நொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொ 1
நொச்சி 18
நொச்சியும் 4
நொசி 3
நொசிப்பின் 1
நொசிவு 1
நொடி 5
நொடித்து 3
நொடியவும் 1
நொடியா 1
நொடிவிடுவு 1
நொடுத்த 1
நொடுத்து 4
நொடை 13
நொடைமை 1
நொண்டு 2
நொதுமல் 5
நொதுமலர் 6
நொதுமலாட்டிக்கு 1
நொதுமலாளர் 3
நொதுமலாளன் 2
நொதுமலாளனை 1
நொந்ததன் 1
நொந்தது 1
நொந்தன 1
நொந்தனள் 1
நொந்தனை 1
நொந்தார் 1
நொந்தீவார் 1
நொந்து 27
நொந்து_நொந்து 5
நொந்தும் 1
நொய் 2
நொய்தால் 1
நொய்யார் 1
நொவ்வல் 1
நொவ்விதின் 1
நொவ்வு 2
நொள்ளை 1

நொ (1)

தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் – குறு 172/1
மேல்


நொச்சி (18)

மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண் – பொரு 185
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/5,6
ஒண் குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 200/2
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை – நற் 246/3
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண – நற் 267/1
மணி குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 293/1
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/3,4
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/12,13
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை – அகம் 21/1
தாழ்வின் நொச்சி சூழ்வன மலரும் – அகம் 23/11
நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை – அகம் 122/21
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே – அகம் 203/17,18
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள் – அகம் 275/17
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய – அகம் 367/4
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த – புறம் 272/1,2
மேல்


நொச்சியும் (4)

ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் – நற் 143/3
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/9
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும்
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/2,3
மௌவலொடு மலர்ந்த மா குரல் நொச்சியும்
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/1,2
மேல்


நொசி (3)

நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள – பரி 9/49
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
மேல்


நொசிப்பின் (1)

நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து – பரி 5/37
மேல்


நொசிவு (1)

நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/3
மேல்


நொடி (5)

நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் – மலை 11
குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும் – நற் 341/5
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் – குறு 174/2,3
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
மேல்


நொடித்து (3)

துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு – கலி 89/8
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/24
மேல்


நொடியவும் (1)

சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 545
மேல்


நொடியா (1)

செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
மேல்


நொடிவிடுவு (1)

நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/9
மேல்


நொடுத்த (1)

பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
மேல்


நொடுத்து (4)

கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் – குறு 100/4
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
மீன் நொடுத்து நெல் குவைஇ – புறம் 343/1
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/15,16
மேல்


நொடை (13)

நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர் – மது 662
நறவு நொடை கொடியொடு – பட் 180
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் – நற் 142/4
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் – பதி 30/12
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/4
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/10
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் – அகம் 245/10
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
நொடை நறவின் – புறம் 352/8
மேல்


நொடைமை (1)

அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
மேல்


நொண்டு (2)

இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் – நற் 186/2,3
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு
மனை புறந்தருதி ஆயின் எனையதூஉம் – அகம் 230/7,8
மேல்


நொதுமல் (5)

நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை – நற் 54/7
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/7
நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/4
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் – அகம் 112/18
மேல்


நொதுமலர் (6)

உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் – நற் 11/3
அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே – நற் 13/2
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/4
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து – குறு 294/3
நோய் இலை இவட்கு என நொதுமலர் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/19
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென – அகம் 300/11
மேல்


நொதுமலாட்டிக்கு (1)

நொதுமலாட்டிக்கு நோம் என் நெஞ்சே – நற் 118/11
மேல்


நொதுமலாளர் (3)

நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே – ஐங் 187/1
நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது – அகம் 398/16
நொதுமலாளர் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 35/31
மேல்


நொதுமலாளன் (2)

நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின் – நற் 50/5
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் – அகம் 17/8
மேல்


நொதுமலாளனை (1)

யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை
அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/2,3
மேல்


நொந்ததன் (1)

நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ – ஐங் 160/3
மேல்


நொந்தது (1)

நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க – குறள் 88/13
மேல்


நொந்தன (1)

நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் – குறு 273/4
மேல்


நொந்தனள் (1)

நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி – புறம் 160/23
மேல்


நொந்தனை (1)

நொந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ – குறு 236/2
மேல்


நொந்தார் (1)

நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – குறள் 131/15
மேல்


நொந்தீவார் (1)

நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்_வழி – கலி 73/6
மேல்


நொந்து (27)

திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று – குறள் 16/13,14
கொடியர் என கூறல் நொந்து
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – குறள் 124/12,13
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் – நற் 211/1
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள் – நற் 396/9
வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/5
அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி – குறு 192/2
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – ஐங் 491/2
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – ஐங் 491/2
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/7
இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள் – கலி 142/60
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து – அகம் 293/12
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து
இன்னா மொழிதும் என்ப – அகம் 293/12,13
எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே – அகம் 304/21
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து
களைக வாழி வளவ என்று நின் – புறம் 42/7,8
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
மேல்


நொந்து_நொந்து (5)

வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து
எழுது எழில் உண்கண் பாவை – நற் 177/8,9
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/5,6
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை_வயின் – ஐங் 467/1,2
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – ஐங் 491/2
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/3,4
மேல்


நொந்தும் (1)

நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் – குறு 211/2
மேல்


நொய் (2)

நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி – மலை 446
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/10
மேல்


நொய்தால் (1)

நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று – புறம் 75/10
மேல்


நொய்யார் (1)

நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு – கலி 24/16
மேல்


நொவ்வல் (1)

மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக – அகம் 98/22
மேல்


நொவ்விதின் (1)

விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின்
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் – நற் 315/9,10
மேல்


நொவ்வு (2)

அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/6
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
மேல்


நொள்ளை (1)

உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/8,9
மேல்