அ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு பகுதி 1

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 224
அ-கால் 3
அ-வயின் 5
அஆ 1
அஃக 1
அஃகாமை 1
அஃகி 2
அஃகிய 1
அஃகியோனே 1
அஃகினார் 1
அஃகு 1
அஃகும் 1
அஃதால் 8
அஃதான்று 3
அஃது 106
அஃதும் 2
அஃதே 10
அஃதை 3
அக்கண்ணும் 1
அக்காரம் 5
அக்குரன் 1
அக்குளுத்து 1
அக்கே 1
அக 37
அக-வயின் 1
அகட்டில் 1
அகட்டு 1
அகடு 8
அகத்தது 3
அகத்தரா 1
அகத்தவா 1
அகத்தார் 1
அகத்தால் 2
அகத்தான் 2
அகத்து 74
அகத்தும் 2
அகத்தே 2
அகத்தோர் 1
அகப்பட்ட 4
அகப்பட்டக்கண்ணும் 1
அகப்பட்டது 1
அகப்பட்டானால் 1
அகப்பட்டானை 1
அகப்பட்டு 1
அகப்பட 3
அகப்படின் 1
அகப்படுத்த 5
அகப்படுத்தல் 1
அகப்படுத்து 4
அகப்படுத்தே 1
அகப்படுப்ப 1
அகப்படுப்பேன் 1
அகப்படுவர் 1
அகப்படேஎன் 1
அகப்பா 2
அகம் 102
அகம்-தொறும் 2
அகம்-தோறு 1
அகம்-தோறும் 1
அகம்_அணை 1
அகர 1
அகரு 1
அகல் 163
அகல்பு 1
அகல்வர் 1
அகல்வாம் 1
அகல்வு 2
அகல 32
அகலகில்லாத 1
அகலங்கள் 1
அகலத்தவனை 1
அகலத்தான் 1
அகலத்து 13
அகலத்துக்கு 1
அகலத்தோன் 1
அகலம் 35
அகலமும் 6
அகலா 7
அகலாக்கடை 1
அகலாத 1
அகலாது 6
அகலான் 3
அகலிகை 1
அகலிது 1
அகலின் 2
அகலினும் 2
அகலும் 2
அகலுள் 8
அகலேன்-மன்னே 1
அகவ 12
அகவர் 1
அகவர்க்கு 1
அகவலன் 1
அகவன் 4
அகவன்_மகளிர் 1
அகவன்_மகளே 3
அகவாவே 1
அகவி 1
அகவினம் 2
அகவு 1
அகவுநர் 6
அகவும் 17
அகவுவம் 2
அகழ் 8
அகழ்க்குவனே 1
அகழ்ந்த 3
அகழ்ந்தக்கால் 1
அகழ்ந்து 1
அகழ்வாரை 1
அகழ்வோன் 1
அகழி 6
அகழிய 2
அகழின் 2
அகழும் 2
அகளத்து 2
அகற்ற 3
அகற்றல் 1
அகற்றலின் 1
அகற்றலே 1
அகற்றவும் 1
அகற்றி 6
அகற்றிய 4
அகற்றும் 14
அகறல் 10
அகறலின் 1
அகறலோ 1
அகறி 1
அகறிர் 2
அகறிரோ 1
அகன் 94
அகன்-மின் 1
அகன்மோ 1
அகன்ற 30
அகன்ற-காலை 1
அகன்றவர் 4
அகன்றவா 1
அகன்றனர் 7
அகன்றார் 1
அகன்றாரும் 1
அகன்றாரை 2
அகன்றான் 1
அகன்றானும் 1
அகன்றிசினோர்க்கே 1
அகன்றிசினோரே 1
அகன்று 22
அகன்றோர் 4
அகன்றோரே 3
அகில் 14
அகிலின் 1
அகிலும் 4
அகிலொடு 1
அகிலோடு 1
அகுதை 3
அகுதை-கண் 1
அகை 5
அகைத்த 2
அகைந்து 9
அகைப்ப 3
அகைபு 1
அகைய 4
அங்கண் 4
அங்கண 1
அங்கணத்துள் 1
அங்கணாளனை 1
அங்காடி 6
அங்கி 2
அங்கு 6
அங்குசம் 1
அங்கை 10
அங்கையில் 1
அச்சத்தால் 1
அச்சத்தான் 1
அச்சத்தோடு 1
அச்சம் 20
அச்சமும் 2
அச்சமே 2
அச்சமோடு 1
அச்சாக 1
அச்சாணி 2
அச்சிரக்கால் 1
அச்சிரம் 1
அச்சு 11
அச்சு-உற 1
அச்சொடு 1
அசதி 1
அசனம் 2
அசா 3
அசாந்து 1
அசாவா 3
அசாவாது 1
அசாவாமை 1
அசாவிடவே 1
அசாவிடூஉம் 1
அசாஅ 3
அசாஅம் 2
அசுணம் 3
அசுணமா 1
அசும்பில் 1
அசும்பின் 1
அசும்பு 2
அசும்பும் 1
அசை 38
அசை-வழி 1
அசைத்த 10
அசைத்தல் 1
அசைத்து 2
அசைத்தோனே 1
அசைதல் 1
அசைதலும் 1
அசைந்த 3
அசைந்தனர் 1
அசைந்து 2
அசைப்பார் 1
அசைபு 2
அசைய 3
அசையல் 1
அசையா 3
அசையாத 1
அசையாது 3
அசையியற்கு 1
அசையின் 1
அசையின 1
அசையின-கொல்லோ 1
அசையினம் 1
அசையினள் 1
அசையினன் 1
அசையினிர் 3
அசையினை 1
அசையுநர் 2
அசையும் 3
அசைவந்து 1
அசைவர 1
அசைவரல் 1
அசைவரூஉம் 1
அசைவிட 1
அசைவிடத்து 1
அசைவிடூஉம் 1
அசைவினான் 1
அசைவு 17
அசைவு-உழி 2
அசைவுடன் 1
அசைஇ 45
அசைஇய 14
அசைஇயது 1
அசைஇயும் 1
அசோகம் 1
அஞ்ச 2
அஞ்சத்தக்கவை 1
அஞ்சப்படுதல் 1
அஞ்சப்படும் 4
அஞ்சல் 19
அஞ்சலம் 1
அஞ்சலராய் 1
அஞ்சலரே 1
அஞ்சலன் 1
அஞ்சலும் 1
அஞ்சலையே 2
அஞ்சவும் 1
அஞ்சற்க 1
அஞ்சற்பாற்று 1
அஞ்சன 2
அஞ்சனம் 4
அஞ்சா 21
அஞ்சாதவர் 2
அஞ்சாதாரோடு 1
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாது 10
அஞ்சாதே 1
அஞ்சாமை 5
அஞ்சாய் 5
அஞ்சாயோ 1
அஞ்சார் 4
அஞ்சாராய் 2
அஞ்சாவிடில் 1
அஞ்சான் 21
அஞ்சி 102
அஞ்சி-கொல் 1
அஞ்சிய 3
அஞ்சியது 1
அஞ்சியொடு 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சிவிடும் 1
அஞ்சிற்றால் 1
அஞ்சின் 1
அஞ்சினம் 2
அஞ்சினர்க்கு 1
அஞ்சினரே 1
அஞ்சினள் 2
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினன்-கொல்லோ 1
அஞ்சினான் 1
அஞ்சினென் 1
அஞ்சு 11
அஞ்சு-வழி 1
அஞ்சு_தக 1
அஞ்சு_தகவு 2
அஞ்சுக 1
அஞ்சுதி 3
அஞ்சுதும் 5
அஞ்சுதுமே 2
அஞ்சுபவர் 2
அஞ்சுபவர்க்கு 1
அஞ்சுபு 1
அஞ்சும் 26
அஞ்சும்-மன் 1
அஞ்சும்மே 1
அஞ்சுமவன் 1
அஞ்சுமின் 1
அஞ்சுவது 9
அஞ்சுவந்த 1
அஞ்சுவம் 1
அஞ்சுவர் 2
அஞ்சுவர 15
அஞ்சுவர_தகுந 1
அஞ்சுவரு 24
அஞ்சுவரும் 1
அஞ்சுவல் 12
அஞ்சுவலே 4
அஞ்சுவள் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவார்க்கு 2
அஞ்சுவாற்கு 1
அஞ்சுவான் 3
அஞ்சுவானை 1
அஞ்சேன் 2
அஞ்ஞான்று 2
அஞ்ஞானம் 1
அஞ்ஞை 1
அஞ்ஞையை 1
அஞர் 35
அட்ட 64
அட்டக்கண்ணும் 1
அட்டதனை 1
அட்டது 2
அட்டதை 1
அட்டமியும் 2
அட்டவர் 1
அட்டவாயில் 1
அட்டவை 1
அட்டனனே 1
அட்டார்வாய் 1
அட்டாரை 1
அட்டான் 3
அட்டி 4
அட்டிய 2
அட்டியும் 1
அட்டில் 6
அட்டிலும் 1
அட்டிலோளே 1
அட்டிற்று 1
அட்டினேன் 1
அட்டு 38
அட்டூணோ 1
அட 22
அடக்க 1
அடக்கத்தால் 1
அடக்கத்தை 1
அடக்கம் 11
அடக்கமும் 2
அடக்கல் 3
அடக்கலும் 1
அடக்கவும் 2
அடக்கி 11
அடக்கிக்கொளல் 1
அடக்கிய 7
அடக்கில் 1
அடக்குப 1
அடக்கும் 1
அடக்குவம்-மன்னோ 1
அடக்குவான்ஆகில் 1
அடகின் 1
அடகினும் 1
அடகு 4
அடகும் 1
அடகேனும் 1
அடங்க 18
அடங்கல் 3
அடங்கலவே 1
அடங்கலளே 1
அடங்கலின் 1
அடங்கா 7
அடங்காதார் 3
அடங்காது 1
அடங்காதோரே 1
அடங்காமை 3
அடங்கார் 2
அடங்காரை 1
அடங்காரோடு 1
அடங்கான் 3
அடங்கி 5
அடங்கிய 14
அடங்கியான் 1
அடங்கியும் 1
அடங்கின 1
அடங்கினரே 1
அடங்கினான் 1
அடங்கினேன் 1
அடங்கு 15
அடங்குதல் 3
அடங்கும் 1
அடங்குவான் 1
அடர் 15
அடர்ந்த 1
அடர்ந்து 3
அடரும் 2
அடல் 18
அடல்வேண்டும் 1
அடலே 1
அடாரும் 1
அடாஅ 3
அடாஅர் 2
அடி 149
அடி_வழி 2
அடி_அகத்து 1
அடிக்கு 3
அடிசில் 14
அடிசிலே 1
அடித்து 2
அடிப்பட 1
அடிப்படின் 1
அடிப்படுத்த 1
அடிப்படுத்ததை 1
அடிப்படுத்தலின் 1
அடிப்பின் 1
அடிமை 1
அடிய 2
அடியர் 3
அடியரோ 1
அடியன் 1
அடியார் 1
அடியால் 1
அடியான் 1
அடியின் 2
அடியினான் 1
அடியினை 1
அடியும் 2
அடியுள் 1
அடியுளே 1
அடியுறை 11
அடியுறை_மகளிர் 1
அடியுறையார் 1
அடியே 2
அடியை 1
அடியொடு 1
அடியோடு 1
அடியோர் 1
அடினும் 2
அடு 93
அடு-தொறும் 2
அடு-மின் 1
அடு_களத்து 2
அடு_களத்தே 1
அடு_களம் 2
அடு_மகள் 1
அடு_மான் 1
அடுக்க 1
அடுக்கத்த 6
அடுக்கத்ததுவே 1
அடுக்கத்தானும் 1
அடுக்கத்து 56
அடுக்கம் 14
அடுக்கல் 7
அடுக்களை 1
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 13
அடுக்கினை 1
அடுக்குபு 1
அடுக்கும் 2
அடுக 1
அடுகிற்பார்க்கும் 1
அடுகிற்பாரை 1
அடுங்கால் 1
அடுத்த 5
அடுத்தடுத்து 2
அடுத்தது 1
அடுத்தர 1
அடுத்தல் 1
அடுத்தனம் 1
அடுத்து 15
அடுதல் 1
அடுதலும் 2
அடுநனை 1
அடுநை 1
அடுப்பது 1
அடுப்பல் 1
அடுப்பில் 2
அடுப்பின் 7
அடுப்பினவர் 1
அடுப்பினுள் 2
அடுப்பு 4
அடுப்பே 1
அடுப 1
அடுபாக்கு 1
அடும் 12
அடும்பம் 1
அடும்பின் 8
அடும்பு 17
அடுவது 1
அடூஉ 4
அடூஉம் 5
அடை 33
அடைக்கலம் 4
அடைக்கலமே 1
அடைக்கும் 2
அடைகரை 36
அடைகரை-தோறும் 1
அடைகொடாதானும் 1
அடைச்சி 9
அடைச்சிய 6
அடைத்த 2
அடைத்த-கண்ணும் 1
அடைத்தர 1
அடைத்தவாம் 1
அடைத்தாள் 1
அடைத்து 5
அடைத்துவைத்து 1
அடைதந்தோளே 2
அடைதர 2
அடைதரும் 1
அடைதரும்-தோறும் 1
அடைதல் 2
அடைதலின் 1
அடைந்த 8
அடைந்த-கண்ணும் 1
அடைந்தக்கால் 2
அடைந்ததற்கு 1
அடைந்தவர்கட்கு 1
அடைந்தன்றே 1
அடைந்தார் 4
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்தார்க்கும் 1
அடைந்தார்க்குஆயினும் 1
அடைந்தார்கட்கு 1
அடைந்தாரின் 1
அடைந்தாரை 2
அடைந்திசினோரே 1
அடைந்திருந்த 1
அடைந்து 12
அடைப்ப 2
அடைப்பவும் 1
அடைபு 3
அடைய 23
அடையப்பட்டார் 1
அடையல் 1
அடையா 6
அடையாது 1
அடையாவாம் 2
அடையான் 1
அடையின் 2
அடையூ 1
அடையை 1
அடையொடு 2
அடைவு 1
அடைஇய 2
அண் 1
அண்கணாளனை 1
அண்டத்தான் 1
அண்டர் 4
அண்டாதே 1
அண்டிரன் 6
அண்ண 1
அண்ணல் 73
அண்ணலவரோடு 1
அண்ணலேஆயினும் 1
அண்ணலை 2
அண்ணலோடு 1
அண்ணற்கு 4
அண்ணாத்தல் 1
அண்ணாந்து 6
அண்ணாப்ப 1
அண்ணால் 1
அண்நா 1
அண்மையவே 1
அண்மையால் 1
அணங்க 1
அணங்கல் 2
அணங்கலின் 1
அணங்கா 1
அணங்கால் 1
அணங்கான் 1
அணங்கி 3
அணங்கிய 8
அணங்கியோய் 1
அணங்கியோளே 4
அணங்கியோற்கே 1
அணங்கியோனே 2
அணங்கிற்று 2
அணங்கின் 3
அணங்கினவே 1
அணங்கினளே 2
அணங்கினான் 1
அணங்கு 121
அணங்கு-மார் 1
அணங்கு_ஆகி 1
அணங்குக 2
அணங்குகொல் 1
அணங்குதல் 1
அணங்கும் 10
அணங்கே 1
அணங்கொடு 2
அணங்கோ 1
அணந்த 1
அணந்து 6
அணர் 3
அணர்த்து 1
அணல் 15
அணல 1
அணலோனே 1
அணவந்து 1
அணவர 1
அணவரும் 1
அணவும் 1
அணி 462
அணி-கொல் 1
அணி-கொல்லோ 1
அணி-மார் 1
அணி_இழை 1
அணிக்கு 3
அணிக 1
அணிகலம் 6
அணிகுவம் 1
அணிகுவர் 1
அணித்த 1
அணித்து 1
அணித்தே 1
அணித்தோ 1
அணிந்த 39
அணிந்தவர் 1
அணிந்தன்று 5
அணிந்தன 1
அணிந்தனவால் 1
அணிந்தனள் 1
அணிந்தார் 2
அணிந்தாரும் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்திடு 1
அணிந்து 31
அணிந்து_அணிந்து 1
அணிந்தோயே 1
அணிந்தோரும் 3
அணிப்படூஉம் 1
அணிபவ்வே 1
அணிபவர்க்கு 1
அணிபெற 5
அணிய 17
அணியர்ஆயினும் 2
அணியரோ 1
அணியலும் 1
அணியவர் 1
அணியவற்றை 1
அணியளாய் 1
அணியன் 1
அணியா 1
அணியாட்கு 1
அணியாம் 1
அணியார் 1
அணியாரே 1
அணியாள் 1
அணியாளோ 1
அணியிழாய் 1
அணியிழை 1
அணியிழையாய் 1
அணியிழையோடு 1
அணியின் 5
அணியும் 9
அணியும்-மார் 1
அணியுமாம் 1
அணியுள் 1
அணியொடு 1
அணியோ 1
அணில் 5
அணில்_வரி_கொடும்_காய் 1
அணிலொடு 1
அணிவு-உற்ற 1
அணுக 1
அணுகல் 3
அணுகாது 1
அணுகாரே 1
அணுகான் 1
அணுகுபு 1
அணை 37
அணைக்கும் 1
அணைத்த 2
அணைத்தனன் 1
அணைத்து 2
அணைதர 1
அணைந்த 1
அணைந்து 4
அணைந்தே 1
அணைப்ப 1
அணைய 4
அணையா 1
அணையா-காலே 1
அணையின் 2
அணையும் 1
அணையேமே 1
அணையொடு 2
அணைஇ 1
அணைஇய 1
அத்த 26
அத்தக 1
அத்தத்தா 2
அத்தத்து 8

