பெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்கும் 1
பெட்குவம் 1
பெட்டக்கது 1
பெட்டவை 1
பெட்டா 2
பெட்டார் 1
பெட்டு 8
பெட்ப 3
பெட்பவே 1
பெட்பு 2
பெட்பு_உறும் 1
பெடை 19
பெடைக்கு 1
பெடையின் 1
பெடையொடு 9
பெடையோடு 4
பெண் 28
பெண்_பால் 3
பெண்கோள் 1
பெண்டிர் 54
பெண்டிர்க்கு 2
பெண்டிர்க்கும் 1
பெண்டிரின் 2
பெண்டிரும் 8
பெண்டிருள் 2
பெண்டிரேம் 2
பெண்டிரை 1
பெண்டிரொடு 3
பெண்டிரோடு 1
பெண்டின் 8
பெண்டினை 1
பெண்டு 9
பெண்டே 7
பெண்ணின் 2
பெண்ணினான் 1
பெண்ணே 1
பெண்ணை 41
பெண்மை 8
பெண்மையும் 2
பெதும்பை 2
பெய் 27
பெய்_காலை 1
பெய்க 1
பெய்த 34
பெய்தந்த 1
பெய்தந்தற்றே 1
பெய்தல் 1
பெய்தவும் 1
பெய்தற்கு 1
பெய்தன்றே 1
பெய்தார் 1
பெய்தாள் 1
பெய்து 36
பெய்தோரே 1
பெய்ம் 7
பெய்ம்-மார் 5
பெய்ம்-மின் 1
பெய்ய 3
பெய்யவும் 1
பெய்யா 2
பெய்யாது 4
பெய்யினும் 1
பெய்யும் 6
பெய்யுமால் 1
பெய்வு 1
பெய 4
பெயர் 85
பெயர்-கொலோ 1
பெயர்-தொறும் 1
பெயர்க்குந்து 1
பெயர்க்கும் 9
பெயர்க்குவென் 1
பெயர்க்குவை 1
பெயர்க 2
பெயர்குநர் 1
பெயர்குவம் 1
பெயர்குவை 3
பெயர்கோ 1
பெயர்த்த 4
பெயர்த்தது 1
பெயர்த்தந்து 1
பெயர்த்தரல் 1
பெயர்த்தல் 3
பெயர்த்தலின் 1
பெயர்த்தலோ 1
பெயர்த்தனென் 2
பெயர்த்து 23
பெயர்த்தும் 4
பெயர்தந்து 4
பெயர்தந்தேனே 3
பெயர்தர 6
பெயர்தருவாய் 1
பெயர்தல் 7
பெயர்தலின் 2
பெயர்தலோ 1
பெயர்தி 2
பெயர்ந்த 10
பெயர்ந்த_காலை 1
பெயர்ந்தது 2
பெயர்ந்தனன் 8
பெயர்ந்தாள் 1
பெயர்ந்தான் 1
பெயர்ந்து 30
பெயர்ந்தே 1
பெயர்ந்தோளே 1
பெயர்ந்தோன் 1
பெயர்ந்தோனே 1
பெயர்ப்ப 4
பெயர்ப்பது 1
பெயர்ப்பவள் 1
பெயர்ப்பவை 1
பெயர்ப்பான் 2
பெயர்ப்பின் 1
பெயர்ப்பு 1
பெயர்பவை 1
பெயர்பு 8
பெயர்வர்-கொல் 1
பெயர்வனர் 1
பெயர்வனள் 1
பெயர்வானை 1
பெயர்வு 2
பெயர்வு_உழி 2
பெயர்வுக்கு 1
பெயர்வேன் 1
பெயர்வோள் 3
பெயர 16
பெயரல் 1
பெயரல 1
பெயரலன்-கொல்லோ 1
பெயரன் 2
பெயரனை 1
பெயரா 8
பெயராது 3
பெயரார் 1
பெயரால் 1
பெயரிய 16
பெயரிய_காலை 1
பெயரின் 4
பெயரினும் 3
பெயரும் 43
பெயரும்-மன் 1
பெயரும்_கால் 1
பெயரும்_காலை 1
பெயரே 3
பெயரொடு 2
பெயரோய் 1
பெயல் 148
பெயல 1
பெயலான் 1
பெயலும் 2
பெயலே 1
பெயலொடு 2
பெயற்கு 9
பெயின் 2
பெயினே 1
பெரிதால் 3
பெரிது 102
பெரிதும் 9
பெரிதே 45
பெரிய 28
பெரியது 3
பெரியதோர் 1
பெரியம் 1
பெரியர் 4
பெரியரும் 2
பெரியவர் 1
பெரியவும் 3
பெரியள் 1
பெரியன் 3
பெரியார் 4
பெரியார்க்கு 1
பெரியாரால் 1
பெரியாரை 3
பெரியை 1
பெரியோர் 17
பெரியோர்க்கு 1
பெரியோரை 1
பெரு 265
பெரு_நீர் 15
பெரு_மகன் 1
பெரு_வாய்_மலரொடு 1
பெருக்கத்தின் 2
பெருக்கத்து 2
பெருக்கம் 2
பெருக்கமும் 2
பெருக்கற்கு 1
பெருக்கி 2
பெருக்கு 3
பெருக 6
பெருகல் 1
பெருகலின் 1
பெருகி 6
பெருகிய 5
பெருகின 1
பெருகும் 6
பெருங்கல் 2
பெருஞ்செயாளனை 1
பெருத்த 5
பெருந்தகாய் 1
பெருந்தகை 15
பெருந்தகைக்கு 2
பெருந்தகைமை 2
பெருந்தகையான்-கண் 1
பெருந்தகையோடு 1
பெருந்துறை 3
பெருநாள் 3
பெருப்ப 1
பெரும் 752
பெரும்_தோட்கு 1
பெரும்பாண் 2
பெரும்பிறிதாக 1
பெரும்பிறிது 8
பெரும 101
பெருமகன் 21
பெருமான் 4
பெருமித 2
பெருமிதத்தையே 1
பெருமிதம் 2
பெருமை 18
பெருமைக்கும் 1
பெருமைத்து 1
பெருமையளே 1
பெருமையின் 10
பெருமையும் 2
பெருமையோரும் 1
பெருமொழி 1
பெருவிறல் 2
பெற்ற 40
பெற்ற-கால் 1
பெற்றத்தார் 1
பெற்றத்தால் 1
பெற்றது 3
பெற்றதை 1
பெற்றம் 1
பெற்றமை 1
பெற்றவன் 1
பெற்றவை 2
பெற்றன 1
பெற்றனர் 3
பெற்றனரால் 1
பெற்றனள் 1
பெற்றனை 1
பெற்றாய் 2
பெற்றாயோ 3
பெற்றார் 4
பெற்றாரும் 1
பெற்றாரே 1
பெற்றால் 1
பெற்றாள் 4
பெற்றான் 3
பெற்றானை 1
பெற்றி 1
பெற்றிகுமே 1
பெற்றிசினே 2
பெற்றிசினோர்க்கே 1
பெற்றியார் 1
பெற்று 15
பெற்றும் 1
பெற்றே 1
பெற்றேம் 4
பெற்றோர் 1
பெற்றோள் 1
பெற்றோளே 1
பெற்றோறே 1
பெற்றோன் 1
பெற 45
பெறல் 46
பெறலொடு 1
பெறவே 6
பெறற்கு 4
பெறா 1
பெறாதது 1
பெறாது 6
பெறாமையின் 1
பெறான் 1
பெறாஅ 12
பெறாஅதீரும் 1
பெறாஅது 13
பெறாஅமல் 1
பெறாஅமை 1
பெறாஅமையின் 2
பெறாஅய் 2
பெறாஅர் 1
பெறாஅராகி 1
பெறாஅவிடின் 1
பெறாஅன் 7
பெறின் 34
பெறினும் 22
பெறினே 20
பெறீஇ 1
பெறீஇய 1
பெறீஇயர் 6
பெறீஇயரோ 2
பெறு 58
பெறுக 16
பெறுகல்லாது 1
பெறுகற்பின் 3
பெறுகுநள் 1
பெறுகுவம்-கொல்லோ 1
பெறுகுவர்-மன்னே 1
பெறுகுவள்-மன்னோ 1
பெறுகுவன் 3
பெறுகுவிர் 19
பெறுகுவை 6
பெறுதல் 3
பெறுதலும் 2
பெறுதற்கு 1
பெறுதி 1
பெறுதியோ 1
பெறுதுமோ 1
பெறுந 3
பெறுநர் 2
பெறுப-கொல் 1
பெறுபவோ 2
பெறும் 12
பெறுமவற்றுள் 1
பெறுமே 1
பெறுவது 3
பெறுவர் 1
பெறுவான் 1
பெறுவை 1
பெறூஉ 1
பெறூஉம் 24
பெறேன் 1
பெறேஎம் 1
பெறேஎன் 2

பெட்கும் (1)

பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என – அகம் 86/14
மேல்


பெட்குவம் (1)

எம் வரை அளவையின் பெட்குவம்
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே – அகம் 200/13,14
மேல்


பெட்டக்கது (1)

பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – குறள் 74/3
மேல்


பெட்டவை (1)

பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என – பொரு 126
மேல்


பெட்டா (2)

ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய – பொரு 73
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே – புறம் 399/29
மேல்


பெட்டார் (1)

பேணாது பெட்டார் உளர்-மன்னோ மற்று அவர் – குறள் 118/15
மேல்


பெட்டு (8)

பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து – குறள் 15/1
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – குறள் 91/16
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – குறள் 130/6
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டு ஆங்கு உண்க என – பொரு 156
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய – மலை 98
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி – புறம் 113/3
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் – புறம் 238/4
மேல்


பெட்ப (3)

பேணியார் பெட்ப செயின் – குறள் 126/14
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள் 128/11
பேணாய் நீ பெட்ப செயல் – கலி 91/24
மேல்


பெட்பவே (1)

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை – குறள் 129/5
மேல்


பெட்பு (2)

சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு_உறும் – பரி 15/8
பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே – புறம் 205/2
மேல்


பெட்பு_உறும் (1)

சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு_உறும்
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/8,9
மேல்


பெடை (19)

கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும் – நற் 314/11
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் – குறு 79/4
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும் – ஐங் 60/1
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/2
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் – பதி 36/9
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/3,4
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 117/7
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/10,11
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/6
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் – புறம் 370/8
மேல்


பெடைக்கு (1)

தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/4
மேல்


பெடையின் (1)

அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி – அகம் 279/15
மேல்


பெடையொடு (9)

இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது – நெடு 46
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/2,3
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு – குறு 285/5
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/6,7
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் – அகம் 63/8
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/10,11
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி – அகம் 271/2
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும் – அகம் 307/14
புன் புற பெடையொடு வதியும் – புறம் 318/8
மேல்


பெடையோடு (4)

மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 56
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/3,4
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/3
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் – கலி 114/13
மேல்


பெண் (28)

சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண்
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – குறள் 6/12,13
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – குறள் 41/4
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – குறள் 91/3
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – குறள் 91/13
பெண் ஏவல் செய்வார்-கண் இல் – குறள் 91/18
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – குறள் 91/20
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள் 109/6
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள் 109/7
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – குறள் 128/4
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – குறள் 132/1
பெண் மகிழ்வு_உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 555
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல – குறு 292/5
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/4
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும் – ஐங் 264/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – பரி 8/58
கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண்
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை – பரி 11/100,101
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை – கலி 108/37
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/2
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று_உற்று என – புறம் 82/1
மேல்


பெண்_பால் (3)

மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/4
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும் – ஐங் 264/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
மேல்


பெண்கோள் (1)

பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி – அகம் 112/17
மேல்


பெண்டிர் (54)

பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள் 6/15
பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – குறள் 92/5
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – பெரும் 251
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 11
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – மது 166
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர்
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 409,410
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் – மது 465
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி – நற் 36/6
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர்
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/11,12
வெம் வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற – நற் 133/6
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர்
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/7,8
மறுகில் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – நற் 149/3
சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய – நற் 171/4
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/7
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த – நற் 353/1
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி – குறு 373/3
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர்
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/3,4
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர்
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே – ஐங் 32/3,4
பெண்டிர் ஊர் இறைகொண்டனன் என்ப – ஐங் 40/3
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர்
பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே – ஐங் 70/4,5
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர்
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/48,49
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ – கலி 61/19
எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர்
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய் – கலி 70/21,22
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர்
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை – கலி 84/17,18
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு – கலி 90/3
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர் – கலி 92/55
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ கூறு – கலி 94/16
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் – கலி 97/28
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/59
தூங்கும் குரவையுள் நின் பெண்டிர் கேளாமை – கலி 108/61
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர்
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் – கலி 109/22,23
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல் கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
வெவ் வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் – அகம் 50/3
சேரி அம் பெண்டிர் கௌவையும் ஒழிகம் – அகம் 65/4
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/6
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில் – அகம் 76/6
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர்
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/9,10
நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ – அகம் 95/12
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/9
சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக – அகம் 115/4
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – அகம் 129/10
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட – அகம் 157/1
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர்
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/3,4
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி – அகம் 250/12
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர்
திரி வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை – அகம் 283/5,6
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/4
மேல்


பெண்டிர்க்கு (2)

மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவும்-மார் பெரிதே – ஐங் 382/5
மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக – அகம் 98/22
மேல்


பெண்டிர்க்கும் (1)

தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13
மேல்


பெண்டிரின் (2)

கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/15
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற – புறம் 365/8
மேல்


பெண்டிரும் (8)

இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் – குறள் 92/19
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் – ஐங் 271/3
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும்
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/25,26
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி – புறம் 9/2
உடன் வீழ்ந்தன்றால் அமரே பெண்டிரும்
பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார் – புறம் 62/13,14
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
மேல்


பெண்டிருள் (2)

ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள்
யார் இல் தவிர்ந்தனை கூறு – கலி 84/8,9
மேல்


பெண்டிரேம் (2)

பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/10
மேல்


பெண்டிரை (1)

புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
மேல்


பெண்டிரொடு (3)

நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென – மலை 320,321
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ – அகம் 118/3
மேல்


பெண்டிரோடு (1)

பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன் – ஐங் 33/3
மேல்


பெண்டின் (8)

நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின்
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/35,36
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 369/23
பருத்தி_பெண்டின் பனுவல் அன்ன – புறம் 125/1
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
பருத்தி_பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 326/5
மேல்


பெண்டினை (1)

தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
மேல்


பெண்டு (9)

பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/11
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை – ஐங் 113/3
நன் மலை நாடன் பெண்டு என படுத்தே – ஐங் 276/6
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே – ஐங் 283/5
பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின் – கலி 77/11
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை – அகம் 106/5
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே – அகம் 203/18
மேல்


பெண்டே (7)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி – நற் 310/5,6
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
பேணாளோ நின் பெண்டே
யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/3,4
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த – ஐங் 69/1,2
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/3,4
சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே – புறம் 270/6
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
மேல்


பெண்ணின் (2)

பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – குறள் 6/7
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள் 114/14
மேல்


பெண்ணினான் (1)

பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – குறள் 128/19
மேல்


பெண்ணே (1)

பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள் 91/14
மேல்


பெண்ணை (41)

தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 207
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் – சிறு 27
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் – பெரும் 360
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
இன மாவின் இணர் பெண்ணை
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி – பட் 18,19
பிணர் பெண்ணை பிழி மாந்தியும் – பட் 89
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண் – நற் 38/9
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/1,2
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/1,2
பரியரை பெண்ணை அன்றில் குரலே – நற் 218/11
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை – நற் 303/4
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல் – நற் 323/1,2
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை
வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த – நற் 354/2,3
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/3
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் – குறு 182/1
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் – குறு 293/3
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/1,2
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த – குறு 374/6
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் – கலி 129/12
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் – அகம் 35/16
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/15,16
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் – அகம் 50/11
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய் – அகம் 305/12
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை
கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க – அகம் 310/12,13
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் – புறம் 61/11
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
மேல்


பெண்மை (8)

பெண்மை நயவாதவன் – குறள் 15/14
பெண்மை நயவாமை நன்று – குறள் 15/20
பெண்மை உடைக்கும் படை – குறள் 126/16
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – குறள் 128/19
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி – நற் 94/3
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/14
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை – பரி 20/50
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய – புறம் 337/8
மேல்


பெண்மையும் (2)

பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன் – கலி 47/21
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
மேல்


பெதும்பை (2)

ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ – நற் 339/8
பெதும்பை பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என – அகம் 7/7
மேல்


பெய் (27)

பெய் என பெய்யும் மழை – குறள் 6/10
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள் 48/9
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 523
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/3
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் – நற் 250/2
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர – நற் 264/5
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5
நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு – குறு 106/5
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன – குறு 233/3
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை – குறு 372/5
பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது – ஐங் 457/1
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்_காலை – கலி 106/13
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் – கலி 107/14
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/19
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/5
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி – அகம் 219/5
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் – அகம் 237/13
பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப பெயர்வனள் வைகலும் – அகம் 383/12
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/10
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் – புறம் 172/6
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் – புறம் 246/9
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
மேல்


பெய்_காலை (1)

மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்_காலை
கொண்டல் நிரை ஒத்தன – கலி 106/13,14
மேல்


பெய்க (1)

பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே – குறு 270/4
மேல்


பெய்த (34)

புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 218
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் – மது 397
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 39,40
நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் – நற் 74/3
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/6,7
மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன – குறு 193/1
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை – குறு 323/4
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு – குறு 361/3
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல – குறு 397/2
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/5
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/3
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி 144/60
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/2,3
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/11
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/15,16
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப – புறம் 362/12
வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/11
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன – புறம் 393/12,13
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/9
மேல்


பெய்தந்த (1)

குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த
நறு நெய்ய சோறு என்கோ – புறம் 396/17,18
மேல்


பெய்தந்தற்றே (1)

என்னுள் பெய்தந்தற்றே சேண் இடை – அகம் 42/12
மேல்


பெய்தல் (1)

இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/15
மேல்


பெய்தவும் (1)

பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும் – புறம் 381/2
மேல்


பெய்தற்கு (1)

பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால் – புறம் 319/7
மேல்


பெய்தன்றே (1)

சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/2,3
மேல்


பெய்தார் (1)

பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ – கலி 107/4
மேல்


பெய்தாள் (1)

அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு – குறள் 112/9
மேல்


பெய்து (36)

கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – குறள் 66/20
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 226,227
நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று – பெரும் 96,97
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 316
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் – நற் 66/1
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/3
பெய்து போகு எழிலி வைகு மலை சேர – நற் 396/1
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/4
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி – பதி 55/14
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி – பதி 84/21
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து
அரிமாவும் பரி_மாவும் களிறும் கராமும் – கலி 103/17,18
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் – கலி 115/6
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/19
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து
அளவு_உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/19,20
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/4,5
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/8
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ – அகம் 125/9
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர – அகம் 196/6,7
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – அகம் 217/1
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு_உறுத்த – அகம் 224/12
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 321/15
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை – அகம் 374/10
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து
புனை விளை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் – புறம் 29/2,3
வெள் என் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட – புறம் 246/7
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் – புறம் 333/12,13
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/12
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் – புறம் 381/10
உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும் – புறம் 384/20
மேல்


பெய்தோரே (1)

உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
மேல்


பெய்ம் (7)

கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி – ஐங் 248/1
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய – ஐங் 462/1
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/6
மேல்


பெய்ம்-மார் (5)

பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார்
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 54,55
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார்
நின்று கொய மலரும் நாடனொடு – குறு 208/3,4
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/6
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார்
பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க – அகம் 300/2,3
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார்
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/2,3
மேல்


பெய்ம்-மின் (1)

புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின்
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று – புறம் 262/3,4
மேல்


பெய்ய (3)

இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி – நற் 7/6
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய – பரி 9/34
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு – கலி 82/1
மேல்


பெய்யவும் (1)

மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும்
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் – பரி 20/21,22
மேல்


பெய்யா (2)

பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் – நற் 371/5
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே – குறு 9/3
மேல்


பெய்யாது (4)

பெய்யாது வைகிய கோதை போல – நற் 11/1
கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும் – நற் 365/6
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி – புறம் 105/4
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி – புறம் 266/1
மேல்


பெய்யினும் (1)

பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி – புறம் 105/4
மேல்


பெய்யும் (6)

பெய் என பெய்யும் மழை – குறள் 6/10
மாரி பெய்யும் பருவம் போல – பட் 128
இன்னும் பெய்யும் முழங்கி – குறு 216/6
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும்
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/2,3
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது – பரி 20/107
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/7
மேல்


பெய்யுமால் (1)

வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/4
மேல்


பெய்வு (1)

பொய்யா எழிலி பெய்வு இடம் நோக்கி – புறம் 173/5
மேல்


பெய (4)

பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள் 58/19
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே – புறம் 277/6
மேல்


பெயர் (85)

அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 269
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் – திரு 274
நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் – பொரு 37
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் – பொரு 53
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 258
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு – மது 101
பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று – மது 350
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் – மது 618
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக – மது 772
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் – நெடு 5
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து – நெடு 78
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் – பட் 217
பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து – பட் 289
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 392
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 394
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின் – நற் 39/10
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது – நற் 178/4
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை – குறு 83/2
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் – குறு 340/5
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/3
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று – பதி 21/1
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி – பதி 21/7
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ – பதி 48/12
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 51/32
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/4
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய – பதி 90/23
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/9
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/50
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து – பரி 14/27
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – பரி 14/28
இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே – பரி 15/35
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே – பரி 15/66
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே – கலி 17/21
வயக்கு_உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற – கலி 75/24
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் – அகம் 98/18
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 113/25
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர்
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/12,13
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர்
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/11,12
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/12
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் – அகம் 227/17
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/8
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ – அகம் 306/1
பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன் – அகம் 315/7
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/7
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி – புறம் 3/13
மாற்றார் என்னும் பெயர் பெற்று – புறம் 26/17
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
சேறும் வாழியோ பெரும் பெயர் பறம்பே – புறம் 113/7
என கருதி பெயர் ஏத்தி – புறம் 136/16
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி – புறம் 150/25
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் – புறம் 152/22
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/18
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/5
தன் பெயர் கிளக்கும்_காலை என் பெயர் – புறம் 216/8
தன் பெயர் கிளக்கும்_காலை என் பெயர்
பேதை சோழன் என்னும் சிறந்த – புறம் 216/8,9
பெயர் படை புறங்கண்டனன் – புறம் 239/12
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே – புறம் 284/8
வாழ்க என பெயர் பெற்றோர் – புறம் 377/9
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர்
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி – புறம் 388/3,4
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும – புறம் 395/21
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் – புறம் 398/11
மேல்


பெயர்-கொலோ (1)

அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/4
மேல்


பெயர்-தொறும் (1)

ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும்
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் – கலி 80/22,23
மேல்


பெயர்க்குந்து (1)

நீர்க்கோழி கூய் பெயர்க்குந்து
வேய் அன்ன மென் தோளால் – புறம் 395/11,12
மேல்


பெயர்க்கும் (9)

கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே – மது 260
கானவர் பெயர்க்கும் சிறுகுடியானே – நற் 82/11
வினை வயின் பெயர்க்கும் தானை – அகம் 84/16
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும்
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என – அகம் 174/2,3
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும்
வெரு வரு கானம் நம்மொடு – அகம் 297/17,18
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
கரந்தை அம் செறுவின் பெயர்க்கும்
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே – புறம் 340/8,9
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும்
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/3,4
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் – புறம் 388/10
மேல்


பெயர்க்குவென் (1)

அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென்
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே – நற் 362/9,10
மேல்


பெயர்க்குவை (1)

செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை
பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி – மது 132,133
மேல்


பெயர்க (2)

யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன் – அகம் 110/23
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/9
மேல்


பெயர்குநர் (1)

வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள – புறம் 124/3
மேல்


பெயர்குவம் (1)

களிறு முகந்து பெயர்குவம் எனினே – புறம் 368/1
மேல்


பெயர்குவை (3)

சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் – பரி 5/18,19
பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/15,16
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7
மேல்


பெயர்கோ (1)

வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந – புறம் 209/12
மேல்


பெயர்த்த (4)

நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – அகம் 144/16
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து – அகம் 157/11
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/9,10
மேல்


பெயர்த்தது (1)

தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
மேல்


பெயர்த்தந்து (1)

நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து – பரி 10/50,51
மேல்


பெயர்த்தரல் (1)

பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/11
மேல்


பெயர்த்தல் (3)

மறுமொழி பெயர்த்தல் ஆற்றாள் நறு மலர் – நற் 106/6
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
வாரணவாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதில – கலி 60/13
மேல்


பெயர்த்தலின் (1)

தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
மேல்


பெயர்த்தலோ (1)

பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/11
மேல்


பெயர்த்தனென் (2)

பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் – குறு 84/1
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/13
மேல்


பெயர்த்து (23)

இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து
தீ பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய் பால – குறள் 21/10,11
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்-கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – குறள் 35/8,9
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் – பெரும் 386
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 560,561
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் – மலை 451
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/5
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
நாரை நிரை பெயர்த்து அயிரை ஆரும் – குறு 166/2
மண்_உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு – பதி 65/15
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் – பரி 18/10
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/5
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/51
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்_வயின் – அகம் 32/14
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி – அகம் 37/5
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி – புறம் 359/6
மேல்


பெயர்த்தும் (4)

இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும்
என் ஆகுவர்-கொல் பிரிந்திசினோரே – குறு 94/4,5
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும் – குறு 309/5
அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும்
அறியாமையின் செறியேன் யானே – அகம் 315/5,6
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/9
மேல்


பெயர்தந்து (4)

பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு – குறு 340/6
இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் – அகம் 75/15
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/5,6
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து
கல்லா இளையர் நீங்க நீங்கான் – புறம் 263/5,6
மேல்


பெயர்தந்தேனே (3)

பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே – ஐங் 118/4
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறி – ஐங் 355/3
மகன்_வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
மேல்


பெயர்தர (6)

பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு – குறு 340/6
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/19,20
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்_வயின் பெயர்தர
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து – அகம் 264/6,7
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து – புறம் 263/5
மேல்


பெயர்தருவாய் (1)

அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
மேல்


பெயர்தல் (7)

கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/8
எல்லினில் பெயர்தல் எனக்கும்-மார் இனிதே – அகம் 100/4
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல்
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/15,16
நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின் – அகம் 375/17
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என – புறம் 165/10
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/6
மேல்


பெயர்தலின் (2)

அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின்
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் – மது 394,395
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின்
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே – மது 542,543
மேல்


பெயர்தலோ (1)

உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
மேல்


பெயர்தி (2)

சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி
அனைய அன்பினையோ பெரு மறவியையோ – நற் 70/5,6
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/24
மேல்


பெயர்ந்த (10)

மனை வயின் பெயர்ந்த_காலை நினைஇயர் – நற் 44/4
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த
கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் – நற் 392/8,9
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை – குறு 357/6
வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 16/37
நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும் – அகம் 110/20
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் – அகம் 392/21
ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் – புறம் 359/17
என் பெயர்ந்த நோக்கி – புறம் 383/14
மேல்


பெயர்ந்த_காலை (1)

மனை வயின் பெயர்ந்த_காலை நினைஇயர் – நற் 44/4
மேல்


பெயர்ந்தது (2)

சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/7,8
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/4
மேல்


பெயர்ந்தனன் (8)

உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – குறி 237
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் – நற் 235/5
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே – கலி 17/21
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/15
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே – அகம் 180/9
மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – அகம் 250/9
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
மேல்


பெயர்ந்தாள் (1)

மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24
மேல்


பெயர்ந்தான் (1)

அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
மேல்


பெயர்ந்து (30)

செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
மெல்ல_மெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன் – நற் 98/6
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து
உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும் – நற் 183/4,5
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி – நற் 259/9
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல் – நற் 291/1
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
வைகல்-தோறும் நிலம் பெயர்ந்து உறையும் அவன் – குறு 298/3
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/4
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து
மனால கலவை போல அரண் கொன்று – பதி 11/9,10
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/3
புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு – பதி 44/12
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர – பதி 67/7
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/17,18
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை – பரி 19/58
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் – கலி 61/5
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/24
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – அகம் 179/14
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் – அகம் 266/6
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு – அகம் 280/7
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/19
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/15
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் – அகம் 368/12
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/19
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/6
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு – புறம் 252/1,2
மேல்


பெயர்ந்தே (1)

செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே – பதி 46/14
மேல்


பெயர்ந்தோளே (1)

நல்லை-மன் என நகூஉ பெயர்ந்தோளே – அகம் 248/16
மேல்


பெயர்ந்தோன் (1)

இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும் – அகம் 32/16
மேல்


பெயர்ந்தோனே (1)

நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிது பெயர்ந்தோனே
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/8,9
மேல்


பெயர்ப்ப (4)

பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/3,4
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப
அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/20,21
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் – புறம் 364/6,7
மேல்


பெயர்ப்பது (1)

இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே – கலி 14/8,9
மேல்


பெயர்ப்பவள் (1)

தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் – பரி 21/65
மேல்


பெயர்ப்பவை (1)

மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/66,67
மேல்


பெயர்ப்பான் (2)

உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்_கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
மேல்


பெயர்ப்பின் (1)

ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின்
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/4,5
மேல்


பெயர்ப்பு (1)

இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/10
மேல்


பெயர்பவை (1)

பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்_மாதோ – மலை 291
மேல்


பெயர்பு (8)

சின தீயின் பெயர்பு பொங்க – மது 31
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட – மது 163
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/10
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும் – கலி 21/11
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும் – கலி 21/11
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க – புறம் 22/23
மேல்


பெயர்வர்-கொல் (1)

வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் – நற் 207/6
மேல்


பெயர்வனர் (1)

பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/21
மேல்


பெயர்வனள் (1)

பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப பெயர்வனள் வைகலும் – அகம் 383/12
மேல்


பெயர்வானை (1)

படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் – பரி 11/47
மேல்


பெயர்வு (2)

பெயர்வு_உழி பெயர்வு_உழி தவிராது நோக்கி – ஐங் 204/3
பெயர்வு_உழி பெயர்வு_உழி தவிராது நோக்கி – ஐங் 204/3
மேல்


பெயர்வு_உழி (2)

பெயர்வு_உழி பெயர்வு_உழி தவிராது நோக்கி – ஐங் 204/3
பெயர்வு_உழி பெயர்வு_உழி தவிராது நோக்கி – ஐங் 204/3
மேல்


பெயர்வுக்கு (1)

பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி – அகம் 147/13
மேல்


பெயர்வேன் (1)

வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி – புறம் 161/26
மேல்


பெயர்வோள் (3)

யாரையோ என பெயர்வோள் கையதை – பதி 52/24
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/3
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள்
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள் – அகம் 198/11,12
மேல்


பெயர (16)

நிலவு எக்கர் பல பெயர
தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் – பொரு 213,214
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள – மது 367
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/10,11
வேறு படு நனம் தலை பெயர
கூறினை பெரும நின் படிமையானே – பதி 74/27,28
மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய – பதி 77/3
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/3,4
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/14
பின் நின்று பெயர சூழ்ந்தனை ஆயின் – அகம் 181/2
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/13,14
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/8,9
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/3,4
குன்றத்து அன்ன களிறு பெயர
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/9,10
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/20
மேல்


பெயரல் (1)

நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல்
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் – புறம் 3/14,15
மேல்


பெயரல (1)

களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/14
மேல்


பெயரலன்-கொல்லோ (1)

பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு – அகம் 38/15
மேல்


பெயரன் (2)

சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே – நற் 40/12
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
மேல்


பெயரனை (1)

மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
மேல்


பெயரா (8)

வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா
நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க – திரு 55,56
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா
குளவி பள்ளி பாயல்கொள்ளும் – சிறு 45,46
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா
படையோர்க்கு முருகு அயர – மது 37,38
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை – பதி 90/38
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/2,3
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி – அகம் 102/4,5
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு – புறம் 205/12
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/6,7
மேல்


பெயராது (3)

குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/7,8
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய – அகம் 269/3,4
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/1,2
மேல்


பெயரார் (1)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – குறள் 99/17
மேல்


பெயரால் (1)

புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால்
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/3,4
மேல்


பெயரிய (16)

நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை – திரு 18
தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய
நன் மா இலங்கை மன்னருள்ளும் – சிறு 119,120
மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய
பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் – சிறு 152,153
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் – மது 40
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 82
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் – நெடு 114
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் – பதி 67/2
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து – பதி 88/2
கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு – பரி 2/16,17
வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/5,6
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9
கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் – அகம் 198/15
தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின் – புறம் 7/6
கோ என பெயரிய_காலை ஆங்கு அது – புறம் 152/21
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் – புறம் 202/6
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் – புறம் 365/2,3
மேல்


பெயரிய_காலை (1)

கோ என பெயரிய_காலை ஆங்கு அது – புறம் 152/21
மேல்


பெயரின் (4)

இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின்
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/3,4
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் – அகம் 360/9
நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின்
இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே – அகம் 362/9,10
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின்
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே – புறம் 147/8,9
மேல்


பெயரினும் (3)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – குறள் 99/17
பெறாஅன் பெயரினும் முனியல்_உறாஅன் – குறி 243
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் – புறம் 3/14
மேல்


பெயரும் (43)

அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/8
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும்
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/8,9
பந்தொடு பெயரும் பரிவு இலாட்டி – நற் 140/7
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும்
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி – நற் 204/10,11
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர – நற் 210/4
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
நடு கால் குரம்பை தன் குடி_வயின் பெயரும்
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே – நற் 285/7,8
எருவை சேவல் கிளை_வயின் பெயரும்
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/4,5
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/3
ஆராது பெயரும் தும்பி – குறு 211/6
காண வந்து நாண பெயரும்
அளிதோ தானே காமம் – குறு 212/3,4
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் – குறு 215/1
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/3,4
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும்
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – குறு 293/3,4
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும்
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/3,4
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே – குறு 343/7
ஊர் வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை – குறு 344/6
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும்
பூ கஞல் ஊரன்_தன் மனை – ஐங் 3/4,5
ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு – ஐங் 155/4
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும்
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை – ஐங் 270/2,3
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும்
செழும் பல் வைப்பின் பழன பாலும் – பதி 30/20,21
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/6
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல – பதி 71/23
வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும்
மீளி மறவனும் போன்ம் – கலி 104/49,50
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்_கால் – கலி 108/5
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும்
நல் வரை நாட நீ வரின் – அகம் 12/12,13
ஊர்_வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் – அகம் 64/13
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 67/9
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும்
பெரும் கடல் ஓதம் போல – அகம் 123/12,13
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 131/10
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ – அகம் 149/10,11
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும்
பெரும் கல் நாடன் கேண்மை இனியே – அகம் 232/4,5
எய்யாது பெயரும் குன்ற நாடன் – அகம் 248/10
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
என் கண்டு பெயரும்_காலை யாழ நின் – அகம் 318/11
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும்
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் – அகம் 357/8,9
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் – அகம் 387/19
முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும்
தென்னம்பொருப்பன் நன் நாட்டுள்ளும் – புறம் 33/6,7
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் – புறம் 209/10
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும்
அழும்பு இலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/4,5
இறையும் பெயரும் தோற்றி நுமருள் – புறம் 294/5
மேல்


பெயரும்-மன் (1)

நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் – கலி 37/5
மேல்


பெயரும்_கால் (1)

அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்_கால்
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/5,6
மேல்


பெயரும்_காலை (1)

என் கண்டு பெயரும்_காலை யாழ நின் – அகம் 318/11
மேல்


பெயரே (3)

ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே – நற் 198/12
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு – ஐங் 380/3
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/25,26
மேல்


பெயரொடு (2)

செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட – மலை 388
கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல் – பரி 3/31
மேல்


பெயரோய் (1)

அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய்
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் – பரி 4/69,70
மேல்


பெயல் (148)

ஒல்லாது வானம் பெயல்
ஆ பயன் குன்றும் அறு_தொழிலோர் நூல் மறப்பர் – குறள் 56/18,19
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள் 118/7
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல்
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் – பெரும் 362,363
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை – முல் 6
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் – மது 107
பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 183
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது – மது 244
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து – நெடு 71
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 162
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 171
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/5
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/9
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் – நற் 22/6
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு – நற் 51/5
கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று – நற் 53/6
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல்
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/7,8
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை – நற் 114/7
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல்
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய – நற் 121/9,10
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/10
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து – நற் 157/2
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய – நற் 205/10
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல்
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி – நற் 248/3,4
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் – நற் 255/9
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து – நற் 261/5
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து – நற் 268/2
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/5
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே – நற் 328/7
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/5
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் – நற் 371/5
பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே – நற் 379/9
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் – குறு 13/2
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/2
செம் புல பெயல் நீர் போல – குறு 40/4
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை – குறு 126/3
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து – குறு 174/1
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க – குறு 205/1
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/3
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே – குறு 355/1
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர் – குறு 380/3
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/3
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ – ஐங் 232/4
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல்
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 252/3,4
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற கனை பெயல்
பூ பல அணிந்த வைப்பின் – ஐங் 405/2,3
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/4
பெயல் தொடங்கின்றே வானம் – ஐங் 469/4
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே – ஐங் 488/1
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து_உற்று – பதி 26/6
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் – பதி 41/14
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி – பதி 81/24
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை – பரி 10/1
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற – பரி 14/1
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ – பரி 24/1
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல்
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/4,5
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் – கலி 46/18
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் – கலி 48/15
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் – கலி 90/6
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் – கலி 116/14
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல்
பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி – அகம் 23/1,2
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல்
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/23,24
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
மலி பெயல் கலித்த மாரி பித்திகத்து – அகம் 42/1
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை – அகம் 42/10
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல்
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் – அகம் 54/2,3
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/15
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் – அகம் 72/2
தண் பெயல் பொழிந்த பைது_உறு காலை – அகம் 74/3
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/3
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/5
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/23
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் – அகம் 158/2
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/4
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல்
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை – அகம் 192/13,14
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து – அகம் 199/3
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல்
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/18,19
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து – அகம் 235/4
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில் – அகம் 245/5
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து – அகம் 259/4
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு – அகம் 264/5
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
வானம் பெயல் வளம் கரப்ப கானம் – அகம் 291/1
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/2
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/9
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார – அகம் 307/4
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் – அகம் 324/5
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து – அகம் 328/3
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் – அகம் 334/9
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை – அகம் 357/13
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை – அகம் 374/10
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே – புறம் 35/16
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே – புறம் 81/2
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே – புறம் 117/7
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை – புறம் 119/1
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/2
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் – புறம் 143/4
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் – புறம் 381/10
மேல்


பெயல (1)

செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/7,8
மேல்


பெயலான் (1)

பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த – பரி 7/8
மேல்


பெயலும் (2)

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – குறள் 55/10
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது – குறு 161/1
மேல்


பெயலே (1)

மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
மேல்


பெயலொடு (2)

பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/5,6
மேல்


பெயற்கு (9)

கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் – நற் 308/10
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு – அகம் 206/15
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன – அகம் 395/2
மேல்


பெயின் (2)

சால மிகுத்து பெயின்
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள் 48/10,11
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19
மேல்


பெயினே (1)

பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
மேல்


பெரிதால் (3)

பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் – அகம் 148/11
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
மேல்


பெரிது (102)

ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – குறள் 7/17
ஞாலத்தின் மாண பெரிது
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் – குறள் 11/4,5
நன்மை கடலின் பெரிது
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – குறள் 11/6,7
மலையினும் மாண பெரிது
எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும் – குறள் 13/8,9
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – குறள் 33/15
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண் – குறள் 84/17
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – குறள் 95/13
செம்பாகம் அன்று பெரிது
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் – குறள் 110/4,5
துன்பம் அதனின் பெரிது
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள் 117/12,13
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – குறள் 128/4,5
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள் 128/11
வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் – திரு 39
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை – பொரு 229
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து – மது 541
வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 546
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது
உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 559,560
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து – நற் 14/5,6
நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/4,5
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து – நற் 113/8
அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8
கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து – நற் 174/6
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து – நற் 208/3
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து – நற் 217/6
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என – நற் 236/4
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து – நற் 253/3
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை – நற் 270/7
பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி – நற் 281/9
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் – நற் 360/9,10
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி – நற் 361/1
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என – குறு 45/3
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் – குறு 48/4
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/5
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று – குறு 355/3
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க – ஐங் 1/2
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/2
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து – ஐங் 89/2
பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ – ஐங் 160/4
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/2
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/2
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே – ஐங் 403/2
சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது – ஐங் 467/3
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன் – ஐங் 475/3
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
நன்று பெரிது உடையையால் நீயே – பதி 37/12
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே – பதி 83/5
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ – கலி 13/24
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/24
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் – கலி 58/21
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
செறு தக்கான் மன்ற பெரிது
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/19,20
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் – கலி 95/32
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை – கலி 98/11
தெய்வத்தின் தேற்றி தெளிப்பேன் பெரிது என்னை – கலி 98/32
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/67,68
பேதையை மன்ற பெரிது என்றேன் மாதராய் – கலி 111/15
செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் – கலி 111/18,19
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/16
பேதையை பெரிது என தெளிப்பான் போலவும் – கலி 128/21
வருக மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/10
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து – அகம் 71/15
எல்லினை பெரிது என பன் மாண் கூறி – அகம் 150/4
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே – அகம் 178/22
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே – அகம் 199/24
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என – அகம் 209/6
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து – அகம் 312/3
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/5,6
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்_வயின் – அகம் 333/3
உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் – புறம் 17/30
பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/6
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/2
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து – புறம் 159/8
செல்குவை ஆயின் நல்குவை பெரிது என – புறம் 160/14
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/4
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் – புறம் 184/6
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே – புறம் 245/1
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/9
பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர் – புறம் 360/1
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி – புறம் 381/6,7
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என – புறம் 392/11
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/33
சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து – புறம் 398/17
மேல்


பெரிதும் (9)

பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி – நற் 220/5
பெரிதும் பேதை மன்ற – குறு 276/7
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும்
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/10,11
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு – பரி 24/40
நல்லது கற்பித்தார் மன்ற நுமர் பெரிதும்
வல்லர் எமர்_கண் செயல் – கலி 112/10,11
பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும்
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது – அகம் 59/2,3
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும்
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் – புறம் 121/3,4
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும்
வீறு சால் நன் கலம் வீசி நன்றும் – புறம் 362/14,15
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் – புறம் 395/27
மேல்


பெரிதே (45)

புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே – நற் 119/11
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட – நற் 157/7
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
நோயும் கைம்மிக பெரிதே மெய்யும் – நற் 236/1
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/10
நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/6,7
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே – நற் 335/11
நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று – குறு 3/1
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/2
கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 328/8
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே – குறு 371/4
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 393/6
மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 81/5
அன்பு இலன் மன்ற பெரிதே
மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே – ஐங் 119/3,4
முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே – ஐங் 160/5
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/4
குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 306/3,4
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே – ஐங் 369/5
மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவும்-மார் பெரிதே – ஐங் 382/5
சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே – பதி 32/17
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1
நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே – கலி 30/21
மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே – கலி 48/24
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/16
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/2
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/16
வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 36/23
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே – அகம் 45/12
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே – அகம் 186/7
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 226/17
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 246/14
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் – அகம் 253/7
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 256/21
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது – அகம் 266/15
கோதைமார்பன் உவகையின் பெரிதே – அகம் 346/25
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/6,7
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/15
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/18
பெரிதே உலகம் பேணுநர் பலரே – புறம் 207/7
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் – புறம் 277/4
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு – புறம் 304/8
மேல்


பெரிய (28)

பெரிய கற்று இசை விளக்கி – மது 767
சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/6,7
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று – நற் 103/2
பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/9
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல் – நற் 345/6
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் – நற் 388/9
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர – நற் 400/3,4
பெரிய நோன்றனீர் நோகோ யானே – குறு 178/7
பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே – குறு 248/7
பெரிய கூறி நீப்பினும் – ஐங் 283/4
புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் – பதி 17/2
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற – பதி 44/3
சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் – பதி 58/14
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய
திருமருத நீர் பூ துறை – பரி 11/29,30
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/5,6
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என – அகம் 116/5
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/18,19
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் – அகம் 144/8
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – அகம் 230/16
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் – அகம் 264/4
வருவர் வாழி தோழி பெரிய
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல – அகம் 313/10,11
சிறிய தெற்றுவது ஆயின் பெரிய
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் – அகம் 387/17,18
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் – அகம் 390/12
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது – புறம் 116/16
பெரிய கள் பெறினே – புறம் 235/2
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா – புறம் 375/19
மேல்


பெரியது (3)

குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
மேல்


பெரியதோர் (1)

பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணும் தரும் – குறள் 91/3,4
மேல்


பெரியம் (1)

விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின் – புறம் 78/5
மேல்


பெரியர் (4)

செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் – குறள் 3/11
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் – குறள் 16/19
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர்
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/8,9
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
மேல்


பெரியரும் (2)

சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ – மது 521
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – குறு 368/5
மேல்


பெரியவர் (1)

பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/9
மேல்


பெரியவும் (3)

அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 394
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி – பட் 192
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய – புறம் 205/7
மேல்


பெரியள் (1)

ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள்
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/12,13
மேல்


பெரியன் (3)

நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன்
கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என் – நற் 131/7,8
அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய – நற் 180/6
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
மேல்


பெரியார் (4)

தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் – குறள் 45/7
கொள்வர் பெரியார் பணிந்து – குறள் 68/20
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – குறள் 70/8
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் – குறள் 90/12
மேல்


பெரியார்க்கு (1)

தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு
அடியரோ ஆற்றாதவர் – கலி 88/3,4
மேல்


பெரியாரால் (1)

பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும் – குறள் 90/3,4
மேல்


பெரியாரை (3)

அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை
பேணி தமரா கொளல் – குறள் 45/5,6
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் – குறள் 90/3
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை
பேணி கொள்வேம் என்னும் நோக்கு – குறள் 98/11,12
மேல்


பெரியை (1)

தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை
மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை – பரி 13/54,55
மேல்


பெரியோர் (17)

பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் – திரு 274
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 192
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக – மது 227
பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் – மது 473
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 495
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 542
அரிய வாழி தோழி பெரியோர்
நாடி நட்பின் அல்லது – நற் 32/7,8
பேணுப பேணார் பெரியோர் என்பது – நற் 72/1
தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர்
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ – நற் 116/1,2
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து – குறு 341/4
பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி – பதி 79/3
கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக – பதி 88/14
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால் – அகம் 286/13
அரிய பெரியோர் தெரியும்_காலை – அகம் 286/14
கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர – அகம் 361/10
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் – புறம் 373/30
மேல்


பெரியோர்க்கு (1)

நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 458,459
மேல்


பெரியோரை (1)

பெரியோரை வியத்தலும் இலமே – புறம் 192/12
மேல்


பெரு (265)

ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – குறள் 38/19
பெரு மிறை தானே தமக்கு – குறள் 85/14
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – குறள் 121/1
பேதை பெரு மழை கண் – குறள் 124/18
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 66
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய – பொரு 146
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் – பொரு 237
பெரு வறம் கூர்ந்த கானம் கல்லென – பெரும் 23
வழங்க தவாஅ பெரு வளன் எய்தி – பெரும் 26
உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் – பெரும் 81
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 178
பெரு நல் வானத்து வட_வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 432
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 11
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ – முல் 54
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய – மது 55
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 83
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் – மது 321
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 365
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 374
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் – குறி 199
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப – பட் 233
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் – பட் 251
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் – பட் 291
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் – மலை 265
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட – மலை 357
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி – மலை 493
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் – நற் 53/4
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் – நற் 58/1
பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ – நற் 60/2
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
பெரு மலை நாடனை வரூஉம் என்றோளே – நற் 65/9
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
அனைய அன்பினையோ பெரு மறவியையோ – நற் 70/6
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/10
பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு – நற் 119/8
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர் – நற் 129/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை – நற் 147/6
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி – நற் 156/7
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/7
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/3
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/10
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 205/1
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி – நற் 213/1
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/6
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ – நற் 221/6
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி – நற் 239/3
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/2
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே – நற் 261/10
பேதை நெய்தல் பெரு நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 275/6
சேந்தனை செல்-மதி நீயே பெரு மலை – நற் 276/8
பெரு மர ஒடியல் போல – நற் 289/8
நீயே பெரு நலத்தையே அவனே – நற் 290/6
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/4
பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே – நற் 298/12
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் – நற் 308/10
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே – நற் 309/6
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 399/1
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/5
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி – குறு 78/1
முனை ஆன் பெரு நிரை போல – குறு 80/6
அருவி வேங்கை பெரு மலை நாடற்கு – குறு 96/1
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரோ – குறு 115/1
பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/6
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீங்கி – குறு 182/4
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் – குறு 187/3
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்கு_உறுமே – குறு 194/5
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே – குறு 270/4
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் – குறு 290/4
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
இடி_கரை பெரு மரம் போல – குறு 368/7
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/5
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/3
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் – ஐங் 180/1
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ – ஐங் 217/1
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் – ஐங் 258/3
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/4
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என – ஐங் 458/3
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே – ஐங் 488/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து – பதி 23/2
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/9
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து – பதி 32/11
ஒரூஉப நின்னை ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 34/1
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/14
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் – பதி 61/2
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/14
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 73/3
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/25
உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து – பதி 88/33
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/57
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள – பரி 3/90
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
நனி மலர் பெரு வழி – பரி 8/95
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/4
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/22
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/7
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற – கலி 105/48
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/45
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/11
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த – அகம் 20/1
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் – அகம் 63/3
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப – அகம் 74/5
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/3
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில் – அகம் 91/3
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/9
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 96/15
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட – அகம் 102/6
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/7
பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார் – அகம் 125/18
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ – அகம் 158/1
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் – அகம் 168/8
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/18
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் – அகம் 185/11
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு_உறுத்தலின் – அகம் 192/12
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 192/15
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – அகம் 193/3
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/2
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து – அகம் 218/5
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/10
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை – அகம் 227/16
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/2
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் – அகம் 253/17
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/12
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/13
பெரு_நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை – அகம் 269/21
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் – அகம் 273/15
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் – அகம் 278/6
பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/9
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய – அகம் 282/1
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி – அகம் 283/3
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/5
பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி – அகம் 296/5
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக – அகம் 312/7
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை – அகம் 316/1
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/5
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் – அகம் 333/12
குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே – அகம் 333/22
சேந்தனை சென்மோ பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 350/9
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு – அகம் 364/2
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/12
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/14
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் – புறம் 42/12
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே – புறம் 52/11
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ – புறம் 55/1
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/3
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து – புறம் 65/6
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி – புறம் 113/3
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/21
ஒரு நீ ஆயினை பெரும பெரு மழைக்கு – புறம் 125/18
பெரு வெள் என்னில் பிழையாது-மன்னே – புறம் 129/9
இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/19
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு – புறம் 161/3
பெரு மர கம்பம் போல – புறம் 169/11
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் – புறம் 174/14
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் – புறம் 176/6
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல – புறம் 198/1
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று – புறம் 209/9
பெரு வரை அன்ன மார்பின் – புறம் 209/18
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/10
பெரு வறம் கூர்ந்த வேனில் காலை – புறம் 224/13
இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை – புறம் 228/14
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/14
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து – புறம் 248/3
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/6
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல – புறம் 273/6
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/6
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க – புறம் 364/3
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து – புறம் 371/24
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் – புறம் 375/13
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
மேல்


பெரு_நீர் (15)

விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் – மது 321
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர்
போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/10,11
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர்
கல் பொரு சிறு நுரை போல – குறு 290/4,5
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர்
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/1,2
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த – அகம் 20/1
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/3
பெரு_நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை – அகம் 269/21
பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/9
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/5
சேந்தனை சென்மோ பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 350/9
மேல்


பெரு_மகன் (1)

பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என – ஐங் 458/3
மேல்


பெரு_வாய்_மலரொடு (1)

பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/25
மேல்


பெருக்கத்தின் (2)

பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் – குறள் 17/20
புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து – பரி 7/37
மேல்


பெருக்கத்து (2)

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய – குறள் 97/5
தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் – மது 210
மேல்


பெருக்கம் (2)

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – குறள் 44/2
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 24/17
மேல்


பெருக்கமும் (2)

கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து – குறள் 12/9
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ – அகம் 279/2
மேல்


பெருக்கற்கு (1)

தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – குறள் 26/1
மேல்


பெருக்கி (2)

வாரி பெருக்கி வளம் படுத்து உற்றவை – குறள் 52/3
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி – பட் 284,285
மேல்


பெருக்கு (3)

பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு – பரி 6/70
பெருக்கு அன்றோ பெற்றாய் பிழை – பரி 6/74
வையை பெருக்கு வடிவு – பரி 7/60
மேல்


பெருக (6)

இன களமர் இசை பெருக
வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை – பொரு 194,195
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக
நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை – மது 109,110
வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/20
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக
உலகம் தங்கிய மேம்படு கற்பின் – பதி 59/7,8
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/3
நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக
தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/28,29
மேல்


பெருகல் (1)

தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் – புறம் 27/11
மேல்


பெருகலின் (1)

பெருகலின் குன்றல் இனிது – குறள் 82/2
மேல்


பெருகி (6)

வளர்பிறை போல வழிவழி பெருகி
இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு – குறு 289/1,2
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் – பதி 59/1,2
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி – கலி 108/2,3
கழியாமையே வழிவழி பெருகி
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/13,14
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை – அகம் 400/6,7
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை – புறம் 198/18
மேல்


பெருகிய (5)

மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து – பட் 216
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் – குறு 290/4
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/11
பீடு இன்று பெருகிய திருவின் – புறம் 375/20
மேல்


பெருகின (1)

ஆர் இருள் பெருகின வாரல் – ஐங் 282/4
மேல்


பெருகும் (6)

அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை – குறள் 10/11
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – குறள் 61/7
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் – நற் 378/2
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று – நற் 397/5
தளி பெருகும் தண் சினைய – பரி 8/91
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
மேல்


பெருங்கல் (2)

தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 70
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – புறம் 17/1
மேல்


பெருஞ்செயாளனை (1)

அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் – புறம் 282/2,3
மேல்


பெருத்த (5)

பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி – புறம் 258/4,5
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை – புறம் 366/20
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/14
மேல்


பெருந்தகாய் (1)

பெருந்தகாய் கூறு சில – கலி 81/15
மேல்


பெருந்தகை (15)

பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது – நெடு 106
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 179,180
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை
நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு – குறி 206,207
பெருந்தகை மறவன் போல கொடும் கழி – நற் 287/4
பேதைமையால் பெருந்தகை கெழுமி – குறு 230/3
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே – பரி 16/22
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட – அகம் 27/14
பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் – அகம் 59/2
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
அரும் கலம் களிற்றொடு வேண்டினும் பெருந்தகை
பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே – புறம் 171/10,11
பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் – புறம் 274/2
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/3
மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே – புறம் 332/2
அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை
தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து – புறம் 361/5,6
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை
நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும் – புறம் 376/12,13
மேல்


பெருந்தகைக்கு (2)

பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற – அகம் 34/9
மேல்


பெருந்தகைமை (2)

மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடு அழிய வந்த இடத்து – குறள் 97/15,16
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய் – குறள் 126/9
மேல்


பெருந்தகையான்-கண் (1)

பெருந்தகையான்-கண் படின் – குறள் 22/14
மேல்


பெருந்தகையோடு (1)

கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம் – கலி 5/8
மேல்


பெருந்துறை (3)

கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/11,12
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் – அகம் 152/6,7
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் – அகம் 199/19
மேல்


பெருநாள் (3)

பெருநாள் அமையத்து பிணையினிர் கழி-மின் – பெரும் 296
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ – மது 525
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை – அகம் 227/15
மேல்


பெருப்ப (1)

மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப
அலத்தல் காலை ஆயினும் – புறம் 103/10,11
மேல்


பெரும் (752)

பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – குறள் 1/19
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – குறள் 6/7
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள் 6/15
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – குறள் 20/16
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம் – குறள் 34/3
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – குறள் 53/11
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் – குறள் 57/9
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை – குறள் 58/1
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள் 67/13
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – குறள் 74/3
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க – குறள் 81/9
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் – குறள் 82/11
பெரும் செல்வம் உற்ற-கடை – குறள் 84/14
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – குறள் 87/11
பேணா பெரும் குற்றத்தார்க்கு – குறள் 93/8
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – குறள் 100/19
வைத்தான்-வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – குறள் 101/1
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள் 101/11
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள் 114/14
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய – திரு 160
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 253
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 269
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் – திரு 274
இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று – திரு 304
பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 42
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் – பொரு 53
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை – பொரு 171
பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை – பொரு 229
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண – சிறு 87
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப – பெரும் 63
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 230
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பெரும் 389
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் – பெரும் 436
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை – முல் 6
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் – முல் 43
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு – முல் 90
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின் – மது 100
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர் – மது 122
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
அவை இருந்த பெரும் பொதியில் – மது 161
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 234
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது – மது 244
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 275
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 344
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் – மது 408
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 566
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 610
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் – மது 618
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி – மது 687
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக – மது 772
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் – நெடு 7
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து – நெடு 78
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 171
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 37
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
பெரும் சினத்தால் புறக்கொடாஅது – பட் 71
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பட் 105
அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 133
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு – பட் 224
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 262
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 270
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
இரும்பு கவர்வு_உற்றன பெரும் புன வரகே – மலை 113
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 264
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 292
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் – மலை 511
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 527
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை – நற் 2/5
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/5
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே – நற் 6/11
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் – நற் 13/5
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/3
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/9
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து – நற் 31/6
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் – நற் 36/3
பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின் – நற் 39/10
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை – நற் 54/5
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/2
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/4
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/7
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா – நற் 90/2
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் – நற் 90/6
பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர – நற் 93/1
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட – நற் 93/5
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் – நற் 106/1
பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென – நற் 111/9
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி – நற் 112/5
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர – நற் 117/1
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் – நற் 119/2
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி – நற் 139/3
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி – நற் 144/1
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் – நற் 151/1
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/6
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
பேர் அன்பினையே பெரும் கல் நாட – நற் 156/3
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து – நற் 157/2
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை – நற் 167/1
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
வறும் தலை பெரும் களிறு போல – நற் 182/9
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் – நற் 186/3
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை – நற் 193/4
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து – நற் 200/6
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால் – நற் 207/10
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம் வயின் – நற் 212/6
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் – நற் 213/3
பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என – நற் 213/6
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் – நற் 217/5
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/9
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
விருந்து விருப்பு_உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர் – நற் 222/9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் – நற் 228/6
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/3
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின் – நற் 233/4
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே – நற் 245/12
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/2
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் – நற் 254/8
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி – நற் 259/3
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து – நற் 261/5
களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் – நற் 261/6
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி – நற் 271/1
செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு – நற் 271/4
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் – நற் 272/8
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – நற் 274/9
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை – நற் 277/5
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை – நற் 295/6
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் – நற் 298/6
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் – நற் 300/9
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் – நற் 300/11
நீள் மலை கலித்த பெரும் கோல் குறிஞ்சி – நற் 301/1
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை – நற் 301/2
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
வாடை பெரும் பனிக்கு என்னள்-கொல் எனவே – நற் 312/9
ஈண்டு பெரும் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்து என – நற் 315/1
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் – நற் 320/5
பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே – நற் 321/10
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் – நற் 328/3
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே – நற் 328/7
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் – நற் 328/9
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/9
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல – நற் 349/8
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – நற் 353/9
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி – நற் 365/2
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி – நற் 368/1
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் – நற் 375/6
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 386/1
நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி – நற் 387/10
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் – குறு 13/2
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/4
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/2
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு – குறு 34/5
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் – குறு 37/2
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் – குறு 71/3
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ – குறு 76/4
சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே – குறு 78/6
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/2
பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் – குறு 82/4
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை – குறு 83/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/4
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து – குறு 94/1
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ – குறு 112/3
ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே – குறு 113/6
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை – குறு 116/2
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் – குறு 160/5
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/3
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி – குறு 169/5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி – குறு 190/1
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/5
பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு – குறு 210/5
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் – குறு 213/3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட – குறு 225/2
குருகு என மலரும் பெரும் துறை – குறு 226/6
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/5
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த – குறு 258/3
பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி – குறு 263/4
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே – குறு 287/8
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/2
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/2
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல் – குறு 311/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 324/2
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் – குறு 326/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/7
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் – குறு 360/5
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே – குறு 365/6
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/3
கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே – குறு 391/9
களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று – குறு 400/2
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/3
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு – ஐங் 44/1
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 47/3
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/2
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த – ஐங் 69/2
தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே – ஐங் 73/4
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 75/3
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/2
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/3
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை – ஐங் 145/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை – ஐங் 150/1
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் – ஐங் 158/3
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை – ஐங் 188/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் – ஐங் 199/1
பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல் – ஐங் 206/4
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/2
பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 218/5
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு – ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – ஐங் 267/1
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை – ஐங் 282/1
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர – ஐங் 292/1
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் – ஐங் 296/1
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை – ஐங் 297/1
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் – ஐங் 300/2
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/3
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் – ஐங் 352/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த_காலை – ஐங் 359/2
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1
பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான் – ஐங் 460/1
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க – ஐங் 485/2
பெரும் புன் மாலை ஆனது நினைஇ – ஐங் 486/1
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/13
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி – பதி 21/7
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/9
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து – பதி 23/13
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/5
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
பெரும் பல் யானை குட்டுவன் – பதி 29/14
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் – பதி 30/43
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/9
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/14
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
இரும் பணை திரங்க பெரும் பயல் ஒளிப்ப – பதி 43/12
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து – பதி 51/13
மழை தவழும் பெரும் குன்றத்து – பதி 51/25
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/5
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் – பதி 64/18
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர் – பதி 71/21
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம் – பதி 75/1
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி_உறுக்கும் – பதி 76/4
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி – பதி 76/6
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் – பதி 77/1
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் இசைந்து – பதி 81/19
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி – பதி 81/24
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/37
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும – பதி 89/7
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய – பதி 90/23
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே – பதி 90/40
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/50
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த – பரி 7/8
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/27
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே – பரி 15/66
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே – கலி 17/21
பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும் – கலி 20/4
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/8
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/4
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் – கலி 48/6
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு – கலி 64/7
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் – கலி 64/9
பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி – கலி 64/22
வீழ்க்கை பெரும் கரும்_கூத்து – கலி 65/29
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற – கலி 75/24
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/12
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை – கலி 85/35
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு – கலி 89/8
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/56
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/2
பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய – கலி 114/14
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா_கால் – கலி 124/16
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும – கலி 129/22
பெரும் கடல் தெய்வம் நீர் நோக்கி தெளித்து என் – கலி 131/1
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/6
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/38
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/42
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் – அகம் 4/15
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/2
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/2
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – அகம் 17/14
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/13
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் – அகம் 26/6
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/9
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல – அகம் 30/8
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 39/12
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை – அகம் 42/10
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/14
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து – அகம் 45/3
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் – அகம் 57/8
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/10
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 72/5
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த – அகம் 78/23
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி – அகம் 83/6
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் – அகம் 85/1
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – அகம் 88/9
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/15
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் – அகம் 91/9
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/7
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் – அகம் 98/18
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 101/11
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய – அகம் 104/10
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/13
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி – அகம் 116/16
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய – அகம் 118/8
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
பெரும் கடல் ஓதம் போல – அகம் 123/13
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – அகம் 126/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 132/14
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் – அகம் 136/21
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் – அகம் 137/12
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் – அகம் 140/1
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/12
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட – அகம் 148/6
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் – அகம் 148/13
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/4
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/7
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி – அகம் 157/7
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/11
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/3
பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு – அகம் 169/13
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/9
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/26
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/3
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/6
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் – அகம் 192/6
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/14
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 194/1
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் – அகம் 194/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி – அகம் 195/12
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது – அகம் 199/18
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 201/16
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு – அகம் 206/15
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/10
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி – அகம் 210/9
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
பெரும் கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர் – அகம் 213/17
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4
பெரும் களிற்று எவ்வம் போல – அகம் 216/15
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் – அகம் 222/5
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் – அகம் 223/4
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் – அகம் 227/17
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/13
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/8
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் – அகம் 230/3
பெரும் கல் நாடன் கேண்மை இனியே – அகம் 232/5
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/9
பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின் – அகம் 238/10
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/8
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
பெரும் குளம் காவலன் போல – அகம் 252/13
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது – அகம் 256/6
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/19
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே – அகம் 268/14
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே – அகம் 270/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து – அகம் 272/1
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/9
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல – அகம் 276/10
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை – அகம் 278/10
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/14
நன் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய – அகம் 283/1
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/4
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் – அகம் 297/1
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி – அகம் 297/5
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/9
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் – அகம் 298/10
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/4
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல் – அகம் 302/10
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/5
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ – அகம் 306/1
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10
பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே – அகம் 307/15
பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை – அகம் 308/15
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/20
பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன் – அகம் 315/7
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்_வயின் – அகம் 319/10
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/6
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/15
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் – அகம் 336/10
பெரும் கலி வானம் தலைஇய – அகம் 337/20
வழங்கல் ஆனா பெரும் துறை – அகம் 338/20
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை – அகம் 343/10
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ – அகம் 345/16
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/8
சால் பெரும் தானை சேரலாதன் – அகம் 347/3
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/8
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/10
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/9
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் – அகம் 360/10
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/6
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே – அகம் 363/19
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து – அகம் 368/2
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/2
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா – அகம் 372/12
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 373/6
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி – அகம் 373/14
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் – அகம் 374/17
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/6
பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும் – அகம் 378/11
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை – அகம் 389/20
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/13
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/12
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் – புறம் 2/16
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து – புறம் 3/11
கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி – புறம் 3/13
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை – புறம் 15/18
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
பெரும் தளர்ச்சி பலர் உவப்ப – புறம் 17/21
பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/6
அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் – புறம் 20/6
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/13
பெரும் கலக்கு_உற்றன்றால் தானே காற்றோடு – புறம் 41/16
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/15
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா – புறம் 44/1
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு – புறம் 58/16
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/11
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை – புறம் 69/6
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல – புறம் 94/2
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
சேறும் வாழியோ பெரும் பெயர் பறம்பே – புறம் 113/7
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/2
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/15
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் – புறம் 138/10
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் – புறம் 140/8
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி – புறம் 150/25
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி – புறம் 158/12
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
அரும் கடி பெரும் காலை – புறம் 166/24
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/8
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/18
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே – புறம் 177/17
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/5
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்_புல இருக்கை – புறம் 181/4
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/2
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் – புறம் 198/17
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5
பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – புறம் 202/21
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/5
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/15
நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே – புறம் 213/16
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த – புறம் 220/1
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/2
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் – புறம் 233/5
பெரும் சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே – புறம் 235/5
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் – புறம் 236/1
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/10
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/11
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/9
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/3
உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/6
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் – புறம் 263/1
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் – புறம் 273/5
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி – புறம் 292/7
முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு – புறம் 317/2
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய – புறம் 322/5
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/15
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/3
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே – புறம் 332/10
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் – புறம் 333/3
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை – புறம் 338/5
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/7
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே – புறம் 340/9
பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ – புறம் 341/17
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே – புறம் 348/10
நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர் – புறம் 360/3
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே – புறம் 364/13
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க – புறம் 368/10
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/7
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து – புறம் 386/17
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற – புறம் 390/20
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/15
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/21
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு – புறம் 394/15
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் – புறம் 394/16
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் – புறம் 398/11
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 400/11
மேல்


பெரும்_தோட்கு (1)

களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று – குறு 400/2
மேல்


பெரும்பாண் (2)

அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் – மது 342
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் – நற் 40/3
மேல்


பெரும்பிறிதாக (1)

எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது – அகம் 325/16
மேல்


பெரும்பிறிது (8)

இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 219/3
பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன் – நற் 381/2
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/3
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் – அகம் 55/15
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென – அகம் 253/2
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/2
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி – புறம் 368/8
மேல்


பெரும (101)

வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 461
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – மது 781,782
பெரும வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார் – நற் 269/7
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/9
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை – நற் 360/5
இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே – குறு 124/4
கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும
ஓரி முருங்க பீலி சாய – குறு 244/3,4
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/2
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும
நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும் – குறு 309/6,7
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/6
வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை – ஐங் 48/4
துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே – ஐங் 63/4
நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/5
முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே – ஐங் 160/5
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் – ஐங் 368/4
பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே – பதி 13/28
இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை – பதி 40/2
அன்னோர் பெரும நன்_நுதல் கணவ – பதி 42/7
எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் – பதி 50/22
சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும் – பதி 55/16
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ – பதி 65/4,5
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் – பதி 70/11,12
அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/8
கூறினை பெரும நின் படிமையானே – பதி 74/28
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும
பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் – பதி 82/11,12
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்_வயின் – பதி 88/22
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே – பதி 90/39,40
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே – பதி 94/1
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே – கலி 4/25
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு – கலி 8/19
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/8,9
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட – கலி 12/16
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே – கலி 44/21
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு_உற்று – கலி 69/21
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/11
வென்றி மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/14
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/18
ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/22
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் – கலி 96/34
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று – கலி 125/21
பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/22,23
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் – அகம் 10/7
சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/16
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் – அகம் 120/9
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக – அகம் 156/12,13
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே – அகம் 300/22
மன்னுக பெரும நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 314/22
நாணினென் பெரும யானே பாணன் – அகம் 386/3
வான வரம்பனை நீயோ பெரும
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/12,13
கானக நாடனை நீயோ பெரும
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் – புறம் 5/3,4
இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த – புறம் 6/19
மன்னிய பெரும நீ நில மிசையானே – புறம் 6/29
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு – புறம் 14/16
யா பல-கொல்லோ பெரும வார்_உற்று – புறம் 15/22
ஒராங்கு மலைந்தன பெரும நின் களிறே – புறம் 16/19
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/33
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே – புறம் 22/30
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/36
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/33
ஆற்றும் பெரும நின் செல்வம் – புறம் 28/16
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து – புறம் 34/19
அரசு எனப்படுவது நினதே பெரும
அலங்கு கதிர் கனலி நால்_வயின் தோன்றினும் – புறம் 35/5,6
இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் – புறம் 40/9,10
யானையும் மலையின் தோன்றும் பெரும நின் – புறம் 42/2
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/11
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/4
வழு இல் வன் கை மழவர் பெரும
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/11,12
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை – புறம் 91/7
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன் – புறம் 94/3
இன்னாய் பெரும நின் ஒன்னாதோர்க்கே – புறம் 94/5
ஒரு நீ ஆயினை பெரும பெரு மழைக்கு – புறம் 125/18
உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே – புறம் 136/27
நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/25
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/12
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற – புறம் 168/16,17
அரிதால் பெரும நின் செவ்வி என்றும் – புறம் 169/6
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/18
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/16,17
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/14
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/8
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் – புறம் 360/9
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/9,10
உரைத்திசின் பெரும நன்றும் – புறம் 366/12
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று – புறம் 369/22
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/21,22
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி – புறம் 371/20,21
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/26
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/34,35
வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/7,8
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
கரும்பனூரன் கிணையேம் பெரும
நெல் என்னா பொன் என்னாம் – புறம் 384/9,10
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/15,16
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக – புறம் 391/14
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் – புறம் 393/19
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/21,22
கிணையேம் பெரும
கொழும் தடிய சூடு என்கோ – புறம் 396/14,15
மேல்


பெருமகன் (21)

அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன்
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண – சிறு 86,87
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன்
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 122,123
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன்
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 101,102
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி – நற் 52/9
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன்
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி – நற் 150/1,2
வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன்
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் – நற் 265/3,4
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன்
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் – குறு 258/6,7
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன்
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர் – குறு 328/5,6
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன்
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/8,9
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன்
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய – பதி 67/18,19
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன்
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/17,18
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி – அகம் 83/9
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன்
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/3,4
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/15
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன்
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 253/18,19
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன்
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து – அகம் 338/18,19
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன்
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் – அகம் 342/6,7
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன்
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/10,11
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன்
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/3,4
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன்
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை – புறம் 157/7,8
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன்
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் – புறம் 387/28,29
மேல்


பெருமான் (4)

ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான்
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/3,4
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி என்றாள் – கலி 82/21
அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள் வயின் – கலி 82/31
மேல்


பெருமித (2)

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – குறள் 44/2
பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/9
மேல்


பெருமிதத்தையே (1)

நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே – புறம் 122/10
மேல்


பெருமிதம் (2)

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை – குறள் 98/17
பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல் – குறள் 98/18
மேல்


பெருமை (18)

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து – குறள் 3/1
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – குறள் 3/3
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு – குறள் 3/6
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – குறள் 3/15
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள் 34/12
ஆன்ற பெருமை தரும் – குறள் 42/12
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமை-தான் – குறள் 46/1
பெருமை முயற்சி தரும் – குறள் 62/2
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள் 91/14
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – குறள் 98/9
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை – குறள் 98/15
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை – குறள் 98/17
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமை-தான் – குறள் 98/19
பெருமை உடையள் என்பது – நற் 399/9
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி – பதி 35/2
பெருமை என்பது கெடுமோ ஒரு நாள் – அகம் 30/12
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் – அகம் 236/9
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள் – அகம் 333/6
மேல்


பெருமைக்கும் (1)

பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – குறள் 51/9
மேல்


பெருமைத்து (1)

பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே – புறம் 18/6
மேல்


பெருமையளே (1)

அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே
அவனும் தான் – கலி 39/6,7
மேல்


பெருமையின் (10)

பெருமையின் பீடு உடையது இல் – குறள் 103/2
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/11
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/7
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் – பதி 72/1
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின்
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/7,8
பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப – பதி 82/1
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை – பரி 1/37
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி – புறம் 387/21
மேல்


பெருமையும் (2)

ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும்
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – குறள் 98/7,8
வருவன் என்ற கோனது பெருமையும்
அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் – புறம் 217/7,8
மேல்


பெருமையோரும் (1)

ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும்
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/4,5
மேல்


பெருமொழி (1)

எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
மேல்


பெருவிறல் (2)

வந்தன்று பெருவிறல் தேரே – நற் 181/12
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல்
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி – புறம் 313/1,2
மேல்


பெற்ற (40)

பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – குறள் 53/8
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – குறள் 100/19
கூடியார் பெற்ற பயன் – குறள் 111/18
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 258
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 275
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – மது 782
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/3,4
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/4
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/2
நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/11,12
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி – பதி 44/3,4
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் – பதி 48/5
கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே – பதி 85/13
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய – பதி 90/23
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/9
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி 5/10
வயக்கு_உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/1,2
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/5,6
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/24,25
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/12,13
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே – கலி 124/7
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் – அகம் 17/8
முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி – அகம் 142/8,9
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/10
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/25,26
இழை பெற்ற பாடினிக்கு – புறம் 11/14
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் – புறம் 158/23
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை – புறம் 177/3
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/11
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/4,5
மேல்


பெற்ற-கால் (1)

பெறின் என் ஆம் பெற்ற-கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – குறள் 127/19
மேல்


பெற்றத்தார் (1)

பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி 104/67
மேல்


பெற்றத்தால் (1)

பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – குறள் 53/8
மேல்


பெற்றது (3)

பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/4
யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் – புறம் 154/6
மேல்


பெற்றதை (1)

வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை
கனலும் நோய் தலையும் நீ கனம் குழையவரொடு – கலி 66/12,13
மேல்


பெற்றம் (1)

வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம்
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – குறள் 28/5,6
மேல்


பெற்றமை (1)

மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை
மையல் உறுகுவள் அன்னை – நற் 297/9,10
மேல்


பெற்றவன் (1)

பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/6
மேல்


பெற்றவை (2)

பெற்றவை பிறர்_பிறர்க்கு ஆர்த்தி தெற்றென – பொரு 174
பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228
மேல்


பெற்றன (1)

தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
மேல்


பெற்றனர் (3)

பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர்
யாமும் பாரியும் உளமே – புறம் 110/4,5
யானை இனத்தொடு பெற்றனர் நீங்கி – புறம் 153/9
மேல்


பெற்றனரால் (1)

விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/19
மேல்


பெற்றனள் (1)

விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
மேல்


பெற்றனை (1)

வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு – பதி 74/21
மேல்


பெற்றாய் (2)

பெருக்கு அன்றோ பெற்றாய் பிழை – பரி 6/74
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய்
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/5,6
மேல்


பெற்றாயோ (3)

காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14
மேல்


பெற்றார் (4)

இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார்
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/7,8
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து – கலி 143/45
மேல்


பெற்றாரும் (1)

பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும் – பரி 24/25
மேல்


பெற்றாரே (1)

தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்து காழ்_இல் கனி – குறள் 120/1,2
மேல்


பெற்றால் (1)

அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல் – குறள் 34/5,6
மேல்


பெற்றாள் (4)

பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள் 6/15
பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – குறள் 101/14
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் – குறள் 111/8
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள்
நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து – கலி 142/65,66
மேல்


பெற்றான் (3)

பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி – குறள் 23/12
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள் 95/6
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும் – பரி 24/25
மேல்


பெற்றானை (1)

தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – குறள் 27/15
மேல்


பெற்றி (1)

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – குறு 28/2
மேல்


பெற்றிகுமே (1)

அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே
இரும் கிளை தலைமை எய்தி – புறம் 378/22,23
மேல்


பெற்றிசினே (2)

சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே
இழை பெற்ற பாடினிக்கு – புறம் 11/13,14
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே – புறம் 11/18
மேல்


பெற்றிசினோர்க்கே (1)

திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
மேல்


பெற்றியார் (1)

பெற்றியார் பேணி கொளல் – குறள் 45/4
மேல்


பெற்று (15)

பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – குறள் 115/6
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/3
வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல – குறு 225/4
பெற்று ஆனாரே பரிசிலர் களிறே – பதி 47/2
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/13
கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை – பரி 5/36
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
மாற்றார் என்னும் பெயர் பெற்று
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே – புறம் 26/17,18
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் – புறம் 70/17
இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/14,15
மேல்


பெற்றும் (1)

அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும்
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/6,7
மேல்


பெற்றே (1)

எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
மேல்


பெற்றேம் (4)

அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று – குறள் 63/11
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம்
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் – பரி 8/83,84
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் – கலி 111/10
மேல்


பெற்றோர் (1)

வாழ்க என பெயர் பெற்றோர்
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது – புறம் 377/9,10
மேல்


பெற்றோள் (1)

துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/10
மேல்


பெற்றோளே (1)

எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/5
மேல்


பெற்றோறே (1)

உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/16,17
மேல்


பெற்றோன் (1)

பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என – அகம் 86/14
மேல்


பெற (45)

சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி – திரு 283
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி – மது 357
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த – நெடு 57
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 104
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ – நற் 94/4
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த – நற் 260/8
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – நற் 286/8
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/4
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/3
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி – ஐங் 248/1
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் – பரி 11/40,41
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/7
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/7,8
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/4,5
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/1,2
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/2,3
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி_கண் – கலி 34/3,4
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற
குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் – கலி 36/8,9
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற
செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே – கலி 40/33,34
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/23
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/1,2
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி – கலி 128/12
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற
இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/28,29
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் – அகம் 13/5
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த – அகம் 125/19,20
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய – அகம் 181/17
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் – அகம் 364/5
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
மேல்


பெறல் (46)

புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே – குறள் 22/5
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – குறள் 118/19
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 269
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 295
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டு ஆங்கு உண்க என – பொரு 156
உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி – நற் 126/4
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/4
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் – நற் 296/6
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/9
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/11
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி – குறு 344/7
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/5
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப – பரி 15/18
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/9
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/17
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப – கலி 93/17
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்_கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் – அகம் 93/6
பெறல் அரும்-குரையள் என்னாய் வைகலும் – அகம் 212/10
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – அகம் 213/18
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய – புறம் 62/18
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/2
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/23
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம் – புறம் 382/6
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன – புறம் 392/20
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/18
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
மேல்


பெறலொடு (1)

வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/8
மேல்


பெறவே (6)

நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே – ஐங் 483/4
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
மேல்


பெறற்கு (4)

பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
மேல்


பெறா (1)

மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர – கலி 81/2
மேல்


பெறாதது (1)

என் நீ பெறாதது ஈது என் – கலி 61/9
மேல்


பெறாது (6)

தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து – பெரும் 18,19
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/8,9
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/1,2
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/42,43
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/10,11
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் – புறம் 209/10
மேல்


பெறாமையின் (1)

காதல் பெறாமையின் கனவினும் அரற்றும் என் – புறம் 198/7
மேல்


பெறான் (1)

எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் – கலி 61/1
மேல்


பெறாஅ (12)

வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/8,9
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/5,6
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/34
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/9
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/36
கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் – அகம் 6/6
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி – அகம் 292/3,4
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர – அகம் 369/8
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/2,3
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3
மேல்


பெறாஅதீரும் (1)

பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும்
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/4,5
மேல்


பெறாஅது (13)

பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – குறள் 115/6
வீழ்வாரின் இன் சொல் பெறாஅது உலகத்து – குறள் 120/15
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் – பொரு 119
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 67,68
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/2,3
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/3,4
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/41
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து – அகம் 57/3,4
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/3,4
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/5,6
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/17
பேணுநர் பெறாஅது விளியும் – புறம் 346/6
மேல்


பெறாஅமல் (1)

இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் – கலி 65/18
மேல்


பெறாஅமை (1)

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள் 130/9
மேல்


பெறாஅமையின் (2)

குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறாஅமையின்
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/11,12
பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின் – புறம் 342/12
மேல்


பெறாஅய் (2)

சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல – நற் 254/4
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
மேல்


பெறாஅர் (1)

மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர்
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் – அகம் 391/3,4
மேல்


பெறாஅராகி (1)

மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் – அகம் 245/10
மேல்


பெறாஅவிடின் (1)

எச்சம் பெறாஅவிடின்
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள் 24/16,17
மேல்


பெறாஅன் (7)

பெறாஅன் பெயரினும் முனியல்_உறாஅன் – குறி 243
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன்
மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப – கலி 46/10,11
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன்
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப – கலி 46/14,15
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன்
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/18,19
மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – அகம் 250/9
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன்
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் – புறம் 160/19,20
மேல்


பெறின் (34)

திண்மை உண்டாக பெறின்
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – குறள் 6/8,9
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள் 6/15
பண்பு உடை மக்கள் பெறின்
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள் 7/4,5
இன் சொலன் ஆக பெறின்
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள் 10/4,5
பாற்பட்டு ஒழுக பெறின்
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள் 12/2,3
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின்
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி – குறள் 12/18,19
ஆற்றின் அடங்க பெறின்
நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – குறள் 13/6,7
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் – குறள் 17/4,5
புண் அது உணர்வார் பெறின்
செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார் – குறள் 26/14,15
வாளாது உணர்வார் பெறின்
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – குறள் 34/8,9
சொல்லாது இருக்க பெறின்
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்று-ஆயினும் – குறள் 41/6,7
உள்ளியது உள்ள பெறின் – குறள் 54/20
சொல்லுதல் வல்லார் பெறின்
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற – குறள் 65/16,17
திண்ணியர் ஆக பெறின்
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள் 67/12,13
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின்
கொள்வர் பெரியார் பணிந்து – குறள் 68/19,20
உற்றது உணர்வார் பெறின்
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின் – குறள் 71/16,17
வகைமை உணர்வார் பெறின்
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணும்-கால் – குறள் 71/18,19
கை ஒன்று உடைமை பெறின்
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண் – குறள் 84/16,17
அஞ்சும் பகைவர் பெறின்
கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் – குறள் 87/18,19
திண்மை உண்டாக பெறின்
ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – குறள் 99/16,17
பெறின் என் ஆம் பெற்ற-கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – குறள் 127/19
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள் 130/9
முனியாது ஆட பெறின் இவள் – நற் 53/10
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/8
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
ஆய்_இழாய் நின்_கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து – கலி 102/16
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின்
அன்னையோ – கலி 107/22,23
நீ அருளி நல்க பெறின்
நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ – கலி 116/12,13
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின்
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/11,12
புல்லி புணர பெறின்
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை – கலி 142/18,19
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே – புறம் 75/5
மேல்


பெறினும் (22)

சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – குறள் 32/1
பெறினும் இழப்பினும் என் – குறள் 82/4
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – குறள் 96/7
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே – மது 197,198
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும்
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி – மது 203,204
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும்
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 218,219
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும்
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண் – நற் 16/8,9
உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் – நற் 115/10
பெறினும் வல்லேன்-மன் தோழி யானே – நற் 275/9
ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்_வயின் – நற் 391/7
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும்
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/7,8
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும்
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/19,20
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும்
பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது – அகம் 61/13,14
குடநாடு பெறினும் தவிரலர் – அகம் 91/17
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/11
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும்
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் – அகம் 149/6,7
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே – அகம் 199/24
வெண்ணெல் வைப்பின் நன் நாடு பெறினும்
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/13,14
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும் – அகம் 213/18,19
எ பொருள் பெறினும் பிரியன்-மினோ என – அகம் 217/14
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும்
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ – புறம் 159/22,23
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர் – புறம் 182/6
மேல்


பெறினே (20)

எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே
இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது – நற் 6/5,6
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே
செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து – நற் 68/6,7
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை – குறு 98/2,3
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
மறுமை உலகத்து மன்னுதல் பெறினே – குறு 199/8
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல – குறு 269/2
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/3
இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே – ஐங் 444/5
இனியவை பெறினே தனித்தனி நுகர்கேம் – பதி 38/13
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே – பரி 4/55,56
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே – அகம் 8/18
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
உரையொடு செல்லும் அன்பினர் பெறினே – அகம் 255/19
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே – அகம் 300/22
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/1
பெரிய கள் பெறினே
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/2,3
மேல்


பெறீஇ (1)

ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/8,9
மேல்


பெறீஇய (1)

நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/15,16
மேல்


பெறீஇயர் (6)

ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர்
மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 168,169
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர்
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் – நற் 111/2,3
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர்
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை – நற் 360/4,5
பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர்
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/4,5
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர்
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/2,3
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர்
சென்மோ வாழி தோழி பன் நாள் – அகம் 222/12,13
மேல்


பெறீஇயரோ (2)

பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை – குறு 83/2
சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/5
மேல்


பெறு (58)

கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 17
நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் – திரு 223
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு
பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய் – பொரு 167,168
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி – பெரும் 233
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி – மது 368
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 388
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் – மது 719
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி – குறி 116
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 39
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – மலை 50
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 411
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/3
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி – நற் 239/3
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/8
களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை – நற் 310/9
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/5
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/3
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே – ஐங் 293/2
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின – பதி 15/20
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/12
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே – பதி 36/2
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 15/16
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/17
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர – கலி 81/4
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை – கலி 108/37
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/7
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/10
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து – அகம் 57/4
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்_வயினானே – அகம் 75/23
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/5
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் – அகம் 106/12
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப – அகம் 119/6
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/5
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/16
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் – அகம் 231/13
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/3
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் – அகம் 280/2
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு – அகம் 366/13
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி – புறம் 160/11
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என – புறம் 165/10
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/3
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப – புறம் 362/3
மேல்


பெறுக (16)

தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/3
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை – குறு 389/2
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே – ஐங் 447/1
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை – பதி 43/22,23
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு – பதி 43/25,26
அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் – பதி 43/28
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே – பரி 17/53
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/18
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/4
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/5
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் – புறம் 379/2
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை – புறம் 390/23
இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/19
மேல்


பெறுகல்லாது (1)

பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி – அகம் 58/12
மேல்


பெறுகற்பின் (3)

பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின்
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/11,12
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின்
மாசு அற மண்_உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/15,16
நீ சேர்ந்த இல் வினாய் வாராமை பெறுகற்பின்
ஆங்க – கலி 77/19,20
மேல்


பெறுகுநள் (1)

விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை – அகம் 324/1
மேல்


பெறுகுவம்-கொல்லோ (1)

ஊடி பெறுகுவம்-கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப – குறள் 133/15
மேல்


பெறுகுவர்-மன்னே (1)

அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/11
மேல்


பெறுகுவள்-மன்னோ (1)

பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே – நற் 351/9
மேல்


பெறுகுவன் (3)

முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன் – நற் 119/10
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன்
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/3,4
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/7
மேல்


பெறுகுவிர் (19)

வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர்
பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் – சிறு 163,164
ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர்
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 177,178
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர்
எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று – சிறு 195,196
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர்
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 105,106
வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர்
யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 133,134
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர்
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி – பெரும் 168,169
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் – பெரும் 196
மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர்
மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து – பெரும் 256,257
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர்
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 282,283
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர்
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 310,311
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர்
வானம் ஊன்றிய மதலை போல – பெரும் 345,346
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர்
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 157,158
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர்
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு – மலை 169,170
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர்
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 185,186
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர்
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 417,418
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர்
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி – மலை 439,440
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர்
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 443,444
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர்
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 464,465
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது – மலை 566
மேல்


பெறுகுவை (6)

தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/4,5
சென்மோ பாடினி நன் கலம் பெறுகுவை
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து – பதி 87/1,2
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே – அகம் 92/12,13
மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை ஒன்றோ – அகம் 318/8
யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே – அகம் 383/14
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி – புறம் 105/1
மேல்


பெறுதல் (3)

பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் – குறள் 119/19
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/17
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே – புறம் 287/10
மேல்


பெறுதலும் (2)

விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/2
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/8
மேல்


பெறுதற்கு (1)

பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 150/18
மேல்


பெறுதி (1)

இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே – திரு 66
மேல்


பெறுதியோ (1)

பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – குறள் 124/13
மேல்


பெறுதுமோ (1)

பொறை ஆற்றேம் என்றல் பெறுதுமோ யாழ – கலி 90/28
மேல்


பெறுந (3)

செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/10,11
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/9,10
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் – அகம் 374/16,17
மேல்


பெறுநர் (2)

திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர் – கலி 71/22
மேல்


பெறுப-கொல் (1)

இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல்
பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ – பதி 68/14,15
மேல்


பெறுபவோ (2)

பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
தீண்ட பெறுபவோ மற்று – கலி 94/8
மேல்


பெறும் (12)

படை தகையான் பாடு பெறும்
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – குறள் 77/16,17
வாடினும் பாடு பெறும்
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு – குறள் 133/4,5
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள் – ஐங் 191/3
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து – கலி 14/18
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
ஒள் இழை வார்_உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21
மேல்


பெறுமவற்றுள் (1)

பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த – குறள் 7/1
மேல்


பெறுமே (1)

யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே – புறம் 214/4,5
மேல்


பெறுவது (3)

போஒய் பெறுவது எவன் – குறள் 5/12
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் – குறள் 82/5,6
பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று – குறு 199/1
மேல்


பெறுவர் (1)

பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – குறள் 6/15
மேல்


பெறுவான் (1)

இல்லை பெறுவான் தவம் – குறள் 85/4
மேல்


பெறுவை (1)

பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
மேல்


பெறூஉ (1)

வாளை நீர்நாய் நாள் இரை பெறூஉ
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/2,3
மேல்


பெறூஉம் (24)

எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம்
மடி வாய் கோவலர் குடி_வயின் சேப்பின் – பெரும் 165,166
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம்
வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு – நற் 25/4,5
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/3
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம்
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/9,10
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம்
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/5,6
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன் – குறு 364/2
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம்
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/2,3
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர – ஐங் 63/2
போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 153/4
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம்
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/22,23
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம்
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/18,19
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம்
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/19,20
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம்
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/14,15
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம்
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/9,10
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ – கலி 104/22
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம்
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/21,22
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம்
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி – அகம் 126/12,13
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம்
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/10,11
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/7
அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/5
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம்
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/4,5
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம்
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்_வயின் – புறம் 197/12,13
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம்
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/10,11
மேல்


பெறேன் (1)

கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை – அகம் 55/9
மேல்


பெறேஎம் (1)

நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
மேல்


பெறேஎன் (2)

நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன்
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/8,9
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்_வயின் – கலி 37/6
மேல்