போ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

போ 1
போஒம் 2
போஒய் 2
போஒய 1
போஒர் 3
போக்கல் 1
போக்கி 12
போக்கிய 3
போக்கு 16
போக்கும் 5
போக்கும்_கால் 1
போக 12
போகம் 1
போகமும் 1
போகல் 1
போகலின் 1
போகலும் 1
போகலை 1
போகவிடல் 1
போகா 7
போகாது 8
போகாமல் 1
போகார் 1
போகான் 2
போகி 64
போகிய 72
போகியார் 1
போகியும் 1
போகியோனே 1
போகில் 3
போகில்_தனை 1
போகின் 1
போகின்றால் 1
போகினும் 1
போகு 11
போகு_ஆறு 1
போகு_உறு_காலை 1
போகு_ஊழால் 1
போகுக 1
போகுதி 1
போகுநர் 1
போகும் 6
போகுவர்-கொல்லோ 1
போகுவாய் 1
போகுவான் 1
போங்கம் 1
போடு 1
போத்தந்த 4
போத்தந்தான் 1
போத்தந்து 4
போத்தரும் 1
போத்து 14
போதர் 1
போதர 1
போதரின் 1
போதரும் 3
போதல் 6
போதாய் 1
போதின் 4
போது 79
போதும் 1
போதே 1
போதொடு 5
போதொடும் 1
போந்தது 1
போந்து 5
போந்தை 13
போந்தையின் 1
போந்தையும் 1
போந்தொடு 1
போம் 2
போய் 6
போய 2
போயின்று 1
போயின்று-கொல்லோ 2
போயினர் 2
போயினாள் 1
போர் 191
போர்_கண் 1
போர்_களத்தான் 1
போர்_களத்தானே 1
போர்_களத்து 2
போர்_களம் 1
போர்க்கு 1
போர்க்குநர் 1
போர்த்த 6
போர்த்தனவே 1
போர்த்து 4
போர்ப்பது 1
போர்ப்பித்திலதே 1
போர்ப்பு 5
போர்ப்பு_உறு 5
போர்பு 7
போர்முகத்து 1
போர்வில் 4
போர்வின் 2
போர்வை 11
போர்வையின் 1
போரா 1
போரால் 1
போராள 1
போரான் 1
போரின் 2
போரினும் 1
போருள் 1
போரெழுந்து 1
போரே 3
போரொடு 2
போரோயே 2
போல் 387
போல்-மன் 1
போல்க 2
போல்வ 1
போல்வது 2
போல்வர் 5
போல்வல் 5
போல்வனவும் 1
போல்வார் 1
போல 516
போலவும் 27
போலா 2
போலாது 3
போலாதே 1
போலாம் 2
போலாய் 2
போலாள் 2
போலான் 3
போலினும் 2
போலும் 86
போலுமே 1
போலுமோ 1
போவநர் 1
போவார் 1
போவாள் 1
போவாளை 1
போவோய் 1
போவோரும் 1
போழ் 26
போழ்க 1
போழ்கல்லா 1
போழ்தில் 2
போழ்தின் 2
போழ்தின்_கண் 1
போழ்தினான் 2
போழ்து 10
போழ்தே 4
போழ்ந்த 8
போழ்ந்தனவும் 1
போழ்ந்திட்ட 1
போழ்ந்து 15
போழ்பு 1
போழ்வில் 1
போழ 8
போழில் 1
போழும் 9
போழொடு 1
போற்ற 1
போற்றல் 1
போற்றலுள் 1
போற்றலையே 2
போற்றா-கடை 1
போற்றாதார்க்கு 1
போற்றாது 3
போற்றாமையே 1
போற்றாய் 4
போற்றார் 4
போற்றார்-கண் 1
போற்றாரை 1
போற்றி 18
போற்றிய 2
போற்றின் 1
போற்றினும் 1
போற்று 3
போற்று-மதி 1
போற்று-மின் 2
போற்றுதல் 1
போற்றுதி 1
போற்றுநர் 2
போற்றுபவர்க்கும் 1
போற்றுபு 1
போற்றுவார் 1
போற்றேன் 1
போறல் 1
போறி 8
போறிர் 2
போன்ம் 25
போன்மே 1
போன்ற 1
போன்றது 1
போன்றதை 1
போன்றவ்வே 1
போன்றன 10
போன்றனம் 1
போன்றனவே 4
போன்றனை 1
போன்றாள் 3
போன்றிசினே 2
போன்று 6
போன்றே 5
போன 1

போ (1)

போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
மேல்


போஒம் (2)

போஒம் அளவும் ஓர் நோய் – குறள் 85/16
சொல்லாட போஒம் உயிர் – குறள் 107/20
மேல்


போஒய் (2)

போஒய் பெறுவது எவன் – குறள் 5/12
போஒய் புறமே படும் – குறள் 94/6
மேல்


போஒய (1)

போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் – கலி 134/7
மேல்


போஒர் (3)

வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/7
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என் – அகம் 186/16
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/11
மேல்


போக்கல் (1)

வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல்
அண்ணல் யானை வேந்தர் – புறம் 390/26,27
மேல்


போக்கி (12)

கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் – குறள் 78/7
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி
செருக்கொடு நின்ற காலை மற்று அவன் – பொரு 88,89
புலி பொறித்து புறம் போக்கி
மதி நிறைந்த மலி பண்டம் – பட் 135,136
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி
கோயிலொடு குடி நிறீஇ – பட் 285,286
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 153,154
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/10,11
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/56
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி – கலி 106/16
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/4,5
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/5,6
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/11,12
மேல்


போக்கிய (3)

நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய
ஒன்றுமொழி கோசர் போல – குறு 73/3,4
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
முழவில் போக்கிய வெண்கை – பதி 61/17
மேல்


போக்கு (16)

போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 86
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை – நற் 82/6
போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/11
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/9
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
போக்கும்_கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/3
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
மேல்


போக்கும் (5)

போக்கும் அது விளிந்து அற்று – குறள் 34/4
போக்கும்_கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/3
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும்
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ – அகம் 30/5,6
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும்
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/8,9
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
மேல்


போக்கும்_கால் (1)

போக்கும்_கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/3
மேல்


போக (12)

மாசு போக புனல் படிந்தும் – பட் 100
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட – மலை 499
கொண்டு உடன் போக வலித்த – நற் 293/8
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம் – கலி 109/24
புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் – கலி 144/47
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/23,24
இன்றே போக நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/2
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/11,12
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6
மேல்


போகம் (1)

போகம் வேண்டி பொதுச்சொல் பொறாஅது – புறம் 8/2
மேல்


போகமும் (1)

பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/79
மேல்


போகல் (1)

புனத்து உழி போகல் உறுமோ மற்று என – அகம் 388/13
மேல்


போகலின் (1)

எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
மேல்


போகலும் (1)

உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும் – நற் 183/5
மேல்


போகலை (1)

காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/5,6
மேல்


போகவிடல் (1)

ஊதியம் போகவிடல்
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை – குறள் 84/2,3
மேல்


போகா (7)

சொரியினும் போகா தம – குறள் 38/12
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 22,23
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/5
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/2
மேல்


போகாது (8)

பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது
நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் – பெரும் 342,343
உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/2,3
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் – பரி 11/118,119
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது
தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் – கலி 65/12,13
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
விடிந்த பொழுதினும் இல்_வயின் போகாது
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/12,13
முது முதல்வன் வாய் போகாது
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் – புறம் 166/2,3
மேல்


போகாமல் (1)

கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/25
மேல்


போகார் (1)

கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் – குறள் 113/11
மேல்


போகான் (2)

தழையினும் உழையின் போகான்
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/7,8
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/21
மேல்


போகி (64)

ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் – பெரும் 90
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 155,156
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
நீர்ப்பெயற்று எல்லை போகி பால் கேழ் – பெரும் 319
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி – பெரும் 351
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் – பெரும் 368
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 7,8
பனி வார் சிமைய கானம் போகி
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 148,149
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 56
சேந்த செயலை செப்பம் போகி
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 160,161
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 243,244
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன் – நற் 77/1
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/6,7
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/2,3
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/2,3
நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறை – நற் 388/5
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/4
இரும் பல் குன்றம் போகி
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/7,8
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/7,8
கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த – குறு 356/2,3
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/14,15
நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி
நீ உடன்றோர் மன் எயில் தோட்டி வையா – பதி 25/4,5
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி_உறுக்கும் – பதி 76/3,4
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/13,14
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/22,23
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் – அகம் 7/11
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து – அகம் 9/14
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/12,13
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/16,17
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் – அகம் 43/14
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/5
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே – அகம் 79/16,17
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது – அகம் 103/5
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் – அகம் 113/20,21
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் – அகம் 113/26
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர – அகம் 117/4,5
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் – அகம் 126/7
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/5
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/11
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/7,8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/3,4
நிரம்பா நீள் இடை போகி
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/19,20
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/2,3
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/5,6
விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/9,10
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/11,12
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின் – அகம் 315/14,15
சோலை அத்தம் மாலை போகி
ஒழிய சென்றோர் மன்ற – அகம் 325/20,21
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/16,17
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து – புறம் 47/1,2
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து – புறம் 120/7
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப – புறம் 124/1
இரப்போர் கையுளும் போகி
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர – புறம் 235/11,12
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8
களரி பரந்து கள்ளி போகி
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் – புறம் 356/1,2
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி
நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி – புறம் 376/10,11
மேல்


போகிய (72)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 18
முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 113
செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறை போகிய
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 120,121
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 390,391
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் – மலை 105
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் – மலை 120
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் – மலை 203
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு – மலை 253
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/9
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை – நற் 82/6
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் – நற் 103/7
வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் – நற் 153/9
காமர் பொருள்_பிணி போகிய
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – நற் 186/9,10
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல் – நற் 189/7,8
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/4,5
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு – நற் 215/10,11
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற – நற் 241/9
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/3
வளை நீர் வேட்டம் போகிய கிளைஞர் – நற் 331/7
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
தேரோன் போகிய கானலானே – குறு 227/4
காமர் பொருள்_பிணி போகிய
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – குறு 255/7,8
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய
இரும் கழி நெய்தல் போல – குறு 336/4,5
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/1,2
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் – பதி 66/8,9
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி – பதி 74/12
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/4
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/1,2
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/18
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை – அகம் 100/16
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா – அகம் 122/20
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட – அகம் 182/6
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/10,11
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/11
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/10
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – அகம் 234/14
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/1,2
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/2,3
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/12
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் – அகம் 350/3
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை – அகம் 365/3
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/6
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை – அகம் 380/3
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப – புறம் 10/10
துன்னல் போகிய துணிவினோன் என – புறம் 23/14
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/4
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/8,9
தேர் வண் கிள்ளி போகிய
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/6,7
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 225/7
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/13
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 245/3
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு – புறம் 353/14
கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/16
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/11
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் – புறம் 398/11
மேல்


போகியார் (1)

நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் – கலி 145/14
மேல்


போகியும் (1)

வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும்
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை – ஐங் 281/1,2
மேல்


போகியோனே (1)

வரை முதிர் தேனின் போகியோனே
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/4,5
மேல்


போகில் (3)

போகில்_தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் – அகம் 129/9
மேல்


போகில்_தனை (1)

போகில்_தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
மேல்


போகின் (1)

கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/12
மேல்


போகின்றால் (1)

துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் – குறு 113/4
மேல்


போகினும் (1)

புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும்
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/18,19
மேல்


போகு (11)

போகு_ஊழால் தோன்றும் மடி – குறள் 38/2
போகு_ஆறு அகலா-கடை – குறள் 48/16
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 144
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/10
பெய்து போகு எழிலி வைகு மலை சேர – நற் 396/1
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
போகு பலி வெண் சோறு போல – புறம் 331/12
ஏலா வெண்பொன் போகு_உறு_காலை – புறம் 389/4
மேல்


போகு_ஆறு (1)

போகு_ஆறு அகலா-கடை – குறள் 48/16
மேல்


போகு_உறு_காலை (1)

ஏலா வெண்பொன் போகு_உறு_காலை
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/4,5
மேல்


போகு_ஊழால் (1)

போகு_ஊழால் தோன்றும் மடி – குறள் 38/2
மேல்


போகுக (1)

உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
மேல்


போகுதி (1)

பொருள் நோக்கி பிரிந்து நீ போகுதி என கேட்பின் – கலி 10/16
மேல்


போகுநர் (1)

போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு – அகம் 283/8
மேல்


போகும் (6)

பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 432
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும்
சிறு புன் மாலை உண்மை – குறு 352/4,5
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்_கண் – கலி 22/20
அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும்
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/4,5
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும்
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/11,12
மேல்


போகுவர்-கொல்லோ (1)

கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/5,6
மேல்


போகுவாய் (1)

வேற்றுமை கொண்டு பொருள்_வயின் போகுவாய்
கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு – கலி 12/17,18
மேல்


போகுவான் (1)

உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8
மேல்


போங்கம் (1)

போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74
மேல்


போடு (1)

பொய்கையும் போடு கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/3
மேல்


போத்தந்த (4)

வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/10
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/14
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/18
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா – கலி 84/5
மேல்


போத்தந்தான் (1)

பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
மேல்


போத்தந்து (4)

பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து
தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/4,5
நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/26,27
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 84/14
அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/8,9
மேல்


போத்தரும் (1)

இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 137/25
மேல்


போத்து (14)

புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் – நற் 186/5,6
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/1,2
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் – குறு 140/1,2
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் – ஐங் 91/1,2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/1,2
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/5,6
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/2
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 316/3,4
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர – அகம் 386/1,2
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/12
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
மேல்


போதர் (1)

போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41
மேல்


போதர (1)

போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் – கலி 56/31
மேல்


போதரின் (1)

போதரின் காண்குவேன்-மன்னோ பனியொடு – கலி 145/33
மேல்


போதரும் (3)

காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே – ஐங் 446/4
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் – கலி 105/46
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8
மேல்


போதல் (6)

வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 201/12
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/39
கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17
மேல்


போதாய் (1)

கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – குறள் 113/5
மேல்


போதின் (4)

புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின்
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/1,2
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின்
பொம்மல் ஓதியும் புனையல் – குறு 191/5,6
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின்
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/15,16
மேல்


போது (79)

காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி – குறள் 123/13
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 654
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ் – நற் 74/6
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/4,5
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/3,4
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
இரும் போது கமழும் கூந்தல் – நற் 298/11
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
நீல பைம் போது உளரி புதல – குறு 110/3
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை – குறு 148/3
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் – குறு 209/6
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் – குறு 320/5
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – ஐங் 82/4
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 406/4
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் – ஐங் 416/1
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/4
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/34
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் – கலி 32/17
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/9
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் – கலி 80/23
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் – கலி 107/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
உறையொடு வைகிய போது போல் ஒய்யென – கலி 121/9
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/11
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/6
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
போது புறங்கொடுத்த உண்கண் – அகம் 130/13
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது – அகம் 145/19
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ – அகம் 150/9
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு – அகம் 246/5
போது வந்தன்று தூதே நீயும் – அகம் 259/10
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/22
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
போது உறழ் கொண்ட உண்கண் – அகம் 354/13
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/20
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/2
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/13
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த – புறம் 272/2
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
போது அறியேன் பதி பழகவும் – புறம் 400/14
மேல்


போதும் (1)

போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/3
மேல்


போதே (1)

கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம் – நெடு 72
மேல்


போதொடு (5)

விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/14
ஆர்கலி வள_வயின் போதொடு பரப்ப – அகம் 273/3
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/24
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய – புறம் 215/2
மேல்


போதொடும் (1)

சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும்
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/102,103
மேல்


போந்தது (1)

போந்தது வையை புனல் – பரி 10/8
மேல்


போந்து (5)

ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 172,173
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/2
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும் – பதி 23/5
நெடு மால் கருங்கை நடு வழி போந்து
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/104,105
மேல்


போந்தை (13)

இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை – பொரு 143
புள் இரியும் புகர் போந்தை
பறழ் பன்றி பல் கோழி – பட் 74,75
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/2,3
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/9
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து – பதி 51/31
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/6,7
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/3,4
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து – புறம் 265/3
நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன – புறம் 338/4
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
மேல்


போந்தையின் (1)

மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10
மேல்


போந்தையும் (1)

வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும் – புறம் 338/6
மேல்


போந்தொடு (1)

போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/14
மேல்


போம் (2)

அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் – குறள் 66/17
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
மேல்


போய் (6)

காலை போய் மாலை வரவு – பரி 8/50
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் – பரி 24/18
ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 24/22
போய் இன்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
மேல்


போய (2)

காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
மேல்


போயின்று (1)

புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15
மேல்


போயின்று-கொல்லோ (2)

போயின்று-கொல்லோ நோய் தலைமணந்தே – நற் 56/10
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை – நற் 205/8
மேல்


போயினர் (2)

கவலை அரும் சுரம் போயினர்
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/4,5
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
மேல்


போயினாள் (1)

நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் – கலி 115/12
மேல்


போர் (191)

குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள் 76/15
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து – குறள் 77/14
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ – திரு 258
போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர்
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி – முல் 38,39
அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28
தென் பரதவர் போர் ஏறே – மது 144
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 151
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 207
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 63
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84
புலி பொறி போர் கதவின் – பட் 40
பொதி மூடை போர் ஏறி – பட் 137
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 234
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி – மலை 493
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர்
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி – நற் 52/8,9
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார் – நற் 125/11
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4
உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர்
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/7,8
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் – நற் 281/3
போர் உடை வருடையும் பாயா – நற் 359/8
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர்
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/4,5
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர்
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/5,6
குப்பை கோழி தனி போர் போல – குறு 305/6
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
போர் உடை வேந்தன் பாசறை – ஐங் 427/3
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற – ஐங் 459/4
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர்
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய – ஐங் 500/3,4
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர்
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் – பதி 11/14,15
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/5
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
போர் வல் யானை சேரலாத – பதி 15/23
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/17
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ – பதி 22/27
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ – பதி 32/1
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/9
போர் எதிர் வேந்தர் ஒரூஉப நின்னே – பதி 33/12
பேஎய் ஆடும் வெல் போர்
வீயா யாணர் நின்_வயினானே – பதி 35/9,10
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/7
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/14
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் – பதி 77/1
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர்
நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/15,16
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க – பதி 90/44
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்_கண் – பரி 6/29
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் – பரி 12/96
அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர்
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/59,60
கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து – பரி 14/17
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 17/49
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/41
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/8
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் – கலி 26/23
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு – கலி 86/10
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர்
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 89/12,13
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ – கலி 90/12
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/8
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34
மா கடல் கலக்கு_உற மா கொன்ற மடங்கா போர்
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/13,14
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/4
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/24
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/3
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் – அகம் 27/8
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/14
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/16
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/13
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர்
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/10,11
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/5
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/23
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை – அகம் 144/14
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் – அகம் 201/3
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி – அகம் 209/8
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் – அகம் 213/1
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய – அகம் 277/16
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/12
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் – அகம் 316/7
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து – அகம் 338/19
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 342/4
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர்
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் – அகம் 386/7,8
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர்
பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே – புறம் 31/5,6
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/9
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர்
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/5,6
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/6
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
விழவு மேம்பட்ட நல் போர்
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/5,6
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
புனை தினை அயிலும் நாட சின போர்
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/5,6
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர்
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/9,10
மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் – புறம் 158/7
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர்
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/9,10
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர்
திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே – புறம் 179/11,12
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர்
அடங்கா மன்னரை அடக்கும் – புறம் 200/15,16
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/12
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர்
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/1,2
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும் – புறம் 294/7
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் – புறம் 321/1
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை – புறம் 347/5
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் – புறம் 353/6
மேல்


போர்_கண் (1)

தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்_கண்
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி 6/29,30
மேல்


போர்_களத்தான் (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான்
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 28,29
மேல்


போர்_களத்தானே (1)

தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/6
மேல்


போர்_களத்து (2)

பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
மேல்


போர்_களம் (1)

போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
மேல்


போர்க்கு (1)

போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் – புறம் 97/1
மேல்


போர்க்குநர் (1)

மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
மேல்


போர்த்த (6)

என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு – குறள் 8/20
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 732,733
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 29
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/23
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/3,4
மேல்


போர்த்தனவே (1)

பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
மேல்


போர்த்து (4)

புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – குறள் 28/6
போர்த்து எறிந்த பறையால் புனல் செறுக்குநரும் – பதி 22/28
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
பன் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி – அகம் 398/13
மேல்


போர்ப்பது (1)

போர்ப்பது போலும் பசப்பு – கலி 33/15
மேல்


போர்ப்பித்திலதே (1)

தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே – புறம் 286/5
மேல்


போர்ப்பு (5)

போர்ப்பு_உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து – பதி 21/18
போர்ப்பு_உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
போர்ப்பு_உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
போர்ப்பு_உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
போர்ப்பு_உறு முரசும் கறங்க – புறம் 241/4
மேல்


போர்ப்பு_உறு (5)

போர்ப்பு_உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து – பதி 21/18
போர்ப்பு_உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
போர்ப்பு_உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
போர்ப்பு_உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
போர்ப்பு_உறு முரசும் கறங்க – புறம் 241/4
மேல்


போர்பு (7)

நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/13
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/8,9
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/15,16
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
மேல்


போர்முகத்து (1)

புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4
மேல்


போர்வில் (4)

கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – ஐங் 9/4
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 24/20
பொய்கை நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 209/1
மேல்


போர்வின் (2)

விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின்
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன – ஐங் 58/1,2
போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 153/4
மேல்


போர்வை (11)

பொல்லம் பொத்திய பொதி_உறு போர்வை
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 8,9
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு_உறு போர்வை
கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி – சிறு 256,257
உருக்கி அன்ன பொருத்து_உறு போர்வை
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் – பெரும் 9,10
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/4
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் – பரி 11/26
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின் – அகம் 136/23
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/20,21
வீங்கு விசி புது போர்வை
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/3,4
விசிப்பு_உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து – புறம் 399/24,25
மேல்


போர்வையின் (1)

சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின்
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/13,14
மேல்


போரா (1)

உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும் – புறம் 141/10
மேல்


போரால் (1)

போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய – பரி 5/56
மேல்


போராள (1)

அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/71
மேல்


போரான் (1)

ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21
மேல்


போரின் (2)

குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9
மேல்


போரினும் (1)

புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/8
மேல்


போருள் (1)

நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள்
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/8,9
மேல்


போரெழுந்து (1)

போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 1/26
மேல்


போரே (3)

மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே – புறம் 82/6
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/7
மேல்


போரொடு (2)

மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல் – புறம் 44/12
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
மேல்


போரோயே (2)

செரு மிகு தானை வெல் போரோயே
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/12,13
மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/8,9
மேல்


போல் (387)

ஏறு போல் பீடு நடை – குறள் 6/18
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு-பால் – குறள் 12/15
பிறவும் தம போல் செயின் – குறள் 12/20
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள் 13/11
பொறுத்தாரை பொன் போல் பொதிந்து – குறள் 16/10
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள் 19/19
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் – குறள் 24/9
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் – குறள் 26/5
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – குறள் 27/13
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – குறள் 28/11
தம் நோய் போல் போற்றா-கடை – குறள் 32/10
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – குறள் 34/7
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள் 40/9
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் – குறள் 58/7
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள் 71/11
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல்
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – குறள் 79/1,2
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – குறள் 83/11
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – குறள் 89/3
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – குறள் 89/4
செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே – குறள் 89/13
இழ-தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் – குறள் 94/19
இழிவு அறிந்து உண்பான்-கண் இன்பம் போல் நிற்கும் – குறள் 95/11
மதி-கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள் 96/14
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல்
கொல்ல பயன்படும் கீழ் – குறள் 108/15,16
உண்டார்-கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல்
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – குறள் 109/19,20
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – குறள் 110/11
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – குறள் 110/13
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் – குறள் 112/15
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல்
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள் 118/19,20
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள் 119/11
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல்
வன்கண்ணதோ நின் துணை – குறள் 123/3,4
தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் – குறள் 126/6
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் – குறள் 127/17
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – குறள் 128/5
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள் 128/7
எழுதும்-கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – குறள் 129/9
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல்
பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து – குறள் 129/13,14
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
உருகுபவை போல் என்பு குளிர் கொளீஇ – பொரு 78
சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு – பொரு 124
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல்
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் – பெரும் 235,236
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல்
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 328,329
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல்
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 378,379
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 29
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
மலை இமைப்பது போல் மின்னி – நற் 112/8
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை – நற் 138/1
கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர – நற் 161/2
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல்
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/5,6
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல்
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர் – நற் 315/10,11
காரி புக்க நேரார் புலம் போல்
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு – நற் 320/6,7
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல்
சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும் – நற் 345/6,7
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி – நற் 352/4
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் – நற் 390/9
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 105/1
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 133/1
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே – குறு 157/4
நம் போல் பசக்கும்_காலை தம் போல் – குறு 183/2
நம் போல் பசக்கும்_காலை தம் போல்
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/2,3
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல்
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ – குறு 259/6,7
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே – ஐங் 88/4
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/4
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/4
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/4
பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே – ஐங் 265/4
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன – ஐங் 419/3
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி – பதி 62/10
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல்
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 2/44,45
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ – பரி 6/3
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல்
யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல் – பரி 10/39,40
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல்
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு – பரி 11/31,32
நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே – பரி 11/104
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று – பரி 12/93
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல்
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/16,17
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/20
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல்
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/2,3
போர் ததும்பும் அரவம் போல்
கருவி ஆர்ப்ப கருவி நின்றன குன்றம் – பரி 18/44,45
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/99
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல்
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/54,55
இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/69
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/2
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு – பரி 22/27
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல்
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 33/1,2
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/21
ஆள்பவர் கலக்கு_உற அலைபெற்ற நாடு போல்
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/12,13
இவட்கே செய்வு_உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல்
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/7,8
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல்
இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே – கலி 7/11,12
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல்
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/15,16
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய் – கலி 10/1
சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி 10/2
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல்
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/3,4
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்_கால் – கலி 15/21
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/12
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப – கலி 17/20
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல்
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்_கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/16,17
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல்
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்_கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/20,21
பிரிந்த_கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல்
என ஆங்கு – கலி 25/24,25
ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் – கலி 26/1
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் – கலி 26/2
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த – கலி 27/2
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/5
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல்
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/2,3
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6
அல்லாந்தார் அலவு_உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல்
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/2,3
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல்
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/7,8
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள – கலி 30/1
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல்
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/1,2
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல்
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/4,5
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/7
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல்
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் – கலி 33/19,20
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல்
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/22,23
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல்
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/5,6
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/19
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/39
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ – கலி 39/41
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல்
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/2,3
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல்
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/11,12
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும் – கலி 46/26
ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1
வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல்
நல்லார்_கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/3,4
ஊழ்_உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 48/11
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் – கலி 48/15
கடு மா கடவு_உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் – கலி 52/5
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல்
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/1,2
நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே – கலி 57/22
எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – கலி 61/7
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
கள்வர் போல் நோக்கினும் நோக்கும் குறித்தது – கலி 61/26
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல்
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/5,6
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல்
எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் – கலி 70/20,21
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ – கலி 71/23
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல்
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 77/4,5
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/15
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல்
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/12,13
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல்
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/1,2
ஒன்றினேம் யாம் என்று உணர்ந்தாரை நுந்தை போல்
மென் தோள் நெகிழ விடல் – கலி 86/15,16
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல்
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் – கலி 86/19,20
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல்
நோய் கூர நோக்காய் விடல் – கலி 86/23,24
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர் பொதுக்கம் போல்
வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 88/10,11
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து – கலி 92/21
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல்
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு_உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/52,53
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல் – கலி 94/2
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல்
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/1,2
ஐயம் தீர்ந்து யார்_கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல்
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் – கலி 100/7,8
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல்
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/15,16
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல்
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் – கலி 103/13,14
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல்
வளையுபு மலிந்த கோடு அணி சேயும் – கலி 103/15,16
தார் போல் தழீஇயவன் – கலி 103/35
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் – கலி 103/39
மறு போல் பொருந்தியவன் – கலி 103/49
பால்நிறவண்ணன் போல் பழி தீர்ந்த வெள்ளையும் – கலி 104/8
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு – கலி 106/22
மாலை போல் தூங்கும் சினை – கலி 106/29
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/48
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல்
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/6,7
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் – கலி 110/10
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல்
வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை – கலி 112/12,13
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல்
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/3,4
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
வெருவு_உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/2
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/5
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப – கலி 120/6
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல்
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/11,12
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல்
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/14,15
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல்
காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ – கலி 120/17,18
உறையொடு வைகிய போது போல் ஒய்யென – கலி 121/9
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல்
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/4,5
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி – கலி 123/18
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல்
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/4,5
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர் – கலி 127/6
தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று – கலி 128/1
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்_கண் பெயர்ப்பான் போல்
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/2,3
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/6
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல்
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/4,5
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல்
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை – கலி 130/6,7
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல்
சிதைவு இன்றி சென்று_உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 132/5,6
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை – கலி 133/4
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல்
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் – கலி 134/3,4
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ – கலி 134/22
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/8
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் – கலி 142/65
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்_தலை – கலி 143/40
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல்
தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள் – கலி 144/6,7
துனையுநர் விழை_தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு – கலி 145/1
மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் – கலி 145/9
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல்
ஓடி சுழல்வது-மன் – கலி 146/40,41
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/19
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல்
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/2,3
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 148/6
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம் – அகம் 1/6
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா – அகம் 3/14
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம் – அகம் 72/1
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப – அகம் 108/5
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல்
காயா மென் சினை தோய நீடி – அகம் 108/13,14
பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் – அகம் 139/14
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல்
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – அகம் 146/8,9
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 150/8
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/4
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – அகம் 171/13
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல்
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/15,16
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல்
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/18,19
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல்
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/6,7
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் – அகம் 199/13
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல்
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் – அகம் 199/13,14
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல்
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/16,17
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல்
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி – அகம் 219/4,5
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல்
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/10,11
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல்
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி – அகம் 276/13,14
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல்
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/2,3
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
பழையன் ஓக்கிய வேல் போல்
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/12,13
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/15
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/11
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது – அகம் 356/10
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/4
நீ பிழைத்தாய் போல் நனி நாணினையே – புறம் 43/17
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த – புறம் 65/9
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த – புறம் 71/15
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/15
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல்
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/3,4
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் – புறம் 192/9
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் – புறம் 202/11
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே – புறம் 238/9
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/31
மேல்


போல்-மன் (1)

அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/3
மேல்


போல்க (2)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் – குறள் 70/1,2
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் – புறம் 198/17
மேல்


போல்வ (1)

போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
மேல்


போல்வது (2)

புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/6
மேல்


போல்வர் (5)

அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர்
மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் – குறள் 100/13,14
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன – குறள் 108/1
வாரார் போல்வர் நம் காதலர் – குறு 103/5
கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/6
காவலும் கடியுநர் போல்வர்
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 289/3,4
மேல்


போல்வல் (5)

வாழேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 103/6
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 108/5
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/23
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7
மேல்


போல்வனவும் (1)

இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும்
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை – பரி 23/57,58
மேல்


போல்வார் (1)

வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார்
தீண்ட பெறுபவோ மற்று – கலி 94/7,8
மேல்