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

அ (224)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ/கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 235,236
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/10
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ/குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/6,7
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/22
அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ/பாடுவார் பாடும் வகை – பரி 5/41
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/93
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி – பரி 19/63
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/74
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/38
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/4
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ/யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/20
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு – கலி 102/27
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ/பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/18
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/29
அ ஏற்றின் – கலி 104/32
அ வழி – கலி 105/23
அ வழி – கலி 106/6
அ ஏற்றை – கலி 106/15
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ/பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 108/26
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த – கலி 111/6
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ – கலி 115/9
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி 136/15
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ/காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 146/7
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/6
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
சென்றோன் மன்ற அ குன்று கிழவோனே – அகம் 48/22
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ/பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/11,12
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ/ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/7,8
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை – அகம் 346/17
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ/பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/12,13
அ ஞாயிற்று பரிப்பும் – புறம் 30/2
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/5
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/7
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை – புறம் 357/6
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ/திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/15,16
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/18
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் – நாலடி:11 6/3
துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால் – நாலடி:13 3/2
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு – நாலடி:19 2/2
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று – நாலடி:19 10/2
இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே – நாலடி:24 5/3
ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே – நாலடி:31 8/3
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/2
எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் – நாலடி:35 5/2
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/1,2
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/2
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் – நாலடி:37 9/1
பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே – நாலடி:40 8/3
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் – நான்மணி:7/3
தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி – நான்மணி:27/3
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
செம் வரை சென்னி அரிமானோடு அ வரை – கள40:35/1
பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை – ஐந்70:54/3
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா – திணை50:3/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/2,3
ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று – திணை150:40/3
கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் – திணை150:73/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – குறள்:23 5/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள்:26 4/2
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை – குறள்:35 10/1
எ பொருள் எ தன்மைத்துஆயினும் அ பொருள் – குறள்:36 5/1
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள்:37 10/1
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் – குறள்:42 1/1
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – குறள்:43 3/1
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே – குறள்:49 9/1
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – குறள்:65 1/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள்:65 5/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள்:68 1/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள்:68 7/1
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள்:70 5/1
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள்:85 8/1
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – குறள்:95 10/2
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – குறள்:97 7/1
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து – குறள்:110 1/2
அ மா அரிவை முயக்கு – குறள்:111 7/2
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் – குறள்:119 7/1
அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க – ஆசாரக்:47/2
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் – ஆசாரக்:96/3
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/2
மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ
சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு – பழ:12/3,4
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக – பழ:37/2
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு – பழ:55/2
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3
நிரம்பி நிரையத்தை கண்டு அ நிரையும் – பழ:103/1
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை – பழ:163/1
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் – பழ:201/3
நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து – பழ:246/1
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை – பழ:283/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் – பழ:336/3
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/4
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை – பழ:396/1
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் – ஏலாதி:11/1

மேல்


அ-கால் (3)

அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21

மேல்


அ-வயின் (5)

செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின்/அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 390,391
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின்/சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/2,3
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின்/மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/11,12
எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின்/மன்பது மறுக்க துன்பம் களைவோன் – பரி மேல்


அஆ (1)

வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ
இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் – நாலடி:1 9/3,4

மேல்


அஃக (1)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/1,2

மேல்


அஃகாமை (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை – குறள்:18 8/1

மேல்


அஃகி (2)

அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி
நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே – ஆசாரக்:56/3,4

மேல்


அஃகிய (1)

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551

மேல்


அஃகியோனே (1)

சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8

மேல்


அஃகினார் (1)

நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார்
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் – நாலடி:2 2/1,2

மேல்


அஃகு (1)

அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் – ஏலாதி:27/1

மேல்


அஃகும் (1)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக – நான்மணி:27/1

மேல்


அஃதால் (8)

மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ – பழ:12/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால்
உருவு திரு ஊட்டுமாறு – பழ:106/3,4
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால்
உயவு நெய்யுள் குளிக்குமாறு – பழ:163/3,4
வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால்
புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு – பழ:189/2,3
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/2
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால்
இடையன் எறிந்த மரம் – பழ:314/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
நிறைந்து ஆர் வளையினாய் அஃதால் எருக்கு – பழ:376/3

மேல்


அஃதான்று (3)

அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று/அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/25,26
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று/நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/4,5

மேல்


அஃது (106)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது/அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ – நற் 53/1,2
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது/ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/9,10
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது/உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/4,5
யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது/அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/3,4
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/4
பலரும் கூறுக அஃது அறியாதோரே – குறு 170/1
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/3
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ – குறு 259/7
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது/அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல் – குறு 290/1,2
நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது/உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 18/9
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/11
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள் – அகம் 68/8
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/11
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 258/4
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது/அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/15,16
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/6
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது/என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/11,12
வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார் – நாலடி:4 9/1
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/3
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து – நாலடி:16 1/3
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப – நாலடி:25 10/3
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை – நாலடி:26 1/1
உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி – நாலடி:35 2/3
கற்றான் அஃது ஊருமாறு – நாலடி:40 8/4
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி – நான்மணி:88/3
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – குறள்:4 8/1
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – குறள்:8 10/1
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் – குறள்:17 2/1
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள்:17 10/1
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – குறள்:22 10/1
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – குறள்:23 6/1
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – குறள்:24 6/1
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள்:27 2/2
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:37 3/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
கற்றிலன்ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – குறள்:42 4/1
அஃது அறிகல்லாதவர் – குறள்:43 7/2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள்:48 6/1
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:54 6/2
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – குறள்:56 6/1
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள்:58 2/1
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள்:58 5/1
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள்:60 1/1
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள்:60 10/1
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/2
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் – குறள்:98 1/2
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – குறள்:101 1/1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள்:102 4/1
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – குறள்:104 2/1
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் – குறள்:110 3/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள்:128 9/2
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – குறள்:131 8/1
உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:67/2
தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:97/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து – பழ:6/1
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி – பழ:24/2
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/3
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் – பழ:55/1
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ – பழ:98/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/3
விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:133/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:140/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் – பழ:183/3
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி – பழ:296/2
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை – பழ:325/2
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:329/3
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/3
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் – பழ:349/3
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ – பழ:356/3
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ – பழ:382/3
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/2
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி – கைந்:41/2

மேல்


அஃதும் (2)

அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – குறள்:5 9/1,2
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும்
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 9/1,2

மேல்


அஃதே (10)

அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு – நற் 128/10
மறத்திற்கும் அஃதே துணை – குறள்:8 6/2
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:14 2/2
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:25 2/2
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல் – பழ:41/1
படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே
இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு – பழ:73/3,4
உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு – பழ:78/2
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல் – பழ:96/2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் – பழ:219/3
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் – பழ:339/3

மேல்


அஃதை (3)

இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4

மேல்


அக்கண்ணும் (1)

கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – குறள்:32 2/1

மேல்


அக்காரம் (5)

எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம்
யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம் – நாலடி:12 2/2,3
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் – நாலடி:21 6/2
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு – நாலடி:38 4/4
அக்காரம் சேர்ந்த மணல் – பழ:18/4
அக்காரம் பால் செருக்குமாறு – பழ:199/4

மேல்


அக்குரன் (1)

அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே – பதி 14/7

மேல்


அக்குளுத்து (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி 94/20

மேல்


அக்கே (1)

அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1

மேல்


அக (37)

கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/3
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/3
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை – ஐந்70:47/1
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள்:30 8/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – குறள்:108 4/1
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள்:127 3/1
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

மேல்


அக-வயின் (1)

அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6

மேல்


அகட்டில் (1)

பன் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி – நற் 370/8

மேல்


அகட்டு (1)

குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1

மேல்


அகடு (8)

அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
அகடு உற யார்மாட்டும் நில்லாது செல்வம் – நாலடி:1 2/3
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1

மேல்


அகத்தது (3)

கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/4
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – குறள்:71 2/1

மேல்


அகத்தரா (1)

ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா/கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி மேல்


அகத்தவா (1)

களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா/முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி மேல்


அகத்தார் (1)

கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள்:75 5/1,2

மேல்


அகத்தால் (2)

வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90
அகத்தால் அழிவு பெரிது ஆயக்கண்ணும் – பழ:185/1

மேல்


அகத்தான் (2)

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள்:10 3/1
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் – பழ:210/1

மேல்


அகத்து (74)

பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி – மது 290
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து/யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/8,9
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
ஊடினார் வையை அகத்து/சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது – கலி 23/15
மாயம் மருள்வார் அகத்து/ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 92/13,14
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து/மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/70
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/3
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/10
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி – நாலடி:4 1/1
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் – நாலடி:11 6/3
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன் – நாலடி:13 6/3
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் – நாலடி:31 8/1
ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின் – நாலடி:34 7/1
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் – குறள்:8 8/1
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு – குறள்:8 9/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து – குறள்:20 4/2
புன்மை தெரிவார் அகத்து – குறள்:33 9/2
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – குறள்:70 4/2
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள்:72 7/2
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – குறள்:83 4/1
மென்மை பகைவர் அகத்து – குறள்:88 7/2
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை – குறள்:102 10/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
நோனா உடம்பின் அகத்து – குறள்:117 3/2
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள்:118 10/2
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள்:131 5/2
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – குறள்:133 3/2
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து – ஆசாரக்:75/3
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை – பழ:61/2
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் – பழ:210/2
புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் – பழ:295/4
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3

மேல்


அகத்தும் (2)

தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – குறள்:103 7/1,2

மேல்


அகத்தே (2)

ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள்:28 1/2
அகத்தே வாழ்வான் தக – ஏலாதி:71/4

மேல்


அகத்தோர் (1)

புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர்/புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/11,12

மேல்


அகப்பட்ட (4)

தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட/மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 499,500
நீடு குழி அகப்பட்ட/பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/15,16
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட/வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/9,10
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

மேல்


அகப்பட்டக்கண்ணும் (1)

என் செய்து அகப்பட்டக்கண்ணும் எடுப்புபவோ – பழ:33/3

மேல்


அகப்பட்டது (1)

வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 147/21

மேல்


அகப்பட்டானால் (1)

போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால்
நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் – பழ:126/2,3

மேல்


அகப்பட்டானை (1)

வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் – கலி 104/49

மேல்


அகப்பட்டு (1)

காம கடல் அகப்பட்டு/உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி மேல்


அகப்பட (3)

கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/13
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/2
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6

மேல்


அகப்படின் (1)

வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின்/மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி மேல்


அகப்படுத்த (5)

களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் – நற் 261/6
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த/வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/15,16
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17

மேல்


அகப்படுத்தல் (1)

சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ – பழ:30/2

மேல்


அகப்படுத்து (4)

பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து/வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/14,15
ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து/நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/14,15
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் – பழ:387/2

மேல்


அகப்படுத்தே (1)

மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24

மேல்


அகப்படுப்ப (1)

கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப/வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி மேல்


அகப்படுப்பேன் (1)

ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய – கலி 142/26

மேல்


அகப்படுவர் (1)

அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/2

மேல்


அகப்படேஎன் (1)

ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/9

மேல்


அகப்பா (2)

அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26

மேல்


அகம் (102)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ – மலை 184
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/8
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/5
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி – பதி 81/21
பாய் தேரான் வையை அகம்/நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 21/49
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய – கலி 46/1
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி – அகம் 9/22
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8
வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/4
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் – நாலடி:31 3/3
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை – நாலடி:32 8/2
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/3
நல் அகம் சேராமை நன்று – திணை150:129/4
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – குறள்:28 7/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள்:71 8/1
அகம் நக நட்பது நட்பு – குறள்:79 6/2
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – குறள்:83 10/2
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி – பழ:263/1
அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 8/1
பாடு அகம் சாராமை பாத்திலார்தாம் விழையும் – ஏலாதி:25/1

மேல்


அகம்-தொறும் (2)

நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும்/வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/2,3
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/4

மேல்


அகம்-தோறு (1)

செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு/இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/4,5

மேல்


அகம்-தோறும் (1)

கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும்/தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/5,6

மேல்


அகம்_அணை (1)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2

மேல்


அகர (1)

அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – குறள்:1 1/1

மேல்


அகரு (1)

அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய – பரி 12/5

மேல்


அகல் (163)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 377
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 24
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 50
வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் – மது 91
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 164
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 182
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 359
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 48
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/3
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி – குறு 352/3
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/33
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
கான் அகல் நாடன் மகன் – கலி 39/11
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/23
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/24
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி – கலி 56/4
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/20
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் – அகம் 178/4
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/3
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/4
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப – அகம் 365/1
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
அகல் இரு விசும்பினானும் – புறம் 8/9
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/10
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/15
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/4
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/15
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து – நாலடி:14 7/3
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் – நாலடி:15 10/3
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல் – ஐந்50:23/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் – திரி:0/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1
உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/4
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த – பழ:81/3
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் – பழ:109/2
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி – பழ:398/2

