ஆ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 62
ஆ-வயின் 1
ஆஅ 1
ஆஅங்கு 29
ஆஅதும் 1
ஆஅம் 2
ஆஅய் 21
ஆஅயக்கண்ணும் 1
ஆஅல் 1
ஆக்க 1
ஆக்கத்தில் 1
ஆக்கத்தின் 2
ஆக்கத்துள் 1
ஆக்கத்தை 2
ஆக்கம் 43
ஆக்கமும் 7
ஆக்கல் 2
ஆக்கலும் 3
ஆக்கி 7
ஆக்கிக்கொளல் 1
ஆக்கிய 6
ஆக்கியக்கால் 1
ஆக்கினும் 1
ஆக்கு 1
ஆக்குக 2
ஆக்குதல் 1
ஆக்குதலால் 1
ஆக்கும் 8
ஆக்குமோ 1
ஆக்குவர் 1
ஆக 433
ஆகத்து 27
ஆகம் 47
ஆகமன் 1
ஆகல் 15
ஆகலான் 2
ஆகலின் 56
ஆகலும் 13
ஆகல்ஊழ் 1
ஆகலோ 5
ஆகவும் 15
ஆகவே 3
ஆகற்க 2
ஆகற்பாலார் 2
ஆகன் 4
ஆகா 25
ஆகாத 3
ஆகாதது 2
ஆகாதாம் 1
ஆகாதார்க்கு 1
ஆகாதால் 1
ஆகாது 14
ஆகாதுஎனினும் 1
ஆகாதே 9
ஆகாப்பது 1
ஆகாமல் 1
ஆகாமை 2
ஆகாமையின் 1
ஆகாமையோ 2
ஆகாயத்து 1
ஆகார் 3
ஆகாவாம் 1
ஆகி 242
ஆகிய 84
ஆகிய-காலை 1
ஆகிய-காலையும் 1
ஆகியக்கண்ணும் 1
ஆகியது 1
ஆகியர் 10
ஆகியரோ 8
ஆகியவளும் 1
ஆகியளே 2
ஆகியார் 1
ஆகியாள் 1
ஆகியும் 1
ஆகிலியர் 1
ஆகிவிடின் 1
ஆகிவிடினும் 1
ஆகிவிடும் 10
ஆகின் 1
ஆகின்றது 3
ஆகின்றால் 9
ஆகின்று 23
ஆகின்று-கொல் 1
ஆகின்று-கொல்லோ 1
ஆகின்றே 22
ஆகின்றோ 1
ஆகு 7
ஆகு-மதி 5
ஆகுக 21
ஆகுக-மன்னே 1
ஆகுதல் 41
ஆகுதலான் 1
ஆகுதலின் 1
ஆகுதலும் 2
ஆகுதலே 3
ஆகுதிர் 1
ஆகுதும் 1
ஆகுதுமே 1
ஆகுந்து 1
ஆகுநரும் 1
ஆகுப 3
ஆகுபவால் 1
ஆகுபவே 2
ஆகும் 146
ஆகும்-மன் 1
ஆகும்மே 2
ஆகுமாம் 2
ஆகுமின் 1
ஆகுமேல் 2
ஆகுமோ 9
ஆகுல 2
ஆகுலம் 3
ஆகுவ-கொல் 1
ஆகுவது 6
ஆகுவம்-கொல் 2
ஆகுவமோ 1
ஆகுவர் 5
ஆகுவர்-கொல் 5
ஆகுவல் 2
ஆகுவல்-கொல் 1
ஆகுவள்-கொல் 12
ஆகுவன் 2
ஆகுவன்-கொல் 1
ஆகுவிர் 3
ஆகுவிர்-கொல் 1
ஆகுவென் 1
ஆகுவென்-கொல் 2
ஆகுவேன் 1
ஆகுவை 5
ஆகுவை-கொல் 2
ஆகுளி 6
ஆகுறுவார் 1
ஆகுஆறு 1
ஆகுஊழால் 1
ஆங்க 19
ஆங்கட்டே 1
ஆங்கண் 114
ஆங்கணது 1
ஆங்கனம் 3
ஆங்காங்கு 4
ஆங்கு 430
ஆங்கு-மன்னோ 1
ஆங்கும் 4
ஆங்கே 97
ஆசார 1
ஆசாரக்கோவை 1
ஆசாரம் 8
ஆசாரியனது 1
ஆசான் 3
ஆசானும் 1
ஆசிரியர் 2
ஆசினி 9
ஆசு 14
ஆசை 6
ஆசையின் 1
ஆசையுள் 1
ஆசோடு 1
ஆட்கொளின் 1
ஆட்சி 4
ஆட்ட 5
ஆட்டது 1
ஆட்டன்அத்தி 1
ஆட்டன்அத்தியை 1
ஆட்டி 15
ஆட்டிய 3
ஆட்டியக்கால் 1
ஆட்டியும் 1
ஆட்டிவிட்டு 1
ஆட்டு 3
ஆட்டுண்டு 1
ஆட்டும் 4
ஆட்டுவித்தல் 1
ஆட்டுவித்து 1
ஆட்டுவோள் 1
ஆட்டை 2
ஆட 33
ஆடல் 21
ஆடலால் 1
ஆடலின் 2
ஆடலும் 4
ஆடலுள் 1
ஆடவர் 49
ஆடவர்க்கு 3
ஆடவும் 2
ஆடற்கு 1
ஆடா 7
ஆடாதார் 1
ஆடாது 3
ஆடாதோ 1
ஆடாமை 1
ஆடாமையின் 1
ஆடாய் 2
ஆடார் 5
ஆடாரே 1
ஆடான் 1
ஆடி 68
ஆடி_ஆடி 1
ஆடிக்கண்ணும் 1
ஆடிய 57
ஆடியது 1
ஆடியும் 6
ஆடியோரே 1
ஆடிற்றும் 1
ஆடின் 2
ஆடினம் 1
ஆடினர் 1
ஆடினள் 1
ஆடினாய் 3
ஆடினான் 1
ஆடினிர் 1
ஆடினும் 2
ஆடினேம் 1
ஆடினேன் 1
ஆடினை 4
ஆடு 182
ஆடு-தொறு 1
ஆடு-மினே 1
ஆடு-வழி 2
ஆடு-உற்ற 1
ஆடு-உறு 1
ஆடு-உறும் 1
ஆடு_கள 2
ஆடு_கள_மகளே 1
ஆடு_கள_மகனே 1
ஆடு_களத்து 1
ஆடு_களம் 3
ஆடு_மகள் 7
ஆடுக 2
ஆடுகம் 7
ஆடுகை 1
ஆடுங்கால் 1
ஆடுதல் 1
ஆடுதும் 2
ஆடுநர் 4
ஆடுநர்க்கு 1
ஆடுநரும் 2
ஆடுப 1
ஆடுபவரோடே 1
ஆடுபவே 1
ஆடும் 77
ஆடும்-கால் 3
ஆடும்-மார் 1
ஆடுமால் 1
ஆடுவ 1
ஆடுவார் 8
ஆடுவாருள் 1
ஆடுவாரை 1
ஆடுவாள் 5
ஆடூஉ 2
ஆடே 1
ஆடை 14
ஆடையர் 1
ஆடையன் 1
ஆடையால் 1
ஆடையான் 1
ஆடையின் 1
ஆடையும் 1
ஆடையை 2
ஆண் 21
ஆண்_கடன் 1
ஆண்ட 9
ஆண்டகை 1
ஆண்டலை 2
ஆண்டலைக்கு 1
ஆண்டவன் 1
ஆண்டாய் 1
ஆண்டார் 1
ஆண்டாற்கும் 1
ஆண்டிசினோர்க்கும் 1
ஆண்டு 59
ஆண்டு_ஆண்டு 5
ஆண்டுகள் 1
ஆண்டும் 5
ஆண்டே 1
ஆண்டை 5
ஆண்டோர் 4
ஆண்தகை 2
ஆண்தகையன்னே 1
ஆண்மகற்கு 2
ஆண்மகன் 1
ஆண்மை 40
ஆண்மைக்கும் 1
ஆண்மையர் 1
ஆண்மையானும் 1
ஆண்மையின் 1
ஆண்மையும் 3
ஆண்மையுள் 1
ஆண்மையோன் 1
ஆணம் 3
ஆணி 5
ஆணியா 1
ஆணியின் 1
ஆணு 1
ஆணை 6
ஆணையால் 1
ஆத்தி 1
ஆத்திரை 1
ஆத 1
ஆதரித்து 1
ஆதரே 1
ஆதல் 47
ஆதலால் 2
ஆதலின் 25
ஆதலும் 7
ஆதலே 3
ஆதலோ 2
ஆதன் 12
ஆதன்அழிசியும் 1
ஆதனுங்க 1
ஆதனுங்கன் 1
ஆதன்எழினி 1
ஆதால் 1
ஆதி 12
ஆதிமந்தி 4
ஆதிமந்தியின் 1
ஆதியாய் 1
ஆதிரை 2
ஆதிரையான் 1
ஆதும் 4
ஆதுலன் 1
ஆந்தை 3
ஆந்தையும் 1
ஆநியம் 2
ஆப்பி 3
ஆப 1
ஆப-மன் 1
ஆபவே 1
ஆபவேல் 2
ஆம் 132
ஆம்-கொல் 2
ஆம்-கொல்லோ 1
ஆம்கால் 2
ஆம்கொல் 3
ஆம்பல் 78
ஆம்பலின் 1
ஆம்பலும் 3
ஆம்பலொடு 6
ஆம்பி 2
ஆம்பியின் 1
ஆமா 8
ஆமால் 3
ஆமாலோ 1
ஆமாறு 2
ஆமான் 12
ஆமூர் 4
ஆமை 5
ஆமோ 8
ஆய் 233
ஆய்_தொடி 4
ஆய்_நுதல் 1
ஆய்_மகள் 6
ஆய்_இழாய் 8
ஆய்_இழை 23
ஆய்ச்சியர் 2
ஆய்த்தியேம் 1
ஆய்தந்தும் 1
ஆய்தொடி 1
ஆய்தொடியார் 1
ஆய்தொடியும் 1
ஆய்ந்த 23
ஆய்ந்தவர் 1
ஆய்ந்தன 1
ஆய்ந்தனர் 1
ஆய்ந்தனர்-கொல் 1
ஆய்ந்தார் 2
ஆய்ந்திசினால் 1
ஆய்ந்து 24
ஆய்ந்தே 1
ஆய்பு 3
ஆய்வது 1
ஆய்வந்திலார் 1
ஆய்விட்டன 1
ஆய்விடும் 8
ஆய்வு 2
ஆய 51
ஆய_மகள் 6
ஆயக்கண்ணும் 2
ஆயக்கால் 3
ஆயத்தவருள் 1
ஆயத்தார் 4
ஆயத்தாரோடு 1
ஆயத்தான் 1
ஆயத்தில் 1
ஆயத்து 9
ஆயத்துடன் 1
ஆயத்துள் 1
ஆயத்துள்ளும் 1
ஆயத்தோர் 1
ஆயத்தோர்க்கே 2
ஆயத்தோரே 1
ஆயது 1
ஆயதூஉம் 2
ஆயம் 34
ஆயமும் 13
ஆயமொடு 37
ஆயமோடு 8
ஆயர் 25
ஆயர்_மகள் 2
ஆயர்_மகளிர் 1
ஆயர்_மகளிர்க்கு 1
ஆயர்_மகளிரோடு 1
ஆயர்_மகன் 6
ஆயர்_மகனேன் 1
ஆயர்_மகனையும் 1
ஆயர்_மகனொடு 1
ஆயரும் 2
ஆயல் 1
ஆயவர் 1
ஆயன் 3
ஆயனை 2
ஆயா 2
ஆயார் 1
ஆயார்மாட்டே 1
ஆயிடை 26
ஆயிர 3
ஆயிரம் 13
ஆயிரவர் 2
ஆயிரவரானும் 1
ஆயிழாய் 4
ஆயிழை 1
ஆயிழையாய் 1
ஆயிழையும் 1
ஆயிற்று 3
ஆயிற்றே 1
ஆயின் 346
ஆயின்று 1
ஆயின 18
ஆயினம் 2
ஆயினர் 1
ஆயினரே 1
ஆயினவால் 1
ஆயினவே 6
ஆயினள் 8
ஆயினள்-கொல் 1
ஆயினன் 3
ஆயினன்-கொல் 1
ஆயினனே 1
ஆயினாய் 1
ஆயினார் 2
ஆயினால் 1
ஆயினாள் 1
ஆயினும் 251
ஆயினெம் 1
ஆயினேம் 2
ஆயினேம்-மன்னே 1
ஆயினை 8
ஆயினையே 2
ஆயினோ 6
ஆயினோம் 1
ஆயு 1
ஆயுங்கால் 4
ஆயும் 9
ஆயுமோ 1
ஆயுள் 3
ஆயை 1
ஆர் 316
ஆர்க்கவும் 1
ஆர்க்காட்டு 1
ஆர்க்காடு 2
ஆர்க்கும் 57
ஆர்க 2
ஆர்கலி 16
ஆர்குவிர் 1
ஆர்குவை-மன்னோ 1
ஆர்கை 8
ஆர்கைய 1
ஆர்கையர் 3
ஆர்கையை 1
ஆர்த்-தொறும் 1
ஆர்த்த 8
ஆர்த்தல் 1
ஆர்த்தவும் 1
ஆர்த்தன்றே 1
ஆர்த்தி 1
ஆர்த்து 17
ஆர்த்தும் 4
ஆர்த்துவம் 1
ஆர்த்துவான் 2
ஆர்தலின் 1
ஆர்ந்த 13
ஆர்ந்தவர் 1
ஆர்ந்தவள் 1
ஆர்ந்தன 2
ஆர்ந்திட்ட 1
ஆர்ந்து 6
ஆர்ந்தும் 1
ஆர்ந்தோர் 1
ஆர்நவும் 1
ஆர்ப்ப 81
ஆர்ப்பது 3
ஆர்ப்பவர் 1
ஆர்ப்பார் 1
ஆர்ப்பின் 5
ஆர்ப்பினும் 10
ஆர்ப்பு 16
ஆர்ப்பே 1
ஆர்ப்பொடு 3
ஆர்பு 1
ஆர்வ 7
ஆர்வத்தின் 2
ஆர்வத்தை 1
ஆர்வம் 5
ஆர்வம்-உற்று 1
ஆர்வமும் 1
ஆர்வமே 1
ஆர்வமொடு 2
ஆர்வர் 1
ஆர்வலர் 8
ஆர்வலர்க்கு 1
ஆர்வார் 1
ஆர்வு 2
ஆர்வு-உற்ற 2
ஆர்வு-உற்றார் 1
ஆர்வு-உற்று 3
ஆர 61
ஆரத்தாள் 1
ஆரத்து 6
ஆரம் 52
ஆரமும் 7
ஆரமொடு 6
ஆரமோடு 1
ஆரல் 12
ஆரவும் 1
ஆரா 20
ஆராத 1
ஆராதனை 1
ஆராது 3
ஆராய்தல் 1
ஆராய்ந்த 3
ஆராய்ந்து 9
ஆராய்ந்தும் 1
ஆராய்வது 1
ஆராய்வான் 1
ஆராயாது 1
ஆராயான் 1
ஆராயும் 1
ஆரார் 1
ஆரி 2
ஆரிடத்து 1
ஆரிடை 35
ஆரிடையதுவே 2
ஆரிடையானும் 1
ஆரிய 1
ஆரியர் 7
ஆரின் 1
ஆருந்து 1
ஆரும் 23
ஆரும்மே 1
ஆரே 1
ஆரேற்று 1
ஆரை 3
ஆல் 11
ஆல்_கெழு_கடவுள் 1
ஆல்_அமர்_கடவுள் 1
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு 1
ஆல்_அமர்_செல்வன் 2
ஆல 13
ஆலங்கானத்து 6
ஆலத்து 8
ஆலம் 5
ஆலமும் 2
ஆலமுற்றம் 1
ஆலலும் 1
ஆலவும் 1
ஆலி 14
ஆலிக்கும் 1
ஆலித்து 1
ஆலியின் 5
ஆலியொடு 3
ஆலின 2
ஆலும் 24
ஆலை 2
ஆலை-தொறும் 2
ஆலைக்கு 1
ஆவண 1
ஆவணத்து 2
ஆவணம் 3
ஆவதன்கண் 1
ஆவதாம் 1
ஆவது 17
ஆவது-கொல் 15
ஆவதூஉம் 1
ஆவதே 1
ஆவம் 2
ஆவர் 7
ஆவர்மன்கொல் 1
ஆவன்மன்கொல் 1
ஆவாம் 1
ஆவார் 4
ஆவார்க்கு 1
ஆவாரும் 1
ஆவாரை 1
ஆவான் 1
ஆவி 12
ஆவித்து 2
ஆவியர் 3
ஆவியின் 2
ஆவியும் 1
ஆவிரம் 1
ஆவிரை 6
ஆவிற்கு 2
ஆவின் 2
ஆவினன்குடி 1
ஆவுதி 7
ஆவும் 2
ஆவுள் 1
ஆவோடு 1
ஆழ் 15
ஆழ்க 1
ஆழ்ச்சி 3
ஆழ்ந்த 3
ஆழ்ந்தன்றே 1
ஆழ்ந்து 5
ஆழ்ந்துவிடல் 1
ஆழ்பவன் 1
ஆழ்வார் 1
ஆழ்விக்கும் 1
ஆழ 3
ஆழல் 11
ஆழல-மன்னோ 1
ஆழி 28
ஆழி-கண் 1
ஆழியால் 1
ஆழியான் 1
ஆழியான்தன் 1
ஆழியான்ஆயினும் 1
ஆழியின் 2
ஆழும் 2
ஆழும்-காலை 1
ஆள் 49
ஆள்_வழக்கு 1
ஆள்க 2
ஆள்தகை 1
ஆள்தல் 1
ஆள்பவர் 3
ஆள்பவர்க்கு 1
ஆள்பவற்கு 1
ஆள்பவன் 1
ஆள்பவனே 1
ஆள்வல் 1
ஆள்வார் 1
ஆள்வார்க்கு 2
ஆள்வாரே 1
ஆள்வாரை 1
ஆள்வான் 1
ஆள்வினை 16
ஆள்வினைக்கு 8
ஆள்வினையின் 1
ஆள்வினையும் 2
ஆள்வினையோடு 1
ஆளப்படும் 1
ஆளல் 1
ஆளான் 1
ஆளி 7
ஆளிய 1
ஆளியும் 1
ஆளும் 17
ஆளுமாம் 1
ஆற்ற 58
ஆற்றகில்லாதார் 1
ஆற்றல் 33
ஆற்றலதுவே 1
ஆற்றலம் 1
ஆற்றலர் 1
ஆற்றலர்-மன்னே 1
ஆற்றலரே 1
ஆற்றலார்க்கு 1
ஆற்றலான் 1
ஆற்றலின் 2
ஆற்றலும் 2
ஆற்றலுள்ளும் 1
ஆற்றலென் 1
ஆற்றலெனே 1
ஆற்றலை 3
ஆற்றலையே 2
ஆற்றலொடு 2
ஆற்றவும் 8
ஆற்றவே 1
ஆற்றறுக்கும் 1
ஆற்றறுப்பார் 1
ஆற்றா 16
ஆற்றா-கால் 1
ஆற்றாக்கடை 1
ஆற்றாத 1
ஆற்றாதவர் 1
ஆற்றாதவரை 1
ஆற்றாதார் 6
ஆற்றாதார்க்கு 1
ஆற்றாதாரை 1
ஆற்றாதான் 2
ஆற்றாது 7
ஆற்றாதும் 1
ஆற்றாதேமே 1
ஆற்றாதோரினும் 1
ஆற்றாம் 2
ஆற்றாமை 6
ஆற்றாமையின் 1
ஆற்றாய் 5
ஆற்றார் 11
ஆற்றாரும் 1
ஆற்றார்எனினும் 1
ஆற்றால் 3
ஆற்றாவே 2
ஆற்றாள் 7
ஆற்றான் 7
ஆற்றானை 2
ஆற்றி 39
ஆற்றிசின் 1
ஆற்றிய 3
ஆற்றியார் 1
ஆற்றில் 1
ஆற்றிவிடும் 1
ஆற்றின் 31
ஆற்றின்கண் 1
ஆற்றினகொல்லோ 1
ஆற்றினோ 1
ஆற்றீர் 1
ஆற்று 25
ஆற்று-உற 2
ஆற்றுக 1
ஆற்றுகிற்பார் 1
ஆற்றுகிற்பாரை 1
ஆற்றுகேன் 1
ஆற்றுதல் 4
ஆற்றுதிர் 1
ஆற்றுப்பட்டு 2
ஆற்றுப்படுத்த 10
ஆற்றுப்படுப்ப 1
ஆற்றுப 1
ஆற்றுபவர் 1
ஆற்றுபவர்க்கும் 1
ஆற்றுபவர்கண் 1
ஆற்றும் 27
ஆற்றும்கொல் 2
ஆற்றும்கொல்லோ 1
ஆற்றுமின் 1
ஆற்றுமோ 4
ஆற்றுவரா 1
ஆற்றுவரேனும் 1
ஆற்றுவள் 1
ஆற்றுவார் 5
ஆற்றுவார்க்கு 1
ஆற்றுவாரை 1
ஆற்றுவான் 2
ஆற்றுவேன் 1
ஆற்றுவோர்க்கே 1
ஆற்றுவோரே 1
ஆற்றேம் 1
ஆற்றேன் 8
ஆற்றை 2
ஆறலை 1
ஆறா 4
ஆறாதே 1
ஆறாய் 1
ஆறி 1
ஆறிய 3
ஆறிவிடும் 1
ஆறினில் 1
ஆறு 120
ஆறு_இரு 2
ஆறுகம் 1
ஆறும் 10
ஆறெழுத்து 1
ஆறே 49
ஆன் 56
ஆன்_இனம் 1
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் 1
ஆன்பொருநை 2
ஆன்ற 24
ஆன்றல் 1
ஆன்றவர் 3
ஆன்றன்றே 1
ஆன்றனை 1
ஆன்றார் 3
ஆன்றாரொடு 1
ஆன்றிகம் 2
ஆன்றிசின் 9
ஆன்று 21
ஆன்றோர் 6
ஆன்றோர்க்கு 1
ஆன்றோரே 1
ஆன்றோள் 1
ஆன 1
ஆனது-கொல்லோ 1
ஆனா 73
ஆனாது 50
ஆனாதே 7
ஆனாய் 2
ஆனார் 2
ஆனாரே 1
ஆனால் 5
ஆனாவே 5
ஆனாள் 3
ஆனான் 4
ஆனானே 1
ஆனிரையோடு 1
ஆனில் 1
ஆனிலை 1
ஆனிலை_உலகத்தானும் 1
ஆனீர் 1
ஆனுள் 1
ஆனொடு 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


