நி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 7
நிகர்க்கும் 2
நிகர்ப்ப 1
நிகரா 1
நிகரி 1
நிகழ்ச்சி 1
நிகழ்ச்சியும் 1
நிகழ்த்திய 1
நிகழ்தரு 1
நிகழ்தரும் 1
நிகழ்ந்த 2
நிகழ்ந்தது 1
நிகழ்ந்து 5
நிகழ்பவை 1
நிகழ்வது 2
நிகழ்வின் 1
நிகழ்வு 1
நிகழும் 4
நிச்சம் 2
நிச்சமும் 1
நிண 21
நிணக்கும் 1
நிணத்தின் 1
நிணந்தவை 1
நிணம் 23
நிணன் 3
நித்தம் 1
நித்தில 3
நித்திலம் 3
நிதி 6
நிதியத்து 1
நிதியம் 3
நிதியம்-கொல்லோ 1
நிதியமொடு 1
நிதியமோடு 1
நிதியினும் 1
நிமிர் 20
நிமிர்தர 1
நிமிர்ந்த 4
நிமிர்ந்தவை 1
நிமிர்ந்து 14
நிமிர்ந்தும் 1
நிமிர்பு 1
நிமிர 1
நிமிரல் 3
நியம 2
நியமத்து 6
நியமம் 1
நிரந்து 7
நிரப்பம் 1
நிரப்பல் 2
நிரப்பாது 1
நிரப்பி 1
நிரப்பிய 2
நிரப்பினுள் 1
நிரப்பினை 1
நிரப்பு 5
நிரம்பா 21
நிரம்பி 1
நிரம்பிய 2
நிரம்பின 1
நிரம்பினர் 1
நிரம்பு 2
நிரயத்து 1
நிரயம் 2
நிரல் 4
நிரவிய 1
நிரை 165
நிரை-தொறும் 1
நிரை_தொடி 1
நிரை_நிரை 2
நிரைக்கு 1
நிரைத்த 12
நிரைத்தவை 1
நிரைத்து 13
நிரைப்ப 1
நிரைபு 2
நிரைய 4
நிரையத்து 1
நிரையம் 2
நிரையின் 1
நிரையுடன் 1
நிரையொடு 3
நிரையோடு 1
நிரைஇ 1
நிரைஇய 1
நில் 6
நில்லலன் 1
நில்லலன்-மன்னே 1
நில்லலை 1
நில்லன்-மின் 1
நில்லா 30
நில்லாதவற்றை 1
நில்லாதி 1
நில்லாது 16
நில்லாதே 1
நில்லாம் 1
நில்லாமை 1
நில்லாமையே 1
நில்லாவே 1
நில்லாள் 2
நில்லான் 1
நில்லிகா 1
நில்லு 1
நில 39
நில_மடந்தை 1
நிலக்கு 2
நிலத்தவும் 3
நிலத்தில் 1
நிலத்தின் 2
நிலத்தின்_நின்று 1
நிலத்தினும் 1
நிலத்து 25
நிலத்தொடு 2
நிலத்தோடு 1
நிலத்தோரும் 1
நிலப்பட 1
நிலம் 152
நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் 1
நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் 1
நிலமகள் 1
நிலல் 1
நிலவரை 6
நிலவரொடு 1
நிலவன்மாரோ 1
நிலவில் 3
நிலவின் 9
நிலவு 29
நிலவும் 2
நிலவே 1
நிலன் 22
நிலனும் 11
நிலனே 1
நிலா 17
நிலாமுற்றத்துள் 1
நிலாவின் 1
நிலியரோ 1
நிலீஇயர் 2
நிலை 281
நிலைக்கு 4
நிலைக்குந்து 1
நிலைசெல்லா 1
நிலைத்தே 1
நிலைப்ப 1
நிலைபெயர்ந்து 1
நிலைபெற்ற 3
நிலைபெற்றனையோ 1
நிலைபெற்றோர் 1
நிலைபெற 2
நிலைமை 4
நிலைமைத்து 1
நிலைமையான் 1
நிலைமையின் 1
நிலைமையும் 1
நிலைய 4
நிலையர் 2
நிலையலை 1
நிலையளா 1
நிலையன் 1
நிலையா 3
நிலையாது 3
நிலையாமை 2
நிலையிற்று 2
நிலையின் 2
நிலையின்றால் 1
நிலையின 1
நிலையினும் 3
நிலையும் 3
நிலையுமோ 3
நிலையே 38
நிலையை 1
நிலையோர் 1
நிலைஇ 10
நிலைஇய 31
நிலைஇயர் 3
நிவக்கும் 6
நிவந்த 40
நிவந்தது 1
நிவந்து 18
நிவப்ப 2
நிவப்பன 1
நிவப்பின் 12
நிவப்பு 2
நிழத்த 4
நிழத்தலின் 2
நிழத்தவும் 1
நிழத்திய 1
நிழல் 156
நிழல்-தொறும் 1
நிழல்_காண்_மண்டிலத்து 1
நிழல்_காண்_மண்டிலம் 1
நிழல்_பால் 1
நிழல்_இடம் 1
நிழல 1
நிழலது 1
நிழலவை 2
நிழலின் 1
நிழலினும் 1
நிழலும் 1
நிழலே 1
நிழலேமே 1
நிழலை 1
நிழலொடு 1
நிழலோரே 1
நிழற்ற 2
நிழற்றி 1
நிழற்றிசினே 1
நிழற்றிய 2
நிழற்றுதல்-மன்னே 1
நிழற்றும் 2
நிழன்ற 1
நிற்க 6
நிற்கும் 12
நிற்கும்-மன்னே 1
நிற்குமோ 3
நிற்குமோர்க்கே 1
நிற்குவிர் 1
நிற்ப 29
நிற்பது 1
நிற்பவை 1
நிற்பின் 1
நிற்பினும் 3
நிற்பேம் 1
நிற்போர் 1
நிற்றந்தோனே 1
நிற்றர 1
நிற்றல் 2
நிற்றலின் 1
நிற்றலும் 1
நிற 76
நிறத்த 1
நிறத்தினும் 1
நிறத்து 13
நிறந்தவர் 1
நிறப்படைக்கு 1
நிறம் 58
நிறன் 5
நிறனும் 1
நிறனே 2
நிறனொடு 1
நிறீஇ 14
நிறீஇய 2
நிறு-மின் 1
நிறுக்கல் 1
நிறுக்கல்லா 1
நிறுக்கல்லேன் 1
நிறுக்கும் 1
நிறுக்குவள் 1
நிறுக்குவென் 1
நிறுத்த 19
நிறுத்தல் 5
நிறுத்தற்றால் 1
நிறுத்தன 1
நிறுத்தார் 1
நிறுத்தான் 1
நிறுத்து 16
நிறுத்தும் 1
நிறுத்தே 1
நிறுப்ப 4
நிறுப்பல் 1
நிறுப்பவும் 2
நிறுப்பாம் 1
நிறுப்பார் 1
நிறுப்பென்-மன் 1
நிறும்-மார் 4
நிறூஉம் 1
நிறை 112
நிறை_வயின் 2
நிறை_உறு 2
நிறைக்கல் 1
நிறைக்குந 1
நிறைக்கும் 3
நிறைத்தர 1
நிறைதர 1
நிறைதலின் 1
நிறைந்த 20
நிறைந்தது 1
நிறைந்தன்று 1
நிறைந்தனவே 2
நிறைந்து 9
நிறைந்தும் 1
நிறைந்தே 1
நிறைந்தோர் 1
நிறைப்போய் 1
நிறைப்போன் 1
நிறைமொழி 1
நிறைய 35
நிறையா 3
நிறையாது 1
நிறையால் 1
நிறையும் 4
நிறையே 1
நிறைவதை 1
நிறைவன 1
நிறைவு 6
நிறைவு_உற 1
நின் 956
நின்_கண் 1
நின்_பால் 1
நின்_மாட்டு 2
நின்_வயின் 11
நின்_வயினானே 5
நின்மே 1
நின்ற 74
நின்றதால் 1
நின்றது 5
நின்றதும் 1
நின்றதுவே 7
நின்றதை 1
நின்றவ்வே 1
நின்றவர் 2
நின்றவள் 1
நின்றவை 1
நின்றன்றால் 3
நின்றன்று 4
நின்றன 3
நின்றனரே 1
நின்றனளே 1
நின்றனன் 1
நின்றனனே 3
நின்றனெமாக 1
நின்றனென் 4
நின்றனை 1
நின்றாய் 6
நின்றாய்க்கு 1
நின்றார் 5
நின்றாரின் 1
நின்றாருள் 1
நின்றாள் 1
நின்றான் 3
நின்றீத்தை 1
நின்றீமோ 1
நின்றீயல் 2
நின்றீர் 1
நின்று 120
நின்று_உழி 1
நின்றும் 6
நின்றெனன் 1
நின்றேன் 1
நின்றேனை 1
நின்றோய் 1
நின்றோர்க்கும் 2
நின்றோள் 3
நின்றோளே 5
நின்றோன் 4
நின்றோனே 1
நின்ன 1
நின்னது 2
நின்னில் 2
நின்னின் 6
நின்னினும் 8
நின்னுடைத்து 1
நின்னும் 4
நின்னுள் 2
நின்னே 10
நின்னை 39
நின்னொடு 28
நின்னொடும் 2
நின்னோடு 5
நின்னோடும் 1
நின்னோர் 2
நின 2
நினக்கு 43
நினக்கு-மார் 1
நினக்கும் 3
நினக்கே 16
நினக்கோ 1
நினது 3
நினதே 4
நினவ 1
நினை 6
நினை-தொறும் 1
நினை-மின் 1
நினைஇ 7
நினைஇயர் 1
நினைஇயன 1
நினைக்க 2
நினைக்கப்படும் 1
நினைக்கலும் 1
நினைக்கு 1
நினைக்கும் 3
நினைக்கும்_காலை 2
நினைத்-தொறும் 2
நினைத்த-கால் 1
நினைத்தல் 1
நினைத்தலின் 4
நினைத்தலும் 1
நினைத்திருந்து 2
நினைத்திலை 1
நினைத்து 5
நினைதல் 1
நினைதலும் 1
நினைதி 1
நினைதிரோ 1
நினைந்த 6
நினைந்தனம் 1
நினைந்தனிர் 1
நினைந்தனென் 1
நினைந்திருத்தல் 1
நினைந்து 36
நினைந்தே 5
நினைப்ப 1
நினைப்பது 2
நினைப்பவர் 1
நினைப்பவும் 1
நினைப்பாள் 1
நினைப்பானை 2
நினைப்பின் 8
நினைப்பினும் 3
நினைப்பு 2
நினைபு 1
நினைய 1
நினையா 5
நினையாது 4
நினையாய் 2
நினையார்-கொல் 1
நினையின் 3
நினையினிர் 1
நினையினை 2
நினையுநள் 1
நினையுபு 2
நினையும் 10
நினையும்-கால் 1
நினையும்-கொல் 1
நினையும்_கால் 1
நினையும்_காலை 1
நினையுமோரே 1
நினையூஉ 1
நினைவ 1
நினைவல் 1
நினைவனள் 2
நினைவார் 1
நினைவாரை 1
நினைவிலேன் 1
நினைவினை 1
நினைவு 3
நினைவுடன் 1

நிகர் (7)

நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின் – நற் 391/9
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும் – குறு 311/6
தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும் – குறு 329/6
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன – அகம் 83/13
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
மேல்


நிகர்க்கும் (2)

பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும்
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/4,5
பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும்
இமய குன்றினில் சிறந்து – பரி 8/11,12
மேல்


நிகர்ப்ப (1)

வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் – நற் 171/8,9
மேல்


நிகரா (1)

தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி – ஐங் 67/2
மேல்


நிகரி (1)

தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/2,3
மேல்


நிகழ்ச்சி (1)

நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்_பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/31
மேல்


நிகழ்ச்சியும் (1)

நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/62
மேல்


நிகழ்த்திய (1)

குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/17,18
மேல்


நிகழ்தரு (1)

வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு – பதி 15/17
மேல்


நிகழ்தரும் (1)

மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் – பதி 48/14
மேல்


நிகழ்ந்த (2)

நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர – குறி 33
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
மேல்


நிகழ்ந்தது (1)

பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
மேல்


நிகழ்ந்து (5)

சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/35
அரண்கள் தாவு_உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/15
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
எரி நிகழ்ந்து அன்ன செலவின் – புறம் 41/17
மேல்


நிகழ்பவை (1)

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – குறள் 59/3
மேல்


நிகழ்வது (2)

நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய் – பரி 20/90
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு – அகம் 13/12
மேல்


நிகழ்வின் (1)

பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின்
மடங்கல் தீயின் அனையை – பதி 72/14,15
மேல்


நிகழ்வு (1)

முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
மேல்


நிகழும் (4)

நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு – பரி 6/42
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து – பரி 6/43
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/7
நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்_பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/31
மேல்


நிச்சம் (2)

நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – குறள் 54/4
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
மேல்


நிச்சமும் (1)

நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/13
மேல்


நிண (21)

கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
அமர்_கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/5
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் – புறம் 325/9
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14
மேல்


நிணக்கும் (1)

கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
மேல்


நிணத்தின் (1)

நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் – அகம் 9/9
மேல்


நிணந்தவை (1)

நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க – பரி 19/80
மேல்


நிணம் (23)

நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – குறள் 126/19
நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க – திரு 56
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் – குறி 204
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும் – ஐங் 207/3
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/16
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/12
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/14
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த – புறம் 396/17
மேல்


நிணன் (3)

நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
மேல்


நித்தம் (1)

நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் – பரி 12/43
மேல்


நித்தில (3)

பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/29,30
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
நீள் தாழ்பு தோகை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
மேல்


நித்திலம் (3)

நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் – சிறு 149
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம்
பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் – பரி 10/115,116
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம்
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/5,6
மேல்


நிதி (6)

வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் – மது 203
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 204,205
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/17
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
மேல்


நிதியத்து (1)

நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/10
மேல்


நிதியம் (3)

நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல – அகம் 313/11
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
மேல்


நிதியம்-கொல்லோ (1)

நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/6,7
மேல்


நிதியமொடு (1)

வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி – சிறு 249,250
மேல்


நிதியமோடு (1)

நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 575
மேல்


நிதியினும் (1)

நாடு தரு நிதியினும் செறிய – அகம் 60/14
மேல்


நிமிர் (20)

வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – பட் 185
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் – ஐங் 465/1
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/85
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – பரி 19/35
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி – அகம் 344/9
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும் – புறம் 14/7
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் – புறம் 55/9
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை – புறம் 166/1
மேல்


நிமிர்தர (1)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி – சிறு 150,151
மேல்


நிமிர்ந்த (4)

விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல – முல் 3
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
மேல்


நிமிர்ந்தவை (1)

முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
மேல்


நிமிர்ந்து (14)

பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 387,388
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண் – மது 734
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் – ஐங் 318/3,4
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/3
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/5,6
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/2,3
மேல்


நிமிர்ந்தும் (1)

நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும் – பரி 19/82
மேல்


நிமிர்பு (1)

நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
மேல்


நிமிர (1)

நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/6,7
மேல்


நிமிரல் (3)

கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல்
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/36,37
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர – புறம் 398/25
மேல்


நியம (2)

நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – நற் 45/4
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – அகம் 83/7
மேல்


நியமத்து (6)

திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து
மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட வயின் – திரு 70,71
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 365,366
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு என – மலை 480,481
கொடு நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின – பதி 15/19,20
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் – பதி 30/12
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/10
மேல்


நியமம் (1)

கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/12
மேல்


நிரந்து (7)

விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – குறள் 65/15
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை – குறு 52/4
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து – பரி 18/5
கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – பரி 19/34,35
மேல்


நிரப்பம் (1)

நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை – கலி 94/24
மேல்


நிரப்பல் (2)

இல்லது நிரப்பல் ஆற்றாதோரினும் – புறம் 203/7
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
மேல்


நிரப்பாது (1)

நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே – புறம் 180/1
மேல்


நிரப்பி (1)

கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/11,12
மேல்


நிரப்பிய (2)

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல் – குறள் 23/17,18
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
மேல்


நிரப்பினுள் (1)

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது – குறள் 105/17,18
மேல்


நிரப்பினை (1)

உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
மேல்


நிரப்பு (5)

நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – குறள் 54/4
கொன்றது போலும் நிரப்பு
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் – குறள் 105/16,17
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – குறள் 106/11
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை – குறள் 106/19
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
மேல்


நிரம்பா (21)

நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – நற் 99/1
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் – நற் 374/1
இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு – குறு 33/3
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே – குறு 59/6
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் – ஐங் 326/3
நெறி மயக்கு_உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் – கலி 12/7
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 53/5
நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார் – அகம் 67/6
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/15
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி – அகம் 125/2
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/8
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/14
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 229/3
நிரம்பா நீள் இடை போகி – அகம் 251/19
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே – அகம் 287/14
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 291/9
நிரம்பா நீள் இடை தூங்கி – அகம் 379/26
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா
துடிய பாண பாடு வல் விறலி – புறம் 280/7,8
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/7
மேல்


நிரம்பி (1)

இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
மேல்


நிரம்பிய (2)

அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய
நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் – குறள் 41/1,2
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
மேல்


நிரம்பின (1)

செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/3,4
மேல்


நிரம்பினர் (1)

மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர்
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/3,4
மேல்


நிரம்பு (2)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
மேல்


நிரயத்து (1)

நிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றே – புறம் 376/15
மேல்


நிரயம் (2)

நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார் – அகம் 67/6
நிரயம் கொள்பவரொடு ஒன்றாது காவல் – புறம் 5/6
மேல்


நிரல் (4)

விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை – அகம் 400/8
நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14
மேல்


நிரவிய (1)

உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் – பெரும் 211
மேல்


நிரை (165)

நன் நிரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் – குறள் 112/1
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 65
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 66
நீர் தெவ்வு நிரை தொழுவர் – மது 89
நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை – மது 116
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 451
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 744
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 50
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே – மலை 416
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 573,574
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/9
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை
குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என – நற் 57/1,2
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/8
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி – நற் 123/2
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
யானை இன நிரை வௌவும் – நற் 240/9
எல்லி தரீஇய இன நிரை
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/8,9
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/4
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் – நற் 354/9
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
முனை ஆன் பெரு நிரை போல – குறு 80/6
நாரை நிரை பெயர்த்து அயிரை ஆரும் – குறு 166/2
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் – குறு 335/1
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை – குறு 388/1
நிரை செலல் நுண் தோல் போல – குறு 392/7
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் – ஐங் 369/2
நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/4
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/4
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் – பதி 15/4
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/12
நெடு மதில் நிரை பதணத்து – பதி 22/25
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/10
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற – பதி 39/11
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர – பதி 67/7
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/5
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – பதி 92/11
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள் – பரி 8/89
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/42
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/70
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/70
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி – கலி 5/1,2
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி – கலி 12/6
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 24/8
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி – கலி 50/8
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/16
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/4,5
கொண்டல் நிரை ஒத்தன – கலி 106/14
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே – கலி 113/29
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/5
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/15
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் – கலி 146/29
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் – அகம் 21/26
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு – அகம் 66/7
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன – அகம் 67/13
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய – அகம் 89/12
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/9
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து – அகம் 101/8
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/3
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 155/7
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென – அகம் 159/7
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை – அகம் 191/13
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ – அகம் 197/9
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும் – அகம் 199/2
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/5
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/9,10
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் – அகம் 213/6,7
இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – அகம் 214/3
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/7
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி – அகம் 234/3
உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/18
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் – அகம் 253/17
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/14
நிரை வளை ஊரும் தோள் என – அகம் 255/18
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி – அகம் 303/11
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் – அகம் 309/2
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக – அகம் 324/13
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் – அகம் 333/12
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/10
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/6
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/8
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது – அகம் 387/15
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/4
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த – அகம் 390/16
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/18
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/8,9
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல் – புறம் 174/23
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/8
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் – புறம் 258/7,8
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் – புறம் 260/13
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து – புறம் 263/5
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர் – புறம் 269/10
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/6
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/9
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க – புறம் 354/2
மன்று நிறையும் நிரை என்கோ – புறம் 387/24
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி – புறம் 396/30
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள – புறம் 399/31,32
மேல்


நிரை-தொறும் (1)

வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும்
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/14,15
மேல்


நிரை_தொடி (1)

நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
மேல்


நிரை_நிரை (2)

கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/70
மேல்


நிரைக்கு (1)

பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6
மேல்


நிரைத்த (12)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 16
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த
பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப – பெரும் 62,63
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 128
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/2,3
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் – கலி 22/9,10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/14
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/3
மேல்


நிரைத்தவை (1)

களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/2
மேல்


நிரைத்து (13)

மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 223
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 263
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 41,42
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட – நெடு 130,131
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி – பட் 78
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/4
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/3
மேல்


நிரைப்ப (1)

கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/8,9
மேல்


நிரைபு (2)

நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/33
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
மேல்


நிரைய (4)

நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு – நற் 236/5
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் – குறு 258/6
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் – பதி 15/4
நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ – அகம் 95/12
மேல்


நிரையத்து (1)

வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை – குறு 292/6
மேல்


நிரையம் (2)

வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார் – நற் 329/1
நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர் – பதி 15/31
மேல்


நிரையின் (1)

பரி_மா நிரையின் பரந்தன்று வையை – பரி 26/2
மேல்


நிரையுடன் (1)

வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
மேல்


நிரையொடு (3)

கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி – பெரும் 176
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்_வயின் பெயர்தர – அகம் 264/5,6
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி – புறம் 260/19
மேல்


நிரையோடு (1)

நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு – புறம் 262/5
மேல்


நிரைஇ (1)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
மேல்


நிரைஇய (1)

வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
மேல்


நில் (6)

மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில்
காலை போய் மாலை வரவு – பரி 8/49,50
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து – கலி 55/6
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
மேல்


நில்லலன் (1)

இன்னது ஓர் காலை நில்லலன்
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/11,12
மேல்


நில்லலன்-மன்னே (1)

அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/9
மேல்


நில்லலை (1)

ஒறுப்ப ஓவலை நிறுப்ப நில்லலை
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/1,2
மேல்


நில்லன்-மின் (1)

என்னை முன் நில்லன்-மின் தெவ்விர் பலர் என்னை – குறள் 78/1
மேல்


நில்லா (30)

நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பொரு 176
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பெரும் 466
தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4
நில்லா பொருள்_பிணி சேறி – நற் 126/11
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – நற் 241/12
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது – நற் 263/2
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி – குறு 256/6
நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/17
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/26
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் – கலி 3/4
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் – கலி 12/12,13
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து – கலி 20/9
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/20
கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/3
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/22
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்_மாட்டு – அகம் 2/12
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே – அகம் 79/17
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/2,3
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/19
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி – அகம் 208/20
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/3,4
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ – புறம் 361/20
விடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லா
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/32,33
மேல்


நில்லாதவற்றை (1)

நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – குறள் 34/1
மேல்


நில்லாதி (1)

நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி
ஆங்கே அவர்_வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/21,22
மேல்


நில்லாது (16)

நில்லாது நீங்கிவிடும் – குறள் 60/4
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள் – குறி 173,174
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – மலை 165
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் – மலை 192
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 566,567
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/3
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 2/45
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/124,125
நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து – பரி 12/71
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும் – அகம் 110/20
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே – அகம் 180/9
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி – அகம் 243/9
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/24,25
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு – புறம் 305/3
அன்னோர் செல்வமும் மன்னி நில்லாது
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/11,12
மேல்


நில்லாதே (1)

காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/6
மேல்


நில்லாம் (1)

புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம்
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/3,4
மேல்


நில்லாமை (1)

என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி – கலி 138/6
மேல்


நில்லாமையே (1)

நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின் – குறு 143/3
மேல்


நில்லாவே (1)

இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்_வயின் செலீஇய – கலி 7/12,13
மேல்


நில்லாள் (2)

நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/88
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
மேல்


நில்லான் (1)

சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் – புறம் 395/27
மேல்


நில்லிகா (1)

நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே – பரி 11/104
மேல்


நில்லு (1)

நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய் – பரி 20/90
மேல்


நில (39)

நில மிசை நீடு வாழ்வார் – குறள் 1/6
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – குறள் 24/7
குடி தழீஇ கோல் ஓச்சும் மா நில மன்னன் – குறள் 55/7
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து – பெரும் 96
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் – மலை 192
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை – நற் 321/1
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய் – ஐங் 495/1
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/2
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி – கலி 108/54
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/5
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
நில வரை எல்லாம் நிழற்றி – அகம் 273/16
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
மன்னிய பெரும நீ நில மிசையானே – புறம் 6/29
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி – புறம் 32/7
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – புறம் 42/20
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
நில மலர் வையத்து வல முறை வளைஇ – புறம் 225/4
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் – புறம் 325/1
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
மேல்


நில_மடந்தை (1)

மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 1,2
மேல்


நிலக்கு (2)

இல்லை நிலக்கு பொறை – குறள் 57/20
தோற்றம் நிலக்கு பொறை – குறள் 101/6
மேல்


நிலத்தவும் (3)

மலையவும் நிலத்தவும் நீரவும் பிறவும் – மது 504
மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும் – குறி 113
மலையவும் நிலத்தவும் அருப்பம் வௌவி – பதி 90/22
மேல்


நிலத்தில் (1)

நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் – குறள் 96/17
மேல்


நிலத்தின் (2)

நிலத்தின்_நின்று நீர் பரப்பவும் – பட் 130
நீர் நாப்பண்ணும் நிலத்தின் மேலும் – பட் 194
மேல்


நிலத்தின்_நின்று (1)

நிலத்தின்_நின்று நீர் பரப்பவும் – பட் 130
மேல்


நிலத்தினும் (1)

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று – குறு 3/1
மேல்


நிலத்து (25)

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டிவிடும் – குறள் 3/15,16
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது – குறள் 7/15,16
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – குறள் 31/14
ஆன்றாரொடு ஒப்பர் நிலத்து
கற்றிலன்-ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – குறள் 42/6,7
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – குறள் 46/3
நாவாயும் ஓடா நிலத்து
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள் 50/12,13
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் – குறள் 53/12
நின்று அன்னார் மாய்வர் நிலத்து
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – குறள் 90/16,17
நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின் – மது 165
நீரின்_நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும் – பட் 129
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி – நற் 179/2
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் – ஐங் 320/3
மன் நிலத்து அமைந்த – பதி 34/8
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/9
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை – புறம் 14/18
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/8
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் – புறம் 52/7,8
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் – புறம் 73/4,5
மேல்


நிலத்தொடு (2)

உறை நிலத்தொடு ஒட்டல் அரிது – குறள் 50/18
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – குறள் 133/5,6
மேல்


நிலத்தோடு (1)

உணவு எனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே – புறம் 18/21
மேல்


நிலத்தோரும் (1)

இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் – பரி 19/4
மேல்


நிலப்பட (1)

புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட
தான் மலர்ந்தன்றே – பரி 6/58,59
மேல்


நிலம் (152)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள் 16/1
யாக்கை பொறுத்த நிலம்
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய – குறள் 24/18,19
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – குறள் 39/12,13
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான் – குறள் 99/19
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து – குறள் 104/17
நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் – குறள் 104/20
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 60
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 470
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப – மது 598
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 682
நிலம் விளக்கு_உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 575
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் – நற் 0/1
நிலம் நீர் ஆர குன்றம் குழைப்ப – நற் 5/1
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று – நற் 81/1
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/10
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/2
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த – நற் 356/1
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ – குறு 112/3
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – குறு 134/6
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/4
வைகல்-தோறும் நிலம் பெயர்ந்து உறையும் அவன் – குறு 298/3
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/4
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே – குறு 355/2
நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் – குறு 373/1
நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு – குறு 386/5
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/3
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும் – ஐங் 470/1
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை – பதி 12/20
நிலம் நீர் வளி விசும்பு என்ற நான்கின் – பதி 14/1
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/15
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ – பதி 54/11
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/6
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி – பதி 72/9
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/18
நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் – பதி 92/2
அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/47
நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் – பரி 2/55
ஊழி ஆழி_கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
திணி நிலம் கடந்த கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ – பரி 6/3
இரு நிலம் துளங்காமை வட_வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/33
நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து – பரி 12/71
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு – பரி 19/37
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ – பரி 24/1
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி – கலி 57/21
நின்னொடு சூழும்_கால் நீயும் நிலம் கிளையா – கலி 63/15
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம்
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/2,3
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம்
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த – கலி 103/77,78
நீறு எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை – கலி 106/7
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் – கலி 106/18
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/10
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக – அகம் 1/9
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/14
களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா – அகம் 16/15
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/3
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு – அகம் 39/18
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம்
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/4,5
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/5
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/10
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம்
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/3,4
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட – அகம் 169/1
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/10
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம்
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/3,4
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து – அகம் 235/4
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு – அகம் 251/17
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/3
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம்
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/3,4
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப – அகம் 295/1
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப – அகம் 314/3
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப – அகம் 334/14
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15
நிலம் ஏந்திய விசும்பும் – புறம் 2/2
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/14
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் – புறம் 3/14
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள – புறம் 19/11
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் – புறம் 34/5
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம்
கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே – புறம் 58/22,23
கவிந்து நிலம் சேர அட்டதை – புறம் 77/12
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு – புறம் 125/12
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி – புறம் 174/27
தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் – புறம் 203/2
இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை – புறம் 228/14
நிலம் தவ உருட்டிய நேமியோரும் – புறம் 270/3
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/12
நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ – புறம் 303/1
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம்
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/1,2
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம்
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/1,2
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/15
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/21
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம்
இலம்படு காலை ஆயினும் – புறம் 380/13,14
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை – புறம் 381/17
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/6
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம்
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் – புறம் 388/9,10
மேல்


நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் (1)

நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் நின்னே – பதி 82/16
மேல்


நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் (1)

நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல – மது 763
மேல்


நிலமகள் (1)

நிலமகள் அழுத காஞ்சியும் – புறம் 365/10
மேல்


நிலல் (1)

இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 93
மேல்


நிலவரை (6)

நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/16
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் – பரி 15/6
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை
புரப்போர் புன்கண் கூர – புறம் 72/16,17
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/29
நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை – புறம் 228/6
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/15,16
மேல்


நிலவரொடு (1)

குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 123,124
மேல்


நிலவன்மாரோ (1)

நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி – புறம் 375/18
மேல்


நிலவில் (3)

மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/10
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில்
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/1,2
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில்
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் – புறம் 112/3,4
மேல்


நிலவின் (9)

வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 114
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின்
மால்பு இடர் அறியா நிறை_உறு மதியம் – நற் 196/2,3
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின்
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/2,3
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/2
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி – ஐங் 454/2
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி – பதி 61/16
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின்
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – அகம் 228/8,9
பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை – அகம் 259/9
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
மேல்


நிலவு (29)

நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 213
நிலவு கானல் முழவு தாழை – மது 114
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு – மது 369
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் – குறி 241
நிலவு அடைந்த இருள் போல – பட் 82
நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே – நற் 11/9
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/33
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை – கலி 10/23
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/8
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/4
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/11
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/7
நிலவு கோட்டு பல களிற்றோடு – புறம் 359/13
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/13
மேல்


நிலவும் (2)

நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று – நற் 182/1
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை – குறு 81/6
மேல்


நிலவே (1)

நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
மேல்


நிலன் (22)

நீங்கா நிலன் ஆள்பவற்கு – குறள் 39/6
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்கா-கால் – குறள் 110/7
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – குறள் 112/7
மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் – திரு 214
அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை – மது 215
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
நிலன் அணி நெய்தல் மலர – ஐங் 435/2
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – பரி 3/4
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் – கலி 35/17
நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா – கலி 143/7
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/4
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/2
மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/18
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம் – அகம் 275/14
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக – புறம் 18/28
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
பொறை மலிந்து நிலன் நெளிய – புறம் 345/6
மேல்


நிலனும் (11)

நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – மது 12
நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா – மது 343
நீரும் நிலனும் தீயும் வளியும் – மது 453
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 479
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 1/51
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34
ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே – பரி 13/22
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/43
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
மண் திணிந்த நிலனும்
நிலம் ஏந்திய விசும்பும் – புறம் 2/1,2
நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு – புறம் 18/22
மேல்


நிலனே (1)

அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
மேல்


நிலா (17)

நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த_கால் – கலி 35/11
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர – புறம் 398/1
மேல்


நிலாமுற்றத்துள் (1)

ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள்
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/19,20
மேல்


நிலாவின் (1)

நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – அகம் 200/1
மேல்


நிலியரோ (1)

நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
மேல்


நிலீஇயர் (2)

நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/16
மேல்


நிலை (281)

நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள் 33/9
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே – குறள் 45/18,19
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – குறள் 72/11
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை – குறள் 77/19
ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை
இனையர் இவர் எமக்கு இன்னம் யாம் என்று – குறள் 79/18,19
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – குறள் 97/12,13
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – குறள் 104/12,13
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 127,128
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 332,333
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 464,465
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 15
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 153
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 353,354
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 451
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 62,63
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 79
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 86,87
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 88
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால் – நெடு 157
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர் – குறி 17,18
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 183,184
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர் – குறி 245
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி – பட் 250
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி – பட் 285
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 316
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 378
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 523
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து_உறாஅ – நற் 42/10
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
அன்னவோ இ நன்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
நிலை என ஒருவேன் ஆகி – நற் 109/9
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது – நற் 148/6
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில – நற் 186/7
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி – நற் 194/6
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/9
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி – நற் 252/1
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி – நற் 256/5
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/2
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் – நற் 306/8
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/4
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை
நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப – நற் 338/4,5
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/10,11
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/11
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் – நற் 393/7
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக – குறு 265/6,7
கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் – குறு 284/7
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு – குறு 303/4
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி – குறு 307/6
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – குறு 310/5,6
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி – குறு 327/4
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட – குறு 328/7
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 75/3
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/2
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/2
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும் – ஐங் 475/1
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன – ஐங் 498/1
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் – பதி 20/18
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த – பதி 22/22
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/9
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/18
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே – பதி 43/31
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி – பதி 63/10
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் – பதி 74/14
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/2
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/9
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/7
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/26,27
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் – பரி 2/42
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/68
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/15
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
தணிவு_உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/64,65
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – பரி 15/14
ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும் – பரி 19/47
இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/56
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/39
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/11
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/14
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென – கலி 10/22
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/2
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/7
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் – அகம் 5/1
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/2
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் – அகம் 6/6
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/9
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/11
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் – அகம் 16/16
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/7,8
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/7
நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள் – அகம் 59/8
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/10
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/8
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/11
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/12,13
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/14
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/8
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர – அகம் 179/8
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர – அகம் 179/8
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் – அகம் 181/3
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி – அகம் 187/20,21
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/16
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/4
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/7
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 243/11,12
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை – அகம் 250/2
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி – அகம் 254/12
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/11,12
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி – அகம் 275/1
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/3,4
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/11
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் – அகம் 289/3
இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/14
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
வைகு நிலை மதியம் போல பையென – அகம் 299/11
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் – அகம் 311/3
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/13,14
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/6,7
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு – அகம் 373/8
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது – அகம் 387/15
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/19
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/6
நிலை கலங்க குழி கொன்று – புறம் 17/18
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து – புறம் 36/7
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் – புறம் 38/11,12
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே – புறம் 69/12
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/13,14
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/7,8
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே – புறம் 97/7
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல – புறம் 99/4
நின்னது தா என நிலை தளர – புறம் 136/11
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 140/1
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய – புறம் 164/9,10
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/25,26
பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே – புறம் 183/2
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/8
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/11,12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/3
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய – புறம் 229/6
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/3
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/6
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு – புறம் 353/8
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/2
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/2
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/5,6
மேல்


நிலைக்கு (4)

உண்மை நிலைக்கு பொறை – குறள் 58/4
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள் 75/10
நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன – புறம் 4/6
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் – புறம் 166/17
மேல்


நிலைக்குந்து (1)

கானல் புன்னை சினை நிலைக்குந்து
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/15,16
மேல்


நிலைசெல்லா (1)

மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா
கரப்பவும்_கரப்பவும் கைம்மிக்கு – நற் 263/8,9
மேல்


நிலைத்தே (1)

மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே – பரி 15/33,34
மேல்


நிலைப்ப (1)

நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள – நற் 338/5,6
மேல்


நிலைபெயர்ந்து (1)

மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/13,14
மேல்


நிலைபெற்ற (3)

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
மேல்


நிலைபெற்றனையோ (1)

இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/7,8
மேல்


நிலைபெற்றோர் (1)

அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
மேல்


நிலைபெற (2)

மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/4,5
வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் – பரி 9/54
மேல்


நிலைமை (4)

நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பொரு 176
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பெரும் 466
தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/8
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
மேல்


நிலைமைத்து (1)

இன்ன நிலைமைத்து என்ப – நற் 226/8
மேல்


நிலைமையான் (1)

வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – குறள் 28/5
மேல்


நிலைமையின் (1)

நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/2
மேல்


நிலைமையும் (1)

ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
மேல்


நிலைய (4)

கழிந்து உகு நிலைய ஆக – ஐங் 329/4
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து – பதி 52/1
மேல்


நிலையர் (2)

நன் நிலையர் ஆவர் எனின் – குறள் 119/18
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர்
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/38,39
மேல்


நிலையலை (1)

ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/13
மேல்


நிலையளா (1)

நோய் மலி நிலையளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/10
மேல்


நிலையன் (1)

நீர் அன நிலையன் பேர் அன்பினன் என – நற் 347/8
மேல்


நிலையா (3)

மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – குறு 350/8
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14
மேல்


நிலையாது (3)

என்னொடு நிலையாது ஆயினும் என்றும் – நற் 357/2
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/7,8
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய – கலி 138/22
மேல்


நிலையாமை (2)

நிலையாமை காணப்படும் – குறள் 35/18
நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ – புறம் 361/20
மேல்


நிலையிற்று (2)

நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின் – குறு 143/3
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
மேல்


நிலையின் (2)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – குறள் 13/7
நிலையின் இழிந்த-கடை – குறள் 97/8
மேல்


நிலையின்றால் (1)

கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி – கலி 145/3
மேல்


நிலையின (1)

நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – குறள் 34/1
மேல்


நிலையினும் (3)

ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும்
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 221,222
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும்
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 226,227
குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது – அகம் 102/7
மேல்


நிலையும் (3)

கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும்
கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப – பொரு 97,98
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும்
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/22,23
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
மேல்


நிலையுமோ (3)

நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/8,9
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/12,13
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ
என ஆங்கு – கலி 17/16,17
மேல்


நிலையே (38)

ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே
பேரா இயற்கை தரும் – குறள் 37/19,20
எய்தற்கு அரியது இயைந்த-கால் அ நிலையே
செய்தற்கு அரிய செயல் – குறள் 49/17,18
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று – குறள் 97/13,14
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/9
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே – நற் 319/11
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே – ஐங் 140/3
கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே – ஐங் 194/4
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே
நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர் – பரி 15/28,29
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/2,3
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை – கலி 76/9
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
ஒரு நிலையே நடுக்கு_உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு_உற – கலி 134/9
தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே
வள்ளியை ஆக என நெஞ்சை வலி_உறீஇ – கலி 142/29,30
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/1,2
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
கலங்கினள் உறைவோள் கையறு நிலையே – அகம் 64/17
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/17
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/8,9
அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே – புறம் 383/23
மேல்


நிலையை (1)

தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என – புறம் 398/15
மேல்


நிலையோர் (1)

நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் – மலை 456
மேல்


நிலைஇ (10)

பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 373,374
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று – ஐங் 398/2,3
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ
தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே – பதி 14/21,22
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் – பதி 70/14,15
கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/18,19
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ
பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 9/18,19
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/12,13
கந்து சேர்பு நிலைஇ வழங்க – புறம் 22/9
மேல்


நிலைஇய (31)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை – திரு 160,161
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 268
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து – மது 76
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா – நெடு 162,163
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 42
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் – பட் 291
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு – நற் 139/2
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/6,7
பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
நிலைஇய கற்பினாள் நீ நீப்பின் வாழாதாள் – கலி 2/13
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/17
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் – அகம் 152/22
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/8
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை – அகம் 357/13
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு – புறம் 20/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை – புறம் 30/5
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/15
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/8,9
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5
மேல்


நிலைஇயர் (3)

கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 209
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது – புறம் 24/24
நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/25
மேல்


நிவக்கும் (6)

துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 55
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/9
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும்
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – குறு 54/4,5
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் – ஐங் 278/3
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும்
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/3,4
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு – அகம் 145/5
மேல்


நிவந்த (40)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
பைம் கறி நிவந்த பலவின் நீழல் – சிறு 43
நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 68,69
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 348
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த
முள் தாள சுடர் தாமரை – மது 248,249
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு – மது 355
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 744
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் – நற் 53/4
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/9,10
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/4
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் – குறு 253/5
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை – ஐங் 225/2
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் – கலி 56/1
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை – கலி 59/1
இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள் – கலி 72/1
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து – அகம் 93/14
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் – அகம் 98/1
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் – அகம் 266/1
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/5
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை – அகம் 305/5
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் – அகம் 374/11
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
பனி வரை நிவந்த பாசிலை பலவின் – புறம் 200/1
மேல்


நிவந்தது (1)

நிவந்தது நீத்தம் கரை மேலா நீத்தம் – பரி 12/34
மேல்


நிவந்து (18)

நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 246
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை – குறு 201/6
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/20
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள – பதி 81/4,5
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
இரு நிலம் துளங்காமை வட_வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி – பரி 23/8
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/11,12
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் – புறம் 4/15
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/4
மேல்


நிவப்ப (2)

பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/14,15
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் – அகம் 240/3,4
மேல்


நிவப்பன (1)

நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு – அகம் 45/4
மேல்


நிவப்பின் (12)

வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 50
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின்
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 51,52
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 92
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை_உற்று – மலை 118
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின்
பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ – நற் 60/1,2
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் – நற் 114/8
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/10
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் – அகம் 57/8
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/6
மேல்


நிவப்பு (2)

நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/6
மேல்


நிழத்த (4)

நிழத்த யானை மேய் புலம் படர – மது 303
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/19,20
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/4,5
மேல்


நிழத்தலின் (2)

இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 157
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 193
மேல்


நிழத்தவும் (1)

அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ – பொரு 235
மேல்


நிழத்திய (1)

நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் – முல் 50
மேல்


நிழல் (156)

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை – குறள் 21/15
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல்
காடும் உடையது அரண் – குறள் 75/3,4
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் – குறள் 89/1
வலை வலந்து அன்ன மென் நிழல் மருங்கில் – பொரு 51
தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 149
மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண் – பொரு 185
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – பெரும் 288
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
செழும் கேளிர் நிழல் சேர – மது 168
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 406
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் – பட் 15
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல்
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் – மலை 47,48
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 88
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ – நற் 4/2
நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி – நற் 9/7
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/5
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
நெய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒழுக – நற் 187/1
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல்
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/7,8
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/3
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் – நற் 330/5
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/4
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல்
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/1,2
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி – குறு 213/5
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – குறு 232/5
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல்
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/6,7
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆரிடை – குறு 356/1
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய – குறு 378/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/3
பழம் தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்கு – ஐங் 216/4
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/2
கொடு நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/9
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/76
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர் – பரி 5/77
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் – பரி 12/84
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி 10/2
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல்
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/6,7
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/16
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ – கலி 20/18
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து – கலி 41/30
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல் – கலி 94/2
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/8
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ – அகம் 20/3
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும் – அகம் 37/16
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
செல்வு_உழி செல்வு_உழி மெய் நிழல் போல – அகம் 49/15
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/7
அல்கு_உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/11,12
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த – அகம் 168/4
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/17
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/13
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 223/8
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
நிழல்_பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் – அகம் 265/8
அல்கு_உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/2
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி – அகம் 344/9
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/17
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/9
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் – புறம் 37/9
நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/10
நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/10
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு – புறம் 58/3
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
யாவணதோ நின் நிழல் வாழ்வோர்க்கே – புறம் 102/8
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல – புறம் 119/5
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப – புறம் 161/30
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை – புறம் 198/26
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி – புறம் 223/1
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/3
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே – புறம் 255/6
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர – புறம் 373/15
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர – புறம் 373/15
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
மேல்


நிழல்-தொறும் (1)

நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8
மேல்


நிழல்_காண்_மண்டிலத்து (1)

எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/13,14
மேல்


நிழல்_காண்_மண்டிலம் (1)

நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
மேல்


நிழல்_பால் (1)

நிழல்_பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் – அகம் 265/8
மேல்


நிழல்_இடம் (1)

அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
மேல்


நிழல (1)

நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
மேல்


நிழலது (1)

நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும் – குறள் 131/17
மேல்


நிழலவை (2)

நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை
பொன் ஒக்கும் உடையவை – பரி 1/58,59
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை – பரி 13/48,49
மேல்


நிழலின் (1)

எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
மேல்


நிழலினும் (1)

நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/2
மேல்


நிழலும் (1)

மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/2
மேல்


நிழலே (1)

தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே – பரி 3/94
மேல்


நிழலேமே (1)

திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
மேல்


நிழலை (1)

தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
மேல்


நிழலொடு (1)

நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
மேல்


நிழலோரே (1)

மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
மேல்


நிழற்ற (2)

பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற
கரை சேர் மருதம் ஏறி – ஐங் 74/2,3
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/2,3
மேல்


நிழற்றி (1)

நில வரை எல்லாம் நிழற்றி
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/16,17
மேல்


நிழற்றிசினே (1)

காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/3,4
மேல்


நிழற்றிய (2)

உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – அகம் 204/1
வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும் – புறம் 189/2
மேல்


நிழற்றுதல்-மன்னே (1)

நிறத்தினும் நிழற்றுதல்-மன்னே
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/3,4
மேல்


நிழற்றும் (2)

கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும்
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/7,8
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/2
மேல்


நிழன்ற (1)

ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் – சிறு 233
மேல்


நிற்க (6)

நிற்க அதற்கு தக – குறள் 40/2
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள் 71/15
முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே – ஐங் 5/6
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட – புறம் 384/19
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம் – புறம் 386/24
மேல்


நிற்கும் (12)

விளியாது நிற்கும் பழி – குறள் 15/10
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – குறள் 24/4
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும்
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு – குறள் 29/15,16
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – குறள் 55/8
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும்
ஆற்றலதுவே படை – குறள் 77/9,10
இழிவு அறிந்து உண்பான்-கண் இன்பம் போல் நிற்கும்
கழி பேர் இரையான்-கண் நோய் – குறள் 95/11,12
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – குறள் 115/1
சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே – குறு 78/6
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது – கலி 89/6
ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/8
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/10
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும்
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/10,11
மேல்


நிற்கும்-மன்னே (1)

அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே
நரந்தம் நாறும் தன் கையால் – புறம் 235/7,8
மேல்


நிற்குமோ (3)

ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை – பரி 6/72
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/3
மேல்


நிற்குமோர்க்கே (1)

மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10
மேல்


நிற்குவிர் (1)

தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 150
மேல்


நிற்ப (29)

பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 11,12
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 70,71
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 541,542
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப
வெறி_உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/4,5
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/26,27
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி – பதி 24/25,26
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/14,15
மீன் வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப – பதி 90/1
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து – பரி 6/87
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
நலத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
நேர்_இழை நின்று_உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/19
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு – கலி 24/16
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/5,6
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/19,20
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் – கலி 101/12,13
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப
மறுத்து மறுத்து மைந்தர் சார – கலி 104/51,52
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/26,27
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/38,39
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி – கலி 147/69
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப
பகலும் நம்_வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/4,5
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும் – புறம் 294/7
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் – புறம் 377/19,20
மேல்


நிற்பது (1)

பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் – குறள் 24/6
மேல்


நிற்பவை (1)

யா உள முன் நிற்பவை
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – குறள் 64/12,13
மேல்


நிற்பின் (1)

வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின்
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/5,6
மேல்


நிற்பினும் (3)

பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும் – மலை 452
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது – மலை 566
செல்வ காலை நிற்பினும்
அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/8,9
மேல்


நிற்பேம் (1)

புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் – குறள் 126/20
மேல்


நிற்போர் (1)

பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
மேல்


நிற்றந்தோனே (1)

வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு – அகம் 48/14
மேல்


நிற்றர (1)

நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 522,523
மேல்


நிற்றல் (2)

என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன் – கலி 63/16
செல்லாது நிற்றல் இலேன் – கலி 145/31
மேல்


நிற்றலின் (1)

படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின்
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/2,3
மேல்


நிற்றலும் (1)

நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
மேல்


நிற (76)

மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே – திரு 90
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – திரு 293
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 221
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 402
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 581
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின் – மது 678
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 91
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 67
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் – மலை 1
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 524
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ – நற் 4/2
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் – நற் 76/1
நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/8
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/9
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/6
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை – நற் 354/5
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/2
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் – ஐங் 208/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை – ஐங் 431/2
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் – பதி 42/12
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/12
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/35
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி – அகம் 157/3
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் – அகம் 193/5
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/3
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி – அகம் 236/3
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/4
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
வள மழை பொழிந்த வால் நிற களரி – அகம் 344/1
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/2
பால் நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 58/14
நீல் நிற உருவின் நேமியோனும் என்று – புறம் 58/15
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
மேல்


நிறத்த (1)

நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
மேல்


நிறத்தினும் (1)

நிறத்தினும் நிழற்றுதல்-மன்னே – ஐங் 35/3
மேல்


நிறத்து (13)

மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – நற் 229/4
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த – அகம் 212/20
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/14
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க – புறம் 283/8
மேல்


நிறந்தவர் (1)

நேரா நிறந்தவர் நட்பு – குறள் 83/2
மேல்


நிறப்படைக்கு (1)

நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன் – புறம் 293/1
மேல்


நிறம் (58)

நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 225
நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர் – மது 639
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம் – நற் 25/4
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/3
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/2
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை – ஐங் 110/2
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் – ஐங் 224/2
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 51/32
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/16
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
சொறிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் – பரி 12/52
நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் – பரி 19/85
படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 19/98
மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/9
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு – பரி 24/8
சிறிதானும் நீர் நிறம்
தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு – பரி 24/86,87
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/4
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற – கலி 54/1
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
நீங்கும்_கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்_கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம்
பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ – கலி 150/9,10
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் – அகம் 138/19
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/17
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/14
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
நன் நிறம் பரந்த பசலையள் – அகம் 234/17
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர – அகம் 260/1
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ – அகம் 260/9
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய – அகம் 332/3
நீலத்து அன்ன நிறம் கிளர் எருத்தின் – அகம் 358/1
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/9
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/4
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
மேல்


நிறன் (5)

நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் – பரி 13/34
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
நிறன் உற்ற அராஅ போலும் – புறம் 382/14
மேல்


நிறனும் (1)

தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/2
மேல்


நிறனே (2)

பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/51,52
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
மேல்


நிறனொடு (1)

நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/4
மேல்


நிறீஇ (14)

வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 219,220
கோயிலொடு குடி நிறீஇ
வாயிலொடு புழை அமைத்து – பட் 286,287
ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ
பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து – பட் 288,289
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/1,2
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/6,7
முன்கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே – நற் 300/6
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/14,15
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த – கலி 111/2
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
மெல் இயல் அரிவை இல் வயின் நிறீஇ
இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/7,8
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/3,4
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/10,11
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
மேல்


நிறீஇய (2)

நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/16
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
மேல்


நிறு-மின் (1)

மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின்
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/14,15
மேல்


நிறுக்கல் (1)

நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல – குறு 58/2
மேல்


நிறுக்கல்லா (1)

அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/5,6
மேல்


நிறுக்கல்லேன் (1)

பொறுக்கல்லா நோய் செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்லேன்
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர் – கலி 94/11,12
மேல்


நிறுக்கும் (1)

நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22
மேல்


நிறுக்குவள் (1)

பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் – அகம் 28/13
மேல்


நிறுக்குவென் (1)

நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/23
மேல்


நிறுத்த (19)

பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 771
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் – கலி 65/24
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் – அகம் 352/15
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு – புறம் 258/3
வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு – புறம் 360/17
மேல்


நிறுத்தல் (5)

மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல்
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 16,17
நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப – நற் 338/5
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/16
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/16
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் – புறம் 143/13
மேல்


நிறுத்தற்றால் (1)

யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31
மேல்


நிறுத்தன (1)

கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/34
மேல்


நிறுத்தார் (1)

பேணி நிறுத்தார் அணி – கலி 104/28
மேல்


நிறுத்தான் (1)

நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து – கலி 55/6
மேல்


நிறுத்து (16)

நாணினை நீக்கி நிறுத்து
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் – குறள் 114/4,5
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – குறள் 118/8,9
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – குறி 237
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/72,73
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/25
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப – கலி 139/13,14
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/16,17
செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி – அகம் 304/7
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
மேல்


நிறுத்தும் (1)

சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல_வயின் நிறுத்தும்
ஏவல் உழந்தமை கூறும் – பரி 1/11,12
மேல்


நிறுத்தே (1)

நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து – கலி 55/6
மேல்


நிறுப்ப (4)

கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து – நெடு 70,71
என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய – நற் 226/6
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்_மாட்டு – அகம் 2/12
ஒறுப்ப ஓவலை நிறுப்ப நில்லலை – அகம் 342/1
மேல்


நிறுப்பல் (1)

ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து – கலி 91/17
மேல்


நிறுப்பவும் (2)

ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும்
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின் – குறு 316/1,2
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
மேல்


நிறுப்பாம் (1)

அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல் – கலி 137/1
மேல்


நிறுப்பார் (1)

திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33
மேல்


நிறுப்பென்-மன் (1)

நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி 29/11
மேல்


நிறும்-மார் (4)

கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார்
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/13,14
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார்
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/7,8
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார்
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/5,6
நல் இசை தம்_வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
மேல்


நிறூஉம் (1)

குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம்
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் – ஐங் 181/3,4
மேல்


நிறை (112)

நிறை காக்கும் காப்பே தலை – குறள் 6/14
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை – குறள் 16/7
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – குறள் 79/3
நீங்கான் வெகுளி நிறை இலன் எஞ்ஞான்றும் – குறள் 87/7
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில் – குறள் 92/13
நிறை அரியர்-மன் அளியர் என்னாது காமம் – குறள் 114/15
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள் 126/1
நிறை உடையேன் என்பேன்-மன் யானோ என் காமம் – குறள் 126/7
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – குறள் 132/10
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 81
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 218
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
கல்லா வன் பறழ் கை நிறை பிழியும் – நற் 57/6
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் – நற் 193/3
மால்பு இடர் அறியா நிறை_உறு மதியம் – நற் 196/3
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
நிறை_உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் – நற் 346/8
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/4,5
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/2
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/3
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/3,4
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே – குறு 395/1
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் – ஐங் 42/3
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை
செம் நீர் பூசல் அல்லது – பதி 28/12,13
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/5,6
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் – பரி 2/56
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி – பரி 3/52
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை – பரி 4/63
மனைவியர் நிறை_வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
நிறை_வயின் வழா அது நின் சூலினரே – பரி 5/47
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை – பரி 11/77
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே – பரி 11/99
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை
அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/53,54
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 14/2
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் – பரி 15/6
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – பரி 17/18
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி 29/11
நிறை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/13
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் – கலி 90/29
நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/10
நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/10
நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு – கலி 121/10
நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த_கால் – கலி 126/14
நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை – கலி 133/12
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
ஓரொரு_கால் உள்_வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7
நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் – கலி 143/14
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/57
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 14/11
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/9,10
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் – அகம் 50/13
மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன் – அகம் 63/11
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/14
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த – அகம் 160/5
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/15
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி – அகம் 178/3
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் – அகம் 198/16
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் – அகம் 253/17
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/5
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/6
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும் – அகம் 324/6
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் – அகம் 341/4,5
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது – புறம் 69/1
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் – புறம் 102/7
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/5
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/6
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20
நெடு நீர நிறை கயத்து – புறம் 386/1
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த – புறம் 393/12
மேல்


நிறை_வயின் (2)

மனைவியர் நிறை_வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
நிறை_வயின் வழா அது நின் சூலினரே – பரி 5/47
மேல்


நிறை_உறு (2)

மால்பு இடர் அறியா நிறை_உறு மதியம் – நற் 196/3
நிறை_உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் – நற் 346/8
மேல்


நிறைக்கல் (1)

இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றா_கால் – கலி 43/26
மேல்


நிறைக்குந (1)

அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும் – அகம் 11/13
மேல்


நிறைக்கும் (3)

கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும்
மென் தொடை வன் கிழாஅர் – மது 92,93
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 47/3
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 48/3
மேல்


நிறைத்தர (1)

தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/3,4
மேல்


நிறைதர (1)

கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/4,5
மேல்


நிறைதலின் (1)

செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின்
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/11,12
மேல்


நிறைந்த (20)

அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல – குறள் 112/13
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள் 128/3
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – குறள் 128/4
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 31
நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் – பொரு 37
புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு – மது 20
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த
செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் – மது 498,499
மதி நிறைந்த மலி பண்டம் – பட் 136
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் – நற் 127/4,5
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண் – அகம் 395/3
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் – புறம் 290/6
நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண – புறம் 308/3
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய – புறம் 337/8
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி – புறம் 368/8
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/14
மேல்


நிறைந்தது (1)

பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/4
மேல்


நிறைந்தன்று (1)

துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை – பரி 12/93,94
மேல்


நிறைந்தனவே (2)

ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/4
தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/2,3
மேல்


நிறைந்து (9)

ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – குறள் 22/9
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – குறள் 53/6
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/15
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/7,8
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு – புறம் 161/7
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன – புறம் 393/13
மேல்


நிறைந்தும் (1)

நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும் – பரி 19/82
மேல்


நிறைந்தே (1)

பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
மேல்


நிறைந்தோர் (1)

நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர் – அகம் 71/1
மேல்


நிறைப்போய் (1)

உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய்
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என – புறம் 398/14,15
மேல்


நிறைப்போன் (1)

யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன்
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/5,6
மேல்


நிறைமொழி (1)

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – குறள் 3/15
மேல்


நிறைய (35)

காமம் நிறைய வரின் – குறள் 129/4
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 86
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் – முல் 89
தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் – மது 202,203
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 96,97
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 576,577
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/4
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் – நற் 74/3
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் – நற் 78/2,3
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/3
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய
கோடை நீட குன்றம் புல்லென – பதி 28/7,8
துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று – பதி 90/4
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த – பரி 8/93,94
காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி – பரி 22/25
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி – அகம் 42/9
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/3,4
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் – அகம் 127/9
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் – அகம் 152/20
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் – அகம் 256/4
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர் – அகம் 294/3,4
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/11
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/3,4
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/18,19
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் – புறம் 115/2
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் – புறம் 198/16
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் – புறம் 258/8
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து – புறம் 367/4,5
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
மேல்


நிறையா (3)

உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா – பரி 29/1
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் – பரி 29/1,2
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை – புறம் 325/5
மேல்


நிறையாது (1)

மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/19,20
மேல்


நிறையால் (1)

தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
மேல்


நிறையும் (4)

நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி – கலி 60/28
இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின் – கலி 77/22
நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு – கலி 146/6
மன்று நிறையும் நிரை என்கோ – புறம் 387/24
மேல்


நிறையே (1)

நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
மேல்


நிறைவதை (1)

துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து – கலி 92/20,21
மேல்


நிறைவன (1)

நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 291/9
மேல்


நிறைவு (6)

மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின் – கலி 146/43
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/4
மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும் – புறம் 184/2
நுந்தை தாயம் நிறைவு_உற எய்திய – புறம் 202/9
மேல்


நிறைவு_உற (1)

நுந்தை தாயம் நிறைவு_உற எய்திய – புறம் 202/9
மேல்


நின் (956)

செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின்
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – குறள் 116/1,2
வன்கண்ணதோ நின் துணை – குறள் 123/4
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் – குறள் 128/1
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு – குறள் 129/16
நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு – குறள் 132/2
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 45
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின்
பருவரல் எவ்வம் களை மாயோய் என – முல் 20,21
எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின்
குறு நீர் கன்னல் இனைத்து என்று இசைப்ப – முல் 57,58
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 176
செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப – மது 189
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் – மது 194
தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் – மது 196
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் – மது 208
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 209
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – மது 727
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 774
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற – மலை 46
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின்
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் – நற் 9/3,4
பழையன் வேல் வாய்த்து அன்ன நின்
பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/8,9
ஒழிக மாள நின் நெஞ்சத்தானே – நற் 11/5
எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின்
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/4,5
நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து – நற் 34/7
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின்
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென – நற் 39/1,2
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின்
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/6,7
பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின்
கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/10,11
அன்னை அயரும் முருகு நின்
பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/10,11
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
ஓங்கு மலை நாட ஒழிக நின் வாய்மை – நற் 55/1
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின்
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண – நற் 60/7,8
வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின்
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே – நற் 82/4,5
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/11
செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி – நற் 93/6
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின்
மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர் – நற் 100/6,7
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/3
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின் – நற் 102/6
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர – நற் 121/7
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – நற் 126/12
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே – நற் 143/10
யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும் – நற் 155/4
யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள் – நற் 156/4
தனியே இருத்தல் ஆற்றேன் என்று நின்
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ – நற் 162/4,5
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின்
நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் – நற் 166/1,2
போதும் பணையும் போலும் யாழ நின்
மாதர் உண்கணும் வனப்பின் தோளும் – நற் 166/3,4
நின் வாய் பணிமொழி களையா பன் மாண் – நற் 167/7
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும் – நற் 182/3
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின்
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/10,11
நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் – நற் 196/5
ஆழல் வாழி தோழி நீ நின்
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு – நற் 197/5,6
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின்
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/1,2
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
இனிதே தெய்ய நின் காணும்_காலே – நற் 230/10
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/7
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/5
நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் – நற் 251/6
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின்
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது – நற் 263/1,2
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின்
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர – நற் 264/4,5
மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/11
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/8
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – நற் 286/8
நின் ஒளி எறிய சேவடி ஒதுங்காய் – நற் 297/2
நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி – நற் 305/5
மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே – நற் 315/12
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின்
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என – நற் 316/3,4
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின்
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை – நற் 316/5,6
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின்
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை – நற் 323/4,5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/4
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை – நற் 338/4
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின் வயின் – நற் 342/3
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின் வயின் – நற் 342/3
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
நின் குறிப்பு எவனோ தோழி என் குறிப்பு – நற் 357/1
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை – நற் 360/5
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் – நற் 360/10
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின்
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 391/9,10
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின்
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்_காலே – நற் 393/12,13
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே – நற் 399/10
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
நோயோ தோழி நின் வயினானே – குறு 36/6
தொடர்பும் தேயுமோ நின்_வயினானே – குறு 42/4
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே – குறு 49/5
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே – குறு 91/4
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/6
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக – குறு 127/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/2
தங்குதற்கு உரியது அன்று நின்
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/6,7
எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் – குறு 156/5
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின்
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/3,4
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/4
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின்
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ – குறு 253/3,4
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே – குறு 258/1
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
நெஞ்சம் நன்றே நின்_வயினானே – குறு 259/8
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை – குறு 265/6
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும – குறு 309/6
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/8
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின்
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/3,4
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி – குறு 327/4
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே – குறு 347/6
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின்
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் – குறு 367/1,2
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
நின் வரைப்பினள் என் தோழி – குறு 397/7
திதலை அல்குல் நின் மகள் – ஐங் 29/4
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின்
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – ஐங் 42/3,4
அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/3
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே – ஐங் 45/3
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை – ஐங் 46/2
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின்
பாணன் போல பல பொய்த்தல்லே – ஐங் 47/4,5
வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை – ஐங் 48/4
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின்
நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/3,4
புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின்
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/3,4
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/2
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/4
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின்
வள மனை வருதலும் வௌவியோனே – ஐங் 66/3,4
பேணாளோ நின் பெண்டே – ஐங் 68/3
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் – ஐங் 70/4
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை – ஐங் 71/2
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/4
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
என்னை நயந்தனென் என்றி நின்
மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 81/4,5
வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள் – ஐங் 82/1
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/5
யாணர் ஊர நின் மனையோள் – ஐங் 87/3
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/3
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர் – ஐங் 137/1
நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன் – ஐங் 159/4
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் – ஐங் 207/2
கொய்திடு தளிரின் வாடி நின்
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 216/5,6
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின்
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட – ஐங் 226/3,4
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/4
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின்
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் – ஐங் 230/2,3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின்
கல் உடை நாட்டு செல்லல் தெய்யோ – ஐங் 233/3,4
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/4
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின்
குன்று கெழு நன் நாட்டு சென்ற பின்றை – ஐங் 239/2,3
கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 240/4
நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே – ஐங் 273/4
யாம் நின் நயத்தனம் எனினும் எம் – ஐங் 275/4
குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 277/3
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே – ஐங் 307/3
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின்
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/4,5
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின்
அம் கலிழ் மாமை கவின – ஐங் 357/3,4
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/4
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின்
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/4,5
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/2
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின்
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/1,2
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் – ஐங் 413/1
யாமே நின் துறந்து அமையலம் – ஐங் 423/3
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின்
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/3,4
யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே – ஐங் 428/4
நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர் – ஐங் 461/4
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்_வயின் – ஐங் 462/3
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்_வயின் – ஐங் 462/3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின்
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/1,2
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின்
நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே – ஐங் 464/3,4
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின்
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/2,3
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/5
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி – ஐங் 480/3
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின்
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/3,4
வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின்
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/4,5
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின்
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/4,5
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின்
நன் நுதல் நாறும் முல்லை மலர – ஐங் 492/1,2
நேர்_இறை முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/3
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
அம் தீம் கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின்
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 11/19,20
கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் – பதி 12/9
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின்
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/19,20
அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின்
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே – பதி 15/14,15
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40
பாலும் கொளாலும் வல்லோய் நின்
சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே – பதி 16/19,20
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின்
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/15,16
ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று – பதி 24/9
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின்
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 24/16,17
பேரா யாணர்த்தால் வாழ்க நின் வளனே – பதி 24/30
நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி – பதி 25/4
உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின்
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/13,14
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/33
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/35
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி – பதி 35/2
வீயா யாணர் நின்_வயினானே – பதி 35/10
வீயா யாணர் நின்_வயினானே – பதி 36/1
செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை – பதி 37/1
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை – பதி 37/1
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த – பதி 37/2
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே – பதி 38/2
எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர் – பதி 39/2
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17
இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை – பதி 40/2
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின்
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/26,27
மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின்
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/19,20
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே – பதி 43/31
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/8
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை – பதி 45/18
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ – பதி 48/12
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் – பதி 48/13
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் – பதி 48/13
உள்ளுவர்-கொல்லோ நின் உணராதோரே – பதி 51/24
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/30
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின்
எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை – பதி 52/21,22
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 52/27
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின்
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/4,5
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய – பதி 53/12
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே – பதி 53/21
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின்
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/13,14
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின்
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 65/12,13
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின்
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/16,17
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/8
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/24
காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின்
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/3,4
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின்
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/6,7
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/16
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின்
வளனும் ஆண்மையும் கைவண்மையும் – பதி 73/14,15
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் – பதி 74/4
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்_வயின் – பதி 74/23
கூறினை பெரும நின் படிமையானே – பதி 74/28
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு – பதி 75/5
நின்_வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/4
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே – பதி 80/17
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/17
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் – பதி 81/32
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/37
செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே – பதி 83/5
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின்
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/7,8
உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே – பதி 84/13
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின்
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 84/19,20
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்_வயின் – பதி 88/22
பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் – பதி 89/9
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்_மாட்டு – பதி 89/13
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/51
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/10
சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல_வயின் நிறுத்தும் – பரி 1/11
தெருள நின் வரவு அறிதல் – பரி 1/32
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்_வயின் – பரி 1/36
நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/57
நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை – பரி 1/58
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 1/65
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது – பரி 2/19
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம் – பரி 2/31
நின் உருபுடன் உண்டி – பரி 2/65
வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69
சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின்
மரபினோய் நின் அடி – பரி 2/71,72
மரபினோய் நின் அடி – பரி 2/72
மாயோய் நின் வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் – பரி 3/10
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின்
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள் – பரி 3/18,19
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே – பரி 3/58
தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே – பரி 3/94
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி – பரி 4/2
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்_கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள – பரி 4/25
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/27
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள – பரி 4/28
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள – பரி 4/29
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/30
நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/31
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள – பரி 4/32
ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து – பரி 4/34
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை – பரி 4/38
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில் – பரி 4/39
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை – பரி 4/40
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று – பரி 4/41
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/62
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் – பரி 4/70
ஏனோர் நின் வலத்தினதே – பரி 5/21
நிறை_வயின் வழா அது நின் சூலினரே – பரி 5/47
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/50
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர் – பரி 5/77
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/79
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/65
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின்
வையை வயம் ஆக வை – பரி 6/77,78
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/96
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக – பரி 8/10
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/15
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/17
தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின்
குன்றத்தான் கூடல் வரவு – பரி 8/27,28
மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின்
குன்றம் குமுறிய உரை – பரி 8/34,35
துனியல் நனி நீ நின் சூள் – பரி 8/55
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் – பரி 8/84
நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை – பரி 8/104
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/30
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/71
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் – பரி 11/134
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின்
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/11,12
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 13/24
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/62
கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து – பரி 14/17
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/50
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின்
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து – பரி 18/4,5
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
பூத்தன பாணா நின் பாட்டு – பரி 18/21
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின்
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/26,27
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின்
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/4,5
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின்
குன்றொடு கூடல் இடை எல்லாம் ஒன்றுபு – பரி 19/14,15
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின்
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/22,23
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36
நெடியாய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 19/84
கன்னிமை கனிந்த காலத்தார் நின்
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/90,91
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/93
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் – பரி 20/65
வந்த வழி நின்_பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின்
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால – பரி 20/79,80
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17
தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 21/29
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 21/68
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின்
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/5,6
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின்
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/27,28
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/19
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே – கலி 4/25
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும் – கலி 6/8
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின்
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே – கலி 7/5,6
என நின்
செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/17,18
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின்
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/18,19
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென – கலி 10/22
செலவு ஒழிந்தனனால் செறிக நின் வளையே – கலி 10/24
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா – கலி 12/12
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின்
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/10,11
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின்
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/10,11
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11
என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின்
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/3,4
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
அன்ன பொருள்_வயின் பிரிவோய் நின் இன்று – கலி 21/12
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை – கலி 22/8
யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது – கலி 23/15
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை – கலி 23/18
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் – கலி 24/3
யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் – கலி 25/26
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின்
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/28,29
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு – கலி 29/23
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின்
காமர் கழல் அடி சேரா – கலி 30/19,20
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
நீள் இடைப்படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின்
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/22,23
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு – கலி 38/23
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/27
என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் – கலி 39/44
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/16
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின்
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/8,9
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின்
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/12,13
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை – கலி 53/21
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின்
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/23,24
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/8
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/12
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/16
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின்
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/7,8
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் – கலி 60/14
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – கலி 60/19
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை – கலி 61/16
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்_கண் – கலி 64/2
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின்
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/12,13
கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே – கலி 64/14
குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி – கலி 64/16
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின்
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை – கலி 66/11,12
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின்
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/15,16
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின்
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/19,20
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் – கலி 66/23
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
ஐய எமக்கு நின் மார்பு – கலி 68/25
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின்
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் – கலி 69/8,9
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு_உற்று – கலி 69/21
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின்
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/13,14
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின்
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/17,18
எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் – கலி 70/21
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/12
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்_கண் – கலி 71/15
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின்
குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/17,18
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
என்று நின்
தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர் – கலி 71/21,22
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/12
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/13
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17
அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ – கலி 72/25
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா_கால் – கலி 73/9
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின்
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா_கால் – கலி 73/12,13
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா_கால் – கலி 73/17
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின்
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/19,20
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு – கலி 73/22
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் – கலி 74/7
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின்
பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின் – கலி 77/10,11
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் – கலி 77/21
இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின் – கலி 77/22
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான் என கமழும் நின்
சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/9,10
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின்
கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/17,18
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் – கலி 80/6
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின்
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/14,15
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின்
ஆணை கடக்கிற்பார் யார் – கலி 81/27,28
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 82/35
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின்
செல்வு_உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/17,18
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி – கலி 85/19
செம்மால் நின் பால் உண்ணிய – கலி 85/21
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/7
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின்
மாயம் மருள்வார் அகத்து – கலி 88/6,7
ஆய்_இழாய் நின்_கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/12
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் – கலி 88/13
வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து – கலி 89/9
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின்
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு – கலி 90/2,3
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின்
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ – கலி 90/11,12
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
நின்றாய் நின் புக்கில் பல – கலி 90/25
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு – கலி 90/26
ஏடா குறை_உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் – கலி 91/9
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின்
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/11,12
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்_வயின் – கலி 91/22
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து – கலி 92/21
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர் – கலி 92/55
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப – கலி 93/17
வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார் – கலி 94/7
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின்
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ கூறு – கலி 94/15,16
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப – கலி 95/4
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப – கலி 95/4
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின்
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/14,15
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
போற்றிய நின் மெய் தொடுகு – கலி 95/24
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி – கலி 95/31
நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் – கலி 95/33
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை – கலி 96/18
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண் – கலி 96/28
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின்
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/34,35
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் – கலி 97/28
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை – கலி 98/6
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/5
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின்
கொண்டது எவன் எல்லா யான் – கலி 108/23,24
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/59
தூங்கும் குரவையுள் நின் பெண்டிர் கேளாமை – கலி 108/61
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம் – கலி 109/24
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 110/3
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் – கலி 110/10
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின்
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/23,24
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின்
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/10,11
தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின்
கையது எவன் மற்று உரை – கலி 117/4,5
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று – கலி 125/21
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்_கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்_கால் நின் மார்பில் – கலி 126/10
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/7
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/15
மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின்
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/24,25
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் – கலி 133/18
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/19
தொடி நெகிழ்ந்த தோள் அளா துறப்பாயால் மற்று நின்
குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/7,8
நோய் மலி நிலையளா துறப்பாயால் மற்று நின்
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/10,11
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின்
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/13,14
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
உறாஅ அரைச நின் ஓலை_கண் கொண்டீ – கலி 147/43
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று – கலி 147/44
அன்னவோ காம நின் அம்பு – கலி 147/47
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின்
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/13,14
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின்
கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ – கலி 150/17,18
குறியா இன்பம் எளிதின் நின் மலை – அகம் 2/8
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்_மாட்டு – அகம் 2/12
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் – அகம் 3/13
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின்
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/18,19
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
செய்தோர் மன்ற குறி என நீ நின்
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – அகம் 25/13,14
குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின்
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/16,17
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின்
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/8,9
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின்
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/12,13
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின்
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க – அகம் 39/2,3
நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின்
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து – அகம் 39/4,5
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு – அகம் 39/18
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின்
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/20,21
ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/4
யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்_உற்று – அகம் 46/7
சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/16
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள் – அகம் 48/1
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் – அகம் 52/13
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/9
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/11
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின்
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த – அகம் 61/16,17
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி – அகம் 63/1
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின்
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/19,20
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்_வயின் – அகம் 72/20
நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர – அகம் 73/6
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து – அகம் 74/10
நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல் – அகம் 74/14
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்_வயினானே – அகம் 75/23
அஞ்சினள் உயிர்த்த_காலை யாழ நின்
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/24,25
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்_வயின் – அகம் 90/7
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின்
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/13,14
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து – அகம் 129/3
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – அகம் 131/15
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் – அகம் 136/21
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும – அகம் 156/12
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின்
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/20,21
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – அகம் 170/3
நின் உறு விழுமம் களைந்தோள் – அகம் 170/13
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின்
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் – அகம் 173/6,7
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/26
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின்
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/19,20
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் – அகம் 178/14
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் – அகம் 184/4
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 192/15
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம் – அகம் 195/15
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ – அகம் 197/9
தேராது வரூஉம் நின்_வயின் – அகம் 202/14
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/4
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
தையல் நின்_வயின் பிரியலம் யாம் என – அகம் 205/3
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/17
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின்
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/8,9
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின்
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/15,16
உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின்
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/13,14
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின்
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/1,2
பொருள்_வயின் நீடலோ இலர் நின்
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/14,15
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின்
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/6,7
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின்
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – அகம் 237/16,17
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/25
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே – அகம் 256/8
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின்
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி – அகம் 257/4,5
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின்
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் – அகம் 257/7,8
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த – அகம் 259/15
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/16
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே – அகம் 259/18
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின்
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/6,7
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின்
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/24,25
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின்
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/21,22
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு – அகம் 298/19
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/9
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/5
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/18
மன்னுக பெரும நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 314/22
என் கண்டு பெயரும்_காலை யாழ நின்
கல் கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை – அகம் 318/11,12
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின்
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/14,15
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின்
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/4,5
கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/13
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/11
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின்
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/1,2
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின்
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள் – அகம் 333/5,6
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/16
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின்
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/12,13
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/20
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின்
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/10,11
காலொடு துயல்வந்து அன்ன நின்
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/15,16
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/9
இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின்
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி – அகம் 379/16,17
இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/8
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/10
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின்
சேரியேனே அயல் இலாட்டியேன் – அகம் 386/10,11
என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி – அகம் 389/8
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின்
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/10,11
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே – அகம் 392/28
வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின்
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/25,26
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர – அகம் 394/10
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின்
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே – அகம் 396/9,10
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின்
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ – அகம் 396/14,15
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின்
குன்று கெழு நாடற்கு என் எனப்படுமோ – அகம் 398/9,10
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி – அகம் 398/14
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/9
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின்
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/9,10
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் – புறம் 3/14
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/19
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் – புறம் 5/4
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க – புறம் 6/10
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17
இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த – புறம் 6/19
வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் – புறம் 6/21
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 15/6
ஒராங்கு மலைந்தன பெரும நின் களிறே – புறம் 16/19
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின்
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி – புறம் 17/31,32
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே – புறம் 18/6
எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின்
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே – புறம் 19/17,18
பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/9
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே – புறம் 22/30
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா – புறம் 22/31
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின்
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/4,5
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/17
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது – புறம் 24/24
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின்
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/27,28
சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய – புறம் 25/9
நோற்றோர் மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு – புறம் 26/16
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
கானத்தோர் நின் தெவ்வர் நீயே – புறம் 28/10
ஆற்றும் பெரும நின் செல்வம் – புறம் 28/16
ஆற்றாமை நின் போற்றாமையே – புறம் 28/17
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – புறம் 29/5
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் – புறம் 29/25
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே – புறம் 31/8
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின்
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை – புறம் 33/8,9
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின்
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் – புறம் 34/16,17
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின்
அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/33,34
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின்
சிலை தார் முரசும் கறங்க – புறம் 36/11,12
நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/10
நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/10
நின் நாடு உள்ளுவர் பரிசிலர் – புறம் 38/17
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் – புறம் 39/4
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் – புறம் 39/6
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/10
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின்
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/17,18
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின்
அடி பொலிய கழல் தைஇய – புறம் 40/3,4
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க – புறம் 40/6
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/18
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின்
யானையும் மலையின் தோன்றும் பெரும நின் – புறம் 42/1,2
யானையும் மலையின் தோன்றும் பெரும நின்
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/2,3
களைக வாழி வளவ என்று நின்
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது – புறம் 42/8,9
புலவர் எல்லாம் நின் நோக்கினரே – புறம் 42/21
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் – புறம் 43/13
நின் யான் பிழைத்தது நோவாய் என்னினும் – புறம் 43/16
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் – புறம் 43/21
அமர் மேம்படூஉம்_காலை நின்
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/8,9
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை – புறம் 50/9
அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின்
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/11,12
கைம்முற்றல நின் புகழே என்றும் – புறம் 53/8
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின்
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப – புறம் 53/13,14
நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் – புறம் 57/4
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின்
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே – புறம் 57/10,11
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு – புறம் 59/6
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற – புறம் 66/4
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின்
இன்புறு பேடை அணிய தன் – புறம் 67/12,13
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் – புறம் 86/1
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/10
இன்னாய் பெரும நின் ஒன்னாதோர்க்கே – புறம் 94/5
பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின்
இன களிறு செல கண்டவர் – புறம் 98/2,3
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின்
இன நன் மா செல கண்டவர் – புறம் 98/6,7
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர் – புறம் 98/10
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின்
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர் – புறம் 98/12,13
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல – புறம் 99/4
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/10
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின்
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/13,14
யாவணதோ நின் நிழல் வாழ்வோர்க்கே – புறம் 102/8
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி – புறம் 113/6
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4
வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 125/6
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
தோற்றோன் தானும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/16
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
நின்_வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் – புறம் 126/6
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய – புறம் 126/9
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின்
வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று – புறம் 126/17,18
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு – புறம் 130/3
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின்
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர – புறம் 133/3,4
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/19
வாயார நின் இசை நம்பி – புறம் 136/17
நீ வாழியர் நின் தந்தை – புறம் 137/14
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/15
நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை – புறம் 138/6
நின்னும் நின் மலையும் பாட இன்னாது – புறம் 143/12
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின்
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக – புறம் 144/2,3
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 146/1
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல – புறம் 146/3
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின்
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/1,2
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின்
இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின் – புறம் 150/12,13
வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என – புறம் 152/24
தண் பல இழிதரும் அருவி நின்
கொண்பெரும்கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே – புறம் 154/12,13
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/24
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின்
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/29,30
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின்
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/14,15
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின்
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/21,22
நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/25
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின்
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப – புறம் 161/29,30
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/31
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/4
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் – புறம் 163/1
பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும் – புறம் 163/2
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின்
நெடும் குறியெதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும் – புறம் 163/3,4
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின்
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் – புறம் 166/16,17
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் – புறம் 166/17
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/5
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
அரிதால் பெரும நின் செவ்வி என்றும் – புறம் 169/6
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே – புறம் 169/12
நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே – புறம் 175/2
நின் யான் மறப்பின் மறக்கும் காலை – புறம் 175/3
பகை புலம் படரா அளவை நின்
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/9,10
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/9
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/11
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின்
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் – புறம் 198/16,17
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின்
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை – புறம் 198/25,26
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/17
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின்
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/10,11
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை நோக்காது – புறம் 210/1
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/13
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின்
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/6,7
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின்
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/9,10
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின்
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/15,16
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/4
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த – புறம் 213/14
நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே – புறம் 213/16
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/20
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே – புறம் 219/4
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/2
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின்
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/6,7
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/11
கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே – புறம் 253/6
நின் உரை செல்லும் ஆயின் மற்று – புறம் 254/6
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/4
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/8
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/9
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின்
பாடினி மாலை அணிய – புறம் 319/13,14
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது – புறம் 366/8
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின்
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/17,18
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின்
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து_உறு பைம் சாலி – புறம் 369/11,12
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
புலவு களம் பொலிய வேட்டோய் நின்
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/12,13
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
நின் இன்று வறுவிது ஆகிய உலகத்து – புறம் 375/17
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற – புறம் 379/11
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின்
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/10,11
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் – புறம் 382/20
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின்
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/12,13
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற – புறம் 391/13
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு – புறம் 391/18
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
மேல்


நின்_கண் (1)

ஆய்_இழாய் நின்_கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
மேல்


நின்_பால் (1)

வந்த வழி நின்_பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
மேல்


நின்_மாட்டு (2)

நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்_மாட்டு
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/13,14
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்_மாட்டு
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை – அகம் 2/12,13
மேல்


நின்_வயின் (11)

எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்_வயின்
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – ஐங் 462/3,4
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்_வயின்
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை – பதி 74/23,24
நின்_வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/4
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்_வயின்
துவைத்த தும்பை நனவு_உற்று வினவும் – பதி 88/22,23
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்_வயின்
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை – பரி 1/36,37
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்_வயின்
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/22,23
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்_வயின்
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/20,21
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்_வயின்
நீங்குக என்று யான் யாங்ஙனம் மொழிகோ – அகம் 90/7,8
தேராது வரூஉம் நின்_வயின்
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/14,15
தையல் நின்_வயின் பிரியலம் யாம் என – அகம் 205/3
நின்_வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் – புறம் 126/6
மேல்


நின்_வயினானே (5)

தொடர்பும் தேயுமோ நின்_வயினானே – குறு 42/4
நெஞ்சம் நன்றே நின்_வயினானே – குறு 259/8
வீயா யாணர் நின்_வயினானே – பதி 35/10
வீயா யாணர் நின்_வயினானே
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே – பதி 36/1,2
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்_வயினானே – அகம் 75/23
மேல்


நின்மே (1)

அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
மேல்


நின்ற (74)

நல் ஆற்றின் நின்ற துணை – குறள் 5/2
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற
ஒளியொடு ஒழுகப்படும் – குறள் 70/15,16
நாண் இன்மை நின்ற கடை – குறள் 102/18
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 217
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 20
செருக்கொடு நின்ற காலை மற்று அவன் – பொரு 89
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் – சிறு 9
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி – சிறு 11
கவலை முற்றம் காவல் நின்ற
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 30,31
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 328
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 584,585
மன்று-தொறும் நின்ற குரவை சேரி-தொறும் – மது 615
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல – குறி 28
நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர் – பட் 207
நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் – நற் 1/1
நின்ற வேனில் உலந்த காந்தள் – நற் 29/1
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் – நற் 312/5
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 334/6
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் – குறு 165/3
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/4
அழுவம் நின்ற அலர் வேர் கண்டல் – குறு 340/4
குறும் துறை வினவி நின்ற
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/3,4
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/5
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/3,4
கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல – பதி 13/11
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் – பதி 59/2
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/62
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு – பரி 19/36,37
மழுபொடு நின்ற மலி புனல் வையை – பரி 24/80
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் – கலி 31/6
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் – கலி 90/6
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
நின்ற தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/14
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/18,19
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
என்றூழ் நின்ற புன் தலை வைப்பில் – அகம் 21/14
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்_வயின் – அகம் 32/13,14
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு – அகம் 39/18
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/11
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் – அகம் 145/1
எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என் – அகம் 145/21
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற
தறுகண் பன்றி நோக்கி கானவன் – அகம் 248/5,6
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற
நெடுந்தகை நீர்மையை அன்றி நீயும் – அகம் 310/1,2
மூரல் முறுவலள் பேர்வனள் நின்ற
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த – அகம் 390/15,16
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/3
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/7
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம் – புறம் 211/12
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த – புறம் 213/14
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே – புறம் 237/2
அறிவு கெட நின்ற நல்கூர்மையே – புறம் 266/13
உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை – புறம் 363/8
நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும் – புறம் 376/13
அங்கு நின்ற என் காணூஉ – புறம் 377/13
பாடி நின்ற பன் நாள் அன்றியும் – புறம் 390/9
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/11,12
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு – புறம் 395/26
மேல்


நின்றதால் (1)

சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/17
மேல்


நின்றது (5)

நின்றது மன்னவன் கோல் – குறள் 55/6
அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என – நற் 165/3
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய – ஐங் 336/3
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/4
மேல்


நின்றதும் (1)

படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
மேல்


நின்றதுவே (7)

வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே – நற் 229/11
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே – நற் 245/12
யாரையோ என்று இகந்து நின்றதுவே – நற் 250/10
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்_வயின் – ஐங் 472/2,3
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே – அகம் 56/16
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
மேல்


நின்றதை (1)

ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை
தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/16,17
மேல்


நின்றவ்வே (1)

கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
மேல்


நின்றவர் (2)

முன் நின்று கல் நின்றவர்
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – குறள் 78/2,3
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
மேல்


நின்றவள் (1)

புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள்
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/67,68
மேல்


நின்றவை (1)

தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி – பரி 10/60,61
மேல்


நின்றன்றால் (3)

கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம் – நெடு 72
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 264/10
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட – அகம் 339/5
மேல்


நின்றன்று (4)

யாமம் உய்யாமை நின்றன்று
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே – நற் 335/10,11
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
படாகை நின்றன்று
மேஎ எஃகினவை – பரி 9/78,79
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என – அகம் 174/3
மேல்


நின்றன (3)

தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/1,2
கருவி ஆர்ப்ப கருவி நின்றன குன்றம் – பரி 18/45
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே – கலி 113/28,29
மேல்


நின்றனரே (1)

வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
மேல்


நின்றனளே (1)

விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே
எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம் – நற் 170/4,5
மேல்


நின்றனன் (1)

சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக – குறி 152
மேல்


நின்றனனே (3)

வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே – குறு 161/7
குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் – குறு 383/2
மேல்


நின்றனெமாக (1)

நாணி நின்றனெமாக பேணி – அகம் 48/16
மேல்


நின்றனென் (4)

நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/9
வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று – புறம் 292/3
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென்
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென – புறம் 376/6,7
சென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றே – புறம் 392/12
மேல்


நின்றனை (1)

குன்று விலங்கு சிறையின் நின்றனை எனாஅ – புறம் 169/5
மேல்


நின்றாய் (6)

உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய்
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/9,10
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய்
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/13,14
எதிர் வளி நின்றாய் நீ செல் – கலி 81/32
நின்றாய் நின் புக்கில் பல – கலி 90/25
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி 110/22
மேல்


நின்றாய்க்கு (1)

நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/19
மேல்


நின்றார் (5)

நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் – குறள் 1/12
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – குறள் 3/17
எல்லை-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் – குறள் 81/11
தொல்லை-கண் நின்றார் தொடர்பு – குறள் 81/12
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார்
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/25,26
மேல்


நின்றாரின் (1)

நின்றாரின் பேதையார் இல் – குறள் 15/4
மேல்


நின்றாருள் (1)

அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – குறள் 15/3
மேல்


நின்றாள் (1)

வாய் வாளா நின்றாள்
செறி நகை சித்தம் திகைத்து – பரி 20/46,47
மேல்


நின்றான் (3)

அருள் வெஃகி ஆற்றின்-கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – குறள் 18/11
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும் – குறள் 56/3
கோலொடு நின்றான் இரவு – குறள் 56/4
மேல்


நின்றீத்தை (1)

இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/4,5
மேல்


நின்றீமோ (1)

புலவு நாறுதும் செல நின்றீமோ
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/8,9
மேல்


நின்றீயல் (2)

செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் – கலி 145/28
உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே – கலி 145/56
மேல்


நின்றீர் (1)

யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென – கலி 65/11
மேல்


நின்று (120)

வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான் – குறள் 2/1
உள் நின்று உடற்றும் பசி – குறள் 2/6
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள் 19/7
அளவின்-கண் நின்று ஒழுகலாற்றார் களவின்-கண் – குறள் 29/11
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று
போற்றினும் பொத்துப்படும் – குறள் 47/15,16
முன் நின்று கல் நின்றவர் – குறள் 78/2
நின்று அன்னார் மாய்வர் நிலத்து – குறள் 90/16
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – குறள் 106/5,6
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று
இரப்பவர் மேற்கொள்வது – குறள் 106/9,10
ஒருவர்-கண் நின்று ஒழுகுவான் – குறள் 120/14
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – சிறு 245
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – பெரும் 479
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 15
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
நிலத்தின்_நின்று நீர் பரப்பவும் – பட் 130
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் – மலை 369
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 405
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
குன்றூர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைந்து – நற் 62/4
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் – நற் 71/5,6
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/5
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/4
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி – நற் 122/8
அன்னை ஆனாள் கழற முன் நின்று
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை – நற் 147/5,6
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று
இன்னா நோக்கமொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ – நற் 400/5,6
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் – குறு 173/5,6
நின்று கொய மலரும் நாடனொடு – குறு 208/4
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் – குறு 213/6
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் – குறு 296/5,6
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/3
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/2,3
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று
பனி கடும்-குரையம் செல்லாதீம் என – குறு 350/1,2
இனிய செய்த நின்று பின் – ஐங் 143/2
பூ கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/3,4
நாள்-தொறும் கலிழும் என்னினும் இடை நின்று
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ – ஐங் 376/1,2
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/34,35
தோட்டி நீவாது தொடி சேர்பு நின்று
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர – பதி 40/27,28
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/21
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ – பதி 54/10,11
ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ – பதி 80/9
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/5,6
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக – பதி 89/8
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து – பரி 10/124
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் – பரி 11/91
நேர்_இழை நின்று_உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் – பரி 12/83,84
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/7
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/21
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/11,12
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/8
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி – கலி 41/41
என்று யாம் பாட மறை நின்று கேட்டனன் – கலி 42/28
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் – கலி 52/9
ஆறு விலங்கி தெருவின் கண் நின்று ஒருவன் – கலி 60/23
கேண்மை விருப்பு_உற்றவனை எதிர் நின்று
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/30,31
தன்னொடு நின்று விடு – கலி 63/17
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/27
மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் – கலி 86/28
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
நின்னை என் முன் நின்று
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/17,18
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/4
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 116/3
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா_கால் – கலி 124/16
தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை – கலி 128/1,2
பாட மறை நின்று கேட்டனன் நீடிய – கலி 131/42
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் – அகம் 3/13
எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் தவிராது – அகம் 19/6,7
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/7
வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/16,17
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் – அகம் 89/1
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று
கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர்-மன்னோ – அகம் 130/1,2
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
பின் நின்று பெயர சூழ்ந்தனை ஆயின் – அகம் 181/2
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/1,2
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு – அகம் 261/10
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/9
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்_வயின் – அகம் 296/6
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/1,2
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/3
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/7,8
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/9
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் – அகம் 343/15,16
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/16
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/23,24
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் – அகம் 387/19
பாஅல் நின்று கதிர் சோரும் – புறம் 22/10
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது – புறம் 24/24
நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின் – புறம் 24/27
பலர் செல செல்லாது நின்று விளிந்தோரே – புறம் 24/36
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/18
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/25
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு – புறம் 58/16
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/7,8
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் – புறம் 98/16
வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று
நின்னும் நின் மலையும் பாட இன்னாது – புறம் 143/11,12
நின்று செலினும் தருமே பின்னும் – புறம் 171/2
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர – புறம் 211/3
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு – புறம் 262/4,5
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/5
ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி – புறம் 335/9
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/8
பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் – புறம் 378/7
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
வட திசை நின்று தென்_வயின் செலினும் – புறம் 386/22
தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும் – புறம் 386/23
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
மேல்


நின்று_உழி (1)

நேர்_இழை நின்று_உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
மேல்


நின்றும் (6)

யாம் அவண்_நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 143
யாம் அவன்_நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 28
நீரின்_நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும் – பட் 129
யாம் அவண்_நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 53
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14
மேல்


நின்றெனன் (1)

பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே – புறம் 165/9
மேல்


நின்றேன் (1)

இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – கலி 65/5
மேல்


நின்றேனை (1)

அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/21
மேல்


நின்றோய் (1)

விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய்
யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும் – நற் 155/3,4
மேல்


நின்றோர்க்கும் (2)

ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை – புறம் 114/1
சென்று நின்றோர்க்கும் தோன்றும் மன்ற – புறம் 114/2
மேல்


நின்றோள் (3)

கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி – அகம் 9/20
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/11
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் – அகம் 16/16
மேல்


நின்றோளே (5)

வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே – நற் 350/10
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே – ஐங் 121/3
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே
புலம்பு கொள் மாலை மறைய – ஐங் 197/2,3
மேல்


நின்றோன் (4)

மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் – அகம் 82/14
நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/14
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன்
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/5,6
மேல்


நின்றோனே (1)

அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
மேல்


நின்ன (1)

நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/3
மேல்


நின்னது (2)

நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
நின்னது தா என நிலை தளர – புறம் 136/11
மேல்


நின்னில் (2)

நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை – பரி 4/63
மேல்


நின்னின் (6)

நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/11
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/62
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின்
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே – கலி 94/27,28
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார் – கலி 108/53
மேல்


நின்னினும் (8)

நன் நிரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – குறள் 112/1,2
யாணர் ஊர நின்னினும்
பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே – ஐங் 43/3,4
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும்
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே – ஐங் 139/2,3
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து – ஐங் 292/3
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/16
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த – அகம் 259/15
வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே – புறம் 66/5
நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே – புறம் 141/8
மேல்


நின்னுடைத்து (1)

ஒன்னார் தேஎத்தும் நின்னுடைத்து எனவே – புறம் 38/18
மேல்


நின்னும் (4)

யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள் – நற் 156/4
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும் – ஐங் 205/2
நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு – புறம் 130/3
நின்னும் நின் மலையும் பாட இன்னாது – புறம் 143/12
மேல்


நின்னுள் (2)

நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே – நற் 297/6
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/21
மேல்


நின்னே (10)

நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே – ஐங் 98/4
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல – ஐங் 413/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் – ஐங் 492/1
நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க – ஐங் 492/3
நின்னே உள்ளி வந்தனென் – ஐங் 492/4
போர் எதிர் வேந்தர் ஒரூஉப நின்னே – பதி 33/12
நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் நின்னே – பதி 82/16
பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே – புறம் 204/14
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6
மேல்


நின்னை (39)

ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
நன் நலம் எய்தினை புறவே நின்னை
காணிய வருதும் யாமே – ஐங் 420/3,4
ஒரூஉப நின்னை ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 34/1
அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது – பரி 1/34,35
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – பரி 3/46
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை
எழீஇ பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே – பரி 14/23,24
பிறந்த ஞான்றே நின்னை உட்கி – பரி 14/25
அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம் – பரி 14/29,30
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி – கலி 44/10
நீயும் தவறு இலை நின்னை புறங்கடை – கலி 56/30
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்_வழி – கலி 73/6
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை
அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/18,19
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் – கலி 80/23
தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை
இது தொடுக என்றவர் யார் – கலி 84/34,35
ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை
வெரூஉதும் காணும் கடை – கலி 87/1,2
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை
புலப்பார் உடையர் தவறு – கலி 87/7,8
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர் – கலி 92/55
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/29,30
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் – கலி 100/8
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16
நின்னை யான் கழறுதல் வேண்டுமோ – கலி 100/22
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/32
இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் – கலி 108/7
நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20
நின்னை என் முன் நின்று – கலி 112/17
யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்_வழி – கலி 113/5
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ – கலி 116/13
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/14
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/23,24
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் – புறம் 135/19,20
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே – புறம் 138/11
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/11
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/3,4
மேல்


நின்னொடு (28)

இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே – குறள் 130/7
நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு
புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என – திரு 279,280
அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ – மது 206
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு
நீயே சூழ்தல் வேண்டும் – நற் 122/9,10
நின்னொடு தெளித்தனர் ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 358/4
நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ – நற் 363/8,9
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும் – ஐங் 77/3
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
நின்னொடு புரைய – பரி 2/67
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து – கலி 54/18
நின்னொடு சூழும்_கால் நீயும் நிலம் கிளையா – கலி 63/15
ஆரா கனை காமம் குன்றத்து நின்னொடு
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/27,28
சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் – கலி 108/18
கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/3,4
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் – கலி 113/12
நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு – அகம் 7/17
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/3,4
நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன் – அகம் 138/14
இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே – அகம் 283/17
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய – புறம் 19/4
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு – புறம் 24/26
நோற்றோர் மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு
மாற்றார் என்னும் பெயர் பெற்று – புறம் 26/16,17
நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே – புறம் 45/3,4
ஒடுங்க வென்றியும் நின்னொடு செலவே – புறம் 265/9
மேல்


நின்னொடும் (2)

என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது கைம்மிக்கு – அகம் 128/7
இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது – அகம் 268/10
மேல்


நின்னோடு (5)

நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு – குறி 207
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/3,4
இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/4
இடை இல் காட்சி நின்னோடு
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/11,12
மேல்


நின்னோடும் (1)

தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
மேல்


நின்னோர் (2)

நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/57
நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் – புறம் 373/33
மேல்


நின (2)

நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் – பரி 19/85
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி – அகம் 126/1
மேல்


நினக்கு (43)

நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது – நற் 72/4
எனக்கு நீ உரையாயாய் ஆயினை நினக்கு யான் – நற் 128/3
நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே – நற் 193/5
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி – குறு 223/5
நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி – ஐங் 59/3
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு – ஐங் 480/1
பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 73/2,3
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்_கால் அவை நினக்கு
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் – பரி 4/3,4
மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு
மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் – பரி 4/53,54
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே – பரி 4/56
வாடற்க வையை நினக்கு – பரி 6/106
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு – பரி 8/130
நீர் ஒவ்வா வையை நினக்கு
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/73,74
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று – பரி 11/87
வறாஅற்க வைகை நினக்கு – பரி 16/55
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
நன்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி – கலி 55/5
அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை – கலி 59/23
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும் என்று – கலி 82/18
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் – கலி 87/5
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
யாம் எவன் செய்தும் நினக்கு
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/51,52
கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/13
நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக – கலி 114/10
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று – கலி 144/49
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு
மாலை நீ – கலி 148/11,12
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு
மாலை நீ – கலி 148/15,16
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு
என ஆங்கு – கலி 148/19,20
குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய – அகம் 2/10
நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை – அகம் 80/4
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2
நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை – அகம் 386/12
நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி – புறம் 43/15
நினக்கு ஒத்தது நீ நாடி – புறம் 136/23
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/15
இனையை ஆதலின் நினக்கு மற்று யான் – புறம் 236/8
மேல்


நினக்கு-மார் (1)

நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே – பதி 59/19
மேல்


நினக்கும் (3)

நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே – நற் 326/5
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ – அகம் 160/1
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே – புறம் 359/9
மேல்


நினக்கே (16)

அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/7
வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/12
அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை – நற் 277/4,5
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/7
நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1
நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
என்னோர்கள் இடும்பையும் களைந்தீவாய் நினக்கே – கலி 100/23
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் – அகம் 110/5
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/4,5
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/15,16
நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே – புறம் 15/25
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் – புறம் 56/16
அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே – புறம் 67/14
மண்ணா வனைதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – புறம் 228/15
வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/15
மேல்


நினக்கோ (1)

நினக்கோ அறியுநள் நெஞ்சே புனத்த – நற் 44/5
மேல்


நினது (3)

சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் – பரி 2/56
அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல் – புறம் 44/11
நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே – புறம் 122/10
மேல்


நினதே (4)

அரசு எனப்படுவது நினதே பெரும – புறம் 35/5
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க – புறம் 35/11
பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே – புறம் 272/8
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
மேல்


நினவ (1)

நினவ கூறுவல் எனவ கேள்-மதி – புறம் 35/13
மேல்


நினை (6)

நினை மருள்வேனோ வாழியர் மழையே – நற் 248/9
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/83
பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை – பரி 12/62
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/11
நினை மாண் நெஞ்சம் நீங்குதல் மறந்தே – அகம் 51/14
மேல்


நினை-தொறும் (1)

நினை-தொறும் கலிலும் இடும்பை எய்துக – ஐங் 373/1
மேல்


நினை-மின் (1)

நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர் – பரி 15/29
மேல்


நினைஇ (7)

மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ
மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/3,4
பெரும் புன் மாலை ஆனது நினைஇ
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/1,2
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/62
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று – கலி 55/8,9
நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் – கலி 116/13,14
மனையோள் எவ்வம் நோக்கி நினைஇ
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/7,8
மேல்


நினைஇயர் (1)

மனை வயின் பெயர்ந்த_காலை நினைஇயர்
நினக்கோ அறியுநள் நெஞ்சே புனத்த – நற் 44/4,5
மேல்


நினைஇயன (1)

அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் – கலி 15/23
மேல்


நினைக்க (2)

வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – குறள் 25/19
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
மேல்


நினைக்கப்படும் (1)

கேடும் நினைக்கப்படும்
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள் 17/18,19
மேல்


நினைக்கலும் (1)

எவன்-கொல் என்று நினைக்கலும் நினைத்திலை – நற் 297/5
மேல்


நினைக்கு (1)

நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
மேல்


நினைக்கும் (3)

கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும்
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/4,5
நெடுமொழி மன்னர் நினைக்கும்_காலை – புறம் 54/9
நினைக்கும்_காலை மருட்கை உடைத்தே – புறம் 217/1
மேல்


நினைக்கும்_காலை (2)

நெடுமொழி மன்னர் நினைக்கும்_காலை
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி – புறம் 54/9,10
நினைக்கும்_காலை மருட்கை உடைத்தே – புறம் 217/1
மேல்


நினைத்-தொறும் (2)

நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் – குறி 251
நினைத்-தொறும் கலிழும் என்னினும் – ஐங் 398/4
மேல்


நினைத்த-கால் (1)

தனியே இருந்து நினைத்த-கால் என்னை – குறள் 130/11
மேல்


நினைத்தல் (1)

ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23
மேல்


நினைத்தலின் (4)

மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/9
தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின்
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/11,12
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின்
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/15,16
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின்
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/19,20
மேல்


நினைத்தலும் (1)

நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம் – நற் 318/1
மேல்


நினைத்திருந்து (2)

நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர் – குறள் 132/19
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/10
மேல்


நினைத்திலை (1)

எவன்-கொல் என்று நினைக்கலும் நினைத்திலை
நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே – நற் 297/5,6
மேல்


நினைத்து (5)

நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – குறள் 125/1
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
அது நினைத்து மதி மழுகி – புறம் 377/12
மேல்


நினைதல் (1)

படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல்
சிறு நனி ஆன்றிகம் என்றி தோழி – அகம் 301/2,3
மேல்


நினைதலும் (1)

நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர் – அகம் 327/8
மேல்


நினைதி (1)

சுணங்கு என நினைதி நீயே – ஐங் 363/3
மேல்


நினைதிரோ (1)

நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம் – நற் 318/1
மேல்


நினைந்த (6)

பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு – நற் 128/10
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ – நற் 296/7
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்_வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/18
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/11
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிது பெயர்ந்தோனே – அகம் 380/8
மேல்


நினைந்தனம் (1)

நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு – அகம் 317/19
மேல்


நினைந்தனிர் (1)

நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10
மேல்


நினைந்தனென் (1)

நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/2
மேல்


நினைந்திருத்தல் (1)

வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/15
மேல்


நினைந்து (36)

அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – குறள் 121/18,19
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 76,77
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் – முல் 82
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 182,183
நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் – நற் 29/8
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து
யானும் இனையேன் ஆயின் ஆனாது – நற் 31/6,7
குன்றூர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைந்து
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/4,5
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/3
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் – நற் 103/8
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து
ஈர நெஞ்சின் தன் வயின் விளிப்ப – நற் 181/7,8
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து – நற் 275/7
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/7,8
நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே – குறு 99/2,3
பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே – ஐங் 118/4
நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து
துடை-தொறும் துடை-தொறும் கலங்கி – ஐங் 358/2,3
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் – ஐங் 478/2,3
போக்கும்_கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/3
பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின் – கலி 126/19
இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள் – கலி 142/60
நக்கது பல் மாண் நினைந்து
கரை காணா நோயுள் அழுந்தாதவனை – கலி 146/24,25
ஓவச்செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி – அகம் 5/20
கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு – அகம் 38/14,15
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/10,11
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து
ஆழல் என்றி தோழி யாழ என் – அகம் 97/14,15
நீ செலவு அயர கேள்-தொறும் பல நினைந்து
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த – அகம் 107/1,2
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/5,6
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/9,10
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே – அகம் 180/8,9
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 182/11
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி – அகம் 227/4
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது – அகம் 253/8,9
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/10
பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 313/3
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/5,6
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
மேல்


நினைந்தே (5)

அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே
நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும் என்று – கலி 82/17,18
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/13
மேல்


நினைப்ப (1)

நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – குறள் 121/4
மேல்


நினைப்பது (2)

நாடும்_கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் – கலி 16/4
சூழும்_கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல் – கலி 47/17
மேல்


நினைப்பவர் (1)

நினைப்பவர் போன்று நினையார்-கொல் தும்மல் – குறள் 121/5
மேல்


நினைப்பவும் (1)

வறன் நீந்தி நீ செல்லும் நீள் இடை நினைப்பவும்
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/2,3
மேல்


நினைப்பாள் (1)

நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே – கலி 57/22
மேல்


நினைப்பானை (2)

நினைப்பானை நீங்கும் திரு – குறள் 52/18
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
மேல்


நினைப்பின் (8)

அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின்
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/3,4
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின்
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/2,3
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே – பதி 17/1
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின்
நோகோ யானே நோ_தக வருமே – பதி 26/4,5
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – பரி 3/46
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின்
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/6,7
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின்
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/4,5
மேல்


நினைப்பினும் (3)

எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ – குறள் 121/15
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ – ஐங் 374/1
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/53
மேல்


நினைப்பு (2)

பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே – குறு 105/6
மேல்


நினைபு (1)

யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு – அகம் 298/19
மேல்


நினைய (1)

வைகுறு_மீனின் நினைய தோன்றி – நற் 48/4
மேல்


நினையா (5)

நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா – கலி 143/7
நன்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1
நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே – அகம் 305/16
நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/8
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா
தளரும் நெஞ்சம் தலைஇ மனையோள் – புறம் 260/2,3
மேல்


நினையாது (4)

சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/2,3
சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண – கலி 145/10,11
நினையாது கழிந்த வைகல் எனையதூஉம் – அகம் 29/9
நுண் பல் கருமம் நினையாது
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/5,6
மேல்


நினையாய் (2)

பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி – குறு 298/4
நினையாய் வாழி தோழி நனை கவுள் – குறு 343/1
மேல்


நினையார்-கொல் (1)

நினைப்பவர் போன்று நினையார்-கொல் தும்மல் – குறள் 121/5
மேல்


நினையின் (3)

வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின்
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை – நற் 166/8,9
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின்
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய – நற் 286/6,7
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின்
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால் – அகம் 95/4,5
மேல்


நினையினிர் (1)

இடனும் வலனும் நினையினிர் நோக்கி – மலை 266
மேல்


நினையினை (2)

எனவ கேளாய் நினையினை நீ நனி – நற் 253/4
நினையினை ஆயின் எனவ கேள்-மதி – அகம் 379/5
மேல்


நினையுநள் (1)

நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த_கால் – கலி 126/14
மேல்


நினையுபு (2)

நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே – கலி 57/22
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
மேல்


நினையும் (10)

நம்_வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக – நற் 157/6
நீடுவர்-கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே – ஐங் 311/4
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
நினையும்_கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/20
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 219/16
நம் வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை – அகம் 254/8
நினையும்_காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு – புறம் 213/7
மேல்


நினையும்-கால் (1)

வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையும்-கால்
தீ எச்சம் போல தெறும் – குறள் 68/7,8
மேல்


நினையும்-கொல் (1)

என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/10
மேல்


நினையும்_கால் (1)

நினையும்_கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
மேல்


நினையும்_காலை (1)

நினையும்_காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு – புறம் 213/7
மேல்


நினையுமோரே (1)

நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/12
மேல்


நினையூஉ (1)

மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ
ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க – பதி 71/16,17
மேல்


நினைவ (1)

காணா மரப நீயா நினைவ
மாயா மன்ன உலகு ஆள் மன்னவ – பரி 3/84,85
மேல்


நினைவல் (1)

நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
மேல்


நினைவனள் (2)

உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா – நெடு 163
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு – கலி 44/18
மேல்


நினைவார் (1)

முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
மேல்


நினைவாரை (1)

நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/54
மேல்


நினைவிலேன் (1)

இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன்
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் – அகம் 369/9,10
மேல்


நினைவினை (1)

நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு – அகம் 39/18
மேல்


நினைவு (3)

என்னர் ஆயினும் இனி நினைவு ஒழிக – நற் 64/1
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/6
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9
மேல்


நினைவுடன் (1)

வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன்
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/7,8
மேல்