மேல்


அகல்பு (1)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33

மேல்


அகல்வர் (1)

அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9

மேல்


அகல்வாம் (1)

ஆள்வினைக்கு அகல்வாம் எனினும் – நற் 103/10

மேல்


அகல்வு (2)

சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3

மேல்


அகல (32)

ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – மலை 167
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல/வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/1,2
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல/எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி – நற் 156/6,7
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
புலம்பு சேண் அகல நீக்கி – நற் 217/8
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே – குறு 24/6
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல/தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/4,5
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல/பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/4,5
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல/இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை – கலி 146/5
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல/பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 187/1
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல/வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/9,10
கழியாமையே அழி படர் அகல/வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/8,9
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/3
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல/எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/9,10
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/6
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல/பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/3,4
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல/ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/1,2
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2

மேல்


அகலகில்லாத (1)

விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய – திரி:65/2

மேல்


அகலங்கள் (1)

குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம் – நான்மணி:70/3

மேல்


அகலத்தவனை (1)

வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 9/58

மேல்


அகலத்தான் (1)

வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான்/எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி மேல்


அகலத்து (13)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து/பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 272,273
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து/ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 493,494
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து/தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 121,122
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து/நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/11,12
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து/புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/17,18
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து/கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/7,8
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து/பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/13,14
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து/மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 36/18
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து/தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/9,10

மேல்


அகலத்துக்கு (1)

நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34

மேல்


அகலத்தோன் (1)

மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன்/ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி மேல்


அகலம் (35)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம்/உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/3,4
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம்/நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/2,3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/3
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம்/மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/4,5
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம்/வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 12/72
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/12
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/92
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம்/வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 79/8
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம்/வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/14,15
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம்/வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/8,9
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம்/மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/27,28
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம்/அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/4,5
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் – நாலடி:32 9/2
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம்
நோக்கி இருந்தேனும் யான் – நாலடி:39 9/3,4
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம்
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/1,2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/3
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம்
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் – திணை150:143/1,2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம்
உரையா வழங்கும் என் நெஞ்சு – கைந்:6/3,4

மேல்


அகலமும் (6)

ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/30
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும்/வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் – புறம் 2/7,8
வியன் ஞாலத்து அகலமும்/வளி வழங்கு திசையும் – புறம் 20/2,3
கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் – பழ:264/1

மேல்


அகலா (7)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா/தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/9,10
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா/அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 225/6
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் – புறம் 34/15
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3

மேல்


அகலாக்கடை (1)

போகுஆறு அகலாக்கடை – குறள்:48 8/2

மேல்


அகலாத (1)

மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்தது இலேன் – குறள்:123 6/1,2

மேல்


அகலாது (6)

அகல் இலை அகல வீசி அகலாது/அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/6,7
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது/பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/4,5
அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது/வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/3,4
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1

மேல்


அகலான் (3)

அயலோர் அம்பலின் அகலான்/பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/10,11
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை – கலி 146/27
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5

மேல்


அகலிகை (1)

இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50

மேல்


அகலிது (1)

அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/6

மேல்


அகலின் (2)

சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின்
நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை – திணை150:153/2,3

மேல்


அகலினும் (2)

அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4

மேல்


அகலும் (2)

நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6

மேல்


அகலுள் (8)

அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/4
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/5
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/3

மேல்


அகலேன்-மன்னே (1)

ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18

மேல்


அகவ (12)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ/விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 122,123
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ/கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 166,167
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ/பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 675,676
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ/பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர் – குறி 220,221
குழல் அகவ யாழ் முரல – பட் 156
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ/சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/2,3
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ/அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/2,3
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ/மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 15/40,41
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி – ஐந்50:2/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2

மேல்


அகவர் (1)

கானவர் மருதம் பாட அகவர்/நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 220,221

மேல்


அகவர்க்கு (1)

நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு/தேரொடு மா சிதறி – மது 223,224

மேல்


அகவலன் (1)

அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் – பதி 43/28

மேல்


அகவன் (4)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6

மேல்


அகவன்_மகளிர் (1)

வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர்/மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/6,7

மேல்


அகவன்_மகளே (3)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே/மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/1,2
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3

மேல்


அகவாவே (1)

இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே/அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி மேல்


அகவி (1)

ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் – ஐந்70:19/1

மேல்


அகவினம் (2)

அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
அகவினம் பாடுவாம் நாம் – கலி 40/7

மேல்


அகவு (1)

அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16

மேல்


அகவுநர் (6)

பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர்/நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 97/11
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4

மேல்


அகவும் (17)

மயில் அகவும் மலி பொங்கர் – மது 333
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும்/குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/3,4
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/3
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும்/கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/1,2
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும்/இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/2,3
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர – கலி 92/64
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/15
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும்/அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/18,19
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/2
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் – திணை150:56/3

மேல்


அகவுவம் (2)

வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் – கலி 42/8
வள்ளை அகவுவம் வா – கலி 42/9

மேல்


அகழ் (8)

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை – ஐங் 208/2
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18

மேல்


அகழ்க்குவனே (1)

மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 271

மேல்


அகழ்ந்த (3)

சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு – குறு 379/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25

மேல்


அகழ்ந்தக்கால் (1)

அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால்
தெற்றென தெள் நீர் படும் – நாலடி:15 10/3,4

மேல்


அகழ்ந்து (1)

உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து/நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/1,2

மேல்


அகழ்வாரை (1)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள்:16 1/1

மேல்


அகழ்வோன் (1)

நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன்/கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/4,5

மேல்


அகழி (6)

தெண் கடல் குண்டு அகழி/சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 86,87
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி/வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/8,9
பார் உடைத்த குண்டு அகழி/நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/5,6
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி/வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/10,11
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி/வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/2,3
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி/இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/7,8

மேல்


அகழிய (2)

குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12

மேல்


அகழின் (2)

செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின்/கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/9,10
தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின்
பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து – பழ:25/3,4

மேல்


அகழும் (2)

ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும்/நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/4,5
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும்/வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/10,11

மேல்


அகளத்து (2)

வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து/கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 224,225
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104

மேல்


அகற்ற (3)

குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற/பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/8,9
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற/அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/20,21

மேல்


அகற்றல் (1)

இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு – புறம் 381/15

மேல்


அகற்றலின் (1)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/2

மேல்


அகற்றலே (1)

அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/2

மேல்


அகற்றவும் (1)

களிறு சென்று களன் அகற்றவும்/களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/3,4

மேல்


அகற்றி (6)

திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி/விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி – சிறு 246,247
அரிய தந்து குடி அகற்றி/பெரிய கற்று இசை விளக்கி – மது 766,767
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி/மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/4,5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி/ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/9,10
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி/மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/13,14
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் – திணை150:35/2,3

மேல்


அகற்றிய (4)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 65/5
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4

மேல்


அகற்றும் (14)

பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும்/விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 47/7,8
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும்/வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/22,23
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும்/வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/7,8
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – திணை150:35/1
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து – திணை150:48/4
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும்
ஆகல்ஊழ் உற்றக்கடை – குறள்:38 2/1,2
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/3
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும்
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை – திரி:78/1,2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

மேல்


அகறல் (10)

சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே – நற் 137/10
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல்/அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று – கலி 213/11
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் – அகம் 398/9
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல்
எனை மாண்பும் தான் இனிது நன்கு – இனிய40:10/3,4
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல்
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/1,2

மேல்


அகறலின் (1)

அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள்:133 5/2

மேல்


அகறலோ (1)

அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24

மேல்


அகறி (1)

ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு – நற் 205/7

மேல்


அகறிர் (2)

அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6

மேல்


அகறிரோ (1)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123

மேல்


அகன் (94)

அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை – பொரு 179
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 199
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/11
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/2
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை – குறு 124/1
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/2
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய – பதி 29/10
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப – அகம் 36/14
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து – அகம் 45/3
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை-வயின் – அகம் 47/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன்/வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் – புறம் 18/24,25
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/33
அகன் பணை ஊரனை தாமம் பிணித்தது – ஐந்70:44/1
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1

மேல்


அகன்-மின் (1)

நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின்/மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 270,271

மேல்


அகன்மோ (1)

பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ/பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய – அகம் 306/1,2

மேல்


அகன்ற (30)

ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர் – மலை 397
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் – நற் 245/5
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/20
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/5
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் – நாலடி:34 10/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/3,4
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து – திணை150:74/3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/1,2
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் – திரி:44/3
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து – திரி:87/2
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் – பழ:82/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3

மேல்


அகன்ற-காலை (1)

செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5

மேல்


அகன்றவர் (4)

ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர்/உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/16,17

மேல்


அகன்றவா (1)

ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா – ஐந்70:38/3

மேல்


அகன்றனர் (7)

செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9

மேல்


அகன்றார் (1)

உள்ளாது அகன்றார் என்று ஊடி யாம் பாராட்ட – கார்40:27/3

மேல்


அகன்றாரும் (1)

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள்:17 10/1

மேல்


அகன்றாரை (2)

காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19

மேல்


அகன்றான் (1)

அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் – ஐந்70:60/2

மேல்


அகன்றானும் (1)

மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள் – திரி:17/1

மேல்


அகன்றிசினோர்க்கே (1)

கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/6

மேல்


அகன்றிசினோரே (1)

அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14

மேல்


அகன்று (22)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/2
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
புலம்பும் அகன்று நில்லா – ஐந்50:13/4
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/3
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று – திணை150:128/4
விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1

மேல்


அகன்றோர் (4)

ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் – நற் 69/10
அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என – நற் 118/5
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர்/அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/2,3
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12

மேல்


அகன்றோரே (3)

முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22

மேல்


அகில் (14)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 296
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில்/ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/2,3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/13
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று – நான்மணி:4/1
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து – ஐந்70:2/1
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில்
நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக – திணை150:28/1,2

