அ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு பகுதி 4

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அளந்து 21
அளப்ப 3
அளப்பது 1
அளப்பு 7
அளம் 1
அளவல் 1
அளவளாவு 2
அளவா 3
அளவி 1
அளவிய 2
அளவில் 2
அளவின் 1
அளவின்கண் 2
அளவினால் 3
அளவினில் 1
அளவு 42
அளவு-உறு 1
அளவு_அளவு 1
அளவுபு 1
அளவும் 7
அளவே 1
அளவை 38
அளவைக்கு 1
அளவைத்து 1
அளவையின் 6
அளவையுள் 1
அளவையோ 1
அளற்று 2
அளறு 12
அளாய் 1
அளாய 1
அளாவல் 1
அளாவிய 1
அளி 33
அளி-மதி 3
அளிக்க 2
அளிக்கண் 1
அளிக்கு 1
அளிக்கும் 8
அளிக்கும்-கால் 2
அளிக்கும்மே 1
அளிக்குமாறு 1
அளிக்குவை 1
அளித்த 5
அளித்த-கால் 7
அளித்தது 1
அளித்தரோ 1
அளித்தல் 4
அளித்தலின் 2
அளித்தலும் 4
அளித்தவன் 1
அளித்தனை 2
அளித்தாரை 1
அளித்தி 2
அளித்திட்டு 1
அளித்து 14
அளித்தே 1
அளிதோ 12
அளிந்தவை 1
அளிந்தார்கணாயினும் 1
அளிப்ப 4
அளிப்பனன் 1
அளிப்பாளை 1
அளிப்பான் 2
அளிப்பினும் 1
அளிப்பு 1
அளிப்போரும் 1
அளிமே 1
அளிய 15
அளியதாம் 1
அளியது 1
அளியம் 1
அளியர் 13
அளியர்தாம் 1
அளியரோ 4
அளியவோ 1
அளியள் 25
அளியளோ 1
அளியன் 4
அளியன்தானே 1
அளியிர் 1
அளியும் 4
அளியென் 3
அளியே 1
அளியேன் 4
அளியை 6
அளியொடு 1
அளை 54
அளை-வயின் 2
அளை_அகம் 1
அளைக்கு 1
அளையின் 1
அளைஇ 19
அளைஇய 6
அற்கமொடு 1
அற்கா 1
அற்கு 2
அற்குப 1
அற்சிர 5
அற்சிரத்து 2
அற்சிரம் 14
அற்பு 3
அற்ற 31
அற்ற-கால் 1
அற்றகண்ணும் 1
அற்றகண்ணே 3
அற்றத்தால் 1
அற்றத்து 2
அற்றதற்கு 1
அற்றதன்பால் 1
அற்றது 5
அற்றம் 12
அற்றவர் 1
அற்றவர்க்கு 1
அற்றவரை 1
அற்றன்று 1
அற்றன 1
அற்றனரே 1
அற்றா 5
அற்றாக 1
அற்றார் 12
அற்றார்க்கு 1
அற்றார்கட்கு 1
அற்றார்கண்ணும் 1
அற்றார்தம் 1
அற்றாரை 1
அற்றால் 25
அற்றான் 2
அற்றிட 1
அற்று 75
அற்றும் 1
அற்றே 36
அற்றேம் 3
அற்றை 2
அற்றோ 3
அற 137
அறங்கூறவையமும் 1
அறத்தாறு 1
அறத்தான் 1
அறத்திற்கு 1
அறத்திற்கும் 1
அறத்திற்கே 1
அறத்தின் 6
அறத்தினில் 1
அறத்தினும் 1
அறத்தினுள் 1
அறத்து 8
அறத்துறை 2
அறத்தை 1
அறத்தொடு 7
அறத்தோடு 1
அறப்பயன் 1
அறப்புறம் 1
அறம் 115
அறம்புரிந்து 1
அறமா 1
அறமும் 5
அறமேல் 1
அறல் 64
அறல்-கண் 1
அறலின் 1
அறவது 1
அறவர் 5
அறவற்கு 1
அறவன் 3
அறவினை 3
அறவு 5
அறவும் 1
அறவுழி 1
அறவே 2
அறவை 2
அறவையும் 1
அறவோர் 3
அறவோன் 2
அறற்கு 1
அறன் 74
அறனில் 1
அறனும் 14
அறனும்-மார் 2
அறனே 2
அறனை 1
அறனொடு 1
அறனோ 1
அறா 9
அறாது 1
அறார் 2
அறான் 3
அறாஅ 16
அறாஅது 2
அறாஅர் 2
அறாஅல் 1
அறாஅலியரோ 2
அறி 47
அறி-மதி 1
அறி-மார் 1
அறிக 9
அறிகரி 1
அறிகல்லா 1
அறிகல்லாதவர் 1
அறிகல்லாய் 1
அறிகல்லேன் 2
அறிகலென் 1
அறிகலேன் 1
அறிகிலர் 2
அறிகிலார் 1
அறிகிற்பார் 1
அறிகிற்பினோ 1
அறிகு 2
அறிகுநளே 1
அறிகுவது 1
அறிகுவர் 1
அறிகுவள் 1
அறிகுவன் 1
அறிகுவென்-மன்னே 1
அறிகுவேன் 1
அறிகை 1
அறிகோ 1
அறிஞர் 3
அறிஞராய் 1
அறிஞரும் 1
அறித 1
அறிதல் 21
அறிதலின் 2
அறிதலும் 6
அறிதலோ 1
அறிதற்கு 3
அறிதி 4
அறிதியோ 6
அறிதிர் 1
அறிதிரேல் 2
அறிதிரோ 4
அறிதீயே 1
அறிதும் 4
அறிதும்-மன்னோ 1
அறிதுயிலோனும் 1
அறிதொறு 1
அறிந்த 17
அறிந்தது 1
அறிந்ததூஉம் 1
அறிந்ததோ 1
அறிந்தவை 1
அறிந்தன்று 3
அறிந்தன்று-கொல் 1
அறிந்தன்றும் 1
அறிந்தன்றோ 6
அறிந்தனம் 5
அறிந்தனர் 2
அறிந்தனர்-கொல் 1
அறிந்தனர்-கொல்லோ 1
அறிந்தனர்-மன்னே 1
அறிந்தனள் 7
அறிந்தனள்-கொல் 1
அறிந்தனள்-கொல்லோ 1
அறிந்தனளே 1
அறிந்தனனோ 1
அறிந்தனிர் 4
அறிந்தனென் 3
அறிந்தனை 12
அறிந்தனையோ 1
அறிந்தாங்கு 1
அறிந்தாய் 1
அறிந்தார் 14
அறிந்தார்கட்கு 1
அறிந்தார்தம்மை 1
அறிந்தார்ஆயின் 1
அறிந்தாரும் 1
அறிந்தான் 2
அறிந்திசினே 2
அறிந்திசினோரே 2
அறிந்திலிர் 1
அறிந்திலேம் 1
அறிந்திலேன் 1
அறிந்தீயாது 1
அறிந்தீயார் 1
அறிந்து 105
அறிந்தும் 15
அறிந்துவிடும் 1
அறிந்தேம் 2
அறிந்தேன் 8
அறிந்தோர் 7
அறிந்தோன் 1
அறிந 1
அறிநர் 1
அறிநை 1
அறிப 25
அறிபவ்வே 1
அறிபவர் 3
அறிபு 1
அறிமடம் 1
அறிமின் 1
அறிய 26
அறியப்பட்ட 1
அறியப்பட்டது 1
அறியல 1
அறியலம் 2
அறியலர் 1
அறியலர்-கொல்லோ 1
அறியலரே 5
அறியலளே 1
அறியலன் 3
அறியலன்-கொல் 2
அறியலனே 4
அறியலாகா 1
அறியலாம் 1
அறியலும் 1
அறியலெம்-கொல் 1
அறியலையே 4
அறியவும் 2
அறியவும்பட்டார் 1
அறியற்க 1
அறியா 122
அறியா-மன்னோ 1
அறியாகொல் 1
அறியாத 6
அறியாதது 1
அறியாதவனும் 2
அறியாதாய் 2
அறியாதார் 5
அறியாதார்-கண் 1
அறியாதாரோ 1
அறியாதானை 1
அறியாதீர் 4
அறியாது 47
அறியாதே 2
அறியாதேற்கே 1
அறியாதேன் 3
அறியாதோயே 1
அறியாதோர்க்கே 1
அறியாதோரே 3
அறியாதோரையும் 1
அறியாதோன் 2
அறியாதோனே 2
அறியாமல் 1
அறியாமை 11
அறியாமையால் 1
அறியாமையான் 2
அறியாமையின் 6
அறியாமையோடு 1
அறியாய் 14
அறியாயோ 4
அறியார் 36
அறியார்-கொல்லோ 1
அறியார்க்கு 1
அறியார்கொல் 2
அறியார்மாட்டு 1
அறியாராம் 1
அறியாரும் 1
அறியாவே 1
அறியாள் 9
அறியாளர் 2
அறியாற்கு 1
அறியான் 21
அறியானே 3
அறியின் 10
அறியினும் 13
அறியினோ 1
அறியுநம் 2
அறியுநர் 8
அறியுநள் 1
அறியுநன் 2
அறியும் 24
அறியும்-கொல் 1
அறியுமாற்றால் 1
அறியுமேல் 1
அறியுமோ 2
அறியுமோனே 1
அறியேம் 2
அறியேன் 24
அறியேனே 4
அறிவது 9
அறிவதூஉம் 1
அறிவர் 4
அறிவர்-கொல் 1
அறிவல் 6
அறிவன் 1
அறிவனை 1
அறிவாண்மை 1
அறிவாம் 5
அறிவார் 20
அறிவாரா 4
அறிவாரின் 2
அறிவாரோ 1
அறிவாள் 1
அறிவாளர் 5
அறிவாளரை 1
அறிவாளன் 1
அறிவாளிர் 1
அறிவான் 7
அறிவானும் 2
அறிவானேல் 1
அறிவிட்டு 1
அறிவித்து 1
அறிவிப்ப 1
அறிவிப்பேம்-கொல் 1
அறிவில்லார் 2
அறிவில்லான் 1
அறிவிலா 1
அறிவிலாதார் 1
அறிவிலார் 4
அறிவிலான் 2
அறிவிலியும் 1
அறிவின் 3
அறிவின்கண் 1
அறிவின்மை 1
அறிவினர் 6
அறிவினவர் 6
அறிவினவரை 1
அறிவினார் 6
அறிவினார்க்கு 1
அறிவினார்கண் 1
அறிவினார்கண்ணும் 1
அறிவினாரை 1
அறிவினால் 3
அறிவினான் 1
அறிவினுள் 1
அறிவினேற்கே 1
அறிவினை 3
அறிவினோன் 1
அறிவு 86
அறிவுடைமை 3
அறிவுடையார் 17
அறிவுடையார்க்குஆயினும் 1
அறிவுடையாளர்கண் 1
அறிவுடையான் 2
அறிவுடையீர் 1
அறிவுடையீரே 2
அறிவுடையோன் 1
அறிவும் 10
அறிவுற்று 1
அறிவுற 2
அறிவுறல் 1
அறிவுறாலின் 1
அறிவுறாஅ 1
அறிவுறீஇ 1
அறிவுறீஇயின-கொல்லோ 1
அறிவுறுத்தவும் 1
அறிவுறுதல் 4
அறிவுறுப்பேன் 1
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ 1
அறிவென் 2
அறிவென்-மன்னே 1
அறிவே 4
அறிவேன் 3
அறிவேன்-மன் 4
அறிவேன்-மன்னே 1
அறிவை 1
அறிவோய் 1
அறிவோர் 1
அறிவோர்க்கே 1
அறின் 5
அறினும் 1
அறீஇ 2
அறீஇய 1
அறீஇயினென் 1
அறு 88
அறு-காலை-தோறு 1
அறு_கால்_பறவை 2
அறு_நான்கு 1
அறு_மீன் 2
அறு_அறு-காலை-தோறு 1
அறுக்ககில்லாவாம் 1
அறுக்கல் 2
அறுக்கும் 15
அறுக்குமாறு 1
அறுக 1
அறுகை 4
அறுத்த 27
அறுத்தல் 4
அறுத்தலின் 1
அறுத்தான் 2
அறுத்திடுவான் 1
அறுத்திடுவென் 1
அறுத்து 24
அறுதொழிலோர் 1
அறுப்ப 10
அறுப்பன 1
அறுப்பான் 2
அறுப்பின் 2
அறுப்பினும் 1
அறுபு 2
அறும் 7
அறும்-மார் 1
அறுமே 2
அறுமோ 2
அறுவ 1
அறுவர் 4
அறுவாய் 1
அறுவை 9
அறுவையர் 2
அறூஉம் 1
அறை 87
அறை-தோறும் 1
அறை-உற்று 1
அறை-உறு 1
அறைக 2
அறைகோடலின் 1
அறைந்த 1
அறைந்தன்று 1
அறைந்தன 1
அறைந்தார் 2
அறைந்தான் 1
அறைந்து 9
அறைந்து_அறைந்து 1
அறைநர் 2
அறைப்படுத்தும் 1
அறைபோக்கும் 1
அறைபோகாது 1
அறைபோகிய 1
அறைபோய் 1
அறைய 3
அறையா 2
அறையான் 1
அறையில் 1
அறையுங்கால் 1
அறையுநர் 1
அறையும் 7
அறையுள் 2
அறையூஉ 1
அறையோ 1
அறைவனர் 2
அறைஇய 1
அன் 1
அன்பன் 3
அன்பால் 1
அன்பான் 1
அன்பிற்கு 1
அன்பிற்கும் 1
அன்பின் 15
அன்பின 1
அன்பினர் 6
அன்பினவே 1
அன்பினள் 1
அன்பினன் 2
அன்பினனே 4
அன்பினார்க்கேயும் 1
அன்பினால் 1
அன்பினேன் 1
அன்பினை 2
அன்பினையே 1
அன்பினையோ 1
அன்பு 86
அன்பு-மார் 1
அன்புடைய 1
அன்புடையர் 1
அன்புடையார் 1
அன்புடையார்க்கு 1
அன்பும் 9
அன்புற்று 2
அன்பொடு 1
அன்பொடும் 1
அன்போடு 1
அன்மை 14
அன்மையால் 1
அன்மையானும் 2
அன்மையானே 1
அன்மையின் 6
அன்மையோ 1
அன்றாம் 1
அன்றால் 8
அன்றி 36
அன்றிசினே 1
அன்றியும் 30
அன்றில் 20
அன்றிலும் 3
அன்றிற்கும் 1
அன்று 127
அன்று-கொல் 3
அன்று-மன் 1
அன்றுகொல் 2
அன்றும் 1
அன்றே 56
அன்றேல் 2
அன்றை 5
அன்றோ 61
அன்ன 1056
அன்னணம் 1
அன்னத்தின் 2
அன்னத்து 4
அன்னத்தை 1
அன்னது 11
அன்னதேல் 1
அன்னதோர் 1
அன்னம் 12
அன்னம்மே 1
அன்னமோடு 1
அன்னர் 18
அன்னரே 1
அன்னரேனும் 1
அன்னவர் 2
அன்னவை 5
அன்னவோ 2
அன்னள் 7
அன்னன் 6
அன்னன்னே 1
அன்னா 1
அன்னாட்கு 1
அன்னாய் 55
அன்னார் 22
அன்னார்க்கு 1
அன்னார்கண்ணும் 2
அன்னாள் 4
அன்னாள்தான் 1
அன்னாளே 1
அன்னாளை 1
அன்னான் 6
அன்னானை 2
அன்னி 3
அன்னிமிஞிலி 1
அன்னிமிஞிலியின் 1
அன்னியும் 1
அன்னே 1
அன்னேன் 2
அன்னை 113
அன்னைக்கு 6
அன்னையது 1
அன்னையால் 1
அன்னையும் 23
அன்னையை 1
அன்னையோ 8
அன்னோ 23
அன்னோர் 9
அன்னோள் 5
அன்னோளே 2
அன்னோன் 4
அன்னோனே 1
அன்னோனை 2
அன 6
அனந்தர் 3
அனந்தல் 2
அனம் 1
அனலன் 1
அனற்றினை 1
அனிச்ச 1
அனிச்சம் 3
அனிச்சமும் 1
அனிச்சமே 1
அனுக்கும் 1
அனுங்க 2
அனை 8
அனைக்கோ 1
அனைத்தற்கு 2
அனைத்தற்கே 1
அனைத்தா 1
அனைத்தால் 3
அனைத்தானும் 2
அனைத்திற்கு 1
அனைத்திற்கே 1
அனைத்தின் 1
அனைத்தினும் 2
அனைத்து 21
அனைத்தும் 24
அனைத்துஅரோ 2
அனைத்தே 4
அனைத்தேஆயினும் 1
அனைய 30
அனைய-கொல் 1
அனையது 4
அனையதே 1
அனையம் 4
அனையர் 24
அனையரால் 1
அனையரேனும் 1
அனையவர் 1
அனையவும் 1
அனையவை 6
அனையள் 2
அனையள்-மன்னே 1
அனையளே 3
அனையன் 4
அனையன 1
அனையார் 3
அனையார்க்கு 2
அனையார்கண் 1
அனையாரும் 1
அனையாரோடு 1
அனையாளை 1
அனையேம் 4
அனையேன் 3
அனையை 23
அனையை-மன் 1
அனையையால் 1
அனையையும் 1
அனையையோ 1
அனையோய் 1
அனையோர் 1
அனையோள் 1
அனைவரையும் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


அளந்து (21)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 55
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
அளந்து அறியா பல பண்டம் – பட் 131
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/2
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/42
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை – அகம் 326/10
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/6
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த – புறம் 161/24
நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/25
அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/26
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
கூற்றம் அளந்து நும் நாள் உண்ணும் ஆற்ற – நாலடி:1 7/2
கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து – திரி:57/1
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் – சிறுபஞ்:56/3

மேல்


அளப்ப (3)

நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப/தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/32,33
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப/நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/15,16
அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை – பரி 4/61

மேல்


அளப்பது (1)

நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் – குறள்:80 6/2

மேல்


அளப்பு (7)

அளப்பு அரியையே – பதி 14/2
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/8
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12

மேல்


அளம் (1)

அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/10

மேல்


அளவல் (1)

அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6

மேல்


அளவளாவு (2)

அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா – குறள்:53 3/1
அளவளாவு இல்லா இடத்து – ஆசாரக்:68/4

மேல்


அளவா (3)

ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1

மேல்


அளவி (1)

கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் – ஏலாதி:29/2,3

மேல்


அளவிய (2)

புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – பரி 23/38
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/39

மேல்


அளவில் (2)

இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை – நாலடி:33 3/1
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில்
அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு – குறள்:119 7/1,2

மேல்


அளவின் (1)

நிலை அளவின் நின்ற நெடியவர்தாம் நேரா – ஏலாதி:29/1

மேல்


அளவின்கண் (2)

அளவின்கண் நின்று ஒழுகலாற்றார் களவின்கண் – குறள்:29 6/1
நோக்கி இருந்தார் இமைக்கும் அளவின்கண்
ஓப்ப படினும் உணங்கலை புள் கவரும் – பழ:259/1,2

மேல்


அளவினால் (3)

இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால்
உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல – நாலடி:10 1/1,2
எத்துணையானும் இயைந்த அளவினால்
சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை – நாலடி:28 2/1,2
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 4/1,2

மேல்


அளவினில் (1)

அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33

மேல்


அளவு (42)

பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
வையக வரை அளவு இறந்த – நற் 130/11
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/2
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/16
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/4
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/4
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/4
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை – புறம் 38/11
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/9
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே – புறம் 245/1
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் – நாலடி:19 10/3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் – நாலடி:20 5/2
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் – நாலடி:33 10/3
எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய – நான்மணி:25/2
இன் முகம் காணும் அளவு – குறள்:23 4/2
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – குறள்:29 3/1
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் – குறள்:29 7/1
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் – குறள்:29 8/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – குறள்:29 9/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – குறள்:48 4/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – குறள்:48 7/1
ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை – குறள்:48 8/1
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல – குறள்:48 9/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா – குறள்:73 5/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – குறள்:95 7/1
நோய் அளவு இன்றி படும் – குறள்:95 7/2
குறளையுள் நட்பு அளவு தோன்றும் உறல் இனிய – திரி:37/1
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு – பழ:316/4
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் – பழ:326/3
மெய் அளவு ஆக விதி – ஏலாதி:29/4

மேல்


அளவு-உறு (1)

அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20

மேல்


அளவு_அளவு (1)

புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67

மேல்


அளவுபு (1)

அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி – புறம் 381/3

மேல்


அளவும் (7)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 67
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும்
இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரொடு – நாலடி:21 9/2,3
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் – திணை150:16/2
போஒம் அளவும் ஓர் நோய் – குறள்:85 8/2
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் – குறள்:95 9/1
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் – குறள்:95 9/1
அரசர் படை அளவும் சொல்லாரே என்றும் – ஆசாரக்:83/3

மேல்


அளவே (1)

நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12

மேல்


அளவை (38)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
கையது கேளா அளவை ஒய்யென – பொரு 152
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
இவை மகன் என்னா அளவை/வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/11,12
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர – குறு 66/3
தாங்கும் அளவை தாங்கி – குறு 149/5
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/3
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை/அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/6,7
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
இன்றை அளவை சென்றைக்க என்றி – குறு 383/3
சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை/வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/3,4
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை/நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/14,15
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/6
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/10
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/12
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென – அகம் 254/18
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை/ஈன்மரோ இ உலகத்தானே – புறம் 74/6,7
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் – புறம் 135/20
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர – புறம் 283/9
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் – புறம் 376/5
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே – புறம் 399/29
ஒரு திரை ஓடா அளவை இரு திரை – திணை150:57/2

மேல்


அளவைக்கு (1)

ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/7

மேல்


அளவைத்து (1)

இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/2

மேல்


அளவையின் (6)

யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது – திரு 277
குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன் – திரு 281
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய – பொரு 73
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் – பொரு 127
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு – பொரு 128
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – அகம் 200/13

மேல்


அளவையுள் (1)

வேண்டுவ அளவையுள் யாண்டு பல கழிய – பதி 55/13

மேல்


அளவையோ (1)

யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15

மேல்


அளற்று (2)

கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/3

மேல்


அளறு (12)

அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/47
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய – பரி 8/93
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு – குறள்:26 5/2
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு – குறள்:84 5/2
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு – குறள்:92 9/2
ஆழ்ச்சி படுக்கும் அளறு – திரி:24/4
அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் – பழ:78/3

மேல்


அளாய் (1)

பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே – நாலடி:24 10/2

மேல்


அளாய (1)

பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது – நாலடி:18 7/1

மேல்


அளாவல் (1)

இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் – ஏலாதி:7/1

மேல்


அளாவிய (1)

சிறு கை அளாவிய கூழ் – குறள்:7 4/2

மேல்


அளி (33)

கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை – குறு 158/4
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக – கலி 46/21
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 128/5
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/48
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் – அகம் 5/1
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
உளி நீரர் மாதோ கயவர் அளி நீரார்க்கு – நாலடி:36 5/2
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும் – குறள்:39 10/1
அளி இன்மை வாழும் உயிர்க்கு – குறள்:56 7/2
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி – குறள்:120 2/2
அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து – குறள்:121 9/2
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி
வாடினும் பாடு பெறும் – குறள்:133 2/1,2
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின் – ஏலாதி:1/3

மேல்


அளி-மதி (3)

என் கண் ஓடி அளி-மதி/நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/10,11
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/3
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று – கலி 125/21

மேல்


அளிக்க (2)

வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – குறள்:39 7/1

மேல்


அளிக்கண் (1)

கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார் – ஆசாரக்:66/2

மேல்


அளிக்கு (1)

தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் – திரி:71/2,3

மேல்


அளிக்கும் (8)

அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து – ஐங் 89/2
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/16
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும்/மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன் – கலி 131/38,39
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே – அகம் 178/22
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி – குறள்:120 2/2

மேல்


அளிக்கும்-கால் (2)

ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/21

மேல்


அளிக்கும்மே (1)

நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே/கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி மேல்


அளிக்குமாறு (1)

வல்லது அவர் அளிக்குமாறு – குறள்:133 1/2

மேல்


அளிக்குவை (1)

நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/9

மேல்


அளித்த (5)

பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த/மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 127/21
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த/அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் – புறம் 130/4,5

மேல்


அளித்த-கால் (7)

ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால்/மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி மேல்


அளித்தது (1)

ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/25

மேல்


அளித்தரோ (1)

செற்றவர் பின் சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்று என்னை உற்ற துயர் – குறள்:126 6/1,2

மேல்


அளித்தல் (4)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
வல்லை மன்ற நீ நயந்து அளித்தல்/தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/3,4
பழமையை நோக்கி அளித்தல் கிழமையால் – திரி:58/1

மேல்


அளித்தலின் (2)

நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின்/துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி மேல்


அளித்தலும் (4)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும்/பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 145/14,15
கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும்/ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/9,10

மேல்


அளித்தவன் (1)

அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன்/துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் – கலி மேல்


அளித்தனை (2)

என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை – நற் 270/7
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14

மேல்


அளித்தாரை (1)

தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின் – பழ:361/2

மேல்


அளித்தி (2)

பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி/நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/3,4
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி/விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் – கலி மேல்


அளித்திட்டு (1)

கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி – புறம் 400/12

மேல்


அளித்து (14)

உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/19
தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/23
வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/54
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 396/24
ஏகும் அளித்து இ உலகு – நாலடி:2 5/4
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள்:116 4/1
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – குறள்:117 8/1

மேல்


அளித்தே (1)

அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/11

மேல்


அளிதோ (12)

இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து – நற் 101/6
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் – நற் 114/5
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு – குறு 149/1
அளிதோ தானே காமம் – குறு 212/4
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
அளிதோ தானே நாணே – குறு 395/7
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ/என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 239/1
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே – புறம் 109/1
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே – புறம் 111/1
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/11

மேல்


அளிந்தவை (1)

ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 41/12

மேல்


அளிந்தார்கணாயினும் (1)

அளிந்தார்கணாயினும் ஆராயான் ஆகி – பழ:42/3

மேல்


அளிப்ப (4)

பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/7
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/104
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப/பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/4,5
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/4

மேல்


அளிப்பனன் (1)

வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி – அகம் 384/12

மேல்


அளிப்பாளை (1)

வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை/குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி மேல்


அளிப்பான் (2)

ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/13

மேல்


அளிப்பினும் (1)

உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9

மேல்


அளிப்பு (1)

பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7

மேல்


அளிப்போரும் (1)

கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும்/தெய்வ பிரமம் செய்குவோரும் – பரி மேல்


அளிமே (1)

உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22

மேல்


அளிய (15)

உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் – நற் 163/1
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல் – நற் 345/6
வேனில் தேரையின் அளிய/காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/10,11
அளிய தோழி தொலையுந பலவே – நற் 390/11
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/2
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய/விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/10,11
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய
இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல – நாலடி:22 9/2,3

மேல்


அளியதாம் (1)

நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி – பதி 19/25

மேல்


அளியது (1)

என் ஆவது-கொல் அளியது தானே – புறம் 217/13

மேல்


அளியம் (1)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10

மேல்


அளியர் (13)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் – குறு 7/3
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை – ஐங் 381/3
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் – புறம் 52/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் – புறம் 81/3
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/8
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
நல்லர் பெரிது அளியர் நல்கூர்ந்தார் என்று எள்ளி – நாலடி:30 8/1
நிறை அரியர்மன் அளியர் என்னாது காமம் – குறள்:114 8/1

மேல்


அளியர்தாம் (1)

வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 494

மேல்


அளியரோ (4)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8

மேல்


அளியவோ (1)

அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3

மேல்


அளியள் (25)

அந்தோ தானே அளியள் தாயே – நற் 324/1
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை – குறு 216/5
சாயலள் அளியள் என்னாய் – குறு 327/6
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே – குறு 336/6
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் – கலி 139/6
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/6
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/8
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே – அகம் 153/4
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது – அகம் 163/6
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
என்னள்-கொல் அளியள் என்னாதோரே – அகம் 235/19
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை – அகம் 287/3
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு – அகம் 339/11
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் – புறம் 143/7
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/11
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6

மேல்


அளியளோ (1)

அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5

மேல்


அளியன் (4)

யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் – புறம் 257/5
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12

மேல்


அளியன்தானே (1)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 284

மேல்


அளியிர் (1)

என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் – புறம் 280/9

மேல்


அளியும் (4)

அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின் – பெரும் 422
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 49/2
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் – புறம் 2/8

மேல்


அளியென் (3)

யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/9
தமியென் மன்ற அளியென் யானே – குறு 30/6
என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/5

மேல்


அளியே (1)

பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே – பதி 87/5

மேல்


அளியேன் (4)

இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே – நற் 132/11
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/8
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/12

மேல்


அளியை (6)

செலவு ஒழிந்தனையால் அளியை நீ புனத்தே – நற் 147/12
யார்-கொல் அளியை/இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/15,16
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை/ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 383/14
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல் – புறம் 228/5
நெடியது காண்கலாய் நீ அளியை நெஞ்சே – பழ:130/1

மேல்


அளியொடு (1)

அளியொடு கைதூவலை – கலி 50/17

மேல்


அளை (54)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 252
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 300
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் – நற் 98/7
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை/குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/3,4
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு – நற் 264/1
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/9
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/4
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் – குறு 117/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை/ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் – குறு 253/6,7
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி – ஐங் 23/1
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/18
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/3
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/8
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/11
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – அகம் 258/7
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய – அகம் 362/4
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த – அகம் 377/3
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/4
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் – புறம் 190/2
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
அளை உறை பாம்பும் அரசும் நெருப்பும் – ஆசாரக்:84/1

மேல்


அளை-வயின் (2)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5

மேல்


அளை_அகம் (1)

அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1

மேல்


அளைக்கு (1)

திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5

மேல்


அளையின் (1)

எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய – குறு 12/1

மேல்


அளைஇ (19)

அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ/கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 439,440
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ/மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 184,185
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ/கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – நற் 152/7,8
ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ/மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/10,11
கேண்மையொடு அளைஇ நீயே – நற் 400/9
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ/காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/2,3
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே – ஐங் 124/3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/12
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/15
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ/பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – அகம் 214/12,13
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ/இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/4,5
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/11
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ/அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/14,15
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ/ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/17,18
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் – குறள்:10 1/1

மேல்


அளைஇய (6)

அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 252/4
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/4
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
கலந்து அளைஇய நீள் இருக்கையால் – புறம் 361/13

மேல்


அற்கமொடு (1)

மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6

மேல்


அற்கா (1)

அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் – குறள்:34 3/1

மேல்


அற்கு (2)

அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437

மேல்


அற்குப (1)

அற்குப ஆங்கே செயல் – குறள்:34 3/2

மேல்


அற்சிர (5)

தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/4
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் – அகம் 294/11
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர/சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/13,14

மேல்


அற்சிரத்து (2)

கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற – அகம் 183/13
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/15

மேல்


அற்சிரம் (14)

கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம்/யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/5,6
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும் – குறு 68/3
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/6
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம்/வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/5,6
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின் – ஐங் 464/3
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம்/நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/10,11
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம்/நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/4,5
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட – அகம் 339/5

மேல்


அற்பு (3)

கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் – நாலடி:2 2/2
அற்பு பெரும் தளை யாப்பு நெகிழ்ந்து ஒழிதல் – திரி:86/1

மேல்


அற்ற (31)

கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/5
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை – ஐங் 329/1
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/9
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/14
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/3
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் – புறம் 126/11
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் – நாலடி:15 10/3
பொறி கெடும் நாண் அற்ற போழ்தே நெறிபட்ட – நான்மணி:43/1
நலம் கெடும் நீர் அற்ற பைம் கூழ் நலம் மாறின் – நான்மணி:43/3
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி – கள40:28/3
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – குறள்:65 9/1,2
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:66 4/2
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள்:70 9/2
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற
குலம் பற்றி வாழ்தும் என்பார் – குறள்:96 6/1,2
வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி – திரி:43/1,2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் – ஆசாரக்:99/2
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார் – பழ:116/1
பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே – பழ:280/3
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் – பழ:373/3

மேல்


அற்ற-கால் (1)

வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/24

மேல்


அற்றகண்ணும் (1)

பற்று அற்றகண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் – குறள்:53 1/1

மேல்


அற்றகண்ணே (3)

நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:38 1/3
கை அற்றகண்ணே அறும் – நாலடி:38 1/4
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் – குறள்:35 9/1

மேல்


அற்றத்தால் (1)

அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள் – பழ:67/2

மேல்


அற்றத்து (2)

துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து/உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/7,8
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு – கலி 144/66

மேல்


அற்றதற்கு (1)

மூக்கு அற்றதற்கு இல் பழி – பழ:250/4

மேல்


அற்றதன்பால் (1)

அற்றதன்பால் தேம்பல் நன்று – பழ:373/4

மேல்


அற்றது (5)

கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் – பரி 7/30
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/10
அற்று ஆக அற்றது இலர் – குறள்:37 5/2
அற்றது போற்றி உணின் – குறள்:95 2/2
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல – குறள்:95 4/1

மேல்


அற்றம் (12)

அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும் – அகம் 367/12
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம் – நாலடி:8 8/2
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம்
மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை – நாலடி:8 8/2,3
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – குறள்:43 1/1
அற்றம் தரூஉம் பகை – குறள்:44 4/2
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின் – குறள்:85 6/1
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:98 10/1
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள்:119 6/1
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு – குறள்:119 6/2
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் – பழ:186/2

மேல்


அற்றவர் (1)

அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார் – குறள்:37 5/1

மேல்


அற்றவர்க்கு (1)

ஈடு அற்றவர்க்கு ஈவான்ஆயின் நெறி நூல்கள் – ஏலாதி:41/3

மேல்


அற்றவரை (1)

நோக்கு அற்றவரை பழித்தல் என் என்னானும் – பழ:250/3

மேல்


அற்றன்று (1)

நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று/சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும் – அகம் 200/11,12

மேல்


அற்றன (1)

நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார் – நாலடி:2 2/1

மேல்


அற்றனரே (1)

கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே/அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/7,8

மேல்


அற்றா (5)

மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா/பெருந்தகாய் கூறு சில – கலி 81/17,18
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11

மேல்


அற்றாக (1)

அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை – பழ:141/1

மேல்


அற்றார் (12)

மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க – குறள்:11 6/1
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – குறள்:23 6/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – குறள்:25 8/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார்
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது – குறள்:25 8/1,2
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது – குறள்:25 8/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:32 1/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:32 2/2
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார் – குறள்:37 5/1
மாட்சியின் மாசு அற்றார் கோள் – குறள்:65 6/2
மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும் – குறள்:80 10/1
இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும் – ஏலாதி:35/2
எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான் – ஏலாதி:37/2

மேல்


அற்றார்க்கு (1)

அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – குறள்:101 7/1

மேல்


அற்றார்கட்கு (1)

உற்றாரை அன்னணம் ஓராமல் அற்றார்கட்கு
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் – ஏலாதி:9/2,3

மேல்


அற்றார்கண்ணும் (1)

அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் – குறள்:51 3/1

மேல்


அற்றார்தம் (1)

காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் – நாலடி:35 2/1

மேல்


அற்றாரை (1)

அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர் – குறள்:51 6/1

மேல்


அற்றால் (25)

புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
பன்றி கூழ் பத்தரில் தே மா வடித்து அற்றால்
நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:26 7/1,2
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால்
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை – நாலடி:34 2/2,3
உள்ளத்து உணர்வுடையான் ஓதிய நூல் அற்றால்
வள்ளண்மை பூண்டான்கண் ஒண் பொருள் தெள்ளிய – நாலடி:39 6/1,2
ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி – கள40:35/2
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 6/1
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 7/1
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் – குறள்:25 9/1
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் – குறள்:84 8/1
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர் – குறள்:84 10/1
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – குறள்:90 4/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால்
அ மா அரிவை முயக்கு – குறள்:111 7/1,2
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் – குறள்:111 10/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் – குறள்:115 5/1
நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான் – குறள்:115 8/1
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு – குறள்:120 2/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – குறள்:131 2/1
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – குறள்:131 2/2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – குறள்:131 3/1

மேல்


அற்றான் (2)

பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை – குறள்:35 10/1
பற்றினான் பற்று அற்றான் நூல் தவசி எ பொருளும் – சிறுபஞ்:6/1

மேல்


அற்றிட (1)

கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் – ஐந்70:65/3

மேல்


அற்று (75)

செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று/அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 244,245
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு – நற் 153/5
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று/வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே – நற் 350/9,10
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று/கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/2,3
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/5
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று/மன்னி கழிக என்றேனே அன்னோ – குறு 325/2,3
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து – பதி 23/12
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/35
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று/இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/31,32
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று/என ஆங்கு – கலி 62/16
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப – அகம் 295/1
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/9
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று/விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/10,11
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி – புறம் 337/13
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் – நாலடி:2 7/2
அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் – நாலடி:15 10/2
விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
உரைப்பினும் நாய் குரைத்து அற்று – நாலடி:26 4/4
உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே – நாலடி:29 9/3
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று – நாலடி:34 6/4
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது – நான்மணி:92/3
அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் – ஐந்70:24/3
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டு அற்று – குறள்:3 2/2
வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று – குறள்:8 8/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று – குறள்:10 10/2
வீயாது அடி உறைந்த அற்று – குறள்:21 8/2
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – குறள்:28 3/2
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று – குறள்:28 4/2
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – குறள்:31 7/2
போக்கும் அது விளிந்து அற்று – குறள்:34 2/2
அற்று ஆக அற்றது இலர் – குறள்:37 5/2
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – குறள்:41 2/2
மண் மாண் புனை பாவை அற்று – குறள்:41 7/2
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – குறள்:46 2/1
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – குறள்:53 3/2
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – குறள்:66 10/2
யானையால் யானை யாத்து அற்று – குறள்:68 8/2
பாத்தியுள் நீர் சொரிந்த அற்று – குறள்:72 8/2
பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று – குறள்:89 10/2
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – குறள்:92 3/2
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – குறள்:93 9/2
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள்:94 1/2
உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் – குறள்:94 10/2
கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று – குறள்:100 10/2
பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – குறள்:101 7/2
நச்சு மரம் பழுத்து அற்று – குறள்:101 8/2
நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று – குறள்:102 10/2
மரப்பாவை சென்று வந்த அற்று – குறள்:106 8/2
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – குறள்:115 6/2
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற – குறள்:127 1/1
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – குறள்:131 4/2
கனியும் கருக்காயும் அற்று – குறள்:131 6/2
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று – ஆசாரக்:51/3
தாய் அணல் தான் சுவைத்து அற்று – பழ:20/4
கடலுளால் மா வடித்து அற்று – பழ:72/4
பஞ்சி வைத்து எஃகிவிட்டு அற்று – பழ:91/4
திங்களை நாய் குரைத்து அற்று – பழ:149/4
மன்றத்து மையல் சேர்ந்து அற்று – பழ:209/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – பழ:223/4
சுரையாழ் நரம்பு அறுத்து அற்று – பழ:228/4
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி – பழ:321/2

மேல்


அற்றும் (1)

அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8

மேல்


அற்றே (36)

பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே/அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 543,544
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே – மலை 402
வான் தோய்வு அற்றே காமம் – குறு 102/3
நார் உடை ஒசியல் அற்றே/கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/4,5
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே/நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/3,4
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே/கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/17,18
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே/வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/13,14
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே/அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/14,15
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே/எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/12,13
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் – புறம் 254/8
கழி முரி குன்றத்து அற்றே/எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/6,7
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே/வையமும் தவமும் தூக்கின் தவத்துக்கு – புறம் 358/2,3
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே/வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/9,10
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற – நாலடி:14 6/3
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி – நாலடி:14 8/2
குருத்தின் கரும்பு தின்று அற்றே குருத்திற்கு – நாலடி:22 1/2
பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே
தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/2,3
இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது – நாலடி:26 4/3
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே
கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை – நாலடி:34 1/2,3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் – கள40:6/4
பெண்ணைஅம் தோட்டம் பெரு வளி புக்கு அற்றே
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் – கள40:24/3,4
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – குறள்:22 5/1
அற்றே தவத்திற்கு உரு – குறள்:27 1/2
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம் – குறள்:34 2/1
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு – குறள்:34 8/1,2
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – குறள்:41 1/1
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – குறள்:42 5/1,2
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன் – குறள்:56 7/1
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – குறள்:72 6/1
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணிமொழி – குறள்:113 1/1
அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு – குறள்:119 7/2
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு – குறள்:129 8/2

மேல்


அற்றேம் (3)

பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 8/1
பற்று அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று – குறள்:28 5/1
அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று – குறள்:63 6/1

மேல்


அற்றை (2)

அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் – திணை50:47/1

மேல்


அற்றோ (3)

பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/5
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ/நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/1,2

மேல்


அற (137)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 230
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற/குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 239,240
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த – பெரும் 280
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி – மது 191
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 456
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 472
அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி – மது 500
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற/மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 270,271
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே – நற் 0/7
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – நற் 99/1
போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/11
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற/சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது – நற் 116/8,9
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி – நற் 186/1
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற/கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/8,9
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
மாசு அற கழீஇய யானை போல – குறு 13/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/4
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/32
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/11
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/15
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/9
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற/செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 32/2
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/2
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/9
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா – கலி 129/5
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து – கலி 146/16
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் – அகம் 17/8
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற/விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/1,2
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 53/5
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற/வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/12,13
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/2
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/8
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 229/3
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – அகம் 265/16
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற/கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் – அகம் 288/15,16
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற/பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/4,5
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/9
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/3
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/15
மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் – புறம் 50/1
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே – புறம் 171/11
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/18
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற/வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/13,14
நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே – புறம் 307/14
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை – புறம் 357/6
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று – புறம் 377/6
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும – புறம் 395/21
மருங்கு அற கெட்டுவிடும் – நாலடி:1 8/4
தோல் பை உள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – நாலடி:3 6/3
இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும் – நாலடி:4 8/2
அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் – நாலடி:18 2/1
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2
மூப்பு மேல் வாராமை முன்னே அற வினையை – நாலடி:33 6/1
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை – நாலடி:34 2/3
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/2
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் – நாலடி:38 1/2
கடல் நீர் அற உண்ணும் கேளிர் வரினும் – நாலடி:39 2/2
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப – நான்மணி:3/2,3
அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம் – நான்மணி:5/3
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் – நான்மணி:34/2
சேர்தற்பொருளது அற நெறி பல் நூலும் – நான்மணி:50/3
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் – நான்மணி:69/2
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா – இன்னா40:6/1
காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே – இனிய40:23/1
நறை படர் சாந்தம் அற எறிந்து நாளால் – திணை150:1/1
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள்:1 8/1
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள்:19 4/1
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – குறள்:27 8/1
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – குறள்:40 1/1
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை – குறள்:47 5/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள்:72 7/1,2
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் – குறள்:85 5/1,2
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – குறள்:91 9/1
திறன் வேறு கூறின் பொறையும் அற வினையை – திரி:6/2
வித்து அற வீடும் பிறப்பு – திரி:22/4
காவோடு அற குளம் தொட்டானும் நாவினால் – திரி:70/1
ஈதற்கு செய்க பொருளை அற நெறி – திரி:90/1
இழியாமை நன்கு உமிழ்ந்து எச்சில் அற வாய் – ஆசாரக்:27/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா – பழ:80/1
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் – பழ:219/3
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் – பழ:219/4
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற
வல்லதற்கு இல்லை வருத்தம் உலகினுள் – பழ:319/2,3
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத – பழ:360/3
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/2

மேல்


அறங்கூறவையமும் (1)

சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும்/நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து – மது 492,493

மேல்


அறத்தாறு (1)

இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு/அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/16,17

மேல்


அறத்தான் (1)

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் – குறள்:4 9/1

மேல்


அறத்திற்கு (1)

அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை – பழ:141/1

மேல்


அறத்திற்கும் (1)

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் – குறள்:55 3/1

மேல்


அறத்திற்கே (1)

அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார் – குறள்:8 6/1

மேல்


அறத்தின் (6)

அறத்தின் திரியா பதி – பரி 23/21
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் – அகம் 27/8
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு – குறள்:4 1/1
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – குறள்:4 2/1
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் – சிறுபஞ்:98/1

மேல்


அறத்தினில் (1)

பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33

மேல்


அறத்தினும் (1)

அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11

மேல்


அறத்தினுள் (1)

அறத்தினுள் அன்பு நீ மறத்தினுள் மைந்து நீ – பரி 3/65

மேல்


அறத்து (8)

சேரா அறத்து சீர் இலோரும் – பரி 5/74
அறத்து ஆறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின் – புறம் 9/6
அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல – புறம் 31/2
நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:26 7/2
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:33 2/1
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – குறள்:4 7/1
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் – குறள்:5 6/1
அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று – முது:5 8/1

மேல்


அறத்துறை (2)

பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/24

மேல்


அறத்தை (1)

பல நாளும் ஆற்றார்எனினும் அறத்தை
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி – பழ:134/1,2

மேல்


அறத்தொடு (7)

அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை – பரி 13/56
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18
அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/21
அறத்தொடு கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை – ஆசாரக்:85/1
அறத்தொடு தாம் நோற்ற நோன்பு வியவார் – ஆசாரக்:88/2
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/1,2

மேல்


அறத்தோடு (1)

அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் – சிறுபஞ்:104/3

மேல்


அறப்பயன் (1)

அறப்பயன் யார்மாட்டும் செய்க முறை புதவின் – நாலடி:10 9/2

மேல்


அறப்புறம் (1)

வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் – திரி:25/3

மேல்


அறம் (115)

அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/2
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/2
அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும் – பதி 22/4
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி – பதி 24/8
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/24
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/3
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/24
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் – கலி 42/15
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் – கலி 145/62
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த – அகம் 173/1
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3
அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே – புறம் 20/17
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் – புறம் 28/11
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/7
பறம்பு பாடினரதுவே அறம் பூண்டு – புறம் 108/4
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7
மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/13
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி – புறம் 166/14
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் – புறம் 362/10
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் – நாலடி:1 7/3
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் – நாலடி:2 9/2
ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து – நாலடி:4 2/1
மருவுமின் மாண்டார் அறம் – நாலடி:4 6/4
அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் – நாலடி:9 2/1
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் – நாலடி:12 8/3
அறம் கூற வேண்டா அவற்கு – நாலடி:16 8/4
முன் துற்றும் துற்றினை நாளும் அறம் செய்து – நாலடி:19 10/1
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் – நாலடி:33 1/1
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் – நாலடி:33 10/1
நல்லவை நாள்தொறும் எய்தார் அறம் செய்யார் – நாலடி:34 8/1
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் – நான்மணி:8/3
தான் செல் உலகத்து அறம் – நான்மணி:9/4
செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது – நான்மணி:15/3
ஆற்றல் வகைய அறம் செயல் தோட்ட – நான்மணி:70/2
அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம் கூற்றாமே – நான்மணி:82/3
மென்கண் பெருகின் அறம் பெருகும் வன்கண் – நான்மணி:90/3
ஆசாரம் என்பது கல்வி அறம் சேர்ந்த – நான்மணி:93/1
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய – நான்மணி:102/2
அருளினால் ஆகும் அறம் – நான்மணி:103/4
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே – இனிய40:6/1
ஆய்ந்து வரைதல் அறம் – திணை150:52/4
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – குறள்:3 3/1
இழுக்கா இயன்றது அறம் – குறள்:4 5/2
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது – குறள்:4 6/1
அன்பு இலதனை அறம் – குறள்:8 7/2
இன் சொலினதே அறம் – குறள்:10 3/2
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை – குறள்:10 6/1
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து – குறள்:13 10/2
அறம் பொருள் கண்டார்க்கண் இல் – குறள்:15 1/2
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் – குறள்:19 1/1
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் – குறள்:19 3/2
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – குறள்:19 5/1
அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு – குறள்:21 4/2
அருளாதான் செய்யும் அறம் – குறள்:25 9/2
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் – குறள்:29 8/1
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற – குறள்:30 7/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – குறள்:51 1/1
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய – குறள்:101 9/1
அறம் நாண தக்கது உடைத்து – குறள்:102 8/2
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும் – குறள்:105 7/1
செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் – திரி:98/1
ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க – ஆசாரக்:48/2
நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் – பழ:6/3
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/3
நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம்
செய்வது செய்யாது கேள் – பழ:134/3,4
ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க மாற்று இன்றி – பழ:137/2
அறம் செய்பவற்கும் அறவுழி நோக்கி – பழ:159/1
புறம் செய்ய செல்வம் பெருகும் அறம் செய்ய – பழ:159/3
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம்
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் – பழ:197/2,3
மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல் – பழ:199/3
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் – பழ:212/2
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/2
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை – பழ:261/3
ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின் – பழ:303/3
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா – சிறுபஞ்:26/1
அருளினான் ஆகும் அறம் – சிறுபஞ்:33/4
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள் – சிறுபஞ்:61/1
பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம் – சிறுபஞ்:61/2
பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம்
நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம் – சிறுபஞ்:61/2,3
அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண் – சிறுபஞ்:65/3
நாடின் அறம் பெருமை நாட்டு – சிறுபஞ்:72/4
ஆய்ந்து விடுதல் அறம் – சிறுபஞ்:102/4
அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் – சிறுபஞ்:105/3
பெருமை புகழ் அறம் பேணாமை சீற்றம் – ஏலாதி:60/1

மேல்


அறம்புரிந்து (1)

அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே – இனிய40:21/2

மேல்


அறமா (1)

அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற – சிறுபஞ்:70/3

மேல்


அறமும் (5)

கெடாஅத நல் அறமும் செய்யார் கொடாஅது – நாலடி:1 10/2
எல்லா அறமும் தரும் – குறள்:30 6/2
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் – ஆசாரக்:4/2
இம்மை தவமும் அறமும் என இரண்டும் – பழ:346/1
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் – சிறுபஞ்:34/1

மேல்


அறமேல் (1)

அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண் – சிறுபஞ்:65/3

மேல்


அறல் (64)

அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல்/அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 6,7
அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு – சிறு 162
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 340
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல்/நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர் – மது 638,639
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் – மலை 304
ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல – நற் 110/12
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் – நற் 157/4
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் – குறு 65/1
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன – குறு 116/3
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/3
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி – பதி 21/26
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் – கலி 33/20
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய – கலி 36/14
பனி அறல் வாரும் என் கண் – கலி 36/15
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக – கலி 98/14
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல்/வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென – அகம் 19/13,14
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே – அகம் 23/9
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/7
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் – அகம் 35/16
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 142/18
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/8
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என – அகம் 162/10
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை – அகம் 184/11
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/15
அறல் என நெறிந்த கூந்தல் – அகம் 213/23
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப – அகம் 237/2
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு – அகம் 299/18
செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி – அகம் 304/7
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல்/பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/6,7
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் – ஐந்50:27/2
ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய் – திணை50:29/3
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் – குறள்:133 6/1

மேல்


அறல்-கண் (1)

சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த – அகம் 324/10

மேல்


அறலின் (1)

நிழல்-பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் – அகம் 265/8

மேல்


அறவது (1)

திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2

மேல்


அறவர் (5)

அறவர் வாழி தோழி மறவர் – நற் 86/1
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
அறவர் அறவன் மறவர் மறவன் – புறம் 399/19

மேல்


அறவற்கு (1)

அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3

மேல்


அறவன் (3)

அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் – குறு 284/4
அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
அறவர் அறவன் மறவர் மறவன் – புறம் 399/19

மேல்


அறவினை (3)

இன்னினியே செய்க அறவினை இன்னினியே – நாலடி:3 9/2
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே – குறள்:4 3/1
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – குறள்:33 1/1

மேல்


அறவு (5)

பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது – பதி 89/4
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
நீர் அறவு அறியா கரகத்து – புறம் 1/12
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1

மேல்


அறவும் (1)

புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/6

மேல்


அறவுழி (1)

அறம் செய்பவற்கும் அறவுழி நோக்கி – பழ:159/1

மேல்


அறவே (2)

மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:37 10/3
வாரி அறவே அறும் – நாலடி:37 10/4

மேல்


அறவை (2)

அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல் – புறம் 44/11
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும் – புறம் 390/1

மேல்


அறவையும் (1)

அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக – புறம் 44/13

மேல்


அறவோர் (3)

அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/3
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் – குறள்:3 10/1

மேல்


அறவோன் (2)

மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/3
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6

மேல்


அறற்கு (1)

திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4

மேல்


அறன் (74)

ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை – திரு 180
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/5
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை – நற் 145/7
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த – நற் 227/1
அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/8
அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/4
அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே – குறு 244/6
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை – குறு 262/2
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே – குறு 267/8
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – ஐங் 118/2
பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன் – ஐங் 229/2
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை – ஐங் 332/2
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட – பதி 90/12
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – பரி 14/28
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் – கலி 3/1
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
ஆறு நீர் இல என அறன் நோக்கி கூறுவீர் – கலி 20/12
ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று – கலி 62/15
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/6
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
செய்யும் அறன் இல்லவன் – கலி 144/58
அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை – கலி 144/70
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – அகம் 109/14
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் – அகம் 155/1
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/4
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – அகம் 255/15
அறன் இலாளன் அறியேன் என்ற – அகம் 256/17
நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர் – அகம் 294/13
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே – அகம் 302/15
ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும் – புறம் 34/1
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு – புறம் 210/2
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/8
நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் – புறம் 230/11
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 237/9
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/4
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/8
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் – நாலடி:17 5/3
அறன் ஒக்கும் ஆற்றின் ஒழுகல் பிறனை – நான்மணி:6/2
பிறப்பால் பிறப்பார் அறன் இன்புறுவர் – நான்மணி:56/3
உற்ற பொலிசை கருதி அறன் ஒரூஉம் – இனிய40:39/3
மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
ஆகுல நீர பிற – குறள்:4 4/1,2
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை – குறள்:5 8/1
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் – குறள்:5 9/1
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – குறள்:15 2/1
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் – குறள்:15 7/1
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – குறள்:15 8/2
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் – குறள்:15 10/1
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று – குறள்:16 7/2
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் – குறள்:17 3/1
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – குறள்:18 3/1
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் – குறள்:18 9/1
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே – குறள்:19 2/1
அறன் நோக்கி ஆற்றும்கொல் வையம் புறன் நோக்கி – குறள்:19 9/1
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – குறள்:39 4/1
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை – குறள்:45 1/1
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:64 5/1
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து – குறள்:76 4/1
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/2
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை – ஆசாரக்:101/3

மேல்


அறனில் (1)

என் கெடுத்து இருந்த அறனில் யாய்க்கே – ஐங் 385/6

மேல்


அறனும் (14)

அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 497
அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3
அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/2
அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ – பரி 1/41
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 3/5
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – பரி 5/80
மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த – பரி 13/25
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி – அகம் 286/10
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் – புறம் 28/15
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை – குறள்:5 5/1
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் – குறள்:65 4/1,2
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் – திரி:102/2
பொருள் உடையான்கண்ணதே போகம் அறனும்
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/1,2

மேல்


அறனும்-மார் (2)

அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே – ஐங் 44/4
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34

மேல்


அறனே (2)

செயற்பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு – குறள்:4 10/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை – குறள்:37 6/1

மேல்


அறனை (1)

அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் – திரி:72/2

மேல்


அறனொடு (1)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230

மேல்


அறனோ (1)

அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3

மேல்


அறா (9)

தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் – மது 210
விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 8
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 158
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் – நாலடி:12 6/4
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் – திணை50:43/3
செறிவு அறா செய்த குறி – திணை50:43/4
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள்:53 2/1
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:53 2/1,2
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம் – ஆசாரக்:98/1

மேல்


அறாது (1)

பற்று அறாது ஓடும் அவா தேரும் தெற்றென – திரி:22/2

மேல்


அறார் (2)

போத்து அறார் புல் அறிவினார் – நாலடி:36 1/4
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் – குறள்:81 7/1

மேல்


அறான் (3)

அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே – புறம் 383/25
நட்டு அறான் ஆதலே நன்று – பழ:197/4
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான்
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு – ஏலாதி:11/2,3

மேல்


அறாஅ (16)

அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் – மது 507
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
யாணர் அறாஅ காமரு கவினே – பதி 27/16
மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் – பதி 60/8
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாணர் – அகம் 44/15
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2
யாணர் அறாஅ வைப்பின் – புறம் 63/14
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/14
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
புரசம் தூங்கும் அறாஅ யாணர் – புறம் 375/9
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – குறள்:130 5/2

மேல்


அறாஅது (2)

அறாஅது அணிந்தாரும் தாம் – பரி 23/77
வளம் நெடிது கொண்டது அறாஅது அறுமோ – பழ:380/3

மேல்


அறாஅர் (2)

ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
அறாஅர் சுடுவது ஓர் தீ – நாலடி:31 10/4

மேல்


அறாஅல் (1)

அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும் – கலி 147/36

மேல்


அறாஅலியரோ (2)

அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
அறாஅலியரோ தூதே பொறாஅர் – அகம் 338/16

மேல்


அறி (47)

மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ – திரு 261
யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது – திரு 277
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் – பொரு 127
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு – பொரு 128
அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 463
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு – நெடு 76
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண – நற் 326/8
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/3
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் – பதி 72/6
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/43
திசை அறி நீகானும் போன்ம் – பரி 10/55
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து – கலி 1/1
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/23
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய – அகம் 140/9
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/4
நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு – அகம் 235/17
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18
சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/14
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/8
உலந்து-உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/14
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/9
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
ஊர் அறி கெளவை தரும் – திணை50:7/4
கடன் அறி காட்சியவர் – குறள்:22 8/2
தான் அறி குற்றப்படின் – குறள்:28 2/2
அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி – குறள்:64 8/1
கடன் அறி காட்சியவர் – ஆசாரக்:36/5
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் – பழ:222/3
அறி மடமும் சான்றோர்க்கு அணி – பழ:361/4
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு – கைந்:11/4

மேல்


அறி-மதி (1)

நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/25

மேல்


அறி-மார் (1)

செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார்/கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 394,395

மேல்


அறிக (9)

அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
கெழி இன்மை கேட்டால் அறிக பொருளின் – நான்மணி:61/2
நிகழ்ச்சியான் ஆக்கம் அறிக புகழ்ச்சியான் – நான்மணி:61/3
கேதுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – குறள்:12 6/1
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி – குறள்:21 10/1
இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா – பழ:237/2,3
செத்தால் அறிக சிறந்து – சிறுபஞ்:101/4

மேல்


அறிகரி (1)

அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க்கு இல்லை – குறு 184/1

மேல்


அறிகல்லா (1)

நோக்கி அறிகல்லா தம் உறுப்பு கண்ணாடி – பழ:301/1

மேல்


அறிகல்லாதவர் (1)

அஃது அறிகல்லாதவர் – குறள்:43 7/2

மேல்


அறிகல்லாய் (1)

அறிகல்லாய் போறி காண் நீ – கலி 95/26

மேல்


அறிகல்லேன் (2)

நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ – கலி 62/12

மேல்


அறிகலென் (1)

அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11

மேல்


அறிகலேன் (1)

சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல் – கலி 47/17

மேல்


அறிகிலர் (2)

யாவதும் அறிகிலர் கழறுவோரே – குறு 152/1
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/2

மேல்


அறிகிலார் (1)

அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம் – குறள்:114 9/1

மேல்


அறிகிற்பார் (1)

நின்இன்று அறிகிற்பார் இல் – பழ:288/4

மேல்


அறிகிற்பினோ (1)

அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/11

மேல்


அறிகு (2)

அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1
அறிகு அரிது யார்க்கும் அரவ நீர் சேர்ப்ப – திணை150:61/1

மேல்


அறிகுநளே (1)

தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/3

மேல்


அறிகுவது (1)

கழங்கினான் அறிகுவது என்றால் – ஐங் 248/3

மேல்


அறிகுவர் (1)

தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15

மேல்


அறிகுவள் (1)

அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து – நற் 317/6

மேல்


அறிகுவன் (1)

யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே – புறம் 109/14

மேல்


அறிகுவென்-மன்னே (1)

நும்மினும் அறிகுவென்-மன்னே கம்மென – நற் 160/3

மேல்


அறிகுவேன் (1)

தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான் என கமழும் நின் – கலி 79/9

மேல்


அறிகை (1)

அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை/வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/3,4

மேல்


அறிகோ (1)

பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய – கலி 19/3

மேல்


அறிஞர் (3)

ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர்/மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 18,19
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – மலை 287

மேல்


அறிஞராய் (1)

சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய்
நின்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம் காரணம் – நாலடி:19 3/2,3

மேல்


அறிஞரும் (1)

வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2

மேல்


அறித (1)

அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் – நாலடி:38 10/3

மேல்


அறிதல் (21)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/6
பிறர் பிறர் அறிதல் யாவது – நற் 331/11
எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல் – ஐங் 261/3
தெருள நின் வரவு அறிதல்/மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 98/21
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல்/சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென – அகம் 102/12
அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ – அகம் 242/9
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல்/அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/10,11
பற்று இலனாய் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து உற்று பாங்கு அறிதல்
வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது – இனிய40:35/3,4
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு – குறள்:64 2/1
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் – திரி:61/3
நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன் சொல்லோடு – ஆசாரக்:1/1
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை – ஆசாரக்:1/3
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு – ஏலாதி:26/3

மேல்


அறிதலின் (2)

வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி – புறம் 140/6
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை – முது:6 2/1

மேல்


அறிதலும் (6)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 207
வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 217
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் – நற் 106/1
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம் – நற் 145/8
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் – குறு 276/4
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே – அகம் 8/18

மேல்


அறிதலோ (1)

வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் – புறம் 121/3

மேல்


அறிதற்கு (3)

சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/2
அறிதற்கு அமையா நாடனொடு – குறு 377/4
அறிதற்கு அரிய பொருள் – நாலடி:32 7/4

மேல்


அறிதி (4)

நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/4
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் – கைந்:22/2

மேல்


அறிதியோ (6)

என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் – நற் 106/1
பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/18
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/22
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ/மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி மேல்


அறிதிர் (1)

காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி – கலி 147/26

மேல்


அறிதிரேல் (2)

கல்லாதார் வாழ்வது அறிதிரேல் கல்லாதார் – நாலடி:11 6/2
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:26 2/2

மேல்


அறிதிரோ (4)

பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை – கலி 19/9
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே – அகம் 8/18
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/2
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/14

மேல்


அறிதீயே (1)

வழிபடுவோரை வல் அறிதீயே/பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே – புறம் 10/1,2

மேல்


அறிதும் (4)

யானும் நீயும் எ வழி அறிதும்/செம் புல பெயல் நீர் போல – குறு 40/3,4
பெரும் செல்வம் எய்தியக்கால் பின் அறிதும் என்பார் – நாலடி:28 2/3
இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று – ஆசாரக்:69/3
தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின் – பழ:361/2

மேல்


அறிதும்-மன்னோ (1)

நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ/வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/6,7

மேல்


அறிதுயிலோனும் (1)

துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும்/மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி மேல்


அறிதொறு (1)

அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் – குறள்:111 10/1

மேல்


அறிந்த (17)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – மது 36
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் – கலி 125/3
அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/21
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல – அகம் 15/8
சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த/முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/21,22
நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த
நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக – நாலடி:18 1/2,3
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி – நாலடி:26 6/1
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த
மக்கள் பேறு அல்ல பிற – குறள்:7 1/1,2
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – குறள்:64 7/1
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:72 1/2
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள்:73 1/2
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை – குறள்:115 3/1
ஆரிடத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் ஆசாரம் – ஆசாரக்:101/2
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை – பழ:257/1
ஞாலம் அறிந்த புகழ் – ஏலாதி:26/4

மேல்


அறிந்தது (1)

காலை அறிந்தது இலேன் – குறள்:123 6/2

மேல்


அறிந்ததூஉம் (1)

யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்-வழி – கலி 113/5

மேல்


அறிந்ததோ (1)

அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது – கலி 95/7

மேல்


அறிந்தவை (1)

மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று – குறள்:59 7/1,2

மேல்


அறிந்தன்று (3)

பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/11
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த – அகம் 384/3

மேல்


அறிந்தன்று-கொல் (1)

யாங்கு அறிந்தன்று-கொல் தோழி என் – குறு 205/6

மேல்


அறிந்தன்றும் (1)

பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும் – நற் 27/6

மேல்


அறிந்தன்றோ (6)

அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே – நற் 138/11
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – நற் 175/6
நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே – நற் 193/5
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – குறு 142/3
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் – அகம் 384/4
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட – புறம் 47/7

மேல்


அறிந்தனம் (5)

பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் – நற் 328/4
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ – ஐங் 240/1
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம்/தீயினுள் தெறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ – பரி 42/6
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் – அகம் 328/8

மேல்


அறிந்தனர் (2)

வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் – பதி 84/10
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே – புறம் 138/11

மேல்


அறிந்தனர்-கொல் (1)

யாங்கு அறிந்தனர்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 154/1

மேல்


அறிந்தனர்-கொல்லோ (1)

அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/12

மேல்


அறிந்தனர்-மன்னே (1)

பலரும் ஆங்கு அறிந்தனர்-மன்னே இனியே – அகம் 70/7

மேல்


அறிந்தனள் (7)

துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/4
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து – நற் 188/7
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள்/அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/3,4
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த – நற் 339/5
அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று – ஐங் 236/1
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி – கலி 4/8
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/6

மேல்


அறிந்தனள்-கொல் (1)

அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11

மேல்


அறிந்தனள்-கொல்லோ (1)

அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ – நற் 53/2

மேல்


அறிந்தனளே (1)

பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே – குறு 248/7

மேல்


அறிந்தனனோ (1)

யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் – புறம் 208/5

மேல்


அறிந்தனிர் (4)

அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் – கலி 5/5
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி – கலி 133/15
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 139/33

மேல்


அறிந்தனென் (3)

தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே – குறு 170/5
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10

மேல்


அறிந்தனை (12)

வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 19/9
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே – நற் 233/9
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/9
அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே – ஐங் 44/4
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின் – பதி 71/26
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் – கலி 25/27
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி – அகம் 245/4
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் – புறம் 35/30
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – புறம் 121/5
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த – புறம் 161/24
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9

மேல்


அறிந்தனையோ (1)

யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே – குறு 355/7

மேல்


அறிந்தாங்கு (1)

தருக்குக ஒட்டாரை காலம் அறிந்தாங்கு
அருக்குக யார்மாட்டும் உண்டி சுருக்குக – நான்மணி:86/2,3

மேல்


அறிந்தாய் (1)

தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை – பரி 6/62

மேல்


அறிந்தார் (14)

சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/6
கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் – நாலடி:6 6/4
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:22 1/1
கற்று அறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே – இனிய40:32/1
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் – குறள்:29 8/1
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு – குறள்:29 8/2
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் – குறள்:40 9/2
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள்:72 7/1
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/2
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற – பழ:141/2
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற – பழ:141/2
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் – பழ:234/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் – பழ:243/1
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/2

மேல்


அறிந்தார்கட்கு (1)

முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தார்கட்கு என்னும் – நான்மணி:66/2

மேல்


அறிந்தார்தம்மை (1)

கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் – பழ:83/2

மேல்


அறிந்தார்ஆயின் (1)

தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை – நாலடி:23 9/2

மேல்


அறிந்தாரும் (1)

கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15

மேல்


அறிந்தான் (2)

வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் – கலி 47/3
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – குறள்:64 5/2

மேல்


அறிந்திசினே (2)

இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் – நற் 278/6
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை – குறு 247/4

மேல்


அறிந்திசினோரே (2)

யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/3
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே – குறு 267/8

மேல்


அறிந்திலிர் (1)

எம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று – நாலடி:17 5/1

மேல்


அறிந்திலேம் (1)

நீத்தல் அறிந்திலேம் இன்று – கைந்:45/4

மேல்


அறிந்திலேன் (1)

அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா – பரி 8/60

மேல்


அறிந்தீயாது (1)

ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6

மேல்


அறிந்தீயார் (1)

அன்ன தன்மையும் அறிந்தீயார்/நின்னது தா என நிலை தளர – புறம் 136/10,11

மேல்


அறிந்து (105)

இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல – திரு 182
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து/துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 102,103
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து/இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 41,42
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி – நற் 112/5
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ – நற் 116/2
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/2
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து/இருவேம் ஆகிய உலகத்து – குறு 57/4,5
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு – குறு 120/3
ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ – பரி 5/22
போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/39
ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் – கலி 133/8
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/19
அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை – கலி 144/70
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – அகம் 186/2
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் – அகம் 203/2
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து/இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/12,13
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய – அகம் 255/6
நீ தன் பிழைத்தமை அறிந்து/கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/15,16
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய – புறம் 19/5
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே – புறம் 197/14
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின் – புறம் 269/9
துளி பதன் அறிந்து பொழிய – புறம் 391/20
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப – புறம் 398/3
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/5
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
பிறர் மறையின்கண் செவிடு ஆய் திறன் அறிந்து
ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய – நாலடி:16 8/1,2
படாஅ விடுபாக்கு அறிந்து – நாலடி:26 5/4
இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் – நாலடி:39 4/3
கோட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து – நாலடி:40 5/4
உள்ளற்பொருளது உறுதி சொல் உள் அறிந்து
சேர்தற்பொருளது அற நெறி பல் நூலும் – நான்மணி:50/2,3
வருவாய் அறிந்து வழங்கல் இனிதே – இனிய40:22/1
அறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது – இனிய40:31/4
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து
பாய் திரை சேர்ப்பன் பரி தேர் வர கண்டு – ஐந்70:71/2,3
புலவும்கொல் தோழி புணர்வு அறிந்து அன்னை – திணை50:10/3
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் – திணை150:32/1
நையும் இடம் அறிந்து நாடு – திணை150:133/4
வயல் ஊரன் வண்ணம் அறிந்து தொடுப்பாள் – திணை150:140/3
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து – குறள்:13 3/1
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – குறள்:13 3/1,2
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து – குறள்:14 6/2
ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து – குறள்:17 4/2
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் – குறள்:18 9/1
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு – குறள்:18 9/2
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை – குறள்:45 1/1
திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் – குறள்:45 1/2
பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை – குறள்:47 9/2
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி – குறள்:48 2/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – குறள்:48 7/1
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல – குறள்:48 9/1
காலம் அறிந்து செயின் – குறள்:49 3/2
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து
போற்றார்கண் போற்றி செயின் – குறள்:50 3/1,2
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து
துன்னியார் துன்னி செயின் – குறள்:50 4/1,2
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – குறள்:52 5/1
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி – குறள்:62 8/1,2
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:64 5/1
இயற்கை அறிந்து செயல் – குறள்:64 7/2
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – குறள்:65 4/1
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – குறள்:65 5/2
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள்:69 7/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து
எண்ணி உரைப்பான் தலை – குறள்:69 7/1,2
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – குறள்:70 6/1
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 1/1
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் – குறள்:73 1/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா – குறள்:73 5/1
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து
தீது இன்றி வந்த பொருள் – குறள்:76 4/1,2
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து – குறள்:77 7/2
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள்:88 8/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல – குறள்:95 4/1
இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் – குறள்:95 6/1
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள்பவற்கு – குறள்:99 1/1,2
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து – குறள்:113 7/2
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள்:113 8/2
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் – குறள்:129 7/1
பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து – குறள்:129 7/2
நீடு வாழ்க என்பார்க்கு அறிந்து – குறள்:132 2/2
சொல்லுக செவ்வி அறிந்து – ஆசாரக்:76/4
வேட்கை அறிந்து உரைப்பார் வித்தகர் வேட்கையால் – பழ:4/2
கூற்றம் உயிர் கொள்ளும் போழ்து குறிப்பு அறிந்து
மாற்றம் உடையாரை ஆராயாது ஆற்றவும் – பழ:110/1,2
நிரம்பிய காட்சி நினைந்து அறிந்து கொள்க – பழ:143/2
ஈயாமை என்ப எருமை அறிந்து ஒருவர் – பழ:167/3
மனத்தது அறிந்து ஈவார் மாண்டார் புனத்த – பழ:246/2
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் – பழ:373/3
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் – பழ:393/2
வருவாய்க்கு தக்க வழக்கு அறிந்து சுற்றம் – சிறுபஞ்:41/1
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் – சிறுபஞ்:56/3
நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள் – முது:5 1/1
அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் – ஏலாதி:27/1
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் – ஏலாதி:70/2
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி – ஏலாதி:75/1

மேல்


அறிந்தும் (15)

நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து – நற் 34/7
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும்/நடுநாள் வருதி நோகோ யானே – நற் 257/9,10
நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும்/சேயர் தோழி சேய்நாட்டோரே – குறு 64/4,5
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும்/என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/4,5
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் – கலி 50/20
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் – கலி 140/28
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள் – அகம் 258/3
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும்/அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/16,17
உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும்/படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/10,11
அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும்
பழியோடு பட்டவை செய்தல் வளி ஓடி – நாலடி:11 8/1,2
அறிந்தும் அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்த வேல் – நாலடி:22 3/3
அறிந்தும் அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்த வேல் – நாலடி:22 3/3
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும்
நல்லார் அவை அஞ்சுவார் – குறள்:73 9/1,2
நாவின் இரந்தார் குறை அறிந்தும் தாம் உடைய – பழ:238/1

மேல்


அறிந்துவிடும் (1)

கள்வன் அறிந்துவிடும் – நான்மணி:94/4

மேல்


அறிந்தேம் (2)

இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் – பரி 4/4
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி – கைந்:41/2

மேல்


அறிந்தேன் (8)

இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே – குறு 84/2
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே – கலி 14/9
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன்/மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 84/24
அறிந்தேன் குதிரை தான் – கலி 96/7
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
நின்றேன் அறிந்தேன் நெடுங்கண்ணாள் சென்றாளுக்கு – திணை150:81/2
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன்
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/1,2

மேல்


அறிந்தோர் (7)

அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை – திரு 263
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 209
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 645
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த – நற் 227/1
முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர் இன்னும் – புறம் 28/6
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/10
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை – நாலடி:14 8/1

மேல்


அறிந்தோன் (1)

அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் – புறம் 224/10

மேல்


அறிந (1)

கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந/அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது – பொரு 57,58

மேல்


அறிநர் (1)

வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23

மேல்


அறிநை (1)

இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20

மேல்


அறிப (25)

என்னோரும் அறிப இ உலகத்தானே – நற் 226/9
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து – நான்மணி:3/1
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற – நான்மணி:3/2
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப – நான்மணி:3/3
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப
கேளிரான் ஆய பயன் – நான்மணி:3/3,4
நாக்கின் அறிப இனியவை மூக்கினான் – நான்மணி:75/1
மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும் – நான்மணி:75/2
சொல்லான் அறிப ஒருவனை மெல்லென்ற – நான்மணி:77/1
நீரான் அறிப மடுவினை யார்கண்ணும் – நான்மணி:77/2
ஒப்புரவினான் அறிப சான்றாண்மை மெய்க்கண் – நான்மணி:77/3
மகிழான் அறிப நறா – நான்மணி:77/4
மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு – நான்மணி:88/1
வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் – நான்மணி:88/2
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி – பழ:301/2
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே – பழ:301/3
பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப – முது:2 1/1
ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப – முது:2 2/1
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப – முது:2 3/1
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப – முது:2 4/1
ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப – முது:2 5/1
சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப – முது:2 6/1
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப – முது:2 7/1
சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப – முது:2 8/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப – முது:2 10/1

மேல்


அறிபவ்வே (1)

கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே – நற் 209/6

மேல்


அறிபவர் (3)

நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர்/நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் – கலி 275/1
வல்லாமை வாய்ப்ப அறிபவர் உண்ணாமை – சிறுபஞ்:73/3

மேல்


அறிபு (1)

மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ – நற் 13/8

மேல்


அறிமடம் (1)

வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர் மனை – சிறுபஞ்:4/3

மேல்


அறிமின் (1)

அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் – நாலடி:18 2/1

மேல்


அறிய (26)

நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே – குறு 72/2
பிறர் பிறர் அறிய கூறல் – குறு 175/6
பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே – குறு 245/6
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/4
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய/சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை – ஐங் 364/2,3
அறிய ஆகுமோ மற்றே – ஐங் 366/4
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – பரி 20/85
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/53
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற – கலி 111/23
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் – அகம் 95/3
பிறிது ஒன்று இன்மை அறிய கூறி – அகம் 110/3
நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும் – அகம் 359/2
அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி – அகம் 382/8
அறியாதோரையும் அறிய காட்டி – புறம் 27/13
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய/எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/17,18
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம் – நாலடி:8 8/2
பல்லார் அறிய பறை அறைந்து நாள் கேட்டு – நாலடி:9 6/1
உலகு அறிய தீர கலப்பினும் நில்லா – நாலடி:21 4/1
எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய
கோடாமை கோடி பொருள் பெறினும் நாடாமை – நான்மணி:25/2,3
மன்று அறிய கொள்ளீர் வரைந்து – திணை150:37/4
ஆங்கண் அறிய உரை – திணை150:126/4
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் – குறள்:59 10/1
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் – குறள்:80 5/1,2
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை – ஆசாரக்:101/3
ஊர் அறிய நட்டார்க்கு உணா – பழ:101/4

மேல்


அறியப்பட்ட (1)

நாடு அறியப்பட்ட பெரும் செல்வர் நல்கூர்ந்து – பழ:278/1

மேல்


அறியப்பட்டது (1)

மனம் அறியப்பட்டது ஒன்று அன்று – நாலடி:22 2/4

மேல்


அறியல (1)

வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26

மேல்


அறியலம் (2)

நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான் – குறள்:126 7/1
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற – ஏலாதி:10/3

மேல்


அறியலர் (1)

உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28

மேல்


அறியலர்-கொல்லோ (1)

அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல் – குறு 290/2

மேல்


அறியலரே (5)

என்றும் என் தோள் பிரிபு அறியலரே/தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/2,3
சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே/தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/5,6
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28

மேல்


அறியலளே (1)

யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே – குறு 337/5,6

மேல்


அறியலன் (3)

தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/2
பிறரை தான் இரப்பு அறியலன்/இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன் – புறம் 239/8,9
இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன்/வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/9,10

மேல்


அறியலன்-கொல் (2)

தன் அறியலன்-கொல் என் அறியலன்-கொல் – புறம் 206/7
தன் அறியலன்-கொல் என் அறியலன்-கொல்/அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/7,8

மேல்


அறியலனே (4)

வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/6
நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே/கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து – பதி 20/9,10
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை – அகம் 178/20
படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் – புறம் 34/18

மேல்


அறியலாகா (1)

பெரு மலை நாட பிறர் அறியலாகா
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை – பழ:91/1,2

மேல்


அறியலாம் (1)

கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம்
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் – பழ:41/2,3

மேல்


அறியலும் (1)

அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே – நற் 147/7

மேல்


அறியலெம்-கொல் (1)

அறிவிப்பேம்-கொல் அறியலெம்-கொல் என – அகம் 52/10

மேல்


அறியலையே (4)

பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே/பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/1,2
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே/நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/5,6
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே/சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி – பதி 63/7,8
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே/காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் – புறம் 133/2,3

மேல்


அறியவும் (2)

புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 10
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14

மேல்


அறியவும்பட்டார் (1)

அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார்
எமர் மேலை இன்னரால் யார்க்கு உரைத்தும் என்று – பழ:116/1,2

மேல்


அறியற்க (1)

கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76

மேல்


அறியா (122)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து – திரு 42
கற்றோர் அறியா அறிவினர் கற்றோர்க்கு – திரு 133
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர – திரு 136
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியா/தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 272,273
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 374
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
பொய் அறியா வாய்மொழியால் – மது 19
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா/கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து – பட் 26,27
அளந்து அறியா பல பண்டம் – பட் 131
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 392
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 479
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் – மலை 561
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
வலவன் கோல் உற அறியா/உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/10,11
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/7
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம் – நற் 196/3
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் – நற் 244/6
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/4
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை – நற் 301/8
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/9
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
வரை கோள் அறியா சொன்றி – குறு 233/6
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா/வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/1,2
அறியா வேலன் வெறி என கூறும் – ஐங் 243/2
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே – ஐங் 250/1
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
புள்ளும் அறியா பல் பழம் பழுனி – ஐங் 398/1
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி – ஐங் 419/2
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா/நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/8,9
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/13
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா/நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி – பதி 25/3,4
பூசல் அறியா நன் நாட்டு – பதி 27/15
நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து – பதி 44/6
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/15
மலர்பு அறியா என கேட்டிகும் இனியே – பதி 52/12
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை – பதி 68/12
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா/பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது – பதி 84/8,9
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே – பரி 3/50
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/17
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/18
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து – பரி 15/1
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் – கலி 80/6
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/21
வளியர் அறியா உயிர் காவல்கொண்டு – கலி 103/68
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் – கலி 107/14
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா/ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/8
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் – அகம் 0/13
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் – அகம் 22/4
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/18
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த – அகம் 41/11
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/4
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி – அகம் 62/6
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 92/8
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/18
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 238/1
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை – அகம் 242/10
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர் – அகம் 294/13
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை – அகம் 326/10
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
வறன்-உறல் அறியா சோலை – அகம் 382/12
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18
நீர் அறவு அறியா கரகத்து – புறம் 1/12
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா/பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/15,16
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே – புறம் 117/7
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு – புறம் 167/6
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 184/8
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து – புறம் 200/4
அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/26
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/4
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு – புறம் 243/5
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6
ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா/துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/25,26
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் – நாலடி:17 3/3
அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி – நாலடி:18 1/1
நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:26 7/2
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:29/3
எண் அறியா மாந்தர் ஒழுக்கு நாள் கூற்று இன்னா – இன்னா40:31/2
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா – குறள்:74 6/1
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா
பேதை வினை மேற்கொளின் – குறள்:84 6/1,2
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன் – குறள்:112 6/1,2
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா
பிள்ளையேயானும் இழித்து உரையார் தம்மோடு – ஆசாரக்:68/2,3
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு – பழ:233/3
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/4
ஊர் அறியா மூரியோ இல் – பழ:351/4
அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் – சிறுபஞ்:84/3

மேல்


அறியா-மன்னோ (1)

மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ/பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/8,9

மேல்


அறியாகொல் (1)

எறி திரை சேர்ப்பன் கொடுமை அறியாகொல்
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் – ஐந்70:65/2,3

மேல்


அறியாத (6)

புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
வறன்-உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல் – கலி 53/1
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
அறியாத தேயத்தான் ஆதுலன் மூத்தான் – ஆசாரக்:100/1
அறியாத தேசத்து ஆசாரம் பழியார் – முது:3 8/1

மேல்


அறியாதது (1)

மறுபிறப்பு அறியாதது மூப்பு அன்று – முது:5 10/1

மேல்


அறியாதவனும் (2)

ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன் – நான்மணி:104/2
ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன் – சிறுபஞ்:29/2

மேல்


அறியாதாய் (2)

சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/16
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1

மேல்


அறியாதார் (5)

மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர் – நாலடி:28 5/3
நன்றி சாம் நன்று அறியாதார் முன்னர் சென்ற – நான்மணி:44/1
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் – நான்மணி:44/3
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார்
தம் தலைக்கண் நில்லாவிடல் – ஆசாரக்:44/3,4
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார்
பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற – பழ:243/1,2

மேல்


அறியாதார்-கண் (1)

பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண்/கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை – கலி மேல்


அறியாதாரோ (1)

உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64

மேல்


அறியாதானை (1)

பாடு அறியாதானை இரவு – நான்மணி:59/4

மேல்


அறியாதீர் (4)

என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/39
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது – கலி 140/2

மேல்


அறியாது (47)

இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது/அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 239,240
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 147
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநி – மலை 578
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் – நற் 64/5
சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது/ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/9,10
சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/4
காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/3
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது/அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/1,2
வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை – பதி 15/27
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி – பதி 15/30
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து – பதி 21/30
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது/குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு – பதி 24/18,19
அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று – பதி 59/11
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது/பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/4,5
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது/கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென – பதி 89/14,15
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/45
நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய் – பரி 20/90
தன்னை அறியாது சென்றேன் மற்று என்னை – கலி 51/9
பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12
அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/19
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது/அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 140/28
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/20
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி – அகம் 29/17
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே – புறம் 13/8
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது/புலி புறங்காக்கும் குருளை போல – புறம் 42/9,10
அறியாது ஏறிய என்னை தெறுவர – புறம் 50/8
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது/இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 70/8,9
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5
நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது/இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/6,7
நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது/பிறர் கூறிய மொழி தெரியா – புறம் 366/8,9
உள்ளதும் இல்லதும் அறியாது/ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/39,40
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/2
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் – குறள்:115 2/1,2

மேல்


அறியாதே (2)

நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே/சேண் உற தோன்றும் குன்றத்து கவாஅன் – நற் 357/3,4
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/9

மேல்


அறியாதேற்கே (1)

இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/10

மேல்


அறியாதேன் (3)

மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/19
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ – கலி 39/41
பொய் சூள் என அறியாதேன் – ஐந்70:50/4

மேல்


அறியாதோயே (1)

அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/4

மேல்


அறியாதோர்க்கே (1)

அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே/வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி – நற் 174/8,9

மேல்


அறியாதோரே (3)

பலரும் கூறுக அஃது அறியாதோரே/அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/1,2
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே – குறு 195/7
பலரே தகையஃது அறியாதோரே/அன்னோர் செல்வமும் மன்னி நில்லாது – புறம் 360/10,11

மேல்


அறியாதோரையும் (1)

அறியாதோரையும் அறிய காட்டி – புறம் 27/13

மேல்


அறியாதோன் (2)

காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய் – முது:7 4/1
மேல் வரவு அறியாதோன் தற்காத்தல் பொய் – முது:7 5/1

மேல்


அறியாதோனே (2)

மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே – ஐங் 249/4

மேல்


அறியாமல் (1)

தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண் – திணை150:136/2

மேல்


அறியாமை (11)

வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை/போற்றிய நின் மெய் தொடுகு – கலி 132/19
நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை/முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 22/16,17
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை/ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக – புறம் 386/8,9
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை
நெய் இலா பால் சோற்றின் நேர் – நாலடி:34 3/3,4
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் – குறள்:44 10/1
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து – குறள்:93 5/1
மெய் அறியாமை கொளல் – குறள்:93 5/2
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் – குறள்:111 10/1

மேல்


அறியாமையால் (1)

அறியாமையால் வரும் கேடு – திரி:3/4

மேல்


அறியாமையான் (2)

அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/14
எனைத்தும் அறியாமையான் – ஏலாதி:10/4

மேல்


அறியாமையின் (6)

அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது – பொரு 58
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி – நற் 50/1
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி – ஐங் 242/1
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – அகம் 236/13
அறியாமையின் செறியேன் யானே – அகம் 315/6
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 330/5

மேல்


அறியாமையோடு (1)

அறியாமையோடு இளமை ஆவதாம் ஆங்கே – பழ:403/1

மேல்


அறியாய் (14)

தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் – நற் 315/10
கெடு அறியாய் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 400/10
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய்/நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/3,4
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/10
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய்/யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 33/18
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற – அகம் 53/1
இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் – அகம் 90/5
கையகப்பட்டமை அறியாய் நெருநை – அகம் 256/9
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி – அகம் 268/1
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல் – அகம் 389/1
செய்யும் இடம் அறியாய் சேர்ந்தாய் நின் பொய்ம்மொழிக்கு – திணை150:133/3

மேல்


அறியாயோ (4)

இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ/அதனால் – கலி 56/18,19
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ/முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 123/14

மேல்


அறியார் (36)

தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார்/முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/4,5
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் – பதி 75/12
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி – பரி 24/29
காலை ஆவது அறியார்/மாலை என்மனார் மயங்கியோரே – கலி 112/15,16
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார்/நீடினர்-மன்னோ காதலர் என நீ – அகம் 359/3,4
பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/9
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார்/நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் – புறம் 20/10,11
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார்/திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/11,12
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/10
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/3
பண்டம் அறியார் படு சாந்தும் கோதையும் – நாலடி:5 8/1
பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை – நாலடி:20 10/3
செல உரைக்கும் ஆறு அறியார் தோற்பது அறியார் – நாலடி:32 3/3
செல உரைக்கும் ஆறு அறியார் தோற்பது அறியார்
பல உரைக்கும் மாந்தர் பலர் – நாலடி:32 3/3,4
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை – குறள்:8 6/1,2
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப – குறள்:34 7/1
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – குறள்:48 3/1
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் – குறள்:51 7/1
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் – குறள்:72 3/1
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – குறள்:72 3/2
பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் – குறள்:115 1/2
தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் – பழ:202/2
கண்டு அறியார் போல்வர் கெழீஇயின்மை செய்வாரை – பழ:251/1
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார்
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது – பழ:288/1,2
மானமும் நாணும் அறியார் மதி மயங்கி – பழ:298/1
பேர் அறியார் ஆயின பேதைகள் யார் உளரோ – பழ:351/3
நன்கு அறியார் தாமும் நனி உளர் பாத்தி – பழ:399/2
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார்
மூத்தாலும் மூவார் நூல் தேற்றாதார் பாத்தி – சிறுபஞ்:21/1,2

மேல்


அறியார்-கொல்லோ (1)

அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் – அகம் 273/6

மேல்


அறியார்க்கு (1)

நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க – குறள்:88 7/1

மேல்


அறியார்கொல் (2)

நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல்
ஈரம் இல் நெஞ்சினவர் – ஐந்70:34/3,4
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம் உடைமை – குறள்:23 8/1

மேல்


அறியார்மாட்டு (1)

நன்று இல நன்று அறியார்மாட்டு – நாலடி:35 4/4

மேல்


அறியாராம் (1)

அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் – நாலடி:38 10/3

மேல்


அறியாரும் (1)

அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும் – நாலடி:11 8/1

மேல்


அறியாவே (1)

தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் – கலி 20/8

மேல்


அறியாள் (9)

அன்னது ஆகலும் அறியாள்/எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/3,4
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள்/அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/8,9
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/25
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/16
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை – அகம் 174/5
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
நம் நோய் தன்-வயின் அறியாள்/எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே – அகம் 304/20,21
அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று – ஐந்50:20/2

மேல்


அறியாளர் (2)

விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட – புறம் 261/14
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் – புறம் 393/5

மேல்


அறியாற்கு (1)

அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ – குறு 318/5

மேல்


அறியான் (21)

தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் – குறு 74/3
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய – குறு 360/2
எம்மும் பிறரும் அறியான்/இன்னன் ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 26/3,4
இரவின் வருதல் அறியான்/வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே – ஐங் 272/4,5
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் – கலி 147/50
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று – அகம் 32/19
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான்/வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/12,13
மாற்றம் அறியான் உரை – இன்னா40:7/4
குறி அறியான் மா நாகம் ஆட்டுவித்தல் இன்னா – இன்னா40:29/1
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா – இன்னா40:29/2
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா – இன்னா40:37/2
அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:37/3
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – குறள்:48 4/1
அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி – குறள்:64 8/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள்:87 3/1
சீலம் அறியான் இளங்கிளை சால – திரி:13/1
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் – பழ:7/2
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் – பழ:86/2
மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் – பழ:347/3
ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் – சிறுபஞ்:3/3

மேல்


அறியானே (3)

சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8

மேல்


அறியின் (10)

அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
சென்று யாம் அறியின் எவனோ தோழி – நற் 49/7
அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை – நற் 54/6
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8
நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல – நற் 392/7
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின்/உளெனோ வாழி தோழி விளியாது – குறு 316/2,3
இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/13
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/8
நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின்/ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே – அகம் 375/17,18

மேல்


அறியினும் (13)

கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது – நற் 72/8
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் – பரி 1/36
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/7
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும்/பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/13,14
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும்/புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 125/6
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும்/நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் – அகம் 273/6,7
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5

மேல்


அறியினோ (1)

யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4

மேல்


அறியுநம் (2)

அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 243/12
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது – புறம் 381/6

மேல்


அறியுநர் (8)

அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/7
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/4
அறியுநர் காணின் வேட்கை நீக்கும் – புறம் 154/2
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/5
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற – புறம் 391/13

மேல்


அறியுநள் (1)

நினக்கோ அறியுநள் நெஞ்சே புனத்த – நற் 44/5

மேல்


அறியுநன் (2)

ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5

மேல்


அறியும் (24)

பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 55
நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/14
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் – நாலடி:17 5/3
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை – நான்மணி:94/1
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/2
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/3
அறிவது அறியும் அறிவினார் கேண்மை – ஐந்50:23/3
நோவது என் மார்பு அறியும் இன்று – ஐந்70:51/4
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய – திணை150:37/3
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – குறள்:111 1/1
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும்
காதலர் இல்லா வழி – குறள்:131 8/1,2
ஒல்வது அறியும் விருந்தினனும் ஆர் உயிரை – திரி:26/1
நன்று அறியும் மாந்தர்க்கு உல – திரி:68/4
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் – திரி:75/3
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் – பழ:5/4
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும்
பெரிது ஆள்பவனே பெரிது – பழ:82/3,4
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம் – பழ:255/1
பிளந்து அறியும் பேர் ஆற்றலான் – சிறுபஞ்:56/4

மேல்


அறியும்-கொல் (1)

மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4

மேல்


அறியுமாற்றால் (1)

தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி – ஆசாரக்:9/2

மேல்


அறியுமேல் (1)

உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல்
கற்றொறும் தான் கல்லாதவாறு – பழ:332/3,4

மேல்


அறியுமோ (2)

அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே – ஐங் 241/4

மேல்


அறியுமோனே (1)

நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய – புறம் 137/4

மேல்


அறியேம் (2)

உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ – ஐங் 240/1

மேல்


அறியேன் (24)

அறியேன் போல உயிரேன் – நற் 143/9
அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே – நற் 147/7
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன் – நற் 369/6
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன்/ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/6,7
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன்/சில மெல்லியவே கிளவி – குறு 70/3,4
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து – பரி 12/63
சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/12
உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/16
எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/20
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன்/நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் – அகம் 203/5,6
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் – அகம் 236/9
அறன் இலாளன் அறியேன் என்ற – அகம் 256/17
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/3
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன்/அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/11,12
போது அறியேன் பதி பழகவும் – புறம் 400/14
இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் – நாலடி:40 9/2
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு – திணை150:135/2
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து – குறள்:93 8/1
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன் – குறள்:109 3/1
உள்ளுவன்மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன்
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – குறள்:113 5/1,2
மறப்பின் எவன் ஆவன்மன்கொல் மறப்பு அறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் – குறள்:121 7/1,2

மேல்


அறியேனே (4)

இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/4
இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே/நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய – புறம் 137/3,4
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே/குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/19,20
சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/24

மேல்


அறிவது (9)

அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும் – நாலடி:11 8/1
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் – நாலடி:32 10/4
அறிவது அறியும் அறிவினார் கேண்மை – ஐந்50:23/3
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த – குறள்:7 1/1
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – குறள்:30 3/1
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி – குறள்:48 2/1
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – குறள்:69 6/2
உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று – குறள்:126 5/2

மேல்


அறிவதூஉம் (1)

அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று – பழ:207/1

மேல்


அறிவர் (4)

அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
யாரும் அறிவர் பகை நுட்பம் தேரின் – நாலடி:29 2/2
தாம் அறிவர் தாம் கண்டவாறு – திரி:36/4
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு – பழ:316/4

மேல்


அறிவர்-கொல் (1)

அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/3

மேல்


அறிவல் (6)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே – குறு 337/5
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் – கலி 91/9
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு – கலி 112/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் – அகம் 388/21
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே – குறள்:113 9/1

மேல்


அறிவன் (1)

அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது – நாலடி:14 10/1

மேல்


அறிவனை (1)

நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47

மேல்


அறிவாண்மை (1)

நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் – திரி:40/3

மேல்


அறிவாம் (5)

மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது – நாலடி:2 9/1
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் – நாலடி:33 8/3
மற்று அறிவாம் என்று இருப்பார் மாண்பு – நாலடி:34 2/4
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது – குறள்:4 6/1
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் – பழ:216/2

மேல்


அறிவார் (20)

அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/9
வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை – கலி 112/13
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார்
காயும் கதம் இன்மை நன்று – நாலடி:7 1/3,4
ஆவது அறிவார் பெறின் – நாலடி:8 3/4
போஒம் துணை அறிவார் இல் – நாலடி:14 10/4
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் – நான்மணி:4/3
அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத – இனிய40:30/3
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் – திணை150:54/3
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் – குறள்:43 7/1
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/2
பண்பு உள பாடு அறிவார் மாட்டு – குறள்:100 5/2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள்:106 3/1
நன்கு அறிவார் நாளும் விரைந்து – ஆசாரக்:6/3
நன்கு அறிவார் கூறார் முறை – ஆசாரக்:80/4
இறந்தது பேர்த்து அறிவார் இல் – பழ:43/4
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற – பழ:244/2
பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய் – பழ:251/2
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து – பழ:298/2
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே – பழ:301/3
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார்
மூவாது மூத்தவர் நூல் வல்லார் தாவா – சிறுபஞ்:20/1,2

மேல்


அறிவாரா (4)

உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் – பரி 2/6
மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே – கலி 48/24
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 368/9
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு – புறம் 92/2

மேல்


அறிவாரின் (2)

நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – குறள்:108 2/1
மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால் – பழ:50/2

மேல்


அறிவாரோ (1)

குதித்து உய்ந்து அறிவாரோ இல் – பழ:183/4

மேல்


அறிவாள் (1)

கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன – திரி:96/1

மேல்


அறிவாளர் (5)

நரை வரும் என்று எண்ணி நல் அறிவாளர்
குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா – நாலடி:2 1/1,2
நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார் – நாலடி:32 10/3
நல் அறிவாளர் துணிவு – ஆசாரக்:17/4
பேர் அறிவாளர் துணிவு – ஆசாரக்:19/3
பேர் அறிவாளர் துணிவு – ஆசாரக்:42/3

மேல்


அறிவாளரை (1)

தீர்ப்பேம் யாம் என்று உணரும் திண் அறிவாளரை
நேர்ப்பார் யார் நீள் நிலத்தின் மேல் – நாலடி:3 7/3,4

மேல்


அறிவாளன் (1)

பேர் அறிவாளன் திரு – குறள்:22 5/2

மேல்


அறிவாளிர் (1)

ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர்/இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் – புறம் 216/5,6

மேல்


அறிவான் (7)

தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/6
ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் – குறள்:22 4/1
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்கொலோ – குறள்:32 8/1
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் – குறள்:68 7/2
கூறாமை நோக்கி குறிப்பு அறிவான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:71 1/1
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/3
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய – சிறுபஞ்:92/3

மேல்


அறிவானும் (2)

ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் – நான்மணி:104/1
ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் – சிறுபஞ்:29/1

மேல்


அறிவானேல் (1)

எய்தா உரையை அறிவானேல் நொய்தா – சிறுபஞ்:84/2

மேல்


அறிவிட்டு (1)

நெறி தூர் அரும் சுரம் நாம் உன்னி அறிவிட்டு
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/2,3

மேல்


அறிவித்து (1)

அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி 136/15

மேல்


அறிவிப்ப (1)

தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் – குறள்:124 3/1

மேல்


அறிவிப்பேம்-கொல் (1)

அறிவிப்பேம்-கொல் அறியலெம்-கொல் என – அகம் 52/10

மேல்


அறிவில்லார் (2)

யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
யாம் பட்ட தாம் படாவாறு – குறள்:114 10/1,2
ஆயிரவரானும் அறிவில்லார் தொக்கக்கால் – பழ:47/1

மேல்


அறிவில்லான் (1)

கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய – திரி:53/2

மேல்


அறிவிலா (1)

செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – குறள்:87 9/1,2

மேல்


அறிவிலாதார் (1)

கல்லார் அறிவிலாதார் – குறள்:14 10/2

மேல்


அறிவிலார் (4)

அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று – நாலடி:31 4/3
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
அஃது அறிகல்லாதவர் – குறள்:43 7/1,2
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார்
என் உடையரேனும் இலர் – குறள்:43 10/1,2
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – குறள்:85 3/1

மேல்


அறிவிலான் (2)

அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும் – குறள்:85 2/1
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் – குறள்:85 7/1

மேல்


அறிவிலியும் (1)

ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/3

மேல்


அறிவின் (3)

ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை – பதி 57/12
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் – புறம் 202/11
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் – பழ:164/2

மேல்


அறிவின்கண் (1)

அறிவின்கண் நின்ற மடம் – ஐந்70:8/4

மேல்


அறிவின்மை (1)

அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை – குறள்:85 1/1

மேல்


அறிவினர் (6)

கற்றோர் அறியா அறிவினர் கற்றோர்க்கு – திரு 133
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
ஆர்த்த அறிவினர் ஆண்டு இளையர்ஆயினும் – நாலடி:36 1/1
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – குறள்:92 8/1
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு – பழ:268/1
யாத்தார் அறிவினர் ஆய்ந்து – சிறுபஞ்:83/4

மேல்


அறிவினவர் (6)

நயம் இல் அறிவினவர் – நாலடி:17 2/4
தெருண்ட அறிவினவர் – நாலடி:31 1/4
இன்னா அறிவினவர் – குறள்:86 7/2
ஆயும் அறிவினவர் – குறள்:92 4/2
மாண்ட அறிவினவர் – குறள்:92 5/2
ஆய்ந்த அறிவினவர் – ஆசாரக்:14/4

மேல்


அறிவினவரை (1)

மானும் அறிவினவரை தலைப்படுத்தல் – பழ:223/2

மேல்


அறிவினார் (6)

போத்து அறார் புல் அறிவினார் – நாலடி:36 1/4
அறிவது அறியும் அறிவினார் கேண்மை – ஐந்50:23/3
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் – குறள்:20 8/1
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு – ஆசாரக்:55/4
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம் – பழ:223/1
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது – பழ:351/1

மேல்


அறிவினார்க்கு (1)

எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை – குறள்:43 9/1

மேல்


அறிவினார்கண் (1)

நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண்
பகையேயும் பாடு பெறும் – நாலடி:19 7/3,4

மேல்


அறிவினார்கண்ணும் (1)

சுட்டி சொலப்படும் பேர் அறிவினார்கண்ணும்
பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட – பழ:203/1,2

மேல்


அறிவினாரை (1)

பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் பேர் அறிவினாரை
உற புணர்க அம்மா என் நெஞ்சு – நாலடி:18 3/3,4

மேல்


அறிவினால் (3)

சிறு தேரை பற்றியும் தின்னும் அறிவினால்
கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால் – நாலடி:20 3/2,3
அறிவினால் மாட்சி ஒன்று இல்லா ஒருவன் – பழ:271/1
மாண்டவர் மாண்ட அறிவினால் மக்களை – ஏலாதி:30/1

மேல்


அறிவினான் (1)

அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் – குறள்:32 5/1

மேல்


அறிவினுள் (1)

அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய – குறள்:21 3/1

மேல்


அறிவினேற்கே (1)

நெஞ்சு அறைபோகிய அறிவினேற்கே – அகம் 26/26

மேல்


அறிவினை (3)

ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி – நாலடி:20 6/1
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – குறள்:54 2/1,2
அறிவினை ஊழே அடும் – பழ:203/4

மேல்


அறிவினோன் (1)

பேர் அறிவினோன் இனிது வாழாமை பொய் – முது:7 1/1

மேல்


அறிவு (86)

அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216
அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216
அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25
மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும் – பதி 72/5
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/15
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
மெல்லியது ஓராது அறிவு – கலி 117/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல் – கலி 133/10
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி – அகம் 135/5
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி – அகம் 214/9
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/15
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/8
வினை வேண்டு-வழி அறிவு உதவியும் – புறம் 179/7
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/17
அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் – புறம் 224/10
அறிவு கெட நின்ற நல்கூர்மையே – புறம் 266/13
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:14 9/2
தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார் – நாலடி:23 7/3
பேதைமை அன்று அது அறிவு – நாலடி:25 9/4
நோலா உடம்பிற்கு அறிவு – நாலடி:26 8/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – நாலடி:37 7/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – நாலடி:37 7/4
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு – நான்மணி:20/4
உறுவுழி நிற்பது அறிவு – நான்மணி:28/4
அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை – நான்மணி:52/3
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:29/3
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் – ஐந்50:22/3
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் – திணை50:43/3
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த – குறள்:7 1/1
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து – குறள்:13 3/1
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் – குறள்:29 7/1
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:36 5/2
செம் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:36 8/2
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும் – குறள்:38 2/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள்:39 2/1
கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு – குறள்:40 6/2
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – குறள்:43 1/1
நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு – குறள்:43 2/2
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:43 3/2
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு – குறள்:43 4/2
கூம்பலும் இல்லது அறிவு – குறள்:43 5/2
அவ்வது உறைவது அறிவு – குறள்:43 6/2
இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு – குறள்:46 2/2
இனத்து உளது ஆகும் அறிவு – குறள்:46 4/2
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் – குறள்:51 7/1
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் – குறள்:52 3/1
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து – குறள்:62 8/1
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – குறள்:69 2/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – குறள்:69 4/1
அறிவு அழுங்க தின்னும் பசி நோயும் மாந்தர் – திரி:95/1
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா – ஆசாரக்:68/2
பயன் நோக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு ஒன்று இன்றி – பழ:40/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை – பழ:138/3
பேணா அறிவு இலா மாக்களை பேணி – பழ:142/2
அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று – பழ:207/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது – பழ:220/4
நற்கு அறிவு இல்லாரை நாட்டவும் ஆகாதே – பழ:270/1
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – பழ:301/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – பழ:301/4
அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து – பழ:323/2
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் – பழ:326/3
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை – பழ:351/2
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் – பழ:364/3
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா – பழ:373/1
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை – பழ:385/1
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் – சிறுபஞ்:38/3
ஆயின் அழிதல் அறிவு – சிறுபஞ்:55/4
அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் – சிறுபஞ்:84/3
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் – சிறுபஞ்:96/3
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1
அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது – முது:4 8/1

மேல்


அறிவுடைமை (3)

கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து – குறள்:7 8/1
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் – ஆசாரக்:1/3,4

மேல்


அறிவுடையார் (17)

எண்ணார் அறிவுடையார் – நாலடி:2 8/4
ஆய்ந்து அமைந்த கேள்வி அறிவுடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:7 3/3
ஆற்றாமை என்னார் அறிவுடையார் ஆற்றாமை – நாலடி:7 7/2
நள்ளார் அறிவுடையார் – நாலடி:27 2/4
உயங்கார் அறிவுடையார் – நான்மணி:102/4
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் – குறள்:18 9/1
கொள்ளார் அறிவுடையார் – குறள்:41 4/2
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் – குறள்:43 7/1
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் – குறள்:43 10/1
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை – குறள்:45 1/1
ஊக்கார் அறிவுடையார் – குறள்:47 3/2
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏது இன்மை கோடி உறும் – குறள்:82 6/1,2
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் – குறள்:116 3/1
குறுகார் அறிவுடையார் – திரி:14/4
குறுகார் அறிவுடையார் – திரி:46/4
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் – பழ:55/1
அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள் – பழ:67/2

மேல்


அறிவுடையார்க்குஆயினும் (1)

கூர்த்த நுண் கேள்வி அறிவுடையார்க்குஆயினும்
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை – பழ:195/3,4

மேல்


அறிவுடையாளர்கண் (1)

அறிவுடையாளர்கண் இல் – நாலடி:2 6/4

மேல்


அறிவுடையான் (2)

வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் – குறள்:63 2/1,2
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் – பழ:186/2

மேல்


அறிவுடையீர் (1)

அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6

மேல்


அறிவுடையீரே (2)

யாங்ஙனம் ஒல்லுமோ அறிவுடையீரே/உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/5,6
குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே – குறு 206/5

மேல்


அறிவுடையோன் (1)

அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/7

மேல்


அறிவும் (10)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்-கொல் – நற் 110/9
அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/4
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே – நற் 397/4
கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை – பரி 13/56
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் – புறம் 20/6
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும்/விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/8,9
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் – குறள்:103 2/1

மேல்


அறிவுற்று (1)

செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று/அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி மேல்


அறிவுற (2)

கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற/போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 317/23

மேல்


அறிவுறல் (1)

ஆங்கு அதை அறிவுறல் மறந்திசின் யானே – அகம் 38/18

மேல்


அறிவுறாலின் (1)

நாம் அறிவுறாலின் பழியும் உண்டோ – குறி 22

மேல்


அறிவுறாஅ (1)

தார் மணி மா அறிவுறாஅ/ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/19,20

மேல்


அறிவுறீஇ (1)

நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ/ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/5,6

மேல்


அறிவுறீஇயின-கொல்லோ (1)

புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் – நற் 161/9

மேல்


அறிவுறுத்தவும் (1)

துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும்/நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி மேல்


அறிவுறுதல் (4)

பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி – அகம் 321/16

மேல்


அறிவுறுப்பேன் (1)

சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற – கலி 139/4

மேல்


அறிவுறூஉம்-கொல்லோ (1)

அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/5

மேல்


அறிவென் (2)

அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென்/பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி – ஐங் 247/1,2
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே – அகம் 256/8

மேல்


அறிவென்-மன்னே (1)

யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன் – அகம் 335/4

மேல்


அறிவே (4)

உறுதி தூக்கா தூங்கி அறிவே/சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை – நற் 284/7,8
செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே/ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே – குறு 219/3,4
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே – ஐங் 474/5
உண்மை அறிவே மிகும் – குறள்:38 3/2

மேல்


அறிவேன் (3)

அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
சென்று யான் அறிவேன் கூறுக மற்று இனி – கலி 114/7

மேல்


அறிவேன்-மன் (4)

கேட்டும் அறிவேன்-மன் யான் – கலி 98/8
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17

மேல்


அறிவேன்-மன்னே (1)

மாலையோ அறிவேன்-மன்னே மாலை – குறு 386/4

மேல்


அறிவை (1)

நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6

மேல்


அறிவோய் (1)

அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12

மேல்


அறிவோர் (1)

துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர்/அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/10,11

மேல்


அறிவோர்க்கே (1)

வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே/ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி மேல்


அறின் (5)

போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த – நான்மணி:41/1
வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் – நான்மணி:41/2
மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின் – நான்மணி:41/3
மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின்
மன்னர் சீர் வாடிவிடும் – நான்மணி:41/3,4
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை – குறள்:82 2/1

மேல்


அறினும் (1)

ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே – நாலடி:5 1/3

மேல்


அறீஇ (2)

பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ/பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் – அகம் 392/4,5
என் வரவு அறீஇ/சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து – புறம் 398/16,17

மேல்


அறீஇய (1)

அறீஇய செய்த வினை – கலி 84/27

மேல்


அறீஇயினென் (1)

என்-கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும்-கண் – கலி 140/30

மேல்


அறு (88)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து – குறி 182
மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய – பட் 159
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு – நற் 363/5
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி – குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் – குறு 234/2
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த – குறு 356/3
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/2
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் – ஐங் 474/1
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம் – பதி 19/18
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/15
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 1/33
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/68
மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் – பரி 5/46
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி – பரி 5/53
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின் – பரி 10/83
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/21
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/67
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும் – பரி 24/88
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் – அகம் 1/4
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும் – அகம் 11/13
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – அகம் 42/6
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/11
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென – அகம் 267/10
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி – அகம் 291/19
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/12
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை – அகம் 395/6
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/18
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை – புறம் 70/11
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/13
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – புறம் 174/26
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட – நாலடி:1 1/1
வாயின் பொய் கூறார் வடு அறு காட்சியார் – நாலடி:16 7/3
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி – நாலடி:26 10/1
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் – நாலடி:28 5/2
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை – நாலடி:34 3/3
மாசு அறு காட்சியவர் – குறள்:20 9/2
மாசு அறு காட்சியவர்க்கு – குறள்:36 2/2
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை – பழ:105/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/3
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை – பழ:226/1
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் – பழ:226/2
அறு நால்வர் ஆய் புகழ் சேவடி ஆற்ற – ஏலாதி:0/1

மேல்


அறு-காலை-தோறு (1)

அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104

மேல்


அறு_கால்_பறவை (2)

அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை/சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/11,12

மேல்


அறு_நான்கு (1)

அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179

மேல்


அறு_மீன் (2)

அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8

மேல்


அறு_அறு-காலை-தோறு (1)

அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104

மேல்


அறுக்ககில்லாவாம் (1)

வழும்பு அறுக்ககில்லாவாம் தேரை வழும்பு இல் சீர் – நாலடி:36 2/2

மேல்


அறுக்கல் (2)

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை – குறள்:35 5/1,2
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் – ஏலாதி:11/1

மேல்


அறுக்கும் (15)

வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 324/2
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும்/தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/2,3
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும்/கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு – ஐங் 25/2,3
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் – ஐங் 26/2
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும்/கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/2,3
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும்/மெல்லம்புலம்பன் மன்ற எம் – ஐங் 190/2,3
மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி – பரி 3/2
கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/37
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து – நாலடி:14 2/4
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை – நான்மணி:78/1
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் – குறள்:35 9/1
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்து சென்று – குறள்:76 3/1,2
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும்
எஃகு அதனின் கூரியது இல் – குறள்:76 9/1,2
கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கு அறுக்கும்
மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா – திரி:10/1,2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் – பழ:219/3

மேல்


அறுக்குமாறு (1)

சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு – பழ:12/4

மேல்


அறுக (1)

உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – குறள்:118 7/1

மேல்


அறுகை (4)

சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி – பட் 256
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை/பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/1,2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை/சேணன் ஆயினும் கேள் என மொழிந்து – பதி 44/10,11
பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை/தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – அகம் 136/11,12

மேல்


அறுத்த (27)

சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 275
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் – நற் 64/5
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி – நற் 216/9
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் – ஐங் 326/3
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த/பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/16,17
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே – பரி 14/18
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த/நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/9,10
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை – அகம் 119/5
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த/பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/2,3
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் – அகம் 220/5
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை – அகம் 246/13
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/10
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6
ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும் – புறம் 34/1
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல – புறம் 368/9
வழி நீர் அறுத்த சுரம் – திணை50:11/4

மேல்


அறுத்தல் (4)

தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
பொருளால் அறுத்தல் பொருளே பொருள் கொடுப்ப – பழ:32/2
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ – பழ:54/3
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த – ஏலாதி:65/1

மேல்


அறுத்தலின் (1)

சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின்/செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப – மது 188,189

மேல்


அறுத்தான் (2)

அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு – கலி 144/66
வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் – ஏலாதி:20/4

மேல்


அறுத்திடுவான் (1)

குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3

மேல்


அறுத்திடுவென் (1)

முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ – புறம் 278/5

மேல்


அறுத்து (24)

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து/வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 218,219
துணை-உற அறுத்து தூங்க நாற்றி – திரு 237
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து/ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 725,726
மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து/ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் – பட் 176,177
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து/அன்னை அயரும் முருகு நின் – நற் 47/9,10
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ – குறு 263/1
குன்ற குறவன் ஆரம் அறுத்து என – ஐங் 254/1
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
காலம் அன்றியும் கரும்பு அறுத்து ஒழியாது – பதி 30/14
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே – புறம் 184/1
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் – ஆசாரக்:66/3
சுரையாழ் நரம்பு அறுத்து அற்று – பழ:228/4
சூட்டு அறுத்து வாயில் இடல் – பழ:329/4
உறுப்பு அறுத்து அன்ன கொடை உவப்பான் தன்னின் – ஏலாதி:20/3

மேல்


அறுதொழிலோர் (1)

ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் – குறள்:56 10/1

மேல்


அறுப்ப (10)

காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப/தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை – நற் 161/7,8
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப/அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/7,8
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப/கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/5,6
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப/ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் – பதி 19/2,3
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப/இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/9,10
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப/கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் – அகம் 234/6,7
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/11
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப/முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/12,13
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப – திணை50:48/1,2
குறங்கு அறுப்ப சோரும் குடர் – பழ:100/4

மேல்


அறுப்பன (1)

ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/24

மேல்


அறுப்பான் (2)

யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு – குறள்:35 6/1
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் – திரி:35/3

மேல்


அறுப்பின் (2)

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – குறள்:37 7/1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/2

மேல்


அறுப்பினும் (1)

என்று ஊடு அறுப்பினும் மன்று – பழ:207/4

மேல்


அறுபு (2)

விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38

மேல்


அறும் (7)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
எல்லா தவறும் அறும்/ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும் – நாலடி:19 5/1
வாரி அறவே அறும் – நாலடி:37 10/4
கை அற்றகண்ணே அறும் – நாலடி:38 1/4
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் – பழ:219/4

மேல்


அறும்-மார் (1)

காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார்/அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/6,7

மேல்


அறுமே (2)

மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:37 10/3
நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:38 1/3

மேல்


அறுமோ (2)

அரிநர் அணை திறக்கும் ஊர அறுமோ
நரி நக்கிற்று என்று கடல் – பழ:177/3,4
வளம் நெடிது கொண்டது அறாஅது அறுமோ
குளம் நெடிது கொண்டது நீர் – பழ:380/3,4

மேல்


அறுவ (1)

ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும் – பழ:360/2

மேல்


அறுவர் (4)

அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 255
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி – பரி 5/53
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி – ஏலாதி:75/1

மேல்


அறுவாய் (1)

அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல – குறள்:112 7/1

மேல்


அறுவை (9)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி – பொரு 83
காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/5
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி – அகம் 195/12
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை/தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/10,11
தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே – புறம் 286/5
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/2
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை/தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து – புறம் 311/2,3

மேல்


அறுவையர் (2)

இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 35
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர்/செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/3,4

மேல்


அறூஉம் (1)

ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம்/யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி மேல்


அறை (87)

அறை கரும்பின் அரி நெல்லின் – பொரு 193
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம் – பெரும் 50
எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் – முல் 64
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் – குறி 177
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று – மலை 118
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை/காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – மலை 133,134
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/9
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/3
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/3
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் – குறு 396/5
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/4
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/5
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை/மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/2,3
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை/பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/2,3
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின் – பரி 10/83
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் – பரி 15/11
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – கலி 39/34
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை/கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 49/24
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 53/2
அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய – கலி 129/13
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/13
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/15
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/16
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து – அகம் 301/7
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை/களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து – அகம் 309/6,7
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/9
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் – அகம் 361/15
நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் – அகம் 385/8
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய – புறம் 175/8
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும் – புறம் 384/3
அறை கடல் சூழ் வையம் நக – நாலடி:23 10/4
அறை பெரும் கல் அன்னார் உடைத்து – நாலடி:36 10/4
அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:23/3
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி – கார்40:17/1
அலங்கார நல்லார்க்கு அறை – திணை150:127/4
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட – குறள்:108 6/1
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள்:118 10/2
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட – பழ:15/3
அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் – பழ:88/3
பொய் கொண்டு அறை போய் திரிபவர்க்கு என்கொலாம் – பழ:241/2
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட – பழ:243/3
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3

மேல்


அறை-தோறும் (1)

வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும்/மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 150,151

மேல்


அறை-உற்று (1)

குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று/ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே – மலை 118,119

மேல்


அறை-உறு (1)

அறை-உறு கரும்பின் தீம் சேற்று யாணர் – பதி 75/6

மேல்


அறைக (2)

திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் – கலி 102/13

மேல்


அறைகோடலின் (1)

மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் – கலி 129/24

மேல்


அறைந்த (1)

விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1

மேல்


அறைந்தன்று (1)

திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று/அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி மேல்


அறைந்தன (1)

ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/4

மேல்


அறைந்தார் (2)

அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார்
இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/3,4
ஆறு தொழில் என்று அறைந்தார் உயர்ந்தவர் – ஏலாதி:69/3

மேல்


அறைந்தான் (1)

நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – குறள்:31 7/2

மேல்


அறைந்து (9)

பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி – மலை 440
பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/33
எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11
எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை – கலி 143/12
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
பல்லார் அறிய பறை அறைந்து நாள் கேட்டு – நாலடி:9 6/1
நெய்தல் அறைந்து அன்ன நீர்த்து – நாலடி:40 2/4
தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால் – பழ:338/2,3

மேல்


அறைந்து_அறைந்து (1)

எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11

மேல்


அறைநர் (2)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர்/தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த – பதி 19/22,23
படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர்/கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/14,15

மேல்


அறைப்படுத்தும் (1)

முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற்கு அரியது அரண் – குறள்:75 7/1,2

மேல்


அறைபோக்கும் (1)

நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட – ஏலாதி:79/2

மேல்


அறைபோகாது (1)

அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த – குறள்:77 4/1

மேல்


அறைபோகிய (1)

நெஞ்சு அறைபோகிய அறிவினேற்கே – அகம் 26/26

மேல்


அறைபோய் (1)

நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய – சிறுபஞ்:71/2

மேல்


அறைய (3)

அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய/போந்தது வையை புனல் – பரி 308/11

மேல்


அறையா (2)

பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
பறை அறையா போயினார் இல் – பழ:112/4

மேல்


அறையான் (1)

அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் – பழ:387/2

மேல்


அறையில் (1)

பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில்
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – குறள்:92 3/1,2

மேல்


அறையுங்கால் (1)

ஆர்வமே செற்றம் கதமே அறையுங்கால்
ஓர்வமே செய்யும் உலோபமே சீர்சாலா – ஏலாதி:61/1,2

மேல்


அறையுநர் (1)

அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16

மேல்


அறையும் (7)

செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை – அகம் 63/18
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய – புறம் 118/1
பூ கோள் இன்று என்று அறையும்/மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/9,10
சாதாரி நின்று அறையும் சார்ந்து – திணை150:95/4
துத்தம் அறையும் தொடர்ந்து – திணை150:120/4

மேல்


அறையுள் (2)

பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை – புறம் 240/7
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள்
பாம்பொடு உடன் உறையுமாறு – பழ:349/3,4

மேல்


அறையூஉ (1)

ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7

மேல்


அறையோ (1)

சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ
வருந்த வலிதினின் யாப்பினும் நாய் வால் – பழ:30/2,3

மேல்


அறைவனர் (2)

முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் – கலி 104/26

மேல்


அறைஇய (1)

வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18

மேல்


அன் (1)

நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65

மேல்


அன்பன் (3)

யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன்/சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 20/81
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன்/கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி மேல்


அன்பால் (1)

அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் – அகம் 361/8

மேல்


அன்பான் (1)

மாணாக்கன் அன்பான் வழிபடுவான் மாணாக்கன் – சிறுபஞ்:27/2

மேல்


அன்பிற்கு (1)

இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு
உயங்கார் அறிவுடையார் – நான்மணி:102/3,4

மேல்


அன்பிற்கும் (1)

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – குறள்:8 1/1

மேல்


அன்பின் (15)

நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/5
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின்/ஆழல் வாழி தோழி வாழை – நற் 309/3,4
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/11
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த – அகம் 107/2
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
கரவாத திண் அன்பின் கண் அன்னார்கண்ணும் – நாலடி:31 5/1
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட – நான்மணி:24/2
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – குறள்:8 10/1
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின்
வழிவந்த கேண்மையவர் – குறள்:81 7/1,2
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார் – குறள்:92 1/1
அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை – ஆசாரக்:26/3
இன்ப வகையான் ஒழுகலும் அன்பின்
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் – ஆசாரக்:79/2,3
அன்பின் நெகிழ வழிபட்டு கொள்ளாது – பழ:77/1
துடங்கினார் இல்லகத்து அன்பின் துறவாது – சிறுபஞ்:16/3

மேல்


அன்பின (1)

அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4

மேல்


அன்பினர் (6)

அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ் – நற் 115/9
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் – நற் 208/8
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே – நற் 392/11
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் – அகம் 91/9
உரையொடு செல்லும் அன்பினர் பெறினே – அகம் 255/19

மேல்


அன்பினவே (1)

பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங்