பா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பா 12
பாஅய் 21
பாஅய 4
பாஅர் 1
பாஅல் 8
பாக்கத்து 19
பாக்கம் 8
பாக்கமும் 2
பாக்கியத்தால் 1
பாக்கு 1
பாக 16
பாக_மகன் 1
பாகம் 1
பாகர் 5
பாகரொடு 1
பாகல் 9
பாகன் 6
பாகனா 1
பாகனும் 1
பாகனை 2
பாகின் 1
பாகு 3
பாகுடி 1
பாகொடு 1
பாங்கர் 9
பாங்கரும் 2
பாங்கற்கு 1
பாங்காம் 1
பாங்கில் 1
பாங்கின 1
பாங்கு 4
பாசடகு 2
பாசடும்பு 2
பாசடை 19
பாசடைய 2
பாசம் 2
பாசரும்பு 2
பாசவர் 2
பாசவல் 7
பாசறை 43
பாசறையானே 1
பாசறையீரே 2
பாசறையேமே 3
பாசறையோர்க்கே 1
பாசறையோரே 2
பாசி 11
பாசிலை 14
பாசிழை 7
பாசினம் 4
பாசுவல் 1
பாட்டம் 3
பாட்டம்_கால் 2
பாட்டி 1
பாட்டியர் 2
பாட்டு 11
பாட்டும் 2
பாட்டே 3
பாட்டொடு 2
பாட 26
பாடப்பாட 1
பாடல் 25
பாடலி 2
பாடலும் 2
பாடலொடு 1
பாடலோடு 2
பாடவும் 3
பாடற்கு 2
பாடன்மார் 1
பாடாது 2
பாடான் 1
பாடி 51
பாடி_பாடி 1
பாடித்தை 5
பாடிய 12
பாடியோரே 1
பாடின்றே 1
பாடின 1
பாடின-கொல்லோ 1
பாடினம் 1
பாடினர் 1
பாடினள் 3
பாடினன் 1
பாடினன்-மன்-கொல் 1
பாடினி 11
பாடினிக்கு 2
பாடினியும்மே 1
பாடினிர் 2
பாடினேம் 1
பாடினேன் 1
பாடினை 3
பாடு 123
பாடு_மகள் 1
பாடு_உற்று 2
பாடுக 3
பாடுகம் 6
பாடுகோ 1
பாடுதும் 2
பாடுநர் 10
பாடுநர்க்கு 8
பாடுநரும் 1
பாடுப 3
பாடுபு 1
பாடும் 18
பாடும்மே 1
பாடுவர் 1
பாடுவல் 1
பாடுவன்-மன்னால் 1
பாடுவாம் 4
பாடுவார் 5
பாடுவி 1
பாடுவேன் 3
பாடுவோர் 3
பாடேன் 2
பாடொடு 2
பாண் 28
பாண்_கடன் 2
பாண்_சேரியொடு 1
பாண்_மகள் 5
பாண்_மகன் 6
பாண்_மகனும்மே 1
பாண்டியம் 1
பாண்டியர் 1
பாண்டியன் 7
பாண்டியில் 1
பாண்டியும் 1
பாண்டில் 17
பாண்டில்_விளக்கில் 1
பாண்டிலின் 1
பாண்டிலொடு 1
பாண 44
பாணர் 42
பாணர்க்கு 2
பாணரது 1
பாணரேம் 1
பாணரொடு 4
பாணன் 28
பாணனது 2
பாணனும் 2
பாணனொடு 2
பாணனோடு 1
பாணா 1
பாணி 30
பாணிக்கு 2
பாணித்தே 1
பாணிய 1
பாணியில் 2
பாணியின் 6
பாணியும் 3
பாணியேம் 1
பாத்தரும் 1
பாத்தி 5
பாத்தியில் 1
பாத்தியுள் 1
பாத்து 3
பாதிரி 16
பாந்தள் 3
பாந்தளும் 1
பாப்பு 2
பாம்பின் 14
பாம்பு 49
பாம்பு_அணை 1
பாம்பும் 1
பாம்பொடு 1
பாய் 72
பாய்_மா 1
பாய்க்குநரும் 1
பாய்தர 1
பாய்தரு 1
பாய்தலின் 9
பாய்ந்த 12
பாய்ந்தன்றே 1
பாய்ந்தன 1
பாய்ந்தனர் 1
பாய்ந்தார் 1
பாய்ந்தான் 1
பாய்ந்தானை 1
பாய்ந்திட்ட 1
பாய்ந்து 43
பாய்பவரே 1
பாய்பவையாய் 1
பாய்பு 4
பாய்வாராய் 1
பாய்வாள் 1
பாய்வோள் 1
பாய்வோளே 1
பாய 9
பாயம் 2
பாயல் 25
பாயல்கொள்ளும் 1
பாயலின் 1
பாயலும் 3
பாயா 3
பாயாது 1
பாயியர் 1
பாயின் 1
பாயின்றால் 2
பாயின்று 1
பாயின 1
பாயுந்து 1
பாயும் 12
பார் 15
பார்க்கும் 26
பார்த்தவளை 1
பார்த்தாள் 1
பார்த்தான் 1
பார்த்திருக்கும் 1
பார்த்திருப்பான் 1
பார்த்து 24
பார்நடை 1
பார்ப்ப 1
பார்ப்பன 6
பார்ப்பார் 4
பார்ப்பார்-கண் 1
பார்ப்பார்க்கு 2
பார்ப்பாரும் 1
பார்ப்பான் 8
பார்ப்பானை 1
பார்ப்பிற்கு 2
பார்ப்பின் 2
பார்ப்பு 13
பார்ப்பு_வயின் 1
பார்ப்பு_இனங்கட்கு 1
பார்ப்பொடு 3
பார்ப்போடு 2
பார்ப்போர் 1
பார்வல் 9
பார்வை 5
பாரத்து 2
பாரம் 3
பாரமும் 1
பாரா 1
பாராட்ட 12
பாராட்டா 1
பாராட்டா_கால் 1
பாராட்டி 20
பாராட்டிய 3
பாராட்டிய_காலையும் 1
பாராட்டியும் 1
பாராட்டினாய் 3
பாராட்டினையோ 3
பாராட்டு 1
பாராட்டுதல் 1
பாராட்டும் 4
பாராட்டுவாய் 2
பாராட்டுவானை 1
பாராட்டை 1
பாராது 1
பாராதே 1
பாரார் 1
பாரி 18
பாரி_மகளிர் 3
பாரிக்கும் 1
பாரித்தார் 1
பாரித்து 3
பாரிப்பார் 2
பாரிய 1
பாரியது 2
பாரியும் 4
பால் 127
பால்நிறவண்ணன் 1
பால 3
பாலர் 2
பாலவரோடு 1
பாலால் 2
பாலான் 2
பாலின் 2
பாலினும் 1
பாலும் 8
பாலுள் 1
பாலே 8
பாலை 19
பாலையில் 1
பாலொடு 6
பாலொடும் 1
பாலோ 1
பாலோடு 1
பாலோயே 1
பாலோர் 1
பாவம் 1
பாவல் 1
பாவாய் 1
பாவி 2
பாவின்று-மன்னே 1
பாவு 2
பாவை 70
பாவை-கொல் 1
பாவை_விளக்கில் 1
பாவைக்கு 3
பாவைக்கும் 1
பாவையர் 2
பாவையின் 8
பாவையும் 4
பாவையை 1
பாழ் 33
பாழ்த்து 1
பாழ்பட்ட 2
பாழ்பட்டு 1
பாழ்பட 3
பாழ்படு 3
பாழ்படுக்கும் 2
பாழ்படுதல் 1
பாழ்படுப்ப 1
பாழி 8
பாளை 6
பாற்கடல் 1
பாற்பட்டனளே 1
பாற்பட்டு 1
பாற்பட 1
பாற்படுக்கும் 1
பாற்று 3
பாற 1
பாறி 3
பாறிய 1
பாறு 11
பாறுபட 1
பாறை 13
பான்மையின் 1
பானம் 1
பானாள் 41
பானையன் 1
பானையின் 1

பா (12)

பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப – பெரும் 190
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/7
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி – குறு 180/1
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை – கலி 17/1
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
பா அடியால் பணை எருத்தின – புறம் 22/4
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா – புறம் 233/2
மேல்


பாஅய் (21)

பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து – மது 278
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய்
மலை இமைப்பது போல் மின்னி – நற் 112/7,8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய்
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/2,3
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய்
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் – நற் 371/4,5
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் – பரி 8/112
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 36/12
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 36/12
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி – கலி 145/19
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய்
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/7,8
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/7
பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் – அகம் 139/14
மண் பயம் பூப்ப பாஅய்
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/17,18
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய்
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/1,2
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி – அகம் 317/2
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் – அகம் 323/10
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து – அகம் 364/1
மேல்


பாஅய (4)

பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர் – ஐங் 378/1
நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/24
மேல்


பாஅர் (1)

பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் – நற் 41/4
மேல்


பாஅல் (8)

பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/5
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல் – பதி 52/26
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல்
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 52/26,27
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/17
பாஅல் நின்று கதிர் சோரும் – புறம் 22/10
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி – புறம் 164/3
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து – புறம் 211/20
மேல்


பாக்கத்து (19)

துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப – பொரு 210,211
வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் – பெரும் 367,368
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந – மது 137,138
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு – பட் 27,28
இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து
உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை – நற் 127/2,3
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10
சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் – நற் 203/6
கரை சேர்பு இருந்த கல்லென் பாக்கத்து
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு – நற் 215/7,8
கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே – நற் 232/9
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் – குறு 339/3
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் – அகம் 10/12
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/2,3
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/4,5
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/12,13
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் – அகம் 196/1,2
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடி பாக்கத்து
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் – அகம் 270/2,3
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து
வழங்கல் ஆனா பெரும் துறை – அகம் 338/19,20
மேல்


பாக்கம் (8)

சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 162
பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென – நற் 111/9
சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/11
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென – நற் 207/3
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – நற் 303/2
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம்
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த – நற் 323/6,7
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம்
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென – பதி 13/12,13
பாடுவார் பாக்கம் கொண்டு என – பரி 7/31
மேல்


பாக்கமும் (2)

துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி – நற் 101/5
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
மேல்


பாக்கியத்தால் (1)

பலர் அறியார் பாக்கியத்தால்
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – குறள் 115/2,3
மேல்


பாக்கு (1)

ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து – குறள் 17/8
மேல்


பாக (16)

மறத்தற்கு அரிதால் பாக பல் நாள் – நற் 42/1
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் – நற் 106/1
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
முன் உற கடவு-மதி பாக
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே – ஐங் 483/3,4
கடிய கடவு-மதி பாக
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே – ஐங் 484/3,4
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய – அகம் 44/6
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6
களையும் இடனால் பாக உளை அணி – அகம் 64/1
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே – அகம் 224/1
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/3,4
மேல்


பாக_மகன் (1)

வருக எம் பாக_மகன்
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் – கலி 80/9,10
மேல்


பாகம் (1)

பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
மேல்


பாகர் (5)

விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – மலை 327
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர்
இனிது என கணவன் உண்டலின் – குறு 167/4,5
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர – பதி 40/28
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி 11/66
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 97/29
மேல்


பாகரொடு (1)

ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – சிறு 258,259
மேல்


பாகல் (9)

பைம் பாகல் பழம் துணரிய – பொரு 191
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – நற் 180/1
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – ஐங் 99/1
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி – அகம் 15/4
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/9
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல்
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/13,14
பனி பகன்றை கனி பாகல்
கரும்பு அல்லது காடு அறியா – புறம் 16/14,15
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல்
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/6,7
மேல்


பாகன் (6)

இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று_உழி – பரி 23/82
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/10
கைவல் பாகன் பையென இயக்க – அகம் 230/12
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன்
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/2,3
மேல்


பாகனா (1)

இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/2,3
மேல்


பாகனும் (1)

வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும்
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/23,24
மேல்


பாகனை (2)

தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ – கலி 68/17
பட்டு_உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12
மேல்


பாகின் (1)

பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும் – புறம் 381/2
மேல்


பாகு (3)

பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 166
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என – பரி 3/77
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம் – புறம் 367/1
மேல்


பாகுடி (1)

நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா – பதி 21/26,27
மேல்


பாகொடு (1)

கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 377
மேல்


பாங்கர் (9)

பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம் – குறி 85
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர்
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில – நற் 186/6,7
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர்
படாகை நின்றன்று – பரி 9/77,78
பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர்
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/23,24
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர்
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/74,75
பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 9/19
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர்
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/2,3
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
மேல்


பாங்கரும் (2)

குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும்
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் – கலி 103/3,4
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும்
முல்லையும் தாய பாட்டம்_கால் தோழி நம் – கலி 111/3,4
மேல்


பாங்கற்கு (1)

மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க – புறம் 283/7,8
மேல்


பாங்காம் (1)

ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம்
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்_உற்று – பரி 10/41,42
மேல்


பாங்கில் (1)

நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் – நற் 246/2
மேல்


பாங்கின (1)

புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது – அகம் 141/3,4
மேல்


பாங்கு (4)

பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன – கலி 11/21
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/15
பாங்கு அரும் பாட்டம்_கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் – கலி 116/1
மேல்


பாசடகு (2)

பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார் – புறம் 62/14
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து – புறம் 159/12
மேல்


பாசடும்பு (2)

ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/2
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/14
மேல்


பாசடை (19)

வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 182,183
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/3
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/6
முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை – நற் 230/1,2
பழன யாமை பாசடை புறத்து – நற் 280/6
பாசடை நெய்தல் பனி நீர் சேர்ப்பன் – நற் 287/5
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க – நற் 310/2
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/4
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி – குறு 246/2
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை – ஐங் 225/2
பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை – பதி 30/3
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை – கலி 59/1
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை – கலி 71/7
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/2
பன் மலர் பழனத்த பாசடை தாமரை – கலி 78/1
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – அகம் 70/11
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய – அகம் 106/3
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மருங்கில் – அகம் 176/4
மேல்


பாசடைய (2)

சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
சிறு பாசடைய நெய்தல் – நற் 27/11
மேல்


பாசம் (2)

பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/2
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல – பதி 71/23
மேல்


பாசரும்பு (2)

குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/15
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
மேல்


பாசவர் (2)

விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர்
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/9,10
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர்
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/16,17
மேல்


பாசவல் (7)

பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை – குறு 238/1
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை – அகம் 141/18
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் – அகம் 237/13
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென – அகம் 243/7
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/8
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/14
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13
மேல்


பாசறை (43)

அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 79,80
பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 231,232
பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே – நெடு 188
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை
நெஞ்சு நடுக்கு_உறூஉம் துஞ்சா மறவர் – நற் 18/5,6
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார் – நற் 125/10,11
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/6,7
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/8,9
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/6
போர் உடை வேந்தன் பாசறை
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/3,4
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான் – ஐங் 460/1
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய – ஐங் 500/4
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே – பதி 16/8,9
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ – பதி 50/23
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி – பதி 61/15,16
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் – பதி 84/5
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/17,18
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/10
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – பரி 19/35
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/8,9
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் – அகம் 124/8
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை – அகம் 144/13,14
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே – அகம் 204/3,4
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/6,7
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/12
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் – அகம் 304/17,18
மத வலி யானை மறலிய பாசறை
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/1,2
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை
வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் – அகம் 364/10,11
வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/25
பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே – புறம் 31/6
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய – புறம் 33/11
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை
களம் கொளற்கு உரியோர் இன்றி தெறுவர – புறம் 62/11,12
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/9,10
கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் – புறம் 289/8,9
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/2,3
கல்லென் பாசறை பல் சான்றீரே – புறம் 301/4
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று – புறம் 304/10
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/5,6
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப – புறம் 362/3
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/12,13
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் – புறம் 372/4,5
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/4,5
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை
வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள் – புறம் 397/7,8
மேல்


பாசறையானே (1)

இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
மேல்


பாசறையீரே (2)

பாசறையீரே பாசறையீரே – புறம் 285/1
பாசறையீரே பாசறையீரே
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/1,2
மேல்


பாசறையேமே (3)

துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 24/18
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 84/17
மேல்


பாசறையோர்க்கே (1)

மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே – பதி 83/9
மேல்


பாசறையோரே (2)

வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே – ஐங் 461/5
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே – அகம் 264/15
மேல்


பாசி (11)

பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த – பொரு 153
பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – பெரும் 468
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 221,222
கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ – நற் 65/3
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல் – ஐங் 206/4
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை – அகம் 91/5
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த – அகம் 336/2
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/9
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/14
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை – புறம் 392/13,14
மேல்


பாசிலை (14)

பாசிலை ஒழித்த பராஅரை பாதிரி – பெரும் 4
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 376
நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும் – நற் 249/2
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ – குறு 108/3
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 216/1,2
அம்ம வாழி தோழி பாசிலை
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/1,2
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி – அகம் 138/5
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை – அகம் 217/6
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் – புறம் 23/3
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி – புறம் 54/10
பாசிலை முல்லை முகைக்கும் – புறம் 117/9
பனி வரை நிவந்த பாசிலை பலவின் – புறம் 200/1
இமிழ்ப்பு_உற நீண்ட பாசிலை
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/12,13
மேல்


பாசிழை (7)

ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
பாசிழை பகட்டு அல்குல் – பட் 147
பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ – பதி 68/15
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/14
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/6
மேல்


பாசினம் (4)

செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம்
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/7,8
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம்
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை – நற் 376/4,5
மேல்


பாசுவல் (1)

பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் – புறம் 262/2
மேல்


பாட்டம் (3)

பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர – நற் 38/2
முல்லையும் தாய பாட்டம்_கால் தோழி நம் – கலி 111/4
பாங்கு அரும் பாட்டம்_கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் – கலி 116/1
மேல்


பாட்டம்_கால் (2)

முல்லையும் தாய பாட்டம்_கால் தோழி நம் – கலி 111/4
பாங்கு அரும் பாட்டம்_கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் – கலி 116/1
மேல்


பாட்டி (1)

வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/4,5
மேல்


பாட்டியர் (2)

பாணர் வருக பாட்டியர் வருக – மது 749
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
மேல்


பாட்டு (11)

இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக – மலை 390
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை – பரி 7/66,67
எழீஇ பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே – பரி 14/24
பூத்தன பாணா நின் பாட்டு
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/21,22
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை – கலி 98/6
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து – அகம் 368/2
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/2
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
மேல்


பாட்டும் (2)

உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ – மது 616
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/5
மேல்


பாட்டே (3)

அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர் – குறு 23/3,4
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர் – குறு 23/4
நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/5
மேல்


பாட்டொடு (2)

வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை – கலி 85/35
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
மேல்


பாட (26)

குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல் – பொரு 218
கானவர் மருதம் பாட அகவர் – பொரு 220
ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 656,657
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் – நற் 378/7,8
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை – ஐங் 408/1
பணியா மரபின் உழிஞை பாட
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/6,7
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் – பதி 54/6,7
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி – கலி 40/31
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி – கலி 41/41
என்று யாம் பாட மறை நின்று கேட்டனன் – கலி 42/28
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட
நல்லது கற்பித்தார் மன்ற நுமர் பெரிதும் – கலி 112/9,10
பாட மறை நின்று கேட்டனன் நீடிய – கலி 131/42
என்று யான் பாட கேட்டு – கலி 138/26
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/22,23
என ஆங்கு பாட அருள்_உற்று – கலி 146/51
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட
குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது – அகம் 102/6,7
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/10,11
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் – புறம் 33/10
நின்னும் நின் மலையும் பாட இன்னாது – புறம் 143/12
நன் நாடு பாட என்னை நயந்து – புறம் 146/4
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/3
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 374/8,9
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/9,10
மேல்


பாடப்பாட (1)

பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/15
மேல்


பாடல் (25)

பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் – பொரு 56
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி – சிறு 151
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் – மது 331
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67
பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் – பட் 113
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல்
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – மலை 304,305
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி – நற் 256/1
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை – நற் 380/10
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் – பதி 13/9
ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று – பதி 24/9
பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின் – பதி 51/22
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
பாடல் சான்ற வைப்பின் – பதி 75/13
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும் – பரி 9/73
பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் – பரி 10/116
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/43
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/15
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய – பரி 17/22
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் – கலி 28/1
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே – புறம் 11/7
கொண்பெரும்கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே – புறம் 154/13
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
மேல்


பாடலி (2)

பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர் – குறு 75/4
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை – அகம் 265/5
மேல்


பாடலும் (2)

கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – அகம் 118/13
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12
மேல்


பாடலொடு (1)

புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற – பரி 23/54
மேல்


பாடலோடு (2)

பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/56
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/3,4
மேல்


பாடவும் (3)

என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே – கலி 140/13
வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது – அகம் 67/2
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும்
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/1,2
மேல்


பாடற்கு (2)

பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – குறள் 58/5
கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும் – பதி 48/6
மேல்


பாடன்மார் (1)

பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே – புறம் 375/21
மேல்


பாடாது (2)

புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை – புறம் 72/16
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் – புறம் 200/10
மேல்


பாடான் (1)

குன்றம் பாடான் ஆயின் – ஐங் 244/3
மேல்


பாடி (51)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி
சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 40,41
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 187,188
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 239,240
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 128,129
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி
அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு – சிறு 161,162
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி
உவலை கூரை ஒழுகிய தெருவில் – முல் 28,29
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து – மது 468,469
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 58,59
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி
கைதொழூஉ பரவி பழிச்சினிர் கழி-மின் – மலை 359,360
யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள் – நற் 156/4
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/2,3
இன் இயம் கறங்க பாடி
பன் மலர் சிதறி பரவு_உறு பலிக்கே – நற் 322/11,12
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/9,10
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/11
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/128,129
பாடி_பாடி பாய் புனல் – பரி 24/74
பாடி_பாடி பாய் புனல் – பரி 24/74
கொண்டுநிலை பாடி காண் – கலி 39/30
பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ – கலி 59/16
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப – கலி 65/19
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/26
புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் – கலி 95/9
குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/75,76
அணி நலம் பாடி வரற்கு – கலி 141/6
என பாடி
இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள் – கலி 142/59,60
என பாடி
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி – கலி 145/59,60
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து – அகம் 22/9
பாடி சென்ற பரிசிலர் போல – அகம் 65/6
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – அகம் 138/11
பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற – அகம் 142/5
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/4,5
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/3,4
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர் – புறம் 120/19
நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு – புறம் 130/3
பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி – புறம் 158/18
பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே – புறம் 165/9
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை – புறம் 177/3
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே – புறம் 237/2
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/5,6
பாடி சென்றோர்க்கு அன்றியும் வாரி – புறம் 330/5
வாள் வலத்து ஒழிய பாடி சென்றாஅர் – புறம் 337/3
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர் – புறம் 368/16
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று – புறம் 369/22
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம் – புறம் 382/6
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/17
பாடி நின்ற பன் நாள் அன்றியும் – புறம் 390/9
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி – புறம் 393/3
மேல்


பாடி_பாடி (1)

பாடி_பாடி பாய் புனல் – பரி 24/74
மேல்


பாடித்தை (5)

வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – கலி 40/10,11
தெருள தெரி_இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை – கலி 43/15,16
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/23,24
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/24,25
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை
அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/34,35
மேல்


பாடிய (12)

தன் பாடிய தளி உணவின் – பட் 3
நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/5
நனவில் பாடிய நல் இசை – பதி 85/12
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் – பரி 19/26
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை – அகம் 227/16
நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து – அகம் 345/6,7
மறம் பாடிய பாடினியும்மே – புறம் 11/11
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா – புறம் 22/31
மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வம்_உற்று – புறம் 158/13
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/10,11
மேல்


பாடியோரே (1)

பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே – புறம் 124/5
மேல்


பாடின்றே (1)

அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
மேல்


பாடின (1)

பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் – பொரு 48
மேல்


பாடின-கொல்லோ (1)

குன்றம் பாடின-கொல்லோ
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/3,4
மேல்


பாடினம் (1)

சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/48
மேல்


பாடினர் (1)

பறம்பு பாடினர் அதுவே அறம் பூண்டு – புறம் 108/4
மேல்


பாடினள் (3)

மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
மேல்


பாடினன் (1)

பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
மேல்


பாடினன்-மன்-கொல் (1)

பரணன் பாடினன்-மன்-கொல் மற்று நீ – புறம் 99/12
மேல்


பாடினி (11)

பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி
பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் – பொரு 47,48
வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய – பொரு 162
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே – பதி 14/17
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி
முழவில் போக்கிய வெண்கை – பதி 61/16,17
சென்மோ பாடினி நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 87/1
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் – பரி 17/17
பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு – புறம் 15/24
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் – புறம் 242/3
பாடினி மாலை அணிய – புறம் 319/14
வாடா மாலை பாடினி அணிய – புறம் 364/1
மேல்


பாடினிக்கு (2)

இழை பெற்ற பாடினிக்கு
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/14,15
புரி மாலையர் பாடினிக்கு
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு – புறம் 361/11,12
மேல்


பாடினியும்மே (1)

மறம் பாடிய பாடினியும்மே
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/11,12
மேல்


பாடினிர் (2)

ஆடினிர் பாடினிர் செலினே – புறம் 109/17
குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே – புறம் 110/6
மேல்


பாடினேம் (1)

கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக – புறம் 144/3
மேல்


பாடினேன் (1)

வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/9
மேல்


பாடினை (3)

செல்வக்கோமான் பாடினை செலினே – பதி 67/23
பாரி வேள்_பால் பாடினை செலினே – புறம் 105/8
சீறூர் மன்னனை பாடினை செலினே – புறம் 328/16
மேல்


பாடு (123)

கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் – குறள் 41/18,19
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு – குறள் 60/14
படை தகையான் பாடு பெறும் – குறள் 77/16
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள் – குறள் 91/11
பண்பு உள பாடு அறிவார் மாட்டு – குறள் 100/10
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – குறள் 124/13
வாடினும் பாடு பெறும் – குறள் 133/4
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி – சிறு 228
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 4
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு – மது 90
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் – மது 226
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 629
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 97
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/2
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே – நற் 154/3
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/2
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர – நற் 321/2
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் – நற் 327/2
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே – நற் 335/2
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப – நற் 361/5
பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு – நற் 378/11
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை – நற் 380/10
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி – குறு 11/2
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/5
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி – குறு 177/1
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே – குறு 216/4
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/3
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாவே – குறு 365/2
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/2
முரசு பாடு அதிர ஏவி – ஐங் 426/3
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/4
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/2
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக – பதி 43/22
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம் – பதி 59/18
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/7
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 19/24
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு_உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு_உற்று – கலி 41/17
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/13
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/7
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
பாடு இல் கண் பாயல் கொள – கலி 87/16
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் – கலி 90/6
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் – கலி 129/8
பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் – கலி 133/8
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே – கலி 140/13
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார் கண் – கலி 143/22
பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி – அகம் 23/2
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி – அகம் 30/10
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/9
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/3
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் – அகம் 113/10
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை – அகம் 124/6
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே – அகம் 128/1
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/3
நீடலர் என்றி தோழி பாடு ஆன்று – அகம் 183/5
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் – அகம் 219/6
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி – அகம் 226/15
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி – அகம் 226/15
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் – அகம் 231/13
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர – அகம் 301/10
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
வழங்குநர் இன்மையின் பாடு ஆன்றன்றே – அகம் 350/5
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
பாடு இன் அருவி சூடி – அகம் 378/23
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/5
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர் – அகம் 400/25
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே – புறம் 21/11
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ – புறம் 49/2
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி – புறம் 124/4
பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என – புறம் 127/2
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/3
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என – புறம் 165/10
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/3
பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே – புறம் 197/14
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/15
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து – புறம் 211/20
துடிய பாண பாடு வல் விறலி – புறம் 280/8
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் – புறம் 291/1
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று – புறம் 369/22
ஆடு_உறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி – புறம் 371/6
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே – புறம் 375/21
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/17
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து – புறம் 397/4
மேல்


பாடு_மகள் (1)

ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
மேல்


பாடு_உற்று (2)

பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு_உற்று
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/4,5
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு_உற்று
இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/17,18
மேல்


பாடுக (3)

அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர் – குறு 23/4
ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் – பதி 58/1
மேல்


பாடுகம் (6)

பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று – கலி 41/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு_உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு_உற்று – கலி 41/17
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று – கலி 104/63
பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 32/6
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே – புறம் 393/25
மேல்


பாடுகோ (1)

ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/14,15
மேல்


பாடுதும் (2)

அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 17/51
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
மேல்


பாடுநர் (10)

பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் – பதி 82/12
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/8
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான் – அகம் 100/11
உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே – அகம் 349/5
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் – புறம் 33/10
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப – புறம் 151/1
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி – புறம் 226/3
பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே – புறம் 238/7
மேல்


பாடுநர்க்கு (8)

அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும் – புறம் 99/11
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா – புறம் 165/7
பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே – புறம் 221/1
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/17
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/3
அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும் – புறம் 361/8
பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள – புறம் 369/18
மேல்


பாடுநரும் (1)

இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/17
மேல்


பாடுப (3)

தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் – பரி 24/73
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் – கலி 143/28,29
பாடுப என்ப பரிசிலர் நாளும் – புறம் 168/20
மேல்


பாடுபு (1)

செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே – பதி 46/14
மேல்


பாடும் (18)

எல்லும் எல்லின்று பாடும் கேளாய் – குறு 390/1
மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும்
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/5,6
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும்
அகன் கண் வைப்பின் ஆடு-மன் அளிய – பதி 29/9,10
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
பாடுவார் பாடும் வகை – பரி 3/30
எழீஇ பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே – பரி 14/24
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் – கலி 74/7
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும்
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/23,24
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும்
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/33,34
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/3
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும்
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/2,3
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி – அகம் 219/7
பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு – புறம் 15/24
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/18
மேல்


பாடும்மே (1)

ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/4,5
மேல்


பாடுவர் (1)

யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு – புறம் 30/11
மேல்


பாடுவல் (1)

பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/13
மேல்


பாடுவன்-மன்னால் (1)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15
மேல்


பாடுவாம் (4)

அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
அகவினம் பாடுவாம் நாம் – கலி 40/7
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம்
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/21,22
தையலாய் பாடுவாம் நாம் – கலி 43/7
மேல்


பாடுவார் (5)

பாடுவார் பாடும் வகை – பரி 3/30
பாடுவார் பாக்கம் கொண்டு என – பரி 7/31
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/109
பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் – பரி 10/116
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு – பரி 24/21
மேல்


பாடுவி (1)

தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை – கலி 84/34
மேல்


பாடுவேன் (3)

பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து – கலி 139/13
பாடுவேன் என் நோய் உரைத்து – கலி 144/50
பாடுவேன் பல்லாருள் சென்று – கலி 146/35
மேல்


பாடுவோர் (3)

நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர்
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/28,29
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க – புறம் 40/6
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/7
மேல்


பாடேன் (2)

பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் – புறம் 34/17
நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா – புறம் 388/12
மேல்


பாடொடு (2)

அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/9
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
மேல்


பாண் (28)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு – மது 269
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் – நற் 186/6
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் – நற் 300/9
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – புறம் 29/5
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர் – புறம் 29/6
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/7
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/3
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் – புறம் 233/5
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/17
மீன் சீவும் பாண் சேரி – புறம் 348/4
மேல்


பாண்_கடன் (2)

ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
மேல்


பாண்_சேரியொடு (1)

மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 269,270
மேல்


பாண்_மகள் (5)

முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள்
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் – ஐங் 49/1,2
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள்
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் – அகம் 126/9,10
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள்
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/1,2
மேல்


பாண்_மகன் (6)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன்
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே – ஐங் 49/3,4
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன்
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் – அகம் 352/14,15
மேல்


பாண்_மகனும்மே (1)

குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே
என ஆங்கு – புறம் 11/15,16
மேல்


பாண்டியம் (1)

பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும் – கலி 136/20
மேல்


பாண்டியர் (1)

மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் – அகம் 27/8
மேல்


பாண்டியன் (7)

பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன்
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/21,22
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன்
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை – அகம் 201/3,4
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன்
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் – அகம் 231/12,13
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன்
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய – அகம் 253/5,6
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன்
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/5,6
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/5
மேல்


பாண்டியில் (1)

வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
மேல்


பாண்டியும் (1)

அகவரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
மேல்


பாண்டில் (17)

வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ – சிறு 260
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில்
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 123,124
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – நெடு 175
நுண் உருக்கு_உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில்
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 4,5
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் – நற் 86/3
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த – ஐங் 316/1
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல – பதி 47/6
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து – பதி 52/13
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில்
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி – பதி 74/11,12
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில்
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/35,36
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில்
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/4,5
இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/9
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில்
கணை பொருத துளை தோலன்னே – புறம் 97/15,16
மேல்


பாண்டில்_விளக்கில் (1)

பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – நெடு 175
மேல்


பாண்டிலின் (1)

தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர – அகம் 217/8
மேல்


பாண்டிலொடு (1)

பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/8
மேல்


பாண (44)

புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண
பெரு வறம் கூர்ந்த கானம் கல்லென – பெரும் 22,23
உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை – நற் 127/3
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் – நற் 150/1
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண
நின் வாய் பணிமொழி களையா பன் மாண் – நற் 167/6,7
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து – நற் 291/6,7
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள் – ஐங் 82/1
அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு – ஐங் 89/1
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே – ஐங் 131/1
அம்ம வாழி பாண புன்னை – ஐங் 132/1
யான் எவன் செய்கோ பாண ஆனாது – ஐங் 133/1
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி – ஐங் 134/1
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் – ஐங் 135/1
நாண் இலை மன்ற பாண நீயே – ஐங் 136/1
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர் – ஐங் 137/1
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர் – ஐங் 138/1
காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை – ஐங் 140/1
கைவல் சீறியாழ் பாண நுமரே – ஐங் 472/1
கைவல் பாண எம் மறவாதீமே – ஐங் 473/5
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே – ஐங் 478/5
சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய – ஐங் 479/1
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 67/3,4
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட – பரி 3/86,87
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற – அகம் 14/13
சொல்லின் எவனோ பாண எல்லி – அகம் 50/10
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/14
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல – புறம் 69/4,5
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன – புறம் 70/1,2
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண
நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை – புறம் 138/5,6
கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின் – புறம் 155/3
பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே – புறம் 260/8
துடிய பாண பாடு வல் விறலி – புறம் 280/8
கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை – புறம் 289/8
நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம் – புறம் 308/3,4
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/9,10
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/15
தின் பழம் பசீஇ பாண
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி – புறம் 321/8,9
அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும் – புறம் 328/6
மேல்


பாணர் (42)

நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் – சிறு 248
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ – மது 219
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக – மது 749
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர்
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/5,6
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/7
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர்
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/3,4
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர் – குறு 19/1
உள்ள பாணர் எல்லாம் – குறு 127/5
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
பாணர் படுமலை பண்ணிய எழாலின் – குறு 323/2
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர்
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட – குறு 328/6,7
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/4
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர்
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/2,3
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர்
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து – ஐங் 407/1,2
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை – ஐங் 408/1
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என – ஐங் 458/3
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை – பதி 38/9
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் – பதி 40/24
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி – பதி 48/1
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் – பதி 57/7
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 65/11
பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும் – பரி 9/73
ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ – பரி 17/9
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர்
பாடி_பாடி பாய் புனல் – பரி 24/73,74
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர்
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய – அகம் 115/8,9
பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி – அகம் 331/11
இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர்
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/7,8
பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர் – புறம் 12/1
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் – புறம் 115/2
பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ – புறம் 126/2
பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என – புறம் 127/2
பாணர் படுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் – புறம் 135/16
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
யாணர் நன் நாட்டுள்ளும் பாணர்
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/6,7
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா – புறம் 244/1
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர்
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் – புறம் 316/4,5
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும் – புறம் 334/6
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் – புறம் 376/5
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர்
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/4,5
மேல்


பாணர்க்கு (2)

அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் – புறம் 34/14,15
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய – புறம் 302/6
மேல்


பாணரது (1)

இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/7
மேல்


பாணரேம் (1)

நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு – ஐங் 480/1
மேல்


பாணரொடு (4)

துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 40,41
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை – புறம் 324/12
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு – புறம் 326/11
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு
கலந்து அளைஇய நீள் இருக்கையால் – புறம் 361/12,13
மேல்


பாணன் (28)

பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/2
கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன்
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று – நற் 200/8,9
களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை – நற் 310/9
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே – குறு 85/6
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக – குறு 127/4
பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே – ஐங் 43/4
பாணன் போல பல பொய்த்தல்லே – ஐங் 47/5
அம்ம வாழி தோழி பாணன்
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ – ஐங் 111/1,2
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே – ஐங் 139/3
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன்
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – ஐங் 475/3,4
பாணன் புகுதரா_கால் – கலி 70/23
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/14
பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/10
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
பாணன் புணை ஆக புக்கு – கலி 98/19
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் – அகம் 56/10
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் – அகம் 106/12
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 113/17
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் – அகம் 244/11
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 325/17
நாணினென் பெரும யானே பாணன்
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/3,4
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் – புறம் 242/3
பாணன் கையது தோலே காண்வர – புறம் 285/4
துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/7
பாணன் சென்னி கேணி பூவா – புறம் 364/2
மேல்


பாணனது (2)

மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே – ஐங் 410/5
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே – ஐங் 474/5
மேல்


பாணனும் (2)

பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே – ஐங் 1/6
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் – கலி 74/7
மேல்


பாணனொடு (2)

வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் – அகம் 226/13
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
மேல்


பாணனோடு (1)

விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி – கலி 95/31
மேல்


பாணா (1)

பூத்தன பாணா நின் பாட்டு – பரி 18/21
மேல்


பாணி (30)

ஒண் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க – பொரு 110
அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு – சிறு 162
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக – குறி 152
விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி – மலை 539
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/5
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி – நற் 142/2
பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான் – குறு 59/1
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/36,37
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் – பரி 8/81
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/109
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/117,118
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா – கலி 12/12
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக – கலி 102/34
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் – அகம் 9/12,13
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/8,9
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/17
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/9
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/11
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/16
மேல்


பாணிக்கு (2)

பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் – பொரு 48
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
மேல்


பாணித்தே (1)

இசையின் இசையா இன் பாணித்தே
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/3,4
மேல்


பாணிய (1)

நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் – மலை 11
மேல்


பாணியில் (2)

ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு – பெரும் 433
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 20/57
மேல்


பாணியின் (6)

கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் – குறி 194
ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும் – நற் 132/10
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/3
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின்
இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு – புறம் 381/14,15
மேல்


பாணியும் (3)

பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை – கலி 1/15
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
மேல்


பாணியேம் (1)

சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் – கலி 102/13
மேல்


பாத்தரும் (1)

பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/4
மேல்


பாத்தி (5)

பாத்தி படுப்பது ஓர் ஆறு – குறள் 47/10
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன – குறு 262/7
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் – பதி 13/3
பாத்தி அன்ன குடுமி கூர்ம் கல் – அகம் 5/13
பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின – புறம் 386/11
மேல்


பாத்தியில் (1)

கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் – ஐங் 65/1
மேல்


பாத்தியுள் (1)

பாத்தியுள் நீர் சொரிந்த அற்று – குறள் 72/16
மேல்


பாத்து (3)

பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள் 5/7
பாத்து ஊண் மரீஇயவனை பசி என்னும் – குறள் 23/13
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/9
மேல்


பாதிரி (16)

பாசிலை ஒழித்த பராஅரை பாதிரி
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று_இடை வகுத்ததன் – பெரும் 4,5
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 74,75
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/1,2
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/8,9
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் – நற் 337/4
வேனில் பாதிரி கூன் மலர் அன்ன – குறு 147/1
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ – ஐங் 361/2
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை – பரி 12/79,80
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/6,7
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
வேனில் பாதிரி கூனி மா மலர் – அகம் 257/1
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ – அகம் 261/1
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் – புறம் 70/14
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
மேல்


பாந்தள் (3)

இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/20
மேல்


பாந்தளும் (1)

பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் – குறி 259
மேல்


பாப்பு (2)

படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/7
மேல்


பாம்பின் (14)

பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – பொரு 69
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – குறு 134/6
யாங்கு அறிந்தனர்-கொல் தோழி பாம்பின்
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/1,2
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின்
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி – குறு 235/1,2
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின்
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/3,4
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின்
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை – அகம் 92/11,12
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப – அகம் 119/6
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின்
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/10,11
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக – அகம் 324/13
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 349/13
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 391/13
வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின்
வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் – புறம் 260/16,17
மேல்


பாம்பு (49)

திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – குறள் 115/12
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 221
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 237
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் – பெரும் 232
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் – பெரும் 277
பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 373
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய – முல் 70
பாம்பு மணி உமிழ பல் வயின் கோவலர் – குறி 221
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே – மலை 199
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் – நற் 128/2
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட – நற் 238/9
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு – நற் 264/1
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/8
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் – குறு 158/1
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/5
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/5
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் – குறு 354/5
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/43,44
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/44
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/44
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/45
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/45
பாம்பு சிறை தலையன – பரி 4/46
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/48,49
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த_கால் – கலி 15/17
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/4
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி – அகம் 64/10
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப – அகம் 160/14
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி – அகம் 322/5
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி – அகம் 339/3
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ – புறம் 55/1
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/9
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/15
மேல்


பாம்பு_அணை (1)

பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 373
மேல்


பாம்பும் (1)

பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
மேல்


பாம்பொடு (1)

பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று – குறள் 89/20
மேல்


பாய் (72)

அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 267
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி – மது 689
பல் வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க – நெடு 105
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
பருமம் களையா பாய் பரி கலி_மா – நெடு 179
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு_உழி – குறி 57
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 92
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் – நற் 20/3
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/3
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி – நற் 160/7
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/3
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ – குறு 336/2
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி – ஐங் 134/1
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட – ஐங் 287/2
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 324/5
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/5
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/10
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
மண்_உறு மணி பாய் உருவினவை – பரி 1/62
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து – பரி 7/39
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
பாய் தேரான் வையை அகம் – பரி 11/61
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
பாடி_பாடி பாய் புனல் – பரி 24/74
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/2
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர – கலி 78/10
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் – கலி 129/8
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து – கலி 139/13
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/22
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/10
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/4
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா – அகம் 122/20
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் – அகம் 257/8
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/12
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/9
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி – அகம் 391/5
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை – புறம் 24/7
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது – புறம் 30/12
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/6
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் – புறம் 246/9
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8
மேல்


பாய்_மா (1)

ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
மேல்


பாய்க்குநரும் (1)

வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும்
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/29,30
மேல்


பாய்தர (1)

கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த – ஐங் 40/4
மேல்


பாய்தரு (1)

பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – நற் 368/7
மேல்


பாய்தலின் (9)

எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 178
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென – அகம் 267/10
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின்
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் – அகம் 366/5,6
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் – புறம் 23/8
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து – புறம் 36/7
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
மேல்


பாய்ந்த (12)

நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/14,15
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/3
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/9
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின் – புறம் 270/12
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து – புறம் 288/6
நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின் – புறம் 297/9
மேல்


பாய்ந்தன்றே (1)

செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு – பரி 9/43,44
மேல்


பாய்ந்தன (1)

குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி – ஐங் 278/2
மேல்


பாய்ந்தனர் (1)

முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூஉ – கலி 101/14
மேல்


பாய்ந்தார் (1)

ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து – கலி 105/29
மேல்


பாய்ந்தான் (1)

தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
மேல்


பாய்ந்தானை (1)

பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/35,36
மேல்


பாய்ந்திட்ட (1)

முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் – அகம் 227/9
மேல்


பாய்ந்து (43)

கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் – பெரும் 496
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 309
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 524
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் – நற் 185/8,9
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை – நற் 330/3,4
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் – குறு 153/2
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/5
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/2
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே – ஐங் 121/3
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/2
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா – பதி 69/7
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை – கலி 96/2
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி – கலி 105/43
பயில் திரை நடு நன்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து – அகம் 36/4
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு – அகம் 56/11
வேந்து வினை முடித்த_காலை தேம் பாய்ந்து
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/1,2
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை – அகம் 141/27
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/16
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே சினை பாய்ந்து
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/4,5
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் – அகம் 400/13
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/9
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் – புறம் 116/11
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை – புறம் 243/9,10
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து
கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து – புறம் 339/7,8
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/22
மேல்


பாய்பவரே (1)

உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் – குறள் 129/13
மேல்


பாய்பவையாய் (1)

மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய்
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/8,9
மேல்


பாய்பு (4)

மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/37
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செத்து – கலி 52/1
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் – அகம் 38/8
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
மேல்


பாய்வாராய் (1)

அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
மேல்


பாய்வாள் (1)

பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள்
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/57,58
மேல்


பாய்வோள் (1)

பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
மேல்


பாய்வோளே (1)

தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
மேல்


பாய (9)

இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து – மது 541
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 219/2,3
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/4
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/1,2
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/38,39
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என் – அகம் 253/1
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/16,17
மேல்


பாயம் (2)

பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது – பெரும் 342
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 58
மேல்


பாயல் (25)

பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப – மது 630
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/4
படல் இன் பாயல் நல்கியோளே – ஐங் 195/4
மலர்ந்த மார்பின் பாயல்
துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே – ஐங் 205/4,5
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் – ஐங் 315/1
பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/14
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல்
பாலும் கொளாலும் வல்லோய் நின் – பதி 16/18,19
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/12
பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ – பதி 68/15
பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல்
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/49,50
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல்
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/40,41
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/7
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்_வயின் – கலி 37/6
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
பாடு இல் கண் பாயல் கொள – கலி 87/16
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப – கலி 134/8
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி – அகம் 210/11
ஒள் அழல் பள்ளி பாயல் சேர்த்தி – புறம் 245/5
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
மேல்


பாயல்கொள்ளும் (1)

குளவி பள்ளி பாயல்கொள்ளும்
குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 46,47
மேல்


பாயலின் (1)

படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/10
மேல்


பாயலும் (3)

பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் – குறு 254/5
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி – ஐங் 176/1
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே – ஐங் 274/5
மேல்


பாயா (3)

போர் உடை வருடையும் பாயா
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/8,9
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற – குறு 121/3
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
மேல்


பாயாது (1)

மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் – மலை 103
மேல்


பாயியர் (1)

தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
மேல்


பாயின் (1)

குன்று ஏறி புனல் பாயின்
புற வாயால் புனல் வரையுந்து – புறம் 352/6,7
மேல்


பாயின்றால் (2)

பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/15
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
மேல்


பாயின்று (1)

நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/3
மேல்


பாயின (1)

பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
மேல்


பாயுந்து (1)

தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து
திண் திமில் வன் பரதவர் – புறம் 24/3,4
மேல்


பாயும் (12)

உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும்
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/10,11
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும்
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/4,5
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/3
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
கடி கயம் பாயும் அலந்து – கலி 92/44
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா – கலி 105/44
வேய் புரை பணை தோள் பாயும்
நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/18,19
தண் பொருநை புனல் பாயும்
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/5,6
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும்
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/16,17
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே – புறம் 31/8
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும்
யாணர் அறாஅ வைப்பின் – புறம் 63/13,14
மன்றில் பாயும் வன்_புலத்ததுவே – புறம் 322/6
மேல்


பார் (15)

பார் தாக்க பக்கு விடும் – குறள் 107/16
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார்
மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன – பெரும் 48,49
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் – நற் 293/2
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய – அகம் 79/4
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/5
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் – புறம் 185/1
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
மேல்


பார்க்கும் (26)

அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து – குறள் 13/20
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள் 119/11
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு – குறள் 119/12
செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து – பெரும் 435
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும்
சிறு விளையாடலும் அழுங்கி – நற் 123/10,11
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும்
மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர் – நற் 192/2,3
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும்
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/7,8
ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும்
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/4,5
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எலி பார்க்கும்
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/3,4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும்
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி – குறு 141/6,7
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் – குறு 274/4
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும்
வெம் சுர கவலை நீந்தி – ஐங் 323/2,3
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும்
கடு நனி கடிய என்ப – ஐங் 335/3,4
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை – அகம் 127/16
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும்
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/11,12
தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ – அகம் 274/10
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும்
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/8,9
நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும்
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம – அகம் 367/12,13
காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது – புறம் 41/1
கனி பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே – புறம் 139/10
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும்
பெரு வரை அன்ன மார்பின் – புறம் 209/17,18
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும்
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/3,4
பருத்தி வேலி கருப்பை பார்க்கும்
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் – புறம் 324/7,8
மேல்


பார்த்தவளை (1)

பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து – பரி 12/62,63
மேல்


பார்த்தாள் (1)

பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை – பரி 12/62
மேல்


பார்த்தான் (1)

பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
மேல்


பார்த்திருக்கும் (1)

வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும்
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 110,111
மேல்


பார்த்திருப்பான் (1)

செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான்
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – குறள் 9/11,12
மேல்


பார்த்து (24)

பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து
உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் – குறள் 49/13,14
படுபயனும் பார்த்து செயல் – குறள் 68/12
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள் 111/13
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/7
ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் – பரி 34/1
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி – கலி 46/12
என் பார்த்து உறுவோய் கேள் இனி தெற்றென – கலி 75/13
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/25
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/25
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி – அகம் 58/12
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் – அகம் 113/12
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/8,9
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/19
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய – அகம் 332/3
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின் – புறம் 237/16
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை – புறம் 237/17
மேல்


பார்நடை (1)

ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் – புறம் 326/1
மேல்


பார்ப்ப (1)

அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/57,58
மேல்


பார்ப்பன (6)

பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/4
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே – குறு 156/1
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே – குறு 156/1
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/4
பார்ப்பன குறு_மகள் போல தாமும் – ஐங் 202/2
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும் – புறம் 9/1
மேல்


பார்ப்பார் (4)

பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
பார்ப்பார் ஒழிந்தார் படிவு – பரி 24/59
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் – புறம் 34/3
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது – புறம் 43/14
மேல்


பார்ப்பார்-கண் (1)

பொச்சாப்பு பார்ப்பார்-கண் இல் – குறள் 29/10
மேல்


பார்ப்பார்க்கு (2)

பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே – பதி 63/1
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய – புறம் 367/4
மேல்


பார்ப்பாரும் (1)

பனி பொழி சாரலும் பார்ப்பாரும்
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/52,53
மேல்


பார்ப்பான் (8)

மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான்
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் – குறள் 14/7,8
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான்
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 37,38
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான்
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/27,28
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான்
வீழ்க்கை பெரும் கரும்_கூத்து – கலி 65/28,29
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த – அகம் 24/1
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான்
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு – புறம் 305/2,3
மேல்


பார்ப்பானை (1)

சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே – கலி 65/8,9
மேல்


பார்ப்பிற்கு (2)

அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி – மலை 312,313
வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
மேல்


பார்ப்பின் (2)

யாமை பார்ப்பின் அன்ன – குறு 152/4
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் – அகம் 288/13
மேல்


பார்ப்பு (13)

ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் – பொரு 186
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன – பெரும் 167
பறவை பார்ப்பு_வயின் அடைய புறவில் – நற் 69/3
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு – ஐங் 41/1
செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் – ஐங் 43/2
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு – ஐங் 44/1,2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/1,2
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி_வயின் – கலி 119/9
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு – அகம் 31/6
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
மேல்


பார்ப்பு_வயின் (1)

பறவை பார்ப்பு_வயின் அடைய புறவில் – நற் 69/3
மேல்


பார்ப்பு_இனங்கட்கு (1)

மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/6,7
மேல்


பார்ப்பொடு (3)

நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/4
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் – அகம் 117/16
மேல்


பார்ப்போடு (2)

கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய – மலை 208
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு
அலவனும் அளை_வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/2,3
மேல்


பார்ப்போர் (1)

நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர்
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/9,10
மேல்


பார்வல் (9)

இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள் 116/3
பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை – மது 231
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா – பதி 21/27
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் – பதி 84/5
களிற்று இரை தெரீஇய பார்வல் ஒதுக்கின் – அகம் 22/14
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர – அகம் 346/11
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன – அகம் 391/1
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் – புறம் 3/19
மேல்


பார்வை (5)

பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின் – பெரும் 95
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ – நற் 212/1
பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள – நற் 312/4
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் – புறம் 320/4
மேல்


பாரத்து (2)

பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின் – நற் 265/5
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் – அகம் 152/12
மேல்


பாரம் (3)

பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி – குறி 92
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – பதி 13/24
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – புறம் 35/32
மேல்


பாரமும் (1)

பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே – புறம் 145/4
மேல்


பாரா (1)

பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி – கலி 65/10
மேல்


பாராட்ட (12)

இன் துணை இனிது பாராட்ட
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – ஐங் 387/5,6
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/53,54
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/109,110
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் – கலி 24/4
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/9,10
நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/18,19
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து – அகம் 105/3,4
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/2,3
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின் – அகம் 310/7,8
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/1,2
மேல்


பாராட்டா (1)

பாராட்டா_கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22
மேல்


பாராட்டா_கால் (1)

பாராட்டா_கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22
மேல்


பாராட்டி (20)

திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி
நெருநலும் இவணர்-மன்னே இன்றே – நற் 84/2,3
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை – நற் 301/7,8
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/3,4
தோளும் கூந்தலும் பல பாராட்டி
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல் – ஐங் 178/1,2
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி
என் கெடுத்து இருந்த அறனில் யாய்க்கே – ஐங் 385/5,6
பல பல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது – கலி 14/7,8
குழவி வளர்ப்பவர் போல பாராட்டி
உழையின் பிரியின் பிரியும் – கலி 50/22,23
அனையன பல பாராட்டி பையென – கலி 55/16
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி – கலி 79/20,21
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி – கலி 102/38
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/10,11
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/3,4
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி – அகம் 87/14,15
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற – அகம் 200/9,10
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி
ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன் – அகம் 210/9,10
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி
யாயும் அவனே என்னும் யாமும் – அகம் 282/14,15
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து – அகம் 326/7
என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் – அகம் 389/8,9
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி
காதல் பெறாமையின் கனவினும் அரற்றும் என் – புறம் 198/6,7
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/13,14
மேல்


பாராட்டிய (3)

திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/4,5
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
தாம் பாராட்டிய_காலையும் உள்ளார் – அகம் 59/15
மேல்


பாராட்டிய_காலையும் (1)

தாம் பாராட்டிய_காலையும் உள்ளார் – அகம் 59/15
மேல்


பாராட்டியும் (1)

உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும்
இன்னும் வருவதாக நமக்கு என – மலை 353,354
மேல்


பாராட்டினாய் (3)

செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் – கலி 22/10
ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் – கலி 22/13
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
மேல்


பாராட்டினையோ (3)

பறிமுறை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/11
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/17
மேல்


பாராட்டு (1)

என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
மேல்


பாராட்டுதல் (1)

பற்று அற்ற-கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல்
சுற்றத்தார்-கண்ணே உள – குறள் 53/1,2
மேல்


பாராட்டும் (4)

பண்பு பாராட்டும் உலகு – குறள் 100/8
குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/18
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும்
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/15,16
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
மேல்


பாராட்டுவாய் (2)

பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய்
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் – கலி 118/14,15
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய்
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/18,19
மேல்


பாராட்டுவானை (1)

பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – குறள் 20/11
மேல்


பாராட்டை (1)

பாராட்டை பாலோ சில – கலி 85/33
மேல்


பாராது (1)

காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய – புறம் 41/1,2
மேல்


பாராதே (1)

ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
மேல்


பாரார் (1)

இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் – குறு 126/1
மேல்


பாரி (18)

பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி
பலவு உறு குன்றம் போல – நற் 253/7,8
பாரி பறம்பில் பனி சுனை தெண் நீர் – குறு 196/3
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/8,9
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த – அகம் 78/22,23
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
பாரி வேள்_பால் பாடினை செலினே – புறம் 105/8
கடவன் பாரி கைவண்மையே – புறம் 106/5
பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி – புறம் 107/1
பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி – புறம் 107/1
பாரி ஒருவனும் அல்லன் – புறம் 107/3
பாரி மாய்ந்து என கலங்கி கையற்று – புறம் 113/5
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
பாரி பறம்பின் பனி சுனை தெண் நீர் – புறம் 176/9
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/15
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி
கலந்த கேண்மைக்கு ஒவ்வாய் நீ என் – புறம் 236/3,4
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல – புறம் 337/6
மேல்


பாரி_மகளிர் (3)

பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர்
யானே பரிசிலன் மன்னும் அந்தணன் நீயே – புறம் 200/12,13
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/15
மேல்


பாரிக்கும் (1)

பண்பு இன்மை பாரிக்கும் நோய் – குறள் 86/2
மேல்


பாரித்தார் (1)

சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார்
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/13,14
மேல்


பாரித்து (3)

பாரித்து உரைக்கும் உரை – குறள் 20/6
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/12
மேல்


பாரிப்பார் (2)

தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – குறள் 92/11
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் – குறள் 92/12
மேல்


பாரிய (1)

கூறிய பருவம் கழிந்தன்று பாரிய
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த – நற் 218/6,7
மேல்


பாரியது (2)

அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே – புறம் 109/1
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/16,17
மேல்


பாரியும் (4)

பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி – சிறு 91
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின் – புறம் 108/5
யாமும் பாரியும் உளமே – புறம் 110/5
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை – புறம் 158/4
மேல்


பால் (127)

துன்னற்க தீவினை பால்
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி – குறள் 21/18,19
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – குறள் 38/11
எ பால் நூலோர்க்கும் துணிவு – குறள் 54/6
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – குறள் 95/20
பகலும் பால் பட்டன்று இருள் – குறள் 100/18
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால்
கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று – குறள் 100/19,20
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி – பொரு 165
கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது – சிறு 131
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 219
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி – சிறு 250
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால்
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 240,241
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – பெரும் 251
நீர்ப்பெயற்று எல்லை போகி பால் கேழ் – பெரும் 319
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 326
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 264
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு – மலை 114
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர் – மலை 409
உருக்கு_உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால்
கல்லா வன் பறழ் கை நிறை பிழியும் – நற் 57/5,6
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/2
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால்
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/1,2
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் – நற் 142/4
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/3
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/6
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ – நற் 279/2
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப – நற் 297/1
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/3
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே – நற் 348/2
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/3
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி – குறு 187/2
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/2
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/3
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்_வயின் – குறு 366/1
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/2
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே – ஐங் 168/4
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/4
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும் – ஐங் 264/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால்
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – பரி 5/79,80
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால்
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் – பரி 10/79,80
வந்த வழி நின்_பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
சேக்கை இனியார்_பால் செல்வான் மனையாளால் – பரி 20/86
நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்_பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/31
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி – கலி 21/1
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/3
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
செம்மால் நின் பால் உண்ணிய – கலி 85/21
நுந்தை பால் உண்டி சில – கலி 85/25
ஞாயர் பால் உண்டி சில – கலி 85/28
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் – கலி 85/36
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/7
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால்
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் – கலி 92/18,19
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/35
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/37
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் – கலி 105/46
தீம் பால் கறந்த கலம் மாற்றி கன்று எல்லாம் – கலி 111/1
தான் அவர்_பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் – கலி 133/17
கள்வன்_பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/37
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற – அகம் 14/10
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி – அகம் 37/12
இரு_பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு_பால் – அகம் 52/11
இரு_பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு_பால் – அகம் 52/11
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என – அகம் 54/19
அளவு_உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் – அகம் 167/17
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/17
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி – அகம் 219/5
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/6
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் – அகம் 237/13
பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை – அகம் 259/9
நிழல்_பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் – அகம் 265/8
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/4
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி_பால் பட்டு என – புறம் 23/18
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/10
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/6
பால் நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 58/14
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் – புறம் 75/2
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு – புறம் 77/7
ஒரு பால் படாஅது ஆகி – புறம் 83/5
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/5
நோய்_பால் விளிந்த யாக்கை தழீஇ – புறம் 93/5
பாரி வேள்_பால் பாடினை செலினே – புறம் 105/8
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் – புறம் 160/19
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால்
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/8,9
மேல்_பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் – புறம் 202/6
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/7
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
குட பால் சில் உறை போல – புறம் 276/5
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1
புலி_பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7
பிற பால் என மடுத்தலின் – புறம் 346/1
சிலை_பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/18
உலகம் எல்லாம் ஒரு_பால் பட்டு என – புறம் 393/8
மேல்


பால்நிறவண்ணன் (1)

பால்நிறவண்ணன் போல் பழி தீர்ந்த வெள்ளையும் – கலி 104/8
மேல்


பால (3)

தீ பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய் பால – குறள் 21/11
தீ பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய் பால
தன்னை அடல் வேண்டாதான் – குறள் 21/11,12
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/8,9
மேல்


பாலர் (2)

சான்றோர்_பாலர் ஆப – புறம் 218/6
சாலார் சாலார்_பாலர் ஆகுபவே – புறம் 218/7
மேல்


பாலவரோடு (1)

தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மேல்


பாலால் (2)

வினைபடு பாலால் கொளல் – குறள் 28/18
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் – புறம் 183/4
மேல்


பாலான் (2)

மென்_பாலான் உடன் அணைஇ – புறம் 384/1
வன்_பாலான் கரும் கால் வரகின் – புறம் 384/4
மேல்


பாலின் (2)

நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும் – புறம் 381/2
மேல்


பாலினும் (1)

தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
மேல்


பாலும் (8)

பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 417
பாலும் பல என உண்ணாள் – குறு 356/7
பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள் – குறு 396/1
பாலும் கொளாலும் வல்லோய் நின் – பதி 16/19
செழும் பல் வைப்பின் பழன பாலும்
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/21,22
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/90
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு – அகம் 48/2
மேல்


பாலுள் (1)

நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
மேல்


பாலே (8)

ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் – குறு 229/5
ஆங்கும் ஆக்குமோ வழிய பாலே – ஐங் 110/5
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே – அகம் 325/22
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே
பாரி பறம்பின் பனி சுனை தெண் நீர் – புறம் 176/8,9
ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை_பாலே – புறம் 196/3
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
மேல்


பாலை (19)

மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை
வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் – பொரு 22,23
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி – சிறு 11
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி – சிறு 11
நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 36,37
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின் – பெரும் 180
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் – மது 314
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை – குறி 77
நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன் – குறி 146
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் – நற் 107/3,4
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/5
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/8
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/14
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 66/2
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் – பரி 17/17
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/13,14
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/4,5
மேல்


பாலையில் (1)

ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
மேல்


பாலொடு (6)

பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணி_மொழி – குறள் 113/1
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும் – குறு 221/3
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை – கலி 82/3
பாலொடு கோட்டம் புகின் – கலி 109/20
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் – அகம் 393/17
மேல்


பாலொடும் (1)

பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 168
மேல்


பாலோ (1)

பாராட்டை பாலோ சில – கலி 85/33
மேல்


பாலோடு (1)

பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/7
மேல்


பாலோயே (1)

நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே – குறு 128/5
மேல்


பாலோர் (1)

கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – குறு 203/4
மேல்


பாவம் (1)

பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – குறள் 15/11
மேல்


பாவல் (1)

கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
மேல்


பாவாய் (1)

கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – குறள் 113/5
மேல்


பாவி (2)

அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று – குறள் 17/15
இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும் – குறள் 105/3
மேல்


பாவின்று-மன்னே (1)

பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே – அகம் 172/18
மேல்


பாவு (2)

பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி – கலி 21/1
பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் – புறம் 15/8
மேல்


பாவை (70)

மண் மாண் புனை பாவை அற்று – குறள் 41/14
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மர_பாவை – குறள் 102/19
மர_பாவை சென்று வந்த அற்று – குறள் 106/16
வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 68
பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – முல் 85
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 410,411
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 723,724
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 101,102
பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும் – பட் 102
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி – மலை 125
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/3,4
ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் – நற் 127/7
எழுது எழில் உண்கண் பாவை
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே – நற் 177/9,10
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி – நற் 179/2
பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும் – நற் 182/3
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/7
வினை மாண் பாவை அன்னோள் – நற் 185/11
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/3
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/9,10
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி – நற் 252/7
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என – நற் 301/6
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் – நற் 319/7
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல – நற் 360/2
ஆடி பாவை போல – குறு 8/5
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என – குறு 48/1,2
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/6
நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி – குறு 114/1
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/5,6
செய்வு_உறு பாவை அன்ன என் – குறு 195/6
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை – குறு 220/2,3
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/4
வண்டல் பாவை வௌவலின் – ஐங் 124/2
தெண் திரை பாவை வௌவ – ஐங் 125/2
பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே – ஐங் 155/5
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/2
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/4
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/3
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/1,2
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/3
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன் – பதி 61/4
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/29
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் – பரி 7/26
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/5
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/7
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
பாவை கொண்டு ஓடி_உழி – கலி 144/33
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி – கலி 146/49
பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு – அகம் 5/21
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/7
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் – அகம் 98/12
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் – அகம் 127/8
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/13,14
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – அகம் 142/21,22
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் – அகம் 165/12
கை செய் பாவை துறை_கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/17
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/1,2
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப – அகம் 229/12
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/19
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் – அகம் 392/6
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/17
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர – புறம் 235/12
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 251/2
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் – புறம் 283/10
மேல்


பாவை-கொல் (1)

வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் – கலி 56/7
மேல்


பாவை_விளக்கில் (1)

பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – முல் 85
மேல்


பாவைக்கு (3)

இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை – ஐங் 375/1
வரி மணல் புனை பாவைக்கு
குலவு சினை பூ கொய்து – புறம் 11/3,4
செய்வு_உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2
மேல்


பாவைக்கும் (1)

பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் – ஐங் 383/5
மேல்


பாவையர் (2)

பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர்
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/112,113
பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர்
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/104,105
மேல்


பாவையின் (8)

மாயா இயற்கை பாவையின்
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 201/11,12
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து – நற் 308/7
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை – நற் 362/1
பாவையின் மடவந்தனளே – குறு 100/6
கடவுள் எழுதிய பாவையின்
மடவது மாண்ட மாஅயோளே – அகம் 62/15,16
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் – அகம் 98/20
வினை அழி பாவையின் உலறி – அகம் 157/13
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
மேல்


பாவையும் (4)

சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/4
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும்
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/5,6
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர – அகம் 369/8
மேல்


பாவையை (1)

உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/3
மேல்


பாழ் (33)

பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – குறள் 74/9
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக – மது 158
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 176
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 270
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம் – நற் 126/6
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/19
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி – பதி 26/10
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து – பதி 49/13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/18
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என – பரி 3/77
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 117/7
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் – அகம் 137/12
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 155/7
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/17
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/6
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/6
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/9
மனை பாழ் பட்ட மரை சேர் மன்றத்து – அகம் 373/2
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/6
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
ஊழ்_உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே – புறம் 132/3
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ்
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் – புறம் 381/9,10
மேல்


பாழ்த்து (1)

ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
மேல்


பாழ்பட்ட (2)

பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/13
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/8
மேல்


பாழ்பட்டு (1)

சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/1,2
மேல்


பாழ்பட (3)

மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப – பெரும் 423,424
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/3,4
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட
நல் இசை தம்_வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/14,15
மேல்


பாழ்படு (3)

பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை – ஐங் 329/1
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில் – புறம் 52/13
மேல்


பாழ்படுக்கும் (2)

முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – குறி 128
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 59
மேல்


பாழ்படுதல் (1)

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று – குறள் 9/6
மேல்


பாழ்படுப்ப (1)

பரல் பாழ்படுப்ப சென்றனள் மாதோ – குறு 144/5
மேல்


பாழி (8)

பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/9,10
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் – அகம் 152/13
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/1,2
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/3
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 396/3
மேல்


பாளை (6)

பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
பழன வாளை பாளை உண்டு என – பரி 7/34
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/17
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு – அகம் 335/15
மேல்


பாற்கடல் (1)

தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் – பரி 13/27
மேல்


பாற்பட்டனளே (1)

கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/12
மேல்


பாற்பட்டு (1)

பாற்பட்டு ஒழுக பெறின் – குறள் 12/2
மேல்


பாற்பட (1)

ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
மேல்


பாற்படுக்கும் (1)

இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை – புறம் 50/9
மேல்


பாற்று (3)

தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – குறள் 2/2,3
வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி – கலி 147/3
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
மேல்


பாற (1)

இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை – புறம் 381/17
மேல்


பாறி (3)

நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி
துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை – குறு 51/2,3
ஆலி வானின் காலொடு பாறி
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/7,8
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/8,9
மேல்


பாறிய (1)

பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி – புறம் 150/2
மேல்


பாறு (11)

புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் – நற் 151/11
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/4,5
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை – அகம் 21/15
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை – அகம் 247/12
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/7
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி – புறம் 29/4
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/9
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மா கத – புறம் 360/15
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய – புறம் 374/3
பாறு தலை மயிர் நனைய – புறம் 377/2
மேல்


பாறுபட (1)

பாறுபட பறைந்த பன் மாறு மருங்கின் – புறம் 359/1
மேல்


பாறை (13)

பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து – மது 278
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை – குறி 187
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் – மலை 15
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து – மலை 373,374
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் – நற் 61/7
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/2
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று – பரி 12/83
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/4
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப – அகம் 5/10
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப – அகம் 108/5
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
அகன் கண் பாறை செம் வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
மேல்


பான்மையின் (1)

உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா – நற் 90/2
மேல்


பானம் (1)

அரிவையர் அமிர்த பானம்
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/120,121
மேல்


பானாள் (41)

உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – மது 542
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 631
குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள்
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 12,13
யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள்
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/8,9
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள்
ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ – நற் 171/9,10
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள்
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/6,7
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள்
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/9,10
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள்
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/7,8
கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள்
முனி படர் களையினும் களைப – நற் 392/9,10
யானே மருள்வென் தோழி பானாள்
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் – குறு 94/3,4
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள்
பள்ளி யானையின் உயிர்த்து என் – குறு 142/3,4
ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள்
துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா – குறு 145/3,4
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் – குறு 246/3
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள்
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/4,5
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் – குறு 355/4
பானாள் யாமத்தும் கறங்கும் – குறு 375/5
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் – கலி 90/6
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/4
பானாள் கங்குலும் பகலும் – அகம் 57/18
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 92/2
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் – அகம் 94/3
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 108/8
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/11
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள்
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை – அகம் 163/8,9
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 182/10
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள்
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/8,9
யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள்
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/9,10
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
காண் இனி வாழி தோழி பானாள்
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் – அகம் 232/1,2
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 252/11
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் – அகம் 274/3
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள்
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் – அகம் 278/5,6
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள்
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/11,12
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் – அகம் 297/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள்
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் – அகம் 298/17,18
பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள்
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை – அகம் 305/4,5
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/2
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள்
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/4,5
மேல்


பானையன் (1)

திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் – அகம் 274/6
மேல்


பானையின் (1)

செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
மேல்