 1
இல்லாகும் 1
இல்லாத 14
இல்லாதவர் 2
இல்லாதவர்க்கு 1
இல்லாதார் 11
இல்லாதார்க்கு 3
இல்லாதார்மாட்டு 1
இல்லாதாள் 2
இல்லாதான் 8
இல்லாது 1
இல்லாமை 2
இல்லாய் 1
இல்லாயின் 1
இல்லார் 39
இல்லார்க்கு 13
இல்லார்கண் 1
இல்லார்தம்கண் 1
இல்லாரும் 1
இல்லாருழை 1
இல்லாரை 7
இல்லாரொடு 1
இல்லால் 1
இல்லாள் 6
இல்லாள்கண் 2
இல்லாளா 1
இல்லாளின் 1
இல்லாளே 1
இல்லாளை 2
இல்லான் 9
இல்லானும் 3
இல்லி 1
இல்லிடத்து 1
இல்லிரே 1
இல்லின் 2
இல்லுள் 8
இல்லேம் 1
இல்லேல் 1
இல்லேன் 1
இல்லை 166
இல்லை-கொல் 3
இல்லை-மன் 2
இல்லையால் 4
இல்லையும் 1
இல்லையே 8
இல்லையோ 3
இல்லோர் 11
இல்லோர்க்கு 4
இல்லோரே 1
இல்லோள் 1
இல்லோன் 2
இல்வழி 9
இல்வாழ்க்கை 6
இல்வாழ்க்கையானும் 1
இல்வாழ்வார் 1
இல்வாழ்வான் 3
இல 72
இலக்கணத்தால் 1
இலக்கணம் 1
இலக்கம் 4
இலகின 1
இலங்க 2
இலங்கடையே 1
இலங்காமை 1
இலங்கி 1
இலங்கிழாய் 2
இலங்கின 2
இலங்கு 145
இலங்கும் 13
இலங்குவன 1
இலங்கை 4
இலங்கைக்கே 1
இலஞ்சி 9
இலதனை 4
இலது 2
இலம் 9
இலம்-கடையே 1
இலம்படு 4
இலம்பாடு 3
இலமே 16
இலர் 61
இலர்-கொல்லோ 1
இலர்-மன் 3
இலர்கொல் 1
இலராகி 1
இலராய் 1
இலராய்விடினும் 1
இலராயக்கண்ணும் 1
இலர்ஆயின் 1
இலர்ஆயினும் 2
இலராவர் 1
இலரே 11
இலரேல் 1
இலரேனும் 2
இலவத்து 8
இலவம் 5
இலவமும் 1
இலவமொடு 1
இலவர்க்கு 2
இலவனை 1
இலவாய் 1
இலவு 1
இலவே 4
இலவோ 1
இலள் 17
இலளே 11
இலன் 40
இலனாய் 3
இலனே 22
இலா 36
இலாக்கண்ணும் 1
இலாட்டி 6
இலாட்டியேன் 1
இலாத 6
இலாதவர் 3
இலாதவரை 1
இலாதவன் 1
இலாதார் 2
இலாதார்கண் 1
இலாதாரை 3
இலாதான் 3
இலாதேன் 1
இலாமை 1
இல்ஆயின் 1
இலார் 35
இலார்க்கு 7
இலார்க்கே 1
இலார்மாட்டு 1
இலாரை 1
இலாள் 1
இலாள 1
இலாளர் 15
இலாளர்க்கு 1
இலாளரோடு 1
இலாளன் 9
இலாளனை 1
இலாளனொடு 1
இலான் 20
இலான்கண் 1
இலானும் 2
இலாஅ 1
இலாஅக்கடை 1
இலாஅதவர் 1
இலாஅர்க்கு 1
இலி 12
இலிக்கு 1
இலிங்கானும் 1
இலிங்கி 1
இலிங்கியும் 1
இலியர் 1
இலியரோ 1
இலியும் 1
இலிர் 1
இலிரோ 1
இலிற்று 1
இலிற்றும் 1
இலீயர் 1
இலென் 1
இலெனே 5
இலேம் 6
இலேன் 9
இலேனும் 1
இலை 168
இலைய 4
இலையாய் 1
இலையின் 1
இலையினர் 1
இலையும் 1
இலையுள் 1
இலையே 8
இலையோ 2
இலோய் 1
இலோர் 4
இலோர்க்கு 4
இலோர்க்கும் 1
இலோர்க்கே 1
இலோரும் 1
இலோரை 2
இவ்வும் 1
இவ்வே 1
இவக்காண் 1
இவட்கு 10
இவட்குஆயின் 2
இவட்கே 11
இவண் 77
இவண்_நின்று 1
இவணம் 2
இவணர்-மன்னே 1
இவணர்க்கு 1
இவணும் 1
இவணை 2
இவணோர் 1
இவர் 67
இவர்க்கு 2
இவர்க 1
இவர்கட்கு 1
இவர்கல்லாது 1
இவர்தந்து 1
இவர்தரல் 1
இவர்தரும் 1
இவர்ந்த 5
இவர்ந்து 9
இவர்பு 2
இவர 1
இவரும் 10
இவரே 3
இவரை 2
இவள் 185
இவள்-மன்னோ 1
இவள்-வயின் 1
இவள்மாட்டும் 1
இவளின் 2
இவளினும் 4
இவளும் 7
இவளும்-மார் 1
இவளே 8
இவளை 11
இவளொடு 3
இவளொடும் 1
இவளோ 1
இவளோடு 1
இவற்கு 5
இவற்கே 1
இவற்றால் 1
இவற்றுக்கண் 1
இவற்றுள் 1
இவற்றை 2
இவற்றொடு 2
இவறலும் 1
இவறன்மை 1
இவறி 1
இவறியார் 1
இவறியான் 1
இவறு 1
இவறும் 1
இவன் 48
இவனின் 1
இவனும் 1
இவனே 3
இவனை 4
இவனொடு 1
இவுளி 6
இவுளியொடு 2
இவை 68
இவையும் 1
இவையே 1
இழக்கும் 4
இழக்குவென் 1
இழத்தும் 1
இழத்தொறூஉம் 1
இழந்த 47
இழந்ததற்கு 1
இழந்ததனினும் 2
இழந்தது 2
இழந்ததை 1
இழந்தவன் 1
இழந்தன்று 1
இழந்தனமே 1
இழந்தனரும் 2
இழந்தனவே 4
இழந்தனள் 1
இழந்தனையே 1
இழந்தார் 9
இழந்தார்க்கு 1
இழந்தாள் 1
இழந்தான் 4
இழந்திருந்த 1
இழந்திலேன்-மன்னோ 1
இழந்து 15
இழந்தே 1
இழந்தேம் 2
இழந்தோரே 1
இழந்தோள் 1
இழப்ப 2
இழப்பது 1
இழப்பது-கொல்லோ 1
இழப்பதுவே 1
இழப்பதை 1
இழப்பர் 4
இழப்பவும் 2
இழப்பாளை 1
இழப்பினும் 2
இழப்பே 1
இழப்போரே 1
இழவா-கால் 1
இழவு 6
இழவும் 1
இழவுஊழ் 1
இழாய் 38
இழாஅய் 1
இழி 25
இழி-மின் 1
இழிசின 1
இழிசினர்க்கேயானும் 1
இழிசினன் 2
இழித்த 1
இழித்தக்க 1
இழித்து 3
இழிதந்து 2
இழிதர 3
இழிதரு 9
இழிதரும் 46
இழிதரூஉம் 2
இழிதலால் 1
இழிந்த 5
இழிந்தக்கடை 1
இழிந்ததோ 2
இழிந்தவை 2
இழிந்தன்று 2
இழிந்தன்றும் 1
இழிந்தனன் 1
இழிந்து 10
இழிப்பும் 1
இழிபிறப்பாளன் 1
இழிபிறப்பினோன் 1
இழிபு 12
இழிய 6
இழியா 1
இழியாமை 1
இழியார் 1
இழியினும் 1
இழியும் 3
இழிவர் 1
இழிவார் 1
இழிவு 7
இழுக்கத்தின் 3
இழுக்கம் 7
இழுக்கல் 2
இழுக்கா 3
இழுக்காது 1
இழுக்காமை 1
இழுக்கார் 1
இழுக்கான் 1
இழுக்கி 2
இழுக்கிய 2
இழுக்கியான் 1
இழுக்கினை 1
இழுக்கு 9
இழுக்குப்பட்டு 1
இழுக்கும் 3
இழுக்குவர் 1
இழுகி 1
இழுகினான் 1
இழுதின் 3
இழுது 6
இழுப்பின் 1
இழுமென் 3
இழுமென 13
இழை 279
இழை_மகள் 1
இழைக்க 1
இழைக்கு 3
இழைக்கும் 2
இழைகளும் 1
இழைத்த 19
இழைத்தது 2
இழைத்தனையே 1
இழைத்து 7
இழைத்தும் 1
இழைந்த 1
இழைந்து 1
இழைய 1
இழையர் 1
இழையவரோடு 1
இழையா 1
இழையாய் 1
இழையார் 2
இழையாள் 1
இழையியர் 1
இழையினை 1
இழையீர் 1
இழையும் 2
இழையை 2
இழையொடு 1
இழையோளே 2
இள 84
இள_நாள் 1
இளக்கும் 1
இளக 1
இளங்கிளை 1
இளங்கிளையை 1
இளநீர் 2
இளம் 43
இளமை 27
இளமைக்கண் 1
இளமைக்கு 1
இளமையான் 2
இளமையின் 3
இளமையும் 10
இளமையுள் 1
இளமையை 1
இளமையோடு 1
இளமையோன் 1
இளவேனில் 7
இளவேனிலும் 1
இளி 9
இளித்தக்க 1
இளிவந்த 1
இளிவந்தது 1
இளிவரல் 1
இளிவரவு 4
இளிவாம் 1
இளிவினால் 1
இளிவு 4
இளிவே 1
இளை 2
இளைக்கும் 1
இளைஞர் 4
இளைஞரின் 1
இளைஞரும் 1
இளைஞருமே 1
இளைத்தன 1
இளைது 3
இளைப்பட்ட 4
இளைப்படூஉம் 1
இளைய 3
இளையது 1
இளையம் 2
இளையர் 37
இளையர்க்கு 1
இளையர்ஆயினும் 1
இளையரால் 1
இளையரும் 14
இளையரொடு 7
இளையவர் 4
இளையவளை 1
இளையள் 3
இளையன் 5
இளையனாய் 1
இளையார் 1
இளையாரும் 1
இளையான் 5
இளையானேஆயினும் 1
இளையீர் 1