ஆ (62)

ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 151
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப – மது 157
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/8
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் – நற் 264/8
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் – நற் 290/2
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் – நற் 343/3
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/9
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/2
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/2
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/7
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ/காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/1,2
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த – பதி 22/15
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் – பதி 77/11
ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே – பதி 78/14
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/48
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு – கலி 116/8
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு – அகம் 56/11
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் – அகம் 129/12
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து – அகம் 131/7
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/12
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/5
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற – அகம் 249/13
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் – அகம் 309/5
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் – அகம் 342/6
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் – அகம் 369/24
ஆ தர கழுமிய துகளன் – புறம் 258/10
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில் – புறம் 261/11
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து – புறம் 263/5
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் – புறம் 362/8
ஆ வேறு உருவினஆயினும் ஆ பயந்த – நாலடி:12 8/1
ஆ வேறு உருவினஆயினும் ஆ பயந்த – நாலடி:12 8/1
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் – நாலடி:12 8/3
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக – நாலடி:28 9/1
வல்லவர் ஊன்ற வடி ஆ போல் வாய் வைத்து – நாலடி:28 9/3
ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:36/4
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற – திணை50:30/2
ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் – குறள்:56 10/1
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/3
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா – பழ:48/3
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/3
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/4
சொல்லார் ஒருவரையும் உள் ஊன்ற பல் ஆ
நிரை புறம் காத்த நெடியோனேஆயின் – பழ:345/2,3

மேல்


ஆ-வயின் (1)

வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின்/ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/2,3

மேல்


ஆஅ (1)

ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல் – குறு 28/3

மேல்


ஆஅங்கு (29)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு/ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 2,3
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு/எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 259,260
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு/அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 696,697
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு/யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 52,53
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு/அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/2,3
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு/உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/3,4
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு/அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/4,5
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு/உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/4,5
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு/இன்னும் வருமே தோழி வாரா – நற் 89/8,9
மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு/இனிதே தெய்ய நின் காணும்-காலே – நற் 230/9,10
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு/உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் – நற் 300/2,3
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு/இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் – குறு 119/2,3
இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு/அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி – குறு 120/1,2
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு/இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு – குறு 139/4,5
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு/தாங்கும் அளவை தாங்கி – குறு 149/4,5
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு/உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 146/53
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு/உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/4,5
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு/உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/16,17
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு/இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/5,6
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு/அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/7,8
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் – புறம் 375/13
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு/அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/21,22
இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும் – நாலடி:4 8/2
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு
அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் – நாலடி:21 1/2,3

மேல்


ஆஅதும் (1)

ஆஅதும் என்னுமவர் – குறள்:66 3/2

மேல்


ஆஅம் (2)

ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் – கலி 143/29
ஆஅம் எனக்கு எளிது என்று உலகம் ஆண்டவன் – பழ:7/1

மேல்


ஆஅய் (21)

விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய்/வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/2,3
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – குறு 84/3
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் – அகம் 148/7
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து – அகம் 152/21
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று – அகம் 181/7
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் – அகம் 198/14
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/5
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன – அகம் 356/19
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் – புறம் 127/6
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – புறம் 128/5
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/8
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய்/களிறும் அன்றே மாவும் அன்றே – புறம் 135/13,14
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/3
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய்/யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது – புறம் 375/11,12
ஆஅய் வளர்ந்த அணி நெடும் பெண்ணையை – பழ:205/1

மேல்


ஆஅயக்கண்ணும் (1)

ஆஅயக்கண்ணும் அரிது – நாலடி:19 4/4

மேல்


ஆஅல் (1)

அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100

மேல்


ஆக்க (1)

எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/25

மேல்


ஆக்கத்தில் (1)

அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8

மேல்


ஆக்கத்தின் (2)

மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர் – நாலடி:28 5/3
பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் – குறள்:66 7/1

மேல்


ஆக்கத்துள் (1)

ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை – நாலடி:33 7/3

மேல்


ஆக்கத்தை (2)

நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை
அன்றே ஒழியவிடல் – குறள்:12 3/1,2
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் – பழ:173/1,2

மேல்


ஆக்கம் (43)

தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம்/உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 196,197
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய – நற் 286/7
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து – நாலடி:4 2/1
ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் மெய் ஆகும் ஆக்கம்
இருமையும் சென்று சுடுதலால் நல்ல – நாலடி:13 9/2,3
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை – நாலடி:31 1/2
ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை – நான்மணி:11/4
மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர் ஒருவன் – நான்மணி:18/1
வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் – நான்மணி:18/2
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் – நான்மணி:18/3
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம்
கேளிர் ஒரீஇவிடல் – நான்மணி:18/3,4
நிகழ்ச்சியான் ஆக்கம் அறிக புகழ்ச்சியான் – நான்மணி:61/3
ஆக்கம் அழியினும் அல்லவை கூறாத – இனிய40:28/3
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/4
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு – குறள்:4 1/2
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள்:12 2/1
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:13 2/1,2
அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – குறள்:14 5/1
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் – குறள்:17 3/1
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப்பான் – குறள்:17 3/1,2
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளைவயின் – குறள்:18 7/1
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் – குறள்:19 3/2
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – குறள்:29 3/1
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:33 8/1
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – குறள்:33 8/2
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – குறள்:46 7/1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – குறள்:47 3/1
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:50 2/2
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:53 2/2
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம்
நீங்காமை வேண்டுபவர் – குறள்:57 2/1,2
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் – குறள்:60 3/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – குறள்:66 1/1
மன்னிய ஆக்கம் தரும் – குறள்:70 2/2
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம்
புல்லார் புரள விடல் – குறள்:76 5/1,2
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை – குறள்:86 8/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – குறள்:86 9/1
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – குறள்:91 2/1
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1

மேல்


ஆக்கமும் (7)

ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும்/அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி – பட் 191,192
அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/73
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – குறள்:4 2/1
அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் – குறள்:17 9/1
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும்
அன்ன நீரார்க்கே உள – குறள்:53 7/1,2
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – குறள்:65 2/1

மேல்


ஆக்கல் (2)

போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ – பழ:231/2
அழியாமை எ தவமும் சார்ந்தாரை ஆக்கல்
பழியாமை பாத்தல் யார்மாட்டும் ஒழியாமை – சிறுபஞ்:45/1,2

மேல்


ஆக்கலும் (3)

அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் – நான்மணி:100/1
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும் – குறள்:27 4/1,2
தாளின் ஒரு பொருள் ஆக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:31/3

மேல்


ஆக்கி (7)

காடு கொன்று நாடு ஆக்கி/குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி – பட் 283,284
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – குறள்:2 2/1
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – குறள்:68 8/1
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் – குறள்:103 6/2
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – பழ:398/1
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – சிறுபஞ்:16/1
உளம் தொட்டு உழு வயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு – சிறுபஞ்:64/2

மேல்


ஆக்கிக்கொளல் (1)

ஊராண்மை ஆக்கிக்கொளல் – ஐந்70:54/4

மேல்


ஆக்கிய (6)

குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/76
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல – பரி 7/20
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய/பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/16,17
நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் – திரி:47/3

மேல்


ஆக்கியக்கால் (1)

முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது – இனிய40:19/3

மேல்


ஆக்கினும் (1)

அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க – பழ:364/2

மேல்


ஆக்கு (1)

கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/6

மேல்


ஆக்குக (2)

ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே – புறம் 172/1
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12

மேல்


ஆக்குதல் (1)

சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/2

மேல்


ஆக்குதலால் (1)

இல்லத்தில் ஆக்குதலால் – நாலடி:23 5/4

மேல்


ஆக்கும் (8)

நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/5
எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப – நாலடி:13 4/2
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – குறள்:62 6/1
தான் உடன்பாடு இன்றி வினை ஆக்கும் என்பானும் – திரி:36/2
வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும்
தெய்வத்தை எஞ்ஞான்றும் தெற்ற வழிபாடு – சிறுபஞ்:41/2,3
தனக்கு என்றும் ஓர் பாங்கன் பொய்யான் மெய் ஆக்கும்
எனக்கு என்று இயையான் யாது ஒன்றும் புன கொன்றை – ஏலாதி:5/1,2
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் – ஏலாதி:12/2

மேல்


ஆக்குமோ (1)

ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே – ஐங் 110/5

மேல்


ஆக்குவர் (1)

ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/2

மேல்


ஆக (433)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக/ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி – திரு 162,163
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே – பொரு 122
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 243
ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக/காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே – பொரு 247,248
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 129
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக/நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது – சிறு 229,230
எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக/மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 66,67
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக/வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் – முல் 42,43
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக/மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 66,67
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக/தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 2,3
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக/ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு – மது 34,35
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக/ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப – மது 156,157
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக/இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 158,159
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக/கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு – மது 227,228
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக/மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 455,456
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 690
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக/விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 160,161
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக/எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் – குறி 106,107
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக/இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை – குறி 152,153
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக/தூவொடு மலிந்த காய கானவர் – மலை 154,155
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக/கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 179,180
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக/பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 316,317
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக/தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் – மலை 390,391
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின் – மலை 420
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக/அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 442,443
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் – நற் 0/1
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக/விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/2,3
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக/பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/3,4
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக/இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/4,5
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக/எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/7,8
கடவுள் ஆயினும் ஆக/மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/10,11
ஆனா கௌவைத்து ஆக/தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/8,9
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/6
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக/துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/3,4
அன்ன ஆக இனையல் தோழி யாம் – நற் 64/2
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/7
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப – நற் 81/6
கண்ணீர் அருவி ஆக/அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/8,9
பிணி பிறிது ஆக கூறுவர் – நற் 117/10
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ – நற் 139/1
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக/ஆரம் கமழும் மார்பினை – நற் 168/9,10
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக/அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/8,9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக/யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து – நற் 193/7,8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக/பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/6,7
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக/பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் – நற் 272/7,8
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து – நற் 275/7
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/7
கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/7
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக/நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/3,4
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6
காதலி உழையள் ஆக/குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/8,9
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/3
அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ – நற் 377/5
உரவோர் உரவோர் ஆக/மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/3,4
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என – குறு 36/3
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக/நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல – குறு 58/1,2
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக/பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை – குறு 83/1,2
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக/தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் – குறு 103/3,4
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக/நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/4,5
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக/உள்ள பாணர் எல்லாம் – குறு 127/4,5
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக/அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/2,3
எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் – குறு 172/3
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ – குறு 172/4
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே – குறு 180/7
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக/தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/7,8
நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே – குறு 273/8
இன்னள் ஆக துறத்தல் – குறு 296/7
செறுவர்க்கு உவகை ஆக தெறுவர – குறு 336/1
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக/கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/1,2
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக/ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை – குறு 389/1,2
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/4
வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே – ஐங் 8/6
தண்ணிய இனிய ஆக/எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/3,4
கழிந்து உகு நிலைய ஆக/ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/4,5
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக/வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/3,4
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/2
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் – ஐங் 410/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக/வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/3,4
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக/சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/3,4
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக/வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/1,2
தோள் துணை ஆக வந்தனர் – ஐங் 496/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக/எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை – பதி 21/2,3
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக/மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/31,32
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக/தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் – பதி 43/7,8
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக/சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/14,15
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே – பதி 70/27
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/18
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/37
இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக/பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/10,11
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/51
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே – பதி 90/52
ஊழி அனைய ஆக ஊழி – பதி 90/53
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/54
மரபிற்று ஆக/பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 3/74
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக/இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 4/15
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக/மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/38
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி 6/30
வையை வயம் ஆக வை – பரி 6/78
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக/இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப – பரி 9/48
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் – பரி 12/91
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக/ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/55
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக/மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி – பரி 35/3,4
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது – கலி 6/10
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக/துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 12/6
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ – கலி 14/13
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/15
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக/ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 39/45
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக/வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 41/2
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக/அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/17,18
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக/என ஆங்கு – கலி 49/5
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/8
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக/இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற – கலி 64/26
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக/தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும் – கலி 65/28
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக/முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 69/4,5
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/25
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/12
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக/தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு – கலி 91/9
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக/தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 93/16
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு – கலி 93/18
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி 96/12
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/38
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 97/29
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக/மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக – கலி 98/15,16
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக/நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/19
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் – கலி 107/22
அனைத்து ஆக/வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 109/11
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக – கலி 110/7
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக/சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 117/7
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக/பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 120/7,8
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக/செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 132/2,3
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா – கலி 135/2
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் – கலி 138/4
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக/வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 142/30
தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை – கலி 142/34
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் – கலி 142/51
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக/புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் – கலி 144/52
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக/செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 147/5,6
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக/நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 149/1
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக/கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2,3
அன்ன ஆக என்னுநள் போல – அகம் 5/18
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/12
நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/15
நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் – அகம் 18/12
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக/இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/17,18
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/23
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு – அகம் 29/21
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 33/12
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல – அகம் 35/13
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள் – அகம் 49/7
யாமே எமியம் ஆக தாமே – அகம் 57/10
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/16
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக/வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து – அகம் 68/13,14
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக/வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/18,19
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் – அகம் 75/1
ஆனா நோயை ஆக யானே – அகம் 75/21
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக/பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/2,3
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக/கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/4,5
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக/இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/6,7
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என – அகம் 86/14
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக/முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/3,4
மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக/ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி – அகம் 98/22,23
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக/நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/12,13
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து – அகம் 110/9
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/3
நீடு சினை வறிய ஆக ஒல்லென – அகம் 143/3
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக/குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/7,8
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய – அகம் 156/10
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக/நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/13,14
எந்தையும் இல்லன் ஆக/அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/17,18
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக/அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என – அகம் 162/9,10
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு – அகம் 164/1
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக/புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – அகம் 186/8,9
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக/கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/12,13
அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக/மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/12,13
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 215/6
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/15
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/15
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக/நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் – அகம் 246/2,3
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக/காமம் கைம்மிக உறுதர – அகம் 258/13,14
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என – அகம் 275/5
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ – அகம் 276/6
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் – அகம் 276/11
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக/கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/4,5
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் – அகம் 282/9
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு – அகம் 286/9
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக/நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை – அகம் 287/2,3
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் – அகம் 293/2
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே – அகம் 303/8
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக/ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/7,8
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா – அகம் 313/5
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் – அகம் 315/4
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு – அகம் 317/19
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக/ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/3,4
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் – அகம் 325/14
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக/வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது – அகம் 333/16,17
அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/5
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக/ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/11,12
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/3
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக/அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/6,7
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக/சேந்தனை சென்மோ பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 350/8,9
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் – அகம் 352/4
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 355/12
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக/அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/6,7
நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின் – அகம் 362/9
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக/ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/4,5
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக/சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் – அகம் 382/10,11
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/10
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக/மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/9,10
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் – அகம் 390/12
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/6
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/4
மனை மரம் விறகு ஆக/கடி துறை நீர் களிறு படீஇ – புறம் 16/5,6
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக/ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை – புறம் 16/16,17
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே – புறம் 18/6
முடி தலை அடுப்பு ஆக/புனல் குருதி உலை கொளீஇ – புறம் 26/8,9
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக/மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய – புறம் 26/13,14
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் – புறம் 29/25
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/26
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/8
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக/வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய – புறம் 35/1,2
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/3
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக/திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/13,14
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே – புறம் 58/32
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக/விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/5,6
மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக/உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/14,15
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/9
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக/மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/5,6
கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் – புறம் 116/12
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக/நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/11,12
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக/பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/4,5
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/19
அனைத்து உரைத்தனன் யான் ஆக/நினக்கு ஒத்தது நீ நாடி – புறம் 136/22,23
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக/நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் – புறம் 144/3,4
இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய் – புறம் 144/6
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 146/1
விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே – புறம் 150/17
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக/பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/4,5
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி – புறம் 159/3
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே – புறம் 165/9
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ – புறம் 187/1
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ – புறம் 187/1
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் – புறம் 191/1
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக/பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/12,13
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/15
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/5
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக/இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் – புறம் 217/5,6
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக/கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி – புறம் 229/10,11
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக/அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/6,7
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக/பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் – புறம் 246/8,9
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/2
அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/6
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக/வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/14,15
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக/கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே – புறம் 261/4,5
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக/திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா – புறம் 284/6,7
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/15
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக/இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/1,2
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக/அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/2,3
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக/நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த – புறம் 369/2,3
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக/அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/5,6
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக/விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/7,8
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக/விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/10,11
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக/தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/2,3
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக/அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/24,25
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக/முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/3,4
விருந்து-உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக/சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/4,5
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது – புறம் 381/6
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து – புறம் 383/5
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக/வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் – புறம் 386/9,10
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக/வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/8,9
சென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றே – புறம் 392/12
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக/அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/9,10
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/13
செறிப்பு இல் பழம் கூரை சேறு அணை ஆக
இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் – நாலடி:24 1/1,2
ஓதி அனையார் உணர்வு உடையார் தூய்து ஆக
நல்கூர்ந்தும் செல்வர் இரவாதார் செல்வரும் – நாலடி:27 10/2,3
தனது ஆக தான் கெட்டான் தாயத்தவரும் – நாலடி:28 8/1
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/2,3
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக – நாலடி:28 9/1
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக
விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/1,2
திரு மதுகை ஆக திறன் இலார் செய்யும் – நாலடி:30 1/1
பழமை கந்து ஆக பசைந்த வழியே – நாலடி:31 10/1
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா – நாலடி:33 1/2
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் – நான்மணி:30/3
குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி – கார்40:15/2,3
நல் விருந்து ஆக நமக்கு – கார்40:36/4
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:12/4,5
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து – ஐந்50:14/2
பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு – ஐந்50:15/3
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை – திணை150:14/2
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக
அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி – திணை150:43/1,2
திமில் களிறு ஆக திரை பறையா பல் புள் – திணை150:50/1
திரை பாகன் ஆக திமில் களிறு ஆக – திணை150:52/1
திரை பாகன் ஆக திமில் களிறு ஆக
கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது – திணை150:52/1,2
அழிவிலர் ஆக அவர் – திணை150:78/4
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் – திணை150:85/2
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக
வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர் – திணை150:112/1,2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
இன் சொலன் ஆக பெறின் – குறள்:10 2/2
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி – குறள்:28 8/1
அற்று ஆக அற்றது இலர் – குறள்:37 5/2
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் – குறள்:43 4/1
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – குறள்:45 5/1
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – குறள்:52 8/2
வினைக்கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு – குறள்:52 9/1,2
திண்ணியர் ஆக பெறின் – குறள்:67 6/2
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – குறள்:88 9/1
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல் – குறள்:115 7/1
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள்:115 7/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ – குறள்:125 9/1
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் – குறள்:132 7/1
கேள் ஆக வாழ்தல் இனிது – திரி:12/4
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக
துய்க்க முறை வகையால் ஊண் – ஆசாரக்:25/2,3
காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன் – பழ:20/1
பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே – பழ:146/3
நீர் குறிது ஆக புகல் – பழ:146/4
வாய் முன்னது ஆக வலிப்பினும் போகாதே – பழ:156/3
உறு மகன் ஆக ஒருவனை நாட்டி – பழ:172/1
திரியும் இடிஞ்சிலும் நெய்யும் சார்வு ஆக
எரியும் சுடர் ஓர் அனைத்தால் தெரியுங்கால் – பழ:219/1,2
தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது – பழ:368/1
பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை – பழ:386/3
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர் – பழ:395/3
வைததனான் ஆகும் வசை வணக்கம் நன்று ஆக
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த – சிறுபஞ்:33/1,2
மன்று சார்வு ஆக மனை – சிறுபஞ்:45/4
உள்ளத்த ஆக உணர் – ஏலாதி:27/4
மெய் அளவு ஆக விதி – ஏலாதி:29/4
அன்புடையார்க்கு உள்ளன ஆறு குணம் ஆக
மென் புடையார் வைத்தார் விரித்து – ஏலாதி:68/3,4
வினை வாழ்க்கை ஆக விழைப மனை வாழ்க்கை – ஏலாதி:73/2
கேசம் அணிந்த கிளர் எழிலோள் ஆக
முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன் – கைந்:12/2,3

மேல்


ஆகத்து (27)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து/செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின் – திரு 139,140
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து/ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 35,36
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 136,137
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 249
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து/அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 31,32
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 58/11
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து/அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 5/22
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய – அகம் 6/10
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/8
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/12,13
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/9,10
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து/இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/11,12
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – அகம் 299/15
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து/மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/5,6
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் – கார்40:33/2
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/3

மேல்


ஆகம் (47)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 569
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/4
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/4
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/10
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம்/துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் – நற் 240/4,5
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/8
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம்/சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/6,7
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப – நற் 374/7
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/3
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம்/ஒரு நாள் புணர புணரின் – குறு 280/3,4
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/3
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே – ஐங் 197/4
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது – பரி 10/31
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/74
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/14
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/18
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற – கலி 40/33
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம்/பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 43/12
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 61/18
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/12
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/21
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் – அகம் 198/6
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம்/உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – அகம் 220/9,10
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் – அகம் 247/2
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/3
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம்/பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு – அகம் 399/3,4
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் – திணை150:16/2
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம்
என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல் – திணை150:16/2,3
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம்
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப – பழ:222/1,2

மேல்


ஆகமன் (1)

செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை – நாலடி:38 3/2

மேல்


ஆகல் (15)

பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே – நற் 117/11
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/3
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 39/1
அனையை ஆகல் மாறே எனையதூஉம் – பதி 54/9
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் – அகம் 203/9
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/3
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த – புறம் 18/15
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு – புறம் 97/19
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/4
கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது – இனிய40:7/4
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது – இனிய40:14/4

மேல்


ஆகலான் (2)

தாங்கற்கு அரிது ஆகலான் – ஆசாரக்:65/3
மூத்த உள ஆகலான் – ஆசாரக்:91/3

மேல்


ஆகலின் (56)

அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின்/மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட – பெரும் 422,423
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின்/பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/4,5
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய – நற் 13/1
மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/10
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின்/அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி – நற் 128/4,5
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த – நற் 181/10
வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின்/வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/5,6
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே – குறு 10/5
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே – குறு 59/6
நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின்/நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/3,4
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற – குறு 288/3
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு – குறு 357/3
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின்/வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/3,4
ஊரன் ஆகலின் கலங்கி – ஐங் 19/4
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே – பதி 16/9
அ வினை மேவலை ஆகலின்/எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற – பதி 19/10,11
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின்/இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 14/29
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின்/கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ – கலி 62/6
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின்/வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 39/25
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின்/களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/3,4
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின்/பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/8,9
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின்/அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/4,5
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் – புறம் 5/4
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல – புறம் 7/9
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/15
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின்/விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு – புறம் 15/11,12
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின்/நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/9,10
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின்/யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் – புறம் 43/20,21
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ – புறம் 58/18
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/12
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார் – புறம் 98/17
கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் – புறம் 151/6
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி – புறம் 152/19
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் – புறம் 152/22
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின்/அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர – புறம் 161/8,9
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின்/ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் – புறம் 174/20,21
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் – புறம் 192/11
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின்/ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/22,23
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின்/இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ – புறம் 239/19,20
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின்/செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/1,2
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி – புறம் 337/13
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின்/கைவிட்டனரே காதலர் அதனால் – புறம் 358/4,5
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12

மேல்


ஆகலும் (13)

துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் – நற் 281/10
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
அன்னது ஆகலும் அறியாள் – ஐங் 90/3
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும்/பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் – பரி 5/20,21
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/36
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – அகம் 134/14
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும்/வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/3,4
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/9
எள்ளப்படும் மரபிற்று ஆகலும் உள் பொருளை – திரி:85/1

மேல்


ஆகல்ஊழ் (1)

ஆகல்ஊழ் உற்றக்கடை – குறள்:38 2/2

மேல்


ஆகலோ (5)

அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் – நற் 223/4
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று – அகம் 392/19
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/4

மேல்


ஆகவும் (15)

அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும்/வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/5,6
உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/8
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/6
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் – நற் 349/5
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/4
உழையம் ஆகவும் இனைவோள் – அகம் 5/27
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/19
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/3
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் – அகம் 128/6
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/4

மேல்


ஆகவே (3)

வரைவாய் நீ ஆகவே வா – திணை150:43/4
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே
பீர் தோன்றி நீர் தோன்றும் கண் – திணை150:100/3,4
ஆகவே செய்யின் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/4

மேல்


ஆகற்க (2)

பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 4/6
அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 9/6

மேல்


ஆகற்பாலார் (2)

தலைமக்கள் ஆகற்பாலார் – நாலடி:21 5/4
முழுமக்கள் ஆகற்பாலார் – திரி:87/4

மேல்


ஆகன் (4)

அனையை ஆகன் மாறே பகைவர் – பதி 80/12
அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 4/17
அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 20/20
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/13

மேல்


ஆகா (25)

உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென – நற் 109/5
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா/வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி – குறு 263/3,4
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/8
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே – பதி 53/21
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 73/3
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் – அகம் 220/9
பழி ஆகா ஆறே தலை – நாலடி:8 9/4
உறற்பால நீக்கல் உறுவர்க்கும் ஆகா
பெறற்பால் அனையவும் அன்ன ஆம் மாரி – நாலடி:11 4/1,2
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் – நாலடி:11 10/2
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா
தென் நாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுதலால் – நாலடி:25 3/1,2
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – குறள்:38 6/1
உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் – குறள்:43 1/2
இல்லை நன்று ஆகா வினை – குறள்:46 6/2
காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் – திரி:47/4
எ பாலும் ஆகா கெடும் – ஆசாரக்:3/3
பொருந்தா மண் ஆகா சுவர் – பழ:9/4
சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ – பழ:30/2
வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால் – பழ:55/3
தாய் மிதித்த ஆகா முடம் – பழ:299/4
மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் – பழ:311/4
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும் – பழ:336/2
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் – பழ:400/3
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ – சிறுபஞ்:25/2

மேல்


ஆகாத (3)

ஒருவர் பங்கு ஆகாத ஊக்கம் இனிதே – இனிய40:22/2
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா – குறள்:54 7/1
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத
கூதறைகள் ஆகார் குடி – பழ:360/3,4

மேல்


ஆகாதது (2)

நீ எமக்கு ஆகாதது – குறள்:130 1/2
திறத்தின் உரைப்பார்க்கு ஒன்று ஆகாதது இல்லை – பழ:295/2

மேல்


ஆகாதாம் (1)

தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை தறுகண் – பழ:220/2

மேல்


ஆகாதார்க்கு (1)

ஆகாதார்க்கு ஆகுவது இல் – பழ:127/4

மேல்


ஆகாதால் (1)

செல்பவோ சிந்தனையும் ஆகாதால் நெஞ்சு எரியும் – திணை150:83/1

மேல்


ஆகாது (14)

விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே – நற் 95/10
எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/3
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது/நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை – பரி 67/20
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – குறள்:13 8/2
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் – குறள்:62 9/1
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே – பழ:187/3
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது
நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை – பழ:288/2,3
நாண் இன்றி ஆகாது பெண்மை நயவிய – பழ:400/1
ஊண் இன்றி ஆகாது உயிர் வாழ்க்கை பேணுங்கால் – பழ:400/2

மேல்


ஆகாதுஎனினும் (1)

ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின் – நாலடி:34 7/1

மேல்


ஆகாதே (9)

கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே/அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/23,24
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே/அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் – புறம் 101/8,9
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே/பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/6,7
பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் – பழ:5/3,4
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/2
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே
உண்டது நீலம் பிறிது – பழ:168/3,4
பேர்த்து தெருட்டல் பெரியார்க்கும் ஆகாதே
கூர்த்த நுண் கேள்வி அறிவுடையார்க்குஆயினும் – பழ:195/2,3
நற்கு அறிவு இல்லாரை நாட்டவும் ஆகாதே
சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல் – பழ:270/1,2
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே
தம் சாதி மிக்குவிடும் – பழ:285/3,4

மேல்


ஆகாப்பது (1)

இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் – பழ:29/3

மேல்


ஆகாமல் (1)

அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/3

மேல்


ஆகாமை (2)

கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் – திணை150:85/2

மேல்


ஆகாமையின் (1)

நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின்/அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் – புறம் 362/9,10

மேல்


ஆகாமையோ (2)

அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே – புறம் 344/7

மேல்


ஆகாயத்து (1)

நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/31

மேல்


ஆகார் (3)

யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – குறள்:90 5/1
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை – பழ:61/2
கூதறைகள் ஆகார் குடி – பழ:360/4

மேல்


ஆகாவாம் (1)

மன நலம் ஆகாவாம் கீழ் – பழ:11/4

மேல்


ஆகி (242)

ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய – திரு 294
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி/அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 11,12
எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி/பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – பொரு 68,69
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி/உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 470,471
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி/சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் – மது 491,492
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி/வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 724,725
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
ஏறு பொர சேறு ஆகி/தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 46,47
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் – மலை 355
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி/தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 552,553
அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம் – நற் 48/1
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/7
இனைய ஆகி தோன்றின் – நற் 69/11
சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/6
ஆர்வம் உடையர் ஆகி/மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/8,9
நிலை என ஒருவேன் ஆகி/உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/9,10
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி/வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் – நற் 199/7,8
பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி/கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் – நற் 200/7,8
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு – நற் 215/8
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி/புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/9,10
அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி/வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/5,6
வண்டு எனும் உணரா ஆகி/மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/9,10
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு – நற் 328/6
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி/துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/6,7
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே – குறு 97/4
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி/கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் – குறு 107/4,5
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி/நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/5,6
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி/நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் – குறு 213/5,6
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி/நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா – குறு 256/6,7
அகலினும் அகலாது ஆகி/இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/5,6
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி சாஅய் – குறு 289/3
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ – குறு 307/1
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி/எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே – குறு 310/3,4
அமரா முகத்தள் ஆகி/தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/7,8
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி/தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும் – குறு 329/5,6
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி/ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/2,3
அழுத கண்ணள் ஆகி/பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/6,7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/3
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் – குறு 394/4
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி/முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/3,4
வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி/ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/3,4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி/தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/2,3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/2
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து – ஐங் 478/2
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று – பதி 26/6
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு – பதி 31/34
நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி/உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/16,17
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி/ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – பரி 13/37,38
அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி/மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/83,84
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி/கற்றாரும் கல்லாதவரும் கயவரும் – பரி 2/11
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப – கலி 17/20
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி/திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 32/15
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி/எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 44/21
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் – கலி 65/27
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி/களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 82/22
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி/கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 121/8
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி/தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 135/14
ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/22
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி/வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/45
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி/திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 9/6
அழுதல் மேவல ஆகி/பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே – அகம் 11/14,15
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/10
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி/மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/7,8
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் – அகம் 44/12
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி/பயின்று வரும்-மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 50/5,6
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் – அகம் 95/11
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி/ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/17,18
மாலை இன் துணை ஆகி காலை – அகம் 107/19
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி/எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து – அகம் 135/3,4
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி/பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி – அகம் 135/5,6
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/25
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் – அகம் 138/4
இனையை ஆகி செல்-மதி – அகம் 163/13
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் – அகம் 188/7
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி/அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/14,15
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே – அகம் 197/18
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே – அகம் 205/5
மறுத்த சொல்லள் ஆகி/வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/16,17
இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/4
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/13
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/7
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி/விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/3,4
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல் – அகம் 259/11
நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி/காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து – அகம் 266/7,8
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/9
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி/வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/14,15
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/3
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென – அகம் 298/21
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி/தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/14,15
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் – அகம் 333/3
நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று – அகம் 335/24
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி/உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/14,15
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் – அகம் 346/16
கனவு கழிந்து அனைய ஆகி நனவின் – அகம் 353/3
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி/இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே – அகம் 355/13,14
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது – அகம் 356/10
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு – அகம் 358/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக – அகம் 369/12
பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் – அகம் 392/5
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/9
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி/நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் – புறம் 29/10,11
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி/களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/8,9
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் – புறம் 42/12
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/18
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13
ஒரு பால் படாஅது ஆகி/இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/5,6
நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி – புறம் 160/23
வினவல் ஆனாள் ஆகி நனவின் – புறம் 160/25
வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி/யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் – புறம் 171/4,5
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி/தமக்கு என முயலா நோன் தாள் – புறம் 182/7,8
மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் – புறம் 184/7
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே – புறம் 185/3
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி/கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன் – புறம் 212/7,8
பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி – புறம் 223/1
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி/தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ – புறம் 229/23,24
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி/பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/3,4
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/13
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி/உரி களை அரவம் மான தானே – புறம் 260/19,20
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி/தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/2,3
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் – புறம் 332/1
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/7
ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி/முறம் செவி யானை வேந்தர் – புறம் 339/11,12
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி/வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல – புறம் 368/8,9
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/15
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி/ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/20,21
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/8
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/18
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/18
வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட – நாலடி:1 3/3
அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/4
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி – நாலடி:11 5/1
பேரும் பிறிது ஆகி தீர்த்தம் ஆம் ஓரும் – நாலடி:18 5/2
ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் – நாலடி:20 2/1
அருகலது ஆகி பல பழுத்தக்கண்ணும் – நாலடி:27 1/1
மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது – நாலடி:30 9/3
மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை – நாலடி:33 9/2
உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி
மரை இலையின் மாய்ந்தார் பலர் – நாலடி:36 9/3,4
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/2
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/3
பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் – இனிய40:9/3
சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி நிரல் ஒப்ப – கார்40:36/1
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் – கார்40:40/2,3
முற்பகல் எல்லாம் குழம்பு ஆகி பிற்பகல் – கள40:1/3
யாரும் இல் நெஞ்சினேம் ஆகி உறைவேமை – ஐந்50:6/3
வலி ஆகி பின்னும் பயக்கும் மெலிவு இல் – ஐந்70:5/2
இறு மென் குரல நின் பிள்ளைகட்கே ஆகி
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற – ஐந்70:68/2,3
அழி நீர ஆகி அரித்து எழுந்து தோன்றி – திணை50:11/3
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி – திணை50:12/1
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/3
குழல் ஆகி கோல் சுரியாய் கூர்ந்து – திணை150:98/4
உளர் ஆகி உய்யும் வகை – திணை150:111/4
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 7/1
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் – குறள்:47 1/1
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள்:53 9/1
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து – குறள்:59 6/1
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை – குறள்:59 7/1
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – குறள்:74 2/1
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் – குறள்:75 5/1
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த – குறள்:77 4/1
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – குறள்:100 8/1
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – குறள்:122 8/1
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி
மாலை மலரும் இ நோய் – குறள்:123 7/1,2
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – குறள்:123 8/1
செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப – திரி:67/2
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை – பழ:36/1
விளிந்தாரே போல பிறர் ஆகி நிற்கும் – பழ:42/1
அளிந்தார்கணாயினும் ஆராயான் ஆகி
தெளிந்தான் விரைந்து கெடும் – பழ:42/3,4
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3
பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார் – பழ:66/2
நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய – பழ:72/1
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு – பழ:98/2
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது – பழ:100/2
கையுளது ஆகி விடினும் குறும்பூழ்க்கு – பழ:121/3
தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம் – பழ:124/1
வலியாரை கண்டக்கால் வாய் வாளார் ஆகி
மெலியாரை மீதூரும் மேன்மை உடைமை – பழ:157/1,2
செறலின் கொலை புரிந்து சேண் உவப்பர் ஆகி
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் – பழ:164/1,2
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார் – பழ:165/2
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/2
கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி
பதிப்பட வாழ்வார் பழி ஆய செய்தல் – பழ:258/2,3
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/2
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/2
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா – பழ:322/3
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/2
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/2
விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார் – பழ:339/1
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு – பழ:339/2
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/2,3
மருந்து ஆகி நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின் – பழ:355/2
அனைத்தினும் ஆன்று அவிந்தார் ஆகி நினைத்திருந்து – பழ:359/2
பல் கிளையுள் பாத்துறான் ஆகி ஒருவனை – பழ:366/1
ஊர்ந்த பரிவும் இலர் ஆகி சேர்ந்தார் – பழ:386/2
மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும் – பழ:395/1
பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும் – பழ:395/2
ஒல்லை உயிர்க்கு ஊற்றங்கோல் ஆகி ஒல்லுமேல் – சிறுபஞ்:55/2

மேல்


ஆகிய (84)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் – பொரு 237
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய/பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 117,118
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய/அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின் – பெரும் 421,422
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய/மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 652,653
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – மலை 308
வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/8
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று – நற் 26/7
உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/9
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின் – நற் 243/9
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை – நற் 346/6
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
இருவேம் ஆகிய உலகத்து – குறு 57/5
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே – குறு 57/6
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் – குறு 252/2
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய/படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ – குறு 266/2,3
நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி – ஐங் 59/3
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே – ஐங் 101/5
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் – ஐங் 286/3
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/4
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/38
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/6
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் – பதி 31/25
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் – பதி 50/11
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/80
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே – கலி 40/34
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/15
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் – அகம் 55/15
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ – அகம் 125/9
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/12
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய/புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/1,2
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/10
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய/நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/4,5
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள் – அகம் 259/8
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய/காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/5,6
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய/துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/22,23
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/9
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/23
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/6
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய/நீர் அறவு அறியா கரகத்து – புறம் 1/11,12
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/17
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/4
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
இன்னான் ஆகிய இனியோன் குன்றே – புறம் 115/6
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும் – புறம் 159/14
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/3
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/14
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய/வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/15,16
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய/படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/7,8
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய/பலகை அல்லது களத்து ஒழியாதே – புறம் 282/8,9
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய/சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/5,6
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் – புறம் 314/1
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் – புறம் 366/4
நின் இன்று வறுவிது ஆகிய உலகத்து – புறம் 375/17
அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று – நாலடி:2 4/4
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார் – நாலடி:24 3/3
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை – நாலடி:27 5/2
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் – குறள்:27 10/1
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – குறள்:29 3/1
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – குறள்:33 9/1
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – குறள்:82 7/1

மேல்


ஆகிய-காலை (1)

அரியம் ஆகிய-காலை/பெரிய நோன்றனீர் நோகோ யானே – குறு 178/6,7

மேல்


ஆகிய-காலையும் (1)

சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர் – குறு 341/3

மேல்


ஆகியக்கண்ணும் (1)

எனை மாட்சித்து ஆகியக்கண்ணும் வினை மாட்சி – குறள்:75 10/1

மேல்


ஆகியது (1)

கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி 132/22

மேல்


ஆகியர் (10)

நீ ஆகியர் எம் கணவனை – குறு 49/4
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே – குறு 49/5
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்-மாட்டு – பதி 89/13
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் – அகம் 115/3
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர்/கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/7,8
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/5
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் – புறம் 191/2
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே – புறம் 232/2
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என – புறம் 398/15

மேல்


ஆகியரோ (8)

யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ/எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் – குறு 40/1,2
யார் ஆகியரோ தோழி நீர – குறு 110/2
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ/கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/5,6
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12
இல் ஆகியரோ காலை மாலை – புறம் 232/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ/பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா – புறம் 233/1,2
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ/இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் – புறம் 233/4,5

மேல்


ஆகியவளும் (1)

ஆகியவளும் அதுஆனால் தாய் தாய்க்கொண்டு – நாலடி:2 5/3

மேல்


ஆகியளே (2)

யாய் ஆகியளே மாஅயோளே – குறு 9/1
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி – குறு 10/1

மேல்


ஆகியார் (1)

கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து – நாலடி:13 4/4

மேல்


ஆகியாள் (1)

எனக்கு தாய் ஆகியாள் என்னை ஈங்கு இட்டு – நாலடி:2 5/1

மேல்


ஆகியும் (1)

வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/13

மேல்


ஆகிலியர் (1)

இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர்/நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/12,13

மேல்


ஆகிவிடின் (1)

தான் நல்காது ஆகிவிடின் – குறள்:2 7/2

மேல்


ஆகிவிடினும் (1)

நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளிர் வரை மேல் – பழ:36/3

மேல்


ஆகிவிடும் (10)

இன்னா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:30/4
பொய்யா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:72/4
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – குறள்:13 8/2
உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் – குறள்:48 6/2
வடு குற்றம் ஆகிவிடும் – ஆசாரக்:67/4
மணி மணி ஆகிவிடும் – பழ:78/4
யாப்புள் வேறு ஆகிவிடும் – பழ:162/4
குறு கண்ணி ஆகிவிடும் – பழ:294/4
யாதானும் ஆகிவிடும் – பழ:321/4
வானகம் ஆகிவிடும் – பழ:393/4

மேல்


ஆகின் (1)

நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20

மேல்


ஆகின்றது (3)

கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18

மேல்


ஆகின்றால் (9)

ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் – நற் 378/8
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/2
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் – கலி 41/40
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/12
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் – அகம் 184/4
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது – அகம் 266/15

மேல்


ஆகின்று (23)

மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே – நற் 43/7
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/11
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/10
நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ – நற் 294/2
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக – பரி 8/10
எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 8/21
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று/அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/14,15
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென – அகம் 253/2
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் – அகம் 400/24
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு – கார்40:39/4

மேல்


ஆகின்று-கொல் (1)

யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/2

மேல்


ஆகின்று-கொல்லோ (1)

எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன் – ஐங் 24/3

மேல்


ஆகின்றே (22)

பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் – நற் 38/6
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே/ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/2,3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய – நற் 245/1
நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி – நற் 305/5
கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே – நற் 377/9
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே/நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று – நற் 397/4,5
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/4
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே – குறு 105/6
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே – குறு 166/4
நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல் – குறு 224/3
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல் – குறு 248/3
வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே – குறு 271/5
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே – குறு 377/3
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே/அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/2,3
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே/கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 56/1
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே/நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் – அகம் 58/9,10
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/15
நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே/தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை – அகம் 298/14,15
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே/கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/4,5
பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே
செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப – ஐந்50:26/1,2

மேல்


ஆகின்றோ (1)

இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6

மேல்


ஆகு (7)

நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/5
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 325/4
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/9
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 307/1

மேல்


ஆகு-மதி (5)

சாரல் நாட செவ்வியை ஆகு-மதி/யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/2,3
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி – பதி 53/3
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும – புறம் 40/9
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/14

மேல்


ஆகுக (21)

எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே – நற் 16/11
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் – நற் 163/1
அன்ன ஆகுக என்னான் – நற் 165/8
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே – குறு 91/4
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/8
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே – குறு 137/4
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/2
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 8/2,3
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 9/2,3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல – ஐங் 371/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று – ஐங் 398/3
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக/தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 15/8
இனிய ஆகுக தணிந்தே – அகம் 283/16
கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக/கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/18,19
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக/ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/12,13
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக/ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து – புறம் 205/9,10
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12

மேல்


ஆகுக-மன்னே (1)

மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே – அகம் 203/18

மேல்


ஆகுதல் (41)

வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/12
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல்/கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/6,7
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/6
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும் – குறு 64/4
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு – குறு 120/3
அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/4
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என – குறு 185/3
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே – குறு 195/7
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த – குறு 327/2
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய – குறு 360/2
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5
துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 107/4
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை – ஐங் 117/2
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே – ஐங் 224/5
எய்யார் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 472/5
சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே – பதி 32/17
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல்/பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 150/22
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி – அகம் 66/6
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/19
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல்/அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/14,15
வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும் – அகம் 316/16
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் – அகம் 328/8
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல்/யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன் – அகம் 335/3,4
இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே – அகம் 355/14
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18
வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ – அகம் 387/3
உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும் – புறம் 141/10
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல்/யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் – புறம் 191/1,2
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல்/ஒளிறு வாள் மறவரும் களிறும் மாவும் – புறம் 227/3,4
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல்/அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/4,5
தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/3
செயிர் வேழம் ஆகுதல் இன்று – நாலடி:36 8/4
செய்யாமை முன் இனிது செங்கோலன் ஆகுதல்
எய்தும் திறத்தால் இனிது என்ப யார்மாட்டும் – இனிய40:5/2,3
நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள் – குறள்:69 3/1
ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது – குறள்:83 3/2

மேல்


ஆகுதலான் (1)

மருந்து நீ ஆகுதலான்/இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி மேல்


ஆகுதலின் (1)

அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின்/மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ – புறம் 362/10,11

மேல்


ஆகுதலும் (2)

கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும்/இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 337/10

மேல்


ஆகுதலே (3)

இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே/கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – குறு 84/2,3
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே/பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 85/8

மேல்


ஆகுதிர் (1)

இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – குறள்:132 9/2

மேல்


ஆகுதும் (1)

நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும் என்று – கலி 82/18

மேல்


ஆகுதுமே (1)

மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/6

மேல்


ஆகுந்து (1)

மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து/நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய – புறம் 380/6,7

மேல்


ஆகுநரும் (1)

ஆகுலம் ஆகுநரும்/குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர் – பரி மேல்


ஆகுப (3)

பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே – குறு 17/4
உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே – புறம் 204/6
குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே – பழ:340/3

மேல்


ஆகுபவால் (1)

இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10

மேல்


ஆகுபவே (2)

பிரியும் நாளும் பல ஆகுபவே – குறு 104/5
சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே – புறம் 218/7

மேல்


ஆகும் (146)

அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/6
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும்/வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/8,9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும்/வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே – நற் 43/5,6
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும்/தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/8,9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும்/குன்ற வைப்பின் கானம் – நற் 137/8,9
நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று – நற் 172/4
அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும்/மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/5,6
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/12
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும்/வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/4,5
இன்னா உறையுட்டு ஆகும்/சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/4,5
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும்/அரிய கானம் சென்றோர்க்கு – குறு 77/4,5
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என – குறு 185/3
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும்/கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/4,5
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும்/மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை – குறு 245/4,5
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும்/கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/2,3
குறிய ஆகும் துறைவனை – குறு 248/6
கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும்/கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ – குறு 388/2,3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும்/தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து – பதி 22/4,5
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே – பதி 36/2
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி 6/100
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய – பரி 23/4
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் – கலி 12/11
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் – கலி 15/24
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/22
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் – கலி 68/21
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும்/புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 139/18
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும்/கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி – கலி 28/14
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும்/மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் – அகம் 122/2,3
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/3
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும்/சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை – அகம் 193/10,11
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும்/துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/17,18
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது – அகம் 281/3
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/9
அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும்/அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் – அகம் 301/25,26
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும்/நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/2,3
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும்/புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை – புறம் 204/9,10
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும்/மலை கெழு நாட மா வண் பாரி – புறம் 236/2,3
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை – புறம் 237/17
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/9
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/3
கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து – நாலடி:2 7/4
நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள் – நாலடி:9 10/2
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும்
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் – நாலடி:11 10/2,3
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் – நாலடி:12 8/3
ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் மெய் ஆகும் ஆக்கம் – நாலடி:13 9/2
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை – நாலடி:15 4/1
பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம் – நாலடி:15 4/2
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும்
எவ்வம் உழந்தக்கடைத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 7/2,3
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும்
வடுப்பட வைது இறந்தக்கண்ணும் குடி பிறந்தோர் – நாலடி:16 6/2,3
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது – நாலடி:18 7/1
ஒல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கு – நாலடி:18 8/2
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும்
வாழ்தலும் அன்ன தகைத்தே ஒருவன்தான் – நாலடி:20 2/2,3
என்று இவற்றால் ஆகும் குலம் – நாலடி:20 5/4
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/2
தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் – நாலடி:25 3/3
சென்று இசையா ஆகும் செவிக்கு – நாலடி:26 7/4
தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் – நாலடி:26 9/3
ஈரம் கிடையகத்து இல் ஆகும் ஓரும் – நாலடி:36 10/2
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் – நான்மணி:59/3
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும்
பாடு அறியாதானை இரவு – நான்மணி:59/3,4
வைததனால் ஆகும் வசையே வணக்கமது – நான்மணி:103/1
செய்ததனால் ஆகும் செழும் கிளை செய்த – நான்மணி:103/2
அருளினால் ஆகும் அறம் – நான்மணி:103/4
இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா – நான்மணி:105/1
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் – நான்மணி:105/2
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
அணங்கு ஆகும் ஆற்ற எமக்கு – ஐந்50:47/4
ஆகும் அவர் காதல் அவா – ஐந்70:29/4
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் – ஐந்70:58/2
மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான் – குறள்:14 4/1
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள்:14 8/1
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:21 5/2
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் – குறள்:24 5/1
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:33 8/1
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – குறள்:33 8/2
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – குறள்:35 4/1
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:35 4/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு – குறள்:44 6/2
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – குறள்:46 2/1
இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு – குறள்:46 2/2
இனத்து உளது ஆகும் அறிவு – குறள்:46 4/2
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – குறள்:46 6/1
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – குறள்:46 9/1
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் – குறள்:52 4/2
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை – குறள்:59 10/2
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன் – குறள்:63 10/1
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் – குறள்:105 9/1
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள்:108 9/2
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் – திரி:43/3
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை – திரி:78/2
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும்
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் – திரி:83/1,2
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும்
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/2,3
மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க அணங்கு ஆகும்
தான் செய்த பாவை தனக்கு – பழ:8/3,4
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும்
நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளிர் வரை மேல் – பழ:36/2,3
வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால் – பழ:55/3
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் – பழ:79/2
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் – பழ:84/2
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல் – பழ:96/2
புல் மேயாது ஆகும் புலி – பழ:119/4
செய் உளது ஆகும் மனம் – பழ:121/4
ஆகும் சமயத்தார்க்கு ஆள்வினையும் வேண்டாவாம் – பழ:127/1
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே – பழ:168/3
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/2
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும்
அன்றை பகலேயும் வாழ்கலார் நின்றது – பழ:297/2,3
ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும்
யானை பல் காண்பான் புகல் – பழ:298/3,4
அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க – பழ:364/2
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2
படைதனக்கு யானை வனப்பு ஆகும் பெண்ணின் – சிறுபஞ்:5/1
முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் – சிறுபஞ்:6/2
உய்தல் ஒரு திங்கள் நாள் ஆகும் செய்தல் – சிறுபஞ்:28/2
சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் – சிறுபஞ்:31/3
தந்தையான் ஆகும் குலம் – சிறுபஞ்:31/4
வைததனான் ஆகும் வசை வணக்கம் நன்று ஆக – சிறுபஞ்:33/1
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த – சிறுபஞ்:33/2
பொருளினான் ஆகும் ஆம் போகம் நெகிழ்ந்த – சிறுபஞ்:33/3
அருளினான் ஆகும் அறம் – சிறுபஞ்:33/4
ஞானத்தான் வீடு ஆகும் நாட்டு – சிறுபஞ்:34/4
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/3
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் – சிறுபஞ்:79/3
மனத்தினான் ஆகும் மதி – சிறுபஞ்:79/4
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா – சிறுபஞ்:95/1
வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான் – சிறுபஞ்:95/2
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு – ஏலாதி:11/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
மண்டிலமும் ஆகும் மதி – ஏலாதி:72/4
வல்லை வீடு ஆகும் வகு – ஏலாதி:77/4

மேல்


ஆகும்-மன் (1)

பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38

மேல்


ஆகும்மே (2)

யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் – அகம் 286/12

மேல்


ஆகுமாம் (2)

பொருளினால் ஆகுமாம் போகம் நெகிழ்ந்த – நான்மணி:103/3
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் – பழ:381/3

மேல்


ஆகுமின் (1)

அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் – நாலடி:1 7/3

மேல்


ஆகுமேல் (2)

தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல்
கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது – இனிய40:7/3,4
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல்
உள்ளம் நோய் வேண்டா உயிர்க்கு – சிறுபஞ்:60/3,4

மேல்


ஆகுமோ (9)

அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9
அறிய ஆகுமோ மற்றே – ஐங் 366/4
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/நிலைஇய கற்பினாள் நீ நீப்பின் வாழாதாள் – கலி 2/16,17
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 107/16
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின் – அகம் 297/4
மைந்து இறைகொண்ட மலை மார்ப ஆகுமோ
நந்து உழுத எல்லாம் கணக்கு – பழ:245/3,4
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் – பழ:254/2,3

மேல்


ஆகுல (2)

எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
ஆகுல நீர பிற – குறள்:4 4/2

மேல்


ஆகுலம் (3)

அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/10
ஆகுலம் ஆகுநரும் – பரி 9/66
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் – கலி 65/27

மேல்


ஆகுவ-கொல் (1)

என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை – நற் 317/7

மேல்


ஆகுவது (6)

ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின் – நற் 397/8
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் – ஐங் 247/1
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் – அகம் 82/17
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/14
ஆகாதார்க்கு ஆகுவது இல் – பழ:127/4

மேல்


ஆகுவம்-கொல் (2)

யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் – நற் 313/6
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற – அகம் 14/13

மேல்


ஆகுவமோ (1)

யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1

மேல்


ஆகுவர் (5)

கேளார் ஆகுவர் தோழி கேட்பின் – குறு 253/1
கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி – நாலடி:13 4/3
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை – நாலடி:18 9/2
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை – நாலடி:35 3/2
உழை இனியர் ஆகுவர் சான்றோர் விழையாதே – நாலடி:35 9/2

மேல்


ஆகுவர்-கொல் (5)

யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் – குறு 82/3
என் ஆகுவர்-கொல் பிரிந்திசினோரே – குறு 94/5
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
என் ஆகுவர்-கொல் என் துன்னியோரே – புறம் 238/13
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20

மேல்


ஆகுவல் (2)

பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல்/பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 392/28

மேல்


ஆகுவல்-கொல் (1)

யாங்கு ஆகுவல்-கொல் யானே நீங்காது – அகம் 260/11

மேல்


ஆகுவள்-கொல் (12)

நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல்/பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/2,3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் – குறு 159/5
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே – குறு 337/6
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல்/நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/2,3
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/11
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை – அகம் 174/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் – அகம் 192/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/10
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை – அகம் 279/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/11

மேல்


ஆகுவன் (2)

உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன்/கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன் – புறம் 396/10,11
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன்/கழுமிய வென் வேல் வேளே – புறம் 396/11,12

மேல்


ஆகுவன்-கொல் (1)

என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/5

மேல்


ஆகுவிர் (3)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர்/அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – மலை 286,287
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர்/பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 412,413
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி – நற் 46/4

மேல்


ஆகுவிர்-கொல் (1)

என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் – புறம் 280/9

மேல்


ஆகுவென் (1)

நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை – அகம் 386/12

மேல்


ஆகுவென்-கொல் (2)

யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/9
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ – நற் 397/6

மேல்


ஆகுவேன் (1)

நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் – கலி 143/14

மேல்


ஆகுவை (5)

கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை/வான் இயைந்த இரு முந்நீர் – மது 74,75
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை/வாதுவன் வாழிய நீ – கலி 288/8
செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை/விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் – புறம் 70/16,17
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே – புறம் 236/5

மேல்


ஆகுவை-கொல் (2)

என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே – குறு 96/4
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல்/நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை – புறம் 228/5,6

மேல்


ஆகுளி (6)

நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன் – மது 606
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி/நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 3,4
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி – புறம் 64/1
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் – புறம் 152/16
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18

மேல்


ஆகுறுவார் (1)

மேதைகள் ஆகுறுவார் – ஆசாரக்:8/3

மேல்


ஆகுஆறு (1)

ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை – குறள்:48 8/1

மேல்


ஆகுஊழால் (1)

ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் – குறள்:38 1/1

மேல்


ஆங்க (19)

ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க/இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர் – பரி 23/28
ஆங்க/விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 77/20,21
ஆங்க/ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 85/17
ஆங்க/திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 92/51
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா – கலி 105/47
ஆங்க/அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 140/29,30
கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க/உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – அகம் 310/13,14
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க/முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/7,8
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க/நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/11,12
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க/முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/10,11
மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க அணங்கு ஆகும் – பழ:8/3

மேல்


ஆங்கட்டே (1)

அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/5

மேல்


ஆங்கண் (114)

மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண்/ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் – பொரு 185,186
பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண்/வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 373,374
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண்/முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு – மது 98,99
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண்/நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின் – மது 164,165
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண்/விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 327,328
அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண்/காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 12,13
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண்/விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 350,351
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண்/வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/9,10
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண்/கல்லென் சேரி புலவர் புன்னை – நற் 63/2,3
ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும் – நற் 70/7
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண்/அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/5,6
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ – நற் 200/5
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண்/கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/4,5
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண்/ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற – நற் 216/7,8
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண்/ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் – நற் 220/6,7
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண்/கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/6,7
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண்/மல்லல் அம் சேரி கல்லென தோன்றி – நற் 249/8,9
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண்/பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/1,2
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/4
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண்/ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/9,10
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண்/பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் – நற் 300/10,11
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே – குறு 219/4
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து – குறு 288/1
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண்/பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/6,7
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண்/உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/2,3
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது – ஐங் 390/1
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண்/மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும் – பதி 23/4,5
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண்/கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் – பதி 56/1,2
அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/23
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8
ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ – கலி 104/62
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண்/சென்று சேட்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 146/38,39
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண்/சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 1/4,5
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண்/கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் – அகம் 6/5,6
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/8
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண்/சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/9,10
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண்/அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/8,9
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண்/ஆறே அரு மரபினவே யாறே – அகம் 72/6,7
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண்/சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து – அகம் 89/5,6
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண்/தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/9,10
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண்/ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/6,7
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர – அகம் 117/5
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண்/பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி – அகம் 117/7,8
அன்றில் அகவும் ஆங்கண்/சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/15,16
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண்/கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/14,15
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண்/கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை – அகம் 129/5,6
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண்/வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று – அகம் 137/6,7
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண்/செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/2,3
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண்/நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய – அகம் 155/7,8
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண்/எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/4,5
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண்/கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/5,6
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண்/கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/12,13
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து – அகம் 185/9
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண்/கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து – அகம் 187/11,12
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண்/கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு – அகம் 215/15,16
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண்/நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து – அகம் 220/13,14
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண்/கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் – அகம் 222/4,5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண்/நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி – அகம் 229/6,7
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண்/மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த – அகம் 232/6,7
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண்/குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/16,17
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/8
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண்/கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/10,11
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/18
அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண்/கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/13,14
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் – அகம் 300/2
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண்/நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் – அகம் 326/4,5
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண்/நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை – அகம் 343/9,10
மாட மலி மறுகின் கூடல் ஆங்கண்/வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/20,21
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண்/உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/14,15
இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண்/கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/6,7
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண்/பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/12,13
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண்/வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/3,4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண்/மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/6,7
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண்/வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/12,13
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா – அகம் 393/13
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண்/அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/3,4
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண்/இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/17,18
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண்/வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/1,2
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண்/பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை – புறம் 22/19,20
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண்/ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி – புறம் 26/4,5
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/5
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண்/தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/11,12
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண்/மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/1,2
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண்/ஏமுற்று கழிந்த மள்ளர்க்கு – புறம் 84/4,5
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண்/பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/5,6
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண்/வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று – புறம் 143/10,11
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண்/உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் – புறம் 166/29,30
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண்/மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/2,3
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண்/தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/8,9
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் – புறம் 333/5
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண்/காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 362/18,19
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண்/உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/11,12
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண்/கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை – புறம் 370/8,9
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண்/ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி – புறம் 381/10,11
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண்/பல் ஊர் சுற்றிய கழனி – புறம் 387/34,35
கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் – திணை50:39/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண்
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப – திணை50:46/1,2
ஆங்கண் அறிய உரை – திணை150:126/4

மேல்


ஆங்கணது (1)

இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/5

மேல்


ஆங்கனம் (3)

ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே – மலை 402
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21

மேல்


ஆங்காங்கு (4)

அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/104
ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை – அகம் 28/11
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/15
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2

மேல்


ஆங்கு (430)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட – திரு 248
வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு/பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் – பொரு 136,137
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு/இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை – பொரு 142,143
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு/எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 111,112
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு/கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 251,252
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு/பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 24,25
காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு/அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 43,44
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு/பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 372,373
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு/சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 384,385
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு/பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 427,428
ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு/தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 433,434
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு/முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும் – பெரும் 442,443
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு/புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 449,450
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு/தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 459,460
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு/புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 484,485
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு/துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 52,53
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு/ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 325,326
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு/பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் – மது 330,331
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு/தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 463,464
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு/முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை – மது 619,620
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு/ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – மது 655,656
நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு/அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 207,208
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு/மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து – பட் 215,216
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு/பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 221,222
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு/நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார் – பட் 224,225
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய – மலை 98
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு/சேணும் எம்மொடு வந்த – நற் 15/8,9
இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/7
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு/உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/9,10
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு/பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் – நற் 97/2,3
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு/திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/5,6
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு/நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/5,6
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் – நற் 170/8
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு/நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/5,6
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு/அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/5,6
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/3
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு/நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ – நற் 294/1,2
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் – நற் 308/10
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு/நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/5,6
குவளை குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு/நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே – நற் 332/2,3
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு/மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/1,2
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் – நற் 378/5
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு/அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/3,4
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/4
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு/எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/2,3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் – குறு 60/4
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு/அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/5,6
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு/அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/3,4
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/4
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு/சேயள் அரியோள் படர்தி – குறு 128/3,4
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு/கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/4,5
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு/விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை – குறு 165/1,2
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/4
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு/இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/3,4
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி – குறு 177/6
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/3
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு/இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/3,4
மூதா தைவந்த ஆங்கு/விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/4,5
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு/பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/2,3
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து – குறு 217/4
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் – குறு 244/5
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை – குறு 247/4
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது – குறு 305/7
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு/ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/1,2
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு/மருவின் இனியவும் உளவோ – குறு 322/5,6
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு/அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/6,7
பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு/வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/6,7
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு/பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/5,6
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு/அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/2,3
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு/செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/6,7
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு/முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/6,7
நெடு-வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு/புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/1,2
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு/துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/12,13
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு/வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/12,13
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு/உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு – பதி 43/18,19
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு/மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/4,5
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே – பதி 53/21
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு/இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/6,7
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார் – பதி 64/13
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு/சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/15,16
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு/வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/1,2
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு/கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/5,6
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு/கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/2,3
புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு/வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் – பதி 88/25,26
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு/கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/4,5
ஆங்கு/காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 8/68
என ஆங்கு/உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 10/65
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/33
என ஆங்கு/கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/71
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
என ஆங்கு/இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் – பரி 12/76,77
பல எனின் ஆங்கு அவை பலவே பலவினும் – பரி 15/5
என ஆங்கு/நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 17/47,48
ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் – பரி 18/13
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு/பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 19/64
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
என ஆங்கு/ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/83,84
என ஆங்கு/இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் – பரி 21/59
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22
என ஆங்கு/ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 1/14,15
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
என ஆங்கு/யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 4/21,22
என ஆங்கு/பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 8/18,19
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/20
என ஆங்கு/இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின் – கலி 10/20,21
என ஆங்கு/இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் – கலி 12/5
என ஆங்கு/அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின் – கலி 14/8
என ஆங்கு/அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் – கலி 16/17,18
என ஆங்கு/பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் – கலி 20/19,20
என ஆங்கு/அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 23/14,15
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை – கலி 23/18
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு/களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/25,26
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு/தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 27/21,22
என ஆங்கு/ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 29/22,23
என ஆங்கு/தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 31/21,22
என ஆங்கு/புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 34/20,21
என ஆங்கு/உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 38/22,23
என ஆங்கு/அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/46,47
என ஆங்கு/நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் – கலி 43/28,29
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு/ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/17,18
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு/அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 45/20,21
என ஆங்கு/கலந்த நோய் கைம்மிக கண்படா என்-வயின் – கலி 47/11
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
என ஆங்கு/பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி – கலி 52/19,20
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு/புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 53/20,21
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/23
என ஆங்கு/அனையன பல பாராட்டி பையென – கலி 56/27,28
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு/பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 57/20,21
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24
என ஆங்கு/ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் – கலி 59/22,23
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற – கலி 63/9
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
என ஆங்கு/அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 67/18,19
என ஆங்கு/நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் – கலி 68/23,24
என ஆங்கு/தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று – கலி 70/19,20
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு/ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 72/21,22
என ஆங்கு/மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 74/8
என ஆங்கு/கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 75/29
என ஆங்கு/அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 78/8,9
என ஆங்கு/பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 85/12,13
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு/தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 89/8,9
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/43
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
ஆங்கு/நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 100/19,20
என ஆங்கு/அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/47
ஆங்கு இனி – கலி 102/33
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/56
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/57
ஆங்கு/குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி – கலி 104/14
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு/அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் – கலி 104/77,78
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/25
ஆங்கு/தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/40
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் – கலி 108/57
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக – கலி 110/7
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு/கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 116/8,9
என ஆங்கு/மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் – கலி 120/19,20
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு/இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 121/19,20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
என ஆங்கு/எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 125/20,21
என ஆங்கு/பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின் – கலி 128/10
ஆங்கு/கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 129/20,21
என ஆங்கு/படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/20
என ஆங்கு/வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண் – கலி 133/15
என ஆங்கு/கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/25,26
என ஆங்கு/சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே – கலி 136/17,18
ஆங்கு/அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 138/2,3
ஆங்கு அதை – கலி 139/32
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 142/57
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை – கலி 143/12
உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ – கலி 143/18
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/46
என ஆங்கு/மன்னிய நோயொடு மருள் கொண்ட மனத்தவள் – கலி 144/67,68
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு/இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 146/51
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் – கலி 147/27
என ஆங்கு/கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் – கலி 147/67,68
என ஆங்கு/ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 149/12,13
ஆங்கு/அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 6/9,10
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
ஆங்கு அதை அறிவுறல் மறந்திசின் யானே – அகம் 38/18
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு/அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/9,10
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் – அகம் 55/15
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு/மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/12,13
பலரும் ஆங்கு அறிந்தனர்-மன்னே இனியே – அகம் 70/7
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு/மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் – அகம் 113/25,26
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு/ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/4,5
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு/இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/9,10
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு/கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/12,13
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு/அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/9,10
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு/திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/15,16
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு/குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த – அகம் 233/10,11
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு/அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி – அகம் 286/9,10
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு/உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/21,22
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட – அகம் 298/3
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு/இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் – அகம் 298/19,20
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு/விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/6,7
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு/வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/14,15
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/19
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு/நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின் – அகம் 309/11,12
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு/உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/19,20
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு/மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/9,10
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் – அகம் 333/5
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு/வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை – அகம் 359/9,10
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு/உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/12,13
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு/உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/10,11
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு/நீயே கானல் ஒழிய யானே – அகம் 370/12,13
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு – அகம் 382/7
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் – அகம் 386/8
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் – அகம் 387/19
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/14
தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு/ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/5,6
என ஆங்கு/ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை – புறம் 11/16,17
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு/நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/19,20
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு/அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/4,5
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/33
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/33
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே – புறம் 33/22
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு/கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/18,19
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/11
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு/புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/4,5
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/8
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு/வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/4,5
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/21
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு/தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது – புறம் 58/3,4
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு/தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த – புறம் 65/8,9
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு/மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் – புறம் 106/3,4
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு/மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும் – புறம் 109/10,11
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி – புறம் 113/3
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு/நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/7,8
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
பாணர் பாடுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் – புறம் 135/16
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது – புறம் 152/21
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு/எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர – புறம் 158/16,17
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/15
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு/பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/3,4
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு/எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் – புறம் 161/7,8
காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு/ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/19,20
யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் – புறம் 171/5
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/6
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு/அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/5,6
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு – புறம் 205/12
ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் – புறம் 218/5
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு/கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் – புறம் 220/4,5
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு/ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/13,14
சூடாது வைகி ஆங்கு பிறர்க்கு ஒன்று – புறம் 235/19
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் – புறம் 238/4
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு/வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/16,17
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு/செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/18,19
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு/இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/8,9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு/செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/13,14
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு/நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/10,11
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/19
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் – புறம் 382/20
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் – புறம் 387/26
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு – புறம் 395/26
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன் – நாலடி:6 1/1
தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை – நாலடி:6 1/3
சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் – நாலடி:6 2/3
இன்பம் பயந்த ஆங்கு இழிவு தலைவரினும் – நாலடி:8 9/1
யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் – நாலடி:12 10/2
தண்ணீர்க்கு தான் பயந்து ஆங்கு – நாலடி:14 9/4
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு – நாலடி:18 1/4
தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை – நாலடி:18 9/3
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு
குதலைமை தந்தைகண் தோன்றின் தான் பெற்ற – நாலடி:20 7/2,3
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் – நாலடி:20 9/2
மெய் ஞானம் கோட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓர் – நாலடி:32 1/1
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2
மூழை சுவை உணராத ஆங்கு – நாலடி:33 1/4
செவ்வி கொளல் தேற்றாத ஆங்கு – நாலடி:33 2/4
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு
மலங்கு அன்ன செய்கை மகளிர் தோள் சேர்வர் – நாலடி:38 5/2,3
சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:0/3
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:1/3
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:2/3
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:7/3
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:9/3
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:15/3
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:16/3
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:17/3
நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:19/3
மாரி வளம் பொய்ப்பின் ஊர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:20/3
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:21/3
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:22/3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:24/3
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:25/3
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:28/3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:31/3
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:32/3
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:33/3
அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:37/3
அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:40/3
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3
ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:3/3
கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:4/3
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/2
ஏக்கற்று ஆங்கு என் மகன்தான் நிற்ப என்னானும் – ஐந்50:28/3
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு
ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – குறள்:5 3/1,2
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – குறள்:25 7/2
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – குறள்:26 2/2
வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – குறள்:27 5/1
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – குறள்:28 9/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – குறள்:48 4/1
நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – குறள்:54 2/2
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – குறள்:57 1/1
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – குறள்:57 1/2
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று – குறள்:59 4/1,2
எண்ணிய எண்ணிய ஆங்கு எய்துப எண்ணியார் – குறள்:67 6/1
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – குறள்:68 6/1
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:74 10/1
செய்த ஆங்கு அமையாக்கடை – குறள்:81 3/2
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – குறள்:91 8/2
பசக்கமன் பட்டு ஆங்கு என் மேனி நயப்பித்தார் – குறள்:119 9/1
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – குறள்:130 3/2
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது – குறள்:131 7/1
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள்:133 5/2
பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் – திரி:31/1,2
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு – பழ:3/4
தூங்கும் எயிலும் தொலைத்தலான் ஆங்கு
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு – பழ:49/2,3
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3
பட்டு உண்டு ஆங்கு ஓடும் பரியாரை வையற்க – பழ:118/2
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் – பழ:127/3
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் – பழ:297/2
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/2
ஓர் அவிழினாலே உணர்ந்த ஆங்கு யார்கண்ணும் – பழ:348/2
நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை – சிறுபஞ்:11/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2

