அ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு பகுதி 2

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அத்தத்தை 1
அத்தம் 68
அத்தனும் 2
அத்தா 1
அத்தி 3
அத்திரி 3
அத்திரியும் 1
அத்து 2
அத்துணை 1
அத்தை 25
அதர் 51
அதர்-தொறும் 3
அதர்ப்படுத்த 1
அதர்பட்ட 1
அதர்பட 1
அதர 9
அதரி 4
அதரிடை 1
அதலை 1
அதவ 1
அதவத்து 1
அதள் 11
அதளன் 1
அதளும் 1
அதளொடு 1
அதளோன் 1
அதற்கு 12
அதற்கே 2
அதற்கொண்டு 4
அதற்பட்டு 1
அதற்பட 1
அதன் 78
அதன்-கண் 1
அதன்_தலை 15
அதன்_எதிர் 11
அதன்கண் 2
அதனால் 93
அதனான் 1
அதனின் 8
அதனினும் 18
அதனை 33
அதனொடு 1
அதனொடும் 1
அதனோடு 2
அதாஅன்று 11
அதி 1
அதிகன் 3
அதிகனும் 1
அதியமான் 1
அதியர் 2
அதியன் 1
அதிர் 15
அதிர்க்கும் 7
அதிர்ந்து 8
அதிர்ந்துவிடும் 1
அதிர்ப்ப 2
அதிர்ப்பின் 4
அதிர்ப்பு 2
அதிர்பட்டு 1
அதிர்பவை 1
அதிர்பு 9
அதிர்பு_அதிர்பு 1
அதிர்வது 1
அதிர்வன 1
அதிர்வு 3
அதிர 21
அதிரதிர 1
அதிரல் 15
அதிரலொடு 2
அதிரா 2
அதிரும் 5
அது 178
அது-கொல் 1
அது-மன் 1
அதுகாண் 1
அதுதான் 1
அதுவாம் 1
அதுவால் 2
அதுவும் 2
அதுவே 37
அதுஆனால் 1
அதூஉம் 5
அதை 5
அந்தண் 1
அந்தணர் 33
அந்தணர்க்கு 4
அந்தணர்வாய் 1
அந்தணரதுவே 1
அந்தணரின் 1
அந்தணன் 9
அந்தணாளர் 1
அந்தணாளன் 1
அந்தணிர் 1
அந்தணீர் 2
அந்தர 4
அந்தர_மகளிர்க்கு 1
அந்தரத்து 3
அந்தரம் 1
அந்தி 27
அந்தியும் 2
அந்தில் 6
அந்துவன் 1
அந்துவன்சாத்தனும் 1
அந்தோ 6
அப்பம் 1
அப்பி 3
அப்பிய 1
அப்பியும் 1
அப்பு 2
அபகாரம் 1
அபரான 1
அபவித்தனொடு 1
அம் 667
அம்_சில்_ஓதி 6
அம்_சில்_ஓதியை 2
அம்_தீம்_கிளவி 2
அம்_மெல்_ஓதி 1
அம்பண 2
அம்பணத்து 1
அம்பணம் 1
அம்பர் 3
அம்பல் 22
அம்பலம் 3
அம்பலின் 1
அம்பலும் 2
அம்பலை 1
அம்பலொடு 2
அம்பா 1
அம்பாய் 1
அம்பி 8
அம்பியின் 7
அம்பின் 25
அம்பினர் 6
அம்பினவை 1
அம்பினால் 1
அம்பினான் 1
அம்பினில் 1
அம்பினின் 1
அம்பினோன் 1
அம்பு 33
அம்பும் 1
அம்புலி 2
அம்பொடு 4
அம்ம 146
அம்மனை 1
அம்மா 1
அம்மி 1
அம்மை 1
அமணர்க்கும் 1
அமயத்து 4
அமயமும் 2
அமர் 180
அமர்_அகத்து 1
அமர்க்கு 2
அமர்த்த 18
அமர்த்தன 1
அமர்த்தன-கொல்லோ 1
அமர்த்தனள் 1
அமர்ந்த 15
அமர்ந்ததை 1
அமர்ந்தன்றே 1
அமர்ந்தனர் 1
அமர்ந்தனன் 1
அமர்ந்தனை 3
அமர்ந்தான் 2
அமர்ந்து 48
அமர்ந்தோயும் 1
அமர்ந்தோயே 3
அமர்ந்தோரே 1
அமர்ந்தோளே 1
அமர்ந்தோன் 1
அமர்ப்பனள் 1
அமர்ப்பு 1
அமர்பு 2
அமர்பு-உற்ற 1
அமர்வோயே 1
அமரகத்து 2
அமரர் 9
அமரர்_செல்வன் 1
அமரர்_செல்வன்-தன் 1
அமரர்க்கா 1
அமரர்க்கு 2
அமரரும் 2
அமரருள் 2
அமரரை 2
அமரா 7
அமராது 1
அமராமை 1
அமரார் 1
அமரிய 1
அமரியள் 1
அமரின் 1
அமரும் 1
அமருவர் 1
அமருள் 3
அமரே 1
அமல் 23
அமல்பு 1
அமலை 13
அமளி 3
அமன்ற 15
அமன்றன்று 2
அமன்று 1
அமிர்த 1
அமிர்தம் 1
அமிர்து 10
அமிழ்தத்து 2
அமிழ்தம் 9
அமிழ்தின் 5
அமிழ்தினும் 1
அமிழ்து 18
அமிழ்தொடு 2
அமுதம் 3
அமுது 2
அமுதொடு 1
அமை 149
அமை-மின் 1
அமைக்கும்-காலை 1
அமைக 3
அமைகல்லா 2
அமைகல்லாது 1
அமைகல்லார் 1
அமைகல்லேன் 1
அமைகலனே 2
அமைகலா 1
அமைகும் 1
அமைகுவம் 1
அமைகுவம்-மன்னே 1
அமைகுவர் 2
அமைகுவர்-கொல் 1
அமைகுவன் 1
அமைகுவான் 1
அமைகுவான்-மன்னோ 2
அமைகுவென் 2
அமைகுவென்-மன்னோ 1
அமைகோ 1
அமைச்சர் 2
அமைச்சன் 1
அமைச்சனும் 1
அமைச்சின் 1
அமைச்சு 6
அமைத்த 5
அமைத்தல் 1
அமைத்தார் 1
அமைத்தான் 1
அமைத்தான்தான் 1
அமைத்து 16
அமைதல் 3
அமைதலும் 1
அமைதலோ 1
அமைதற்கு 1
அமைதி 1
அமைதியின் 1
அமைந்த 39
அமைந்தக்கண்ணும் 1
அமைந்தது 4
அமைந்ததே 1
அமைந்தபால் 1
அமைந்தன்றால் 1
அமைந்தன்று 3
அமைந்தன்றே 2
அமைந்தன 1
அமைந்தனனால் 1
அமைந்தனனே 1
அமைந்தனை 2
அமைந்தார் 5
அமைந்தான்கண் 1
அமைந்தின்றுகொல்லோ 1
அமைந்து 16
அமைந்து-உற்ற 2
அமைந்தேம் 1
அமைந்தோர் 1
அமைப்ப 1
அமைப்பான் 1
அமைப்போரும் 2
அமைய 5
அமையத்து 17
அமையத்தும் 1
அமையம் 3
அமையமும் 1
அமையல 1
அமையலம் 1
அமையலென் 2
அமையலேன் 1
அமையலையே 1
அமையலோ 1
அமையா 14
அமையாக்கடை 1
அமையாதவரை 1
அமையாது 6
அமையாய் 2
அமையார் 6
அமையாள் 1
அமையான் 2
அமையினும் 1
அமையும் 8
அமையும்கொல் 1
அமையுமே 1
அமையுமோ 5
அமையேன் 1
அமையொடு 1
அமைவது-கொல்லோ 1
அமைவர் 1
அமைவர 5
அமைவரல் 1
அமைவரு 2
அமைவாளோ 2
அமைவானோ 2
அமைவு 9
அமைவு-உற்ற 1
அமைவுடைய 1
அமைவோர்க்கு 1
அமைஇய 1
அய 3
அயத்து 2
அயம் 7
அயர் 23
அயர்-மதி 1
அயர்-மார் 4
அயர்கம் 3
அயர்ச்சியை 1
அயர்த்தாயோ 1
அயர்தல் 3
அயர்ந்த 6
அயர்ந்தனம் 1
அயர்ந்தனர் 2
அயர்ந்தனரால் 1
அயர்ந்தனள் 1
அயர்ந்தனென் 1
அயர்ந்தனை 3
அயர்ந்தனையால் 1
அயர்ந்தனையே 2
அயர்ந்திசினால் 2
அயர்ந்தீகம் 1
அயர்ந்து 11
அயர்ந்தும் 2
அயர்ப்பிய 1
அயர்ப 2
அயர்பு 2
அயர்வ 1
அயர்வர் 4
அயர்வாரை 1
அயர்வு 2
அயர்வு-உறீஇ 1
அயர்வும் 1
அயர்வோள் 1
அயர 28
அயரவும் 3
அயரா 2
அயரியோரும் 1
அயரினும் 1
அயரும் 31
அயரும்மே 1
அயல் 39
அயல்_அயல் 2
அயல 10
அயலது 24
அயலதை 1
அயலவர் 1
அயலார் 2
அயலார்க்கு 1
அயலும் 2
அயலோர் 3
அயறு 1
அயா 7
அயாஅ 1
அயாஅம் 1
அயிர் 19
அயிர்-கண் 1
அயிர்த்தன்று-மன்னே 1
அயிர்ப்பு 1
அயிர 1
அயிராணி 1
அயிராது 1
அயிரி 1
அயிரை 12
அயிரையின் 1
அயில் 12
அயிலாலே 1
அயிலும் 2
அயிலை 2
அயின்ற 2
அயின்றனர் 1
அயின்றனனே 1
அயின்று 2
அயினி 2
அயினிய 1
அயினியும் 1
அர 23
அர_மகள் 1
அர_மகளிர் 3
அர_மகளிர்க்கு 1
அர_மகளிரின் 2
அரக்கத்து 2
அரக்கர் 2
அரக்கவும் 1
அரக்கன் 2
அரக்கின் 2
அரக்கினை 1
அரக்கு 20
அரக்குவோரே 1
அரங்க 1
அரங்கம் 1
அரங்கா 1
அரங்கின் 3
அரங்கினுள் 2
அரங்கு 2
அரச 1
அரசர் 8
அரசர்கள் 2
அரசராய் 1
அரசருள் 1
அரசருள்ளும் 1
அரசவை 2
அரசன் 7
அரசனாய் 1
அரசனும் 2
அரசனை 1
அரசாய் 1
அரசியல் 2
அரசின் 1
அரசு 38
அரசும் 5
அரசுஉவா 1
அரசே 1
அரசோ 1
அரசோடு 2
அரண் 46
அரண்கள் 1
அரணம் 12
அரணமும் 1
அரணா 1
அரணால் 1
அரணும் 2
அரத்தம் 1
அரந்தை 2
அரம் 19
அரம்பின் 1
அரம்பு 2
அரமிய 1
அரமியம்-தோறும் 1
அரலை 6
அரவ 5
அரவணை 1
அரவத்தால் 1
அரவத்தின் 1
அரவத்து 1
அரவத்தும் 1
அரவம் 26
அரவமுடன் 1
அரவமும் 1
அரவமொடு 3
அரவர் 2
அரவிந்தம் 1
அரவின் 19
அரவினை 1
அரவு 38
அரவு-கண் 1
அரவும் 3
அரவொடு 1
அரற்ற 3
அரற்றா 1
அரற்றா-கால் 1
அரற்றி 1
அரற்றும் 10
அரற்றெடுப்ப 1
அரா 12
அராஅ 1
அரி 149
அரி_பறை 2
அரி_பறையால் 1
அரி_பறையான் 1
அரி_பறையின் 1
அரி_இனம் 2
அரிக்கும் 1
அரிகால் 7
அரிசி 18
அரிசியான் 1
அரிசியின் 1
அரிசியை 1
அரிசியொடு 3
அரிசில் 1
அரிஞர் 2
அரித்த 4
அரித்தலின் 1
அரித்து 2
அரிதரோ 1
அரிதா 1
அரிதாம் 2
அரிதாம்கொல்லோ 1
அரிதாய் 1
அரிதாரம் 1
அரிதால் 7
அரிதின் 2
அரிதினின் 2
அரிது 107
அரிது_செல்_உலகில் 1
அரிதே 39
அரிந்த 2
அரிந்து 10
அரிந்தும் 1
அரிநர் 11
அரிப்ப 3
அரிப்பன 1
அரிபு 2
அரிமணவாயில் 1
அரிமா 5
அரிமாவும் 1
அரிமான் 1
அரிமானோடு 1
அரிய 59
அரியது 4
அரியதும் 1
அரியம் 1
அரியமோ 1
அரியர் 2
அரியர்மன் 1
அரியரா 1
அரியரோ 1
அரியல் 15
அரியலாட்டியர் 1
அரியவ்வே 1
அரியவற்றால் 1
அரியவற்றுள் 1
அரியவால் 1
அரியவும் 3
அரியவை 3
அரியள் 5
அரியளோ 1
அரியன 1
அரியார் 5
அரியாரை 2
அரியின் 1
அரியும் 1
அரியை 2
அரியையே 1
அரியோள் 2
அரியோளே 2
அரில் 24
அரில 1
அரிவனர் 2
அரிவாரின் 1
அரிவாரை 1
அரிவை 64
அரிவைக்கு 3
அரிவையது 1
அரிவையர் 6
அரிவையும் 1
அரிவையை 5
அரிவையொடு 4
அரிவையோ 1
அரீஇ 1
அரு 122
அருக்கிய 1
அருக்கினான் 1
அருக்குக 1
அருக்கும் 1
அருகல் 1
அருகலது 1
அருகலான் 1
அருகா 7
அருகாது 7
அருகில் 2
அருகு 5
அருகுவித்து 1
அருகே 1
அருச்சிப்போரும் 1
அருத்த 1
அருத்தம் 2
அருத்தலும் 1
அருத்தி 6
அருத்திய 1
அருத்தியும் 2
அருத்தினை 1
அருத்தும் 2
அருந்த 9
அருந்ததி 2
அருந்தி 12
அருந்திய 7
அருந்தியது 1
அருந்தியோர் 1
அருந்தினர் 1
அருந்து 20
அருந்துபு 4
அருந்தும் 8
அருப்பத்து 1
அருப்பம் 10
அருப்பமும் 2
அருப்பு 2
அரும் 491

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


அத்தத்தை (1)

கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் – ஐந்50:37/3

மேல்


அத்தம் (68)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/3
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம்/சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட – நற் 107/6,7
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம்/இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/6,7
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம்/வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/11,12
மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம்/ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/10,11
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம்/முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/2,3
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம்/திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/2,3
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம்/எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/5,6
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று – நற் 397/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய – குறு 66/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம்/தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/5,6
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம்/சென்றனள் மன்ற என் மகளே – ஐங் 377/2,3
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம்/நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/1,2
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம்/ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/14,15
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம்/சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 15/9,10
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம்/கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/11,12
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம்/செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/7,8
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று – அகம் 69/9
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி – அகம் 79/16
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம்/நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால் – அகம் 87/10,11
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம்/சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே – அகம் 137/3,4
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம்/வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – அகம் 197/16,17
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம்/பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/11,12
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம்/சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/8,9
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம்/செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/9,10
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/20
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
கல் கண் சீக்கும் அத்தம்/அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/20,21
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம்/மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/8,9
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம்/எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/9,10
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம்/காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/15,16
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் – புறம் 313/1
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி – ஐந்50:34/2
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் – ஐந்50:40/3
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் – ஐந்70:32/2
நெடு வரை அத்தம் இறப்பர்கொல் கோள் மா – ஐந்70:39/3
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2
அத்தம் நெடிய அழல் கதிரோன் செம்பாகம் – திணை150:69/1
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த – திணை150:69/2
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம்
அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு – திணை150:75/3,4
நெஞ்சம் நினைப்பினும் நெல் பொரியும் நீள் அத்தம்
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/1,2
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2
வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் – திணை150:78/3
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் – திணை150:80/2
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து – திணை150:86/4
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் – திணை150:120/3
நெடு இடை அத்தம் செலவு உரைப்ப கேட்டே – கைந்:13/3
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம்
மட மா இரும் பிடி வேழ – கைந்:17/1,2

மேல்


அத்தனும் (2)

அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – குறு 93/3
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/8

மேல்


அத்தா (1)

நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை – பழ:288/3

மேல்


அத்தி (3)

நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி/துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/7,8
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13

மேல்


அத்திரி (3)

கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி/குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/7,8
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி/நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/10,11
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி/வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/6,7

மேல்


அத்திரியும் (1)

அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16

மேல்


அத்து (2)

சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து/அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/8,9
அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் – நாலடி:29 1/1

மேல்


அத்துணை (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை/நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும் – குறி 13,14

மேல்


அத்தை (25)

புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை/மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/2,3
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை/பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/2,3
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க – புறம் 35/11
பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை/இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/16,17
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது – புறம் 166/31
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை/அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/7,8
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
செல்வல் அத்தை யானே வைகலும் – புறம் 211/17
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே – புறம் 219/4
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய – புறம் 266/10
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/16
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/14
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/30

மேல்


அதர் (51)

மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே – நற் 158/3
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த-காலை – ஐங் 359/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/6
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது – அகம் 8/13
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/12
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/13
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் – அகம் 318/1
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/19
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/7
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து – புறம் 138/1
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் – புறம் 204/9
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
கடும் புலி வாழும் அதர் – இன்னா40:30/4
அதர் சென்று வாழாமை ஆற்ற இனிதே – இனிய40:11/1
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் – ஐந்50:16/3
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் – ஐந்50:19/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் – ஐந்50:37/3
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் – ஐந்50:40/3
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் – திணை50:17/1
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த – திணை50:19/1
அருள் இல் மறவர் அதர் – திணை150:84/4
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் – கைந்:17/1

மேல்


அதர்-தொறும் (3)

நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும்/கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/8,9
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும்/பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/9,10
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும்/பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/10,11

மேல்


அதர்ப்படுத்த (1)

களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/6

மேல்


அதர்பட்ட (1)

தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3

மேல்


அதர்பட (1)

அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10

மேல்


அதர (9)

களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி – பொரு 49
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 316/5
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/5
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர/பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/14,15
வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி – அகம் 33/11
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர/அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/8,9
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர/சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/15,16
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/8
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர/வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/18,19

மேல்


அதரி (4)

அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/16
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி/பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/26,27

மேல்


அதரிடை (1)

ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் – நாலடி:20 2/1

மேல்


அதலை (1)

அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2

மேல்


அதவ (1)

அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3

மேல்


அதவத்து (1)

ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து/எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/3,4

மேல்


அதள் (11)

இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/13
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14

மேல்


அதளன் (1)

திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன்/நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/6,7

மேல்


அதளும் (1)

கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும்
நல் யானை நின் ஐயர் கூட்டுண்டு செல்வார்தாம் – திணை150:22/1,2

மேல்


அதளொடு (1)

ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/3

மேல்


அதளோன் (1)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 151

மேல்


அதற்கு (12)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு/ஊடினார் வையை அகத்து – பரி 115/15
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் – கலி 146/34
அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் – நாலடி:9 1/1
அட்டினேன் ஆவி அதற்கு – திணை150:103/4
நிற்க அதற்கு தக – குறள்:40 1/2
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – குறள்:52 8/2
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள்:81 2/1,2
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – குறள்:113 4/2
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – குறள்:133 10/1
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு
தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் – பழ:202/1,2

மேல்


அதற்கே (2)

நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே/புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/9,10
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே/ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி – புறம் 305/4,5

மேல்


அதற்கொண்டு (4)

உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு/அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் – குறி 237,238
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு/காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/7,8
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு/ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/4,5
மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு/அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/9,10

மேல்


அதற்பட்டு (1)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு/ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/3,4

மேல்


அதற்பட (1)

அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26

மேல்


அதன் (78)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து – பொரு 102
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் – நற் 50/7
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/9
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை – நற் 129/6
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன்/நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 57/13
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன்/வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 103/41,42
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை – அகம் 178/20
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன்/பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் – அகம் 286/11,12
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/9
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன்/தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/16,17
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன்/துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/3,4
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன்/கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/5,6
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு – புறம் 394/15
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/31
பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன்
கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று – நாலடி:2 10/3,4
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன்
கோது போல் போகும் உடம்பு – நாலடி:4 4/3,4
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி – நாலடி:6 10/3
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு – நாலடி:20 7/2
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன்
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் – நான்மணி:47/1,2
பலா எழுந்தபால் வருக்கை பாத்தி அதன் நேர் – திணை150:29/1
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன்
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு – குறள்:6 10/1,2
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன்
பின் சார பொய்யாமை நன்று – குறள்:33 3/1,2
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன்
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – குறள்:49 10/1,2
ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு – குறள்:78 3/2
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – குறள்:104 8/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன்
செவ்வி தலைப்படுவார் – குறள்:129 9/1,2
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் – பழ:388/1
தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா – பழ:398/3
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன்
துன்பம் துடைத்தல் அரிது – ஏலாதி:3/3,4

மேல்


அதன்-கண் (1)

கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/7

மேல்


அதன்_தலை (15)

வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை/கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/6,7
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை/காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/7,8
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை/பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/6,7
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை/இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி – நற் 208/10,11
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை/பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி – நற் 224/1,2
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை/புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/2,3
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை/பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/2,3
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை/பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/3,4
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை/பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 68/9,10
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை/புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/14,15
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை/முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/20,21
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை/இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/10,11
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை/ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/5,6
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை/இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் – புறம் 216/10,11

மேல்


அதன்_எதிர் (11)

கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர்/சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 142,143
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர்/முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன – நற் 155/8,9
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர்/மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/1,2
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர்/குழல் தொடங்கினரே கோவலர் – நற் 371/7,8
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர்/சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/7,8
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர்/துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் – குறு 157/1,2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர்/கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/2,3
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர்/ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன – குறு 251/2,3
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர்/ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று – புறம் 204/1,2
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர்/கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று – புறம் 204/3,4
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7

மேல்


அதன்கண் (2)

ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி – நாலடி:33 6/2
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி – குறள்:48 2/1

மேல்


அதனால் (93)

நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால்/நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் – முல் 17,18
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால்/ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/5,6
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால்/அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/5,6
எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால்/தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/9,10
அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால்/புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/9,10
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால்/நில்லா பொருள்_பிணி சேறி – நற் 126/10,11
சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால்/பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/5,6
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால்/எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப – நற் 223/5,6
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால்/தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/4,5
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால்/அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/7,8
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால்/அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/4,5
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/9
தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால்/பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/6,7
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால்/பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/5,6
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால்/பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு – குறு 269/6,7
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால்/மறைத்தல் காலையோ அன்றே – குறு 321/6,7
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால்/தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி – ஐங் 41/2,3
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால்/அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/1,2
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால்/தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி – ஐங் 235/2,3
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால்/எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/2,3
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால்/நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/3,4
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால்/செல்வக்கோவே சேரலர் மருக – பதி 63/15,16
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால்/பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/18,19
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால்/நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/8,9
அதனால்/இன்னோர் அனையை இனையையால் என – பரி 3/57
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
அதனால்/நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 14/16,17
அதனால்/இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 50/18,19
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
அதனால்/அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 108/14
அதனால்/யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 124/17,18
அதனால்/இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 18/12,13
நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால்/உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/11,12
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால்/கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/9,10
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால்/அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/18,19
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால்/மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை – அகம் 148/11,12
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால்/கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/12,13
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால்/நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் – அகம் 218/13,14
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால்/புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/4,5
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால்/அரிய பெரியோர் தெரியும்-காலை – அகம் 286/13,14
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால்/சேணின் வருநர் போல பேணா – அகம் 300/12,13
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால்/காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/26,27
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால்/குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப – அகம் 310/9,10
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால்/பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/10,11
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால்/விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/9,10
இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால்/அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/26,27
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் – புறம் 28/15
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால்/முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/9,10
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால்/குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/6,7
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது – புறம் 55/13
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால்/இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/16,17
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால்/யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் – புறம் 154/5,6
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை – புறம் 186/3
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால்/நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/9,10
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால்/புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் – புறம் 204/11,12
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால்/காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை – புறம் 206/9,10
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால்/அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/7,8
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/6
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால்/வம்ப வேந்தன் தானை – புறம் 287/12,13
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால்/அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/9,10
பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால்/முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/7,8
கைவிட்டனரே காதலர் அதனால்/விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/5,6
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால்/நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/12,13
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால்/புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/14,15
தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால்/இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை – புறம் 381/16,17
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால்
இறு காலத்து என்னை பரிவு – நாலடி:11 10/3,4
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால்
மறந்திடுக செல்வர் தொடர்பு – நாலடி:30 3/3,4
இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால்
வல கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 8/3,4
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால்
இடை கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 10/3,4
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – குறள்:65 2/1
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை – குறள்:104 1/1,2
பெரு வரை நாட பிரிவு இன்று அதனால்
திருவினும் திட்பமே நன்று – பழ:136/3,4
பொறியின் வகைய கருமம் அதனால்
அறிவினை ஊழே அடும் – பழ:203/3,4
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால்
இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது – பழ:240/3,4
யார்க்கு உரைத்தி பாண அதனால் யாம் என் செய்தும் – கைந்:42/2

மேல்


அதனான் (1)

பிறத்தல் அதனான் வரும் – குறள்:31 3/2

மேல்


அதனின் (8)

ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே – இனிய40:17/2
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:13 2/2
இல் அதனின் தீய பிற – குறள்:31 2/2
அதனின் அதனின் இலன் – குறள்:35 1/2
அதனின் அதனின் இலன் – குறள்:35 1/2
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் – குறள்:65 4/2
எஃகு அதனின் கூரியது இல் – குறள்:76 9/2
துன்பம் அதனின் பெரிது – குறள்:117 6/2

மேல்


அதனினும் (18)

அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/5
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/7
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/3
யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் – அகம் 118/10
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று – புறம் 204/2
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று – புறம் 204/4
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/3
வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/15
மறத்தல் அதனினும் நன்று – குறள்:16 2/2
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார் பிரிவு – குறள்:116 8/1,2

மேல்


அதனை (33)

கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி – கலி 86/31
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை/வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/9,10
மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை
தொல்லையது என்று உணர்வாரே தடுமாற்றத்து – நாலடி:4 3/2,3
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை
பைம் மறியா பார்க்கப்படும் – நாலடி:5 2/3,4
வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை
உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்து உராய் ஊர் கேட்ப – நாலடி:7 4/2,3
உபகாரம் செய்து அதனை ஓராதே தங்கண் – நாலடி:7 9/1
வறப்பின் தருவாரும் இல்லை அதனை
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் – நாலடி:11 4/3,4
கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் – நாலடி:26 3/1
தானும் அதனை வழங்கான் பயன் துவ்வான் – நாலடி:28 6/3
யானும் அதனை அது – நாலடி:28 6/4
இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/2,3
பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை
நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன் – நாலடி:32 4/2,3
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/3
உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை
தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் – திணை150:119/1,2
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – குறள்:4 2/1,2
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று – குறள்:16 2/1,2
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள்:27 2/1,2
நீங்கின் அதனை பிற – குறள்:50 5/2
அதனை அவன்கண் விடல் – குறள்:52 7/2
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/1,2
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு – குறள்:86 8/1,2
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – குறள்:86 9/1,2
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை
பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் – குறள்:115 1/1,2
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை
பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – குறள்:115 3/1,2
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை
பட காயார் தம்மேல் குறித்து – ஆசாரக்:59/2,3
நிலை பொருள் என்று அதனை நீட்டித்தல் வேண்டா – பழ:17/3
வைத்ததனை வைப்பு என்று உணரற்க தாம் அதனை
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக – பழ:37/1,2
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே – பழ:53/3
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் – பழ:153/3
பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/2,3
அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/2

மேல்


அதனொடு (1)

கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30

மேல்


அதனொடும் (1)

அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11

மேல்


அதனோடு (2)

தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/2

மேல்


அதாஅன்று (11)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று/வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 77,78
அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று/சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 125,126
ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று/இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 176,177
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று/பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 189,190
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று/சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து – திரு 217,218
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று/நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 50,51
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று/நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 67,68
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று/வானம் வாய்த்த வளம் மலை கவாஅன் – சிறு 83,84
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று/ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது – அகம் 356/15,16
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று/உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/19,20
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று/பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை – புறம் 89/6,7

மேல்


அதி (1)

மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள்:64 6/1

மேல்


அதிகன் (3)

பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன்/களிறொடு பட்ட ஞான்றை – குறு 393/4,5
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/13
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன்/கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/18,19

மேல்


அதிகனும் (1)

அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103

மேல்


அதியமான் (1)

அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/5

மேல்


அதியர் (2)

ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் – புறம் 91/3
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1

மேல்


அதியன் (1)

அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/8

மேல்


அதிர் (15)

விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1

மேல்


அதிர்க்கும் (7)

உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின் – பரி 8/34
பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும்
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய – நான்மணி:19/1,2
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய – நான்மணி:19/2
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் – நான்மணி:19/3
பின்னவாம் பின் அதிர்க்கும் செய்வினை என் பெறினும் – நான்மணி:66/1

மேல்


அதிர்ந்து (8)

முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5

மேல்


அதிர்ந்துவிடும் (1)

பாடல் அதிர்ந்துவிடும் – நான்மணி:19/4

மேல்


அதிர்ப்ப (2)

மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப/எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 23/1,2

மேல்


அதிர்ப்பின் (4)

பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும் – நான்மணி:19/1
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய – நான்மணி:19/2
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் – நான்மணி:19/3
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின்
பாடல் அதிர்ந்துவிடும் – நான்மணி:19/3,4

மேல்


அதிர்ப்பு (2)

எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 8/21
நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் – ஆசாரக்:47/3

மேல்


அதிர்பட்டு (1)

உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6

மேல்


அதிர்பவை (1)

முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4

மேல்


அதிர்பு (9)

நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/45
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1

மேல்


அதிர்பு_அதிர்பு (1)

இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39

மேல்


அதிர்வது (1)

கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் – கலி 146/40

மேல்


அதிர்வன (1)

மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237

மேல்


அதிர்வு (3)

அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா – கள40:20/2

மேல்


அதிர (21)

முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 157
ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட – நற் 105/2
இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/10
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர/சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே – நற் 394/5,6
முரசு பாடு அதிர ஏவி – ஐங் 426/3
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர/கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/32,33
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர/வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/4,5
முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/19
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர/தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 218/5
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/20
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப – திணை50:30/1
அதிர வருவதோர் நோய் – குறள்:43 9/2

மேல்


அதிரதிர (1)

மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின் – பரி 8/34

மேல்


அதிரல் (15)

அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி – நற் 52/1
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல்/பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் – நற் 337/3,4
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/2
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல்/பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி – அகம் 157/6,7
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/4
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/14
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல்/நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் – அகம் 289/2,3
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல்/மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/2,3
வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/25
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல்/பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/1,2

மேல்


அதிரலொடு (2)

நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப – அகம் 237/2
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர – அகம் 261/2

மேல்


அதிரா (2)

அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ – புறம் 158/25
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் – கள40:11/4

மேல்


அதிரும் (5)

மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும்/நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/11,12
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/2
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும்/போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/1,2
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் – கள40:11/4

மேல்


அது (178)

ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/3
கானக நாடற்கு இது என யான் அது/கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து – நற் 47/6,7
அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை – நற் 54/6
நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை – நற் 72/2
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று – நற் 124/3
அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி – நற் 128/5
பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/10
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/10
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/8
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/5
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல் – நற் 354/1
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ – நற் 355/9
அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ – நற் 377/5
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது – குறு 12/5
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ – குறு 25/2
இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே – குறு 84/2
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது/நகை என உணரேன் ஆயின் – குறு 96/2,3
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை – குறு 111/3
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது/தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி – குறு 271/3,4
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/5
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே – குறு 302/1
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது/கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/5,6
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே – குறு 371/4
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே – ஐங் 88/4
அது கேட்டு அன்னாய் என்றனள் அன்னை – ஐங் 113/4
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள் – ஐங் 243/3
அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய் – ஐங் 471/4
கதுமென உருத்த நோக்கமோடு அது நீ – பதி 52/25
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/6
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே – பரி 4/55
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி 6/100
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் – பரி 9/16
அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான் – பரி 15/53
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/56
ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது/தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/37,38
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது – கலி 6/10
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே – கலி 14/9
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது/ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 43/26
என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/9
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு – கலி 44/12
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/15
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே – கலி 96/25
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி 104/67
அவன் கண்ணி அன்றோ அது/பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் – கலி 108/57
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 146/53
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/12
தானே புகுதந்தோனே யான் அது/படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/18,19
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/15
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது/செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின் – அகம் 106/6,7
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது/நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று – அகம் 243/13,14
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு – அகம் 261/10
நன்று-மன் அது நீ நாடாய் கூறுதி – அகம் 268/7
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/4
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/12
யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் – அகம் 346/12
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது/செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் – அகம் 356/10,11
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது/துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/10,11
நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது – அகம் 398/16
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது/முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/24,25
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது/வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை – புறம் 24/33,34
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் – புறம் 35/30
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6
சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே – புறம் 75/5
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே – புறம் 101/8
யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே – புறம் 109/14
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – புறம் 121/5
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/4
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது/தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் – புறம் 152/21,22
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் – புறம் 154/3
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது/நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/8,9
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் – புறம் 217/8
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/3
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/13
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு – புறம் 304/8
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு – புறம் 307/10
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் – புறம் 346/4
அது நினைத்து மதி மழுகி – புறம் 377/12
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு – புறம் 378/12
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/13
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது/சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் – புறம் 394/13,14
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து – புறம் 397/11
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது
தாரித்திருத்தல் தகுதி மற்று ஓரும் – நாலடி:8 2/1,2
மெல்லிய நல்லாருள் மென்மை அது இறந்து – நாலடி:19 8/1
ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து – நாலடி:24 9/1
பேதைமை அன்று அது அறிவு – நாலடி:25 9/4
யானும் அதனை அது – நாலடி:28 6/4
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2
ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் – நாலடி:37 4/2
பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான் – ஐந்70:49/2
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் – ஐந்70:58/2
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை – குறள்:4 6/1,2
பண்பும் பயனும் அது – குறள்:5 5/2
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – குறள்:8 4/1
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – குறள்:17 5/1
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது – குறள்:24 1/1
புண் அது உணர்வார் பெறின் – குறள்:26 7/2
போக்கும் அது விளிந்து அற்று – குறள்:34 2/2
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் – குறள்:34 3/1
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது
வேண்டாமை வேண்ட வரும் – குறள்:37 2/1,2
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது
வாஅய்மை வேண்ட வரும் – குறள்:37 4/1,2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – குறள்:48 7/1
அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் – குறள்:53 8/2
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – குறள்:54 3/1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – குறள்:57 10/1
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – குறள்:60 6/1,2
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் – குறள்:79 1/1
வேண்டா பொருளும் அது – குறள்:91 1/2
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – குறள்:95 8/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் – குறள்:99 5/1
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள்:100 6/1
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் – குறள்:115 4/1
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள்:117 4/1
ஊடல்கண் சென்றேன்மன் தோழி அது மறந்து – குறள்:129 4/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – குறள்:131 2/1
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – குறள்:133 7/1
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து – ஆசாரக்:18/3
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/3
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ – பழ:54/3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/3
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் – பழ:84/2
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ – பழ:115/3
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் – பழ:169/2
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் – பழ:199/2
கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ – பழ:242/3
விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ – பழ:251/3
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும் – பழ:275/3
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ – பழ:291/3
மேன்மேலும் செய்து விடுதல் அது அன்றோ – பழ:305/3
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி – பழ:321/2
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு – பழ:352/1
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது
கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை – பழ:363/2,3
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது – பழ:377/3

மேல்


அது-கொல் (1)

அது-கொல் தோழி காம நோயே – குறு 5/1

மேல்


அது-மன் (1)

அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே – புறம் 147/9

மேல்


அதுகாண் (1)

நெறி அதுகாண் எங்கையர் இற்கு – ஐந்50:22/4

மேல்


அதுதான் (1)

யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே – நற் 158/2

மேல்


அதுவாம் (1)

நேர் ஒழுகான்ஆயின் அதுவாம் ஒரு பக்கம் – பழ:206/3

மேல்


அதுவால் (2)

பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் – பழ:269/3
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை – பழ:283/3

மேல்


அதுவும் (2)

நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் – கலி 16/4
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/7

மேல்


அதுவே (37)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே/கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/6,7
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் – நற் 266/5
நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/10
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/3
அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே – ஐங் 44/4
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/4
அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/4
அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/24
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் – கலி 115/20
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே/செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/10,11
வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே/பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து – அகம் 116/10,11
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே/அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/17,18
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே/கையகப்பட்டமை அறியாய் நெருநை – அகம் 256/8,9
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே/யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன் – அகம் 266/9,10
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் – அகம் 301/26
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே/பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/12,13
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே – புறம் 238/19
உண்பது மன்னும் அதுவே/பரிசில் மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே – புறம் 333/18,19
கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே
சிறு குரங்கின் கையால் துழா – பழ:51/3,4
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே
சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு – பழ:125/3,4
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே
குறுமக்கள் காவு நடல் – பழ:172/3,4
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே
எருத்திடை வைக்கோல் தினல் – பழ:187/3,4
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே
சுமையொடு மேல் வைப்பு ஆமாறு – பழ:215/3,4
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே
வலி முன்னர் வை பாரம் இல் – பழ:234/3,4
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு – பழ:281/3,4
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/1,2
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே
பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் – பழ:292/3,4
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி – பழ:301/2
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – பழ:301/3,4
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே
குழி புழி ஆற்றா குழிக்கு – பழ:362/3,4
கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு – சிறுபஞ்:5/3

மேல்


அதுஆனால் (1)

ஆகியவளும் அதுஆனால் தாய் தாய்க்கொண்டு – நாலடி:2 5/3

மேல்


அதூஉம் (5)

தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் – அகம் 292/6
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம்
ஈதல் இயையாக்கடை – குறள்:23 10/1,2
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – குறள்:55 6/2
ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன் – பழ:6/2

மேல்


அதை (5)

அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை/கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கி தெளிவரல் – பரி 125/6
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி – கலி 133/15
ஆங்கு அதை/அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 38/18

மேல்


அந்தண் (1)

மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு – நான்மணி:88/1

மேல்


அந்தணர் (33)

அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 96
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை – திரு 263
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும் – மது 474
ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – மது 656
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர் – குறி 225
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி – பதி 24/8
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/5
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 1/13
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 2/57
அந்தணர் காணும் வரவு – பரி 2/68
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/14
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு – பரி 6/45
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப – பரி 11/79
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – பரி 14/28
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20
அந்தணர் தோயலர் ஆறு – பரி 24/61
கேள்வி அந்தணர் கடவும் – கலி 36/25
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/2
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து – கலி 119/12
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே – புறம் 1/6
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
நன்று ஊக்கல் அந்தணர் உள்ளம் பிறன் ஆளும் – நான்மணி:84/2
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:1/3
அந்தணர் ஓத்துடைமை ஆற்ற மிக இனிதே – இனிய40:7/1
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் – குறள்:3 10/1
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் – குறள்:55 3/1

மேல்


அந்தணர்க்கு (4)

அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – சிறு 204
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து – கலி 1/1
கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தணர்க்கு/அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை – புறம் 361/4,5
ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே – இனிய40:23/2

மேல்


அந்தணர்வாய் (1)

அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் – ஆசாரக்:92/3

மேல்


அந்தணரதுவே (1)

அழல் புறந்தரூஉம் அந்தணரதுவே/வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை – புறம் 122/3,4

மேல்


அந்தணரின் (1)

அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும் – நான்மணி:32/1

மேல்


அந்தணன் (9)

ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ – பரி 5/22
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன்/உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 69/5
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன்/தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/15,16
யானே பரிசிலன் மன்னும் அந்தணன் நீயே – புறம் 200/13
அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே – புறம் 201/7
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள்:1 8/1

மேல்


அந்தணாளர் (1)

ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர்/நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின் – புறம் 362/8,9

மேல்


அந்தணாளன் (1)

புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன்/இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/11,12

மேல்


அந்தணிர் (1)

சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர்/நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/1,2

மேல்


அந்தணீர் (2)

திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர்/வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி மேல்


அந்தர (4)

அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 119
அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் – பரி 24/96

மேல்


அந்தர_மகளிர்க்கு (1)

அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4

மேல்


அந்தரத்து (3)

வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து/இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/14,15
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து/அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன – புறம் 392/19,20
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:34/2

மேல்


அந்தரம் (1)

பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து – பதி 51/16

மேல்


அந்தி (27)

நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப – பெரும் 413
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி/ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 427,428
அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க – மது 460
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர் – குறி 225
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் – பட் 247
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய – நற் 343/6
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து – கலி 119/12
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப – அகம் 71/6
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆரிடை – அகம் 201/8
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை – அகம் 266/2
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி/கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/11,12
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி/சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி – புறம் 376/2,3
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு – திணை150:132/4
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை – ஆசாரக்:9/1
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி
நின்று தொழுதல் பழி – ஆசாரக்:9/2,3
அந்தி பொழுது கிடவார் நடவாரே – ஆசாரக்:29/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/2,3

மேல்


அந்தியும் (2)

காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் – புறம் 34/8
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும்/புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் – புறம் 34/8,9

மேல்


அந்தில் (6)

வருமே சே_இழை அந்தில்/கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/7,8
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில்/அளிதோ தானே நாணே – குறு 395/6,7
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில்/களைநர் யார் இனி பிறர் என பேணி – பதி 40/6,7
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில்/கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/6,7
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில்/அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/6,7
எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில்/அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/7,8

மேல்


அந்துவன் (1)

அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12

மேல்


அந்துவன்சாத்தனும் (1)

அந்துவன்சாத்தனும் ஆதன்அழிசியும் – புறம் 71/13

மேல்


அந்தோ (6)

பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/10
அந்தோ தானே அளியள் தாயே – நற் 324/1
உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ/மயங்கினாள் என்று மருடிர் கலங்கன்-மின் – கலி 238/12
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் – நாலடி:40 4/3

மேல்


அப்பம் (1)

தொளை எண்ணார் அப்பம் தின்பார் – பழ:253/4

மேல்


அப்பி (3)

வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர – திரு 36
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி/நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி மேல்


அப்பிய (1)

ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86

மேல்


அப்பியும் (1)

நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும்/பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/5,6

மேல்


அப்பு (2)

அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/3
குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் – கார்40:33/2

மேல்


அபகாரம் (1)

அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம் – நாலடி:7 9/2

மேல்


அபரான (1)

அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் – நாலடி:21 7/3

மேல்


அபவித்தனொடு (1)

புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் – ஏலாதி:31/3

மேல்


அம் (667)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம்/கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 210,211
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 169
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் – பெரும் 223
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – பெரும் 251
அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 412
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து – முல் 45
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் – முல் 89
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 160
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 241
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 181
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் – குறி 96
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 211
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 222
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 58
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/2
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன – நற் 25/1
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/3
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/3
பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென – நற் 47/4
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/8
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/2
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 81/7
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் – நற் 85/10
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/2
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/4
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/8
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/7
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி – நற் 113/11
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே – நற் 163/12
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள் – நற் 170/3
சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய – நற் 171/4
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/7
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் – நற் 189/9
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன – நற் 190/6
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/7
தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் – நற் 195/3
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி – நற் 195/5
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/10
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/9
அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே – நற் 221/13
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/3
கானல் அம் கொண்கன் தந்த – நற் 231/8
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/10
மல்லல் அம் சேரி கல்லென தோன்றி – நற் 249/9
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/12
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/4
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/4
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/10
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/2
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/5
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் – நற் 315/7
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி – நற் 327/3
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/12
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/6
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் – நற் 354/7
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப – நற் 364/10
மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் – நற் 366/10
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த – நற் 379/8
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல – நற் 381/4
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட – நற் 384/3
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் – நற் 391/2
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய – நற் 399/4
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப – குறு 0/5
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
வேனில் அம் சினை கமழும் – குறு 22/4
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு – குறு 34/5
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
அம் மா அரிவையும் வருமோ – குறு 63/3
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி – குறு 145/2
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/2
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/3
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/3
தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் – குறு 172/1
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/3
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/6
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ – குறு 183/1
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது – குறு 201/4
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/5
அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி – குறு 206/1
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 216/2
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து – குறு 278/1
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி – குறு 280/2
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/6
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – குறு 304/7
புன்னை அம் சேரி இ ஊர் – குறு 320/7
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 324/2
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/6
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/6
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/6
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் – குறு 373/7
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் – ஐங் 26/1
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/3
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/3
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் – ஐங் 152/3
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம்/துறைவன் வரையும் என்ப – ஐங் 152/3,4
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் – ஐங் 158/3
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/3
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை – ஐங் 188/2
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் – ஐங் 199/1
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/2
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன் – ஐங் 250/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் – ஐங் 300/2
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/2
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
அம் கலிழ் மாமை கவின – ஐங் 357/4
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே – ஐங் 383/6
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/2
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/17
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/5
அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை – பதி 61/15
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும் – பரி 1/11
மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம்/திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/44
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/56
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/10
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 15/63
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் – பரி 17/17
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/17
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் – கலி 26/2
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/5
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் – கலி 46/5
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை – கலி 66/12
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி – கலி 75/5
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/4
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/37
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல – கலி 128/6
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19
கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் – கலி 128/24
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் – கலி 129/16
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி 147/14
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/2
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 6/17
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் – அகம் 12/6
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி – அகம் 15/15
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் – அகம் 18/15
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/4
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/9
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை – அகம் 30/1
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் – அகம் 35/16
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/6
அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய – அகம் 41/15
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/14
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் – அகம் 45/1
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை – அகம் 46/5
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/8
கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க – அகம் 54/11
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
சேரி அம் பெண்டிர் கௌவையும் ஒழிகம் – அகம் 65/4
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/7
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/3
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/10
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/14
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என – அகம் 76/9
அம் தண் காவிரி போல – அகம் 76/12
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக – அகம் 82/2
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து – அகம் 97/2
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை – அகம் 100/13
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் – அகம் 100/17
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி – அகம் 103/3
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/12
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க – அகம் 110/2
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக – அகம் 115/4
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி – அகம் 138/1
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க – அகம் 149/8
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/8
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – அகம் 152/6
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/2
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் – அகம் 160/8
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/14
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் – அகம் 184/12
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் – அகம் 189/8
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை – அகம் 200/2
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி – அகம் 210/9
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/13
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/18
கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ – அகம் 231/7
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/12
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/13
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
விளை கழை பிழிந்த அம் தீம் சேற்றொடு – அகம் 237/12
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
அம் மா அரிவை ஒழிய – அகம் 245/20
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி – அகம் 250/11
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி – அகம் 250/11
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் – அகம் 265/20
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே – அகம் 270/7
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி – அகம் 278/8
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/14
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/6
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/4
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/10
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை – அகம் 288/2
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/4
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி – அகம் 291/18
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் – அகம் 294/7
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/4
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது – அகம் 312/5
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/5
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/10
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி – அகம் 326/1
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ – அகம் 327/9
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் – அகம் 328/14
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/4
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/9
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/2
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம்/வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/11,12
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை – அகம் 343/10
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை – அகம் 349/1
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/2
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் – அகம் 361/1
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது – அகம் 371/7
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/8
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/14
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை – அகம் 378/3
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி – அகம் 379/7
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய – அகம் 383/8
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் – அகம் 387/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் – புறம் 10/12
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/19
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி – புறம் 48/4
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/5
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/2
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே – புறம் 153/6
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி – புறம் 168/15
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/2
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/5
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் – புறம் 209/2
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ – புறம் 212/4
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 225/7
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/13
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி – புறம் 240/9
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 245/3
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து – புறம் 265/3
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு – புறம் 318/2
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் – புறம் 324/8
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள் – புறம் 340/2
கரந்தை அம் செறுவின் பெயர்க்கும் – புறம் 340/8
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் – புறம் 343/9
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/16
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி – புறம் 361/18
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு – புறம் 363/10
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க – புறம் 368/10
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் – புறம் 372/7
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் – புறம் 380/12
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/13
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/6
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/5
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/16
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் – நாலடி:15 8/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் – நாலடி:18 6/2
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம்
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் – நாலடி:32 7/2,3
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் – நாலடி:38 3/1
அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ – நாலடி:40 6/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் – கள40:6/3
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி – ஐந்50:46/3
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/2
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/2
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/3
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/3
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2
அம் சாயற்கே நோவல் யான் – திணை150:19/4
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் – திணை150:32/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த – திணை150:61/3
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/4
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா – திணை150:71/1
பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் – திணை150:128/2
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே – திணை150:139/3
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/3
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி – பழ:69/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/2
அம் கோல் அவிர் தொடி ஆழியான்ஆயினும் – பழ:248/1
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2
அரக்கு ஆம்பல் தாமரை அம் செங்கழுநீர் – கைந்:47/1
பா ஆர் அம் சேர்ப்பற்கு உரையாய் பரியாது – கைந்:49/3
பொன் அம் பசலையும் தீர்ந்தது பூங்கொடி – கைந்:60/1

மேல்


அம்_சில்_ஓதி (6)

அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி/பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/3,4
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15

மேல்


அம்_சில்_ஓதியை (2)

அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5

மேல்


அம்_தீம்_கிளவி (2)

அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5

மேல்


அம்_மெல்_ஓதி (1)

அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5

மேல்


அம்பண (2)

அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5

மேல்


அம்பணத்து (1)

அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறி – ஐங் 43/1

மேல்


அம்பணம் (1)

கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96

மேல்


அம்பர் (3)

அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/9

மேல்


அம்பல் (22)

அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் – நற் 85/3
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/7
மறுகில் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – நற் 149/3
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ – நற் 249/10
அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து – நற் 272/9
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 9/6
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/5
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/6
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/15
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/17
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் – அகம் 115/3
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க – அகம் 218/19
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் – அகம் 249/2
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/13
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1

மேல்


அம்பலம் (3)

எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் – பரி 18/28
அம்பலம் தாழ் கூட்டுவார் – பழ:135/4
தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர – ஏலாதி:51/2

மேல்


அம்பலின் (1)

அயலோர் அம்பலின் அகலான் – நற் 285/10

மேல்


அம்பலும் (2)

அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/11
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும்/மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி மேல்


அம்பலை (1)

அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் – கலி 3/1

மேல்


அம்பலொடு (2)

அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி – நற் 36/6
இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு/வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/5,6

மேல்


அம்பா (1)

அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81

மேல்


அம்பாய் (1)

அம்பாய் உள் புக்குவிடும் – பழ:363/4

மேல்


அம்பி (8)

நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் – நற் 74/3
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி/நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் – நற் 315/3,4
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் – நற் 354/7
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை – பரி 11/71
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி/ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் – கலி 106/25
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:37/3

மேல்


அம்பியின் (7)

திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர – ஐங் 98/2
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் – பரி 6/75
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் – அகம் 187/23
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4
மிசை அம்பியின் மனை மறுக்குந்து – புறம் 343/2
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/24

மேல்


அம்பின் (25)

கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின்/கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் – மலை 421,422
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது – நற் 48/7
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன் – நற் 265/3
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின்/செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/8,9
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின்/நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/2,3
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின்/தொழில் வீற்றிருந்த நகர் – பரி 13/10
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின்/நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார் – அகம் 67/5,6
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் – அகம் 131/6
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/4
மாரி அம்பின் மழை தோல் பழையன் – அகம் 186/15
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
மாரி அம்பின் மழை தோல் சோழர் – அகம் 336/20
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/5
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின்/வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி – புறம் 324/5,6
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின்
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு – குறள்:60 7/1,2

மேல்


அம்பினர் (6)

அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/10
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர்/எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/4,5
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர – அகம் 291/12
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர்
கல்லிடை வாழ்நர் எமர் – திணை50:5/3,4

மேல்


அம்பினவை (1)

வரி சிலை வய அம்பினவை/புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி மேல்


அம்பினால் (1)

ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று – திணை150:22/4

மேல்


அம்பினான் (1)

ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல் – திணை150:22/3

மேல்


அம்பினில் (1)

கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – குறள்:78 2/1

மேல்


அம்பினின் (1)

நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ – நாலடி:16 2/3

மேல்


அம்பினோன் (1)

வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன்/போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு – பரி மேல்


அம்பு (33)

அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 67
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் – பதி 22/29
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/13
அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது – பதி 42/5
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 80/11
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே – கலி 7/10
அன்னவோ காம நின் அம்பு/கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 69/16
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து – அகம் 82/11
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/10
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என – அகம் 309/3
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை – புறம் 19/9
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/16
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/3
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு/மான் உளை அன்ன குடுமி – புறம் 310/6,7
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் – பழ:49/3,4
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/4
ஊழ் அம்பு வீழா நிலத்து – பழ:265/4
அம்பு பறத்தல் அரிது – சிறுபஞ்:94/4
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் – ஏலாதி:67/1

மேல்


அம்பும் (1)

அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும் – நாலடி:9 9/1

மேல்


அம்புலி (2)

அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/19
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் – பழ:323/3

மேல்


அம்பொடு (4)

ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு/காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/24,25
எனை பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி – புறம் 63/1
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே – புறம் 235/7
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/24

மேல்


அம்ம (146)

இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
அம்ம வாழி தோழி – நற் 79/9
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே – நற் 121/5
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு – நற் 135/5
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென – நற் 143/1
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/6
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – நற் 158/1
அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே – நற் 172/6
அம்ம வாழி தோழி கைம்மாறு – நற் 194/1
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – நற் 289/1
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 387/2
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு – நற் 388/1
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/3
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/4
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – குறு 77/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 104/1
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – குறு 134/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – குறு 146/1
எள்ளார் அம்ம துணை பிரிந்தோரே – குறு 147/5
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் – குறு 229/5
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – குறு 230/1
சேய அம்ம இருவாம் இடையே – குறு 237/4
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 287/1
அம்ம வாழி தோழி புன்னை – குறு 296/1
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று – குறு 350/1
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம/மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/1,2
அம்ம வாழி தோழி அன்னைக்கு – குறு 361/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர் – குறு 375/1
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி – குறு 392/1
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 31/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 32/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 33/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 35/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 36/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 37/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 38/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 39/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 40/1
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே – ஐங் 67/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு – ஐங் 89/1
அம்ம வாழி தோழி பாணன் – ஐங் 111/1
அம்ம வாழி தோழி பாசிலை – ஐங் 112/1
அம்ம வாழி தோழி நென்னல் – ஐங் 113/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – ஐங் 114/1
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண் – ஐங் 115/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 116/1
அம்ம வாழி தோழி நலனே – ஐங் 117/1
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று – ஐங் 118/1
அம்ம வாழி தோழி நன்றும் – ஐங் 119/1
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக – ஐங் 120/1
அம்ம வாழி பாண புன்னை – ஐங் 132/1
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின் – ஐங் 139/1
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 221/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 223/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 224/1
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை – ஐங் 225/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 226/1
அம்ம வாழி தோழி நாளும் – ஐங் 227/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 228/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 229/1
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – ஐங் 230/1
அம்ம வாழி தோழி பன் மலர் – ஐங் 244/1
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே – ஐங் 313/1
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் – ஐங் 331/1
அம்ம வாழி தோழி என்னதூஉம் – ஐங் 332/1
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – ஐங் 333/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 334/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 335/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 336/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 337/1
அம்ம வாழி தோழி சாரல் – ஐங் 338/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 339/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 340/1
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே – ஐங் 410/5
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/4
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே – ஐங் 474/5
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/7
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம/அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/2,3
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/6
தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம/கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/10,11
அம்ம வாழி தோழி இம்மை – அகம் 101/1
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று – அகம் 130/1
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிக – அகம் 141/1
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம/துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி – அகம் 141/11,12
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் – அகம் 148/11
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின் – அகம் 201/1
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 235/1
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/2
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே – அகம் 244/14
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள் – அகம் 249/1
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
வந்தன்று அம்ம தானே – அகம் 277/19
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – அகம் 325/1
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
செலவு விருப்பு-உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம/செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/5,6
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம/நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/13,14
அம்ம தோழி கூறு-மதி நீயே – அகம் 380/13
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – அகம் 388/1
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு – அகம் 400/1
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் – அகம் 400/24
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம/பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/9,10
தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல் – புறம் 44/9
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று – புறம் 75/10
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம/பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/6,7
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/26
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
இன்னாது அம்ம இ உலகம் – புறம் 194/6
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன் – புறம் 247/7
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/3
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/2

மேல்


அம்மனை (1)

அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று – நாலடி:2 4/4

மேல்


அம்மா (1)

உற புணர்க அம்மா என் நெஞ்சு – நாலடி:18 3/4

மேல்


அம்மி (1)

சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு – பழ:125/4

மேல்


அம்மை (1)

அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை – சிறுபஞ்:105/2

மேல்


அமணர்க்கும் (1)

ஊர் மேற்று அமணர்க்கும் ஓடு – பழ:231/4

மேல்


அமயத்து (4)

ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து/நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு – நெடு 75,76
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து/விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 45,46
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து/கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/34,35

மேல்


அமயமும் (2)

சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும்/இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து – மது 477,478
மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும்/அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 649,650

மேல்


அமர் (180)

அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 255
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த – சிறு 97
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 75
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் – பெரும் 175
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி – பெரும் 176
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 470
மான் அமர் நோக்கம் கலங்கி கையற்று – குறி 25
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/3
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ – நற் 29/9
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/8
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/9
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – நற் 267/6
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண – நற் 326/8
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 391/10
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே – குறு 131/2
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ – குறு 215/5
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி – குறு 286/4
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/4
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன் – ஐங் 214/4
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே – ஐங் 308/4
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/3
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/8
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/9
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற – பதி 44/3
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/2
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே – பரி 15/28
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் – பரி 20/108
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/110
மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 21/68
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – கலி 108/16
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/10
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/2
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த – அகம் 175/11
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த – அகம் 177/15
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு – அகம் 208/9
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/12
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து – அகம் 293/12
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர்/மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/3,4
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/22
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
கான் அமர் நன்னன் போல – அகம் 392/27
நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண் – அகம் 395/3
நாம நல் அமர் செய்ய – புறம் 16/18
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட – புறம் 23/16
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
அமர் மேம்படூஉம்-காலை நின் – புறம் 48/8
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற – புறம் 66/4
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் – புறம் 93/2
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/9
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/10
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/6
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/31
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/9
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம் – புறம் 224/1
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும் – புறம் 230/1
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/8
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/11
கன்று அமர் கறவை மான – புறம் 275/8
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/5
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி – புறம் 304/6
ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி – புறம் 339/11
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் – புறம் 341/12
பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின் – புறம் 342/12
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/4
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/5
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு – புறம் 391/18
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:2/5
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:17/5
புக்கு அமர் அட்ட களத்து – கள40:19/4
மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் – ஐந்50:13/2
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று – ஐந்70:22/2
திகழும் திரு அமர் மார்பு – திணை50:50/4
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/2
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – குறள்:113 5/2
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் – பழ:41/3
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார் – பழ:116/1
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் – பழ:210/3
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் – பழ:223/3
அமர் நின்ற போழ்தின்கண் ஆற்றுவரேனும் – பழ:382/1
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் – கைந்:1/2

மேல்


அமர்_அகத்து (1)

இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து/இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/3,4

மேல்


அமர்க்கு (2)

அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/20
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4

மேல்


அமர்த்த (18)

நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் – பெரும் 386
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண் – நற் 16/9
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/2
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் – ஐங் 79/1
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/5
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர – பதி 81/29
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/23
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/17
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
பொலிவன அமர்த்த உண்கண் – அகம் 334/16
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர் – பழ:241/3
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் – பழ:314/3

மேல்


அமர்த்தன (1)

பேதைக்கு அமர்த்தன கண் – குறள்:109 4/2

மேல்


அமர்த்தன-கொல்லோ (1)

சிவந்து ஒளி மழுங்கி அமர்த்தன-கொல்லோ/கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/7,8

மேல்


அமர்த்தனள் (1)

அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13

மேல்


அமர்ந்த (15)

பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 45
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே – ஐங் 403/2
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் – பரி 1/8
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி – பரி 10/117
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் – பரி 23/5
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/17
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு – திணை150:68/4
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து – குறள்:8 5/1
எஞ்சாத நட்பினுள் பொய் வழக்கும் நெஞ்சு அமர்ந்த
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:97/2,3

மேல்


அமர்ந்ததை (1)

அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12

மேல்


அமர்ந்தன்றே (1)

மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே/ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 102,103

மேல்


அமர்ந்தனர் (1)

நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 581

மேல்


அமர்ந்தனன் (1)

ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த – சிறு 97

மேல்


அமர்ந்தனை (3)

ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை/பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 240/12

மேல்


அமர்ந்தான் (2)

குளவாய் அமர்ந்தான் நகர் – பரி 23/69
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் – ஐந்50:1/2

மேல்


அமர்ந்து (48)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 77
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 93
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து/ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – பெரும் 478,479
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து/நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை – நெடு 183,184
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து/அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 211,212
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 485
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – மலை 495
உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560
அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென் – நற் 16/10
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து/உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய – நற் 327/5,6
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும் – நற் 389/3
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/14
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து/நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/25,26
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய – பரி 5/55
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை – பரி 14/29
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து/அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் – பரி 27/19
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து/ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 74/2
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/9
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/5
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து/காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் – அகம் 220/14,15
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட – நாலடி:1 1/1
சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது – இனிய40:0/4
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து
ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை – ஐந்70:4/2,3
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் – திணை150:139/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – குறள்:9 4/1,2
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து
இன் சொலன் ஆக பெறின் – குறள்:10 2/1,2
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள்:10 3/1
உண்ணுங்கால் நோக்கும் திசை கிழக்குக்கண் அமர்ந்து
தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் – ஆசாரக்:20/1,2
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/2
பாலனார் நூல் அமர்ந்து பாராது வாலிதா – ஏலாதி:65/2

மேல்


அமர்ந்தோயும் (1)

தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – பரி 4/71

மேல்


அமர்ந்தோயே (3)

நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே/அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/24,25
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே/அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை – பரி மேல்


அமர்ந்தோரே (1)

நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5

மேல்


அமர்ந்தோளே (1)

அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5

மேல்


அமர்ந்தோன் (1)

பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 373

மேல்


அமர்ப்பனள் (1)

உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8

மேல்


அமர்ப்பு (1)

மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு – நற் 179/4

மேல்


அமர்பு (2)

அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு – பதி 12/24
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே – இனிய40:9/1

மேல்


அமர்பு-உற்ற (1)

மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91

மேல்


அமர்வோயே (1)

மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12

மேல்


அமரகத்து (2)

அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் – குறள்:82 4/1
மொய் கொண்டு எழுந்த அமரகத்து மாற்றார் வாய் – பழ:241/1

மேல்


அமரர் (9)

செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் – பட் 200
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/26
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் – பரி 5/69
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/35
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் – புறம் 99/1
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் – நாலடி:38 3/1

மேல்


அமரர்_செல்வன் (1)

அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன்/எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி மேல்


அமரர்_செல்வன்-தன் (1)

மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன்/பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி மேல்


அமரர்க்கா (1)

சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின் – பரி 2/71

மேல்


அமரர்க்கு (2)

அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/3

மேல்


அமரரும் (2)

யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் – பரி 8/8
மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் – அகம் 0/12

மேல்


அமரருள் (2)

ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள்/ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 13 1/1

மேல்


அமரரை (2)

உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை/போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 3/15

மேல்


அமரா (7)

அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/9
அமரா முகத்தள் ஆகி – குறு 312/7
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே – அகம் 253/3
உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் – அகம் 378/12
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா
ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ – ஐந்70:44/2,3
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/2

மேல்


அமராது (1)

அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/2

மேல்


அமராமை (1)

தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை
காரணம் இன்றி வரும் – குறள்:53 9/1,2

மேல்


அமரார் (1)

அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் – நாலடி:21 6/2

மேல்


அமரிய (1)

அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் – அகம் 5/1

மேல்


அமரியள் (1)

ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி – புறம் 339/11

மேல்


அமரின் (1)

அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3

மேல்


அமரும் (1)

அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8

மேல்


அமருவர் (1)

பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7

மேல்


அமருள் (3)

மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள்/வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் – கலி 33/3
தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி – பழ:13/2

மேல்


அமரே (1)

உடன் வீழ்ந்தன்றால் அமரே பெண்டிரும் – புறம் 62/13

மேல்


அமல் (23)

அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/13
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய – பதி 50/3
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/7
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை – அகம் 136/11
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/7
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/2
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல்/பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/4,5
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/6
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல்/குன்று பல கெழீஇய – புறம் 383/21,22

மேல்


அமல்பு (1)

கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3

மேல்


அமலை (13)

அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் – பெரும் 224
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை/தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 441,442
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/3
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று – குறு 369/1
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/14
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு – புறம் 34/14
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை/வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய – புறம் 177/14,15

மேல்


அமளி (3)

அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
அமளி தைவந்தனனே குவளை – குறு 30/4
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/34

மேல்


அமன்ற (15)

கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து – நற் 200/6
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி – குறு 202/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற/நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி – ஐங் 383/1,2
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற/மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 112/6
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் – அகம் 4/15
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 137/10
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற/துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/1,2
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற/குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி – அகம் 272/7,8

மேல்


அமன்றன்று (2)

வேய் அமன்றன்று மலையும் அன்று – கலி 55/11
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று – கலி 55/12

மேல்


அமன்று (1)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172

மேல்


அமிர்த (1)

அரிவையர் அமிர்த பானம் – பரி 8/120

மேல்


அமிர்தம் (1)

வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69

மேல்


அமிர்து (10)

அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 532
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – பரி 12/57
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய – சிறுபஞ்:2/1,2
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய – சிறுபஞ்:2/2
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் – சிறுபஞ்:2/3
ஆகவே செய்யின் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/4

மேல்


அமிழ்தத்து (2)

அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி – குறு 206/1
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் – அகம் 332/13

மேல்


அமிழ்தம் (9)

அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம்/குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/2,3
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/25
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/2
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன – புறம் 392/20
தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று – குறள்:2 1/2

மேல்


அமிழ்தின் (5)

ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின்/பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை – பரி 169/6
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே – இனிய40:14/2
அமிழ்தின் இயன்றன தோள் – குறள்:111 6/2

மேல்


அமிழ்தினும் (1)

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – குறள்:7 4/1

மேல்


அமிழ்து (18)

அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/11
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/5
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/17
நீரும் அமிழ்து ஆய்விடும் – நாலடி:20 10/4
என்பொடு இயைந்த அமிழ்து – நாலடி:21 10/4
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய – நாலடி:22 7/2
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் – பழ:336/3

மேல்


அமிழ்தொடு (2)

உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – அகம் 213/18

மேல்


அமுதம் (3)

பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4

மேல்


அமுது (2)

அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/74
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21

மேல்


அமுதொடு (1)

அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475

மேல்


அமை (149)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – திரு 195
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 10
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 16
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 158
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய – பெரும் 486
கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட – முல் 49
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 626
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 82
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 103
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ – மலை 181
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/5
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் – நற் 222/7
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு – நற் 276/9
தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ – நற் 282/1
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை – நற் 362/1
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/7
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே – குறு 216/4
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/4
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி – பதி 12/18
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/8
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல – பரி 11/116
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/4
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/10
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
வறன்-உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல் – கலி 53/1
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/23
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/6
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/23
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் – அகம் 49/17
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி – அகம் 62/6
வகை அமை வனப்பின் வள்பு நீ தெரிய – அகம் 64/3
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/16
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/17
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் – அகம் 98/20
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/12
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை – அகம் 124/6
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ – அகம் 152/23
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/2
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/8
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த – அகம் 335/13
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் – அகம் 369/7
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் – அகம் 398/24
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி – அகம் 400/5
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/9
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/5
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து – புறம் 129/2
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென – புறம் 351/3
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் – புறம் 378/17
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் – ஐந்50:34/1
பண் அமை தேர் மேல் வரும் – ஐந்70:63/4
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் – திணை50:8/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – குறள்:91 6/2
புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர் – பழ:229/3
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை – பழ:232/3

மேல்


அமை-மின் (1)

மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14

மேல்


அமைக்கும்-காலை (1)

அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை/ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் – புறம் 218/4,5

மேல்


அமைக (3)

அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
வாராது அமையினும் அமைக/சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/5,6
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7

மேல்


அமைகல்லா (2)

நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா/விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 343,344
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து – மலை 263

மேல்


அமைகல்லாது (1)

மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4

மேல்


அமைகல்லார் (1)

துறந்து அமைகல்லார் காதலர் – ஐங் 457/3

மேல்


அமைகல்லேன் (1)

செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன்/பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி மேல்


அமைகலனே (2)

விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே – நற் 260/10

மேல்


அமைகலா (1)

செய்யாது அமைகலா ஆறு – குறள்:22 9/2

மேல்


அமைகும் (1)

முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15

மேல்


அமைகுவம் (1)

யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ – கலி 71/23

மேல்


அமைகுவம்-மன்னே (1)

உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம்-மன்னே/கயல் என கருதிய உண்கண் – ஐங் 36/3,4

மேல்


அமைகுவர் (2)

நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர் – ஐங் 461/4
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7

மேல்


அமைகுவர்-கொல் (1)

மறந்தும் அமைகுவர்-கொல் என்று எண்ணி – அகம் 223/2

மேல்


அமைகுவன் (1)

நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/2

மேல்


அமைகுவான் (1)

வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி 41/29

மேல்


அமைகுவான்-மன்னோ (2)

மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ/வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/10,11

மேல்


அமைகுவென் (2)

நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/2

மேல்


அமைகுவென்-மன்னோ (1)

நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல் – அகம் 74/14

மேல்


அமைகோ (1)

யாங்கு மறந்து அமைகோ யானே ஞாங்கர் – குறு 132/3

மேல்


அமைச்சர் (2)

வீறு சால் பேர் அமைச்சர் கோள் – திரி:61/4
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற – ஏலாதி:10/3

மேல்


அமைச்சன் (1)

அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் – சிறுபஞ்:56/3

மேல்


அமைச்சனும் (1)

ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் – திரி:33/2

மேல்


அமைச்சின் (1)

புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் – பழ:295/4

மேல்


அமைச்சு (6)

படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் – குறள்:39 1/1
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 1/2
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 2/2
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – குறள்:64 3/2
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – குறள்:64 4/2
தேற்றானேல் தேறும் அமைச்சு – ஏலாதி:17/4

மேல்


அமைத்த (5)

சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர் – அகம் 79/1
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4

மேல்


அமைத்தல் (1)

பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின் – குறு 366/1

மேல்


அமைத்தார் (1)

ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால் – ஏலாதி:36/3

மேல்


அமைத்தான் (1)

முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான்
இன் துறை வெண்பா இவை – பழ:404/3,4

மேல்


அமைத்தான்தான் (1)

வானகத்தார்க்கு ஊணே மறுதலையார்க்கு ஊண் அமைத்தான்தான்
அகத்தே வாழ்வான் தக – ஏலாதி:71/3,4

மேல்


அமைத்து (16)

மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து/வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 223,224
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து/இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 55,56
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து/தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 83,84
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து/பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 122,123
வாயிலொடு புழை அமைத்து/ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ – பட் 287,288
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து/திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 2,3
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து/புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 28,29
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி – அகம் 30/10
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து/சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/19,20
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற – நான்மணி:3/1,2
கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும் – பழ:144/3

மேல்


அமைதல் (3)

வினை வலித்து அமைதல் ஆற்றலர்-மன்னே – நற் 69/12
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/7
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/8

மேல்


அமைதலும் (1)

உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம்-மன்னே – ஐங் 36/3

மேல்


அமைதலோ (1)

உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர் – அகம் 357/12

மேல்


அமைதற்கு (1)

அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/3

மேல்


அமைதி (1)

அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3

மேல்


அமைதியின் (1)

தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – பரி 4/71

மேல்


அமைந்த (39)

அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/3
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே – குறு 182/7
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
மன் நிலத்து அமைந்த/மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/8,9
அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய – பதி 74/20
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து – பதி 81/19
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த/தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் – கலி 108/55
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி – அகம் 73/15
அரை-உற்று அமைந்த ஆரம் நீவி – அகம் 100/1
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/6
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/18
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த/குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/4,5
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
ஆய்ந்து அமைந்த கேள்வி அறிவுடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:7 3/3
காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து – நாலடி:7 3/4
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் – நாலடி:37 1/1
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த
தானைக்கு செல்சார் தறுகண்மை ஊன் உண்டல் – நான்மணி:37/2,3
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த
தூணின்கண் நிற்கும் களிறு – நான்மணி:87/3,4
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா – இன்னா40:39/2
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து – இனிய40:31/3
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:64 5/1
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார் – குறள்:90 10/1
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் – குறள்:90 10/2
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் – திரி:100/2,3
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த – ஏலாதி:26/2
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு – ஏலாதி:26/2,3

மேல்


அமைந்தக்கண்ணும் (1)

படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் – குறள்:61 6/1

மேல்


அமைந்தது (4)

ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு – பரி 11/49
அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 82/35
அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/1,2
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே – பழ:172/3

மேல்


அமைந்ததே (1)

இல்லாள் அமைந்ததே இல் – நாலடி:39 3/4

மேல்


அமைந்தபால் (1)

பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே – நாலடி:24 10/2

மேல்


அமைந்தன்றால் (1)

ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40

மேல்


அமைந்தன்று (3)

தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13

மேல்


அமைந்தன்றே (2)

அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே/வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/15,16

மேல்


அமைந்தன (1)

அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53

மேல்


அமைந்தனனால் (1)

இவட்கு அமைந்தனனால் தானே – ஐங் 103/3

மேல்


அமைந்தனனே (1)

அமைந்தனனே/அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும் – புறம் 328/5,6

மேல்


அமைந்தனை (2)

வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக – அகம் 21/7
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/8

மேல்


அமைந்தார் (5)

அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் – நாலடி:6 4/4
இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார் – நான்மணி:38/3
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் – குறள்:116 5/1
மாண்டு அமைந்தார் ஆய்ந்த மதி வனப்பே வன்கண்மை – ஏலாதி:26/1
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார்
உத்தரம் வேண்டா வரல் – கைந்:48/3,4

மேல்


அமைந்தான்கண் (1)

உருவிற்கு அமைந்தான்கண் ஊராண்மை இன்மை – நாலடி:24 10/1

மேல்


அமைந்தின்றுகொல்லோ (1)

புக்கில் அமைந்தின்றுகொல்லோ உடம்பினுள் – குறள்:34 10/1

மேல்


அமைந்து (16)

நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து/தோள் பழி மறைக்கும் உதவி – நற் 136/7,8
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை – நற் 239/9
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – அகம் 219/11
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – குறள்:12 8/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – குறள்:48 4/1
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள்:77 1/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – குறள்:131 2/1

மேல்


அமைந்து-உற்ற (2)

மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும் – மது 649
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள் – நற் 281/7

மேல்


அமைந்தேம் (1)

இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1

மேல்


அமைந்தோர் (1)

உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும் – கலி 118/24

மேல்


அமைப்ப (1)

வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2

மேல்


அமைப்பான் (1)

சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் – கள40:20/3

மேல்


அமைப்போரும் (2)

கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும்/வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும் – பரி 24/17

மேல்


அமைய (5)

நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய/நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப – மது 755,756
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/29
வள்பு ஒருங்கு அமைய பற்றி முள்கிய – அகம் 234/5
அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் – பழ:9/3
அமைய பொருள் இல்லார் ஆற்றாதார் என்பது – பழ:402/1

மேல்


அமையத்து (17)

பெருநாள் அமையத்து பிணையினிர் கழி-மின் – பெரும் 296
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து/பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப – நற் 157/2,3
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து/இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி – குறு 154/2,3
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து/நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய – பரி 92/17,18
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து/சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/13,14
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து/இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/4,5
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து/வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/22,23
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து/அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/23,24
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து/கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/19,20
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து/பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/12,13
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 309/14
பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து/அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/2,3
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து/இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/6,7

மேல்


அமையத்தும் (1)

மறு முறை அமையத்தும் இயைக – பரி 11/139

மேல்


அமையம் (3)

தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – மலை 273
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி – நற் 224/2
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம்/செய்தோர் மன்ற குறி என நீ நின் – அகம் 25/12,13

மேல்


அமையமும் (1)

நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2

மேல்


அமையல (1)

காணாது அமையல கண் – குறள்:129 3/2

மேல்


அமையலம் (1)

யாமே நின் துறந்து அமையலம்/ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/3,4

மேல்


அமையலென் (2)

அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என் – கலி 128/10
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய – புறம் 164/10

மேல்


அமையலேன் (1)

நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9

மேல்


அமையலையே (1)

பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே/அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/7,8

மேல்


அமையலோ (1)

வாராது அமையலோ இலரே நேரார் – ஐங் 463/3

மேல்


அமையா (14)

நீர் இன்று அமையா உலகம் போல – நற் 1/6
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின் – குறு 218/6
அறிதற்கு அமையா நாடனொடு – குறு 377/4
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/29
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட – அகம் 27/14
நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் – புறம் 18/18
பறை நன்று பண் அமையா யாழின் நிறை நின்ற – நான்மணி:13/1
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:31/1
பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே – இனிய40:32/2
கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து – திரி:57/1
வாய் நன்கு அமையா குளனும் வயிறு ஆர – திரி:84/1
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் – பழ:303/1
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் – பழ:336/1

மேல்


அமையாக்கடை (1)

செய்த ஆங்கு அமையாக்கடை – குறள்:81 3/2

மேல்


அமையாதவரை (1)

மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:83 5/1

மேல்


அமையாது (6)

நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது/பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 396/6,7
அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் – குறள்:2 10/1
வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு – குறள்:2 10/2

மேல்


அமையாய் (2)

நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் – குறு 225/5
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/8

மேல்


அமையார் (6)

போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10
கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/18
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை – அகம் 37/1
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/15
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/2

மேல்


அமையாள் (1)

வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3

மேல்


அமையான் (2)

அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 270

மேல்


அமையினும் (1)

வாராது அமையினும் அமைக – குறு 117/5

மேல்


அமையும் (8)

காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும்/யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி – நற் 94/2,3
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும்/புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 147/13
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள்:30 8/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள்:71 8/1
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும்
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை – பழ:83/2,3
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/2

மேல்


அமையும்கொல் (1)

கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி – ஐந்70:66/3

மேல்


அமையுமே (1)

வீழுநர் வீழப்படுவர்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு – குறள்:120 3/1,2

மேல்


அமையுமோ (5)

நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக – குறு 317/5
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ/ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/14,15
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ/தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/18,19

மேல்


அமையேன் (1)

இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/21

மேல்


அமையொடு (1)

அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே – பழ:215/3

மேல்


அமைவது-கொல்லோ (1)

அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ/புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/2,3

மேல்


அமைவர் (1)

பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள்:58 10/1

மேல்


அமைவர (5)

மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர/நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 227,228
ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் – சிறு 177
ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர/முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 326,327
அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38

மேல்


அமைவரல் (1)

அமைவரல் அருவி ஆர்க்கும் – கலி 105/73

மேல்


அமைவரு (2)

அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 12
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 20

மேல்


அமைவாளோ (2)

புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ/ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் – கலி 5/13,14

மேல்


அமைவானோ (2)

வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ – கலி 41/28
வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ/வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி மேல்


அமைவு (9)

அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:74 10/1
வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு – குறள்:74 10/2
அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் – குறள்:75 3/2
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள்:87 3/1
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/2
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க – சிறுபஞ்:51/2
ஆசாரியனது அமைவு – ஏலாதி:75/4

மேல்


அமைவு-உற்ற (1)

சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் – மது 721

மேல்


அமைவுடைய (1)

ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய – நாலடி:14 5/3

மேல்


அமைவோர்க்கு (1)

இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி – அகம் 231/3

மேல்


அமைஇய (1)

அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13

மேல்


அய (3)

அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2

மேல்


அயத்து (2)

அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன – அகம் 62/1
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2

மேல்


அயம் (7)

இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் – ஐங் 264/3
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14

மேல்


அயர் (23)

வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 222
சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி – திரு 283
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 215
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் – நற் 44/8
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/3
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் – நற் 374/8
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/3
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/3
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/2
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/4
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து – திணை150:70/4

மேல்


அயர்-மதி (1)

அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19

மேல்


அயர்-மார் (4)

திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார்/பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/4,5
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார்/தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/6,7
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார்/வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 205/13

மேல்


அயர்கம் (3)

நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
மாலை அயர்கம் விருந்து – குறள்:127 8/2

மேல்


அயர்ச்சியை (1)

சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை – ஐங் 396/3

மேல்


அயர்த்தாயோ (1)

மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ/காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி மேல்


அயர்தல் (3)

வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு – கலி 52/23
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் – அகம் 66/8
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல்/ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே – அகம் 300/21,22

மேல்


அயர்ந்த (6)

கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/4
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 330/5

மேல்


அயர்ந்தனம் (1)

செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல – அகம் 64/7

மேல்


அயர்ந்தனர் (2)

வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் – அகம் 221/4
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7

மேல்


அயர்ந்தனரால் (1)

செலவு அயர்ந்தனரால் இன்றே மலை-தொறும் – அகம் 65/9

மேல்


அயர்ந்தனள் (1)

அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4

மேல்


அயர்ந்தனென் (1)

அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/14

மேல்


அயர்ந்தனை (3)

வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/12
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே – அகம் 116/10

மேல்


அயர்ந்தனையால் (1)

செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்றும் – ஐங் 309/2

மேல்


அயர்ந்தனையே (2)

குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே/நன்று இல கொண்க நின் பொருளே – ஐங் 307/2,3
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே/யாமே நின் துறந்து அமையலம் – ஐங் 423/2,3

மேல்


அயர்ந்திசினால் (2)

செலவு அயர்ந்திசினால் யானே – நற் 149/9
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து – அகம் 147/10

மேல்


அயர்ந்தீகம் (1)

துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19

மேல்


அயர்ந்து (11)

சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 366
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள் – குறி 174
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 201
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து/செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 113/16
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் – ஐந்50:22/3

மேல்


அயர்ந்தும் (2)

தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும்/நொதுமலர் போல கதுமென வந்து – குறு 294/2,3
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும்/இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/2,3

மேல்


அயர்ப்பிய (1)

அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12

மேல்


அயர்ப (2)

ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/67
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் – கலி 115/20

மேல்


அயர்பு (2)

அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு/மெய்ம் மலி உவகையின் எழுதரு – குறு 398/6,7
வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு/புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி மேல்


அயர்வ (1)

கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/16

மேல்


அயர்வர் (4)

குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே – ஐங் 230/5
தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ – கலி 103/62
ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ – கலி 104/62
இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ – கலி 106/33

மேல்


அயர்வாரை (1)

வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4

மேல்


அயர்வு (2)

ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் – குறு 316/1
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர் – புறம் 182/6

மேல்


அயர்வு-உறீஇ (1)

நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் – கலி 58/11

மேல்


அயர்வும் (1)

தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும்/அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி மேல்


அயர்வோள் (1)

விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/2

மேல்


அயர (28)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர/விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 197,198
படையோர்க்கு முருகு அயர/அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 38,39
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர/கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 589,590
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர/திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி – மது 603,604
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர/நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 623,624
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர/மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 44,45
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர் – குறி 225
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர/மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/4,5
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர/இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/3,4
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே – ஐங் 61/5
நன் மனை அரும் கடி அயர/எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/4,5
நன் மனை வதுவை அயர இவள் – ஐங் 294/4
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர/கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/1,2
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர/மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/40,41
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர/பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/8,9
நீ செலவு அயர கேள்-தொறும் பல நினைந்து – அகம் 107/1
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர/பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி – அகம் 112/16,17
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர/கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/3,4
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/13
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர/நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/5,6
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர/பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/10,11
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர/குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/26,27
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து – கார்40:22/1
கூற்று அயர செய்யார் கொணர்ந்து – சிறுபஞ்:82/4

மேல்


அயரவும் (3)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும்/தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே – நற் 12/9,10
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16

மேல்


அயரா (2)

சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா/தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/5,6
ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய – சிறுபஞ்:82/3

மேல்


அயரியோரும் (1)

அழி தவ படிவத்து அயரியோரும்/மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் – பரி மேல்


அயரினும் (1)

நும் மனை சிலம்பு கழீஇ அயரினும்/எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/1,2

மேல்


அயரும் (31)

வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – மலை 322
அன்னை அயரும் முருகு நின் – நற் 47/10
எல் விருந்து அயரும் மனைவி – நற் 121/11
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும்/தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/3,4
நன் மனை நனி விருந்து அயரும்/கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே – நற் 280/9,10
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும்/வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/6,7
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும்/தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து – குறு 238/3,4
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும்/புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/3,4
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/5
ஒண் தழை அயரும் துறைவன் – ஐங் 147/2
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும்/காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/10,11
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும்/அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 114/13,14
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும்/கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/10,11
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும்/சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/9,10
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும்/கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/10,11
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும்/குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல் – அகம் 172/13,14
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும் – அகம் 195/5
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும்/மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான் – அகம் 216/11,12
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் – அகம் 240/9
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும்/பெரு_நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை – அகம் 269/20,21
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் – அகம் 315/17
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும்/தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் – அகம் 336/9,10
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும்/மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 42/17,18
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும்/தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் – புறம் 129/3,4
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும்/மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/10,11
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும்
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி – ஐந்50:46/2,3
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும்
தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி – ஐந்70:11/2,3
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே – திணை150:141/3

மேல்


அயரும்மே (1)

கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே/கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/4,5

மேல்


அயல் (39)

தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல் – நற் 108/1
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
கல் அயல் கலித்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 383/1
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/3
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/5
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/5
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/13
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் – கலி 3/1
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல்/ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 48/14
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல்/இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 129/21
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள – அகம் 81/8
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8
நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு – அகம் 235/17
சேரியேனே அயல் இலாட்டியேன் – அகம் 386/11
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/9
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா – இன்னா40:24/2
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் – ஐந்70:62/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:10/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:63/3
அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் – பழ:51/2
அயல் வளி தீர்த்துவிடல் – பழ:124/4
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/4
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/3

மேல்


அயல்_அயல் (2)

அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2

மேல்


அயல (10)

அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல/கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 226,227
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல/ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 97,98
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/8
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை – நற் 243/2
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல/வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/1,2
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல/கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/16,17
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல/ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/7,8
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல/தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/5,6
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல/கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து – புறம் 384/6,7
அயல அயலவர் நூல் – ஏலாதி:14/4

மேல்


அயலது (24)

தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது/பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/5,6
துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது/கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து – நற் 181/6,7
குழவி சேதா மாந்தி அயலது/வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/4,5
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது/கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி – நற் 217/3,4
சோலை வாழை முணைஇ அயலது/வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற – நற் 232/3,4
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது/குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/3,4
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி – குறு 36/1
குருகு கொள குளித்த கெண்டை அயலது/உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/1,2
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/2
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது/முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/4,5
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/5
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது/அரலை மாலை சூட்டி – குறு 214/5,6
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது/தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/2,3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது/முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/1,2
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது/உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/2,3
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது/கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 2/5,6
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது/ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/9,10
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது/ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/6,7
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/6
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது/இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/4,5
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது/சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் – புறம் 108/2,3
கேழல் பன்றி வீழ அயலது/ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும் – புறம் 152/4,5
கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது/இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் – புறம் 322/7,8

மேல்


அயலதை (1)

அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13

மேல்


அயலவர் (1)

அயல அயலவர் நூல் – ஏலாதி:14/4

மேல்


அயலார் (2)

அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15

மேல்


அயலார்க்கு (1)

இகலன் வாய் துற்றிய தோற்றம் அயலார்க்கு
கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:28/4,5

மேல்


அயலும் (2)

அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/12

மேல்


அயலோர் (3)

அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/11
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
அயலோர் அம்பலின் அகலான் – நற் 285/10

மேல்


அயறு (1)

அயறு சோரும் இரும் சென்னிய – புறம் 22/7

மேல்


அயா (7)

கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – நற் 62/2
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 89/8
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/7

மேல்


அயாஅ (1)

அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த – அகம் 107/2

மேல்


அயாஅம் (1)

தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 121/16

மேல்


அயிர் (19)

அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு – நற் 163/2
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற – நற் 241/3
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி – குறு 372/4
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/3
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/7
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/5
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி – அகம் 181/12
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/17
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள – கார்40:3/2

மேல்


அயிர்-கண் (1)

அயிர்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7

மேல்


அயிர்த்தன்று-மன்னே (1)

அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும் – அகம் 315/5

மேல்


அயிர்ப்பு (1)

அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6

மேல்


அயிர (1)

வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர/செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 92,93

மேல்


அயிராணி (1)

அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன – நாலடி:39 1/1

மேல்


அயிராது (1)

அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491

மேல்


அயிரி (1)

அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20

மேல்


அயிரை (12)

இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி – நற் 272/5
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/3
நாரை நிரை பெயர்த்து அயிரை ஆரும் – குறு 166/2
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் – ஐங் 164/2
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/29
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை/கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் – பதி 29/4,5
அயிரை நெடு வரை போல – பதி 70/26
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ – பதி 88/12
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் – பதி 90/19
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு – பழ:302/3

மேல்


அயிரையின் (1)

கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ – பதி 79/18

மேல்


அயில் (12)

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு – சிறு 253
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 67
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை – மலை 373
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
ஆண்மகன் கையில் அயில் வாள் அனைத்துஅரோ – நாலடி:39 6/3
அயிலாலே போழ்ப அயில் – பழ:337/4
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/3

மேல்


அயிலாலே (1)

அயிலாலே போழ்ப அயில் – பழ:337/4

மேல்


அயிலும் (2)

புன தினை அயிலும் நாட சின போர் – புறம் 143/5
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை – புறம் 399/11

மேல்


அயிலை (2)

அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4

மேல்


அயின்ற (2)

அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 116
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191

மேல்


அயின்றனர் (1)

அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர்/மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் – பரி மேல்


அயின்றனனே (1)

அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8

மேல்


அயின்று (2)

கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14

மேல்


அயினி (2)

திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7

மேல்


அயினிய (1)

புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14

மேல்


அயினியும் (1)

அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8

மேல்


அர (23)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென – நற் 325/4
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
சூர்_அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3
அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து – பதி 51/13
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
சூர்_அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அக