இளையேம் 1
இளையை 1
இளையோய் 1
இளையோர் 8
இளையோர்க்கு 1
இளையோள் 7
இளையோற்கு 1
இளையோன் 4
இற்கண் 1
இற்கிழத்தி 1
இற்கு 1
இற்செறிந்து 2
இற்பாலர் 1
இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் 1
இற்பிறப்பும் 2
இற்ற 1
இற்றவை 1
இற்றா 1
இற்றால் 1
இற்றி 5
இற்று 4
இற்றுழி 1
இற்றே 2
இற்றை 2
இற 4
இறக்க 2
இறக்கி 1
இறக்குங்கால் 1
இறக்கும் 3
இறக்குவை 1
இறகின் 1
இறகு 3
இறங்கு 10
இறடி 2
இறத்தல் 2
இறத்தலும் 1
இறத்தி 3
இறத்திரால் 1
இறந்த 33
இறந்தக்கண்ணும் 1
இறந்தது 2
இறந்தவர் 1
இறந்தவன் 1
இறந்தன்றே 1
இறந்தன 1
இறந்தனம் 1
இறந்தனர் 11
இறந்தனரே 3
இறந்தனரோ 1
இறந்தனள் 6
இறந்தார் 5
இறந்தார்க்கு 1
இறந்தார்க்கும் 1
இறந்தார்கொல் 1
இறந்தாரை 2
இறந்தான்-கொல்லோ 1
இறந்திசினோரே 1
இறந்திசினோளே 1
இறந்தீவாய் 2
இறந்து 74
இறந்தும் 2
இறந்துரை 1
இறந்தே 3
இறந்தேற்கே 1
இறந்தோர் 11
இறந்தோர்க்கு 3
இறந்தோரே 43
இறந்தோளே 3
இறந்தோன் 1
இறப்ப 22
இறப்பர் 1
இறப்பர்-கொல் 1
இறப்பர்கொல் 2
இறப்பல் 1
இறப்பவே 2
இறப்பாய் 1
இறப்பார்கொல் 1
இறப்பாரும் 2
இறப்பாரே 1
இறப்பான் 1
இறப்பான்கண் 1
இறப்பின் 4
இறப்பினும் 2
இறப்பினை 1
இறப்பு 1
இறப்பே 1
இறப்போர் 1
இறப்போன் 1
இறல் 3
இறவாது 3
இறவாநின்ற 1
இறவாவால் 1
இறவின் 9
இறவு 9
இறவொடு 3
இறா 13
இறாயினிர் 1
இறால் 2
இறாலொடு 1
இறாஅ 1
இறாஅல் 8
இறாஅலியரோ 1
இறீஇயர் 5
இறீஇயரோ 1
இறு 6
இறுக்கல் 1
இறுக்கும் 12
இறுகானாய் 1
இறுகிறுக்கி 1
இறுகிறுக 3
இறுகிறுகி 1
இறுகு 2
இறுகுபவால் 1
இறுத்த 40
இறுத்தது 2
இறுத்தந்த 4
இறுத்தந்தது 1
இறுத்தலின் 1
இறுத்தன்று 1
இறுத்தன 2
இறுத்தார் 1
இறுத்து 10
இறுத்தேன் 1
இறுதல் 1
இறுதி 4
இறுதி-கண் 1
இறுதிக்கண் 1
இறுப்ப 5
இறுப்பினும் 1
இறுப்போரும் 1
இறுபு 12
இறும் 3
இறும்-மார் 1
இறும்பில் 8
இறும்பின் 11
இறும்பு 2
இறும்பூதால் 2
இறும்பூது 6
இறுவரை 11
இறுவாய்த்து 2
இறுவாய 2
இறை 128
இறை_இறை 1
இறைக்கு 2
இறைக்கும் 1
இறைகூடி 1
இறைகூடிய 1
இறைகூர்தலின் 1
இறைகூர்ந்த 1
இறைகூரும் 1
இறைகொண்ட 10
இறைகொண்டன்று 1
இறைகொண்டனவே 1
இறைகொண்டனன் 1
இறைகொண்டு 1
இறைகொள்பு 1
இறைகொள்ளும் 4
இறைகொள 4
இறைச்சியாய் 2
இறைஞ்ச 2
இறைஞ்சி 11
இறைஞ்சிய 10
இறைஞ்சியோளே 3
இறைஞ்சியோனே 1
இறைஞ்சின 1
இறைஞ்சினள் 2
இறைஞ்சினளே 1
இறைஞ்சினாள் 1
இறைஞ்சினெம் 1
இறைஞ்சுக 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 3
இறைஞ்சுவார் 1
இறைத்து 2
இறைத்தும் 1
இறைத்தொறும் 1
இறைப்பவர்க்கு 1
இறைப்பேன் 1
இறைய 2
இறையார் 1
இறையில் 1
இறையும் 2
இறையே 1
இறைவ 2
இறைவர் 1
இறைவர்க்கு 1
இறைவற்கு 3
இறைவன் 12
இறைவனை 1
இன் 393
இன்_நகை 2
இன்_ஆங்கு 1
இன்கண் 1
இன்சொல் 1
இன்ப 5
இன்பத்தின் 2
இன்பத்து 1
இன்பத்துள் 4
இன்பம் 49
இன்பமும் 11
இன்பமே 3
இன்புற்றனெம் 1
இன்புற்றார் 1
இன்புற்றார்க்கு 1
இன்புற்று 6
இன்புற 10
இன்புறல் 1
இன்புறா 1
இன்புறாமை 1
இன்புறாய் 1
இன்புறார் 1
இன்புறான் 1
இன்புறாஅர் 1
இன்புறு 7
இன்புறுக 1
இன்புறுத்தன்று 1
இன்புறுத்தினை 1
இன்புறுவ 1
இன்புறுவது 1
இன்புறுவர் 2
இன்புறுவார் 1
இன்புறூஉம் 8
இன்புறேஎம் 1
இன்முகம் 2
இன்மை 86
இன்மைகொல்லோ 1
இன்மையது 1
இன்மையா 1
இன்மையால் 4
இன்மையான் 1
இன்மையின் 40
இன்மையும் 6
இன்மையுள் 2
இன்மையே 3
இன்றாம் 3
இன்றாய் 2
இன்றால் 8
இன்றி 170
இன்றியமையா 1
இன்றியமையாத 1
இன்றியும் 2
இன்றியே 1
இன்றிவிடினும் 2
இன்றின் 2
இன்று 210
இன்று-கொல் 4
இன்று-கொல்லோ 1
இன்றுகாறு 1
இன்றுகொல் 1
இன்றுகொல்லோ 1
இன்றும் 12
இன்றே 34
இன்றேல் 7
இன்றை 2
இன்றையின் 1
இன்றொடு 3
இன்றோ 1
இன்ன 24
இன்னது 5
இன்னது-மன்னோ 1
இன்னதூஉம் 1
இன்னதை 1
இன்னம் 5
இன்னமால் 1
இன்னர் 6
இன்னரால் 1
இன்னரொடு 1
இன்னல் 3
இன்னவரால் 1
இன்னவும் 1
இன்னவை 3
இன்னள் 5
இன்னன் 3
இன்னன்-கொல் 2
இன்னா 266
இன்னாங்கு 2
இன்னாத 8
இன்னாதது 5
இன்னாதன 3
இன்னாதா 1
இன்னாதால் 1
இன்னாது 33
இன்னாதே 17
இன்னாதோ 1
இன்னாமை 6
இன்னாமைத்தே 1
இன்னாமையினும் 1
இன்னாய் 1
இன்னாயே 1
இன்னார் 3
இன்னாராய் 1
இன்னார்ஆயினும் 1
இன்னாரே 2
இன்னான் 4
இன்னிவை 1
இன்னினியே 3
இன்னினியோரும் 1
இன்னும் 43
இன்னே 15
இன்னேம் 3
இன்னை 4
இன்னோர் 3
இன்னோர்க்கு 1
இன்னோன் 1
இன 91
இனங்கட்கு 1
இனத்த 4
இனத்தர் 3
இனத்தனாய் 1
இனத்தார் 1
இனத்தார்க்கும் 1
இனத்தாரோடு 1
இனத்தால் 1
இனத்தான் 2
இனத்தானே 1
இனத்தின் 6
இனத்தினான் 1
இனத்து 25
இனத்தொடு 3
இனத்தோடு 1
இனம் 139
இனமா 1
இனமும் 2
இனன் 10
இனனா 1
இனனும் 1
இனனொடு 2
இனி 164
இனி_இனி 1
இனிதா 1
இனிதாம் 1
இனிதாம்-கொல்லோ 1
இனிதால் 3
இனிதின் 6
இனிதினின் 2
இனிது 200
இனிது-கொல் 3
இனிது-மன் 2
இனிதுகொல் 1
இனிதுரை 1
இனிதுஆயின் 1
இனிதே 97
இனிதோ 3
இனிப்பு 1
இனிமை 1
இனிய 68
இனியது 9
இனியதும் 1
இனியர் 6
இனியர்-கொல்லோ 1
இனியரும் 1
இனியவர் 1
இனியவாய் 1
இனியவும் 3
இனியவே 2
இனியவை 3
இனியவோ 1
இனியன் 7
இனியனால் 1
இனியார் 4
இனியார்-பால் 1
இனியார்கண் 1
இனியாரை 1
இனியாள் 1
இனியிர் 1
இனியே 44
இனியை 3
இனியோள் 2
இனியோன் 1
இனும் 1
இனை 6
இனை-மதி 1
இனைகுவள் 1
இனைகூஉ 1
இனைத்து 3
இனைதல் 5
இனைதியோ 1
இனைந்தனர் 1
இனைந்து 3
இனைப்ப 1
இனைபவள் 2
இனைபு 7
இனைமை 1
இனைய 17
இனையது 1
இனையம் 2
இனையர் 6
இனையல் 12
இனையவள் 1
இனையவும் 1
இனையவை 1
இனையள் 5
இனையன 3
இனையா 1
இனையும் 4
இனையுமே 2
இனையேன் 1
இனையை 3
இனையையாய் 2
இனையையால் 3
இனையையோ 1
இனையோன் 1
இனைவதன் 1
இனைவது 1
இனைவித்தல் 1
இனைவோள் 1
இனைஇ 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

இ (428)

முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 129
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 345
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/7
அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் – நற் 173/5
என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/9
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் – நற் 220/7
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் – நற் 223/4
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
என்னோரும் அறிப இ உலகத்தானே – நற் 226/9
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் – நற் 239/11
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் – நற் 244/6
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி – நற் 256/5
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் – நற் 277/1
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ/நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/9,10
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/9
மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/12
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ/பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் – குறு 32/2,3
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே – குறு 34/3
பலரே மன்ற இ உலகத்து பிறரே – குறு 44/4
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/6
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே – குறு 89/3
நல் இயல் பாவை அன்ன இ/மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/6,7
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/7
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் – குறு 173/6
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து – குறு 174/5
இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் – குறு 199/6
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3
ஏமாந்தன்று இ உலகம் – குறு 273/7
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/5
அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ/பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/5,6
புன்னை அம் சேரி இ ஊர் – குறு 320/7
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் – ஐங் 110/3
தில்லை வேலி இ ஊர் – ஐங் 131/2
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் – ஐங் 132/2
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர் – ஐங் 138/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை – ஐங் 186/3
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/4
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே – பதி 14/22
நீ வாழியர் இ உலகத்தோர்க்கு என – பதி 15/24
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/3
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/17
திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/35
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு – பரி 6/93
இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால் – பரி 6/94
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ/தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/26
வெள்ளம் தரும் இ புனல் – பரி 10/70
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் – பரி 12/56
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து – பரி 15/26
கள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் – பரி 16/39
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் – பரி 16/49
ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று – பரி 18/6
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ/வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து – பரி 24/38
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82
தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு – பரி 24/87
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு – கலி 8/19
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
மிகுவது போலும் இ நோய் – கலி 33/21
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே – கலி 52/18
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் – கலி 58/20
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் – கலி 65/18
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே – கலி 67/9
கூடுவென் என்னும் இ கொள்கையில் நெஞ்சே – கலி 67/13
தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே – கலி 67/17
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/26
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ/மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 89/12
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி – கலி 95/2
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ/குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/80
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/41
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
இ மாலை – கலி 130/8
இ மாலை – கலி 130/11
இ மாலை – கலி 130/14
ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற – கலி 134/9
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/3
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா – கலி 139/19
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 139/25
நேர்_இழை ஈத்த இ மா – கலி 139/31
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 140/16
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் – கலி 140/20
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/24
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் – கலி 140/28
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ – கலி 142/48
வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/54
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ/வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 143/27
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/53
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/16
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் – அகம் 8/17
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/20
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் – அகம் 95/11
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/24
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ/கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/12,13
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ/மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப – அகம் 179/12,13
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 180/15
யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே – அகம் 203/7
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/12
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின் – அகம் 230/9
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் – அகம் 249/2
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/9
மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/17
இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/14
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய – புறம் 29/24
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து – புறம் 34/19
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 47/6
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 53/9
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ – புறம் 58/18
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4
ஈன்மரோ இ உலகத்தானே – புறம் 74/7
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே – புறம் 132/9
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/11
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/14
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
இன்னாது அம்ம இ உலகம் – புறம் 194/6
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/4
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் – புறம் 208/6
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை – புறம் 210/11
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/3
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/12
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/11
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ/கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/6,7
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் – புறம் 332/1
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை – புறம் 335/3
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/6
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை – புறம் 335/8
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/9
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 358/1
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/13
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
ஏகும் அளித்து இ உலகு – நாலடி:2 5/4
எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் – நாலடி:3 1/4
ஊட்டியக்கண்ணும் உறுதி சேர்ந்து இ உடம்பு – நாலடி:4 10/3
அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் – நாலடி:9 2/1
அச்சத்தோடு இ நால் பொருள் – நாலடி:9 2/4
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ
மாணா குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 5/3,4
இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3
ஒருவரும் இ உலகத்து இல் – நாலடி:29 4/4
நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:31 1/1
என்றும் புதியார் பிறப்பினும் இ உலகத்து – நாலடி:31 7/1
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் – நாலடி:33 10/1
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது – நாலடி:36 9/1
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/3
இ மாலை என் செய்வது என்று – நாலடி:40 3/4
இன்னாமை வேண்டின் இரவு எழுக இ நிலத்து – நான்மணி:15/1
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் – நான்மணி:18/3
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் – ஐந்50:3/4
கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் – ஐந்50:4/4
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் – ஐந்50:24/3
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் – திணை50:8/3
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் – திணை50:22/4
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் – திணை50:30/4
மறிந்து உழல்வானோ இ மலை – திணை150:28/4
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த – திணை150:69/2
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/2
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/2
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – குறள்:25 7/2
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:34 6/2
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள்:39 2/1
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – குறள்:39 3/1
தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள்:39 7/2
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும் – குறள்:40 2/1
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் – குறள்:52 3/1
உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள்:58 1/2
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:58 8/2
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின் – குறள்:67 2/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – குறள்:69 4/1
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள்:69 8/1
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள்:74 8/2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இ மூன்றும் – குறள்:96 2/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் – குறள்:100 2/1
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து – குறள்:109 5/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 9/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 10/2
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் – குறள்:115 2/2
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள்:115 7/2
கௌவை எடுக்கும் இ ஊர் – குறள்:115 10/2
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு – குறள்:117 2/1
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – குறள்:117 9/1
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் – குறள்:118 6/1
காணார்கொல் இ ஊரவர் – குறள்:122 10/2
மாலை மலரும் இ நோய் – குறள்:123 7/2
யானோ பொறேன் இ இரண்டு – குறள்:125 7/2
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – குறள்:132 9/2
மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் – திரி:0/3
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/3
நான்மறையாளர் வழி செலவும் இ மூன்றும் – திரி:2/3
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் – திரி:3/3
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் – திரி:4/3
விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் – திரி:5/3
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் – திரி:6/3
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் – திரி:9/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:10/3
கூரையுள் பல் காலும் சேறலும் இ மூன்றும் – திரி:11/3
கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இ மூவர் – திரி:12/3
மாண்ட குணத்தான் தவசி என்று இ மூவர் – திரி:13/3
செறுவொடு நிற்கும் சிறுமை இ மூன்றும் – திரி:14/3
ஒட்டி வினை நலம் பார்ப்பானும் இ மூவர் – திரி:15/3
கூவல் குறை இன்றி தொட்டானும் இ மூவர் – திரி:16/3
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் – திரி:17/3
உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் – திரி:18/3
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/3
கல்லான் என்று எள்ளப்படுதலும் இ மூன்றும் – திரி:20/3
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் – திரி:21/3
பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் – திரி:22/3
பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் – திரி:23/3
காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் – திரி:24/3
வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் – திரி:25/3
சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் – திரி:26/3
சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை இ மூன்றும் – திரி:27/3
செவி குற்றம் பார்த்திருப்பானும் இ மூவர் – திரி:28/3
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் – திரி:29/3
என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் – திரி:30/3
தாளின் ஒரு பொருள் ஆக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:31/3
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/3
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/3
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் – திரி:35/3
காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் – திரி:36/3
தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இ மூன்றும் – திரி:37/3
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் – திரி:38/3
பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் – திரி:39/3
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் – திரி:40/3
நாள் நாளும் நட்டார் பெருக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:41/3
உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் – திரி:42/3
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் – திரி:43/3
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் – திரி:44/3
வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் – திரி:45/3
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் – திரி:46/3
நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் – திரி:47/3
கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் – திரி:48/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/3
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் – திரி:50/3
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் – திரி:52/3
பண்ணின் தெரியாதான் யாழ் கேட்பும் இ மூன்றும் – திரி:53/3
குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:54/3
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் – திரி:55/3
ஒழுக்கம் பெரு நெறி சேர்தல் இ மூன்றும் – திரி:56/3
நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் – திரி:57/3
துன்னிய சொல்லால் இனம் திரட்டல் இ மூன்றும் – திரி:58/3
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் – திரி:59/3
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் – திரி:60/3
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் – திரி:61/3
வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் – திரி:62/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:63/3
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் – திரி:64/3
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/3
கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் – திரி:66/3
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் – திரி:68/1
துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இ மூன்றும் – திரி:68/3
நெறி மாறி வந்த விருந்தும் இ மூன்றும் – திரி:69/3
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் – திரி:70/3
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் – திரி:71/3
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3
விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் – திரி:73/3
ஈக என்பவனை நகுவானும் இ மூவர் – திரி:74/3
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் – திரி:75/3
மாற்றம் மறுத்து உரைக்கும் சேவகனும் இ மூவர் – திரி:76/3
வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் – திரி:77/3
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் – திரி:81/3
கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இ மூன்றும் – திரி:82/3
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/3
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் – திரி:84/3
உள் பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இ மூன்றும் – திரி:85/3
விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் – திரி:87/3
இறந்து இன்னா சொல்லகிற்பானும் இ மூவர் – திரி:89/3
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் – திரி:90/3
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் – திரி:91/3
இறந்துரை காமுறுவானும் இ மூவர் – திரி:92/3
இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் – திரி:94/3
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:97/3
பெண்பால் கொழுநன் வழி செலவும் இ மூன்றும் – திரி:98/3
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் – திரி:99/3
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் – திரி:100/3
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் – திரி:101/3
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் – திரி:103/3
வரும் குற்றம் பாராத மன்னும் இ மூவர் – திரி:104/3
இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் – ஆசாரக்:2/3
தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் – ஆசாரக்:3/1
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென – ஆசாரக்:6/2
இவை எச்சில் இ நான்கு – ஆசாரக்:7/3
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/2
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/2
அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் – ஆசாரக்:43/3
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் – ஆசாரக்:49/1
கிடக்கையோடு இ ஐந்தும் என்ப தலை சென்றார்க்கு – ஆசாரக்:54/2
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் – ஆசாரக்:79/3
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் – பழ:73/1
ஓத நீர் வேலி உலகத்தார் இ நெறி – பழ:393/1
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு – சிறுபஞ்:7/2
இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே – சிறுபஞ்:39/3
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் – சிறுபஞ்:40/3
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த – சிறுபஞ்:62/2
வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் – சிறுபஞ்:74/3
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/3
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய – சிறுபஞ்:92/3
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் – ஏலாதி:29/3
இ திறத்த எஞ்சினார் பேர் – ஏலாதி:31/4
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/4
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் – ஏலாதி:37/3
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் – ஏலாதி:67/3
இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/4
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு – கைந்:11/4
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் – கைந்:23/3
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் – கைந்:40/3

மேல்


இஃது (32)

இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/11
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து – நற் 273/1
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ – நற் 332/1
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/8
என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி 60/9
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் – கலி 61/1
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு – கலி 62/1
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை – கலி 84/18
அன்னையோ இஃது ஒன்று – கலி 84/28
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர்பு ஒதுக்கம் போல் – கலி 88/10
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர் – கலி 107/1
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/2
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/8
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/2
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4

மேல்


இஃதோ (10)

இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ/ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை – குறு 295/3,4
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ/கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே – கலி 141/15,16
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ/ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 146/22
நல்லோர்க்கு ஒத்தனிர் நீயிர் இஃதோ/செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் – அகம் 26/19,20
சென்றார் வருவர் செறிதொடீஇ கார் இஃதோ
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/1,2
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ
வஞ்சினம் சொல்லி வலித்தார் வரு குறியால் – திணை50:24/1,2
மறைப்பேன்மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு – குறள்:117 1/1

மேல்


இகணை (1)

விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை/பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/1,2

மேல்


இகத்தந்தாய் (1)

இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7

மேல்


இகத்தர (1)

என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9

மேல்


இகந்த (2)

மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த/காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் – பரி 31/1

மேல்


இகந்தவை (1)

நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/18

மேல்


இகந்தன்றும் (2)

இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 244
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6

மேல்


இகந்தன்றே (1)

செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே – குறு 219/3

மேல்


இகந்தன (1)

இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் – மலை 86

மேல்


இகந்தனர் (2)

இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் – அகம் 113/12
மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து – அகம் 333/13

மேல்


இகந்தார் (2)

சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி – கார்40:35/1
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட – கள40:11/1

மேல்


இகந்தாளை (1)

இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36

மேல்


இகந்தாளோ (1)

ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15

மேல்


இகந்தானும் (1)

என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் – திரி:30/3

மேல்


இகந்திருந்த (1)

முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல – சிறு 40

மேல்


இகந்து (34)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க – மது 13
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – மலை 262
யாரையோ என்று இகந்து நின்றதுவே – நற் 250/10
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து/அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/7,8
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/27
நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய – பதி 15/33
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து – பதி 22/5
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/10
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து/ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி – அகம் 39/5,6
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/3
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
எல்லை இகந்து ஒருவுவார் – நாலடி:4 3/4
கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே – இனிய40:29/1
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – குறள்:12 3/1
உவந்து உறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்து உறைவர் – குறள்:113 10/1
வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் – திரி:70/2,3
குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம் – ஆசாரக்:17/1
இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும் – ஆசாரக்:50/3
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து
நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை – பழ:263/2,3

மேல்


இகந்துழி (1)

இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/2

மேல்


இகந்தேகல் (1)

என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல்
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு – திணை150:132/3,4

மேல்


இகந்தோய் (1)

பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய்/நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி மேல்


இகப்ப (2)

அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப/யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/11,12

மேல்


இகல் (45)

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் – மது 58
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் – பட் 72
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் – பதி 72/1
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/24
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட – கலி 48/7
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/15
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல – கலி 108/1
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/12
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு – அகம் 0/4
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/19
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/5
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர – திணை150:94/2
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – குறள்:49 1/1
இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:65 7/2
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் – குறள்:70 1/2
இகல் என்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகல் என்னும் – குறள்:86 1/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி – குறள்:86 2/1
இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா – குறள்:86 3/1
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகல் என்னும் – குறள்:86 4/1
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே – குறள்:86 5/1
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் – குறள்:86 7/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – குறள்:86 9/1
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா – பழ:237/3
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/2

மேல்


இகலன் (2)

இகலன் வாய் துற்றிய தோற்றம் அயலார்க்கு – கள40:28/4
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த – கள40:42/2

மேல்


இகலாட்டி (1)

இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் – கலி 108/7

மேல்


இகலான் (1)

இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் – குறள்:86 10/1

மேல்


இகலி (4)

குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி/முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 75/23
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற – கலி 105/48
இகலி பொருள் செய்ய எண்ணியக்கால் என் ஆம் – பழ:312/3

மேல்


இகலிய (1)

விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/40

மேல்


இகலிற்கு (1)

இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை – குறள்:86 8/1

மேல்


இகலின் (6)

இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
இகலின் எழுந்தவர் ஓட்டு இன்னா இன்னா – இன்னா40:8/3
இகலின் மிக இனிது என்பவன் வாழ்க்கை – குறள்:86 6/1
இகலின் வலியாரை எள்ளி எளியார் – பழ:384/1
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2

மேல்


இகலினர் (1)

இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10

மேல்


இகலினால் (1)

புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால்
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ – பழ:115/2,3

மேல்


இகலும் (1)

இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6

மேல்


இகலே (2)

என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/9
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9

மேல்


இகலொடு (1)

பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு/செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும் – திரு 131,132

மேல்


இகவற்க (1)

ஈர்ஆறு நாளும் இகவற்க என்பதே – ஆசாரக்:42/2

மேல்


இகவா (4)

இழைத்த நாள் எல்லை இகவா பிழைத்து ஒரீஇ – நாலடி:1 6/1
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் – திணை150:135/3
இகவா ஆம் இல் இறப்பான்கண் – குறள்:15 6/2
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா – குறள்:87 9/1

மேல்


இகவாதவரை (1)

இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி – பழ:176/3

மேல்


இகவாமை (1)

இழைத்தது இகவாமை சாவாரை யாரே – குறள்:78 9/1

மேல்


இகவாய் (1)

நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி – கலி 79/21

மேல்


இகவார் (1)

உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் – ஆசாரக்:75/1

மேல்


இகவான் (1)

பணி இகவான் சால பணிந்து – திணை150:135/4

மேல்


இகழ் (6)

காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ – பெரும் 393
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/9
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/13
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க – புறம் 40/6

மேல்


இகழ்க (1)

தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க
என்னை அவரொடு பட்டது புன்னை – நாலடி:12 7/1,2

மேல்


இகழ்ச்சி (1)

நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் – குறள்:100 5/1

மேல்


இகழ்ச்சியின் (1)

இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – குறள்:54 9/1

மேல்


இகழ்தல் (3)

சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் – புறம் 301/11
எள்ளற்பொருளது இகழ்தல் ஒருவனை – நான்மணி:50/1

மேல்


இகழ்தலின் (1)

இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல – நாலடி:22 9/3

மேல்


இகழ்ந்த (2)

இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த – அகம் 306/11
எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை – நாலடி:6 8/2

மேல்


இகழ்ந்ததன் (1)

இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13

மேல்


இகழ்ந்தமை (1)

தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று – நாலடி:6 8/1

மேல்


இகழ்ந்தவன் (1)

சொல் என்று கொள்ளாது இகழ்ந்தவன் மெல்ல – நாலடி:26 3/2

மேல்


இகழ்ந்தவை (1)

இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை – சிறுபஞ்:80/2

மேல்


இகழ்ந்தனரே (1)

ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே/ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/2,3

மேல்


இகழ்ந்தனனே (1)

செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே/ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/1,2

மேல்


இகழ்ந்தார் (2)

முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார்
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு – ஆசாரக்:22/2,3
நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும் – சிறுபஞ்:53/3

மேல்


இகழ்ந்தார்க்கு (1)

இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் – குறள்:54 8/2

மேல்


இகழ்ந்தார்க்கும் (1)

இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே – நாலடி:24 5/3

மேல்


இகழ்ந்தாரே (1)

இகழ்ந்தாரே அன்றோ எமர் – கலி 112/14

மேல்


இகழ்ந்து (9)

இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
எள்ளி பிறரை இகழ்ந்து உரையார் தள்ளியும் – நாலடி:16 7/2
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/3
புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன் – நான்மணி:22/1
எளியர் இவர் என்று இகழ்ந்து உரையாராகி – இனிய40:29/3
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த – திணை150:146/2
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் – குறள்:106 7/1
நோக்குமின் என்று இகழ்ந்து நொவ்வியார்கை விடுதல் – பழ:315/2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து – பழ:325/1

மேல்


இகழ்ந்தோர் (1)

ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10

மேல்


இகழ்ப (2)

என்னானும் வேண்டுப என்று இகழ்ப என்னானும் – நாலடி:16 9/2
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் – நான்மணி:63/2

மேல்


இகழ்வார் (4)

புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – குறள்:6 9/1
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – குறள்:16 1/2
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை – குறள்:97 6/2
இளைது என்று பாம்பு இகழ்வார் இல் – பழ:383/4

மேல்


இகழ்வாரை (2)

தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க – நாலடி:12 7/1
இகழ்வாரை நோவது எவன் – குறள்:24 7/2

மேல்


இகழ்வானேல் (1)

தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2

மேல்


இகழ்வு (2)

இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் – புறம் 216/6
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19

மேல்


இகழ்வோன் (1)

இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 4/15

மேல்


இகழப்படுவர் (1)

இனத்தால் இகழப்படுவர் புனத்து – நாலடி:18 10/2

மேல்


இகழல் (1)

காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் – திரி:47/4

மேல்


இகழா (3)

இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 4/15
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா/நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 25/12

மேல்


இகழாது (2)

அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க – ஆசாரக்:48/2

மேல்


இகழாமை (2)

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் – குறள்:90 1/1
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் – குறள்:96 3/1

மேல்


இகழார் (3)

காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் – நாலடி:14 6/2
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற – குறள்:70 8/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/2

மேல்


இகழாரே (1)

இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே
தந்திரத்து வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:34/3,4

மேல்


இகழின் (3)

இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
இகழின் இழுக்கம் தரும் – ஆசாரக்:84/4
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் – சிறுபஞ்:50/2

மேல்


இகழினும் (1)

இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் – பரி 20/89

மேல்


இகழுநர் (7)

இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு – மலை 73
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – மலை 482
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12
இகழுநர் இசையொடு மாய – புறம் 21/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை – புறம் 56/13
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே – புறம் 213/18
இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் – கார்40:5/1

மேல்


இகழும் (1)

பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் – திரி:94/2

மேல்


இகன்மை (1)

இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா – ஐந்70:44/2

மேல்


இகா (1)

கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா/அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி மேல்


இகு (15)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய – நற் 121/10
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை – குறு 264/1
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று – அகம் 137/7
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/9
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1

மேல்


இகுக்கும் (3)

செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும்/கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/11,12
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/14

மேல்


இகுத்த (3)

இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன – கலி 95/11
இலங்கு வளை செறியா இகுத்த நோக்கமொடு – அகம் 39/17
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் – புறம் 143/13

மேல்


இகுத்தந்து (1)

பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59

மேல்


இகுத்தரும் (1)

ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் – பரி 24/2

மேல்


இகுத்து (6)

கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் – மலை 391
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து/ஒய்யென இறைஞ்சியோளே மாவின் – அகம் 86/28,29
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து/அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/14,15
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9

மேல்


இகுதரு (3)

மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால் – கலி 138/1
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – அகம் 299/15

மேல்


இகுதரும் (2)

இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என – சிறு 28
நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும்/கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி மேல்


இகுப்ப (3)

மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப/கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 532,533
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் – பதி 90/20
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13

மேல்


இகுப்பத்து (1)

இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 367

மேல்


இகுப்பவும் (1)

முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1

மேல்


இகுபு (2)

வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் – கலி 33/20

மேல்


இகுவன (1)

இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18

மேல்


இகுவு (1)

நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் – ஐங் 465/1

மேல்


இகுளை (15)

வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர் – நற் 64/9
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ – நற் 332/1
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/4
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை-வயின் – ஐங் 467/2
வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் – கலி 42/8
நல்லாய் இகுளை கேள் – கலி 64/23
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி – அகம் 138/1
எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர் – அகம் 201/12
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே – அகம் 359/5
இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை/அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/2,3
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் – திணை150:109/1

மேல்


இகுளைக்கு (1)

வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2

மேல்


இகூஉ (1)

இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ/புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/3,4

மேல்


இங்க (2)

ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க/உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர – புறம் 283/8,9
இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து – கள40:21/1

மேல்


இங்கண் (3)

தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண்
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் – திணை150:30/2,3
எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண்
குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே – திணை150:127/2,3
தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண்
உளர உளர உவன் ஓடி சால – திணை150:136/2,3

மேல்


இங்கு (2)

அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/3

மேல்


இங்குலிக (1)

இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:7/2

மேல்


இங்கே (1)

கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11

மேல்


இச்சத்து (1)

புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து – பரி 7/37

மேல்


இசை (271)

எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள – திரு 270
இன களமர் இசை பெருக – பொரு 194
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை/நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு – சிறு 125,126
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 268
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து – பெரும் 438
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 8
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு – மது 90
இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 121
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 205
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை/தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் – மது 209,210
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப – மது 360
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை/மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 363,364
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 538
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே – மது 543
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் – மது 618
பெரிய கற்று இசை விளக்கி – மது 767
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 771
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை/நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் – நெடு 99,100
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை/அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 110,111
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 121
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 39
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 70
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 82
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை/இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 296,297
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை/நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 324,325
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட – மலை 388
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல் – மலை 540
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை/கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – நற் 62/1,2
முழவு இசை புணரி எழுதரும் – நற் 67/11
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை/புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/9,10
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப – நற் 163/4
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் – நற் 170/6
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/7
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/9
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய – நற் 253/6
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப – நற் 267/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/6
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க – நற் 381/8
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/3
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை/இமயமும் துளக்கும் பண்பினை – குறு 158/4,5
இன் இசை உருமின முரலும் – குறு 200/6
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
கறங்கு இசை அருவி வீழும் – ஐங் 395/5
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை/கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/5,6
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் – பதி 11/23
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ – பதி 14/21
நெடியோன் அன்ன நல் இசை/ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/39,40
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை/திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/10,11
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/6
எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே – பதி 38/2
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/12
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை/ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/12,13
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/4
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் – பதி 67/2
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/4
நிலவரை நிறீஇய நல் இசை/தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே – பதி 80/16,17
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை/நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் நின்னே – பதி 82/15,16
நனவில் பாடிய நல் இசை/கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே – பதி 85/12,13
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை/வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/49,50
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப – பதி 92/10
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் – பரி 8/22
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் – பரி 8/99
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் – பரி 9/12
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி – பரி 19/63
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ – கலி 16/8
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 105/72
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/13
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
யாண்டும் உடையேன் இசை/ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 4/14
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் – அகம் 14/20
இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/21
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை/கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/1,2
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே – அகம் 45/12
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ – அகம் 58/1
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை/புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் – அகம் 64/15,16
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/3
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை/வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று – அகம் 78/15,16
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக – அகம் 82/2
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை/தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/3,4
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை/அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/14,15
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை/சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/4,5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை/நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/15,16
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை/வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/8,9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/7
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை/மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/14,15
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை/பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் – அகம் 227/16,17
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை/விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/11,12
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை/முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 233/7,8
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/16
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் – அகம் 253/7
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 253/19
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி – அகம் 264/9
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன் – அகம் 266/10
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை – அகம் 266/18
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் – அகம் 269/5
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் – அகம் 296/10
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/16
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/12
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை/களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/6,7
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து – அகம் 332/8
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ – அகம் 342/10
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை/நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய – அகம் 345/5,6
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை/ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/6,7
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/15
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/9
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 396/3
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை/தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/16,17
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/16
பின் பிறர் இசை நுவலாமை – புறம் 22/32
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை/மலர் தலை உலகத்து தோன்றி – புறம் 24/34,35
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/26
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் – புறம் 56/10
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே – புறம் 58/19
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி – புறம் 70/10
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் – புறம் 102/6
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/3
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/8
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
வாயார நின் இசை நம்பி – புறம் 136/17
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை/கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/2,3
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு – புறம் 158/27
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/10
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை/படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் – புறம் 201/3,4
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே – புறம் 213/13
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/5
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை/அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/11,12
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/7
கெடு இல் நல் இசை சூடி – புறம் 221/12
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/6
இன் இசை பறையொடு வென்றி நுவல – புறம் 225/10
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை/விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/7,8
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/14
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/9
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/5
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ – புறம் 282/10
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி – புறம் 369/23
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
கதழ் இசை வன்கணினர் – புறம் 377/27
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் – புறம் 379/2
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/11
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக – புறம் 386/9
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை – புறம் 389/6
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை/யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் – புறம் 396/28,29
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை/கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/12,13
இனியார் தோள் சேரார் இசை பட வாழார் – நாலடி:34 8/3
மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு – நான்மணி:15/2
இப்பால் உலகின் இசை நிறீஇ உப்பால் – நான்மணி:27/4
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் – நான்மணி:59/1
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு – நான்மணி:102/3
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/2
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ – கார்40:28/1
இளமை கொணர இசை – திணை150:85/4
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை – திணை150:130/1
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது – குறள்:24 1/1
வசை என்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசை என்னும் – குறள்:24 8/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள்:24 9/1
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய – குறள்:24 10/1
சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் – குறள்:78 7/1
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர் – குறள்:101 3/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து – பழ:6/1
இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் – பழ:40/2
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3
பின்னும் பிழைப்ப பொறுப்பவோ இன் இசை
யாழின் வண்டு ஆர்க்கும் புனல் ஊர ஈனுமோ – பழ:221/2,3
ஏற்றார்கட்கு எல்லாம் இசை நிற்ப தாம் உடைய – பழ:318/1
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் – சிறுபஞ்:46/2
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற – சிறுபஞ்:54/2

மேல்


இசை-கொல் (1)

தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/10

மேல்


இசைக்கு (1)

வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18

மேல்


இசைக்கும் (27)

வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/3
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
மென்மெல இசைக்கும் சாரல் – நற் 176/10
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும்/நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/3,4
குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும்/ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/8,9
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும்/பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/1,2
இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு – குறு 139/5
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும்/இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/3,4
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/7
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும்/தொண்டி அன்ன பணை தோள் – ஐங் 171/2,3
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள – பதி 81/5
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து – கலி 92/21
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும்/கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/4,5
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 87/10
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும்/வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – அகம் 94/11,12
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும்/தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/8,9
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் – புறம் 370/8
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும்/விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/1,2
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை – பழ:195/4

மேல்


இசைத்-தொறும் (1)

பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும்/போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு – அகம் 283/7,8

மேல்


இசைத்தல் (1)

இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் – ஏலாதி:16/2

மேல்


இசைத்தலின் (1)

தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின்/தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/24,25

மேல்


இசைத்தன்றால் (1)

விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10

மேல்


இசைத்தன (1)

பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன/நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி மேல்


இசைத்து (4)

நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 109/2
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8

மேல்


இசைதர (1)

இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21

மேல்


இசைதொறும் (1)

இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி – நாலடி:6 10/3

மேல்


இசைந்த (1)

இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் – நாலடி:19 7/1

மேல்


இசைந்தாரும் (1)

இளமை இசைந்தாரும் இல்லை வளமையில் – நான்மணி:76/3

மேல்


இசைப்ப (13)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 120
குறு நீர் கன்னல் இனைத்து என்று இசைப்ப/மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை – முல் 58,59
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப/குருகு நரல மனை மரத்தான் – மது 267,268
வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப/இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 671,672
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப/மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/5,6
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/29
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப/கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின் – அகம் 62/7,8
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப/தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ – அகம் 274/9,10
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப/கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/17,18
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப/படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/6,7
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப/நூல் அரி மாலை சூடி காலின் – புறம் 284/2,3
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப/செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/1,2

மேல்


இசைப்பவும் (2)

தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும்/கொளை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 66/23

மேல்


இசைப்பின் (3)

எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின்/பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/7,8
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின்/பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/41,42
யாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனா – புறம் 387/15

மேல்


இசைப்பு (1)

மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் – ஆசாரக்:91/1,2

மேல்


இசைமை (1)

சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 13/14

மேல்


இசைய (4)

இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 80
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் – அகம் 52/4
இன் இசைய விறல் வென்றி – புறம் 380/4

மேல்


இசையா (4)

இசையின் இசையா இன் பாணித்தே – குறு 291/3
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி – புறம் 400/4
இசையா ஒரு பொருள் இல் என்றல் யார்க்கும் – நாலடி:12 1/1
சென்று இசையா ஆகும் செவிக்கு – நாலடி:26 7/4

மேல்


இசையாத (1)

இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி – ஆசாரக்:50/2

மேல்


இசையாது (2)

இசையும் எனினும் இசையாது எனினும் – நாலடி:16 2/1
ஈதல் இசையாது இளமை சேண் நீங்குதலால் – நாலடி:19 1/1

மேல்


இசையாது-கொல்லோ (1)

இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/7

மேல்


இசையாதுஎனினும் (2)

ஈதல் இசையாதுஎனினும் இரவாமை – நாலடி:10 5/3
இசையாதுஎனினும் இயற்றி ஓர் ஆற்றால் – நாலடி:20 4/1

மேல்


இசையார் (1)

நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார்
இல்லம் புகாஅர் விடல் – ஆசாரக்:99/2,3

மேல்


இசையின் (6)

இசையின் இசையா இன் பாணித்தே – குறு 291/3
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி – பரி 2/5
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் – அகம் 89/5
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை – முது:6 8/1

மேல்


இசையினர் (1)

பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர்/விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து – பரி மேல்


இசையினென் (1)

செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென – அகம் 14/15

மேல்


இசையுங்கால் (1)

அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால்
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/2,3

மேல்


இசையும் (5)

இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும் – நற் 214/1
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 7/78
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/10
இசையும் எனினும் இசையாது எனினும் – நாலடி:16 2/1
இசையும் இனிய செவிக்கு – குறள்:120 9/2

மேல்


இசையே (3)

இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 95
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 111
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266

மேல்


இசையேன் (1)

இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67

மேல்


இசையொடு (2)

ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று – பரி 23/14
இகழுநர் இசையொடு மாய – புறம் 21/12

மேல்


இசையொடும் (1)

இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி – அகம் 66/1

மேல்


இசைவ (1)

இசைவ கொடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் – பழ:24/1

மேல்


இசைவு (1)

இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி – ஆசாரக்:50/2

மேல்


இசைஇ (1)

இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர – புறம் 374/7

மேல்


இஞ்சி (14)

இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் – மது 289
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி/அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 19,20
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி/உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 92,93
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 126
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி/நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/1,2
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி/அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/10,11
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/2
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – அகம் 195/3
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் – புறம் 350/2
இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும் – பழ:154/1

மேல்


இட்ட (50)

குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் – பெரும் 295
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் – மது 408
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட/நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப – மது 597,598
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய – மலை 98
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 316
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் – மலை 456
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் – நற் 142/4
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/9
கானல் இட்ட காவல் குப்பை – நற் 331/3
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/4
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட/மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/2,3
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் – குறு 241/5
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட/அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/4,5
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட/நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் – குறு 330/2,3
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட/கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை – பதி 30/22,23
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/13
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/23
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட/கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் – அகம் 329/11,12
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே – புறம் 43/23
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட/பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் – புறம் 61/3,4
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல – புறம் 114/3
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/4
தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே – புறம் 130/7
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/5
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் – புறம் 262/2
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே – நாலடி:22 6/3
அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் – நாலடி:29 1/1
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா – இன்னா40:19/2
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட
தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி – கார்40:26/1,2
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/1,2
விலையாலும் இட்ட குறியை உலையாது – திணை150:152/2
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – குறள்:104 8/1
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – குறள்:126 10/1
தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1
நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு – பழ:48/4
குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு – பழ:204/4
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய – சிறுபஞ்:92/3

மேல்


இட்டதே (1)

எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே
தொன்மை உடையார் தொடர்பு – நாலடி:22 6/3,4

மேல்


இட்டவன் (1)

மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/14

மேல்


இட்டார் (2)

உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் – சிறுபஞ்:39/1
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் – சிறுபஞ்:39/2

மேல்


இட்டார்க்கு (1)

இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 20/57

மேல்


இட்டாளே (1)

நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே/கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் – பரி மேல்


இட்டான் (2)

சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான் – நான்மணி:0/5

மேல்


இட்டிகை (3)

இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை/புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/6,7
இட்டிகை தீற்றுபவர் – பழ:158/4

மேல்


இட்டிதுஆயினும் (1)

ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை – குறள்:48 8/1

மேல்


இட்டிய (1)

இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/2

மேல்


இட்டு (40)

கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை – மது 482
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு/ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 562,563
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு/தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி – நெடு 76,77
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு/காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து – நெடு 133,134
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று – நற் 65/2
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு/அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/5,6
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு/சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/2,3
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/3
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு/உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/11,12
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு/அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/5,6
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
நெஞ்சம் பிளந்து இட்டு நேரார் நடுவண் தன் – கலி 101/19
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு/குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம் – கலி 103/43,44
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு – கலி 144/66
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு/எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/11,12
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் – அகம் 80/2
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/18
எனக்கு தாய் ஆகியாள் என்னை ஈங்கு இட்டு
தனக்கு தாய் நாடியே சென்றாள் தனக்கு தாய் – நாலடி:2 5/1,2
பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் – நாலடி:5 8/3
ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு
நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து – நாலடி:11 2/3,4
இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது – நாலடி:29 8/1
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் – நாலடி:39 8/2
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு – நாலடி:40 3/3
பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை – நான்மணி:97/3
பரந்த திறலாரை பாசி மேல் இட்டு
கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த – பழ:34/1,2
விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு
வராஅஅல் வாங்குபவர் – பழ:302/3,4
அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய – பழ:379/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் – சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/4
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த – சிறுபஞ்:107/2

மேல்


இட்டும் (3)

கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும்/உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும் – பதி 90/20,21
இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் – புறம் 188/4
வாய் மூடி இட்டும் இருப்பவோ மாணிழாய் – ஐந்70:51/3

மேல்


இட (16)

விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட/நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/7,8
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/5
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/13
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த – புறம் 52/14
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில – புறம் 347/1
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3
இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் – நாலடி:39 8/3
தொடி இட ஆற்றா தொலைந்த தோள் நோக்கி – கார்40:6/1
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3

மேல்


இட-வயின் (4)

இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ – சிறு 35
தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 16
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 181
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5

மேல்


இடக்கும் (1)

பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும்/அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/6,7

மேல்


இடங்கர் (1)

உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி – மலை 211

மேல்


இடங்கரும் (1)

கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257

மேல்


இடங்கழியாளர் (1)

இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:11/3

மேல்


இடத்த (1)

பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – குறள்:30 2/1

மேல்


இடத்தது (1)

சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1

மேல்


இடத்தர் (1)

சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8

மேல்


இடத்தார் (1)

வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் – பழ:98/1

மேல்


இடத்தால் (1)

சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ – குறள்:43 2/1

மேல்


இடத்தான் (3)

அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
கருதி இடத்தான் செயின் – குறள்:49 4/2
எண்ணி இடத்தான் செயின் – குறள்:50 7/2

மேல்


இடத்தானே (1)

விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10

மேல்


இடத்து (42)

ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து – பெரும் 419
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஒழித்த – பெரும் 491
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து என – மலை 386
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் – குறு 225/3
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/7
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
சென்று இரப்பர் ஓர் இடத்து கூழ் எனின் செல்வம் ஒன்று – நாலடி:1 1/3
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/2
குலம் தலைப்பட்ட இடத்து – நாலடி:16 10/4
செல்லா இடத்து சினம் – நான்மணி:86/4
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:21/3
நம்மின் பிரிந்த இடத்து – ஐந்50:39/4
தெரிவார் யார் தேரும் இடத்து – திணை50:12/4
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து – திணை150:145/4
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து – குறள்:25 10/2
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து
காக்கின் என் காவாக்கால் என் – குறள்:31 1/1,2
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – குறள்:49 10/2
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – குறள்:75 6/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள்:77 2/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – குறள்:77 2/1,2
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து – குறள்:88 9/2
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து
மண் பகையின் மாண தெறும் – குறள்:89 3/1,2
பீடு அழிய வந்த இடத்து – குறள்:97 8/2
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – குறள்:113 4/2
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் – குறள்:116 3/2
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – குறள்:129 5/2
இளம் கிளைகள் உண்ணும் இடத்து – ஆசாரக்:40/3
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:60/3
அளவளாவு இல்லா இடத்து – ஆசாரக்:68/4
நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:72/3
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் – பழ:336/1
காப்பர் கருதும் இடத்து – சிறுபஞ்:52/4
பாடு இறப்ப பன்னும் இடத்து – ஏலாதி:41/4

மேல்


இடத்துக்கண் (1)

தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் – ஆசாரக்:69/2

மேல்


இடத்தும் (17)

இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் – நாலடி:10 1/1
செல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் செய்வன – நாலடி:15 9/1
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் – நாலடி:15 9/2
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 10/1
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும்
கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் – நாலடி:19 5/1,2
வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் – நாலடி:33 9/1
அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் – நாலடி:38 10/3
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை – நான்மணி:92/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும்
இல் அதனின் தீய பிற – குறள்:31 2/1,2
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா – குறள்:74 6/1
ஒற்கம் தாம் உற்ற இடத்தும் உயர்ந்தவர் – பழ:119/1
பல் நாளும் நின்ற இடத்தும் கணி வேங்கை – பழ:120/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு – சிறுபஞ்:100/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு – சிறுபஞ்:100/1
எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி – சிறுபஞ்:100/2
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை – ஏலாதி:12/3
ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் – ஏலாதி:62/2

மேல்


இடத்துள் (1)

இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால் – பழ:235/3

மேல்


இடத்தே (1)

உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் – நாலடி:11 10/2

மேல்


இடத்தொடு (1)

வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம் – ஆசாரக்:82/1

மேல்


இடந்த (1)

ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் – திணை150:122/2

மேல்


இடந்திட்ட (1)

ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை – திணை50:4/1

மேல்


இடந்து (5)

செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து/இருள் போழும் கொடி மின்னால் – பரி 101/25
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5

மேல்


இடப்ப (1)

முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/5

மேல்


இடப்பட்ட (1)

உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35

மேல்


இடபம் (1)

இடபம் என கொண்டு தாம் – கைந்:36/4

மேல்


இடம் (83)

கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 245
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 533
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து – நற் 251/10
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – நற் 352/8
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
வேங்கை விரிவு இடம் நோக்கி – கலி 38/25
காக்கும் இடம் அன்று இனி – கலி 63/4
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/50
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/34
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் – கலி 144/45
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/2
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி – அகம் 58/12
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் – அகம் 113/12
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ – அகம் 127/15
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது – அகம் 155/10
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/7
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப – புறம் 8/3
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/20
பொய்யா எழிலி பெய்வு இடம் நோக்கி – புறம் 173/5
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/6
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/4
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/8
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி – புறம் 260/27
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி – புறம் 362/21
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் – புறம் 366/22
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/8
உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல – நாலடி:10 1/2
இடம் பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் – நாலடி:12 6/1
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் – நாலடி:25 1/1
இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய – நாலடி:30 10/2
கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு – இன்னா40:36/4
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை – கார்40:33/3
என்கொலோ சேக்கும் இடம் – ஐந்50:40/4
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின – ஐந்70:41/1
விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் – திணை50:16/4
வலம் கொண்டாள் கொண்டாள் இடம் – திணை150:9/4
தான் நாற தாழ்ந்த இடம் – திணை150:29/4
ஏழை மான் நோக்கி இடம் – திணை150:44/4
ஏழை நுளையர் இடம் – திணை150:59/4
இறந்து கண் ஆடும் இடம் – திணை150:80/4
இருந்து உறங்கி வீயும் இடம் – திணை150:91/4
செய்யும் இடம் அறியாய் சேர்ந்தாய் நின் பொய்ம்மொழிக்கு – திணை150:133/3
நையும் இடம் அறிந்து நாடு – திணை150:133/4
இடம் கண்ட பின் அல்லது – குறள்:50 1/2
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் – குறள்:50 8/1
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை – குறள்:83 1/1
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1
திருநுதற்கு இல்லை இடம் – குறள்:113 3/2
வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம்
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி – ஆசாரக்:82/1,2
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி – ஆசாரக்:82/2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் – பழ:216/2
உய்வதற்கு உய்யா இடம் – பழ:280/4
இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி – பழ:304/2
இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய – சிறுபஞ்:4/2
இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் – ஏலாதி:7/1
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட – ஏலாதி:8/2

மேல்


இடம்-தொறும் (2)

தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும்/காமர் பொருள்_பிணி போகிய – குறு 255/6,7
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் – அகம் 171/11

மேல்


இடம்-மன் (1)

இடம்-மன் தோழி எ நீரிரோ எனினே – குறு 219/7

மேல்


இடம்பட்ட (1)

குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து – மலை 368

மேல்


இடம்பட (1)

மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட/புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி மேல்


இடம்படல் (1)

இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/29

மேல்


இடம்படுத்த (3)

இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி – அகம் 194/2
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை – பழ:39/3

மேல்


இடம்படுத்து (1)

மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை – நற் 209/1

மேல்


இடம் (1)

பாக்கம் இது எம் இடம் – ஐந்50:12/4

மேல்


இடமுடைய (1)

இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய
வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர் – நாலடி:30 10/2,3

மேல்


இடமே (1)

இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12

மேல்


இடர் (18)

குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து – மலை 368
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம் – நற் 196/3
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று – குறு 400/1
இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட – நாலடி:12 3/3
எய்தி இடர் உற்றவாறு – ஐந்50:26/4
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் – ஆசாரக்:13/2
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் – ஆசாரக்:36/2
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் – பழ:26/2
முன் இன்னார்ஆயினும் மூடும் இடர் வந்தால் – பழ:66/1
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து – பழ:74/3
சிதையும் இடர் ஆய்விடும் – பழ:227/4
இனியாரை உற்ற இடர் தீர் உபாயம் – பழ:236/1
இடர் இன்றி ஏமார்ந்திருந்தாரே என்றும் – பழ:255/3
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி – பழ:358/3
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா – சிறுபஞ்:12/1
இடர் தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினம் சேராமை – ஏலாதி:4/1
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று – ஏலாதி:15/4
இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று – ஏலாதி:66/4

மேல்


இடர்க்கண் (1)

பெரியார் பெருமை பெரிதே இடர்க்கண்
அரியார் எளியர் என்று ஆற்றா பரிவாய் – திணை150:110/1,2

மேல்


இடர்ப்பட்ட (1)

உற்று இடர்ப்பட்ட பொழுதின்கண் தேற்றம் – பழ:228/2

மேல்


இடர்ப்படார் (1)

இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார்
செய்வது செய்தல் இனிது – இனிய40:24/3,4

மேல்


இடர்ப்படுத்து (1)

தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3

மேல்


இடர்ப்படுப்பது (2)

புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை – பழ:277/3
இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் – பழ:277/4

மேல்


இடர்ப்பாடு (2)

இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து – குறள்:63 4/2
தெற்ற பகைவர் இடர்ப்பாடு கண்டக்கால் – பழ:313/1

மேல்


இடரா (1)

இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:145/3

மேல்


இடரிய (2)

இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/25
இடரிய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த மைந்தர் – கள40:34/1

மேல்


இடரினால் (1)

எய்த உரையான் இடரினால் எய்தி – பழ:388/2

மேல்


இடல் (3)

மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 5/1
சூட்டு அறுத்து வாயில் இடல் – பழ:329/4

மேல்


இடவது (1)

அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3

மேல்


இடறி (2)

அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் – அகம் 328/4
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி/நீறு ஆடிய நறும் கவுள – புறம் 387/5,6

மேல்


இடறிய (2)

எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் – பதி 65/1
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல – புறம் 73/7

மேல்


இடன் (27)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி – பெரும் 462
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 239
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/2
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் – பதி 32/6
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 66/2
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி – கலி 126/1
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் – புறம் 251/1
இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் – நாலடி:39 4/3
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா – இன்னா40:11/2
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் – குறள்:22 8/1
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – குறள்:50 3/1
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து – குறள்:50 4/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள்:69 7/1
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 10/1

மேல்


இடனால் (1)

களையும் இடனால் பாக உளை அணி – அகம் 64/1

மேல்


இடனும் (1)

இடனும் வலனும் நினையினிர் நோக்கி – மலை 266

மேல்


இடனே (2)

நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23

மேல்


இடனொடு (1)

பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – குறள்:68 5/1

மேல்


இடா (1)

போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா/ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப – கலி மேல்


இடார் (1)

கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார்
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் – ஆசாரக்:94/1,2

மேல்


இடாஅ (4)

இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/10
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ/கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் – புறம் 3/9,10

மேல்


இடாஅது (1)

தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது/அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 91,92

மேல்


இடாஅய் (1)

கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது – சிறுபஞ்:94/3

மேல்


இடி (42)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் – மலை 512
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
இடி_கரை பெரு மரம் போல – குறு 368/7
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/4
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப – பரி 4/19
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/82
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் – அகம் 77/5
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை – அகம் 134/9
கருவி கார் இடி இரீஇய – அகம் 139/18
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி/கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 309/13,14
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
இடி என முழங்கும் முரசின் – புறம் 17/39
உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே – கார்40:3/3
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை – கார்40:6/3
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/2
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:8/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:22/5
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:41/4
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி – ஐந்70:20/2
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – குறள்:61 7/1

மேல்


இடி_கரை (2)

நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை/கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/3,4
இடி_கரை பெரு மரம் போல – குறு 368/7

மேல்


இடிக்கும் (6)

கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/6
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக – குறு 58/1
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும்/கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/1,2
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை – அகம் 141/18
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே – குறள்:45 7/1

மேல்


இடிஞ்சிலும் (1)

திரியும் இடிஞ்சிலும் நெய்யும் சார்வு ஆக – பழ:219/1

மேல்


இடித்த (2)

பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை – குறு 238/1

மேல்


இடித்தல் (1)

மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு – குறள்:79 4/2

மேல்


இடித்து (16)

உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 172
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து/வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/21,22
வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து/மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து – பரி 15/1
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/19
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து/அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/10,11
இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/2
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் – நாலடி:16 6/2
அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி – கள40:6/2
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி – ஐந்50:4/2
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – குறள்:80 5/1

மேல்


இடித்து_இடித்து (1)

கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து/பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே – குறு 270/3,4

மேல்


இடிந்தக்கால் (1)

மாடம் இடிந்தக்கால் மற்றும் எடுப்பது ஓர் – பழ:96/1

மேல்


இடிப்ப (1)

பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் – திணை50:3/2

மேல்


இடிப்பது (1)

இடிப்பது போலும் எழில் வானம் நோக்கி – ஐந்70:18/3

மேல்


இடிப்பாரை (1)

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் – குறள்:45 8/1

மேல்


இடிப்பினும் (1)

கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8

மேல்


இடிப்பு (1)

இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3

மேல்


இடிய (1)

இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு – கலி 140/10

மேல்


இடியும் (2)

இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் – அகம் 374/7
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன – ஐந்50:3/1

மேல்


இடியூஉ (1)

மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே – ஐங் 423/1

மேல்


இடியொடு (1)

இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/4

மேல்


இடினும் (1)

எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1

மேல்


இடீஇ (1)

ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ/நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி மேல்


இடு (49)

இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 27
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி – நற் 362/8
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/4
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் – குறு 205/5
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந – பதி 32/8
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/78
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக – பரி 20/33
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் – பரி 20/76
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் – கலி 12/1
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/10
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 110/3
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/21
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல – புறம் 273/6
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை – புறம் 314/3
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க – நாலடி:5 9/1
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் – நாலடி:7 6/3
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த – ஐந்50:48/1
ஊர் இடு கவ்வை ஒழித்து – ஐந்70:35/4
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும் – குறள்:56 2/1
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1

மேல்


இடு-தோறும் (1)

குய் இடு-தோறும் ஆனாது ஆர்ப்ப – பதி 21/11

மேல்


இடு-மார் (1)

இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார்/நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் – நற் 74/2,3

மேல்


இடு-மின் (1)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின்/செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 393,394

மேல்


இடுக்கண் (22)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை – பரி 3/16
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் – பரி 3/17
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/54
இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை – கலி 40/14
இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை – புறம் 46/2
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை – புறம் 210/11
இடுக்கண் இரியல் போக ஊன் புலந்து – புறம் 383/6
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6
இடுக்கண் தலைவந்தக்கண்ணும் அரிமா – நாலடி:15 1/3
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:35 8/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை – குறள்:63 1/1
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து – குறள்:63 4/2
இடுக்கண் இடுக்கண் படும் – குறள்:63 5/2
இடுக்கண் இடுக்கண் படும் – குறள்:63 5/2
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார் – குறள்:66 4/1
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – குறள்:79 8/2
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – குறள்:103 10/1
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் – ஆசாரக்:89/2
நன்றே ஒருவன் துணை கோடல் பாப்பு இடுக்கண்
ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் – பழ:111/1,2

மேல்


இடுக்கண்கள் (1)

நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:25/1

மேல்


இடுக்குடை (1)

கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை
உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து – நாலடி:28 4/1,2

மேல்


இடுக (2)

இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/10
இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ – புறம் 239/20

மேல்


இடுகாட்டுள் (1)

இடுகாட்டுள் ஏற்றை பனை – நாலடி:10 6/4

மேல்


இடுதல் (2)

ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – குறள்:104 8/1
துறந்தார்கண் துன்னி துறவார்க்கு இடுதல்
இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் – ஏலாதி:16/1,2

மேல்


இடுபு (12)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு/பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 21,22
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு/சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 202,203
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு/தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 119,120
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு/பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/1,2
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/2
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/15
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு/முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/21,22
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12

மேல்


இடும் (2)

இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/12
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7

மேல்


இடும்பை (51)

கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை/யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர – திரு 135,136
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர – குறி 134
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து – நற் 148/8
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை/யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் – நற் 381/5,6
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – நற் 393/8
யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/3
நினை-தொறும் கலிழும் இடும்பை எய்துக – ஐங் 373/1
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம் – ஐங் 392/4
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை/பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 129/7
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல – கலி 129/18
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
என்-கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும்-கண் – கலி 140/30
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை – கலி 144/5
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/3
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை/பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் – அகம் 148/10,11
நம்-வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக – அகம் 297/3
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/10
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/2
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் – அகம் 335/1
உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என – புறம் 155/2
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை/இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/7,8
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை/யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன – புறம் 173/2,3
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/4
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
இடும்பை கூர் நெஞ்சத்தார் எல்லாரும் காண – நாலடி:11 7/1
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை – நான்மணி:94/1
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/1,2
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/2,3
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை
கள்வன் அறிந்துவிடும் – நான்மணி:94/3,4
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா – இன்னா40:6/3
ஒன்றிய நோயோடு இடும்பை பல கூர – கார்40:35/2
யாண்டும் இடும்பை இல – குறள்:1 4/2
என்றும் இடும்பை தரும் – குறள்:14 8/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 8/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 10/2
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான் – குறள்:63 2/1
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு – குறள்:63 3/1
இடும்பை படாஅதவர் – குறள்:63 3/2
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் – குறள்:63 8/1
பேரா இடும்பை தரும் – குறள்:90 2/2
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 6/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் – குறள்:106 6/1,2
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி – குறள்:106 10/1,2
இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் – குறள்:107 3/1
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் – திரி:60/3
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் – பழ:169/3

மேல்


இடும்பைக்கு (4)

தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு – குறள்:63 3/1
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅதவர் – குறள்:63 3/1,2
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை – குறள்:63 7/1

மேல்


இடும்பைக்கே (1)

இடும்பைக்கே கொள்கலம்கொல்லோ குடும்பத்தை – குறள்:103 9/1

மேல்


இடும்பைகள் (1)

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை – குறள்:35 7/1

மேல்


இடும்பைத்து (1)

அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – குறள்:130 5/2

மேல்


இடும்பையால் (2)

கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால்/இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றா-கால் – கலி 120/4

மேல்


இடும்பையாளன் (1)

நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும் – நாலடி:29 2/3

மேல்


இடும்பையும் (2)

என்னோர்கள் இடும்பையும் களைந்தீவாய் நினக்கே – கலி 100/23
இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் – அகம் 327/1

மேல்


இடும்பையுள் (1)

நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்கு உரை – குறள்:105 5/1

மேல்


இடும்பையோடு (1)

இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9

மேல்


இடுமயிர் (1)

கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391

மேல்


இடுமாறு (4)

இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு – பழ:73/4
நாய் மேல் தவிசு இடுமாறு – பழ:75/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு – பழ:133/4
பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு – பழ:180/4

மேல்


இடுவரேனும் (1)

அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும்
தமர் ஆயார்மாட்டே இனிது – நாலடி:21 7/3,4

மேல்


இடுவார் (2)

இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் – பரி 10/106
கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் – பழ:246/4

மேல்


இடுவாரோ (1)

வளி தோட்கு இடுவாரோ இல் – பழ:79/4

மேல்


இடுவான்-மன் (1)

படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19

மேல்


இடுவானும் (1)

நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் – நாலடி:25 8/2

மேல்


இடுவேன்-மன் (1)

ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி 147/51

மேல்


இடூஉ (4)

இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம் – நற் 246/1
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/9
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய – அகம் 115/9

மேல்


இடூஉம் (4)

மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல் – மலை 306
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர – அகம் 196/7
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம்/அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/6,7

மேல்


இடை (308)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
வளி கிளர்ந்து அன்ன செலவினர் வளி இடை/தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 170,171
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை/பெற்றவை பிறர்பிறர்க்கு ஆர்த்தி தெற்றென – பொரு 173,174
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் – பெரும் 368
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 445
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 637
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 688
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 725
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல – குறி 28
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 542
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/8
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை/இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/7,8
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை/கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/5,6
அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/8
எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம் – நற் 84/5
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை/துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/1,2
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/7
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை/கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/5,6
என்றூழ் நீள் இடை பொற்ப தோன்றும் – நற் 141/6
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை/செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/4,5
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை/வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/4,5
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை/நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து – நற் 192/5,6
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/2
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ – நற் 221/6
என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய – நற் 226/6
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/6
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
என்றூழ் நீள் இடை சென்றிசினோரே – நற் 314/12
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/6
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/8
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/8
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய – நற் 387/4
இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் – நற் 394/7
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று – நற் 397/2
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் – குறு 32/3
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/4
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை/எல்லி வருநர் களவிற்கு – குறு 47/2,3
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/5
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/4
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை/இன்னர் என்னும் இன்னா கிளவி – குறு 181/1,2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை/சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா – குறு 224/1,2
எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/7
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் – குறு 305/5
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/3
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு – குறு 347/4
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/6
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் – ஐங் 313/4
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/4
தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 314/5
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை/சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/1,2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை/பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் – ஐங் 334/2,3
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை/உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/3,4
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த-காலை – ஐங் 359/2
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/5
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை/அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே – ஐங் 360/1,2
நாள்-தொறும் கலிழும் என்னினும் இடை நின்று – ஐங் 376/1
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/3
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே – ஐங் 390/4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை – ஐங் 396/3
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/2
நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே – ஐங் 482/4
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/7
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
கூடலொடு பரங்குன்றின் இடை/கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப – பரி 19/15
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு – பரி 19/37
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/25
இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/45
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
வறன் நீந்தி நீ செல்லும் நீள் இடை நினைப்பவும் – கலி 3/2
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை – கலி 3/8
செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட – கலி 3/12
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/9
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை/என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/9,10
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை/செலவு ஒழிந்தனனால் செறிக நின் வளையே – கலி 12/13
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
முலை இடை கனலும் என் நெஞ்சு – கலி 36/17
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால் – கலி 38/18
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் – கலி 70/6
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/17
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த – கலி 85/9
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/17
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி – கலி 102/26
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
முலை இடை போல புகின் – கலி 103/73
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/56
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி – கலி 105/43
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை/புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 106/16
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் – கலி 109/17
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என – கலி 128/14
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு – கலி 140/10
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் – கலி 143/29
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த – கலி 147/24
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை/எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு – அகம் 29/19,20
என்னுள் பெய்தந்தற்றே சேண் இடை/ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/12,13
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/8
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை/வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/5,6
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை/உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/2,3
குன்ற வைப்பின் என்றூழ் நீள் இடை/யாமே எமியம் ஆக தாமே – அகம் 57/9,10
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி – அகம் 67/7
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/13
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை/கல் பிறங்கு அத்தம் போகி – அகம் 79/15,16
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை/வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/9,10
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை/பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/12,13
இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/14
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/20
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை/வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் – அகம் 147/8,9
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/5
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ – அகம் 152/23
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/13
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை/பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/8,9
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை/அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/10,11
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/10
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை/அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/9,10
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை/மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/16,17
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை/இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் – அகம் 223/8,9
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை/கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/3,4
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை/வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/8,9
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
நிரம்பா நீள் இடை போகி – அகம் 251/19
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை/வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/5,6
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே – அகம் 287/14
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை/எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/9,10
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர – அகம் 291/15
வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் – அகம் 292/10
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை/நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/12,13
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை/ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/18,19
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை/சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல – அகம் 336/17,18
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/9
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/5
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/11
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை/மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/17,18
நிரம்பா நீள் இடை தூங்கி – அகம் 379/26
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை/கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/6,7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/14
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய – புறம் 31/10
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12
வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய – புறம் 35/2
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல – புறம் 101/7
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல – புறம் 119/5
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப – புறம் 124/1
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ – புறம் 136/3
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/2
இடை இல் காட்சி நின்னோடு – புறம் 236/11
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/13
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து – புறம் 245/4
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/6
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/3
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/4
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை/குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் – புறம் 332/3,4
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை – புறம் 343/16
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/2
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் – புறம் 365/3
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/19
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை/வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/9,10
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை/மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/15,16
இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு – நாலடி:6 4/3
பொய்யோடு இடை மிடைந்த சொல் – நாலடி:8 10/4
இல் பிறப்பு எண்ணி இடை திரியார் என்பது ஓர் – நாலடி:22 2/1
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/2
இடை கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 10/4
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் – நான்மணி:33/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை
சென்றாரை நீடல்மின் என்று – கார்40:6/3,4
நெடு இடை சென்றது என் நெஞ்சு – கார்40:19/4
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி – கள40:19/1
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் – கள40:33/2
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் – கள40:33/2
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த – கள40:42/2
யான் இடை நின்ற புணை – ஐந்70:1/4
பாழ் ஊர் பொதியில் புகா பார்க்கும் ஆர் இடை
சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து – ஐந்70:31/2,3
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் – ஐந்70:32/2
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1
இடை எலாம் ஞாழலும் தாழையும் ஆர்ந்த – திணை150:58/3
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 2/1
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – குறள்:90 9/1
கொல்வது இடை நீக்கி வாழ்வானும் வல்லிதின் – திரி:26/2
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக – ஆசாரக்:25/2
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் – ஆசாரக்:31/1
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் – ஆசாரக்:36/1
பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் – ஆசாரக்:36/4
உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி – ஆசாரக்:43/1
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் – ஆசாரக்:66/3
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3
இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு – பழ:73/4
எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் – பழ:124/2
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் – பழ:187/1
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் – பழ:197/3
இடை கலத்து எய்துவிடல் – பழ:249/4
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து – பழ:298/2
இடை வனப்பும் தோள் வனப்பும் ஈடின் வனப்பும் – ஏலாதி:74/1
இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து – கைந்:10/3
நெடு இடை அத்தம் செலவு உரைப்ப கேட்டே – கைந்:13/3
நீந்தும் நெடு இடை சென்று – கைந்:21/4

மேல்


இடை-தோறு (1)

எருமை அன்ன கரும் கல் இடை-தோறு/ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின் – புறம் 5/1,2

மேல்


இடை-உறாஅது (1)

வெய்து இடை-உறாஅது எய்தி முன்னர் – அகம் 203/14

மேல்


இடை_மகன் (2)

ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4

மேல்


இடைக்கண் (1)

இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் – குறள்:48 3/2

மேல்


இடைகழி (2)

புழை வாயில் போகு இடைகழி/மழை தோயும் உயர் மாடத்து – பட் 144,145
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய – புறம் 175/8

மேல்


இடைகள் (1)

துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள் – நாலடி:37 6/2

மேல்


இடைதனக்கு (1)

இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு – சிறுபஞ்:5/2

மேல்


இடைப்பட்ட (1)

வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/18

மேல்


இடைப்பட்டு (1)

ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13

மேல்


இடைப்பட (2)

பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ – கலி 4/24
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2

மேல்


இடைப்படாமை (1)

நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/14

மேல்


இடைப்படாஅ (1)

பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/9

மேல்


இடைப்படாஅமல் (1)

போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10

மேல்


இடைப்படின் (1)

நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் – அகம் 112/9

மேல்


இடைப்படினும் (1)

பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன – குறு 57/1

மேல்


இடைப்படுத்த (3)

மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல – ஐங் 401/1
தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள் – பரி 11/3
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/23

மேல்


இடைப்படுதலும் (1)

நீள் இடைப்படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின் – கலி 36/22

மேல்


இடைப்படூஉம் (1)

துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் – நற் 240/5

மேல்


இடைபட (2)

நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/5
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து – புறம் 218/3

மேல்


இடைய (3)

நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே – குறு 283/8
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி – அகம் 229/7
நீர் இல்ல நீள் இடைய/பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் – புறம் 3/18,19

மேல்


இடையது (2)

பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது/பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 631,632
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது/சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி – புறம் 67/7,8

மேல்


இடையதுவே (1)

கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே – குறு 179/7

மேல்


இடையர் (3)

சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் – அகம் 183/4
பறி ஓலை மேலொடு கீழா இடையர்
பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப – திணை150:113/1,2
பால் வாய் இடையர்
தெரிவிலர் தீம் குழல் ஊதும் பொழுதால் – கைந்:35/1,2

மேல்


இடையறாது (1)

இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் – குறள்:37 9/1

மேல்


இடையன் (10)

ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன்/கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி – பெரும் 175,176
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன்/நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – நற் 142/4,5
வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ – நற் 169/7
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன்/தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/4,5
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன்/மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/8,9
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் – அகம் 394/13
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன்/சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/11,12
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/11
கல்லா இடையன் போல குறிப்பின் – புறம் 331/5
இடையன் எறிந்த மரம் – பழ:314/4

மேல்


இடையாக (2)

மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக – அகம் 397/4
இடையாக இன்னாதது எய்தாதார் யாஅர் – நாலடி:12 9/3

மேல்


இடையாய் (1)

வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால் – திணை150:77/1

மேல்


இடையாய (1)

இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய
சிட்டன் என்று எண்ணப்படும் – சிறுபஞ்:92/3,4

மேல்


இடையாயார் (1)

இடையாயார் தெங்கின் அனையர் தலையாயார் – நாலடி:22 6/2

மேல்


இடையார் (2)

இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார்/பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 20/1

மேல்


இடையாற்று (1)

வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/23

மேல்


இடையிட்ட (6)

ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/7
மலை இடையிட்ட நாட்டரும் அல்லர் – குறு 203/1
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/3
உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் – நான்மணி:79/2
கான் யாறு இடையிட்ட ஊர் – இன்னா40:22/4

மேல்


இடையிட்டு (3)

ஒன்று இடையிட்டு வருமேல் நின் வாழ் நாட்கள் – ஐந்70:56/3
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ – பழ:291/3
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து – சிறுபஞ்:69/2

மேல்


இடையிடை (10)

வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 100
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை/பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/1,2
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் – பரி 19/59
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை/வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 61/25,26
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – அகம் 28/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை/அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/1,2
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை/செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/3,4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை/முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க – அகம் 176/5,6

மேல்


இடையிடையே (1)

தொடரும் நரம்பொடு தோலும் இடையிடையே
வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் – நாலடி:5 6/2,3

மேல்


இடையின்-கண் (1)

தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5

மேல்


இடையீடு (1)

இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று – பழ:113/1

மேல்


இடையும் (1)

இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின் – கலி 77/22

மேல்


இடையுள் (1)

இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் – ஐந்50:49/2

மேல்


இடையூறும் (1)

முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – குறள்:68 6/1

மேல்


இடையே (3)

அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/3
சேய அம்ம இருவாம் இடையே/மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/4,5
இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே – நாலடி:37 5/2

மேல்


இடையோர் (1)

இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த – புறம் 225/2

மேல்


இண்டு (1)

மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே – நற் 2/6

மேல்


இணங்கிய (1)

நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய
பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய் – ஏலாதி:59/2,3

மேல்


இணர் (136)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர்/மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 59,60
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால – முல் 94
பயினி வானி பல் இணர் குரவம் – குறி 69
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 86
இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 18
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 118
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 159
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – மலை 305
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர்/தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் – நற் 20/2,3
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர்/புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் – நற் 94/5,6
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/9
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர்/நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/1,2
கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க – நற் 221/4
புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/3
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர்/ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/4,5
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா – நற் 307/9
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த – குறு 66/4
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன – குறு 107/1
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் – குறு 299/3
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/6
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர்/நறிய கமழும் துறைவற்கு – ஐங் 146/1,2
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/2
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர்/அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/1,2
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர்/கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய – ஐங் 308/2,3
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர்/கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ – ஐங் 331/1,2
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற – ஐங் 383/3
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் – ஐங் 396/1
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர்/கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 436/2,3
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் – பதி 51/5
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் – பதி 67/13
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு – பரி 7/12
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/14
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை – பரி 12/80
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை – பரி 15/15
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர – பரி 15/32
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர்/சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/77
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் – கலி 26/1
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ – கலி 90/16
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் – கலி 103/1
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் – கலி 127/1
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன – அகம் 2/16
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர்/மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/9,10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/8
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர்/புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை – அகம் 100/12,13
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர்/சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று – அகம் 115/10,11
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/15
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர்/சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/13,14
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல – அகம் 145/13
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/16
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – அகம் 166/5
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து – அகம் 182/1
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம் – அகம் 197/16
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/5
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர்/கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/11,12
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர்/புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/7,8
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர்/தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/3,4
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி – அகம் 280/1
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர்/தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/10,11
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர்/காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் – அகம் 336/8,9
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர்/பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/9,10
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் – அகம் 364/5
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/5
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் – புறம் 24/8
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர்/புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/1,2
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக – கார்40:15/2
பொன் இணர் வேங்கை கவினிய பூம் பொழிலுள் – ஐந்50:11/1
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை – ஐந்70:6/1
தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் – ஐந்70:18/2
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம் – திணை150:63/1
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும் – குறள்:31 8/1
இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது – குறள்:65 10/1
இணர் ஓங்கி வந்தாரை என் உற்றக்கண்ணும் – பழ:78/1
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் – கைந்:10/1

மேல்


இணர (7)

சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/2
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர/வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/3,4
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/2
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி – அகம் 296/1

மேல்


இணரும் (1)

தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும்/உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 428,429

மேல்


இணரொடு (1)

முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7

மேல்


இணை (29)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
இரு காமத்து இணை ஏரி – பட் 39
பழம் பிணி வைகிய தோள் இணை/குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/10,11
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ – ஐங் 269/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா – கலி 135/2
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/8
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/20
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் – புறம் 111/3
இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து – கள40:21/1
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் – திணை50:10/2
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் – திணை50:32/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/3
இணை பிரிந்து வாழ்வர் இனி – திணை150:109/4
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த – திணை150:154/3
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – குறள்:110 10/1

மேல்


இணை_ஈர்_ஓதி (1)

இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ – ஐங் 269/4

மேல்


இணைத்த (1)

இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 200

மேல்


இணைத்தான் (1)

இணைத்தான் எமக்கும் ஓர் நோய் – திணை50:32/4

மேல்


இணைந்து (2)

திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/4

மேல்


இணைப்பு-உறு (1)

இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 30

மேல்


இணைபட (1)

இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள் – கலி 72/1

மேல்


இணைபு (1)

இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9

மேல்


இணையவை (1)

நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை/நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை – பரி மேல்


இணைவிழைச்சு (2)

இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு – ஆசாரக்:7/2
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள் – ஆசாரக்:10/3

மேல்


இத்தி (1)

புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13

மேல்


இதக்கையின் (1)

இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் – அகம் 365/6

மேல்


இதடி (1)

இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் – திணை150:83/3

மேல்


இதண் (2)

சாந்தம் எறிந்த இதண் மிசை சாந்தம் – திணை150:3/2
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை – திணை150:14/2

மேல்


இதணத்து (5)

குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/7
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து/சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் – நற் 351/7,8
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து/சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/9,10
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து/பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 388/7,8

மேல்


இதணம் (4)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி – நற் 194/6
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/7

மேல்


இதணால் (1)

இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/3

மேல்


இதல் (3)

புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11

மேல்


இதலின் (1)

வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10

மேல்


இதலும் (1)

புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/6

மேல்


இதலொடு (1)

ஊர் கெழு சேவல் இதலொடு போர் திளைக்கும் – ஐந்70:35/2

மேல்


இதழ் (185)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ்/கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 41,42
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 293
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ்/தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 403,404
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 251
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ்/தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 550,551
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ்/ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 61,62
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 247
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி – பட் 241
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – மலை 149
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – மலை 334
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் – நற் 117/3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/2
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/5
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் – நற் 195/7
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – நற் 241/11
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 252/9
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/3
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே – குறு 259/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ்/குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/5,6
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/5
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை – குறு 388/1
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் – ஐங் 2/4
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ்/ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/3,4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ்/பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/1,2
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/4
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/35
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ்/வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 23/11
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/12
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் – கலி 100/10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் – கலி 103/60
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி – கலி 121/5
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/10
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/10
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ்/ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/8,9
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் – அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/5
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி – அகம் 86/15
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/10
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/5
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/4
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப – அகம் 229/12
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் – அகம் 270/1
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் – அகம் 295/19
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் – அகம் 299/14
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ்/வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/24,25
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/14
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய – புறம் 380/7
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை – புறம் 397/19
புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு – நாலடி:23 1/4
ஒள் இதழ் தாமரை போது உறழும் ஊரனை – ஐந்70:50/1
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் – திணை50:32/2
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் – ஆசாரக்:45/1
பொரி பூ இதழ் உறைக்கும் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:22/3

மேல்


இதழ்_அகத்து (2)

இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து/அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி மேல்


இதழ (3)

செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5

மேல்


இதழகத்து (1)

கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து
தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் – ஐந்70:18/1,2

மேல்


இதழான் (1)

வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான்
வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம் – திணை150:101/1,2

மேல்


இதழின் (1)

சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27

மேல்


இதழினை (1)

மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை/நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி மேல்


இதற்கு (2)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
யான் இறுத்தேன் ஆவி இதற்கு – திணை150:102/4

மேல்


இதற்பட்டது (1)

தாஅம் இதற்பட்டது – குறள்:118 6/2

மேல்


இதன் (9)

பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20
போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று – நாலடி:5 9/3
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/3
பேணாய் இதன் திறத்து என்றாலும் பேணாதே – திணை150:64/1

மேல்


இதனால் (1)

இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – குறள்:52 7/1

மேல்


இதனின் (1)

இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை – நற் 322/2

மேல்


இதனினும் (1)

இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6

மேல்


இதனை (2)

பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – குறள்:52 7/1

மேல்


இது (70)

இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என – குறி 21
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
கானக நாடற்கு இது என யான் அது – நற் 47/6
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது/தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/3,4
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே – குறு 148/6
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/4
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை – குறு 181/1
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/4
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர் – குறு 299/1
கார் இது பருவம் ஆயின் – குறு 382/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை – ஐங் 375/1
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது/வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 12/11
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது/இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/35
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது/கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து – கலி 22/4
காமர் வேனில்-மன் இது/மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/17,18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/11
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் – அகம் 223/1
யாணர் வேனில்-மன் இது/மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/12,13
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது/நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி – புறம் 43/14,15
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து – புறம் 52/7
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது/கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 269/7,8
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
கெடும் இது ஓர் யாக்கை என்று எண்ணி தடுமாற்றம் – நாலடி:3 7/2
பாக்கம் இது எம் இடம் – ஐந்50:12/4
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் – திணை150:38/3
இது காண் என் வண்ணம் இனி – திணை150:74/4
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – குறள்:4 7/1
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/2
எமர் இது செய்க எமக்கு என்று வேந்தன் – பழ:31/1
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு – பழ:84/1
நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து – பழ:246/1

மேல்


இது-கொல் (2)

இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் – நற் 134/2
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/16

மேல்


இது-மன் (1)

இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – ஐங் 487/1

மேல்


இதுவால் (1)

கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16

மேல்


இதுவும் (1)

யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1

மேல்


இதுவே (11)

இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே/ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே – நற் 198/11,12
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/10
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
ஈன்ற வயிறோ இதுவே/தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/5,6
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15

மேல்


இதுவோ (3)

இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ/ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 306/9

மேல்


இதை (5)

நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3

மேல்