போல (516)

என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – குறள் 8/13
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள் 16/1
ஆவது போல கெடும் – குறள் 29/6
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் – குறள் 29/15
வைத்தூறு போல கெடும் – குறள் 44/10
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு – குறள் 46/7
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல
இல்லாகி தோன்றா கெடும் – குறள் 48/17,18
வாள் ஆண்மை போல கெடும் – குறள் 62/8
தீ எச்சம் போல தெறும் – குறள் 68/8
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – குறள் 79/15
மனம் போல வேறுபடும் – குறள் 83/4
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது – குறள் 89/15
ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் – குறள் 98/7
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள் 103/13
பிறன் போல நோக்கப்படும் – குறள் 105/14
சிறக்கணித்தான் போல நகும் – குறள் 110/10
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் – குறள் 110/17
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – குறள் 112/13,14
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல
விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள் 116/17,18
ஊற்று நீர் போல மிகும் – குறள் 117/2
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல
இருதலையானும் இனிது – குறள் 120/11,12
ஏதிலர் போல வரும் – குறள் 123/8
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல
பொல்லம் பொத்திய பொதி_உறு போர்வை – பொரு 7,8
அரசவை இருந்த தோற்றம் போல
பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் – பொரு 55,56
கேளிர் போல கேள் கொளல் வேண்டி – பொரு 74
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 2,3
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 198,199
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 219,220
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு_உறு போர்வை – சிறு 255,256
பழு மரம் தேரும் பறவை போல
கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும் – பெரும் 20,21
வானம் ஊன்றிய மதலை போல
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 346,347
பழம் மீக்கூறும் பலாஅ போல
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 408,409
ஆரா செருவின் ஐவர் போல
அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 417,418
நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 3,4
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 361,362
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 379,380
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 425,426
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி – மது 495,496
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல
கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய – மது 576,577
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 643,644
நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 763,764
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல
இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 28,29
யாறு போல பரந்து ஒழுகி – பட் 45
நீறு ஆடிய களிறு போல
வேறுபட்ட வினை ஓவத்து – பட் 48,49
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ – பட் 68,69
நடுகல்லின் அரண் போல
நெடும் தூண்டிலில் காழ் சேர்த்திய – பட் 79,80
நிலவு அடைந்த இருள் போல
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் – பட் 82,83
தேர் பூண்ட மாஅ போல
வைகல்-தொறும் அசைவு இன்றி – பட் 123,124
மாரி பெய்யும் பருவம் போல
நீரின்_நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும் – பட் 128,129
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 139,140
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை – பட் 162,163
வெளில் இளக்கும் களிறு போல
தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 172,173
நெடு நுகத்து பகல் போல
நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர் – பட் 206,207
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 234
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை – மலை 100,101
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – மலை 165
கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ – மலை 166
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை – நற் 1/4,5
நீர் இன்று அமையா உலகம் போல
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/6,7
பெய்யாது வைகிய கோதை போல
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/1,2
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/2
அன்னை போல இனிய கூறியும் – நற் 28/3
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ – நற் 28/4
பலர் கொள் பலகை போல
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/9,10
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/10,11
ஓர் எயின் மன்னன் போல
அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/11,12
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/3,4
துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/4
பச்சூன் பெய்த பகழி போல
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/7,8
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/12,13
ஒன்று இல் காலை அன்றில் போல
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை – நற் 124/1,2
தோய் மடல் சில் நீர் போல
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/10,11
ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/10
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய – நற் 136/3,4
தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல
நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து – நற் 136/6,7
குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் – நற் 141/5
அறியேன் போல உயிரேன் – நற் 143/9
புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/6
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/4,5
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/6
சுடுவான் போல நோக்கும் – நற் 175/8
புன்னை விழுமம் போல
என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/8,9
வறும் தலை பெரும் களிறு போல
தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/9,10
வறு நீர் நெய்தல் போல
வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே – நற் 183/10,11
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/4
நீர் அலை தோற்றம் போல
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/8,9
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
எயில் ஊர் பல் தோல் போல
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/11,12
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/10,11
நகுவது போல மின்னி – நற் 214/11
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/1,2
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/2,3
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல
உலகம் உவப்ப ஓது அரும் – நற் 237/8,9
கையற துறப்போர் கழறுவ போல
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/7,8
இன மயில் மட கணம் போல
நினை மருள்வேனோ வாழியர் மழையே – நற் 248/8,9
பலவு உறு குன்றம் போல
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/8,9
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/5
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/4
தேய் புரி பழம் கயிறு போல
வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/10,11
பெருந்தகை மறவன் போல கொடும் கழி – நற் 287/4
பெரு மர ஒடியல் போல
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/8,9
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் – நற் 300/11
வள் உயிர் தண்ணுமை போல
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/10,11
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து – நற் 313/9
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/4
பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல
பின்னிலை முனியா நம்_வயின் – நற் 349/8,9
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள – நற் 353/2
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/6
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/2,3
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/9
காயாம் குன்றத்து கொன்றை போல
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/1,2
எறிவன போல வரூஉம் – நற் 375/8
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/3
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல
அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் – நற் 377/7,8
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை – நற் 381/4,5
தேர் வீசு இருக்கை போல
மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே – நற் 381/9,10
ஆடி பாவை போல
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/5,6
மாசு அற கழீஇய யானை போல
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் – குறு 13/1,2
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/3,4
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/3,4
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று – குறு 19/2
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல
குழைய கொடியோர் நாவே – குறு 24/4,5
தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/2,3
மகவு உடை மந்தி போல
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/6,7
செம் புல பெயல் நீர் போல
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/4,5
புலப்பில் போல புல்லென்று – குறு 41/5
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/2,3
வெண்ணெய் உணங்கல் போல
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/5,6
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/3,4
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல
நறிய நல்லோள் மேனி – குறு 62/3,4
ஒன்றுமொழி கோசர் போல
வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே – குறு 73/4,5
வேனில் ஆன் ஏறு போல
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/4,5
முனை ஆன் பெரு நிரை போல
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே – குறு 80/6,7
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை – குறு 81/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/7,8
ஓர் ஏர் உழவன் போல
பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/5,6
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/4,5
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல
தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/5,6
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல
இன் துயில் எடுப்புதி கனவே – குறு 147/3,4
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
நகுவை போல காட்டல் – குறு 162/5
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி – குறு 169/4,5
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/6,7
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/5
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல
ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு – குறு 203/4,5
உயர்திணை ஊமன் போல
துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே – குறு 224/5,6
வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் – குறு 225/4,5
ஏதிலாளர் சுடலை போல
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு – குறு 231/3,4
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி – குறு 257/2
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/2,3
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல
ஏமாந்தன்று இ உலகம் – குறு 273/6,7
ஆர் கழல்பு உகுவ போல
சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/7,8
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
வளர்பிறை போல வழிவழி பெருகி – குறு 289/1
கல் பொரு சிறு நுரை போல
மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/5,6
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல
வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை – குறு 292/5,6
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து – குறு 294/3
வாராது ஆயினும் வருவது போல
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/6,7
குப்பை கோழி தனி போர் போல
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது – குறு 305/6,7
இரும் கழி நெய்தல் போல
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே – குறு 336/5,6
இடி_கரை பெரு மரம் போல
தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/7,8
நிரை செலல் நுண் தோல் போல
பிரசம் தூங்கு மலை கிழவோற்கே – குறு 392/7,8
அருவ நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் – குறு 395/4,5
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – குறு 397/2,3
அன்னாய் என்னும் குழவி போல
இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும் – குறு 397/5,6
பாணன் போல பல பொய்த்தல்லே – ஐங் 47/5
தாமரை போல மலரும் ஊர – ஐங் 68/2
தைஇ தண் கயம் போல
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/4,5
நல்குவன் போல கூறி – ஐங் 167/3
உரவு கடல் ஒலி திரை போல
இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/3,4
வைகறை மலரும் நெய்தல் போல
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/3,4
பார்ப்பன குறு_மகள் போல தாமும் – ஐங் 202/2
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3
கொடிச்சி கூந்தல் போல தோகை – ஐங் 300/1
பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற – ஐங் 336/2
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/1,2
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு – ஐங் 365/3
மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/1,2
நரம்பு உளர் முரற்கை போல
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/3,4
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற கனை பெயல் – ஐங் 405/1,2
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல – ஐங் 413/2
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/2,3
பொய் வலாளர் போல
கைவல் பாண எம் மறவாதீமே – ஐங் 473/4,5
நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க – ஐங் 492/3
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/2,3
மனால கலவை போல அரண் கொன்று – பதி 11/10
கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/11,12
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று – பதி 21/34
வெறி_உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/11
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல
சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும் – பதி 55/15,16
அயிரை நெடு வரை போல
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே – பதி 70/26,27
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/23,24
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல
உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே – பதி 84/12,13
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் – பதி 88/38
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை – பதி 90/17,18
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/79,80
பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல இன்னும் – பரி 6/83
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/20,21
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி – பரி 10/25,26
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல
நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே – பரி 11/37,38
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல
நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையான் – பரி 13/8,9
சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – பரி 19/11,12
மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் – பரி 19/81
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/59
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/10,11
உடன்ற_கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
நீர் நீத்த மலர் போல நீ நீப்பின் வாழ்வாளோ – கலி 5/15
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் – கலி 12/1
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/1,2
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/12,13
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த_கால் – கலி 15/17
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல
நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/5,6
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை – கலி 23/17,18
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/8,9
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/6,7
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் – கலி 31/4
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி 32/9
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/13,14
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/3,4
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு – கலி 34/14
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/5,6
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 42/31
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை – கலி 43/16
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
கூறுவென் போல காட்டி – கலி 47/23
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/1,2
குழவி வளர்ப்பவர் போல பாராட்டி – கலி 50/22
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/4,5
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா_கால் – கலி 53/11
வலைவர் போல சோர் பதன் ஒற்றி – கலி 55/17
புலையர் போல புன்கண் நோக்கி – கலி 55/18
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – கலி 56/28
சொல்லுதல்_உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் – கலி 61/4,5
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை – கலி 71/6,7
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/4,5
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/4,5
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
போல வரும் என் உயிர் – கலி 81/10
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23
கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/26,27
கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை – கலி 82/6
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/33,34
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/62,63
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல
நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை – கலி 94/23,24
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண் – கலி 96/28
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/11,12
உருவ மாலை போல
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன – கலி 103/26,27
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
முலை இடை போல புகின் – கலி 103/73
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/16,17
வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் – கலி 105/9,10
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 105/13,14
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/1,2
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22
அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/4
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/11
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
பிரிவு இல்லாய் போல நீ தெய்வத்தின் தெளித்த_கால் – கலி 124/18
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல
புதுவது கவினினை என்றி ஆயின் – கலி 128/6,7
நோய் தெற உழப்பார்_கண் இமிழ்தியோ எம் போல
காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/10,11
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/14,15
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/18,19
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி – கலி 132/22,23
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/5,6
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப – கலி 134/8
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/6
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/14
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல
உக்குவிடும் என் உயிர் – கலி 138/16,17
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது – கலி 140/2
போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/25
மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் – கலி 142/63
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து – கலி 143/52
தென்னவன் தெளித்த தேஎம் போல
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/59,60
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
ஆர்வு_உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் – கலி 145/62
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 145/65
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது – கலி 146/12
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி – கலி 146/49
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/30,31
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/4,5
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/22,23
வினை வரு பருவரல் போல
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/15,16
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
மாய்த்த போல மழுகு நுனை தோற்றி – அகம் 5/12
அன்ன ஆக என்னுநள் போல
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/18,19
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும் – அகம் 11/13
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை – அகம் 22/15,16
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/8
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் – அகம் 29/7
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல
இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி – அகம் 30/8,9
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
ஆதிமந்தி போல பேது உற்று – அகம் 45/14
உடை மதில் ஓர் அரண் போல
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/18,19
செல்வு_உழி செல்வு_உழி மெய் நிழல் போல
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/15,16
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/6,7
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/10,11
பாடி சென்ற பரிசிலர் போல
உவ இனி வாழி தோழி அவரே – அகம் 65/6,7
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
பல் வீழ் ஆலம் போல
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/16,17
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
அம் தண் காவிரி போல
கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே – அகம் 76/12,13
திருந்து இலை எஃகம் போல
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/18,19
களிறு கவர் கம்பலை போல
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/17,18
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/12,13
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி – அகம் 111/4,5
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் – அகம் 112/18
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/1,2
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/2,3
பெரும் கடல் ஓதம் போல
ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே – அகம் 123/13,14
கடாஅம் மாறிய யானை போல
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ – அகம் 125/8,9
பீடு இல் மன்னர் போல
ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – அகம் 125/21,22
திதியனொடு பொருத அன்னி போல
விளிகுவை-கொல்லோ நீயே கிளி என – அகம் 126/16,17
கழுவுள் காமூர் போல
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/13,14
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் – அகம் 137/11,12
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/2
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/3
குறையோர் கொள்கலம் போல நன்றும் – அகம் 142/6
தண் கமழ் நீலம் போல
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே – அகம் 143/15,16
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் – அகம் 144/10,11
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/13,14
வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் – அகம் 147/9
நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் – அகம் 158/10
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் – அகம் 185/4,5
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் – அகம் 185/11
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/7,8
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 202/7
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல
தையல் நின்_வயின் பிரியலம் யாம் என – அகம் 205/2,3
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி – அகம் 208/19,20
பெரும் களிற்று எவ்வம் போல
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/15,16
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து – அகம் 220/14
ஆதிமந்தி போல
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/20,21
பெரும் குளம் காவலன் போல
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/13,14
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 258/7,8
வேய்ந்தன போல தோன்றி பல உடன் – அகம் 259/6
அன்னிமிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து – அகம் 262/12
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – அகம் 265/14,15
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு – அகம் 276/4,5
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் – அகம் 276/10,11
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய – அகம் 277/16
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து – அகம் 293/12
மலிதரு கம்பலை போல
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/13,14
வைகு நிலை மதியம் போல பையென – அகம் 299/11
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென – அகம் 300/11
சேணின் வருநர் போல பேணா – அகம் 300/13
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று – அகம் 311/1
அடு புகழ் எஃகம் போல
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/13,14
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/11,12
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/9,10
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/20,21
புகல் அரும் பொதியில் போல
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/14,15
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/2,3
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/16,17
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/11
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் – அகம் 336/18,19
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்_வயின் – அகம் 338/14,15
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/7,8
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
ஓர் எயில் மன்னன் போல
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/18,19
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/4
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/5
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/6
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
ஒன்னா தெவ்வர் மன் எயில் போல
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/16,17
கான் அமர் நன்னன் போல
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே – அகம் 392/27,28
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும் – புறம் 2/6,7
தாய் இல் தூவா குழவி போல
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/18,19
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் – புறம் 6/9
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல
அம்பு சென்று இறுத்த அறும் புண் யானை – புறம் 19/8,9
தேன் சிதைந்த வரை போல
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 22/5,6
சாறு கொண்ட களம் போல
வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற – புறம் 22/16,17
வளி புடைத்த கலம் போல
களிறு சென்று களன் அகற்றவும் – புறம் 26/2,3
மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே – புறம் 27/6
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/23
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/6
களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட – புறம் 30/9,10
அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/2,3
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/9,10
வான் துடைக்கும் வகைய போல
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/2,3
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப – புறம் 42/10,11
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல
புலவர் எல்லாம் நின் நோக்கினரே – புறம் 42/20,21
செம் புற்று ஈயல் போல
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/10,11
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/5,6
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/1,2
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/3,4
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் – புறம் 68/8,9
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை – புறம் 69/5,6
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/6,7
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/7,8
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/10
என்றூழ் வாடு வறல் போல நன்றும் – புறம் 75/9
பசித்து பணை முயலும் யானை போல
இரு தலை ஒசிய எற்றி – புறம் 80/7,8
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல
ஈன்ற வயிறோ இதுவே – புறம் 86/4,5
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை – புறம் 91/6,7
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன் – புறம் 94/2,3
துன் அரும் கடாஅம் போல
இன்னாய் பெரும நின் ஒன்னாதோர்க்கே – புறம் 94/4,5
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/4,5
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல
இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ – புறம் 100/7,8
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே – புறம் 101/7,8
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/3,4
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும் – புறம் 119/5,6
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
வரையா மரபின் மாரி போல
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் – புறம் 142/3,4
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/8
கழை வளர் இமயம் போல
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/33,34
பெரு மர கம்பம் போல
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே – புறம் 169/11,12
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல
காணாது கழிந்த வைகல் காணா – புறம் 176/10,11
யானை புக்க புலம் போல
தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/10,11
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல
ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன் – புறம் 193/2,3
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா – புறம் 198/1,2
கருவி வானம் போல
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே – புறம் 204/13,14
அருகில் கண்டும் அறியார் போல
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/3,4
மீளி முன்பின் ஆளி போல
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/8,9
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் – புறம் 209/10
அரும் கடி முனை அரண் போல
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/14,15
குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/4,5
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி – புறம் 226/3
ஈன்றோள் நீத்த குழவி போல
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/7,8
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/10
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு – புறம் 256/3
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல
தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல் – புறம் 259/5,6
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/23,24
கழி_கல_மகடூஉ போல
புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/18,19
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய – புறம் 266/9,10
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல
உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/6,7
குட பால் சில் உறை போல
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/5,6
கழி_கல_மகளிர் போல
வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/14,15
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப – புறம் 286/1,2
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/3,4
உறைப்பு_உழி ஓலை போல
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/7,8
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் – புறம் 292/5
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி – புறம் 302/1
நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ – புறம் 303/1
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன் – புறம் 315/4,5
கான்று படு கனை எரி போல
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்_காலே – புறம் 315/6,7
கல்லா இடையன் போல குறிப்பின் – புறம் 331/5
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9
போகு பலி வெண் சோறு போல
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்_காலே – புறம் 331/12,13
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/6,7
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல
பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ – புறம் 341/16,17
மரம் படு சிறு தீ போல
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/6,7
ஒளிறு மழை தவிர்க்கும் குன்றம் போல
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/2,3
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க – புறம் 368/9,10
பழு மரம் உள்ளிய பறவை போல
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/11,12
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப – புறம் 373/6
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/16,17
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
படு மாரி துளி போல
நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் – புறம் 386/2,3
ஆதனுங்கன் போல நீயும் – புறம் 389/13
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் – புறம் 398/10,11
மேல்


போலவும் (27)

முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும்
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – மது 768,769
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும்
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 769,770
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும்
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – பட் 95,96
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும்
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 96,97
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும்
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/17,18
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும்
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/18,19
சிறந்தது கல் அறை கடாம் கானலும் போலவும்
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் – பரி 15/11,12
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும்
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/12,13
நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும்
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி – கலி 128/11,12
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும்
முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என – கலி 128/13,14
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும்
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/15,16
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும்
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற – கலி 128/17,18
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும்
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே – கலி 128/19,20
பேதையை பெரிது என தெளிப்பான் போலவும்
ஆங்கு – கலி 128/21,22
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும்
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் – அகம் 362/12,13
இலங்கு வெள் அருவி போலவும்
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/14,15
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும்
மன்னிய பெரும நீ நில மிசையானே – புறம் 6/28,29
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும்
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் – புறம் 13/5,6
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும்
சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/6,7
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும்
நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/24,25
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும்
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் – புறம் 58/24,25
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும்
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/25,26
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும்
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/3,4
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும்
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/4,5
மேல்


போலா (2)

பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/2,3
இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் – நற் 346/7
மேல்


போலாது (3)

மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட_கால் போலாது
பிரியும்_கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் – கலி 8/12,13
போலாது என் மெய் கனலும் நோய் – கலி 146/45
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் – புறம் 332/1
மேல்


போலாதே (1)

முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10
மேல்


போலாம் (2)

கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் – நற் 392/9
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/11
மேல்


போலாய் (2)

அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய்
இன்னும் வருதி என அவர் தகவே – ஐங் 471/4,5
துறுகல் மறையினும் உய்குவை போலாய்
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி – புறம் 300/2,3
மேல்


போலாள் (2)

முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
மேல்


போலான் (3)

தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே – ஐங் 475/5
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/9
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
மேல்


போலினும் (2)

பருகுவார் போலினும் பண்பு இலார் கேண்மை – குறள் 82/1
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/6
மேல்


போலும் (86)

உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி – குறள் 34/17
விழிப்பது போலும் பிறப்பு – குறள் 34/18
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு – குறள் 56/3,4
நவில்-தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்-தொறும் – குறள் 79/5
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் – குறள் 100/13
கொன்றது போலும் நிரப்பு – குறள் 105/16
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் – குறள் 106/7
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – குறள் 123/15
குழல் போலும் கொல்லும் படை – குறள் 123/16
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனி வாரும் கண் – குறள் 124/3,4
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் – குறள் 124/5,6
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/1
போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/3
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/6
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும்
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/8,9
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த – நற் 339/5
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட – குறு 222/4
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – குறு 310/3
நன்றே போலும் என்று உரைத்தோனே – குறு 389/5
அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும்
கவரும் தோழி என் மாமை கவினே – ஐங் 286/4,5
சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய – ஐங் 290/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் – ஐங் 492/1
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 36/8
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 39/10
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும்
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/30,31
பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல் – பரி 12/35
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/7
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும்
நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல் – பரி 20/105,106
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா – பரி 21/28
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/64
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/14
போர்ப்பது போலும் பசப்பு – கலி 33/15
உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/17
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19
மிகுவது போலும் இ நோய் – கலி 33/21
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
உருகுவான் போலும் உடைந்து – கலி 60/11
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16
ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/25
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா – கலி 90/9
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் – கலி 92/10
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும்
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ – கலி 103/20,21
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/59
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 105/49
கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 105/56
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 121/6
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை – கலி 132/11
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல – கலி 143/34
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும்
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/14,15
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும்
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து – கலி 146/15,16
தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ – கலி 146/19
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/3
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/8
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/20
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி – அகம் 103/3
நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/13
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் – அகம் 193/5
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் – அகம் 269/7
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை – அகம் 324/1
வான் உறையும் மதி போலும்
மாலை வெண்குடை நீழலான் – புறம் 22/11,12
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
தன்னும் துரக்குவன் போலும் ஒன்னலர் – புறம் 274/4
நிறன் உற்ற அராஅ போலும்
வறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்ப – புறம் 382/14,15
மேல்


போலுமே (1)

வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள் – குறள் 111/9,10
மேல்


போலுமோ (1)

நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/23
மேல்


போவநர் (1)

பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர்
மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு – பரி 24/18,19
மேல்


போவார் (1)

போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு – பரி 34/4
மேல்


போவாள் (1)

ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/39
மேல்


போவாளை (1)

ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41
மேல்


போவோய் (1)

பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி – நற் 200/7
மேல்


போவோரும் (1)

பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
மேல்


போழ் (26)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை – பெரும் 287
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் – பதி 67/13
சினை போழ் பல்லவன் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/68
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/7
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/3
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/2
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் – அகம் 67/5
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 147/6
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை – அகம் 349/1
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ – புறம் 82/4
பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை – புறம் 240/7
மேல்


போழ்க (1)

ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/2
மேல்


போழ்கல்லா (1)

அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5
மேல்


போழ்தில் (2)

செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள் 57/17
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணும்-கால் – குறள் 93/19
மேல்


போழ்தின் (2)

அடக்கம் இல் போழ்தின்_கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே – அகம் 364/14
மேல்


போழ்தின்_கண் (1)

அடக்கம் இல் போழ்தின்_கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
மேல்


போழ்தினான் (2)

அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான்
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 94/5,6
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மேல்


போழ்து (10)

செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது – குறள் 42/3
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து
உள்ளியது எய்தல் எளிது-மன் மற்றும் தான் – குறள் 54/18,19
மாலை படர்தரும் போழ்து
பொருள் மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை – குறள் 123/18,19
போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் – கலி 117/13
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
மேல்


போழ்தே (4)

கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
மேல்


போழ்ந்த (8)

சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் – மது 58
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/20,21
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/4
மேல்


போழ்ந்தனவும் (1)

வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 88/11
மேல்


போழ்ந்திட்ட (1)

அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/4,5
மேல்


போழ்ந்து (15)

அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 384,385
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/2
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/16,17
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7
மேல்


போழ்பு (1)

பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் – மலை 114,115
மேல்


போழ்வில் (1)

முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில்
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே – மலை 198,199
மேல்


போழ (8)

போழ படாஅ முயக்கு – குறள் 111/16
முயக்கு-இடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற – குறள் 124/17
கொடும் புணரி விலங்கு போழ
கடும் காலொடு கரை சேர – மது 77,78
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/6,7
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/14,15
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/4,5
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/2,3
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/3,4
மேல்


போழில் (1)

போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
மேல்


போழும் (9)

மன்றம் போழும் புன்கண் மாலை – நற் 73/4
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/5
மன்றம் போழும் நாடன் தோழி – குறு 346/3
இருள் போழும் கொடி மின்னால் – பரி 18/25
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும்
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/17,18
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/2
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி – புறம் 375/5
மேல்


போழொடு (1)

உருப்பு_உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
மேல்


போற்ற (1)

வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/6,7
மேல்


போற்றல் (1)

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள் 70/5
மேல்


போற்றலுள் (1)

போற்றலுள் எல்லாம் தலை – குறள் 90/2
மேல்


போற்றலையே (2)

உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே – பதி 79/1
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/2
மேல்


போற்றா-கடை (1)

தம் நோய் போல் போற்றா-கடை
இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை – குறள் 32/10,11
மேல்


போற்றாதார்க்கு (1)

பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – குறள் 26/3
மேல்


போற்றாது (3)

போற்றாது புத்தேள் உலகு – குறள் 24/8
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது
நீடு குழி அகப்பட்ட – புறம் 17/14,15
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் – புறம் 73/5
மேல்


போற்றாமையே (1)

ஆற்றாமை நின் போற்றாமையே – புறம் 28/17
மேல்


போற்றாய் (4)

போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட – கலி 12/16
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே – அகம் 39/25
மேல்


போற்றார் (4)

போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/52
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும் – புறம் 2/7
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார்
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/17,18
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
மேல்


போற்றார்-கண் (1)

போற்றார்-கண் போற்றி செயின் – குறள் 50/6
மேல்


போற்றாரை (1)

பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் – கலி 133/14
மேல்


போற்றி (18)

போற்றி ஒழுகப்படும் – குறள் 16/8
போற்றி வழங்கும் நெறி – குறள் 48/14
போற்றார்-கண் போற்றி செயின் – குறள் 50/6
கருவியான் போற்றி செயின் – குறள் 54/14
புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது – குறள் 54/15
அற்றது போற்றி உணின் – குறள் 95/4
போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 60
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும் – மலை 473,474
செல விரைவு_உற்ற அரவம் போற்றி
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/1,2
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து – பரி 16/26
அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் – கலி 15/23
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/17
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் – அகம் 113/4,5
தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/4,5
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் – புறம் 337/13,14
மேல்


போற்றிய (2)

ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – பரி 13/18
போற்றிய நின் மெய் தொடுகு – கலி 95/24
மேல்


போற்றின் (1)

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள் 70/5
மேல்


போற்றினும் (1)

போற்றினும் பொத்துப்படும் – குறள் 47/16
மேல்


போற்று (3)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/31
மேல்


போற்று-மதி (1)

புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2
மேல்


போற்று-மின் (2)

போற்று-மின் மறவீர் சாற்றுதும் நும்மை – புறம் 104/1
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின்
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/6,7
மேல்


போற்றுதல் (1)

போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை – கலி 133/7
மேல்


போற்றுதி (1)

தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே – கலி 65/9
மேல்


போற்றுநர் (2)

போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/52
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே – பரி 4/55
மேல்


போற்றுபவர்க்கும் (1)

போற்றுபவர்க்கும் பொருள் – குறள் 75/2
மேல்


போற்றுபு (1)

ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 151
மேல்


போற்றுவார் (1)

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலுள் எல்லாம் தலை – குறள் 90/1,2
மேல்


போற்றேன் (1)

நறு நுதல் அரிவை போற்றேன்
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/10,11
மேல்


போறல் (1)

ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை – கலி 5/7
மேல்


போறி (8)

இவள் அணங்கு உற்றனை போறி
பிறர்க்கும் அனையையால் வாழி நீயே – ஐங் 58/3,4
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே – கலி 95/3
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
அறிகல்லாய் போறி காண் நீ – கலி 95/26
கண்ணோடினாய் போறி நீ – கலி 144/26
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் – அகம் 163/10
மேல்


போறிர் (2)

மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர்
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/11,12
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் – அகம் 29/12
மேல்


போன்ம் (25)

வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
திசை அறி நீகானும் போன்ம்
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/55,56
நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம்
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ – பரி 10/62,63
கரப்பார் களி மதரும் போன்ம்
கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும் – பரி 10/68,69
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/98
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/98
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம்
பின்னும் மலர் கண் புனல் – பரி 10/98,99
பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் மணிமாடத்து – பரி 10/123
கரையே கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என – பரி 16/1
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம்
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/63,64
வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம்
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/20,21
குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம்
செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை – கலி 101/26,27
தோளின் திருகுவான் போன்ம்
என ஆங்கு – கலி 101/32,33
முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம்
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/31,32
நீல்நிறவண்ணனும் போன்ம்
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/38,39
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம்
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/44,45
மீளி மறவனும் போன்ம்
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/50,51
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம்
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/38,39
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம்
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி – கலி 105/42,43
போதரும் பால் மதியும் போன்ம்
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு_உற்று மாறா – கலி 105/46,47
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/17
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து – அகம் 253/8
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/6
மேல்


போன்மே (1)

தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
மேல்


போன்ற (1)

தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/3
மேல்


போன்றது (1)

இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82
மேல்


போன்றதை (1)

உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை
என ஆங்கு – கலி 76/17,18
மேல்


போன்றவ்வே (1)

தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
மேல்


போன்றன (10)

பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே – நற் 379/9
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/10,11
புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை – பரி 18/37
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன
தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன – புறம் 4/2,3
கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/4,5
நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/6,7
எருத்து வவ்விய புலி போன்றன
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் – புறம் 4/9,10
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/12,13
மேல்


போன்றனம் (1)

ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம்
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு – அகம் 339/10,11
மேல்


போன்றனவே (4)

மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/4,5
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய – பரி 14/6,7
நீடன் மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன – பரி 14/9,10
மேல்


போன்றனை (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை
எவன்-கொல் என்று நினைக்கலும் நினைத்திலை – நற் 297/4,5
மேல்


போன்றாள் (3)

பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள்
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை – கலி 132/10,11
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு_உறா மணி போன்றாள்
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/14,15
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள்
மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை – கலி 132/18,19
மேல்


போன்றிசினே (2)

கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே – நற் 240/10
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/1,2
மேல்


போன்று (6)

அழுக்காறு உடையான்-கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – குறள் 14/9
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் – குறள் 83/3
உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு – குறள் 110/14
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – குறள் 117/19
நினைப்பவர் போன்று நினையார்-கொல் தும்மல் – குறள் 121/5
சினைப்பது போன்று கெடும் – குறள் 121/6
மேல்


போன்றே (5)

பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த_கால் போன்றே – கலி 43/31
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24
மேல்


போன (1)

போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
மேல்