வ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகிர் 5
வகுத்த 6
வகுத்ததன் 1
வகுத்தலும் 1
வகுத்தான் 1
வகுத்து 4
வகுத்தோர் 1
வகுந்தில் 1
வகுந்தின் 1
வகுந்து 2
வகுப்ப 1
வகுப்பு 1
வகுப்பு_உற்ற 1
வகுளம் 2
வகை 59
வகை_வகை 2
வகைத்து 1
வகைபட 1
வகைமை 1
வகைமையின் 1
வகைய 2
வகையர் 1
வகையால் 1
வகையான் 4
வகையின் 3
வகையினால் 1
வகையும் 1
வகையே 1
வகைஇ 1
வங்க 1
வங்கத்து 1
வங்கம் 8
வங்கா 2
வங்கூழ் 2
வச்சிய 1
வச்சிர 1
வச்சிரத்தான் 1
வச்சிரத்தோன் 1
வச்சிரம் 1
வசி 8
வசித்ததை 1
வசிந்து 2
வசிபு 5
வசிவு 1
வசை 21
வசையுநர் 1
வசையும் 1
வஞ்ச 1
வஞ்சத்தான் 1
வஞ்சம் 1
வஞ்சமாய் 1
வஞ்சரை 1
வஞ்சன் 1
வஞ்சி 14
வஞ்சிக்கு 1
வஞ்சித்து 1
வஞ்சிப்பது 1
வஞ்சியும் 4
வஞ்சின 1
வஞ்சினம் 9
வட்கர் 1
வட்ட 2
வட்டத்தவை 1
வட்டம் 5
வட்டமொடு 1
வட்டா 1
வட்டி 4
வட்டித்து 5
வட்டிப்ப 1
வட்டிப்போரை 1
வட்டியர் 2
வட்டியள் 1
வட்டியும் 1
வட்டியுள் 1
வட்டின் 1
வட்டு 10
வட 31
வட_குன்றத்து 1
வட_தெற்கு 1
வட_பெருங்கல் 2
வட_மலை 2
வட_மீன் 2
வட_மொழி 2
வட_வயின் 5
வட_வரை 1
வடக்கிருந்தனன் 1
வடக்கிருந்து 1
வடக்கிருந்தோனே 1
வடக்கு 1
வடக்கும் 1
வடந்தை 4
வடம் 1
வடவர் 3
வடவனம் 1
வடாஅது 5
வடி 41
வடிக்கும் 1
வடித்திசின் 1
வடித்து 6
வடித்தும் 1
வடிந்த 2
வடிப்பு 1
வடிம்பின் 2
வடிம்பு 2
வடிய 1
வடியா 3
வடியின் 1
வடிவிற்று 1
வடிவின 1
வடிவு 4
வடு 57
வடுகர் 10
வடுத்து 1
வடுப்படுத்து 1
வடுவின் 1
வடுவினான் 1
வடுவும் 3
வடுவொடு 2
வண் 90
வண்டல் 19
வண்டலவர் 1
வண்டலும் 1
வண்டன் 1
வண்டாய் 1
வண்டிற்கு 1
வண்டின் 16
வண்டினால் 1
வண்டினும் 1
வண்டு 161
வண்டு_இனம் 11
வண்டே 2
வண்டொடு 6
வண்ண 17
வண்ணத்தால் 1
வண்ணத்து 1
வண்ணம் 19
வண்ணமும் 3
வண்ணவண்ணத்த 1
வண்ணன் 1
வண்மை 9
வண்மையான் 1
வண்மையின் 3
வண்மையும் 5
வண்மையொடு 2
வண்மையோனே 1
வணக்கம் 2
வணக்கி 1
வணக்கிய 3
வணக்கு 1
வணக்கு_உறுத்து 1
வணக்கும் 1
வணங்க 2
வணங்கல் 1
வணங்கா 3
வணங்கார் 1
வணங்கார்க்கு 1
வணங்கி 7
வணங்கிய 4
வணங்கியும் 1
வணங்கியோர் 1
வணங்கினர் 1
வணங்கினேம் 1
வணங்கினை 1
வணங்கு 23
வணங்குவன் 1
வணர் 20
வணர்ந்து 3
வணிகர் 1
வணிகன் 1
வத்தம் 1
வதி 7
வதி-மின் 1
வதி_வயின் 1
வதிந்த 9
வதிந்த_கால் 1
வதிந்தன 1
வதிந்து 3
வதிய 6
வதியுநர் 1
வதியுநன் 1
வதியும் 21
வதியும்-மன்னே 1
வதுவை 31
வதுவையும் 1
வதுவையுள் 3
வந்த 122
வந்த_கால் 3
வந்த_காலை 1
வந்ததற்கு 1
வந்ததன் 3
வந்ததனினும் 1
வந்தது 7
வந்ததை 3
வந்தமை 2
வந்தவன் 1
வந்தவை 1
வந்தன்றால் 7
வந்தன்று 35
வந்தன்று-கொல் 1
வந்தன்றே 13
வந்தன்றோ 1
வந்தன 3
வந்தனம் 3
வந்தனர் 14
வந்தனரால் 1
வந்தனரே 2
வந்தனவால் 3
வந்தனள்-கொல் 1
வந்தனளோ 1
வந்தனன் 13
வந்தனனே 2
வந்தனனோ 1
வந்தனெம் 1
வந்தனென் 16
வந்தனை 5
வந்தனையே 1
வந்தனையோ 2
வந்தாய் 1
வந்தாயோ 3
வந்தார் 1
வந்தாரே 1
வந்தாள் 3
வந்தாற்கு 1
வந்தானை 2
வந்திக்க 1
வந்திகை 1
வந்திசின் 9
வந்திசினே 8
வந்தீ 1
வந்தீக 2
வந்தீத்தந்தாய் 1
வந்தீத்தனர் 1
வந்தீமே 2
வந்தீமோ 1
வந்தீய 1
வந்தீயாய் 1
வந்தீயான்-கொல் 3
வந்து 214
வந்து_வந்து 1
வந்தெனன் 1
வந்தே 2
வந்தேன் 2
வந்தை 1
வந்தோய் 3
வந்தோயே 1
வந்தோர் 7
வந்தோரே 1
வந்தோன் 6
வம் 1
வம்-மதி 2
வம்-மின் 3
வம்-மினோ 1
வம்ப 16
வம்பலர் 32
வம்பலர்க்கு 1
வம்பலன் 1
வம்பலீர் 2
வம்பு 17
வம்மே 1
வம்மோ 13
வய 90
வய_மா 4
வய_மான் 19
வயக்கி 1
வயக்கு 5
வயக்கு_உறா 1
வயக்கு_உறு 4
வயக்குதல் 1
வயங்கலுள் 1
வயங்காது 1
வயங்கி 1
வயங்கிட்டு 1
வயங்கிய 6
வயங்கியோர் 1
வயங்கு 70
வயங்கு_இழாய் 1
வயங்கு_இழாஅய் 1
வயங்கு_இழை 2
வயத்தின் 1
வயந்தகம் 1
வயம் 5
வயல் 49
வயல்_அகம் 1
வயலே 3
வயலை 12
வயலையும் 1
வயவர் 21
வயவரொடு 2
வயவன் 1
வயவு 11
வயவு_உறு 1
வயவே 1
வயவொடு 2
வயாவிற்கு 1
வயாஅ 1
வயாஅம் 2
வயிர் 6
வயிர 2
வயிரத்து 1
வயிரமொடு 1
வயிரமோடு 1
வயிரிய 2
வயிரியம் 1
வயிரியர் 11
வயிரியர்க்கு 1
வயிரின் 4
வயிரும் 1
வயிரொடு 2
வயிற்பட 1
வயிற்ற 2
வயிற்று 11
வயிற்று_தீ 1
வயிற்று_இடை 1
வயிற்று_இருந்து 1
வயிற்றுக்கும் 1
வயிறு 15
வயிறே 1
வயிறோ 1
வயின் 228
வயின்-தொறும் 3
வயின்-தோறு 2
வயின்_வயின் 12
வயினதுவே 1
வயினான் 2
வயினானும் 2
வயினானே 10
வயினோயும் 2
வர 31
வரகின் 20
வரகு 6
வரகும் 3
வரகே 2
வரப்பெறினே 1
வரம் 3
வரம்பனை 1
வரம்பில் 1
வரம்பிற்று 1
வரம்பின் 2
வரம்பின 1
வரம்பு 23
வரல் 56
வரல்-தோறு 1
வரலாறு 1
வரலே 2
வரவிற்கு 1
வரவின் 1
வரவினை 1
வரவு 33
வரவு_இடை 1
வரவும் 6
வரவே 8
வரற்கு 1
வரற்கும் 1
வரற்கே 4
வரன்றி 1
வரன்றும் 1
வரால் 1
வராலொடு 1
வராஅல் 9
வராஅலின் 1
வரி 214
வரிக்கும் 9
வரிசை 5
வரிசைக்கு 3
வரிசையா 1
வரிசையில் 1
வரிசையின் 3
வரிசையோர்க்கே 1
வரித்த 9
வரித்து 1
வரித்தும் 1
வரிந்த 2
வரிப்ப 13
வரிபு 1
வரிய 1
வரியின் 1
வரியும் 5
வரியே 1
வரின் 37
வரினும் 14
வரினே 5
வரு 89
வரு-தொறும் 1
வரு-தோறும் 1
வரு_திறம் 6
வரு_திறன் 1
வரு_வைகல் 1
வருக 28
வருக-மன் 1
வருகம் 7
வருகுவது 1
வருகுவர் 3
வருகுவர்-கொல் 1
வருகுவர்-கொல்லோ 1
வருகுவள் 3
வருகுவன் 2
வருகுவை 2
வருகோ 2
வருட 3
வருடும் 1
வருடை 8
வருடையும் 1
வருடையை 1
வருடையொடு 1
வருத்த 2
வருத்தத்தை 1
வருத்தம் 23
வருத்தமும் 3
வருத்தமொடு 7
வருத்தா 2
வருத்தா_காலே 1
வருத்தாதீமே 1
வருத்தி 2
வருத்தினான் 1
வருத்து 4
வருத்து_உறாலின் 1
வருத்து_உறாஅ 1
வருத்து_உறீஇ 1
வருத்து_உறும் 1
வருதல் 29
வருதலால் 1
வருதலான் 1
வருதலானே 3
வருதலின் 4
வருதலும் 6
வருதி 14
வருதி-மன் 3
வருதியர் 1
வருதியோ 2
வருதிர் 1
வருதும் 20
வருந்த 16
வருந்தல் 6
வருந்தல-மன் 1
வருந்தலும் 1
வருந்தலோ 1
வருந்தவும் 1
வருந்தா 3
வருந்தாதி 1
வருந்தாது 4
வருந்தாமல் 1
வருந்தி 22
வருந்திய 23
வருந்தியாள் 2
வருந்தியும் 1
வருந்தின்று-கொல்லோ 1
வருந்தின 1
வருந்தினம் 1
வருந்தினள் 4
வருந்தினள்-கொல்லோ 1
வருந்தினன் 1
வருந்தினார்க்கு 1
வருந்தினாள்-கொல் 1
வருந்தினும் 1
வருந்தினென் 2
வருந்தினை 8
வருந்து 7
வருந்து-மன் 1
வருந்து_உற 1
வருந்துக 1
வருந்துதல் 1
வருந்துதி 1
வருந்துதும் 4
வருந்துப 1
வருந்தும் 9
வருந்தும்-கொல் 1
வருந்தும்-கொல்லோ 2
வருந்தும்-மன்னே 1
வருந்துமால் 2
வருந்துவம் 1
வருந்துவர் 1
வருந்துவல் 3
வருந்துவள் 6
வருந்துவேன் 1
வருந்தேன் 1
வருநர் 14
வருநர்க்கு 7
வருநரும் 1
வருப 1
வருபவர் 3
வருபவள் 1
வருபவன் 2
வருபவோ 2
வருபு 2
வரும் 50
வரும்-கால் 3
வரும்-கொல் 3
வரும்-மன்னே 1
வரும்_வரும் 1
வருமரோ 1
வருமே 16
வருமோ 1
வருவதா 1
வருவதாக 1
வருவது 8
வருவது-கொல்லோ 4
வருவதே 1
வருவதை 6
வருவதோர் 2
வருவம் 1
வருவர் 24
வருவர்-கொல் 4
வருவர்-மன்னால் 1
வருவல் 5
வருவன் 1
வருவன 2
வருவனள் 1
வருவாய் 1
வருவார் 2
வருவாரை 1
வருவாள் 1
வருவாற்கும் 1
வருவான் 1
வருவானை 2
வருவிரோ 1
வருவீர் 2
வருவேம் 3
வருவை 3
வருவையால் 1
வருவோய் 1
வருவோர்க்கு 1
வருவோள் 1
வரூஉம் 48
வரூஉம்_காலை 2
வரூஉவோயே 1
வரை 375
வரை_வரை 2
வரை_அக 6
வரை_அகத்தால் 1
வரை_அகத்து 2
வரை_அகம் 3
வரை_அகம்-தொறும் 1
வரை_அர_மகளிரின் 1
வரைக்கு 2
வரைக 2
வரைத்து 8
வரைதல் 1
வரைதி 1
வரைந்த 3
வரைந்தனர் 2
வரைந்தனன் 1
வரைந்தனை 5
வரைந்தார்க்கும் 1
வரைந்தானை 1
வரைந்திருந்தனனே 1
வரைந்து 7
வரைப்பட்ட 1
வரைப்பில் 11
வரைப்பின் 39
வரைப்பினள் 1
வரைப்பு 6
வரைப்பு_அகம் 5
வரைபவன் 1
வரைய 7
வரையதுவே 1
வரையலள் 1
வரையன்னே 1
வரையன 1
வரையா 19
வரையாது 6
வரையாமையோ 1
வரையார் 1
வரையார்க்கும் 1
வரையால் 1
வரையாள் 1
வரையான் 1
வரையில் 1
வரையின் 5
வரையுந்து 1
வரையும் 2
வரையொடு 1
வரையோன் 1
வரைவு 5
வரைவோர் 1
வல் 140
வல்சி 34
வல்சியர் 2
வல்சியின் 1
வல்சியும் 1
வல்ல 1
வல்ல-கொல் 1
வல்லத்து 1
வல்லதால் 1
வல்லது 4
வல்லதூஉம் 2
வல்லதே 1
வல்லம் 1
வல்லர் 3
வல்லரோடு 1
வல்லவர் 3
வல்லவன் 3
வல்லறிதல் 1
வல்லன் 16
வல்லனால் 1
வல்லனை 1
வல்லா 3
வல்லா-கொல்லோ 1
வல்லாங்கு 3
வல்லாதீமே 1
வல்லாதீமோ 1
வல்லாதோரே 1
வல்லாம் 1
வல்லாய் 4
வல்லார் 11
வல்லார்க்கு 2
வல்லாரை 3
வல்லாள 1
வல்லாளன்னே 2
வல்லாளனை 1
வல்லாற்கு 1
வல்லாறு 1
வல்லான் 6
வல்லி 2
வல்லிகை 1
வல்லிதின் 2
வல்லிய 2
வல்லியம் 1
வல்லியர் 1
வல்லியின் 1
வல்லியோர் 2
வல்லியோரே 3
வல்லிரோ 1
வல்லிற்றும் 1
வல்லின் 1
வல்லினர் 1
வல்லினும் 2
வல்லு 3
வல்லுந 1
வல்லுநம் 1
வல்லுநர் 5
வல்லுநரே 1
வல்லுநள்-கொல் 3
வல்லுநள்-கொல்லோ 2
வல்லுநையோ 3
வல்லுவம்-கொல்லோ 1
வல்லுவள்-கொல்லோ 1
வல்லுவை 1
வல்லுவை-மன்னால் 1
வல்லுவோர்க்கே 2
வல்லுவோரே 2
வல்லென்ற 1
வல்லென 4
வல்லே 27
வல்லேம் 1
வல்லேன் 4
வல்லேன்-மன் 1
வல்லை 11
வல்லையால் 1
வல்லையேல் 1
வல்லையோ 2
வல்லோடு 1
வல்லோய் 1
வல்லோர் 2
வல்லோர்க்கே 1
வல்லோன் 17
வல்வது 1
வல 8
வல_வயின் 1
வலக்கும் 1
வலஞ்சுழி 1
வலத்தர் 10
வலத்தன் 2
வலத்திர் 1
வலத்தினதே 1
வலத்து 4
வலந்த 12
வலந்தது 1
வலந்தன 2
வலந்தனள் 1
வலந்து 5
வலந்து_உழி 1
வலம் 67
வலம்பட 2
வலம்படு 3
வலம்படுத்த 1
வலம்படுப்ப 1
வலம்புரி 17
வலயம் 1
வலயமும் 1
வலவ 14
வலவன் 10
வலவனொடு 1
வலவா 1
வலவோய் 1
வலன் 33
வலனும் 1
வலாளர் 2
வலாளன் 1
வலான் 1
வலாஅர் 1
வலாஅரோனே 1
வலி 61
வலி_உறீஇ 2
வலி_உறுக்கும் 2
வலிக்கு 1
வலித்த 7
வலித்தன்று 1
வலித்தனை 1
வலித்தி-மன் 1
வலித்திசின் 1
வலித்து 8
வலிதா 1
வலிதின் 2
வலிந்து 1
வலிப்ப 6
வலிப்பல் 1
வலிப்பவும் 1
வலிப்பளவை 1
வலிப்பென்-மன் 1
வலிய 3
வலியர் 3
வலியன் 2
வலியா 2
வலியாய் 1
வலியார் 2
வலியார்க்கு 1
வலியின் 2
வலியினான் 1
வலியினும் 1
வலியும் 6
வலியுறுத்தனை 1
வலியுறுத்து 1
வலியுறுத்தும் 1
வலியுறுப்ப 1
வலியுறூஉம் 1
வலியை 1
வலியோடு 1
வலை 40
வலை_வளம் 1
வலைஞர் 4
வலைப்பட்டார் 2
வலைப்பட்டு 1
வலையமும் 1
வலையும் 1
வலையுள் 1
வலையோர் 1
வலைவர் 2
வலைவர்க்கு 1
வவ்வலின் 3
வவ்வலும் 1
வவ்வி 1
வவ்விய 4
வவ்வின 1
வவ்வு 1
வவ்வும் 1
வழக்கம் 1
வழக்கிற்றே 1
வழக்கு 17
வழங்க 2
வழங்கல் 5
வழங்கலரே 1
வழங்கலின் 1
வழங்கலும் 2
வழங்கவும் 1
வழங்கா 9
வழங்காத 1
வழங்காது 1
வழங்காமையின் 1
வழங்கார் 1
வழங்கி 4
வழங்கியும் 1
வழங்கினன் 1
வழங்கினை 1
வழங்கினோ 1
வழங்கு 23
வழங்குக 2
வழங்குதல் 1
வழங்குந்து 1
வழங்குநர் 9
வழங்கும் 39
வழங்குவது 2
வழலை 1
வழா 1
வழாது 1
வழாமை 1
வழாஅ 6
வழாஅது 4
வழாஅமை 1
வழாஅல் 1
வழி 163
வழிகளும் 1
வழித்த 1
வழிந்த 1
வழிப்பட்ட 2
வழிப்பட்டு 1
வழிப்படா 1
வழிப்படார் 1
வழிப்படுநர் 1
வழிப்படூஉம் 5
வழிபட்ட 1
வழிபட்டு 2
வழிபட 2
வழிபடல் 1
வழிபடீஇ 1
வழிபடு 1
வழிபடுவதன் 1
வழிபடுவோரை 1
வழிபு 1
வழிமுறை 5
வழிமொழிதல் 1
வழிமொழிந்து 4
வழிமொழிய 1
வழிமொழியலன் 1
வழிய 1
வழியடை 1
வழியது 2
வழியள் 1
வழியனும் 2
வழியின் 3
வழியுள் 1
வழியே 2
வழிவந்த 3
வழிவழி 8
வழிவாய் 1
வழீஇ 2
வழீஇய 2
வழு 6
வழுக்காது 1
வழுக்காமை 1
வழுக்கி 1
வழுக்கிய 1
வழுக்கியும் 2
வழுக்கில் 1
வழுக்கினுள் 1
வழுத்தி 1
வழுத்தினாள் 1
வழுதி 13
வழுதிக்கு 1
வழுதியின் 1
வழுதுணை 1
வழும்பு 2
வழுவ 2
வழுவழுப்பு 1
வழுவழுப்பு_உற்று 1
வழுவாய் 1
வழுவின் 1
வழுவொடு 1
வழூஉ 1
வழூஉம் 1
வழை 12
வழைச்சு 1
வழையொடு 2
வள் 66
வள்பின் 5
வள்பு 9
வள்ளத்தான் 1
வள்ளத்து 4
வள்ளம் 2
வள்ளல் 2
வள்ளன்மையின் 1
வள்ளி 17
வள்ளியம் 1
வள்ளியன் 2
வள்ளியின் 3
வள்ளியை 3
வள்ளியொடு 1
வள்ளியோய் 2
வள்ளியோர் 7
வள்ளியோன் 1
வள்ளுரம் 1
வள்ளூரம் 1
வள்ளை 13
வள்ளையும் 1
வள்ளையுள் 1
வள 27
வள_வயின் 1
வளகின் 1
வளத்தக்காள் 1
வளத்தன 1
வளத்தான் 1
வளப்பாடு 1
வளம் 80
வளமை 3
வளமையான் 2
வளமையின் 1
வளமையும் 1
வளமையோ 1
வளர் 53
வளர்க்கும் 1
வளர்த்த 2
வளர்த்து 3
வளர்ந்த 3
வளர்ந்திசின் 1
வளர்ந்திட்ட 1
வளர்ந்து 2
வளர்ப்ப 3
வளர்ப்பவர் 1
வளர்பிறை 1
வளர்வதன் 1
வளர்வு 1
வளர்வோர் 1
வளர 5
வளரா 3
வளரும் 1
வளவ 5
வளவன் 7
வளன் 8
வளனும் 6
வளனே 6
வளா 1
வளாகம் 1
வளாய் 1
வளாவ 2
வளாஅகம் 1
வளி 113
வளி-இடை 1
வளி_தரும்_செல்வனை 1
வளி_மகன் 1
வளிக்கு 3
வளியர் 1
வளியின் 2
வளியினும் 1
வளியும் 7
வளியே 1
வளியொடு 1
வளை 212
வளை_மகள் 1
வளைகுபு 1
வளைத்த 1
வளைந்து 3
வளைய 1
வளையர் 1
வளையவர் 1
வளையள் 2
வளையன் 1
வளையாட்கு 1
வளையின் 1
வளையினவை 1
வளையினும் 2
வளையுபு 1
வளையும் 4
வளையூஉ 1
வளையே 7
வளையொடு 4
வளையோய் 1
வளையோர் 2
வளைஇ 21
வளைஇய 13
வற்றல் 5
வற்று 2
வற 1
வறக்குமேல் 1
வறட்கு 1
வறத்தின் 1
வறந்த 7
வறந்து 2
வறப்ப 4
வறப்பின் 2
வறப்பினும் 1
வறம் 15
வறல் 8
வறள் 2
வறள 1
வறன் 19
வறன்_உற்று 2
வறன்_உறல் 3
வறன்_உறு 2
வறாஅற்க 1
வறிதால் 1
வறிது 23
வறிதே 3
வறிய 1
வறியவன் 1
வறியார்க்கு 1
வறு 12
வறும் 31
வறுமை 7
வறுமையின் 1
வறுமையும் 1
வறுவிது 1
வறுவியன் 1
வறுவியேன் 1
வறை 5
வன் 72
வன்_பாலான் 1
வன்_புல 10
வன்_புலத்ததுவே 1
வன்_புலத்து 2
வன்_புலம் 5
வன்கண் 20
வன்கண்ணதோ 1
வன்கண்ணர் 3
வன்கண்ணள் 1
வன்கண்ணி 1
வன்கண்ணிக்கு 1
வன்கணதுவே 1
வன்கணவர் 1
வன்கணவர்க்கு 1
வன்கணவன் 1
வன்கணார் 2
வன்கணாளரோடு 1
வன்கணாளன் 1
வன்கணானே 1
வன்கணினர் 1
வன்பர் 1
வன்பாட்டது 1
வன்பால்-கண் 1
வன்பின் 1
வன்பு 2
வன்புறை 1
வன்மை 3
வன்மையானே 2
வன்மையின் 4
வன்மையும் 1
வன்மையுள் 2
வன்மொடு 1
வன்னி 2
வன 25
வனப்பின் 19
வனப்பினள் 2
வனப்பினாள் 1
வனப்பினோடு 1
வனப்பு 43
வனப்பும் 1
வனை 3
வனைதல் 2
வனைந்து 4
வனைந்துவரல் 1
வனைமோ 1

