மை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 112
மை_ஈர்_ஓதி 1
மைந்த 4
மைந்தர் 25
மைந்தர்க்கு 1
மைந்தரும் 5
மைந்தரொடு 4
மைந்தரோடு 1
மைந்தன் 2
மைந்தின் 6
மைந்தினர் 1
மைந்தினன் 1
மைந்தினான் 1
மைந்தினை 1
மைந்தினோய் 1
மைந்தினோன் 1
மைந்து 24
மைந்துடன் 1
மைந்துறும் 1
மைப்பு 1
மைம் 1
மைம்_மீன் 1
மையல் 28
மையலன் 1
மையலை 2
மையாடல் 1
மையாத்தி 1
மையாப்பது 1
மையின் 1

மை (112)

மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க – மது 9
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி – மது 687
மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப – மது 754
மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய – பட் 159
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் – மலை 124
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி – மலை 361
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் – நற் 83/5
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல் – நற் 108/1
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி – நற் 154/2
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து – நற் 214/7
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/9
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் – நற் 335/7
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்_வயின் – குறு 199/5
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
கையற வீழ்ந்த மை இல் வன்மொடு – ஐங் 235/1
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் – ஐங் 301/1
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/4
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/2
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/4
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் – ஐங் 474/1
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/22
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/16
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/14
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
மை இருநூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் – பரி 16/2
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/16
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/6
மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று – கலி 55/10
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை – கலி 62/14
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் – கலி 86/1
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின் – கலி 142/41
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் – அகம் 0/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/9
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப – அகம் 41/1
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 43/10
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/5
மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/14
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/12
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே – அகம் 108/18
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/13
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/10
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/17
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் – அகம் 329/12
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
மை இல் பளிங்கின் அன்ன தோற்ற – அகம் 399/13
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப – புறம் 33/21
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை – புறம் 50/2
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று – புறம் 75/10
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/6
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – புறம் 269/3
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
மேல்


மை_ஈர்_ஓதி (1)

மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
மேல்


மைந்த (4)

ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 35/1
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
மேல்


மைந்தர் (25)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
வாள் மிகு மற மைந்தர்
தோள் முறையான் வீறு முற்றவும் – மது 53,54
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/9
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/7
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த – பரி 8/122
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர்
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/108,109
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர்
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு_உற்று என – பரி 11/41,42
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர்
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/34,35
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு_உற்ற மைந்தர்
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/91,92
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய – பரி 21/46
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த – கலி 104/30
மறுத்து மறுத்து மைந்தர் சார – கலி 104/52
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர்
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/8,9
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர் – புறம் 98/13
மைந்தர் தந்தை – புறம் 340/6
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/7
மேல்


மைந்தர்க்கு (1)

மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/5
மேல்


மைந்தரும் (5)

மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும்
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/65,66
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் – கலி 104/61
மேல்


மைந்தரொடு (4)

மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் – பதி 42/19
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/17,18
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/27,28
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
மேல்


மைந்தரோடு (1)

மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
மேல்


மைந்தன் (2)

மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/8
மேல்


மைந்தின் (6)

மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/16
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின்
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/30,31
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின்
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/30,31
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின்
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/6,7
மேல்


மைந்தினர் (1)

வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் – பதி 81/9
மேல்


மைந்தினன் (1)

படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் – புறம் 157/3
மேல்


மைந்தினான் (1)

மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான்
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/3,4
மேல்


மைந்தினை (1)

பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/2,3
மேல்


மைந்தினோய் (1)

நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே – புறம் 15/25
மேல்


மைந்தினோன் (1)

மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் – புறம் 290/6
மேல்


மைந்து (24)

படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 121
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 260
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/8
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
அறத்தினுள் அன்பு நீ மறத்தினுள் மைந்து நீ – பரி 3/65
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு_உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/3
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே – புறம் 13/8
மைந்து மலிந்த மழ களிறு – புறம் 22/8
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/2
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர் – புறம் 98/13
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/5,6
மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் – புறம் 229/18
மேல்


மைந்துடன் (1)

மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
மேல்


மைந்துறும் (1)

மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – குறள் 54/18
மேல்


மைப்பு (1)

மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
மேல்


மைம் (1)

மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1
மேல்


மைம்_மீன் (1)

மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1
மேல்


மையல் (28)

மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் – குறள் 84/15
மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் – முல் 83
மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 165
மையல் மட பிடி இனைய – நற் 114/11
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/11
மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு – நற் 179/4
கையற வந்த மையல் மாலை – நற் 181/9
மையல் உறுகுவள் அன்னை – நற் 297/10
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் – நற் 312/5
மயங்கு துயர்_உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/3
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/7
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர – ஐங் 59/2
மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன் – கலி 54/14
மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 134/21
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல்
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா – கலி 139/18,19
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/11
மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக – அகம் 98/22
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு – அகம் 347/14
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/23
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் – புறம் 41/13
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய – புறம் 67/5
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான் – புறம் 71/11
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/7
மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர் – புறம் 345/11
மேல்


மையலன் (1)

எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4
மேல்


மையலை (2)

எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி – குறி 8
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் – கலி 111/19
மேல்


மையாடல் (1)

மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – பரி 11/88
மேல்


மையாத்தி (1)

மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – குறள் 112/3
மேல்


மையாப்பது (1)

இவட்கே செய்வு_உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
மேல்


மையின் (1)

உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
மேல்