மேல்


ஆங்கு-மன்னோ (1)

காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ/நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின் – அகம் 376/11,12

மேல்


ஆங்கும் (4)

பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே – ஐங் 110/5
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல் – பதி 73/19
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும்/ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/19,20

மேல்


ஆங்கே (97)

நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே – நற் 22/11
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே/எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது – குறு 11/3,4
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/24
உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே/படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 24/31,32
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/18
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே/கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 53/8
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே/துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 60/27
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே/பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி – கலி 65/22,23
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே/அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 69/17
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே/நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 78/15
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே/வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா – கலி 82/20
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே/தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/30
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு – கலி 89/3
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் – கலி 91/19
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி 91/20
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் – கலி 91/22
பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் – கலி 92/8
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே/சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/30
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே/யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா – கலி 95/3,4
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப – கலி 95/4
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே/நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக – கலி 98/22,23
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே/மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 110/4
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/20
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 116/3
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே/பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 126/7,8
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே/அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/15,16
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி – கலி 128/12
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே/பேதையை பெரிது என தெளிப்பான் போலவும் – கலி 131/39,40
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/16,17
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 138/31
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே/பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது – கலி 140/13,14
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே/அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/15
என்று ஆங்கே/வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/23,24
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே/பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/25,26
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே/நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு – கலி 143/17,18
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/57
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே/இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 146/21
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே/பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 174/28
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை – நாலடி:3 3/2
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே
நிலையாது நீத்துவிடும் – நாலடி:3 8/3,4
மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் – நாலடி:20 3/4
தீம் சுவை யாதும் திரியாதாம் ஆங்கே
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை – நாலடி:25 4/2,3
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே
நயவாது நிற்கும் நிலை – நாலடி:27 7/3,4
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த – நாலடி:28 10/2
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/1,2
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை – கார்40:33/3
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – குறள்:2 5/1,2
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – குறள்:2 6/1,2
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – குறள்:18 1/2
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு – குறள்:18 9/2
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – குறள்:29 9/1
அற்குப ஆங்கே செயல் – குறள்:34 3/2
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – குறள்:49 7/1
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – குறள்:57 6/2
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – குறள்:79 8/1,2
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – குறள்:93 8/2
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – குறள்:122 5/1
குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே
புல புல வண்ணத்த புள் – பழ:340/3,4
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த – பழ:397/2
அறியாமையோடு இளமை ஆவதாம் ஆங்கே
செறிய பெறுவதாம் செல்வம் சிறிய – பழ:403/1,2

மேல்


ஆசார (1)

சொல்லிய ஆசார வித்து – ஆசாரக்:1/5

மேல்


ஆசாரக்கோவை (1)

ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் தீரா – ஆசாரக்:101/4

மேல்


ஆசாரம் (8)

ஆசாரம் என்பது கல்வி அறம் சேர்ந்த – நான்மணி:93/1
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – குறள்:108 5/1
அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை – ஆசாரக்:26/3
ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இவை இவை – ஆசாரக்:62/2
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம்
எ பெற்றியானும் படும் – ஆசாரக்:96/3,4
ஆசாரம் வீடு பெற்றார் – ஆசாரக்:100/5
ஆரிடத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் ஆசாரம்
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை – ஆசாரக்:101/2,3
அறியாத தேசத்து ஆசாரம் பழியார் – முது:3 8/1

மேல்


ஆசாரியனது (1)

ஆசாரியனது அமைவு – ஏலாதி:75/4

மேல்


ஆசான் (3)

கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் – பரி 2/61
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1
உய்ப்பானே ஆசான் உயர் கதிக்கு உய்ப்பான் – சிறுபஞ்:32/2

மேல்


ஆசானும் (1)

சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் – திரி:26/3

மேல்


ஆசிரியர் (2)

தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்/புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 761,762
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்/உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 170,171

மேல்


ஆசினி (9)

ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி/விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 139,140
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் – மலை 526
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
பேதை ஆசினி ஒசித்த – நற் 51/10
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி – கலி 41/9
ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 41/12
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் – அகம் 91/12
ஆசினி கவினிய பலவின் ஆர்வு-உற்று – புறம் 158/22

மேல்


ஆசு (14)

ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று – நற் 350/9
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ – குறு 108/3
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/5
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை – குறு 277/1
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 325/4
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/9
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 307/1
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் – குறள்:51 3/1
அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் – பழ:1/1
ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும் – பழ:360/2

மேல்


ஆசை (6)

ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
ஆசை ஒழிய உரைத்து – ஐந்70:52/4
ஆசை பிறன்கண் படுதலும் பாசம் – திரி:20/1
ஆசை கடலுள் ஆழ்வார் – திரி:81/4
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2
கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை
அம்பாய் உள் புக்குவிடும் – பழ:363/3,4

மேல்


ஆசையின் (1)

ஆசையின் தேம்பும் என் நெஞ்சு – கைந்:3/4

மேல்


ஆசையுள் (1)

அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – குறள்:27 6/2

மேல்


ஆசோடு (1)

கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/2

மேல்


ஆட்கொளின் (1)

வல்லை அரசு ஆட்கொளின் – பழ:110/4

மேல்


ஆட்சி (4)

வேட்டதே வேட்டது ஆம் நட்பு ஆட்சி தோட்ட – நாலடி:22 5/2
போகம் உடைமை பொருள் ஆட்சி யார்கண்ணும் – நான்மணி:93/2
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – குறள்:26 2/1
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – குறள்:26 2/1,2

மேல்


ஆட்ட (5)

ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட/தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை – நற் 346/5,6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட/ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/5,6
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட/கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/4,5
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட/கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/1,2
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட/கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/5,6

மேல்


ஆட்டது (1)

மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/2

மேல்


ஆட்டன்அத்தி (1)

ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ – அகம் 222/7

மேல்


ஆட்டன்அத்தியை (1)

ஆட்டன்அத்தியை காணீரோ என – அகம் 236/16

மேல்


ஆட்டி (15)

ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி/நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/4,5
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி/நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/4,5
கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி/எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன – குறு 179/1,2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி/பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/1,2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி/முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/1,2
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி/வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 104/41
வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி/மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 37/5,6
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி/அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/3,4
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி/நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை – புறம் 261/12,13
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை – புறம் 303/5
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1

மேல்


ஆட்டிய (3)

பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய/ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 378/3

மேல்


ஆட்டியக்கால் (1)

மாற்றத்தால் செற்றார் என வலியார் ஆட்டியக்கால்
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு – பழ:166/2,3

மேல்


ஆட்டியும் (1)

அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101

மேல்


ஆட்டிவிட்டு (1)

ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி – ஐந்50:34/2

மேல்


ஆட்டு (3)

ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/3
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97

மேல்


ஆட்டுண்டு (1)

ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு
போகும் புழையுள் புலந்து – ஏலாதி:11/3,4

மேல்


ஆட்டும் (4)

உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ – மது 616
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல – புறம் 193/2
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/3
நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும்
கொடும் குழை போல கொளின் – சிறுபஞ்:53/3,4

மேல்


ஆட்டுவித்தல் (1)

குறி அறியான் மா நாகம் ஆட்டுவித்தல் இன்னா – இன்னா40:29/1

மேல்


ஆட்டுவித்து (1)

ஆட்டுவித்து உண்ணினும் உண் – கைந்:42/4

மேல்


ஆட்டுவோள் (1)

அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10

மேல்


ஆட்டை (2)

ஆட்டை இருந்து உறையும் ஊர் – திணை150:141/4
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை
உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/3,4

மேல்


ஆட (33)

பிணை யூபம் எழுந்து ஆட/அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 27,28
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட/அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 163,164
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
முனியாது ஆட பெறின் இவள் – நற் 53/10
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட/வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட – நற் 285/5,6
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட/சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/8,9
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட/குருதி செம் புனல் ஒழுக – பதி 36/12,13
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/10
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/48
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட/சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 20/110
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட/விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 37/14
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் – கலி 39/29
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் – கலி 72/15
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் – கலி 76/1
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் – கலி 80/26
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை – கலி 98/11
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை – கலி 98/31
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட/புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை – அகம் 371/4,5
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட/சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/14,15
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் – புறம் 104/2
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட
புலம்பும் அகன்று நில்லா – ஐந்50:13/3,4
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட
தாம் சிவப்பு உற்றன கண் – ஐந்70:7/3,4
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி – ஐந்70:27/2
இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு – திணை150:40/2
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள – திணை150:102/1
வளரா மயில் ஆட வாட்கண்ணாய் சொல்லாய் – திணை150:111/3
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி – திணை150:122/3

மேல்


ஆடல் (21)

ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல்/எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி – ஐங் 224/3,4
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல்/வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/2,3
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/97
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க – பரி 7/80
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல்/அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/117
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – பரி 11/88
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் – பரி 12/31
வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல் – பரி 35/1
ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/15
நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் – குறள்:19 7/2
யானையொடு ஆடல் உறவு – பழ:192/4
இருவர் உடன் ஆடல் நாய் – பழ:352/4
நெடுக்கல் குறுக்கல் துறை நீர் நீடு ஆடல்
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா – சிறுபஞ்:67/1,2
பாடலொடு ஆடல் பயின்று உயர் செல்வனாய் – ஏலாதி:51/3
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர் – ஏலாதி:69/2

மேல்


ஆடலால் (1)

பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால்/நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் – பரி மேல்


ஆடலின் (2)

வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின்/இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/2,3
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81

மேல்


ஆடலும் (4)

குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 217
புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற – பரி 23/54
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ – கலி 140/14
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12

மேல்


ஆடலுள் (1)

வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71

மேல்


ஆடவர் (49)

கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 642
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர்/ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 171,172
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர்/வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/6,7
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர்/மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/2,3
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர்/ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/6,7
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர்/நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் – குறு 274/4,5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/3
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர்/தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க – பதி 52/7,8
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர்/பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் – அகம் 75/1,2
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர்/கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து – அகம் 79/1,2
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர்/பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 131/9,10
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர்/வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/4,5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர்/அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/5,6
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர்/அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/2,3
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்/விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/2,3
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர்/நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர – அகம் 179/7,8
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர்/கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – அகம் 188/5,6
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர்/நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/4,5
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்/ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/10,11
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர்/ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் – அகம் 239/3,4
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர்/புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் – அகம் 265/17,18
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர்/கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/2,3
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர்/ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/10,11
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்/அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/20,21
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை – புறம் 68/7
அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர – புறம் 161/9
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர்/தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் – புறம் 177/8,9
எ வழி நல்லவர் ஆடவர்/அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/3,4
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர்/உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/5,6
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/4
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர்/தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/3,4
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர்/உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/6,7
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர்/செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/4,5
புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் – நான்மணி:31/3
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு – நான்மணி:102/3
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்கு பொறை – குறள்:101 3/1,2
ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர்
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/1,2

மேல்


ஆடவர்க்கு (3)

பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் – நற் 243/10
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் – குறு 135/1
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/1,2

மேல்


ஆடவும் (2)

பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும்/முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 295,296
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும்/களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் – புறம் 41/8,9

மேல்


ஆடற்கு (1)

ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு – பரி 11/49

மேல்


ஆடா (7)

நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி – நற் 141/4
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா/கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/1,2
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா/மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/2,3
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/16
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல – அகம் 123/2
ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய – திணை150:129/2

மேல்


ஆடாதார் (1)

வெந்நீரும் ஆடாதார் தீ – பழ:293/4

மேல்


ஆடாது (3)

வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது/யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 85,86
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது/இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/1,2
ஆம் ஆடார் ஆய்ந்தார் நெறி நின்று தாம் ஆடாது
ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் – ஏலாதி:58/2,3

மேல்


ஆடாதோ (1)

பறை பெற்றாள் ஆடாதோ பாய்ந்து – பழ:403/4

மேல்


ஆடாமை (1)

விளையாமை உண்ணாமை ஆடாமை ஆற்ற – ஏலாதி:13/1

மேல்


ஆடாமையின் (1)

ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி – அகம் 38/9

மேல்


ஆடாய் (2)

ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய்/வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/1,2
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய்/உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு – அகம் 358/7,8

மேல்


ஆடார் (5)

உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1
காதலரொடு ஆடார் கவறு – பழ:52/4
ஆடுபவரோடே ஆடார் உணர்வு உடையார் – பழ:147/3
திரை அவித்து ஆடார் கடல் – பழ:317/4
ஆம் ஆடார் ஆய்ந்தார் நெறி நின்று தாம் ஆடாது – ஏலாதி:58/2

மேல்


ஆடாரே (1)

காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே
ஆய்ந்த அறிவினவர் – ஆசாரக்:14/3,4

மேல்


ஆடான் (1)

நள்ளான் உயிர் அழுங்க நா ஆடான் எள்ளானாய் – சிறுபஞ்:19/2

மேல்


ஆடி (68)

இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி/நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 93,94
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி/பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி – குறி 56,57
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 433
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி/சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/2,3
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி/நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/1,2
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி/புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – நற் 96/4,5
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி/அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/8
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி/ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் – நற் 245/4,5
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி/சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/5,6
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி/உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/3,4
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி/ஆயமொடு குற்ற குவளை – நற் 317/8,9
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி/ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை – நற் 334/2,3
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி/கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/5,6
நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு – நற் 380/1
ஆடி பாவை போல – குறு 8/5
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி/இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/4,5
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/2
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் – ஐங் 79/1
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி/தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/3,4
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி/சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/12,13
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி/விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல – பதி 55/14,15
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி/பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் – பரி 11/83
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் – பரி 12/19
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி/தணிவு இன்று வையை புனல் – பரி 24/75
ஆடி_ஆடி அருளியவர் – பரி 24/75
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி/இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 1/17
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி/புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/5,6
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி/வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 72/13
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/2
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி – கலி 95/31
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி/வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி – கலி 103/29
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி/பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து – கலி 113/24,25
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி/மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/8,9
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து – அகம் 156/11
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி/வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி – அகம் 196/3,4
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி/பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/5,6
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி/இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/3,4
பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி/புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் – அகம் 296/5,6
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/21
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி/பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் – அகம் 368/11,12
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி/கான யானை தந்த விறகின் – புறம் 251/4,5
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை – புறம் 332/3
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/7
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி/ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் – புறம் 359/6,7
அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/4
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி
செல்லாவாம் நல்கூர்ந்தார் சொல் – நாலடி:12 5/3,4
விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/2
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் – திணை150:19/1
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் – குறள்:28 8/1,2
நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க – கைந்:55/2

மேல்


ஆடி_ஆடி (1)

ஆடி_ஆடி அருளியவர் – பரி 24/75

மேல்


ஆடிக்கண்ணும் (1)

அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும்
மணி மணி ஆகிவிடும் – பழ:78/3,4

மேல்


ஆடிய (57)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி – பெரும் 341
நீறு ஆடிய களிறு போல – பட் 48
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/9
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய/ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் – நற் 127/6,7
ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் – நற் 131/1
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் – நற் 141/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய/மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/8,9
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/10
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/7
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே – நற் 357/10
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய/விழவு ஒழி களத்த பாவை போல – நற் 360/1,2
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/5
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை – குறு 60/1
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன் – ஐங் 22/1
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய/தண்ணம் துறைவன் மறைஇ – ஐங் 115/2,3
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் – ஐங் 181/2
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/5
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா – பதி 25/1
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா – பதி 26/2
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/12
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய/வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/7,8
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/4
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் – பதி 58/17
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/6
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால் – பரி 24/93
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ – கலி 59/13
பல் காலும் ஆடிய செல்வு-உழி ஒல்கி – கலி 98/35
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/11
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி – அகம் 98/23
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/14
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/12
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய/இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் – அகம் 253/6,7
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் – அகம் 266/6
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/7
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை – அகம் 381/9
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை – புறம் 68/16
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி – புறம் 120/4
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் – புறம் 325/1
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/7
நீறு ஆடிய நறும் கவுள – புறம் 387/6
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/2
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன் – நாலடி:34 2/1
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – குறள்:41 1/1
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் – ஆசாரக்:42/1

மேல்


ஆடியது (1)

கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/4

மேல்


ஆடியும் (6)

உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும்/புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 93,94
தீது நீங்க கடல் ஆடியும்/மாசு போக புனல் படிந்தும் – பட் 99,100
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் – குறு 294/1
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும்/சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/6,7
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும்/பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/4,5

மேல்


ஆடியோரே (1)

கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/15

மேல்


ஆடிற்றும் (1)

சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9

மேல்


ஆடின் (2)

தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின்/என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/11,12
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் – குறு 354/1

மேல்


ஆடினம் (1)

ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ – நற் 368/4

மேல்


ஆடினர் (1)

ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு – அகம் 138/13

மேல்


ஆடினள் (1)

நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4

மேல்


ஆடினாய் (3)

ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே – கலி 98/13
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/18
ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று – திணை150:40/3

மேல்


ஆடினான் (1)

ஆடினான் ஆய் வயல் ஊரன் மற்று எங்கையர் தோள் – திணை150:124/3

மேல்


ஆடினிர் (1)

ஆடினிர் பாடினிர் செலினே – புறம் 109/17

மேல்


ஆடினும் (2)

இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும்/உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ – அகம் 17/2,3
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/11

மேல்


ஆடினேம் (1)

பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு – ஐந்50:15/3

மேல்


ஆடினேன் (1)

அணி குரல் மேல் நல்லாரோடு ஆடினேன் என்ன – திணை150:141/1

மேல்


ஆடினை (4)

ஆடினை என்ப புனலே அலரே – ஐங் 71/3
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து – அகம் 6/11
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே – அகம் 246/7
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/9

மேல்


ஆடு (182)

ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 241
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப – பெரும் 413
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 83
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 428
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 138
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட் 139
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண – நற் 82/8
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/6
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர – நற் 262/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/8
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை – நற் 354/2
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் – நற் 379/11
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி – குறு 7/4
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை – குறு 26/7
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த – குறு 258/3
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/3
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த – ஐங் 69/2
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் – ஐங் 252/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/3
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/16
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/5
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/14
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/13
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை – பதி 77/4
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/8
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/62
சேறு ஆடு புனலது செலவு – பரி 6/51
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/110
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 105/71
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ – கலி 140/14
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/6
ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல் – அகம் 69/13
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/17
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே – அகம் 108/18
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற – அகம் 125/19
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/8
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – அகம் 186/9
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/14
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/4
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் – அகம் 331/3
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் – அகம் 352/4
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/14
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/5
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/7
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/8
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் – அகம் 385/14
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் – அகம் 395/14
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் – புறம் 21/10
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/17
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப – புறம் 53/14
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20
ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/3
ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/3
ஆடு அன்று என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/4
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/18
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை – புறம் 157/8
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் – புறம் 164/1
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா – புறம் 165/7
ஆடு மலி உவகையோடு வருவல் – புறம் 165/14
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் – புறம் 240/1
நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி – புறம் 249/12
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் – புறம் 354/6
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து – நாலடி:12 3/1
வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும் – நாலடி:20 1/3
ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் – நாலடி:20 2/1
ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள – கார்40:4/1
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் – கள40:22/2
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று – பழ:147/4
மூத்தானே ஆடு மகன் – பழ:186/4
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே – பழ:285/3
நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட – ஏலாதி:79/2

மேல்


ஆடு-தொறு (1)

ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13

மேல்


ஆடு-மினே (1)

இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25

மேல்


ஆடு-வழி (2)

ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18
ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18

மேல்


ஆடு-உற்ற (1)

ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு – மது 35

மேல்


ஆடு-உறு (1)

ஆடு-உறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி – புறம் 371/6

மேல்


ஆடு-உறும் (1)

அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் – பதி 24/20

மேல்


ஆடு_கள (2)

ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3

மேல்


ஆடு_கள_மகளே (1)

யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4

மேல்


ஆடு_கள_மகனே (1)

பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6

மேல்


ஆடு_களத்து (1)

நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55

மேல்


ஆடு_களம் (3)

ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14

மேல்


ஆடு_மகள் (7)

அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள்/கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் – குறி 193,194
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள்/வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் – குறு 105/3,4
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள்/அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/9,10
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21

மேல்


ஆடுக (2)

ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் – பதி 58/1
ஐயுறாது ஆடுக நீர் – ஆசாரக்:10/5

மேல்


ஆடுகம் (7)

பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம்/வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/5,6
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம்/எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/3,4
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம்/தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/3,4
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம்/செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது – புறம் 166/30,31

மேல்


ஆடுகை (1)

பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/2

மேல்


ஆடுங்கால் (1)

தோழியர் சூழ துறை முன்றில் ஆடுங்கால்
வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது – ஐந்50:37/1,2

மேல்


ஆடுதல் (1)

பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/3

மேல்


ஆடுதும் (2)

நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும்/எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/3,4
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால் – நாலடி:34 2/2

மேல்


ஆடுநர் (4)

ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி – பதி 90/43
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய – புறம் 29/24
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/3

மேல்


ஆடுநர்க்கு (1)

ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே – புறம் 221/2

மேல்


ஆடுநரும் (2)

கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும்/அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/64,65

மேல்


ஆடுப (1)

அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப/ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி மேல்


ஆடுபவரோடே (1)

ஆடுபவரோடே ஆடார் உணர்வு உடையார் – பழ:147/3

மேல்


ஆடுபவே (1)

தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே/பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி மேல்


ஆடும் (77)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும்/தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் – சிறு 61,62
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும்/துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 234,235
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும்/பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 335,336
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு – மது 355
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும்/வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 581,582
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 628
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும்/வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/4,5
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும்/துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/4,5
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன் – ஐங் 33/3
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும்/தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/3,4
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும்/மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் – ஐங் 218/1,2
பேஎய் ஆடும் வெல் போர் – பதி 35/9
நன் நுதல் விறலியர் ஆடும்/தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/7,8
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும்/காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/17,18
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
ஊர் உடன் ஆடும் கடை – பரி 7/76
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும்/அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை – பரி 11/89
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும்/தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 14/5
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும்/தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/12,13
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும்/கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/97
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும்/வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 41/25
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும்/இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை – கலி 41/26
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும்/வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை – கலி 51/1,2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும்/பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/20,21
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/69
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும்/சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ – கலி 144/32,33
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/6
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும்/ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/5,6
செம் முக மந்தி ஆடும்/நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 241/15,16
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும்/கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/7,8
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும்/உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/17,18
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும்/தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/4,5
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும்/விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற – புறம் 53/3,4
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே – நாலடி:3 8/3
மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா – நாலடி:12 3/2
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும்
தண் பதக்காலையும் வாரார் எவன்கொலோ – கார்40:38/2,3
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின – ஐந்70:41/1
தொடலை சேர்த்து ஆடும் துறைவ என் தோழி – திணை50:45/3
தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா – திணை150:40/1
இறந்து கண் ஆடும் இடம் – திணை150:80/4
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து – திணை150:151/1
நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய – திணை150:151/2
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:140/3
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் – பழ:337/3
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் – பழ:354/3
பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய் – பழ:403/3
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை – ஏலாதி:12/1

மேல்


ஆடும்-கால் (3)

கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால்/முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி மேல்


ஆடும்-மார் (1)

தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார்/ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி மேல்


ஆடுமால் (1)

நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22

மேல்


ஆடுவ (1)

தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18

மேல்


ஆடுவார் (8)

ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105
ஆடுவார் சேரி அடைந்து என – பரி 7/32
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் – பரி 7/43
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/109
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி – பரி 10/117
அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து – பரி 16/43
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு – பரி 24/21

மேல்


ஆடுவாருள் (1)

புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள்/துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் – பரி மேல்


ஆடுவாரை (1)

மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி – பரி 24/29

மேல்


ஆடுவாள் (5)

அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள்/தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 79/4
பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் – திணை150:128/2
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய – திணை150:129/2

மேல்


ஆடூஉ (2)

வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/12

மேல்


ஆடே (1)

இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6

மேல்


ஆடை (14)

துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை/கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/1,2
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண – பரி 3/88
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும் – கலி 18/10
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/37
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை/பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் – புறம் 274/1,2
துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா – இன்னா40:23/2
உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார் – ஆசாரக்:11/2
படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார் – ஆசாரக்:36/3
பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் – ஆசாரக்:36/4
ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் – ஏலாதி:70/1,2

மேல்


ஆடையர் (1)

ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர்/நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் – பரி மேல்


ஆடையன் (1)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206

மேல்


ஆடையால் (1)

மறன