வி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்கினான் 1
விக்குள் 1
விச்சிக்கோவே 1
விச்சியர் 1
விச்சை 1
விச்சை_கண் 1
விசய 1
விசயம் 3
விசி 20
விசி_உறு 4
விசித்த 2
விசித்து 3
விசிப்ப 1
விசிப்பு 1
விசிப்பு_உறுத்து 1
விசும்பில் 15
விசும்பிற்கு 1
விசும்பின் 48
விசும்பினானும் 1
விசும்பினானே 3
விசும்பினும் 1
விசும்பு 90
விசும்பு_அகம் 1
விசும்புடன் 1
விசும்பும் 5
விசும்போடு 2
விசை 34
விசைத்த 1
விசைத்து 6
விசைப்ப 1
விசைப்பின் 1
விசைப்பு 1
விசையம் 1
விசையின் 1
விட்ட 11
விட்ட-கால் 1
விட்டது 2
விட்டம் 1
விட்டன்று 1
விட்டனர் 2
விட்டனன் 1
விட்டனனே 2
விட்டனை 1
விட்டனையோ 1
விட்டு 48
விட்டெறிந்து 1
விட்டேம் 2
விட்டேனும் 1
விட்டோய் 1
விட்டோரை 1
விட 19
விடக்கு 2
விடத்தரொடு 1
விடப்பட்டோரே 1
விடம் 1
விடர் 62
விடர்_அகத்து 11
விடர்_அகம் 16
விடர 3
விடரி 1
விடல் 23
விடலை 12
விடலையை 1
விடலையொடு 3
விடவே 1
விடற்கு 2
விடா 2
விடாதீமோ 1
விடாது 2
விடாதே 2
விடாமை 1
விடாய் 1
விடாஅ 8
விடாஅதவர்க்கு 1
விடாஅது 6
விடாஅதோர் 1
விடாஅர் 2
விடாஅல் 2
விடாஅள் 1
விடாஅன் 3
விடிந்த 1
விடிய 1
விடியல் 24
விடியலின் 1
விடியலும் 2
விடிவு 1
விடின் 3
விடினும் 1
விடினே 8
விடீஇர் 1
விடு 84
விடு-தொறும் 1
விடு-மதி 3
விடு_வழி 2
விடு_உழி 2
விடுக்கும் 6
விடுக்குவன் 1
விடுக்குவென் 2
விடுக 2
விடுகம் 1
விடுகோ 1
விடுத்த 6
விடுத்த_கால் 3
விடுத்தது 1
விடுத்தந்த 1
விடுத்தல் 1
விடுத்தலின் 1
விடுத்தற்கு 1
விடுத்தனன் 2
விடுத்தனென் 2
விடுத்து 4
விடுத்தேன் 1
விடுத்தோன் 1
விடுதரார் 1
விடுதல் 2
விடுதலின் 2
விடுதலோ 1
விடுதி 1
விடுதும் 1
விடுந்தவர் 1
விடுநள் 2
விடுநள்-மன்-கொல்லோ 1
விடுநை 1
விடுப்ப 2
விடுப்பின் 1
விடுபு 6
விடும் 9
விடுமே 1
விடுமோ 5
விடுவதோ 3
விடுவர் 1
விடுவாய் 4
விடுவாய்ப்பட்ட 1
விடுவாயேல் 1
விடுவாரோடு 1
விடுவானேல் 1
விடுவானோ 2
விடுவிக்கும் 1
விடுவேன் 2
விடுவை 1
விடூஉம் 1
விடேன் 2
விடேஎம் 2
விடேஎன் 2
விடை 15
விடைய 1
விடையின் 2
விடையும் 1
விடையோடு 1
விண் 44
விண்ட 2
விண்டு 8
விண்ணோர் 1
வித்தக 1
வித்தகர் 1
வித்தகர்க்கு 1
வித்தத்தால் 1
வித்தம் 2
வித்தா 1
வித்தாயம் 1
வித்தி 9
வித்திய 11
வித்தியது 1
வித்தின் 2
வித்து 8
வித்துநவும் 1
வித்துபு 1
வித்தும் 3
வித்தொடு 1
விதலை 1
விதவை 1
விதி 2
விதியின் 2
விதிர்த்த 3
விதிர்த்திட்டு 1
விதிர்த்து 3
விதிர்த்தும் 1
விதிர்ப்ப 2
விதிர்ப்பு 2
விதிர்ப்போர் 1
விதிரார் 1
விதுப்பு 15
விதுப்பொடு 1
விதும்பு 1
விதும்பு_உறு 1
விதை 5
விதையர் 1
விம்மி 5
விம்மு 1
விம்மு_உறு 1
விம்மென 1
விய 1
விய-தொறும் 2
விய_தகு 1
வியக்கப்படூஉமோரே 1
வியக்கும் 1
வியங்கொண்மோ 1
வியத்தலும் 1
வியத்தலோ 1
வியந்தன்றும் 1
வியந்தனென் 1
வியந்தான் 1
வியந்து 1
வியப்பு 3
வியப்பும் 2
வியம் 4
வியமமே 1
வியர் 5
வியர்த்தனென் 1
வியர்ப்ப 2
வியர்ப்பு 3
வியரே 1
வியல் 93
வியல்_அகம் 7
வியல்_இடம் 1
வியலுள் 3
வியலூர் 1
வியவற்க 1
வியன் 118
வியன்_கண் 1
விரகியர் 1
விரகினானே 1
விரகு 6
விரல் 58
விரல 1
விரலால் 1
விரலின் 3
விரலே 1
விரவா 1
விரவு 36
விரவு_உறு 2
விரற்கு 1
விராய 3
விராவு 2
விராவு_உற்ற 2
விராஅய் 2
விராஅன் 2
விரி 103
விரிக்கும் 1
விரிச்சி 3
விரிச்சியும் 1
விரித்த 9
விரித்தவை 1
விரித்தனர் 1
விரித்து 18
விரித்தே 1
விரிந்த 28
விரிந்தவை 1
விரிந்தன்றால் 1
விரிந்தன்று 1
விரிந்தன 2
விரிந்து 21
விரிநீர் 2
விரிப்பவை 1
விரிப்பின் 1
விரிபு 5
விரிய 4
விரியும் 3
விரியும்மே 1
விரிவன 1
விரிவு 2
விரீஇ 1
விருந்திற்கு 2
விருந்தின் 14
விருந்தினம் 1
விருந்தினன் 2
விருந்து 71
விருந்து_உறுத்து 1
விருந்தும் 2
விருந்தே 3
விருந்தொடு 1
விருப்பின் 4
விருப்பினள் 3
விருப்பினன் 1
விருப்பினால் 1
விருப்பு 13
விருப்பு_உற்றவனை 1
விருப்பு_உற்று 2
விருப்பு_உற 2
விருப்பு_உறுதல் 1
விருப்பு_உறூஉம் 1
விருப்பும் 1
விருப்பே 2
விருப்பொடு 12
விருப்போடு 2
விருப்போர் 1
விரும்ப 1
விரும்பாதீமோ 1
விரும்பார் 1
விரும்பார்-கொல் 1
விரும்பி 12
விரும்பிய 5
விரும்பின்று 1
விரும்பினிர் 2
விரும்பினை 1
விரும்பு 1
விரும்புகவே 1
விரும்புதி 1
விரும்பும் 1
விரும்புவன 1
விரை 36
விரைக 1
விரைத்து 1
விரைதி 1
விரைந்த 1
விரைந்ததே 1
விரைந்தன்று 1
விரைந்தனவே 1
விரைந்து 26
விரைந்தே 16
விரைபு 5
விரைபு_விரைபு 1
விரையல் 2
விரையாதீமே 1
விரையுபு 1
விரையும் 2
விரையுமால் 1
விரைவனர் 1
விரைவனன் 1
விரைவனென் 1
விரைவு 3
விரைவு_உற்ற 1
விரைவு_உறு 1
விரைவுடன் 1
விரைஇ 25
விரைஇய 6
வில் 132
வில்லர் 4
வில்லவன் 1
வில்லன் 3
வில்லா 1
வில்லியாதன் 1
வில்லின் 8
வில்லினான் 1
வில்லினும் 1
வில்லு 1
வில்லை 1
வில்லொடு 3
வில்லோர் 8
வில்லோன் 1
விலக்க 1
விலக்கல் 1
விலக்கலின் 1
விலக்கவும் 1
விலக்கி 5
விலக்கிய 1
விலக்கினை 1
விலக்கும் 3
விலக்குவாய் 1
விலக்குவான் 1
விலகு 1
விலங்க 1
விலங்கல் 3
விலங்கல 1
விலங்கலின் 1
விலங்கி 10
விலங்கிட்ட 1
விலங்கிய 18
விலங்கியீஇர் 1
விலங்கியோன் 1
விலங்கின் 1
விலங்கின்று 1
விலங்கின 1
விலங்கினம் 1
விலங்கினவால் 1
விலங்கினவே 1
விலங்கினும் 1
விலங்கினை 1
விலங்கு 36
விலங்குநர் 1
விலங்கும் 4
விலங்குவோளே 1
விலங்கொடு 1
விலா 1
விலை 19
விலை_நல_பெண்டிரின் 1
விலைஞர் 5
விலைமாறு 1
விலையே 1
விலைவன் 1
விலோதம் 1
விழல் 1
விழவில் 4
விழவின் 28
விழவின்று 1
விழவினானும் 1
விழவினும் 2
விழவினுள் 3
விழவு 49
விழவு_களம் 4
விழவும் 3
விழவொடு 1
விழா 3
விழி 5
விழிக்கும் 1
விழிக்கும்-கால் 1
விழிக்கும்_கால் 1
விழித்த 3
விழித்தன 1
விழித்து 1
விழிப்ப 1
விழிப்பது 1
விழியா 1
விழு 87
விழு_தகை 2
விழுக்கு 1
விழுக்கொடு 1
விழுங்கி 1
விழுந்த 1
விழுந்தன்றால் 1
விழுந்தாளை 1
விழுந்தோர் 1
விழுப்பத்து 1
விழுப்பம் 1
விழுப்புண் 9
விழுமத்தானே 1
விழுமத்தின் 1
விழுமத்து 2
விழுமம் 25
விழுமாந்தனர் 1
விழுமிதின் 2
விழுமிது 2
விழுமிய 6
விழுமியம் 1
விழுமியார் 1
விழுமியோர் 4
விழுமியோன் 1
விழுமுறவே 1
விழுமுறினே 2
விழுவார்க்கு 1
விழூஉம் 3
விழை 10
விழை_தக்க 1
விழை_தக்கது 1
விழை_தக 4
விழை_தகு 1
விழைதரு 1
விழைந்ததன் 1
விழைந்தனம் 1
விழைந்து 1
விழைப 1
விழைய 1
விழையப்படுப 1
விழையா 3
விழையாதான் 1
விழையாமை 1
விழையார் 2
விழையான் 2
விழையும் 9
விழைவதூஉம் 1
விழைவனர் 1
விழைவார் 2
விழைவான் 2
விழைவு 1
விளக்க 1
விளக்கத்தான் 1
விளக்கத்து 14
விளக்கம் 12
விளக்கமும் 2
விளக்கி 2
விளக்கில் 5
விளக்கின் 12
விளக்கு 16
விளக்கு_உறுத்தலின் 1
விளக்கு_உறுத்து 1
விளக்கு_உறுப்ப 1
விளக்கும் 7
விளக்கும்மே 1
விளக்கே 1
விளக்கோடு 1
விளங்க 28
விளங்கி 12
விளங்கிய 22
விளங்கில் 2
விளங்கின 1
விளங்கு 75
விளங்கு_இழாய் 1
விளங்கு_இழை 1
விளங்குக 1
விளங்குதி 1
விளங்குதியால் 2
விளங்குபு 1
விளங்கும் 26
விளம்பழம் 1
விளம்புவோரும் 1
விளர் 8
விளர்த்த 2
விளர்ப்பின் 1
விளரி 5
விளவின் 4
விளவும் 1
விளி 41
விளி-தொறும் 1
விளிக்கும் 9
விளிகுவை-கொல்லோ 1
விளித்து 3
விளிந்த 2
விளிந்தன்று 1
விளிந்தனவே 1
விளிந்தாரின் 1
விளிந்து 1
விளிந்தோர் 1
விளிந்தோரே 1
விளிப்ப 3
விளிப்படுத்த 1
விளிப்பது 1
விளிப்பவும் 2
விளிப்பின் 1
விளிப்பினும் 1
விளிபட 1
விளிம்பிற்கு 1
விளிம்பு 3
விளியர் 1
விளியலம்-கொல்லோ 1
விளியா 4
விளியாது 4
விளியார் 1
விளியால் 1
விளியின் 1
விளியும் 4
விளியுமோ 1
விளிவது 1
விளிவது-கொல்லோ 3
விளிவு 9
விளை 54
விளை-வயின் 1
விளை_பத 1
விளைக்கும் 5
விளைக 3
விளைத்தலான் 1
விளைத்தவள் 1
விளைந்த 24
விளைந்ததை 1
விளைந்தமை 2
விளைந்தவை 1
விளைந்தன்று 1
விளைந்தன 2
விளைந்தார் 1
விளைந்து 6
விளைப்ப 1
விளைமோ 1
விளைய 2
விளையல் 2
விளையா 2
விளையாட்டி 2
விளையாட்டு 1
விளையாட்டும் 1
விளையாட்டே 1
விளையாட 7
விளையாடலும் 3
விளையாடி 2
விளையாடிய 2
விளையாடு 5
விளையாடுக 1
விளையாடும் 7
விளையாடுவாரும் 1
விளையாடுவான்-மன்னோ 1
விளையாதே 1
விளையுட்டு 1
விளையும் 2
விளையும்மே 1
விளையுள் 7
விளையுளும் 2
விளைவது 1
விளைவதை 1
விளைவின்-கண் 1
விளைவு 4
விளைவும் 1
விற்றற்கு 1
விற்று 1
விறகின் 10
விறகு 4
விறந்த 1
விறந்து 3
விறல் 117
விறல்_இழை 1
விறலவன் 1
விறலி 14
விறலியர் 22
விறலியர்க்கு 2
விறலியருமே 1
விறலியின் 1
விறலியும் 1
விறலியொடு 1
விறலும் 1
விறலோடு 1
விறலோன் 2
வினவ 3
வினவல் 9
வினவலின் 4
வினவலும் 3
வினவன்-மின் 1
வினவாம் 1
வினவி 4
வினவிய 1
வினவின் 4
வினவினர்-மன்னே 1
வினவினள் 2
வினவினை 1
வினவுகம் 1
வினவுதி 6
வினவுதிர் 2
வினவுதும் 2
வினவும் 3
வினவுவது 1
வினவுவர் 1
வினவுவல் 3
வினவுவார்க்கு 1
வினவுவீர் 1
வினவுவோயே 1
வினவுவோளே 1
வினா 1
வினாய் 2
வினாய 1
வினாயினன் 1
வினாயும் 1
வினாஅய் 1
வினை 239
வினை-கண் 3
வினை_வயின் 4
வினைக்கு 12
வினைகளுள் 1
வினைஞர் 18
வினைஞரும் 1
வினைபடு 1
வினைய 1
வினையர் 3
வினையான் 3
வினையின் 1
வினையும் 6
வினையே 8
வினையொடு 2
வினையொடும் 1
வினைவர் 2
வினைவரால் 1
வினைவன் 1
வினைஇ 1

விக்கினான் (1)

உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் – கலி 51/13
மேல்


விக்குள் (1)

நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – குறள் 34/9
மேல்


விச்சிக்கோவே (1)

விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/8,9
மேல்


விச்சியர் (1)

வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5
மேல்


விச்சை (1)

கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை_கண் – கலி 149/4
மேல்


விச்சை_கண் (1)

கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை_கண்
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/4,5
மேல்


விசய (1)

செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
மேல்


விசயம் (3)

விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
அயிர் உருப்பு_உற்ற ஆடு அமை விசயம்
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 625,626
மேல்


விசி (20)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி_உறு பச்சை – பொரு 5
கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 18
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய – பட் 293
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி – நற் 220/5
வேட்ட கள்வர் விசி_உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/13
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
பொதுவில் தூங்கும் விசி_உறு தண்ணுமை – புறம் 89/7
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/2
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
மதியத்து அன்ன என் விசி_உறு தடாரி – புறம் 371/17
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/3
மேல்


விசி_உறு (4)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி_உறு பச்சை – பொரு 5
வேட்ட கள்வர் விசி_உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
பொதுவில் தூங்கும் விசி_உறு தண்ணுமை – புறம் 89/7
மதியத்து அன்ன என் விசி_உறு தடாரி – புறம் 371/17
மேல்


விசித்த (2)

திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
மாசு அற விசித்த வார்பு_உறு வள்பின் – புறம் 50/1
மேல்


விசித்து (3)

வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7
மேல்


விசிப்ப (1)

விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6
மேல்


விசிப்பு (1)

விசிப்பு_உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
மேல்


விசிப்பு_உறுத்து (1)

விசிப்பு_உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
மேல்


விசும்பில் (15)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 581
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில்
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல – நற் 231/1,2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/12
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில்
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று – கலி 41/37,38
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/6,7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
மேல்


விசும்பிற்கு (1)

அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12
மேல்


விசும்பின் (48)

விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – குறள் 2/11
குடி பிறந்தார்-கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதி-கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள் 96/13,14
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 182
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின்
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 678,679
மழை நீங்கிய மா விசும்பின்
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 34,35
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 67
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 1,2
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின்
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/1,2
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/9
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/7
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/2
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல – கலி 147/30
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின்
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/6,7
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின்
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/10,11
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/10
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின்
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/11,12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின்
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/3,4
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின்
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/3,4
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த – அகம் 253/24
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என – அகம் 317/1
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின்
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/3,4
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின்
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி – புறம் 27/7,8
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/18
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/2,3
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய – புறம் 90/4
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின்
கருவி வானம் போல – புறம் 204/12,13
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/1,2
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின்
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/30,31
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் – புறம் 400/1
மேல்


விசும்பினானும் (1)

அகல் இரு விசும்பினானும்
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/9,10
மேல்


விசும்பினானே (3)

ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/12,13
ஆர்ப்பு எழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 241/5
கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே – புறம் 374/18
மேல்


விசும்பினும் (1)

தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39
மேல்


விசும்பு (90)

ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள் 3/9
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 495
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு – நற் 294/1
இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/10
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே – குறு 355/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
நிலம் நீர் வளி விசும்பு என்ற நான்கின் – பதி 14/1
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் – பதி 17/13
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/27
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/37
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – பரி 3/4
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன – பரி 3/25
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த – பரி 13/7
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் – அகம் 273/1
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி – அகம் 345/1
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
விசும்பு தைவரு வளியும் – புறம் 2/3
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/11
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று – புறம் 376/1
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1
மேல்


விசும்பு_அகம் (1)

அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
மேல்


விசும்புடன் (1)

விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – அகம் 283/11
மேல்


விசும்பும் (5)

வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும்
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 1/50,51
ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – பரி 13/18
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் – பரி 13/26
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
நிலம் ஏந்திய விசும்பும்
விசும்பு தைவரு வளியும் – புறம் 2/2,3
மேல்


விசும்போடு (2)

மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/15
மேல்


விசை (34)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 170,171
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் – மலை 210
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 295
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/3,4
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து – ஐங் 318/3
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/24,25
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/5,6
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/10,11
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/7
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் – அகம் 339/1
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
மேல்


விசைத்த (1)

விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி – அகம் 284/9
மேல்


விசைத்து (6)

கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 437
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் – அகம் 273/1
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் – புறம் 170/16
மேல்


விசைப்ப (1)

நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
மேல்


விசைப்பின் (1)

விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1
மேல்


விசைப்பு (1)

விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8
மேல்


விசையம் (1)

விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 444
மேல்


விசையின் (1)

கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/7
மேல்


விட்ட (11)

புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 62
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 654
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/20,21
போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் – கலி 56/31
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை – கலி 72/16
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ – கலி 108/33
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/3
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
மேல்


விட்ட-கால் (1)

விட்ட-கால் கேட்க மறை – குறள் 70/10
மேல்


விட்டது (2)

நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ வயின் – நற் 176/2
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
மேல்


விட்டம் (1)

இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
மேல்


விட்டன்று (1)

விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
மேல்


விட்டனர் (2)

ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10
மேல்


விட்டனன் (1)

ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/30
மேல்


விட்டனனே (2)

வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே – ஐங் 483/2
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/7,8
மேல்


விட்டனை (1)

தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/9
மேல்


விட்டனையோ (1)

விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
மேல்


விட்டு (48)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி – மலை 49
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/2,3
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/6
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு
யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர் – நற் 171/6,7
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/3,4
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/3,4
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு
அரும் துயர் உழந்த_காலை – நற் 384/9,10
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/4,5
நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக – குறு 317/5
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
விட்டு சென்றனர் நம்மே – ஐங் 340/3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு_உற்று என – பரி 11/42
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் – பரி 11/43
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூ_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/7
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/23
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/27
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/12
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் – அகம் 71/2
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/15,16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு
முன்றில் தாழை தூங்கும் – அகம் 340/22,23
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/7,8
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
உயிர் நடுக்கு_உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
வன்_புலத்து பகடு விட்டு
குறு முயலின் குழை சூட்டொடு – புறம் 395/2,3
மேல்


விட்டெறிந்து (1)

தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/3,4
மேல்


விட்டேம் (2)

விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – குறள் 104/12
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
மேல்


விட்டேனும் (1)

விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7
மேல்


விட்டோய் (1)

நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய்
நீயும் அவட்கு துணை – பரி 24/44,45
மேல்


விட்டோரை (1)

விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/6
மேல்


விட (19)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 21
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/2,3
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/103,104
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/71,72
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து – கலி 14/18
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/28,29
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/22,23
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என – அகம் 150/1
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/2,3
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11
மேல்


விடக்கு (2)

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
மேல்


விடத்தரொடு (1)

திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
மேல்


விடப்பட்டோரே (1)

விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7
மேல்


விடம் (1)

விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
மேல்


விடர் (62)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 312
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/8
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை – நற் 332/5
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/4
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/12
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர்
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/19,20
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/17
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
மேல்


விடர்_அகத்து (11)

நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
மேல்


விடர்_அகம் (16)

கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
மேல்


விடர (3)

பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும் – அகம் 140/4
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1
மேல்


விடரி (1)

விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22
மேல்


விடல் (23)

செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் – குறள் 21/6,7
நன் நயம் செய்து விடல்
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் – குறள் 32/8,9
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள் 35/5
அதனை அவன்-கண் விடல்
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை – குறள் 52/14,15
கேட்பினும் சொல்லா விடல்
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற – குறள் 70/14,15
புல்லார் புரள விடல்
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார் – குறள் 76/10,11
கேண்மை ஒரீஇ விடல்
உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க – குறள் 80/14,15
தேறான் பகாஅன் விடல்
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க – குறள் 88/12,13
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல்
பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – குறள் 92/4,5
குன்ற வருப விடல்
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு – குறள் 97/2,3
மிக்கு அற்றால் நீள விடல்
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – குறள் 131/4,5
புலந்தாரை புல்லா விடல்
ஊடியவரை உணராமை வாடிய – குறள் 131/6,7
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/5
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் – கலி 28/22
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
மென் தோள் நெகிழ விடல்
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/16,17
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல்
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/20,21
நோய் கூர நோக்காய் விடல்
ஆங்க – கலி 86/24,25
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல்
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/24,25
மேல்


விடலை (12)

எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் – கலி 95/32
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி – அகம் 315/14
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே – புறம் 237/14
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/16
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8
மேல்


விடலையை (1)

இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை
விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே – நற் 305/9,10
மேல்


விடலையொடு (3)

சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/5,6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2
மேல்


விடவே (1)

மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/18
மேல்


விடற்கு (2)

பற்றுக பற்று விடற்கு – குறள் 35/20
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே – குறு 182/7
மேல்


விடா (2)

நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/34
மேல்


விடாதீமோ (1)

ஒழிய விடாதீமோ என்று – கலி 143/26
மேல்


விடாது (2)

செய்ததன் பயம் பற்று விடாது
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/25,26
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/10
மேல்


விடாதே (2)

எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
மேல்


விடாமை (1)

வறும் புனம் காவல் விடாமை
அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/11,12
மேல்


விடாய் (1)

பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் – கலி 144/45
மேல்


விடாஅ (8)

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை – குறள் 35/13
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – குறள் 133/7
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/25
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற – அகம் 32/12,13
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ
ஈர் குழாத்தொடு இறைகூர்ந்த – புறம் 136/3,4
மேல்


விடாஅதவர்க்கு (1)

பற்றி விடாஅதவர்க்கு
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – குறள் 35/14,15
மேல்


விடாஅது (6)

விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – குறள் 121/19
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் – மலை 383
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 101/37
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் – கலி 147/55
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/7
மேல்


விடாஅதோர் (1)

விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7
மேல்


விடாஅர் (2)

விடாஅர் விழையும் உலகு – குறள் 81/18
உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் – குறு 305/5
மேல்


விடாஅல் (2)

விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/7
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
மேல்


விடாஅள் (1)

விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/6
மேல்


விடாஅன் (3)

ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ – குறி 185
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 545
வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில் – புறம் 152/25
மேல்


விடிந்த (1)

விடிந்த பொழுதினும் இல்_வயின் போகாது – கலி 110/12
மேல்


விடிய (1)

புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/4
மேல்


விடியல் (24)

வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல்
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய – பொரு 72,73
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி – பெரும் 155
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வான்_கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 448
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/4
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல்
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/3,4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் – ஐங் 68/1
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல்
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/6,7
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி – அகம் 37/5
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப – அகம் 41/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை – அகம் 100/16
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர – அகம் 196/7
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/10
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/11
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல்
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/3,4
மேல்


விடியலின் (1)

பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/4
மேல்


விடியலும் (2)

ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/2
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/5
மேல்


விடிவு (1)

நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
மேல்


விடின் (3)

விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள் 116/18
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின்
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் – ஐங் 429/1,2
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
மேல்


விடினும் (1)

நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும்
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/3,4
மேல்


விடினே (8)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று – நற் 71/4,5
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
மண்_உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/24
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
மேல்


விடீஇர் (1)

கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு – குறி 144
மேல்


விடு (84)

விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – குறள் 69/17
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள் 125/13
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே – குறள் 125/13
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 34
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் – பெரும் 295
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/2
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/9
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/2
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/5
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
விடு_உழி விடு_உழி பரத்தலானே – குறு 399/4
விடு_உழி விடு_உழி பரத்தலானே – குறு 399/4
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
தன்னொடு நின்று விடு – கலி 63/17
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/15,16
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு
விடேன் – கலி 113/13,14
என்னை ஏமுற்றாய் விடு
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/4,5
விடு_வழி விடு_வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20
விடு_வழி விடு_வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து – அகம் 36/4
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய – அகம் 56/5
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/16
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன – அகம் 83/13
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
கை விடு சுடரின் தோன்றும் – அகம் 153/18
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/4
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ – புறம் 159/23
கூம்பு விடு மெய் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/3
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் – புறம் 325/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/7
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து – புறம் 399/15
மேல்


விடு-தொறும் (1)

விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/3
மேல்


விடு-மதி (3)

நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் – புறம் 136/24
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/8
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
மேல்


விடு_வழி (2)

விடு_வழி விடு_வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20
விடு_வழி விடு_வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20
மேல்


விடு_உழி (2)

விடு_உழி விடு_உழி பரத்தலானே – குறு 399/4
விடு_உழி விடு_உழி பரத்தலானே – குறு 399/4
மேல்


விடுக்கும் (6)

அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும்
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/6,7
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும்
நீல்நிறவண்ணனும் போன்ம் – கலி 104/37,38
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி – புறம் 391/9
மேல்


விடுக்குவன் (1)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177
மேல்


விடுக்குவென் (2)

விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/11
மேல்


விடுக (2)

வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/41
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் – கலி 111/19
மேல்


விடுகம் (1)

தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6
மேல்


விடுகோ (1)

செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் – நற் 222/6
மேல்


விடுத்த (6)

கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த_கால் – கலி 35/11
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த_கால் – கலி 35/15
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த_கால் – கலி 35/19
மேல்


விடுத்த_கால் (3)

கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த_கால்
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/11,12
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த_கால்
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/15,16
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த_கால்
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/19,20
மேல்


விடுத்தது (1)

குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/17,18
மேல்


விடுத்தந்த (1)

மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/53
மேல்


விடுத்தல் (1)

விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே – புறம் 150/17
மேல்


விடுத்தலின் (1)

எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின்
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த – குறி 39,40
மேல்


விடுத்தற்கு (1)

விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே – நற் 95/10
மேல்


விடுத்தனன் (2)

அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
மேல்


விடுத்தனென் (2)

விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/11
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/17
மேல்


விடுத்து (4)

அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/10,11
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து
வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் – புறம் 260/15,16
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
மேல்


விடுத்தேன் (1)

விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12
மேல்


விடுத்தோன் (1)

இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை – புறம் 46/2
மேல்


விடுதரார் (1)

தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
மேல்


விடுதல் (2)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
மேல்


விடுதலின் (2)

கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின்
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – கலி 41/10,11
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின்
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/7,8
மேல்


விடுதலோ (1)

எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3
மேல்


விடுதி (1)

இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது – புறம் 159/24
மேல்


விடுதும் (1)

எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
மேல்


விடுந்தவர் (1)

விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
மேல்


விடுநள் (2)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே – நற் 71/4
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
மேல்


விடுநள்-மன்-கொல்லோ (1)

செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து – நற் 68/7
மேல்


விடுநை (1)

அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1
மேல்


விடுப்ப (2)

புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/15,16
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/2,3
மேல்


விடுப்பின் (1)

மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள் – மலை 568
மேல்


விடுபு (6)

செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 105,106
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி – மது 530
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/30
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/3,4
மேல்


விடும் (9)

தவ்வையை காட்டி விடும்
அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று – குறள் 17/14,15
ஊக்கம் அழிந்து விடும்
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் – குறள் 50/16,17
பார் தாக்க பக்கு விடும்
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள – குறள் 107/16,17
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும்
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் – மது 715,716
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/21
மேல்


விடுமே (1)

செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11
மேல்


விடுமோ (5)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச – நற் 150/9
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள – நற் 338/6
நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து – ஐங் 358/2
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/5
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/12
மேல்


விடுவதோ (3)

தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/10,11
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/14,15
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/18,19
மேல்


விடுவர் (1)

விடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லா – புறம் 387/32
மேல்


விடுவாய் (4)

அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய்
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/10,11
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய்
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/14,15
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய்
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/18,19
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3
மேல்


விடுவாய்ப்பட்ட (1)

விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3
மேல்


விடுவாயேல் (1)

தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல்
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/33,34
மேல்


விடுவாரோடு (1)

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – குறள் 131/19
மேல்


விடுவானேல் (1)

ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல்
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி 147/50,51
மேல்


விடுவானோ (2)

ஆர்வு_உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ
ஓர்வு_உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/13,14
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை – கலி 42/19
மேல்


விடுவிக்கும் (1)

தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் – மலை 581
மேல்


விடுவேன் (2)

நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/14
மேல்


விடுவை (1)

கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/16
மேல்


விடூஉம் (1)

வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
மேல்


விடேன் (2)

விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/16
விடேன்
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு – கலி 113/14,15
மேல்


விடேஎம் (2)

துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம்
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 177,178
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/14
மேல்


விடேஎன் (2)

விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
மேல்


விடை (15)

மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 232,233
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி – பெரும் 143
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 331,332
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 406,407
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று_உழி – பரி 23/82
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/10,11
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/10
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப – புறம் 33/21
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப – புறம் 366/17
மேல்


விடைய (1)

குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
மேல்


விடையின் (2)

ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
இடம் கெட தொகுத்த விடையின்
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/22,23
மேல்


விடையும் (1)

நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் – புறம் 262/1
மேல்


விடையோடு (1)

விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/40
மேல்


விண் (44)

விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள் 2/5
விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 348
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் – குறி 196
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் – நற் 89/1
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/6
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் – கலி 39/38
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/15
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 173/17
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் – அகம் 338/17
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/13
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
மேல்


விண்ட (2)

வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51
மேல்


விண்டு (8)

தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய – மது 202
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் – ஐங் 58/1
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே – பதி 31/17
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல – பதி 55/15
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை – பதி 84/22
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/5
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
மேல்


விண்ணோர் (1)

விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/31
மேல்


வித்தக (1)

வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
மேல்


வித்தகர் (1)

அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
மேல்


வித்தகர்க்கு (1)

வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – குறள் 24/10
மேல்


வித்தத்தால் (1)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8
மேல்


வித்தம் (2)

மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/14
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
மேல்


வித்தா (1)

வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/4
மேல்


வித்தாயம் (1)

முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த_கால் வித்தாயம்
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/9,10
மேல்


வித்தி (9)

சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து – நற் 328/2
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/1,2
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு – குறு 371/2,3
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/24
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி – புறம் 120/3,4
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/13,14
மேல்


வித்திய (11)

நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 286,287
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
பரீஇ வித்திய ஏனல் – குறு 72/4
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/1,2
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் – ஐங் 3/4
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/2
புன் பழம் வித்திய புனவர் புணர்த்த – ஐங் 246/3
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – அகம் 194/5
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/6
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என – புறம் 237/5
மேல்


வித்தியது (1)

தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 11
மேல்


வித்தின் (2)

இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
மேல்


வித்து (8)

வான் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள் 3/8,9
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள் 14/15
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து
வேண்டும்-கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது – குறள் 37/2,3
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/5
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
மேல்


வித்துநவும் (1)

ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும்
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் – பதி 13/2,3
மேல்


வித்துபு (1)

தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24
மேல்


வித்தும் (3)

வித்தும் இடல் வேண்டும்-கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள் 9/9
புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் – பதி 58/15
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும்
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என – புறம் 392/10,11
மேல்


வித்தொடு (1)

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/3
மேல்


விதலை (1)

பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து – பரி 11/75
மேல்


விதவை (1)

விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு – புறம் 326/10,11
மேல்


விதி (2)

விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல – பரி 7/20
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
மேல்


விதியின் (2)

மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 95
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/6
மேல்


விதிர்த்த (3)

நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 309,310
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/11
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி – அகம் 103/3
மேல்


விதிர்த்திட்டு (1)

நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு
நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் – கலி 115/11,12
மேல்


விதிர்த்து (3)

உருக்கு_உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் – அகம் 333/1
மேல்


விதிர்த்தும் (1)

நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும்
மயக்கு_உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/5,6
மேல்


விதிர்ப்ப (2)

இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப
புடை வீழ் அம் துகில் இட_வயின் தழீஇ – நெடு 180,181
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/11,12
மேல்


விதிர்ப்பு (2)

மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
மேல்


விதிர்ப்போர் (1)

ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
மேல்


விதிரார் (1)

ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – குறள் 108/13
மேல்


விதுப்பு (15)

என்னினும் தான் விதுப்பு உற்று – குறள் 129/20
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/6
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி – அகம் 283/3
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
மேல்


விதுப்பொடு (1)

கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/14,15
மேல்


விதும்பு (1)

விதும்பு_உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24
மேல்


விதும்பு_உறு (1)

விதும்பு_உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24
மேல்


விதை (5)

நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் – மலை 102
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் – பதி 76/11
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – அகம் 194/5
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
மேல்


விதையர் (1)

விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி – நற் 121/1
மேல்


விம்மி (5)

தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி
நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே – நற் 179/6,7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/1,2
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/14,15
மேல்


விம்மு (1)

விம்மு_உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10
மேல்


விம்மு_உறு (1)

விம்மு_உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10
மேல்


விம்மென (1)

விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
மேல்


விய (1)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
மேல்


விய-தொறும் (2)

விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9
விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9
மேல்


விய_தகு (1)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
மேல்


வியக்கப்படூஉமோரே (1)

எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/9,10
மேல்


வியக்கும் (1)

நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/11
மேல்


வியங்கொண்மோ (1)

செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/3
மேல்


வியத்தலும் (1)

பெரியோரை வியத்தலும் இலமே – புறம் 192/12
மேல்


வியத்தலோ (1)

வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே – புறம் 197/8
மேல்


வியந்தன்றும் (1)

வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10
மேல்


வியந்தனென் (1)

தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8
மேல்


வியந்தான் (1)

வியந்தான் விரைந்து கெடும் – குறள் 48/8
மேல்


வியந்து (1)

அணியுமாம் தன்னை வியந்து
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை – குறள் 98/16,17
மேல்


வியப்பு (3)

உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/40,41
விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9
மேல்


வியப்பும் (2)

வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 764
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 15
மேல்


வியம் (4)

ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/11
மேல்


வியமமே (1)

வியமமே வாழி குதிரை – கலி 96/31
மேல்


வியர் (5)

சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த – நற் 41/9
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர்
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/7,8
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/4
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர்
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/21,22
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா – புறம் 349/1
மேல்


வியர்த்தனென் (1)

பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் – குறு 84/1
மேல்


வியர்ப்ப (2)

நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ – அகம் 49/8,9
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ – அகம் 207/13
மேல்


வியர்ப்பு (3)

இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8
மேல்


வியரே (1)

மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2
மேல்


வியல் (93)

நாண் வேலி கொள்ளாது-மன்னோ வியல் ஞாலம் – குறள் 102/11
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக – மது 6
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 328
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 758
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 158
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/9
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/9
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு – நற் 338/7
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய – ஐங் 500/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் – பதி 80/5
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 53/2
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் – கலி 80/24
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/13
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் – புறம் 17/28
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் – புறம் 22/19
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4
வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/14
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/4
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
மேல்


வியல்_அகம் (7)

விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
மேல்


வியல்_இடம் (1)

வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13
மேல்


வியலுள் (3)

முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் – பதி 56/1
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/11
மேல்


வியலூர் (1)

வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13
மேல்


வியவற்க (1)

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க – குறள் 44/17
மேல்


வியன் (118)

விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள் 2/5
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள் 2/17
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – குறள் 72/11
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி – பெரும் 233
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் – மது 1
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து – மது 4
அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து – மது 113
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129
விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 8
வேலாழி வியன் தெருவில் – பட் 119
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் – நற் 351/8
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
ஆசு இல் தெருவின் ஆசு இல் வியன் கடை – குறு 277/1
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு – பதி 33/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பனை – பதி 39/5
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/26
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/30
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/5
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/5
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/7
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி – அகம் 42/9
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/10
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு – அகம் 145/5
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/5
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் – அகம் 361/15
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
தொடு தோல் கானவன் சூடு_உறு வியன் புனம் – அகம் 368/1
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/11
பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம் – புறம் 18/2
வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/2
வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/25
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை – புறம் 23/15
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
வியன் தானை விறல் வேந்தே – புறம் 38/4
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/13
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/9
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/7
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து – புறம் 138/9
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் – புறம் 374/1
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/6
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
மேல்


வியன்_கண் (1)

எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண்
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/23,24
மேல்


விரகியர் (1)

விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் – பரி 19/49
மேல்


விரகினானே (1)

முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
மேல்


விரகு (6)

வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட – புறம் 261/14
மேல்


விரல் (58)

நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல்
இலங்கு_இழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல் – குறள் 127/2,3
குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல்
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 52,53
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல்
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 33,34
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல்
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 77,78
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய – மலை 208
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 311
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/4
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல்
கழுவு_உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ – குறு 167/1,2
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பறழ் – ஐங் 272/1
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு – ஐங் 280/1
வெம் சின விரல் வேல் காளையொடு – ஐங் 400/5
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/8
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/16
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – கலி 54/8
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி – கலி 85/19
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி – அகம் 169/11
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/24
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி – அகம் 215/8
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/14
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல்
அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த – அகம் 375/7,8
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/9
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் – புறம் 200/2
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் – புறம் 378/14
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/15
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
மேல்


விரல (1)

மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் – நற் 73/2
மேல்


விரலால் (1)

தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால்
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 20/56,57
மேல்


விரலின் (3)

வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
மேல்


விரலே (1)

பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/9,10
மேல்


விரவா (1)

கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5
மேல்


விரவு (36)

விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 745
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் – குறி 5
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – மலை 327
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என – நற் 97/7
விரவு மலர் உதிர வீசி – நற் 139/9
விரவு மலர் பொறித்த தோளர் – நற் 144/9
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு_உறு பல் காழ் – நற் 366/1
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து – குறு 312/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/11
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/22
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி – கலி 29/12
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/3
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை – அகம் 232/12
விரவு_உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/3
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
மேல்


விரவு_உறு (2)

அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு_உறு பல் காழ் – நற் 366/1
விரவு_உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10
மேல்


விரற்கு (1)

அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
மேல்


விராய (3)

நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
மேல்


விராவு (2)

நரை விராவு_உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
நரை விராவு_உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1
மேல்


விராவு_உற்ற (2)

நரை விராவு_உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
நரை விராவு_உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1
மேல்


விராஅய் (2)

மராஅ மலரொடு விராஅய் பராஅம் – அகம் 99/8
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய்
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/15,16
மேல்


விராஅன் (2)

தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன – ஐங் 58/2
மேல்


விரி (103)

விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – குறள் 2/5
குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 339
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் – குறி 71
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 73
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/2
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/10
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/11
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/3
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் – ஐங் 308/2
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ – ஐங் 361/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/3
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென – பதி 13/13
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/15
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/6
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து – பரி 17/5
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/5
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட – கலி 96/22
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/19
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து – அகம் 172/7
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
விரி உளை நன் மான் கடைஇ – அகம் 194/18
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/11
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/10
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/12
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் – புறம் 265/7
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த – புறம் 272/2
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/9
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
விரி கதிர வெண் திங்களின் – புறம் 396/27
மேல்


விரிக்கும் (1)

அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் – ஐங் 300/2
மேல்


விரிச்சி (3)

பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 11
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் – புறம் 280/6
மேல்


விரிச்சியும் (1)

புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் – குறு 218/3
மேல்


விரித்த (9)

கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 212
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள – பரி 3/41
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/28,29
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/85,86
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே – கலி 115/7
மேல்


விரித்தவை (1)

ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 21/67,68
மேல்


விரித்தனர் (1)

நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்_கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
மேல்


விரித்து (18)

உணர விரித்து உரையாதார் – குறள் 65/20
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து
சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ – மது 520,521
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் – குறி 96
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
வலை விரித்து அன்ன நோக்கலை – பதி 51/36
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் – பரி 9/12
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/64
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/4
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8
மேல்


விரித்தே (1)

பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
மேல்


விரிந்த (28)

மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட – நெடு 131
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை – மலை 101
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வான்_கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
வெறி_உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/5
வேல் என விரிந்த கதுப்பின் தோல – நற் 86/2
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் – நற் 228/3
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/5,6
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை – ஐங் 297/1
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை – பதி 85/7
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு – பரி 7/12
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/3,4
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/99
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் – அகம் 152/16,17
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/15
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் – புறம் 336/9
மேல்


விரிந்தவை (1)

குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100
மேல்


விரிந்தன்றால் (1)

நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே – நற் 11/9
மேல்


விரிந்தன்று (1)

பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
மேல்


விரிந்தன (2)

மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் – மலை 124
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/16,17
மேல்


விரிந்து (21)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு – பதி 73/13
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/8
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/6
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/2
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி – அகம் 243/6
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/7,8
விரிந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/15
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
மேல்


விரிநீர் (2)

ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரிநீர்
வையக வரை அளவு இறந்த – நற் 130/10,11
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – குறு 226/7
மேல்


விரிப்பவை (1)

அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
மேல்


விரிப்பின் (1)

விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6
மேல்


விரிபு (5)

நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 548,549
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு
கோடு கூடு மதியம் இயல்_உற்று ஆங்கு – பதி 31/11,12
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி – கலி 29/12
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி – அகம் 151/5,6
மேல்


விரிய (4)

வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய
சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப – பரி 23/55,56
வார்_உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/19,20
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/15,16
மேல்


விரியும் (3)

குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும்
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர – நற் 230/4,5
வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் – நற் 345/5
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை – ஐங் 110/2
மேல்


விரியும்மே (1)

அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின் – அகம் 122/11,12
மேல்


விரிவன (1)

வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/5
மேல்


விரிவு (2)

விரிவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/3
வேங்கை விரிவு இடம் நோக்கி – கலி 38/25
மேல்


விரீஇ (1)

வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/7,8
மேல்


விருந்திற்கு (2)

எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/6,7
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் – புறம் 316/5
மேல்


விருந்தின் (14)

இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின்
துணை துணை வேள்வி பயன் – குறள் 9/13,14
விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி – மலை 539
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் – நற் 53/8
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/7
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது – ஐங் 451/2
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/5
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
விருந்தின் மன்னர் அரும் கலம் தெறுப்ப – அகம் 54/1
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
விருந்தின் புன்கண் நோவு உடையர் – புறம் 46/7
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை – புறம் 369/20
மேல்


விருந்தினம் (1)

நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் – அகம் 112/18
மேல்


விருந்தினன் (2)

ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
மேல்


விருந்து (71)

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – குறள் 5/5
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி – குறள் 9/1
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – குறள் 9/3
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – குறள் 9/5
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – குறள் 9/8
வித்தும் இடல் வேண்டும்-கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள் 9/9
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள் 9/11
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – குறள் 9/11
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – குறள் 9/12
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி – குறள் 9/15
உடைமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா – குறள் 9/17
நோக்க குழையும் விருந்து – குறள் 9/20
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் – குறள் 16/5
யாது செய்வேன்-கொல் விருந்து
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – குறள் 122/2,3
மாலை அயர்கம் விருந்து
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் – குறள் 127/16,17
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 262
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் – நற் 112/1
எல் விருந்து அயரும் மனைவி – நற் 121/11
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/3
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
விருந்து விருப்பு_உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு – நற் 247/8
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
நன் மனை நனி விருந்து அயரும் – நற் 280/9
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் – நற் 374/8
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் – குறு 155/6
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/6
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5
பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி – ஐங் 419/2
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் – பதி 21/9
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/40
விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் – பரி 6/61
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/16
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/42
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி – கலி 8/21
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் – கலி 75/17
விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 75/27
வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு – கலி 92/68
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/12
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/13
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/16
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் – அகம் 300/21
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/20
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் – புறம் 42/17
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/19
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
விதும்பு_உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/11
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/5
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12
விருந்து_உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக – புறம் 381/4
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து – புறம் 392/19
மேல்


விருந்து_உறுத்து (1)

விருந்து_உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக – புறம் 381/4
மேல்


விருந்தும் (2)

விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/37
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை – அகம் 324/1
மேல்


விருந்தே (3)

எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/5
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19
மேல்


விருந்தொடு (1)

பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/11
மேல்


விருப்பின் (4)

ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 151
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – சிறு 245
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – பெரும் 479
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – குறு 132/5
மேல்


விருப்பினள் (3)

விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் – நற் 374/8
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12
மேல்


விருப்பினன் (1)

தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/3
மேல்


விருப்பினால் (1)

திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால்
கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு – கலி 83/16,17
மேல்


விருப்பு (13)

விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள் 53/3
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக – மலை 390
உருக்கு_உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு_உற – நற் 124/7
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/6
விருந்து விருப்பு_உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
கேண்மை விருப்பு_உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 60/30
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு_உற்று – கலி 69/21
வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற_கால் – கலி 69/24
செலவு விருப்பு_உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம – அகம் 340/5
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு_உற பேணி – அகம் 351/1
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு_உற்று மயங்கி – புறம் 279/7
மேல்


விருப்பு_உற்றவனை (1)

கேண்மை விருப்பு_உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 60/30
மேல்


விருப்பு_உற்று (2)

தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு_உற்று
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/21,22
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு_உற்று மயங்கி – புறம் 279/7
மேல்


விருப்பு_உற (2)

உருக்கு_உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு_உற
தெண் நீர் குமிழி இழிதரும் – நற் 124/7,8
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு_உற பேணி – அகம் 351/1
மேல்


விருப்பு_உறுதல் (1)

செலவு விருப்பு_உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம – அகம் 340/5
மேல்


விருப்பு_உறூஉம் (1)

விருந்து விருப்பு_உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
மேல்


விருப்பும் (1)

உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும்
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/26,27
மேல்


விருப்பே (2)

மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/1,2
மேல்


விருப்பொடு (12)

விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக – நற் 250/6
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி – பதி 12/10
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய – பதி 19/5
வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை – பரி 13/57
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் – பரி 20/22
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து_உழி செல்லும் – கலி 81/36
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/10
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு – அகம் 29/20,21
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் – அகம் 66/11
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
விதும்பு_உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24
மேல்


விருப்போடு (2)

அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் – குறி 238
ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/67
மேல்


விருப்போர் (1)

விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி – பரி 9/15
மேல்


விரும்ப (1)

சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் – பரி 23/56,57
மேல்


விரும்பாதீமோ (1)

இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ – அகம் 310/11
மேல்


விரும்பார் (1)

நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின் – நற் 345/9
மேல்


விரும்பார்-கொல் (1)

வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல்
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/16,17
மேல்


விரும்பி (12)

புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 664,665
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/4
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/5,6
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/2,3
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/3,4
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/5,6
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/2
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் – அகம் 244/10,11
பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி – புறம் 19/6,7
சென்றதற்கொண்டு மனையோள் விரும்பி
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/8,9
மேல்


விரும்பிய (5)

மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/2
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 7/61
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் – கலி 66/23
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/18
மேல்


விரும்பின்று (1)

பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
மேல்


விரும்பினிர் (2)

கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின் – பெரும் 262
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/10
மேல்


விரும்பினை (1)

வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை – நற் 54/2
மேல்


விரும்பு (1)

விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி – பதி 21/7
மேல்


விரும்புகவே (1)

போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
மேல்


விரும்புதி (1)

வதுவை அயர விரும்புதி நீயே – ஐங் 61/5
மேல்


விரும்பும் (1)

இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை – புறம் 223/5
மேல்


விரும்புவன (1)

விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி – சிறு 244
மேல்


விரை (36)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய – மது 552
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் – நற் 21/1
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
கூட்டு விரை கமழும் நாடன் – ஐங் 212/2
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் – ஐங் 252/3
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 498/4
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/44
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் – பரி 10/102
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் – பரி 22/26
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – அகம் 166/5
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை – அகம் 198/5
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி – அகம் 234/3
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் – அகம் 339/1
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/3
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு – புறம் 16/1
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர – புறம் 109/16
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர – புறம் 133/4
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை – புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நறை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் – புறம் 398/7
மேல்


விரைக (1)

விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
மேல்


விரைத்து (1)

வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
மேல்


விரைதி (1)

பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை – புறம் 304/4
மேல்


விரைந்த (1)

முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின் – ஐங் 397/4
மேல்


விரைந்ததே (1)

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் – குறள் 68/17,18
மேல்


விரைந்தன்று (1)

போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ – புறம் 82/4
மேல்


விரைந்தனவே (1)

வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே
முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/2,3
மேல்


விரைந்து (26)

வியந்தான் விரைந்து கெடும் – குறள் 48/8
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – குறள் 65/15
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – குறள் 108/20
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான் – குறள் 122/16,17
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து
உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து – நற் 17/7,8
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/5,6
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/9
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/39
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் – அகம் 9/17
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை – அகம் 47/2,3
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/8,9
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/9
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/5,6
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து
தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் – புறம் 60/5,6
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்_உற்று – புறம் 160/15,16
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/19,20
மேல்


விரைந்தே (16)

தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே – ஐங் 32/4
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/5
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே – கலி 44/21
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25
மேல்


விரைபு (5)

விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக – அகம் 324/13
மேல்


விரைபு_விரைபு (1)

விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
மேல்


விரையல் (2)

சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை – நற் 284/8
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு – கலி 92/23
மேல்


விரையாதீமே (1)

வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4
மேல்


விரையுபு (1)

விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் – ஐங் 422/3
மேல்


விரையும் (2)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு_உற்று – குறி 7
நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/4
மேல்


விரையுமால் (1)

இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/5
மேல்


விரைவனர் (1)

விரைவனர் காதலர் புகுதர – கலி 134/26
மேல்


விரைவனன் (1)

தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/12
மேல்


விரைவனென் (1)

கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ – அகம் 16/14
மேல்


விரைவு (3)

செல விரைவு_உற்ற அரவம் போற்றி – நற் 308/1
வளையோய் உவந்திசின் விரைவு_உறு கொடும் தாள் – குறு 351/1
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
மேல்


விரைவு_உற்ற (1)

செல விரைவு_உற்ற அரவம் போற்றி – நற் 308/1
மேல்


விரைவு_உறு (1)

வளையோய் உவந்திசின் விரைவு_உறு கொடும் தாள் – குறு 351/1
மேல்


விரைவுடன் (1)

சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன்
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/9,10
மேல்


விரைஇ (25)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து – திரு 218
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 173
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ
தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 263,264
உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 616,617
ஊட்டு_உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
பிற_பிறவும் நனி விரைஇ
பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல் – பட் 181,182
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 177,178
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ
கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 414,415
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 458,459
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/2,3
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் – ஐங் 182/1,2
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/2,3
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ
காமரு வையை சுடுகின்றே கூடல் – பரி 24/3,4
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி – அகம் 37/12
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/5,6
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 118/3,4
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/9,10
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/2,3
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை – அகம் 232/12
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர – அகம் 261/2
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 100/5,6
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என – புறம் 152/29
மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/8,9
மேல்


விரைஇய (6)

குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 233
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 114,115
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் – பதி 66/18
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் – அகம் 118/7
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/2
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22
மேல்


வில் (132)

சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள் 83/13
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – குறள் 88/3
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் – பெரும் 129
செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு – பெரும் 139
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி – முல் 39
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 42
புலவு வில் பொலி கூவை – மது 142
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல் வயின் – நெடு 109
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட – பட் 266
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் – மலை 422
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் – நற் 92/8
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
வில் மூசு கவலை விலங்கிய – நற் 224/10
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய – நற் 387/4
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/2
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
வல் வில் கானவர் தங்கை – குறு 335/6
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இலை நெகிழ – ஐங் 318/2
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு – ஐங் 390/3
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/12
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
நெறி செறி வெறி_உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில்
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/18,19
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக – பரி 5/24
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/5
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே – கலி 7/6
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில்
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 15/1,2
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/3
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/9
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து – அகம் 82/11
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் – அகம் 89/16
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/12
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/5
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ – அகம் 127/15
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/15
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/7
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/2
வில் வகுப்பு_உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில்
ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த – அகம் 209/13,14
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/7
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் – அகம் 265/17
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/3
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை – அகம் 336/21
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/15
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ – புறம் 55/1
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் – புறம் 152/6
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/5
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/4
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி – புறம் 258/5
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் – புறம் 259/3
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில்
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/11,12
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி – புறம் 324/6
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி – புறம் 331/2
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென – புறம் 361/15
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று – புறம் 386/13
மேல்


வில்லர் (4)

சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர்
களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே – கலி 52/13,14
விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி – அகம் 284/9
மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர்
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக – புறம் 338/7,8
மேல்


வில்லவன் (1)

வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/14
மேல்


வில்லன் (3)

சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு – கலி 37/3
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12
மேல்


வில்லா (1)

வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி – நற் 146/1
மேல்


வில்லியாதன் (1)

வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும – புறம் 379/7
மேல்


வில்லின் (8)

பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/8
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/3
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி – அகம் 309/1
மேல்


வில்லினான் (1)

வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
மேல்


வில்லினும் (1)

வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
மேல்


வில்லு (1)

வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40
மேல்


வில்லை (1)

வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 728
மேல்


வில்லொடு (3)

விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் – புறம் 257/4,5
மேல்


வில்லோர் (8)

வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன் – நற் 265/3
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/2
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து – பதி 59/9
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ – பதி 65/5
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த – அகம் 9/2
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் – அகம் 261/14
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர்
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப – புறம் 269/10,11
மேல்


வில்லோன் (1)

வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள் – குறு 7/1
மேல்


விலக்க (1)

நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/124
மேல்


விலக்கல் (1)

மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – ஐங் 42/4
மேல்


விலக்கலின் (1)

தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/3
மேல்


விலக்கவும் (1)

யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் – கலி 94/32
மேல்


விலக்கி (5)

கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை – அகம் 174/4,5
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/2
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி
வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று – புறம் 292/2,3
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி
ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/7,8
மேல்


விலக்கிய (1)

முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 116/3
மேல்


விலக்கினை (1)

வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார் – கலி 94/7
மேல்


விலக்கும் (3)

மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும்
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 25,26
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும்
பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே – புறம் 246/2,3
மேல்


விலக்குவாய் (1)

பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய்
யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்_வழி – கலி 113/4,5
மேல்


விலக்குவான் (1)

யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் – கலி 112/1
மேல்


விலகு (1)

வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
மேல்


விலங்க (1)

கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க
செலவு அரிது என்னும் என்பது – அகம் 210/12,13
மேல்


விலங்கல் (3)

விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் – மலை 298
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல்
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/2,3
மேல்


விலங்கல (1)

வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/6
மேல்


விலங்கலின் (1)

நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின்
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 46,47
மேல்


விலங்கி (10)

துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – மலை 261,262
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/4,5
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/10,11
ஆறு விலங்கி தெருவின் கண் நின்று ஒருவன் – கலி 60/23
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/10,11
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/6
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/4,5
ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என – புறம் 335/9,10
மேல்


விலங்கிட்ட (1)

ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட
மாலை போல் தூங்கும் சினை – கலி 106/28,29
மேல்


விலங்கிய (18)

போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/11
வில் மூசு கவலை விலங்கிய
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/10,11
கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/4,5
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/5
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/7,8
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் – ஐங் 313/4
நாடு இடை விலங்கிய எம்_வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/2
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/28,29
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் – அகம் 8/17
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/23,24
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/7,8
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென – புறம் 361/15
மேல்


விலங்கியீஇர் (1)

யாரீரோ எம் விலங்கியீஇர் என – அகம் 390/14
மேல்


விலங்கியோன் (1)

கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே – புறம் 263/8
மேல்


விலங்கின் (1)

செய்_வினை ஆற்று_உற விலங்கின்
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/19,20
மேல்


விலங்கின்று (1)

அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
மேல்


விலங்கின (1)

நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4
மேல்


விலங்கினம் (1)

சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் – அகம் 390/12
மேல்


விலங்கினவால் (1)

தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே – குறு 256/8
மேல்


விலங்கினவே (1)

வறன்_உறு குன்றம் பல விலங்கினவே – அகம் 109/15
மேல்


விலங்கினும் (1)

வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும்
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/5,6
மேல்


விலங்கினை (1)

வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/7,8
மேல்


விலங்கு (36)

கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 77
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 99
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 45
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும் – நற் 154/11
விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே – நற் 305/10
விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும் – நற் 328/10
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/2
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/7
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா – குறு 256/7
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/6
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/5
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/31
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக – கலி 147/5
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று – அகம் 0/9
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/17
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/17
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் – அகம் 215/1
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/12
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
குன்று விலங்கு சிறையின் நின்றனை எனாஅ – புறம் 169/5
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல – புறம் 273/6
மேல்


விலங்குநர் (1)

செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7
மேல்


விலங்கும் (4)

பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
பல் வேறு விலங்கும் எய்தும் நாட – அகம் 2/9
நெடும் சேண் ஆரிடை விலங்கும் ஞான்றே – அகம் 3/18
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும்
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய – அகம் 268/4,5
மேல்


விலங்குவோளே (1)

நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/3
மேல்


விலங்கொடு (1)

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் – குறள் 41/19
மேல்


விலா (1)

விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6
மேல்


விலை (19)

விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – குறள் 26/12
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/3
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/10
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/49
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/20
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/4
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/11
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/4
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்_காலை – புறம் 218/4
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற – புறம் 365/8
மேல்


விலை_நல_பெண்டிரின் (1)

விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற – புறம் 365/8
மேல்


விலைஞர் (5)

பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர்
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 405,406
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் – பட் 198
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் – அகம் 391/4
மேல்


விலைமாறு (1)

சேரி விலைமாறு கூறலின் மனைய – அகம் 140/8
மேல்


விலையே (1)

நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/14
மேல்


விலைவன் (1)

விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/9
மேல்


விலோதம் (1)

திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம்
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 449,450
மேல்


விழல் (1)

கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4
மேல்


விழவில் (4)

அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க – மது 460
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில்
செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண் – குறு 223/1,2
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் – அகம் 326/8
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/6
மேல்


விழவின் (28)

ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 428
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு – மது 619
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 628
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/7
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
விழவின் செலீஇயர் வேண்டும்-மன்னோ – நற் 390/6
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – ஐங் 62/1
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின்
நெடியோன் அன்ன நல் இசை – பதி 15/38,39
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/30
அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின்
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/15,16
மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின்
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/14,15
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின்
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/13,14
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது – அகம் 4/14
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை – அகம் 116/14
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து – அகம் 149/16
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் – அகம் 222/5
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின்
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/16,17
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18
முந்நீர் விழவின் நெடியோன் – புறம் 9/10
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின்
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/22,23
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின்
யாணர் நன் நாட்டுள்ளும் பாணர் – புறம் 212/5,6
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10
மேல்


விழவின்று (1)

விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6
மேல்


விழவினானும் (1)

மள்ளர் குழீஇய விழவினானும்
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் – குறு 31/1,2
மேல்


விழவினும் (2)

ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும்
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 220,221
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே – புறம் 33/22
மேல்


விழவினுள் (3)

சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள்
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – பரி 5/14,15
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள்
விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ – கலி 30/13,14
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/14
மேல்


விழவு (49)

விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 411
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 328
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 158
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/3
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – நற் 293/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே – நற் 348/4
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல – நற் 360/2
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி – குறு 10/1
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/4
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 306/4
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் – பதி 56/1
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி 5/10
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/24
குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் – கலி 36/9
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – அகம் 17/19
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி – அகம் 113/16
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் – அகம் 122/2
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/4
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை – அகம் 352/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/4
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/5
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/7
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
மேல்


விழவு_களம் (4)

சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
மேல்


விழவும் (3)

விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று – நற் 320/1
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/42
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும்
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/4,5
மேல்


விழவொடு (1)

விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ – குறு 295/3
மேல்


விழா (3)

பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா
கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி – கலி 83/14,15
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் – அகம் 185/11
மேல்


விழி (5)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/2
மேல்


விழிக்கும் (1)

பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்கும்_கால் மற்றும் என் – கலி 144/56
மேல்


விழிக்கும்-கால் (1)

துஞ்சும்-கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்கும்-கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – குறள் 122/15,16
மேல்


விழிக்கும்_கால் (1)

பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்கும்_கால் மற்றும் என் – கலி 144/56
மேல்


விழித்த (3)

விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – குறள் 78/9
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென – புறம் 376/7
மேல்


விழித்தன (1)

பொய்கையும் போடு கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/3
மேல்


விழித்து (1)

விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
மேல்


விழிப்ப (1)

பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய – கலி 142/35
மேல்


விழிப்பது (1)

விழிப்பது போலும் பிறப்பு – குறள் 34/18
மேல்


விழியா (1)

நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே – பரி 11/99
மேல்


விழு (87)

விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும் – குறள் 17/3
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை – குறள் 37/5
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு – குறள் 40/19
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
உயர் பூரிம விழு தெருவில் – மது 18
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் – மது 33
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய – மது 43
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 59
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 69
பொன் மலிந்த விழு பண்டம் – மது 81
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
சீர் உடைய விழு சிறப்பின் – மது 134
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 135
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் – மது 203
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி – மது 204
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து – மது 469
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் – மது 695
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 82
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/8
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் – குறு 182/1
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – பரி 17/44
விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் – பரி 23/46
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/47
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
வழி நீர் விழு நீர அன்று வையை – பரி 24/90
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/21
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் – அகம் 12/8
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் – அகம் 131/6
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து – அகம் 198/4
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/5
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை – அகம் 286/1
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/12
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே – புறம் 13/13
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/25
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/3
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் – புறம் 126/3
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி – புறம் 152/1
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு_உற்று – புறம் 243/12
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின் – புறம் 270/12
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/16
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் – புறம் 395/17
மேல்


விழு_தகை (2)

விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
மேல்


விழுக்கு (1)

விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
மேல்


விழுக்கொடு (1)

விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22
மேல்


விழுங்கி (1)

தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – குறள் 94/2
மேல்


விழுந்த (1)

விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1
மேல்


விழுந்தன்றால் (1)

ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 229/12
மேல்


விழுந்தாளை (1)

அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
மேல்


விழுந்தோர் (1)

விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா – மலை 220
மேல்


விழுப்பத்து (1)

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு – குறள் 3/1,2
மேல்


விழுப்பம் (1)

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – குறள் 14/1
மேல்


விழுப்புண் (9)

விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் – குறள் 78/11
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 172
நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா – நற் 97/1
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/2
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய – அகம் 363/12
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/4
எஃகு உறு விழுப்புண் பல என – புறம் 233/7
மேல்


விழுமத்தானே (1)

நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
மேல்


விழுமத்தின் (1)

விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை – பதி 90/38
மேல்


விழுமத்து (2)

நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து
சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது – பதி 27/13,14
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/48,49
மேல்


விழுமம் (25)

விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – குறள் 11/14
வீயா விழுமம் தரும் – குறள் 29/8
உய்யா விழுமம் தரும் – குறள் 32/6
எற்றா விழுமம் தரும் – குறள் 67/6
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம்
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே – மது 259,260
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர் – குறி 260
புன்னை விழுமம் போல – நற் 180/8
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/4
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/7
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் – நற் 360/10
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே – குறு 397/8
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு – கலி 38/23
நலியும் விழுமம் இரண்டு – கலி 142/58
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
செல்வேன் விழுமம் உழந்து – கலி 146/50
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் – அகம் 18/9
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/7
நின் உறு விழுமம் களைந்தோள் – அகம் 170/13
தன் உறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே – அகம் 170/14
பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப – அகம் 382/1
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற – புறம் 53/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய – புறம் 281/8
மேல்


விழுமாந்தனர் (1)

விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10
மேல்


விழுமிதின் (2)

விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை – மலை 128
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் – நற் 315/9
மேல்


விழுமிது (2)

விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் – குறு 253/2
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு – அகம் 13/12
மேல்


விழுமிய (6)

உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 172,173
ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 294,295
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக – மது 227
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் – மது 321
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின் – மது 736
அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/6,7
மேல்


விழுமியம் (1)

விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின் – புறம் 78/5
மேல்


விழுமியார் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள் 21/1
மேல்


விழுமியோர் (4)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ – மது 525
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய – புறம் 41/2
மேல்


விழுமியோன் (1)

விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/7
மேல்


விழுமுறவே (1)

சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/12
மேல்


விழுமுறினே (2)

சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/7
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/9
மேல்


விழுவார்க்கு (1)

விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் – பரி 6/61
மேல்


விழூஉம் (3)

சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம்
வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து – பெரும் 366,367
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம்
கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன – ஐங் 61/2,3
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம்
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/1,2
மேல்


விழை (10)

விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான் – குறள் 81/7
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
துனையுநர் விழை_தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு – கலி 145/1
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/6
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர – அகம் 328/13
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
மேல்


விழை_தக்க (1)

துனையுநர் விழை_தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு – கலி 145/1
மேல்


விழை_தக்கது (1)

வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
மேல்


விழை_தக (4)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் – குறி 195,196
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
மேல்


விழை_தகு (1)

மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
மேல்


விழைதரு (1)

குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் – குறி 199
மேல்


விழைந்ததன் (1)

விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து_உற்றனை – குறு 165/2
மேல்


விழைந்தனம் (1)

நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/3
மேல்


விழைந்து (1)

உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – குறள் 118/13
மேல்


விழைப (1)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – குறள் 70/3
மேல்


விழைய (1)

தன் நகர் விழைய கூடின் – கலி 8/22
மேல்


விழையப்படுப (1)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்-கண் – குறள் 81/19
மேல்


விழையா (3)

தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து – பதி 38/14
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 25/2
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/8
மேல்


விழையாதான் (1)

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் – குறள் 63/17
மேல்


விழையாமை (1)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – குறள் 70/3
மேல்


விழையார் (2)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்-கண் – குறள் 81/19
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – குறள் 92/1
மேல்


விழையான் (2)

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள் 62/9
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் – குறள் 63/15
மேல்


விழையும் (9)

ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – குறள் 63/20
விடாஅர் விழையும் உலகு – குறள் 81/18
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – குறள் 92/1
செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/9
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை – அகம் 16/5
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி – அகம் 66/3
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/8
வீ தேர் பறவை விழையும்
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/13,14
மேல்


விழைவதூஉம் (1)

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – குறள் 104/11,12
மேல்


விழைவனர் (1)

நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த – அகம் 197/3
மேல்


விழைவார் (2)

மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – குறள் 91/1
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார்
வேண்டா பொருளும் அது – குறள் 91/1,2
மேல்


விழைவான் (2)

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள் 62/9
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – குறள் 91/3
மேல்


விழைவு (1)

விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் – மது 526
மேல்


விளக்க (1)

மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/5,6
மேல்


விளக்கத்தான் (1)

ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் – கலி 121/17
மேல்


விளக்கத்து (14)

ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 580
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 144,145
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து
செல் மழை இயக்கம் காணும் – நற் 44/10,11
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/13,14
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை – கலி 41/6,7
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/14,15
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை – அகம் 301/13,14
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/2,3
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை – புறம் 324/11,12
பருத்தி_பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் – புறம் 326/5,6
மேல்


விளக்கம் (12)

குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – குறள் 61/1
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் – குறள் 76/5
தா இல் விளக்கம் தரும் – குறள் 86/6
கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட – முல் 49
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 556
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 607
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம்
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 719,720
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் – நற் 372/12
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் – அகம் 88/6
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் – அகம் 185/11
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம்
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/7,8
மேல்


விளக்கமும் (2)

நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள – பரி 4/25
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும்
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் – பரி 8/98,99
மேல்


விளக்கி (2)

பெரிய கற்று இசை விளக்கி
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் – மது 767,768
சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 79,80
மேல்


விளக்கில் (5)

பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – முல் 85
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – நெடு 175
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/4
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில்
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய – அகம் 240/5,6
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் – புறம் 2/23
மேல்


விளக்கின் (12)

ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின்
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ – பட் 247,248
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின்
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/6,7
விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை – நற் 310/1
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/15
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை – அகம் 92/12
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/14
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/20
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு – புறம் 356/3
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் – புறம் 359/7
மேல்


விளக்கு (16)

எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – குறள் 30/17
பொய்யா விளக்கே விளக்கு
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் – குறள் 30/18,19
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள் 119/11
விளக்கு அழல் உருவின் விசி_உறு பச்சை – பொரு 5
நிலம் விளக்கு_உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/6
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற கனை பெயல் – ஐங் 405/2
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் – பதி 31/25
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல – பதி 47/6
மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி – அகம் 86/4
மறுகு விளக்கு_உறுத்து மாலை தூக்கி – அகம் 141/9
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – அகம் 184/1
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு_உறுத்தலின் – அகம் 192/12
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக – புறம் 229/10
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் – புறம் 314/1
மேல்


விளக்கு_உறுத்தலின் (1)

பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு_உறுத்தலின்
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/12,13
மேல்


விளக்கு_உறுத்து (1)

மறுகு விளக்கு_உறுத்து மாலை தூக்கி – அகம் 141/9
மேல்


விளக்கு_உறுப்ப (1)

நிலம் விளக்கு_உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
மேல்


விளக்கும் (7)

எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – குறள் 30/17
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும் – பதி 32/2
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும்
வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது – பரி 9/12,13
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே – புறம் 213/2
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா – புறம் 280/3
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும்
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/26,27
மேல்


விளக்கும்மே (1)

திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
மேல்


விளக்கே (1)

பொய்யா விளக்கே விளக்கு – குறள் 30/18
மேல்


விளக்கோடு (1)

பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
மேல்


விளங்க (28)

மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 91,92
மார்பொடு விளங்க ஒரு கை – திரு 112
மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க
கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 147,148
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 114,115
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பெரும் 465,466
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க
மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க – மது 9,10
நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க
மே தக மிக பொலிந்த – மது 13,14
தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் – மது 464,465
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி – மது 468
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன – மது 508,509
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
நாள்-தொறும் விளங்க கைதொழூஉ பழிச்சி – மது 694
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி – நற் 221/9,10
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி – நற் 370/4
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க
தேர் வீசு இருக்கை போல – நற் 381/8,9
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் – ஐங் 474/1
தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/8,9
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/21,22
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/4,5
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/11
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க
இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று – அகம் 263/12,13
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/4,5
விளங்க கேட்ட மாறு-கொல் – புறம் 50/16
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/2,3
மேல்


விளங்கி (12)

பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 770,771
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 32/2
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 33/2
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி
மறுமை உலகமும் மறு இன்று எய்துப – அகம் 66/1,2
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட – அகம் 298/2,3
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/19,20
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13
உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ – புறம் 58/17,18
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி
நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும் – புறம் 198/22,23
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து – புறம் 200/3,4
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/28
மேல்


விளங்கிய (22)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் – சிறு 121
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் – மது 33
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 456
தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே – நற் 0/7
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
ஏமுற விளங்கிய சுடரினும் – நற் 283/7
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் – ஐங் 319/1
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/4
சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி – ஐங் 470/4
எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை – பதி 21/3
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே – பதி 44/23
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/19
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் – கலி 118/1
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி – புறம் 321/9
மேல்


விளங்கில் (2)

மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற – புறம் 53/4
மேல்


விளங்கின (1)

வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர் – அகம் 259/1
மேல்


விளங்கு (75)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 87
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் – திரு 287
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 209
விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி – சிறு 244
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய – மது 43
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 209
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 344
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 704
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ – நெடு 110
நுண் உருக்கு_உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 4
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
சுணங்கு அணிவு_உற்ற விளங்கு பூணள் – நற் 20/8
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/3
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ – நற் 363/9
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி – நற் 370/4
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் – குறு 367/2
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/2
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/35
வட_வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/14
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/34
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர – கலி 81/2
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற – அகம் 58/8
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் – அகம் 159/19
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/8
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/9
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
செலவர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை – அகம் 242/13
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
செய்வு_உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு – புறம் 15/12
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே – புறம் 19/18
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற – புறம் 53/4
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் – புறம் 53/12
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் – புறம் 102/6
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/3
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/4
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது – புறம் 174/2
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே – புறம் 200/8
சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் – புறம் 228/9
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ – புறம் 282/10
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் – புறம் 347/9
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று – புறம் 373/28
மேல்


விளங்கு_இழாய் (1)

வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
மேல்


விளங்கு_இழை (1)

வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
மேல்


விளங்குக (1)

இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே – கலி 105/74
மேல்


விளங்குதி (1)

ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் – பதி 88/38
மேல்


விளங்குதியால் (2)

பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே – புறம் 374/18
மேல்


விளங்குபு (1)

விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
மேல்


விளங்கும் (26)

கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள் 72/13
குடி பிறந்தார்-கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் – குறள் 96/13
சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
பெரு நல் வானத்து வட_வயின் விளங்கும்
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 302,303
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/5
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும்
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/4,5
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும்
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை – பதி 11/17,18
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை – பதி 24/10
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை – கலி 62/14
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் – கலி 105/10
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும்
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் – அகம் 188/6,7
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
வேலும் மின்னின் விளங்கும் உலகத்து – புறம் 42/4
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல – புறம் 55/5
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும்
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய – புறம் 67/4,5
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/6
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே – புறம் 359/18
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் – புறம் 397/21
மேல்


விளம்பழம் (1)

விளம்பழம் கமழும் கமம் சூல் குழிசி – நற் 12/1
மேல்


விளம்புவோரும் (1)

வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும்
கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப – பரி 19/43,44
மேல்


விளர் (8)

விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/7
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 89/10
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – அகம் 265/15
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் – புறம் 359/5
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர்
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா – புறம் 379/8,9
மேல்


விளர்த்த (2)

இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள் – புறம் 254/3,4
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை – புறம் 353/5
மேல்


விளர்ப்பின் (1)

பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின்
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி – புறம் 253/4,5
மேல்


விளரி (5)

சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப – குறு 336/3
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் – அகம் 279/11
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/12,13
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/2
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் – புறம் 291/4
மேல்


விளவின் (4)

பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின்
நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து – பெரும் 95,96
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின்
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/2,3
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/14
மன்ற விளவின் மனை வீழ் வெள்ளில் – புறம் 181/1
மேல்


விளவும் (1)

களவும் புளித்தன விளவும் பழுநின – அகம் 394/1
மேல்


விளி (41)

வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் – பெரும் 300
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 100
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 222
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/6,7
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/2,3
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் – நற் 304/3
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/7,8
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/3,4
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் – பதி 27/7
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து_உழி – பரி 19/62,63
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/2
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – அகம் 17/13,14
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – அகம் 28/10
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப – அகம் 41/7
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/4
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/15
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/8,9
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய – அகம் 140/9
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய – அகம் 155/8
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/18
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு – அகம் 299/6
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/2,3
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி
மை இல் பளிங்கின் அன்ன தோற்ற – அகம் 399/12,13
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
மேல்


விளி-தொறும் (1)

இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும்
நம்_வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக – நற் 157/5,6
மேல்


விளிக்கும் (9)

கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 405
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும்
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/4,5
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/3
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும்
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/3,4
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண் – அகம் 129/5
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/3
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும்
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் – அகம் 199/12,13
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும்
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை – அகம் 341/3,4
மேல்


விளிகுவை-கொல்லோ (1)

விளிகுவை-கொல்லோ நீயே கிளி என – அகம் 126/17
மேல்


விளித்து (3)

கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – குறள் 90/7
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/8
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி – கலி 95/31
மேல்


விளிந்த (2)

நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
நோய்_பால் விளிந்த யாக்கை தழீஇ – புறம் 93/5
மேல்


விளிந்தன்று (1)

விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
மேல்


விளிந்தனவே (1)

பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/8,9
மேல்


விளிந்தாரின் (1)

விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – குறள் 15/5
மேல்


விளிந்து (1)

போக்கும் அது விளிந்து அற்று – குறள் 34/4
மேல்


விளிந்தோர் (1)

கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என – அகம் 61/2
மேல்


விளிந்தோரே (1)

பலர் செல செல்லாது நின்று விளிந்தோரே – புறம் 24/36
மேல்


விளிப்ப (3)

ஈர நெஞ்சின் தன் வயின் விளிப்ப
கையற வந்த மையல் மாலை – நற் 181/8,9
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய – அகம் 367/3,4
மேல்


விளிப்படுத்த (1)

களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ – அகம் 165/2
மேல்


விளிப்பது (1)

விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ – மலை 8
மேல்


விளிப்பவும் (2)

அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும்
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 258,259
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும்
பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/8,9
மேல்


விளிப்பின் (1)

கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின்
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை – நற் 174/3,4
மேல்


விளிப்பினும் (1)

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும்
ஆரிடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம் – ஐங் 311/1,2
மேல்


விளிபட (1)

ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் – நற் 105/2,3
மேல்


விளிம்பிற்கு (1)

அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/6
மேல்


விளிம்பு (3)

அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
மேல்


விளியர் (1)

விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட – நற் 108/5
மேல்


விளியலம்-கொல்லோ (1)

அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/5,6
மேல்


விளியா (4)

விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் – பரி 6/61
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை – கலி 53/21
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே – அகம் 212/23
மேல்


விளியாது (4)

விளியாது நிற்கும் பழி – குறள் 15/10
உளெனோ வாழி தோழி விளியாது
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/3,4
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் – கலி 66/22,23
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 128/5
மேல்


விளியார் (1)

கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என – அகம் 61/2
மேல்


விளியால் (1)

படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/7
மேல்


விளியின் (1)

விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது – குறு 305/7
மேல்


விளியும் (4)

விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – குறள் 121/17
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது – அகம் 163/6
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17
பேணுநர் பெறாஅது விளியும்
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/6,7
மேல்


விளியுமோ (1)

யார் மேல் விளியுமோ கூறு – கலி 88/21
மேல்


விளிவது (1)

விளிவது மன்ற நோகோ யானே – குறு 212/5
மேல்


விளிவது-கொல்லோ (3)

பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/7,8
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/3,4
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/18
மேல்


விளிவு (9)

அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 239
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து – நற் 208/3
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ – நற் 257/1
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/6
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது – குறு 305/7
விளிவு இன்று கிளையொடு மெல் மலை முற்றி – பரி 12/2
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
மேல்


விளை (54)

அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 291
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 109
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 193
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன – நற் 73/1
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை – நற் 138/1
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் – நற் 331/1
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/2
நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும் – குறு 39/2
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் – குறு 141/1
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் – குறு 269/6
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் – ஐங் 270/2
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/5
அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் – பதி 73/7
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் – அகம் 45/1
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
ஊழ்_உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/7
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்_உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் – அகம் 182/3
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/14
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – அகம் 221/1
விளை கழை பிழிந்த அம் தீம் சேற்றொடு – அகம் 237/12
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 390/1
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/4
புனை விளை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் – புறம் 29/3
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/13
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/7
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் – புறம் 190/1
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து – புறம் 245/4
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
களவு புளி அன்ன விளை
வாடூன் கொழும் குறை – புறம் 328/8,9
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/9
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் – புறம் 388/1
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
கழி சுற்றிய விளை கழனி – புறம் 396/3
மேல்


விளை-வயின் (1)

வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளை-வயின்
மாண்டற்கு அரிது ஆம் பயன் – குறள் 18/13,14
மேல்


விளை_பத (1)

விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் – புறம் 190/1
மேல்


விளைக்கும் (5)

அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு – குறு 371/3
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும்
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ – பரி 15/24,25
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின் – புறம் 38/9
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே – புறம் 63/2
இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 70/9
மேல்


விளைக (3)

விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/2
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21
மேல்


விளைத்தலான் (1)

வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
மேல்


விளைத்தவள் (1)

இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
மேல்


விளைந்த (24)

நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – திரு 195
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 230
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 280,281
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி – மது 261
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் – குறி 190
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் – மலை 513
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து – நற் 183/1
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன் – ஐங் 269/2
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் – பதி 42/12
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/4
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி – அகம் 15/3,4
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின் – அகம் 159/1
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – அகம் 265/16
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் – புறம் 13/12
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/5
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் – புறம் 120/1
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம் – புறம் 258/2
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
மேல்


விளைந்ததை (1)

ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் – கலி 65/27
மேல்


விளைந்தமை (2)

வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது – பரி 24/37
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
மேல்


விளைந்தவை (1)

வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த – பதி 62/14
மேல்


விளைந்தன்று (1)

வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என – புறம் 237/5
மேல்


விளைந்தன (2)

வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் – மலை 115
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே – ஐங் 260/4
மேல்


விளைந்தார் (1)

விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் – பரி 23/46
மேல்


விளைந்து (6)

விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 135
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/3,4
சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் – நற் 328/2,3
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – குறு 8/1
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் – புறம் 203/2
மேல்


விளைப்ப (1)

வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை – புறம் 303/4,5
மேல்


விளைமோ (1)

நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே – நற் 251/11
மேல்


விளைய (2)

தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – மது 11,12
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 98,99
மேல்


விளையல் (2)

விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் – குறு 182/1
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/2
மேல்


விளையா (2)

விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா – சிறு 45
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் – அகம் 400/22
மேல்


விளையாட்டி (2)

ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி
அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்-கொல் – நற் 110/8,9
விளையாட்டி கொண்டுவரற்கு என சென்றாய் – கலி 83/4
மேல்


விளையாட்டு (1)

விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/6
மேல்


விளையாட்டும் (1)

வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் – கலி 27/16
மேல்


விளையாட்டே (1)

பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
மேல்


விளையாட (7)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி – பட் 77,78
குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட
இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல் – நற் 194/8,9
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட
காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே – ஐங் 406/1,2
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த – கலி 111/6
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/5,6
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/5,6
மேல்


விளையாடலும் (3)

சிறு விளையாடலும் அழுங்கி – நற் 123/11
நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று – குறு 401/5
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும்
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/7,8
மேல்


விளையாடி (2)

மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 387,388
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 103,104
மேல்


விளையாடிய (2)

புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் – நற் 39/5
ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய
போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய – பரி 5/55,56
மேல்


விளையாடு (5)

விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது – நற் 68/1
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/3
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/2
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் – அகம் 254/7
மேல்


விளையாடுக (1)

நீ விளையாடுக சிறிதே யானே – நற் 362/6
மேல்


விளையாடும் (7)

மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து – பெரும் 257
மழை விளையாடும் குன்று சேர் சிறுகுடி – குறு 108/1
மழை விளையாடும் நாடனை – குறு 263/7
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/14
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும்
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/6,7
மழை விளையாடும் வளம் கெழு சிறுமலை – அகம் 47/16
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும்
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/12,13
மேல்


விளையாடுவாரும் (1)

பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் – பரி 10/104
மேல்


விளையாடுவான்-மன்னோ (1)

விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/14,15
மேல்


விளையாதே (1)

புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/2,3
மேல்


விளையுட்டு (1)

ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக – பொரு 247
மேல்


விளையும் (2)

இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும்
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/4,5
எல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவே – புறம் 387/36
மேல்


விளையும்மே (1)

ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே
இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே – புறம் 109/4,5
மேல்


விளையுள் (7)

வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக – மது 109
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள்
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 507,508
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 171
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து – பதி 32/14
மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் – பதி 60/8
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/17
மேல்


விளையுளும் (2)

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – குறள் 55/10
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – குறள் 74/1
மேல்


விளைவது (1)

ஆற்ற விளைவது நாடு – குறள் 74/4
மேல்


விளைவதை (1)

விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/26
மேல்


விளைவின்-கண் (1)

களவின்-கண் கன்றிய காதல் விளைவின்-கண்
வீயா விழுமம் தரும் – குறள் 29/7,8
மேல்


விளைவு (4)

பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் – குறள் 74/15
விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 8
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு_உறாது – பதி 28/5
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என – புறம் 395/38
மேல்


விளைவும் (1)

நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என – நற் 188/6
மேல்


விற்றற்கு (1)

விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – குறள் 108/20
மேல்


விற்று (1)

விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள் 22/20
மேல்


விறகின் (10)

வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின்
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 155,156
களிறு தரு விறகின் வேட்கும் – பெரும் 499
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி – மலை 446
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/4
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு – புறம் 29/14
சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் – புறம் 168/11
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் – புறம் 231/2
யானை தந்த முளி மர விறகின்
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து – புறம் 247/1,2
கான யானை தந்த விறகின்
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/5,6
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/6
மேல்


விறகு (4)

மனை மரம் விறகு ஆக – புறம் 16/5
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் – புறம் 70/17
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து – புறம் 245/4
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
மேல்


விறந்த (1)

ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/5,6
மேல்


விறந்து (3)

அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 97
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
மேல்


விறல் (117)

இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – குறள் 18/19
கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 262
விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் – சிறு 173
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி – சிறு 247
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 178
விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 411
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் – மது 33
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 344
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல்
உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு – குறி 199,200
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 164
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 487
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி – மலை 493
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை – நற் 37/1
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/11
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – நற் 293/4
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல்
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் – நற் 320/4,5
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல்
பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை – குறு 125/4,5
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
விறல் வனப்பு எய்திய தோளும் பிறை என – குறு 226/2
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் – குறு 297/2
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட – ஐங் 226/4
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/4
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் – ஐங் 250/4
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை – ஐங் 332/2
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 391/5
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே – ஐங் 488/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே – பதி 31/17
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த – பதி 49/16
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல்
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – பதி 61/2,3
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/3
விறல் மாந்தரன் விறல் மருக – பதி 90/13
விறல் மாந்தரன் விறல் மருக – பதி 90/13
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
நெறி செறி வெறி_உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள – பரி 3/90
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – பரி 5/54
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/80
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/23
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/19
விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/40
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ – கலி 30/14
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் – கலி 46/5
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 53/2
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/7
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல்
போல வரும் என் உயிர் – கலி 81/9,10
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/34
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 3/6
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – அகம் 17/19
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி – அகம் 49/10
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/5
பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய – அகம் 141/10
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என – அகம் 174/3
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் – அகம் 201/3
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் – அகம் 213/1
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே – அகம் 218/17
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/12
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/7
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல்
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் – அகம் 375/9,10
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே – அகம் 382/13
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல்
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர் – அகம் 400/24,25
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே – புறம் 11/7
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3
வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் – புறம் 22/29
வியன் தானை விறல் வேந்தே – புறம் 38/4
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் – புறம் 42/12
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/3
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் – புறம் 63/3
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் – புறம் 75/2
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/21
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை – புறம் 122/4
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை – புறம் 137/2
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே – புறம் 152/32
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் – புறம் 174/14
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/12
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே – புறம் 213/2
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல்
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/6,7
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல்
ஓச்சினன் துரந்த_காலை மற்றவன் – புறம் 308/8,9
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/8
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல்
வளர வேண்டும் அவளே என்றும் – புறம் 339/9,10
இன் இசைய விறல் வென்றி – புறம் 380/4
வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட – புறம் 385/11
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் – புறம் 387/19
மேல்


விறல்_இழை (1)

மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
மேல்


விறலவன் (1)

புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன்
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/5,6
மேல்


விறலி (14)

கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/21,22
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் – பதி 57/6,7
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் – பதி 78/3
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை – அகம் 352/5
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/2,3
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/2,3
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி
செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன் – புறம் 103/4,5
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/1,2
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக – புறம் 135/4
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/2
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/13
துடிய பாண பாடு வல் விறலி
என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் – புறம் 280/8,9
மேல்


விறலியர் (22)

ஒண் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க – பொரு 110
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர்
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 31,32
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய – பெரும் 486
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப – மது 218
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற – மலை 46
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்ச – மலை 201
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர்
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 358,359
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர்
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 536,537
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர்
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 569,570
கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே – பதி 18/6
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக – பதி 43/22
நன் நுதல் விறலியர் ஆடும் – பதி 47/7
துயிலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர்
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய – பதி 49/2,3
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர்
பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின் – பதி 51/21,22
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் – பதி 58/1
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/15
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/4
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர – புறம் 109/16
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த – புறம் 140/3
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/3
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா – புறம் 244/2
மேல்


விறலியர்க்கு (2)

ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி – பதி 48/2
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/11
மேல்


விறலியருமே (1)

கொடி மருங்குல் விறலியருமே
வாழ்தல் வேண்டி – புறம் 139/4,5
மேல்


விறலியின் (1)

நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 82/10
மேல்


விறலியும் (1)

சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து – புறம் 60/5
மேல்


விறலியொடு (1)

இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி – புறம் 70/15
மேல்


விறலும் (1)

இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/14
மேல்


விறலோடு (1)

வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி – மலை 544
மேல்


விறலோன் (2)

தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் – அகம் 197/11
மேல்


வினவ (3)

யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு – பரி 8/72
விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் – பரி 19/49
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள் – புறம் 144/8
மேல்


வினவல் (9)

வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – நற் 109/4
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் – கலி 19/10
நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு – அகம் 7/17
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/14
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல – புறம் 70/5
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே – புறம் 89/4
யாரீரோ என வினவல் ஆனா – புறம் 141/5
வினவல் ஆனாள் ஆகி நனவின் – புறம் 160/25
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் – புறம் 353/6
மேல்


வினவலின் (4)

இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின்
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/26,27
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய் – அகம் 98/8
மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் – புறம் 179/3
நனம் தலை மூதூர் வினவலின்
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் – புறம் 391/10,11
மேல்


வினவலும் (3)

வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/5
வருவிரோ என வினவலும் வினவாம் – குறு 268/2
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10
மேல்


வினவன்-மின் (1)

வினவன்-மின் ஊரவிர் என்னை எஞ்ஞான்றும் – கலி 147/53
மேல்


வினவாம் (1)

வருவிரோ என வினவலும் வினவாம்
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 268/2,3
மேல்


வினவி (4)

அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் – நற் 365/4,5
குறும் துறை வினவி நின்ற – ஐங் 198/3
கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை – கலி 82/6
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு – அகம் 48/14
மேல்


வினவிய (1)

தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் – கலி 84/40
மேல்


வினவின் (4)

நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – பதி 20/1
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின்
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/10,11
வினவின் எவனோ மற்றே கனல் சின – அகம் 388/22
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – புறம் 212/1
மேல்


வினவினர்-மன்னே (1)

கொன் ஒன்று வினவினர்-மன்னே தோழி – அகம் 133/13
மேல்


வினவினள் (2)

இனையையோ என வினவினள் யாயே – நற் 55/7
அன்னை வினவினள் ஆயின் அன்னோ – அகம் 358/10
மேல்


வினவினை (1)

காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம் – புறம் 260/7
மேல்


வினவுகம் (1)

யாதனின்-கொல்லோ தோழி வினவுகம்
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/7,8
மேல்


வினவுதி (6)

வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3
என்னை வினவுதி ஆயின் மன்னர் – புறம் 69/8
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் – புறம் 282/3
என வினவுதி கேள் நீ – புறம் 340/4
மேல்


வினவுதிர் (2)

உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது – கலி 146/12
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் – புறம் 191/2
மேல்


வினவுதும் (2)

யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும்
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/4,5
மற்றும்_மற்றும் வினவுதும் தெற்றென – புறம் 173/10
மேல்


வினவும் (3)

ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
துவைத்த தும்பை நனவு_உற்று வினவும்
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய – பதி 88/23,24
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 342/4
மேல்


வினவுவது (1)

சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் – குறு 362/2
மேல்


வினவுவர் (1)

சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் – புறம் 154/3
மேல்


வினவுவல் (3)

தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே – நற் 173/10
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே – குறு 148/6
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர் – ஐங் 137/1
மேல்


வினவுவார்க்கு (1)

வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் – கலி 144/6
மேல்


வினவுவீர் (1)

வினவுவீர் தெற்றென கேண்-மின் ஒருவன் – கலி 144/11
மேல்


வினவுவோயே (1)

பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு – ஐங் 390/2,3
மேல்


வினவுவோளே (1)

வெள்ளாங்குருகை வினவுவோளே – ஐங் 122/3
மேல்


வினா (1)

விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் – பரி 19/49
மேல்


வினாய் (2)

ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள் 60/7
நீ சேர்ந்த இல் வினாய் வாராமை பெறுகற்பின் – கலி 77/19
மேல்


வினாய (1)

பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23
மேல்


வினாயினன் (1)

சேரியால் சென்று நீ சேர்ந்த இல் வினாயினன்
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ – கலி 68/16,17
மேல்


வினாயும் (1)

அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும்
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் – குறி 4,5
மேல்


வினாஅய் (1)

செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய்
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/12,13
மேல்


வினை (239)

எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை – குறள் 21/13
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – குறள் 25/8,9
பிற வினை எல்லாம் தரும் – குறள் 33/2
இன் உயிர் நீக்கும் வினை
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – குறள் 33/14,15
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை
மேற்சென்று செய்யப்படும் – குறள் 34/9,10
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – குறள் 37/13,14
நன்றி பயவா வினை
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் – குறள் 44/18,19
இல்லை நன்று ஆகா வினை
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – குறள் 46/12,13
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை
ஊக்கார் அறிவுடையார் – குறள் 47/5,6
வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் – குறள் 48/1
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான் – குறள் 49/5
ஆராய்வான் செய்க வினை
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் – குறள் 52/4,5
எனை வகையான் தேறிய-கண்ணும் வினை வகையான் – குறள் 52/7
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – குறள் 52/9
செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தொடு – குறள் 52/11
வினை-கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள் 52/17
நாள்-தோறும் நாடுக மன்னன் வினை செய்வான் – குறள் 52/19
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள் 59/7
வினை-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – குறள் 62/3
வினை-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – குறள் 62/3
இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – குறள் 62/9
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – குறள் 66/1
நன்றி பயவா வினை
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளி மாழ்கும் செய்வினை – குறள் 66/4,5
சான்றோர் பழிக்கும் வினை
பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் – குறள் 66/12,13
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – குறள் 67/1
வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்-கண் – குறள் 67/9
இன்பம் பயக்கும் வினை
எனை திட்பம் எய்திய-கண்ணும் வினை திட்பம் – குறள் 67/18,19
எனை திட்பம் எய்திய-கண்ணும் வினை திட்பம் – குறள் 67/19
தாழ்ச்சியுள் செய்யும் வினை
தூங்குக தூங்கி செயல்-பால தூங்கற்க – குறள் 68/2,3
தூங்காது செய்யும் வினை
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லா-கால் – குறள் 68/4,5
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லா-கால் – குறள் 68/5
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையும்-கால் – குறள் 68/7
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – குறள் 68/9
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் – குறள் 68/13,14
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – குறள் 68/15
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – குறள் 69/6
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – குறள் 70/13
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – குறள் 75/17
எனை மாட்சித்து ஆகிய-கண்ணும் வினை மாட்சி – குறள் 75/19
உண்டாக செய்வான் வினை
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும் – குறள் 76/16,17
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு – குறள் 82/17
பேதை வினை மேற்கொளின் – குறள் 84/12
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – குறள் 91/1
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று – குறள் 91/8
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள் 127/15
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் – பெரும் 452
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து – முல் 19
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
வினை நவின்ற பேர் யானை – மது 47
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் – மது 638
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 169
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல – குறி 28
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை
நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர – குறி 32,33
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
வேறுபட்ட வினை ஓவத்து – பட் 49
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – மலை 227
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/8
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் – நற் 42/4,5
வினை வலித்து அமைதல் ஆற்றலர்-மன்னே – நற் 69/12
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி – நற் 81/3
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் – நற் 111/3
இணர் உறுபு உடைவதன்_தலையும் புணர் வினை
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/6,7
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/8,9
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப – நற் 171/8
வினை மாண் பாவை அன்னோள் – நற் 185/11
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய – நற் 189/6,7
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
வினை_வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை – நற் 214/3
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/4
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/6
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை – நற் 295/6
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து – நற் 308/6,7
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/3
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை – நற் 362/1
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் – குறு 195/3
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி – குறு 304/1
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க – ஐங் 376/3
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை_வயின் – ஐங் 467/2
அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/17
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – பதி 61/3
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/3
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/32
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு – பரி 2/17
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/9
நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் – பரி 10/88
புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு – பரி 11/65
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த – பரி 12/87
ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை – பரி 13/50
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/26
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி – கலி 7/9
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை_வயின் – கலி 13/23
வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை – கலி 17/6
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும் – கலி 21/11
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த_கால் – கலி 35/15
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/5
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/6,7
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் – கலி 81/3
அறீஇய செய்த வினை
அன்னையோ இஃது ஒன்று – கலி 84/27,28
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/2
அல்கலும் சூழ்ந்த வினை – கலி 115/21
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
சிதைவு இன்றி சென்று_உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 132/6
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் – கலி 145/51
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் – கலி 148/2
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் – கலி 149/10
வினை வரு பருவரல் போல – கலி 149/15
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/12
வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் – அகம் 5/7
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் – அகம் 9/1
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக – அகம் 21/7
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி – அகம் 33/1
செய்_வினை ஆற்று_உற விலங்கின் – அகம் 33/19
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து – அகம் 74/1
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து – அகம் 79/2
வினை வயின் பெயர்க்கும் தானை – அகம் 84/16
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/11
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என – அகம் 103/11
வேந்து வினை முடித்த_காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி – அகம் 117/3,4
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின – அகம் 141/3
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை – அகம் 142/21
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/14
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல் வயின் – அகம் 155/6
வினை அழி பாவையின் உலறி – அகம் 157/13
வினை வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி – அகம் 161/1
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை – அகம் 167/3
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து – அகம் 175/8
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் – அகம் 191/12
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – அகம் 197/17
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் – அகம் 198/5,6
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் – அகம் 201/3
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே – அகம் 204/4
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/14
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் – அகம் 213/1
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/3
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/15
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி – அகம் 254/12
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த – அகம் 267/15,16
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
வந்து வினை வலித்த நம்_வயின் என்றும் – அகம் 289/5
எல்லையும் இரவும் வினை_வயின் பிரிந்த – அகம் 299/1
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/14
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி_உறீஇ – அகம் 325/15
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/4
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/11
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/8,9
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் – அகம் 392/21
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி – அகம் 400/4,5
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு – புறம் 16/1
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/10
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய – புறம் 39/16
வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் – புறம் 44/8
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே – புறம் 63/2
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
வினை வேண்டு_வழி அறிவு உதவியும் – புறம் 179/7
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/5
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/3
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே – புறம் 305/6
வினை நவில் யானை பிணிப்ப – புறம் 347/10
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
மேல்


வினை-கண் (3)

வினை-கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள் 52/17
வினை-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – குறள் 62/3
கலங்காது கண்ட வினை-கண் துளங்காது – குறள் 67/15
மேல்


வினை_வயின் (4)

வினை_வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை – நற் 214/3
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை_வயின்
சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது – ஐங் 467/2,3
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை_வயின்
பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ – கலி 13/23,24
எல்லையும் இரவும் வினை_வயின் பிரிந்த – அகம் 299/1
மேல்


வினைக்கு (12)

வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை – குறள் 52/15
செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – குறள் 69/8,9
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – குறள் 79/2
சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு
அம் மா அரிவையும் வருமோ – குறு 63/2,3
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
செய்_வினைக்கு அகன்ற_காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை – அகம் 29/21,22
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11
வினைக்கு வேண்டி நீ பூண்ட – புறம் 166/10
மேல்


வினைகளுள் (1)

தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள்
நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் – கலி 125/2,3
மேல்


வினைஞர் (18)

கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி – சிறு 257
உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர்
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் – பெரும் 211,212
கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் – பெரும் 223
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர்
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் – பெரும் 231,232
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 255
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக – மது 539
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க – மலை 462
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர்
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/15,16
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைஞர்
அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் – பதி 62/16,17
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
கள் ஆர் வினைஞர் களம்-தொறும் மறுகும் – அகம் 84/13
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர்
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/2,3
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர்
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/13,14
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – அகம் 186/2
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர்
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி – அகம் 194/7,8
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/8
மேல்


வினைஞரும் (1)

கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி – மது 518
மேல்


வினைபடு (1)

வினைபடு பாலால் கொளல் – குறள் 28/18
மேல்


வினைய (1)

செய்த வினைய மன்ற பல் பொழில் – ஐங் 93/3
மேல்


வினையர் (3)

கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – குறள் 33/17
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர்
புன்மை தெரிவார் அகத்து – குறள் 33/17,18
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது – நற் 48/7
மேல்


வினையான் (3)

தம்தம் வினையான் வரும் – குறள் 7/6
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – குறள் 68/15
நீள் வினையான் நீளும் குடி – குறள் 103/4
மேல்


வினையின் (1)

விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் – பரி 23/46
மேல்


வினையும் (6)

இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் – குறள் 1/9
தொடங்கற்க எ வினையும் எள்ளற்க முற்றும் – குறள் 50/1
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – குறள் 91/17
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும்
பெண் ஏவல் செய்வார்-கண் இல் – குறள் 91/17,18
வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின் – நற் 166/8
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை – பரி 13/49
மேல்


வினையே (8)

இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 66,67
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – நற் 126/12
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ – நற் 296/7
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் – குறு 135/1
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/7,8
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – அகம் 131/15
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே – அகம் 244/14
செய் நீ முன்னிய வினையே
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/17,18
மேல்


வினையொடு (2)

செய்து பின் இரங்கா வினையொடு
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே – அகம் 268/13,14
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் – அகம் 304/18
மேல்


வினையொடும் (1)

மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப – அகம் 51/13
மேல்


வினைவர் (2)

நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
மேல்


வினைவரால் (1)

கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
மேல்


வினைவன் (1)

கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த – நற் 86/5
மேல்


வினைஇ (1)

வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் – அகம் 300/15,16
மேல்