மேல்


அகிலின் (1)

கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/72

மேல்


அகிலும் (4)

நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – பொரு 238
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 116
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும்/தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 188,189
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1

மேல்


அகிலொடு (1)

இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56

மேல்


அகிலோடு (1)

எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் – பரி 18/53

மேல்


அகுதை (3)

இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை/குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன – புறம் 347/5,6

மேல்


அகுதை-கண் (1)

சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/3

மேல்


அகை (5)

பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10

மேல்


அகைத்த (2)

உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த/முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/9,10

மேல்


அகைந்து (9)

எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7

மேல்


அகைப்ப (3)

நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப/பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/4,5
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப/உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/13,14

மேல்


அகைபு (1)

வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு/அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/5,6

மேல்


அகைய (4)

கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய/நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/2,3
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய/இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/8,9

மேல்


அங்கண் (4)

அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் – திணை150:147/2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண்
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/2,3

மேல்


அங்கண (1)

ஊர் அங்கண நீர் உரவு நீர் சேர்ந்தக்கால் – நாலடி:18 5/1

மேல்


அங்கணத்துள் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1

மேல்


அங்கணாளனை (1)

அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை/திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி மேல்


அங்காடி (6)

நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை – மது 430
அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி/ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 93/10
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் – பழ:108/3

மேல்


அங்கி (2)

அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7

மேல்


அங்கு (6)

மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
அங்கு நின்ற என் காணூஉ – புறம் 377/13
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:60/2,3
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது – பழ:363/2

மேல்


அங்குசம் (1)

அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110

மேல்


அங்கை (10)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/4
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1

மேல்


அங்கையில் (1)

அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76

மேல்


அச்சத்தால் (1)

அச்சத்தால் நாணுதல் நாண் அன்றாம் எச்சத்தின் – நாலடி:30 9/2

மேல்


அச்சத்தான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8

மேல்


அச்சத்தோடு (1)

அச்சத்தோடு இ நால் பொருள் – நாலடி:9 2/4

மேல்


அச்சம் (20)

அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் – நாலடி:9 1/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம்
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/1,2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம்
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/2,3
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/3
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/2
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் – நாலடி:15 5/1
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம்
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/1,2
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/2
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ – நாலடி:15 5/3
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – குறள்:15 6/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – குறள்:51 1/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது – பழ:220/4
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம்
சாபம் போல் சாரும் சலித்து – ஏலாதி:60/3,4

மேல்


அச்சமும் (2)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை – சிறுபஞ்:104/1

மேல்


அச்சமே (2)

அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – குறள்:108 5/1
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு – சிறுபஞ்:103/1

மேல்


அச்சமோடு (1)

இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 29

மேல்


அச்சாக (1)

நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33

மேல்


அச்சாணி (2)

அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – குறள்:67 7/2
அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு – பழ:276/4

மேல்


அச்சிரக்கால் (1)

அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/38

மேல்


அச்சிரம் (1)

தண் பனி வடந்தை அச்சிரம்/முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/4,5

மேல்


அச்சு (11)

அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி – நாலடி:5 8/4
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே – இனிய40:37/2
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் – ஐந்70:50/3
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ – பழ:291/3

மேல்


அச்சு-உற (1)

ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற/இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி மேல்


அச்சொடு (1)

அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6

மேல்


அசதி (1)

நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க – கைந்:55/2

மேல்


அசனம் (2)

கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் – நான்மணி:79/1
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு – ஏலாதி:50/3

மேல்


அசா (3)

நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/19
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி – அகம் 162/16

மேல்


அசாந்து (1)

பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து/கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/4,5

மேல்


அசாவா (3)

சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா/ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/5,6
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27

மேல்


அசாவாது (1)

சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது/உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல – குறு 269/1,2

மேல்


அசாவாமை (1)

அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள்:62 1/1

மேல்


அசாவிடவே (1)

நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8

மேல்


அசாவிடூஉம் (1)

இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3

மேல்


அசாஅ (3)

கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ/உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/3,4
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13
அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் – நாலடி:21 1/3

மேல்


அசாஅம் (2)

வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம்/கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/9,10

மேல்


அசுணம் (3)

மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12

மேல்


அசுணமா (1)

பறை பட வாழா அசுணமா உள்ளம் – நான்மணி:2/1

மேல்


அசும்பில் (1)

வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில்/படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/9,10

மேல்


அசும்பின் (1)

பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின்/அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/13,14

மேல்


அசும்பு (2)

நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் – புறம் 114/5

மேல்


அசும்பும் (1)

அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52

மேல்


அசை (38)

முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/8
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை – அகம் 40/5
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2

மேல்


அசை-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4

மேல்


அசைத்த (10)

நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த/ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/9,10
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த/விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/14,15
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22

மேல்


அசைத்தல் (1)

வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/11

மேல்


அசைத்து (2)

துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13

மேல்


அசைத்தோனே (1)

கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13

மேல்


அசைதல் (1)

அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256

மேல்


அசைதலும் (1)

ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 176

மேல்


அசைந்த (3)

எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/3
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த
நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் – நாலடி:19 7/2,3
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு – ஐந்50:32/2

மேல்


அசைந்தனர் (1)

அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21

மேல்


அசைந்து (2)

எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து/ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/8,9
அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து – திணை150:86/3

மேல்


அசைப்பார் (1)

வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார்/வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி மேல்


அசைபு (2)

அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4

மேல்


அசைய (3)

ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய/இன்னா வாடையும் அலைக்கும் – ஐங் 460/3,4
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62

மேல்


அசையல் (1)

அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180

மேல்


அசையா (3)

புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9

மேல்


அசையாத (1)

அசையாத உள்ளத்தவர் – ஆசாரக்:52/3

மேல்


அசையாது (3)

நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது/ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/11,12
அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால் – நாலடி:20 4/2
அசையாது நிற்கும் பழி – ஆசாரக்:73/3

மேல்


அசையியற்கு (1)

அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள்:110 8/1

மேல்


அசையின் (1)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336

மேல்


அசையின (1)

தாம் பல் அசையின வாய் தாழ்ந்து – திணை150:137/4

மேல்


அசையின-கொல்லோ (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9

மேல்


அசையினம் (1)

அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12

மேல்


அசையினள் (1)

அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4

மேல்


அசையினன் (1)

வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/13

மேல்


அசையினிர் (3)

அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 443
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் – மலை 470

மேல்


அசையினை (1)

ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/20

மேல்


அசையுநர் (2)

அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11

மேல்


அசையும் (3)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 67
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும்/வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி மேல்


அசைவந்து (1)

சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52

மேல்


அசைவர (1)

துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4

மேல்


அசைவரல் (1)

அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை – அகம் 96/6

மேல்


அசைவரூஉம் (1)

தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27

மேல்


அசைவிட (1)

பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/2

மேல்


அசைவிடத்து (1)

அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் – நாலடி:15 10/2

மேல்


அசைவிடூஉம் (1)

பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர – கலி 78/10

மேல்


அசைவினான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8

மேல்


அசைவு (17)

அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
வைகல்-தொறும் அசைவு இன்றி – பட் 124
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி – நற் 76/3
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/6
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து – அகம் 339/6
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் – குறள்:38 1/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1

மேல்


அசைவு-உழி (2)

அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44
அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403

மேல்


அசைவுடன் (1)

இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன்/ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/9,10

மேல்


அசைஇ (45)

சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ/ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 12,13
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ/வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 17,18
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 316
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ/கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 333,334
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின் – பெரும் 390
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ/பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 259,260
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ/விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 44,45
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ/தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/2,3
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ/வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/2,3
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ/சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/6,7
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ/வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/4,5
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ/ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/3,4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ/வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/2,3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ/தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/2,3
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ/நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/1,2
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ/சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 111/3
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ/மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/3,4
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ/செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/3,4
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ/வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/7,8
கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ/முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/13,14
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ/வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/11,12
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ/தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/10,11
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ/ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/15,16
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ/திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/6,7
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ/தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/11,12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ/மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/13,14
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ/மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/2,3
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ/மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/17,18
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ/பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் – அகம் 399/10,11
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ/வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/9,10
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ/ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/3,4
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – குறள்:104 10/1

மேல்


அசைஇய (14)

நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய/முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/8,9
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய/ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 58/11
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6

மேல்


அசைஇயது (1)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109

மேல்


அசைஇயும் (1)

அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும்/குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/12,13

மேல்


அசோகம் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12

மேல்


அஞ்ச (2)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச/கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/9,10
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1

மேல்


அஞ்சத்தக்கவை (1)

நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண் – பழ:265/1

மேல்


அஞ்சப்படுதல் (1)

காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1

மேல்


அஞ்சப்படும் (4)

அவற்றினும் அஞ்சப்படும் – நாலடி:9 9/4
தீயினும் அஞ்சப்படும் – குறள்:21 2/2
வஞ்சரை அஞ்சப்படும் – குறள்:83 4/2
கள்வரின் அஞ்சப்படும் – திரி:18/4

மேல்


அஞ்சல் (19)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல்/எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/2,3
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/2
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/2
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – குறள்:115 9/1
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள்:116 4/1

மேல்


அஞ்சலம் (1)

என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25

மேல்


அஞ்சலராய் (1)

தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய்
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/1,2

மேல்


அஞ்சலரே (1)

அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7

மேல்


அஞ்சலன் (1)

நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3

மேல்


அஞ்சலும் (1)

ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40

மேல்


அஞ்சலையே (2)

நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே/யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/5,6
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே/வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/3,4

மேல்


அஞ்சவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும்/அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி மேல்


அஞ்சற்க (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – குறள்:89 2/1

மேல்


அஞ்சற்பாற்று (1)

சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி – பழ:350/2

மேல்


அஞ்சன (2)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1

மேல்


அஞ்சனம் (4)

செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் – கார்40:8/3
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை – திணை50:21/1

மேல்


அஞ்சா (21)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா/குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/3,4
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா/சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/27,28
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா/ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/5,6
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா/புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 143/8
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா
குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும் – கள40:16/2,3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/1,2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு – குறள்:73 5/1,2
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள்:77 1/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள்:77 2/1
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – குறள்:78 8/1
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த – திரி:100/2

மேல்


அஞ்சாதவர் (2)

பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/9
அவையகத்து அஞ்சாதவர் – குறள்:73 3/2

மேல்


அஞ்சாதாரோடு (1)

நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் – திரி:63/1

மேல்


அஞ்சாதி (1)

அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36

மேல்


அஞ்சாது (10)

அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது/அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/7,8
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது/கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/6,7
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது/கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/4,5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது/ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/3,4
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள்:59 5/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே – சிறுபஞ்:77/2

மேல்


அஞ்சாதே (1)

புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே
தின்பது அழுவதன்கண் – பழ:262/3,4

மேல்


அஞ்சாமை (5)

அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த – நான்மணி:25/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள்:39 2/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள்:43 8/1
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள்:50 7/1
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த – சிறுபஞ்:57/1

மேல்


அஞ்சாய் (5)

இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய்/தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 139/12

மேல்


அஞ்சாயோ (1)

அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4

மேல்


அஞ்சார் (4)

இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார்/சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/1,2
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள்:21 1/1
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி – பழ:265/2

மேல்


அஞ்சாராய் (2)

பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி – இனிய40:23/3
தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய்
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/1,2

மேல்


அஞ்சாவிடில் (1)

அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/3

மேல்


அஞ்சான் (21)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான்/காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/6,7
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான்/பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/74
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்/பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/6,7
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே – இனிய40:12/2
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது – இனிய40:14/4
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள்:65 7/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள்:69 6/1
பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால் – திரி:79/1
கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு – திரி:87/1
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு – பழ:318/4
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் – ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் – ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான்
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/1,2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் – ஏலாதி:37/1

மேல்


அஞ்சி (102)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி/மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 137,138
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி/புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 193,194
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி/சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/8,9
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி/குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/1,2
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி/கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/6,7
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி/கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/6,7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி/தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/6,7
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி/கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி/சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/1,2
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி/நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/64
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி/உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 12/54
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி/குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 4/11,12
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி/இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/1,2
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி/இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/14,15
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி/போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/15,16
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி/வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/16,17
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி/நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/12,13
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி/கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/9,10
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி/தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/3,4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி/பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/4,5
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி/அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/4,5
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி/பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/8,9
அஞ்சி நீங்கும்-காலை – புறம் 178/10
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி/புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/4,5
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி/உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/21,22
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி/துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/7,8
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி/யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/12,13
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி
உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால் – நாலடி:8 4/1,2
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் – நாலடி:9 8/3
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி
மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் – நாலடி:26 6/1,2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி – நாலடி:40 6/4
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் – இனிய40:10/3
இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் – கார்40:5/1
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் – ஐந்50:16/3
எஞ்சாது நீ வருதி என்று எண்ணி அஞ்சி
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் – ஐந்50:17/2,3
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/1,2
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/2
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி
கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் – திணை50:20/2,3
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி
ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக – திணை150:71/2,3
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/2,3
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி
உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற – திணை150:107/1,2
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:5 4/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள்:33 5/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – குறள்:33 5/1,2
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி
கற்ற செல சொல்லாதார் – குறள்:73 10/1,2
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – குறள்:75 1/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ – திரி:33/1
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் – திரி:79/3
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/3
ஒருத்தரை அஞ்சி உலைதலும் உண்டோ – பழ:76/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/2,3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் – பழ:183/3
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/2,3
வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/1,2
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் – பழ:362/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி – கைந்:37/1

மேல்


அஞ்சி-கொல் (1)

எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல்/அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/3,4

மேல்


அஞ்சிய (3)

பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2

மேல்


அஞ்சியது (1)

அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2

மேல்


அஞ்சியொடு (1)

செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு/உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே – புறம் 310/2,3

மேல்


அஞ்சில் (1)

அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/3

மேல்


அஞ்சிவிடும் (1)

சொல் பழி அஞ்சிவிடும் – நாலடி:30 7/4

மேல்


அஞ்சிற்றால் (1)

அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/2

மேல்


அஞ்சின் (1)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1

மேல்


அஞ்சினம் (2)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17

மேல்


அஞ்சினர்க்கு (1)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210

மேல்


அஞ்சினரே (1)

தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16

மேல்


அஞ்சினள் (2)

அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10

மேல்


அஞ்சினன் (1)

முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20

மேல்


அஞ்சினன்-கொல்லோ (1)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6

மேல்


அஞ்சினான் (1)

இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் – ஆசாரக்:100/2

மேல்


அஞ்சினென் (1)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1

மேல்


அஞ்சு (11)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4

மேல்


அஞ்சு-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4

மேல்


அஞ்சு_தக (1)

அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6

மேல்


அஞ்சு_தகவு (2)

அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16

மேல்


அஞ்சுக (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – குறள்:89 2/1,2

மேல்


அஞ்சுதி (3)

ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த – நான்மணி:25/1

மேல்


அஞ்சுதும் (5)

நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும்/அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/3,4
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்/என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/10,11
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள்:113 8/2

மேல்


அஞ்சுதுமே (2)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6

மேல்


அஞ்சுபவர் (2)

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் – குறள்:47 4/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – குறள்:91 6/2

மேல்


அஞ்சுபவர்க்கு (1)

நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு – குறள்:73 6/2

மேல்


அஞ்சுபு (1)

கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு/போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/2,3

மேல்


அஞ்சும் (26)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் – நற் 210/8
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும்/ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/2,3
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும்/புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/14,15
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும்/நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 103/69
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/2
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள்:25 4/2
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:46 1/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள்:87 3/1
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – குறள்:87 9/2
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் – குறள்:91 4/1
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள்:116 2/1,2
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:130 5/1
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – குறள்:130 5/1,2
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும்
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா – திரி:63/1,2
நிறை நெஞ்சு உடையானை நல்குரவு அஞ்சும்
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் – திரி:72/1,2
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும்
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/2,3
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து – பழ:137/3

மேல்


அஞ்சும்-மன் (1)

அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3

மேல்


அஞ்சும்மே (1)

மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21

மேல்


அஞ்சுமவன் (1)

அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் – குறள்:73 7/2

மேல்


அஞ்சுமின் (1)

அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் – நாலடி:18 2/1

மேல்


அஞ்சுவது (9)

அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது/அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 182/4
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை – குறள்:37 6/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள்:43 8/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/1,2

மேல்


அஞ்சுவந்த (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28

மேல்


அஞ்சுவம் (1)

அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10

மேல்


அஞ்சுவர் (2)

அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு – குறள்:21 1/1,2

மேல்


அஞ்சுவர (15)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து – மது 127
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/7
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12

மேல்


அஞ்சுவர_தகுந (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7

மேல்


அஞ்சுவரு (24)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39

மேல்


அஞ்சுவரும் (1)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7

மேல்


அஞ்சுவல் (12)

யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல்/ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/8,9
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்/யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/2,3
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ – அகம் 396/15

மேல்


அஞ்சுவலே (4)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே/செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/2,3
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே/அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/4,5
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே/அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/2,3
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே/அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/1,2

மேல்


அஞ்சுவள் (1)

அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18

மேல்


அஞ்சுவார் (1)

நல்லார் அவை அஞ்சுவார் – குறள்:73 9/2

மேல்


அஞ்சுவார்க்கு (2)

அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் – பழ:254/4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு
பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் – பழ:388/3,4

மேல்


அஞ்சுவாற்கு (1)

சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு/துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி மேல்


அஞ்சுவான் (3)

இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3

மேல்


அஞ்சுவானை (1)

கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63

மேல்


அஞ்சேன் (2)

அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7

மேல்


அஞ்ஞான்று (2)

அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:39 5/2
வாள் திறலானை வளைத்தார்கள் அஞ்ஞான்று
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட – பழ:106/1,2

மேல்


அஞ்ஞானம் (1)

அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2

மேல்


அஞ்ஞை (1)

மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19

மேல்


அஞ்ஞையை (1)

அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22

மேல்


அஞர் (35)

ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர்/கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 60/17
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர்
செய்யலமன் இவள் கண் – குறள்:109 6/1,2
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – குறள்:118 9/2

மேல்


அட்ட (64)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட/சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 304,305
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட/விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/7,8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட/தானையான் வையை வனப்பு – பரி 61/18
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட/பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 8/6
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட/வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/8,9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட/கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/16,17
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட/வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/7,8
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட/மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/8,9
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:1/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:2/5
பிழைத்தாரை அட்ட களத்து – கள40:3/4
புல்லாரை அட்ட களத்து – கள40:4/4
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:5/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:6/6
பொருநரை அட்ட களத்து – கள40:7/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:8/5
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:9/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:10/4
செம் கண் மால் அட்ட களத்து – கள40:11/5
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:12/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:13/4
கொங்கரை அட்ட களத்து – கள40:14/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:16/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:17/5
உடற்றியார் அட்ட களத்து – கள40:18/4
புக்கு அமர் அட்ட களத்து – கள40:19/4
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:20/4
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:22/6
செற்றாரை அட்ட களத்து – கள40:23/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:24/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:25/4
தெவ்வாரை அட்ட களத்து – கள40:26/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:27/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:28/6
அடங்காரை அட்ட களத்து – கள40:30/4
ஒன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:31/4
காய்ந்தாரை அட்ட களத்து – கள40:32/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:33/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:34/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:36/5
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:37/4
துன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:38/4
வஞ்சிக்கோ அட்ட களத்து – கள40:39/4
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:41/5

மேல்


அட்டக்கண்ணும் (1)

பொருந்தாதவரை பொருது அட்டக்கண்ணும்
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/1,2

மேல்


அட்டதனை (1)

அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/2,3

மேல்


அட்டது (2)

அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/2,3

மேல்


அட்டதை (1)

கவிழ்ந்து நிலம் சேர அட்டதை/மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/12,13

மேல்


அட்டமியும் (2)

அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் – ஆசாரக்:43/3
அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும் – ஆசாரக்:47/1

மேல்


அட்டவர் (1)

செம்மாந்து செல்லும் செறுநரை அட்டவர்
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/1,2

மேல்


அட்டவாயில் (1)

நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில்/இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/5,6

மேல்


அட்டவை (1)

மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66

மேல்


அட்டனனே (1)

தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12

மேல்


அட்டார்வாய் (1)

அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு – ஏலாதி:79/4

மேல்


அட்டாரை (1)

அட்டாரை ஒட்டா கலம் – பழ:118/4

மேல்


அட்டான் (3)

கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3

மேல்


அட்டி (4)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி/கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 28,29
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி/காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி மேல்


அட்டிய (2)

யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – குறள்:110 3/2
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – பழ:296/4

மேல்


அட்டியும் (1)

பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203

மேல்


அட்டில் (6)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில்/காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 132,133
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில்/சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 43,44
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில்/ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 262,263
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை – நாலடி:37 3/2

மேல்


அட்டிலும் (1)

உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் – ஆசாரக்:99/1

மேல்


அட்டிலோளே (1)

அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9

மேல்


அட்டிற்று (1)

அட்டிற்று தின்பவர் ஆயிரவர் ஆபவே – பழ:59/2

மேல்


அட்டினேன் (1)

அட்டினேன் ஆவி அதற்கு – திணை150:103/4

மேல்


அட்டு (38)

தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு/உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/3,4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு/உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு/பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/3,4
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு/நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/4,5
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு/செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/5,6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு/கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/4,5
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு/ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/4,5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு/பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/14,15
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு/துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/10,11
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா – நாலடி:29 9/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ – பழ:14/3
எல்லாம் பொய் அட்டு ஊணே வாய் – பழ:213/4
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் – சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/4

மேல்


அட்டூணோ (1)

அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/4

மேல்


அட (22)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட/எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/7,8
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/3
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் – பழ:306/1
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் – சிறுபஞ்:36/1

மேல்


அடக்க (1)

அடக்க அடங்காதார் சொல் – இன்னா40:40/4

மேல்


அடக்கத்தால் (1)

நின்றக்கால் நிற்க அடக்கத்தால் என்றும் – ஆசாரக்:74/1

மேல்


அடக்கத்தை (1)

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – குறள்:13 2/1

மேல்


அடக்கம் (11)

ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் – நாலடி:7 5/1
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் – நாலடி:7 5/1
உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால் – நாலடி:17 10/2
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் – நாலடி:25 2/2
அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா – இன்னா40:40/1
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – குறள்:13 1/1
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் – பழ:243/1
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை – சிறுபஞ்:43/1

மேல்


அடக்கமும் (2)

நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3

மேல்


அடக்கல் (3)

ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள்:13 6/1
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் – பழ:79/2

மேல்


அடக்கலும் (1)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11

மேல்


அடக்கவும் (2)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14

மேல்


அடக்கி (11)

வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி/தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 58,59
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி/அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 496,497
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி/சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/10,11
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி
பனை துணையார் வைகலும் பாடு அழிந்து வாழ்வர் – நாலடி:11 5/1,2
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி
ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/1,2
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் – நாலடி:23 1/2
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 9/1
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் – பழ:212/2
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி – சிறுபஞ்:58/1

மேல்


அடக்கிக்கொளல் (1)

தம்முள் அடக்கிக்கொளல் – நாலடி:23 9/4

மேல்


அடக்கிய (7)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய/வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/5,6
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய/தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/25,26

மேல்


அடக்கில் (1)

நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் – நாலடி:3 6/1

மேல்


அடக்குப (1)

காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் – நாலடி:36 1/2

மேல்


அடக்கும் (1)

அடங்கா மன்னரை அடக்கும்/மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/16,17

மேல்


அடக்குவம்-மன்னோ (1)

அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11

மேல்


அடக்குவான்ஆகில் (1)

ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில்
வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/3,4

மேல்


அடகின் (1)

அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4

மேல்


அடகினும் (1)

ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2

மேல்


அடகு (4)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு/புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/11,12
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் – நாலடி:21 7/3
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா – நாலடி:29 9/2

மேல்


அடகும் (1)

மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும்/அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 531,532

மேல்


அடகேனும் (1)

கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் – நாலடி:22 7/1

மேல்


அடங்க (18)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க/ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/8,9
இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க/புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/6,7
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க/ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/12,13
குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன் – நான்மணி:104/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – நான்மணி:104/4
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – குறள்:13 3/2
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால் – ஆசாரக்:76/3
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி – பழ:326/2
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் – சிறுபஞ்:29/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – சிறுபஞ்:29/4

மேல்


அடங்கல் (3)

அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/3

மேல்


அடங்கலவே (1)

கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே/போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/8,9

மேல்


அடங்கலளே (1)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4

மேல்


அடங்கலின் (1)

ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7

மேல்


அடங்கா (7)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
அடங்கா மன்னரை அடக்கும் – புறம் 200/16
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா
பேதையின் பேதையார் இல் – குறள்:84 4/1,2
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் – சிறுபஞ்:26/1,2
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு – சிறுபஞ்:60/1

மேல்


அடங்காதார் (3)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2
அடக்க அடங்காதார் சொல் – இன்னா40:40/4

மேல்


அடங்காது (1)

உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9

மேல்


அடங்காதோரே (1)

அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34

மேல்


அடங்காமை (3)

ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா – இன்னா40:2/2
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – குறள்:13 1/1,2
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3

மேல்


அடங்கார் (2)

அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2

மேல்


அடங்காரை (1)

அடங்காரை அட்ட களத்து – கள40:30/4

மேல்


அடங்காரோடு (1)

அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி – நாலடி:18 1/1

மேல்


அடங்கான் (3)

நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்/பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/14,15
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல் – இனிய40:7/3

மேல்


அடங்கி (5)

ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி/இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/1,2
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
தானம் அழியாமை தான் அடங்கி வாழ்வு இனிதே – இனிய40:13/2
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

மேல்


அடங்கிய (14)

விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/29
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/10
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை – புறம் 26/12
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/10
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய/கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/10,11
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/12

மேல்


அடங்கியான் (1)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – குறள்:13 4/1

மேல்


அடங்கியும் (1)

எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31

மேல்


அடங்கின (1)

புனமும் அடங்கின காப்பு – திணை50:2/4

மேல்


அடங்கினரே (1)

இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2

மேல்


அடங்கினான் (1)

கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1

மேல்


அடங்கினேன் (1)

ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37

மேல்


அடங்கு (15)

பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் – நாலடி:40 7/1

மேல்


அடங்குதல் (3)

வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற – திரி:43/1
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி – திரி:43/2
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் – திரி:43/3

மேல்


அடங்கும் (1)

யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால் – நான்மணி:51/1

மேல்


அடங்குவான் (1)

வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான்/ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி மேல்


அடர் (15)

நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் – பரி 12/12
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் – கள40:34/4
இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் – ஐந்70:3/1

மேல்


அடர்ந்த (1)

ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2

மேல்


அடர்ந்து (3)

கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி – அகம் 280/1
அடர்ந்து வறியராய் ஆற்றாத போழ்தும் – பழ:216/1

மேல்


அடரும் (2)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய – பழ:379/3

மேல்


அடல் (18)

இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய – அகம் 45/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/4
அடல் அரும் துப்பின் – புறம் 335/1
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி – திணை150:43/2
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் – திணை150:56/2
அடல் வட்டத்தார் உளரேல் ஆம் – திணை150:150/4
தன்னை அடல் வேண்டாதான் – குறள்:21 6/2
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள்:35 3/1
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – குறள்:77 8/1
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் – குறள்:90 3/1
தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் – பழ:164/4

மேல்


அடல்வேண்டும் (1)

விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும்
ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை – நான்மணி:11/3,4

மேல்


அடலே (1)

ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13

மேல்


அடாரும் (1)

பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/6

மேல்


அடாஅ (3)

அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ/வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/4,5
அடாஅ அடுப்பினவர் – நாலடி:10 4/4

மேல்


அடாஅர் (2)

புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர்/அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 194,195
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர்/ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/2,3

மேல்


அடி (149)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி/பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 123,124
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி/விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 169,170
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி/குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் – பெரும் 351,352
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா – மது 37
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 192
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி/மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 436,437
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
சே அடி செறி குறங்கின் – பட் 146
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி/இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/8,9
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி/இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/1,2
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் – குறு 207/6
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
மை அற விளங்கிய கழல் அடி/பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/4,5
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/8
மரபினோய் நின் அடி/தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 8/62
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/62
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி/ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 30/20
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/15
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா – கலி 90/9
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி – கலி 108/3
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி/சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/9,10
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/2
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி – அகம் 142/9
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – அகம் 144/16
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி/வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/11,12
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/7
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/6
கழல் உரீஇய திருந்து அடி/கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/2,3
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி/யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/1,2
அடி பொலிய கழல் தைஇய – புறம் 40/4
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/18
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/3
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி/முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல – புறம் 171/12,13
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை – புறம் 198/26
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா – புறம் 233/2
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/2
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
கறை அடி யானைக்கு அல்லது – புறம் 323/5
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/4
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் – நாலடி:7 2/3
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் – நாலடி:39 8/2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி – நாலடி:40 6/4
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:0/1
மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை – ஐந்50:16/2
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/4
அடி நாயேன் பெற்ற அருள் – திணை150:134/4
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – குறள்:1 3/1
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – குறள்:1 4/1
இறைவன் அடி சேராதார் – குறள்:1 10/2
வீயாது அடி உறைந்த அற்று – குறள்:21 8/2
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – குறள்:55 4/2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – குறள்:61 10/1
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி – குறள்:128 9/1
பூவை பூ வண்ணன் அடி – திரி:0/4
ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி – ஆசாரக்:101/1
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் – பழ:49/4
அடி கெட மன்றிவிடல் – பழ:103/4
உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ – பழ:170/1
அருத்தம் அடி நிழலாரை வருத்தாது – பழ:242/2
பிண்டியின் நீழல் பெருமான் அடி வணங்கி – பழ:404/1
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு – ஏலாதி:42/4