வகிர் (5)

தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர – அகம் 294/8
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/2
மேல்


வகுத்த (6)

வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள் 38/13
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
மேல்


வகுத்ததன் (1)

வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று_இடை வகுத்ததன்
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு_உறு பச்சை – பெரும் 5,6
மேல்


வகுத்தலும் (1)

வகுத்தலும் வல்லது அரசு – குறள் 39/10
மேல்


வகுத்தான் (1)

வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள் 38/13
மேல்


வகுத்து (4)

பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 78,79
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/10,11
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன – அகம் 147/2
பளிங்கு வகுத்து அன்ன தீ நீர் – புறம் 150/27
மேல்


வகுத்தோர் (1)

தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர்
மான் குறையொடு மது மறுகவும் – பொரு 216,217
மேல்


வகுந்தில் (1)

மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி – பதி 57/5
மேல்


வகுந்தின் (1)

வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே – மலை 242
மேல்


வகுந்து (2)

நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
மேல்


வகுப்ப (1)

பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/13,14
மேல்


வகுப்பு (1)

வில் வகுப்பு_உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
மேல்


வகுப்பு_உற்ற (1)

வில் வகுப்பு_உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
மேல்


வகுளம் (2)

பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/79
மேல்


வகை (59)

இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – குறள் 3/5
வகை தெரிவான்-கட்டே உலகு – குறள் 3/14
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள் 38/13
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை – குறள் 47/9
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – குறள் 72/6
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் – குறள் 73/1
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள் 88/15
வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என் ஆம் – குறள் 90/13
வகை என்ப வாய்மை குடிக்கு – குறள் 96/6
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி – மது 357
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 626
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற – பதி 50/17
பாடுவார் பாடும் வகை
கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல் – பரி 3/30,31
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை – பரி 3/80
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
வகை சாலும் வையை வரவு – பரி 6/13
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/96,97
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் – பரி 19/66,67
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 24/52
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
வகை அமை வனப்பின் வள்பு நீ தெரிய – அகம் 64/3
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/2
மேல்


வகை_வகை (2)

வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
மேல்


வகைத்து (1)

தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
மேல்


வகைபட (1)

தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
மேல்


வகைமை (1)

வகைமை உணர்வார் பெறின் – குறள் 71/18
மேல்


வகைமையின் (1)

வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15
மேல்


வகைய (2)

பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/14
வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/2
மேல்


வகையர் (1)

நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – குறள் 82/13
மேல்


வகையால் (1)

பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் – கலி 92/59
மேல்


வகையான் (4)

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே – குறள் 4/5
எனை வகையான் தேறிய-கண்ணும் வினை வகையான் – குறள் 52/7
எனை வகையான் தேறிய-கண்ணும் வினை வகையான்
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் – குறள் 52/7,8
இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 121
மேல்


வகையின் (3)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 428
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
மேல்


வகையினால் (1)

வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 139/27
மேல்


வகையும் (1)

வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே – பரி 3/58
மேல்


வகையே (1)

பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
மேல்


வகைஇ (1)

வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/5,6
மேல்


வங்க (1)

வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
மேல்


வங்கத்து (1)

தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் – நற் 258/9
மேல்


வங்கம் (8)

வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம்
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 536,537
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/5
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/47
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம்
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/1,2
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல – புறம் 368/9
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம்
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/19,20
மேல்


வங்கா (2)

வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
மேல்


வங்கூழ் (2)

விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை – அகம் 378/3
மேல்


வச்சிய (1)

வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு – பரி 20/84
மேல்


வச்சிர (1)

வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
மேல்


வச்சிரத்தான் (1)

வச்சிரத்தான் வானவில்லு – பரி 18/39
மேல்


வச்சிரத்தோன் (1)

அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
மேல்


வச்சிரம் (1)

எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
மேல்


வசி (8)

நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
மனைவியர் நிறை_வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
மேல்


வசித்ததை (1)

வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/38
மேல்


வசிந்து (2)

வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/12
மேல்


வசிபு (5)

என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/1,2
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/1,2
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/12,13
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/1,2
மேல்


வசிவு (1)

வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 97
மேல்


வசை (21)

வசை என்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசை என்னும் – குறள் 24/15
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள் 24/17
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய – குறள் 24/19
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் – பெரும் 35
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப – பதி 38/12
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/16
வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால் – பரி 17/28
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/14
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/8
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
மேல்


வசையுநர் (1)

வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/15
மேல்


வசையும் (1)

வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/10
மேல்


வஞ்ச (1)

வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் – குறள் 28/1
மேல்


வஞ்சத்தான் (1)

வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ – கலி 69/15
மேல்


வஞ்சம் (1)

வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து – கலி 89/9
மேல்


வஞ்சமாய் (1)

வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
மேல்


வஞ்சரை (1)

வஞ்சரை அஞ்சப்படும் – குறள் 83/8
மேல்


வஞ்சன் (1)

வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன்
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/8,9
மேல்


வஞ்சி (14)

வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் – குறி 89
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர – ஐங் 50/2
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/4
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய – அகம் 226/9
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி
பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே – புறம் 11/6,7
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் – புறம் 33/10
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் – புறம் 39/17
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட – புறம் 378/9
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/2
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/9
மேல்


வஞ்சிக்கு (1)

பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு
நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே – புறம் 15/24,25
மேல்


வஞ்சித்து (1)

நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – குறள் 28/11,12
மேல்


வஞ்சிப்பது (1)

வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா – குறள் 37/12
மேல்


வஞ்சியும் (4)

வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 50
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/10
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/2
மேல்


வஞ்சின (1)

நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
மேல்


வஞ்சினம் (9)

ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி – குறி 210
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/5
பிழையா வஞ்சினம் செய்த – குறு 318/7
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/18
வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம் – கலி 101/20
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
மேல்


வட்கர் (1)

வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3
மேல்


வட்ட (2)

வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8
மேல்


வட்டத்தவை (1)

புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
மேல்


வட்டம் (5)

இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப – நெடு 51,52
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/16,17
மேல்


வட்டமொடு (1)

ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
மேல்


வட்டா (1)

உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27
மேல்


வட்டி (4)

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/3
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14
மேல்


வட்டித்து (5)

காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/33,34
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/5,6
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு – புறம் 42/22,23
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/13,14
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/25,26
மேல்


வட்டிப்ப (1)

தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/3,4
மேல்


வட்டிப்போரை (1)

மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை
துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் – பரி 11/56,57
மேல்


வட்டியர் (2)

தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர்
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 152,153
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
மேல்


வட்டியள் (1)

வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் – நற் 97/8
மேல்


வட்டியும் (1)

மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
மேல்


வட்டியுள் (1)

வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2
மேல்


வட்டின் (1)

கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/17
மேல்


வட்டு (10)

அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – குறள் 41/1
கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு – பரி 18/42
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப – அகம் 5/10
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
மேல்


வட (31)

வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
பெரு நல் வானத்து வட_வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 70
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
வட புல வாடைக்கு பிரிவோர் – நற் 366/11
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
வட_வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
இரு நிலம் துளங்காமை வட_வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வயக்கு_உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
மடவை மன்ற நீயே வட_வயின் – அகம் 27/6
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட_வயின் – அகம் 177/16
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – புறம் 17/1
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/7
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/2
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2
வட திசை நின்று தென்_வயின் செலினும் – புறம் 386/22
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7
மேல்


வட_குன்றத்து (1)

வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2
மேல்


வட_தெற்கு (1)

வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
மேல்


வட_பெருங்கல் (2)

தென் குமரி வட_பெருங்கல்
குண குட கடலா எல்லை – மது 70,71
தென் குமரி வட_பெருங்கல்
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/1,2
மேல்


வட_மலை (2)

வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7
மேல்


வட_மீன் (2)

வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
மேல்


வட_மொழி (2)

கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
வயக்கு_உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
மேல்


வட_வயின் (5)

பெரு நல் வானத்து வட_வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
வட_வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
இரு நிலம் துளங்காமை வட_வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
மடவை மன்ற நீயே வட_வயின்
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/6,7
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட_வயின்
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/16,17
மேல்


வட_வரை (1)

தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
மேல்


வடக்கிருந்தனன் (1)

வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு – புறம் 65/11
மேல்


வடக்கிருந்து (1)

அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12
மேல்


வடக்கிருந்தோனே (1)

புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே – புறம் 66/8
மேல்


வடக்கு (1)

வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் கால் வெள்ளி – பதி 24/24
மேல்


வடக்கும் (1)

வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும்
தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/1,2
மேல்


வடந்தை (4)

வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை – நற் 152/6
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/4
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர – அகம் 378/13
மேல்


வடம் (1)

மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/75
மேல்


வடவர் (3)

வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வடவர் வாட குடவர் கூம்ப – பட் 276
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
மேல்


வடவனம் (1)

வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் – குறி 67
மேல்


வடாஅது (5)

வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/3,4
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/18,19
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/9,10
எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 325/16,17
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1
மேல்


வடி (41)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் – மலை 512
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் – மலை 513
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/2
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது – நற் 48/7
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/5,6
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் – அகம் 29/7
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/11
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் – புறம் 23/8
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/22
வடி மணி வாங்கு உருள – புறம் 377/25
மேல்


வடிக்கும் (1)

செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும்
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/2,3
மேல்


வடித்திசின் (1)

திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
மேல்


வடித்து (6)

இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
வையை தொழுவத்து தந்து வடித்து இடித்து – பரி 20/60
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/8,9
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் – அகம் 172/6
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3
மேல்


வடித்தும் (1)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் – பொரு 23
மேல்


வடிந்த (2)

வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/9
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
மேல்


வடிப்பு (1)

வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26
மேல்


வடிம்பின் (2)

ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின்
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/4,5
மேல்


வடிம்பு (2)

நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
மா உடற்றிய வடிம்பு
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/2,3
மேல்


வடிய (1)

வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/9
மேல்


வடியா (3)

நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/3,4
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் – அகம் 161/2
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி – புறம் 47/3
மேல்


வடியின் (1)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2
மேல்


வடிவிற்று (1)

எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 11
மேல்


வடிவின (1)

பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/9
மேல்


வடிவு (4)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே – பரி 4/56
வையை பெருக்கு வடிவு
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 7/60,61
வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/8
மேல்


வடு (57)

நாவினால் சுட்ட வடு
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள் 13/18,19
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – குறள் 51/3
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – குறள் 55/18
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – குறள் 69/17
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள் 108/18
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் – சிறு 121
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 182
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 252
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி – பெரும் 169
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 471
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 569
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த – மது 592
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
வடு நாணலமே தோழி நாமே – குறு 88/5
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் – கலி 29/19
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/5
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/25
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் – புறம் 14/9
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/23
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் – புறம் 98/12
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/3
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி – புறம் 180/5
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி – புறம் 321/9
மேல்


வடுகர் (10)

கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர்
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம் வயின் – நற் 212/5,6
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/5
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர்
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/11,12
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் – அகம் 253/18
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர்
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/15,16
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர்
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/7,8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/2
மேல்


வடுத்து (1)

வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
மேல்


வடுப்படுத்து (1)

நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே – நற் 357/3
மேல்


வடுவின் (1)

விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15
மேல்


வடுவினான் (1)

பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான்
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/11,12
மேல்


வடுவும் (3)

வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
மேல்


வடுவொடு (2)

கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு
தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/30,31
மேல்


வண் (90)

வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள் 24/17
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 31
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் – சிறு 27
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் – மது 442
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/5
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை – ஐங் 88/1
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி – பதி 61/8
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/32
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/21
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/4
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி – அகம் 20/15
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/7
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை – அகம் 38/11
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/10
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது – அகம் 179/5
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/4
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் – அகம் 238/13
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி – அகம் 278/9
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் – அகம் 355/1
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/12
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/3
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் – புறம் 121/4
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/6
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி – புறம் 236/3
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி – புறம் 304/3
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன – புறம் 351/6
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/8
மேல்


வண்டல் (19)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 311
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/3
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
வண்டல் பாவை வௌவலின் – ஐங் 124/2
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/10
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/19
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ – அகம் 370/1
மேல்


வண்டலவர் (1)

வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 92/54
மேல்


வண்டலும் (1)

வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
மேல்


வண்டன் (1)

வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/23
மேல்


வண்டாய் (1)

நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
மேல்


வண்டிற்கு (1)

தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு_உற்றார் வண்டிற்கு
வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 92/53,54
மேல்


வண்டின் (16)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப – பொரு 211
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் – நற் 30/3
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் – நற் 244/3
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/2
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
வண்டின் துறப்பான் மலை – கலி 40/25
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/29
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/12
மேல்


வண்டினால் (1)

போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் – கலி 134/7
மேல்


வண்டினும் (1)

தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4
மேல்


வண்டு (161)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 39
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் – பொரு 97
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 8
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 253
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 574
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 30
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் – மலை 486
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய – நற் 56/2
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் – நற் 97/8
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/8,9
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
வண்டு எனும் உணரா ஆகி – நற் 326/9
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/7
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் – குறு 30/5
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் – குறு 220/6
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/2
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/5
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/5
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – ஐங் 89/3
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/2
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
வண்டு படு கூந்தலை பேணி – ஐங் 267/4
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/3
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/23
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/44,45
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய – பரி 21/46
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வண்டு பொரேரென எழ – பரி 23/30
வண்டு பொரேரென எழும் – பரி 23/31
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ – கலி 1/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி 32/9
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/2,3
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/17
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு_உறு_காலை – அகம் 40/5
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர – அகம் 46/6
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக – அகம் 82/6
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு – அகம் 218/20
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/14
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/6
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
வார்_உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/19
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/5
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
விரவு_உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி – புறம் 227/9
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா – புறம் 244/1
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் – புறம் 338/3
மேல்


வண்டு_இனம் (11)

நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம்
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/3,4
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
மேல்


வண்டே (2)

போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
மேல்


வண்டொடு (6)

மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
மேல்


வண்ண (17)

வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 203
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/6
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர – குறு 380/6
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை – ஐங் 73/1
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் – பதி 81/2
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல – பரி 3/88,89
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/15
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/2
மேல்


வண்ணத்தால் (1)

தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – குறள் 57/1,2
மேல்


வண்ணத்து (1)

மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன – கலி 108/38
மேல்


வண்ணம் (19)

சொல்லிய வண்ணம் செயல் – குறள் 67/8
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – குறள் 72/8
நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர – குறி 33
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் – நற் 148/1
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/3
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற – பதி 50/17
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட – பதி 52/30
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை – பரி 10/95
வண்ணம் எவனோ என்றனிர் செலினே – அகம் 30/15
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/13
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/3
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ – அகம் 192/2
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/13
மேல்


வண்ணமும் (3)

வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 31
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும்
தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 12/20,21
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட – அகம் 119/2
மேல்


வண்ணவண்ணத்த (1)

வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய – குறி 114
மேல்


வண்ணன் (1)

முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
மேல்


வண்மை (9)

உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/6
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/3
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
ஆனாது ஈயும் கவிகை வண்மை
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/7,8
மாரி அன்ன வண்மை
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/6,7
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளையும் என ஆங்கு – புறம் 158/15,16
அருகாது ஈயும் வண்மை
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/17,18
அருகாது ஈயும் வண்மை
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/8,9
மேல்


வண்மையான் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
மேல்


வண்மையின் (3)

வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று – புறம் 126/18
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து – புறம் 397/16
மேல்


வண்மையும் (5)

வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் – பதி 74/25
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/14
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/27
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் – புறம் 55/17
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/17
மேல்


வண்மையொடு (2)

வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி – அகம் 136/2
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/27,28
மேல்


வண்மையோனே (1)

தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/7
மேல்


வணக்கம் (2)

சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள் 83/13
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமையான் – குறள் 83/13,14
மேல்


வணக்கி (1)

வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/3,4
மேல்


வணக்கிய (3)

வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் – கலி 104/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10
மேல்


வணக்கு (1)

வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு_உறுத்து – நெடு 143
மேல்


வணக்கு_உறுத்து (1)

வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு_உறுத்து
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 143,144
மேல்


வணக்கும் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் – புறம் 200/14
மேல்


வணங்க (2)

வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 22,23
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
மேல்


வணங்கல் (1)

வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
மேல்


வணங்கா (3)

தாளை வணங்கா தலை – குறள் 1/18
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/20
மேல்


வணங்கார் (1)

வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/3
மேல்


வணங்கார்க்கு (1)

வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
மேல்


வணங்கி (7)

கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 252,253
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/6
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/26,27
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/86,87
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த_கால் – கலி 35/15
வணங்கி உணர்ப்பான் துறை – கலி 131/40
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6
மேல்


வணங்கிய (4)

நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய
வாயினர் ஆதல் அரிது – குறள் 42/17,18
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/20
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை – கலி 128/2
மேல்


வணங்கியும் (1)

அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும்
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/2,3
மேல்


வணங்கியோர் (1)

மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
மேல்


வணங்கினர் (1)

வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
மேல்


வணங்கினேம் (1)

தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73
மேல்


வணங்கினை (1)

வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய – குறு 362/5
மேல்


வணங்கு (23)

வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
நெறி செறி வெறி_உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
வளை முன்கை வணங்கு இறையார் – பரி 17/33
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
வார்_உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/47
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/5
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் – புறம் 78/1
மேல்


வணங்குவன் (1)

வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
மேல்


வணர் (20)

வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/8
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/4
வார்_உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
வார்_உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் – அகம் 115/10
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/14
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/3
வினை வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி – அகம் 161/1
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
மேல்


வணர்ந்து (3)

வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு – நற் 139/7
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
மேல்


வணிகர் (1)

புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி 23/25
மேல்


வணிகன் (1)

அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
மேல்


வத்தம் (1)

சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம்
சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து – பெரும் 305,306
மேல்


வதி (7)

வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
ஆங்கு அவர் வதி_வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/15
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/11
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
மேல்


வதி-மின் (1)

இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின்
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 255,256
மேல்


வதி_வயின் (1)

ஆங்கு அவர் வதி_வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
மேல்


வதிந்த (9)

கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
யாணர் ஊரனொடு வதிந்த
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/6,7
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/2
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு – கலி 29/23
நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த_கால் – கலி 126/14
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/10,11
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய – அகம் 336/2,3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய – அகம் 357/2,3
மேல்


வதிந்த_கால் (1)

நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த_கால்
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/14,15
மேல்


வதிந்தன (1)

புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் – நற் 385/5
மேல்


வதிந்து (3)

குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என – நற் 57/2
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/19,20
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2
மேல்


வதிய (6)

புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/1,2
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/12,13
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/9,10
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/10,11
கள்ளி நீழல் கதறு வதிய
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/17,18
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/4,5
மேல்


வதியுநர் (1)

மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் – மலை 492
மேல்


வதியுநன் (1)

இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
மேல்


வதியும் (21)

புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு – நெடு 166
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும்
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பட் 15,16
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் – நற் 98/7
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும்
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே – நற் 121/4,5
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும்
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/5,6
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும்
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/10,11
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும்
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/5,6
களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும்
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் – நற் 399/7,8
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும்
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் – குறு 46/5,6
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும்
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/4,5
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும்
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/2,3
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும்
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம் – ஐங் 262/2,3
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும்
காமர் வேனில்-மன் இது – அகம் 37/16,17
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும்
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/11,12
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும்
குடநாடு பெறினும் தவிரலர் – அகம் 91/16,17
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் – அகம் 184/12
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும்
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/7,8
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும்
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/6,7
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும்
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/9,10
புன் புற பெடையொடு வதியும்
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/8,9
மேல்


வதியும்-மன்னே (1)

முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/5
மேல்


வதுவை (31)

வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 30
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று – நற் 125/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்_காலே – நற் 393/13
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே – ஐங் 61/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள் – ஐங் 294/4
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து – பதி 89/17
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை
புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/7,8
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு – கலி 52/23
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/25
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை – கலி 66/12
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய – கலி 69/3
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/11
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/5
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/12
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் – அகம் 66/8
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது – அகம் 70/8
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/17
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் – அகம் 221/4
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/17
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10
மேல்


வதுவையும் (1)

வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவேயாம் – கலி 115/20
மேல்


வதுவையுள் (3)

உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள்
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/28,29
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள்
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/38,39
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
மேல்


வந்த (122)

செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள் 57/17
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – குறள் 61/17
தீது இன்றி வந்த பொருள் – குறள் 76/8
பீடு அழிய வந்த இடத்து – குறள் 97/16
இற்பிறந்தோர்-கண்ணேயும் இன்மை இளி வந்த
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – குறள் 105/7,8
மர_பாவை சென்று வந்த அற்று – குறள் 106/16
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு – குறள் 122/1
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த
மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 55,56
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 347,348
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 571,572
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் – மது 695
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி – பட் 30
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – பட் 185
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் – பட் 186
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
சேணும் எம்மொடு வந்த
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/9,10
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/8,9
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/8
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – நற் 117/7
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண – நற் 167/5,6
கையற வந்த மையல் மாலை – நற் 181/9
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/7
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை – நற் 295/5,6
படையொடு வந்த பையுள் மாலை – நற் 343/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப – நற் 393/9
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/1,2
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு – குறு 55/3
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/2
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/2
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/3
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
கையற வந்த பையுள் மாலை – குறு 391/6
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/4,5
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/2,3
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/2,3
நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/3
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே – ஐங் 120/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த
வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி – பதி 56/6,7
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த
செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/122,123
வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர் – பரி 19/60
வந்த வழி நின்_பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த_கால் – கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த_கால் – கலி 38/14
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த_கால் – கலி 38/18
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு – கலி 50/16
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த
விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் – கலி 75/16,17
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/36
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/6,7
கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் – கலி 128/24
ஆணையால் வந்த படை – கலி 139/23
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்_தலை – கலி 143/40
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/21
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – அகம் 47/13
புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/14
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 182/11
தான் இவண் வந்த_காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/10
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் – அகம் 271/6
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/14,15
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் – அகம் 360/9
நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/8
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் – அகம் 384/3,4
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை – அகம் 400/19
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் – புறம் 75/2
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க – புறம் 76/11,12
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் – புறம் 78/7
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு – புறம் 82/5
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த
வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/17,18
இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/19
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/11,12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/4
நாகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/3
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி – புறம் 256/4
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி – புறம் 260/19
தமியன் வந்த மூதிலாளன் – புறம் 284/4
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் – புறம் 316/5
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/12
வந்த வைகல் அல்லது – புறம் 384/22
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
மேல்


வந்த_கால் (3)

ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த_கால்
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/10,11
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த_கால்
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/14,15
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த_கால்
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/18,19
மேல்


வந்த_காலை (1)

தான் இவண் வந்த_காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
மேல்


வந்ததற்கு (1)

ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2
மேல்


வந்ததன் (3)

வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை – நற் 181/3
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/4
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
மேல்


வந்ததனினும் (1)

நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே – அகம் 298/14
மேல்


வந்தது (7)

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 546
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/7,8
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர் – புறம் 368/16
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த – புறம் 372/2
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
மேல்


வந்ததை (3)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/13,14
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/13,14
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/2,3
மேல்


வந்தமை (2)

காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
மேல்


வந்தவன் (1)

அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் – புறம் 217/8
மேல்


வந்தவை (1)

ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
மேல்


வந்தன்றால் (7)

அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/12
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே – குறு 157/4
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/10
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5
மேல்


வந்தன்று (35)

புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று
அம்ம வாழி தோழி – நற் 79/8,9
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை – நற் 124/3,4
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே – நற் 181/12
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்_வயின் – நற் 224/6
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ – நற் 397/5,6
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் – குறு 106/4
வந்தன்று வாழியோ மாலை – குறு 122/3
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை – குறு 319/5
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/3
மாலை வந்தன்று மன்ற – ஐங் 116/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/6
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ வயின் – ஐங் 490/2
வந்தன்று வையை புனல் – பரி 7/10
உரைதர வந்தன்று வையை நீர் வையை – பரி 12/32
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் – பரி 12/33
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – கலி 36/10,11
மாலையும் வந்தன்று இனி – கலி 143/41
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/44,45
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் – அகம் 39/20
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
போது வந்தன்று தூதே நீயும் – அகம் 259/10
வந்தன்று அம்ம தானே – அகம் 277/19
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது – அகம் 355/9
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
மேல்


வந்தன்று-கொல் (1)

அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால் – நற் 72/9
மேல்


வந்தன்றே (13)

தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/3
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை – ஐங் 342/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
நறும் பூ குரவம் பயந்த – ஐங் 344/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் – ஐங் 348/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – ஐங் 350/1,2
தூது வந்தன்றே தோழி – கலி 32/18
மேல்


வந்தன்றோ (1)

எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/6
மேல்


வந்தன (3)

தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/2
மேல்


வந்தனம் (3)

பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே – நற் 6/11
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே – ஐங் 330/2
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/13
மேல்


வந்தனர் (14)

வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் – நற் 207/6
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/7
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/10
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி – ஐங் 351/3
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
நீ இனிது முயங்க வந்தனர்
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/3,4
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
தோள் துணை ஆக வந்தனர்
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/4,5
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர்
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/25,26
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர்
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/23,24
வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து – அகம் 68/14
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25
மேல்


வந்தனரால் (1)

வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/4
மேல்


வந்தனரே (2)

அரிய சுரன் வந்தனரே
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/3,4
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17
மேல்


வந்தனவால் (3)

பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால்
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/4,5
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/12
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
மேல்


வந்தனள்-கொல் (1)

யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12
மேல்


வந்தனளோ (1)

வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
மேல்


வந்தனன் (13)

வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் – நற் 22/8
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன்
சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே – நற் 40/11,12
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை – நற் 119/4
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/5
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே – ஐங் 300/3
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன்
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/51,52
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் – கலி 41/42
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/6
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் – அகம் 244/11
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4
மேல்


வந்தனனே (2)

பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/7,8
மேல்


வந்தனனோ (1)

வந்தனனோ மற்று இரவில் – ஐங் 229/3
மேல்


வந்தனெம் (1)

வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
மேல்


வந்தனென் (16)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 129
வாரேன்-மன் யான் வந்தனென் தெய்ய – நற் 267/8
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
நின்னே உள்ளி வந்தனென்
நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/4,5
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/9
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே – பதி 88/39
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே – பதி 94/1
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்_உற்று – புறம் 160/16
வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என – புறம் 208/2
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/12
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும – புறம் 370/21
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
வந்தனென் யானே – புறம் 379/14
மேல்


வந்தனை (5)

மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் – நற் 362/2
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் – அகம் 163/10
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/7
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி – அகம் 243/9
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12
மேல்


வந்தனையே (1)

துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
மேல்


வந்தனையோ (2)

யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/5
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/3
மேல்


வந்தாய் (1)

விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
மேல்


வந்தாயோ (3)

அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/12,13
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்_கண் – கலி 120/15,16
காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ
என ஆங்கு – கலி 120/18,19
மேல்


வந்தார் (1)

தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மேல்


வந்தாரே (1)

எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு – கலி 81/24
மேல்


வந்தாள் (3)

இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள்
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/16,17
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள்
கண்ட கனவு என காணாது மாறு_உற்று – கலி 90/22,23
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
மேல்


வந்தாற்கு (1)

உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/6
மேல்


வந்தானை (2)

உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – குறள் 53/19
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/14,15
மேல்


வந்திக்க (1)

வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70
மேல்


வந்திகை (1)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு_உறு வந்திகை
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 415,416
மேல்


வந்திசின் (9)

வந்திசின் வாழியோ மடந்தை – ஐங் 175/3
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/11
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/33
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று – புறம் 369/22
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/34
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக – புறம் 391/14
மேல்


வந்திசினே (8)

நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே
செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/8,9
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/3,4
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே
கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் – பதி 15/15,16
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/9,10
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே
தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது – பதி 41/16,17
வள்ளியை என்றலின் காண்கு வந்திசினே
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/1,2
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே
நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த – புறம் 125/4,5
மேல்


வந்தீ (1)

நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ
செம்மால் நின் பால் உண்ணிய – கலி 85/20,21
மேல்


வந்தீக (2)

வந்தீக எந்தை என்னும் – நற் 221/12
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு – கலி 86/10
மேல்


வந்தீத்தந்தாய் (1)

யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 96/4
மேல்


வந்தீத்தனர் (1)

மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர்
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/28,29
மேல்


வந்தீமே (2)

புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
மேல்


வந்தீமோ (1)

பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
மேல்


வந்தீய (1)

பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய
கண்டது எவன் மற்று உரை – கலி 93/3,4
மேல்


வந்தீயாய் (1)

ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
மேல்


வந்தீயான்-கொல் (3)

தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல்
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/10,11
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல்
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்_கண் – கலி 71/14,15
குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல்
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/18,19
மேல்


வந்து (214)

அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 10
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 235,236
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/7,8
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி – நற் 174/5
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/11
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/7,8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை – நற் 215/3
வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே – நற் 229/11
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/7
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து
வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/4,5
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/4
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/9,10
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே – குறு 161/7
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/2
காண வந்து நாண பெயரும் – குறு 212/3
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும் – குறு 221/3
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/4
நடுநாள் என்னார் வந்து
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/5,6
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து
முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே – குறு 294/3,4
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து – குறு 298/1
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து – குறு 298/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/3,4
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/3
காலை வந்து மாலை பொழுதில் – குறு 346/6
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து
குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் – குறு 383/1,2
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
மெல்லம்புலம்பன் வந்து என – ஐங் 189/3
நனிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே – ஐங் 472/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/6
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி – பதி 72/9
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/9
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/13
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/13,14
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் – கலி 55/6,7
கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் – கலி 65/7
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ – கலி 69/15
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா_கால் – கலி 73/9
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா_கால் – கலி 73/13
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா_கால் – கலி 73/17
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு – கலி 89/3
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே – கலி 95/3
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/15
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/38
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த_கால் – கலி 136/1
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலை வந்து என் – கலி 139/20
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே – கலி 140/1
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் – கலி 145/14
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து
வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் – கலி 146/13,14
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து
என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/16,17
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/33
என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/17,18
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற – அகம் 5/4
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/11,12
கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ – அகம் 16/14
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
தண் நறும் கானல் வந்து நும் – அகம் 30/14
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/2,3
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி – அகம் 49/6
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் – அகம் 88/6
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/7
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து
எல்லினில் பெயர்தல் எனக்கும்-மார் இனிதே – அகம் 100/3,4
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/18
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/9,10
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/22,23
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் – அகம் 149/10
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/1,2
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும – அகம் 156/11,12
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 167/6
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/4,5
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/16
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/10,11
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – அகம் 203/5
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/14
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் – அகம் 250/7
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/6
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
வந்து வினை வலித்த நம்_வயின் என்றும் – அகம் 289/5
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்_வயின் – அகம் 296/6
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/4
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/1,2
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 373/6
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/5,6
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி – அகம் 386/9
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 397/13
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/35,36
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு – புறம் 305/3
வென் வேல் வந்து
முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு – புறம் 317/1,2
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/15
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/5,6
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
மேல்


வந்து_வந்து (1)

சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/1,2
மேல்


வந்தெனன் (1)

வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/10
மேல்


வந்தே (2)

தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி – அகம் 208/21
மேல்


வந்தேன் (2)

வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 461
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/24
மேல்


வந்தை (1)

இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு_கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
மேல்


வந்தோய் (3)

வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய்
கடவுள் ஆயினும் ஆக – நற் 34/9,10
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய்
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/17,18
மேல்


வந்தோயே (1)

தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே
நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் – அகம் 112/8,9
மேல்


வந்தோர் (7)

வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 494
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை – அகம் 377/14
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி – புறம் 27/16
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர்
தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு – புறம் 93/2,3
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர்
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/13,14
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் – புறம் 345/7
மேல்


வந்தோரே (1)

முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே – நற் 86/9
மேல்


வந்தோன் (6)

வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் – நற் 114/6
தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/10
தேரொடு குறுக வந்தோன்
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/4,5
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் – புறம் 391/11
மேல்


வம் (1)

கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் – பொரு 101
மேல்


வம்-மதி (2)

மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் – நற் 307/7
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4
மேல்


வம்-மின் (3)

யாமும் சேறுகம் நீயிரும் வம்-மின்
துயிலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/1,2
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று – கலி 104/63
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6
மேல்


வம்-மினோ (1)

பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 32/6
மேல்


வம்ப (16)

வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
வம்ப நாரை சேக்கும் – குறு 236/5
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன – அகம் 100/14
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/9
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் – அகம் 190/8
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/12
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் – புறம் 78/7
வம்ப மள்ளரோ பலரே – புறம் 79/5
வம்ப வேந்தன் தானை – புறம் 287/13
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் – புறம் 345/7
மேல்


வம்பலர் (32)

உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர்
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 76,77
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 249
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர்
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/3,4
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர்
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/4,5
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் – அகம் 15/6
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/18
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட – அகம் 137/1
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர்
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/6,7
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர்
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/1,2
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/9
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர்
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/3,4
வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/18
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
மேல்


வம்பலர்க்கு (1)

ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/9,10
மேல்


வம்பலன் (1)

வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3
மேல்


வம்பலீர் (2)

உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர்
முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை – நற் 374/4,5
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர்
மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய – பதி 77/2,3
மேல்


வம்பு (17)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/4
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/4
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
வம்பு பரந்த தேர் – பதி 22/19
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/17
மேல்


வம்மே (1)

சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
மேல்


வம்மோ (13)

எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப – நற் 223/6
வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப – நற் 363/6
காண்கம் வம்மோ தோழி – ஐங் 199/3
சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு – ஐங் 317/1
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/11
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/7
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/9
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/10
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/8
மேல்


வய (90)

கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 128
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 15
வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 30
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து – மது 255
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
ஊட்டு_உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 309
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/6
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
கல் முகை வய புலி கலங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/6
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/57
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/29
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்_உற்று – பரி 10/42
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து – பரி 10/51
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
வலம்புரி வய நேமியவை – பரி 15/59
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று – கலி 41/1
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/15
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் – அகம் 55/5
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் – அகம் 78/4
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/12
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/4
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ – அகம் 248/2
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி – அகம் 309/1
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் – அகம் 340/10
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
புறம்பெற்ற வய வேந்தன் – புறம் 11/10
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே – புறம் 18/12
வல்லாளனை வய வேந்தே – புறம் 40/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
தென்னவர் வய மறவன் – புறம் 380/5
மேல்


வய_மா (4)

கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
மேல்


வய_மான் (19)

பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான்
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 448,449
ஊட்டு_உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான்
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 128,129
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான்
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் – நற் 192/1,2
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான்
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/5,6
மேல்


வயக்கி (1)

மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
மேல்


வயக்கு (5)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு_உறு வந்திகை – மது 415
வயக்கு_உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
வயக்கு_உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு_உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
வயக்கு_உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/10
மேல்


வயக்கு_உறா (1)

வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு_உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
மேல்


வயக்கு_உறு (4)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு_உறு வந்திகை – மது 415
வயக்கு_உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
வயக்கு_உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
வயக்கு_உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/10
மேல்


வயக்குதல் (1)

வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை – கலி 17/6
மேல்


வயங்கலுள் (1)

மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
மேல்


வயங்காது (1)

வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/7
மேல்


வயங்கி (1)

வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென – புறம் 367/16
மேல்


வயங்கிட்டு (1)

பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/2,3
மேல்


வயங்கிய (6)

நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/3
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/9,10
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த – பரி 2/54
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
மேல்


வயங்கியோர் (1)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213
மேல்


வயங்கு (70)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/2
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் – நற் 163/9
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் – நற் 299/8
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
வரை_வரை தொடித்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/23
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை – கலி 43/22
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை – கலி 131/43
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – அகம் 11/1
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை – அகம் 24/6
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/2
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/7
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் – அகம் 323/10
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/10
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா – புறம் 22/31
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் – புறம் 150/20
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி – புறம் 151/9
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/5
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய – புறம் 316/9
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
வாள் மின் நாக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என – புறம் 371/25
மேல்


வயங்கு_இழாய் (1)

வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
மேல்


வயங்கு_இழாஅய் (1)

வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
மேல்


வயங்கு_இழை (2)

வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/7,8
மேல்


வயத்தின் (1)

ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/23
மேல்


வயந்தகம் (1)

வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
மேல்


வயம் (5)

வையை வயம் ஆக வை – பரி 6/78
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
மேல்


வயல் (49)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல்
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள – மது 173,174
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் – பட் 64
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல்
அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/5,6
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல்
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/1,2
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் – ஐங் 183/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் – பதி 13/1
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல்
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/5,6
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல்
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் – பதி 73/7,8
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது ஆரோ – பரி 17/40
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
திரு நய_தக்க வயல்
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/17,18
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
கவவு இன்புறாமை கழிக வள வயல்
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/17,18
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல்
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/3,4
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல்
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/11,12
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/4
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல்
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/9,10
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல்
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து – அகம் 306/5,6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல்
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/4,5
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/4
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/10
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் – புறம் 230/12
வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் – புறம் 287/4
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் – புறம் 338/1
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/4
வள் உகிர வயல் ஆமை – புறம் 387/1
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல்
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை – புறம் 388/1,2
மென்_புலத்து வயல் உழவர் – புறம் 395/1
மேல்


வயல்_அகம் (1)

வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
மேல்


வயலே (3)

விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/2
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் – புறம் 386/10
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21
மேல்


வயலை (12)

இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் – ஐங் 11/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/2
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் – அகம் 189/8
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/13
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் – அகம் 383/6
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்கின் – புறம் 305/1
மேல்


வயலையும் (1)

வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும்
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/1,2
மேல்


வயவர் (21)

வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த – சிறு 212
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் – பெரும் 101
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/3
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 15/21
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர்
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/3,4
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர்
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/12,13
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் – பதி 58/8
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/4
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர்
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/9,10
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/39
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/25
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் – அகம் 69/17
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
மேல்


வயவரொடு (2)

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12
மேல்


வயவன் (1)

தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன்
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் – நற் 260/6,7
மேல்


வயவு (11)

வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
வயவு_உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
மேல்


வயவு_உறு (1)

வயவு_உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
மேல்


வயவே (1)

தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/2,3
மேல்


வயவொடு (2)

கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
மேல்


வயாவிற்கு (1)

கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
மேல்


வயாஅ (1)

மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4
மேல்


வயாஅம் (2)

காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர – ஐங் 51/2
மேல்


வயிர் (6)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 120
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப – மது 185
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – ஐங் 395/1
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/18
மேல்


வயிர (2)

எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
மேல்


வயிரத்து (1)

வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் – அகம் 178/1
மேல்


வயிரமொடு (1)

பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் – அகம் 127/8
மேல்


வயிரமோடு (1)

வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
மேல்


வயிரிய (2)

வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8
மேல்


வயிரியம் (1)

மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 164
மேல்


வயிரியர் (11)

விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 628
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 750
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/16
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர்
உண்டு என தவாஅ கள்ளின் – பதி 43/34,35
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/8
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர்
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே – அகம் 45/11,12
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை – அகம் 155/13
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர்
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/1,2
மண் அமை முழவின் வயிரியர்
இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே – புறம் 164/12,13
மேல்


வயிரியர்க்கு (1)

செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
மேல்


வயிரின் (4)

வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் – நற் 304/3
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/8
மேல்


வயிரும் (1)

வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர – முல் 92
மேல்


வயிரொடு (2)

வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப – பதி 92/10
மேல்


வயிற்பட (1)

நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/15,16
மேல்


வயிற்ற (2)

ஆரல் அருந்த வயிற்ற
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/4,5
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
மேல்


வயிற்று (11)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 6,7
தாய் வயிற்று_இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று_இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 381
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/11,12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று
இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/8,9
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
மேல்


வயிற்று_தீ (1)

மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
மேல்


வயிற்று_இடை (1)

வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று_இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
மேல்


வயிற்று_இருந்து (1)

தாய் வயிற்று_இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
மேல்


வயிற்றுக்கும் (1)

வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் – குறள் 42/4
மேல்


வயிறு (15)

வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/26
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் – பரி 8/106
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் வன் மான் – புறம் 304/7
மேல்


வயிறே (1)

தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
மேல்


வயிறோ (1)

ஈன்ற வயிறோ இதுவே – புறம் 86/5
மேல்


வயின் (228)

தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து – திரு 23
மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட வயின்
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 71,72
வல வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
மா_மாவின் வயின்_வயின் நெல் – பொரு 180
மா_மாவின் வயின்_வயின் நெல் – பொரு 180
மணி_வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன் – சிறு 15
இன் குரல் சீறியாழ் இட_வயின் தழீஇ – சிறு 35
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
தொடை அமை கேள்வி இட_வயின் தழீஇ – பெரும் 16
மடி வாய் கோவலர் குடி_வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
கொடு முடி வலைஞர் குடி வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
பெரு நல் வானத்து வட_வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ வயின்
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 390,391
இன் சோறு தருநர் பல் வயின் நுகர – மது 535
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு வயின் திரிதர – நெடு 35
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல் வயின்
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ – நெடு 109,110
புடை வீழ் அம் துகில் இட_வயின் தழீஇ – நெடு 181
பாம்பு மணி உமிழ பல் வயின் கோவலர் – குறி 221
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 411
புணரின் புணராது பொருளே பொருள்_வயின் – நற் 16/1
மனை வயின் பெயர்ந்த_காலை நினைஇயர் – நற் 44/4
நம்_வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து – நற் 59/7
அறிவும் உள்ளமும் அவர்_வயின் சென்று என – நற் 64/8
பறவை பார்ப்பு_வயின் அடைய புறவில் – நற் 69/3
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின்
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/5,6
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்_வயின் – நற் 84/10
தம்மோன் கொடுமை நம்_வயின் எற்றி – நற் 88/6
என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்_வயின் – நற் 94/7
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என் வயின்
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல் – நற் 100/4,5
ஆடு வரி அலவன் ஓடு_வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்_வயின் – நற் 137/2
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு_வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு – நற் 139/2
நெஞ்சம் அவர்_வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
நம்_வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக – நற் 157/6
அம்ம வாழி தோழி நம்_வயின் – நற் 158/1
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ வயின்
சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/2,3
ஈர நெஞ்சின் தன் வயின் விளிப்ப – நற் 181/8
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட_வயின் – நற் 185/7
தன் ஊர் இட_வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம் வயின்
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/6,7
வினை_வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை – நற் 214/3
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு_வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்_வயின் – நற் 224/6
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்_வயின் – நற் 243/9
வெம்மையின் தான் வருத்து_உறீஇ நம்_வயின் – நற் 273/3
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்_வயின் நெஞ்சம் – நற் 284/3
நடு கால் குரம்பை தன் குடி_வயின் பெயரும் – நற் 285/7
எருவை சேவல் கிளை_வயின் பெயரும் – நற் 298/4
நம்_வயின் வருந்தும் நன்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்_வயின் – நற் 313/8
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின் வயின்
சேரி சேரா வருவோர்க்கு என்றும் – நற் 342/3,4
புன்கண் அந்தி கிளை வயின் செறிய – நற் 343/6
பின்னிலை முனியா நம்_வயின் – நற் 349/9
நல் அரை முழு_முதல் அ வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
அன்ன வெண் மணற்று அக_வயின் வேட்ட – நற் 372/6
அலவனும் அளை_வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்_வயின் – நற் 391/7
பொருள் வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் – குறு 20/2
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்_வயின் – குறு 106/3
கறவை கன்று_வயின் படர புறவில் – குறு 108/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்_வயின் – குறு 153/4
பொருள்_வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து – குறு 174/5
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்_வயின் – குறு 199/5
இமைப்பு வரை அமையா நம்_வயின் – குறு 218/6
நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர்_வயின் – குறு 327/1
ஊர் வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை – குறு 344/6
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்_வயின் – குறு 366/1
ஆங்கு அவர் வதி_வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம் வயின்
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/2,3
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்_வயின் – ஐங் 88/2
அம்ம வாழி கொண்க எம்_வயின் – ஐங் 139/1
இட்டிய குயின்ற துறை வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/2
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயலோள் வயின்
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் – ஐங் 308/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம்_வயின் – ஐங் 335/1
அம்ம வாழி தோழி நம்_வயின் – ஐங் 336/1
அம்ம வாழி தோழி நம் வயின்
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/1,2
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்_வயின் – ஐங் 462/3
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை_வயின் – ஐங் 467/2
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்_வயின் – ஐங் 472/3
இன்னா அரும் படர் எம்_வயின் செய்த – ஐங் 473/3
நாடு இடை விலங்கிய எம்_வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/2
அம் தீம் கிளவி தான் தர எம் வயின்
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ வயின் – ஐங் 490/1,2
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ வயின்
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/2,3
புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37
புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37
நெடு வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு – பதி 24/1
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ வயின்
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/11,12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்_வயின் – பதி 74/23
நின்_வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/4
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்_வயின் – பதி 88/22
மீன் வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப – பதி 90/1
சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல_வயின் நிறுத்தும் – பரி 1/11
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்_வயின் – பரி 1/36
மாயோய் நின் வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் – பரி 3/10
மனைவியர் நிறை_வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
வட_வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
நிறை_வயின் வழா அது நின் சூலினரே – பரி 5/47
இரு நிலம் துளங்காமை வட_வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல் வயின் மொழி – பரி 13/46
எ வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ வயின் – பரி 15/51
எ வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ வயின்
மன்பது மறுக்க துன்பம் களைவோன் – பரி 15/51,52
வெல் நீர் வீ_வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
ஒருதிறம் வாடை உளர்_வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
அமுது கடைய இரு வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/74
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்_வயின் அகறல் – கலி 2/24
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்_வயின் செலீஇய – கலி 7/13
இடை கொண்டு பொருள்_வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
பிரிவு எண்ணி பொருள்_வயின் சென்ற நம் காதலர் – கலி 11/4
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை_வயின் – கலி 11/20
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்_வயின் செல்வோய் – கலி 12/9
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்_வயின் போகுவாய் – கலி 12/17
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை_வயின் – கலி 13/23
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்_வயின் – கலி 16/13
உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்_வயின் – கலி 17/3
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்_வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/18
பொருள்_வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் – கலி 21/4
அன்ன பொருள்_வயின் பிரிவோய் நின் இன்று – கலி 21/12
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்_வயின் – கலி 24/15
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்_வயின் – கலி 37/6
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
கலந்த நோய் கைம்மிக கண்படா என்_வயின் – கலி 46/23
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்_வயின் – கலி 68/12
ஆங்கே அவர்_வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள் வயின்
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/31,32
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்_வயின் – கலி 87/12
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்_வயின் – கலி 91/22
விடிந்த பொழுதினும் இல்_வயின் போகாது – கலி 110/12
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்_வயின் – கலி 118/22
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி_வயின் – கலி 119/9
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்_கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
மகன்_வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
மடவை மன்ற நீயே வட_வயின் – அகம் 27/6
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்_வயின் – அகம் 32/14
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்_வயின் – அகம் 33/16
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம் வயின்
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் – அகம் 39/19,20
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை_வயின் – அகம் 47/9
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
பகலும் நம்_வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்_வயின் – அகம் 51/9
ஊர்_வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் – அகம் 64/13
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்_வயின் – அகம் 68/12
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்_வயின் – அகம் 72/20
யாண்டு பல கழிய வேண்டு_வயின் பிழையாது – அகம் 78/19
வினை வயின் பெயர்க்கும் தானை – அகம் 84/16
இல் வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் – அகம் 90/5
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்_வயின் – அகம் 90/7
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்_வயின் – அகம் 103/10
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட_வயின் – அகம் 120/4
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
நம்_வயின் புரிந்த கொள்கை – அகம் 154/14
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல் வயின்
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 155/6,7
வினை வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி – அகம் 161/1
புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்_வயின் – அகம் 166/8
சுரம் பல கடந்த நம்_வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட_வயின் – அகம் 177/16
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
தேராது வரூஉம் நின்_வயின் – அகம் 202/14
தையல் நின்_வயின் பிரியலம் யாம் என – அகம் 205/3
புனை மாண் எஃகம் வல வயின் ஏந்தி – அகம் 215/4
செலல் மாண்பு உற்ற நும் வயின் வல்லே – அகம் 215/5
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்_வயின் – அகம் 223/9
பொருள்_வயின் நீடலோ இலர் நின் – அகம் 233/14
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்_வயின் செலினே – அகம் 239/11
நம் வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை – அகம் 254/8
கரை ஆடு அலவன் அளை_வயின் செறிய – அகம் 260/5
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்_வயின் பெயர்தர – அகம் 264/6
குறி இறை குரம்பை நம் மனை_வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
ஆர்கலி வள_வயின் போதொடு பரப்ப – அகம் 273/3
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்_வயின் – அகம் 277/12
திரி வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை – அகம் 283/6
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
வந்து வினை வலித்த நம்_வயின் என்றும் – அகம் 289/5
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்_வயின் – அகம் 296/6
நம்_வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக – அகம் 297/3
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்_வயின் – அகம் 297/4
எல்லையும் இரவும் வினை_வயின் பிரிந்த – அகம் 299/1
நம் நோய் தன்_வயின் அறியாள் – அகம் 304/20
அருள் இலாளர் பொருள்_வயின் அகல – அகம் 305/9
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்_வயின் – அகம் 319/10
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்_வயின் – அகம் 323/1
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்_வயின் – அகம் 333/3
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள் வயின்
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/8,9
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்_வயின் – அகம் 338/15
ஒலி பல் கூந்தல் நம்_வயின் அருளாது – அகம் 356/16
குட_வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி – அகம் 360/3
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்_வயின் – அகம் 375/1
நும்_வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்_வயின் – அகம் 376/12
நும்_வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்_வயின் – அகம் 376/12
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு_வயின் உவப்ப – அகம் 379/12
மெல் இயல் அரிவை இல் வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
மனை_வயின் இருப்பவர்-மன்னே துனைதந்து – அகம் 389/10
நல் இசை தம்_வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
பல் குழை தொடலை ஒல்கு_வயின் ஒல்கி – அகம் 390/7
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்_வயின் – அகம் 392/7
அகன் கண் பாறை செம் வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
அலங்கு கதிர் கனலி நால்_வயின் தோன்றினும் – புறம் 35/6
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
நின்_வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் – புறம் 126/6
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்_வயின் – புறம் 197/13
கடல்_வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
நோவாதோன்_வயின் திரங்கி – புறம் 207/10
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின்
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/6,7
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
பிணை_வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/20
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு_வயின் ஒல்கி – புறம் 368/5
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
வட திசை நின்று தென்_வயின் செலினும் – புறம் 386/22
மேல்


வயின்-தொறும் (3)

வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் – பெரும் 133
வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் – நற் 218/3
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும்
செம் நுதல் யானை பிணிப்ப – புறம் 348/8,9
மேல்


வயின்-தோறு (2)

மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/6,7
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு
அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு_உறும் மடாவின் – பதி 24/19,20
மேல்


வயின்_வயின் (12)

மா_மாவின் வயின்_வயின் நெல் – பொரு 180
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின்
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/8,9
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
மேல்


வயினதுவே (1)

அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8
மேல்


வயினான் (2)

கூடு கெழீஇய குடி_வயினான் – பொரு 182
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
மேல்


வயினானும் (2)

எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4
எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும் – அகம் 330/13
மேல்


வயினானே (10)

ஒலி மென் கூந்தல் நம்_வயினானே – நற் 265/9
நோயோ தோழி நின் வயினானே – குறு 36/6
தொடர்பும் தேயுமோ நின்_வயினானே – குறு 42/4
நெஞ்சம் நன்றே நின்_வயினானே – குறு 259/8
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
வீயா யாணர் நின்_வயினானே – பதி 35/10
வீயா யாணர் நின்_வயினானே – பதி 36/1
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்_வயினானே – அகம் 75/23
இன்னும் பிறள்_வயினானே மனையோள் – அகம் 186/13
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே – அகம் 257/21
மேல்


வயினோயும் (2)

எ வயினோயும் நீயே – பரி 2/59
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் – பரி 4/70
மேல்


வர (31)

பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/4
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி – நற் 316/2
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/1,2
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/6
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
தான் வர காண்குவம் நாமே – ஐங் 112/3
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க – ஐங் 485/2
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு – பரி 8/72
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி – பரி 15/20
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/6,7
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/7,8
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து – அகம் 257/15
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/11,12
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர
ஆடினிர் பாடினிர் செலினே – புறம் 109/16,17
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் – புறம் 144/1,2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மா கத – புறம் 360/14,15
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/3,4
மேல்


வரகின் (20)

குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின்
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 98,99
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
அரலை தீர உரீஇ வரகின்
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 24,25
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின்
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/2,3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின்
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/1,2
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின்
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/9,10
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/13
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின்
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/6,7
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின்
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/9,10
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/12
கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு_உறு வாக்கல் – புறம் 215/1
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/6
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
வன்_பாலான் கரும் கால் வரகின்
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/4,5
மேல்


வரகு (6)

மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
மேல்


வரகும் (3)

வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/9
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் – புறம் 392/10
மேல்


வரகே (2)

இரும்பு கவர்வு_உற்றன பெரும் புன வரகே
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு – மலை 113,114
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/4
மேல்


வரப்பெறினே (1)

குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே – அகம் 333/22
மேல்


வரம் (3)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/30
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
மேல்


வரம்பனை (1)

வான வரம்பனை நீயோ பெரும – புறம் 2/12
மேல்


வரம்பில் (1)

பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில்
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 224,225
மேல்


வரம்பிற்று (1)

நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/17
மேல்


வரம்பின் (2)

நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் – குறு 309/3
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – ஐங் 281/1
மேல்


வரம்பின (1)

வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/54
மேல்


வரம்பு (23)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 2
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – மலை 308
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/6
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே – பரி 3/50
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/7
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/23
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே – புறம் 22/30
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/18
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
மேல்


வரல் (56)

எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல்
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் – குறள் 121/10,11
வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் – குறள் 127/6
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல்
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 339,340
இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் – குறி 239
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 473
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/6
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/4
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
மட வரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
வளி வரல் வையை வரவு – பரி 12/8
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
அமை வரல் அருவி ஆர்க்கும் – கலி 105/73
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு – கலி 116/9
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/7
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற – புறம் 379/11
மேல்


வரல்-தோறு (1)

வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/4
மேல்


வரலாறு (1)

நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து – பரி 6/42,43
மேல்


வரலே (2)

சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/11
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
மேல்


வரவிற்கு (1)

தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/9,10
மேல்


வரவின் (1)

மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
மேல்


வரவினை (1)

தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை
புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் – நற் 161/8,9
மேல்


வரவு (33)

வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – குறள் 116/2
துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு
நட்பினுள் ஆற்றுபவர் – குறள் 117/9,10
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – குறள் 127/7
அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
தரவு_இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு_இடை – பொரு 173
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் – பெரும் 110
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் – நற் 12/9
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி – நற் 112/5
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/4
தெருள நின் வரவு அறிதல் – பரி 1/32
அந்தணர் காணும் வரவு
வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/68,69
வகை சாலும் வையை வரவு
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க – பரி 6/13,14
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/70,71
கனற்றுபு காத்தி வரவு
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து – பரி 6/86,87
குன்றத்தான் கூடல் வரவு
குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/28,29
காலை போய் மாலை வரவு
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/50,51
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – பரி 10/39
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு
நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/114,115
வளி வரல் வையை வரவு
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/8,9
பூத்தன்று வையை வரவு
கருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து – பரி 16/19,20
வாய்த்தன்றால் வையை வரவு
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/31,32
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/73,74
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு – கலி 71/26
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/4
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
என் வரவு அறீஇ – புறம் 398/16
மேல்


வரவு_இடை (1)

தரவு_இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு_இடை
பெற்றவை பிறர்_பிறர்க்கு ஆர்த்தி தெற்றென – பொரு 173,174
மேல்


வரவும் (6)

தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக – குறள் 105/5
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 89,90
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12
கானக நாடன் வரவும் இவள் – ஐங் 217/3
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24
நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும்
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/4,5
மேல்


வரவே (8)

நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/5
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
நேர்_இறை முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28
மேல்


வரற்கு (1)

அணி நலம் பாடி வரற்கு
ஓரொரு_கால் உள்_வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/6,7
மேல்


வரற்கும் (1)

நின் தோள் அணி பெற வரற்கும்
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/8,9
மேல்


வரற்கே (4)

சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/9
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே – புறம் 64/7
மேல்


வரன்றி (1)

அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/2,3
மேல்


வரன்றும் (1)

திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
மேல்


வரால் (1)

நுண் ஆரல் பரு வரால்
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/9,10
மேல்


வராலொடு (1)

பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/5,6
மேல்


வராஅல் (9)

பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல்
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 457,458
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல்
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/2,3
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல்
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/2,3
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/5
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
மேல்


வராஅலின் (1)

பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3
மேல்


வரி (214)

வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 68
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 85
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 376
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 717
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை – மது 723
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 173
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் – நற் 12/6
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து – நற் 59/1
செல்ப என்ப தாமே செ வரி
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/6,7
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண – நற் 92/3
ஆடு வரி அலவன் ஓடு_வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் – நற் 111/3
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/8
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/2
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 305/7
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/6,7
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/5,6
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/6
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/4,5
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/3,4
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் – குறு 215/6
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – குறு 232/5
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் – குறு 364/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/2
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட – ஐங் 468/1
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/7
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் – பரி 5/65
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/36
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
அல்குல் வரி யாம் காணும்_கால் – கலி 80/21
துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/29
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் – கலி 125/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/2,3
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்_வயின் – அகம் 33/16
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி
வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது – அகம் 67/1,2
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/11
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/3,4
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் – அகம் 93/16
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/13
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அல்கு_உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/17
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி
கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/6,7
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/5
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/13,14
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/5
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/8
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த – அகம் 268/1,2
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 271/1
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை – அகம் 271/4
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன – அகம் 285/7,8
அல்கு_உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/5,6
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ – அகம் 327/9
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
அம் வரி அல்குல் அணையா_காலே – அகம் 342/13
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் – அகம் 387/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/7
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/3
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற – புறம் 33/16
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/6
நெறி கொள் வரி குடர் குனிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் – புறம் 202/20
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/6
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
மேல்


வரிக்கும் (9)

துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும்
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 475,476
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/3
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/2
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும்
மணி நீர் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே – ஐங் 117/3,4
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும்
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/2,3
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/24
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும்
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/9,10
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
மேல்


வரிசை (5)

வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 217
வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை – கலி 85/35
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் – புறம் 121/3
வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி – புறம் 140/6
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 184/8
மேல்


வரிசைக்கு (3)

வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 47/6
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப – புறம் 53/14
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/4
மேல்


வரிசையா (1)

பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் – குறள் 53/15
மேல்


வரிசையில் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் – புறம் 200/14
மேல்


வரிசையின் (3)

பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி – புறம் 6/16
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் – புறம் 331/10
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/8
மேல்


வரிசையோர்க்கே (1)

வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே
பெரிதே உலகம் பேணுநர் பலரே – புறம் 207/6,7
மேல்


வரித்த (9)

ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் – நற் 159/6
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த
சென்னி சேவடி சேர்த்தின் – நற் 342/8,9
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/2,3
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த
அறல் என நெறிந்த கூந்தல் – அகம் 213/22,23
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/18,19
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்_கண் வரித்த
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/10,11
மேல்


வரித்து (1)

அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
மேல்


வரித்தும் (1)

பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
மேல்


வரிந்த (2)

வீ உக வரிந்த முன்றில் – நற் 232/8
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் – புறம் 288/1
மேல்


வரிப்ப (13)

இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு – அகம் 14/3
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/5,6
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/5,6
நன்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/4,5
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/5,6
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/2,3
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/3,4
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப
இனிய ஆகுக தணிந்தே – அகம் 283/15,16
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/15,16
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/17,18
மேல்


வரிபு (1)

புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த – நற் 323/7
மேல்


வரிய (1)

வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8
மேல்


வரியின் (1)

களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப – புறம் 119/2
மேல்


வரியும் (5)

வாடிய வரியும் நோக்கி நீடாது – நற் 130/8
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும்
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/1,2
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/3
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட – அகம் 119/2
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/2
மேல்


வரியே (1)

கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
மேல்


வரின் (37)

உயிர் நீப்பர் மானம் வரின்
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார் – குறள் 97/18,19
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார் – குறள் 97/19
துன்பம் உறாஅ வரின்
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள் 106/4,5
வாரா-கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை – குறள் 118/17
கண் அன்ன கேளிர் வரின்
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள் 127/14,15
காமம் நிறைய வரின்
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை – குறள் 129/4,5
உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை – நற் 127/3
நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து – நற் 136/7
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் – நற் 331/10
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே – நற் 362/10
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் – குறு 191/5
இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே – குறு 269/8
மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின்
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் – ஐங் 213/4,5
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின்
கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/3,4
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/10
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின்
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/14,15
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின்
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/18,19
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின்
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் – கலி 52/8,9
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின்
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் – கலி 52/12,13
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின்
கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனா – கலி 52/16,17
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய – கலி 129/17
நல் வரை நாட நீ வரின்
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/13,14
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின்
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/15,16
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம் – அகம் 128/3
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின்
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/7,8
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின்
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர் – அகம் 395/4,5
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/8
மேல்


வரினும் (14)

தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – குறள் 44/5
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – குறள் 63/9
உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும்
பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 200,201
வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/10
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
சேரி வரினும் ஆர முயங்கார் – குறு 231/2
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே – ஐங் 183/6
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/15
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு – கலி 43/10
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு – அகம் 244/7
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி – அகம் 391/9
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/18
மேல்


வரினே (5)

கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
இன்று தலையாக வாரல் வரினே
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/9,10
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
மேல்


வரு (89)

வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – குறள் 9/5
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள் 9/11
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் – குறள் 74/13
வரு நாள் வைத்து ஏங்குபவர்க்கு – குறள் 127/18
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 50
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 725
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 295
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் – நற் 76/1
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/3
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/4
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி – நற் 248/4
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/2
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/12
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
சாந்து வரு வானின் நீரினும் – பதி 86/12
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/7
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த – பரி 11/10
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – பரி 11/56
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்_கால் – பரி 24/93
வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல் – பரி 35/1
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி – கலி 8/21
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் – கலி 50/1
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ – கலி 71/23
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை – கலி 98/11
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு – கலி 104/43
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
வினை வரு பருவரல் போல – கலி 149/15
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/16
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் – அகம் 78/10
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/4
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று – அகம் 137/7
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/3
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் – அகம் 195/16
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
வெரு வரு கானம் நம்மொடு – அகம் 297/18
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/9
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர – அகம் 378/13
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் – புறம் 42/17
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே – புறம் 80/4
நன்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5
பரியல் வேண்டா வரு பதம் நாடி – புறம் 172/5
வரு படை எதிர்தாங்கினன் – புறம் 239/11
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/8
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை செப்ப – புறம் 347/7
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/11
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18
மேல்


வரு-தொறும் (1)

ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் – குறு 257/4
மேல்


வரு-தோறும் (1)

இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும்
காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 239,240
மேல்


வரு_திறம் (6)

வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/4
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
மேல்


வரு_திறன் (1)

செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
மேல்


வரு_வைகல் (1)

வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல்
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/1,2
மேல்


வருக (28)

யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக – மது 749
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 749,750
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 750
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக
தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு – நற் 21/3,4
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/4
வல்லே வருக தோழி நம் – குறு 111/6
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/2
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு – கலி 85/31
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் – கலி 116/10
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் – கலி 116/10
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11
வருக மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/10
வருக என்னுதி ஆயின் – அகம் 131/14
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என – அகம் 282/16
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள் – புறம் 183/6
வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே – புறம் 207/6
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
என் முறை வருக என்னான் கம்மென – புறம் 292/6
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/11,12
மேல்


வருக-மன் (1)

வருக-மன் கொண்கன் ஒரு நாள் பருகுவன் – குறள் 127/11
மேல்


வருகம் (7)

உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 182/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 235/7
பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 358/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – குறு 275/2
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/9
புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 355/11
மேல்


வருகுவது (1)

அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் – புறம் 139/14
மேல்


வருகுவர் (3)

இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் – முல் 16
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 155
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
மேல்


வருகுவர்-கொல் (1)

இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/14
மேல்


வருகுவர்-கொல்லோ (1)

உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான் – கலி 142/31
மேல்


வருகுவள் (3)

ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே – குறு 113/6
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே – குறு 198/8
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட – குறு 222/4
மேல்


வருகுவன் (2)

பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு – நற் 119/8
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
மேல்


வருகுவை (2)

எம் இல் வருகுவை நீ என – குறு 379/5
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என – அகம் 54/19
மேல்


வருகோ (2)

குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/2,3
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/4,5
மேல்


வருட (3)

மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட
நரை விராவு_உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 151,152
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/2,3
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/4,5
மேல்


வருடும் (1)

துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் – நற் 162/11
மேல்


வருடை (8)

வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட் 139
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 503
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி – குறு 187/1
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட – ஐங் 287/1,2
வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை – கலி 43/14
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் – கலி 50/21
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/6,7
மேல்


வருடையும் (1)

போர் உடை வருடையும் பாயா – நற் 359/8
மேல்


வருடையை (1)

வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி – பரி 11/5
மேல்


வருடையொடு (1)

கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
மேல்


வருத்த (2)

மெய் வருத்த கூலி தரும் – குறள் 62/18
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
மேல்


வருத்தத்தை (1)

அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை
மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/12,13
மேல்


வருத்தம் (23)

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று – குறள் 47/15
வாக்குபு தர_தர வருத்தம் வீட – பொரு 87
ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 497
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/3
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/13
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை – நற் 330/4
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை – நற் 385/4
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின் – குறு 316/2
பணி குறை வருத்தம் வீட – குறு 333/5
பசி தின வருத்தம் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/13
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது – அகம் 110/8
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் – அகம் 124/8
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம்
நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் – புறம் 211/12,13
மேல்


வருத்தமும் (3)

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 546
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது – நற் 234/1
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
மேல்


வருத்தமொடு (7)

உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது – நற் 47/2
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை – கலி 49/1,2
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி – அகம் 119/17
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது – அகம் 155/10
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர – அகம் 205/6
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று – அகம் 373/5
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ – அகம் 398/2
மேல்


வருத்தா (2)

வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா_காலே – அகம் 74/17
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
மேல்


வருத்தா_காலே (1)

வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா_காலே – அகம் 74/17
மேல்


வருத்தாதீமே (1)

பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
மேல்


வருத்தி (2)

இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி
வான் தோய்வு அற்றே காமம் – குறு 102/2,3
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
மேல்


வருத்தினான் (1)

வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு – கலி 102/27
மேல்


வருத்து (4)

அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து_உறாஅ – நற் 42/10
வெம்மையின் தான் வருத்து_உறீஇ நம்_வயின் – நற் 273/3
வருத்து_உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் – கலி 146/47
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து_உறாலின் – அகம் 55/3
மேல்


வருத்து_உறாலின் (1)

உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து_உறாலின்
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/3,4
மேல்


வருத்து_உறாஅ (1)

அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து_உறாஅ
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/10,11
மேல்


வருத்து_உறீஇ (1)

வெம்மையின் தான் வருத்து_உறீஇ நம்_வயின் – நற் 273/3
மேல்


வருத்து_உறும் (1)

வருத்து_உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் – கலி 146/47
மேல்


வருதல் (29)

வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் – முல் 20
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/10
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் – நற் 148/2
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து – நற் 192/6
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல்
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் – நற் 238/6,7
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என – நற் 267/7
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல்
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/4,5
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு – நற் 332/9
வருதல் வேண்டுதும் என்ப – ஐங் 88/3
இரவின் வருதல் அறியான் – ஐங் 272/4
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி – பதி 52/16
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல்
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/10,11
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/5
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் – அகம் 118/10
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என – அகம் 133/12
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை – அகம் 148/12
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – அகம் 252/6
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே – புறம் 138/11
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல்
வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் – புறம் 217/6,7
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர் – புறம் 337/16
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே – புறம் 359/9
மேல்


வருதலால் (1)

ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – குறள் 65/3,4
மேல்


வருதலான் (1)

வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான்
தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று – குறள் 2/1,2
மேல்


வருதலானே (3)

பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே – நற் 261/10
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே – நற் 383/9
மேல்


வருதலின் (4)

அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ – நற் 368/4
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின்
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/4,5
மேல்


வருதலும் (6)

நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் – குறு 88/4
வள மனை வருதலும் வௌவியோனே – ஐங் 66/4
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள – பரி 4/32
நனவின் வருதலும் உண்டு என – கலி 128/25
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/15
மேல்


வருதி (14)

பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே – நற் 257/10
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி
எழுது எழில் மழை – நற் 385/6,7
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி
சாரல் நாட வாரலோ எனவே – குறு 141/7,8
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ – குறு 295/3
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/3,4
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
நடுநாள் கங்குலும் வருதி
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/3,4
இன்னும் வருதி என அவர் தகவே – ஐங் 471/5
எல்லினை வருதி எவன் குறித்தனை என – கலி 75/14
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி
மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை – கலி 108/54,55
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/4,5
மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி – புறம் 8/8
மேல்


வருதி-மன் (3)

தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன்
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/7,8
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன்
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/11,12
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன்
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/15,16
மேல்


வருதியர் (1)

எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 39
மேல்


வருதியோ (2)

எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண் – கலி 83/27
மேல்


வருதிர் (1)

ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே – கலி 143/17
மேல்


வருதும் (20)

யாம் அவண்_நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 143
யாம் அவன்_நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 28
யாம் அவண்_நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 53
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/10
இன்றே சென்று வருதும் நாளை – குறு 189/1
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
நுந்தை நும் ஊர் வருதும்
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/3,4
காணிய வருதும் யாமே – ஐங் 420/4
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர – அகம் 79/10
வருதும் யாம் என தேற்றிய – அகம் 85/14
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/19
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன – அகம் 144/1
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – அகம் 175/9
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
இன்னே வருதும் என தெளித்தோரே – அகம் 229/21
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் – புறம் 152/23
மேல்


வருந்த (16)

கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/4,5
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த
நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் – குறு 342/5,6
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/23,24
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/37,38
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/22
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து – புறம் 42/22
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/11
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
மேல்


வருந்தல் (6)

வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று – நற் 88/2
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் – நற் 351/5
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/38
வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து – கலி 89/9
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – அகம் 126/2
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தல் ஆனாது – அகம் 289/6
மேல்


வருந்தல-மன் (1)

வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே – புறம் 348/10
மேல்


வருந்தலும் (1)

வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
மேல்


வருந்தலோ (1)

நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/4
மேல்


வருந்தவும் (1)

ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து – அகம் 329/2
மேல்


வருந்தா (3)

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று – குறள் 47/15
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என – அகம் 173/3
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 120/16
மேல்


வருந்தாதி (1)

வருந்தாதி
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/29,30
மேல்


வருந்தாது (4)

வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே – நற் 9/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/19
மேல்


வருந்தாமல் (1)

மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
மேல்


வருந்தி (22)

அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
உலகு மிக வருந்தி உயா_உறு காலை – நற் 164/3
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/5,6
வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/5
ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள் – குறு 145/3
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
வருந்தி யாம் நோய் கூர நுந்தையை என்றும் – கலி 82/26
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/14,15
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
வறன்_உறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/1,2
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப – அகம் 313/6,7
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/9,10
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/18
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி – அகம் 372/8,9
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் – அகம் 386/4,5
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி – புறம் 27/16
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/2,3
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் – புறம் 159/6,7
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/3,4
பழம் சோற்று புக வருந்தி
புதல் தளவின் பூ சூடி – புறம் 395/5,6
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை – புறம் 395/22,23
மேல்


வருந்திய (23)

விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் – நற் 21/1
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
காமம் படர் அட வருந்திய
நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/12,13
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் – நற் 93/9,10
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது – நற் 234/1
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து – நற் 253/3
வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/11
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/9,10
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/15
வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு – கலி 121/11
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/23
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/11,12
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது – அகம் 110/8
வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை – அகம் 138/3
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – அகம் 207/9
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/12,13
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய
குடி மறைப்பதுவே கூர் வேல் வளவ – புறம் 35/20,21
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
வருந்திய
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/22,23
மேல்


வருந்தியாள் (2)

சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை – கலி 121/22
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் – கலி 133/18
மேல்


வருந்தியும் (1)

நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
மேல்


வருந்தின்று-கொல்லோ (1)

வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து – புறம் 343/15
மேல்


வருந்தின (1)

ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
மேல்


வருந்தினம் (1)

வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/6
மேல்


வருந்தினள் (4)

விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே – குறு 336/6
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/16
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
மேல்


வருந்தினள்-கொல்லோ (1)

நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/12,13
மேல்


வருந்தினன் (1)

வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
மேல்


வருந்தினார்க்கு (1)

காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – குறள் 114/1
மேல்


வருந்தினாள்-கொல் (1)

தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என – கலி 131/27
மேல்


வருந்தினும் (1)

மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் – நற் 255/6
மேல்


வருந்தினென் (2)

ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக – நற் 61/3
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப – கலி 46/15
மேல்


வருந்தினை (8)

வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு – கலி 29/23
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/16
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து – அகம் 19/2
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது – அகம் 59/3
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/11
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின் – அகம் 220/11
மேல்


வருந்து (7)

வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 42
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
இருவி இருந்த குருவி வருந்து_உற – ஐங் 295/4
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ – கலி 48/9
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என – அகம் 351/15
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/14
மேல்


வருந்து-மன் (1)

வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
மேல்


வருந்து_உற (1)

இருவி இருந்த குருவி வருந்து_உற
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/4,5
மேல்


வருந்துக (1)

வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/15
மேல்


வருந்துதல் (1)

வருத்து_உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் – கலி 146/47
மேல்


வருந்துதி (1)

எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 8,9
மேல்


வருந்துதும் (4)

விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே – குறு 69/6
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும்
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர – ஐங் 50/1,2
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே – அகம் 287/14
மேல்


வருந்துப (1)

வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
மேல்


வருந்தும் (9)

நம்_வயின் வருந்தும் நன்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும்
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/8,9
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என – குறு 48/2
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்_வயின் – அகம் 90/7
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 47/6
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/4
மேல்


வருந்தும்-கொல் (1)

வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
மேல்


வருந்தும்-கொல்லோ (2)

ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/6,7
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
மேல்


வருந்தும்-மன்னே (1)

உயவொடு வருந்தும்-மன்னே இனியே – புறம் 310/3
மேல்


வருந்துமால் (2)

வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
மேல்


வருந்துவம் (1)

வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/15
மேல்


வருந்துவர் (1)

நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/5
மேல்


வருந்துவல் (3)

யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே – பதி 73/20
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
சூழும்_கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல்
சூழும்_கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் – கலி 47/17,18
மேல்


வருந்துவள் (6)

மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 81/5
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/4
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே – அகம் 337/21
மேல்


வருந்துவேன் (1)

வருந்துவேன் அல்லனோ யான் – கலி 107/28
மேல்


வருந்தேன் (1)

வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
மேல்


வருநர் (14)

எல்லி வருநர் களவிற்கு – குறு 47/3
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் – குறு 274/4
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 335/5
வருநர் வரையார் வார வேண்டி – பதி 21/8
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை – பதி 75/7
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் – பதி 88/26
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை – அகம் 127/16
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை – அகம் 227/15
சேணின் வருநர் போல பேணா – அகம் 300/13
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/18
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா – அகம் 365/8
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர – புறம் 158/14
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே – புறம் 203/8
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/14
மேல்


வருநர்க்கு (7)

வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப – குறி 202
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப – பதி 18/3
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/8
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/20,21
நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த – புறம் 130/3,4
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய – புறம் 177/15
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் – புறம் 343/8
மேல்


வருநரும் (1)

பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி – புறம் 158/18
மேல்


வருப (1)

குன்ற வருப விடல் – குறள் 97/2
மேல்


வருபவர் (3)

அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர்
இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக – பரி 20/32,33
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர்
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/9,10
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/14
மேல்


வருபவள் (1)

தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள்
கூறுப கேளாமோ சென்று – கலி 144/7,8
மேல்


வருபவன் (2)

கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய் வேல் பறியா நகும் – குறள் 78/7,8
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன்
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/20,21
மேல்


வருபவோ (2)

ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ – குறு 336/2
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப – அகம் 18/8
மேல்


வருபு (2)

வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி – கலி 101/11
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி – கலி 101/11
மேல்


வரும் (50)

தம்தம் வினையான் வரும்
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – குறள் 7/6,7
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – குறள் 22/19
எண்ணின் தவத்தான் வரும்
வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – குறள் 27/8,9
பிறத்தல் அதனான் வரும்
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய – குறள் 31/6,7
பிற்பகல் தாமே வரும்
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் – குறள் 32/18,19
வேண்டாமை வேண்ட வரும்
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை – குறள் 37/4,5
வாஅய்மை வேண்ட வரும்
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார் – குறள் 37/8,9
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும்
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள் 37/14,15
தவாஅது மேன்மேல் வரும்
இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் – குறள் 37/16,17
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – குறள் 44/9
இன தூய்மை தூவா வரும்
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – குறள் 46/10,11
காரணம் இன்றி வரும்
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – குறள் 53/18,19
இம்மையும் இன்றி வரும்
தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக – குறள் 105/4,5
துன்பம் வளர வரும்
காதலர் இல் வழி மாலை கொலை_களத்து – குறள் 123/6,7
ஏதிலர் போல வரும்
காலைக்கு செய்த நன்று என்-கொல் எவன்-கொல் யான் – குறள் 123/8,9
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும் – மது 108
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் – மலை 210
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும்
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் – நற் 53/7,8
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் – நற் 114/8
நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என – நற் 188/6
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி – நற் 224/2
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/11
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 83/5
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
மலை கெழு நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 201/7
வரும் இடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
வரும்_வரும் என்ப தோழி ஆயே – ஐங் 272/5
வரும்_வரும் என்ப தோழி ஆயே – ஐங் 272/5
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/3
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/11
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை – பதி 80/6
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/46
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு – கலி 37/3
போல வரும் என் உயிர் – கலி 81/10
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/15
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும்
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/44,45
வாயில் அடைப்ப வரும் – கலி 109/26
வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும்
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/17,18
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி – புறம் 43/22
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
மேல்


வரும்-கால் (3)

இடுக்கண் வரும்-கால் நகுக அதனை – குறள் 63/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வரும்-கால் முகம் நட்டு – குறள் 83/19
இகல் காணான் ஆக்கம் வரும்-கால் அதனை – குறள் 86/17
மேல்


வரும்-கொல் (3)

பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 218/5
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/7
மேல்


வரும்-மன்னே (1)

பயின்று வரும்-மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 50/6
மேல்


வரும்_வரும் (1)

வரும்_வரும் என்ப தோழி ஆயே – ஐங் 272/5
மேல்


வருமரோ (1)

நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/10,11
மேல்


வருமே (16)

இன்னும் வருமே தோழி வாரா – நற் 89/9
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/5
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே – குறு 10/5
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே – குறு 197/5
வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/7
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/4
நோகோ யானே நோ_தக வருமே
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து_உற்று – பதி 26/5,6
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/10,11
வருமே தோழி நன் மலை நாடன் – கலி 38/24
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே
நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் – அகம் 158/9,10
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/5,6
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை – புறம் 303/5
மேல்


வருமோ (1)

அம் மா அரிவையும் வருமோ
எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/3,4
மேல்


வருவதா (1)

நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக – கலி 114/10
மேல்


வருவதாக (1)

இன்னும் வருவதாக நமக்கு என – மலை 354
மேல்


வருவது (8)

நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – குறள் 121/4
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் – நற் 369/5
எ_கால் வருவது என்றி – குறு 277/7
வாராது ஆயினும் வருவது போல – குறு 301/6
என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா – பரி 7/68
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/10,11
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி – அகம் 278/9
இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/11
மேல்


வருவது-கொல்லோ (4)

இன்றும் வருவது-கொல்லோ நெருநலும் – குறள் 105/15
யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல் – நற் 306/9
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது – ஐங் 295/1
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/7,8
மேல்


வருவதே (1)

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் – குறள் 4/17
மேல்


வருவதை (6)

இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/13,14
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/17,18
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை
அதனால் – கலி 49/21,22
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/14,15
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/18,19
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை
ஆங்க – கலி 78/22,23
மேல்


வருவதோர் (2)

அதிர வருவதோர் நோய் – குறள் 43/18
வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது – குறு 252/3
மேல்


வருவம் (1)

வருவம் என்னும் பருவரல் தீர – நற் 169/2
மேல்


வருவர் (24)

வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/2
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
வருவர் வாழி தோழி புறவின் – நற் 246/7
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/12
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/6
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
வருவர் வாழி தோழி – ஐங் 465/4
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/5
வருவர் வாழி தோழி பொருநர் – அகம் 25/18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/11
இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என – அகம் 74/12
வருவர் வாழி தோழி அரச – அகம் 111/3
வருவர் வாழி தோழி பல புரி – அகம் 173/8
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/13
வருவர் வாழி தோழி பொருவர் – அகம் 231/10
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென – அகம் 298/21
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
வருவர் வாழி தோழி பெரிய – அகம் 313/10
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக – அகம் 323/3
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/14
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது – அகம் 333/17
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 121/2
மேல்


வருவர்-கொல் (4)

வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/5
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/3
வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார் – குறு 260/4
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
மேல்


வருவர்-மன்னால் (1)

வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/9
மேல்


வருவல் (5)

நும்மொடு வருவல் என்றி எம்மொடு – நற் 162/6
குதிரை வழங்கி வருவல்
அறிந்தேன் குதிரை தான் – கலி 96/6,7
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல்
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி_பால் பட்டு என – புறம் 23/17,18
ஆடு மலி உவகையோடு வருவல்
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/14,15
மேல்


வருவன் (1)

வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் – புறம் 217/7
மேல்


வருவன (2)

அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 394
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – மது 542
மேல்


வருவனள் (1)

சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
மேல்


வருவாய் (1)

தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
மேல்


வருவார் (2)

வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார்
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/51,52
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார்
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/52,53
மேல்


வருவாரை (1)

பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் – கலி 19/9,10
மேல்


வருவாள் (1)

ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
மேல்


வருவாற்கும் (1)

குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும்
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/7,8
மேல்


வருவான் (1)

ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/13
மேல்


வருவானை (2)

கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ – பரி 9/29
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே – பரி 16/22
மேல்


வருவிரோ (1)

வருவிரோ என வினவலும் வினவாம் – குறு 268/2
மேல்


வருவீர் (2)

வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/4
வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ – அகம் 387/3
மேல்


வருவேம் (3)

வருவேம் என்ற பருவம் உது காண் – குறு 358/4
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை – அகம் 317/17
மேல்


வருவை (3)

வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/8
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் – நற் 375/6
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே – ஐங் 233/1
மேல்


வருவையால் (1)

வருவையால் நாண் இலி நீ – கலி 116/17
மேல்


வருவோய் (1)

எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய்
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/6,7
மேல்


வருவோர்க்கு (1)

சேரி சேரா வருவோர்க்கு என்றும் – நற் 342/4
மேல்


வருவோள் (1)

யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள்
வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து – நற் 308/3,4
மேல்


வரூஉம் (48)

சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும் – மது 477
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
பெரு மலை நாடனை வரூஉம் என்றோளே – நற் 65/9
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே – நற் 158/9
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து – நற் 198/1
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/4
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே – நற் 235/10
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/11
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
எறிவன போல வரூஉம்
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/8,9
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – நற் 393/8
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம்
பெருமை உடையள் என்பது – நற் 399/8,9
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம்
வடு நாணலமே தோழி நாமே – குறு 88/4,5
இன்னும் வாரார் வரூஉம்
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/4,5
எய்தினரால் என வரூஉம் தூதே – குறு 254/7
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம்
அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/4,5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம்
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/7,8
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம்
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/4,5
பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே – குறு 326/5
பல்_கால் வரூஉம் தேர் என – ஐங் 186/4
நீ இவண் வரூஉம்_காலை – ஐங் 238/4
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம்
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/3,4
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் – பரி 8/49
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை – கலி 23/18
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை – கலி 61/25
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் – அகம் 56/10
பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார் – அகம் 112/12
கான நாடன் வரூஉம் யானை – அகம் 128/10
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
தேராது வரூஉம் நின்_வயின் – அகம் 202/14
வரூஉம் என்றனரே காதலர் – அகம் 285/14
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/2
வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே – புறம் 122/7
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
அவர் படை வரூஉம்_காலை நும் படை – புறம் 169/3
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/7
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் – புறம் 230/12
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/2
காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம்
பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே – புறம் 260/7,8
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு – புறம் 262/5
மேல்


வரூஉம்_காலை (2)

நீ இவண் வரூஉம்_காலை
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/4,5
அவர் படை வரூஉம்_காலை நும் படை – புறம் 169/3
மேல்


வரூஉவோயே (1)

ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/25
மேல்


வரை (375)

நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – குறள் 24/7
உள வரை தூக்காத ஒப்புரவு ஆண்மை – குறள் 48/19
வள வரை வல்லை கெடும் – குறள் 48/20
மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 256,257
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
வரை மந்தி கழி மூழ்க – பொரு 224
கழி நாரை வரை இறுப்ப – பொரு 225
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை – சிறு 21
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை
கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி – சிறு 99,100
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 128
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205
பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் – சிறு 240
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 103
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 429,430
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
வரை மருளும் உயர் தோன்றல – மது 46
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 57
மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் – மது 62
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 374
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 138
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட் 139
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் – பட் 152
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 92
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த – மலை 238
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே – மலை 242
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 315,316
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 503
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் – மலை 524,525
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 554
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் – மலை 572
மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/3
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன் – நற் 32/1
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை – நற் 33/1,2
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே – நற் 67/2
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/2
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு – நற் 119/8
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
வையக வரை அளவு இறந்த – நற் 130/11
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து – நற் 136/7
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை – நற் 137/4,5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை – நற் 147/6
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி – நற் 154/2
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி – நற் 156/7
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் – நற் 171/2
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட_வயின் – நற் 185/7
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/10
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/8,9
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 205/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி – நற் 213/1
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை – நற் 225/5
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/8
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே – நற் 261/10
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது – நற் 263/2
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/4
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/7,8
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/4
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை – நற் 317/5
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/8
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/11
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட – நற் 344/1
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/8,9
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/3,4
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் – நற் 362/2
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே – நற் 383/9
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் – நற் 390/9
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/10
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 399/1
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை – குறு 26/7
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/1,2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
செல்ப என்பவோ கல் வரை மார்பர் – குறு 76/2
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி – குறு 78/1
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/5
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை
பாவையின் மடவந்தனளே – குறு 100/5,6
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் – குறு 158/1
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே – குறு 176/4
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி – குறு 187/1
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் – குறு 187/3
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/5
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/7
இமைப்பு வரை அமையா நம்_வயின் – குறு 218/6
வரை கோள் அறியா சொன்றி – குறு 233/6
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என – குறு 256/4,5
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை
மழை விளையாடும் நாடனை – குறு 263/6,7
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே – குறு 343/7
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/2
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/6,7
துன் அரும் நெடு வரை ததும்ப அருவி – குறு 365/3
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/5
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் – குறு 392/3
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் – ஐங் 208/4
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ – ஐங் 217/1
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/4
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் – ஐங் 251/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் – ஐங் 258/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து – ஐங் 270/3,4
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் – ஐங் 279/3
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை – ஐங் 287/1
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 289/4
அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/4
இறு வரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
இனிதாம்-கொல்லோ தனக்கே பனி வரை
இன களிறு வழங்கும் சோலை – ஐங் 379/2,3
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/5
சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/4
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய – பதி 11/1
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/29
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/18
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே – பதி 31/17
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை – பதி 41/8
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/6,7
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/18
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி – பதி 62/10
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை
கல் உயர் நேரி பொருநன் – பதி 67/21,22
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
அயிரை நெடு வரை போல – பதி 70/26
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் – பதி 80/15
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – பதி 85/7,8
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை
எரி திரிந்த அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை – பரி 1/9,10
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 4/17
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/9
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல – பரி 6/6,7
வரை சிறை உடைத்ததை வையை வையை – பரி 6/22
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
வரை_வரை தொடித்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
வரை_வரை தொடித்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து – பரி 7/41
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் – பரி 8/49
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90
அரு வரை சேரா தொழுநர் – பரி 8/102
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 9/58
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை – பரி 10/1
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி – பரி 11/11
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு – பரி 11/32
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/12
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/6
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து – பரி 15/1
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/2
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/10
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/10
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை – பரி 16/48
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை – பரி 18/46,47
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் – பரி 19/81
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
வரை கெழு செல்வன் நகர் – பரி 23/49
வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை – பரி 23/68
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ – பரி 24/3
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/26
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து – கலி 20/9
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் – கலி 21/13
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் – கலி 34/22
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/9,10
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 39/28
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – கலி 40/11
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி – கலி 41/9
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு – கலி 42/10
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/16
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – கலி 44/2
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/9
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை – கலி 49/2
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/20
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 84/14
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை – கலி 92/12
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல – கலி 103/11
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/22
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 3/6
நல் வரை நாட நீ வரின் – அகம் 12/13
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது – அகம் 13/8
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/9
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் – அகம் 18/14,15
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/1,2
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என – அகம் 38/16,17
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/13,14
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/12,13
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை
நன்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/9,10
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில் – அகம் 91/3
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/12
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் – அகம் 98/1
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட – அகம் 102/6
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட – அகம் 105/3
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/22
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய – அகம் 141/28
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் – அகம் 152/13
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – அகம் 158/5
நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 162/24
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் – அகம் 168/8
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் – அகம் 171/8
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 173/17
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/18
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/9,10
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு_உறுத்தலின் – அகம் 192/12
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து – அகம் 199/3
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – அகம் 200/13
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி – அகம் 208/20
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/9
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/15,16
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து – அகம் 218/5
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 249/15
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/3
நில வரை எல்லாம் நிழற்றி – அகம் 273/16
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/5
வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் – அகம் 292/10
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் – அகம் 302/4
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் – அகம் 303/9
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை – அகம் 378/6
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி – அகம் 379/17
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி – அகம் 384/12
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/19
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை – அகம் 398/19
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
தேன் சிதைந்த வரை போல – புறம் 22/5
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை – புறம் 38/1
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – புறம் 42/20
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/6
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை
சென்று நின்றோர்க்கும் தோன்றும் மன்ற – புறம் 114/1,2
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/15
ஆமா நெடு வரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/5
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர – புறம் 133/4
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/1,2
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/2,3
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு – புறம் 161/17
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை
கழை வளர் இமயம் போல – புறம் 166/32,33
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/7
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை
நின்று செலினும் தருமே பின்னும் – புறம் 171/1,2
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல – புறம் 198/1
பனி வரை நிவந்த பாசிலை பலவின் – புறம் 200/1
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து – புறம் 200/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/4
பெரு வரை அன்ன மார்பின் – புறம் 209/18
மணி வரை அன்ன மாஅயோனே – புறம் 229/27
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை
புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின் – புறம் 237/15,16
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே – புறம் 238/9
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே – புறம் 255/6
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும – புறம் 370/21
மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் – புறம் 374/5
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/19
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும் – புறம் 398/26
மேல்


வரை_வரை (2)

வரை_வரை தொடித்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
மேல்


வரை_அக (6)

வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
மேல்


வரை_அகத்தால் (1)

வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால்
தளி பெருகும் தண் சினைய – பரி 8/90,91
மேல்


வரை_அகத்து (2)

அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/7,8
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
மேல்


வரை_அகம் (3)

தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
மேல்


வரை_அகம்-தொறும் (1)

எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும்
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/4,5
மேல்


வரை_அர_மகளிரின் (1)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
மேல்


வரைக்கு (2)

ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு
யாங்கு எனப்படுவது நும் ஊர் தெய்யோ – ஐங் 237/3,4
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8
மேல்


வரைக (2)

தண் துறை ஊரன் வரைக
எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே – ஐங் 6/5,6
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை – புறம் 72/16
மேல்


வரைத்து (8)

உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி – குறள் 11/9
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து
மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க – குறள் 11/10,11
தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே – நற் 12/10
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி 29/11
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் – கலி 58/21
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/14
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
மேல்


வரைதல் (1)

தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல்
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் – கலி 133/17,18
மேல்


வரைதி (1)

பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி – புறம் 8/7
மேல்


வரைந்த (3)

அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என – அகம் 282/16
வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் – புறம் 367/9
மேல்


வரைந்தனர் (2)

உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
மேல்


வரைந்தனன் (1)

வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே – கலி 38/26
மேல்


வரைந்தனை (5)

சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் – ஐங் 180/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ – ஐங் 276/4
வரைந்தனை நீ என கேட்டு யான் – ஐங் 280/4
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 289/4
மேல்


வரைந்தார்க்கும் (1)

நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து – கலி 99/1
மேல்


வரைந்தானை (1)

எல்லிழாய் எற்றி வரைந்தானை நாணும் மறந்தாள் என்று – கலி 146/11
மேல்


வரைந்திருந்தனனே (1)

பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே – புறம் 340/9
மேல்


வரைந்து (7)

வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – மது 782
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்_வயின் – குறு 366/1
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/3
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய – அகம் 349/2
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
மேல்


வரைப்பட்ட (1)

வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே – புறம் 385/11,12
மேல்


வரைப்பில் (11)

தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில்
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 185,186
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/3
பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி – ஐங் 247/2
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/19
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில்
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/13,14
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில்
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் – அகம் 245/9,10
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப – புறம் 168/18
மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க – புறம் 174/25
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில்
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 251/1,2
மேல்


வரைப்பின் (39)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின்
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 65,66
தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் – சிறு 62
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின்
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 122,123
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின்
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி – பெரும் 154,155
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின்
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 324,325
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின்
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 405,406
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் – மது 319
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின்
பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ – நெடு 79,80
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின்
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 107,108
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின்
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 183,184
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 88
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின்
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 212,213
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 478,479
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின்
பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும் – நற் 182/2,3
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின்
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/6,7
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின்
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/12,13
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர – பதி 50/9
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின்
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/16,17
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின்
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை – பதி 88/16,17
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின்
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/7,8
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின்
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/17,18
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/3
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/1,2
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின்
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து – புறம் 211/19,20
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா – புறம் 280/3
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/6
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன – புறம் 347/6
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின்
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/3,4
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின்
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு – புறம் 391/17,18
மேல்


வரைப்பினள் (1)

நின் வரைப்பினள் என் தோழி – குறு 397/7
மேல்


வரைப்பு (6)

நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பு_அகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
மேல்


வரைப்பு_அகம் (5)

நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பு_அகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
மேல்


வரைபவன் (1)

வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை – கலி 146/27
மேல்


வரைய (7)

சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ – நற் 304/2
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப – நற் 393/9
சூர் ததும்பு வரைய காவால் – பரி 18/31
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் – அகம் 9/13
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் – அகம் 89/4,5
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து – அகம் 312/3
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும் – புறம் 58/11
மேல்


வரையதுவே (1)

அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் – பதி 78/2,3
மேல்


வரையலள் (1)

புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12
மேல்


வரையன்னே (1)

வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/6
மேல்


வரையன (1)

வரையன புன்னாகமும் – பரி 11/16
மேல்


வரையா (19)

வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து – மது 748
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப – குறி 202
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/3
வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார் – நற் 329/1
வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை – குறு 292/6
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து – பதி 72/11
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை – பதி 75/7
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் – பதி 88/26
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி – அகம் 136/2
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை – அகம் 227/15
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/8
வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/40
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் – புறம் 25/11
வரையா ஈகை உரவோன் மருக – புறம் 43/8
வரையா மரபின் மாரி போல – புறம் 142/3
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/3
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் – புறம் 398/7
மேல்


வரையாது (6)

வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 217
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப – பதி 18/3
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் – புறம் 2/16
வானம் நாண வரையாது சென்றோர்க்கு – புறம் 54/6
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய – புறம் 177/15
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே – புறம் 204/14
மேல்


வரையாமையோ (1)

வரையாமையோ அரிதே வரையின் – நற் 390/8
மேல்


வரையார் (1)

வருநர் வரையார் வார வேண்டி – பதி 21/8
மேல்


வரையார்க்கும் (1)

நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து – கலி 99/1
மேல்


வரையால் (1)

மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால்
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/23,24
மேல்


வரையாள் (1)

அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று – குறள் 15/19,20
மேல்


வரையான் (1)

அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் – குறள் 15/19
மேல்


வரையில் (1)

பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
மேல்


வரையின் (5)

வரையாமையோ அரிதே வரையின்
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் – நற் 390/8,9
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/6
கானக நாடன் வரையின்
மன்றலும் உடையள்-கொல் தோழி யாயே – ஐங் 253/3,4
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/18
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப – அகம் 112/13
மேல்


வரையுந்து (1)

புற வாயால் புனல் வரையுந்து
நொடை நறவின் – புறம் 352/7,8
மேல்


வரையும் (2)

துறைவன் வரையும் என்ப – ஐங் 152/4
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் – ஐங் 258/3
மேல்


வரையொடு (1)

கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
மேல்


வரையோன் (1)

வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/3
மேல்


வரைவு (5)

வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா – குறள் 92/17
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி – பதி 54/8
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4
மேல்


வரைவோர் (1)

வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் என – புறம் 393/6
மேல்


வல் (140)

வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – குறள் 28/5
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள் 50/11
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் – குறள் 73/1
வல் அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு – குறள் 74/14
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – குறள் 116/2
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை – பெரும் 98
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த – பெரும் 280
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி – முல் 39
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி – பட் 30
மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான் – பட் 87
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 134
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 10
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/2
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/9
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து – நற் 17/7
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 36/1
மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் – நற் 73/2
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி – நற் 122/8
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய – நற் 189/7
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/5
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் – குறு 11/6
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/5
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
வல் வில் கானவர் தங்கை – குறு 335/6
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – ஐங் 216/1
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய – ஐங் 385/2
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு – ஐங் 390/3
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/5
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
போர் வல் யானை சேரலாத – பதி 15/23
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/17
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட – பதி 27/11
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய – பதி 49/3
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 1/13
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 2/57
புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால் – பரி 4/22
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி 6/100
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே – கலி 7/6
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை – கலி 17/6
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா – கலி 89/7
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/24
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் – அகம் 9/17
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/22
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
வீளை பருந்தின் கோள் வல் சேவல் – அகம் 33/5
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் – அகம் 35/7
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/16
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/9
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா_காலே – அகம் 74/17
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/3
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் – அகம் 81/1
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து – அகம் 82/11
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/9
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/12
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/12
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/13
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/15
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் – அகம் 160/16
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/9
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து – அகம் 194/14
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் – அகம் 215/15
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/7
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/9
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் – அகம் 265/17
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் – அகம் 292/9
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் – அகம் 300/1
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ – அகம் 300/15
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து – அகம் 354/5
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/15
நல் இசை தம்_வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15
வழிபடுவோரை வல் அறிதீயே – புறம் 10/1
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து – புறம் 60/5
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று – புறம் 89/6
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் – புறம் 125/14
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் – புறம் 152/6
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/5
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து – புறம் 160/15
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/3
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை – புறம் 242/5
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் – புறம் 259/3
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில் – புறம் 261/11
துடிய பாண பாடு வல் விறலி – புறம் 280/8
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் – புறம் 291/1
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் – புறம் 321/1
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி – புறம் 324/6
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன் – புறம் 346/3
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/11
மேல்


வல்சி (34)

குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி
மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 255,256
நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் – பெரும் 343
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி
புலவு வில் பொலி கூவை – மது 141,142
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் – மது 395
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ – மலை 183,184
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க – மலை 462
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் – நற் 6/8
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை – நற் 24/5
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் – நற் 43/5
களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை – நற் 310/9
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை – குறு 295/4
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/2,3
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை – ஐங் 364/1
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ – ஐங் 391/3,4
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர் – பதி 19/1
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 55/8
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் – பதி 75/12
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/2
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் – அகம் 106/12
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/17
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/13
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு_உறுத்த – அகம் 224/12
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/3
வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/4
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் – புறம் 190/2
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/8
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது – புறம் 269/7
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/10,11
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/18,19
மேல்


வல்சியர் (2)

அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர்
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் – அகம் 113/11,12
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/16
மேல்


வல்சியின் (1)

தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின்
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/10,11
மேல்


வல்சியும் (1)

வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும்
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் – மலை 68,69
மேல்


வல்ல (1)

வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய் – அகம் 352/10
மேல்


வல்ல-கொல் (1)

வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென – அகம் 17/10
மேல்


வல்லத்து (1)

வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை – அகம் 336/21
மேல்


வல்லதால் (1)

வல்லதால் வையை புனல் – பரி 12/75
மேல்


வல்லது (4)

வகுத்தலும் வல்லது அரசு – குறள் 39/10
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – குறள் 64/6
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – குறள் 64/8
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு – குறள் 133/2
மேல்


வல்லதூஉம் (2)

வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – குறள் 72/6
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் – குறள் 85/10
மேல்


வல்லதே (1)

உகாஅமை வல்லதே ஒற்று – குறள் 59/10
மேல்


வல்லம் (1)

நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் – அகம் 356/13
மேல்


வல்லர் (3)

நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – குறள் 100/17
வல்லர் எமர்_கண் செயல் – கலி 112/11
கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக – புறம் 27/18
மேல்


வல்லரோடு (1)

பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/16
மேல்


வல்லவர் (3)

வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் – பரி 6/102
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி 32/9
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர்
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/2,3
மேல்


வல்லவன் (3)

வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் – கலி 56/7
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் – கலி 148/2
மேல்


வல்லறிதல் (1)

வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் – குறள் 59/4
மேல்


வல்லன் (16)

சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள் 65/13
வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல் – ஐங் 37/3
வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல் – ஐங் 37/3
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் – கலி 143/31
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் – கலி 143/33
பல வல்லன் தோள் ஆள்பவன் – கலி 143/35
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன்
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/1,2
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன் – புறம் 315/5
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்_காலே – புறம் 315/7
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது – புறம் 331/6
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் – புறம் 331/10
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்_காலே – புறம் 331/13
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
மேல்


வல்லனால் (1)

பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே – பதி 87/5
மேல்


வல்லனை (1)

தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லனை
செற்றார் செயக்கிடந்தது இல் – குறள் 45/11,12
மேல்


வல்லா (3)

வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை – குறு 219/5
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை – பரி 1/37
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும் – அகம் 53/14
மேல்


வல்லா-கொல்லோ (1)

வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண – ஐங் 333/2
மேல்


வல்லாங்கு (3)

வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர – அகம் 79/10
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி – புறம் 47/3
வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாது நீயும் – புறம் 163/6
மேல்


வல்லாதீமே (1)

வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
மேல்


வல்லாதீமோ (1)

அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
மேல்


வல்லாதோரே (1)

இல்லின் வாழ்க்கை வல்லாதோரே – நற் 84/12
மேல்


வல்லாம் (1)

நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/8
மேல்


வல்லாய் (4)

வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/4
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல் – பதி 52/26
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/41
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு – பரி 18/42
மேல்


வல்லார் (11)

சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் – குறள் 65/16
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள் 72/14
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் – குறள் 80/10
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை – மலை 78
பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும் – பதி 20/22
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/80
வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும் – பரி 9/74
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் – கலி 141/19
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்கு – அகம் 152/19
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் – புறம் 27/15
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் – புறம் 57/1
மேல்


வல்லார்க்கு (2)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள் 58/15,16
கேள் இழுக்கம் கேளா கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
நாள் இழுக்கம் நட்டார் செயின் – குறள் 81/15,16
மேல்


வல்லாரை (3)

இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே – குறள் 86/9
வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும் – பரி 9/74
வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் – கலி 47/3
மேல்


வல்லாள (1)

வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 125/6
மேல்


வல்லாளன்னே (2)

உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே – புறம் 170/17
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/8
மேல்


வல்லாளனை (1)

வல்லாளனை வய வேந்தே – புறம் 40/5
மேல்


வல்லாற்கு (1)

இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – குறள் 39/13
மேல்


வல்லாறு (1)

தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு
எடுத்தேன் மன்ற யானே – ஐங் 380/3,4
மேல்


வல்லான் (6)

நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள் – குறள் 69/5
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/6
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல – கலி 143/34
மேல்


வல்லி (2)

மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு – குறு 322/5
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் – அகம் 191/11,12
மேல்


வல்லிகை (1)

நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/10
மேல்


வல்லிதின் (2)

வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/6
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ – நற் 120/5
மேல்


வல்லிய (2)

வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை – நற் 2/5
சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே – நற் 137/10
மேல்


வல்லியம் (1)

பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய – அகம் 362/4
மேல்


வல்லியர் (1)

பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் – அகம் 223/1
மேல்


வல்லியின் (1)

தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின்
நீள் தாழ்பு தோகை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/48,49
மேல்


வல்லியோர் (2)

மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/7
துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே – குறு 266/5
மேல்


வல்லியோரே (3)

பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – நற் 358/12
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/12,13
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே
நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது – அகம் 398/15,16
மேல்


வல்லிரோ (1)

பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் – நற் 71/6
மேல்


வல்லிற்றும் (1)

சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து – அகம் 32/15
மேல்


வல்லின் (1)

வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
மேல்


வல்லினர் (1)

வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் – அகம் 185/5
மேல்


வல்லினும் (2)

வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்கு – அகம் 152/19
வல்லினும் வல்லேன் ஆயினும் வல்லே – புறம் 161/23
மேல்


வல்லு (3)

வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/41
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய – அகம் 377/8
மேல்


வல்லுந (1)

யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர் – நற் 171/7
மேல்


வல்லுநம் (1)

பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/3
மேல்


வல்லுநர் (5)

அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் – அகம் 329/3
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை – புறம் 24/34
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் – புறம் 27/15
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் – புறம் 57/1
மேல்


வல்லுநரே (1)

வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே
அருவ நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல – குறு 395/3,4
மேல்


வல்லுநள்-கொல் (3)

யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் – நற் 29/6
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய – குறு 356/5
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து – அகம் 105/4
மேல்


வல்லுநள்-கொல்லோ (2)

வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/19
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி – அகம் 153/13
மேல்


வல்லுநையோ (3)

யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப – ஐங் 231/1
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே – ஐங் 285/5
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 52/27
மேல்


வல்லுவம்-கொல்லோ (1)

வல்லுவம்-கொல்லோ மெல்லியல் நாம் என – நற் 33/9
மேல்


வல்லுவள்-கொல்லோ (1)

கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/9,10
மேல்


வல்லுவை (1)

பிரிதல் வல்லுவை ஆயின் – ஐங் 310/3
மேல்


வல்லுவை-மன்னால் (1)

வல்லுவை-மன்னால் நடையே கள்வர் – அகம் 257/12
மேல்


வல்லுவோர்க்கே (2)

உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/6
மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே – அகம் 157/14
மேல்


வல்லுவோரே (2)

செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/8
பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே – குறு 154/8
மேல்


வல்லென்ற (1)

வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் – கலி 4/1
மேல்


வல்லென (4)

நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/9,10
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென
தார் மணி மா அறிவுறாஅ – அகம் 254/18,19
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/21,22
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/15,16
மேல்


வல்லே (27)

மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே
அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 122,123
ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/6,7
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – நற் 126/12
பல்லோர் பழித்தல் நாணி வல்லே
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப – நற் 360/6,7
வல்லே வருக தோழி நம் – குறு 111/6
வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/8,9
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/16,17
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின் – அகம் 19/8,9
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/8,9
மெல்லிய இனிய கூறி வல்லே
வருவர் வாழி தோழி பொருநர் – அகம் 25/17,18
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/13
செலல் மாண்பு உற்ற நும் வயின் வல்லே
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 215/5,6
வல்லே என் முகம் நோக்கி – அகம் 248/15
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என – அகம் 282/16
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே
கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க – அகம் 344/7,8
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே
நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக – புறம் 18/27,28
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே
நின்_வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் – புறம் 126/5,6
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/10,11
விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால