தை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தை 3
தை_நீர் 1
தை_நீராடல் 1
தை_நீராடுதல் 1
தைஇ 35
தைஇய 27
தைஇயினர் 1
தைஇயினார் 3
தைஇயும் 5
தைப்பினும் 1
தைப்பு 1
தையல் 4
தையலவரொடும் 1
தையலாய் 2
தையலாள் 1
தையலை 1
தையால் 3
தையில் 1
தையின 1
தையினாள் 2
தையுபு 2
தையென 1
தைவந்த 1
தைவந்தனனே 1
தைவந்து 1
தைவர 6
தைவரல் 2
தைவரு 1
தைவரும் 5
தைவரும்-மன்னே 1
தைவருவேனே 1

தை (3)

தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் – பரி 11/91
நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் – பரி 11/134
மேல்


தை_நீர் (1)

நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
மேல்


தை_நீராடல் (1)

இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல்
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/134,135
மேல்


தை_நீராடுதல் (1)

தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல்
நீ உரைத்தி வையை நதி – பரி 11/91,92
மேல்


தைஇ (35)

பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 102,103
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே – நற் 9/8,9
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு – நற் 96/8,9
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/7,8
பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/7,8
பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள் – நற் 170/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை – நற் 204/1
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி – நற் 245/3,4
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ
விழவின் செலீஇயர் வேண்டும்-மன்னோ – நற் 390/5,6
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு – குறு 55/2,3
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/4,5
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/1,2
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் – குறு 196/4
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/1,2
தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/4
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ
பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்ப – கலி 80/4,5
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் – கலி 114/3
இலங்கு ஏர் எல் வளை ஏர் தழை தைஇ
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/12,13
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/3,4
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/10,11
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு – அகம் 73/2,3
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென – அகம் 105/2
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/14,15
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று – அகம் 370/1,2
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் – புறம் 126/2,3
செய்வு_உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/2,3
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ
தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி – புறம் 353/3,4
மேல்


தைஇய (27)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 126
உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் – திரு 129
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 222
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப – மது 284
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை – மது 723
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/3
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/16,17
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் – பரி 21/47
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் – கலி 56/7
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் – கலி 80/25,26
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/9,10
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய
கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/12,13
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/2,3
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் – அகம் 0/14,15
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் – அகம் 13/11
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர் – அகம் 181/17,18
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை – அகம் 212/1
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/1,2
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற – புறம் 33/16
அடி பொலிய கழல் தைஇய
வல்லாளனை வய வேந்தே – புறம் 40/4,5
மேல்


தைஇயினர் (1)

தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/6
மேல்


தைஇயினார் (3)

புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
மேல்


தைஇயும் (5)

சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும்
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/1,2
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும்
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் – குறு 276/1,2
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும்
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/3,4
மேல்


தைப்பினும் (1)

கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும்
வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் – புறம் 287/3,4
மேல்


தைப்பு (1)

தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
மேல்


தையல் (4)

பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப – ஐங் 489/3
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
தையல் நின்_வயின் பிரியலம் யாம் என – அகம் 205/3
தாது செய் பாவை அன்ன தையல்
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்_வயின் – அகம் 392/6,7
மேல்


தையலவரொடும் (1)

தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும் – பரி 15/46
மேல்


தையலாய் (2)

தையலாய் பாடுவாம் நாம் – கலி 43/7
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய்
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப – கலி 111/19,20
மேல்


தையலாள் (1)

தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
மேல்


தையலை (1)

மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர் – புறம் 345/11
மேல்


தையால் (3)

தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் – கலி 65/13
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
மேல்


தையில் (1)

தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ – கலி 59/13
மேல்


தையின (1)

தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன – அகம் 259/2
மேல்


தையினாள் (2)

சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள்
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/95,96
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள்
குவளை குழை காதின் கோல செவியின் – பரி 11/96,97
மேல்


தையுபு (2)

கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த – நற் 86/5
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
மேல்


தையென (1)

மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/13
மேல்


தைவந்த (1)

மூதா தைவந்த ஆங்கு – குறு 204/4
மேல்


தைவந்தனனே (1)

அமளி தைவந்தனனே குவளை – குறு 30/4
மேல்


தைவந்து (1)

தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/12,13
மேல்


தைவர (6)

கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 33,34
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா – சிறு 44,45
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/4,5
தொடி கை தைவர தோய்ந்தன்று-கொல்லோ – அகம் 9/23
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் – அகம் 328/13,14
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர
நுதலும் கூந்தலும் நீவி – அகம் 386/13,14
மேல்


தைவரல் (2)

கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு – குறு 55/3
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/5
மேல்


தைவரு (1)

விசும்பு தைவரு வளியும் – புறம் 2/3
மேல்


தைவரும் (5)

தெண் திரை மணி புறம் தைவரும்
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே – நற் 54/10,11
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் – அகம் 212/6
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
பள்ளி யானை பரூஉ புறம் தைவரும்
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் – அகம் 302/3,4
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை – அகம் 355/4
மேல்


தைவரும்-மன்னே (1)

புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/9,10
மேல்


தைவருவேனே (1)

வறும் குரல் கூந்தல் தைவருவேனே – குறு 192/6
மேல்