மேல்


அடி_வழி (2)

பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25

மேல்


அடி_அகத்து (1)

பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11

மேல்


அடிக்கு (3)

கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் – குறள்:112 10/2

மேல்


அடிசில் (14)

பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில்/வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 241,242
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில்/மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 476,477
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில்/வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 204,205
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில்/ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/13,14
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில்/வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/7,8
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில்/பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/7,8
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில்/மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/7,8
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில்/இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/1,2
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில்/வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/17,18
ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில்
பாத்திட்டு ஊட்டாத பைந்தொடியும் ஊர்க்கு – திரி:104/1,2
வையான் வழி சீத்து வால் அடிசில் நையாதே – ஏலாதி:44/2
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:47/3

மேல்


அடிசிலே (1)

உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா – சிறுபஞ்:38/2

மேல்


அடித்து (2)

வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து – பரி 20/60
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23

மேல்


அடிப்பட (1)

நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த – அகம் 209/5

மேல்


அடிப்படின் (1)

நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின்
கல் வரையும் உண்டாம் நெறி – நாலடி:16 4/3,4

மேல்


அடிப்படுத்த (1)

எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி – புறம் 170/3

மேல்


அடிப்படுத்ததை (1)

தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23

மேல்


அடிப்படுத்தலின் (1)

நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி – பதி 81/15

மேல்


அடிப்பின் (1)

பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின்/அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் – புறம் 128/3,4

மேல்


அடிமை (1)

அடிமை புகுத்திவிடும் – குறள்:61 8/2

மேல்


அடிய (2)

உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6

மேல்


அடியர் (3)

தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர்/குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 636,637
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13

மேல்


அடியரோ (1)

அடியரோ ஆற்றாதவர் – கலி 88/4

மேல்


அடியன் (1)

கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன்/அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/10,11

மேல்


அடியார் (1)

பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல் – ஏலாதி:47/2

மேல்


அடியால் (1)

பா அடியால் பணை எருத்தின – புறம் 22/4

மேல்


அடியான் (1)

பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் – புறம் 15/8

மேல்


அடியின் (2)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் – புறம் 263/1

மேல்


அடியினான் (1)

படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான்
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/5,6

மேல்


அடியினை (1)

கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை/தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி மேல்


அடியும் (2)

அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/52
முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் – பழ:404/3

மேல்


அடியுள் (1)

கன்று அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் – பழ:26/4

மேல்


அடியுளே (1)

கொடியது கூறினாய் மன்ற அடியுளே
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு – பழ:130/2,3

மேல்


அடியுறை (11)

காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை/யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 9/84,85
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – பரி 17/7
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை/உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 21/16
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை/இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 140/11
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் – புறம் 67/12
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை/கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/26,27

மேல்


அடியுறை_மகளிர் (1)

அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5

மேல்


அடியுறையார் (1)

இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/45

மேல்


அடியே (2)

பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5

மேல்


அடியை (1)

மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை/தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி மேல்


அடியொடு (1)

நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16

மேல்


அடியோடு (1)

அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா – ஆசாரக்:27/2

மேல்


அடியோர் (1)

அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43

மேல்


அடினும் (2)

உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும்
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் – நாலடி:12 6/3,4
நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர் – பழ:370/3

மேல்


அடு (93)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து – திரு 156
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 207
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் – நற் 329/2
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/3
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/9
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/9
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/4
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/8
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு – நாலடி:24 9/2
அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு – திணை150:75/4
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள்:57 7/2
தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது – குறள்:107 5/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1
செல்வ திருத்துளார் செம்மல் செரு அடு தோள் – திரி:106/1

மேல்


அடு-தொறும் (2)

அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும்/பெற்று ஆனாரே பரிசிலர் களிறே – பதி 47/1,2
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும்/களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் – அகம் 106/11,12

மேல்


அடு-மின் (1)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1

மேல்


அடு_களத்து (2)

அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13

மேல்


அடு_களத்தே (1)

ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16

மேல்


அடு_களம் (2)

அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11

மேல்


அடு_மகள் (1)

அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1

மேல்


அடு_மான் (1)

அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8

மேல்


அடுக்க (1)

பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/63

மேல்


அடுக்கத்த (6)

சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/18
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த/விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 48/4
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14

மேல்


அடுக்கத்ததுவே (1)

துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/2

மேல்


அடுக்கத்தானும் (1)

விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும்/கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/10,11

மேல்


அடுக்கத்து (56)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து/சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 42,43
மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து/அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 257,258
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து/கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 141,142
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து/அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 289,290
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து/ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/6,7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து/ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/1,2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து/குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/1,2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து/கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/6,7
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து – குறு 288/1
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/2
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/5
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன் – ஐங் 261/2
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் – ஐங் 262/2
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/2
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து/பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/1,2
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/6
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து/அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 2/7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து/போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/15,16
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து/மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/14,15
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து/யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/8,9
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து/ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/10,11
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து/சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/20,21
கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 168/2
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து/கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/4,5
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து/அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/17,18
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12

மேல்


அடுக்கம் (14)

பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/3
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/7
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/8

மேல்


அடுக்கல் (7)

அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி – அகம் 348/10
அடுக்கல் மலை நாட தன் சேர்ந்தவரை – நாலடி:21 3/1

மேல்


அடுக்களை (1)

அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி – ஆசாரக்:39/2

மேல்


அடுக்கி (1)

அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – குறள்:63 5/1

மேல்


அடுக்கிய (13)

நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் – திரு 155
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/6
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய/பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/10,11
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/7
அடுக்கிய மூ உலகும் கேட்குமே சான்றோர் – நாலடி:10 10/3
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் – குறள்:53 5/1,2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – குறள்:96 4/1
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள்:101 5/1,2

மேல்


அடுக்கினை (1)

பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5

மேல்


அடுக்குபு (1)

அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி – கள40:6/2

மேல்


அடுக்கும் (2)

ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/4
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் – திணை50:50/2

மேல்


அடுக (1)

ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108

மேல்


அடுகிற்பார்க்கும் (1)

சொல்லால் வணக்கி வெகுண்டு அடுகிற்பார்க்கும்
சொல்லாக்கால் சொல்லுவது இல் – பழ:367/3,4

மேல்


அடுகிற்பாரை (1)

வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது – பழ:65/1

மேல்


அடுங்கால் (1)

இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது – குறள்:117 6/1,2

மேல்


அடுத்த (5)

களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/9
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே – குறள்:45 10/1
பத்து அடுத்த கோடி உறும் – குறள்:82 7/2
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் – சிறுபஞ்:62/2,3

மேல்


அடுத்தடுத்து (2)

அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து – பரி 16/43
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19

மேல்


அடுத்தது (1)

அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள்:71 6/1

மேல்


அடுத்தர (1)

அடுத்தர என்றாற்கு வாழியரோ என்றான் – பழ:316/2

மேல்


அடுத்தல் (1)

ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல்
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/2,3

மேல்


அடுத்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10

மேல்


அடுத்து (15)

அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/4
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/5
எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:21 3/2
எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே – நாலடி:21 3/2,3
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:35 8/2
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/2,3
உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து – ஐந்70:40/3
உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து
ஒள்ளிய தும்மல் வரும் – ஐந்70:40/3,4
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து – குறள்:87 7/1
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – குறள்:103 10/1
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் – பழ:218/1
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர் – ஏலாதி:69/2

மேல்


அடுதல் (1)

அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7

மேல்


அடுதலும் (2)

ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் – புறம் 76/1
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9

மேல்


அடுநனை (1)

புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை/முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/13,14

மேல்


அடுநை (1)

அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1

மேல்


அடுப்பது (1)

குன்று வழி அடுப்பது இல் – பழ:303/4

மேல்


அடுப்பல் (1)

கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல்/வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் – கலி மேல்


அடுப்பில் (2)

உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில்/நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/8,9
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15

மேல்


அடுப்பின் (7)

ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின்/வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 29,30
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின்/வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/4,5
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின்/ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/1,2
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின்/கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/5,6
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் – பழ:117/3
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின்
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/3,4

மேல்


அடுப்பினவர் (1)

அடாஅ அடுப்பினவர் – நாலடி:10 4/4

மேல்


அடுப்பினுள் (2)

இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க – ஆசாரக்:46/4
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை – ஆசாரக்:59/2

மேல்


அடுப்பு (4)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8

மேல்


அடுப்பே (1)

கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே/பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/6,7

மேல்


அடுப (1)

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – குறள்:50 3/1

மேல்


அடுபாக்கு (1)

நலிந்து ஒருவன் நாளும் அடுபாக்கு புக்கால் – பழ:354/1

மேல்


அடும் (12)

அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 179
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/71
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும்/பாலொடு கோட்டம் புகின் – கலி 396/13
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை – நாலடி:7 8/2
வீயாது பின் சென்று அடும் – குறள்:21 7/2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – குறள்:50 5/1
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள்:50 10/1
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை – குறள்:80 9/1
அறிவினை ஊழே அடும் – பழ:203/4
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/4
கலப்பு அடும் கூடும்கொல் மற்று – கைந்:40/4

மேல்


அடும்பம் (1)

நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/2

மேல்


அடும்பின் (8)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை – பொரு 195
வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும் – பட் 65
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின்/தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/1,2
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின்/செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/8,9

மேல்


அடும்பு (17)

அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் – நற் 349/2
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் – ஐந்70:62/1
படும் புலால் பார்த்தும் பகர்தும் அடும்பு எலாம் – திணை150:51/2
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே – பழ:194/3
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/3
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் – கைந்:53/1

மேல்


அடுவது (1)

அடுவது போலும் துயர் – நாலடி:12 4/4

மேல்


அடூஉ (4)

கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல – பதி 13/11
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/11
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/3
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/16

மேல்


அடூஉம் (5)

விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும்