அ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு பகுதி 3

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அரும்-குரைத்தே 3
அரும்-குரைய 3
அரும்-குரையள் 5
அரும்-குரையை 2
அரும்_பெறல்_உலகத்து 1
அரும்_பெறல்_உலகம் 1
அரும்ப 5
அரும்பி 3
அரும்பிய 17
அரும்பின் 2
அரும்பின 1
அரும்பினவே 2
அரும்பு 44
அரும்பும் 2
அரும்பே 1
அரும்பொடு 1
அருமறை 1
அருமன் 2
அருமை 16
அருமைய 1
அருமையால் 1
அருமையின் 4
அருமையுடைய 1
அருவந்தை 1
அருவாளர் 1
அருவி 206
அருவித்து 1
அருவித்தே 3
அருவிய 11
அருவியின் 16
அருவியும் 1
அருவியொடு 4
அருவியோடு 1
அருவினையும் 1
அருவு 1
அருள் 86
அருள்-உற்று 1
அருள்வர 1
அருள 4
அருளல் 5
அருளலின் 1
அருளலும் 1
அருளா 4
அருளாதவர் 1
அருளாதான் 1
அருளாது 8
அருளாதோயே 1
அருளாதோர் 1
அருளாம் 1
அருளாமை 1
அருளாய் 11
அருளார் 4
அருளாள் 2
அருளான் 8
அருளான்-கொல்லோ 1
அருளி 26
அருளிய 2
அருளியவர் 1
அருளியும் 1
அருளியோர்க்கு 1
அருளியோனே 1
அருளில் 1
அருளிற்று 1
அருளின் 2
அருளின 1
அருளின-கொல் 2
அருளினள்-கொல்லோ 1
அருளினன் 1
அருளினால் 2
அருளினான் 1
அருளினும் 1
அருளினை 7
அருளீமோ 1
அருளீயல் 1
அருளீயாய் 1
அருளுகம் 1
அருளுடைமை 1
அருளுடையீர் 1
அருளுதல் 1
அருளுதி 1
அருளும் 7
அருளும்-மார் 1
அருளுவார் 2
அருளே 3
அருளொடும் 1
அரூஉம் 1
அரை 81
அரை-உற்று 1
அரைக்கால் 1
அரைக்கு 2
அரைக்குநர் 1
அரைச 2
அரைசர் 1
அரைசனோடு 1
அரைசினும் 2
அரைசு 8
அரைநாள் 11
அரைப்ப 1
அரைப்பட்ட 1
அரைய 4
அரையத்து 2
அரையது 1
அரோ 9
அல் 25
அல்_அங்காடி 1
அல்கல் 18
அல்கலர் 1
அல்கலும் 21
அல்கவும் 1
அல்கி 19
அல்கிய 5
அல்கியும் 2
அல்கியேமே 1
அல்கின்றன்றே 1
அல்கினம் 1
அல்கினர் 1
அல்கினும் 1
அல்கினை 2
அல்கு 29
அல்கு-உறு 5
அல்கு-உறு-காலை 1
அல்கு_இரை 4
அல்குநர் 1
அல்கும் 15
அல்குல் 105
அல்குலாய் 4
அல்குலார் 2
அல்குலாள் 1
அல்குலும் 4
அல்குவது 1
அல்குவர்கொல் 2
அல்குவர 1
அல்குற்கு 1
அல்ல 66
அல்ல-மன் 2
அல்லதன்கண் 1
அல்லது 124
அல்லதை 21
அல்லம் 2
அல்லமோ 11
அல்லர் 43
அல்லராய் 1
அல்லரோ 1
அல்லல் 46
அல்லல்கண் 1
அல்லல்படுவான் 1
அல்லலுள் 1
அல்லவர் 1
அல்லவரை 2
அல்லவற்றை 1
அல்லவாம் 1
அல்லவை 16
அல்லவையுள் 1
அல்லவோ 2
அல்லள் 9
அல்லளோ 4
அல்லற்பட்டு 1
அல்லற்படுப்பதூஉம் 1
அல்லற்படுபவோ 1
அல்லற்படுவது 1
அல்லன் 27
அல்லன்-கொல்லோ 1
அல்லன்னே 1
அல்லன 1
அல்லனேல் 2
அல்லனோ 6
அல்லா 13
அல்லா-கால் 4
அல்லாக்கால் 4
அல்லாத 3
அல்லாதது 1
அல்லாதவர் 1
அல்லாதவர்க்கு 1
அல்லாதவரும் 1
அல்லாதார் 3
அல்லாதான் 1
அல்லாது 2
அல்லாதோன் 1
அல்லாந்தார் 1
அல்லாந்தான் 1
அல்லாந்து 5
அல்லாப்பின் 1
அல்லாமை 1
அல்லார் 19
அல்லார்க்கு 3
அல்லார்கண் 1
அல்லார்கண்ணும் 1
அல்லார்தம் 1
அல்லாரும் 2
அல்லாரை 4
அல்லால் 51
அல்லாவார் 1
அல்லான் 5
அல்லானும் 1
அல்லானை 1
அல்லி 10
அல்லியொடு 1
அல்லிரோ 2
அல்லில் 3
அல்லென் 2
அல்லெனோ 10
அல்லேம் 14
அல்லேன் 9
அல்லை 21
அல்லை-மன் 1
அல்லையால் 1
அல்லையோ 6
அல்லோர் 3
அல்லோர்க்கு 1
அல்லோள் 1
அல்வழி 2
அல 5
அலகா 1
அலகின் 2
அலகு 3
அலகை 3
அலகையா 1
அலங்கல் 18
அலங்கார 1
அலங்கிய 1
அலங்கு 39
அலங்குபடு 1
அலங்கும் 2
அலத்தல் 1
அலது 10
அலந்த 2
அலந்தலை 8
அலந்தவர்க்கு 2
அலந்தனர் 1
அலந்தனென் 2
அலந்தார்க்கு 1
அலந்தாரை 1
அலந்தாள் 1
அலந்து 2
அலந்தோர்க்கு 1
அலப்பிய 1
அலப்பென் 1
அலம் 4
அலம்வந்து 1
அலம்வரு 1
அலம்வரும் 2
அலமந்து 2
அலமர 2
அலமரல் 16
அலமரு 4
அலமருப 1
அலமரும் 22
அலமலக்கு-உறுமே 1
அலர் 124
அலர்க 3
அலர்தரு 1
அலர்ந்த 5
அலர்ந்தன்று 1
அலர்ந்தன்று-மன்னே 1
அலர்ந்து 4
அலர்மகளை 1
அலர்வது 1
அலர 3
அலரி 27
அலரியொடு 1
அலரின் 5
அலரும் 5
அலரே 12
அலவ 2
அலவலை 3
அலவலைத்து 1
அலவலையும் 1
அலவன் 30
அலவனும் 1
அலவனை 1
அலவனையும் 1
அலவனொடு 2
அலவு-உற்று 3
அலவு-உற 1
அலவுறினும் 1
அலள் 1
அலற்றும் 1
அலற 18
அலறவும் 1
அலறி 3
அலறிய 2
அலறினால் 1
அலறு 1
அலறும் 1
அலன் 1
அலாம் 1
அலார்க்கு 1
அலால் 1
அலி 1
அலேன் 1
அலை 34
அலைக்கு 2
அலைக்குந்து 1
அலைக்கும் 33
அலைக்கும்-காலையும் 1
அலைக்குமே 1
அலைத்த 13
அலைத்த-கால் 1
அலைத்ததற்கு 1
அலைத்தரும் 1
அலைத்தரூஉம் 3
அலைத்தல் 1
அலைத்தலின் 3
அலைத்தன்றே 1
அலைத்தி 1
அலைத்தீவாயோ 1
அலைத்து 6
அலைப்ப 17
அலைப்பவும் 3
அலைப்பான் 1
அலைப்பானும் 1
அலைப்பினும் 1
அலைப்பேன் 1
அலைபுரியான் 1
அலைபெற்ற 1
அலைய 1
அலையல் 2
அலையா 2
அலையாமை 2
அலையில் 1
அலையும் 1
அலைவாய் 2
அலைவு 1
அலைஇயர் 1
அவ்வது 1
அவ்வவ் 2
அவ்வவை 1
அவ்வளவு 1
அவ்வித்து 2
அவ்விய 1
அவ்வியம் 1
அவ்வியமும் 1
அவ்வும் 3
அவ்வே 5
அவட்கு 6
அவட்குஆயின் 1
அவட்கோ 1
அவண் 26
அவண்-நின்றும் 2
அவண 6
அவணது 3
அவணர் 2
அவணிர் 1
அவணை 1
அவத்தமே 1
அவம் 4
அவமதிப்பும் 1
அவர் 264
அவர்-தம் 1
அவர்-பால் 1
அவர்-வயின் 8
அவர்-உடை 1
அவர்_காண் 1
அவர்க்கு 17
அவர்க்குஆயினும் 1
அவர்க்கே 2
அவர்கண்ணும் 1
அவர 1
அவரவர் 8
அவரவர்க்கு 2
அவரின் 4
அவரினும் 2
அவருடன் 1
அவரும் 9
அவருள் 8
அவருள்ளும் 1
அவரே 6
அவரேயாய் 1
அவரை 37
அவரையும் 1
அவரையொடு 1
அவரொடு 7
அவரோ 12
அவரோடு 1
அவல் 17
அவல்-தொறும் 1
அவல்-தோறு 1
அவல 11
அவலம் 24
அவலமும் 2
அவலமொடு 4
அவலவும் 1
அவலாக 1
அவலும் 1
அவவு 3
அவள் 36
அவள்-வயின் 2
அவளும் 6
அவளே 2
அவளை 5
அவளொடு 2
அவற்கு 11
அவற்றிற்கும் 1
அவற்றின் 2
அவற்றினும் 1
அவற்று 4
அவற்றுள் 6
அவற்றை 4
அவற்றொடு 1
அவன் 191
அவன்-கண் 1
அவன்-நின்றும் 1
அவன்-வயின் 2
அவன்கண் 1
அவன்ஆயின் 1
அவனின் 1
அவனினும் 1
அவனும் 2
அவனே 7
அவனை 22
அவனொடு 14
அவா 22
அவா-உற்றனை 1
அவா-உற்று 1
அவாம் 2
அவாய் 3
அவாவினால் 1
அவாவினை 3
அவாவும் 1
அவாஅ 1
அவாஅம் 1
அவி 9
அவித்த 1
அவித்தன்றே 1
அவித்தான் 2
அவித்து 5
அவிதல் 1
அவிந்த 8
அவிந்தது 1
அவிந்தன்று 1
அவிந்தார் 1
அவிந்து 14
அவிப்ப 2
அவிப்பான் 1
அவிய 8
அவியன் 2
அவியா 4
அவியினும் 1
அவியும் 1
அவிர் 108
அவிர்-தொறும் 1
அவிர்ந்து 2
அவிர்பு 2
அவிர்வர 2
அவிர்வரும் 2
அவிர்வன 1
அவிழ் 96
அவிழ்க்கும் 2
அவிழ்த்த 3
அவிழ்த்தற்கு 1
அவிழ்ந்த 44
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்தனர் 1
அவிழ்ந்து 11
அவிழ்ப்ப 2
அவிழ்பு 2
அவிழ 20
அவிழவும் 1
அவிழா 3
அவிழின் 1
அவிழினாலே 1
அவிழினும் 1
அவிழும் 4
அவினி 10
அவுணர் 6
அவுணர்க்கும் 1
அவுணரும் 1
அவுணரை 1
அவை 86
அவை_களத்தானும் 1
அவை_அகம் 1
அவை_அவை 4
அவைக்கு 1
அவைப்படின் 2
அவைப்பு 2
அவைப்பு-உறு 1
அவையகத்து 2
அவையத்தார் 1
அவையத்து 12
அவையல் 1
அவையா 1
அவையிற்று 1
அவையும் 1
அவையுள் 11
அவையே 4
அழ 26
அழகா 2
அழகு 10
அழகுடையான் 1
அழகும் 4
அழகே 1
அழகொடு 1
அழல் 93
அழல 4
அழலால் 1
அழலும் 2
அழலே 1
அழவும் 1
அழன்ற 1
அழாஅ 1
அழாஅதீமோ 1
அழாஅம் 1
அழாஅல் 4
அழாஅற்கோ 1
அழி 88
அழி_தக்கன்றால் 1
அழி_தக்கன்றே 1
அழி_தக்காள் 1
அழி_தக 6
அழி_தகவு 1
அழிக்கல் 1
அழிக்குநரும் 1
அழிக்கும் 9
அழிகளின் 1
அழிசி 3
அழித்த 9
அழித்ததன் 1
அழித்தரும் 1
அழித்தல் 1
அழித்தலின் 2
அழித்தான் 3
அழித்து 20
அழித்துவிடும் 1
அழிதரு 2
அழிதல் 1
அழிதற்கு 1
அழிந்த 15
அழிந்தக்கடை 1
அழிந்தக்கண்ணும் 1
அழிந்தன்றோ 1
அழிந்தனள் 1
அழிந்தார் 3
அழிந்தாரொடு 1
அழிந்தாளை 1
அழிந்து 45
அழிந்தும் 1
அழிந்தோர் 2
அழிந்தோர்க்கு 1
அழிப்ப 2
அழிப்படுத்த 1
அழிப்பது 1
அழிப்பதூஉம் 1
அழிப்பவும் 1
அழிப்பினும் 1
அழிபவள் 1
அழிபு 4
அழிய 30
அழியரோ 1
அழியல் 2
அழியலள்-மன்னே 1
அழியா 3
அழியாத 1
அழியாது 2
அழியாமை 2
அழியினும் 2
அழியுநர் 1
அழியும் 6
அழியுமாம் 1
அழிவதின் 1
அழிவது 2
அழிவதூஉம் 1
அழிவந்த 1
அழிவர 1
அழிவலோ 1
அழிவாய் 1
அழிவிலர் 1
அழிவின் 1
அழிவின்கண் 2
அழிவினவை 1
அழிவினால் 1
அழிவு 13
அழிவு-உற்று 1
அழிவு-உற 1
அழிவுகொல்லோ 1
அழிவொடு 2
அழீஇ 4
அழு 3
அழுக்கற்று 1
அழுக்கறுப்பான் 2
அழுக்காற்றின் 2
அழுக்காறு 9
அழுக்கு 1
அழுகல் 1
அழுகி 1
அழுகை 2
அழுங்க 25
அழுங்கல் 29
அழுங்கலோ 1
அழுங்கா 1
அழுங்கார் 1
அழுங்கி 2
அழுங்கிய 2
அழுங்கின் 1
அழுங்கின்று 2
அழுங்கினன் 1
அழுங்கினனே 1
அழுங்குக 1
அழுங்குவர் 2
அழுங்குவல் 1
அழுத்த 1
அழுத்தம் 1
அழுத்தலின் 1
அழுத்தி 7
அழுத்திய 9
அழுத்தியாள் 1
அழுத 11
அழுதல் 5
அழுதலும் 1
அழுதன 1
அழுதனள் 5
அழுதனன் 1
அழுதனை 2
அழுதாள் 3
அழுது 6
அழுதேன் 1
அழுந்த 4
அழுந்தாதவனை 1
அழுந்திய 1
அழுந்து 3
அழுந்துபட்டு 2
அழுந்துபட 4
அழுந்துபடு 1
அழுந்தும் 1
அழுந்தூர் 1
அழுந்தை 1
அழுப 1
அழும் 2
அழும்பில் 2
அழும்பிலன் 1
அழுமே 4
அழுவ 1
அழுவத்தான் 1
அழுவத்து 21
அழுவதன்கண் 1
அழுவம் 11
அழுவேன் 1
அழுவோள் 1
அழூஉம் 4
அழைத்து-உழி 1
அழைப்ப 3
அழையேல் 1
அள் 3
அள்ளல் 20
அள்ளற்கு 1
அள்ளனை 1
அள்ளி 2
அள்ளிக்கொள்வு 1
அள்ளூர் 1
அளக்கர் 1
அளக்கவும் 1
அளக்கும் 3
அளகத்தின் 1
அளகம் 1
அளகின் 1
அளகு 1
அளத்தல் 1
அளத்தற்கு 1
அளந்ததூஉம் 1
அளந்தவர்-வயின் 1
அளந்தன 1
அளந்தான் 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


அரும்-குரைத்தே (3)

உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/5
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8

மேல்


அரும்-குரைய (3)

செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/8
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே – அகம் 239/11
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே – புறம் 201/20

மேல்


அரும்-குரையள் (5)

பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
பெறல் அரும்-குரையள் என்னாய் வைகலும் – அகம் 212/10
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16

மேல்


அரும்-குரையை (2)

அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/8

மேல்


அரும்_பெறல்_உலகத்து (1)

அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/23

மேல்


அரும்_பெறல்_உலகம் (1)

அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய – புறம் 62/18

மேல்


அரும்ப (5)

வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப/கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/7,8
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப/புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/1,2
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து – திணை50:22/3
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் – கைந்:25/2

மேல்


அரும்பி (3)

பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி – குறள்:123 3/1
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி
துன்பம் வளர வரும் – குறள்:123 3/1,2
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி – குறள்:123 7/1

மேல்


அரும்பிய (17)

ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று – மது 708
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் – நற் 94/6
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
ஐயள் அரும்பிய முலையள் – ஐங் 255/3
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/12
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/3
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/3

மேல்


அரும்பின் (2)

செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8

மேல்


அரும்பின (1)

மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின/நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/4,5

மேல்


அரும்பினவே (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே/புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/3,4
பொன் வீ மணி அரும்பினவே/என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/3,4

மேல்


அரும்பு (44)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு/இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 29,30
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண – நற் 267/1
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் – ஐங் 132/2
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி – ஐங் 454/2
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/18
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று – நாலடி:39 10/1
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் – நாலடி:40 10/3
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு – கார்40:8/4
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து – கார்40:25/1
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன – ஐந்50:9/3
ஓங்கு குருந்தோடு அரும்பு ஈன்று பாங்கர் – திணை50:13/1
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/3

மேல்


அரும்பும் (2)

உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1

மேல்


அரும்பே (1)

அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே – குறு 94/2

மேல்


அரும்பொடு (1)

பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி – அகம் 157/7

மேல்


அருமறை (1)

நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை/அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி மேல்


அருமன் (2)

மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/6
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – குறு 293/4

மேல்


அருமை (16)

அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப – நற் 165/6
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் – பரி 1/36
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள் – அகம் 258/3
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
பண் கொளற்கு அருமை நோக்கி – புறம் 307/13
அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் – நாலடி:17 4/3
அருமை அழித்த மகன் – நான்மணி:0/8
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள்:62 1/1
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
அருமை உடைய செயல் – குறள்:98 5/2
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – குறள்:115 2/1
ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை – சிறுபஞ்:73/2
பெருமை உடையதன் அருமை பழியார் – முது:3 3/1
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார் – முது:3 4/1
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் – ஏலாதி:60/2

மேல்


அருமைய (1)

கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25

மேல்


அருமையால் (1)

பூண்டான் கழித்தற்கு அருமையால் பூண்ட – நாலடி:6 6/2

மேல்


அருமையின் (4)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின்/நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 278,279
எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/7
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின்/கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று – அகம் 62/8,9

மேல்


அருமையுடைய (1)

அருமையுடைய பொருள் உடையார் தங்கண் – பழ:23/1

மேல்


அருவந்தை (1)

நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய – புறம் 385/10

மேல்


அருவாளர் (1)

தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 275

மேல்


அருவி (206)

இழுமென இழிதரும் அருவி/பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 316,317
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ – பொரு 235
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் – சிறு 90
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி/இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 87,88
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 241
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 97
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி/தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 55,56
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி/கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 554,555
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி/அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/2,3
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி/அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/2,3
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி – நற் 44/1
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/4
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/7
கண்ணீர் அருவி ஆக – நற் 88/8
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/2
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி/தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/6,7
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை – நற் 137/5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை – நற் 147/6
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/9
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 205/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி – நற் 213/1
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி/கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/8,9
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 399/1
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என அருவி/விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/2,3
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி/முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/1,2
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
அருவி மா மலை தத்த – குறு 94/6
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி/கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/1,2
அருவி வேங்கை பெரு மலை நாடற்கு – குறு 96/1
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 100/1
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி/நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – குறு 134/5,6
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி/கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/2,3
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி – குறு 271/1
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி/கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் – குறு 284/6,7
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/2
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/3
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி/தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/3,4
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி/மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/5,6
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி/கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை – குறு 372/4,5
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி/ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/1,2
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
வாழிய இலங்கும் அருவி/சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே – ஐங் 249/3,4
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
வாள் வனப்பு உற்ற அருவி/கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/3,4
கறங்கு இசை அருவி வீழும் – ஐங் 395/5
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/9
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/14
அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் – பதி 62/17
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி/முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/24,25
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 71/2
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/5
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி/இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 8/16
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர – பரி 11/23
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/103
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/3
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல – கலி 103/11
அமைவரல் அருவி ஆர்க்கும் – கலி 105/73
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும் – அகம் 28/4
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/3
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/3
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில் – அகம் 91/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன் – அகம் 118/1
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி/நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 162/23,24
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் – அகம் 168/8
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி/இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/2,3
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை – அகம் 241/8
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி/அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/10,11
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் – அகம் 302/4
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் – அகம் 308/4
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை – அகம் 356/18
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி/ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/12,13
அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/15
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/14
பாடு இன் அருவி சூடி – அகம் 378/23
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/9
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி/கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/4,5
ஒருசார் அருவி ஆர்ப்ப ஒருசார் – புறம் 115/1
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி/பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே – புறம் 124/4,5
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/8
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி/நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/9,10
கல் முழை அருவி பன் மலை நீந்தி – புறம் 147/1
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் – புறம் 152/11
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை – புறம் 168/1
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல – புறம் 198/1
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/14
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி/பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/23,24
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/22
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
இழுமென இழிதரும் அருவி/வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/33,34
கோதை அருவி குளிர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 1/1
ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 7/3
ஒழியாமை கண்டாலும் ஓங்கு அருவி நாட – நாலடி:8 9/3
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட – நாலடி:23 8/3
பொங்கு அருவி தாழும் புனல் வரை நல் நாட – நாலடி:24 1/3
வறந்தக்கால் போலுமே வால் அருவி நாட – நாலடி:24 2/3
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/2,3
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/2,3
பரப்பு எலாம் பொன் ஒழுகும் பாய் அருவி நாட – நாலடி:31 7/3
பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 3/3
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 4/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:37 9/3
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் – ஐந்50:12/2,3
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட – ஐந்50:13/3
பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு – ஐந்50:15/3
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி
மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை – ஐந்50:18/2,3
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
வானின் அருவி ததும்ப கவினிய – ஐந்70:2/2
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட – ஐந்70:7/3
தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி – ஐந்70:11/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – திணை50:7/2
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப – திணை50:30/1
மால் நீலம் மாண்ட துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி
மால் நீல மால் வரை நாட கேள் மா நீலம் – திணை150:6/1,2
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட – திணை150:11/1
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் – திணை150:19/1
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் – திணை150:79/3
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட – பழ:15/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி – பழ:69/3
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால் – பழ:87/3
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் – பழ:94/3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி
தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே – பழ:122/2,3
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே – பழ:125/3
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/2,3
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட – பழ:209/3
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட – பழ:243/3
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/3
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ – பழ:293/3
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/2,3
சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி
பாய் வரை நாட பரிசு அழிந்தாரொடு – பழ:350/2,3
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட – பழ:368/3
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் – கைந்:2/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் – கைந்:5/3

மேல்


அருவித்து (1)

இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/18

மேல்


அருவித்தே (3)

இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே/வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11

மேல்


அருவிய (11)

ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – பெரும் 500
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 57
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/9
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் – புறம் 148/1

மேல்


அருவியின் (16)

பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 374
கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல் – நற் 151/4
அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா – நற் 313/10
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு – குறு 371/3
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின்/ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 13/3,4
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின்/ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/8,9
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/17
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7

மேல்


அருவியும் (1)

வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும்/தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/1,2

மேல்


அருவியொடு (4)

இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52

மேல்


அருவியோடு (1)

இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25

மேல்


அருவினையும் (1)

அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 1/2

மேல்


அருவு (1)

ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட – நாலடி:17 1/3

மேல்


அருள் (86)

அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/8
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/2
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர – ஐங் 362/4
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை – ஐங் 479/3
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம் – கலி 15/9
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே – கலி 21/5
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/8
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் – கலி 65/17
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/28
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/43
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் – அகம் 75/1
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/6
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய – அகம் 235/16
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல – அகம் 305/9
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/2
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி – அகம் 355/13
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7
அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும் – புறம் 361/8
நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின் – புறம் 362/9
ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால் – நாலடி:2 10/1
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:10/3
சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து – ஐந்70:31/3
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் – ஐந்70:65/3
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து – திணை50:15/3
அருள் இல் மறவர் அதர் – திணை150:84/4
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் – திணை150:85/2
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த – திணை150:96/2
அடி நாயேன் பெற்ற அருள் – திணை150:134/4
அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – குறள்:18 6/1
அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம் – குறள்:25 1/1
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – குறள்:25 2/1
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த – குறள்:25 3/1
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – குறள்:25 4/1
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – குறள்:25 5/1
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி – குறள்:25 6/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – குறள்:25 8/1
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – குறள்:26 1/2
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – குறள்:26 2/1
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – குறள்:26 4/1
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி – குறள்:29 5/1
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் – குறள்:76 7/1
பொருள்பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் – குறள்:92 4/1
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – குறள்:94 8/1
ஊன் உண்டு உயிர்கட்கு அருள் உடையெம் என்பானும் – திரி:36/1
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் – திரி:90/3
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் – திரி:102/2
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை – பழ:141/1
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் – பழ:164/2
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/2
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும் – பழ:269/1
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் – சிறுபஞ்:104/3

மேல்


அருள்-உற்று (1)

என ஆங்கு பாட அருள்-உற்று/வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் – கலி மேல்


அருள்வர (1)

வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர/கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/5,6

மேல்


அருள (4)

பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள/மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் – நற் 312/4,5
பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ – கலி 61/19
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14

மேல்


அருளல் (5)

அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23

மேல்


அருளலின் (1)

கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4

மேல்


அருளலும் (1)

புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு – அகம் 108/1

மேல்


அருளா (4)

வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா/நாண் இலி நாட்டு மலை – கலி 42/17,18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட – கைந்:51/2

மேல்


அருளாதவர் (1)

தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று – கலி 128/1

மேல்


அருளாதான் (1)

அருளாதான் செய்யும் அறம் – குறள்:25 9/2

மேல்


அருளாது (8)

ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது/அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 67/2,3
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது/எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/19,20
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது/ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/5,6
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது/கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே – அகம் 356/16,17

மேல்


அருளாதோயே (1)

பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/5

மேல்


அருளாதோர் (1)

அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19

மேல்


அருளாம் (1)

ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3

மேல்


அருளாமை (1)

அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4

மேல்


அருளாய் (11)

அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய்/நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/6,7
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய்/இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/7,8
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/11
தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/3
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய – ஐங் 83/1
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின் – பதி 71/26
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/7
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1

மேல்


அருளார் (4)

தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார்/அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/1,2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் – குறு 211/2
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார்/சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் – அகம் 183/3,4

மேல்


அருளாள் (2)

அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/3

மேல்


அருளான் (8)

அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/48
அருளான் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 108/11
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் – அகம் 195/7
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/14
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான்/நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/6,7
கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து – ஐந்70:62/2
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான்
வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் – திணை150:85/2,3

மேல்


அருளான்-கொல்லோ (1)

அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் – நற் 228/5

மேல்


அருளி (26)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி/நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என – சிறு 13,14
வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி/இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 444,445
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி/நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/7,8
அருளி கூடும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 146/7
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி/வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/3,4
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து – நற் 181/7
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி/இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் – நற் 189/1,2
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி/நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 37/3,4
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி/கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/3,4
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி/மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 41/41,42
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
நீ அருளி நல்க பெறின் – கலி 116/12
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/19
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி/வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/26,27
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி/ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/6,7
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி/படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/1,2
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி/வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/4,5
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி/வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/6,7
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி/நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை – புறம் 366/19,20
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி/வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை – புறம் 385/4,5

மேல்


அருளிய (2)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/6
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய/பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய – அகம் 66/24,25

மேல்


அருளியவர் (1)

ஆடி_ஆடி அருளியவர்/ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி மேல்


அருளியும் (1)

அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும்/உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/8,9

மேல்


அருளியோர்க்கு (1)

அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1

மேல்


அருளியோனே (1)

உரை செல அருளியோனே/பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/29,30

மேல்


அருளில் (1)

அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம் – நான்மணி:5/3

மேல்


அருளிற்று (1)

அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/2

மேல்


அருளின் (2)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின்/மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை – பொரு 21,22
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் – நாலடி:33 1/1

மேல்


அருளின (1)

இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36

மேல்


அருளின-கொல் (2)

அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/35
அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/35

மேல்


அருளினள்-கொல்லோ (1)

அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ/எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது – நற் 53/2,3

மேல்


அருளினன் (1)

அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28

மேல்


அருளினால் (2)

நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால்/பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 103/4

மேல்


அருளினான் (1)

அருளினான் ஆகும் அறம் – சிறுபஞ்:33/4

மேல்


அருளினும் (1)

அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8

மேல்


அருளினை (7)

பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின் – நற் 233/4
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
அருளினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/19
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22
அருளினை நெஞ்சத்து அடைகொடாதானும் – திரி:89/1

மேல்


அருளீமோ (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ/பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி மேல்


அருளீயல் (1)

அருளீயல் வேண்டுவல் யான் – கலி 61/17

மேல்


அருளீயாய் (1)

சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய்
வித்தக பைம் பூண் நின் மார்பு – திணை50:42/3,4

மேல்


அருளுகம் (1)

அருளுகம் யாம் யாரேம் எல்லா தெருள – கலி 95/29

மேல்


அருளுடைமை (1)

அருளுடைமை கொல்லாமை ஐந்தடக்கல் வாய்மை – பழ:401/1

மேல்


அருளுடையீர் (1)

அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் – நாலடி:1 7/3

மேல்


அருளுதல் (1)

யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல்
பாண பரிந்து உரைக்க வேண்டுமோ மாண – ஐந்50:23/1,2

மேல்


அருளுதி (1)

ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/5

மேல்


அருளும் (7)

அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து – குறு 20/1
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ – பரி 1/41
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – பரி 5/80
அருளும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா – புறம் 5/5
அருளும் அவனை நகும் – நாலடி:28 3/4
அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று – நாலடி:39 10/1

மேல்


அருளும்-மார் (1)

அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5

மேல்


அருளுவார் (2)

வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார்/நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/18,19

மேல்


அருளே (3)

கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே – குறு 174/7
அருளே காதலர் என்றி நீயே – அகம் 53/16

மேல்


அருளொடும் (1)

அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம் – குறள்:76 5/1

மேல்


அரூஉம் (1)

துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15

மேல்


அரை (81)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை/செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 206,207
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 54
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை – பெரும் 148
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் – பெரும் 360
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை/பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – பெரும் 467,468
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 395
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் – நற் 3/2
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை/விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/2,3
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து – நற் 105/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/3
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் – நற் 307/7
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை – நற் 354/2
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/5
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
புல் அரை ஓமை நீடிய – ஐங் 316/4
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ – பதி 12/21
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/4
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் – அகம் 6/19
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/5
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு – அகம் 151/12
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/14
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/7
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து – அகம் 257/15
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/7
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த – அகம் 327/14
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை/புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/5,6
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் – அகம் 368/17
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/13
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/12
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை/மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் – புறம் 76/3,4
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
ஆர் இருள் அரை இரவில் – புறம் 229/2
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை/தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/9,10
வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை/நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/5,6
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை/முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/13,14
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை/துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/18,19
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை/புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/19,20
கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி – புறம் 400/12
அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் – நாலடி:29 1/1

மேல்


அரை-உற்று (1)

அரை-உற்று அமைந்த ஆரம் நீவி – அகம் 100/1

மேல்


அரைக்கால் (1)

புள் அரைக்கால் விற்பேம் எனல் – பழ:132/4

மேல்


அரைக்கு (2)

அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் – புறம் 378/17

மேல்


அரைக்குநர் (1)

அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர்/நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி மேல்


அரைச (2)

உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ – கலி 147/43
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று – கலி 147/44

மேல்


அரைசர் (1)

குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர்/ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/3,4

மேல்


அரைசனோடு (1)

அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4

மேல்


அரைசினும் (2)

அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3

மேல்


அரைசு (8)

அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/3
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் – புறம் 42/5
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் – சிறுபஞ்:56/3

மேல்


அரைநாள் (11)

அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும் – மது 649
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 75
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் – அகம் 112/4
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து – அகம் 198/4
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள்/நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த – அகம் 260/13,14
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள்/காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/11,12
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4

மேல்


அரைப்ப (1)

நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 553

மேல்


அரைப்பட்ட (1)

கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307

மேல்


அரைய (4)

திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/2
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1

மேல்


அரையத்து (2)

வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ – ஐங் 325/1
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/8

மேல்


அரையது (1)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது/வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/2,3

மேல்


அரோ (9)

கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ/மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41,42
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ/சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 33/25,26
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ/உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 107/25,26
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் – கலி 130/12
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15

மேல்


அல் (25)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/4
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/23
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி – அகம் 73/9
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் – அகம் 75/2
கேள் அல் கேளிர் கெழீஇயினர் ஒழுகவும் – அகம் 93/2
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் – அகம் 113/1
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே – அகம் 268/14
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/20
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே – புறம் 232/2
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் – திரி:72/2
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
நாவிற்கு நன்று அல் வசை – சிறுபஞ்:9/4
வழி படர் வாய்ப்ப வருந்தாமை வாய் அல்
குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட – சிறுபஞ்:102/1,2
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த – சிறுபஞ்:107/2

மேல்


அல்_அங்காடி (1)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544

மேல்


அல்கல் (18)

கேளாய் எல்ல தோழி அல்கல்/வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா – நற் 61/1,2
அளிதோ தானே தோழி அல்கல்/வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் – நற் 114/5,6
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல்/இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/6,7
கேட்டிசின் வாழி தோழி அல்கல்/பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய – குறு 30/1,2
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல்/புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு – பரி 65/2
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
அல்கல் கனவு-கொல் நீ கண்டது – கலி 90/21
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல்/கனவினால் சென்றேன் கலி கெழு கூடல் – கலி 95/14
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல்/பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் – அகம் 26/5,6
நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல்/புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் – அகம் 74/14,15
அருளான் வாழி தோழி அல்கல்/விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/11,12
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – அகம் 129/10
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல்/அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/10,11
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல்/வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ – அகம் 248/1,2
இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா – ஐந்50:40/1

மேல்


அல்கலர் (1)

அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/9

மேல்


அல்கலும் (21)

அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 443
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும்/பெரும வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார் – நற் 269/6,7
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும்/ஆரல் அருந்த வயிற்ற – குறு 114/3,4
நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும்/தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/4,5
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/2
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும்/அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/1,2
சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும்/நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/16,17
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும்/இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/13,14
அல்கலும் சூழ்ந்த வினை – கலி 115/21
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும்/அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/13,14
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும்/உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/7,8
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும்/இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/8,9
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும்/கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/1,2
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும்/ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு – அகம் 138/12,13
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும்/இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/1,2
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும்/பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/11,12
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும்/பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/3,4
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும்/அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/1,2
பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும்/குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/3,4
நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும்/தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/24,25

மேல்


அல்கவும் (1)

கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும்/வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/1,2

மேல்


அல்கி (19)

களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி/இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி – பொரு 49,50
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி/அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 176,177
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி/கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 158,159
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி/வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை – நற் 181/2,3
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி/செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/3,4
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த – குறு 283/6
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 9/32
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி/மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/13,14
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி/வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/10,11
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் – அகம் 304/18
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/20
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி/ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது – புறம் 240/9,10
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் – ஐந்70:34/1,2

மேல்


அல்கிய (5)

ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் – நற் 131/1
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/3
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/3
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/2

மேல்


அல்கியும் (2)

கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும்/தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/1,2
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும்/வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/1,2

மேல்


அல்கியேமே (1)

அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12

மேல்


அல்கின்றன்றே (1)

பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே/இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/3,4

மேல்


அல்கினம் (1)

பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/10

மேல்


அல்கினர் (1)

எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/6

மேல்


அல்கினும் (1)

மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2

மேல்


அல்கினை (2)

கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே – நற் 232/9
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22

மேல்


அல்கு (29)

அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் – நற் 44/8
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/2
ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட – நற் 346/5
வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/7
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/11
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/9
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி – ஆசாரக்:9/2
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/3

மேல்


அல்கு-உறு (5)

அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது – அகம் 290/5

மேல்


அல்கு-உறு-காலை (1)

அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை/தாழை தளர தூக்கி மாலை – அகம் 40/5,6

மேல்


அல்கு_இரை (4)

வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19

மேல்


அல்குநர் (1)

அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11

மேல்


அல்கும் (15)

அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும்/ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/5,6
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும்/புறவினதுவே பொய்யா யாணர் – நற் 142/7,8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும்/அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/7,8
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும்/கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/2,3
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும்/மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/2,3
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/33
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும்/கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/4,5
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும்/சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/19,20
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும்/புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/1,2

மேல்


அல்குல் (105)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல்/கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 16,17
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல்/மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 146,147
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல்/இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 39,40
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல்/ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 244,245
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 329
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல்/அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 145,146
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
பாசிழை பகட்டு அல்குல்/தூசு உடை துகிர் மேனி – பட் 147,148
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல்/திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/2,3
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல்/மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/4,5
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல்/தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என் – நற் 245/5,6
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய – நற் 307/4
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – குறு 125/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல்/அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/5,6
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை – குறு 274/7
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல்/திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/5,6
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
திதலை அல்குல் நின் மகள் – ஐங் 29/4
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் – ஐங் 72/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்/நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/2,3
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்/கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/3,4
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல்/காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/3,4
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல்/இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/1,2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல்/சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/1,2
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/7
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல்/கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 14/5,6
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் – கலி 80/21
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல்/புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 125/17,18
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல்/ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/19,20
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/21
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்/மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/19,20
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட – அகம் 157/1
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல்/பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/6,7
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/2
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல்/ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/3,4
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்/நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/15,16
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/3
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய – அகம் 383/8
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல்/அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/7,8
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/7
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல்/மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/1,2
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல்/ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/2,3
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல்/சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் – புறம் 166/15,16
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல்/தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/3,4
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல்/செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/2,3
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல்/ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ – புறம் 353/2,3
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
புனை பூம் தழை அல்குல் பொன் அன்னாய் சாரல் – ஐந்50:14/1
பாரித்த அல்குல் பணைத்தோளார் சேரியுள் – திணை50:34/3
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் – திணை50:45/2
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/2
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் – பழ:109/2
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் – பழ:364/3

மேல்


அல்குலாய் (4)

வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய்/கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு – கலி 13/1
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய்
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு – திணை150:96/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3

மேல்


அல்குலார் (2)

பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி – பழ:398/2
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி – சிறுபஞ்:16/2

மேல்


அல்குலாள் (1)

ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16

மேல்


அல்குலும் (4)

திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி – நற் 84/2
மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை – பரி 13/55
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும்/வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட – அகம் 119/1,2
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5

மேல்


அல்குவது (1)

அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12

மேல்


அல்குவர்கொல் (2)

நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:15/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/2

மேல்


அல்குவர (1)

வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர/வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/10,11

மேல்


அல்குற்கு (1)

திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4

மேல்


அல்ல (66)

கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/7
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/8
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல/நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/79
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும் – கலி 6/8
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் – கலி 39/15
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல/என் உழுவாய் நீ மற்று இனி – கலி 86/26
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர் – புறம் 106/1
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/5
சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று – புறம் 161/10
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல/சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் – புறம் 380/11,12
நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் – நாலடி:7 4/1
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது – நாலடி:8 2/1
மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து – நாலடி:14 1/2
விச்சை மற்று அல்ல பிற – நாலடி:14 4/4
நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த – நாலடி:18 1/2
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/2
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் – நாலடி:38 1/2
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் – நான்மணி:8/3
மக்கள் பேறு அல்ல பிற – குறள்:7 1/2
அணி அல்ல மற்று பிற – குறள்:10 5/2
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து – குறள்:12 5/1
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – குறள்:12 6/2
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் – குறள்:15 10/1
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து – குறள்:16 7/1
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று – குறள்:16 7/2
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – குறள்:18 3/1
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் – குறள்:19 1/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – குறள்:29 9/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல
மற்றைய தேற்றாதவர் – குறள்:29 9/1,2
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – குறள்:30 9/1
கோடியும் அல்ல பல – குறள்:34 7/2
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – குறள்:38 6/1
மாடு அல்ல மற்றையவை – குறள்:40 10/2
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – குறள்:47 6/1
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் – குறள்:70 10/1
நாடு என்ப நாடா வளத்தன நாடு அல்ல
நாட வளம் தரும் நாடு – குறள்:74 9/1,2
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல
துய்க்க துவர பசித்து – குறள்:95 4/1,2
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு – குறள்:97 2/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – குறள்:102 2/1,2
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் – திரி:9/3
தெரியாது உரைக்கும் வெகுள்வும் பொருள் அல்ல
காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் – திரி:93/2,3
பொய்யாக தம்மை பொருள் அல்ல கூறுபவேல் – பழ:44/2
தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல
செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து – பழ:95/1,2
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் – பழ:149/3
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் – பழ:222/3
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும் – பழ:224/1
தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன் – பழ:234/1
வடு அல்ல செய்தலே வேண்டும் நெடு வரை – பழ:394/2
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:35/3
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் – ஏலாதி:27/3
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல எண்ணோடு – ஏலாதி:74/3

மேல்


அல்ல-மன் (2)

அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9

மேல்


அல்லதன்கண் (1)

கை அல்லதன்கண் செயல் – குறள்:84 2/2

மேல்


அல்லது (124)

அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும் – பொரு 94
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் – பெரும் 452
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது/ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 106,107
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 231
ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426
நாடி நட்பின் அல்லது/நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/8,9
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது/மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/8,9
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே – நற் 216/11
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது/அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/3,4
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே – குறு 152/3
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா – குறு 263/3
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது/களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/7,8
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின் – குறு 366/1
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின் – குறு 368/3
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/4
சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது/பூசல் அறியா நன் நாட்டு – பதி 27/14,15
செம் நீர் பூசல் அல்லது/வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/13,14
அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது/தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி – பதி 42/5,6
கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் – பதி 44/5
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது/முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய – பதி 53/11,12
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது/உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/6,7
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே – பதி 63/1
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/5
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது/உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/5,6
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது/வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/8,9
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/2
பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு – பதி 73/2
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது/மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/16,17
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர் – பதி 91/2
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர் – பரி 5/77
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது/குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 32/2,3
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது/கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 6/10,11
கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது/கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 37/4
பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/33
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 110/18
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா – கலி 129/5
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது/வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/8,9
குறுநீர் கன்னல் எண்ணுநர் அல்லது/கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/6,7
இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் – அகம் 75/15
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் – அகம் 104/4
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – அகம் 170/3
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது/வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/1,2
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த – அகம் 384/3
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/9
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது/பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/14,15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா – புறம் 16/15
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது/பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/8,9
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் – புறம் 20/11
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது/பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/14,15
பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/5
பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே – புறம் 31/6
காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/18
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது/பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/6,7
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே – புறம் 133/2
கொடை மடம்படுதல் அல்லது/படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/5,6
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/14
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும் – புறம் 216/1
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
பலகை அல்லது களத்து ஒழியாதே – புறம் 282/9
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது/ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/15,16
கறை அடி யானைக்கு அல்லது/உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/5,6
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை – புறம் 335/3
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/6
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை – புறம் 335/8
கல்லே பரவின் அல்லது/நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/11,12
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே – புறம் 342/6
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/3
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது/ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை – புறம் 367/10,11
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது/தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என – புறம் 377/10,11
வந்த வைகல் அல்லது/சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/23,24
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது/செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/7,8
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர் – புறம் 390/5
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/9
தன்னையா தான் நோவின் அல்லது துன்னி – நாலடி:8 6/2
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு அல்லது வான் தோயும் – நாலடி:15 2/2
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது
நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதாம் தேரின் – நாலடி:18 7/1,2
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் – நாலடி:22 2/2
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய் – நாலடி:27 5/3
நின் அல்லது இல் என்று உரை – ஐந்70:58/4
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா – திணை150:15/2
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று – குறள்:11 8/1,2
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:24 1/1,2
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – குறள்:26 4/1
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள்:26 4/2
இடம் கண்ட பின் அல்லது – குறள்:50 1/2
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது
இல்லை நிலக்கு பொறை – குறள்:57 10/1,2
கண் அல்லது இல்லை பிற – குறள்:71 10/2
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் – குறள்:76 1/2
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – குறள்:80 5/1
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக – குறள்:96 1/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1
மடல் அல்லது இல்லை வலி – குறள்:114 1/2
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – குறள்:116 9/1
என் அல்லது இல்லை துணை – குறள்:117 8/2
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் – ஆசாரக்:35/3
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை – பழ:173/1
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு – பழ:257/3

மேல்


அல்லதை (21)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/11
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை/மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72,73
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை/ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 30/9,10
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/18,19
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை/என இவள் – கலி 5/7,8
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை/மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/15,16
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை/யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 15/8
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை/நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 131/32,33
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை/மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/22,23
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை/படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/8,9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை/உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/13,14
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை/நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே – புறம் 122/9,10
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை/உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/10,11

மேல்


அல்லம் (2)

ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து – நற் 159/9
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு – கலி 62/18

மேல்


அல்லமோ (11)

கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/15
தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் – புறம் 60/6

மேல்


அல்லர் (43)

வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/10
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர் – நற் 208/6
செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே – குறு 43/1
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே – குறு 102/4
மலை இடையிட்ட நாட்டரும் அல்லர்/மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/1,2
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர்/கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் – குறு 203/2,3
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர்/பலரே தெய்ய எம் மறையாதீமே – ஐங் 64/3,4
நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர்/வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே – ஐங் 461/4,5
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர்/முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/4,5
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின் – ஐங் 464/3
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் – கலி 11/20
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர்/நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 85/4
உறும் என கொள்குநர் அல்லர்/நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/13,14
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்-வயின் – அகம் 375/1
உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே – புறம் 100/9
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள – புறம் 124/3
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர்/இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/2,3
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர்/வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே – புறம் 207/5,6
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர்/அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/5,6
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர்/என் ஆவது-கொல் தானே தெண் நீர் – புறம் 351/7,8
அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும் – நாலடி:11 8/1
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து – நாலடி:19 1/2
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/3
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா – நாலடி:31 3/2
தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4
திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர்
குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக – கார்40:15/1,2
விலங்கல் விளங்கிழாய் செல்வாரோ அல்லர்
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு – ஐந்50:32/1,2
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – குறள்:15 3/1
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் – குறள்:88 10/1
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 6/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1
துன்னினார் அல்லர் பிறர் – பழ:66/4
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று – பழ:253/1
நிகராக சென்றாரும் அல்லர் இவர் திரை – பழ:307/2

மேல்


அல்லராய் (1)

மயரிகள் அல்லராய் மாண்புடையார் சேரும் – இனிய40:12/3

மேல்


அல்லரோ (1)

அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ/புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/3,4

மேல்


அல்லல் (46)

அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ – நற் 56/4
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று – நற் 200/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/5
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/2
அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/4
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/57
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 54/16
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70
நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/17
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
என் அல்லல் தீராய் எனின் – கலி 144/23
அல்லல் களைவார் இலேன் – கலி 144/54
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் – கலி 145/41
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/16
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி – புறம் 39/1
நீயே புறவின் அல்லல் அன்றியும் பிறவும் – புறம் 46/1
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப – புறம் 160/26
அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6
மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர – புறம் 174/9
அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/9
அல்லல் களைப எனின் – நாலடி:17 10/4
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:26 2/2
அல்லல் அடையப்பட்டார் – நாலடி:29 7/4
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – குறள்:25 5/1
அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு – குறள்:79 7/2
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது – குறள்:94 8/2
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – குறள்:116 10/1
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது – குறள்:131 1/2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – குறள்:131 3/1
தொழுது இருந்தக்கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல்
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் – பழ:29/2,3
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு – பழ:53/1

மேல்


அல்லல்கண் (1)

அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு – குறள்:80 8/2

மேல்


அல்லல்படுவான் (1)

அல்லல்படுவான் மலை – கலி 40/18

மேல்


அல்லலுள் (1)

அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10

மேல்


அல்லவர் (1)

கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் – குறள்:98 3/2

மேல்


அல்லவரை (2)

பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் – குறள்:76 1/1
தமர் அல்லவரை தலையளித்தக்கண்ணும் – பழ:144/1

மேல்


அல்லவற்றை (1)

பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் – குறள்:36 1/1

மேல்


அல்லவாம் (1)

பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல் – நாலடி:12 8/2

மேல்


அல்லவை (16)

அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம் கூற்றாமே – நான்மணி:82/3
அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே – இனிய40:21/2
ஆக்கம் அழியினும் அல்லவை கூறாத – இனிய40:28/3
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை – குறள்:10 6/1
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் – குறள்:17 4/1
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே – குறள்:19 2/1
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் – குறள்:25 6/2
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – குறள்:28 4/1
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – குறள்:39 4/1
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து – குறள்:56 1/2
காணேன் தவறு அல்லவை – குறள்:129 6/2
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் – திரி:99/3
அல்லவை நீங்கிவிடும் – பழ:159/4
அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் – பழ:290/1
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து – பழ:329/1

மேல்


அல்லவையுள் (1)

அல்லவையுள் தோன்றி அலவலைத்து வாழ்பவர் – பழ:326/1

மேல்


அல்லவோ (2)

பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/9
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ/நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி மேல்


அல்லள் (9)

இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது – நற் 6/6
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2
என்னொடு புரையுநள் அல்லள்/தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/2,3
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள்/யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 18/10
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/6
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள்/கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன் – புறம் 346/2,3
நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள் – முது:5 1/1

மேல்


அல்லளோ (4)

சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ/புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/14,15
கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ/என ஆங்கு – கலி 158/18

மேல்


அல்லற்பட்டு (1)

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – குறள்:56 5/1

மேல்


அல்லற்படுப்பதூஉம் (1)

அல்லற்படுப்பதூஉம் இல் – குறள்:46 10/2

மேல்


அல்லற்படுபவோ (1)

அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று – குறள்:63 6/1

மேல்


அல்லற்படுவது (1)

அல்லற்படுவது எவன் – குறள்:38 9/2

மேல்


அல்லன் (27)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177
முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன்/புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே – நற் 119/10,11
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் – குறு 284/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன்/பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/3,4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் – ஐங் 250/4
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி 41/29
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன்/தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36,37
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன்/கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன் – புறம் 45/1,2
கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன்/நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/2,3
ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21
செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன்/முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/5,6
பாரி ஒருவனும் அல்லன்/மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/3,4
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் – புறம் 125/14
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன்/பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என – புறம் 134/2,3
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன்/செலினே காணா வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/7,8
செலினே காணா வழியனும் அல்லன்/புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/8,9
சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் – முது:5 4/1
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன் – முது:5 5/1

மேல்


அல்லன்-கொல்லோ (1)

ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ/பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/12,13

மேல்


அல்லன்னே (1)

ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4

மேல்


அல்லன (1)

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28

மேல்


அல்லனேல் (2)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் – குறள்:39 6/1,2
செங்கோலன் அல்லனேல் செய்வது என் பொங்கு – பழ:391/2

மேல்


அல்லனோ (6)

பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே – ஐங் 18/4
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
வருந்துவேன் அல்லனோ யான் – கலி 107/28
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி – புறம் 19/7
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் – புறம் 220/5

மேல்


அல்லா (13)

நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை – நற் 46/10
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/2,3
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா
பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு – நான்மணி:80/3,4
செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/2,3
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா
மென்கண்ணன் ஆளான் அரசு – பழ:322/3,4
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் – சிறுபஞ்:75/2

மேல்


அல்லா-கால் (4)

ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால்/இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/12,13
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால்/அதனால் – கலி மேல்


அல்லாக்கால் (4)

கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால்
தோள் புடைக்கொள்ளா எழும் – நாலடி:32 2/3,4
செங்கோலன் அல்லாக்கால் சேர்ந்தாரும் எள்ளுவர் – பழ:248/2
அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால்
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/1,2
தன்னின் வலியானை தான் உடையன் அல்லாக்கால்
என்ன குறையன் இளையரால் மன்னும் – பழ:330/1,2

மேல்


அல்லாத (3)

சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/3
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார் – திணை150:88/1
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் – பழ:165/1

மேல்


அல்லாதது (1)

ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று – முது:5 3/1

மேல்


அல்லாதவர் (1)

தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் – ஆசாரக்:81/3

மேல்


அல்லாதவர்க்கு (1)

கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – குறள்:108 7/2

மேல்


அல்லாதவரும் (1)

அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும்
பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை – பழ:269/1,2

மேல்


அல்லாதார் (3)

வலவைகள் அல்லாதார் கால் ஆறு சென்று – நாலடி:27 8/1
உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார்
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து – ஆசாரக்:18/2,3
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு – பழ:268/1

மேல்


அல்லாதான் (1)

கற்றானும் கற்றார் வாய் கேட்டானும் அல்லாதான்
தெற்ற உணரான் பொருள்களை எற்றே – பழ:138/1,2

மேல்


அல்லாது (2)

கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது/நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/2,3

மேல்


அல்லாதோன் (1)

வாலியன் அல்லாதோன் தவம் செய்தல் பொய் – முது:7 10/1

மேல்


அல்லாந்தார் (1)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2

மேல்


அல்லாந்தான் (1)

அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21

மேல்


அல்லாந்து (5)

சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 143
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து/என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் – நற் 55/8,9
நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து/மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 32/15,16
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து/உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/12,13

மேல்


அல்லாப்பின் (1)

அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் – பழ:290/1

மேல்


அல்லாமை (1)

அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் – சிறுபஞ்:51/3

மேல்


அல்லார் (19)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் – நாலடி:7 4/1
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது – நாலடி:8 2/1
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் – நாலடி:23 1/2
பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார்
கருமங்கள் வேறுபடும் – நாலடி:24 6/3,4
செவ்வியர் அல்லார் செவி கொடுத்தும் கேட்கலார் – நாலடி:33 2/2
அல்லார் உவப்பது கேடு – நான்மணி:53/4
தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் – நான்மணி:91/4
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார்
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – குறள்:27 6/1,2
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய – குறள்:42 9/1
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – குறள்:72 10/2
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் – குறள்:83 2/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் – குறள்:98 3/2
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் – ஆசாரக்:98/2
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் – பழ:94/2
நிறை உள்ளர் அல்லார் நிமிர்ந்து பெருகல் – பழ:125/2
பொருள் அல்லார் கூறிய பொய் குறளை வேந்தன் – பழ:147/1
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே – சிறுபஞ்:54/3

மேல்


அல்லார்க்கு (3)

வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என் – குறள்:73 6/1
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – குறள்:92 8/1
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – குறள்:100 9/1

மேல்


அல்லார்கண் (1)

சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/3

மேல்


அல்லார்கண்ணும் (1)

துலை அல்லார்கண்ணும் கொளல் – குறள்:99 6/2

மேல்


அல்லார்தம் (1)

புல்லி கொளினும் பொருள் அல்லார்தம் கேண்மை – இனிய40:34/3

மேல்


அல்லாரும் (2)

உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1

மேல்


அல்லாரை (4)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
இன்னா செயினும் விடற்பாலர் அல்லாரை
பொன்னாக போற்றி கொளல்வேண்டும் பொன்னோடு – நாலடி:23 5/1,2
நல்லாரை நல்லவர் நாண் உவப்பர் அல்லாரை
அல்லார் உவப்பது கேடு – நான்மணி:53/3,4
வாய்ப்பு உடையாராகி வலவைகள் அல்லாரை
காப்பு அடைய கோடல் இனிது – இனிய40:6/3,4

மேல்


அல்லால் (51)

கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால்/சிறிதானும் நீர் நிறம் – பரி 14/10
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால்/இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 67/4
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால்/திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 109/21
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால்
எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் – நாலடி:3 1/3,4
தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் – நாலடி:7 9/3
வினைப்பயன் அல்லால் பிற – நாலடி:11 5/4
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று – நாலடி:12 10/1
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால்
உறு பயனோ இல்லை உயிர்க்கு – நாலடி:13 10/3,4
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் – நாலடி:14 10/3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் – நாலடி:20 5/2
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால்
முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் – நாலடி:31 3/3,4
உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால்
அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று – நாலடி:31 4/2,3
வழிபடுதல் வல்லுதல் அல்லால் பரிசு அழிந்து – நாலடி:31 9/2
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால்
நெடும் பணை போல் தோள் நேராள் நின்று – திணை150:12/3,4
கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால்
தொடாஅவால் என் தோழி தோள் – திணை150:14/3,4
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
மன கவலை மாற்றல் அரிது – குறள்:1 7/1,2
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – குறள்:1 8/1,2
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – குறள்:2 6/1
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால்
பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் – குறள்:24 3/1,2
வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – குறள்:24 5/2
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள்:38 7/1
உளர் என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவா – குறள்:41 6/1
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள்:50 7/1
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – குறள்:52 5/1
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – குறள்:77 2/2
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் – குறள்:110 5/1
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை – குறள்:119 8/1
இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் – ஆசாரக்:21/2
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:34/2
மேனி அல்லால் பிற – ஆசாரக்:77/3
தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால்
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே – பழ:35/1,2
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால்
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் – பழ:43/1,2
தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து – பழ:147/2
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா – பழ:150/2
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால்
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் – பழ:169/2,3
பொறி பட்டவாறு அல்லால் பூணாது என்று எண்ணி – பழ:220/3
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை – பழ:257/1
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை – பழ:277/3
ஒளியாரை மீதூர்ந்து ஒழுகுவது அல்லால்
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் – பழ:287/1,2
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால்
வாழைக்காய் உப்பு உறைத்தல் இல் – பழ:338/3,4
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா – பழ:373/1
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால்
ஒடி எறிய தீரா பகை – பழ:387/3,4
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் – பழ:393/2

மேல்


அல்லாவார் (1)

ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் – குறள்:60 3/1

மேல்


அல்லான் (5)

மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
வாளை மீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆள் அல்லான்
செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின் – திரி:7/1,2
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை – பழ:200/3
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் – பழ:396/2

மேல்


அல்லானும் (1)

உற்றானும் அல்லானும் ஐந்தும் உணர்வான் நாள் – சிறுபஞ்:42/3

மேல்


அல்லானை (1)

வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் – சிறுபஞ்:11/2

மேல்


அல்லி (10)

மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி 1/38
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/78
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/12
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/17
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5
அல்லி உணவின் மனைவியொடு இனியே – புறம் 250/5
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13

மேல்


அல்லியொடு (1)

நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5

மேல்


அல்லிரோ (2)

அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் என – அகம் 239/12

மேல்


அல்லில் (3)

நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில்/துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/5,6
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு – கைந்:11/4

மேல்


அல்லென் (2)

உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/11

மேல்


அல்லெனோ (10)

உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய – நற் 3/7
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/5
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி – குறு 99/1
நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/2
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே – குறு 99/3
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த – அகம் 22/19
கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது – அகம் 342/3

மேல்


அல்லேம் (14)

தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/6
கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும – குறு 244/3
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 80/1
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் – ஐங் 135/1
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ – ஐங் 240/1
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு – ஐங் 480/1
உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/7
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/18
செல்வேம் அல்லேம் என்னார் கல்லென் – புறம் 31/11
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே – புறம் 126/5
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/10
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – குறள்:121 9/1

மேல்


அல்லேன் (9)

பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன்/கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/2,3
ஒன்றேன் அல்லேன் ஒன்றுவென் குன்றத்து – குறு 208/1
உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 66/1
நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன்/தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/4,5
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்-வயின் – பதி 74/23
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன்/என ஆங்கு – பரி 208/7
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன்/நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/13,14
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன்/என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/2,3

மேல்


அல்லை (21)

துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை/நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/9,10
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/9
யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை – நற் 395/2
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/4
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே – ஐங் 233/1
நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ – ஐங் 480/2
மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/6
ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் – கலி 108/12
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை/பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 7/6
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/20
நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர – அகம் 73/6
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக – புறம் 44/13
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை/புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/1,2
அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/9
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
எண்ணாது இருக்குவை அல்லை/என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/5,6
வேறு அல்லை பாண வியல் ஊரன் வாய்மொழியை – ஐந்50:21/3
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் – திணை150:108/1
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும் – குறள்:123 1/1

மேல்


அல்லை-மன் (1)

பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3

மேல்


அல்லையால் (1)

வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10

மேல்


அல்லையோ (6)

விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ/கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/21,22
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ/நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 33/20
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/16
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27

மேல்


அல்லோர் (3)

வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/39
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/40
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12

மேல்


அல்லோர்க்கு (1)

நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14

மேல்


அல்லோள் (1)

எளியள் அல்லோள் கருதி – அகம் 212/22

மேல்


அல்வழி (2)

நெஞ்சம் துணை அல்வழி – குறள்:130 9/2
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – குறள்:130 10/2

மேல்


அல (5)

ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 12/37
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
ஒருத்தி யான் ஒன்று அல பல் பகை என்னை – திணை150:121/1

மேல்


அலகா (1)

வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – நாலடி:3 2/1

மேல்


அலகின் (2)

அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து – புறம் 399/25

மேல்


அலகு (3)

அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது – நாலடி:14 10/1
அலகு உடை நீழலவர் – குறள்:104 4/2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

மேல்


அலகை (3)

அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 234
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8

மேல்


அலகையா (1)

அலகையா வைக்கப்படும் – குறள்:85 10/2

மேல்


அலங்கல் (18)

வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை – குறு 76/3
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/3
அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி – பதி 31/9
சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/13
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல்/நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/19,20
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/18
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10

மேல்


அலங்கார (1)

அலங்கார நல்லார்க்கு அறை – திணை150:127/4

மேல்


அலங்கிய (1)

அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/36

மேல்


அலங்கு (39)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 161
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/5
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/15
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/14
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய – அகம் 272/17
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/13
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
அலங்கு கதிர் கனலி நால்-வயின் தோன்றினும் – புறம் 35/6
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி – புறம் 375/1
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4

மேல்


அலங்குபடு (1)

அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11

மேல்


அலங்கும் (2)

அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21

மேல்


அலத்தல் (1)

அலத்தல் காலை ஆயினும் – புறம் 103/11

மேல்


அலது (10)

தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/6
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – பரி 3/46
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/9
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் – புறம் 196/13
நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து – ஐந்70:6/3

மேல்


அலந்த (2)

மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த/ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி – அகம் 222/9,10
மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் – ஏலாதி:56/3

மேல்


அலந்தலை (8)

அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி – அகம் 111/5
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் – அகம் 187/11
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/9
அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11

மேல்


அலந்தவர்க்கு (2)

ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல் – கலி 133/6
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15

மேல்


அலந்தனர் (1)

அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/8

மேல்


அலந்தனென் (2)

அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/5
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/15

மேல்


அலந்தார்க்கு (1)

அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும் – திரி:41/1

மேல்


அலந்தாரை (1)

அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – குறள்:131 3/1

மேல்


அலந்தாள் (1)

காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண – கலி 145/11

மேல்


அலந்து (2)

கடி கயம் பாயும் அலந்து/ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 128/10

மேல்


அலந்தோர்க்கு (1)

அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271

மேல்


அலப்பிய (1)

அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7

மேல்


அலப்பென் (1)

அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6

மேல்


அலம் (4)

அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை – நற் 394/2
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/12
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி – அகம் 319/2

மேல்


அலம்வந்து (1)

மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3

மேல்


அலம்வரு (1)

இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/19

மேல்


அலம்வரும் (2)

குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
வெறியோடு அலம்வரும் யாய் – ஐந்50:20/4

மேல்


அலமந்து (2)

அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து/நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/15,16

மேல்


அலமர (2)

உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர/சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் – அகம் 199/4,5
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7

மேல்


அலமரல் (16)

உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 137
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/3
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/6
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/21
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி – கலி 126/20
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/3
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/5
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் – அகம் 233/1
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/8
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் – புறம் 44/5

மேல்


அலமரு (4)

ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் – நற் 83/8
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/5

மேல்


அலமருப (1)

கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண் – கள40:29/3

மேல்


அலமரும் (22)

ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே – மலை 119
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன் – ஐங் 18/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும்/புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 162/11
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – அகம் 203/17
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/11
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/11
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும்/ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/26,27
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் – புறம் 361/2
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/20
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் – ஐந்70:15/3
நீரோடு அலமரும் கண் – ஐந்70:15/4

மேல்


அலமலக்கு-உறுமே (1)

அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/5

மேல்


அலர் (124)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து – நற் 14/6
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி – நற் 36/6
அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால் – நற் 72/9
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/7
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ – நற் 249/10
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு – நற் 263/3
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே – குறு 97/4
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/2
ஊஉர் அலர் எழ சேரி கல்லென – குறு 262/1
அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல் – குறு 311/1
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே – குறு 320/8
அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் – குறு 340/4
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர்/புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/5,6
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/2
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/5
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ – ஐங் 372/3
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே – ஐங் 483/1
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/44
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் – கலி 78/17
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/27
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/75
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி – கலி 132/23
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/6
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/12
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/8
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/12
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/4
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/9
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர்/பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/6,7
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/7
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/2
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/11
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர்
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/2,3
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய – திணை150:37/3
பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா – திணை150:41/2
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – குறள்:115 1/1
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் – குறள்:115 2/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – குறள்:115 6/1
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – குறள்:115 9/1
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து – பழ:59/3
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3
சாலவும் தூற்றும் அலர் – கைந்:44/4

மேல்


அலர்க (3)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16

மேல்


அலர்தரு (1)

ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31

மேல்


அலர்ந்த (5)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/7
தெருமரல் கைவிட்டு இருக்கோ அலர்ந்த/விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 238/17,18

மேல்


அலர்ந்தன்று (1)

களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் – அகம் 325/4

மேல்


அலர்ந்தன்று-மன்னே (1)

முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே/துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/4,5

மேல்


அலர்ந்து (4)

அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து/நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/9,10
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105

மேல்


அலர்மகளை (1)

அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் – சிறுபஞ்:105/3

மேல்


அலர்வது (1)

அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2

மேல்


அலர (3)

கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல – திணை50:16/1,2
குருந்து அலர
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர – கைந்:29/1,2

மேல்


அலரி (27)

அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி/அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 117,118
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி/கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/2,3
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் – நற் 244/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி/கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/2,3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி/நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/3,4
கான முல்லை கய வாய் அலரி/பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/3,4
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி/தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/1,2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி/மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/5,6
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி/அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 86/15,16
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி/செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/4,5
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி/வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/11,12
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி/சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/4,5
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் – நாலடி:20 9/1,2

மேல்


அலரியொடு (1)

எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2

மேல்


அலரின் (5)

அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் – அகம் 69/19
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2

மேல்


அலரும் (5)

அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று – ஐங் 236/1
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் – கலி 118/22
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
விழித்து அலரும் நெய்தல் துறைவ உரையார் – பழ:182/3
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/3

மேல்


அலரே (12)

அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
மடலே காமம் தந்தது அலரே/மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/1,2
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே/வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/4,5
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே/கூகை கோழி வாகை பறந்தலை – குறு 393/2,3
ஆடினை என்ப புனலே அலரே/மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந – ஐங் 71/3,4
குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே/குரவ நீள் சினை உறையும் – ஐங் 369/3,4
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே/கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/12,13
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே/அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 45/8,9
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே/பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/2,3
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே/காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/7,8
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே/வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/3,4

மேல்


அலவ (2)

சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் – அகம் 170/8
கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம் – ஐந்50:42/1

மேல்


அலவலை (3)

அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/6
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/3
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் – சிறுபஞ்:51/3

மேல்


அலவலைத்து (1)

அல்லவையுள் தோன்றி அலவலைத்து வாழ்பவர் – பழ:326/1

மேல்


அலவலையும் (1)

அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் – திரி:99/3

மேல்


அலவன் (30)

அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி – நற் 11/7
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/6
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி – ஐங் 197/1
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/18
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் – ஐந்70:62/1
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு – ஐந்70:67/2
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப – திணை50:48/2
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே – திணை150:60/2
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் – கைந்:53/1

மேல்


அலவனும் (1)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3

மேல்


அலவனை (1)

அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/3

மேல்


அலவனையும் (1)

தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா – திணை150:40/1

மேல்


அலவனொடு (2)

அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23

மேல்


அலவு-உற்று (3)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று/எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி – குறி 7,8
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று/வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி மேல்


அலவு-உற (1)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2

மேல்


அலவுறினும் (1)

ஆள்தகை மன்னரை சேர்ந்தார் தாம் அலவுறினும்
ஆண்டு ஒன்று வேண்டுதும் என்பது உரையற்க – பழ:178/1,2

மேல்


அலள் (1)

யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18

மேல்


அலற்றும் (1)

மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும்
சிறுவன் உடையேன் துணை – ஐந்70:55/3,4

மேல்


அலற (18)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற/செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/4,5
கடாஅ யானை கண நிரை அலற/வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/12,13
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற/எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/4,5
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற/அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/11,12
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற/நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/17,18
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற/களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து – அகம் 83/3,4
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற/தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/6,7
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற/கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/18,19
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/16
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் – நாலடி:2 10/3
கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/1,2
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற
சென்றான் எனப்படுதலால் – நாலடி:3 9/3,4
இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும் – கைந்:58/2

மேல்


அலறவும் (1)

பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/6

மேல்


அலறி (3)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி/உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/17,18
திரை அலறி பேர தெழியா திரியா – திணை150:60/1

மேல்


அலறிய (2)

அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய/கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/10,11

மேல்


அலறினால் (1)

அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் – ஏலாதி:37/1

மேல்


அலறு (1)

அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2

மேல்


அலறும் (1)

கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3

மேல்


அலன் (1)

கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10

மேல்


அலாம் (1)

வலி அலாம் தாக்கு வலிது – பழ:157/4

மேல்


அலார்க்கு (1)

தன் நலம் என் அலார்க்கு ஈயான் எழு பாண – திணை50:34/2

மேல்


அலால் (1)

உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1

மேல்


அலி (1)

அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/4

மேல்


அலேன் (1)

தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17

மேல்


அலை (34)

அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 146
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ – நற் 65/3
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நீர் அலை தோற்றம் போல – நற் 195/8
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/9
நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா – நற் 398/3
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
வெள் வீ தாழை திரை அலை/நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/4,5
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/23
பனி அலை கலங்கிய நெஞ்சமொடு – அகம் 183/14
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/6
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 7/3
அலையும் அலை போயிற்று இன்று – ஐந்70:3/4
குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப – ஐந்70:28/1
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு – குறள்:56 1/1
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/3
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் – ஏலாதி:12/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2

மேல்


அலைக்கு (2)

புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய் – கள40:21/2

மேல்


அலைக்குந்து (1)

கானல் புன்னை சினை அலைக்குந்து/கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/15,16

மேல்


அலைக்கும் (33)

பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/7
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/5
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை – குறு 262/2
இன்னா வாடையும் அலைக்கும்/என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/4,5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு – அகம் 66/21
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை – அகம் 77/14
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/6
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – அகம் 255/15
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் – புறம் 384/5
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும்/கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் – புறம் 387/33,34
கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை – நாலடி:5 7/2
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:13 8/3
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/2
முல்லை அலைக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும் – நாலடி:29 7/3
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:40 1/3
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி – ஐந்50:34/2
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் – ஐந்70:21/3
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து – ஐந்70:27/3
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/2
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும்
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் – ஐந்70:30/1,2
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும்
கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு – குறள்:74 5/1,2
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் – திரி:50/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1

மேல்


அலைக்கும்-காலையும் (1)

தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4

மேல்


அலைக்குமே (1)

ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே/கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி மேல்


அலைத்த (13)

பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 497
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/7
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த/சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/4,5
கல் அலைத்த தோள் – பதி 70/4
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10

மேல்


அலைத்த-கால் (1)

இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால்/உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி மேல்


அலைத்ததற்கு (1)

கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63

மேல்


அலைத்தரும் (1)

இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20

மேல்


அலைத்தரூஉம் (3)

நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம்/போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/17,18
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம்/என ஆங்கு – கலி மேல்


அலைத்தல் (1)

கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/12

மேல்


அலைத்தலின் (3)

பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10

மேல்


அலைத்தன்றே (1)

சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே – பதி 16/20

மேல்


அலைத்தி (1)

முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13

மேல்


அலைத்தீவாயோ (1)

வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ/இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி மேல்


அலைத்து (6)

கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் – புறம் 115/4
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
அலைத்து பால் பெய்துவிடல் – பழ:212/4

மேல்


அலைப்ப (17)

அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப/அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/4,5
வேறு புல வாடை அலைப்ப/துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/9,10
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப/கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/7,8
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப/வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/6,7
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப/பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/2,3
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப/கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/20,21
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப/மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 162/8
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப/இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/3,4
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப/வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/14,15
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப/வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/23,24

மேல்


அலைப்பவும் (3)

புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும்/உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 10,11
அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும்/உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/9,10

மேல்


அலைப்பான் (1)

அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் – நான்மணி:100/1

மேல்


அலைப்பானும் (1)

ஆற்றானை ஆற்று என்று அலைப்பானும் அன்பு இன்றி – திரி:45/1

மேல்


அலைப்பினும் (1)

அலைப்பினும் அன்னே என்று ஓடும் சிலைப்பினும் – நான்மணி:23/2

மேல்


அலைப்பேன் (1)

ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19

மேல்


அலைபுரியான் (1)

அலைபுரியான் வஞ்சியான் யாதும் நிலை திரியான் – ஏலாதி:2/2

மேல்


அலைபெற்ற (1)

ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் – கலி 5/12

மேல்


அலைய (1)

சுட்டி அலைய வரும் – கைந்:39/4

மேல்


அலையல் (2)

அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6

மேல்


அலையா (2)

அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/8

மேல்


அலையாமை (2)

ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே – இனிய40:28/1
அலையாமை ஐயப்படாமை நிலையாமை – ஏலாதி:40/2

மேல்


அலையில் (1)

வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86

மேல்


அலையும் (1)

அலையும் அலை போயிற்று இன்று – ஐந்70:3/4

மேல்


அலைவாய் (2)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய்/செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/20,21

மேல்


அலைவு (1)

அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் – ஐந்70:24/3

மேல்


அலைஇயர் (1)

தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13

மேல்


அவ்வது (1)

அவ்வது உறைவது அறிவு – குறள்:43 6/2

மேல்


அவ்வவ் (2)

அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வவ்
தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் – ஆசாரக்:81/2,3

மேல்


அவ்வவை (1)

அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69

மேல்


அவ்வளவு (1)

அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13

மேல்


அவ்வித்து (2)

அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே – இனிய40:36/1
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் – குறள்:17 7/1

மேல்


அவ்விய (1)

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் – குறள்:17 9/1

மேல்


அவ்வியம் (1)

அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:33 2/1

மேல்


அவ்வியமும் (1)

அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து – பழ:323/2

மேல்


அவ்வும் (3)

அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் – பரி 2/58
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17

மேல்


அவ்வே (5)

என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே/பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/3,4

மேல்


அவட்கு (6)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
நீயும் அவட்கு துணை – பரி 24/45
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
கூர்ந்த பசலை அவட்கு – கார்40:25/4
வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு – குறள்:112 3/2

மேல்


அவட்குஆயின் (1)

அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது – திணை150:8/1

மேல்


அவட்கோ (1)

போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3

மேல்


அவண் (26)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் – நற் 148/2
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/6
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/11
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை – ஐங் 269/3
அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண்/மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 24/32
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை – அகம் 37/1
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண்/உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/8,9
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண்/நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/9,10
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண்/தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/5,6
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண்/வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/10,11
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7

மேல்


அவண்-நின்றும் (2)

யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 143
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 53

மேல்


அவண (6)

கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண/பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 216,217
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண/சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 41,42
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண/சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/8,9
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண/வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/3,4
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண/மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/3,4
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண/கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/2,3

மேல்


அவணது (3)

அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/5
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது/உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/14,15
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/4

மேல்


அவணர் (2)

அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18

மேல்


அவணிர் (1)

சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/9

மேல்


அவணை (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5

மேல்


அவத்தமே (1)

ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை – நாலடி:33 7/3

மேல்


அவம் (4)

தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – குறள்:27 6/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/2

மேல்


அவமதிப்பும் (1)

அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும் – நாலடி:17 3/1

மேல்


அவர் (264)

அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர்/கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 152,153
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர்/நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 186,187
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர்/குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 260,261
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர்/வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/9,10
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர்/அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/2,3
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/5
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – நற் 154/9,10
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
நறும் பூ கானல் வந்து அவர்/வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/11,12
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/12
நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர்/கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே – நற் 208/6,7
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/5
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர்/சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/9,10
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர்/வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/9,10
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல – நற் 255/6,7
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/9
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர்/நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/10,11
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர்/நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/2,3
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர்/நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/4,5
அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/7
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர்/துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/1,2
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர்/வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/4,5
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர்/வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/2,3
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர்/நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே – குறு 219/1,2
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/7
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/2
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர்/மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/7,8
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – குறு 375/1,2
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 209/2
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/5
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/4
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி – ஐங் 401/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை – ஐங் 409/3
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர்/தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/4,5
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர்/தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/3,4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர்/வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப – பதி 53/1,2
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர்/அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/12,13
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர்/எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/2,3
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர்/காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 9/72
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர்/தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 12/94
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர்/சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/15,16
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர்/எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 16/22
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/15
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர்/புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/19,20
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர்/வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/23
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர்/தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 92/55,56
அவர் மிடை கொள – கலி 103/10
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர்/பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 129/13
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர்/தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 137/7
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர்/உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 148/23
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர்/பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் – கலி 8/12
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர்/சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/16,17
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர்/செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/26,27
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர்/ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/17,18
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர்/தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/14,15
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/14
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/17
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/19
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/8
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர்/மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/7,8
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/2
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/11
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர்/இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/10,11
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர்/வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே – அகம் 303/19,20
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர்/நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் – அகம் 393/20,21
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர்/ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/24,25
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர்/இன்மை தீர்த்தல் வன்மையானே – புறம் 3/25,26
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர்/விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/3,4
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர்/முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/2,3
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு – புறம் 57/5
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/5
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர்/மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/9,10
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் – புறம் 93/6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர்/நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின் – புறம் 97/4,5
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர்/குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின் – புறம் 97/8,9
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/6
பாணர் பாடுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர்/தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/16,17
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர்/படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/1,2
நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை – புறம் 169/1
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை – புறம் 169/3
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர்/துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/8,9
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர்/கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/7,8
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை – நாலடி:7 7/3
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் – நாலடி:11 3/2
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் – நாலடி:11 3/2
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/3
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து – நாலடி:28 8/4
பொறாஅர் அவர் என்னின் பொத்தி தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:31 10/3
மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:37 10/3
நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:38 1/3
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு – நாலடி:38 7/1
அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே – இனிய40:14/2
மின்னும் அவர் தூது உரைத்து – கார்40:2/4
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
சேர்ந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:25/3
வந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:40/1
ஆகும் அவர் காதல் அவா – ஐந்70:29/4
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர்
மேனி ஒழியவிடும் – திணை50:35/3,4
சொல்லும் அவர் வண்ணம் சோர்வு – திணை50:38/4
அழிவிலர் ஆக அவர் – திணை150:78/4
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் – திணை150:89/1
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள்:7 3/1
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர்
சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு – குறள்:7 5/1,2
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த – குறள்:11 9/1
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண – குறள்:32 4/1
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர்
பற்று இலர் நாணார் பழி – குறள்:51 6/1,2
அவர் பழி தம் பழி அன்று – குறள்:106 1/2
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன – குறள்:108 1/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:116 2/1
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு – குறள்:116 5/1,2
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர்
நல்குவர் என்னும் நசை – குறள்:116 6/1,2
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – குறள்:118 7/2
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்று அவர்
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/1,2
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – குறள்:119 2/1
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா – குறள்:119 3/1
உள்ளுவன்மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் – குறள்:119 4/1
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – குறள்:119 8/2
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு – குறள்:120 9/1
யாமும் உளேம்கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து – குறள்:121 4/1
ஓஒ உளரே அவர் – குறள்:121 4/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
தின்னும் அவர் காணல் உற்று – குறள்:125 4/2
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் – குறள்:125 8/1
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற – குறள்:127 1/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – குறள்:130 1/1
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – குறள்:130 3/2
நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என் – குறள்:130 7/1
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம் – குறள்:130 8/1
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் – குறள்:131 1/1
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு – குறள்:133 1/2
அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் – ஆசாரக்:92/3
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர்
கண்ணுளே நோக்கி உரை – ஆசாரக்:97/2,3
வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது – பழ:65/1
இறந்து அவர் செய்யும் வருத்தம் குருவி – பழ:100/3
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் – பழ:115/2
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர்
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/1,2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு – பழ:166/3
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப – பழ:222/2
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2
என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே – பழ:358/2
ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே – பழ:369/2
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட – ஏலாதி:30/2
தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர்
வல்லை நாம் காணும் வரவு – கைந்:22/3,4
அரிது அவர் வாராவிடல் – கைந்:26/4

மேல்


அவர்-தம் (1)

எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம்/புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/7,8

மேல்


அவர்-பால் (1)

தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23

மேல்


அவர்-வயின் (8)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின்/சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/4,5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின்/சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/1,2
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின்/மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 79/22
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின்/பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/3,4
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்-வயின்/இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை – அகம் 375/1,2

மேல்


அவர்-உடை (1)

வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே – குறு 11/8

மேல்


அவர்_காண் (1)

காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண்/நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/5,6

மேல்


அவர்க்கு (17)

எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி – ஐங் 224/4
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு/இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் – அகம் 244/7,8
நினையும்-காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு/அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/7,8
ஒழித்த தாயம் அவர்க்கு உரித்தன்றே – புறம் 213/11
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை – நாலடி:3 3/2
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு – நாலடி:38 4/4
ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு – கார்40:39/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – குறள்:130 1/1
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு
நல்ல கிளைகள் எனப்படுவார் நல்ல – பழ:53/1,2
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் – பழ:74/2
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு
கூற்றமாய் வீழ்ந்துவிடும் – பழ:166/3,4
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக – சிறுபஞ்:76/3

மேல்


அவர்க்குஆயினும் (1)

இல்லை தவறு அவர்க்குஆயினும் ஊடுதல் – குறள்:133 1/1

மேல்


அவர்க்கே (2)

நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே – பதி 75/14
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே/வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/8,9

மேல்


அவர்கண்ணும் (1)

என்னைகொல் தோழி அவர்கண்ணும் நன்கு இல்லை – ஐந்70:58/1

மேல்


அவர (1)

ஒளிறு மருப்பின் களிறு அவர/காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/9,10

மேல்


அவரவர் (8)

விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே – பரி 4/72
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப – பரி 17/24
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/15
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தால் காணப்படும் – குறள்:12 4/1,2
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர்
பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை – குறள்:47 9/1,2
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர்
தம் நீரர் ஆதல் தலை – பழ:395/3,4

மேல்


அவரவர்க்கு (2)

அன்னரே ஆவர் அவரவர்க்கு முன்னரே – திணை150:106/2
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3

மேல்


அவரின் (4)

தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க – நாலடி:12 7/1
தாமும் அவரின் கடை – நாலடி:23 7/4
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின்
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய – நான்மணி:102/1,2
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின்
மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் – குறள்:108 4/1,2

மேல்


அவரினும் (2)

தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும்/அல்லல்படுவான் மலை – கலி 337/1,2

மேல்


அவருடன் (1)

நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன்/நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/10,11

மேல்


அவரும் (9)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
அவரும் பிறரும் துவன்றி – மது 777
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும்/பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/8,9
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/11
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை – ஐந்70:20/3
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம் – குறள்:108 3/1

மேல்


அவருள் (8)

அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53
அவருள்/ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 93/10
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள்/ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/15,16
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள்/அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/6,7
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள்
ஒருவரோடு ஒன்றி ஒருப்படாதாரே – பழ:10/2,3
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள்
ஒருத்தற்கு உதவாத சொல்லின் தனக்கு – பழ:187/1,2

மேல்


அவருள்ளும் (1)

எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து – குறள்:13 5/1,2

மேல்


அவரே (6)

அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே/அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/1,2
உவ இனி வாழி தோழி அவரே/பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/7,8
ஆழல் வாழி தோழி அவரே/மாஅல் யானை மற போர் புல்லி – அகம் 209/7,8
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே/வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/5,6
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/5

மேல்


அவரேயாய் (1)

பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய்
விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ – பழ:251/2,3

மேல்


அவரை (37)

பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் – சிறு 164
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை/பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 87,88
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை/மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 110,111
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் – குறு 82/5
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை/கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/1,2
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை/ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/3,4
வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை/அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/10,11
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை/கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/10,11
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை/புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/4,5
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/5
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை
பேர்த்து இன்னா செய்யாமை நன்று – நாலடி:7 7/3,4
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை – நாலடி:23 9/2,3
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை
ஈன்றாட்கு இறப்ப பரிந்து – நாலடி:32 6/3,4
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை
எம்கண் வணக்குதும் என்பவர் புன் கேண்மை – நாலடி:34 6/1,2
அவரை பொருந்திய பைம் குரல் ஏனல் – ஐந்70:1/1
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை
வசை உரைப்ப சால வழுத்தீர் பசை பொறை – திணை150:130/1,2
தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை
கொடியர் என கூறல் நொந்து – குறள்:124 6/1,2
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை
செறாஅர் என சேறி என் நெஞ்சு – குறள்:130 2/1,2
இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர் – பழ:114/2
மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல் – பழ:180/3
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை
பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் – பழ:182/1,2
முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால் – பழ:279/2
கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு – பழ:375/2
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் – பழ:387/3

மேல்


அவரையும் (1)

புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27

மேல்


அவரையொடு (1)

சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு/இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/5,6

மேல்


அவரொடு (7)

உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/2
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு/காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 12 7/2
இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரொடு
துன்புறுவ துன்புறாக்கால் – நாலடி:21 9/3,4
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் – குறள்:121 6/1
ஒழுக்கி அவரொடு உடனுறைசெய்தல் – பழ:142/3

மேல்


அவரோ (12)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன – குறு 221/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 350/1
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12

மேல்


அவரோடு (1)

இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று – பழ:113/1

மேல்


அவல் (17)

தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர் – பொரு 216
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல்/கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு – நற் 61/8,9
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின – நற் 122/4
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/3
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி – பதி 29/1
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக – பதி 49/12
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3

மேல்


அவல்-தொறும் (1)

அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் – ஐங் 453/1

மேல்


அவல்-தோறு (1)

ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு/ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/2,3

மேல்


அவல (11)

பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல/நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை – நற் 42/3,4
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா – குறு 159/6
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை – குறு 224/1
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
காடே கம்மென்றன்றே அவல/கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/5,6
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/13
அவல மறு சுழி மறுகலின் – புறம் 238/18

மேல்


அவலம் (24)

கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம்/அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 38,39
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம்/கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 208,209
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 285
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது – குறு 12/5
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/16
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/16
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/22
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – குறள்:108 2/2

மேல்


அவலமும் (2)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும்/உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/3,4

மேல்


அவலமொடு (4)

நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு/கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/7,8
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12

மேல்


அவலவும் (1)

அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346

மேல்


அவலாக (1)

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ – புறம் 187/2

மேல்


அவலும் (1)

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240

மேல்


அவவு (3)

அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19

மேல்


அவள் (36)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள்/காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/3,4
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் – குறு 173/6
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/3
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள்/சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 125/9
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள்/மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/8,9
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள்/ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/17,18
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள்
துன்புறுவாள்ஆகின் கெடும் – நான்மணி:64/3,4
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள்
நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் – திணை150:17/2,3
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – குறள்:110 3/1,2
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள்:128 9/2

மேல்


அவள்-வயின் (2)

அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின்/துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 338/15,16

மேல்


அவளும் (6)

எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் – நற் 159/8
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும்/செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/1,2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும்/மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/15,16
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37

மேல்


அவளே (2)

சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே/மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/8,9
வளர வேண்டும் அவளே என்றும் – புறம் 339/10

மேல்


அவளை (5)

கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை/இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/4,5
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் – பரி 7/57
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1

மேல்


அவளொடு (2)

பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி – அகம் 296/5
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10

மேல்


அவற்கு (11)

உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/38
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/22
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு/அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி – அகம் 382/7,8
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு/இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/19,20
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
அறம் கூற வேண்டா அவற்கு – நாலடி:16 8/4
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு
வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின் – பழ:31/2,3
தன் நலிகிற்பான் தலை வரின் தான் அவற்கு
பின் நலிவானை பெறல் வேண்டும் என்னதூஉம் – பழ:156/1,2
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1

மேல்


அவற்றிற்கும் (1)

மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும்/உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி மேல்


அவற்றின் (2)

மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று – குறள்:88 5/2

மேல்


அவற்றினும் (1)

அவற்றினும் அஞ்சப்படும் – நாலடி:9 9/4

மேல்


அவற்று (4)

அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/2
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/2

மேல்


அவற்றுள் (6)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள்/விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/4,5
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள்/கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 21/9
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகை நாடி மிக்க கொளல் – குறள்:51 4/1,2
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள்
இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு – ஆசாரக்:7/1,2

மேல்


அவற்றை (4)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை/விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 32 8/2,3
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/2

மேல்


அவற்றொடு (1)

செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு/பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி மேல்


அவன் (191)

பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன்/இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 64,65
செருக்கொடு நின்ற-காலை மற்று அவன்/திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 89,90
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன்/கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 300,301
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 76
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 233
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 487
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/10
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன்/பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/10,11
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன்/நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/4,5
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன்/தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/4,5
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன்/பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி – குறு 298/3,4
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே – குறு 298/8
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன்/மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/6,7
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன்/நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/4,5
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/3
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர் – ஐங் 32/3
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன்/வாழிய இலங்கும் அருவி – ஐங் 249/2,3
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 20/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன்/இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 4/16
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன்/தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/111
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன்/காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 20/82
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன்/வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/9,10
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/8
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் – கலி 47/15
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன்/வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என – கலி 47/24
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன்/தன்னொடு நின்று விடு – கலி 65/9
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன்/பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/10
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன்/தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 105/55
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன்/மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 107/13
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன்/கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 114/6
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன்/ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 122/8,9
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/18
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன்/எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/10,11
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு – அகம் 48/14
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/24
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில் – அகம் 76/6
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன்/நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/16,17
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/14
தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/19
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன்/மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/11,12
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/7
என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன்/அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/9,10
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன்/கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/9,10
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன்/எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/15,16
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் – புறம் 69/19
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/18
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
பிறர் வறுமை நோக்கின்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 141/15
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே – புறம் 150/28
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன்/கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/12,13
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன்/பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/8,9
மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
சென்று வீழ்ந்தன்று அவன்/அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/14,15
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/7
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/10
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
எள் அமைவு